pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
POZVÁNKA
na
Výberové konanie do jednoročnej rastovej komunity STAR-RK
určenej komukoľvek, kto má záujem o osobný rast, aj keď to zvlášť nepotrebuje k svojej profesii,
a chce žiť vo väčšej rovnováhe a harmónii so sebou aj s inými
6. 3., 18. 3., 16. 4. a 15. 5. 2015
Miesto konania a presný čas oznámime v osobnej pozvánke
Lektorky: PhDr. Nadežda Feketeová, PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Anna Rybáriková
Rastová komunita STAR-RK sa uskutoční v roku 2015 tromi trojdňovými sústredeniami v celkovom rozsahu 70 hodín a je určená pre
uzavretú skupinu záujemcov o osobný rast.
Výberové konanie sa uskutočňuje podľa kritérií uvedených na www.satir-institute.sk a záujemcovia, ktorí splnia očakávané
požiadavky, môžu byť zaradení do výcvikovej skupiny.
Prvé dve výcvikové stretnutia v rozsahu 23 hodín a posledné v rozsahu 24 hodín budú prebiehať podľa modelu Virginie Satirovej formou
zážitkovej skúsenosti a nácvikom zručností zameraných na osobný rast..
Kľúčové slová:
výberové konanie, ročná komunita, rodinný systém, teoretické vzdelávanie, zážitkové skúsenosti, nácvik zručností, osobný rast,
supervízie v skupine
Bližšie informácie o rastovej komunite
nájdete na www.satir-institute.sk.
Ako sa prihlásiť
Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr tri dni pred seminárom vyplnením on-line prihlášky, ktorá býva uverejnená na
www.satir-institute.sk niekoľko týždňov pred podujatím, a úhradou poplatku. Záujemcovia sú do zoznamu účastníkov
zaraďovaní podľa poradia platby poplatku. Po naplnení počtu účastníkov je on-line prihlasovanie uzavreté a prihlásiť sa dá len po
dohode na čísle 0915 626 016.
Pokyny pre platbu za výberové konanie
Poplatok:
Číslo účtu / kód banky:
Názov účtu:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:
10,- €
2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX
Inštitút V. Satirovej v SR
RRMMDD, kde RR-rok, MM-mesiac, DD-deň narodenia (napr. pri dátume 4. 2. 1978 VS = 780204)
1503061 pre výberové konanie 06.03.
1503181 pre výberové konanie 18.03.
1504161 pre výberové konanie 16.04.
1505151 pre výberové konanie 15.05.
Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať.
Pri platbe účastníkov zo SR v hotovosti pri prezentácii sa lektorné vzhľadom na manipulačné náklady zvyšuje o 7,- €.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Organizačné pokyny
• Vyplňte on-line prihlášku
• Uhraďte organizačný poplatok 10,- € za výberové konanie
• Zašlite na e-mail IVS v SR ([email protected]):
• stručný osobný a profesionálny životopis v rozsahu max. 3 strán
• popis motivácie k výcviku v rozsahu max. jednej strany
Po doručení prihlášky, platby a požadovaných podkladov Vám zašleme osobitnú pozvánku s presným miestom
a časom výberového konania.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
PhDr. Nadežda Feketeová
odborná garantka STAR-RK
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 11.2. 2015
1/1
Download

POZVÁNKA - Inštitút Virginie Satirovej