Štatút súťaže
Pravidlá súťaže SCnet TURBO WINNER TEAM
1. Usporiadateľ Súťaže:
Usporiadateľ Súťaže s názvom „SCnet Turbo Winner Team" (ďalej len ako „Súťaž") je spoločnosť:
Názov spoločnosti: SCnetSK s.r.o.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 99954/B
Sídlo spoločnosti: Šustekova 21, 851 04 Bratislava, Slovenská republika
Korešpondenčná adresa: Hattalova 8, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 860 022
DIČ: 2024125147
Bankové spojenie: číslo účtu 2944456792/1100 vedené v Tatra Banka, a. s.
IBAN: SK4611000000002944456792
SWIFT/BIC: TATRSKBXXXX
V zastúpení JUDr. Ing. Peter Kulhánek, konateľ spoločnosti
(ďalej len ako „Usporiadateľ").
Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len ako "Pravidlá").
Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa, ako aj dodatočná stimulácia Marketingového
plánu Usporiadateľa.
Definície:
BM33 – biznis model 33 - vloženie hotovosti vo výške 1 410 € (slovom: tisíc štyristodesať euro) na bankový
účet spoločnosti SCnetSK s.r.o., ktoré spoločnosť SCnetSK s.r.o. následne presunie na dočasný účet člena
spoločnosti SCnetSK s.r.o., ktorý mu vznikol pri registrácii do spoločnosti SCnetSK s.r.o. Z tejto sumy si člen
spoločnosti SCnetSK s.r.o. sám správnym matematickým postupom vyskladá BM33 a ihneď ho môže
používať v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti SCnetSK s.r.o. na ďalšie nákupy.
PP – profitné právo – vloženie hotovosti vo výške 50 € (slovom: päťdesiat euro) na bankový účet
spoločnosti SCnetSK s.r.o., ktoré spoločnosť SCnetSK s.r.o. následne presunie na dočasný účet člena
spoločnosti SCnetSK s.r.o., ktorý mu vznikol pri registrácii do spoločnosti SCnetSK s.r.o. Z tejto sumy si člen
spoločnosti SCnetSK s.r.o. sám vloží PP v prvej obchodnej kategórii do binárneho systému a ihneď ho môže
používať v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti SCnetSK s.r.o. na ďalšie nákupy.
Aktívna vetva – je aktívny spolupracovník v priamej línii, ktorý v rámci binárneho systému tvorí produkciu
(kariérne body) a má vložený vlastný BM33.
1
2. Trvanie súťaže:
Súťaž sa uskutoční v termíne 01. 01. - 01. 07. 2015
3. Účastníci Súťaže:
Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie:
- každá fyzická alebo právnická osoba,
- fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
- právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky,
- fyzická osoba, ktorá má viac ako 18 rokov a je spôsobilá na právne úkony,
- fyzická alebo právnická osoba musí byť zaregistrovaná v spoločnosti SCnetSK s.r.o.,
- fyzická alebo právnická osoba, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel.
4. Podmienky Súťaže:
Do vyhodnotenia bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v čase trvania Súťaže:
- dosiahol kariérny stupeň 3, 4, 5 alebo 6 a má svoj vlastný BM33,
- do Súťaže sa môže zapojiť Účastník aj v prípade, že požadovaný kariérny stupeň dosiahol až počas trvania
súťaže; v takomto prípade však termín na splnenie všetkých podmienok Súťaže zostáva zachovaný, t. j. do
01. 07. 2015,
- v Účastníkových aktívnych vetvách musí byť v uvedenom období zaregistrovaných sto (100) nových BM33
(do Súťaže sa nezapočítavajú vlastné BM33 Účastníka Súťaže),
- do vyhodnotenia Súťaže sa započítavajú aj BM33, ktoré vzniknú postupným hotovostným nákupom
profitných práv od jedného spolupracovníka,
- Účastník v kariérnom stupni 3 musí mať troch (3) aktívnych spolupracovníkov (t. j. 3 aktívne vetvy),
- Účastník v kariérnom stupni 4, 5 alebo 6 musí mať troch (3) nových aktívnych spolupracovníkov (t. j. 3 nové
aktívne vetvy) v čase trvania Súťaže,
- najproduktívnejší z troch (3) aktívnych spolupracovníkov (najproduktívnejšia z troch aktívnych vetiev) môže
vyprodukovať maximálne 80% z celkovej produkcie, t. j. z nových BM33.
Účastník Súťaže je povinný splniť všetky podmienky Súťaže súčasne.
5. Vyhodnotenie:
Vyhodnotenie Súťaže bude prebiehať pod dohľadom:
- konateľa spoločnosti SCnetSK s.r.o.,
- riaditeľa pre rozvoj siete a zároveň projektového manažéra súťaže spoločnosti SCnetSK s.r.o.,
- zamestnanca Usporiadateľa a
- jedného z majiteľov medzinárodnej spoločnosti SCnet World.
Vyhodnotenie sa uskutoční po uzavretí Súťaže dňa 06. 07. 2015.
6. Výhra:
Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú Výhru:
- hlavná výhra - osobný automobil pre každého Účastníka, ktorý splní všetky podmienky Súťaže.
7. Oznámenie výhry:
Usporiadateľ zverejní meno Účastníka, ktorý splní všetky podmienky Súťaže v deň vyhodnotenia Súťaže na
svojej webovej stránke www.scnetworld.com/sk a na Facebooku SCnet Slovensko. Do dvoch (2)
pracovných dní bude Účastníka, ktorý splní všetky podmienky Súťaže kontaktovať telefonicky, prípadne
2
e-mailom.
Výhra bude Účastníkovi, ktorý splní všetky podmienky Súťaže odovzdaná osobne na najbližšom národnom
seminári, ktorý zorganizuje Usporiadateľ 25. júla 2015 (sobota).
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú Výhru boli
splnené, alebo nie. Výhru nemôžu získať Účastníci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky
stanovené pre Výhru.
Ak Účastník, ktorý splní všetky podmienky Súťaže súčasne neprejaví súhlas s nadobudnutím Výhry, vzdá sa
Výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, Výhru nezískava.
8. Osobné údaje
Každý Účastník udeľuje registrovaním v súťaži Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho meno, priezvisko a
email môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Účastník
registrovaním v Súťaži ďalej udeľuje Usporiadateľovi súhlas na využitie údajov v rozsahu registrácie na
poskytovanie informácii o ďalších akciách a produktoch Usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť
vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť
kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.
Súťažiaci má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu
spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe
bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému
z nich.
Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený s použitím
automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov
spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v
súlade s právnym poriadkom SR.
Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s
vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a
zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných
usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre
komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie
všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo
zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného,
časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa
vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.
9. Osobitné ustanovenia
Usporiadateľ vyhlasuje, že vyobrazenie automobilového vozidla na obrázku propagujúceho Súťaž je iba
ilustračný záber a slúži výlučne na marketingové účely a nezobrazuje reálnu výhru v Súťaži.
3
Účastníci, ktorí splnia všetky podmienky Súťaže súčasne nemajú právny nárok na výmenu Výhry alebo
výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj
výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania, ako aj
podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá vyhodnotenia, dátum uskutočnenia vyhodnotenia,
počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom vyhodnotenia. Zmenu pravidiel a podmienok
Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
Účastník Súťaže berie na vedomie, že Výhry nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou
cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a
záväzné.
Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami v celom ich
rozsahu.
V Bratislave dňa 29. 12. 2014
4
Download

Kontaktné údaje spoločnosti Štatút súťaže Turbo