Výzva na predkladanie ponúk
(postup zadávania podprahovej zákazky)
1.
Identifikácia obstarávateľskej osoby
Názov: Poľnohospodárske družstvo
Adresa: Hrádocká 2718
Obec (mesto): Lieskovec
PSČ: 962 21
IČO: 36036757
DIČ: 2020068589
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Horniak
Telefón: 0903808523
Elektronická pošta: [email protected]
2.
Predmet zákazky
Zákazka na poskytnutie služby.
3.
Názov predmetu zákazky
„Zvyšovanie osobnostného potenciálu zamestnancov“
4.
Rozdelenie predmetu zákazky na časti
NIE
X
ÁNO
V prípade rozdelenia zákazky na časti, ponuky môžu byť predložené na:
jednu časť
viacero častí
všetky časti
V prípade rozdelenia zákazky na časti, predmet zákazky je rozdelený na nasledujúce časti:
5.
Opis predmetu zákazky
V rámci pripravovaného projektu „Zvyšovanie osobnostného potenciálu zamestnancov“ bude realizované
vzdelávanie zamestnancov osoby podľa §7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zamestnanci sa budú
vzdelávať v školiacom module s obsahom a rozsahom:
Modul – Osobnostný rozvoj: Vzdeláva sa 50 zamestnancov.
• identifikácia vnútorných a vonkajších faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť zamestnanca
• ktoré faktory môžeme pozitívne ovplyvňovať?
• aktivita ako kľúčový činiteľ pozitívnej zmeny
• posilňovanie motivácie ako sily umožňujúcej prekonávať prekážky v práci
• plán rozvoja kompetencií zamestnanca
• vedomosti, zručnosti, výnimočnosti zamestnanca
• spoznanie individuálneho potenciálu zamestnanca
• prezentácia individuálnych hodnotení, prezentácia seba.
Rozsah vzdelávania 24 hodín na 1 účastníka.
___________________________________________________________________________________
Výzva na predkladanie ponúk – postup zadávania podprahovej zákazky
1
Použité metódy pri vzdelávaní:
- prezentačná
- metóda individuálnej a skupinovej prezentácie
- metóda osobnej prezentácie a prednášky
- metóda brainstormingu
Minimálne požiadavky na realizáciu zákazky:
6.
-
vydanie dokladu o absolvovaní štúdia – akreditácia MŠ SR
-
zabezpečenie kvalifikovanosti a odborného prístupu pracovníkov dodávateľa
-
zabezpečenie odborných manuálov pre výučbu
-
cena zahrňuje lektorské, učebné materiály, organizačné a technické zabezpečenie
Miesto dodania predmetu zákazky
V sídle obstarávateľskej organizácie uvedenej v bode 1
7.
Kategória služby (podľa prílohy č. 2 alebo 3 k zákonu č. 25/2006 Z. z.)
24 - Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie /neprioritná služba/
8.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
80570000-0 Školenia zamerané na osobný rozvoj
9.
Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Viď opis predmetu zákazky. Predpokladaná výška zákazky je cca. 60.000,00 € bez DPH.
10. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE
X
ÁNO
11. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
Predpokladané trvanie zmluvy: apríl – máj 2010
12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa
uvádzajú:
Predmet obstarávania bude realizovaný a financovaný až na základe schváleného finančného príspevku zo
zdrojov štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov žiadateľa. Osoba podľa §7 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. Platba sa uskutoční na základe fakturácie
formou bankového prevodu.
13. Podmienky účasti záujemcov:
•
Predloženie dokladu o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet oprávňujúci
uchádzača poskytovať požadovaný predmet zákazky. Tento doklad požadujeme predložiť ako neoverenú
kópiu .
•
Predloženie dokladu o akreditácií oprávňujúceho k vykonávaniu vzdelávania príslušných školiacich
modulov. Tento doklad požadujeme predložiť ako neoverenú kópiu .
14. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 29.03.2010 do: 14,00 hod.
Úhrada za súťažné podklady:
NIE
X
ÁNO
___________________________________________________________________________________
Výzva na predkladanie ponúk – postup zadávania podprahovej zákazky
2
Výška úhrady za súťažné podklady: Nevyžaduje sa
15. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 09.04.2010 čas: 12,00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1
16. Otváranie ponúk:
Dátum a čas otvárania ponúk: 09.04.2010 o 14,00 hod.
Miesto otvárania ponúk:
- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1, zasadacia miestnosť
17. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Cena za poskytnutie služby bez DPH – 100 %
18. Lehota viazanosti ponúk:
31.05.2010
19. Ďalšie informácie :
Súťažné podklady sa budú vydávať v pracovných dňoch v čase od: 08.00 hod. do: 14.00 hod. Spôsob prevzatia
súťažných podkladov: osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou (spôsob prevzatia uveďte v žiadosti
o súťažné podklady).
20. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska?
Nie
21. Použitie elektronickej aukcie
Nie
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Meno odborne spôsobilej osoby: Ing. Ľubomír Gonšenica
Registračné číslo OSO: T 0284-495-2004
Dátum: 19.03.2010
.......................................................
Ing. Branislav Horniak
podpredseda predstavenstva
___________________________________________________________________________________
Výzva na predkladanie ponúk – postup zadávania podprahovej zákazky
3
Download

Výzva na predkladanie ponúk - Poľnohospodárske družstvo Lieskovec