LEZECKÁ STENA SLNEČNÉ HODINY NÁVRH NA PODPORU PROJEKTU BRATISLAVA XX. XX. 2013
Lezecká stena SLNEČNÉ HODINY Umelecké dielo Slnečné hodiny Autor: akad. sochár Štefan Prokop s kolek>vom Lezecká stena SLNEČNÉ HODINY Lokalita: •  Pozemok parc. č. 5485/5 LV č. 1 •  Správa katastra Hlavné mesto SR BraKslava •  Okres: BraKslava V •  Obec: BA –m.č. Petržalka •  Areál ekonomickej univerzity Lezecká stena SLNEČNÉ HODINY Projektová dokumentácia Lezecká stena SLNEČNÉ HODINY Projektová dokumentácia VIZUALIZÁCIA PROJEKTU Lezecká stena Slnečné hodiny VIZUALIZÁCIA PROJEKTU Lezecká stena Slnečné hodiny VIZUALIZÁCIA PROJEKTU Lezecká stena Slnečné hodiny Lezecká stena SLNEČNÉ HODINY Popis projektu: •  Revitalizácia a sfunkčnenie objektu – sochy Slnečných hodín •  V rámci projektu bude vykonaná čiastočná obnova tohto umeleckého diela a zároveň bude prispôsobená pre účel vykonávania lezeckého športu -­‐ boulderingu. •  Realizácia projektu je naplánovaná na leto 2013 •  Výsledok projektu je určený horolezeckej komunite a širokej verejnosK, ktorá môže okolie objektu využiť na účely trávenia voľného času. •  Okrem umeleckého významu tak Slnečné hodiny získajú aj športový a spoločenský účel. Lezecká stena SLNEČNÉ HODINY Bouldering: •  Bouldering je druh lezenia, ktorý sa vykonáva bez lana na malých skalných blokoch alebo nízkých skalách, väčšinou iba niekoľko metrov nad zemou. •  V súčasnosK získavá veľkú popularitu ako u nás, tak aj v zahraničí medzi mladými ľuďmi. Je to vďaka nízkej náročnosK na vybavenie a skúsenosK, čiže vykonávať tento šport môže takmer každý. •  Na Slovensku a najmä v lokalite Hlavného mesta BraKslavy a okolí sa nachádza malé množstvo vonkajších lezeckých sKen, preto je cieľom sprístupniť nevyužité objekty práve týmto športovým akKvitám. •  V súčasnosK je trendom Kež využiKe urbanisKckých nehnuteľnos> v prospech celospoločenského účelu a a ich transformácia na tzv. funkcionalisKcké pamiatky. Lezecká stena SLNEČNÉ HODINY Postup realizácie: •  Projekt bude realizovaný priamo na umeleckom diele Slnečné hodiny a v jeho okolí, a to so súhlasom dediča autorských práv a Magistrátu hlavného mesta Slovenska, BraKslavy •  Projekt má ambíciu vybudovať dlhodobo a pravidelne navštevovanú kultúrno-­‐
športovú lokalitu. •  Pre realizáciu projektu bude nutné vykonať nasledovné úpravy umeleckého diela: •  opracovať schátralé miesta umeleckého diela •  odstránenie grafitov •  montáž úchytov z prírodných materiálov, na ktoré sa majú využiť napríklad naplavené skaly •  vysadenie zelene •  čistenie a celková úprava okolia Lezecká stena SLNEČNÉ HODINY Realizátor: •  Občianske združenie Na hrane funguje od roku 2010 a združuje športovcov ak>vne vykonávajúcich adrenalínové športy. Venujeme sa prevažne horolezectvu, parachuKzmu, horskej turisKke, freeride lyžovaniu, motokárovým športom, horskej cyklisKke, airsolu a iným. Organizujeme Kež dobročinné akcie ako pravidelné darovanie krvi. Celkový realizačný >m tvorí cca 11 členov združenia plus dobrovoľníci. •  Členovia Na hrane a ďalší dobrovoľníci začnú projekt realizovať prvotnými úpravami na samotnej soche v Júli 2013 a to najmä odstránením nelegálnych kresieb, očistením a obnovou sochy, vysadením trávnika a ostatnej zelene v okolí. Následne budú namontované tzv. bouldrové úchyty slúžiace na lozenie po vonkajšej stene Slnečných hodín. www.nahrane.org hops://www.facebook.com/oz.NaHrane Lezecká stena SLNEČNÉ HODINY Realizátor: Lezecká stena SLNEČNÉ HODINY Cieľovka: Cieľová skupina podľa •  veku: 15 – 40 •  lokality: BraKslava •  popis: ak>vni lezci, študenK, deK a mládež, široká verejnosť Počet osôb, ktorých sa projekt priamo dotkne: •  cca 100 -­‐ 300 za jednu organizovanú akciu •  denne cca od 10 do 100 •  celkový zásah cca 100 000 •  vzhľadom na plánovanú medializáciu projektu počítame so zásahom širokej verejnosK Lezecká stena SLNEČNÉ HODINY Aktuálny stav: K dnešnému dátumu máme písomný súhlas dediča autorských práv sochy – Slnečné hodiny a Kež písomný súhlas Magistrátu hlavného mesta SR BraKslava ako vlastníka danej nehnuteľnosK – pozemku, na ktorom sa dielo nachádza. Realizačný >m je zostavený na dobrovoľníckej báze a je pripravený vykonať realizáciu. Lezecká stena SLNEČNÉ HODINY PR akKvity pre generálneho sponzora / garanta projektu: • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Názov: „SPONZOR slnečné hodiny“ | „Slnečné hodiny SPONZOR“ •  Tagy na Google a Foursquare Obrandované lavičky Informačná tabuľa s popisom atrakcie a logom SPONZORA priamo na mieste (trvalka) Tlačové správy Otvorenie atrakcie / tlačová konferencia s médiami Publikácie v časopisoch / printy Online PR články, blogy, sociálne siete, PR na portáloch ako zoznam.sk Lezecká stena SLNEČNÉ HODINY Aproxima>vny rozpočet projektu: *Súčasťou rozpočtu nie sú náklady na výrobu propagačných a reklamných materiálov Lezecká stena SLNEČNÉ HODINY Ďakujeme za pozornosť V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať Petra Divékyová | [email protected] | +421 908 932 035 |www.nahrane.org 
Download

LEZECKÁ STENA SLNEČNÉ HODINY