W W W.POVECERNIK .SK
ZALOŽENÉV ROKU
V ROKU1990
1990
ZALOŽENÉ
ROČNÍK 24
24
ROČNÍK
VYDÁVAVYDAVATEĽSTVO
VYDAVATEĽSTVO
VYDÁVA
PRIVATPRESS, s.
s. r.r.o.
o.
CENA 0,30 €€
ČÍSLO 5696
5764
21.september
JÚN 2013 2013
27.
PIATOK
Alojz
Meniny má Cyprián
PR VÝ NEZÁVISLÝ
NEZÁVISLÝ SÚKROMNÝ
SÚKROMNÝ DENNÍK
PRVÝ
DENNÍK NA
NA SLOVENSKU
SLOVENSKU
Radnica porušila zákon
Tvrdí
Prešovčan
Rado
Milčo
Za prvý polrok bolo na mestský úrad
Midibusy budú,
ale
ažporadňa:
Právna
na
budúci
rok
TRESTNÉ
OZNÁMENIE
4
NA ZAŤA
2
7
16
Kvasz 1
vzlietol
Súkromníci pracovný
17
z Tatranu
16
čas kvôli
3. strana jedenásť petícií. Z nich boli len
doručených
dve vyhodnotené ako opodstatnené a tri
ako čiastočne opodstatnené. Príbeh dobra a zla vyrážal dych
3
za 4000 eur
PUBLICISTIKA
V nemocnici
nové
parkovacie
Jeden deň
miesta
horúčavám nekrátia
86
PresovskyVecernik
TEL: 0917 946 402
MAIL: [email protected]
2
Publicistika
www.povecernik.sk
(msch) - Na čo všetko sa
Prešovčania sťažujú? Za
prvý polrok bolo na mestský úrad doručených jedenásť petícií. Z nich boli
len dve vyhodnotené ako
opodstatnené a tri ako
čiastočne opodstatnené.
Mnohí si myslia, že ak by
mesto neatakovali, mnohé veci by ostali nepovšimnuté. Nateraz môžu
byť spokojní len Sekčovčania a Solivarčania.
Petícia, ktorú mestský úrad vyhodnotil za prvý polrok ako opodstatnenú, napísali občania z Bernolákovej ulice. Deväťdesiatjeden
ľudí v nej žiadalo rekonštrukciu
terasového parkoviska medzi bytovými domami na spomínanej ulici
a jeho schodiska v strede. Čuduj
sa svete, za uplynulých 30 rokov
nebola na tomto objekte vykonaná žiadna údržba. Keďže dnes je
stav označený už ako havarijný,
oddelenie investičnej výstavby
požiadavke vyhovelo. Samozrejme, pre spracovanie projektovej
dokumentácie a realizáciu stavby
musí výbor mestskej časti č. 6 určiť
túto stavbu ako prioritu a poslanci
ju musia schváliť v zastupiteľstve.
To znamená, že obyvatelia Berno-
lákovej ulice sú ešte vždy len na
začiatku svojej cesty.
Ako opodstatnenú vyhodnotil
mestský úrad aj petíciu na vybudovanie novej lávky cez Soľný potok pri Varni František v Solivare.
Pod túto petíciu, ktorá bola mestu doručená v apríli, sa podpísalo
takmer dvesto občanov. Ešte z finančných prostriedkov vyčlenených pre VMČ č. 5 v roku 2012 bola
vypracovaná projektová dokumentácia Premostenia Soľného potoka
pri Varni František. Pri zostavovaní
rozpočtu na tento rok však peniaze na realizáciu schválené neboli.
V júni tohto roka prijali poslanci
rozpočtové opatrenie číslo 9, ktorým peniaze uvoľnili. Suma realizácie premostenia je vypočítaná
na 53 070 eur. Devastácia Soľného
potoka v mestskej časti Solivar sa
rapídne zhoršila po povodniach
v roku 2004. Koryto nebolo upravované desaťročia. Na niektorých
miestach došlo k erózii podložia,
na iných boli v toku nánosy a ľudí obťažoval nepríjemný zápach.
Koncom leta vodohospodári ukončili
prvú etapu za 36
tisíc eur na úseku
120 metrov. Ďalšie
práce budú pokračovať až v budúcom roku.
Na to, aby došlo
k zmene v Územnom pláne mesta
v lokalite Kolmanovej
záhrady,
apelovali na mesto
prostredníctvom
petície občania až
dvakrát. Prvú petíciu doručili na
radnicu v apríli,
druhú v máji. Oby-
vatelia žiadali mesto, aby v územnom pláne uviedlo do pôvodného
stavu funkciu pozemkov v lokalite
Kolmanovej záhrady a zmenilo ju
z pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu na pôvodnú plochu
verejnej a súkromnej zelene.
Prešovčanov trápi naozaj všeličo.
Vždy však ide prevažne o problémy
lokalít, v ktorých bývajú. Pre Sekčovčanov, ktorí bývajú v blízkosti
Exnárovej ulice, nie je príjemné, že
z neďalekej kaviarne cítia neustále
smrad a počujú hluk. Preto žiadali zrušenie prevádzky. Ich žiadosti
zatiaľ vyhovené nebolo.
Šušká sa o možnosti zrušenia
predajne cestovných lístkov MHD
v nákupnom stredisku Opál. Obyvatelia preto spísali petíciu za
jej zachovanie. Dopravný podnik
potvrdil, že uvažuje o predaji časových predplatných lístkov cez
internet. K zrušeniu predajne do
zavedenia tohto systému nedôjde.
V budúcnosti bude jej zrušenie
taktiež len jednou z možností. Obdobne bola riešená aj petícia za
zachovanie predajne cestovných
lístkov MHD v nákupnom stredisku Družba. Pod jednu aj pod druhú
petíciu sa podpísalo takmer dve tisíc občanov.
Ilustračné foto: V. Zamborský
www.povecernik.sk
Publicistika
3
Nemocnica reaguje na podnety.
Výsledkom sú nové parkovacie miesta
(pv) - O parkovaní v prešovskej
nemocnici sme písali už niekoľkokrát. Upozorňovali sme na
problémy, ktoré majú návštevníci v areáli. Vedenie nemocnice začalo túto situáciu promptne riešiť a výsledok je viditeľný.
„Denne som konfrontovaný
s množstvom podnetov od
pacientov a návštevníkov nemocnice. Od konca roka 2012
do mája 2013 sa mi do rúk dostalo množstvo názorov, ktoré vyjadrovali nespokojnosť
s infraštruktúrou v areáli nemocnice s tým, že najhoršou
časťou je okolie Chirurgického monobloku. Priznám sa,
že ma zamrzela skutočnosť,
že reakcie ľudí smerovali k
tomu, že „nás nezaujíma, kde
autá parkujú, či tam vlastne
nepoškodzujú parky, ktoré
majú už aj tak minimálnu
rozlohu, či tieto vozidla neprekážajú pacientom, alebo
zdravotnému personálu pri
prechádzaní do rôznych pavilónov, že pacienti s barlami musia rýchlo uhýbať pred
motorovými vozidlami do
snehu, alebo blata, lebo nemajú inú možnosť. Opak je
pravdou, našou snahou je totiž vytvárať čo najlepšie podmienky pre návštevníkov,“
hovorí Radoslav Čuha, riaditeľ
Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove.
Ako už riaditeľ Radoslav
Čuha naznačil, začalo sa
hľadať riešenie: „Dnes
nedostatočne fungujúca infraštruktúra v našom areáli je z čias
šesťdesiatych, sedemdesiatych a osemdesiatych rokov, kedy na ňu
nebol vyvíjaný taký logistický nápor ako v súčasnosti. Jej rozširovamie bolo však vždy opomínané a to v dôsledku
chýbajúcich finančných
zdrojov.“
K zlepšeniu parkovania v nemocnici bol už
len krôčik. „Predovšetkým podnety boli pre
nás tou najdôležitejšou hybnou silou, ktorá rozhodla, že sme sa
okrem najdôležitejšej
úlohy zdravotníckeho
zariadenia zabezpečovať
liečebno-preventívnu zdravotnú starostlivosť rozhodli, že
v areáli nemocnice dôjde k zmene v organizácii parkovacích miest,
ktoré sa nachádzali pri
Chirurgickom monobloku. Nemocnica mala
totiž vytvorenie nových
parkovacích miest a dobudovanie komunikačných trás pre chodcov
pôvodne naplánované
Riaditeľ Radoslav Čuha má dôvod na spokojnosť.
na roky 2013 – 2014. Vzhľadom na bezpečnosť pacientov, zamestnancov a ostatnej verejnosti boli zrušené
doterajšie parkovacie miesta, ktoré bránili v priechode
chodcov a tým bol vytvorený
komfortný komunikačný koridor pre chodcov. Pôvodné
parkovacie miesta sme nahradili parkovacími miestami pred Internistickým monoblokom
a spevnenými
parkovacími plochami pri
oplotení nemocnice, neďaleko budovy riaditeľstva,“
predstavuje Radoslav Čuha
vyriešenie dlhoročného problému s parkovaním a súčasne
dodáva: „O tom, že to bolo
v prospech pacientov, svedčia reakcie, ktoré sa mi opäť
dostávajú na pracovný stôl.
A ja si vďaka tomu uvedomujem, že napriek všetkému je
naša demokracia vyspelá, že
sme sa naučili nielen kritizovať, ale aj všimnúť si to, čo je
pozitívne a poďakovať. Ďakujem za konštruktívnu kritiku
ako aj za povzbudivé slová,
ktoré ma v dôležitých rozhodnutiach posúvajú bližšie
k hlasu pacientov.“
4
Publicistika
www.povecernik.sk
Nové midibusy budú,
ale až budúci rok v máji
(msch) - Ako sme už pred
časom informovali, Dopravný
podnik
mesta
Prešov, a.s. má v pláne
kúpiť štyri nové midibusy. Investíciu za 400 tisíc
eur odobrili už aj mestskí
poslanci. Za nákup hlasovalo 23 z 25 prítomných.
Midibusy majú nahradiť štandardné autobusy
v čase dopravného sedla
či počas víkendov, kedy
je počet prepravovaných
cestujúcich nižší.
Predstavenstvo spoločnosti ešte v apríli tohto roku
odsúhlasilo nákup štyroch
midibusov. Ich nákupom
sa počíta najmä s úsporou
pohonných hmôt. Každý
jeden z nich vyjde na 100
tisíc eur. Tieto midibusy
by mali počas zníženého
dopytu po službách MHD v
čase dopravného sedla alebo sobôt a nedieľ nahrádzať
štandardné autobusy. Priemerná úspora nafty na 100
kilometrov by mala byť 20
litrov. Pri cene 1,12 eur bez
DPH za jeden liter nafty by
jeden midibus v porovnaní so štandardným dvanásť
metrovým autobusom usporil 11 200 eur.
Ročná spotreba nafty by mala
byť nižšia o 10 tisíc litrov.
Teraz vlastní dopravný podnik štyri midibusy Iveco.
Keďže sa zatiaľ ukázali ako
spoľahlivé, nové prírastky
vozového parku budú tej istej
značky. Pravdepodobne budú
jazdiť na linkách 11, 19, 22 a
15.
Na ich kúpu sa má pripraviť
obchodná súťaž a taktiež je
s kúpou spojený aj polročný
proces posúdenia vplyvu na
životné prostredie. Voziť sa na
nových midibusoch
INZERCIA
budú Prešovčania reálne pravdepodobne až v máji.
Financovanie bude realizované z vlastných zdrojov akciovej
spoločnosti – odpisov, respektíve bankového úveru.
Ilustračné foto:
V. Zamborský
www.povecernik.sk
Z rivalov
kamaráti
Kto by nepoznal známu rozprávku o psíkovi a mačičke. Je o večnej rivalite a kamarátstve. Zdá
sa, že rozprávky sú „zrkadlom“
Nie je slovo ako slovo
Je iná doba! Hlásajú súčastní
„tínedžeri“ obhajujúc niečo,
nad čím my, ich rodičia či starí
rodičia, často krútime hlavami. K desiatkam protipólnych
názorov a skutkov prispela
aj vymoženosť súčasnej modernej doby – internet. Dvaja
reperi, čiže s hudobným sprievodom recitujúci speváci, si na
Publicistika / Inzercia
reality. Aj v bežnom živote
sú „psy a mačky“, ktorí sa po
mnohých hádkach v „prospech“
spoločných záujmov spoja, teda
skamarátia. Na svojom je každý
pánom, vedia si ísť aj riadne po
krku. Príde ale zaujímavá „chvíľa“ a zrazu sú ako jeden. Zmráka
sa k voľbám. Prešovský kraj čaká
v novembri výber najlepšieho
a najlepších, miestna samospráva si na svoje zvolenie počká
ešte rok. Mnohí pomýšľajú na tú
správnu kampaň. Medzi nimi je
aj mačka a pes, ktorí sa stávajú
kamarátmi, aby si nie prerozdelili, ale povedzme, spojili svoje
teritóriá.
so­ciálnej sieti riešia svoju rivalitu odkazmi plnými neslušných slov a urážajúcich nadávok. A naši mladí toto všetko
sledujú pomaly že nie s otvorenými ústami. Čo sa týka ich
piesní, reperi vraj poukazujú
na neduhy súčasnej doby, spoločnosti, v ktorej žijeme. Možno. No ich texty sú znova plné
„vybraných“ slov, akoby to bez
toho nešlo. Človeka až zamrazí. A preto ukážte mi tínedžera, ktorého práve toto sformo-
valo, či takpovediac usmernilo
na dobrú cestu. Hľadajme takého, no zrejme nenájdeme.
Lebo nie je slovo ako slovo,
riadok ako riadok. A preto si ja
osobne veľmi rád vypočujem,
z úcty k životu (aj keď, priznám
sa, nie vždy tak činím), pieseň
od Jiřího Grosmanna s názvom Závidím, ktorú naspievala Naďa Urbánková. Napísal
ju v deň, keď sa dozvedel, že
trpí nevyliečiteľnou chorobou.
Jej slová majú obrovskú výpo-
5
vednú hodnotu, obrovskú silu.
No nie takú hrubú – reperskú,
ale duchovnú. Silu, ktorá môže
zmeniť človeka k lepšiemu.
6
www.povecernik.sk
Publicistika
Na Spojenej škole Tarasa Ševčenka:
študenti učiteľmi
(msch) - Nie nadarmo sa hovorí, koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Samozrejme,
že cudzí jazyk sa najľahšie učí v cudzojazyčnom prostredí. Dobrý základ k štúdiu však
vedia poskytnúť aj prešovské školy. Nadané deti, ktoré ovládajú aj štyri jazyky, študujú
na Spojenej škole Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským.
Už od prvého stupňa na základnej škole majú školáci blízko
k cudzím jazykom. Reč je o žiakoch na Spojenej škole Tarasa
Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským. Tí sa včera
pripojili k oslavám Európskeho
dňa jazykov. Starší sa tentoraz
zhostili úlohy učiteľov a pre
mladších kolegov pripravili zaujímavé prezentácie a kvízy. Aj
keď už v názve školy sa nachádza ukrajinský jazyk, študenti sú jazykovo oveľa zdatnejší
a ovládajú aj iné cudzie jazyky.
Príkladom toho je aj maturantka Katarína Rozumykova. Tá
má na konte hneď niekoľko
úspechov. Vyhrala prvé miesto
ukrajinskej olympiády na Ukrajine a 4. miesto v celoslovenskej
súťaži v ruskom jazyku. Včera
pred žiakmi druhého stupňa
prezentovala ruský jazyk. „Narodila som sa v Užhorode.
Rozprávam po anglicky, rusky, ukrajinsky a študujem slovenčinu. Teraz sa pre zábavu
učím aj španielčinu. Mám to
šťastie, že jazyky ma bavia.
Španielčinu som sa chcela
Prebiehajúca prezentácia nemeckého jazyka – prednáša Miroslav Kobera
naučiť už dávno,“ povedala
nám bezchybnou slovenčinou
sympatická maturantka.
Na Spojenej škole sa vyučuje
hneď niekoľko cudzích jazykov.
„S jazykom vieme hodnotiť
jedlá, vieme povedať, že život
Maturantka Katarína Rozumykova
alebo svet je chutnejší alebo
menej chutný. S jazykom je
svet pestrejší. Čím viac jazykov vieme, tým viac priateľstiev môžeme nadviazať. Mať
dobrého priateľa je nad zlato,“ aj takto sa včera prihovoril
študentom riaditeľ školy Igor
Andrejčák.
Dozvedeli sme sa, že na škole sa
vyučuje slovenčina, ukrajinčina, angličtina, ruština, nemecký jazyk, podľa záujmu aj španielčina, francúzština, taliančina. „U nás sa deti štandardne
učia slovenský a ukrajinský
jazyk už od začiatku štúdia.
Potom sa k tomu pripája angličtina alebo ruština, takže
nie je výnimkou, že sa učia
aj štyri jazyky. Počet hodín
ukrajinčiny je iný na každom
stupni štúdia. Deti prvého
stupňa základnej školy majú
týždenne štyri až šesť hodín,
na druhom štyri, na gymnáziu tri hodiny týždenne,“ vysvetlil riaditeľ.
Na gymnáziu študuje
100
študentov. „V tomto školskom roku sme otvorili dve
prvácke triedy. V minulých
rokoch sme mali len po jednej triede.“ Na základnej škole sedí v laviciach 144 žiakov.
„Máme tu aj žiakov nielen
zo Slovenska, ale aj z Ukrajiny. Z Ukrajiny na gymnáziu
momentálne študujú štyria,“
povedal riaditeľ Igor Andrejčák
a súčasne dodal, že v tomto
školskom roku o štúdium na
ich škole prejavilo záujem dosť
veľa žiakov priamo z Ukrajiny.
Častým problémom je však vybavenie víz.
www.povecernik.sk
Publicistika
7
- Prinášame vám
rebríček fakúlt, o ktorých
absolventov je najväčší
záujem. Všeobecne sú na
Slovensku najžiadanejšími absolventi fakúlt so
zameraním na informatiku. Do rebríčka najlepších sa dostala aj fakulta
z nášho mesta. Študujete
na nej aj vy?
(ľh)
Podľa rebríčka sú na Slovensku
najžiadanejší absolventi fakúlt
so zameraním na informatiku.
Tie obsadili prvých päť priečok
rebríčka. Pozrite sa, či sa medzi
TOP fakultami nachádza aj vaša.
Rebríček zostavil portál ponúkajúci pracovné pozície na základe
toho, koľkokrát si zamestnávatelia prezreli životopisy absolventov jednotlivých fakúlt v minulom roku na tomto pracovnom
portáli. Jeho víťazom sa stala
Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej
technickej univerzity. Fakulta
tejto univerzity obsadila aj druhé
miesto. Piate miesto rebríčka ob-
sadila Fakulta elektrotechniky
a informatiky, Technická univerzita (Košice, Prešov). Fakulta
riadenia a informatiky dlhodobo
ukazuje, že je jednou s najkvalitnejších na celom Slovensku.
absolventi so zameraním na informatiku. O tých je u nás dlhodobo najväčší záujem. Nasledujú
absolventi ekonomiky a spoločenských vied.
Šance stavbárov na uplatnenie
výrazne klesli, prírodné vedy šli
hore. Z pohľadu odborov najčastejšie vyhľadávaní sú taktiež
Oproti predchádzajúcemu roku
vlani zamestnávatelia výraznejšie zvýšili záujem o absolventov
prírodných vied. Naopak, oproti
minulosti výrazne klesol záujem
firiem o absolventov stavebných
fakúlt. Na konci rebríčka sú absolventi fakúlt zameraných na
právo, šport a teológiu. Podľa
šéfky portálu je však koniec rebríčka pravdepodobne ovplyvnený
aj tým, že pozície z oblasti športu
či teológie sú obsadzované iným
spôsobom ako cez ich stránku.
8
www.povecernik.sk
Publicistika/Inzercia
PRÍVESNÝ VOZÍK NEPREŠIEL DEDIČSTVOM
ANI TECHNICKOU KONTROLOU
PRÁVNA PORADŇA
VEČERNÍKA
© JUDr. Patrik BENČÍK – advokát
Pred 13-mi rokmi mi zomrel
otec, po ktorom nám zostal aj
prívesný vozík, ktorý sme v dedičskom konaní opomenuli priznať. Dedičmi bola moja mama,
čiže manželka, ktorá ešte žije
a deti. Sporadicky sme prívesný vozík používali a platili naň
zákonnú poistku. V roku 2012
sme tento vozík chceli na polícii
vyradiť z evidencie. Keďže majiteľom je ešte stále zosnulý otec,
nie je možné tento vozík odhlásiť. Jedná sa o domácky vyrobený prívesný vozík, ktorý už ani
neprešiel technickou kontrolou
a jeho hodnota je vlastne nulová. Prosím Vás o radu ako ďalej
postupovať.
V praxi môže nastať situácia,
že dedičské konanie sa skončilo, avšak predmetom konania
nebol všetok majetok poručiteľa. Súd v takom prípade na návrh vykoná dodatočné konanie
o dedičstve. Vyplýva to z § 175x
Občianskeho súdneho poriadku
č. 99/1963 Zb. v platnom znení.
Keďže súd začína takéto konanie na návrh, dedič by mal návrh na začatie dodatočného dedičského konania podať na súd,
v ktorého obvode mal poručiteľ
naposledy bydlisko. Vyplýva to z
§ 88 ods. 1 písm. l) Občianskeho
súdneho poriadku. Súd v takom
prípade poverí notára ako súd-
neho komisára, aby novoobjavený
majetok poručiteľa prejednal.
Podľa ustanovenia § 120 ods. 1
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke v platnom znení môže
okresný dopravný inšpektorát vyradiť vozidlo z evidencie, ak o to
jeho vlastník alebo držiteľ požiada. Vlastník vozidla alebo držiteľ
vozidla je pri vyradení vozidla
z evidencie povinný vyplniť príslušné tlačivo, odovzdať osvedčenie o evidencii vozidla časť I.,
osvedčenie o evidencii časť II., ak
bolo vydané a tabuľku s evidenčným číslom. Ak ide o staré vozidlo
vlastník je povinný predložiť aj
potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie. Osvedčenie
o evidencii alebo tabuľka s evidenčným číslom sa dopravnému
inšpektorátu neodovzdajú, ak boli
stratené alebo odcudzené. Podľa
§ 122 citovaného zákona, iná osoba môže za vlastníka alebo držiteľa konať pri vyraďovaní vozidla
z evidencie len vtedy, ak jej bolo
udelené písomné plnomocenstvo
s úradne overeným podpisom
vlastníka vozidla.
Z tohto vyplýva, že analyzovaný
problém má iba jedno riešenie.
Dedič musí podať na súd návrh na
dodatočné konanie o dedičstve.
Po skončení dedičského konania
a vydaní osvedčenia o dedičstve,
dedič požiada ako právny nástupca o zapísanie svojej osoby
ako nového vlastníka a držiteľa
prívesného vozíka v evidencii dopravného inšpektorátu. Následne
podá žiadosť o vyradenie tohto
vozidla z evidencie dopravného
inšpektorátu. Podľa § 120 ods. 6
citovaného zákona, vyradením
z evidencie vozidlo stráca schválenie na prevádzku v cestnej premávke. Dedič je potom oprávnený
zrušiť povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Autor je spoločníkom
a konateľom v advokátskej
kancelárii
BENČÍK & PARTNERS
ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA, s.r.o.
Skryté emócie ...
Emócie skryté vo farbách
nájdete v obrazoch Teodora
Tekela. Obecný úrad Ľubotice pripravil na túto nedeľu
vernisáž výstavy jeho obrazov. Kurátorom výstavy
je Lucia Dendišová. Predchádzať jej bude Svätá omša
v rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie
o 9.30 hodine. Vernisáž je
naplánovaná na 10.45 h.
v komunitnom centre Makarenkova ulica č. 98 v Ľuboticiach a pozrieť si ju môžete
do 11. októbra.
9
Krížovka
www.povecernik.sk
ambo, Als,
doména,
kopp, Minor,
nevod, ort,
Silicon Hill
slabo polialo, mongolský
pofĚkalo
pastier
jedenkrát
znaþka
hliníka
nevod, ort,
Remek
obyvatelia
Arábie
záver
tajniþky
stal sa
živším
domácke
meno
Kataríny
Unrelated
Business
Income Tax
Ģažné
zvieratá
znaþka
starších
žiletiek
jeden z
rodiþov
tropické
šialenstvo
horúþava
voĖavý kvet
obyvateĐ hôr
les
chyba, vada
dusiĢ oheĖ
pomoc,
podpora
viniþ
hroznorodý
konala, þinila
miesto, po
nem.
P. Husár
lyže
okresná
odborová
rada
stred
tajniþky
2 rímskymi
þíslicami
bodliaky
typická pre
sovy
znaþka
lyžiarskych
vlekov
EýV
Prešova
spolu patriace veci
znaþka
platiny
prvý þs.
kozmonaut
citoslovce
Ģuknutia
vykonanie
rozsudku
smrti
ázijský
sokolík
školská
miestnosĢ
výhra na dve
þísla
izbový kvet,
aloa
mužské
meno
vtipnosĢ,
komiþno
Írska republikánska
armáda
súprava
náradia
indická
taneþnica
meno herca
Delona
skr. pre
elektrónvolt
þistil od
buriny
odporovacia spojka
znaþka pre
oersted
Verdiho
opera
typická pre
osy
dávajte
peniaze
prehol, zohol
znova, ešte
raz
ochabnutie
organizmu
nórsky
matematik
zaþiatok
tajniþky
þerstvé
zelené
trávniky
EýV St.
ďubovne
tem, hentam
na tamtom
mieste
stav bez
zvuku
naklápací,
po nem.
domáce
zviera
pretekal
osviežujúci
nápoj
prikrývka
odpustenie,
milosĢ
denné jedlá
polámaný
les
þert, satan
kuca-paca
citoslovce
kviþania
cverny
dánsky
ostrov
slovko
želania
primát z
pralesa
provokovaĢ,
po švédsky
indiánsky
symbol
otravné látky
konopné
skrútené
vlákna
triþko
ovanutie
skrinka na
cennosti
divadelná
umelkyĖa
þasĢ chôdze tu, po þesky
bedákal
odplata
ovládate,
poznáte
znaþka
þeských
nákladných
áut
olympijské
hry
Đud, po
þesky
viacej
zn. áut
(Aero)
obraz nahej
ženy
rímsky cisár
zrazu, naraz
kartársky
výraz, proti
zmieral
patriaci
Mirovi
cielim
rybárska sieĢ
znaþka
hodiniek
pohlavná
túžba
vyvieral
þasy, doby
purpur
spevohra
ochrana nôh
ruský súhlas
športovec,
pretekár
veĐká
chodba
valcovitý
obal
víkendové
obydlie
usušená
tráva
najvyššia
karta
nemoc
spravil
tupším
podarúnok
vyskytnem
sa
jestvujeme
masa Đudí
6 rímskymi
þíslicami
snemovĖa
EýV
Sabinova
odporovacia spojka
sibírsky
veĐtok
odober
þert, diabol
vyhradený
odbor
þinnosti
patriaca vám
veĐká skala,
útes
obidve
v poriadku (z
angl.)
ohmatanie
10
Televízny program od 27. september do 29. septembra
TV JOJ 20.00 Šport 20.10 Najlepšie počasie
20.20 Panelák 21.40 Vyvolení - Dom snov
23.00 Detektív Dee a záhada smrtiaceho
ohňa 01.45 Najväčší dobyvateľ 04.30 Krimi
MARKÍZA
Katolícky kalendár: sv. Vincent de
Paul, kňaz
06.00 Teleráno 08.30 Búrlivé víno 09.35 Chlapi neplačú 10.50 Kobra 11 11.50 Mentalista
12.45 Dr. House 13.45 Krok za krokom 14.15
Farma 15.30 Dva a pol chlapa 16.00 NCIS Námorný vyšetrovací úrad 17.00 PRVÉ Televízne
noviny 17.25 Reflex 17.50 Chlapi neplačú 19.00
Televízne noviny 20.00 Športové noviny 20.15 Počasie 20.30 Búrlivé víno 21.40 Farma 22.55 Hellboy
01.10 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad
VYBRALI SME PRE VÁS: CINEMAX
PREŠOV: LÁSKY DONA JONA - USA, 2013,
komédia, 90 min., MP 12 o 18. h, 20. h
JOJ PLUS
06.20 V uliciach San Francisca 07.15 Magnum 08.15 Simpsonovci 08.45 Simpsonovci
09.15 Griffinovci 10.00 Svet zázrakov 10.40
Zákon a poriadok 11.40 Zákon a poriadok
12.40 C.S.I. Kriminálka New York 13.35
Modrí templári 14.35 Kutyil s.r.o. 16.00 Simpsonovci 16.25 Simpsonovci 16.50 Panelák
18.00 Svet zázrakov 18.50 Profesionáli 19.45
Nakupuje vám to 20.00 Krimi 20.30 X Factor
USA 2013 23.30 Walking Dead 01.20 Špeciálne komando 02.05 Špeciálne komando 02.50
Navarro
DOMA
06.40 Rebeli 07.30 Túžba tela 08.40 Sudkyňa Hatchettová 09.05 Veštiareň 10.05 Perla
Orientu 11.00 Sila 12.10 V objatí hodvábu
13.05 Sultán 14.20 Slzy Bosporu 15.05 Čaro
lásky 16.00 Teresa 16.55 Teresa 17.50 V tieni zločinu 18.50 V siedmom nebi 19.50 Bez
servítky 20.30 Uragán 21.40 Sila 22.30 Inga
Lindströmová. Tajomstvo Svenaholmu 00.20
Smrtiaca spoveď 01.55 V tieni podozrenia
TA 3
07.00 Ranné správy 07.30 Ranné správy
08.00 Ranné správy 08.30 Ranné správy
09.00 Správy 09.30 Šport+ 09.45 Golf 10.00
Správy 10.30 Správy 11.00 Správy 11.20
Téma dňa 12.00 Žurnál 12.30 Ekonomika
12.45 Svet technológií 13.00 Správy 13.30
Správy 13.40 Ekonomika a šport 14.00
Správy 14.30 Analýzy a trendy 15.00 Správy
15.30 Správy 15.40 Ekonomika a šport 16.00
Žurnál 16.30 Ekonomika 16.45 Biznis 17.00
Správy 17.30 Správy 18.00 Správy 18.30
Hlavné správy 18.55 Počasie 19.00 Šport
19.10 Ekonomika 19.30 Správy 19.50 Dobré
správy 20.30 Správy 20.45 Bago 21.00 24 hodín vo svete 21.30 Dokument Arirang 22.00
Žurnál 22.30 Šport+ 23.00 Správy 23.15 Rozhovory cez polnoc 00.30 Žurnál
DAJTO
06.20 Ninja Korytnačky 06.40 Medvedík Yogi
06.50 Akčná výhra 08.20 Walker, texaský ranger 09.00 Star Trek - Nová generácia 10.00
112 10.30 Komisár Rex 11.25 Zločiny na mori
12.15 Zločiny na mori 13.05 Walker, texaský
ranger 14.00 V mene zákona 14.30 112 15.10
Star Trek - Nová generácia 16.10 Komisár Rex
17.10 Kobra 11 18.05 Walker, texaský ranger
19.00 Muži v čiernom 19.25 Ninja Korytnačky
19.50 Priatelia Toma a Jerryho 20.00 Medvedík Yogi 20.10 Zelené peklo 22.05 Tequila
sunrise 00.20 Zelené peklo 02.00 Bufeťák Jackie
Chan
STV 1
06.30 Podvodníci v akcii 07.00 Profesionáli
07.50 Správy RTVS 08.40 Góly - body - sekundy 08.55 Počasie 09.00 Sila lásky 09.50 Asijina
voľba 10.50 Duel 11.15 5 proti 5 12.00 Správy
RTVS 12.20 Dámsky klub 13.55 Postav dom, zasaď strom 14.30 Nebíčko v papuľke 15.10 Asijina voľba 16.00 Správy RTVS 16.20 Destinácia
svet 17.10 Podvodníci v akcii 17.45 Duel 18.20
5 proti 5 19.00 Správy RTVS 19.50 Góly - body
- sekundy 20.10 Počasie 20.20 Milujem Slovensko 21.40 Legendy popu 23.50 Nikto nie je
dokonalý 00.55 Profesionáli 01.50 Dámsky klub
STV 2
JOJ
2
4
1
2
4
7
7
9
8
6
7
8
2
8
2
9
6
5
7
5
7
7
3
2
3
9
6
6
7
1
8
3
9
4
2
6
5
9
2
9
1
7
9
4
8
5
7
3
Doobeda bude fantasticky, ale
neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou
sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.
Býk 21.4. - 21.5.
Okolnosti vás prinútia k tomu,
aby ste sa rozhodli. Znovu získate
duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na
ľahkú váhu.
Blíženci 22.5. - 21.6.
Dobre si zvážte prednosti
a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte
zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie
stráviť pekné chvíle na prechádzke?
Rak 22.6. - 22.7.
Vďaka optimistickému prístupu prežijete dnešok bez problémov. Nesplníte síce to, čo ste si
predsavzali, ale máte dobrý dôvod
na spokojnosť. Aj zajtra bude deň.
Lev 23.7. - 23.8.
Niekto, na kom vám veľmi
záleží, vás dnes prekvapí láskou a
vrúcnosťou. Prijmite city s radosťou,
otáľanie môže vyvolať nedorozumenie.
Panna 24.8. - 23.9.
Planéty vám prinesú šťastie
v súkromnom živote. Nejaká nová
šanca vás vyľaká, ale predsa pozbierate odvahu a sebavedomie. Už
večer urobíte prvé kroky.
Váhy 24.9. - 23.10.
Dnes treba len počúvať a nerečniť. Držte si známych od tela, lebo
sa ľahko dáte vyprovokovať k neuváženým slovám. Naletíte nejakému
lichotníkovi.
Škorpión 24.10. - 22.11.
Rodinné záležitosti vás možno trochu vyvedú z miery, ale rýchlo
sa to všetko dá opäť do poriadku. Ak
sa bude chcieť niekto s vami porozprávať, neodmietajte.
Strelec 23.11. - 21.12.
Na vašu činnosť a záľubu potrebujete nielen sústredenosť, ale aj
trpezlivosť. Teraz budete mať výborný čas sa jej venovať. Dôležité rozhodovania nechajte na neskôr.
Pokúste sa porozprávať
s partnerom, prečo sa istí ľudia začali ku vám správať odmeranejšie.
Jeho úprimnosť vám veľmi rýchlo
otvorí oči.
6
8
Baran 21.3. - 20.4.
Kozorožec 22.12. - 20.1.
1
1
8
4
3
9
5
2
9
5
1
5
TV NOVA
05.59 Raňajky s Novou 08.55 Ulica 09.45 Ordinácia v ružovej záhrade 2 11.05 Dva a pol
chlapa 11.25 Průměrňákovi 11.50 Tescoma
s chuťou 12.00 Obedňajšia Televízne noviny 12.30 Sue Thomas. Agentka FBI 13.30
Odložený prípad 14.25 Dr. House 15.25 Ordinácia v ružovej záhrade 16.35 Dva a pol
chlapa 17.00 Popoludňajšie televízne noviny
17.30 Mentalista 18.30 Ulica 19.30 Televízne
noviny 20.20 Výmena manželiek VI 21.30
Súkromné ​​pasce 22.50 šerifovia 01.15 Tretia
hliadka 01.55 Novashopping
06.15 Veľké noviny TV JOJ 07.10 Súdna sieň
08.15 Nakupuje vám to 08.30 Súdna sieň
09.30 Panelák 11.00 Dom snov 12.00 Noviny
o 12.00 12.30 Kosti 13.30 Kosti 14.30 Vtierka
Castle 15.40 Nakupuje vám to 17.00 Noviny
o 17.00 17.50 Súdna sieň 19.00 Veľké noviny
9
1
06.05 Polícia Hamburg 07.10 Kutil Tim 07.55
Alf 08.45 To je vražda, napísala 09.45 Polícia Hamburg 10.45 Loď snov 12.55 Walker,
Texas Ranger 13.55 Siska 15.20 Big Ben 17.40
Popoludňajšie správy 18.00 Prostřeno! 18.55
Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40
Správy z Vily 19.55 VIP správy 20.15 VyVolení - Duel 22.20 Show Jana Krausa 23.20
Inštinkt 02.05 Volajte Proroka
06.55 Partička 07.25 Ženatý so záväzkami
07.50 Chrisa nemá nikto rád 08.10 Frasier
08.30 Frasier 08.55 Roseanne 09.20 Roseanne
09.45 Rodina Addamsovcov 10.25 A tento poznáte? 10.50 Aj múdry schybí 11.55 Partička
12.30 Chrisa nemá nikto rád 12.50 Roseanne
13.20 Roseanne 13.55 Smiechoty 14.40 Frasier 15.00 Frasier 15.25 Partička 16.00 Ženatý so záväzkami 16.25 Teória veľkého tresku
16.45 Priatelia 17.10 Priatelia 17.35 Rodina
Addamsovcov 18.00 Roseanne 18.30 Roseanne 19.00 Chrisa nemá nikto rád 19.25 Frasier
19.50 Frasier 20.10 Za plotom 21.45 Nehanební
penzisti 22.10 Partička 22.45 Mr. GS 23.50 Fooormania
06.40 Profesionál 06.55 Polícia 07.10 Správy Hírek 07.20 Správy RTVS z regiónov 07.30 Správy a komentáre 08.00 Živá panoráma 08.30 Pre
materské školy 09.00 Pesničky z Hviezdičky
09.05 Nákazlivá rakovina 09.55 Cena prírody
10.20 Kultúra alebo nekultúra 10.50 Fokus právo 11.35 Spektrum vedy 12.00 Živá panoráma
12.30 ArtSpektrum 12.40 A pri tom speve 13.20
Večer pod lampou 15.55 Tvárou v tvár 16.25
Eurovirtuál - Ondrej Demo 16.45 Fokus rodina
17.30 Správy RTVS z regiónov 17.45 Počasie
17.50 Správy - Hírek 18.00 Extrémne v horách
18.25 Encyklopédia slov. obcí 18.40 Večerníček
18.45 Krtko 19.00 Správy RTVS 19.45 Počasie
19.50 (Ne)celebrity 20.00 Divoká Čína 20.50
Família 21.15 Góly - body - sekundy 21.20 Počasie 21.30 Divadelné dosky 2013 22.45 Kinorama 23.15 Bratislavské jazzové dni 2012 00.05
Správy RTVS 00.50 ArtSpektrum
8
TV PRIMA
FOOR
27. 9. 2013
Piatok 27. septembra 2013
www.povecernik.sk
4
Vodnár 21.1. - 19.2.
Optimizmus, ktorý z vás dnes
vyžaruje, vám uľahčí nadviazať
kontakty s obdivuhodnými ľuďmi.
Čakajú vás zaujímavé rozhovory, ale
nemusíte brať všetko celkom vážne.
Ryby 20.2. - 20.3.
4
5
Dnes môžete doplatiť na svoju tvrdohlavosť. Svojím zhoršeným
imidžom nezapôsobíte dôveryhodne na tých, ktorých chcete získať na
svoju stranu.
www.povecernik.sk
Sobota 28. septembra 2013
Katolícky kalendár: sv. Václav, mučeník; sv. Vavrinec Ruiz a spoločníci,
mučeníci
VYBRALI SME PRE VÁS: CINEMAX
PREŠOV: DONŠAJNI - ČR, 2013, komédia, 102 min. o 18.20 h, 20.30 h
Televízny program od 27. septembra do 29. septembra
08.30 Extrémne v horách 08.55 Divoká Čína
09.45 Ambulancia 10.15 Televízny klub nepočujúcich 10.40 Tempo 10.55 Zajac na diaľnici 12.05 5 minút po dvanástej 13.05 GYMPEL.TV 13.55 Magazín Ligy majstrov 14.25
Ako si Grétka trochu zdriemla 15.05 Kapura
15.50 Farmárska revue 16.10 Test magazín
16.25 Senior klub 17.00 Herecké legendy
17.10 Ľudský hlas 18.00 Na ceste po Česku
18.30 Národnostné správy 18.40 Večerníček
18.45 Krtko 19.00 Správy RTVS 19.45 (Ne)
celebrity 20.00 Dve tváre Osvienčimu 21.00
A3UM 21.25 Anjeli strážni 21.55 Festivalové
minúty - Divadelná Nitra 22.00 Filmový klub
22.55 Umenie 2013 23.25 ArtSpektrum 23.30
Pred rokmi... 00.00 Československý filmový
týždenník 00.10 Správy RTVS
MARKÍZA
05.00 Televízne noviny 06.00 Dr. House
06.45 Scooby Doo, kde si?! 07.25 Alf 08.15
Tom a Jerry 08.45 Krok za krokom 09.10
Chlpatí kamoši 10.45 Dva a pol chlapa 11.10
Parťáci 11.40 Za plotom 13.25 Agent v sukni
15.30 Ako ukradnúť nevestu 17.35 Uragán
18.20 Smotánka 19.00 Televízne noviny
20.00 Športové noviny 20.15 Počasie 20.30
Farma - DUEL 22.15 50x a stále po prvý raz
00.20 Hellboy 02.20 Hrozba z temnoty 03.00
Farma - DUEL
STV 1
06.25 Góly - body - sekundy 06.40 Počasie 06.45
Dračie poviedky 07.10 Flipper a Lopaka 07.35
Včielka Maja - Nové dobrodružstvá 07.50 Bol raz
jeden život 08.15 Fidlibum 08.45 Výprava nádeje 09.35 Megamozog 10.05 Berlin, Berlin 11.05
Milujem Slovensko 12.25 On air 12.55 Pošta pre
teba 13.55 Moje dcéry 15.35 Vitajte v Edelweisse
17.15 Postav dom, zasaď strom 17.55 Taxík 18.25
Nebíčko v papuľke 19.00 Správy RTVS 19.50
Góly - body - sekundy 20.10 Počasie 20.20 Pošta
pre teba 21.25 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou 22.00 Zberateľ rekordov 23.25 Kráľovná
Margot 2/2 00.40 Vitajte v Edelweisse 02.10
Zberateľ rekordov
STV 2
07.10 Správy - Hírek 07.15 Správy RTVS z
regiónov 07.30 Piloti 08.00 Živá panoráma
DOMA
05.30 Aniela. Príbeh zakázanej lásky 06.50
Inga Lindströmová. Tajomstvo Svenaholmu
08.45 Šéfkuchár bez čapice 09.15 Veštiareň
10.15 Lovkyňa záhad 12.10 Milovaný podvodník 14.10 Danielle Steelová. Tajomstvá
16.00 V tieni podozrenia 18.00 Inga Lindströmová. Tajomstvo Svenaholmu 20.00
Emilie Richardsová. Nezabudnuteľný raj
22.00 Rosamunde Pilcherová. Tajomstvo minulosti 23.55 Sneh v auguste 01.40 Lovkyňa
záhad 03.05 Aniela. Príbeh zakázanej lásky
DAJTO
05.30 V mene zákona 06.00 V mene zákona
06.50 Akčná výhra 08.20 Walker, texaský
ranger 09.05 Extra tím 10.10 Bufeťák Jackie
Chan 12.05 Smrtiaca lavína 13.45 Kliatba
zlatého kvetu 15.55 Top Gear 17.00 Pevnosť
Orechy
Orech je olejovitý plod a obsahuje približne 50 percent tuku. Orechy sú bohaté
najmä na omega-3 mastné kyseliny, bielkoviny a nezanedbateľné množstvo zinku a
draslíku. Pozor, je to kalorická bomba! Zaťažujú žalúdok, preto ich treba konzumovať
s mierou! I listy orechu vlašského majú svoje využitie. Zbierajú sa ešte ako mladé lístky. Majú antiseptické účinky. Sú známe ako
insekticíd proti blchám alebo ako kloktadlo
pri zápale hrdla. Často sa zalievajú medom
pre dobré využitie i uskladnenie.
Orechy pre zdravie =Majú odvodňovacie účinky vďaka draslíku.
=Hydratujú pokožku a udržujú ju vláčnu.
Boyard 18.00 Walker, texaský ranger
19.00 Scooby Doo, kde si?! 19.50 Tom
a Jerry 20.10 NCIS. Los Angeles 21.05
Nikita 22.00 Rambo II 23.50 Futbaloví chuligáni 01.35 Cena mlčania 03.05
Športové noviny 03.15 Walker, texaský
ranger
FOOR
05.45 Smiechoty 06.15 Partička 06.45
Ženatý so záväzkami 07.05 Chrisa nemá
nikto rád 07.25 Frasier 07.45 Frasier
08.10 JPP. Jožo Pročko pokúša 08.40 Je
to možné?! 09.10 Smiechoty 09.50 A
tento poznáte? 10.10 Aj múdry schybí
11.15 Partička 11.50 Chrisa nemá nikto
rád 12.10 Sedem s r.o. 13.10 Smiechoty
14.20 Frasier 14.30 Frasier 14.40 Partička 15.10 Ženatý so záväzkami 15.35 Alf
16.30 Parťáci 16.55 Nehanební penzisti
17.20 Muž, ktorý vedel príliš málo 19.00
Veronika 19.25 Frasier 19.50 Frasier
20.10 Priateľky 20.50 Aj múdry schybí
22.05 Keď to rachne, zahučíme 23.40
Fooormania 01.40 Fooor do rána
JOJ
05.50 Veľké noviny TV JOJ 06.50 Prasiatko Rudy 2 09.05 My Little Pony I
09.35 Monsuno 09.55 Detektív Dee a
záhada smrtiaceho ohňa 12.50 Vyvolení - Dom snov 13.55 X Factor USA 2013
16.10 Česko Slovensko má talent 18.00
Cena je správna 19.00 Veľké noviny TV
JOJ 19.59 Šport 20.10 Najlepšie počasie
20.20 Alica v Krajine zázrakov 23.00 Vyvolení - Dom snov - Rozhodnutie 00.30
Lekcia umierania 04.05 C.S.I. Kriminálka New York
JOJ PLUS
05.00 Akty X 05.45 Griffinovci 06.00 V
uliciach San Francisca 07.05 V uliciach
San Francisca 08.15 Magnum 09.20
A-Team 10.30 A-Team 11.40 Tajomstvo
v Andách 14.00 Panelák 15.10 Vtip za
stovku 16.00 Bláznivý sejf 18.00 C.S.I.
Kriminálka New York 19.00 C.S.I. Kriminálka New York 20.00 Krimi 20.30 Vybíjaná. Choď do toho na plné gule 22.30
=Jedávajú sa i na neplodnosť a sexuálne
problémy.
=Sú dôležité pri znižovaní vysokej hladiny
cholesterolu.
=Podporujú peristaltiku čriev.
=Udržujú libido.
=Sú zdrojom energie.
=Posilňuje srdce.
=Sú výborné pre náš mozog a nervy.
Sú každodennou stravou pre ľudí, ktorí si
vybrali vegetariánstvo. Orechy z hypermarketov sú takmer vždy pokazené už keď ich
tam privezú. Orechy majú tendenciu rýchlo
plesnivieť, preto sa dostávajú do reťazcov
skoro vždy sírené. Kupujte ich radšej v škrupine a po olúpaní ich dajte do chladničky.
11
Dva muly pre sestru Sáru 01.00 Špeciálne komando „Z“ 02.40 Napoleon a ja
TA 3
07.00 Správy 07.30 Správy 08.00 Správy
08.30 Správy 08.45 Bago 09.00 Správy
09.30 Šport+ 10.00 Správy 10.30 Správy
11.00 Správy 11.30 Dobré správy 12.00
Žurnál 12.30 Zdravie 12.50 Dokument
Euronews 13.00 Správy 13.30 Týždeň vo
filme 14.00 Správy 14.30 Správy 14.45
Spektrum 15.00 Bez dresu s Dušanom
Gabánim 16.00 Žurnál 16.30 Dokument
Arirang 17.00 Správy 17.30 Správy 17.45
Motoring 18.00 13. komnata 18.30 Hlavné správy 18.55 Počasie 19.00 Šport
19.10 Správy 19.30 Portrét 20.00 Rozhovory cez polnoc 21.00 24 hodín vo
svete 21.30 Showbiz 22.00 Žurnál 22.30
Šport+ 23.00 Správy 23.30 Debata 00.00
24 hodín vo svete 00.30 Žurnál 01.00 Záver vysielania
TV PRIMA
06.10 Spravodajstvo FTV Prima 07.20
Chima 07.50 Majster Manny 08.25 Najväčšie bitky II. svetovej vojny 08.55
Autosalón 10.10 Columbo 11.45 Česko
Slovensko má talent 13.50 Smrtiaca
posadnutosť 15.50 Vraždy v Midsomeru
18.00 VyVolení - Špeciál 18.55 Správy
FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40
Správy z Vily 19.55 VIP správy 20.15 Čarodejníkov učeň 22.35 Smrtiaci orchidea
00.40 Temné vody 02.50 Volajte Proroka
TV NOVA
05.25 Taz - mania 05.50 Čarodejnica
Tara 06.15 Batman. Odvážny hrdina
06.45 Bakugan 07.10 Tučniaci z Madagaskaru 07.40 Princezná Husopaska
08.55 Môj pes Skip 10.40 Korenie 11.40
Volajte Novu 12.15 Svedectvo mŕtvych
očí 14.10 Výmena manželiek VI 15.30
Hádaj kto? 17.40 Tipy vtáka Loskutáka
18.00 Rady vtáka Loskutáka 18.45 Babicovy dobroty 19.30 Televízne noviny
20.20 Thor 22.40 Ťažko ho zabiť 00.35 Paranormal Activity 2 02.10 Novashopping 02.45
Volajte Novu 03.45 Andílci
Zjedzte každý deň za hrsť vlašských orechov. Zabudnite na pražené či solené.
12
Televízny program od 27. septembra do 29. septembra
Nedeľa 29. septembra 2013
Katolícky kalendár: sv. Michal,
Gabriel a Rafael, archanjeli
VYBRALI SME PRE VÁS: CINEMAX
PREŠOV: ŠMOLKOVIA 2 - SD, USA,
2013, animovaný, rodinný, komédia,
105 min., MP o 13.50 h, 15.50 h
sa vracia 23.35 Maigret 01.00 Agatha
Christie. Poirot 02.35 Sila lásky 03.25
Asijina voľba
STV 2
07.25 Extrémne v horách 07.50 Festivalové minúty - Divadelná Nitra
08.00 Živá panoráma 08.30 Kapura
09.15 Farmárska revue 09.40 Test
magazín 09.50 Púť do Santiaga de
Compostela 10.10 Orientácie 10.35
Slovo 10.40 On air 11.05 Príbeh o
Fatime a Omarovi 12.20 Dve tváre
Osvienčimu 13.30 MS v cyklistike Florencia 17.00 Štúdio šport 17.20
Hokej - Extraliga 20.00 Divadlo nás
baví - Tančiareň 20.10 Tančiareň
22.10 Festivalové minúty - Divadelná Nitra 22.15 Odpískané 23.00 ME
vo volejbale - muži 00.40 Slovo 00.45
Správy RTVS
MARKÍZA
STV 1
05.15 Reportéri 05.40 Správy RTVS
06.25 Góly - body - sekundy 06.40 Počasie 06.45 Dračie poviedky 07.10 Flipper
a Lopaka 07.35 Včielka Maja - Nové
dobrodružstvá 07.50 Bol raz jeden život
08.20 Safari za kuchyňou 08.45 Safari za
kuchyňou 09.10 60 zabijakov divočiny
09.40 Autosalón 10.10 Čarovné miesta Zeme 11.05 Slovensko v obrazoch
11.30 Svet v obrazoch 11.55 O 5 minút
12 13.00 Občan za dverami 13.40 Agatha
Christie. Poirot 15.15 Krakonoš a lyžníci 16.35 Nikto nie je dokonalý 17.45
Hurá do záhrady 18.15 Tajomstvo mojej
kuchyne 19.00 Správy RTVS 19.50 Góly
- body - sekundy 20.10 Počasie 20.20
Žena,ktorá sa vracia 22.00 Žena, ktorá
05.00 Televízne noviny 06.00 Uragán
06.35 Chlpatí kamoši 07.50 Scooby
Doo, kde si?! 08.35 Tom a Jerry 08.40
Malá princezná 10.40 Ako ukradnúť
nevestu 12.45 50x a stále po prvý raz
14.45 Jack Hunter a Stratený poklad
Ugaritu 16.55 Flynn Carsen. Honba
za kopijou osudu 19.00 Televízne
noviny 20.00 Športové noviny 20.15
Počasie 20.30 Captain America. Prvý
Avenger 23.00 Výnimoční 01.15 Captain America. Prvý Avenger 03.15
Výnimoční
DOMA
05.15 Aniela. Príbeh zakázanej lásky
06.35 Danielle Steelová. Tajomstvá
08.30 Šéfkuchár bez čapice 09.00
Veštiareň 10.00 Rosamunde Pilcherová. Tajomstvo minulosti 12.05 Bolesti slávnych 13.00 Bolesti slávnych
14.00 Emilie Richardsová. Nezabudnuteľný raj 15.50 Modré z neba 17.50
Tehotné v šestnástich 20.00 Navždy
mladý 22.05 Kým nás viera nerozdelí 00.05 Najťažšie rozhodnutie 01.45
Kým nás viera nerozdelí 03.15 Aniela.
Príbeh zakázanej lásky
DAJTO
05.25 112 06.00 112 07.00 Akčná výhra
08.30 Walker, texaský ranger 09.10 Kobra
11 10.15 Top Gear 11.10 Pevnosť Boyard
12.05 112 13.20 Smrtiaca lavína 15.00
Kliatba zlatého kvetu 17.10 NCIS. Los Angeles 18.05 Walker, texaský ranger 19.00
Scooby Doo, kde si?! 19.50 Tom a Jerry
20.10 Krvavá vojna. Hatfieldovci a McCoyovci 22.10 Barbarossa. Krutý dobyvateľ 00.30 Tequila Sunrise 02.20 Archanjel.
Kliatba červeného tajomstva 04.20 Športové noviny
FOOR
05.55 Smiechoty 06.25 Partička 06.55
Ženatý so záväzkami 07.20 Frasier 07.40
Frasier 08.05 Áno, miláčik! 08.35 Priateľky
09.10 Smiechoty 09.55 A tento poznáte?
10.10 Aj múdry schybí 11.15 Partička 11.50
Veronika 12.10 Sedem s r.o. 13.10 Smiechoty 13.55 Frasier 14.15 Frasier 14.40
Partička 15.15 Ženatý so záväzkami 15.40
JPP. Jožo Pročko pokúša 16.35 Aj múdry
schybí 17.50 Áno, miláčik! 18.25 Priateľky
19.00 Veronika 19.25 Frasier 19.50 Frasier
20.10 Agent v sukni 21.55 Superhrdina
23.25 A tento poznáte? 23.55 Fooormania
01.55 Fooor do rána
JOJ
05.40 Veľké noviny TV JOJ 06.40 Cena je
správna 07.50 Rozprávková jazda 09.35
XXL rodina Wollnyovci 10.40 Geissenovci
- Ťažký život milionárov 15.00 Vybíjaná.
Choď do toho na plné gule 17.15 Nové bývanie 18.00 Cena je správna 19.00 Veľké
noviny TV JOJ 19.59 Šport 20.10 Najlepšie
počasie 20.20 Česko Slovensko má talent
22.10 Česko Slovensko má talent - cesta
do semifinále 23.00 Veterán 01.05 Ostrov
03.10 Veterán
JOJ PLUS
05.05 Diagnóza. Vražda 06.00 V uliciach
San Francisca 07.00 V uliciach San Francisca 08.00 Magnum 09.00 A-Team 10.15
A-Team 11.30 Svet zázrakov 14.15 Ice
Road Truckers 15.15 Vyvolení - Dom snov
Cyprián je strohý
Václav je vyhranený
Mužské meno Cyprián má latinský pôvod a
v preklade znamená „muž z ostrova Cypru“.
Nositelia krstného mena Cyprián majú silný
sklon uzatvárať sa do seba a iných posudzujú s istou strohosťou. Sú subjektívni a iba
zriedkavo sa pokúšajú vžiť do pozície iných.
Majú pomalšie reakcie. Priateľov si vyberajú
uvážene a sú im nápomocní. Cypriánovia sa
vedia dobre ovládať a vynikajú svojou inteligenciou. Väčšinou dokážu odolávať chorobám, no zvýšenú pozornosť by mali venovať
krvnému obehu a srdcu. Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Šťastné farby Cypriána sú farby
zeme.
Mužské meno Václav má slovanský pôvod a
jeho význam je „viac slávny“. Toto meno je
obľúbené najmä v Čechách, na Slovensku sa
vyskytuje zriedkavo. Václavovia, ktorí majú
meniny 28. septembra, sú dosť ťažko pochopiteľní. Majú nepredvídateľné reakcie, sú nepokojní, odvážni a je otázne, ktorým smerom
vyrazia. City a myšlienky, ktoré prejavujú a
prijímajú, z nich robia bytosti veľmi hĺbavé
s vyhranenou životnou filozofiou. Václavovia sa orientujú na také povolanie, kde môžu
prejaviť svoje umelecké sklony. Životaschopnosť týchto mužov je dobrá.
www.povecernik.sk
- Rozhodnutie 17.20 Drsná Planina 19.20
Svet zázrakov 20.00 Krimi 20.30 Moje
meno je Nikto 23.00 Ten najlepší 01.35
Agent 03.40 Zákon gangu
TA 3
07.00 Správy 07.30 Správy 08.00 Správy
08.30 Správy 09.00 Správy 09.30 Šport+
10.00 Správy 11.00 V politike 12.00 Žurnál 12.30 Portrét 13.00 Správy 13.30
Showbiz 14.00 Správy 14.30 13. komnata
15.00 Správy 15.30 Týždeň vo filme 16.00
Žurnál 16.30 Týždeň v kultúre 17.00
Správy 17.30 Správy 17.45 Svet technológií 18.00 Dokument Euronews 18.10
Zdravie 18.30 Hlavné správy 18.55 Počasie 19.00 Šport 19.10 Správy 20.00 V
politike 21.00 Správy 21.30 Týždeň 22.00
Žurnál 22.30 Šport+ 23.00 Správy 23.30
Dokument Arirang 00.00 Svet 24/7 (zahraničný súhrn týždňa – premiéra) 00.30
Žurnál
TV PRIMA
06.10 Spravodajstvo FTV Prima 07.10
Chima 07.40 Majster Manny 08.10 Tajomstvo vojny 09.20 Prima SVET 09.55
Sekundy pred vraždou 11.00 Partie 11.55
Receptár prima nápadov 13.05 Nedeľné
receptár extra 13.25 Ste to, čo jete 14.30
Danielle Steelová. Táta 16.35 Vraždy
v Midsomeru 18.55 Správy FTV Prima
19.25 Krimi správy 19.40 Správy z Vily
19.55 VIP správy 20.15 Česko Slovensko
má talent 23.05 VyVolení - Nočná šou
00.10 Sexbomba od vedľa 02.10 Volajte
Proroka
TV NOVA
05.45 Čarodejnica Tara 06.10 Virus Attack 06.40 Bakugan 07.05 Hannah Montana 07.30 Hannah Montana 08.00 Tučniaci z Madagaskaru 08.25 Víkend 09.15
Láske na stope 11.00 Môj brácha má prima bráchu 13.00 Len ho nechajte, nech sa
bojí 15.00 Láska a iné kratochvíle 17.00
TRESK! 17.50 Postřižiny 19.30 Televízne
noviny 20.20 Doktori z počiatku 21.35
Črepiny 22.10 Zachráňte vojaka Ryana
01.10 Len ho nechajte, nech sa bojí 02.40
Novashopping 03.15 Tretia hliadka
Michal a Michaela
sú veľkorysí
Mužské meno Michal má hebrejský pôvod a v
preklade znamená „ako Boh“, Bohu podobný“.
Meniny oslavujú Michal a Michaela spolu 29.
septembra. Tí, čo súdia. Tak by sa dala v stručnosti charakterizovať osobnosť týchto ľudí. Ich
výraznými vlastnosťami sú vôľa, aktívnosť a
zmyselnosť. Sú aj veľkorysí, dominantní a dokážu byť dosť tvrdí. Michal i Michaela majú sklon k
introvertnosti. Väčšmi dôverujú cieľavedomému
postupu pri práci ako intuícii. Ťažko sa prispôsobujú okolnostiam a sú len málo ovplyvniteľní.
Michalovia a Michaely sú ľuďom, ktorých ľúbia,
oddaní a vždy nablízku. Michal aj Michaela majú
dobrú životaschopnosť.
www.povecernik.sk
Inzercia
príjem inzercie
13
Pomôžte Konkatedrále
sv. Mikuláša v Prešove
Dovoľujeme si Vás poprosiť o finančnú
pomoc pri generálnej oprave
Konkatedrály sv. Mikuláša – dominanty
mesta Prešov.
spomienka
Dňa 28. 9. 2013 uplynie 8 rokov, čo nás
navždy opustila naša drahá mamička,
babička
Margita GERJAKOVÁ,
rod. Čerbanová.
Tí, čo ste ju poznali, venujte jej
s nami tichú spomienku.
Synovia, dcéry, nevesty, zať, vnúčatá
a pravnúčatá.
/1301681/ Predám traktor Bielorus. Liaz
150 vyklapávač, vysokozdvižný vozík
Desta 3,5 tony a Desta 1,5 tony a ťahač
Iveco Stralis r.v. 2005. T. č. 0918 492 841
/1301702/ Poskytujeme rýchle a účelné
pôžičky. T. č. 0948 283 850
/1201773/ Prenajmem priestory v centre
Prešova na Hlavnej ul. v dvorovej časti
(pasáž obchodov), na prízemí o výmere
40 m2, na 1. NP o výmere 70 m2. Vhodné
ako obchodné priestory a kancelárie, bývanie. Cena dohodou. Kontakt: 0905 967
886, [email protected]
/1300731/ SAD Prešov Vám ponúka na
prenájom kanc. priestory v administr.
budove na autobusovej stanici v Prešove,
v rozlohe od 20 m2. Možnosť prenajatia
priest. je samostatne po častiach, alebo aj
vcelku. Výhodná cena prenájmu po dohode oboch strán. Rozmanitá ponuka priest.
od 20 m2 do 400 m2, celkom Vám ponúka možnosť realizácie či už kanc., obch.
alebo skladovacích priest. Tiež ponúkame
možnosť predplatenia si vlastného park.
miesta. Bližšie inf. získate na t. č. 0902
965 723
/1301715/ Pôžička - rýchlo, lacno, u Vás
doma. T. č. 0915 938 307
/1301625/ Dám do dlhodobého prenájmu
2-izbový byt na sídlisku Sekčov. T. č. 0903
849 205
/1301557/ Odkúpim guľatinu orech, dub.
Platba v hotovosti. T. č. 0911 253 073
/1301635/ Autopožičovňa Autoprešov ponúka na prenájom 9-miestne autá na prevoz osôb. Vhodné pre fyzické a právnické
osoby, športové kluby, spolky, združenia,
subjekty štátnej správy, firmy, umelcov,
kultúrne a mestské organizácie. Kontakt:
0918 815 190, [email protected]
sk
/1301585/ Kúpim garáž. T. č. 0904 211
007
/1301641/ Prenajmem 2-izb. zrekonštruovaný byt v Prešove. T. č. 0908 687 503
/1301650/ Odstúpim zabehnutú s. r. o.
s vlastným priestorom. Možnosti vlastných aktivít. Info: 0905 623 995
/1301654/ Odstúpim rozbiehajúcu sa prevádzku rýchleho občerstvenia v Prešove
na Hlavnej ulici. Viac info na t. č. 0918
854 834 alebo mailom na [email protected]
/1301687/ Odstúpim zabehnutú prevádzku fast foodu na Ul. 17. novembra v Prešove oproti prešovskej univerzite. T. č. 0905
620 685
/1301657/ Dám do nájmu 1 izbu v 4-izbovom byte na Sekčove. T. č. 0907 697 347
/1301658/ Dám do prenájmu zrekonštruovaný 2-izbový byt s balkónom na
Ul. T. Ševčenka. Zrekonštruovaný byt aj
spoločné priestory. Voľný ihneď. Bližšie
info s foto pošlem mailom. T. č. 0917
984 338, [email protected]
/1301673/ Ponúkam podnájom pre študentku, alebo pracujúce dievča. T. č. 0907
947 185
Za dobrodincov sa budú slúžiť sväté omše
v posledný deň kalendárneho roku a Váš
milodar zverejníme v našom farskom
Infoliste s nákladom 1000 ks
ako aj na stránke farnosti
www.presov.rimkat.sk
bankové spojenie:
VÚB .a.s., Mlynské Nivy 1.,
829 90 Bratislava 25
číslo účtu: 3082665551/0200
doplňujúce údaje: konkatedrála
Každé euro je pre nás možnosťou
pokračovať a dokončiť opravu
Konkatedrály.
Viac informácií: tel. 0908 301 078,
e-mail: [email protected]
o. Jozef Dronzek, dekan,
farnosť sv. Mikuláša Prešov
/1301662/ Prenajmem 4-izbový byt na
Sekčove, cena 320 eur. T. č. 0904 885 775
/1301665/ Dám do dlhodobého prenájmu
1-izbový byt na Sídlisku III. Bližšie informácie na t. č. 0908 822 122, 0918 691 764
/1301674/ Prenajmem slnečný, zateplený, zariadený 2-izbový byt s balkónom
na Ulici Matice slovenskej v Prešove pre 2
osoby od 1. 9. 2013. T. č. 0907 123 075
/1301684/ Dám do prenájmu rodinný
dom blízko centra, Bezručova ulica (aj pre
firmy). T. č. 0903 634 676
/1301686/ Prenajmem 3,5-izbový, zariadený, komplet rekonštruovaný byt v užšom centre mesta, Štefánikova ulica, na
1. poschodí s balkónom a garážou. Voľný
od 1. 10. 2013. RK nevolať. T. č. 0905 641
171
/1301690/ Dám do podnájmu 3-izbový
byt na Sídlisku II, Októbrová ulica, na 1.
poschodí s balkónom. T. č. 051/77 406 24,
0915 607 756
/1301698/ Prenajmem (predám) 4-izbový
byt s garážou, dvojpodlažný, zariadený,
s vlastným kúrením, krbom, 12 metr. balkónom, unikátny výhľad, voľný ihneď. Pre
náročných. T. č. 0905 309 896
/1301699/ Dám do prenájmu zariadený
2-izbový byt na Sídlisku III, najlepšie študentom, 4 osoby á 85 = 340 eur. T. č. 0944
258 989
/1301700/ V centre mesta dám do podnájmu izbu s príslušenstvom pracujúcemu.
T. č. 051/77 122 89
/1301707/ Dám do prenájmu garáž na Vajanského ulici č. 12. T. č. 0911 712 289
/1301708/ Dám do podnájmu 2-izbový
byt na Sídlisku II. Inkaso + cena dohodou.
T. č. 0908 622 503
14
Večerné prekvapenie
od donáškovej služby
Pizza Na rohu
Správne znenie tajničky z čísla 5754: „1. Pán
hlavný, prineste mi niečo malé, teplé a lacné do
úst! 2. Tak si tam strčte zápalku!“ Výhercami
prekvapenia od donáškovej služby Pizza Na
rohu sú: Rudolf Čížik, Levočská 93, Prešov,
Štefan Radačovský, Abranovce 113 a Vladimír
Babeľa, Jurkovičova 9, Prešov. „Prekvapenie“ od donáškovej služby Pizza Na rohu si
výhercovia môžu prevziať osobne od dnes
do štvrtka budúceho týždňa priamo v pizzerii. Ak tak neurobia, výhra im prepadne.
Pri prevzatí „prekvapenia“ je potrebné sa
preukázať dokladom totožnosti.
/1301712/ Prenajmem 2-izbový byt na ul.
Československej armády v Prešove trom
dievčatám - študentkám. T. č. 0903 601
964
/1301714/ Prenajmeme skladové, výrobné
a kancelárske priestory. T. č. 0907 900 305
/1301718/ Hľadám spolubývajúceho, pracujúceho do cca 35 rokov. Ponúkam 1 izbu
v 2-izbovom byte pri PU. Cena: 120 eur. T.
č. 0944 056 643
/0800401/
PREDÁM
TATRANSKÝ
PROFIL - PERODRÁŽKU, brúsený,
I. tr. 3,80 eur, II. tr. 3, 10 eur. V ponuke dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM. Tel. 0915 863 227,
0911 168 982
/1301441/ Predám plastové okno biele,
1300 x 1300 mm, otváravo - sklopné pravé, jednokrídlové. T. č. 0903 82 94 85
/1301666/ Z dôvodu sťahovania lacno
predám takmer novú chladničku s mrazničkou, umývačku riadu, mikrovlnú rúru
a sedaciu súpravu (bonus luster do obývacej izby a spálne). Cena dohodou. T. č.
0949 856 839, 0944 571 131
/1301682/ Predám zeminu. T. č. 0918 492
841
Inzercia
www.povecernik.sk
/1301669/ Predám vchodové dvere do bytu
(ľavé), obojstranná koženka, majú bezpečnostný zámok, k tomu je aj zvonček
na diaľkové ovládanie. Dvere sú vo veľmi
dobrom stave. Cena dohodou. T. č. 051/77
526 60, 0914 279 775
/1301627/ Predám 2-izbový byt v Jarovniciach o rozlohe 75 m2. Byt má samostatné
kúrenie, k bytu patrí pivnica o rozlohe 25
m2, pôvodný stav. Ponuka platí do konca
septembra. Cena 18 000 eur. T. č. 0908 335
699
/1301677/ Predám europokladňu E1000,
ako nová, málo používaná. Cena dohodou.
T. č. 0908 313 027
/1301655/ Predám RD v centre Sabinova,
17. novembra 15, všetky IS. T. č. 0903 645
505
/1301683/ Pre stavebníka rodinného
domu predám drevený sklad (skladačka)
o rozmeroch 2,40 x 4 m za 500 eur. Kontakt: 0905 74 99 45
/1301661/ Predám 2-izbový byt v PO blízko centra. Plocha 50 m2, vyvýšené prízemie, čiastočne zrekonštruovaný, v zateplenom dome. Cena dohodou. T. č. 0918
456 070
/1301695/ Predám jedálenský nábytok,
čalúnené stoličky bordo 4 ks, rozťahovací
stôl, 2 skrine. T. č. 0907 446 319
/1301697/ Predám 40 cm liatinové radiátory, obehové čerpadlo, zajačie kožky na
kabát - nové. T. č. 0907 446 319
/1301704/ Predám fungujúci novinový
stánok v Prešove. Stánok stále v prevádzke. T. č. 0905 953 166
/1301710/ Predám repku olejnú 38 eur za
jeden metrický cent, raž za 16 eur za jeden
metrický cent. T. č. 0944 316 448
/1301713/ Predávam zákusky za 0,24 centov za kus. Robíme aj torty na rôzne príležitosti - Frajtková Marta, Ruská Nová Ves.
T. č. 0903 880 663
/1301447/ Predám nový rodinný dom vo
Veľkom Šariši, prípadne ho vymením za
byt v Prešove, plus váš doplatok. V prípade vážneho záujmu a rýchleho jednania je
dohoda istá. T. č. 0949 719 065
/1301561/ Predám rodinný dom na 9 á pozemku, Prešov, Solivar, 5 izieb, kuchyňa,
kúpeľňa, terasa + pivnice. Pôvodný, zachovalý stav. T. č. 0907 030 623
/1301587/ Predám 1-izbový byt na Ulici 17. novembra, mimo cesty, pri Toryse.
Cena 33 500 eur. T. č. 0903 571 311
/1301605/ Predám garsónku na Sekčove,
kúpeľňa, WC, predsieň, izba + lodžia, za
27 000 eur. T. č. 0902 744 737
/1301609/ Predám 2-izbový byt v osobnom vlastníctve s veľkým balkónom v zachovalom pôvodnom stave na 3. posch.
v sedemposchodovom paneláku s osobným výťahom na ulici Matice slovenskej
v Prešove. Cena bytu je 39 800 eur. T. č.
0949 719 083
/1301667/ Predám 2-izbový byt na Sibírskej ulici. T. č. 0905 945 208
/1301672/ Predám garáž, alebo dám do
prenájmu na Levočskej ulici pri tehelni.
Cena dohodou. T. č. 77 460 29, 0910 580
909, volať po 19. hodine.
/1301685/ Predám 3-izbový byt 75 m2 na
Sabinovskej ulici, úplne zrekonštruovaný,
2. poschodie, bezpečnostné dvere, drevené podlahy, vstavaná skriňa na chodbe,
zásuvné dvere. Nutné vidieť. Cena 68 500
eur. T. č. 0905 765 332
/1301689/ Predám 3-izbový tehlový byt
v osobnom vlastníctve s veľkým balkónom
v päťpodlažnom bytovom dome bez výťahu, postavenom v roku 2000 na Hapákovej
ulici v katastrálnom území obce Ľubotice,
v pokojnej lokalite sídl. Sekčov. Podlahová
plocha bytu je bez plochy lodžie 77,18 m2.
Súčasťou bytu je aj garáž pod bytom a veľká murovaná pivnica. T. č. 0948 199 140
/1301691/ Predám st. pozemok v okrajovej časti mesta, 2135 m2, el. prípojka na
pozemku, IS dostupné - rovina, v lesnom
prostredí. T. č. 0918 243 058
/1301692/ Predám 2-izbový byt na Sídlisku III v PO po rekonštrukcii. Cena do 55
000 eur, pri rýchlom jednaní zľava. T. č.
0907 918 387
/1301694/ Predám pozemok v Kapušanoch pri Prešove, rozloha 908 m2, dĺžka je
88 m a šírka 8,70 m. Cena 11 000 eur. T. č.
0902 083 636
/1301696/ Predám vo Veľkom Šariši blízko
centra 5 árový stavebný pozemok, oplotený, udržiavaný, všetky IS. Cena dohodou.
T. č. 0917 411 830
/1301705/ Predám 2-izbový byt na ulici
Obrancov mieru (7. posch.). Cena 40 500
eur. T. č. 0903 373 294
/1301706/ Predám stavebný pozemok
v Medzanoch, výmera 480 m2, zemiaky ceny dohodou. T. č. 051/458 22 76
/1301709/ Predám 2,5-izbový byt na sídlisku Sekčov. Byt je bez balkóna, 3/7 posch.,
plávajúca podlaha na chodbe a v izbách,
murované jadro. Rozloha 64 m2, zateplená
bytovka, v blízk. komp. obč. vybavenosť.
Voľný ihneď. Cena 42 000 eur. Kontakt:
0907 606 667
/1301711/ Predaj troch pozemkov v lukratívnej časti Kanaša. Parcely 986 m2, 1246
m2, 1160 m2. Cena od 25 eur za m2. Všetky
IS. T. č. 0903 771 524
/1301716/ Predám pozemok v Malom Šariši o výmere 1471 m2. IS: elektrina a plyn
na hranici pozemku. Cena 12 eur/m2. Kontakt: 0917 988 921
/1301717/ Predám 3-izbový byt v OV na
Ul. Arm. gen. Svobodu s balkónom, pôvodný stav, prízemie, 72 m2. Cena: 49 500 eur.
Kontakt: 0918 347 891
/1301634/ Prepožičiam prevozné značky na prevoz jazdených vozidiel v rámci
Slovenska a EÚ. Cena 50 eur, poistenie je
v cene. T. č. 0918 815 190
Kuchyňa v Meklenbursku-Predpomoransku je bohatá a výdatná.
Mäso sa používa hojne, rovnako
ako slanina a maslo. Šunka a saláma
tiež hrajú dôležitú úlohu v kuchyni.
Slivky, hrušky, hrozienka a jablká sa
používajú ako korenie a aj na pečenie. Vzhľadom k veľkému počtu riek
a jazier je kraj bohatý aj na ryby,
z ktorých vyniká v pobrežných oblastiach sleď, makrela, a platesy, zatiaľ
čo ostriež, zubáč, pstruh a úhor sú
riečni favoriti. Vďaka lesom je v kuchyni dostatok zveriny. Prílohou sú
tu takmer vždy zemiaky. Dôležité sú
aj kel, kapusta, repa a fazuľa.
Medzi špeciality severovýchodného
Nemecka zaraďujeme najmä varené
bravčové koleno s horčicou a hrachovou kašou, smažené klobásy s curry
kečupom, alebo varené knedlíky
z mletého mäsa so sardelami, ktoré
15
Inzercia
www.povecernik.sk
/1301660/ Opravy televízorov. T. č. 0915
544 198
/1301664/ Opatrím dieťa od 2 rokov kedykoľvek cez deň. Mám pedagogické vzdelanie aj skúsenosti. T. č. 0948 330 804
/1301675/ Opatrím, rada sa postarám
o vaše dieťatko. Prax a veľké skúsenosti
mám. T. č. 0908 313 027
/1301502/ Jazyková škola CHANTAL otvára kurzy AJ - Callanovou metódou, NJ (aj
pre opatrovateľov), RJ, ŠJ, pre začiatočníkov aj pokročilých. Bezplatná ukážková
hodina AJ každý pondelok o 19. hodine.
Viac informácií na t. č. 0903 708 853
/1301604/ Hľadám študentku na upratovanie rod. domu 1 x týždenne. Spoľahlivú,
pracovitú, čestnú. T. č. 0905 205 397
/1301656/ Do zabehnutej prevádzky
prijmeme pomocného kuchára, pizzéria,
na dohodu. T. č. 0905 263 124
/1301668/ Prijmeme čašníčky do reštaurácie KONOBA SIDRO na Jarkovej 61 v Prešove. Info osobne alebo tel. 0907 932 255,
0918 564 552
/1301676/ Prijmeme vodára, murára, maliara, elektrikára na prácu v Holandsku.
Prax nutná. T. č. 0948 130 509, 0633 820
383, 12 eur na hod.
/1301719/ Prijmeme do baru na Hlavnej č.
7 čašníčku. T. č. 0918 504 588
sa podávajú k zemiakom v hustej bielej omáčke s kaparami.
V oblasti bývalého východného bloku sú obľubované zemiakové knedle,
sladké rezance s jablkom, cibuľový
koláč, zemiakový šalát, cmarovo-zemiakové placky a mnohé ďalšie chody.
V Durínsku je stravovanie veľmi výdatné. Pozostáva zo širokej ponuky
ovocia a zeleniny, mäsa s bohatou
omáčkou, jaterníc a voľne žijúcej
zveri. Zo zeleniny nesmieme opomenúť karfiol, brokolicu, kapustu, šalát,
uhorky, cibuľu, špargľu. Dobre tu rastú aj huby a fazuľa.
Neodmysliteľnou súčasťou regiónu
sú koláče. Ponúkajú sa suché pečivá
ako aj vlhké koláče, do ktorých je pridávaný tvaroh. Obľúbený je cibuľový
koláč, aj ovocná torta. Z mäsitých je-
/1301678/ Prijmeme do prac. pomeru
čašníkov - čky, výčapníkov - čky na prácu
v pohostinstve. Ponúkame do prenájmu
1-izbový byt o rozlohe 40 m2 na Levočskej
ulici. Bližšie informácie na t. č. 0905 972
156
/1301680/ Práca pre fyzicky zdatných mužov v zinkárni na západnom Slovensku
a paličov s platným preukazom v Českej
republike. Ubytovanie zabezpečené, nástup ihneď. T. č. 0915 908 177
/1301703/ Ponúkam na predaj odstavčatá
13 - 15 kg. T. č. 0949 632 622
Predám 4-mesačné šteňa NEMECKÉHO
BOXERA, farba pásikavá, biela náprsenka. Otec IMPORT ANGLICKO, matka HOLANDSKO. Kontakt: 0907 972 460 volať po
17. h.
dál vyniká hovädzia roláda a durínska klobása. Obľúbenou prílohou sú
zemiakové knedle a zemiakový šalát.
Rozšíreným jedlom sú sladké zemiakové rezance.
V Sasku-Anhaltsku sa varí sviežo
a sezónne. Kuchyňa ťaží z veľkého
množstva prísad pestovaných v regióne. Obľúbené sú zemiaky, cibuľa,
mrkva, hrášok, fazuľa, špargľa, karfiol
a rôzne druhy kapusty. Obľúbené je
bravčové mäso, z ktorého sa vyrába
veľa druhov klobás. Ryby sú vďaka
miestnym jazerám tiež často podávané. Sasko-Anhaltsko je domovom
najstaršej nemeckej továrne na čokoládu, Halloren. Známa je aj cukrová torta, torta Streusel a čokoládové
guľky Halloren. Najsevernejšia vinárska oblasť Saale-Unstrut sa tiahne až
k Durínsku a jej dominantnými druhmi vína sú Müller-Thurgau, Rulandské biele, Silvánske a Kerner. Dolné
Sasko má dlhú tradíciu pivovarov.
Najstaršia pivná značka Garley sa
varí už od roku 1314. K vínu si domáci pochutnajú aj na syre Limburger.
Bavorský krém
Potrebujeme: 250 ml smotany na
šľahanie, 500 ml mlieka, 150 g krupicového cukru, 3 plátky čírej želatíny,
5 žĺtok, 1 vanilkový struk
Postup: Prevaríme mlieko spolu s cukrom a vanilkovým strukom. Do vodného kúpeľa postavíme misku a šľaháme do zhustnutia metličkou. Musíme
dávať pozor, pretože zmes sa nesmie
variť, ale udržujeme teplotu približne
na 80°C. Keď krém zhustne, vytiahneme ho z vodného kúpeľa a pridáme
želatínu, ktorú sme pred tým namočili
do studenej vody a nechali sme ju v nej
napučať. Tesne pred pridaním vylejeme z nej prebytočnú tekutinu. Potom
želatínu rozmiešame v teplom kréme.
Zmes vychladíme napríklad v drvenom
ľade. Akonáhle začne krém tuhnúť,
pridáme vyšľahanú smotanu a zľahka
premiešame. Takto pripraveným krémom môžeme naplniť formičky alebo
ho necháme v pohári. Vložíme krém do
chladničky, aby stuhol asi na 4 hodiny.
Pred servírovaním môžeme ozdobiť čokoládou alebo ovocím.
16
Publicistika
www.povecernik.sk
Kvasz 1 vzlietol z Tatranu
Veľa Prešovčanov nevie o tom, že 28. septembra 1913 zakrúžilo a pristálo prvé
motorové lietadlo v Prešove na bývalom vojenskom cvičisku, dnešné ihrisko
Tatrana Prešov. Vzlietol s ním a skonštruoval ho dolnozemský Slovák Andrej
Kvas. Lietadlo si zostrojil podľa lietadla francúzskeho pilota Bleriota, ktorý prvý
preletel kanál La Manche. Svoje lietadlo pomenoval Kvas 1. Celkom zostrojil tri
lietadlá. Na jeho počesť jedna z ulíc v Budapešti je pomenovaná podľa neho.
K nevšedným, zato pamätným
udalostiam, ktoré v predvečer
I. svetovej vojny vzrušili obyvateľov Prešova, patrí let jedného z prvých amatérsky vyrobených lietacích strojov, aeroplanov nad mestom. Zaslúžil
sa o to priekopník uhorského
letectva so slovenskými koreňmi, Andrej Kvas. Bol súčasťou
jeho exhibičného leteckého
turné po východnom Slovensku a uskutočnil sa na ploche
vtedajšieho vojenského cvičiska. Jeho sté výročie pripadá
na zajtra, 28. septembra. Jeho
konštruktér lietadlo do Prešova priviezol vlakom.
Kvasove typy lietadiel Kvasz III,
IV a V používali motor Daimler
s výkonom 29 kw /40 K/. Niektoré jeho stroje boli zaradené
do výzbroje rakúsko-uhorskej
armády.
Umožnili mu tiež
vykonávať ukážkové lety po
celom Uhorsku. Vystupoval tu
spolu s Michalom Boťanským a
mechanikom A. Salim.
Lietajúci stroj typ Kvas V z roku 1913.
Andrej Kvas so svojím lietadlom v septembri 1913.
V Prešove lietal s typom Kvas
V. Neviedlo sa mu vždy úspešne a tak tzv. „Kvasov vandrovný cirkus“ po návštevách v
Bardejove, Kežmarku, Poprade
a Levoči, skončil v Spišskej Novej Vsi v rieke Hornád.
týždňov prvá svetová vojna
prerušila atraktívne lietanie
amatérskych
priekopníkov
uhorského letectva a vytvorila
priestor pre rozvoj vojnového
letectva. Andrej Kvas a Michal
Boťanský sa stali vojenskými
pilotmi.
Turné po Uhorsku prerušil, v
Budapešti si zhotovil nové lietadlo, aby sa zúčastnil na tzv.
Svätoštefanských pretekoch.
Preteky vyhral a na jar 1914
sa opäť vydal na Slovensko
predvádzať exhibičné lety pre
tisícky divákov. O niekoľko
Kvas bol na začiatku vojny ako
30-ročný povolaný ku kuriérnej spojovacej službe na trati
Miskolc – Košice – Humenné
– Sanok - Zborov. Lietal aj na
Ukrajine, kde bol zajatý a internovaný v Turkestane – Astrachane do apríla 1919. Vte-
www.povecernik.sk
dy bol prevezený sovietskym
pilotom Viktorom Hodorovičom do Budapešti, kde sa
stal pilotom Kunovej červenej
armády a dozorcom nad letec-
Publicistika/Inzercia
kou základňou v Asóde. Po
páde Maďarskej republiky rád
sa vzdal verejnej a technickej
činnosti. Zomrel 27. januára
1974 v Budapešti.
Vzácne dokumentárne zábery z Kvasových exhibičných
vystúpení v Prešove nám zanechal nadšený fotograf, žilinský rodák Valér Huljak,
17
profesor na dievčenskej škole
v Prešove.
Blahoslav Lazorík
Viliam Zbiňovský
Ukážkový let Andreja Kvasa v Prešove 28. septembra 1913.
Originál prvého lietadla „Kvasz“
Pilotná kabína repliky lietadla Kvasz 1
18
Posledný prípravný zápas VK
Mirad PU Prešov odohral minulý
týždeň v piatok s družstvom Slávia Svidník. Prešovčania síce doma
prehrali 2:3, ale s výkonom hráčov
môže byť tréner Šalata aj napriek
prehre maximálne spokojný. V prvých dvoch setoch domáci predvádzali skutočne výborný volejbal.
Prešovčania viedli 2:0 na sety,
tretí prehrali a vo štvrtom, ktorý
bol mimoriadne dramatický sa dopracovali k štyrom mečbolom. Set
rozhodol až v závere svojím smečovým podaním Poliak Bucký. Konečný stav setu 32:30 pre hostí hovorí o urputnom boji oboch strán.
V tajbrejku mal VK Mirad PU niekoľko príležitostí rozhodnúť o svojom víťazstve, no súper si koncovku postrážil a vyhral ju 15:12.
Počas prípravného obdobia pred
extraligou, ktoré trvalo 8 týždňov
prešovskí volejbalisti odohrali 14
prípravných zápasov s rôznymi
súpermi, ktoré potvrdili vzostup
ich formy. Veľmi vítanou bola medzinárodná konfrontácia s družstvami z Maďarska a najmä Poľska.
Pôvodne mala príprava obsahovať
Futsalisti dnes
s Púchovom
(jm) – Dnes je „deň D“ aj pre futsalistov FK Slovanet Prešov. Vyznávači
futbalu s „lenivou“ loptou vstupujú
do svojej druhej extraligovej sezóny.
Vlani sa v pozícii nováčika nestratili
a medzi slovenskou elitou obsadili šieste miesto. Hovorí sa, že práve
druhý ročník býva pre nováčika najťažší. Manažér klubu Dušan Michalčik tvrdí, že mužstvo (už pod vedením nového trénera Richarda Baču)
pôjde do každého zápasu so srdcom
a cieľom je postup do finálovej šestky. „Žiaľ, zlou správou je, že sme sa
museli definitívne rozlúčiť s dvojicou opôr Tomášom Eliášom a Jánom
Adamom. Obaja hrajú veľký futbal
za Pušovce a tamojší funkcionári sú
proti. Novými hráčmi sú štyria mladíci z Košíc, David Rohaľ, Martin Nikler, Marko Hudaček, Erik Lalkovič.“
Dnes od 19.30 h nastúpia Šarišania
na zápas s TC Púchov. „Tento súper
je pre nás neznámou. Jednoznačne ale chceme odštartovať sezónu
víťazstvom,“ uviedol Dušan Michalčik.
Šport
15 zápasov, keď pred zápasom so
Svidníkom sa v stredu ešte malo
hrať odvetné stretnutie s maďarským celkom Vegyész Kazincbarcika. Súper však zápas na poslednú
chvíľu odvolal. V prípravných zápasoch dostali priestor všetci hráči
prešovského družstva, z ktorých sa
časom vyprofilovala základná herná zostava.
V tomto týždni VK Mirad PU už
nabehol na tzv. súťažný mikrocyklus a od pondelka sa svedomito pripravuje na svojho prvého súpera,
ktorým je družstvo COP Trenčín.
Prešovský tréner Ľuboslav Šalata: „Uvedomujeme si, že štart
do súťaže je pre naše novovytvorené družstvo mimoriadne
dôležitý, preto sa pripravujeme
s maximálnou zodpovednosťou.
Poznáme silu nášho protivníka,
ktorý sa neustále zlepšuje a už
koncom uplynulej sezóny ukázal vzostup výkonnosti.“
Družstvo Trenčína tvrdo trénuje
a jeho základ tréner Palgut pripravuje na ME juniorov, ktoré sa odohrajú budúci rok v Brne a Nitre.
Kľúčovými hráčmi trenčianskeho
mužstva sú univerzál Krajčovič,
blokár Ondrovič a smečiar Gavenda, ktorý absolvoval celé prípravné
obdobie s reprezentačným áčkom.
Tréner Ľuboslav Šalata: “Vieme o silných stránkach tohto
tímu, ktorými sú kvalitný servis
a účinný blok. Preto chceme podať vo všetkých herných činnostiach maximálne koncentrovaný výkon, ale najmä sa musíme
presadiť útočne, aby sme mohli
byť úspešní.“
Prešovské družstvo má vedením
klubu stanovený výkonnostný cieľ
skončiť po základnej časti do štvrtého miesta a zabezpečiť si účasť
v novovytvorenej šestke. V nadstavbovej časti má bojovať s najlepšími mužstvami o čo najlepšiu
pozíciu do play-off.
Tréner Ľuboslav Šalata: „Na
otvárací zápas nového extraligového ročníka chcem pozvať
všetkých priaznivcov prešovského volejbalu, aby si prišli pozrieť
hru novozloženého tímu. Šesť
hráčov je nových, štyria hráči sú
Krik v kabíne
(jm) – Hádzanári SR 20 v zápase 6. kola slovenskej
extraligy prehrali v Považskej Bystrici 23:36. Nezachytili úvod stretnutia, v 10. min prehrávali 2:7, neskôr
už 2:9. V závere polčasu dokonca 6:19, tromi gólmi
sa im ale podarilo skorigovať na rozdiel desiatich.
Po výmene strán už hrali s domácimi vyrovnanejšiu
partiu, no ich strata aj tak ešte viac narástla. Tréner
Marek Gernát mal na svojich zverencov ťažké srdce:
„Všetko sme pokazili hneď na začiatku, prvý polčas dopadol veľmi zle. Urobili sme v ňom 11 technických chýba, inokedy ich máme za celý zápas 13
Prehra o gól
(jm) – V zápase 5. kola prvej
hokejovej ligy prehrali hráči HC
Prešov 07 doma s Prievidzou najtesnejším rozdielom 1:2. Ukázali
len málo svetlých momentov,
šance, ktoré si vypracovali, okrem
jedinej, nedokázali zúžitkovať.
Tréner Branislav Kohutiar: „Skutočne, celý zápas sme odohrali
v takom kŕči. Tvorivá hra nám
vôbec nesedela. Žiaľ, deň pred
zápasom ukončil aktívnu činnosť obranca Vladimír Sabol,
Tkáč je zranený. Mladým, ktorí
ich nahradili, zatiaľ chýba tvo-
www.povecernik.sk
z pôvodnej zostavy, a hoci nemáme žiadnu mimoriadnu hráčsku osobnosť ani hviezdu, budeme sa opierať predovšetkým
o kolektívny prejav. Hráči tvoria
dobrý kolektív, ktorý sa práve
kolektívnym poňatím hry môže
presadiť. Chlapci si spomedzi
seba zvolili za kapitána najskúsenejšieho z nich Stana Lamparta a za zástupcu Michala Hudáka.“
Družstvo je aj napriek malým
šrámom zdravotne v poriadku a do
zápasu by malo nastúpiť v najsilnejšom zložení.
V minulej sezóne bola veľkým
hitom na domácich zápasoch Prešova aj tombola. Aj v tomto ročníku tomu bude tak a na zápase
s Trenčínom, ktorý sa uskutoční
28. septembra 2013 o 18-tej hodine v športovej hale Prešovskej
univerzity, jeden z divákov ako
výhru v tombole získa osobné auto
Hyundai ix35 na víkend od spoločnosti Motor-Car Prešov s.r.o. Auto
bude vystavené v dejisku stretnutia počas celého zápasu. (rs)
či 14. Chlapci strácali lopty, nevracali sa dozadu,
chýbala im bojovnosť, srdce. A bez toho to v ich
prípade nejde, lebo s množstvom skúseností sa so
súpermi porovnávať zatiaľ nemôžu. Cez prestávku
sme v kabíne poriadne zvýšili hlas, čiastočne to
pomohlo. Rozhodne ale viac takých duelov by sa
už opakovať nemalo.“
Považská Bystrica - SR 20 36:23 (19:9), SR 20:
Vernarský, Leško – M. Šárpataky, Dujčák 1, Tribus,
Michniewicz 5/1, Tobiáš 1, Páleš 3, Boris, Ľ. Šárpataky, J. Urban 4/2, Wilga 1, L. Urban 3/1, Šterbinský,
Drobňák 5, Jusko.
rivosť. Keď sme sa už dostali
k bránke súpera, šance ostali
nevyužité. Musíme teda nutne
doplniť za pochodu káder.“
HC Prešov 07 - MšHK Prievidza
1:2 (0:1, 0:0, 1:1), Prešov: Kmeť
– Malina, Tomko, Tartaľ, Ivančo,
Ružička, Guntáš – Krempaský, Ľ.
Sabol, Kohutiar - Renčok, Prokop,
Fusek – Kivader, Tomčák, Horvát
– Chalupa. Góly: 44. J. Prokop
- 19. Daniška, 45. I. Raček. Vylúčenia 7 – 5, presilovky 0 – 0, oslabenia 0 – 0, rozhodovali Orolín,
Pribula, Šoltés. 188 divákov.
Prešovčania sa dnes predstavia v Považskej Bystrici.
Prešov
s Košicami
(jac) – Včera v Bratislave vyžrebovali štvrťfinálové dvojice
Slovenského pohára vo futbale
– Slovnaft Cupu 2013/2014. 1.
FC Tatran Prešov sa 22. alebo 23.
októbra stretne s MFK Košice.
Odvetný zápas sa odohrá 5. alebo 6. novembra. Ďalšie dvojice:
Trnava – Ružomberok, Slovan
Bratislava – Žilina, Senica – Zlaté Moravce.
ŠPORT
www.povecernik.sk
19
TIPOVACIA LIGA VEČERNÍKA 2013/2014
Opatrný Rudolf Dupkala
Päťkrát áno, štyrikrát nie
(jm) – Nasledujúci víkend bude
v zamení sedmičky. Siedmym
kolom pokračuje siedmy ročník Tipovacej ligy Večerníka. Čo
ponúka? Tri tipy na výsledky
majstrovských zápasov, a, keďže
hádzanári v akcii nebudú, jednu
pomocnú otázku za dva body.
Futbalisti sa predstavia v Žiari
nad Hronom. Máme tu predovšetkým optimistické prognózy
Futbal
a jednu opatrnú remízu z pera R.
Dupkalu. Hokejisti sa predstavia
na Považí. A znova registrujeme
vzácnu zhodu, rovnako ako pred
týždňom. Ľ. Bizub a M. Benko
tipujú výsledok po 60 minútach
2:2. Súťažiaci majú za úlohu tiež
uhádnuť, či hráči HC 07 skórujú
aspoň raz z presilovky. Päťkrát
áno, štyrikrát nie – tipujú deviati
„tipéri“. A nakoniec, volejbalisti
Hokej
Hokej
VK Mirad PU. Sme zvedaví, ako
dopadne ich extraligová premiéra doma s Trenčínom. Najčastejšou „predpoveďou“ je ich hladké
víťazstvo 3:0. Bude to naozaj
tak?
Bodovanie: - Futbal: presný
uhádnutý výsledok – 5 bodov,
uhádnutie remízy – 2 body,
uhádnutie víťaza zápasu – 1
Volejbal
Dajú
Žiar n/Hronom P. Bystrica Prešovčania
aspoň
Prešov
jeden gól
Prešov
z presiloviek?
Prešov
Trenčín
Ľubomír
Bizub
1:3
2:2
NIE
3:0
Miroslav
Benko
1:2
2:2
NIE
3:1
Rudolf
Dupkala
1:1
3:2
NIE
3:0
Marek
Matej
1:3
3:4
ÁNO
3:0
Pavol
Mikolaj
1:2
2:2
ÁNO
3:0
Svetlana
Pavlovičová
0:2
1:3
NIE
3:1
Adriena
Šmihulová
1:2
2:3
ÁNO
3:2
Ján
Timko
1:2
2:3
ÁNO
3:0
Patrik
Tomič
0:1
3:2
ÁNO
3:0
bod. Hádzaná: presný uhádnutý
výsledok – 10 bodov, uhádnutie presnej remízy – 20 bodov,
uhádnutie víťaza zápasu – 1 bod.
Hokej (po 60 minútach): presný uhádnutý výsledok – 7 bodov, uhádnutie remízy – 4 body,
uhádnutie víťaza zápasu – 1 bod.
Volejbal: presný uhádnutý výsledok - 5 bodov, uhádnutie víťaza zápasu – 1 bod.
20
Šport
www.povecernik.sk
Veteráni
v Borkúte
Sobota 28. septembra o 15. h:
9. kolo III. ligy Východ: 1. FC Tatran Prešov jun.
– Bardejovská Nová Ves (R. Weiss – E. Weiss, Jenčura
– Sekereš).
Nedeľa 29. septembra o 15. h:
11. kolo II. ligy: Žiar/Dolná Ždaňa – 1. FC Tatran
Prešov (Kráľovič – Kubačka, Hrdlička, Vlčej – Tarči, Fašung).
9. kolo III. ligy Východ: Dolný Kubín – Lipany (Chudá
– Tománek, Martiš - Chalmoviansky).
10. kolo IV. ligy: Sabinov - Vyšné Opatské (Maličký
– Fabíny, Valko – Džubák).
10. kolo V. ligy Sever: Ľubotice – Pakostov (Ondrášek
– Somoši, Trembecki – Hudák), Kendice – Hanušovce
(Kunzo – Šoltis, Olejník – Dudáš), Fintice – Stará Ľubovňa (Palinský – Juhás, Žulevič – Fencík), Dlhé Klčovo
– Pušovce (Alexa – Tóth, Mihalíková – Zvolánek).
8. kolo VI. ligy Šariš: Malý Šariš – Záhradné (Roka
– Sendek, Tkáč – Čerevka), Župčany – Veľký Šariš (Švec
– Havriško, Kandráč – Pečarka), Š. Michaľany – Nová
Ľubovňa (Chrupa – Kocúr, Klokočka – Kotrády), Š. Dravce – Malcov (Korečko – Slimák, Bányacsky – Šproch),
Chmiňany – Gaboltov (Darivčák – Vasilenko, Gajdoš
– Kalanin), Gerlachov – Uzovce (Sakalík – Holp, Kuľha
– Dzido).
Oblastné súťaže:
8. kolo I. triedy: Vyšná Šebastová – Fričovce (M. Hudák
– Kačmar – Halčák), Pečovská Nová Ves – Chminianska
Nová Ves (Svat – Adamčo, Pták – Čelovský), Záborské –
Žehňa (Valko – Zajac – Pavel), Dubovica – Hermanovce
(Krivjančin – Končula – Merkovský), Nemcovce – Demjata (M. Mišenčík – Revák – Stanko), Ražňany – Petrovany (Tall – Vaňo – Mriglot), Kojatice – Torysa (10.30 h
Kvašňák – Kačmar, Mikloško – Palko).
8. kolo II. triedy: Drienov – Lipníky (Baloga – Bača
– Jozef Kočiščin), Široké – Lipany B (Nosaľ – Mikloško
– Mikulec), Poloma – Kapušany (Bartek – P. Semančík –
Ján Kočiščin), Janov – Ostrovany (Tomeček – Ľaš – Krajčík), Miklušovce – Ľubotice B (Molčan - Palko ), Haniska
– Žipov (Höger – Vojčík – Komár), Uz. Šalgov – Š. Sokolovce (10.30 h Ľ. Varga – Adamčo, Molčan – Krajčík).
8. kolo III. A triedy: Ovčie – Kokošovce (Kvašňák – Maretta), Dulova Ves – Sedlice (Sabol), Chmeľov – Ličartovce (J. Hudák), Ruská N. Ves – Lemešany (Onderišin),
Š. Bohdanovce – Radatice (Tirpák ml. – Korinko), Hrabkov – Víťaz (Polák – Voda), Tulčík – Rokycany (10.30 h
Höger – Ňachaj – Maňkoš).
8. kolo III. B triedy: Jarovnice – Hubošovce (Palenčár), Brezovička – Krásna Lúka (Pavlinský), Jakub. Voľa
– Kamenica (Lysina), Krivany – Snina (Polomský), Jakubovany – Terňa (J. Mišenčík), Gregorovce – Brezovica (Klovanič), Medzany – Rožkovany (10.30 h P. Kožlej
– Zajac, Vojčík).
(kub)
Futbalistov 1. FC Tatran Prešov
čakajú najbližšie tri zápasy v rade na
ihriskách súperov. Náročnú sériu odštartujú v nedeľu od 15. h súbojom 11.
kola proti Pohroniu.
V sobotňajšom stretnutí porazili prešovskí futbalisti na domácom
trávniku Liptovský Mikuláš 4:1. Výhru potvrdili aj v utorkovom zápase
Slovenského pohára. Do štvrťfinále
Slovnaft Cupu sa prebojovali po víťazstve 1:0 nad corgoňligovou Dunajskou
Stredou. „Konečne sme hrali to, čo
sme hrať chceli. Hlavne v sobotu sa
nám darilo plniť trénerovu taktiku a dali sme aj viac gólov,“ vrátil
sa k predchádzajúcim dvom duelom
obranca 1. FC Tatran Patrik Jacko.
„Anglický týždeň“ zavŕšia zelenobieli nedeľňajším ligovým stretnutím
proti Pohroniu. Najbližší súper Šarišanov je ale mužstvo s momentálne
najhoršou obranou v lige, dostali už
devätnásť gólov. P. Jacko ich aj napriek
tomu nepodceňuje. „My sa stále snažíme útočiť. Verím, že nám to pôjde
podobne ako proti Liptákom a góly
budú padať do správnej brány.“
Tím Dolnej Ždane sa v minulej sezóne po prvýkrát v histórii prebojoval
do druhej najvyššej súťaže. Pre niektorých prešovských hráčov ale tento súper nie je neznámy. Za juniorský tím
v tretej lige Východ s ním totiž odohrali niekoľko stretnutí. P. Jacko však
na tieto zápasy nespomína najlepšie.
„Na ich ihrisku sa nám nedarilo.
Naša hra nebola dobrá a potom sme
ťahali za kratší koniec, oni boli vždy
kvalitný súper. Káder z minulej se-
(jac) – Klub slovenských turistov Lokomotíva Prešov pripravil
na nedeľu 26. stretnutie turistov
– veteránov v Borkúte. Bude od
10. h v chate mestských lesov
Borkút. Aktérov čaká prednáška
Turistické značenie a výstroj ako
pomocník turistu, vyhlási sa naj
veterán, nebude chýbať kultúrny
program, guláš, čo-to na posedenie pripravujú turistky a možno
budú aj podpinky.
Doprava: MHD linka č. 24, zastávka Veľká pošta 8.55 h do Hanisky, MHD linka č. 42 Veľká pošta 9.25 h do Borkúta.
KST Slovan Sabinov pripravuje na nedeľu 6. októbra 3. ročník
podujatia S bicyklom okolo Sabinova (45 km s prechodom okolo
Šarišského hradu). V sobotu 13.
októbra je na programe Jesenný
prechod Demiankou – organizuje
ho KST Mladosť Odeva Lipany.
zóny sa im veľmi nezmenil. Vieme
čo od nich môžeme očakávať a podľa toho sa budeme riadiť.“ Duelom
v Dolnej Ždani zároveň zeleno-bieli
štartujú sériu troch zápasov na súperových ihriskách. Koľko bodov sa im
v týchto stretnutiach podarí nazbierať
si ale prešovský hráč tipnúť netrúfol.
„Ja som nikdy nebol dobrý tipér.
Verím, že bodov získame čo najviac
a dúfam, že ich bude deväť.“ Okrem
toho má futbalista, ktorý včera oslávil svoje dvadsiate prvé narodeniny,
ešte jedno futbalové želenaie. „Menší
darček som dostal už v utorok po
víťazstve nad Dunajskou Stredou.
Verím, že ten veľký príde v nedeľu,“
praje si narodeninový oslávenec.
Miroslava Baranová
Prešovský večerník, prvé súkromné noviny na Slovensku – založené 1990. Vydáva PRIVATPRESS, s.r.o., Jarková 2, 080 01 Prešov, IČO: 31724434. Vychádza denne, okrem soboty
a nedele. ŠÉFREDAKTORKA: RNDr. Adriena Šmihulová, tel.: 051 7723398, mail: [email protected], REDAKTORI: tel.: 051 7723398, mail: [email protected]
sk. ŠPORT: tel.: 0903829485, mail: [email protected] GRAFIKA: tel.:0517724163, mail: [email protected] WEB: www.povecernik.sk INZERCIA: tel./fax: 0517723398,
mail: [email protected] TLAČ: Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov. EVIDENČNÉ ČÍSLO: 247/08. PRÍJEM INZERCIE: v redakcii - Jarková 2, v predajni Kancelárske potreby
– Hlavná 137 (Evanjelické kolégium), v Turistickom informačnom centre (podchod na železničnej stanici), ZOC MAX, predajňa ROYAL 090X - predaj a kompletný servis mobilných
telefónov. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Uverejňujeme aj názory a stanoviská, s ktorými redakcia nemusí súhlasiť. ISSN: 13364030. © Privatpress, s. r. o. Autorské
práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov zverejnených v tomto vydaní si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na
verejný prenos článkov, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.
Piatok 20. 9.
17°C 6°C
Sobota 21. 9.
17°C 8°C Nedeľa 22. 9.
18°C
8°C
Download

prVÝ NeZÁVIsLÝ sÚKrOmNÝ DeNNÍK NA sLOVeNsKU