Návod na používanie
Príru ka na rýchle spustenie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podrobnosti o používaní vášho cirkula ného masážneho prístroja ElectroVita™ nájdete vo
vy erpávajúcich pokynoch v tomto návode.
Pre okamžité použitie cirkula ného masážneho prístroja postupujte pod a týchto 5 bodov
príru ky na rýchle spustenie.
akujeme, že ste si kúpili Cirkula ný masážny prístroj ElectroVita.
Znížte si stres a bolesti s úžasným cirkula ným masážnym prístrojom ElectroVita od
spolo nosti JML. Sta í položi nohy na podložky, nastavi úrove intenzity a pohodlne sa
oprie v kresle. Mikroprúd nízkej frekvencie bezpe ne stimuluje reflexné body na vašich
nohách, prebúdza unavené nervy, svaly a kapiláry. Kapiláry sú najmenšie z vašich žíl a
zabezpe ujú látkovú výmenu medzi bunkami a krvným obehom.
Takže relaxujte a nabíjajte sa energiou s Cirkula ným masážnym
prístrojom ElectroVita.
Obsah
________________________________________________________________________
1. Cirkula ný masážny prístroj ElectroVita vyberte z balenia.
Sie ový adaptér pripojte k vhodnej elektrickej zásuvke a do
zariadenia zasu te malý elektrický konektor.
2. Zapnite prívod elektrickej energie, displej v strede sa na
2-3 sekundy rozsvieti na modro a opä sa vypne, to je
normálne. Stla te a 3-4 sekundy podržte vypína v strede.
Hlavný displej sa rozsvieti na modro a zostane zapnutý.
3. Vyzujte si topánky a vyzle te si ponožky alebo pan uchy.
Aby ste cítili stimula nú masážnu terapiu mikroprúdom
ElectroVita, musia by nohy úplne bosé.
Príru ka na rýchle spustenie______________ 02
Dôležité bezpe nostné informácie _______ 03-06
o je to elektronická stimulácia nervov?_____ 07
Preh ad stroja a názvy dielov _____________ 08
Funkcie a programy ____________________ 09
Tvary výstupných v n ElectroVita ________ 10-11
Ovládanie prístroja ___________________ 12-14
4. K dispozícii je 10 rôznych masážnych programov, Každý
ponúka rad mikroprúdových masážnych terapií. Stlá aním
tla idiel P+ a P- vyberte íslo 1-10. Odporú ame, aby ste v
priebehu asu vyskúšali všetky programy a našli si taký,
ktorý vám vyhovuje najviac.
istenie______________________________ 15
Riešenie problémov a údržba ___________ 16-17
Dôležité informácie ___________________ 18-21
5. Posa te sa do pohodlného kresla. Bosé nohy položte na
avú a pravú podložku. Úrovne intenzity pre každú nohu
zvyšujete stlá aním tla idla a znižujete stlá aním tla idla
V pre PÁSMO 1. Úrove intenzity sa dá nastavi v rozsahu
od 0 do 40, úrove zvyšujte pomaly, až kým neza nete cíti
stimuláciu mikroprúdom.
Úplne vysvetlenie nastavovania intenzity nájdete na stránke 13.
1
2
Dôležité bezpe nostné informácie
________________________________________________________________________
1. Pred použitím si pozorne pre ítajte tieto pokyny.
2. Skontrolujte, i máte všetky sú asti zariadenia pod a popisu v tomto návode.
3. Všetky sú asti vyberte z plastových vreciek a prezrite si ich, aby ste sa s nimi
oboznámili.
Poznámky k bezpe nosti
Tu uvedené ikony a výstražné nápisy slúžia pre vašu bezpe nos a správne používanie
výrobku, a tiež na predchádzanie zraneniam a/alebo poškodeniu majetku.
Ikony a ich významy:
Príklad ikony
Táto ikona znamená zakázanú innos (nesmiete ju robi ).
Všetko zakázané je jasne ozna ené týmto výstražným symbolom.
Táto ikona ozna uje povinnos (musí sa dodrža ). Povinné innosti sú jasne
ozna ené týmto výstražným symbolom.
Tento výrobok by nemali používa osoby s elektronickými zdravotnými
implantátmi, napr. kardiostimulátor, transplantované náhrady orgánov alebo iné
________________________________________________________________________
Nebezpe enstvo
Tento prístroj sa nesmie používa v kombinácii s nasledujúcimi zdravotnými
pomôckami:
Vnútorne implantované elektronické zdravotné pomôcky, napr. kardiostimulátor
Elektronické pomôcky podpory života, ako napr. respirátory
Elektronické zdravotné pomôcky pripojené na telo, napr. elektrokardiograf
Používanie tohto prístroja spolu s inými elektronickými zdravotnými pomôckami môže vies
k chybám vo funkcii takýchto pomôcok.
Výstraha
Osoby v nasledujúcom stave musia použitie prístroja vopred konzultova s lekárom:
• akútne ochorenie • zhubný nádor • infek né ochorenie • tehotenstvo • poruchy
innosti srdca • vysoká horú ka • abnormálny tlak krvi • senzorické poruchy kože
alebo problémy s kožou • podstupujúce lie bu, obzvláš v prípade nepríjemností
Môže vies k zhoršeniu zdravia. Prístroj by nemali používa ženy v prvom trimestri
tehotenstva, osoby s kardiostimulátorom alebo AICD, alebo lie ené na h bkovú
cievnu trombózu. Prístroj nikdy nepoužívajte v blízkosti srdca, nad krkom alebo na
hlave, okolo úst alebo porušenej pokožky.
elektronické systémy podpory života.
Môže vies k poškodeniu zdravia.
Aplikácia elektród v blízkosti hrudníka môže zvýši riziko šelestu srdca.
Tento výrobok a použité batérie by mali by zlikvidované v súlade s národnými
Prístroj nikdy nepoužívajte sú asne s inými terapeutickými pomôckami alebo v kombinácii
s mas ami, vrátane sprejových mastí.
predpismi pre likvidáciu elektronických výrobkov. Smernica 2002/96/ES
(WEEE).
Pozrite do návodu na použitie
Dátum výroby
Názov výrobcu
Kód série
Oprávnený zástupca v Európskych spolo enstvách
Môže spôsobova nepríjemné pocity alebo poškodi zdravie.
Sú asné pripojenie PACIENTA so srdcovými chirurgickými POMÔCKAMI môže vies
k popáleninám na mieste elektród STIMULÁTORA a možnému poškodeniu STIMULÁTORA.
Používanie v blízkosti (napr. 1 m) od krátkovlnových alebo mikrovlnových zdravotných
POMÔCOK môže spôsobi nestabilitu výkonu STIMULÁTORA. Tento prístroj nikdy
nepoužívajte na lie bu iného druhu, ako je uvedené v tomto návode. Môže vies
k poraneniam, problémom alebo poškodeniu prístroja.
Konektor kábla elektród nepripájajte do žiadnej inej prípojky ako je prípojka na konektor
elektród v telese prístroja. Mohlo by to vies k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
Zariadenie triedy II
Prístroj nesmiete demontova ani upravova . Mohlo by to vies k požiaru, zlyhaniu
funkcie alebo poraneniam.
Opatrne, pozrite do priloženej dokumentácie
Opatrne
Aplikovaný diel typ BF
Ak prístroj nefunguje správne alebo sa cítite nepríjemne, okamžite ho
presta te používa .
Tento symbol znamená sériové íslo, ktoré sa nachádza na spodnej strane
prístroja a na balení.
Zna ka CE: súlad so základnými požiadavkami smernice 93/42/EHS
o zdravotníckych pomôckach
3
Dôležité bezpe nostné informácie
Ak cítite akéko vek telesné alebo kožné problémy, obrá te sa na svojho praktického
lekára a postupujte pod a jeho pokynov. Ak chcete po as terapie presunú
elektródu na inú as tela, najskôr vypnite prívod elektrickej energie. V opa nom
prípade by mohlo dôjs k zásahu elektrickým prúdom. Po as lie by sa nepokúšajte
pripoji elektródy na inú osobu. Mohlo by dôjs k zásahu elektrickým prúdom.
Neza ínajte lie bu, pokia máte na sebe elektronickú pomôcku. Môže to ma vplyv
na nastavenie a asovanie prístroja. Nepoužívajte v prítomnosti hor avých
anestetických plynových zmesí zo vzduchu, kyslíka a oxidov dusíka.
4
Dôležité bezpe nostné informácie
________________________________________________________________________
Prístroj nepoužívajte na deti alebo osoby, ktoré nie sú schopné vyjadri svoje
úmysly.
Mohlo by to vies k poraneniu alebo poškodeniu zdravia.
Prístroj nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkos ou, napr. kúpe a, alebo po as
kúpania alebo sprchovania. Mohlo by to vies k silnému zásahu elektrickým prúdom.
Prístroj nepoužívajte po as spánku. Prístroj sa môže poškodi a elektródy by sa mohli
dosta na nechcenú as tela a spôsobi poškodenie zdravia.
Prístroj nepoužívajte za jazdy. Silná náhla stimulácia by mohla vies k dopravnej nehode.
Elektródy nenechávajte po ukon ení lie by pripevnené k pokožke. Pred ženie dotyku
môže vies k podráždeniu alebo infekcii pokožky.
Dôležité bezpe nostné informácie
________________________________________________________________________
Dôležité informácie týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility (EMC)
Z dôvodu rastúceho po tu elektronických zariadení, ako napr. PC a mobilné (prenosné)
telefóny, môžu by zdravotné pomôcky náchylné na elektromagnetické rušenie od iných
prístrojov. Elektromagnetické rušenie môže vies k nesprávnemu fungovaniu zdravotnej
pomôcky a môže spôsobova potenciálne nebezpe né situácie. Zdravotné pomôcky by
preto nemali by rušené inými zariadeniami.
Pri výrobe prístroja bola implementovaná norma EN 60601-1-2: 2001+A1:2006, aby boli
upravené požiadavky na EMC (elektromagnetickú kompatibilitu) so zameraním na
predchádzanie nebezpe ných situácií pri výrobku. Táto norma definuje úrovne odolnosti
vo i elektromagnetickému rušeniu a maximálne úrovne elektromagnetických emisií pre
zdravotné pomôcky.
Nedovo te, aby sa elektródy po as lie by dostali do kontaktu s kovovými objektmi,
napríklad spona opasku alebo náhrdelník. Mohlo by to vies k silnému zásahu
elektrickým prúdom.
Táto zdravotná pomôcka vyrábaná spolo nos ou TV Products HK Ltd. je v súlade s normou
EN 60601-1-2: 2001+A1:2006 v oblasti odolnosti aj emisií.
V blízkosti prístroja nepoužívajte mobilné telefóny ani iné elektronické zariadenia.
V blízkosti zdravotnej pomôcky nepoužívajte mobilné (prenosné) telefóny a iné prístroje,
ktoré generujú silné elektrické alebo elektromagnetické polia. Mohlo by to vies
k nesprávnemu fungovaniu prístroja a vytvára potenciálne nebezpe né situácie.
Prístroj nepoužívajte na lie bu jednej oblasti po dlhý as (viac ako 25 minút).
Svaly v lie enej oblasti by sa mohli vy erpa , o by mohlo vies k slabej fyzickej kondícii.
Podložky Long Life ukladajte len na pokožku alebo do priehradky na uloženie, aby ste
predišli poškodeniu pri navého povrchu podložiek.
Správna likvidácia tohto výrobku (Odpad z elektrických a elektronických zariadení)
Táto zna ka na výrobku alebo jeho dokumentácii znamená, že výrobok by sa po konci
životnosti nemal likvidova spolu s ostatným odpadom z domácnosti. Aby ste predišli
možným škodám na životnom prostrední alebo zdraví udí kvôli nekontrolovanej likvidácii
odpadov, odde te prístroj od ostatných druhov odpadu a odovzdajte ho na recykláciu pre
alšie využitie materiálov.
Domáci používatelia môžu získa informácie o mieste a spôsobe environmentálne
bezpe nej recyklácie tohto prístroja od predajcu, u ktorého výrobok zakúpili, alebo na
miestnych úradoch.
Podnikatelia by mali kontaktova svojho dodávate a a skontrolova si všeobecné obchodné
podmienky v kúpnej zmluve. Tento výrobok by sa nemal mieša s inými komer nými
odpadmi na likvidáciu.
Napriek tomu musia by dodržiavané zvláštne opatrenia:
Odporú ame udržiava minimálnu vzdialenos 7 m. V prípade kratšej vzdialenosti si overte
správne fungovanie prístroja.
Prístroj BE109 vyžaduje zvláštne opatrenia vzh adom na EMC a musí sa nainštalova
a uvies do prevádzky pod a informácií o EMC uvedených v PRILOŽENEJ
DOKUMENTÁCII.
Prenosné a mobilné RF komunika né zariadenia môžu ma vplyv na BE109 (Cirkula ný
masážny prístroj).
VÝSTRAHA Použitie iného príslušenstva, sníma ov a káblov, ako sú priložené k prístroju,
okrem meni ov a káblov predávaných výrobcom prístroja BE109 (Cirkula ný masážny
prístroj), ako náhradných dielov pre vnútorné sú iastky, môže vies k zvýšeniu EMISIÍ alebo
zníženiu ODOLNOSTI prístroja BE109 (Cirkula ný masážny prístroj).
VÝSTRAHA Prístroj BE109 (Cirkula ný masážny prístroj) by sa nemal používa v blízkosti
alebo v dotyku s inými prístrojmi.
Tento výrobok neobsahuje nebezpe né látky.
Likvidácia použitých batérií by sa mala vykona v súlade s národnými predpismi na
likvidáciu batérií.
5
6
o je to elektronická stimulácia nervov?
________________________________________________________________________
EL POUŽITIA: Zdravotné ú ely
Tento elektronický stimulátor nervov je ur ený na použitie ako masážny prístroj na
odstránenie bolestí (svalov), podporu krvného obehu, uvo nenie svalového napätia,
zmenšenie opuchu a únavy nôh a lenkov. Masážny ú inok sa dosahuje elektronickou
stimuláciou nervov prostredníctvom elektród umiestnených na koži alebo v podložkách na
nohy. Zvoli sa dajú rôzne oblasti masáže a lie ebné programy.
Preh ad prístroja a názvy sú astí
________________________________________________________________________
LCD displej
Výstup elektród pre nohy
Silikónová plocha pre
lie bu nôh
Výstup pre telo – na
pripojenie gélových
elektród (káblový
konektor) na masáž
tela
Masážny
val ek na
chodidlá
Vhodní používatelia: Pred použitím prístroja si pre ítajte „Poznámky k bezpe nosti“. (Tento
prístroj by nemali používa osoby, ktoré sú vylú ené v „Poznámkach k bezpe nosti“.).
Prostredie: Tento prístroj je ur ený len na domáce použitie.
innos : Odstránenie bolestí,
stuhnutosti a únavy (svalov) prostredníctvom masáže. Opatrenia pred použitím: Pred
použitím prístroja si pre ítajte „Poznámky k bezpe nosti“.
Prípojka na
sie ový
adaptér
Elektronická stimulácia nervov je neinvazívna bezpe ná stimulácia nervov ur ená na
zníženie bolesti. Cirkula ný masážny prístroj ElectroVita využíva osved enú lie bu
neuromuskulárnou elektrickou stimuláciou, pri om do tela cez chodidlá nôh vysiela
impulzy elektrického prúdu nízkej intenzity. Tento typ elektrickej stimulácie je klinicky
overený ako bezpe ný a ú inný a dá sa vykonáva v pohodlí vášho domova.
Cirkula ný masážny prístroj ElectroVita vylepšuje funkcie svalov stimuláciou nervov
a zvyšovaním prietoku krvi, ím pomáha zníži BOLES , OPUCH A ÚNAVU NÔH
Zdravotné ú ely
Kábel na pripojenie
gélových elektród k
prístroju
Tento elektronický stimulátor nervov je ur ený na použitie ako masážny prístroj na
odstránenie bolestí (svalov), podporu krvného obehu, uvo nenie svalového napätia,
zmenšenie opuchu a únavy nôh a lenkov. Masážny ú inok sa dosahuje elektronickou
stimuláciou nervov prostredníctvom elektród umiestnených na koži alebo v podložkách na
nohy. Zvoli sa dajú rôzne oblasti masáže a lie ebné programy. Na získanie optimálnej
lie by je dostupných 10 lie ebných programov (pozri tabu ku dole). Lie ebný program trvá
25 minút.
Režim
7
ažkosti
Program
inok
1
Stuhnuté ramená
Masáž poklepávaním
Rôzne vibrácie podporia krvný obeh a uvo nia
únavu
2
Opuch
a únava nôh
Bodavá masáž
Rôzne stimulácie podporia cirkuláciu krvi
a telových tekutín v nohách
3
Akútna boles
Kombinovaná masáž
Vysokofrekven né vibrácie okamžite
uvo nia akútnu boles
4
Akútna boles
lak ov a kolien
Impulzná bodavá masáž
Vysokofrekven né vibrácie okamžite
uvo nia akútnu boles
5
Únava paží
Masáž poklepávaním (2)
Podpora krvného obehu
rôznymi stimuláciami
6
Opuch
a únava lýtok
Masáž rýchlym poklepávaním
Rôzne stimulácie podporia cirkuláciu krvi
a telových tekutín v kon atinách
7
Boles chrbta a
stuhnuté kríže
Masáž rýchlym
poklepávaním/bodaním
Nízke frekvencie na podporu krvného obehu a
uvo nenie bolesti (neuralgia)
8
Stuhnuté a
necitlivé svaly
Masáž ve mi rýchlym
poklepávaním/bodaním
Nízke frekvencie na podporu krvného obehu.
Tento program je ú inný po dlhú dobu
9
Rôzne príznaky
Impulzná bodavá masáž (2)
Uvo uje stuhnutos , boles a únavu
10
Rôzne príznaky
Rýchle poklepávanie s impulznou
masážou
Uvo uje stuhnutos , boles a únavu
Zabudovaná ergonomická
manipula ná rukovä
Gélové elektródy na lie bu
bolesti alebo stuhnutosti v
konkrétnej asti tela
Prídavný (náhradný)
val ek na masáž
chodidiel
Plastové chráni e na
gélové elektródy
8
Funkcie a programy
Tvary v n masážneho prístroja
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Elektroterapeutická masáž nôh
Ovládací panel
LCD displej na
zobrazenie intenzity
pre nohy – maximálna
úrove 40
LCD na zobrazenie
intenzity pre telo –
maximálna úrove 40
LCD s asova om
Prevádzka bude podrobnejšie popísaná alej v návode, ale princíp fungovania sa dá
pochopi relatívne ahko. Prístroj má dve oddelené ovládania/kanály, jedno pre nohy,
takzvané pásmo 1, a jedno pre gélové elektródy, takzvané pásmo 2. Nohy položte na
elektródy pre nohy, vypína om v strede zapnite prístroj ElectroVita (aktivuje sa podržaním
na cca 3 sekundy), vyberte si jeden z 10 rôznych lie ebných programov a za nite zvyšova
intenzitu až na príjemnú úrove . K dispozícii je 40 úrovní. Intenzita, pri ktorej za nete cíti
mierny ú inok elektrolie by, závisí na citlivosti vašich nervov. Niektorí jednotlivci budú cíti
inok až pri vysokej úrovni intenzity, iní budú cíti stimuláciu už pri relatívne nízkej úrovni.
To je úplne normálne.
Terapia tela
LCD na zobrazenie
programu 1 – 10
Ak si zvolíte terapiu svalstva alebo odstránenie bolesti z inej asti tela, cirkula ný masážny
prístroj ElectroVita je vybavený štyrmi gélovými elektródami. Môžete ich použi na terapiu
rúk, bedier, stehien alebo zadku, alebo na boles kr ného svalstva alebo chrbta.
Výstupy nemajú sú iastky pod jednosmerným prúdom
Tvary výstupných v n
PÁS.1 MASÁŽ NÔH (pri zá aži 1 k )
REŽIM VÝSTUP
Vypína prístroja
Výber jedného z 10 predprogramovaných masážnych programov ~ hore
Výber jedného z 10 predprogramovaných masážnych programov ~ dole
Zvýšenie intenzity na chodidle (PÁSMO 1) ÚROVNE 1- 40
Zníženie intenzity na chodidle (PÁSMO 1) ÚROVNE 1- 40
Zvýšenie intenzity na tele (PÁSMO 2) ÚROVNE 1- 40
Zníženie intenzity na tele (PÁSMO 2) ÚROVNE 1- 40
Oblas elektród
1
Frekvencia impulzov 13Hz-80Hz s 13 s a
dobou vypnutia 1 s. Cyklus sa opakuje
2
Frekvencia impulzov 13Hz-80Hz s 18 s a
dobou vypnutia 1 s. Cyklus sa opakuje
2
Frekvencia impulzov 12 Hz-80 Hz s 12 s a
dobou vypnutia 1 s. Cyklus sa opakuje.
3
Frekvencia impulzov 13Hz-80Hz s 19 s a
dobou vypnutia 1 s. Cyklus sa opakuje
3
Frekvencia impulzov 7 Hz s 30 s a dobou
vypnutia 1 s. Cyklus sa opakuje.
4
Frekvencia impulzov 13Hz-80Hz s 7 s a
dobou vypnutia 1 s. Cyklus se opakuje.
4
Frekvencia impulzov 7 Hz-25 Hz s 8 s a
dobou vypnutia 1 s. Cyklus sa opakuje.
5
Frekvencia impulzov 13Hz-80Hz s 16 s a
dobou vypnutia 1 s. Cyklus sa opakuje
5
Frekvencia impulzov 12 Hz-80 Hz s 11 s a
dobou vypnutia 1 s. Cyklus sa opakuje
6
Frekvencia impulzov 13Hz-80Hz s 10 s a
dobou vypnutia 1 s. Cyklus sa opakuje
6
Frekvencia impulzov 12 Hz s 12 s a dobou
vypnutia 1 s. Cyklus sa opakuje.
7
Frekvencia impulzov 13Hz-80Hz s 17,6 s a
dobou vypnutia 1 s. Cyklus sa opakuje
7
Frekvencia impulzov 11 Hz-80 Hz s 15 s a
dobou vypnutia 1 s. Cyklus sa opakuje
8
Frekvencia impulzov 12Hz s 10 s a dobou
vypnutia 1 s. Cyklus sa opakuje.
8
Frekvencia impulzov 12 Hz s 10 s a dobou
vypnutia 1 s. Cyklus sa opakuje.
9
Frekvencia impulzov 12Hz s 16 s a dobou
vypnutia 1 s. Cyklus sa opakuje
9
Frekvencia impulzov 12 Hz s 13 s a dobou
vypnutia 1 s. Cyklus sa opakuje.
10
Frekvencia impulzov 12Hz-80Hz s 11 s a
dobou vypnutia 1 s. Cyklus sa opakuje
10
Frekvencia impulzov 12 Hz-80 Hz s 10 s a
dobou vypnutia 1 s. Cyklus sa opakuje
ierna oblas na prístroji (obrázok
1) sú ploché elektródy na chodidlá
nôh.
ierna oblas na pri navej strane
gélových elektród (obrázok 2) je
ur ená na telo, oblas má ve kos 5
Obr. 1
9
cm x 9 cm.
Obr. 2
MASÁŽ TELA (pri zá aži 1 k )
VÝSTUP
Frekvencia impulzov 6 Hz s 1 s v avo, doba
vypnutia vpravo 1 s. Frekvencia impulzov 6
Hz s 1 s vpravo, doba vypnutia v avo 1 s.
Cyklus sa opakuje.
1
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
PÁS 2
REŽIM
10
Tvary v n masážneho prístroja
Ovládanie prístroja
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Tvar v n a impulzy EMS pri masáži nôh
Graf šírky dole: pri zá aži 1 k pripojenej na as
s elektródami na chodidlá
Na nohy - PÁSMO 1
Program 1
Tvar v n
Tvar v n a impulzy EMS pri masáži tela
Graf šírky dole: pri zá aži 1 k pripojenej na as
s elektródami na chodidlá
1. Bosé nohy položte na prístroj ElectroVita (bez ponožiek).
Program 1
Tvar v n
A=B=C=300uS
a=b=160uS
Max. napätie: 50 V (jedna fáza)
Program 2
Tvar v n
A=B=C=300uS
a=b=160uS
Max. napätie: 50 V (jedna fáza)
Oblas ohrani ená bodkovanou iarou
znamená plynulú prácu po dobu 1 sekundy
Program 2
Tvar v n
A=B=C=300uS
a=b=160uS
Max. napätie: 50 V (jedna fáza)
Program 3
Tvar v n
A=B=C=300uS
a=b=160uS
Max. napätie: 50 V (jedna fáza)
Program 3
Tvar v n
A=B=C=300uS
a=b=160uS
Max. napätie: 50 V (jedna fáza)
Program 4
Tvar v n
A=B=C=300uS
a=b=160uS
Max. napätie: 50 V (jedna fáza)
Program 4
Tvar v n
A=B=C=300uS
a=b=160uS
Max. napätie: 50 V (jedna fáza)
Program 5
Tvar v n
A=B=C=300uS
a=b=160uS
Max. napätie: 50 V (jedna fáza)
Program 5
Tvar v n
A=B=C=300uS
a=b=160uS
Max. napätie: 50 V (jedna fáza)
Program 6
Tvar v n
A=B=C=300uS
a=b=160uS
Max. napätie: 50 V (jedna fáza)
Program 6
Tvar v n
2. Stla te (a 3 sekundy podržte) vypína , LCD displej sa rozsvieti na modro. Na ukazovateli
programu bude svieti 01 a na ukazovateli oboch pásiem bude svieti 00. To znamená, že
prístroj je v pohotovostnom režime. (pozri obrázok 1).
3. Zvo te si požadovaný program, k dispozícii máte 10 rôznych programov, ktoré sú
ozna ené na LCD displeji. Program zvolíte stlá aním tla idiel „P+“ a „P-„. (pozri obrázok 2).
Držaním tla idla „ “ jemne zvyšuje intenzitu alebo ju znížte držaním tla idla „ “. Úrove
intenzity sa dá nastavi v rozsahu od 0 do 40. (pozri obrázok 3). Aby ste pocítili stimuláciu,
plynule zvyšujte intenzitu až na príjemnú úrove držaním tla idla „ “. LCD panel ukáže
zvolenú intenzitu (pozri obrázok 4). Osoby trpiace na nedostato nú cirkuláciu krvi môžu cíti
stimuláciu až pri dosiahnutí vyššej intenzity. K dispozícii je 40 úrovní výstupu. Po dosiahnutí
požadovanej intenzity tla idlo pustite, ikona za ne blika . Na zastavenie blikania a udržanie
intenzity stla te 5-krát tla idlo „ “.
4. Program môžete zmeni kedyko vek. Po zmene programu sa intenzita vráti na úrove „0“.
Budete ju musie opä zvýši na požadovanú úrove . Nastavená intenzita sa zobrazí na
displeji. (pozri obrázok 5). Ak chcete masážny program ukon , môžete prístroj kedyko vek
vypnú stla ením vypína a a podržaním po dobu 3 sekúnd. Prístroj ma automatický
asova . Po spustení za ne odpo ítava 25 minút masáže a po uplynutí asu sa prístroj
automaticky vypne.
A=B=C=300uS
a=b=160uS
Max. napätie: 50 V (jedna fáza)
A=B=C=300uS
a=b=160uS
Max. napätie: 50 V (jedna fáza)
Program 7
Tvar v n
Na zvýšenie vodivosti odporú ame, aby ste si navlh ili chodidlá.
Program 7
Tvar v n
A=B=C=300uS
a=b=160uS
Max. napätie: 50 V (jedna fáza)
Program 8
Tvar v n
A=B=C=300uS
a=b=160uS
Max. napätie: 50 V (jedna fáza)
Program 8
Tvar v n
A=B=C=300uS
a=b=160uS
Max. napätie: 50 V (jedna fáza)
Program 9
Tvar v n
A=B=C=300uS
a=b=160uS
Max. napätie: 50 V (jedna fáza)
Program 9
Tvar v n
A=B=C=300uS
a=b=160uS
Max. napätie: 50 V (jedna fáza)
Program 10
Tvar v n
Obr. 1
Obr. 3
Obr. 4
Rozmiestnenie gélových podložiek masážneho prístroja -. Obr. 5
A=B=C=300uS
a=b=160uS
Max. napätie: 50 V (jedna fáza)
Program 10
Tvar v n
A=B=C=300uS
a=b=160uS
Max. napätie: 50 V (jedna fáza)
A=B=C=300uS
a=b=160uS
Max. napätie: 50 V (jedna fáza)
Ramená/chrbát
11
Obr. 2
Stehná
Brucho
íže
Ruky
12
Obsluha prístroja
Ovládanie prístroja
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Pre telo – PÁSMO 2
Pripojenie priloženého sie ového adaptéra
Používanie gélových elektród
Napájaciu zástr ku zasu te do zásuvky na boku prístroja ElectroVita (pozri obrázok 11).
Sie ový adaptér zapojte do vhodnej sie ovej zásuvky. (Uistite sa, že napätie sie ovej
zásuvky je vhodné pre priložený adaptér).
Výstupný kábel pripojte ku gélovým elektródam. Druhý koniec výstupného kábla pripojte ku
konektoru v prístroji ElectroVita. Z pri navých astí elektród odlepte ochrannú fóliu
a elektródy priložte na pokožku. Prístroj zapnete stla ením vypína a a podržaním na dobu 3
sekúnd. Nastavte program stimulácie a intenzitu nastavte na požadovanú úrove . (Zvolený
program a úrove sa zobrazí na displeji a spustí sa odpo et asu).
1. Oba káble zapojte do konektora na boku prístroja. (pozri obrázok 6).
2. Druhý koniec kábla zapojte do gélovej elektródy. (pozri obrázok 7). Aj ke si želáte použi
iba 2 gélové elektródy, aj tak musíte zapoji všetky 4 elektródy do prístroja.
Vloženie batérií
Ak prístroj ElectroVita chcete používa na batérie namiesto sie ového adaptéra, priehradka
na batérie sa nachádza zo spodnej strany prístroja.
Kryt batérie odstránite z prístroja tak, že skrutkova om vyskrutkujte skrutku. Vložte tri nové
1,5 V batérie ve kosti C tak, aby boli zna ky + a – umiestnené správne.
3. Z gélovej elektródy odlepte ochrannú fóliu a všetky štyri gélové elektródy priložte na
pokožku na miesta, ktoré chcete lie (pozri obrázok 5).
4. Zopakujte rovnaký postup ako pri pokynoch pre nohy (str. 12, body 2 a 3), intenzitu
nastavujte pre pásmo 2.
Poznámka k batériám: Nemiešajte rôzne typy batérie ani staré a nové batérie navzájom.
Aby ste predišli vyte eniu alebo výbuchu, nikdy sa nepokúšajte batérie nabíja , zohrieva
alebo rozobra . Ak batérie nepoužívate, vyberte ich, aby ste predišli ich vyte eniu.
V prípade, že z batérií vyteká tekutina, vyho te ich. Priehradku na batérie dôkladne vy istite
suchou utierkou.
5. Držaním tla idla „ “ jemne zvyšujte intenzitu alebo ju znížte držaním tla idla „ “na
pravej strane panela (pozri obrázok 8). Zvolená intenzita sa zobrazí na displeji (pozri
obrázok 9). Po dosiahnutí požadovanej intenzity tla idlo pustite, ikona za ne blika . Na
zastavenie blikania a udržanie intenzity stla te 5-krát tla idlo „ “.
6. Ak chcete masážny program ukon , môžete prístroj kedyko vek vypnú stla ením
vypína a a podržaním po dobu 3 sekúnd. Prístroj má automatický asova . Po spustení
za ne odpo ítava 25 minút masáže a po uplynutí asu sa prístroj automaticky vypne.
Výmena val eka na masáž chodidiel
Val ek na masáž chodidiel sa dá vymeni . Val ek je na mieste držaný dvomi úchytmi. Tie sú
zasunuté do telesa prístroja ElectroVita, ím držia val ek na masírovanie chodidiel pevne na
mieste. Na vybratie úchytov ich budete musie stla zo strán, ím sa úchyty uvo nia
a umožnia vám vymeni val ek za nový.
Ak chcete použi len 2 gélové elektródy, musíte pripoji 1 gélovú elektródu do
konektora A a 1 do konektora B.
Obr. 11
Obr. 6
Obr. 7
Obr. 8
Obr. 9
Starostlivos o gélové elektródy
Nikdy nedovo te, aby sa pri navé asti elektród navzájom zlepili.
Pri navé asti gélových elektród udržujte v istote, nevystavujte
ich vysokým teplotám ani priamemu slne nému svetlu. Ak sú
gélové elektródy nedostato ne pri navé alebo zne istené, utrite
ich vlhkou utierkou alebo ich vyme te za nové. Náhradné diely sú
dostupné priamo u BioEnergiser alebo u vášho predajcu. Na
istenie gélových elektród nepoužívajte chemikálie. Gélové
elektródy sa snažte VŽDY chráni a pokia ich nepoužívate,
odkladajte ich na podložku tak, ako je zobrazené na obrázku 10.
13
Obr. 10
14
istenie
________________________________________________________________________
Gélové elektródy:
Riešenie problémov a údržba
________________________________________________________________________
PREJAV
PRÍ INA
PROTIOPATRENIE
• Pokia gélové elektródy nepoužívate, odložte ich na plastové chráni e pri izbovej teplote
• Gélové elektródy udržujte v istote na suchom mieste bez prachu. Držte ich mimo
mastných alebo lepkavých predmetov. Životnos elektródy sa líši v závislosti od stavu
pokožky, skladovaní, frekvencii používania, druhu stimulácie a mieste stimulácie. Doba
používania sa dá pred ži starostlivým istením gélového povrchu vlhkou utierkou. Pri istení
nenamo te káble. • Používajte len na jedného pacienta.
• Neaplikujte na popraskanú pokožku. V prípade podráždenia pokožky presta te prístroj
používa a kontaktujte svojho lekára. • Na utieranie povrchu elektródy nepoužívajte
papierovú vreckovku ani utierku.
• Na istenie gélových elektród nepoužívajte abrazívne látky, poškodili by ste ich povrch.
• Gélové elektródy neumývajte príliš asto a nepoužívajte saponát ani horúcu vodu.
Prístroj sa nedá
zapnú
Batérie sú vložené v nesprávnom
smere.
Adaptér nie je správne pripojený k
prístroju
Batérie vložte správnym smerom alebo skontrolujte, i
nie sú vybité
Skontrolujte, i je konektor adaptéra pripojený správne
a i je správne zasunutá sie ová zástr ka
Prístroj sa vypína
príliš skoro
Gélové elektródy nie sú správne
pripevnené k pokožke
Gélové elektródy pripevnite správne k pokožke
• V prípade zne istenia gélovej elektródy sa zníži jej pri navos . Elektródu umývajte približne
2-3 sekundy pod pomaly te úcou vodou. Pozor! Nepoužívajte horúcu vodu. Pri navý povrch
neutierajte. Nechajte ho vyschnú na vzduchu. Po as sušenia oto te pri navý povrch nahor.
Na sterilizáciu podložiek na nohy použitie mierny antiseptický roztok.
Gélová elektróda
Neodlepili ste prieh adnú fóliu
nedrží na pokožke Gélová elektróda priložená ihne po
umytí
Pri navý povrch gélovej elektródy je
poškodený
Gélové elektródy sú zne istené
a strácajú pri navos
Pri navý povrch
Použitie gélovej elektródy na spotenú
gélovej elektródy
pokožku
je lepkavý
Gélová elektróda bola umývaná príliš
dlho alebo príliš asto
Gélová elektróda bola vystavená
vysokým teplotám, vlhkosti alebo
priamemu slne nému žiareniu
Odlepte fóliu z pri navého povrchu gélovej elektródy
Po kajte, kým elektróda vyschne
Vyme te gélovú elektródu
Vyme te gélovú elektródu alebo ju vy istite trochou vody
na pri navej strane elektródy
Nie je cíti takmer
žiadnu stimuláciu
Navlh ite si chodidlá, zvýšite tak vodivos
Uistite sa, že obe chodidlá sú správne uložené na
príslušnej podložke
Gélovú elektródu pritla te pevne na pokožku
Zložte a opä priložte elektródy Long Life k pokožke tak,
aby sa neprekrývali
Kábel zapojte správne
Zvýšte intenzitu stla ením tla idla intenzity
Hlavná jednotka
• Pred správnym uschovaním prístroj vypnite, odpojte adaptér a gélové elektródy. • Hlavnú
jednotku udržujte vždy v istote, na istenie povrchu používajte mäkkú utierku. • Podložky
na nohy istite mäkkou vlhkou utierkou, po istení ich dôkladne osušte. • Na istenie hlavnej
jednotky používajte mäkkú vlhkú utierku, po istení ju dôkladne osušte.
• Na prístroj nevylievajte žiadne tekutiny. • Prístroj neponárajte do vody.
• Ne istite chemikáliami. • Skladujte na suchom mieste bez prachu pri teplote medzi 10 C
a 40 C a relatívnej vlhkosti 30 % až 90 %.
Prístroj sa vypne v Ak používate prístroj na batérie, potom Vložte tri nové 1,5 V alkalické batérie typ C
priebehu
sú batérie slabé/vybité.
Spustite lie bu odznova alebo vypnite prístroj
masírovania
Vyme te kábel elektród
Doba lie enia 25 minút vypršala
a prístroj sa automaticky vypol
Ak používate masáž tela, môže by
poškodený kábel
Bezpe nostné opatrenia
• Prístroj neotvárajte ani ho svojpomocne neopravujte. Zrušíte tak platnos záruky a môžete
spôsobi vážne škody. • V prípade poruchy odpojte prístroj od zdroja elektrickej energie a o
najskôr kontaktujte predajcu. • Používajte len príslušenstvo dodávané výrobcom. • Prístroj
používajte len na uvedené ú ely. • Prístroj nevystavujte extrémnemu teplu. • Nepre ažujte
elektrickú zásuvku. • Nestojte na prístroji. Používajte ho len v sede. • Na prístroj ani na
príslušenstvo nevylievajte tekutiny. V prípade úpravy, použitia prístroja na iný ú el alebo
jeho zneužitia zaniká záruka. Za také konanie nenesieme žiadnu zodpovednos .
Certifikácia v súlade s predpismi
Zdravotná pomôcka európskej/britskej triedy IIa Tento symbol ozna uje, že prístroj
sp a základné požiadavky stanovené smernicou CE 93/42/EHS pre zdravotné
pomôcky.
ElectroVita je v súlade so smernicou WEEE. Prístroj likvidujte v súlade s predpismi
EÚ platnými v mieste prevádzky. Vyhadzujte do verejných zberných dvorov
v krajinách EÚ. ISO 13485 – vyrobené pod a medzinárodných noriem kvality pre
zdravotné pomôcky.
15
Pokožka
ervenala alebo
je podráždená
Máte príliš suché chodidlá
Chodidlá nemáte správne umiestnené
na podložkách
Gélové elektródy nie sú správne
priložené k pokožke
Gélové elektródy sa navzájom
prekrývajú
Kábel k elektródam nie je zapojený
správne
Príliš nízka nastavená intenzita
Pri navý povrch gélovej elektródy je
zne istený alebo suchý
Poškodený pri navý povrch gélovej
elektródy
Dajte gélovú elektródu schladi do domácej chladni ky
na 3-4 hodiny
Dôkladne umyte pri navý povrch gélovej elektródy
odpojenej od prístroja a nechajte ho dôkladne vyschnú
Vyme te gélovú elektródu
Hygiena
Po použití výrobku
• Prístroj o istite mäkkou vlhkou utierkou na istenie podložiek na nohy.
• Gélové elektródy skladujte v priložených ochranných obaloch.
Skladovanie
Výrobok skladujte na istom mieste bez prachu v nasledujúcich podmienkach: skladovacia
teplota a vlhkos -10 C až 60 C, 10 % až 95 % r.v. Prevádzková teplota a vlhkos 10 C až
40 C, 30 % až 90 % r.v.
16
Riešenie problémov a údržba
________________________________________________________________________
Dôležité informácie
________________________________________________________________________
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Názov výrobku
Cirkula ný masážny prístroj ElectroVita Elektrický stimulátor
Model
BE109
Napájanie
4,.5 V DC alebo 3 x 1,5 V alkalické batérie typ C*
Výrobca adaptéra
Golden Profit Electronics Ltd.
Vstup adaptéra
230 V" 50 Hz 100 mA
Modelové íslo adaptéra
SY-04010-BS
Vstup adaptéra
230 V" 50 Hz 100m A
Výstup adaptéra
4,5 V DC 100 mA 0,45 VA
Životnos batérií
Cca 1 mesiac
Pri nepretržitom používaní 25 minút denne
Generovaná frekvencia
Cca. 1 Hz až 80 Hz
Spotreba
0,45 W
Maximálne výstupné napätie
U < 50 V (pri zá aži 1 k )
Maximálny výstupný prúd
< 10 mA (pri zá aži 1 k )
1. Prístroj ElectroVita vyžaduje zvláštne opatrenia vzh adom na EMC a musí by
nainštalovaný a uvedený do prevádzky v súlade s informáciami o EMC uvedenými
v PRILOŽENEJ DOKUMENTÁCII.
2. Prenosné a mobilné RF komunika né zariadenia môžu ma vplyv na prístroj ElectroVita.
3. Výstraha Používanie iného príslušenstva, sníma ov ako je uvedené s výnimkou
sníma ov a káblov predávaných výrobcom prístroja ElectroVita ako náhradné diely za
interné sú iastky môže vies k zvýšeniu EMISIÍ alebo zníženiu ODOLNOSTI prístroja
ElectroVita.
4. Výstraha Prístroj ElectroVita by sa nemal používa v blízkosti alebo v dotyku s inými
prístrojmi.
Pou enie a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetické emisie
Prístroj ElectroVita je ur ený na použitie v dole uvedenom elektromagnetickom prostredí.
Zákazník alebo používate prístroja ElectroVita by mal zabezpe , aby bol používaný
v takom prostredí.
Emisie
Súlad
Pou enie o elektromagnetickom prostredí
RF emisie CISPR 11
Skupina 1
Prístroj ElectroVita používa RF energiu len pre
vnútornú funkciu. Jeho RF emisie sú preto ve mi
nízke a je nepravdepodobné , že by spôsobovali
rušenie v blízkych elektronických zariadeniach.
Prístroj ElectroVita je vhodný na použitie vo
všetkých zariadeniach, vrátane domácností
a zariadeniach s priamym prepojením na verejnú
nízkonapä ovú elektrickú rozvodnú sie , ktorá
zásobuje obytné budovy.
Prevádzková teplota a vlhkos
10 "C až 40 'C, 30 % až 90 % r.v.
Skladovacia teplota a vlhkos
-10 °C až 60 'C, 10 % až 95 % r.v.
Rozmery hlavnej jednotky
430 (d) x 430 (š) x 150 (v) mm
RF emisie CISPR 11
Trieda B
Hmotnos cca.
1900 g
Harmonické emisie IEC 61000-3-2
TRIEDA A
Obsah balenia
Po et
Kolísanie napätia/emisie blikania IEC 61000-3-3
Vyhovuje
Sú asti
1
Cirkula ný masážny prístroj ElectroVita Elektrický
stimulátor
Sie ový adaptér
1
Val ek na masáž chodidiel
2
Káblový zväzok na gélové elektródy
4
Gélové elektródy
2
Plastový ochranný obal na gélové elektródy
1
Návod na použitie
1
Príslušenstvo:
• Používajte len originálne príslušenstvo. Nepoužívajte žiadne neschválené sú asti
• Skontrolujte, i je obsah správny
17
18
Dôležité informácie
Dôležité informácie
________________________________________________________________________
5. Pou enie a vyhlásenie výrobcu – Elektromagnetická odolnos
Prístroj ElectroVita je ur ený na použitie v dole uvedenom elektromagnetickom prostredí.
Zákazník alebo používate prístroja ElectroVita by mal zabezpe , aby bol používaný
v takom prostredí.
Skúška odolnosti
Skúšobná
úrove IEC
60601
+6 kV kontakt
+8 kV vzduch
Úrove súladu
Pou enie o elektromagnetickom prostredí
+6 kV kontakt
±8 kV vzduch
+2 kV pre
napájacie káble
+ 1kV pre
vstupné/výstupné
káble
+2 kV pre
napájacie káble
+ 1kV pre
vstupné/výstupné
káble
Podlahy by mali by drevené, betónové alebo
z keramických obkladov.
Ak sú podlahy pokryté syntetickým materiálom,
relatívna vlhkos by mala dosahova minimálne 30 %.
Kvalita sie ového napájania by mala by taká, ako je
bežná v komer nom alebo nemocni nom prostredí.
Rázová vlna
EC 61000-4-5
±1 kV káble a
nulvý vodi
±1 kV káble a
nulvý vodi
Kvalita sie ového napájania by mala by taká, ako je
bežná v komer nom alebo nemocni nom prostredí.
Poklesy napätia,
krátke výpadky a
kolísánie napätia
na napájacom
vedení
EC 61000-4-11
<5 % UT
(>95 % pokles v
UT)
na 0,5 cyklu
40 % UT
(60% pokles v
UT)
na 5 cyklov
70 % UT
(30% pokles v
UT)
na 25 cyklov
<5 % UT
(>95 % pokles v
UT)
na 5 s
3 A/m
<5 % UT
(>95 % pokles v
UT)
na 0,5 cyklu
40 % UT
(60% pokles v
UT)
na 5 cyklov
70 % UT
(30% pokles v
UT)
na 25 cyklov
<5 % UT
(>95 % pokles v
UT)
na 5 s
Neuplat uje sa
Kvalita sie ového napájania by mala by taká, ako je
bežná v komer nom alebo nemocni nom prostredí. Ak
dôjde k poklesom alebo výpadkom napájania, prúd
prístroja ElectroVita môže klesnú z normálnej úrovne.
Môže by potrebné použi zdroj nepretržitého
napájania alebo batériu.
Elektrostatický
výboj (ESD)
EC 61000-4-2
Elektrický rýchly
prechod/rušenie
EC 61000-4-4
Sie ová frekvencia
(50/60 Hz)
magnetické pole
EC 61000-4-8
Skúška odolnosti Skúšobná
úrove IEC
60601
Vodivos RF EC
3 V/ms 150
61000-4-6
kHz až 80
MHz
Úrove súladu
Pou enie o elektromagnetickom prostredí
3 V/m
Prenosné a mobilné RF komunika né zariadenia by sa
nemali používa bližšie k žiadnej asti prístroja
ElectroVita, vrátane káblov, ako je odporú aná deliaca
vzdialenos vypo ítaná z rovnice používanej pre
frekvenciu vysiela a.
Odporú aná deliaca vzdialenos
d = 1,2 * P
Vyžarované RF
EC 61000-4-3
3 V/ms
26 MHz až
2,5 GHz
10 V/m
26 MHz až
2,5 GHz
3 V/ms
d=1,2 P 80 MHz až 800 MHz
d = 2,3 p 80 MHz až 2,5 GHz
Pri om P je maximálny výstupný výkon vysiela a vo
wattoch (W) pod a výrobcu vysiela a d je odporú aná
deliaca vzdialenos .
Vzdialenos v metroch (m).
Sila po a z fixných RF vysiela ov, pod a ur enia
prieskumom miestnych elektromagnetických podmienok
(a), by nemala by menšia ako je úrove súlade v
každom rozsahu frekvencií (b).
V blízkosti vybavenia ozna eného nasledujúcim
symbolom môže dochádza k rušeniam:
Neuplat uje sa
POZNÁMKA: UT je striedavé napätie v sieti pred použitím skúšobnej úrovne
6. Pou enie a vyhlásenie výrobcu – Elektromagnetická odolnos
Prístroj ElectroVita je ur ený na použitie v dole uvedenom elektromagnetickom prostredí.
Zákazník alebo používate prístroja ElectroVita by mal zabezpe , aby bol používaný
v takom prostredí.
19
________________________________________________________________________
POZNÁMKA 1: Pri 80 MHz a 800 MHz platí vyšší rozsah frekvencie.
POZNÁMKA 2: Tieto smernice nemusia plati v každej situácii. Šírenie elektromagnetického
vyžarovania je ovplyvnené absorpciou a odrazom od predmetov, konštrukcií a osôb.
(a) Sily polí z pevných vysiela ov, ako napríklad stožiare mobilných sietí, antény
rádiokomunika ných vysiela ov, amatérskych rádií, vysiela ov AM a FM rádiových staníc
a TV staníc sa nedajú teoreticky presne stanovi . Na zhodnotenie elektromagnetického
prostredia z dôvodu pevných RF vysiela ov je vhodné zváži vykonanie prieskumu
miestnych elektromagnetických daností. Ak nameraná sila po a v mieste použitia prístroja
ElectroVita prekro í hore uvedenú platnú úrove súladu RF, prístroj ElectroVita by sa mal
sledova , aby sa overila jeho normálna prevádzka. V prípade pozorovania abnormálnych
javov je potrebné prija dodato né opatrenia, ako napr. zmenu orientácie alebo
premiestnenie prístroja ElectroVita.
(b) Nad rozsahom frekvencie 150 kHz až 80 MHz by sily po a mali by menšie ako 3 V/m.
20
Dôležité informácie
________________________________________________________________________
7. Odporú aná deliaca vzdialenos medzi prenosnými a mobilnými RF komunika nými
zariadeniami a prístrojom ELECTROVITA
Prístroj ElectroVita je ur ený na použitie v elektromagnetickom prostredí s kontrolovaným
vysielaním RF rušenia. Zákazník alebo používate prístroja ElectroVita môže pomôc
predchádza elektromagnetickému rušeniu tak, že bude udržiava odporú anú minimálnu
vzdialenos medzi prenosnými a mobilnými RF komunika nými zariadeniami (vysiela mi) a
prístrojom ElectroVita pod a maximálneho výstupného výkonu komunika ného zariadenia.
Menovitý
Deliaca vzdialenos pod a frekvencie vysiela a m
maximálny
výstupný výkon
150 kHz až 80 MHz d =
80 MHz až 800 MHz
800 MHz až 2,5 GHz
vysiela a W
1,2 *JP
d=],2JP
d = 2,3 VP
0.01
0.12
0.12
0.23
0.1
0.38
0.38
0.73
1
1.2
1.2
2.3
10
3.8
3.8
7.3
100
12
12
23
Pri vysiela och s menovitým maximálnym výstupným výkonom, ktorý nie je uvedený vyššie,
sa odporú aná deliaca vzdialenos d v metroch (m) dá odhadnú pomocou rovnice platnej
pre frekvenciu vysiela a, pri om P je maximálny výstupný výkon vysiela a vo wattoch (W)
pod a údajov výrobcu vysiela a.
POZNÁMKA 1: Pri 80 MHz a 800 MHz platí vyšší rozsah frekvencie.
POZNÁMKA 2: Tieto smernice nemusia plati v každej situácii. Šírenie elektromagnetického
vyžarovania je ovplyvnené absorpciou a odrazom od predmetov, konštrukcií a osôb.
21
22
JML, distribuuje spoločnosť JML
Unit 1 Eastside, Port of Tyne
South Shields NE33 5SP
[email protected]
Kód výrobku:
V0393
Web: www.JMLdirect.sk
Registrovaná adresa: JML House, NW5 3EG
Download

Návod na používanie