rfu,,-t
g r 3 an
& w&&n
r r x E x gw&wg&
x'wryx
Zmluva o poskytovani verejnfch sluZieb
& fl x f
r xxn &
&
nformdcie o zmluve:
INT
1219077100
ee0565531t
'.2199tt'tu1
K6d 0eastnlka
K6d adreseta
gS Zog
uzavretd podfa 26kona e.351t20112.2. o elektronickych komunik6ci6ch medzi podnikom Slovak Telekom, a. s., Karadzidova 10, 825 13 Bratislava, tCO:
+os. tC opFl: SK2020273893, zapisanlm v obchodnom registri vedenom pri Okresnom srjde Bratislava I, oddiel: Sa, vloZka dislo: 2081/B (d'alej len "Podnik") a
Ueastnikom (dalej len "Zmluva").
vyplni tladenim pismom iba svetl6 dasti, resp. kriZikom vyznadi pozadovan[ vol'bu (pokial'nie s[ 6daje predvyplnen6).
povinnf idaj, prosim, nezabudnite vyplnit'
z d6vodu sprdvneho kontaktovania v bud(cnosti
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodn6 meno): Zariadenie pre seniorov N6rud
Typ: Pr6vn. osoba alebo podnikatel'
Zapisan'! v Obchodnom registri
S0pisne dislo: 6711
orgdn
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodn6 meno): Zariadenie pre seniorov N6rud -.Mobil: 090898241 4
na z6klade tejto Zmluvy
umiestnenia koncov6ho bodu siete
Popis:
S0pisn6 dislo: 6711
Osoba opr6vnendr na prevzatie: PhDr. Dobrovid Jozef --Kontaktn)t telef6n: 090898241 4
- adresa zasielania pisomnlch listin
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodne meno): Zariadenie pre seniorov N6rud -
teo: ooogzooo
ulica: VeselS
SIpisne dislo:
671
1
Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy srjr nasledovn6 zAvitzky zmluvnych stren:
zevezok Podniku zriadit pripojenie k sieti Podniku v rozsahu podmienok Specifikovanlch v tejto Zmluve, ak je zriadenie technicky uskutodnitel'n6 v ,
dohodnutom mieste umiestnenia koncoveho bodu siete, a to v lehote 30 dniodo dria uzavretia tejto Zmluvy, ak sa zmluvn6 strany nedohodnu na predlzeni tejto
lehoty (dohoda o predEenitejto lehoty nemusi byt' pisomnl). Ak taketo zriadenie nie je technicky uskutodnitel'n6, iitb Zmluva zanike dfiom dorudenia ozn6menia
Podniku o tejto skutodnosti Udastnlkovi.
b) v pripade, ak sa zmluvne strany v tejto Zmluve alebo v osobitnom dokumente uzavretom v srlvislosti s touto Zmluvou dohodli na poskytnlti koncov6ho
zariadenia (d'alej len "Kz") Udastnikovi do jeho uzivania vo forme predaja, nAjmu alebo bezplatn6ho uiivania, Podnik je povinny poskytn6t' Odastnikovi prislusn6
KZ za dohodnutlch podmienok. Ak dojde k z6niku tejto Zmluvy z d6vodu nemoznosti zriadenia pripojenia k sieti v zmysle pism. a), d6jde zdroveti aikzaniku
dohody zmluvnlich str6n tfkaj0cej sa poskytnutia KZ Udastnikovi a Udastnik je z tohto d6vodu povinny bezodkladne vrdtit' Podniku KZ, ak doslo k jeho prevzatiu.
a)
tejtoZmluvy,akniejev
ienniku alebo Osobitnich podmienkach dohodnute inak. Ak je viak podmienkou poskytovania prisluSnej sluzby zriadenie pripojenia k sieti Podniku podl'a pism.
c) z|ilzokPodnikuposkytovat'Udastnikovi sluzbyvrozsahupodmienokdojednanychvZmluve,atoododRanadobudnutia(dinnosti
a) alebo odovzdanie KZ podt'a pism. b) alebo obidve tieto podmienky, zAvezok Podniku poskytovat'prislusn0 sluzbu vznikne a2 s fdinnost'ou ku dfiu splnenia
danej podmienky podl'a pism. a) alebo b) alebo splnenla obidvoch t)?chto podmienok, ak nie je v Cenniku alebo Osobitnych podmienkach dohodnute inak.
d\
zevezokUdastnikaptatit'riadneavdascenuzazriadenieapou2ivaniepripojeniaksieti
Podnikuazasluzbyposkytovan6nazSkladetejtoZmluvya
dodr:iavat'ostatn6 svoje povinnosti v srilade s touto Zmluvou, vratane jej s0dasti, ktore tvoria V5eobecn6 podmienky pre poskytovanie verejnych sluzieb
prostrednictvom pevnej siete spolodnosti Slovak Telekom, a.s. (dalej len "VSeobecn6 podmienky"), Osobitn6 podmienky pre poskytovanie sluZieb internetov6ho
pristupu tvoriace pr(lohu VSeobecnich podmienok, pripadne d'alSie osobitn6 podmienky vydan6 Podnikom a up!"avuj0ce podmienky pre poskytovanie sluZieb
poskyiovanlch na zeklade tejto Zmluvy (dalej len "Osobitne podmienky") a aktualne platn)t Cennik pre poskytovanie sluZieb Podniku (d'alej len "Cennik").
Teto zmluva sa uzatv{ra na dobu neurcitU.
Z06tovacie obdobie a frekvencia faktur6cie
z0dtovacieho obdobia Podnik ozn6mi U6astnikovi najmenej jeden mesiac vopred
frekvencia faktur6cie jednomesadna
Sp6sob fakturScie
Elektronick6 fakt0ra voformete (EF PDF)spristupnen6 na lnternetovej str6nke Podniku
poskytoVaniefaktdryVeIektronickejformepodl'aplatn}'chV5eobecnychpodmienokaCennikaa
zSroveri s0hlas s poskytovanim Elektronickej fakt0ry spristupnenim na lnternetovej stranke Podniku.
K objednavke d,:
K zmluve d.: 9905655318
lll lll ll I llllllllllllllllllllllllllilllllll lll
lll
Kod dokumentu: SD001-1069004 K6d udastnika: 1219077100 Obiedn6vka: 1-1063UU7
Skana
1
z
6
Doba viazanosti
uveden6 inak. V pripade porusenia
Doba viazanosti zadina plynut odo dria za6atia poskytovania Sluzby, ak nie je v Cenniku alebo prislusnom Cg.lou9T vymere
vyuzival sluzby na zailade tejto:zmiuvy podas dohodnutej doby viazanosti sa Ueastnik zavdzuie uhradit Podniku zmluvni pokutu
prislusnom Cenovom viimere' ak
pi" pii"irsn,: stuzbu""pr"trzit"
a dobu viazanosti vo vfs'ke podl'a podmienok zverejnenyich Podnikom v cenniku alebo podl'a podmienok v
sr: Udastnifovi poskytovan6 sluZby na zAklade tejto Zmluvy za zvyhodnenych podmienok podl'a prislu5nej akcie
,a*rr, UJ"ti.i[,
Akcia
podnik sa zavazuje poskytovat'sluiby Udastnikovi za zvfhodnenych podmienok podl'a typu akcie vyznadenej v tejto dasti, za podmienok zverejnenfch Podnikom
pre poskytovanielanel a-kcie v prisluSnom Cenovom vf mele,.ktonj'tvori s[dast'tejto zmluvy. Podmienky danej akcie s0 zaroveri blizsie specifikovan6 v dasti
tejto Zmluvy oznadenej ako "Podmienky akcie"
VRI Solo -
Vysokonichlostni internet Solo
Zriadenie
VRI Solo - DSL Pristup
Telef6nne
dislo:
0007863043
Solo
upstreamu/downstreamu
Rfchlost'VRl Solo
Parametre produktu. Typ modemu - VRI
Zmena DSL
DSL Wifi Router
nie
5120 kbps
Magio interneuMagio internet Solo/Optik lnternet - evidendni produkt lnternet
phdrsdob2l @dslbasic
Parametre produktu: Login
LVOF-1 1G8.3RR9
Cisto k6du
Magio internet Solo - Zl'ava na prv6 2 mesiace - viazanosf 24 mes.
Parametre produktu: Magio internet Solo program
Turbo 2 Solo
phdrsdob2l @dslbasic
Loqin
Magio internet / Magio internet Solo - K0pa modemu s
)arametre produktu. Typ_modemu
Doba platnosti v mesiacoch
KZ - sposob
dorudenia
Loqin
iiazinosfou
: _ r.
':
Magio internet Solo - Zl'ava na 30142 mesiacov - viaz. 24136 mes.
Parametre produktu: Magio internet Solo program
Trvanie zl'avy v
mesiacoch
VRI
VRI Solo program
Blokovante slu2by
DSL WiFi Router
dobierkou
phdrsdob2l @dslbasic
Turbo 2 Solo
30
Loqin
VRI Solo - DSL lnternet
Parametre produktu: Prihlasovacie rldaje - U:ivatel'sk6
Prihlasovacie idaje - Heslo
Service lnstance lD
Typ modemu - VRI Solo
12124136 mes-
Phdrsdob2l @dslbasic
meno
[email protected]
lsjgnc
BP2013|ACCSS0O02678973
DSL Wifi Router
Odblokovan6
Magio int.Turbo2 Solo-s12okbps
O stave Vasej objedn6vky budete informovanf formou SMS na mobiln6 dtslo 0908982414
Ostatn6 ustanovenia
Spracfvanie osobnych ldaJov: Podnik bude pouZivat 0daje o Udastnikovi za podmienok uvedenich vo Vseobecnych podmienkach a v prisluSnlch prdvnych
piedpisoch. Rozsah, idel a podmienky sprac0vania 0dajov o U.dastnikovi stl bliZ5ie Specifikovane vo VSeobecnfch podmienkach ( dast'ZhromaZdovanie a
pou2ivanie inform6cii o Udastnikoch).-V pripadoch, kde m6ze Udastnik zamedzit', aby sa jeho 0daje pou2ivali na urdit6 ldely, Udastnik m62e kedykol'vek Podniku
srlhlas
kedykol'vek odvolat', v pripade, Ze ho udeli. Udastnik m6Ze Podniku kedykolVek poZiadat o informaciu, ako sa jeho rldaje pouZivajri. Viac inform6cii o pou2ivani
0dalov mozno n6jst' na www.telekom.sk alebo internetovej strenke Podniku, ktora ju v budicnosti nahradi,
ozn5mit,Zesi nezeletak6topouZivanieJeho0daJov.Akjepodrnienkousprac0vania0dajovUdastnikaudeleniesihlasu,mOZeUdastniktakyto
Pokra6ovanie dokumentu na dalSej strane
K objedndvke d.: 1-1063UU7
K zmluve d.: 9905655318
Strana 2 z 6
akcie
Slovak Telekom, a. s. so sidlom Karadzidova 10, 825 13 Bratislava, ICO: 35 763 469, zapisany v Obchodnor.n registri Okresn6ho s0du Bratislava l, oddiel Sa,
vlozka d. 2081/B (dalej len "Podnik") v zmysle zakona d. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich pravnych predpisov a vyhlesky d. 8711996 Z. 2., ktorou sa
vykon6va zakon d. 1811996 Z. z. o cen6ch stanovuje pre [dastnikov verejnej elektronickej komunikaanej sluzby. lnternet dodasnri zmenu Cennika pre
poskytovanie sluzleb Podniku, Cennik pre poskytovanie sluzieb prostrednictvom pevne.i siete, east' Cennika pre slu2by internetoveho pristupu a dodasni zmenu
Cennika pre koncov6 zariadenia - dast'8, nasledovne:
A: VSEOBECNE USTANOVENIA
1 . Novym [dastnikom sa pre rldely tohto cenov6ho vymeru (d'alej len "CV") rozumie uzivatel', ktoni podas 0dinnosti tohto CV poda nevrh na uzatvorenie a
ndsledne uzatvori Zmluvu o poskytovani verejnych sluZieb, ktorej predmetom bude zdvtizok uzivatel'a vyu2ivat' verejn0 elektronick0 komunikadnf slu2bu
lnternet (VRIA/RI Solo) v programoch Magio internet Turbo/Magio internet Turbo Solo podas 24-mesadnej doby viazanosti odo dria zriadenia sluzby lnternet a
podl'a podmienok tohto CV (dalej len "Zmluva"). Za Nov6ho 06astnika slu2by lnternet sa nepovazuje uZivatel', ktoni podas doby 0dinnosti tohto cenov6ho vymeru
poda navrh na uzatvorenie Zmluvy na adrese uzivatel'a, na ktorej podas odinnosti tohto CV bola/bude podane vypoved alebo nevrh Dohody o zeniku Zmluvy
(okrem lnternet Mini - vytadane pripojenie).
). E"istulocir Udastnikom slu2by lnternet-sa na 0dely tohto cenov6ho v)?meru rozumie uzivatel', ktoni podas 0dinnosti tohto CV pod6 n6vrh na uzatvorenie a
nasledne uzatvori Dodatok k Zmluve o poskytovani verejnfch sluZieb (dalej len "Dodatok"), ktoreho predmetom bude z6vdzok uzivatel'a vyuzivat verejn[
elektronickI komunikadn( sluzbu lnternet (VRIA/Rl Solo) v programoch Magio internet Turbo/Magro internet Turbo Solo podas 24-mesadnej doby viazanosti odo
dria ridinnosti Dodatku a podl'a podmienok tohto CV a ktor)r.
vyuZivasluZbulnternet-pripojeniedointernetuprostrednictvomtechnol6gieaDSLaniejeviazanizmluvnymzavazkomvyuZivat'niektonizprogramovslu2by
lnternet (VRl, VRI Solo) alebo DSL lnternet podas doby viazanosti aiebo
Solo) aleboDsLlnternet podasdobyviazanosti,avsakdouplynutiatejtodobynezost6vaj0v
6ase podania nevrhu Dodatku viac ako 4 mesiace.
3. Ueastnikom sa rozumie tak Novy ako aj Existuj0ci 0dastnik.
4. Cennikom sa pre odely tohto CV rozumie Cennik pre sluzby internetoveho pristupu (d'alej len "Cennik")..
jeviazanizmluvnymzi]itzkomvyuzivat'sluZbulnternet(VRl,VRl
'",
B: OSOBITNE USTANOVENIA
.
Tabul'ka d. 1 - Akciova cena za pou2ivanie programov Magio internet Turbo a Magio internet Turbo Solo
- Akciovd cena platne po6as 3. I 30. mesiaca pii z+-mesadnel viazanosti
1. Program Magio internet Turbo 1;4,99 EUR bez DPH; 5,99 EUR s DPH;vopred/mesiac
2. Program Magio internet Turbo 2 Mini ;9,32 EUR bez DPH; 11,18 EUR s DPH;vopred/mesiac
3. Program Magio internet Tutbo 2;12,49 EUR bez DPH; 14,99 EUR s DPH;vopred/mesiac
4. Program Magio internet Turbo 3; 17,99 EUR bez DPH; 21 ,59 EUR s DPH;vopred/mesiac
5. Program Magio internet Turbo 4; 33,32 EUR bez DPH; 39,98 EUR s DPH;vopred/mesiac
6. Program Magio internet Turbo 1 Solo;7,49 EUR bez DPH; 8,99 EUR s DPH;vopred/mesiac
7. Program Magio internet Turbo 2 Mini Solo;10,49 EUR bez DPH; 12,59 EUR s DPH;vopred/mesiac
8. Prolram Malio internet Turbo 2 Solo;13,74 EUR bez DPH; 16,49 EUR s DPH;vopred/mesiac
9. Program Magio internet Turbo 3 Solo;19,32 EUR bez DPH; 23,18 EUR s DPH;vopred/mesiac
10. Program Magio internet Turbo 4;33,32 EUR bez DPH; 39,98 EUR s DPH;vopred/mesiac
Tabulka d. 2 - Zmluvne pokuta
Zmluvn6 pokuta za porusenie z6vdzku vyuzivat sluzbu lnternet podas 24-mesadnej doby viazanosti;1 90 EUR (DPH sa neuplatrluje);jednorazovo
Tabul'ka d. 3 - Akciova cena za zriadenie sluzby lnternet (VRl (Magio internet Turbo)A/R{ Solo (Magio internet Turbo Solo)) pri 24-mesa6nej viazanosti
Cena za zriadenie slu/by programov sluZby Magio internet Turbo 4/Turbo 4 Solo - roz5lrehe inStalacia technikom; 0,83 EUR bez DPH; 1,00 EUR s DPH;
jednorazovo
Tabul'ka d. 4- AkciovA cena "aDSL modem"
-
typ modemu so zl'avnenou cenou zak0peny k sluzbe lnternet - pripojenie do internetu prostrednictvom technol6gie
aDSL v programoch Magio internet Turbo 1/ Turbo 2 Mini/ Turbo 2ffurbo 3/ Turbo 4, Turbo 1 Solo/ Turbo 2 Mini Solo/ Turbo 2 Solo/ Turbo 3 Solo/ Turbo 4 Solo
1.DSL Ethernet modem;0,83 EUR bez DPH; 1,00 EUR s DPH;jednorazovo;vo fakttre
Zmluvn1 pokuta za poru5enie zmluvn6ho zAvazku vyu2ivat' slu2bu lnternet po6as 24-mesadnej doby viazanosti pri kfpe Ethernet modemu;18,00 EUR(DPH sa
neuplatfi uje);jednorazovo
2. DSL WiFi router;16,58 EUR bez DPH;19,90 EUR s DPH;jednorazovo;v hotovosti pri dorudeni
Zmluvn6pokutazaporuSeniezmluvn6hozAvdzkuvyu2ivat'sluZbulnternetpodas24-mesadnej dobyviazanosti pri k[pemodemuWiFi routra;10,00EUR(DPH
sa neuplatiuje) ;jednorazovo
3. Zyxel 2812HNU (Biznis WiFi router);49,92 EUR bez DPH;59,90 EUR s DPH;jednorazovo;v hotovosti pri dorudeni
Zmluvn6pokutazaporu5eniezmluvn6hozlvdzkuvyuZivaf sluZbulnternetpodas24-mesadnej dobyviazanosti pri ktipeZyxel 2812HNU(BiznisWiFi
route0;20,00 EUR(DPH sa neuplatriuje);jednorazovo
Tabul'ka d.5- Poplatok za zmenu programu sluZby
Poplatok za zmenu programu slu2by z vys5ieho programu na ni2si, realizovani poeasT.-24. mesiaca doby viazanobti;8,32 EUR bez DPH; 9,98 EUR s DPH;
iednorazovo
Tabul'ka d. 6- Cena za Magio internet Security
Cena za Magio internet Security pri 24- mesadnej viazanosti, okrem prvfch Siestich mesiacov od aktivdcie sluZby; 2,09 EUR bez DPH;2,51 EUR s DPH;vopred/
mesiac
Tabul,kad.7.zmluvnepokutazaMagiointernetsecurity
Zmluvn6 pokuta za porusenie zmluvn6ho zlvazku uZivat sluZbu Magio internei Security podas doby viazanosti 24 mesiacov; 1 5,00 (DPH sa neuplatriuje);
iednorazovo
K objedndvke d.: 1-1063UU7
K zmluve d.: 9905655318
Skana
3z
6
internetTurbo/Magio internet
.1.
Uaastnik ma nerok na poskytovanie verejnej elektronickej ko-munikadnej sluzby lnternet.(vRlA/Rl solo) v programoch Magio
(program Magio internet
Turbo Solo za akciov6 ceny podl'a tabul'ky d. 1 v zevislosti o-d zvolen6ho piogramu, a to odo dia zriadenia sluzby lnternetVRl
lnternet, resp odo
Turbo)MRl Solo (program ilIagio internet Turbo Solo), resp. odo dria 06innoati Dodatku, aZ do uplynutia 30. mesiaca odo dria zriadenia sluzby
programu sluZby lnternet'
dria ri8innostj Dociatt<u. Cena ia poskytovanie sluZby lnteinetpodas prvl?ch 2 mesiacovje zahrnuta v cene za poskytovanie vybran6ho
dtia 0dinnosti Dodatku
rjdtovanej v 3. meslaci od aktiv6cie sluZby lnternet podla tohto:CV. Pb uplynuti 30. mesiaca odo dtia zriadenia slu2by lnternet, resp. odo
podl'a platn6ho Cennika.
UuOe UeZstniXovi poskytovanf zvolenf [rogram sluZby lnternet (VRIA/RI Solo) za cenu bez viazanosti
prechod na niz6i program sluZby lnternet (t. j. prechod z programu sluzby VRI na nizsi program sluzby VRI alebo prechod z programu sluzby VRI Solo na niisi
program sluZby vill Solo) je moznf jedenrr6t bezptatne podis prvfch 6 mesiacev odo dria.zriadenia sluZby Internet, resp. odo dria uzavretia Dodatku. Prechod
n, iizsi progrjr sluiby tniernet (t. j. precnod z programu stuzby VRt na niZ5i program-slu2by vRl alebo prechod z programu sluZby VRI Solo na nizsi program
programu sa 0dtuje z dOvodu
stu2by Vht Soto) po6as z. - 24. meiiaca je spoptatnlny poptatkom podl'a tabul'ky d. 5, dast B tohto CV. Poplatok za zmenu
poskytovan6ho
vykonania administrativnych a technickfth zmien v sy!t6moch Podniku pfl uzavreti Dodatku, predmetom ktorehoje zmena Programu sluzby
poot'" tonto CV. poplatok sa vo6i Udast;ikovi uplatriuje len v pripade, ak uzavretim Dodatku doch6dza k zmene Programu sluzby poskytovan6ho podl'a tohto cV
poplatkom, je
na program sluzby lnternet s niiiim mesadnfm poptJtkom.. Pre urdenie niz5ieho Programu sluZby, resp. Programu sluzby s nizsim mesadnim
rozhod-ujrlca vfska mesadnfch cien za poskytovanie programov sluZby lnternet uveden6 v tabul'ke d. 1 tohto CV.
Udastnik je povinny nepretrzite vyuZivat' sluzbu lnternet (VRIA/RI Solo) podas dohodnutej 24-mesadnej doby viazanosti; v tejto stivislosti sa zavazuie najma
neuskuto6nit, iiadny takf rifon, ftorf by smeroval k ukondeniu Zmluvy pred uplynutim 24-mesadnej doby viazanosti a zArovefi nedopustit' sa takeho konania, na
zaklade ktoreho oy vznixlo pr5vo poiniku ukon6it' Zmluvu pred uplynutim 24-mesa6nej doby viazanosti. V pripade, Ze Udastnik porusi zavezok nepretrzite
vyuZivat sluZbu lniernet (VRIA/RI Solo) podas 24-mesaenej doby viazanosti, a to najma, ale nielen tfm, 2e:
(i) uskutodni tak! 0kon, ktoni by smeroval k ukondeniu Zmluvy pred uplynutim doby viazanosti alebo
program v remci tejto sluZby ako bol program p6vodne
ili; opatovne poziada podas-prvych Siestich mesiacov doby viazanosti SluZby lnternet o prechod na ni25i
ziadeny na zSklade zmluvy a takyto program mu bude po dohode s Podnikom aktivovanf alebo
(iii)svotimkonanim,resp.opomenutimsp6sobi d6vod,prektonibudePodnikoprdvneniodZmluvyodstirpif alebojuvypovedat
,,porusenie zmluvn6ho zdviizku viazanosti"), je P,odnik oprdvnenli vyrJdtovat Udastnikovi zmluvn0 pokutu stanovenf tymto CV v tabul'ke
iOit"l ten
e. 2.
2. poskytovanie sluzby tnternet (VRl alebo VRI Solo) podl'a vlsSie uvedenlih podmienok je mozn6 kombinovat s akciovou ponukou na sluzbu Benefit podl'a
cenov6ho vfmeru, 0dinn6ho podas 06innosti tohto cenov6hb Vimeru.
3. odastnik, ma narok na zriadenie sluzby samoinst aElcto'U za cenu, ktora je zahrnut6 v mesae nej cene za Program sluzby lnternet za 1 . mesiac odo dtia
zriadenia slu2by lnternet. V pripade zriadenia programu Magio internet Turbo 4/Magio internet Turbo 4 Solo md Udastnik n6rok na zriadenle sluzby - rozsirenS
instalecia technikom za akciov[ cenu podl'a tabul'ky 6. 3.
4. Udastnik me v s[vislosti s uzatvorenim Zmluvy alebo Dodatku pr6vo na kripu jedn6ho z pon[kanich koncovfch zariadeni za akciovrj cenu podl'a zvolen6ho
programu slu2by lnternet podl'a tabul'ky d. 4. Koncove zariadenie podl'a bodu 1 a 2, tabul'ky d. 4 bude Udastnikovi pon0kan6 podl'a aktualnych skladovich zasob
bod-niku bez moZnosti vfberu Udastniiom. V pripade,2e si Udastnik kipil koncove zariadenie podl'a tohto bodu a dopusti sa Porusenia zmluvn6ho zAvdzku
viazanosti, je podnik opidvnenf vy0etovat Udastnikovi aj zmluvnri pokutu, stanoveni tlmto cenovfm vli'merom v tabul'ke e. 4 v zevislosti od typu koncoveho
zariadenia. Ponuka koncovych zatiadeni za akciov6 ceny plati do vyderpania skladovych zesob.
Zak0penie aDSL modemu podl'a vySsie uvedenfch podmienok za akciovdr cenu je moZn6 kombinovaf s ostatnymi ponukami z tohto cenov6ho vlimeru, okrem
ponuky podl'a bodu 5 6ast' B tohto cV alebo podl'a cenovlich vf merov, v ktonj'ch je to vislovne uveden6'
5. 06astnik, ktonj vyuZije ponuku na poskytovanie sluzby lnternet podl'a tohto CV a zaroveri v dase uzatvorenia Zmluvy alebo Dodatku na poskytovanie programu
sluZby lnternet vyuZiva existuj0cu sluZbu alebo si objednava slu2bu Magio Sat, ma narok na zak0penie jedn6ho DSL WiFi routera za akciov0 cenu 1 ,00 EUR s
DpH. K sluzbe lnternet podl'a predchddzajricej vety je moZn6 poskytn[t len jedno koncov6 zariadenie za akciovri cenu. Ponuka podl'a tohto bodu plati do
vyderpania skladovych z6sob a nie je moZn6 ju kombinovat's ponukou na k0pu zariadenia podl'a bodu 4, dast'B tohto CV. Ak sj 0dastnik zakfpil zariadenie podl'a
tohto bodu a porusi podmienku s[dasn6ho vyuzivania sluzieb lnternet a Magio Sat podas doby trvania viazanosti sluzby lnternet, aktivovanej podl'a tohto CV,
6dastnikovi bude vy0dtovan6 zmluvn6 pokuta za koncov6 zariadenie vo vfSke 30,00 EUR (DPH sa neuplatRuje).
6. U6astnik s programom Magio internet Turbo m6Ze poziadat' o zmenu programu sluZby na program Magio internet Turbo Solo podas 24-mesa6nej viazanosti,
ale len v pripade, Ze poda nevrh na uzatvorenie a nesledne uzatvori Dodatok ku Zmluve s novou 24-mesadnou viazanost'ou bez vyuzitia ponuky na k,pu nov6ho
koncov6ho zariadenia, ak si Udastnik k0pil nov6 koncov6 zariadenie podl'a tohto CV.
7. podmienkou aktivdrcie benefitov podl'a tohto CV je sridasn6 objednanie, zriadenie, resp. pouZivanie sluZby Magio internet Security . Cenazaposkytovanle
sluZby Magio internet Security podas prv)ich troch mesiacov je zahrnuta v cene programu lnternet (Magio internet Turbo/Turbo Solo). Po skon6eni
doplnkovej'bude
iena trrtagio internet Security Udastnikovi 0atovana podl'a platn6ho Cennika. Udastnik m6Ze kedykolVek v priebehu poskytovania sluZby Magio
tejio doby
iniernet Security poziadat' o jej bezplatn6 zrusenie. Zrusenie sluzby Magio internet Security podas prvlich troch mesiacov poskytovania sluzby podl'a tohto bodu
bude 0dinn6 ku drlu dorudenia Ziadostj o jej zrusenie. Po uplynuti prvych troch mesiacov odo dria aktiv6cie sluzby Magio internet Security podl'a tohto bodu je
0dastnik opravnenli vypovedat Zmluvu v dasti sluZby Magio internet Security v s0lade s Cennikom.
Ustanovenie tohto bodu sa neuplatni, ak sa Udastnik zaviaze Magio internet Security vyuZlvat' s dobou viazanosti 24 mesiacov podl'a tabul'ky 6. 6, dast' B tohto
cv.
K objedndvke d.: 1-'1063UU7
K zmluve d.: 9905655318
Strana 4 z 6
8. Udastnik, kton/ sa zaviaie pouZivaf jeden z programov sluZby lnternet a s0dasne sazavia2e pouzivaf doplnkov0 sluZbu Magio internet Security s dobou
viazanosti 24 mesiacov, ma n6rok na poskytovanie doplnkovej sluzby Magio internet Security za podmienok podl'a tabul'ky d. 6, dast' B tohto CV. Podas prvych 6
mesiacov doby viazanosti je cena za pou2ivanie doplnkovej sluzby Magio internet Security zahrnuta v mesadnej cene zvolen6ho Programu sluzby lnternet, od 7.
mesiaca je cena za poskytovanie doplnkovej sluZby Magio internet Security uvedene v tabul'ke d. 6, iast' I tohto CV a platnom Cenniku.
V pripade, ak sa Udastnik zaviazal poulivat doplnkovLi slu2bu Magio internet Security podl'a tohto bodu, je povinnyi nepretr2ite pouiivat' ttito slu2by podas
dohodnutej doby viazanosti; v tejto s0vislosti sa zavezuje najma neuskutodnit Ziadny taky'0kon, ktoni by smeroval k ukondeniu poskytovania sluzby Magio
internet Security pred uplynutim dohodnutej doby viazanosti a zAroveh nedopustit' sa tak6ho konania, na z{klade ktor6ho by vzniklo pr6vo Podniku ukondit
poskytovanie sluzby Magio internet Security pred uplynutim dohodnutej doby viazanosti. V pripade, 2e 0dastnik poruSi zevazok nepretrzite pouZivat'sluzbu
Magio internet Security podas dohodnutej doby viazanosti, a to najma, ale nielen tlim, Ze:
(i) uskutodnitak\,'0kon, ktoni by smeroval k ukondeniu Zmluvy ako celku alebo v dasti sluzby Magio internet Security alebo samostatnej Zmluvy na poskytovanie
sluzby Magio internet Security pred uplynutim doby viazanosti alebo
(ii) svojim konanim, resp. opomenutim sposobi d6vod, pre ktoni'bude Podnik oprdvnenf od Zmluvy ako celku alebo v dasti sluZby Magio internet Security alebo
samostatnej Zmluvy na poskytovanie sluZby Magio internet Security odst0pit' alebo iu vypovedat',
je Podnik oprevneny vyidtovat' Odastnikovi aj zmluvnf pokutu stanovenLi v tabul'ke d. 7, 6asti B tohto CV.
9. Podmienkou vyuzivania b€nefitov podl'a tohto CVje vyjadrenie srlhlasu so zasielanim fakt0ryza telekomunikadne sluzby v elektronickej forme - Elektronickd
fakt0ra PDF. V pripade, Ze Udastnik pozadu.je pisomn0 tladeni formu faktfry a me zeujem vyu2ivat benefity podl'a tohto CV, bude mu poskytnuty odpis
elektronickej faktiry PDF posielany postou podl'a podmienok Cennika.
1 0. Zmluvne strany sa dohodli, Ze v pripade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprevnenli ktorfkol'vek z koneinfch cien sluZieb Podniku upravit'
tak, Ze k z6kladu dane (cene bez DPH) uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuelnu v.dase vzniku daiovej povinnosti Podniku.
1 1. Pri telefonickom objednani sluzieb, definovanych v tomto cenovom v17mere, md 0dastnik n6rok na vyssie uvedene benefity v pripade, ak telefonick0
objedndvku uskutodni podas 06innosti tohto cenoveho vfmeru (urdujfci je datum prijatia telefonickej objedn6vky) a zeroveh dorudi podpisan6 zmluvn6
dokumenty na Centrum sluzieb zdkaznikom, resp. predajne miesto najnesk6r do troch tlZdriov odo dria ukondenia 0dinnosti tohto cenov6ho vfmeru (ur6ujtici je
ddtum.prijatia - dorudenia nevrhu zmluvnych dokumentov).
Ak si odastnik telefonicky objednd sluzby, definovane v tomto cenovom vfmere podas doby 0dinnosti tohto cenoveho vfmeru, ale podpisan6 zmluvn6
dokumenty dorudi na Centrum sluZieb zdkaznikom, resp. predajn6 miesto nesk6r, ako po troch ty2dnoch odo dria ukon6enia ldinnosti tohto cenov6ho vymeru,
neVznikemuneroknaakcioV6cenypodl'atohtocenoV6hoVimeru.
'12.
Akciu podl'a tohto CV nie je mozn6 kombinovat so Ziadnym CV, kde to nie je vyslovne povolen6.
Podnik si vyhradzuje pravo skr6tit'0ainnost'tohto cenov6ho vlmeru. O skreteni ldinnosti tohto cenoveho vfmeru bude zeujemcainformovany na Predajnom
mieste (Telekom Centrum).
Cenovy vymer d. 1654312013 nadob0da [6innost'dRom 1. aprila 2013 a jeho 06innost kondi dria 31. meja 201 3 (vretane).
Mresto: f/te-,f/:.1,.,
fdtum:
4)L' 4. li .4,
TF029
K6d obchodn6ho
Datum akceptacie navrhu:
Menopredajcu: KalatoveAgnesa
lvleno pracovnika:
D6tum
prev:?tia: 17.4.2013
lei.crslo.t....,
podpis (a pediatka) Udastnika
rel osuuy
(resP. spil
miesta:
Miesto:
PevPrn
:1., -€1
yul
orq6nu)
K objednAvke d.: 1-1063UU2
K zmluve d.: 9905655318
Strana 5 z 6
Yyiivajtenaplno vyhody naibezpecneisieho internetu.
svoje deti
Vel,mi nds tesi, ze surfujete s nasim Magio internetom. Jednou z jeho vel'kych vihod je funkcia Rodidovska kontrola, vdaka ktorej dokaiete chrdnit
Teraz v5m ju pon0kame zadarmo aZ do 31.12'20'l2l
pred mo2nymi n6strahami internetu, aj kld s nimi prSve nem62ete sedief pri
.poditadi.
VaSe deti
Rodi6ovsk6 kontrola je votitelne sluzba postaven6 na najmodernejSich komunikadnfch techno169idrch. Upravuje pristup na internetov6 strAnky, takze
sa nem62u dostat k str6nkam zameranfch na:
- nesilie,
- hazardn6 hry,
- drogy a alkohol,
- pornografiu.
- a dalSf nevhodn! obsah
poditadi.
Rodidovske kontrola m6 4 nastavitetn6 frovne ochrany a na jej vyuzivanie nie je potrebn6 nid instalovat ani nastavovat vo Vasom
podrobn6 informacie o sluZbe Rodi6ovsk6 kontrola mOzete najst na stranke: http://www.telekom.suosobne/interneydalsie-sluzby/rodicovska-kontrola/
Aktivacia Rodidovskej kontroly je vel'mi jednoduchS:
1. Otvorte si internetovi strdnku na adrese httpsi//zona.telekom.sk/index.jsp
Z. Na strdnke v menu v l'avom stipci kliknite nd Rodidovsk6 kontrola a iailajte VaSe prihlasovacie ridaje k Magio internetu (n6jdete vo Vasej zmluve)
3. V menu AktivScia sluzby zakliknite Srihlasim s podmienkami sluzby
4. Stladte tladidlo AktivScia sluzby
SluZba bude aktivovan5 v priebehu nikol'kych minrit. Nie je potrebn6 restartovat' poditad, ani modem di router.
K objednavke d.: 1-1063UU7
K zmluve d.:9905655318
Strana 6 z 6
Download

16-2013 - Zmluva o poskytovaní verejných služieb