Obsah
kultúrnE pozvánkY
Významné výročia v obci
v roku 2013������������������������������������������ 4
Poplatky za odpad a dane
bez zmeny ������������������������������������������ 5
V Dusle plánujú výrobu Anilínu������ 6
Trojkráľový koncert���������������������������� 8
Výročná schôdza
chovateľov holubov���������������������������� 9
Modli sa a pracuj!�����������������������������12
Fašiangy - čas radosti, veselosti��14
Stretnutie učiteľov - dôchodcov����18
Polročné vysvedčenia���������������������19
Spoločenská kronika�������������������� 20
Zápis do základnej školy����������������21
Mládežnícky futbal v našej obci� 22
Časopis Močenok – informačný
a inzertný mesačník obce
Adresa
redakcie: Školská 1690, 951 31 Močenok, e-mail kulturamocenok@
mocenok.sk Tel. č.: 037/655 22 41,
0907 759854, fax: 037/655 22 41
Nevyžiadané rukopisy a fotografie
redakcia nevracia Stanoviská v jednotlivých článkoch môžu a nemusia
odrážať stanovisko redakcie Vydáva:
Obec Močenok Riadi redakčná rada v
zložení: predseda Ing. Norbert Halász,
členovia Gabriela Borzová, MUDr. Simona Mesárošová, Mgr. Peter Sýkora,
redaktorka Ing. Marcela Lenčéšová
Jazyková úprava: Mgr. Eva Čierniková
Grafická úprava a tlač: Effeta - Stredisko sv. Fr. Saleského, Nitra, Chránená dielňa Tlačiareň a kníhviazačstvo
Uzávierka dopisovateľských materiálov do 15. dňa v mesiaci Náklad:
1450 ks Registračné číslo: 6/1998/
X002270 OU Šaľa.
Redakcia nezodpovedá za pravdivosť údajov uverejnených v inzerátoch a platených oznamoch. Redakcia
si vyhradzuje právo zaradiť príspevky,
ktoré plánuje zverejniť v časopise,
do jednotlivých čísel časopisu podľa
vlastného uváženia a zároveň podľa
potreby krátiť a upravovať jednotlivé
príspevky.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Marec - mesiac knihy
Obec Močenok - kultúrne stredisko v rámci podujatí Marec - mesiac knihy Vás
pozýva na prezentáciu knihy: Dr. Jarolím Koprda, CSc. „AKO BOLO NA POČIATKU“, ktorá sa uskutoční dňa 11. marca 2013 o 17.00 h v spoločenskej sále
ESO. Záver prezentácie bude patriť predaju knihy a autogramiáde autora.
Zdobenie
veľkonočných perníkov
Obec Močenok – kultúrne stredisko Vás pozýva na zdobenie veľkonočných perníkov, vajíčok, drôtikovanie a aranžovanie veľkonočných ikebán, ktoré sa uskutoční
dňa 18. marca 2013 o 17.00 h v Spoločenskej sále ESO Močenok. Perníčky a vajíčka
na zdobenie si prineste so sebou.
Veľkonočný koncert
Obec Močenok – kultúrne stredisko Vás pozýva na Veľkonočný koncert, ktorý sa
uskutoční v Kostole sv. Klementa dňa 7. apríla 2013 o 16.30 h. V programe sa Vám
predstavia Ženský spevácky zbor Cantica Močenok, TINKL kvintet Močenok a pedagógovia pôsobiaci pri ZUŠ Močenok.
Obecné oznamy
Obec Močenok oznamuje občanom, že dňa 6. marca 2013 sa uskutoční zber elektroodpadu, nebezpečného odpadu a odpadového jedlého oleja. Občania uvedené
druhy odpadov môžu vyložiť na verejné priestranstvá pred svoju nehnuteľnosť. Odpadový jedlý olej je možné uložiť do plastových fliaš (PET-flaše) a pod. Nie je
možné miešať jedlý olej a iný druh oleja, napr. motorový olej!
Ďalší zber odpadového oleja bude 5. júna 2013, (podrobnosti viď. Harmonogram
vývozu TKO 2013).
Obec Močenok v rámci osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci pripravuje vydanie reprezentačnej publikácie. Účelom publikácie bude prezentovať
historické stavby a objekty nachádzajúce sa na území našej obce. V tejto súvislosti
prosíme k spolupráci všetkých občanov, ktorí majú záujem poskytnúť svoje archívne
dokumenty (ako fotografie, pohľadnice, obrazy a pod.) dokumentujúce život v našej
obci.
Akákoľvek forma Vašej pomoci a spolupráce je vítaná. Svoje ponuky odovzdajte
do konca mesiaca máj 2013 osobne alebo zasielajte na adresu:
Obecný úrad – kultúrne stredisko, ul. Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok.
Vaše materiály Vám budú ihneď vrátené!
VÝZVA
Obec Močenok v rámci osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky pripravuje
prostredníctvom Televízie Močenok reláciu pod názvom „OSOBNOSTI“.
Prostredníctvom tejto relácie si chceme uctiť a pripomenúť významných rodákov a
osobnosti, ktoré sa veľkou mierou pričinili o rozvoj a šírenie jej dobrého mena.
Týmto Vás prosíme o pomoc a vyzývame k spolupráci. Svoje návrhy a tipy na
významné osobnosti zasielajte, alebo osobne doručte na kultúrne stredisko, alebo na
tel.č.: 0907 759 854, 037/ 655 22 41.
BLAHOžELANIE
V mesiaci december oslávila krásne životné jubileum dlhoročná speváčka Dychovej hudby Močenská kapela pani Valéria Hambalková.
K jej nádhernému sviatku prajeme všetko najlepšie, nech deň za dňom jej srdce
v láske rozkvitá opájané v šťastí so svojimi najbližšími; nech radosť zo života jej
duša nikdy nestratí a nech pevné zdravie jej telo nikdy neopustí.
Členovia DH Močenská kapela
Aktuality z obce K pripravovaným oslavám
prvej písomnej zmienky o obci
• Počas druhého januárového vík-
endu sa v našej obci uskutočnilo
podujatie pod názvom Novoročná kapustnica a zabíjačka. Podujatie
organizačne zastrešil Kresťansko-demokratický klub a na niekoľko desiatok návštevníkov areálu futbalového
štadióna čakala čerstvá kapustnica a
zabíjačkové špeciality.
• Výdatné sneženie v polovici
januára umožnilo najmä deťom
vyšantiť sa v snehu. Jednou z foriem
hier v snehu je stavanie snehuliakov –
práve to najviac oslovilo obyvateľov
našej obce, ktorí si pred svojimi
nehnuteľnosťami postavili krásnych
snehuliakov. Ako milí spoločníci
odprevádzali všetkých obyvateľov
ulice, keď odchádzali z domu a potom
ich zasa vítali, keď sa vracali.
• Uplynulo už 20 rokov odvtedy, čo
náš spoluobčan František Kolenčík
začal pôsobiť vo farskom Kostole sv.
Klementa ako kostolník. Tejto časovo
veľmi náročnej a zodpovednej práci
sa začal venovať v 90-tych rokoch
minulého storočia, keď farnosť zostala bez kostolníka. „Dozvedel som sa,
že je konkurz na kostolníka, tak som
sa prihlásil u pána farára Dušičku,
no a on to potom zvážil a vybral si
ma. 19. decembra 1992 som nastúpil
ako kostolník,“ objasnil František
Kolenčík. Práca kostolníka je najmä
časovo veľmi náročná, okrem aktivít, ktoré vidia všetci veriaci, ako
je otváranie alebo zamykanie kostola
a zapaľovanie sviečok pred svätou
omšou, sem patrí aj príprava všetkých
svätých omší nielen v kostole, ale aj
v Kaplnke svätého Kríža, svätého
Urbana alebo v Gorazdove. Samozrejme, sem spadá aj organizácia upratovania chrámu, zdobenie kostola alebo
kaplnky v bežnom liturgickom roku,
ale aj výzdoba na sviatky, napríklad
Vianoce. Pre Františka Kolenčíka je
táto práca akýmsi naplnením dávneho
sna. „Ja túto činnosť robím rád, pretože
som vlastne od 8 rokov miništroval.
No, nestal som sa kňazom, aj som sa
potom oženil a mám 3 synov a dcéru.
Bol som tak vedený, mama boli veľmi
nábožná.“ Už 20 rokov je teda pán
kostolník František Kolenčík verný
svojmu poslaniu, ktoré ho napĺňa a
stará sa o farský kostol a jeho chod
celým srdcom. Do ďalších rokov
obetavej práce mu prajeme veľa síl a
Božieho požehnania.
V tomto roku Močenok slávi už 900.
výročie prvej písomnej zmienky o obci,
ktorá sa nachádza v Zoborskej listine z
roku 1113. V spomínanom 12. storočí tu
už existovala naša obec a žili v nej ľudia - naši predkovia, to znamená, že založenie obce, o ktorom nie sú písomné
záznamy, siaha do ešte hlbšej minulosti.
Okrem tohto výročia pre našu obec tak
významného v tomto roku, spolu s celým
Slovenskom slávime aj 1 150. výročie
príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda
na naše územie.
„Vo vedení obce
pripravujeme súbor
osláv a program,
ktorý bude v tejto súvislosti počas celého
tohto kalendárneho
roka naša obec realizovať. Máme zámer zapojiť do tejto
významnej aktivity
aj všetky organizácie a spolky, ktoré v
našej obci pôsobia.
V tejto súvislosti
pripravujeme
na
mesiac február pracovné stretnutie so
zástupcami prakticky
všetkých organizácií,
záujmových združení
a klubov, ktoré v našej obci pôsobia, kde
si povieme svoje predstavy a načrtneme
jednotlivé zámery,“ informoval starosta
obce Ing. Marián Borza.
Slávenie 900. výročia prvej písomnej
zmienky o obci bude priestorom na
prezentáciu všetkých, ktorí sa zaujímajú o dianie v našej obci, vyvíjajú tu
rôzne aktivity, alebo sa chcú podieľať na
zveľaďovaní Močenku. Obec už má naplánované niektoré aktivity, ktoré budú
realizované pri príležitosti jubilea obce.
„Jednou z významných aktivít, ktorú
naša obec pripravuje, je aj vydanie publikácie, ktorá bude venovaná historickým
pamiatkam a stavbám, ktoré na území
našej obce sú. V tejto súvislosti chcem
požiadať aj našich občanov, aby tí, ktorí
majú akúkoľvek dokumentáciu, či už
fotografie, obrazy alebo rôzne ďalšie dokumenty a sú ochotní ich poskytnúť na
krátkodobé zapožičanie na to, aby boli
použité v publikácii, aby ich priniesli do
obecného úradu,“ požiadal starosta o spoluprácu. „Folklórna
skupina Močenčanka
sa s nadšením pridá
k týmto významným
oslavám obce. Radi sa
budeme prezentovať
na všetkých podujatiach organizovaných k
tejto príležitosti a najbohatší program pripravujeme na oslavy,
ktoré sa budú konať
v septembri počas
Dní obce,“ povedala
nám za folklórnu skupinu Močenčanka jej
vedúca Mária Szabová.
„Močenská kapela
sa s radosťou zapojí
do týchto nádherných osláv a vyvrcholenie bude práve počas Dní obce, na
ktoré si dychovka pripravila špeciálny
program,“ pridal sa aj kapelník dychovej
hudby Močenská kapela Tomáš Obola.
Vedenie obce uvíta akúkoľvek formu pomoci alebo spolupráce týkajúcej sa plánovania a realizácie osláv 900. výročia
nielen zo strany organizácií a inštitúcií
obce , ale aj od samotných občanov, ktorí
sú ochotní nejakým spôsobom prispieť.
Významné výročia v obci v roku 2013
• Prvá písomná zmienka o obci Močenok v Zoborskej listine z r. 1113 – 900.
výročie obce Močenok
• Kaplnka sv. Urbana - vznik v r. 1748
– 1750 – 265. výročie
• Kaplnka sv. Hrobu na Kalvárii - vznik
v r. 1858 – 155. výročie
• Jozef Kluch – cirkevný hodnostár
(narodil sa 30. 3. 1748 v Kláštore pod
Znievom, zomrel 31. 12. 1826 v Močenku) – 265. výročie narodenia
• Jozef Ščasný – čelný predstaviteľ najmladšej generácie bernolákovského obrodeneckého hnutia, národovec, mecén
slovenského kultúrneho života (narodil
sa 10. 4. 1813, zomrel 3. 12. 1889) – 200.
výročie narodenia
• Jozef Marián Temeš – katolícky
mysliteľ, pedagóg, historik a prekladateľ
(narodil sa 18. 9. 1908 )- 105. výročie
narodenia
• Jozef Kútny – katolícky duchovný,
jeho pôsobenie bolo späté priamo so svätou stolicou (narodil sa v r. 1923, zomrel
9. 7. 1979) – 90. výročie narodenia
• Štefan Majer - významný teológ, pedagóg (narodil sa 16. 8. 1813, zomrel 21.
11. 1893) – 200. výročie narodenia, 120.
výročie úmrtia
• Štefan Sysel – kňaz (narodil sa v r.
1927 v Močenku, zomrel 7. 11. 1998)
– 15. výročie úmrtia.
VZN o opatrovateľskej službe
• Pracovníci obce začiatkom roka
realizovali obkladačské práce v
priestoroch spoločenskej miestnosti
sociálnej časti športovej haly. Obkladom obložili stenu v kuchynskej časti
miestnosti.
• V prvej polovici februára sa začali
realizovať rekonštrukčné práce v
interiéri budovy domu smútku na
hornom cintoríne. Nevyužívané
priestory v budove domu smútku pracovníci obce upravili tak, aby mohli v
najbližšom čase slúžiť ako sklad civilnej ochrany.
Od roku 2008 platilo v našej obci všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok číslo 10/2008, ktoré upravovalo spôsob určenia, platenia a výšku úhrady za
služby v rámci opatrovateľskej služby.
„Na 12. riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva v decembri 2012 poslanci
schválili novelu všeobecne záväzného
nariadenia o opatrovateľskej službe,
ktorou sa zvýšili poplatky. Poskytovanie
opatrovateľskej služby nie je povinnosťou obce, obec to robí dobrovoľne a zo
svojho rozpočtu vykrýva tieto náklady,“
informoval nás o zmenách zastupujúci
prednosta obecného úradu Ing. Norbert
Halász. K zmenám v poskytovanom
rozsahu služieb neprišlo, všetky doteraz
ponúkané služby môžu klienti využívať
aj naďalej. Zmeny sa týkajú úhrad za
jednotlivé úkony, za nevyhnutné životné
služby, práce v domácnosti, ale aj za zabezpečenie kontaktu so spoločenským
prostredím. Sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavovanie úradných záležitostí
alebo predčítanie pre nevidiacich v úradoch zostalo bez úhrady. „Náklady, ktoré
sa doteraz pohybovali vo výške vyše 400
eur mesačne na jedného opatrovaného,
by mali byť po novom okolo 350 eur,“
doplnil informácie Ing. Halász. V obci
je momentálne 28 opatrovaných osôb,
to znamená, že mesačne na ne obec vynakladá približne 8 000 eur zo svojho
rozpočtu, kým oni prispievajú do obce
každý mesiac sumou približne 800 eur.
Sumy za úhradu jednotlivých úkonov sa
zvýšili od 4 centov až do 1 eura a 47 centov, čo je zvýšenie poplatku za dohľad
nad mobilným klientom. „Žiadostí o
opatrovateľskú službu máme stále viac,
hlavne z tohto dôvodu je nutné prijať
nejaké opatrenia, aby obec dokázala aj v
budúcnosti finančne pokryť túto službu
občanom,“ vysvetlil prednosta úradu. V
našej obci sa o 28 opatrovaných osôb s
rôznym stupňom odkázanosti stará 18
opatrovateľov. Opatrované osoby, ktoré
sú v drvivej väčšine poberateľmi starobných alebo invalidných dôchodkov,
môžu mať so zvýšením poplatkov v
niektorých prípadoch problémy. „No tak
uvidíme, keď to nebude vychádzať, tak
doplatia deti. Ja som spokojná, že sem
chodí opatrovateľka, aspoň sa mám s
kým porozprávať, lebo mladí od rána do
večera robia,“ s úsmevom skonštatovala
Matilda Blažová, ktorá využíva opatrovateľskú službu. „No podľa toho, aké
bude to zvýšenie, lebo ja som invalidná
dôchodkyňa a stará mama majú dôcho-
dok 287 eur, tak podľa toho, aké to bude
drahé, sa zariadime. Zatiaľ neviem nič
bližšie,“ povedala nám Gabriela Šimková. „Som spokojná, mám to, čo potrebujem a nemôžem povedať, že by som si
nemohla kúpiť jesť, alebo niečo čo potrebujem,“ je optimistkou aj do budúcnosti
Júlia Lenická. „Zmeny pre mňa zatiaľ
nenastali, opatrujem ďalej, myslím, že sú
so mnou spokojní, tak uvidím, ako to pôjde ďalej,“ povedala nám opatrovateľka
Renáta Janičová. V okolitých obciach a
mestách sú poplatky za opatrovateľské
služby dlhodobo vyššie ako v Močenku.
Aj samosprávy týchto obcí a miest však
boli od januára nútené vzhľadom na finančnú situáciu a výšku rozpočtov takisto pristúpiť k zvyšovaniu poplatkov
za opatrovateľské služby – pristúpila
k nemu napríklad Šaľa i blízka Sereď.
Susedná Horná Kráľová opatrovateľskú
službu nemá.
Občania Močenku a samozrejme,
aj všetkých ostatných obcí a miest na
Slovensku majú povinnosť každoročne
platiť mestu alebo obci, kde majú trvalý
pobyt, rôzne poplatky. Jednou z povinností, ktoré je potrebné vybaviť do konca
januára, je podanie daňového priznania
k dani z nehnuteľnosti. „Na daňové priznanie z nehnuteľnosti je nové tlačivo,
ktoré zahŕňa viaceré poplatky. Treba
ho odovzdať do 31. januára,“ informoval nás zastupujúci prednosta obecného
úradu Ing. Norbert Halász. Podávanie
daňového priznania k dani z nehnuteľnosti sa netýka všetkých občanov,
pretože povinnosť podať ho majú iba
tí, u ktorých nastali zmeny skutočností
– napríklad kúpili, zdedili alebo dostali
nejakú nehnuteľnosť, bolo im vydané
stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie.
Ostatní obyvatelia nemusia daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podávať
každoročne, iba v úrade daň zaplatia. Poplatok za psa ani dane za nehnuteľnosti
sa meniť nebudú, menia sa iba niektoré
poplatky za odpad. „Sadzba poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa tento kalendárny rok nezmenila,
je taká istá ako bola minulý rok – 4,08
eur na osobu. Podľa zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad sú tento
poplatok povinní platiť všetky osoby na
území Slovenska. V tomto zdaňovacom
období bude tento poplatok vyrúbený
všetkým a budú ho platiť všetky osoby,
ktoré bývajú v spoločnej domácnosti,“
doplnila informácie odborná referentka
obecného úradu Darina Straňáková. Občania budú môcť požiadať o zníženie
alebo odpustenie poplatku v prípade, ak
hodnoverne preukážu, že sa viac ako 90
dní počas roka nezdržiavajú na území
obce, to znamená, že napríklad pracujú
v zahraničí, alebo študujú vo vzdialenejších mestách. Zmenou, ktorá sa dotkne
jednej skupiny obyvateľstva – najmä
seniorov, sú zmeny v opatrovateľských
službách. „Obecné zastupiteľstvo na
svojom 12. riadnom zasadnutí prijalo
uznesenie, ktorým sa zvyšujú poplatky
za opatrovateľskú službu. Podrobnejšie
informácie dostanú občania v obecnom
úrade,“ objasnil prednosta Ing. Halász.
O všetkých skutočnostiach týkajúcich sa
platenia daní alebo poplatkov občanov
ochotne informujú pracovníčky obce.
Občania však nesmú zabudnúť, že daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
je potrebné podať do konca januára,
poplatky je možné hradiť od začiatku
februára.
Poplatky za odpad a dane bez zmeny!
V Dusle plánujú výrobu Anilínu
Jeden z najvýznamnejších chemických
závodov na Slovensku - Duslo, akciová
spoločnosť Šaľa - zamestnáva takmer
2 000 ľudí z bližšieho i vzdialenejšieho
okolia a vyrába priemyselné hnojivá, gumárenské chemikálie, disperzie, lepidlá,
produkty horčíkovej chémie a špeciálne
výrobky organickej a anorganickej chémie. Vedenie podniku plánuje svoju činnosť v blízkej budúcnosti ešte rozšíriť, a
to o výrobu anilínu. Anilín je látka, ktorá
sa používa v podniku na výrobu gumárenských chemikálií aj teraz, surovina
sa však dováža od dodávateľov. Vedenie
podniku predostrelo zámer vybudovať
vo svojom areáli prevádzku, kde by si
anilín sami vyrábali. „Anilín je chemická
látka, ktorá je podľa predpisov Európskej únie, aj našich predpisov – zákona č.
67 o chemických látkach, klasifikovaná
ako mutagén kategórie 2, aj karcinogén
kategórie 2, to znamená, že je to pravdepodobný karcinogén. Bežne by sa s ním
obyvatelia stretnúť nemali, nakoľko
podľa platnej legislatívy je jeho voľný
predaj prísne zakázaný a jeho používanie
je obmedzené na priemyselné podniky,“
vysvetlila, čo je to anilín vedúca oddelenia preventívneho pracovného lekárstva
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre Ing. Eleonóra Halzlová,
MPH. Anilín sa používa na výrobu farbív, v textilnom, farmaceutickom a gumárenskom priemysle alebo na výrobu
výbušnín. Po spracovaní sa anilín nachádza aj v množstve produktov dennej
potreby, ako sú napríklad rúže na pery,
koža spracovaná na sedacie súpravy, anilínové farby, kuchynské plastové náradie
alebo textílie, najmä rifľovina. Vo výrobkoch dennej potreby je však obsah anilínu taký nízky, že neznamená ohrozenie
zdravia ľudí.
Duslo plánuje vybudovať výrobu
anilínu za 58 miliónov eur s tým, že tu
vznikne 34 nových pracovných miest.
Podnik vypracoval podrobný zámer na
vybudovanie výroby anilínu, ktorý predložil na posúdenie dotknutým povoľujúcim, vyjadrujúcim sa a schvaľujúcim orgánom. „Anilínu je málo a je potrebný.
Ak si ho vyrobíme sami, nemusíme sa
obávať o pracovné miesta a budúcnosť
Dusla, a.s.. Máme s ním dlhoročné skúsenosti. S veľkou zodpovednosťou a
dôkladnosťou sme pristupovali najmä
k bezpečnosti a životnému prostrediu,“
vysvetlila Katarína Jánošíková, poverená komunikáciou za Duslo, a.s. Šaľa.
Prevádzka bude podľa slov Kataríny Jánošíkovej vysoko automatizovaná a bude
spĺňať najprísnejšie kritériá na technológie. Doprava surovín do podniku by
mala byť riešená železnicou, ktorá je
považovaná za bezpečnejšiu ako cestná
doprava a rovnako je v zámere riešené
aj zneškodňovanie odpadov. „Všetky
zdroje emisií budú spoločne zneškodňované v tzv. termooxidácii. Emisie budú
monitorované, nepretržite testované na
legislatívou stanovené limitné hodnoty.
Všetky odpadové vody budú upravované
novým moderným spôsobom - termolýzou a následne likvidované v podnikovej čistiarni odpadových vôd. Odpady z
výroby, ktoré nebude viac možné využiť
v technológii, či spracovať v externých
organizáciách, budú zneškodňované vo
vlastnej spaľovni nebezpečných odpadov, ktorá spĺňa najprísnejšie kritéria
BAT technológií a je kontinuálne monitorovaná. Zverejňovanie výsledkov produkovaného znečistenia naša spoločnosť
zabezpečuje už v súčasnosti a je samozrejmé, že bude rozšírené o predmetnú
výrobu, resp. aj podľa požiadaviek verejnosti,“ doplnila informácie Katarína
Jánošíková. Zámer Dusla, a.s., čo sa týka
plánu vyrábať v podniku anilín na ďalšie
použitie, posudzuje a vyjadruje sa k nemu
z hľadiska vplyvov na životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia SR.
„V súčasnosti ministerstvo posudzuje
tento zámer a v tejto chvíli je predčasné
akékoľvek konštatovanie. Výsledkom
procesu posudzovania bude záverečné
stanovisko, v ktorom sa buď odporučí,
alebo neodporučí stavbu realizovať. Čo
sa týka prípadných negatívnych dopadov na zdravie ľudí v okolitých mestách, detailnejšie vyhodnotenie vplyvu
na zdravie má v kompetencii príslušný
regionálny úrad verejného zdravotníctva,“ informoval nás za ministerstvo
Maroš Stano z Odboru komunikácie.
„Pre prípad mimoriadnych udalostí, ako
sú havárie, každý prevádzkovateľ musí
mať vypracovaný bezpečnostnú správu,
súčasťou ktorej je aj postup pri zabezpečení havarijných situácií. Tento postup je
súčasťou prevádzkového poriadku, ktorý
prevádzkovateľ predkladá na schválenie
orgánu na ochranu zdravia,“ vysvetlila
Ing. Eleonóra Halzlová, MPH, vedúca
oddelenia preventívneho pracovného lekárstva RÚVZ v Nitre. Okrem orgánu na
ochranu zdravia, teda regionálneho úradu
verejného zdravotníctva, dáva k zámeru
stanovisko aj obvodný úrad životného
prostredia, pod ktorý budúca prevádzka
spadá. Vypracovali stanovisko týkajúce
sa ochrany ovzdušia, vôd, odpadového
hospodárstva a prírody. „Duslo ako také,
čo sa týka životného prostredia, si dáva
fakt na toto veľmi dobrý pozor. Spĺňajú
všetky kritériá, čo sa týka ovzdušia, odpadov, vôd, takže my nemáme dôvod
nedávať im kladné stanovisko,“ konštatovala Ing. Petronela Vižďáková, prednostka OÚ ŽP v Šali. Verejnosť bola
o zámere podniku vybudovať výrobu
anilínu informovaná už začiatkom novembra uplynulého roku prostredníctvom ministerstva životného prostredia.
„Ministerstvo životného prostredia zaslalo obci Močenok zámer navrhovateľa
Duslo, a.s. Šaľa „Výroba anilínu“. Túto
informáciu obec zverejnila na úradnej
tabuli, webovej stránke a v Káblovej televízii obce Močenok. Verejnosť mohla
do predložených návrhov nahliadnuť v
kancelárii stavebného úradu a svoje písomné stanoviská mohla verejnosť doručiť do 21 dní na ministerstvo životného
prostredia,“ spresnila Ing. Mária Suchá
zo Stavebného úradu v Močenku. Na základe informácií z vývesnej tabule obce,
káblovej televízie, webovej stránky obce
alebo nezáväzných rozhovorov zamestnancov podniku sa tak o plánovanú výrobu anilínu v Dusle začali postupne zaujímať aj obyvatelia našej obce. „Anilín
je veľmi nebezpečný pre zdravie človeka
a momentálne sa hovorí, že sa ešte vyrába v Třinci, kde sa musí v roku 2013
z dôvodu ochrany životného prostredia
výroba skončiť. Hovorí sa, že v západnej Európe je dlhodobo zakázaná výroba
anilínu. Konkrétne v Dusle má táto výroba prebiehať v 2 krokoch. Najprv by
sa mal z benzénu vyrobiť nitorbenzén a
následne potom anilín v množstve 70 00
ton, z čoho Duslo chce 50% predávať,
teda profitovať z toho. Ten benzén je ešte
nebezpečnejší, pretože u benzénu je dokázané, že je jedovatý a že spôsobuje poškodenie orgánov, útlm tvorby krvi, leukémiu a iné krvné a pečeňové ochorenia.
Chcela by som poprosiť tých, ktorých sa
týka toto všetko, aby v prvom rade brali
ohľad na to zdravé životné prostredie,
naozaj to sa kúpiť nedá, mnoho vecí sa
kúpiť dá, ale zdravé životné prostredie
a zdravie si nikto nekúpi!“ apeluje na
občanov Mária Čerešňáková. „To ja neviem, že sa tam má vyrábať niečo, veď
to tam rušia všetko! Ináč by to aj nebolo
dobre, veď nám tu len ovzdušie kazia,“
myslí si Štefan Český. „Robila som tam
skoro 40 rokov, poznám to prostredie a
určite to nie je prostredie zdraviu prospešné. To všetko, čo sa v Dusle robí
a ešte plus toto, čo sa chystá robiť - na
naše životné prostredie to veľmi dobrý
vplyv mať nebude. Môžu mi to potvrdiť aj iní zamestnanci Dusla, ak by mali
odvahu a povedali to, skoro každý, kto
v Dusle robil, určite nejaké zdravotné
následky má, môžem to potvrdiť aj za
seba. Takže s touto vecou nesúhlasím a
bola by som rada, keby sa ozvali aj iní
občania,“ nepáči sa predstava novej chemickej prevádzky ani Marte Braunovej.
„Ja si myslím, že to nie je dobre, my
máme vyrábať umelé hnojivá, nakoľko
sme poľnohospodárska oblasť a nie všelijakú špinu, čo nám sem z Európskej
únie posielajú,“ nahneval sa Štefan Fica.
„Robila som tam 14 rokov, no ale veď
stále sa to mení, pretože vždy voľačo iné
sa tam vyrába, aby mali ľudia robotu.
Má to aj výhody, aj nevýhody, lebo veď
dýchame tu ozaj všeličo,“ dodala Mária
Beňová. Posudzovanie zámeru zo strany
ministerstva životného prostredia naďalej trvá, pretože na základe pripomienok
dotknutých obcí a orgánov určilo podniku rozšíriť rozsah hodnotenia zámeru o
variant uvedený v predloženom zámere,
prípadne jeho reálne modifikácie.
Obec Močenok vo svojom stanovisku
vyzvala žiadateľa, Duslo a.s. Šaľa o
prezentáciu svojho návrhu na verejnom
zhromaždení občanov našej obce. Termín a miesto konania verejného zhromaždenia k uvedenej problematike bude
občanom včas oznámený.
Triedenie bioodpadu
Mestá a obce na Slovensku sú na základe zákona o odpadoch povinné zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov
pre určité ustanovené zložky odpadov.
Od 1. januára tohto roku však v zákone
nastala zmena, samosprávam pribudla
povinnosť zabezpečiť aj zber biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov.
Obec Močenok sa riešeniu separácie
odpadov venuje už niekoľko rokov a v
uplynulom období riešila aj separáciu
zeleného bioodpadu. „Problematika bola
vyriešená takým spôsobom, že boli zri-
adené dve zberné miesta, kde má občan
možnosť vyviezť svoj zelený odpad.
Taktiež ešte v minulom období bol zavedený model, kde obec dvakrát ročne
zbiera zelený odpad, ktorý občania vyložia pred svoje nehnuteľnosti. Následne
je zelený odpad spracovaný na legálne
schválenej prevádzke drviča zelenej
hmoty. Vytvorená hmota potom postupuje na ďalšie spracovanie,“ objasnil
problematiku starosta obce Ing. Marián
Borza. Riešenie problematiky biologicky
rozložiteľných odpadov preto nie je pre
našu obec novinkou, úspešne ju realizuje už niekoľko rokov a v priebehu nie-
koľkých mesiacov prejde na komplexné
riešenie separácie odpadov v obci, ktoré
zahŕňa aj nakladanie s bioodpadom prostredníctvom projektu v rámci Ponitrianskeho združenia obcí. „Čo sa týka
riešenia problematiky zeleného odpadu
v budúcom období, obec ako člen Ponitrianskeho združenia pre separovaný zber
spracovala veľký projekt, ktorý rieši aj
problematiku spracovania zeleného odpadu,“ doplnil starosta obce. „Pokiaľ ide
o zelený odpad, kde patria napríklad odrezky zo stromov, kríkov, tráva a rôzne
zbytky rastlinného pôvodu, tieto budú
v celom systéme Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber riešené
tak, že sa budú sústreďovať na miestach
určených obcou, napríklad v zbernom
dvore a združenie už v rámci projektu
rieši dodávku technológií, v tomto prípade mobilných drvičov spolu s hnacou
jednotkou - traktorom. Toto zariadenie
zhromaždený materiál podrví a vzápätí
v 35 kubíkových kontajneroch odvezie
na kompostovanie,“ vysvetlil nakladanie
so zeleným bioodpadom doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc., ktorý je konateľom
spoločnosti ENVI-GEOS Nitra, ktorá na
projekte participuje. V zákone o odpadoch je s účinnosťou od 1. januára tohto
roku do separácie bioodpadov zaradená
aj separácia kuchynských odpadov, ktorú
naša obec doteraz nerealizovala. Projekt
združenia obcí, do ktorého patrí aj Močenok, však vo svojom programe rieši aj
tento druh odpadu. „Pokiaľ ide o odpad
z domácností, tam patrí hlavne kuchynský odpad, ako sú zbytky jedál, nápojov
- napríklad vrecká od čajov, zbytky kávy
atď, všetky tie biologicky rozložiteľné
odpady budú zberané do špeciálnych
hnedých nádob. V týchto nádobách budú
sústreďované v každej domácnosti a pravidelne bude zabezpečovaný ich zber a
zvoz špeciálnymi zvozovými vozidlami
tak, ako to ukladá legislatíva,“ doplnil
informácie doc. Sklenár. Nádoby nielen na bioodpad z domácnosti, ale aj na
plasty a papier, ktoré budú do všetkých
domácností v obci distribuované v rámci
spomínaného projektu, by mali byť dodané v priebehu niekoľkých týždňov.
Následne budú opatrené jedinečnými
čipmi na identifikáciu majiteľa a po
rozdistribuovaní všetkých nádob do 60
obcí bude projekt reálne spustený a využívaný obyvateľmi obcí celého regiónu.
Dotknuté obce vstupom do projektu uše-
trili nemalé finančné prostriedky, ktoré
by v opačnom prípade museli vynaložiť
na naplnenie litery zákona o odpadoch a
zhodnocovaní bioodpadov.
30. výročie Krajského osvetového strediska
Koncom kalendárneho roka slávilo
Krajské osvetové stredisko v Nitre významné jubileum – 30. výročie otvorenia
budovy, v ktorej zariadenie sídli. Budovu
postavili v „Akcii Z“, teda svojpomocne,
vtedajší pracovníci osvety spoločne so
svojimi rodinnými príslušníkmi a dobrovoľnými brigádnikmi. Budova prešla
pred časom rekonštrukciou, ale do jej
pôvodnej vizáže sa zásahy nerobili a
vyzerá presne rovnako, ako ju nadšenci
kultúry postavili v 80.-tych rokoch minulého storočia. „Pre nás je to úžasné,
že je to práve 17. decembra, keď oslavujeme 30. výročie otvorenia budovy, lebo
to berieme ako rozdávanie darčekov.
Jednak sme si zavolali na dnes doobeda
ľudí, ktorí túto osvetu postavili a dali
sme im rôzne krásne darčeky a jednak
sme si na poobedie zavolali verejnosť,
partnerov, priateľov, lektorov, spolupracovníkov, ktorí s nami veľa rokov spolupracujú a im budeme rozdávať darčeky
v podobe kultúrnych vystúpení, remeselníkov, ale aj darčeky hmotné, upomienkové predmety, ktoré sme pre nich
sami pripravili,!“ netajila radosť z krásnej slávnosti riaditeľka Krajského osvetového strediska v Nitre Mgr. Daniela
Gundová. Všetkých hostí podujatia riaditeľka strediska Mgr. Daniela Gundová
srdečne privítala a netajila radosť z toho,
že prišli takmer všetci jej spolupracovníci a priatelia z celého kraja. Osobitne
vyzdvihla nadštandardnú spoluprácu s
našou obcou, ktorú zastupoval starosta
obce Ing. Marián Borza. „30 rokov or-
ganizovania kultúrno-osvetovej činnosti
v priestoroch dnešného krajského osvetového strediska je určite miestom na to,
aby sa zbilancovala práca pracovníkov
tejto významnej ustanovizne v rámci
nášho kraja. Som rád, že toto zariadenie
v našom kraji funguje, pretože častokrát
v rámci našej obce spolupracujeme s
pracovníkmi tohto zariadenia na podujatiach organizovaných v Močenku. Podobne je v rámci aktivít, ktoré organizuje
osvetové stredisko priestor aj na účinkovanie a prezentáciu aktivít v kultúrno-
spoločenského života našej obce. Želám
tomuto zariadeniu a jeho zamestnancom
ku krásnemu jubileu veľa tvorivých
nápadov, ktorými budú zabezpečovať
rozvoj kultúrno-spoločenského života
nielen v podmienkach mesta Nitry, ale
samozrejme, aj celého Nitrianskeho samosprávneho kraja,“ poprial starosta
Močenku Ing. Marián Borza.
Oslavy 30. výročia otvorenia budovy
osvetového strediska sa niesli najmä
v duchu prichádzajúcich vianočných
sviatkov. V programe sa s vianočným
pásmom predstavil folklórny súbor, zaznela bubnová šou alebo ľudové piesne
a na všetkých poschodiach budovy boli
pripravené stanovištia s remeselnými
výrobkami od tradičných vianočných
oblátok a medovníkov cez maľované
sklo, keramiku, drôtikovanie, vianočné
pozdravy, obrazy a podobne. Návštevníkom boli k dispozícii aj všetky kluby,
ktoré osvetové stredisko zastrešuje – di-
abetici, fotografický klub, zdravá výživa,
astronómovia a podobne. Medzi šikovnými remeselníkmi reprezentovala našu
obec Mária Dičérová, ktorá sa venuje najmä drôtikovaniu: „S krajským osvetovým strediskom spolupracujem približne
5 rokov a bolo to pre mňa veľkým prínosom, pretože som sa tu dosť vecí aj
ja naučila. Chodím sem na kurzy aj tu
robím lektorku drôtovania. Dáva mi to
veľmi veľa.“ Bývalí pracovníci, ktorí sa
na stavbe budovy podieľali vlastnými
rukami, sa s radosťou a záujmom prišli
pozrieť na slávnosť konanú pri tejto príležitosti. „Veľmi dobre nám to padlo, že
sme sem mohli prísť všetci tí kolegovia,
čo sme túto budovu prácne stavali a tak
sa nám tam utužil ten kolektív, že sa stretáme aj medzi tým. Sme veľmi radi, že
je takýto stánok vôbec ešte zachovalý a
že takto nádherne vyzerá. Občas sem zájdem, hlavne keď sú výstavy neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov, to ma
drží ešte z čias, keď som tu pracovala,“
zaspomínala si bývalá pracovníčka KOS
v Nitre Júlia Šlichterová.
Návštevu krajského osvetového strediska si nenechal ujsť ani bývalý riaditeľ
zariadenia Ladislav Sykora, ktorý netajil radosť z toho, ako sa kultúre v Nitre
a okolí darí a že ľudia majú o ňu stále
záujem. „Ja keď som voľakedy nastúpil
ako riaditeľ, tak sa rozhodovalo o tom,
či vôbec osveta má alebo nemá zmysel.
Dokázalo sa, že táto osvetová činnosť
vždy bude mať svoje opodstatnenie a
vždy bude mať určité funkcie, ktoré je
treba robiť. Skutočne vidím, že je záujem o rôzne formy krúžkovej činnosti a
ostatných vecí, ktoré sa tu organizujú,“
tešil sa z prosperity zariadenia Ladislav
Sykora.
Krajské osvetové stredisko slávilo počas celého dňa, aktivity a zaujímavý program pre návštevníkov boli naplánované
až do večerných hodín.
Trojkráľový koncert
V deň sviatku Troch kráľov 6. januára
sa vo farskom Kostole sv. Klementa konal pod organizačnou taktovkou kultúrneho strediska a správcu farnosti Vdp.
Jozefa Černáka Trojkráľový koncert.
Divákov privítala a podujatím moderátorsky sprevádzala MUDr. Simona Mesárošová. V prvej časti koncertu sa predstavili domáci umelci - ženský spevácky
zbor Cantica a Tinkle kvintet. Speváčky
sa v niekoľkých vstupoch prezentovali
bohatým repertoárom vianočných a sakrálnych piesní. Umelci z Tinkle kvintetu
sviatočnú atmosféru dotvorili slávnost
nými inštrumentálnymi skladbami, za
čo ich diváci odmenili dlhotrvajúcim
potleskom.
V druhej časti koncertu sa s uceleným
blokom predstavili členovia dychového
súboru 11 z Ivanky pri Dunaji. Pre močenských divákov si pripravili spievanú
vianočnú omšu, ktorú skomponoval
ivánsky organista asi pred polstoročím.
„Dobre bolo, vynikajúco, naozaj, mohlo
by to byť aj častejšie,“ bol s koncertom
spokojný Štefan Lovás. „Mne sa páčilo,
ako hrali hudobníci,“ pochvaľovala si prváčka Leuška Lenická. „Vynikajúci kon-
cert, rok čo rok lepší a lepší,“ páčilo sa aj
Zuzane Obolovej. „Bolo to veľmi obohacujúce. Tú pieseň Aleluja nám takým
krásnym spôsobom na záver zaspievali!
Bolo tam viacej takých pekných vianočných kolied a podobne, no ohromné to
bolo,“ nenachádzala slová uznania Sidó-
nia Balvonová. Koncert a jeho sviatočnú
atmosféru si medzi divákmi vychutnali
aj duchovní našej farnosti, dôstojní páni
Vdp. Jozef Černák a Dp. Ján Vician.
„Koncert bol vynikajúci, naplnil nás nielen po tej duchovnej stránke, ale aj po tej
telesnej, že nám pookriali srdcia a tešíme
sa z toho, že sme mohli aj tento rok prežiť takto v našom chráme tento sviatok
Zjavenia Pána – Troch kráľov aj prostredníctvom Trojkráľového koncertu,“
povedal nám Dp. Ján Vician.
Domáci umelci účinkujú v tomto tradičnom podujatí každoročne. Vždy si
pre návštevníkov podujatia pripravujú
zaujímavý repertoár tak, aby zaznelo čo
najviac skladieb z bohatej vianočnej ponuky. „Vysoko hodnotím Tinkle kvintet,
pretože si pripravil veľmi pekný nový
repertoár, ktorý bol zvukovo vyvážený
do tohto chrámu. Ženy spievali klasicky
a capella, je to náročnejšie spievanie,
ale zase počuť, ako tá hudba ladí, takže
to mi vyhovuje. Ľudia môžu počuť vianočné piesne v tom najkrajšom preve-
dení,“ komentovala podujatie dirigentka
ŽSZ Cantica Mgr. Mária Mišunová.
„Na tento koncert sme sa pripravovali
poctivo, lebo sme zaradili úplne nové
skladby. Myslím si, že to dopadlo veľmi
dobre, aj obecenstvo to hodnotilo pekným potleskom,“ doplnil vedúci Tinkle
kvintetu Tomáš Obola.
Nováčikom bol na koncerte dychový
súbor 11 z Ivanky, ktorý u nás v chrámových priestoroch zatiaľ nevystupoval
a vlastnou úpravou sakrálnych vianočných piesní prispel k pestrosti Trojkráľového koncertu. „Bolo to veľmi príjemné,
veľmi sa mi páčilo, že sa tu striedali žánre. Striedalo sa tu nástrojové obsadenie,
krásny zbor, vynikajúco hrali chlapci s
kvintetom zasa iný druh hudby a my sme
sa snažili zase niečo iné, obohacujúcejšie
ponúknuť - naše úpravy aj naše skladby,“
objasnil kapelník dychovej hudby 11 z
Ivanky pri Dunaji Marián Mráz.
„Chceli sme našim divákom a návštevníkom Trojkráľového koncertu
pripraviť zaujímavé podujatie umocnené
vianočnou atmosférou a prísť s niečím
novým. Tinkl kvintet a Ženský spevácky
zbor už naši diváci poznajú, taktiež DH
11 z Ivánky môžu poznať z Dní obce, ale
s takýmto repertoárom sa močenčanom
predstavili po prvý krát a verím, že zaujali všetkých prítomných. Ďakujem všetkým účinkujúcim za hlboký umelecký
zážitok, ale hlavne tým, pre ktorých sme
podujatie realizovali – pre našich divákov, “ zhodnotila koncert organizátorka
podujatia Gabriela Borzová, vedúca
Kultúrneho strediska v Močenku.
Stráviť sviatočné nedeľné popoludnie
s hudbou sa rozhodlo niekoľko desiatok
návštevníkov z našej obce i okolia.
Výročná schôdza chovateľov holubov
V sobotu 1. decembra 2012 sa v priestoroch futbalového klubu uskutočnila
výročná členská schôdza Základnej organizácie chovateľov poštových holubov v Močenku. Zhodnotenia ukončenej
pretekovej sezóny 2012 sa zúčastnilo
viac ako 10 členov. Schôdzu viedol predseda základnej organizácie Ing. Gabriel
Prvák, ktorý rok 2012 z pohľadu chovateľov poštových holubov zhodnotil,
odmenil víťazov rôznych pretekov a pretlmočil aj návrhy na aktivity v nasledu-
júcom období. „Preteková sezóna 2012
bola pre našu organizáciu dosť zložitá,
nakoľko sme prešli zo Serede do jedného
z najsilnejších oblastných združení - Oblastného združenia Nitra. V tomto roku
boli aj ťažké poveternostné podmienky z
hľadiska našej polohy. V tomto regióne
stále fúkali juhovýchodné vetry, čo vytláčalo holuby smerom nad Nitru, na Topoľčany, takže naša pozícia v pretekovej
sezóne so starými holubmi nebola ľahká,
ale napriek tomu sme mali niekoľko pekných úspechov,“ bol celkom spokojný s
tohtoročnou sezónou predseda Ing. Pr-
vák. Najväčšie úspechy zožali so svojimi
holubmi chovatelia Ján Cesnek, Milan
Kelemen alebo Ondrej Zaujec, ktorí dokázali bodovať na popredných priečkach
v rôznych súťažiach. Jedným z najvýznamnejších úspechov klubu je napríklad víťaz najťažšieho preteku sezóny,
preteku, ktorý sa konal z Chomutova, z
chovu Ondreja Zaujeca: „My sme vyhrali ten najťažší pretek sezóny, kde sa holuby borili na veľké vzdialenosti s hmlou
a tie naše holuby tam boli naozaj úspešné
a urobili nám veľkú radosť. Ja ako jeden
z mála v celej oblasti pretekám prirodzenou metódou, to znamená, že holuby sú
spoločne v hniezdach. Tú prírodu treba
stále brať vážne, aspoň ja to tak vidím a
ponechávam ich, nech si žijú svoj život a
podľa toho pretekajú. Takže pre mňa je
to o to väčší úspech a potešenie.“ Rovnako veľký úspech dosiahol so starými
holubmi aj chovateľ Ján Cesnek, ktorý
prihlásil svoje holuby na prestížny pretek, ktorý sa konal pri príležitosti letnej
olympiády v Londýne. Londýnsky pretek meral 1300 km, čo je veľmi náročná
vzdialenosť aj pre holuby trénované na
dlhé trate, najmä ak museli prekonávať
more, stály protivietor a horúčavu. „To
bol taký experiment, dá sa povedať, aj to,
že sa tam báli chovatelia dávať holuby,
zopár nás tam dalo, iba 140 zo Slovenska a môj holub došiel na 3. mieste na
Slovensku. Dal som tam 3 holuby, ďalší
bol 16. na Slovensku a tretí vôbec nepriletel,“ spresnil chovateľ Ján Cesnek.
V hodnotení sezóny mladých holubov
boli najúspešnejší chovatelia Ján Cesnek
a Ing. Gabriel Prvák. Preteky mladých
holubov chovatelia veľmi nevyužívajú,
spôsobujú to najmä ťažkosti s privykaním mladých holubov na stres, pobyt v
prepravnom koši a podobne. O to viac
chovateľov poteší dobrý výkon a skvelé
umiestnenie mladých holubov v pretekoch. „Z piatich pretekov tri dokázali
vyhrať, raz boli druhí a v poslednom
preteku, čo bol najťažší pretek, dokázali
udržať toto postavenie. Stal som sa teda
oblastným majstrom, takže myslím, že to
je veľký úspech a v rámci Majstrovstiev
Slovenska to znamenalo 4. miesto, čo
je vlastne jeden z najväčších úspechov
za posledných možno 15 rokov chovateľstva poštových holubov v Močenku,“
bol pyšný na svoje holuby Ing. Prvák.
Záver výročnej členskej schôdze chovateľov poštových holubov patril diskusii o výstavách, členských príspevkoch,
pretekoch v budúcom roku alebo genetickom materiály, ktorý majú vo svojich
holubníkoch. Najbližšie plány boli zamerané na Oblastnú výstavu poštových
holubov v Nitre.
Oblastná výstava holubov
s močenskou účasťou
V sobotu 15. decembra 2012 sa v Nitrianskych Hrnčiarovciach konala Oblastná
a regionálna výstava chovateľov poštových holubov. V tomto roku do Oblastného združenia Nitra vstúpili aj členovia
Základnej organizácie chovateľov poštových holubov z Močenku, ktorých predtým zastrešovalo združenie Sereď. Teraz
Močenčania so svojimi holubmi pretekajú v najväčšom združení v širokom
okolí, ktoré už obohatili o prvé výsledky
a naša základná organizácia sa tak hneď
v prvom roku svojho pôsobenia v novom
združení prezentovala v dobrom svetle.
„Vaša organizácia je prínosom, jednak
ekonomickým prínosom a ukazuje sa,
že v závodnej sezóne mladých holubov
to bude prínosom aj odborným. Takže
po tejto stránke to hodnotím ako veľmi
pozitívne,“ vyjadril sa na margo močenských chovateľov predseda Oblastného
zväzu chovateľov poštových holubov v
Nitre PharmDr. Marián Dubaj. Močenčania v Nitre vystavovali 20 svojich najlepších holubov pretekajúcich v rôznych
kategóriách. „Na tejto oblastnej výstave,
ktorá je spojená so Západoslovenskou regionálnou výstavou, vystavuje zhruba 37
chovateľov, je tu okolo 128 holubov a zo
západoslovenského regiónu je tu vystavených 10 holubov,“ informoval nás výcvikár Oblastného združenia chovateľov
poštových holubov v Nitre Peter Záhorský. „Som rád, že aj obec Močenok sa
mohla zviditeľniť na tejto oblastnej výstave poštových holubov v Nitre. Pre ZO
CHPH Močenok je to prvá výstava po
prechode z Oblastného združenia Sereď,
myslím si, že s veľmi úspešným koncom,
hoci tá preteková sezóna nebola ľahká,“
konštatoval predseda ZO ZCHPH v Močenku Ing. Gabriel Prvák.
Vynikajúcim úspechom močenskej
organizácie chovateľov poštových holubov je najmä majstrovský titul v kategórii mláďat, ktorý získal Ing. Gabriel
Prvák. Holuby močenských chovateľov
sa tak nestratili ani vo veľkej konkurencii chovateľov z ostatných oblastných
združení - Senice, Bratislavy, Pezinka,
Trnavy a Dunajskej Stredy ani napriek tomu, že prestup do nového zväzu
znamenal rôzne nielen organizačné, ale
aj celkom prozaické zmeny pre všetkých chovateľov. „Úspechy hodnotíme
kladne, také mláďatá sme ešte nemali,
ale so starými holubmi sme mali trošku
problémy, že prilietali z druhých strán,
ako sme boli zvyknutí v Seredi. Tie holuby sa musia aklimatizovať, ale veríme,
že v budúcnosti nám to pôjde,“ myslí si
chovateľ Jozef Gála. Nezanedbateľné
sú, samozrejme, aj celoročné výsledky
ostatných členov močenskej základnej
organizácie, ktorí sa prezentovali so svojimi holubmi v rôznych kategóriách. „Z
piatich pretekov sme vyhrali tri ako Močenčania, myslím, že to je neskutočný
úspech a do budúcnosti je to prísľub.
Chceli by sme zaujať nejakým spôsobom aj mladých chovateľov, dúfam, že
nejaká spolupráca so školou, ktorá už
bola predostretá, že sa začne rozvíjať a
pribudnú k nám mladí chovatelia,“ doplnil Ing. Prvák.
Ďalšie významné podujatie - celoštátna výstava poštových holubov bude
tentokrát spojená aj s olympiádou, ktorá
sa na Slovensku bude konať po prvý raz.
Prestížne podujatie sa uskutoční koncom
januára v Nitre.
33. Olympiáda poštových holubov
s vynikajúcim výsledkom pre Močenok
Preteky poštových holubov síce nepatria medzi masové športy, ale aj napriek tomu má chov týchto zvierat na
Slovensku už vyše 90 ročnú tradíciu a v
súčasnosti eviduje vyše 4000 členov. Z
histórie vieme, že holuby boli už v 19.
storočí využívané na prenos správ, kde
sa využívala ich rýchlosť a skvelá orientácia. Holuby boli štyrikrát rýchlejšie
ako vtedajšie najvýkonnejšie vlaky. Boli
využívané aj počas oboch svetových
vojen na predávanie šifrovaných správ.
Olympiáda je bezpochyby najväčším a
najvýznamnejším športovým sviatkom.
Toto podujatie, ktoré sa koná každé dva
10
roky, je sviatkom pre chovateľov a najlepších športovcov spomedzi holubov zo
všetkých krajín sveta. Možnosť organizovať olympiádu poštových holubov nie
je každodennou udalosťou a zúčastniť
sa jej priamo so svojimi holubami má
iba zopár chovateľov. Nakoľko bola 33.
olympiáda pridelená Slovensku a centrum výstavníctva u nás je Nitra, konala
sa v termíne od 25.1. 2013 do 27.1.2013
spolu s celoštátnou výstavou poštových
holubov na mieste veľmi blízkom našej
obci, čo si nenechali ujsť ani chovatelia
z nášho klubu. Na olympiáde reprezentovali Slovensko po 3 najlepšie holuby z
každej kategórie. V celkovej klasifikácii
krajín skončilo Slovensko na 1. mieste
pred Nemeckom a Poľskom. Prekvapením bolo až 12. miesto Belgicka, ktoré
je považované za kolísku chovateľstva
poštových holubov.
Celoštátnej výstavy sa zúčastnilo všetkých 33 oblastných združení zo Slovenska, ktoré reprezentovali ich najlepšie
holuby. ZO Močenok patrí do oblasti
Nitra a reprezentovali nás 2 najlepšie
holuby Ing. Gabriela Prváka. Vo svojej
kategórii skončili na 19. a 29. mieste.
V rámci Majstrovstiev Slovenska patrí
Ing. Prvákovi 4. miesto, čo je vynikajúci
výsledok pri cca. 3000 aktívnych chovateľoch zúčastňujúcich sa pretekov.
Po minuloročnej mimoriadne úspešnej
pretekovej sezóne momentálne prebieha
u chovateľov preliečovanie holubov
pred chovnou a pretekovou sezónou. Po
preperení holubov, asi v prvej polovici
januára, sa holuby odčervili a preliečili
proti trichomoniáde, salmonelóze a paramyxoviróze. Po každom preliečení je
potrebné podať probiotiká a vitamíny.
Neustále musí byť k dispozícií kvalitný
grit a samozrejmosťou je aj pravidelný
kúpeľ. Veríme, že našou oduševnenou a
trpezlivou prácou pripravíme holubom
dokonalé podmienky na víťazstvá v pretekoch a následne sa budeme môcť pýšiť
vynikajúcimi výsledkami na výstavách
poštových holubov. Ing. Gabriel Prvák
predseda ZO Močenok
Zimná starostlivosť o zver
Zimné počasie sa niekedy negatívne
prejavuje nielen u ľudí, ktorí hromžia
na nedostatočne odhrnuté cesty a zaviate
chodníky, ale aj u voľne žijúcej zveri,
ktorá počas dní s tuhými mrazmi a snehovou pokrývkou nemá možnosť dostať
sa k potrave. Zver v extraviláne obce
tak počas zimy prežíva ťažké obdobie.
Členovia poľovníckych združení v našej
obci preto najmä počas zimy najintenzívnejšie pracujú na tom, aby prežitie zimného obdobia zveri čo najviac uľahčili.
Poľovnícky spolok Močenský háj má
prevažnú väčšinu krmelcov v 250 hektárovom lesnom poraste, kde väčšina zveri
aj zimuje. V tejto lokalite žije srnčia
zver, jelene, muflóny, diviaky alebo zajace. „Prikrmujeme celú zimu jadrovým
krmivom, objemovým krmivom a dužinatým – repou. Mali sme toho pripraveného dosť veľké množstvo, v číslach je
to nejakých 20 ton repy, objemového krmiva nejaké 2-3 tony a jadrového máme
tiež dostatok. Tá zver to potrebuje, tým
snehom je to všetko prikryté, nemá si
kde nájsť potravu,“ vysvetlil hospodár
poľovníckeho spolku Močenský háj
Ivan Tóth. Prirodzené kŕmenie okrem
dokrmovania na kŕmne miesta spolok zabezpečil zveri už počas roka – v
prieseku lesa pod elektrickým vedením.
Vysadili tu políčka kukurice, ďateliny a
repy, ktoré nepozberali a zver túto zásobáreň v zime každoročne hojne využíva.
„Rástla tam len burina, tak sme to zúrodnili, bolo to dosť namáhavé aj finančne
náročné, ale nevadí, tá zver sa nám za to
odvďačí, že to tam nasadíme. Je tam kukurica, ďatelina lucerna a špeciálna zmes
na sadenie pre zajačiu a srnčiu zver. Tej
je nejakých 30 árov a osvedčila sa, je tam
17 druhov rastlín, ktoré obľubuje zajac
a tých zajacov tu v lese naozaj máme,“
doplnil hospodár Tóth.
Rovnako ako členovia Poľovníckeho
spolku Močenský háj sa na zimu každoročne pripravujú aj členovia Poľovníckeho združenia Zálesie. Každé poľovné
združenie má vo svojom revíri iné podmienky a počet krmelcov, ktoré je potrebné
napĺňať. Revír Poľovníckeho združenia
Zálesie sa rozkladá v prevažnej miere na
rovine s rozľahlými lánmi polí s rozlohou 1845 hektárov, čo v zime znamená
naviaty sneh na prístupových cestách aj
okolo krmelcov, čím sa prístup ku krmelcom podstatne sťažuje. Revír Zálesia je
rozdelený na časti, ktoré majú na starosti
jednotliví členovia a celoročne sa každý
poľovník stará o zver a kŕmne miesta vo
svojej časti. „Začína sa to jarou, keď si
dá každý do poriadku krmelce, vydezinfikuje. V lete začne prikrmovať, dopĺňa
vodu po celý rok v tých svojich zariadeniach a takisto soľ tam musí byť celý
rok v soľníkoch,“ vymenoval potrebné
úkony hospodár Poľovníckeho združenia Zálesie Močenok Ján Lenčéš. Najnamáhavejšia časť starostlivosti leží na
pleciach poľovníkov v zimnom období,
kedy je zver v podstate odkázaná na ich
starostlivosť a kvalitné krmivo na kŕm-
nych miestach. Počas dlhšieho obdobia
so snehom 23 poľovníkov združenia prikrmuje zver aj na príležitostných kŕmnych miestach, kde krmivo síce nie je
pod strechou, ale je v blízkosti miest, kde
sa zver často zdržuje. Cestou po jednej
z častí revíru sme ich narátali viac ako
desiatku. Poľovníci si preto počas celého
roka pripravujú bohaté zásoby pre zimné
kŕmenie. „Dužinatého krmiva je pripraveného okolo 13 000 kg, jadrového
okolo 8 000, objemového 12 alebo až 13
000 kg, no a soli približne 90 - 100 kg na
rok pre kompletnú zložku tej zveri, ktorá
tu žije. Je to zajac, bažant, jarabička, srnčia zver, občas sa vyskytne nejaký diviačik, muflón a aj jeleň tu už občas býva.
Chodíme prikrmovať pravidelne každé 2
týždne,“ doplnil Ján Lenčéš.
Obom poľovníckym združeniam sa
napriek intenzívnej starostlivosti o revír
aj zver v ňom opakovane stáva, že musia
riešiť problémy pytliactva. Zálesie s revírom na rovine má problémy iba o málo
menšie ako lesnatý revír Močenského
hája. Do oboch prichádzajú pytliaci a
bez povolenia a často v čase, keď je odstrel zakázaný, lovia zver. „Sú tu medzi
nami, našli sme zver postrieľanú brokmi,
malé srnky, lesník nám priniesol, alebo
zavolal, že máme postrieľané. Vidíme
stopy, pochodený celý les po omladinách a po škôlkach. Je za pytliactvo dosť
veľký trest, aj odňatie slobody, ale zatiaľ
sa nám nepodarilo nikoho chytiť,“ netajil
znechutenie nad pytliakmi Ivan Tóth.
Aj napriek niektorým nepríjemným
zážitkom s pytliakmi a celoročnej namáhavej a časovo náročnej práci v revíri by poľovníci z oboch združení svoje
poslanie v ochrane zveri a prírody vraj
nevymenili za žiadny iný menej náročný
koníček.
11
Ora et labora! Modli sa a pracuj!
Pokračovanie z decembrového čísla
Zriadením školy – učilišťa - pri kláštore pomáhali šíriť aj vzdelanosť a kultúru.
Benediktíni učili ľud hospodáreniu, klčovaním lesa, obrábaním pôdy kultivovali krajinu. Možno predpokladať, že ich
pričinením vznikli aj zoborské záhrady,
sady a vinice.
Časť rehoľníkov sa venovala aj rôznym remeslám a zaúčali aj domáce obyvateľstvo.
Zoborský kláštor je zaznamenaný
a opísaný viacerými písomnými prameňmi, ide najmä o zdroje uhorské a
české.
S existenciou Benediktínskeho kláštora v Nitre nás najviac spája literárny
prameň – Maurova legenda.
Maurus je autorom najstaršej uhorskej
legendy. Priblížil v nej činnosť Benediktínskeho kláštora na Zobore, no najmä
borského opáta Filipa. Opát Filip daroval
Maurovi aj časť reťaze, ktorú po smrti
Svorada – askéza, našli vrastenú do jeho
tela. Sú tu sústredené svedectvá o zbožnom a asketickom
živote pustovníka Svorada, o
mučeníckej smrti Benedikta,
ale aj o zázrakoch, ktoré sa
okolo svätcov udiali.
Svoradova jaskyňa
Maurova legenda poslúžila
ako doklad pre proces blahorečenia a pre kanonizáciu
svätcov – sv. Svorada a sv.
Benedikta. Oboch pustovníkov vyhlásili za svätých
17. júla 1083. Po obnovení
Nitrianskeho biskupstva začiatkom 12. storočia boli sv.
Svorad a Benedikt vyhlásení
za patrónov Nitrianskej diecézy a spolupatrónov diecéznej katedrály na hrade.
Ďalší význam Maurovej legendy spočíva v tom, že niektorí historici ju nazývajú aj
christianizačnou, pretože svojím šírením
napomohla procesu pokresťančovania
v Uhorsku. Maurova legenda však podporila aj historickú tradíciu veľkomoravskú. Jej hodnota spočíva aj v tom,
že približuje nám miesta deja – Nitru,
Zobor, Skalku pri Trenčíne či Váh. Po
literárnej stránke štýl Maurovej legendy
je jednoduchý. Autor používa mnohé ľudové výrazy a prostriedky. Legenda je
rozsahom krátka. Napísaná je v próze,
časť je rýmovaná.
Strana odpisu Maurovej legendy pochádzajúceho z 15. stor.
zobrazil život dvoch svätcov Svorada –
Andreja, ktorí tu pôsobili v prvej tretine
11. storočia – v rokoch 1002 – 1035.
Názov – Vita sanctorum heremitarum
Zo erardi confessoris et Benedicti martyris a beato Mauro Quinqueecclesiensi
desripta – Život svätých pustovníkov
vyznávača Svorada a mučeníka Benedikta spísaný blahoslaveným Maurusom,
pécsskym biskupom.
Jadro legendy sú rozprávania samotného Svoradovho žiaka Benedikta a zo-
Krátko k autorovi!
Pôvodné meno autora nepoznáme.
Maurus je jeho rehoľné meno. Žil
približne v rokoch 1000 – 1070. Pochádzal z vyššieho staroslovanského rodu z
blízkeho okolia Nitry a dobre ovládal jazyk svojich predkov.
Od detstva poznal benediktínov zo
zoborského kláštora a stal sa aj ich novicom. Ako mladý - „puer schlolasticus“
osobne sa zoznámil aj so Svoradom.
Okolo rokov 1017 – 1022 bol s niekoľkými ďalšími rehoľníkmi poslaný,
aby posilnil začínajúcu sa rehoľu v benediktínskom kláštore sv. Martina na
Panónskej hore – Panonhalme (ležiacej
juzne od Gyoru).
Tu dokončieva svoje štúdiá a v roku
1024 bol vysvätený za kňaza. Zakrátko
v roku 1030 sa stáva opátom kláštora v
Panonhalme. V roku 1036 ho kráľ Štefan
I. vymenoval za päťkostolského biskupa
v mestečku Pécs v južnej Panóni.
Za najstarší a úplný text legendy
možno považovať text zo 14. storočia. Nachádza sa v Krajinskej
Sečéniho knižnici v Budapešti
pod signatúrou Cod. Lat. 33 foť
293 – 300 a CAD – lat. 132, fol.
376 – 388.
Tri úplné verzie z 15. storočia
dnes možno nájsť v Kráľovskej
knižnici v Bruseli, majú signatúru
Cod. 982, fol. 3v – 4v.
V kapitulskej knižnici v Bratislave bol rukopis z r. 1340, no
dnes je nezvestný.
Najnovší slovenský preklad i s
úvodnou štúdiou vyšiel v knihe
Richarda Marsinu: Legendy stredovekého Slovenska... Budmerice,
1997, s. 35 – 39. Blahoslaveného
Maurusa právom zaraďujeme do
našich dejín a do dejín Cirkvi na
Patróni Nitrianskeho biskupstva Sv. Andrej- Slovensku.
O Benediktínskom kláštore sv.
Svorad a Benedikt
12
Hypolita v Nitre sa píše aj v povesti českého kronikára Kosmasa. Tohto kňaza,
kanonika, niekedy poznáme aj pod menami Cosmas či Kozmas.
Jeho dielo pod názvom Chronica Boemorum v niektorých literárnych prameňoch je uvádzaná ako Kronika česká či
Kozmasova kronika.
Kozmas počas pobytu v Nitre na začiatku 12. storočia navštívil aj najstarší
kláštor na úpätí Zobora. V povesti pre
tento vrch nad Nitrou používa názov Zober.
Kosmasa vtedy veľmi zaujala povesť o
kráľovi Svätoplukovi a o jeho tajomnom
zmiznutí. Táto povesť bola v tých časoch
rozšírená ústnym podaním medzi obyvateľstvom Ponitria.
Píše: „Fugit (Svätopluk) ad locum in
latere montis Zober situm ubi olim tres
heramitae inter magnam et inaccesibilem hominibus silvam eius ope et auxilio
aedificaverant ecclesiam.“
Zrúcaniny zoborského kláštora
„Svätopluk tajne sa utíchol na mieste
ležiacom na svahu hory Zobor, kde keS Benediktínskym kláštorom sv. Hydysi za jeho pomoci traja pustovníci vy- polita sa stretávame aj v písomnosti zo
budovali vo veľkom a ťažko prístupnom 14. storočia v Dalimilovej kronike.
lese kostol.“
Píše sa tu o čiernych mníchoch a ich
Kronikár Kosmas uvedeným textom kláštore v Uhrách na Zobore takto:
naznačuje dostavanie kostolíka pre panovníka Svätopluka.
„...I jede tajne na puščin
„... keď ta prišiel, na odláhlom mieste
I by do své smrti v húščin
zabil koňa a svoj meč ukryl v zemi a na
I dnes na tom míste črní mníšie pějú
úsvite dňa prichádza k pustovníkom. Tí
A tomu kláštoru
ho nespoznali, kto je, bol totiž ostrihaný
v Uhriech Zobor dějú...“
ako mních a oblečený v pustovníckom
rúchu.
Benediktíni ako najstaršia rehoľná inA kým žil, nebol nikým spoznaný, iba štitúcia – jediný mníšsky rád, pôsobili v
keď vycítil, že zomrie, vyzradil o sebe Nitre do roku 1468. Pre vojnové nepomníchom, kto je, a hneď zomrel...“
koje Benediktínsky kláštor sv. Hypolita
Kosmasova kronika je vzácna aj tým, v Nitre postupne pustol a zanikol.
že opisuje vo svojej povesti slávnu miNa jeho miesto bol v 17. storočí ponulosť Nitrianska.
stavený Kamadulský kláštor mníchov sv.
Romualda.
Na dvore benediktínskeho kláštora dal
v roku 1663 vtedajší nitriansky biskup
Juraj Selepčéni (pozdejší ostrihomský
prímas, arcibiskup a miestodržiteľ Uhorska) vybudovať kaplnku sv. Svorada a
Benedikta.
Zrúcaniny možno vidieť ešte aj dnes.
Nad vchodom bol ťažko čitateľný nápis,
ktorý možno identifikovať a preložiť
takto:
„Nech je od tejto brány vzdialený rušiteľ samoty, lebo Bohu zasvätený zbor
nenávidí rušiteľa pokoja“
Počas archeologického prieskumu
bolo zistené, že na stavbu boli použité
časti opracovaného kamenného materiálu z pôvodného kláštora.
Zoborský kláštor zrušil cisár Jozef II.
v roku 1792.
V súčasnosti sa na týchto miestach rozprestiera areál zdravotníckeho komplexu
liečební respiračných chorôb – Špeciálna
nemocnica sv. Svorada na Zobore.
Mestské zastupiteľstvo v Nitre má
koncepciu sprístupnenia zvyškov a odkryvov kláštora pre širšiu verejnosť.
Jeho realizácia by bola pozitívnym krokom pre návštevníkov a turistov.
Dr. Jarolím Koprda, CSc.
Literatúra:
Kamadulský kláštor sv. Jozefa zo 17.stor. na obraze neznámeho maliara z I. polovice 18. stor.
Belas, L.: Nitrianska sídelná kapitula
je 1000-ročná. Časopis Nitra, 2006
Judák, V. : Dejiny mojej cirkvi I., SSV
Trnava, 2002
Korec, J.Ch. : Cirkev v dejinách Slovenska, Lúč, Bratislava, 1994
13
Fašiangy - čas radosti, veselosti...
Úroveň farského plesu sa zvyšuje
Tretia januárová sobota,
teda 19. január, patril v našej
obci Farskému plesu, ktorý
otvoril tohtoročnú plesovú
sezónu v Močenku. Podujatie, ktoré organizoval správca
farnosti v spolupráci s niekoľkými priaznivcami plesu
a obcou, sa konalo už po 4.
raz. Podujatie moderovala
dvojica Mária Vörösová a dp.
Ján Vician. Obaja v krojoch
reprezentovali svoje rodiská –
Močenok a Sebechleby. Všetkých hostí podujatia srdečne
privítal a 4. ročník plesu slávnostne otvoril správca farnosti
vdp. Jozef Černák.
tohto plesu,“ povedala nám
za Detskú dychovú hudbu
Močenčanka Lívia Leššová.
Potom už pódium patrilo hudobnej skupine Brilax, ktorá
sa počas celého večera starala
o dobrú zábavu všetkých návštevníkov a na počúvanie a
hlavne do tanca im ponúkala
rôzne hudobné žánre zo
svojho bohatého repertoáru.
„Nehráme tu prvýkrát, hrali
sme tu aj na Silvestra, aj niekoľko svadieb sme tu hrali.
Hrá sa nám tu veľmi dobre,
veľmi dobrá spoločnosť sa tu
zišla a je nám potešením, že
nás usporiadatelia pozvali,“
Pre hostí podujatia bol pripravený aj kultúrny program,
s ktorým sa predviedli mladí
nadaní tanečníci spoločenských tancov z nitrianskeho
Centra voľného času Domino.
„Bolo tu dobre a veľa ľudí,“
pochvaľoval si Magnus.
„Dobre sa nám tancovalo,“
potvrdila aj Zuzana Mária.
„Mali sme trochu aj trému,“
pridal sa Martin. V ďalšom
programe sa predstavila aj
Detská dychová hudba Močenčanka, ktorá odohrala pre
návštevníkov plesu dve kolá
ľudových piesní, na ktoré si
hostia s radosťou zatancovali.
„Som veľmi rada, že sme sa
mohli prezentovať tu na Farskom plese znovu po dvoch
rokoch a dúfam, že sme prispeli k príjemnej atmosfére
poďakoval sa za pozvanie kapelník hudobnej skupiny Brilax Milan Moravčík. Parket
spoločenskej sály bol stále
plný baviacich sa hostí, ktorí
si pochvaľovali napríklad aj
hudobnú produkciu. „Ja som
rád, že sa vymenila kapela.
Ľudia sa tu v podstate nemenia, nie je tu veľa ľudí, takže
celkom dobre sa aj tancuje a
tým, že sa striedajú kapely,
niektorí tancujú na jednu kapelu, iní na druhú. Je to tu
dobré dneska,“ pochvaľoval
si Marián Horváth. „Bavíme
sa výborne, práve si síce šliapeme po nohách, ale inak
dobre,“ pridala s úsmevom
Iveta Kohútová. „Bol som aj
minulý rok a úroveň sa stále
zvyšuje, páči sa mi to,“ skonštatoval Jaroslav Kováč. „Ja
14
myslím, že tento rok je lepšia
hudba, dobre sa nám tancuje,
dobre sa bavíme, takže sme
spokojní,“ potvrdila aj Anna
Rábeková. „Úroveň farského
plesu sa každý rok zlepšuje,
ja si myslím, že je to úplne
prirodzené a myslím si, že ľudia na farský ples budú chodiť aj v budúcnosti a kvalita
sa bude vždy len zlepšovať,“
verí Roman Bolfa.
Novinkou
tohtoročného
plesu bola neoficiálna súťaž
o kráľovnú a kráľa parketu,
ktorí sa počas podujatia predstavili ako skvelí tanečníci.
Ocenenie – parketu pre kráľa
a kráľovnú - si odniesli návštevníci plesu Jana Dičérová
a František Kuťka, ktorých
tanečné kreácie neoficiálnu
porotu najviac zaujali. „Som
veľmi prekvapená a zároveň
sa teším. Sme tu dobrá partia,
veľmi sa dobre zabávame,“
nevedela skryť prekvapenie
z ceny parketová kráľovná
Jana Dičérová. „Zábava je
prekrásna, obsluha takisto a
tancovalo sa mi dobre. Parket je výborný, ďakujem za
cenu, ktorú neviem, či som si
zaslúžil, či nie sú tu aj lepší
tanečníci,“ povedal nám s
úsmevom kráľ parketu František Kuťka. Náladu hosťom
zlepšila aj zaujímavá a bohatá
tombola podporená rôznymi
sponzormi, do ktorej sa mohli
zapojiť. Výťažok z nej bude
venovaný na opravu farského
kostola v našej obci. Spokoj-
nosť hostí mimoriadne tešila
hlavne organizátorov, ktorí
sa snažili podujatie pripraviť
čo najzaujímavejšie. „Práve
v týchto chvíľach prebieha
4. Farský ples v Močenku a
ako spoluorganizátori spolu
s pánom farárom hodnotíme,
že ľudia sa zabávajú dobre,
organizácia prebehla veľmi
dobre a sme šťastní, že ľudia sú spokojní a že sa veľmi
krásne zabávajú,“ tešil sa z
vynikajúcej atmosféry v sále
kaplán farnosti Močenok dp.
Ján Vician. „Mám taký dojem,
že ten ples naberá na kvalite.
Tak ako človek dospieva, tak
aj ples nám naberá na kvalite
a je to stále lepšie a lepšie.
Všetko to ide k lepšiemu, len
neviem, kde sa to zastaví, keď
to pôjde stále takto dobre, tak
neviem, čo očakávať od 20.
ročníka,“ zamyslel sa spoluorganizátor podujatia Peter Kohút. „Chcem sa v prvom rade
poďakovať všetkým, ktorí sa
aj v tomto roku podieľali na
príprave, pretože tá príprava
aj pred týmto plesom bola náročná a chcem sa poďakovať
aj ľuďom, ktorí prijali pozvanie a sú na tomto plese, ktorý
má výbornú atmosféru,“ vyjadril vďaku za pomoc správca
farnosti vdp. Jozef Černák.
Poslední dobre sa baviaci
hostia sa pobrali domov až
v skorých ranných hodinách
s prísľubom, že si nenechajú
ujsť ani 5. ročník Farského
plesu v roku 2014.
Fašiangy 2013
Jubilejný obecno-podnikateľský ples úspešný
Tohtoročnú plesovú sezónu
v našej obci ukončil v sobotu
2. februára Obecno-podnikateľský ples, ktorý oslavoval svoju prvú desaťročnicu.
Spoločenská sála ESO obecného úradu sa tak stala dejiskom tohto významného spoločenského podujatia, ktoré
pravidelne hostí osobnosti
kultúrneho, umeleckého či
spoločenského života. Organizátori, pán Štefan Rábek v
spolupráci s Obcou Močenok,
sa aj v tomto roku snažili zorganizovať bohatý a zaujímavý
program.
skonštatoval Gabriel Lenický
z tanečnej školy Viva. Lucia,
jeho tanečná partnerka, netajila radosť z atmosféry večera: „Som tu prvý raz, lebo
sme novozložený pár, takže
si to užívam po prvýkrát, ale
atmosféra je veľmi dobrá.“
V bohatom a zaujímavom scenári plesu vystúpili
úspešní reprezentanti Slovenska a strieborní medailisti
Slovenského pohára latinskoamerických tancov z tanečného klubu UNI-DANCE
Bratislava, ktorí rozprúdili
atmosféru v rytme horúcich
Hostí a účastníkov plesu
privítali starosta obce Ing.
Marián Borza, podnikateľ
Štefan Rábek a moderátor
podujatia, populárny herec,
spevák a zabávač Peter Marcin, ktorý svojimi humornými
vstupmi oživoval atmosféru a
hostí zabával počas celého
večera nielen slovom, ale
hlavne spevácky. „Ja sa cítim
naozaj veľmi dobre. Porovnávať to s inými plesmi nemá
zmysel, pretože porovnávať
sa dá len to, či je dobrá nálada
a akí sú ľudia príjemní – a to
je pre mňa podstatné, nie, či to
je honosné alebo nie. Takže to
je dôležité, aby sa ľudia dobre
cítili a ak som ja k tomu trošku
prispel, tak som len rád, samozrejme,“ povedal nám moderátor podujatia Peter Marcin. Po slávnostnom otvorení
plesu patril parket reprezentantom spoločenských tancov
z tanečnej školy Viva Nové
Zámky, ktorí štandardnými
tancami navodili slávnostnú
atmosféru večera. „Páčilo sa
nám tu ako každý rok. Sme tu
už, myslím, piatykrát. A 10.
ročník má opäť veľmi dobrú
atmosféru a príjemné prostredie, tak ako každý rok,“
a rýchlych pohybov salsy a
rumby.
„Myslím si, že organizácia
plesu je vynikajúca. Boli sme
už na rôznych plesoch vystupovať aj tento rok, aj minulý
rok a je to proste top, čo sme
tento rok boli – takže sa nám
to veľmi páči,“ vyjadril sa
tanečník Tomáš Tanka. „Tancovalo sa nám super. Ľudia
fandili, hostia boli príjemní,
krásna výzdoba, takže super,“
dodala tanečníčka Dominika
Feketová. V ďalšej časti programu sa hosťom predstavila
svetovo uznávaná hudobná
skupina The BackWards,
ktorá na plese predviedla
hosťom svoje debutové hodinové vystúpenie. Skupina
sa sústreďuje na interpretáciu
piesní legendárnej hudobnej
skupiny Beatles. Okrem verného hudobného podania dotváral úplnosť skupiny nielen
jej imidž, ale rovnako ako u
Beatles i ľavoruký basový
gitarista. „Musím povedať,
že veľmi dobre som sa bavil
na plese. Veľmi dobre sa nám
hralo, ľudia boli fantastickí,
organizácia funguje. Všetci sa
bavia, takže je to všetko tak,
ako má byť,“ povedal Miro-
slav Džunko zo skupiny The
BackWards. Dobrú náladu
návštevníkov
podporovali
v stupňovaní zábavy aj hudobné telesá, ktoré sa starali o
pohodu na tanečnom parkete
po celý večer. Do tanca hrala
hudobná skupina Profil, ktorá
ponúkala zo svojho repertoáru širokú paletu hudobných
žánrov a program spestrila
i speváčka Miriam Klimentová. Ján Žitňanský, líder hudobnej skupiny Profil, netajil
radosť z plesu: „Tento ples,
proste môžem povedať, stojí
za to. Stojí za to a bodaj by
každý stál tak za to, ako tento
– je úžasný. Aj všetci ľudia
tu.“ „Teším sa, že som dostala
pozvanie opäť, no a mám dojem, že tá úroveň stále stúpa,
že je to stále lepšie a lepšie,“
dodala speváčka Miriam Klimentová. Voľné chvíle počas
prestávok vypĺňala úspešná a
obľúbená Terchovská muzika
vyznačujúca sa svojským
originálnym hudobným a
speváckym prejavom, ktorý
je charakteristický pre Terchovú. „Na plese v Močenku
sme prvýkrát. Hrali sme pri
príchode hostí, čo sa nám
teda veľmi páčilo, lebo už
pri príchode si ľudia s nami
pospevovali a teraz sme odohrali nejaké 2 kolá a ľudia sú
perfektní. Bavia sa a sme radi,
keď si ľudia s nami zaspie-
tento ples. Ja si myslím, že
každý si tu dôjde na svoje a
postretajú sa tu známi, kamaráti a myslím, že zábava bude
dobrá až do rána. Ja osobne sa
bavím veľmi dobre,“ vyjadril
spokojnosť podnikateľ a poslanec Ľudovít Hochel. „Bavíme sa výborne a naozaj je to
vidieť, že je tu tá tradícia už
vybrúsená, kvalita výborná,
výborné jedlo, dobre vyberaní umelci. Takže sa bavíme
výborne,“ pridal sa ďalší podnikateľ Ing. Miroslav Tóth.
„Tento ples je veľmi príjemný,
krásna výzdoba, sála je úplne
úžasná, zábava – moderátor perfektný. Takže bavíme
sa veľmi dobre,“ priznala
MUDr. Sabína Urbanová.
Magdaléna Syslová netajila
nadšenie: „No musím povedať, že je to nádherné, krásne
pripravené. Rok od roka je to
krajšie. My sa bavíme fantasticky. Máme vynikajúcu
spoločnosť a povedala by
som, že tá úroveň je len a len
stúpajúca.“ „Tak ako vždy na
tomto plese, boli sme doteraz
na každom, bavíme sa skvele
a pevne verím, že to bude,
tá nálada a tá zábava stúpať,
že to bude ešte veselšie a že
to bude ešte radostnejšie. Je
tu fajn,“ pridal sa aj Gabriel
Sýkora. „Ja si myslím, že je
to na vysokej úrovni. Sme
tu po prvýkrát a dúfam, že
vajú,“ povedal nám Vincent
Krkoška vedúci Terchovskej
muziky. Dekorácia sály, kultúrny program a dobrá nálada
dotvárali dojem slávnostnej atmosféry a návštevníci
plesu si pochvaľovali úroveň
a organizáciu jubilejného desiateho ročníka plesu. „Ja si
myslím, že tá organizácia je
perfektná, tak ako každý rok.
Je to krásne zrežírované, celý
nie naposledy,“ skonštatovala Mária Laluchová. Spokojnosť hostí tešila hlavne
organizátorov plesu, ktorí sa
snažili podujatie pripraviť čo
najpestrejšie a hodnotili tento
ročník kladne. „Toto je jubilejný 10. ročník Obecno-podnikateľského plesu. S plesom
som zatiaľ spokojný, pýtal
som sa aj chlapcov, podnikateľov, či sú spokojní. Chcem
15
Fašiangy 2013
im poďakovať za tombolu a
verím, že napredujeme ďalej.
Majú vraj rôzne poznatky z
druhých plesov a náš sa im
začína páčiť a až teraz, ako
na to pozerám, je tu dosť,
možno aj väčšina cezpoľných
účastníkov plesu, to znamená,
že z cudzích okresov alebo z
Nitry, zo Šale sú tu chlapci,
ktorí si obľúbili ples a chodia
naň. Takže, to je pre nás také
memento, že sa musíme držať
toho, aby ten ples mal určitú
kvalitu, aby sme tú kvalitu
držali a tým pádom bude aj
návštevnosť,“ povedal nám
organizátor plesu a podnikateľ Štefan Rábek. „Som rád,
že táto tradícia vznikla a aj
na základe pravidelnej účasti
väčšiny účastníkov plesu sa
stal obľúbeným v bližšom
i vzdialenejšom okolí našej
obce. Teším sa, že toto podujatie sa organizuje a verím, že
sa stane aj v budúcom období
súčasťou hlavnej plesovej sezóny v našej obci. Ďakujem,
samozrejme, všetkým, ktorí
prišli na podujatie, ale hlavne
som potešený, že toto podujatie podporila veľká skupina
podnikateľov, ktorí formou
sponzorských darov prispeli k
rozvoju kultúry v našej obci,“
vyjadril presvedčenie starosta
obce Ing. Marián Borza.
Jubilejný
10.
ročník
Obecno-podnikateľského
plesu uzatvoril kapitolu fašiangového plesania v našej
obci pred blížiacim sa pôstnym obdobím.
Fašiangové obdobie sa aj v
našej obci nieslo v znamení
plesov a dobrej zábavy. Vyvrcholením päťtýždňového
obdobia radosti, veselosti a
hojnosti bola prvá obecná
zabíjačka a samozrejme, tradičné fašiangové popoludnie
s bohatým programom.
vať mäsiari Štefan Lenický a
Ing. Miroslav Pápay. Vďaka
ich zručnosti, ochote a šikovnosti pomocného personálu
išla práca od ruky. Naporciované mäso putovalo do pekáčov, časti určené do jaterníc
do kotla a klobásové mäso
do mlynčeka. Postupne sa začala pripravovať kapustnica,
zabíjačková kaša a škvarenie
masti.
„Zabíjačka sa začala skoro
ráno, keď sme prišli k obecnému úradu, pomocníkov tu
bolo dosť. Prvýkrát robíme
takúto zabíjačku, čo nebola
tradícia a ja si myslím, že to
bolo dosť dobré. Do budúcna
voľačo vylepšíme, ak sa bude
niečo také robiť,“ konštatoval majster mäsiar Štefan
Lenický. „Tomuto podujatiu
môžem len zablahoželať, aby
nebolo posledné, aby sa to
opakovalo pravidelne každý
rok. Zvládlo sa to celkom
dobre a ja dúfam, že budú aj
občania spokojní, aj vedenie
obce a všetko bude dobre,“
pridal sa aj majster mäsiar
Ing. Miroslav Pápay.
Počas celého dňa areál
úradu postupne navštívili desiatky občanov obce, ktorí sa
prišli pozrieť na priebeh zabíjačky, alebo povzbudiť aktérov podujatia. Popoludní, keď
boli pripravené už aj výrobky
a zabíjačkové špeciality,
mohli záujemcovia ochutnať
zo všetkých z nich.
Záujem občanov
bol taký nečakane
vysoký, že vznikli
problémy s rýchlosťou obsluhy a
čakanie na porciu
zabíjačkových dobrôt trvalo dlhší čas.
„Špeciality chutili
veľmi dobre, ono sa
to dá jesť celý rok, ale takto
čerstvé je to omnoho lepšie,“
pochvaľoval si Tibor Lešš.
„Chutí nám, ale dlho to trvalo, museli sme na to čakať,
ale už je to v pohode, takže
chuť je výborná, len keby tá
zima nebola taká,“ povedala
nám jedna z návštevníčok
areálu. „Chutilo mi, všetko
bolo dobré,“ pridala sa aj
Magdaléna Tomková. „Hurky
sme koštovali, klobásy, kašu
zabíjačkovú, veľmi dobrá.
Je to myslím si, veľmi dobrá
myšlienka a treba v tom pokračovať,“ doplnil Peter
Kohút. Zaujímavá a v našej
obci nová fašiangová akcia
sa uskutočnila vďaka odvahe
vedenia obce skúsiť niečo
nové a v našich podmienkach neoverené, ale aj vďaka
ochote sponzorov podieľať sa
na tomto podujatí. „Chcem
sa poďakovať všetkým spon-
zorom, ktorí pomohli zorganizovať toto podujatie. Hlavným sponzorom bol pán Ivan
Tóth, ktorý zabezpečil jedno
prasiatko a ďalším sponzorom bol pán Juraj Lenický
môj zástupca, ktorý zabezpečil druhé prasiatko. Poďakovanie patrí aj mäsiarom
na čele s pánom Štefanom
Lenickým a pánom Ing. Pápayom, ktorí sa zhostili svojej úlohy na výbornú a taktiež
pracovníkom obce, ktorí boli
našim majstrom mäsiarom
nápomocní. Chcem sa poďakovať i p. Marte Lenčéšovej,
ktorá tieto dobroty piekla a
pripravovala pre našich hostí.
Verím, že verejná zabíjačka
našla odozvu medzi našimi
občanmi a stane sa súčasťou
fašiangových slávností aj v
budúcich rokoch,“ vyjadril
úprimnú vďaku starosta obce
Ing. Borza.
Prvá obecná zabíjačka
Prvá obecná zabíjačka sa
konala v sobotu 9. februára v
priestoroch areálu obecného
úradu, kde boli pripravení
šikovní mäsiari, pomocný
personál a samozrejme, vybavenie pre varenie kapustnice,
pečenie mäsa alebo výrobu
jaterníc a klobás. „Hlavným
cieľom tohto podujatia, ktoré
sme pripravili v spolupráci
s našimi sponzormi, bolo v
rámci fašiangového obdobia
spestriť dianie v našej obci
a umožniť tým, ktorí nepoznajú, ako sa kedysi zabíjačky
robili, aby to mohli vidieť a
aby ochutnali výrobky mäsiarov. O tom, že toto podujatie
vzbudilo veľký záujem medzi
našimi občanmi svedčí aj vysoká účasť a záujem občanov,
ktorí prišli počas celého podujatia, už od rána sa tu zastavovali a zaujímali sa o dianie,“ informoval nás starosta
obce Ing. Marián Borza. Dve
prasiatka určené na konzumáciu boli privezené zabité do
areálu úradu skoro ráno, kde
s nimi okamžite začali praco-
16
POĎAKOVANIE
Obec Močenok, vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave a uskutočnení Obecnej zabíjačky a za finančnú, či materiálnu pomoc a spoluprácu pri organizačnom
zabezpečení tohto podujatia. Veľké ďakujem patrí:
Sponzorom: Ivanovi Tóthovi, Jurajovi Lenickému, Ing.
Miroslavovi Tóthovi, Ľudovítovi Hochelovi, Jarmile a Gabrielovi Lenčéšovcom, Angelike a Milošovi Kútnym,
Majstrom mäsiarom za ich vynikajúce mäsové výrobky
– p. Štefanovi Lenickému, Ing. Miroslavovi Pápayovi a pani
kuchárke Marte Lenčéšovej.
Spolupracovníkom: kolektívu pracovníkov kultúrneho
strediska ,pracovníkom hospodárskeho dvora.
Všetci horeuvedení majú veľkú zásluhu na tom, že prvý
ročník obecnej zabíjačky bol úspešný. Verím, že týmto ročníkom sme odštartovali ďalšiu kultúrno-spoločenskú akciu,
ktorá našich spoluobčanov zabaví a spojí v medziľudských
vzťahoch . Neposlednom rade chceme udržiavať zabíjačkové
tradície, ktoré boli vo fašiangovom období našim predkom
tak blízke. S úctou všetkým ĎAKUJEM!
Ing. Marián Borza
starosta obce Močenok
Fašiangy 2013
Fašiangové popoludnie
a pochovávanie basy
Fašiangové slávnosti v našej obci pokračovali aj v nedeľu 10. februára, kedy sa v
kultúrnom dome konalo tradičné podujatie – Fašiangové
popoludnie spojené s pochovávaním basy. Sála kultúrneho domu sa pred začiatkom
programu takmer úplne naplnila divákmi očakávajúcimi
veselý program. Ich očakávania naplnili napríklad aj
humoristi Roman Mihálka a
Adrián Ohrádka, ktorí sprevádzali celým programom.
Z hudobných hostí sa ako
prvá predstavila Dychová
hudba Močenská kapela s
pásmom ľudových piesní.
Dychovkárov na pódiu vystriedali folkloristi z Folklórnej skupiny Močenčanka s
pásmom Drápačky, v ktorom
divákom priblížili už takmer
úplne zaniknutú tradíciu driapania peria v jednotlivých
domácnostiach. So svojím
programom sa predstavili aj
Močenskí speváci, ktorí návštevníkom ponúkli niekoľko
slovenských ľudových piesní.
Tancom z Rejdovej sa zasa
prezentovali mladé dievčatá
z Folklórnej skupiny Močenčanka.
Vyvrcholením
programu
bolo pásmo pochovávania
basy na znak skončenia fašiangového obdobia v podaní
Folklórnej skupiny Močenčanka. Humorné repliky v
scénke pobavili divákov v sále
a mnohokrát vyvolali salvy
smiechu. „Zdá sa mi, že som
ešte ani jeden tento program,
čo sa týka pochovávania basy,
nezmeškal a dnes som bol
úplne nadšený. Blahoželám a
vujú naši močenskí umelci, či
už je to DH Močenská kapela,
FS Močenčanka, Močenskí
speváci, alebo dievčatá z ta-
gratulujem všetkým, ktorí sa
na tom podieľali, že to bolo
také nádherné a zábavné,“
páčil sa program Mgr. Jozefovi Gašparíkovi. „Čím ďalej
je to lepšie, aj pesničky nové
všelijaké, pekné je to, vidíte
to aj podľa ľudí, že každému
sa to páči,“ nešetrila chválou
pani Kozárová. „Chodíme
sem každý druhý rok, ale
tento rok bolo úplne super a
iná verzia pochovávania basy,
ako zvykneme poznať, takže
bolo to veľmi, veľmi dobré,“
pridala chválu na program aj
pani Mária. „Mne sa to páčilo
fantasticky, no je to krajšie a
krajšie každý rok,“ doplnil
Karol Malík.
„Program fašiangového popoludnia a pásmo pochovávanie basy si každoročne pripra-
nečnej
ťažké
rokom
morný
zložky FS. Je veľmi
vymyslieť každým
iný, zaujímavý a huprogram a aby diváka
zaujal. No naši umelci to
zvládli na výbornú a ja som
na nich hrdá. Všetkým patrí
veľké poďakovanie za ich
zodpovednosť a príkladnú
prácu. Vďaka im sme opäť
prežili jedno nezabudnuteľné
podujatie pri ktorom sme načerpali síl do ďalších dní“. S
dojatím a radosťou sa všetkým účinkujúcim poďakovala
za viac, ako dvojhodinový
fašiangový program Gabriela
Borzová, vedúca Kultúrneho
strediska v Močenku.
Symbolickým
pochovaním basy sa skončilo veselé
obdobie hojnosti a zábavy,
ktoré vždy definitívne končí
v utorok o polnoci pred Popolcovou stredou. V tomto
roku padol dátum Popolcovej
stredy – prvého dňa pôstu - na
13. február.
poďakovanie
Správca farnosti v Močenku Jozef Černák s organizačným
výborom srdečne ďakujú všetkým sponzorom, ktorí prispeli
cenami do tomboly IV. ročníka Farského plesu. Výťažok z
tomboly sa použije na opravu farského Kostola sv. Klementa
v Močenku.
Taktiež ďakujeme obecnému úradu a kultúrnemu stredisku
za pomoc a spoluprácu. Pán Boh Vám odplať za Vašu pomoc.
Jozef Černák , správca farnosti
Ďakujeme vdp. Jozefovi Černákovi a vdp. Jánovi Vicianovi
za zorganizovanie a podporu IV. Farského plesu v Močenku.
Obrovský záujem o toto podujatie je určite najväčším poďakovaním a povzbudením pri organizovaní ďalších ročníkov.
Pán Boh Vám odplať Vašu snahu a obetu. Močenskí veriaci
Organizátori Obecno-podnikateľského plesu touto cestou
ďakujú všetkým sponzorom, ktorí darovali vecné a finančné
dary do tomboly na jubilejný 10.ročník obecno-podnikateľského plesu. Srdečne ďakujú i všetkým návštevníkom,
ktorí prijali pozvanie na tento úspešný a reprezentačný ples.
Štefan Rábek, podnikateľ
a Ing. Marián Borza, starosta obce
Pracovníci kultúrneho strediska úprimne ďakujú i prostredníctvom časopisu Močenok podnikateľovi Štefanovi Rábekovi
za darovanie výťažku z tomboly obecno-podnikateľského
plesu, ktorý bude použitý na kultúrne akcie organizované počas osláv 900.výročia prvej písomnej zmienky o našej obci.
Vážime si toto rozhodnutie a srdečne ďakujeme!
Kolektív prac. Kultúrneho strediska v Močenku
17
Bohaté sneženie za ostatné obdobie
V polovici januára počasie pripravilo
nielen obyvateľom Slovenska poriadne
zimné prekvapenie v podobe nevídane
bohatej nádielky snehu. „Keby napadalo
ešte viacej snehu, aspoň pol metra, bola
by pod Tópartom dobrá lyžovačka,“ povedal nám s úsmevom Vladimír Chňapek. „Nech len napadá, veď na to deti
čakali a možno, že aj niektorí dospelí.
Ja nie, ja už sa nesánkujem,“ pridala sa
aj Júlia Kučerová. Počasie bolo navyše
na mnohých miestach aj veterné, čo spôsobovalo najmä na cestách nemalé problémy. Cesty 3. triedy, teda hlavný ťah z
Nitry smerom do Šale a Hájskeho, spadajú do kompetencií regionálnej správy
ciest, miestne komunikácie si udržiava
obec vlastnými prostriedkami. „Pracovníci obce pri odhŕňaní snehu používajú
snehovú radlicu, majú 24 hodinovú pohotovosť a keď mrzne alebo je poľadovica, tak sa posýpa kamennou drťou
pomocou rozmetadla,“ informoval nás
vedúci útvaru služieb a investičnej výstavby obce Miroslav Lóži. Momentálne
sú na skládke posypového materiálu v
hospodárskom dvore dostatočné zásoby
drobného posypového kameniva, ktoré
sa v prípade dlhého obdobia so snehom a
poľadovicou dajú jednoducho doplniť.
V obci je však okrem miestnych
komunikácií aj niekoľko kilometrov
chodníkov. Zo zákona sú síce majitelia
nehnuteľností povinní odpratávať sneh
z chodníkov pred svojimi nehnuteľnosťami, stále však zostávajú stovky metrov chodníkov a plôch nesúvisiacich
s nehnuteľnosťami občanov, ktoré je
potrebné udržiavať schodné, pretože po
nich prejde denne množstvo chodcov.
„Chodníky väčšinou odhŕňajú pracovníci v aktivačnej činnosti, ale keď je to
potrebné, alebo napadá viacej snehu, tak
sneh odpratávame aj pomocou UNC a
v prípade poľadovice posýpame chodníky aj ručnými vozíkmi,“ doplnil Miroslav Lóži. Najviac snehových zrážok za
ostatné obdobie spadlo v priebehu noci a
dňa 14. januára. So snehom na dvoroch,
cestách a chodníkoch sa v ten deň borilo
množstvo obyvateľov aj pracovníkov
obce. „Odhŕňali včera aj dva razy a teraz posýpali. Veď je zima, tak nech to
sneží,“ konštatovala Valéria Kadúcová.
„Je to dobré, dá sa prechádzať,“ potvrdila aj Mária Péterová. „Bolo to veľmi
dobre odhrnuté, sme spokojní, Močenok
sa stará o chodníky a o cesty,“ pochvaľoval si Ladislav Pilo.
Napriek snahe obce o čo najlepšiu
schodnosť chodníkov a zjazdnosť ciest
je však namieste pripomienka zvýšenej opatrnosti pre účastníkov cestnej
premávky aj chodcov – klasické zimné
úrazy, najmä podvrtnutia či zlomeniny sa
totiž každoročne počítajú na stovky!
Karneval v materskej škole
Posledný deň tohtoročného fašiangového obdobia – utorok 12. februára
- využilo na zorganizovanie karnevalu
vedenie materskej školy v našej obci. Vo
všetkých triedach školy bola pripravená
pekná fašiangová výzdoba, v prehrávačoch dobrá hudba a pani učiteľky si
rovnako ako deti pripravili karnevalové
masky. „Deti sú prezlečené v maskách,
majú pripravené hostinky a samozrejme,
veselú hudbu. Prostredníctvom rôznych
výmen v triedach tieto fašiangové karnevalové sprievody prejdú z jednej triedy
do druhej, tam sa popredstavujú deti v
maskách a potom si spolu zatancujú, zasúťažia a myslím si, že tak ukončia tento
veselý deň, aj celé toto veselé obdobie,“
povedala nám riaditeľka materskej školy
Mgr. Soňa Hippová. Deti sa vo všetkých
triedach školy vynikajúco bavili, spoločne tancovali, alebo obdivovali masky
svojich priateľov. V každej triede sa našla pestrá zmes zaujímavých masiek – od
princezničiek, cez víly, zajkov, včielky,
medvedíkov, pirátov, zbojníkov, indiánov až po najrôznejších bojovníkov a komixových hrdinov. „Som medvedík a už
mi mamička dávno kúpila túto masku,“
povedal nám Milanko. „Túto masku mi
vymyslela a vyrobila maminka,“ pridala sa Naďka prezlečená za pirátku.
„Maminka mi ju kúpila,“ prisvedčil aj
Filipko. „Ja som černokňažník a masku
mi požičala jedna teta,“ prezradil Miško.
„Ja som vreskot a masku mi kúpila maminka,“ povedal nám Dávidko. „Toto
mi doniesol jeden ujo, nálepky na prilbe
som si požičal, okuliare mi kúpili a tú
prilbu som mal doma,“ podrobne vysvetlil „motorkár“ Andrejko.
Karnevalová zábava postupne gradovala vo všetkých triedach. Dobrú náladu
deti podporili návštevami spolužiakov
v susedných triedach, tancom na obľúbené piesne alebo malým občerstvením
pripraveným v každej z tried. „Dnes som
sa tešila na karnevalovú hostinu,“ povedala nám Kvetka. „Výborne sa tancuje
a máme tu pripravené dobré maškrty,“
pochvaľovala si aj Silvika. „Tancujeme,
hráme sa a bláznime sa,“ netajil nadšenie
Milanko. „Mne sa páči na karnevale, že
tu tancujeme a máme tu všetko prichystané,“ pridala sa Ninka. „Na karnevale sa
tancuje a my sa tu veľmi bavíme,“ ukončil debatu Gabrielko. Posledný deň fašiangového obdobia tak škôlkari využili
na zábavu a radosť z pekného podujatia
sa niesla škôlkou až do popoludnia.
Stretnutie učiteľov – dôchodcov
V rovnaký deň ako žiaci dostávali v
škole výpisy známok z klasifikačných
hárkov, sa uskutočnilo v priestoroch základnej školy stretnutie vedenia školy a
časti pracovníkov s učiteľmi – dôchodcami, ktorí už odišli z aktívneho pracovného života v školstve.
Podujatie sa už stalo tradíciou, na ktorú
sa každý teší. V tomto roku sa v zborovni
druhého pavilónu školy zišlo viac ako
20 učiteľov - seniorov. „Toto stretnutie
18
je veľmi vzácne, to sa nedá ani povedať, že ako veľmi. Teším sa, že každý
rok sa takto môžeme stretnúť a veľká
vďaka patrí nášmu vedeniu, hovorím,
že nášmu, lebo človek sa tu cíti ako cez
veľkú prestávku, akoby sme vôbec neodišli. Veľmi si to vážime a sme radi, že
v takomto počte sme sa mohli stretnúť,“
povedala nám Mgr. Mária Karlubíková.
„Na toto stretnutie sa tešíme, nielen ja,
ale všetci celý rok. Keby sa to nekonalo,
tak nás to veľmi zarmúti, pretože chceme
vidieť ako starneme, komu sa ako vedie,
kto má aké vnúčence, tuto si povieme
všetko,“ pridala sa aj Mgr. Jiřina Gašparíková. Stretnutie po roku a u niektorých
aj po dlhšom čase znamenalo množstvo
emócií, zaujímavé rozhovory, prezeranie fotografií i spomienky na spoločne
prežité chvíle. „Strašne som sa tešila, aj
pred dvoma rokmi a pripadá mi to ako ,
ako keby som tu bola naozaj cez veľkú
prestávku. Je tu úžasne,“ tešila sa zo spoločnosti kolegov Mgr. Anna Iváneková.
„Veľmi rada chodím na tieto stretnutia,
pretože tu som prežila svoju mladosť vo
veľmi dobrom kolektíve a nedá mi, aby
som sa nepoďakovala pani riaditeľke,
ktorá na nás, ako dôchodcov, veľmi dbá a
snaží sa, aby sme sa stretli, porozprávali
a zaspomínali na dobré časy, ktoré sme
tu prežili,“ dodala Mgr. Mária Lovásová.
Vedenie základnej školy – riaditeľka a
zástupkyňa školy - si považujú za povinnosť uctiť si svojich bývalých kolegov a
zároveň to aj pre ne znamená stretnutie
s priateľmi. „Odkedy som vo funkcii
riaditeľky tejto školy, tak sme spolu s
pani zástupkyňou zaviedli taký zvyk, v
posledný januárový týždeň sa stretávať s
našimi bývalými kolegami. Sú to ľudia,
ktorých si nesmierne vážime, pretože
odovzdali močenskej škole, močenským
žiakom zo seba kus zdravia, kus svojho
srdca. Porozprávame sa zakaždým o tom,
čo nás bolí, kde nás čo tlačí, aké máme
problémy, aké máme radosti z vnúčatiek
a verím, že táto tradícia, ktorá už beží
13. rok, bude fungovať ešte ďalších niekoľko rokov,“ netajila dojatie zo stretnutia s bývalými kolegami riaditeľka školy
Mgr. Gabriela Lovásová. Bývalí i aktívni
učitelia a pracovníci školstva sa spoločne
bavili do neskorého popoludnia, kedy sa
rozišli s prísľubom budúcoročného stretnutia.
notenia mali z viac ako štyroch stoviek
žiakov základnej školy určite spomínaní
prváci, pre ktorých to bolo prvé skutočné
vysvedčenie, o ktoré sa museli zaslúžiť vlastnými silami. „Bolo to trošku
náročné,“ priznal Martinko. „Som spokojná s tým, ako to dopadlo,“ tešila sa
Lucka. „Bolo to dosť ťažké,“ konštatovala Peťka. „Som spokojná, lebo mám
tam samé jednotky,“ ukazovala nám s
úsmevom výpis Hanka.
Radosť z rozdávania výpisov, ktoré sa
veľmi podobali na koncoročné vysvedčenia, mali aj žiaci ostatných ročníkov,
najmä preto, že sa počas dňa takmer
neučili. Niektorí z nich si však pri pohľade na súpis známok uvedomili, že
koncoročné vysvedčenie by si možno
predstavovali aj lepšie. „Som spokojná,
lebo mám samé jednotky,“ nemala žiadne problémy s učením Patrícia. „Ja
som si myslel, že zo slovenčiny dostanem trojku, z diktátu som mal aj trojku
a raz štvorku, ale dostal som dvojku,
takže som spokojný,“ priznal Adam. „V
druhom polroku si to chcem opraviť,“
povedal na margo svojho nie práve najlepšieho vysvedčenia Mário. „Ja som
spokojná,“ prisvedčila aj jednotkárka
Natálka. „Ja som najspokojnejší na celom svete, lebo mám dobré vysvedčenie.
Na konci roka sa chystám niečo si opraviť,“ povedal nám Frederik.
Polročnú prácu svojich zverencov
hodnotili v každej z tried školy aj učitelia. Počas rozdávania výpisov známok
prezentovali žiakom svoje názory na
jednotlivé dosiahnuté výsledky. „Ja som
s mojimi žiakmi veľmi spokojná, sú snaživí, usilovní, krásne sa pripravujú do
školy a naozaj za tých prvých 5 mesiacov zvládli toho veľmi veľa a svedčia o
tom aj ich vysvedčenia – väčšinou samé
jednotky. Dúfam, že také vysvedčenia
budem môcť písať aj na konci roka,“ tešila sa z šikovných žiakov učiteľka prváckej triedy Mgr. Diana Kamenická. Po
vysvedčeniach si žiaci užili krátke jednodňové prázdniny, ktoré mohli spojiť
s víkendom a oddýchnuť si tak od školských povinností až do 4. februára, kedy
nastúpili do školy, aby otvorili druhý
polrok tohto školského roka.
Polročné vysvedčenia
Štvrtok 31. január bol v tomto roku
významným dňom pre žiakov základných a stredných škôl. Práve v tento deň
totiž dostávali polročné výpisy známok
z klasifikačného hárku. Napriek avízam
niektorých škôl na Slovensku pripájajúcich sa k protestom učiteľov a pracovníkov školstva z konca kalendárneho roka,
že budú rozdávanie polročných výpisov
bojkotovať, prebehlo v močenskej základnej škole všetko podľa zaužívaných
pravidiel. „Neviem, ako to bude na iných
školách, ale my sme sa rozhodli, že tie
výpisy známok za 1. polrok žiaci dostanú a to z toho dôvodu, že si ich rodičia a aj samotní žiaci zaslúžia vedieť,
ako obstáli, ako obstála ich práca v tom
1. polroku. Chceme, aby boli informovaní, pretože spolupráca našej školy a
teda drvivej väčšiny rodičov bola vždy
na vysokej a veľmi dobrej úrovni,“ informovala nás o krokoch školy riaditeľka
Mgr. Gabriela Lovásová. Samozrejmosťou je, že žiaci majú obľúbené a menej
obľúbené predmety. Dokonca už niektorí prváčikovia si ich delia na predmety,
ktoré majú radi a ktoré nie. „Podľa mňa
je najťažší predmet angličtina a najľahší
výtvarná,“ myslí si Karinka. „Ja mám
všetky obľúbené,“ pridala sa Leuška.
„Najradšej mám čítanie a matematiku,
všetko mám najradšej,“ povedala nám
Simonka. „Angličtinu mám najradšej,
ale nejdú mi diktáty,“ doplnil Lacko.
Najväčšiu radosť z polročného hod19
Smútočné
oznamy
Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom,
susedom
a známym,
ktorí sa prišli dňa 18. januára 2013
naposledy rozlúčiť s našou mamou,
starou mamou a prastarou mamou
Helenou Mondočkovou
a odprevadili ju na poslednej ceste.
Ďakujeme za úprimné prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Dňa 20. januára 2013 sme si pripomenuli 35 rokov, čo nás navždy
opustil náš otec, starý otec, prastarý
otec Jozef Mondočko.
S úctou a láskou
spomínajú deti s rodinami
Dňa 11. februára 2013
sme si pripomenuli 25. výročie,
čo nás navždy opustila
naša milovaná sestra
Valika Schlencová
rod. Ištokovičová.
S láskou na ňu spomína
sestra Gitka s rodinou
Dňa 14. februára 2013
sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia nášho
rodáka pána
Michala Karlubika.
S úctou a vďakou
spomína vedenie obce Močenok
a vďační spoluobčania
Dňa 15. februára 2013
sme si pripomenuli
5. výročie, čo nás
navždy opustila drahá
mamička, starká
a prababička Anna Filová.
S úctou a láskou
vo svojich modlitbách
spomína celá rodina
„Osud je občas
veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal.
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.“
Dňa 21. februára 2013 uplynul
jeden smutný rok, čo nás navždy
opustil náš syn, brat Štefan Bako.
S úctou a láskou spomínajú
rodičia a ostatná rodina
20
V tomto
roku uplynú
4 roky,
čo nás
navždy
opustila naša mamička, babička
a prababička
Katarína Benková
a 25 rokov, čo nás opustil náš
otecko, dedko a pradedko
Štefan Benko.
S láskou a úctou
spomínajú dcéry s rodinami
Dňa 27. februára 2013
sme si pripomenuli 4. výročie,
čo nás navždy opustila naša
milovaná mamička, stará mama
a prababka Valika Ištokovičová.
S láskou na ňu spomína
dcéra Gitka s rodinou
„Utíchlo srdce,
utíchol hlas,
milovala život,
všetkých nás.
Spi sladko,
sestrička naša,
snívaj svoj večný sen,
v spomienkach
sme pri Tebe každučký deň.“
Dňa 9. marca 2013 uplynie rok
od smrti našej drahej sestričky
a mamičky Daniely Kováčovej
rod. Lazarovej.
S láskou spomínajú deti Konštík,
Rastík a Lucka s rodinami
a súrodenci s rodinami
„Už niet domova,
už niet kam ísť,
len pri hrobe našej
mamičky sa pomodliť.
Na hrobe kytica, kahanec svieti,
spomienka pravnukov,
vnukov a Tvojich detí.“
Dňa 12. marca 2013 si pripomenieme 5. výročie od smrti našej
drahej mamičky Márie Lazarovej.
S úctou a láskou deti s rodinami
„S vierou v Boha,
s láskou k deťom,
rozišla sa
s týmto svetom.
Boh jej žehnaj večnú
radosť, za lásku a v žití skromnosť.“
Dňa 17. marca 2013
si pripomenieme 17. výročie,
čo nás navždy opustila naša dobrá,
láskavá a starostlivá mama, babka
a prababka Margita Hozáková.
S úctou a láskou
na ňu v modlitbách spomínajú
dcéra a syn s rodinami
„Aj keď Ťa už niet
medzi nami,
v našich srdciach
zostávaš stále s nami.“
Dňa 22. februára 2013
sme si s bôľom v srdci pripomenuli
35. výročie, čo nás navždy opustil
náš milovaný otec, dedko
a pradedko František Suchý.
S láskou a úctou spomínajú
dcéra Marta s manželom,
syn František s manželkou,
vnuk, vnučky a pravnuci.
S láskou spomína celá rodina
„Bolesťou unavená
tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých,
čo si rada mala.
Za všetky Tvoje
trápenia a bolesti, nech
Ti dá Pán Boh večnej milosti.
Spomienka na Teba,
drahá mamička, stále bolí.
Ani čas, ktorý uplynul,
tú bolesť nezahojí.
Za pokojný spánok Tvoj
v modlitbách prosíme
a smútok za Teba v srdci nosíme.“
Dňa 26. marca 2013 uplynú 3 roky,
čo nás opustila mamička a babka
Anna Kupková.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
Ľuba a Hana s rodinou
Spoločenská
kronika
Privítali sme:
Dávid Bludovič
Patrik Vereš
Adrián Péter
Juraj Lenčéš
Karolína Žabková
Opustili nás:
Helena Mondočková, 89-ročná
Veronika Sabová, 83-ročná
Jozef Uher, 53-ročný
Anna Odrášková, 48-ročná
Dezider Lenčéš, 81-ročný
Martin Hadnaď, 26-ročný
INZERCIA
• DoorMont s. r. o. prijme do zamestnania pomocných pracovníkov, tel. č.:
0948 756 848
• Predám RD v Močenku, príjemná lokalita, tel. č.: 0905 979 022.
• Predám, alebo požičiam šaty na 1.
sväté prijímanie, tel. č.: 0911 328 244
Zápis do základnej školy
Začiatok februára patril v tomto roku
škôlkarom, ktorí absolvovali zápis do
prvého ročníka základnej školy. Zápis
sa počas troch dní konal v prvom pavilóne základnej školy. Zápisu do prvého
ročníka sa zo zákona musia zúčastniť
všetky deti, ktoré do konca augusta tohto
roku dovŕšia 6 rokov a deti, ktorým bol
vlani uznaný odklad školskej dochádzky.
V prípade, že rodič svoje dieťa nezapíše
bez ohľadu na to, či mu bude alebo nebude uznaný odklad školskej dochádzky,
dopustí sa priestupku. Predškoláci sa v
základnej škole zapisovali v 3 triedach a
ich spolužiaci zo škôlky si čas čakania na
zápis mohli krátiť v hracom kútiku alebo
rozhovormi s priateľmi. Počas zápisu šesťročných detí učiteľky zisťujú ich predpoklady pre návštevu školy – tzv. školskú
zrelosť. „Mali by sa vedieť správne vyjadrovať. Mali by vedieť povedať svoje
meno, priezvisko, bydlisko. Mali by
vedieť rozoznávať farby a trebárs aj nakresliť niečo pekné. Geometrické tvary
by mali vedieť, do šesť by mali vedieť
napočítať aj predmet ukázať. Niektorí by
mohli byť trošku smelší,“ povedala nám
zapisujúca dlhoročná učiteľka Mgr. Júlia
Dičérová. Každý budúci školák by mal
mať dostatočnú slovnú zásobu, hovoriť
čisto a zrozumiteľne. Mal by byť dostatočne sociálne zrelý, nehanbiť sa nadviazať kontakt s inými deťmi alebo dospelými. Dieťa by nemalo mať problém ani
s hrubou motorikou a orientáciou. V ne-
poslednom rade mu nesmie chýbať vôľa
učiť sa a neustále klásť otázky. Škôlkari,
ktorí sa prišli v tomto roku zapísať do základnej školy, boli väčšinou pripravení na
základné otázky zapisujúcich učiteliek a
bez väčších problémov ich zodpovedali.
„Zápis bol dobrý a dobre sa mi tu kreslilo, vymaľovávalo a počítalo,“ vyjadril
spokojnosť Adamko Packa. „Zápis bol
ľahký a teším sa do školy,“ povedal nám
Samko Šimko. „ Vyfarboval som a kreslil som postavu,“ s úsmevom prezradil
Milanko Kiss. Väčšina budúcich prváčikov netajila radosť zo septembrového
nástupu do školy a tešia sa, že sa tam naučia mnoho nových, zatiaľ nepoznaných
vedomostí. „Teším sa do školy, naučím
sa tam písať, počítať a že spoznám nových kamarátov. Viem rozoznávať farby
a ešte sa viem aj podpísať,“ dodal s odvahou Simonko Eiselle. „Budeme tam
písať, kresliť a počítať,“ skonštatovala
rozhodne Kvetka Pápayová. Od začiatku septembra sa tak od základu zmení
denný harmonogram nielen prváčikov,
ale aj ich rodičov, ktorí budú prípravu na
vyučovanie pravdepodobne absolvovať
spolu so svojimi deťmi. „Toto je naša
prvá prváčka. No a uvidíme, čo bude
v septembri. Ale tak, asi mamička sa s
ňou bude učievať,“ prezradila mamička
budúcej prváčky Kvetky pani Pápayová.
„Nie je to prvý prvák, jedného sme už
mali, teraz chodí do tretej a myslím, že
na učenie sa teší,“ dodal spokojný otecko
Peter Straňák. „Máme druhého prváka
– a veľmi sa tešíme, či nám to pôjde tak
dobre ako s prvým synátorom. Učíme sa
spolu, tak teraz budeme len pokračovať
v tom, čo sme začali,“ prezradila pani
Leššová. Niektoré z detí, ktoré v týchto
dňoch absolvovali zápis do prvého ročníka, môžu mať problémy, s ktorými sa
do septembra budú musieť popasovať,
v odôvodnených prípadoch však môžu
dostať na žiadosť rodiča a odporúčanie
psychológa ročný odklad školskej dochádzky. Vo väčšine týchto prípadov
je dôvodom pre odklad napríklad častá
chorobnosť dieťaťa, oneskorený vývin
reči, emocionálna nezrelosť, hyperaktivita a podobne. „Zatiaľ deti, ktoré sme tu
mali, nemali žiadne výrazné problémy.
Akurát sú trošku problémy s výslovnosťou, sikavkami. Čo sa týka počítania,
farieb, geometrických útvarov, všetko
zatiaľ zvládli,“ skonštatovala učiteľka
Mgr. Martina Červeňanská. Predškolské
triedy v materskej škole v našej obci v
tomto roku navštevuje päťdesiatka žiakov a približne toľko prvákov nastúpi v
septembri aj do prvého ročníka základnej školy.
Úspešná halová sezóna močenských prípraviek
V mesiacoch január, február sa močenské futbalové prípravky U10, U9 a U8
zúčastnili viacerých halových turnajov.
U10
Najväčší úspech dosiahla prípravka
U10 víťazstvom na turnaji BoSaR Cup
s výbornou účasťou mužstiev z Čiech a
slovenskej ligy. Najlepším strelcom turnaja bol domáci hráč Thomas Kotlár a
najlepším hráčom turnaja bol taktiež domáci Timotej Kudlička.
BoSaR Cup
FK Močenok – FC Nitra 0:2
FK Močenok – MšK Žilina 3:0
FK Močenok – Sigma Olomouc 2:0
FK Močenok – Sparta Brno 4:0
FK Močenok – Dukla Banská Bystrica
2:0
FK Močenok – Vion Zlaté Moravce
1:0
FK Močenok – AS Trenčín 2:0
Ďalší turnaj, ktorého sa zúčastnila
prípravka U10, sa uskutočnil 2. 2. 2013
pod názvom Winter Cup. Močenské futbalové nádeje obsadili pekné 2. miesto
po prehre vo finále na penalty s FK
Dúbravka Bratislava.
Dňa 9. 2. 2013 na domácom turnaji
Kotlár Cup obsadili taktiež hráči prípravky U10 2. miesto po finálovej prehre
so Slovanom Bratislava 3:0. Najlepším
strelcom turnaja bol opäť domáci Thomas Kotlár.
U9
Prípravka U9 obsadila 26. 1. 2013 na
treťom ročníku futbalového turnaja Memoriálu Štefana Murana 6. miesto, a to aj
napriek tomu, že svoju základnú skupinu
vyhrala.
U8
Na medzinárodnom halovom turnaji
vo futbale konanom 27. 1. 2013 sa mladé
futbalové nádeje prípravky U8 umiestnili na 3. mieste, pričom najlepším hráčom turnaja bol domáci zverenec Filip
Kollár.
Následne na turnaji 10. 2. 2013 skončili na krásnom 2. mieste, keď vo finále
nestačili na Slovan Bratislava a prehrali
na pokutové kopy. Najlepším strelcom
turnaja sa stal Marko Chán.
Stanislav Packa
tréner prípraviek
Pozvánky
na turnaje:
2. 3. 2013 – Športová hala – Močenok - kategória U10
3. 3. 2013 – InexHausgarden Cup Športová hala – Močenok - kategória
U8 (medzinárodný turnaj)
21
Mládežnícky futbal v našej obci
Futbal na svete i na Slovensku je športom číslo jeden. Nie je tomu inak ani v
našej obci. I keď o tom mnoho občanov
vie málo alebo takmer nič, treba pripomenúť, že v týchto vekových kategóriách reprezentuje našu obec takmer 60
žiačikov, mladších žiakov a dorastencov.
Poznáme ich pod názvami U-9, U-10 a
mladší žiaci. Ich pokračovateľmi sú starší
žiaci a dorastenci, teda chlapci od 15 do
19 rokov. Ich trénermi a pedagógmi sú
Roman Szabo, Stano Packa a pred nimi
to bol veľký nadšenec detského futbalu
pán Bohuš Pákozdy. Starších žiakov trénuje a usmerňuje učiteľ ZŠ Daniel Čiernik. Všetci menovaní venujú obrovské
úsilie na to, aby učili deti a mládežníkov narábať s futbalovou loptou. Sú to
deti od 1. do 4. triedy a potom tí starší.
O tom, že ich toho naučili veľa, svedčia
futbalové turnaje v športovej hale. Súperia s mužstvami z celého Slovenska i
spoza hraníc. Na halových turnajoch boli
Olomouc, Brno, Slovan Bratislava, B.
Bystrica, Trenčín, Trnava, Vion Z. Moravce, FC Nitra... Teda žiaci z klubov s
dlhodobou tradíciou. Ani v jednom z
turnajov neurobili obci a futbalovému
klubu hanbu. O menách Kotlár, G. Tóth,
bratia Kudličkovci, Lenčéš, Kollár ešte
budeme veľa počuť, ak budú pokračovať
v rozvíjaní svojho talentu. Preto treba
vysloviť poklonu tým, čo sa venujú ich
talentom bez nároku na odmenu. Je potrebné, aby výbor FK venoval mládeži
pozornosť. Tam rastie nádej močenského
futbalu.
V súčasnej situácii futbal dospelých
reprezentujú hráči z iných miest a obcí.
Ešteže sa hrá interliga. Talenty máme,
no chýba väčšia chuť reprezentovať
obec. Až sedem chlapcov navštevovalo
futbalovú triedu v Šali-Veči, no ani jeden nereprezentuje obec. Treba využívať
finančné prostriedky, ktoré dáva obec
a sponzori, v prvom rade na výchovu
vlastných odchovancov. Tam je záruka
budúcnosti FK Močenok. Je všeobecne
známe, že investície do výchovy a vzdelávania mládeže sú najlepšie investície.
Platí to aj v prípade mládežníckeho
športu. Starostlivosť o prípravky vo fut-
Príprava FK Močenok
Štvrtý celok po jesennej časti súťaže
- seniorské mužstvo Futbalového klubu
Močenok vedie v príprave na odvetnú
časť IV. ligy nový tréner, ktorý má skúsenosti i zo zahraničia. „Vymenili sme
trénera, nakoľko si myslím, že pán Kollárik už nemal mužstvu čo dať, takže
sme angažovali pána Mariána Elefanta,
bývalého hráča Slovana Bratislava, ktorý
má trénerské skúsenosti aj z Rakúska,“
ozrejmil situáciu prezident FK Močenok
Ľudovít Hochel. Zmenami prešiel aj hráčsky káder. Podľa informácii odišli ôsmi
vana Jaroslav Timko. Do prípravy malo
v pláne vedenie klubu zapojiť aj dorastencov. Na prípravnom zápase sa však
k stabilným hráčom Kostolánimu a Tichému pripojil iba kanonier dorasteneckého mužstva Vencel. „Som sklamaný,
na dnešnom zápase mali byť štyria hráči
z dorastu, ktorých chceme postupne zabudovávať do mužstva. Vidím, že títo
hráči nemajú záujem. Bohužiaľ, tak musíme hľadať cudzích hráčov. Ja som išiel
do močenského futbalu hlavne s tým, že
zapracujeme domácich hráčov, ktorí by v
budúcnosti posilnili močenské mužstvo.
Moja predstava bola jedna vec, ale realita je iná. Chlapci vôbec nemajú záujem
hrať za Močenok a nemajú záujem trénovať,“ netajil sklamanie zo situácie Ľudovít Hochel. Príprava seniorského mužstva na jarnú časť IV. ligy sa skrátila, no
i napriek tomu majú futbalisti Močenku
smelé plány. „Zimnú prípravu sme skrátili zhruba o mesiac. Jednak sme nemali
hráčov, jednak aj finančné prostriedky
bale prináša prvé ovocie. Keď vybehnú
na hraciu plochu detičky v pekných dresoch s logom Hochel, Demo, Tóth, je to
aj o našich podnikateľoch, ktorí sú často
sponzormi turnajov. Ich ochota darovať
deťom občerstvenie je dojemná. Podnikateľ, pán Benčík, daroval všetkým
účastníkom vianočné balíčky. O tom,
že turnaje majú úroveň a dobrú organizáciu, svedčia aj pochvalné vyjadrenia
funkcionárov a trénerov zúčastnených
družstiev. Do obce prichádzajú aj futbalové osobnosti. Na jednom z nich bol
aj bývalý československý reprezentant,
pán Hrdlička – bývalý hráč Slovana Bratislava. Kus práce v propagácii detského
športu vykonáva aj naša televízia, ktorá
prináša reportáže z turnajov. Ak budeme
pracovať s deťmi tak, ako za ostatných
5 rokov, nemusíme sa báť o budúcnosť
močenského futbalu. Ešte je potrebné
venovať pozornosť propagácii, aby na
tieto krásne športové turnaje prichádzalo
viac divákov.
PaedDr. Vincent Tóth
učiteľ na dôchodku
– tie finančné prostriedky nie sú až také
veľké, aby sme mohli zrealizovať zimnú
prípravu podľa našich predstáv. Napriek
tomu sa skúsime naladiť tak, aby sme
tú jarnú časť hrali na špici tak, ako sme
zvyknutí. Dúfam, že chlapci sa dajú dokopy a budeme ťahať za jeden povraz a
dotiahneme to do víťazného konca,“ robí
si napriek problémom s kádrom smelé
plány prezident FK Močenok Ľudovít
Hochel.
poďakovanie
hráči. Do kádra pribudli bývalý brankár
Galanty Valenský, Dušek z Ružinova, po
zranení sa vrátil Danada a útočnú silu
Močenku by mal zvýšiť bývalý hráč Slo22
Močenskí prípravkári U9 ďakujú p. Gabrielovi Lenčéšovi, majiteľovi firmy
EISEN a p. Ernestovi Dičérovi, majiteľovi firmy PRIMASTEEL za pomoc a finančnú podporu pri organizovaní 3. ročníka futbalového turnaja - Memoriál Štefana Murana.
Download

na stiahnutie ( pdf - 2185KB )