Fórum pre spoluprácu v oblasti politiky trhu práce
Doku Informačný seminár
(ALL)
Rakúsko-slovenskej akadémie expertov
Služby pre podniky – medzi víziou a skutočnosťou?
DOKUMENTÁCIA
Andreas Salmhofer (WISDOM)
DÁTUM
streda, 09. júna 2010
MIESTO
ÚPSVaR, Bratislava, Slovensko
Župné námestie 5-6, 812 67 Bratislava
MODEROVANIE v skupine:
JAZYKY
František Brezovský (ÚPSVaR)
Susanne Kratochwil (WISDOM)
slovenský, nemecký
Fórum pre spoluprácu v oblasti
politiky trhu práce
Program na stredu,
9. júna 2010
09:30-10:00
Príchod, káva
Privítanie a úvod do programu
10:00-10:10
František Brezovský
(ÚPSVaR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny), SK
Susanne Kratochwil (WISDOM), AT
I. schôdza:
Dopyt, ponuka a vízie v súvislosti so službami pre podniky
10:15-10:45
10:45-11:30
Perspektívy ÚPSVaR a AMS
Adrián Augustín, (ÚPSVaR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny), SK
Harald Jarosch (AMS, krajinská pobočka Viedeň), AT
Otázky, pripomienky, diskusia
12:00-13:30
Obed
II. schôdza
Služby pre podniky – medzi víziou a skutočnosťou?
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
Podnik ako klient na SK a v AT
Miroslav Molnár (PHOENIX GROUP), SK
Anna Machalíková (Dopravný podnik Bratislava, a.s.), SK
Harald Jarosch (AMS, krajinská pobočka Viedeň), AT
Otázky, vyjadrenia a diskusia
Zhrnutie dňa
15:45-16:00
František Brezovský
(ÚPSVaR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny), SK
Susanne Kratochwil (WISDOM), AT
2
Fórum pre spoluprácu v oblasti
politiky trhu práce
3
Privítanie a úvod do programu
Po privítaní účastníkov workshopu otvorili dvaja moderátori informačného seminára (ALL), František
Brezovský (ÚPSVaR) a Susanne Kratochwil (WISDOM) podujatie s názvom „Služby pre podniky – medzi
víziou a skutočnosťou". Dokumentácia rôzniacich sa štádií inštitucionalizácie, ako aj detailné vyhodnotenie mali
Zľava doprava: Susanne Kratochwil a František Brezovský
byť pozitívnymi sprievodnými javmi informačného seminára. Podľa oboch moderátorov bude v konečnom
dôsledku potrebné zvládnuť dôležité úlohy spojené s otvorením trhov práce od mája 2011 a podporiť podniky v
súvislosti s napätou hospodárskou situáciou.
I. schôdza
Dopyt, ponuka a vízie v súvislosti so službami pre podniky
Na to, aby sa prekonali štátne, inštitucionálne a myšlienkové rozdiely v oblasti kompetencií v súvislosti s
ťažiskom „Služby pre podniky”, treba ozrejmiť ich zásadne vlastnosti. Tým sa okrem iného má zvýšiť
porozumenie pre spôsob práce, ako aj pre právne a inštitucionálne podmienky príslušnej partnerskej krajiny.
Vďaka takto vytvorenej transparentnosti môžu mať kooperačné štruktúry medzi rakúskymi a slovenskými
inštitúciami trhu práce, ktoré sa práve vytvárajú, ideálne predpoklady na upevňovanie.
Slovenské perspektívy
Adrián Augustín (ÚPSVaR) prezentoval zásadnú situáciu na trhu práce s aktuálnymi údajmi a informáciami a
opísal inštitucionálnu spoluprácu s podnikmi. Hlavným cieľom v tejto súvislosti je, aby slovenský úrad práce
dlhodobo a udržateľne spolupracoval so zamestnancami. Špecializovaní úradníci inštitúcií trhu práce, takzvaní
agenti pre pracovné miesta, sú zodpovední za nadviazanie kontaktu so zamestnávateľom, jeho rozširovanie a v
konečnom dôsledku podporovanie tak z hľadiska práva, ako aj komunikačnej techniky. Pokúšame sa vytvoriť
vzájomnú výmenu informácií, aby sme lepšie odstránili momentálne nedostatky.
Títo agenti sú v rámci inštitúcií dôsledne štruktúrovaní podľa činností, regiónov a kritérií špecifických pre
odvetvia. Ťažisko úloh týchto agentov spočíva vo vytváraní osobných kontaktov a spájaní podnikov, ako aj
ÚPSVaR, do sietí s informačnými zdrojmi relevantnými pre trh práce. Databázy s voľnými pracovnými miestami,
ktoré rešeršujú títo agenti, sa štrukturalizovane implementujú do prebiehajúceho procesu slovenského úradu
práce. Organizácia výberových konaní, o ktoré sa starajú zamestnávatelia a úrady práce vychádza z takto
získaných vedomostí. Reštrukturalizácie a aktualizácie na webových stránkach inštitúcií ÚPSVaR plánované v
budúcnosti majú zamestnávateľom uľahčiť hľadanie potenciálnych zamestnancov.
Fórum pre spoluprácu v oblasti
politiky trhu práce
4
Zľava doprava: Adrián Augustín a Harald Jarosch
Rakúske perspektívy
Harald Jarosch (AMS Viedeň) načrtol popri dimenziách organizácie a zabezpečenia kvality základné znaky
interných služieb pre podniky v AMS. Federálna štruktúra Rakúska sa v podstatných znakoch odzrkadľuje v
podstate služieb pre podniky, pričom sa v rámci tohto ozrejmenia musí obzvlášť brať do úvahy špecifickosť
spolkovej krajiny Viedeň. Informácie, poradenstvo a starostlivosť sú tri smerodajné okruhy úloh, pričom popri
problematike politiky trhu práce existuje pre mládež, a pre takzvaných kľúčových klientov špecifickejší postup.
Základná myšlienka organizačnej štruktúry resp. hlavného procesu znie „podporovať podniky“, pričom sa
integrujú aj procesy týkajúce sa zamestnávania cudzincov a systému včasného varovania. Cieľom služieb pre
podniky je zvýšiť stupeň zapojenia sa na trhu práce. Dôležité indikátory v tejto súvislosti sú obsadenie
pracovných miest, ako aj akvizícia voľných pracovných miest s ukončeným vzdelaním alebo vyšším vzdelaním.
Cieľmi vyhodnocovania sú čísla v súvislosti s navštevovaním podnikov, spokojnosťou klientov a ďalšími
definovanými ukazovateľmi kvality podľa základných usmernení AMS.
Diskusia nadväzujúca na I. schôdzu, ktorú moderoval František Brezovský (ÚPSVaR) a Susanne Kratochwil
(WISDOM), tematizovala vstupy v súvislosti s katalógmi zamestnávateľov, systémami včasného varovania,
veľtrhmi práce, podnikovými databázami, možnosťami prepojenia v sieti, ako aj všeobecnými rozdielmi resp.
spoločnými bodmi medzi Slovenskom a Rakúskom.
II. schôdza
Služby pre podniky – medzi víziou a skutočnosťou?
Obaja moderátori pozvali expertov z oblasti podnikateľov, ktorých úlohou bolo hovoriť o svojich skúsenostiach s
aktérmi politiky trhu práce a prípadných možnostiach pre ďalší vývoj, ktorý s tým súvisí.
Miroslav Molnár (PHOENIX GROUP) predstavil podnik a vysvetlil, že PHOENIX je druhým najväčším
farmaceutickým distribučným podnikom v Európe, a má pobočky vo väčšine európskych krajín. Od roku 2004
má podnik sídlo aj na Slovensku a spolupracuje so slovenským aktérom trhu práce ÚPSVaR. Jeho návrhy na
zlepšenie efektívnosti agentov sú predovšetkým v oblasti komunikácie medzi inštitúciami, podpory vzdelania,
výmeny skúsenosti medzi zamestnancami, rekvalifikačných kurzov pre zamestnancov a vytvorenie odborných
profilov vzťahujúcich sa na prácu.
Anna Machalíková a Martin Jerguš (Dopravný podnik Bratislava, a.s.) poskytli dobre štruktúrovaný prehľad o
svojom podniku, zdôraznili zmeny posledných rokov a poskytli výhľad na budúce vnútropodnikové projekty.
Následne bola načrtnutá spolupráca s ÚPSVaR, z ktorej vyplýva, že spolupráca sa síce nachádza na ideálnych
základoch z osobného hľadiska a hľadiska oblasti politiky trhu práce a zamestnanosti, zatiaľ čo zo strany
ÚPSVaR existuje potreba konať v oblasti proaktivity a headhuntingu.
Harald Jarosch (AMS Viedeň) hovoril o novinke v oblasti služieb pre podniky, ktorá sa na webovej stránke
implementovala od februára 2010 a momentálne v lete 2010 prebehnú ďalšie úpravy. Výhody pre podniky sú
Fórum pre spoluprácu v oblasti
politiky trhu práce
5
predovšetkým v oblasti konania flexibility založenej na webe, cieľovej presnosti, úspory času a s tým súvisiacej
transparentnosti.
Zľava doprava: Miroslav Molnár, Martin Jerguš, Anna Machalíková a Harald Jarosch
Koncepcia sa prispôsobila požiadavkám podnikov a v budúcnosti umožňuje ďalšiu aktualizáciu.
Zhrnutie dňa
V zhrnutí dňa moderátori Susanne Kratochwil a František Brezovský znovu zdôraznili, že bolo možné vytvoriť
určitú transparentnosť v súvislosti so spoluprácou medzi podnikmi a aktérmi politiky trhu práce, a tá môže byť
znovu implementovaná v ÚPSVaR a AMS.
Download

dokumentácia - expak