a
cka
Studen
Kapucyñska
Kadrówki
Maja
A
CK
IE
J. Kiliñ- Zduñska
skiego
ski
Pole
M
a
sk dal
ieg iño
go
Sandomierska
J
KIE
cie
ar
Bulw
M. Ba
³u
Wa
NIC
OP
Rolna
LE
owa
N
KO
a
G
ROND
GRUNWAL
na
gra
Wy ³haka
Bu
INO
S
AS
EC
T
ON
M
ow
er
w
Sk
wa
bo
Dê
³
Pu
go
ie
k
as
wile
as o
W kieg
s
ka
ac
ka
dy
na
wa
gro
ska
¿a
Ró
r
de
nfe
Ko
ro
we
Sk
nic
b
Dê
Za
ka
edz
ców
roñ y
Szw
Ob oczt kiej
P ñs
a
Gd
³a
Dia
a
WIŒ
Zamk
M.
Rynek
Dêbnicki
roŸ
Pownicza
Bar
KA
TY
g
Dro
YN
RZ
IE
KI
SZ
CIU
C
NIE
Dêbniki
PO
ST
MONICKI
DÊB
Œ
KO
TADEUS
ZA
GO
li
ów
ow
or o
m ieg
Ko sk
n
SKIE
kom
zk
arTat ka
s
rs
ato
S
ASIÑ
Syro
³óc
a
go
sa
tów
ka
Se
leñsk
Œwiat
raw
Mokiego
s
W
ck
kie
ws
are
a
Nowy
Retoryka
R
Z. K
ie
ck
Fil
ze
as
Pru
sko
Mla
a
rsk
ato
alw
9
4
w
Kr
F
Smo
STRA
AL.
£o
a
a³ak
S
Stadion IA
COV
KS CRA
Ka³u¿y
Focha
O
DSKIEG
J. PI£SU
ZW
3-go
G
nicz
p
Kru
Garncarska
Irgardena
Skarbowa
AL. ADAMA
Czysta
ska
W
POD ALE
ZA
KIEW
IC
MIC
TA
Oleandry
Park
Jordana
Raj
Pia
KA
ON
Cz
wiearno
jsk a
IC
YM
s
ow
EL
RM
. RE
an
iego
Szujsk
W£
ch
o
kieg
Aka
Górnic demia
zo-Hu
tnicza
KA
Ko
KRAKÓW
DÊBNIKI
Wierzbowa
a
Asnyk
ci
Za
RP
ES
TE
IET
FA
D
Dwernickiego
w
ZE
JÓ
P
brzodez
ie
ck
li
Ha
a
a
tosz
M
NA
IŒDLajwór
ska
ñska
che
os
wa
Try
o
Gaz
terska
Bonifra
-
low
Chmieo
kieg
yñca
awrz
œw. W
ePrzym a
sk
Bar
a
Józef
W¹
a
Bo
A
ki
a
tor
Wie
ñs
o³y
rW
OWSK
lwa
Bu
iñska
OW
Szeroka
Lewkowa
uba
Jak
a
Kup
wa
AR
ST
a
dow
Mio
a
er
zau
Izaaka
Now
KRAK
ñska
stia
wej
go
Augu
szko
8
a
w
Wêg³o
Piekars
Skaw
s
Jo
Kazimierz
na
³ecz
Ska
ery
Est
ise
Me
œw.
ska
y
uliñ Katarzyn
có
skiego
Bogus³aw
LA
Y
ŒW. G
ERTR
UD
icza
Kanon
a
lsa
ka
6
œln
Orze
wa
s³a
kie
dec
Kor
i
tan
Pa
i
o
od
a
w
ele
s
r
Wa
ia³a
o C
nkie
Su nicza
.S
œw
DO
LDZKIE
.
ozo B
wa
M
LA
A DIET
JÓZEF
W
siñ rzeska
icz
Brz
¿eg
Bo
ek
Kolet
G
na
M
DO nieszki
RAœw. Ag
za
Smoc
I
bastia
ST
o
ad
og mku
r
D a
ka
Z
ñs
rdy
a
rn
Be
ST DZK
MO AL
W
N
RU
o
Stradom
awel
1
œw. Se
reg
tyka
ow
ole
So³
kiewicza
tal
op
J. Sa
Grodzka
7 10
bli
wi
GO
PODZAMCZ
E
Zy
aro
SKIE
Poselska
Senacka
taja
Me
W
iel
K
H.
Librowszczyzna
Dom
kañs inika
M.
ika
ern
p
Ko
o³³¹
M.
St
SZEW
zkañska
ncis
Fra
Ma³y
Rynek
Sie
a
nn
Grodzka
Sto
lars
ka
Mariacki
Morsztynowska
œw
.J
2
Bracka
Wi
œln
ia
3
Sk³odowskiejCurie
W
a
sk
Ja
³êb
a
gie
l
5
y
sza
³³owska
Rynek
G³ówny pl.
ma
Zamenhofa
LAT
TE
a
œw
. To
a
nn
Go
a
sk
loñ
E
ew
LUBICZ
Sz
pit
aln
a
sk
ark
Stare Miasto
Sz
œw
.A
W
rska
Flo
ria
ñs
ka
añ
pl.
Kolejowy
Pija
ka
ko
ws
ep
lla
ka
œw
.M
S³a
w
cz
KRAKÓW
G£ÓWNY
rce
Radzi wi
Sz
Pijars
Wo
Krz
y¿a
DU
SK NAJ
IE EW
GO -
ka
ars
rb
Ga
sze
BASZTOW
A
an
a
asek
Kurniki
to tarska
ni wa
D
PO
G
A
SKlwar K
R
Ó Bu
i
zk
nd
a
url
ki
ols
d
Po
ar
n
lw
iœla
Bu Nadw
ravdepodobne niekedy medzi rokom 600 a 800 si
miesto, na ktorom je postavený Krakov, vybral jeden
zo starých slovanských
kmeòov. Nebolo vybrané
náhodne, pretože ¾udia
pred stároèiami h¾adali pre
svoje obydlia výhodné miesta, ktoré sa dali ¾ahko bráni. Práve také našli na širokej rovine, cez ktorú pretekala rieka Visla, a nad jej nivami sa dvíhalo vysoké vápencové návršie, nazvané
neskôr wawelské. Na tomto návrší bol postavený obranný zámok a pri jeho úpätí vzniklo ve¾ké mesto. Jeho
krá¾ sa volal Krak a práve od neho je odvodený názov
Krakov.
Wawelské návršie sa nám dnes nezdá nejako zvl᚝ vysoké, ale pred stároèiami sa Krakov zámok vypínal vysoko nad svojím okolím. Skaly, na ktorých bol postavený,
boli plné puklín a ukrývali hlboké jaskyne. V jednej
z nich mal svoju skrýšu obrovský drak. Drak alebo
vyspával, alebo sa napchával zásobami až dovtedy, kým
si ¾udia nepostavili svoje obydlia v blízkosti jeho brlohu.
A možno prišiel, až keï sa v okolí objavili stáda
domácich zvierat. V každom prípade sa jedného dòa na
svitaní objavil pri Visle a od toho èasu už každý deò
požieral dobytok a ovce. Vraj unášal aj mladé dievèatá,
zvl᚝ si pochutnával na mladých slobodných pannách.
Obyvatelia sa báli vychádza z domov. Mesto zaèalo ži
v strachu, ba niektorí z osadníkov sa už chystali, že ho
opustia.
Krá¾ Krak si uvedomil, že ak sa mu nepodarí draka
premôc, bude musie opusti založené mesto a stratí
5
osídlené zeme. Dal si zavola žoldnierov a najudatnejších rytierov a s¾úbil, že dá ruku svojej dcéry a svoje
krá¾ovstvo tomu, kto draka zabije.
V kronikách sa zachovali správy, že nikomu z tých,
èo sa pustili do boja s drakom, sa nepodarilo zvíazi.
Obyvatelia žili v èoraz väèšom strachu a bezmocne sa
prizerali, ako drak požiera ïalšie zvieratá a unáša posledné dievèatá. Jedného dòa sa u krá¾a Kraka prihlásil
mladý obuvnícky tovariš, ktorý sa uèil ši topánky pre
krakovských mešanov – hovorili mu Skuba. Mladý tovariš povedal krá¾ovi, že ve¾mi túži oženi sa s krá¾ovskou
dcérou, a preto draka zabije, ale aby to mohol vykona,
potrebuje ve¾mi ve¾a síry, ovèích koží a baranieho loja.
Krá¾ Krak rozkázal, aby dodali tovarišovi všetko, èo si
zažiadal. Skuba sa zatvoril vo svojej izbe a celú noc usilovne zošíval prinesené kože, naplnil ich sírou a srs dobre natrel lojom. Pred svitaním zavolal krá¾ovskú stráž,
aby mu pomohla vynies na breh Wisly obrovského barana. Drak sa prebudil ako obyèajne, na svitaní, vyšiel
z jaskyne a s potešením zhltol pripravené
jedlo. Namiesto zasýtenia odrazu zacítil v
bruchu pá¾avu, akoby mu tam horel oheò,
ktorý každú chví¾u vzbåkol. Síra ho pálila
v útrobách. Drak sa pokúšal uhasi horúèos,
vrhol sa do rieky Visly a zaèal hltavo pi.
Pá¾ava však neprestávala,
a tak pil a pil visliansku
vodu, a brucho sa mu nadúvalo a nadúvalo, až mu
prasklo.
Keï sa krá¾ Krak dozvedel správu o zabití
draka, ve¾mi sa zaradoval. Obuvník Skuba sa stal
hrdinom šastných obyvate¾ov mesta, ktorým sa opä vrátil pokoj.
Krá¾ova dcéra sa tiež potešila. Pomyslela si
totiž, že je dobré ma múdreho a šikovného muža.
V krakovskom náreèí sa dodnes na oznaèenie bystrých ¾udí,
ktorí si vedia obdivuhodne poradi v ažkých situáciách,
obèas používa slovo „skubany“, ktoré odvodzuje svoj
význam od šikovnosti obuvníka Skubu.
Po drakovi dodnes zostala obrovská prázdna diera –
nazýva sa Draèia jaskyòa. Možno do nej vojs pri
návšteve Wawelského zámku. Pri rieke, na prechádzke po
nábreží Visly, krakovské deti obdivujú jeho železnú sochu, z ktorej v pravidelných intervaloch š¾ahá oheò
a straší tých najmenších.
Wawelský drak je dnes známym a ob¾úbeným maskotom
Krakova. Temer každý turista si ho odnáša so sebou, keï
sa vracia domov.
Po prehliadke draèej jaskyne èaká na prehliadku celý Wawel – klenotnica po¾skej
kultúry, hrdos celého národa.
Obsah
Spomedzi mnohých krakovských legiend a mýtov vám
táto knižoèka predstavuje výber desiatich, od najstaršej
o wawelskom drakovi, až po najnovšiu o krakovskom
èakrame.
WAWELSKÉ NÁVRŠIE
– NÁBREŽIE VISLY
O wawelskom drakovi
3
RÍNOK
O dvoch vežiach Kostola
Mariackeho
RÍNOK – PLAC MARIACKI
O „hejnale“ z Veže Mariackej
ZVERNICA
O koníkovi Lajkoníkovi
9
13
19
RÍNOK
O holuboch z Krakovského
rínku
25
WIELICZKA – SO¼NÁ BAÒA
O prsteni svätej Kingy
WAWELSKÁ KATEDRÁLA
O srdci zvonu
KAZIMIERZ
O židovskej svadbe
31
37
43
SALWATOR
O chudobnom huslistovi
a Božom milosrdenstve
49
WAWELSKÝ ZÁMOK
O krakovskom èakrame
– posvätnom kameni Indov
55
Tieto legendy nám priblížia magické, fascinujúce mesto
s vyše tisícroènou históriou.
Kto chce pozna dušu Po¾ska,
nech ju h¾adá v Krakove.
Legendy prerozprával
Zbigniew Iwañski
Ilustrácia a grafický návrh
Anna Kaszuba-Dêbska
Odborná spolupráca
Prof. dr hab. Micha³ Ro¿ek
Preklad
PhDr. Jana Domsová
Poèítaèové spracovanie a obálka
S³awomir Onyszko
© Wydawnictwo WAM 2006
ISBN 83-7318-782-0
Projekt bol realizovaný
s finanènou podporou
mesta Krakov
WYDAWNICTWO WAM
ul. Kopernika 26 • 31-501 KRAKÓW
tel. 012 62 93 200 • fax 012 429 50 03
e-mail: [email protected]
OBCHODNÉ ODDELENIE
tel. 012 62 93 254, 012 62 93 255, 012 62 93 256;
fax 012 430 32 10
e-mail: [email protected]
INTERNET
http://WydawnictwoWam.pl
tel. 012 62 93 260
Tlaè a väzba
Drukarnia Leyko
Ka
m
i
d
sk
ale
Zamoj
skiego
ery
Po
G³ogowska
OW
ICK
A
RA
K
ki
em
a
rsk
ka
sz
Pu
£agiwnicka
Park
kich
Œniadec
kie
wic
za
Me
talo
wc
ów
dow
a
Brod
skie ziñgo
Ch
od
Targowa
P
brzodez
ie
Dwerni
kiego c-
Morsztynowska
IET
LA
Bogus³a
wa
Krz
ieg
o
KA
LW
AR
YJS
KA
ick
Kr
as
œw
Benedy.
kta
Czarn
ieckie
go
AT
TE
¿a
WE
S
TE
RP
L
Krz
y
wskiego
Y
ŒW. G
ERTR
UD
Kanon
JÓ
ZE
FA
D
Sto
icza
eg
o
Ign
ac
A
ICK
OW
WA
D
k
se
Podgórze
ka
La
Ogródki
dzia³kowe
owic
ra
m
Tore
Swosz
F. Hodu
GO
IE
£agiewniki
SK
bpa
Góralska
go
Grzybki
Ñ
skie
a
IE
iaw
rk
M
Bor sucza
ZAW
WA
RS
sze
a
aln
Sz
pit
ria
ñ
Flo
lars
ka
Bracka
St. M
it
œw
.J
al. gen. J. Skrz
yneckiego
na
KA
KAPELANKA
SKA
Pêd
zich
ów
Krótk
a
ska
wk
ow
ska
a
S³a
œw
.J
an
sk
a
Za
ci
DU
SK NAJ
IE EW
GO loñ
dw
ino
w
Lu
a
ac
k
Bo
W
O
.P
AL
W
Za
Œ
Ó
C
AÑ
ST
H
C
KI
S
L¥
H.
go
ion
Zduñska
iel
EC
KA
IE
RZ
YN
I
ZW
M
a
sk dal
ieg iño
go
Wiœ
lna
Garncarska
Skarbowa
W
POD ALE
Ja
g
IEW
ICK
A. M
e
a³uci
M. B
Rolna
zna
Boc
J. Kiliñskiego
sk
a
i
ñs
kie
ka
Sta
warz
or.
a
al. p
De
mb
o
ka wsk
ra
K
a iego
osn
Rad
a
ow
rk
Pa
Tatrzañska
a
ipi
a
Soln
fiñs
Krakusa
ska
ka
zy
Hala sportowa
KS Korona
Stadion
KS Korona
Czy¿ówka
NA
IE
ZJE>DZ
Krakusa
Wêgier
ñc
om
Str
kie
o
T ÓW
OS C
M TAÑ ICH
S K
W ¥S
PO ŒL
a
zow
Rynek
pl.
Podgórski
Niepodleg³oœci
Potiebn
i
o
g
ne
W
.L
g
kie
ñs
zy
as
a
Ga
ar
³. W
KA
D
I.
ka
A
LN
IŒDa
jwór
lic
Ha
osz
Bart
ska
Józe
B. LIMANOWSKIEGO
W
KO
BIE
RZ
YÑ
S
al.
M. Sie
OW
W¹
O
ST G
MO SKIE
D
SU
a
AR
ST
PI£
an
Szeroka wa
Lewko
a
kub
Kupa
ry
A
Sz
i
lsk
do
Po
ar
n
la
lw
iœ
Bu Nadw
a
Piwn
cz
J. BRO¯ KA
ñsk
a
OWSK
olk
Sm
a
Rzemieœlnicza
rzy
y
Prz œcie
MoCe
lna
ojs
m
Za
i
zk
A urla
SK ar K
ÓR Bulw
TV Kraków
lówk
dzie
o
ePrzym a
sk
nd
owtarska
a
ka
MATECZNY
Ryd
T. Szafrana
Kê
kieg
Cmentarz
¯ydowski
is
e³ê
go
terBonifraa
sk
pl.
Serkowskiego
Prz
ckie
ñca
G
OD
za
e
che
M
os
t
go
K. Rolle
Planty
Nowackiego
Sm
ol
ki
g
Ku en. T.
trze
by
cza
dlec
ñska
ni
Try
os
Spiska
ka
lars
f
Sza kiego
c
Cza
y
zeb
Kutr
ta - Row
a
wrzy
Bo
A
W.
Pola
Œl
ka
ñs
zy
Mio
P
ug
D³
cka
ka
Ja
Cia³a
J.
e
Tur
rska
Cegla
NKA
ELA
P
ws
Ora
a
icz
uer
Jóefa
ZECK
rga
Ciemna
Izaaka
Now
ki
dosów
nie
ioœ
dw
e
rz
GÓR
Gu
lew
se
Jo
a
œw. W
Koman
t
Stadion
KS Garbarnia
ier
o
ñs
o³y
W
lowChmie
skiego
i
Rybak
GRZE
W
siñ rzeska
sza
r
Wa
¿eg
ar
lw
a
sk
KAP
Ludwinów
ka
s
or
Za
a
Este
Bo
iñska
tora
Wie
Bu
na
gra
Wy
Bu³haka
añ
iana
S³om
o
ka
dz
we
Sz
. g
ks kie
ic
wl
Osiedle
Podwawelskie
b
Ko
lna
KRAK
Wêg
ñska
³owa
a
Skaw
lsa
e
stia
Au gu
wej
szko
Orze
o
ieg
eck niKord. Sta
œw wa
s³a
IEJ
wa
Sk
e
Zakrzówek
wiœ
M
DO nieszki
RAœw. Ag
ski
a
wile
as o
W kieg
s
a
zn
a³ec
io
a
Kazimierz
is
Me
œw.
ska
zyny
ar
at
K
uliñ
Pa
M
do
B.
ow
tyka
So³
kiewicz
Librowszczyzna
aro
St
o
stiana
ja
³³¹ta
Ko
£azarza
a
reg
ST
letek
arsk
Wierzbowa
ole
oz
Piek
KRAKÓW
DÊBNIKI
bli
a
rnik
pe
Ko
M.
H.
Zy
op
Brz
LA
A DIET
JÓZEF
ST MO WAL
UN
GR DZKI
W
iel
œw. Se
ba
nkie
Su nicza
Ko
Zamenhofa
M.
a
wa
LUBICZ
Sk³odowskiejCurie
Stradom
o
ad
og u
Dr amk ka
Z
ñs
rdy
a
rn
Be
low
Kurko
œw.
Sie
J. Sa
Rozdro¿
Gro
Ma³y
Rynek
nn
Senacka
cza
Pole
ICK
na
i
sza
Dom
kañs inika
Grodzka
ar
PN
ka
¿a
sk
w
rdo
a
Tw
o
eg
ma
Poselska
Smo
Bulw
NO
wa
KO
Zamko
M.
Ró
cz
sz
Pa
go
Mie
MO
añska
Wawel
ro
NT
kie
ws
INO
a
ia
PODZAMCZ
E
Sandomierska
pl.
Kolejowy
Rynek pl.
G³ówny Mariacki
y
RONDO
GRUNWALDZKIE
SS
A
EC
rska
do
we
wa
bo
Dê
Dwo
ar
Tw
ck
Dêbniki
Ogródki
dzia³kowe
K.
Pu
go
ie
sk
³a
ra
bn
dy
Sk
ka
edz
ców
roñ
Ob ocztykiej
P ñs
a
Gd
Szw
a
ick
Dê
de
gro
³a D
Dia
Bars
nfe
wa
Za
a
rog
LE
ST I
MONICK
B
DÊ
ro
Ko
we
Sk
w
nó
go
Za
WIŒ
roŸ
Pownicza
Rynek
Dêbnicki
KA
IEC
TYN
Flisacka
PO
lla
rska
ark
œw
. To
a
³êb
GO
SKIE
SZEW
STRA
ów
zk
³óc
ow
or o
m ieg
Ko sk
I
SZK
CIU
ZA
GO
SKIE
ASIÑ
. KR
mli
o
rTataka
s
a
sk
Franciszk
leñsk
Œwiat
ko
Syro
ka
ieg
tów
a
Œ
KO
TADEUS
Smo
raw
Mokiego
s
W
rec
k
ws
sa
S
a
en
sk
tor
Nowy
Retoryka
Z
AL.
ie
ck
a
a
Fil
ze
sko
Pru
Mla
ska
tor
lwa
w
as
Kr
Fa
Sa
Stadion A
OVI
KS CRAC
£o
³aka
Ka³u¿y
Focha
sk
Grodzka
SKIEGO
J. PI£SUD
añ
Top
o
KRAKÓW
G£ÓWNY
rce
Pija
œw
.M
nn
Go
Wo
ka
elec
Kadrówki
a
ka
Stare Miasto
ew
dow
Pijars
ep
Sz
œw
.A
Ogro
a
³³owska
cka
Studen
Kapucyñska
go
Filip
Strz
Irgardena
cz
skie
Radzi wi
p
Kru
Sz
a
nicz
k
BASZTOW
A
ka
Ga
a
Kurniki
rs
rba
ska
Raj
Czysta
AL.
TA
Oleandry
wic
za
St. Wys
skiego piañ-
Pomor
ska
anowsk
K. Szym
ICZA
Ur z
ê
H. Sien
kie
ska
Kujaw
iego
Konarskiego
cka
ka
E. Bierna
ckiego
dnic
za
No
wo
wie
jsk
a
Kro
nik
Aka
dem
ic
Tka
ON
Piasek
tow
owska
Szla
blew
Biskupia
na
K¹
Politechnika Krak
Wró
ka
ñs
wia
S³o
Batorego
KA
YM
Park
Jordana
Cz
wiearno
jsk a
-
Spasow
skiego
a
Asnyk
nicza
-dzkiego
ieSzujsk go
. RE
ow
Ko
ab o
ch Grskieg
an
ow
s
o
kieg
o-Hut
mira-
IC
EL
órnicz
W£
Sie
H.
Cmentarz Rakowicki
laz
lupich
Helców
sy
pl.
Inwalidów
Park
Krakowski
¯e
Monte
Kleparz
ere
.T
œw
RM
KA
mia G
A
ska
kow
wli o
Paskieg
Akade
£obzow
go
skie
Cho
pina
.
AL
ldFe ana
m
Urzê
Ogrodniczek
CKIEGO
WA
£O
J.S
GA
dnicza
Czpiñskiego
ea
ciel
ie
Sob
Spokojna
aL
Koœ
ska
zow
£ob
Chocimsk
a
A
Nowa
Wieœ
usz
GO
mzy
Gr ów
sik
D£U
wska
KIE
SK
ra
a
sk
er
od
ow
a
Kr
szic
Sta
al. Kijo
EW
C ZA R
NO
WIE
JS
K
Miech
ow
ska -
EL
a
Lubelsk
ge
zd
Wja
ÓL
WI
ott
ka
ZA
A. G
r
na
KR
Juli
Za
Targiem
IER
Jó
ze
fitó
w
Gall
arza
ZIM
iec
ow
az
M
KA
Spomedzi mnohých krakovských legiend a mýtov vám táto
knižka predstavuje výber desiatich, od najstaršej o wawelskom
drakovi, až po najnovšiu o krakovskom èakrame.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
wawelskom drakovi
dvoch vežiach Kostola Mariackeho
„hejnale” z Veže Mariackej
koníkovi Lajkoníkovi
holuboch z krakovského námestia
prsteni svätej Kingy
srdci zvonu
židovskej svadbe
chudobnom huslistovi a Božom milosrdenstve
krakovskom èakrame – posvätnom kameni Indov
Tieto legendy nám približujú magické, fascinujúce mesto s vyše
tisícroènou históriou.
Kto chce pozna dušu Po¾ska, nech ju h¾adá v Krakove.
ISBN 83-7318-782-0
9 788373 187825
Download

Fragment - Katechizmy.pl