ISSN 1336-345X
REUSSIA 6, 1–2, 1–44, 2011
Makromycéty (Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota)
v masíve Kohúta (Stolické vrchy)
Macromycetes (Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota) in the
massif of the Kohút Mountain (the Stolické vrchy Mts)
Ivan MIHÁL1, Stanislav GLEJDURA2 & Drahoš BLANÁR3
Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, [email protected]
Katedra aplikovanej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita,
T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, [email protected]
3
Správa Národného parku Muránska planina, J. Kráľa 12, 050 01 Revúca,
[email protected]
1
2
Abstract: The long-term research of mycoflora was realised in the Kohút massif Mt. (1409 asl.) in the
Stolické vrchy Mts on the 8 basic selected localities during occasional excursions in 1996–2010. The aim of
our work was the summarisation of the existing data and data, obtained by ourselves, about the mycoflora
of the Kohút massif Mt. and to describe the mycological conditions (partially also phytocoenological
ones) in the mountain ridge complex of Stolica-Kohút Mts. In total 503 species of macromycetes have
been determined (see Appendix). In this paper we point at the significant character of the Kohút massif
Mt. from the view of high macromycetes biodiversity. Amount of rare and endangered macromycetes
taxa, amount of rare hypogeous ones as well as several first-findings of macromycetes for Slovakia have
been recorded (e.g. the first-finding of taxa Endogone lactiflua, Encoelia fascicularis, Geopora tenuis,
Gymnomyces xanthosporus, Hydnotrya bailii, Podophacidium xanthomelum, Scutellinia torrentis, Smardaea amethystina, Tectella operculata and others). The finding of Ascobolus xylophilus represents the
third finding for Europe and the forth one for all the world. Number of macromycetes which are included
into or nominated for the Red list of endangered macromycetes of Slovakia or Europe (e.g. Boletopsis
leucomelaena, Entoloma byssisedum, Gautieria morchelliformis, Gyromitra fastigiata, Hydnobolites
cerebriformis, Chlorencoelia versiformis, Lactarius spinosulus, Otidea propinquata, Peziza lividula,
Scutellinia minutella and others) have been recorded too. A great diversity of rather infrequent and rare
macromycetes has been observed mainly in the inversion valleys in surroundings of Muránska Zdychava
settlement. This fact can be one of the arguments for proposal of higher degree of territorial protection
for the valley territory near Muránska Zdychava settlement.
Key words: mycoflora, Lichenes, Bryophytes, vascular plants, subass. Athyrio alpestris-Piceetum
adenostyletosum, Slovenské rudohorie Mts, central Slovakia, the Western Carpathians.
Úvod
Medzi zaujímavé krajinnotvorné územia v Stolických vrchoch patrí aj masív Kohúta (1409 m n. m.), ktorý spolu s masívom Stolice (1476 m n. m.) vytvára najvyššie
1
nadmorsky situovaný horský komplex v Stolických vrchoch a zároveň aj v celom
Slovenskom rudohorí. Komplex masívu Stolica-Kohút v severozápadnej časti susedí
s vápencovou časťou Muránskej planiny a na juhu sa pozvoľna zvažuje do geomorfologicky a geologicky rozmanitej Revúckej vrchoviny. Z hľadiska osídlenia tohto
krajinného celku je významná existencia obce Muránska Zdychava, ktorá je úzko
spätá s okolitou prírodou. Situovaná je na úpätí západných svahov Kohúta, v drsných
podmienkach doliny potoka Zdychavka. Táto rázovitá obec je charakteristická osobitým
kopaničiarskym osídlením muránsko-zdychavského typu (GALLO 1983).
Celý komplex masívu Stolica-Kohút je významný a hodnotný aj z prírodovedného
hľadiska. Zaberá rozsiahlu oblasť podhorských a horských, prevažne zmiešaných
lesných komplexov od 4. bukového až po 6. smrekovo-bukovo-jedľový lesný vegetačný stupeň (zasahuje však aj do 3. a 7. lvs). Predmetné územie je charakteristické
aj výskytom tradične obhospodarovaných lúk a pasienkov, a to v okolí priľahlých
obcí Muránska Zdychava, Revúčka, Čierna Lehota a Rejdová, ktoré však postupne
zarastajú. Biologická významnosť územia je okrem zachovalých lesných a nelesných
spoločenstiev znásobená aj výskytom niektorých vzácnych a ohrozených druhov
rastlín (napr. Sedum annuum, Dactylorhiza sambucina) a živočíchov (Ciconia nigra,
Glaucidium passerinum, Lynx lynx, Picoides tridactylus, Tetrao urogallus, T. tetrix
a ďalšie). Oblasť masívu Stolica-Kohút (vrátane doliny Zdychavky severne od Muránskej Zdychavy) bola súčasťou územia, ktoré bolo záujmom predbežného návrhu na
zriadenie chránenej krajinnej oblasti Stolica (BURKOVSKÝ, STANO et al. 1999). V roku
2004 bola vrcholová a podvrcholová časť masívu Stolica-Kohút vyhlásená za Územie
európskeho významu SKUEV0203 Stolica; územie je zároveň súčasťou Chráneného
vtáčieho územia CHVU Muránska planina – Stolica.
V masíve Stolica–Kohút sa v minulosti uskutočnilo niekoľko výskumov, ale najkomplexnejšie možno hodnotiť tie, ktoré boli zamerané na rastlinstvo: REUSS (1853),
REUSS (1853–1854), MAGIC & MÁJOVSKÝ (1974) a BLANÁR (1993). Na rozdiel od
floristicky, lichenologicky, zoologicky a tiež aj mykologicky viac známej Muránskej
planiny, mykoflóra masívu Kohúta a blízkej Stolice nebola doposiaľ systematickejšie
skúmaná. Pravdepodobne vôbec prvé zmienky o výskyte húb v území masívu Stolica-Kohút, konkrétne v okolí mesta Revúca, pochádzajú od revúckeho rodáka, lekára,
prírodovedca, historika a široko orientovaného vedca Dr. Gustáva Maurícia Reussa
(cf. REUSS 1853–1854). Prvé mykofloristické údaje z lesných a nelesných biotopov v
masíve Kohúta (z lokality Kohút – „letisko“) uvádzajú MIHÁL et al. (1997). Cielenejší
mykologický výskum v okolí neďalekej Revúcej realizovali BLANÁR & MIHÁL (2002).
Výskyt makromycétov z okolia Ostrého vrchu a Hiencovej pri Muráni v Stolických
vrchoch uvádza MLYNARČÍK (1979). Údaje o výskyte druhu Sarcoscypha austriaca
a niektorých druhov rodu Crepidotus z okolia Muránskej Zdychavy, Revúčky a
Revúcej publikovali RIPKOVÁ & BLANÁR (2002, 2004). Nálezy dvoch druhov z rodu Cordyceps s. l. severne od Muránskej Zdychavy a od Prednej Hory uvádzajú
KAUTMAN & KAUTMANOVÁ (2009). V okolí Muránskej Zdychavy zbierali druhy rodu
Hygrocybe KUČERA & KAUTMANOVÁ (2011). Dňa 9. 10. 2008 sa v doline Poťahajské
pri Muránskej Zdychave uskutočnila jednodňová exkurzia švédskej mykologickej
2
spoločnosti na Slovensku, ktorého výsledky sú v súčasnosti publikované (KUČERA
& KAUTMANOVÁ 2011).
Cieľom našej práce je na základe vlastného výskumu a tiež existujúcich dát o výskyte makromycétov zosumarizovať údaje o mykoflóre masívu Kohúta, a načrtnúť
mykologické (sčasti aj fytocenologické) pomery v komplexe horského hrebeňa Stolica-Kohút.
Materiál a metodika
Výskum mykoflóry sme uskutočnili na vybratých lokalitách v masíve Kohúta počas nepravidelných exkurzií v rokoch 1996 až 2010, konkrétne v dňoch: 12. 10. a 26. 10. 1996; 25. a 26. 9. 1997; 4. 10. 1998;
29. 4., júl, 26. 9. 1999; 8. 7., 21. 7., 15. 9., 4. 10., 21. 10., 23. 11., 30. 11. 2000; 12. 5., 16. 7., 1. 10. 2001;
13. 7., 2. 10. 2002; 14. 9., 15. 9. 2003; 26. 9. 2004; 1. 10. 2006; 21. 6. 2007; 13. 6., 2. 8., 3. 8., 9. 10.,
10. 10., 16. 11. 2008; 8. 5., 19. 6., 20. 6., 21. 6., 23. 7., 13. 8., 20. 8., 26. 8., 27. 8., 14. 9., 15. 9., 9. 10.,
28. 10. 2009, 6. 3. 2010, 18. 4. 2010, 22. 4. 2010, 18. 9. 2010. V texte okrem vlastných údajov z daného
územia uvádzame aj ďalšie publikované údaje, uvedené v prácach: RIPKOVÁ & BLANÁR (2004) a KUČERA
& KAUTMANOVÁ (2011); tieto druhy sú len enumerizované, bez bližšieho komentára.
Počas každej exkurzie bola na viacerých lokalitách zaznamenávaná druhová diverzita makromycétov. Materiál neurčený priamo v teréne bol determinovaný v laboratóriu podľa determinačnej literatúry
od autorov BREITENBACH & KRÄNZLIN (1986), COURTECUISSE & DUHEM (1995), ČERVENKA et al. (1972),
HAGARA (1987), HAGARA et al. (1999), HOHMEYER (1986), JULICH (1984), MORAVEC (2006), MOSER (1983),
PAPOUŠEK (2004), SCHUMACHER (1990), VAN BRUMMELEN (1967), VESELÝ et al. (1972) a iných zdrojov. Získané druhové spektrum makromycétov bolo na základe zisteného substrátu, z ktorého plodnice vyrastali,
rozdelené do viacerých ekotrofických skupín (pozri tabuľku 1 a Appendix).
Nomenklatúra a autorské skratky makromycétov sú prevzaté z prác LIZOŇ & BACIGÁLOVÁ (1998),
ŠKUBLA (2003), ako aj z databázy CABI BIOSCIENCE (2009). Nomenklatúra ostatných taxónov (machorastov, cievnatých rastlín a lišajníkov) je zjednotená podľa Zoznamu nižších a vyšších rastlín
Slovenska (KUBINSKÁ & JANOVICOVÁ 1998, MARHOLD 1998, PIŠÚT 1998). Nomenklatúra syntaxónov je
uvedená podľa najnovšieho prehľadu syntaxónov Slovenska – JAROLÍMEK et al. (2008); niektoré syntaxóny (podzväzy, subasociácie) sú uvedené podľa staršieho prehľadu syntaxónov Slovenska – MUCINA
& MAGLOCKÝ (1985). Mená syntaxónov uvádzame aj s menom autora a rokom opisu. Fytocenologický
zápis bol vypracovaný podľa metodiky zürišsko-montpelliérskej školy (BRAUN-BLANQUET 1964), pričom
pokryvnosť druhov bola zaznamenaná v rozšírenej deväťčlennej stupnici abundancie a dominancie
(BARKMAN et al. 1964).
Kóty v pohoriach a názvy dolín sú uvedené podľa turistickej mapy Stolické vrchy – Revúca mierky
1 : 50 000 (KORDOVÁNER 2006). Miestne názvy dolín a potokov, ktoré nie sú uvedené v turistickej mape,
sú uvedené podľa lesníckych porastových máp mierky 1 : 10 000 (ANONYMUS 2005a, b).
V texte sú použité viaceré skratky – skratky zberateľov a/alebo determinátorov získaného materiálu:
IM (Ivan Mihál), SG (Stanislav Glejdura), DB (Drahoš Blanár); skratky herbárov (h.): BRA (h. Slovenského národného múzea v Bratislave), PRM (h. Národného múzea v Prahe), SAV (h. Botanického ústavu
SAV v Bratislave), SLO (h. Katedry botaniky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave), herb. SAVZV
(mykologický herbár Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene), herb. SG (súkromný herbár S. Glejduru),
herb. DB (súkromný herbár D. Blanára); iné skratky: agg. (agregátny taxón); Lepif. (epifytické lišajníky
prítomné na stromoch vo vrstve E3), Mlig_st. (lignikolné makromycéty prítomné na kmeňoch stojacich
stromov vo vrstve E3), Mlig_l. (lignikolné makromycéty prítomné na ležiacich kmeňoch/konároch); juv.
(juvenilné štádium – semenáčik).
Herbárové položky väčšiny druhov sú uložené v súkromnom herbári druhého autora (herb. SG),
časť položiek je uložená v zbierkach prvého autora (herb. SAVZV) a tretieho autora (herb. DB), príp.
v iných herbároch (v zbierkových fondoch) – BRA, SAV, SLO, PRM. Ak nie sú huby herbarizované, sú
zaznamenané skratkou not. (= nedokladované) v zmysle práce KOTLABA (1999).
3
Charakteristika územia a opis lokalít
Masív Kohúta (Obr. 1) patrí z fytogeografického hľadiska do oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum
occidentale), obvodu predkarpatskej flóry (Praecarpaticum), okresu 15 – Slovenské rudohorie. Z hľadiska geomorfologického členenia (MAZÚR & LUKNIŠ 1980) sa nachádza v provincii Západné Karpaty,
subprovincii vnútorné Západné Karpaty, oblasti Slovenské rudohorie a v celku Stolické vrchy (Obr. 2).
Po geologickej stránke masív Kohúta spadá do geologicko-tektonickej jednotky veporika – do kráľovohoľského komplexu (cf. KLINEC 1976); územie je budované najmä strednozrnými a hrubozrnnými
granitmi s výskytom migmatitov, a strednozrnnými porfyrickými biotitickými granodioritmi až kremitými
dioritmi. Podľa klimatickogeografickej klasifikácie (TARÁBEK 1980) je predmetné územie klasifikované
do subtypu a typu so studenou horskou klímou.
Obr. 1. Masív Kohúta (sverozápadné svahy) – pohľad z lokality Štefková.
Fig. 1. The Kohút masiff Mt. (northwest slopes) – the view from Štefková locality.
(foto / photo: D. Blanár 18. 4. 2010)
Obr. 2. Mapa Slovenska so zakreslením Stolických vrchov.
Fig. 2. The map of Slovakia with the Stolické vrchy Mts.
(autor / author: R. Kandrík)
4
V masíve Kohúta sme zaznamenávali druhovú diverzitu makromycétov na ôsmich hlavných lokalitách. Lokality boli vyberané z hľadiska zachytenia viacerých typov stanovíšť (rôznych biotopov) a tiež
z hľadiska zachytenia výškového tranzektu. Skúmané lokality sú zaznačená na mape (Obr. 3).
Údaje k jednotlivým lokalitám sú usporiadané v poradí: názov lokality (katastrálne územie); bližšia
lokalizácia, číslo lesného porastu – JPRL; číslo základného poľa a písmeno kvadrantu stredoeurópskeho sieťového mapovania (cf. JASIČOVÁ & ZAHRADNÍKOVÁ 1976); stanovište (biotop); nadmorská výška;
expozícia; geologický substrát; typ pôdy. Na jednotlivých lokalitách uvádzame stručnú charakteristiku
stanovíšť (súpis niektorých charakteristických druhov):
Obr. 3. Schematická mapa územia masívu Kohúta so skúmanými lokalitami.
Fig. 3. Schematic map of the Kohút masiff Mt. area with investigated localities.
(autori / authors: R. Kandrík & D. Blanár)
5
1. Kohút (k.ú. Revúčka); svah medzi chatou Parajka a kótou 1409,0 + „horská“ lúčka pri chate
Parajka; DFS 7287c; smrekové lesy (biotopy Ls5.2, Ls9.1, Ls9.2, Lk3 a/alebo Lk2); 1100–1409 m n. m.;
JJZ, JZ až Z; granity a biotitické granodiority; rankrové a podzolové kambizeme.
V lesných porastoch (ochranné lesy) v stromovej etáži dominuje Picea abies, primiešaná je Sorbus
aria a Larix decidua, vzácne (v najnižších častiach) sa vyskytuje buk a javor horský; vo vrcholovej a podvrcholovej časti Kohúta ojedinele rastie nepôvodná Pinus cembra (z výsadby). Na časti lokality (približne
v 1100 až 1300 m n. m.) boli lesy v minulosti výrazne pozmenené (jedná sa o oblasť, ktorá bola v období
1. svetovej vojny zasiahnutá pomerne rozsiahlym veterným polomom a následne zalesnená smrekom
obyčajným), v dôsledku čoho v týchto spoločenstvách v drevinovom zložení absentuje buk a jedľa, ktoré
sa tam prirodzene vyskytovali. Krovinová etáž nie je vyvinutá, ojedinele sa vyskytuje Lonicera nigra,
Sambucus racemosa a Sorbus aucuparia. Zmladenie smreka je ojedinelé a to najmä na rozkladajúcich
sa ležiacich kmeňoch. V podraste sa vyskytujú druhy, ako napr.: Acetosa arifolia, Adenostyles aliariae,
Athyrium filix-femina, Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Dryopteris carthusiana agg., D. filix-mas,
Gentiana asclepiadea, Homogyne alpina, Luzula luzuloides, L. sylvatica, Maianthemum bifolium, Milium
effusum, Oxalis acetosella, Rubus idaeus, Senecio hercynicus, S. ovatus, Soldanella hungarica, Stellaria
nemorum, Vaccinium myrtillus. [Na fytocenologické pomery v lesných porastoch sčasti poukazujú zápisy
č. 1 a 2, ktoré sú uvedené na konci textu.] Charakteristickými druhmi na lúke pri chate Parajka sú napr.:
Agrostis capillaris, Alchemilla spp., Avenella flexuosa, Carlina acaulis, Crocus discolor, Festuca rubra,
Fragaria vesca, Galium verum, Geranium phaeum, Hypericum maculatum, Hylotelephium argutum,
Chaerophyllum aromaticum, Leucanthemum vulgare, Luzula luzuloides, Poa chaixii, Potentila aurea,
Thymus pulegioides, Veronica officinalis, Viola canina.
2. Kohút (k.ú. Chyžné / k.ú. Čierna Lehota); Lazárka – „letisko“; svah SSZ od kóty 1121,6; DFS
7287c; rúbanisko (asi 10 ha) v bukovo-smrekových a smrekových lesoch; 1200–1300 m n. m.; JV;
granity; kambizem.
Na lokalite v r. 1997 dominovali rúbaniskové druhy, najmä Rubus idaeus a Calamagrostis arundinacea, z drevín sa vyskytovali nálety Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Betula pendula a Acer
pseudoplatanus.
3. Hanová (k.ú. Chyžné); masív Kohúta, JV od kóty 1409,0; DFS 7287c; „horská“ lúka (biotop
Lk2/Lk3) a priľahlé hospodárske lesy (bukové porasty) pozdĺž spevnenej cesty na Dlhý diel; 720–870
m n. m.; J; granity; kambizem.
Charakteristickými druhmi na lúke Hanová sú najmä: Alchemilla sp., Cardaminopsis halleri, Carlina
acaulis, Crocus discolor, Festuca rubra, Fragaria vesca, Hypericum maculatum, Luzula campestre, L.
luzuloides, Potentila aurea, Thlaspi caerulescens, Thymus pulegioides.
4. Hlboké (k.ú. Muránska Zdychava); dolina Hlbokého potoka; DFS 7286b; bukovo-smrekové
a jedľovo-bukovo-smrekové porasty a smrekom zarastajúce pastviny; 570–750 m n. m.; SZ, Z až JZ;
granity; rankrové kambizeme.
4a. Hlboké – dolná časť doliny; bukovo-smrekové porasty (biotopy Lk3, Lk6, Ls4.0, Sk2), smrekový les, porast s lieskami, alúvium potoka, spálenisko (cca 5×5 m) na pravom svahu doliny, smrekom
zarastajúce pasienky; 570–640 m n. m.
4b. Hlboké – stredná časť doliny; pasienky, smrekom a brezou zarastajúce pasienky, alúvium
potoka, poľná cesta pri alúviu potoka, bukové a jedľovo-smrekovo-bukové porasty (biotopy Lk3, Lk5,
Lk6, Ls5.1); 640–700 m n. m.
4c. Hlboké – horná časť doliny; bukové (javorovo-bukové) a jedľovo-smrekovo-bukové porasty
(biotopy Ls4.0, Ls5.1, Ls5.2); 700–900 m n. m.
V lesných porastoch (hospodárske, aj ochranné lesy) v stromovej etáži sa vyskytujú najmä Picea
abies a Fagus sylvatica, primiešaná je Tilia cordata a Salix caprea; v horných častiach doliny je v porastoch primiešaná Abies alba a/alebo Acer pseudoplatanus; vtrúsený je Fraxinus excelsior a Picea abies.
V krovinnej vrstve rastie Corylus avellana, Fagus sylvatica, Lonicera nigra, Picea abies. V bylinnej
vrstve: Asarum europaeum, Asperula odorata, Avenella flexuosa, Carex digitata, Dryopteris filix-mas,
Fragaria vesca, Geranium robertianum, Hieracium murorum, Lamium maculatum, Luzula luzuloides,
6
Oxalis acetosella, Picea abies, Polypodium vulgare, Pulmonaria obscura, Salvia glutinosa, Vaccinium
myrtillus; na skalných bralách rastie Asplenium trichomanes, Cystopteris fragilis a Polypodium vulgare.
Na pasienkoch charakteristickými druhmi sú: Agrostis capillaris, Briza media, Cynosurus cristatus,
Festuca rubra, Fragaria vesca, Hypericum maculatum, Leontodon hispidus, Prunella vulgaris a iné;
z krovín sa vyskytuje Rosa canina, Juniperus communis, zriedka aj Crataegus sp. Zriedkavejším druhom
je Epipactis helleborine. Typickými rastlinami v mokradiach, najmä na alúviu potoka, sú Juncus effusus,
Mentha longifolia a Scirpus sylvaticus (menej Filipendula ulmaria, zriedka Stellaria alsine), v spodnej
časti toku aj Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium a Petasites hybridus.
5. Alúvium Zdychavky (k.ú. Muránska Zdychava); alúvium a brehové pásmo v úseku medzi ústim
Hlbokého potoka a ústím Hutníckeho potoka do Zdychavky; DFS 7286b; mezofilné lúky a pasienky,
smrekom a jelšou zarastené svahy v blízkosti toku; 570–595 m n. m.; exp. toku: J; granity; piesčitý
a hlinito-piesčitý substrát a aluviálne sedimenty. Na turistickej mape (KORDOVÁNER 2006) je predmetný
tok uvedený ako Hutský potok; miestny názov je Hutnícky potok.
Pozdĺž Zdychavky sa z drevín vyskytujú Picea abies a Alnus incana, menej Salix fragilis, S. purpurea
a Corylus avellana. Z bylín v pobrežných častiach, na okraji lúky alebo pod stromami, rastú Cirsium
oleraceum, Deschampsia caespitosa, Chaerophylum hirsutum, Geranium robertianum, Glechoma hirsuta,
Leontodon hispidus, Lysimachia nummularia, Oxalis acetosella, Prunella vulgaris, Petasites hybridus,
Poa nemoralis, Ranunculus repens, Rubus idaeus, Salvia glutinosa, Scirpus sylvaticus, Trifolium repens,
Veronica officinalis a iné. Z jarných druhov je pomerne zriedkavá Gagea lutea.
6. Štefková (k.ú. Muránska Zdychava); svahy východne od sútoku Hutníckeho potoka a Zdychavky + dolina Števkovho potoka severne od doliny Hlbokého potoka. (Števkov potok je na mapách
zakreslený ako bezmenný tok; situovaný je južne od kóty 719,7 a tvoria ho dva prítoky); DFS 7286b;
bukovo-smrekové, bukové a smrekové porasty (sukcesné štádiá), smrekom zarastajúce pastviny, lúky
a pasienky (biotopy Lk3, Lk6); 590–780 m n. m.; granity; kambizem.
6a. Svahy východne od sútoku Hutníckeho potoka a Zdychavky (medzi sútokom a kótou 719,7);
bukovo-smrekové porasty, lúky a pasienky, medze, smrekom a listnáčmi zarastajúce pastviny a lúky,
remízky (biotop Lk3, sukcesné štádiá lesa); 590–700 m n. m.; JZ, Z.
6b. Dolina Števkovho potoka; bukovo-smrekové, bukové a smrekové porasty, lúky a pasienky,
smrekom zarastajúce pastviny a lúky + alúvium potoka (biotopy Lk3, Lk6, Pr2, sukcesné štádiá lesa,
Ls5.1); 590–780 m n. m.; JZ, J, SZ, Z.
6c. Lúky medzi Hlbokým potokom a Števkovým potokom (severne od Hlbokého potoka); kosné
lúky a pasienky (biotop Lk3); 675–700 m n. m.; Z.
Floristické zloženie na lokalite je vo všeobecnosti podobné ako na lokalite v doline Hlboké. Charakteristickým typom stanovíšť sú sukcesné štádiá lesa (zarastajúce bývalé pasienky, svahy a remízky),
kde v stromovej etáži dominuje Picea abies a Fagus sylvatica; vtrúsenými drevinami sú Salix caprea,
Populus tremula, Tilia cordata, Betula pendula a Cerasus avium. V podraste krovín rastie Picea abies,
Fagus sylvatica, Corylus avellana, Abies alba, Acer pseudoplananus a Populus tremula. V bylinnej vrstve
sa pravidelne objavuje napr. Asarum europaeum, Carex digitata, Dryopteris filix-mas, Luzula luzuloides,
Oxalis acetosella a Mycelis muralis. Z hľadiska výskytu húb sú významnými biotopmi stanovištia, na
ktorých je vysoká pokryvnosť machorastov (napr. Climacium dendroides, Dicranum spp., Hylocomnium
splendens, Plagiomnium spp., Pleurozium schreberi, Rhitidiadelphus triquetrus, R. squarrosus). Jedná sa
hlavne o vlhkejšie stanovištia (často zarastajúce pasienky s náletmi smreka v rôznych vekových štádiách)
v „inverzných“ dolinkách a v okolí potôčikov. Zo zriedkavejších druhov na takýchto stanovištiach rastie
Pyrola minor. Na lúkach a pasienkoch dominuje Festuca rubra, ďalej sa vyskytujú Agrostis capillaris,
Carlina acaulis, Hypericum maculatum, Pimpinela saxifraga, Poa chaixii, Thlaspi caerulescens, Thymus pulegioides, Viola collina a iné. V pramenisku dominuje Cardamine amara subsp. amara a Scirpus
sylvaticus.
7. Pod Falťanovym sedlom (k.ú. Muránska Zdychava); 1,4 km JZZ od kóty 1337,8 Falťanov
vrch, pravý svah hornej časti potoka Poťahajské + dolinka; DFS 7286d/7287c; smrekový porast
a zarastajúce pasienky s medzami; 875–975 m n. m.; JZ; granity, granodiority; kambizeme. Na turistickej
7
mape (KORDOVÁNER 2006) je pri kóte 1337,8 nesprávne uvedený názov Faltenov vrch, správny názov
je Falťanov vrch.
Na zarastajúcich pasienkoch s medzami (na južnom okraji lokality) sa vyskytujú lieska, breza, osika;
pasienky postupne prechádzajú do smrečiny s vtrúsenou brezou. V dolinke, ktorá má podmáčaný charakter,
rastú osika, buk, a tiež smrek a vŕba.
8. Poťahajské (k.ú. Muránska Zdychava); dolina potoka Poťahajské a svahy severne od potoka;
DFS 7286d; lúky a pasienky, smrekom a brezou zarastajúce pastviny a bukové porasty v hornej časti
lokality (biotopy Lk1, Lk3, Lk5, Lk6, Ls4.0, Ls5.1); 575–850 m n. m.; SZ, Z až JZ; granity; rankrové
kambizeme.
Floristické zloženie travinných biotopov je druhovo trochu pestrejšie ako na svahoch v doline Hlboké.
Na pasienkoch dominuje Agrostis capillaris a Festuca rubra. Alúvium Poťahajského potoka (v strednej
časti doliny) je charakteristické výskytom mokraďných spoločenstiev (s druhmi napr. Mentha longifolia,
Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus, Juncus effusus). Zo vzácnejších cievnatých rastlín na takýchto
stanovištiach rastie chránená Dactylorhiza majalis. Pasienky na ľavej časti svahu postupne zarastajú
náletmi smreka a brezy. Na svahoch severne od potoka sa nachádzajú pasienky a kosné lúky, ktoré sa
striedajú s enklávami zárastov drevín prechádzajúcich do sukcesných štádii lesa. V lesoch (ochranné
a hospodárske lesy) dominuje buk.
Poznámky a vysvetlivky
lokality č. 1, 2, 3 a 7 sú súčasťou Územia európskeho významu SKUEV0203 Stolica a zároveň
Chráneného vtáčieho územia (CHVU) Muránska planina – Stolica
- lokality č. 3 až 8 sú súčasťou ochranného pásma Národného parku Muránska planina
- lesné biotopy na lokalitách sú uvádzané podľa podkladov NLC (opisu lesných porastov – JPRL);
skratky všetkých biotopov sú uvedené podľa Katalógu biotopov Slovenska (STANOVÁ & VALACHOVIČ
2002):
Ls4
Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Lk3
Mezofilné pasienky a spásané lúky
Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy
Lk5
Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých
Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
lúkach
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné
Lk6
Podmáčané lúky horských a podhorských
Sk2
Silikátové skalné steny so štrbinovou veoblastí
getáciou
Pr2
Prameniská nížin a pahorkatín na nevápenLk1
Nížinné a podhorské kosné lúky
cových horninách
Lk2
Horské kosné lúky
-
K jednotlivým biotopom uvádzame aj zodpovedajúci syntaxón (na lokalite), v zmysle práce STANOVÁ
& VALACHOVIČ (l. c.), a to v jednotke zväz, príp. aj podzväz:
Lk1
zv. Arrhenatherion elatioris Koch 1926
Ls4
zv. Tilio-Acerion Klika 1955
Lk2
zv. Polygono bistortae-Trisetion flavescenLs5.1 zv. Fagion Luquet 1926 – podzv. Eu-Fatis Br.-Bl. et R.Tx ex Marschall 1947
genion Oberd. 1957 em R.Tx. in R.Tx. Em
Lk3
zv. Cynosurion cristati R. Tx. 1947 – podzv.
Oberd. 1958
Polygalo cynosurenion Jurko 1974
Ls5.2 zv. Luzulo-Fagion Lohmeyer et R.Tx in
Lk5
zv. Calthion palustris R. Tx. 1937 – podzv.
R.Tx. 1954
Filipendulenion ulmariae (Lohm. in
Ls9.1 zv. Piceion excelsae Pawłowski ex
Oberd. et al 1967) Bal.-Tul. 1978
Pawłowski et al. 1928
Lk6
zv. Calthion palustris R. Tx. 1937 – podzv.
Ls9.2 zv. Athyrio alpestris-Piceion Sýkora
Calthenion (R.Tx. 1937) Bal.-Tul. 1978
1971
Pr2 / zv. Caricion remotae Kästner 1941
Sk2
zv. Hypno-Polypodion vulgaris Mucina
1993
8
Výsledky a diskusia
Počas uvedenej doby výskumu sme na uvedených lokalitách v masíve Kohúta zaznamenali celkovo 503 druhov makromycétov. V nasledujúcom prehľade (pozri Appendix)
sú uvedené všetky determinované druhy makromycétov. Druhy sú abecedne zoradené
podľa rozdelenia na Zygomycota, Ascomycota a Basidiomycota, pričom v rámci nich
kvôli vzácnosti nálezov, osobitne uvádzame hypogeické huby. Zo vzácnych a inak
zaujímavých nálezov možno spomenúť nasledovné druhy:
Z y g o m y c o t a
Endogone lactiflua
Zaujímavá podzemná zygomycétna huba, v mladosti roniaca mlieko. Tvorí mykorízu so smrekom a pravdepodobne aj s dubom (PEGLER et al. 1993). Prvý nález na
Slovensku.
A s c o m y c o t a
Ascobolus xylophilus
Saprofyt na ihličnatom dreve. Druh opísaný zo Severnej Ameriky v roku 1911. Druhý
nález druhu vôbec je z Francúzska z roku 1981 (VAN BRUMMELEN & CANDOUSSAU 1981).
Zber druhého autora z masívu Kohúta je druhý nález v Európe a tretí na svete.
Encoelia fascicularis (Obr. 4)
Doteraz známa z niekoľkých nepublikovaných nálezov z lužných lesov na dreve
topoľov (Populus alba, P. nigra) v okolí Bratislavy s dobou výskytu február až apríl
(Glejdura, ined.). Naše zbery z Kohúta sú z júna a júla z odumretého dreva – z borky
(na kmeni a konároch) jarabiny vtáčej (Sorbus aucuparia), a to zo smrekového porastu
s vtrúsenou jarabinou a smrekovo-jarabinového porastu (s charakterom vysokobylinnej horskej smrečiny) v nadmorskej výške 1225 až 1310 m. Fytocenologický zápis
č. 1 (viď ďalej v texte) nám charakterizuje lesnú fytocenózu s dominanciou jarabiny,
v ktorom sme zapísali aj výskyt E. fascicularis. Ojedinelý výskyt tohto druhu sme
zaznamenali v apríli pri Muránskej Zdychave v ústí doliny Števkovho potoka (v cca
595 m n. m.) na ležiacom odumretom konári osiky (Populus tremula). Ide o prvé publikované údaje na Slovensku a zároveň o prvé nálezy E. fascicularis zaznamenané
na dreve Sorbus aucuparia.
Geopora tenuis
Terestrický druh v mladosti čiastočne zanorený v pôde s úzko elipsovitými výtrusmi.
Prvý nález na Slovensku. Je navrhnutý do červeného zoznamu húb Európy (ECCF
1998–2010).
Gyromitra fastigiata
Nápadná klobúkatá vreckatá huba s červenohnedým klobúkom. Zo Slovenska je známy
predovšetkým z planárneho a kolínneho stupňa. KOTLABA et al. (1995) uvádzajú, že
9
tento druh rastie v teplomilných i mezofilných listnatých lesoch pod dubom, hrabom,
bukom, lipou, osikou a jaseňom. Nález z podhorského bukového lesa na lokalite
Hanová v nadmorskej výške 725 m je pravdepodobne najvyššie položená lokalita na
Slovensku. Veľmi ohrozený druh mykoflóry Slovenskej a Českej republiky (KOTLABA
l. c.). Uvedený je aj v Červenom zozname (LIZOŇ 2001).
Hydnobolites cerebriformis
Podzemná huba nepravidelne laločnatého tvaru a belavej farby. Na Slovensku bola
zriedkavo zbieraná v nadmorských výškach od 300 do 800 m n. m. pod rôznymi listnáčmi. Väčšina nálezov bola zistená pod lieskami (Corylus avellana). Je navrhnutý
do červeného zoznamu húb Európy (ECCF 1998–2010).
Hydnotrya bailii
Veľmi podobný druhu Hydnotrya tulasnei, od ktorého sa líši menšími plodnicami,
valcovitými vreckami a mykoríznym vzťahom s Picea abies. Len nedávno (STIELOW
et al. 2009) bol tento druh znovuopísaný a uznaný za rozdielny od H. tulasnei aj na
genetickej úrovni. V nedávnej minulosti bol na Slovensku zbieraný druhým z autorov
článku na viacerých lokalitách vždy v horských polohách. Zber z masívu Kohúta je
prvý publikovaný údaj na Slovensku.
Chlorencoelia versiformis
Olivovo sfarbená čiaškovitá huba s často excentrickým hlúbikom rastúca na dreve
rôznych listnáčov. Oproti podobnému, pomerne bežnému taxónu Chlorencoelia
aeruginosa, má väčšie plodnice. Niekoľko plodníc druhu Ch. versiformis sme našli
Obr. 4. / Fig. 4. Encoelia fascicularis, Revúčka – Kohút (foto / photo: D. Blanár 19. 6. 2009).
10
vzácne rásť v smrekovom poraste (s vtrúsenou jarabinou vtáčou a javorom horským)
na rozkladajúcom sa dreve ležiaceho kmeňa jarabiny vtáčej (Sorbus aucuparia), a to
v nadmorskej výške 1195 m. Z územia Slovenska je len niekoľko zberov z Nízkych
Tatier, Veľkej Fatry a Poľany (cf. GLEJDURA 1997) ako aj nepublikovaný údaj z masívu Tŕstia (SSV od kóty 1101,8) v Stolických vrchoch (cca 1075 m n. m., na kmeni
Populus tremula, leg. D. Blanár 11.10.2010, det. I. Mihál). Tento druh je navrhnutý
do červeného zoznamu húb Európy (ECCF 1998–2010).
Miladina lecithina
Patrí k vzácnym a dnes miznúcim druhom húb, pričom v Českej republike je zaradený
v Červenom zozname húb (KOTLABA et al. 1991). Z územia Slovenska je známa zo štyroch
orografických celkov (ŠKUBLA 2003) a niekoľkých nepublikovaných zberov (Glejdura,
ined.). Tento druh sme našli rásť v „inverznej“ dolinke Hlboké v potôčiku na ležiacom
dreve Picea abies. Druh M. lecithina druh bol zistený aj na neďalekej Muránskej planine,
v NPR Javorníková (cf. KOTLABA l. c). Na základe doterajších nálezov zo Slovenska
hodnotíme tento druh ako možný indikátor čistoty vody v lesnom ekosystéme.
Otidea propinquata
Terestrický druh zo smrekového ihličia, pripomínajúci druh Otidea onotica, ale s dlhšími výtrusmi. Je navrhnutý do červeného zoznamu húb Európy (ECCF 1998–2010).
Pachyella babingtonii
Podobne ako druh Miladina lecithina, tvorí plodnice na dreve ponorenom vo vode,
výnimočne na zemi so zanorenými kúskami dreva. U nás je tento druh známy z viacerých lokalít, vždy z relatívne čistých potokov s dostatkom mŕtveho dreva (GLEJDURA
1997). Je možným indikátorom čistoty vody.
Pachyphloeus conglomeratus
Podzemná huba v dospelosti olivovohnedej farby. Rastie v zemi pod viacerými listnatými drevinami od nížin do hôr. Všade je dosť zriedkavá. Na lokalite v doline Hlboké,
v krovinovom poraste Corylus avellana, s pôdou s vysokým obsahom humusu, bolo na
malej ploche nájdených prekvapivo niekoľko desiatok plodníc. Tento druh je navrhnutý
do červeného zoznamu húb Európy (ECCF 1998–2010). Prvý nález na Slovensku.
Peziza fimeti
Koprofilný druh, zaznamenaný na konskom truse. Po preštudovaní viacerých položiek
zo Slovenska a porovnaní s originálnym opisom druhu Peziza acroornata (DOUGOUD
& MORAVEC 1995) je napriek rozdielnemu substrátu a prítomnosti ornamentiky na
výtrusoch P. acroornata možné povedať, že tieto dva druhy sú si veľmi podobné alebo
dokonca totožné. Prvý nález na Slovensku.
Peziza lividula
Pomerne malá čiaška svetlofialovej farby s výskytom väčšinou vo vyšších polohách
na piesčitých pôdach. Zo Slovenska je známa len z niekoľkých nálezov. Je navrhnutá
do červeného zoznamu húb Európy (ECCF 1998–2010).
11
Peziza subisabellina
Nápadná čiaška svetlopurpurovej farby s netypickou reakciou vreciek na jód, rastúca
na dreve alebo kúskoch dreva zanorených v zemi. Rastie od nížin po horské polohy. Zo
Slovenska je len niekoľko publikovaných údajov. Je navrhnutá do červeného zoznamu
húb Európy (ECCF 1998–2010).
Podophacidium xanthomelum
Saprofyt na smrekovom ihličí. Napriek tomu, že plodničky majú svietiaco sírovožltú
farbu, pre svoju veľkosť (do 0,5 cm) pravdepodobne unikajú pozornosti. Prvý nález
na Slovensku.
Rhodoscypha ovilla
Kalcifilný druh, zbieraný medzi potokom Zdychavka a údolnou asfaltovou cestou. Jeho
výskyt je podmienený pravdepodobne dolomitovým štrkom podložia cesty (napr. zo
zimného posypu) a/alebo vápnikom obohatenou vodou z pravostranného prítoku Zdychavky – z Hutníckeho potoka, ktorý pramení v karbonátovom území juhovýchodnej
časti Muránskej planiny. Veľmi vzácny druh známy len z jednej publikovanej lokality
(SVRČEK 1962) a jedného nepublikovaného zberu. Je navrhnutý do červeného zoznamu
húb Európy (ECCF 1998–2010).
Scutellinia minutella
Terestrický druh, tvoriaci drobné plytko čiaškovité plodnice do 2 mm. Je význačný
veľmi krátkymi chlpami na okraji plodnice a malými výtrusmi. V Európe je známy
len z niekoľkých krajín (SCHUMACHER 1990). Na Slovensku bol doteraz zbieraný len
v Slovenskom raji (Glejdura, ined.). Je navrhnutý do červeného zoznamu húb Európy
(ECCF 1998–2010).
Scutellinia torrentis
Esteticky pôsobiaci askomycétny druh, líšiaci sa od ostatných druhov z rodu Scutellinia konštantne konvexným tvarom técia a tiež mikroskopicky. Terestrický druh
smrekových a zmiešaných bukovo-smrekových lesov na zásaditom aj kyslom podloží.
Známy je len z niekoľkých nepublikovaných lokalít na Slovensku v rozpätí nadmorských výšok 550–1100 m (Glejdura, ined.). Prvý publikovaný zber na Slovensku.
Smardaea amethystina
Tento druh sme zaznamenali v smrekovom ihličí na piesčitej pôde v občasne zaplavovanom úseku potoka Zdychavka. Veľmi vzácny druh slovenskej mykoflóry, známy
len z dvoch lokalít na Slovensku. Nález od Muránskej Zdychavy je prvý publikovaný
údaj u nás. Je navrhnutý do červeného zoznamu húb Európy (ECCF 1998–2010).
Smardaea purpurea
Od predošlého druhu sa líši ekológiou a ornamentikou výtrusov. Zistený bol na štrkovo-piesčitej pôde pod deväťsilom lekárskym (Petasites hybridus) na brehu potoka
Zdychavka. Prvý nález na Slovensku. Veľmi vzácny druh, známy len z niekoľkých
lokalít v Európe.
12
Spathularia flavida
Drobná žltá kyjačikovitá huba. Vyskytovala sa v machu a ihličí pod Picea abies. Je
uvedená v Červenom zozname húb Slovenska (LIZOŇ 2001).
Stephensia bombycina
Podzemná huba špinavobelavej farby. Na Slovensku je známa len zo štyroch nálezov
(Glejdura, ined.), vždy pod listnatými drevinami.
Trichophaea variornata
Drobná čiaškovitá, na okraji tmavochlpatá huba. Bola zbieraná na piesčitej pôde ale
aj na práchnivom dreve Picea abies. Na území Slovenska je rozšírená od planárneho
po submontánny stupeň (JANČOVIČOVÁ & GLEJDURA 1999). Je uvedená v Červenom
zozname (LIZOŇ 2001). Je navrhnutá do červeného zoznamu húb Európy (ECCF
1998–2010).
Urnula craterium
Esteticky pôsobiaca vreckatá huba rastúca na ležiacich konároch listnatých drevín
aspoň čiastočne zanorených v zemi. Je to druh teplých listnatých lesov s rozšírením
v pahorkatinách. Prekvapivo sme ho našli na konári Alnus incana vo výške 660 m
n. m., čo je pravdepodobne najvyššie položená lokalita na Slovensku. Veľmi vzácny
druh, je uvedený v Červenom zozname (LIZOŇ 2001).
B a s i d i o m y c o t a
Aleurodiscus amorphus
Saprofytický lignikolný druh jedľobučín a smrečín, ktorý bol doposiaľ prehliadaný.
Na Slovensku je už známy z jedenástich orografických celkov (ŠKUBLA 2003).
Boletopsis leucomelaena
Ektomykorízny druh, v podmienkach Slovenska viazaný predovšetkým na smrek. Doteraz bol známy z ôsmich orografických celkov v celkovom počte desať lokalít. Jediná
nízko položená lokalita je v Záhorskej nížine (ŠKUBLA 2003, ADAMČÍK & RIPKOVÁ 2003),
ostatné sú v submontánnom až montánnom stupni. Je uvedený v Červenom zozname
(LIZOŇ 2001). Je navrhnutý do červeného zoznamu húb Európy (ECCF 1998–2010).
Entoloma byssisedum
Nenápadná lupenatá huba rastúca pod opadankou listnatých a zmiešaných lesov.
Údajov o rozšírení na Slovensku je málo, svojim skrytým spôsobom života uniká
pozornosti. V masíve Kohúta bola zbieraná na dvoch samostatných lokalitách. Je
uvedená v Červenom zozname (LIZOŇ 2001). Je navrhnutá do červeného zoznamu
húb Európy (ECCF 1998–2010).
Gautieria morchelliformis (Obr. 5)
Podzemná huba do veľkosti až 5 cm, na povrchu zvrásnená ako plodnice Morchella sp.
Vytvára mykorízu s bukom, smrekom ale aj s inými drevinami. V poslednom období
13
je avizovaných viacero nálezov z rôznych častí Slovenska. Je navrhnutá do červeného
zoznamu húb Európy (ECCF 1998–2010).
Gymnomyces xanthosporus
Podzemný druh mykorízne viazaný na listnaté dreviny. Je známy len z dvoch geograficky vzdialených lokalít na Slovensku, v oboch prípadoch rástol v pôde pod Corylus
avellana. Prvý publikovaný a zároveň prvý nález na Slovensku.
Lactarius spinosulus
Veľmi vzácny mykorízny druh viazaný na brezu (Betula spp.). Do roku 1998 nebol
na území Slovenska zbieraný (LIZOŇ & BACIGÁLOVÁ 1998). V ostatných rokoch bolo
zaznamenaných viacero nálezov, ktoré budú v blízkej budúcnosti publikované. Je
navrhnutý do červeného zoznamu húb Európy (ECCF 1998–2010).
Limacella guttata
Tento významný druh bol len jedenkrát zbieraný v smrekovom lese s prímesou
buka a podrastu liesky (Picea abies, Fagus sylvatica, Corylus avellana). Je uvedený
v Červenom zozname (LIZOŇ 2001). Je navrhnutý do červeného zoznamu húb Európy
(ECCF 1998–2010).
Obr. 5. / Fig. 5. Gautieria morchelliformis, Muránska Zdychava – dolina Števkovho potoka.
(foto / photo: S. Glejdura 27. 8. 2009)
14
Octaviania asterosperma
Huba mykorízne viazaná na listnaté dreviny, väčšina zberov je z porastov, resp. spod
jednotlivých stromov Fagus sylvatica, menší počet lokalít je z porastov s Carpinus
betulus a Quercus sp. Tento druh sme našli rásť v zemi pod F. sylvatica.
Panellus violaceofulvus
Lignikolný saprofyt rastúci na Abies alba, menej často na Picea abies. Vyskytuje sa
pomerne zriedkavo, za posledných 20 rokov bolo zistených iba 5 nálezov, pričom
z územia Slovenska je doposiaľ známych 12 lokalít výskytu (RIPKOVÁ et al. 2007).
Najbližšie k územiu Kohúta bol P. violaceofulvus zbieraný v okolí Tisovca, na južných úpätiach Muránskej planiny. Najnovší nález pochádza zo Starohorských vrchov
(GLEJDURA, ined).
Pholiota flavida
Saprofytická huba z rodu Pholiota. Táto dekoratívne žlto sfarbená huba rástla na
rozkladajúcom sa starom sene a divou zverou pohnojených miestach v okolí starého
senníka (krmelca) na okraji lesa. Na Slovensku je jej výskyt známy zo štyroch orografických celkov (ŠKUBLA 2003).
Russula favrei
Druh plávky v sekcii Russula sect. Xerampelinae, je zo Slovenska doposiaľ známy
najmä z Vysokých, Západných a Nízkych Tatier (ADAMČÍK 2001). Je to druh horských až subalpínskych ihličnatých lesov (Picea abies, Larix decidua, Pinus cembra,
P. sylvestris) v nadmorskej výške spravidla nad 700 m (ADAMČÍK 2002, RONIKIER
& ADAMČÍK 2009). Túto plávku sme zaznamenali v smrekovo-jarabinovom poraste
a tiež v smrekovom lese s primiešaným smrekovcom (viď fytocenologické zápisy č.
1 a 2 ďalej v texte).
Sclerogaster hysterangioides
Podzemný druh mykorízne viazaný na smrek. Makroskopicky pripomína rod Hysterangium. Rástol v spoločnosti ďalšieho podzemného druhu Gautieria morchelliformis plytko pod povrchom pôdy pod smrekmi. Prvý nález pre Slovensko. O rozšírení
tohto druhu v Európe je málo údajov, pravdepodobne je to submontánny až montánny
druh.
Tectella operculata
Saprofyt na dreve Alnus incana a iných listnáčoch. Huba vzhľadu Crepidotus sp.,
v mladšom štádiu má však lupene zakryté plachtičkou. V celej Európe je to extrémne vzácny druh (COURTECUISSE & DUHEM 1995). Zistili sme ho rásť na konári Alnus
glutinosa. Prvý nález na Slovensku. Je navrhnutý do červeného zoznamu húb Európy
(ECCF 1998–2010).
15
Do horeuvedeného prehľadu vzácnych nálezov húb by sme mohli zaradiť aj ďalšie
druhy, ktoré boli v masíve Kohúta determinované inými autormi a ktorých ekologickú
charakteristiku a vzácnosť výskytu uvádzajú KUČERA & KAUTMANOVÁ (2010).
Prevažná väčšina z uvedených makromycétov je typická pre podhorské a horské
zmiešané lesy (napr. druhy Aleurodiscus amorphus, Amanita pantherina var. abietina, A. muscaria, Bisporella citrina, Boletopsis leucomelaena, Boletus calopus, B.
pinophilus, Cortinarius varius, Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola, Hygrophorus
pustulatus, Inocybe rimosa, Lactarius volemus, Nectria coccinea, Oudemansiella
mucida, Paxillus involutus, Pseudoplectania nigrella, Pycnoporellus fulgens, Russula foetens, Xerocomus badius a iné). Medzi huby vyskytujúce sa najmä v horských
lesoch (jedľobučiny a/alebo smrečiny) možno zaradiť druhy Aleurodiscus amorphus,
Amanita battarae, Armillaria ostoyae, Calocera viscosa, Clavulina rugosa, Climacocystis borealis, Clitocybe metachroa, Galerina tibiicystis, Guepinia helvelloides,
Gyromitra infula, Chroogomphus helveticus, Lactarius lignyotus, L. rufus, Mycena
rosella, Nectria fuckeliana, Pholiota squarrosa, Pseudohydnum gelatinosus, Rhodocollybia maculata, Russula favrei, R. mustelina, Sarea resinae, Scutellinia torrentis,
Tricholomopsis decora, Xeromphalina campanella a iné.
Na nelesných stanovištiach, na pasienkoch a lúkach sme zistili aj niektoré lúčne
druhy, ako napr. Bovista nigrescens, B. plumbea, Macrolepiota mastoidea, Calvatia
utriformis, Clavaria straminea, Hygrocybe coccinea, H. conica, H. insipida, H. reidii,
H. virginea a iné.
V rámci nášho výskumu sme zistili aj niekoľko druhov, ktoré sú typické pre
stanovištia na karbonátovom podloží (Guepinia hellveloides, Rhodoscypha ovilla).
Ich výskyt v území pri Muránskej Zdychave (na kryštaliniku) súvisí so zmenenými
(mikro)stanovištnými podmienkami – substrátom, ktorého pH bolo zvýšené pridaním
bázických zložiek (napr. prímesou dolomitového štrku používaného na posyp alebo
úpravu ciest či lesných skladov).
Tab. 1. Počet druhov makromycétov v jednotlivých ekotrofických skupinách
Tab. 1. Number of macromycetes species within individual ecotrophical groups
Parazitické druhy1
HP4
MP5
8
8
30
Saprofytické druhy2
LP6
EP7
LS8
TS9
13
1
135
171
329
Symbiotické druhy3
CS10
KS11
EM12
9
14
144
∑
503
144
Poznámky: HP – herboparazitické druhy, MP – mykoparazitické druhy, LP – lignoparazitické druhy,
EP – entomoparazitické druhy, LS – lignovorné saprofytické druhy, TS – terestrické saprofytické druhy,
CS – karbonikolné druhy, KS – koprofilné druhy, EM – ektomykorízne symbiotické druhy
Notes: 1parasites species, 2saprophytic species, 3symbionts, 4herboparasites, 5mycoparasites, 6lignoparasites, 7entomoparasites species, 8ligno-saprophytic species, 9terrestrial saprophytic species, 10carbonicolous
species, 11coprophilous species, 12ectomycorrhizal symbionts
16
Zatriedenie determinovaných druhov makromycétov do jednotlivých ekotrofických
skupín uvádzame v tabuľke (Tab. 1). Ako vidno z tabuľky, na lokalitách v skúmanom území masívu Kohúta sa najviac vyskytovali saprofytické druhy makromycéty
(65,4 %), pričom menšie zastúpenie mali mykorízny symbionti (28,6 % z celkového
počtu druhov). Parazitické druhy makromycétov sa vyskytovali vo výraznej menšine (6,0 %). Mykocenóza skúmaného územia má výrazný symbioticko-saprofytický
charakter, kde prevládajú makromycéty viazané na saprofytický alebo saproparazitický spôsob výživy. Významné je však aj zastúpenie symbiotických makromycétov,
ktorých väčšina druhov sa na predmetných lokalitách vyskytovala vďaka bohatému
zastúpeniu rôznych druhov drevín, t.j. ich mykoríznych partnerov. Všeobecne však
môžeme povedať, že takmer na väčšine lokalít prevládali staršie, až staré pôvodným
lesom blízke porasty, ktoré majú stabilnú a sukcesne sa málo meniacu druhovú diverzitu makromycétov. Väčšinou sa v takýchto lesných porastoch vyskytujú najmä
saprofytické a saproparazitické huby, menej mykorízne symbiotické huby, ktoré sú
viac typické pre sukcesne mladšie vývojové fázy lesných porastov, ktoré majú navyše aj pestré drevinové zloženie. Podobné sukcesné trendy, z hľadiska ekotrofického
zastúpenia makromycétov vo vzťahu k veku a charakteru porastov, potvrdzujú aj
pozorovania Gápera a Mihála (GÁPER 1994, MIHÁL & GÁPER 1995, MIHÁL 2005) tak
z hospodárskych ako aj pôvodných „klimaxových“ smrekových porastov na Poľane
a vo Veporských vrchoch.
V rámci mykologického výskumu v masíve Kohúta sme zaznamenali aj zaujímavý smrekovo-jarabinový porast (s rázom horskej vysokobylinnej nivnej smrečiny),
ktorý charakterizujeme v nasledovnom fytocenologickom zápise pričom uvádzame
aj zaznamenané makromycéty:
Zápis č. 1: Kohút (k.ú. Revúčka), SZ od kóty 1409,0; JPRL č. 1113; horský smrekovo-jarabinový porast
na vlhkejšom stanovišti (s charakterom prameniska), vek porastu cca 80–120 r.; DFS 7287c; 48° 43’
58,7’’ — 20° 10’ 46,7’’ ± 7 m; 1310 m n. m.; geolog. podklad žula; substrát piesočnato-hlinitý so skeletom
a balvanmi (cca 5–10 %); sklon 30°; exp. SZ; plocha 15×25 m; 23. 7. 2009, D. Blanár et I. Mihál [orig.
zápis: DB – 23. 7. 2009];
Celková pokryvnosť E: 95 %, E3: 65 %, E2: 0 %, E1: 85 %, E0: 65 %; zakmenenie 06–07, zápoj 65 %;
výška E3 = 15–20 m, výška E1 = 140–120 / 10 cm; obvod stredného kmeňa o1,3 m: 62 cm – Picea abies,
74 cm – Sorbus aucuparia;
E3: Sorbus aucuparia 4, Picea abies 3
Lepif.: Hypogymnia physodes, Platizmatia glauca, Usnea sp. div. [Sorbus aucuparia]
Lepif.: Bryoria sp. div., Lepraria sp. div., H. physodes, P. glauca [Picea abies]
Mlig_st.: Encoelia fascicularis, Eutypella sorbi, Lasiosphaeria spermoides, Phellinus ferruginosus [S.
aucuparia]
Mlig_st.: Phellinus ferruginosus [Picea abies]
Mlig_l.: Bjerkandera adusta, Dacrymyces stillatus, Exidia pithya, Gloeophyllum sepiarium, Leptoporus
mollis, Phyllotopsis nidulans, Stereum rugosum
E1: Adenostyles alliariae 4, Oxalis acetosella 3, Athyrium felix-femina 2b, Dryopteris carthusiana agg.
2b, Stellaria nemorum 2b, Chrysosplenium alternifolium 1, Impatiens noli-tangere 1, Milium effusum
1, Senecio hercynicus 1, Acer pseudoplatanus +, Acetosa arifolia +, Aconitum variegatum +, Avenella
flexuosa +, Caltha laeta +, Cicerbita alpina +, Crepis paludosa +, Chaerophyllum hirsutum +, Doronicum
austriacum +, Dryopteris filix-mas +, Epilobium montanum +, Gentiana asclepiadea +, Gymnocarpium
dryopteris +, Luzula luzuloides +, L. sylvatica +, Maianthemum bifolium +, Myosotis nemorosa +, Picea
17
abies +, P. abies (juv.) +, Prenanthes purpurea +, Ranunculus platanifolius +, Soldanella hungarica
+, Solidago virgaurea +, Sorbus aucuparia +, Urtica dioica +, Vaccinium myrtillus +, Valeriana sambucifolia +, Veronica officinalis +, Scrophularia scopoli r, Polygonatum verticilatum (+), Streptopus
amplexifolius (r )
E0: Bryophytes: Eurhynchium angustirete 3, Dicranum scoparium 2a, Rhizomnium punctatum 2a, Brachythecium reflexum 1, Dicranum montanum 1, Hylocomnium splendens 1, Isothecium alopecuroides 1,
Lophocolea heterophylla 1, L. minor 1, Sanionia uncinata 1, Barbilophozia attenuata +, Blepharostoma
trichophyllum +, Brachythecium starkei +, Bryum capillare +, Cephalozia lunulifolia +, Lepidozia reptans +, Plagiomnium affine +, Plagiothecium curvifolium +, P. denticulatum +, Polytrichum formosum
+, Tetraphis pellucida +
Lichenes: Cladonia sp. +, Peltigera sp. r
Macromycetes: Amanita battarrae r, A. vaginata r, Calocera viscosa +, Gymnopilus sapineus +, Gymnopus
erythropus r, Gymnosporangium cornutum +, Kuehneromyces mutabilis +, Lactarius necator +, Omphalina
epichysium +, Rhodocollybia maculata +, Russula emetica +, R. favrei r, R. mustelina +, Russula vinosa
r, Setulipes androsaceus +, Tubaria romagnesiana r, Xerocomus badius r, Xeromphalina campanella r.
Jedná sa o druhovo veľmi bohaté spoločenstvo. Na ploche zápisu sme zistili spolu
96 druhov. V stromovej etáži prevláda jarabina vtáčia, smrek má menšie zastúpenie.
Bylinná etáž je bohato vyvinutá. Dominuje Adenostyles alliariae, spoludominujú
papradiny Athyrium felix-femina a Dryopteris carthusiana agg. a pod touto vrstvou
bylín aj Oxalis acetosella. Charakteristické zastúpenie majú vlhkomilné, nitrofilné
a ďalšie subalpínske druhy. Z machorastov dominoval druh Eurhynchium angustirete. Predmetné spoločenstvo sme zaradili do subasociácie Athyrio alpestris-Piceetum
adenostyletosum Hartman et Jahn 1967 zo zväzu Athyrio alpestris-Piceion Sýkora
1971 (rad Athyrio-Piceetalia Hadač 1962; trieda Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl.
et al. 1939). Pri klasifikácii spoločenstva sme vychádzali najmä z prác JIRÁSEK (1996)
a JIRÁSEK (2002).
Nami zaznamenaný lesný biotop je zaujímavý a významný aj z mykologického
hľadiska a to svojou druhovou pestrosťou. Pri jednodňovom mykologickom prieskume
(v rámci fytocenologického zápisu) sme na danom stanovišti, na ploche 15×25 m, zistili
výskyt 29 druhov makromycétov, čo je pomerne vysoký počet druhov vzhľadom na
sezónnosť výskytu húb a nadmorskú výšku lokality.
Nasledujúci fytocenologický zápis (podobne ako predchádzajúci) poukazuje na
fytocenologické pomery na časti lokality 1.
Zápis č. 2: Kohút (k.ú. Revúčka), SZ od kóty 1409, JPRL č. 1113; horský smrekový porast s primiešaním smrekovca, vek porastu cca 80 r.; DFS 7287c; 48° 43’ 43,3’’ — 20° 10’ 28,6’’ ± 11 m; 1215 m n.
m.; geolog. podklad žula; substrát hlinitý; sklon 20°; exp. SZZ; plocha 15×25 m; 13. 8. 2009, D. Blanár
[orig. zápis: DB-2/13. 8. 2009];
Celková pokryvnosť E: 95 %, E3: 90 %, E2: do 1 %, E1: 25 %, E0: 5 %; zakmenenie 08, zápoj 90 %;
výška E3 = cca 20 m, výška E2 = cca 3 m, výška E1 = 60–70 / 25–30 / 5 cm;
E3: Picea abies 4, Larix decidua 2a, Sorbus aucuparia 1
Lepif.: Hypogymnia physodes, Platizmatia glauca [Larix decidua, Picea abies, Sorbus aucuparia]
Mlig_st.: Fomitopsis pinicola [P. abies]
E2: Sambucus racemosa +, Lonicera nigra (+), Sorbus aucuparia (+)
E1: Oxalis acetosella 2b, Athyrium felix-femina 1, Sorbus aucuparia 1, Avenella flexuosa +, Calamagrostis
villosa +, Dryopteris carthusiana agg. +, D. filix-mas +, Homogyne alpina +, Luzula luzuloides +, Picea
abies +, P. abies (juv.) +, Polygonatum verticilatum +, Prenanthes purpurea +, Rubus idaeus +, Senecio-
18
Obr. 6. / Fig. 6. Calocybe obscurissima, Muránska Zdychava – alúvium Zdychavky.
(foto / photo: S. Glejdura 28. 10. 2009)
Obr. 7. / Fig. 7. Protoglossum niveum, Muránska Zdychava – Hlboké.
(foto / photo: S. Glejdura 26. 8. 2009)
19
ovatus +, Soldanella hungarica +, Solidago virgaurea +, Sorbus aucuparia (juv.) +, Acer pseudoplatanus
r, Corylus avellana r, Gentiana asclepiadea r, Lilium martagon r, Maianthemum bifolium (+)
E0: Bryophytes: Dicranum scoparium 1, Plagiothecium curvifolium 1, Plagiomnium affine +, Hylocomnium splendens +, Lepidozia reptans +, Ptilidium ciliare +, Tetraphis pellucida +
Macromycetes: Lactarius mitissimus +, Suillus grevillei +, Russula atrorubens r, R. favrei r.
V prípade tohoto spoločenstva sa jedná o sekundárny smrekovcovo-smrekový porast.
Pre pôvodné/prirodzené lesné spoločenstvá na danom stanovišti je charakteristické
zmiešané drevinové zloženie (buk, javor horský, jedľa, smrek); v danom lese v stromovej etáži dominuje smrek (vplyvom neodborného lesného hospodárenia v minulosti
– už pri zalesňovaní).
Záver
Uvedená práca sumarizuje doposiaľ známe údaje o mykoflóre masívu Kohúta a zároveň
rozširuje súčasné poznatky predmetného územia o množstvo druhov makromycétov.
Našim výskumom poukazujeme na významnosť masívu Kohúta z pohľadu vysokej
biodiverzity makromycétov (spolu 503 determinovaných druhov), medzi ktorými sa
objavilo množstvo vzácnych a ohrozených taxónov, množstvo zriedkavých hypogeických makromycétov, ako aj viacero prvonálezov pre Slovensko (napr. prvonálezy
druhov Endogone lactiflua, Encoelia fascicularis, Geopora tenuis, Gymnomyces
xanthosporus, Hydnotrya bailii, Podophacidium xanthomelum, Scutellinia torrentis,
Smardaea amethystina, S. purpurea, Tectella operculata a iné). Nález druhu Ascobolus
xylophilus predstavuje tretí nález v Európe a štvrtý vo svete. Taktiež sme zaznamenali
množstvo makromycétov, ktoré sú zahrnuté alebo navrhnuté do Červených zoznamov
ohrozených makromycétov Slovenska alebo Európy (druhy Boletopsis leucomelaena,
Entoloma byssisedum, Gautieria morcheliformis, Gyromitra fastigiata, Hydnobolites
cerebriformis, Chlorencoelia versiformis, Lactarius spinosulus, Otidea propinquata,
Peziza lividula, Scutellinia minutella a iné).
Širokú druhovú diverzitu, v Európskom kontexte veľmi zriedkavých húb, sme
zaznamenali v susediacich inverzných dolinách Hlbokého a Števkovho potoka (lokality 5 a 6b) v okolí Muránskej Zdychavy (druhy: Ascobolus xylophilus, Boletopsis
leucomelaena, Calocybe obscurissima (Obr. 6), Cudonia circinans, Gautieria morchelliformis, Geopyxis alpina, Gymnomyces xanthosporus, Hydnobolites cerebriformis,
Hymenogaster arenarius, Genea verrucosa, Hydnotrya bailii, Lactarius spinosulus,
Limacella guttata, Otidea propinquata, Pachyphloeus conglomeratus, Peziza phlebospora, Peziza subisabellina, Podophacidium xanthomelum, Protoglossum niveum
(Obr. 7), Pseudoplectania nigrella, Pseudombrophila deerata, Pycnoporellus fulgens,
Rhodoscypha ovilla, Sclerogaster hysterangioides, Smardaea amethystina, S. purpurea, Tectella operculata, Trichophaea variornata, Urnula craterium a iné). Niektoré
z nich sú hodnotené ako indikačné, resp. typifikačné druhy mykosociety predmetných
biotopov. Koncentrácia veľkého počtu vzácnych až extrémne vzácnych druhov húb
na relatívne malej ploche v „inverzných“ dolinách v okolí Muránskej Zdychavy, ktorá
je súčasťou ochranného pásma NP Muránska planina, hovorí o výnimočnosti tohto
územia a zaslúži si vyšší stupeň územnej ochrany.
20
Výskyt ďalších zaujímavých a vzácnych druhov makromycétov možno očakávať
aj v podhorských a horských lesoch v oblasti Stolice, ktorá susedí s Kohútom a tvorí
tak jedinečný horský komplex prevažne zmiešaných lesov v Stolických vrchoch.
Poďakovanie
Práca vznikla za podpory Vedeckej grantovej agentúry VEGA (projekty č. 2/0160/09, 1/0557/10). Autori ďakujú determinátorom niektorých druhov makromycétov: S. Adamčík (Russula), M. Chlebická
(Capitotricha), S. Jančovičová (Crepidotus, Panellus mitis, P. violaceofulvus, Pleurotus ostreatus), R.
Leontovyč (Phacidium). Za determináciu machorastov ďakujeme A. Petrášovej. Za pomoc pri vyhotovení
máp ďakujeme R. Kandríkovi.
Literatúra
ADAMČÍK S. 2001: Taxa of Russula sect. Xerampelinae in Slovakia. — Catathelasma 2: 13–21.
ADAMČÍK S. 2002: Taxonomy of the Russula xerampelina group. Part 2. Taxonomic and nomenclatural
study of Russula xerampelina and R. erythropoda. — Mycotaxon 82: 241–267.
ADAMČÍK S. & RIPKOVÁ S. 2003: Boletopsis grisea. — Catathelasma 4: 31–34.
ANONYMUS [=Lesoprojekt Zvolen, pobočka Zvolen] 2005a: Porastová mapa, Lesný hospodársky celok
Revúca. List č.: 2, 3. 1 : 10 000. — Lesoprojekt Zvolen, Zvolen.
ANONYMUS [=Lesoprojekt Zvolen, pobočka Zvolen] 2005b: Porastová mapa, Lesný hospodársky celok
Revúca. List č.: 5, 6. 1 : 10 000. — Lesoprojekt Zvolen, Zvolen.
BARKMAN J., DOING H. & SEGAL S. 1964: Kritische Bemerkungen und Vorschläge zur quantitativen Vegetationsanalyse. — Acta botanica Neerlandica 13: 394–419.
BLANÁR D. 1993: Floristický prieskum (Tracheophyta) ľavej strany povodia potoka Zdychavky (Slovenské rudohorie, Stolické vrchy – západná časť). — Diplomová práca, 59 pp. [Depon. in Lesnícka
fakulta TU, Zvolen].
BLANÁR D. & MIHÁL I. 2002: Mykoflóra okolia Revúcej I. (Slovenské rudohorie – Revúcka vrchovina).
— Pp.: 33–52. In: UHRIN M. (ed.): Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny 3. ŠOP SR – Správa
Národného parku Muránska planina, Revúca, 182 pp.
BRAUN-BLAUNQUET J. 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Ed. 3. — Springer-Verlag, Wien & New York, 865 pp.
BREITENBACH J. & KRÄNZLIN F. 1986: Fungi of Switzerland. Vol. 1, Ascomycetes. — Verlag Mykologia,
Luzern, 412 pp.
BURKOVSKÝ J., STANO V. & al. 1999: Predbežný návrh na zriadenie chránenej krajinnej oblasti Stolica.
— Manuscript, SAŽP – COPK Banská Bystrica, Banská Bystrica – Košice, 18 pp. + 1 mp. 1: 50 000
[Depon. in Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica & Správa NP Muránska planina, Revúca].
CABI BIOSCIENCE, CBS, LANDSCAPE RESEARCH. 2009: Index Fungorum Database [online]. — http://www.
speciesfungorum.org/Names/Names.asp [cit. 4. 12. 2009].
COURTESCUISSE R. & DUHEM B. 1995: Mushrooms and toadstools of Britain and Europe. — Harper Collins,
London, 480 pp.
ČERVENKA M., FASSATIOVÁ O., HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V., SVRČEK M & URBAN Z. 1972: Kľúč na určovanie
výtrusných rastlín. 2. diel, Huby a slizovky. — SPN Bratislava, 379 pp.
DOUGOUT R. & MORAVEC J. 1995: Peziza acroornata sp. nov. — Mycologia Helvetica 7: 63–70.
ECCF 1998–2010: EUROPEN COUNCIL FOR THE CONSERVATION OF FUNGI 1998–2010: [online database].
— http://www.wsl.ch/eccf/candlist-subtotals.xls [cit. 23. 3. 2010].
GALLO J. 1983: Muránska Zdychava. — Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 335 pp.
GÁPER J. 1994: Temporal dynamics of macrofungi during Norway spruce stand development. — Acta
Facultatis Ecologiae 1: 99–108.
GLEJDURA S. 1997: Vzácne druhy húb z Arboréta Borová hora vo Zvolene a z rôznych častí Slovenska.
— Spravodajca slovenských mykológov 18(5): 24–28.
21
HAGARA L. 1987: Atlas húb. — Osveta, Martin, 472 pp.
HAGARA L., ANTONÍN V. & BAIER J. 1999: Houby. — Aventinum, Praha, 416 pp.
HOHMEYER H. 1986: Ein Schlűssel der europaischen Arten der Gattung Peziza L. — Zeitschrift für Mykologie 52: 163–179.
JANČOVIČOVÁ S. & GLEJDURA S. 1999: Ascomycetes from Danube islands in Bratislava (Slovakia).
— Thaiszia – Journal of Botany 9: 1–10.
JAROLÍMEK I., ŠIBÍK J., HEGEDÜŠOVÁ K., JANIŠOVÁ M., KLIMENT J., KUČERA P., MÁJEKOVÁ J., MICHÁLKOVÁ
D., SADLOŇOVÁ J., ŠIBÍKOVÁ J., ŠKODOVÁ I, UHLÍŘOVÁ J., UJHÁZY K., UJHÁZYOVÁ M., VALACHOVIČ M. &
ZALIBEROVÁ M. 2008: A list of vegetation units of Slovakia. — Pp.: 295–329. In: JAROLÍMEK I. & ŠIBÍK
J. (eds): Diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of Slovakia. Veda,
Bratislava, 329 pp.
JASIČOVÁ M. & ZAHRADNÍKOVÁ K. 1976: Organizácia a metodika mapovania rozšírenia rastlinných druhov
v západnej tretine Slovenska. — Biológia, Bratislava, 31: 74–80.
JIRÁSEK J. 1996: Společenstva přirozených smrčin České republiky. — Preslia 67(3–4)[1995]: 225–
259.
JIRÁSEK J. 2002: Třída: Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Braun-Blanquet, Sissingh et Vlieger 1939. — Pp.:
18–86. In: HUSOVÁ M., JIRÁSEK J. & MORAVEC [MORAVEC J. (red.)]: Přehled vegetace České republiky.
Svazek 3. Jehličnaté lesy. [Vegetation Survey of the Czech Republic. Volume 3. Coniferous forests].
Academia, Praha, 127 pp.
JULICH W. 1984: Die Nichtblätterpilze, Callerpilze und Bauchpilze. Band IIb/1, Kleine Kryptogamenflora.
— VEB, Jena, 626 pp.
KAUTMAN V. & KAUTMANOVÁ I. 2009: Cordyceps s. l. (Ascomycetes, Clavicipitaceae) in Slovakia. — Catathelasma 11: 5–48.
KLINEC A. 1976: Geologická mapa Slovenského rudohoria a Nízkych Tatier (Slovenské rudohorie – stred,
Nízke Tatry – východ), 1 : 50 000. — Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava.
KORDOVÁNER J. (red.) 2006: Stolické vrchy – Revúca. 1 : 50 000. Turistická mapa. — VKÚ, a.s., Harmanec, 3. vyd., Edícia turistických máp 1 : 50 000.
KOTLABA F. 1999: Potřeba latinské skratky pro „zapsal“ v přírodních vědách. — Mykologické listy 71:
18–20.
KOTLABA F., POUZAR Z. & SVRČEK M. 1991: Huby. — Pp.: 76–82. In: VOLOŠČUK I. & PELIKÁN V. (eds):
Chránená krajinná oblasť Muránska planina. Obzor, Bratislava, 340 pp.
KOTLABA F., ANTONÍN V., FELLNER R., GARDAVSKÝ A., HERINK J., HINDÁK F., HUSÁK Š., LAZEBNÍČEK J., LENSKÝ
V., LIŠKA J., LIZOŇ P., LHOTSKÝ O., LUKAVSKÝ J., MARVAN P., PIŠÚT I., SOLDÁN Z., ŠEBEK S., VÁGNER A.
& VÁŇA J. 1995: Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR, Vol.
4, Sinice, huby, riasy, lišajníky, machorasty. — Príroda, Bratislava, 220 pp.
KUBINSKÁ A. & JANOVICOVÁ K. 1998: Machorasty. — Pp.: 297–332. In: MARHOLD K. & HINDÁK F. (eds):
Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, Bratislava, 688 pp.
KUČERA V. & KAUTMANOVÁ I. 2011: Contribution to the knowledge of macrofungi in the Muránska planina
National Park and adjacent areas. — Reussia 6(1–2): 87–96.
LIZOŇ P. 2001: Červený zoznam húb Slovenska, 3. verzia (december 2001). — Pp.: 6–13. In: BALÁŽ D.,
MARHOLD K. & URBAN P. (eds): Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. — Ochrana prírody,
Banská Bystrica 20(Supplement): 160 pp.
LIZOŇ P. & BACIGÁLOVÁ K. 1998: Huby. — Pp.: 101–227. In: MARHOLD K. & HINDÁK F. (eds): Zoznam
nižších a vyšších rastlín Slovenska. VEDA, Bratislava, 687 pp.
MAGIC D. & MÁJOVSKÝ J. 1974: Vegetationsgrundriss der Kohút-Stolica-Berggruppe. — Acta Facultatis
Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Botanica 22: 27–91.
MARHOLD K. (ed.) 1998: Papraďorasty a semenné rastliny. Ferns and Flowering Plants. — Pp.: 333–687.
In: MARHOLD K. & HINDÁK F. (eds): Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, Bratislava,
687 pp.
MAZÚR E. & LUKNIŠ M. 1980: Geomorfologické jednotky, 1:500 000, mapa IV/16. — Pp.: 54–55. In:
22
MAZÚR E., LENKO D., KELEMEN A., JAKÁL J., BARTOŠ A., BAŠOVSKÝ O., GLOSIK J., HAJČÍKOVÁ M.,
IVANIČKA K., JURIGOVÁ M., KMEŤKO P., KVITKOVIČ J., LUKNIŠ M., MATULA Z., MICHALEC I., PAXA J.,
PLESNÍK P., PRAVDA J., ŠTECHER D., VEREŠÍK J., ZELENSKÝ K., ŽEMLA E. & ŽUDEL J. (reds): Atlas Slovenskej socialistickej republiky. Slovenská akadémia vied & Slovenský úrad geodézie a kartografie,
Bratislava, 296 pp.
MIHÁL I. 1994: Niektoré druhy húb vzácne sa vyskytujúce na Slovensku. — Spravodajca slovenských
mykológov, Bratislava, 2: 18.
MIHÁL I. 2005: Macrofungi succession in differently aged Norway spruce monocultures. — Folia oecologica 32: 103–109.
MIHÁL I. & BLANÁR D. 2011: Huby rodov Hypocrea s. l., Hypomyces s. l. a Nectria s. l. (Hypocreaceae,
Bionectriaceae, Nectriaceae, Ascomycota) zistené v oblasti horného a stredného Gemera. — Reussia
6(1–2): 45–85.
MIHÁL I. & GÁPER J. 1995: Mykocenologická charakteristika makromycétov smrekových lesných porastov biosférickej rezervácie UNESCO Poľana na Slovensku. — Lesnícky časopis – Forestry Journal
41: 119–130.
MIHÁL I., KRIŠTÍN A., BLANÁR D. & UHRIN M. 1997: Zoznam makromycétov zistených na Muránskej
planine (lokalita Šance) a v Stolických vrchoch (lokalita Kohút), v dňoch 25.–26. 9. 1997. — Msc.,
3 pp., [Expertízna správa; Depon. in Správa NP Muránska planina, Revúca].
MLYNARČÍK D. 1979: Správa o náleze húb v okolí Muráňa v rámci expedície PIPEX ‚79 v období od 23.
júla do 2. augusta 1979. — Msc., 6 pp., [Rukopisná správa; Depon. in Správa NP Muránska planina,
Revúca].
MORAVEC J. 2006: A world monograph of the genus Cheilymenia (Discomycetes, Pezizales, Pyronemataceae). — Libri Botanici, IHW-Verlag, Eching, 21: 256 pp.
MOSER M. 1983: Die Rőhlinge und Blätterpilze. Band IIb, Kleine Kryptogamenflora. — G. F. Verlag,
Stuttgart, 533 pp.
MUCINA L. & MAGLOCKÝ Š. (eds) 1985: A list of vegetation units of Slovakia. — Doc. Phytosociol., N.
S., Camerino, 9: 175–220.
PAPOUŠEK, T. (ed.) 2004: Velký fotoatlas hub z jižních Čech. — TISK Josef Posekaný, České Budějovice,
819 pp.
PEGLER D.N., SPOONER B.M. & YOUNG T.V.K. 1993: A Revision of British Hypogeous Fungi. — Royal
Botanic Garden, Kew, 216 pp.
PIŠÚT I. (ed.) 1998: Lichenizované huby (lišajníky). — Pp.: 229–296. In: MARHOLD K. & HINDÁK F. (eds):
Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, Bratislava, 688 pp.
REUSS G. 1853: Května Slovenska čili opis všech jevnosnubných na Slovensku divorostaucích a mnohých
zahradních zrostlin podlé saustavy De Candolle-ovy. — F. Lorber, Banská Šťávnica, 496 pp.
REUSS G. 1853–1854: Opis městečka Velká Řevúca zvaného I ní a II hý díl 1853 a 1854. V. Řevúca. — Msc.
[Depon. in Literárny archív Matice Slovenskej, Martin].
RIPKOVÁ S. & BLANÁR D. 2002: Výskyt druhov rodu Sarcoscypha na Muránskej planine a v priľahlej oblasti
Slovenského rudohoria. — Pp.: 27–31. In: UHRIN M. (ed.): Výskum a ochrana prírody Muránskej
planiny 3. Správa Národného parku Muránska planina, Revúca, 182 pp.
RIPKOVÁ S. & BLANÁR D. 2004: Výskyt druhov rodu Crepidotus na Muránskej planine a v priľahlej oblasti
Slovenského rudohoria. — Reussia 1(Supplement 1): 49–67.
RIPKOVÁ S., ADAMČÍK S. & KUČERA V. 2007. New, rare and less known macromycetes in Slovakia II.
— Czech Mycology 59: 185–199.
RONIKIER A. & ADAMČÍK S. 2009. Russulae in the montane and subalpine belts of the Tatra Mountains
(Western Carpathians). — Sydowia 61: 53–78.
SCHUMACHER T. 1990: The genus Scutellinia (Pyronemataceae). — Opera Botanica 101: 1–107.
STANOVÁ V. & VALACHOVIČ M. (eds) 2002: Katalóg Biotopov Slovenska. — Daphne – Inštitút aplikovanej
ekológie, Bratislava, 225 pp.
STIELOW B., BUBNER, B., HENSEL, G., MÜNZENBERGER, B., HOFFMANN, P., KLENK, H-P. & GÖKER, M. 2009:
23
The neglected hypogeous fungus Hydnotrya bailii Soehner (1959) is a widespread sister taxon of
Hydnotrya tulasnei (Berk.) Berk. et Broome 1846. — Mycological Progress 9(2): 195–203.
SVRČEK M. 1962: Diskomycety z Nízkých Tater, nalezené během posjezdové exkurze II. SEM.1960.
— Česká Mykologie 16: 106.
ŠKUBLA P. 2003: Mycoflora Slovaca. Number of the copy 19. — Mycelium, Bratislava, 1103 pp.
TARÁBEK K. 1980: Klimatickogeografické typy, 1:1 000 000, mapa V/43. — P.: 64. In: MAZÚR E., LENKO
D., KELEMEN A., JAKÁL J., BARTOŠ A., BAŠOVSKÝ O., GLOSIK J., HAJČÍKOVÁ M., IVANIČKA K., JURIGOVÁ M.,
KMEŤKO P., KVITKOVIČ J., LUKNIŠ M., MATULA Z., MICHALEC I., PAXA J., PLESNÍK P., PRAVDA J., ŠTECHER
D., VEREŠÍK J., ZELENSKÝ K., ŽEMLA E. & ŽUDEL J. (reds): Atlas Slovenskej socialistickej republiky.
Slovenská akadémia vied & Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 296 pp.
VAN BRUMMELEN J. 1967: A world monograph of the genera Ascobolus and Saccobolus (Ascomycetes,
Pezizales). — Persoonia Supl. 1: 260 pp.
VAN BRUMMELEN J. & CANDOUSSAU F. 1981: Ascobolus xylophilus redescribed from France with remarks
on its taxonomic position. — Persoonia 11: 377–394.
VESELÝ R., KOTLABA F. & POUZAR Z. 1972: Přehled československých hub. — Academia, Praha,
423 pp.
24
APPENDIX
Zoznam determinovaných druhov makromycétov na jednotlivých lokalitách v masíve Kohúta
List of macromycetes species diversity determined on the individual localities in the Kohút massif
Vysvetlivky: Údaje k jednotlivým druhom (podľa pododdelení) sú v nasledovnom poradí: taxón, skratka
ektotrofickej skupiny druhu, lokalita 1. až 8.; ďalšie údaje: stanovište, dátum zberu (zberateľ, determinátor,
herbár; literatúra). [Skratky ektotrofických skupín sú uvedené v časti Výsledky a diskusia pri tabuľke
(Tab.), skratky zberateľov/determinátorov a herbárov sú uvedené v časti Metodika a materiál].
Explanations: Data of individual species (according to divisions) are given in the following order: taxa,
abbreviation of ecotrophical group of species, locality from 1. to 8.; other data: habitat, date of collection
(collector, determinator, herbarium; references). [Abbreviations of ecotrophical groups are given in the
chapter Results and discusions – in table (Tab.), abbreviations of collectors/determinators are given in
the chapter Methods and material].
ZYGOMYCOTA
hypogeické huby
Endogone flammicorona Trappe et Gerd. – EM: 6b. zem pod Fagus sylvatica, 2. VIII. 2008, 21. VI.
2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
E. lactiflua Berk. – EM: 1. zem pod Picea abies, 9. X. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
ASCOMYCOTA
Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel – TS: 1. zem pod Picea abies, 10. X. 2008 (leg. IM et DB, det. IM,
herb. SG).
Ascobolus carbonarius P. Karst. – CS: 6b. spálenisko Picea abies, Fagus sylvatica, 21. X. 2000 (leg.
Et det. SG, herb. SG).
A. sacchariferus Brumm. – KS: 1. jelení trus (Cervus elaphus), 19. 6. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
A. stercorarius (Bull.) J. Schrött. – KS: 6b. kravský trus, 8. VII. 2000, 14. IX. 2003. — 7. kravský trus,
21. 6. 2007 (leg. et det. SG, herb. SG).
A. xylophilus Seaver – LS: 6b. drevo Picea abies v potoku, 8. VII., 20. IX. 2000 (leg. et det. SG,
herb. SG).
Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf. – LS: 1. Fagus sylvatica kmeň, 9. X. 2009 (leg. et det. SG, herb.
SG). — 4a. hnijúce drevo Picea abies, 28. X. 2009 (leg. DB, det. SG, herb. SG).
A. sarcoides (Jacq.) J. W. Growes et D. E. Wilson – LS: 1. konár Fagus sylvatica 10. X. 2008 (leg. et
det. IM). — 8. bučina, ležiaci konár Fagus sylvatica, 9. X. 2008 (leg. et det. DB, not.).
Bisporella citrina (Batsch) Korf. et S. E. Carp. – LS: 1. drevo Fagus sylvatica, 10. X. 2008 (leg. et
det. IM, not.). — 4a. na dreve konára Fagus sylvatica, 9. X. 2009 (leg. DB, det. DB et IM, herb. DB).
— 4c. konár listnáča, 30. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.). — 6b. drevo Alnus glutinosa, 21. X. 2000 (leg.
et det. SG, herb. SG).
Capitotricha rubi (Bres.) Baral – HP: 1. smrečina, 1250 m n. m., na minuloročných ležiacich byliach
Rubus idaeus, 13. 6. 2008 (leg. DB, det. M. Chlebická, PRM 915163).
Cheilymenia crucipila (Cooke et W. Phillips) Le Gal – KS: 1. piesčitá pôda pod Picea abies, 9. X.
2009 (leg. et det. SG, herb. SG). — 4b. piesčitá pôda pod Picea abies, 20. VII. 2000 (leg. et det. SG,
herb. SG).
C. granulata (Bull.) J. Moravec – KS: 6b. kravský trus, 1. X. 2006 (leg. et det. SG, herb. SG).
C. stercorea (Pers.) Boud. – KS: 1. jelení trus (Cervus elaphus), 13. VI. 2008 (leg. IM, det. SG, not.);
19. VI. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
C. vitellina (Pers.) Dennis – KS: 5. piesčitá pôda pod Urtica dioica, 15. IX. 2003 (leg. et det. SG, herb.
SG).
Chlorencoelia versiformis (Pers.) J. R. Dixon – LS: 1. smrečina, hnijúce drevo Sorbus aucuparia, 9. X.
2009 (leg. DB, det. SG, herb. SG, herb. DB).
Chlorociboria aeruginosa (Oeder) Seaver ex C. S. Ramamurthi, Korf et L. L. Batra – LS: 3. na dreve
25
Fagus sylvatica, 29. IV. 1999 (leg. DB, det. SG, herb. SG). — 4c. hnijúce drevo listnáča, 26. IX. 1999
(leg. DB, det. IM, herb. IM), 30. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.).
Ciboria amentacea (Balb.) Fuckel – LS: 6a. okraj pasienka, na hlinitopiesčitej pôde pod opadom lístia
Alnus incana a Corylus avellana, 6. III. 2010 (leg. DB, det SG, herb. SG).
C. coryli (Schellenb.) Buchw. – LS: 6a. okraj pasienka s lieskami, v opade na minuloročných jahňadách
liesky (Corylus avellana), 6. III. 2010 (leg. DB, det SG, herb. SG).
Cordyceps militaris (L.) Link – EP: 8. 9. X. 2008 (leg. L. Nagy, not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ
2011).
Crocicreas amenti (Batsch) S. E. Carp. – TS: 6b. na jahňadách Populus tremula, 18. IV. 2010 (leg. et
det. DB, herb. SG).
Cudonia circinans (Pers.) Fr. – TS: 6b. ihličie Picea abies, 27. VIII. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
Cudoniella clavus (Alb. et Schwein.) Dennis – HP: 6b. na byliach Urtica dioica, 8. V. 2009 (leg. et
det. SG, herb. SG).
Diatrype stigma (Hoffm.) Fr. – LS: 1. kôra Fagus sylvatica, 13. VI. 2008, 9. X. 2009 (leg. et det. IM,
not.).
Discina ancilis (Pers.) Sacc. – LS: 6b. peň Picea abies, 12. V. 2001 (leg. et det. SG, herb. SG).
Durella commutata Fuckel – LS: 1. drevo bez kôry, 13. VI. 2008 (leg. et det. IM, not.).
Encoelia fascicularis (Alb. et Schwein.) P. Karst. – LS: 1. na dreve a kôre Sorbus aucuparia, smrečina,
13. VI. 2008, 19. VI., 23. VII. 2009 (leg. DB et IM, det. IM et SG, herb. SG, herb. SAVZV, herb. DB).
— 6b. na ležiacom konári Populus tremula, 18. IV. 2010 (leg. et det. DB, herb. SG).
E. furfuracea (Roth ex Pers.) P. Karst. – LS: 6a. kroviny – medza s lieskami, 670 m n. m., na odumretom
kmeni Corylus avellana, 6. III. 2010 (leg. et det. DB, herb. SG).
Eutypella quaternata (Pers.) Rappaz – LS: 1. kôra Fagus sylvatica, 13. VI. 2008, 9. X. 2009 (leg. et
det. IM, not.).
E. sorbi (Alb. et Schwein.) Sacc. – LS: 1. kôra Sorbus aucuparia, 19. VI., 23. VII., 9. X. 2009 (leg. IM
et DB, det. IM, herb. SAVZV, herb. DB).
Geopora tenuis (Fuckel) T. Schumach. – TS: 5. štrkovopiesčitá pôda pod Picea abies, 13. VII. 2002
(leg. et det. SG, herb. SG).
Geopyxis alpina Höhn. – TS: 4b. piesok a zem pod Picea abies, 21. VII. 2000 (leg. et det. SG, herb.
SG). — 6b. zem pod Picea abies, 8. VII. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
G. carbonaria (Alb. et Schwein.) Sacc. – CS: 1. spálenisko, drevo Picea abies, 14. IX. 2009 (leg. et
det. SG, herb. SG).
Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm – TS: 3. bučina, cca 725 m n. m., 29. IV. 1999 (leg. DB, det.
SG, herb. SG).
G. gigas (Krombh.) Quél. – LS: 6b. zem pod Fagus sylvatica, 12. V. 2001 (leg. et det. SG, herb. SG).
G. infula (Schaeff.) Quél. – LS: 6b. koreň Picea abies, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
Helvella macropus (Pers.) P. Karst. – LS: 6b. drevo Fagus sylvatica, 27. VIII. 2009 (leg. et det. SG,
herb. SG).
Heyderia abietis (Fr.) Link – TS: 4a. ihličie Picea abies, 28. X. 2009 (leg. SG et DB, det. SG, not.).
— 4b. ihličie Picea abies, 28. X. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
Humaria hemisphaerica (F. H. Wigg.) Fuckel – TS: 5. ihličie Picea abies, 26. VIII. 2009 (leg. et det.
SG, herb. SG).
Hymenoscyphus fagineus (Pers.) Dennis – LS: 4a. na bukviciach Fagus sylvatica, 26. IX. 1999 (leg.
DB, det. IM, herb. IM).
H. phiala (Vahl) Arnolds – LS: 4a. rozložené drevo Picea abies?, 30. XI. 2000 (leg. DB, det. IM, herb.
IM).
Hypomyces chrysospermus Tul. et C. Tul. – MP: 1. na plodnici Xerocomus sp., 26. IX. 1997, 10. X.
2008, 13. VIII., 9. X. 2009 (leg. et det. IM, herb. SAVZV; cf. MIHÁL & BLANÁR 2011).
H. luteovirens (Fr.) Tul. et C. Tul. – MP: 1. smrečina na plodnici Russula sp., 10. X. 2008, 9. X. 2009
(leg. et det. IM); smrečina, na plodnici Xerocomus chrysenteron, 10. X. 2008, leg. IM et DB, det. IM,
26
herb. DB; cf. MIHÁL & BLANÁR 2011). — 4c. smrekovo-bukový les s jedľou, na plodnici Russula sp., 26.
IX. 1999 (leg. DB, det. IM, herb. DB; cf. MIHÁL & BLANÁR 2011). — 6a. smrekovo-bukový les s jedľou,
na plodnici Lactarius sp., 28. X. 2009 (leg. DB, det. IM, herb. DB; cf. MIHÁL & BLANÁR 2011).
Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx – LS: 1. Fagus sylvatica kôra, 13. VI. 2008, 9. X. 2009 (leg. et
det. IM, not.). — 6a. okraj listnatého porastu, cca 600–620 m n. m., na ležiacich odumretých konároch
Fagus sylvatica, 6. III. 2010 (leg. et det. DB, not.).
Iodophanus carneus (Pers.) Korf – KS: 6b. kravský trus, 14. IX. 2003 (leg. et det. SG, herb. SG).
Lachnella willkommii (R. Hartig) Seaver – LS: 1. drevo Larix decidua, 13. VI. 2008 (leg. et det. IM,
not.).
Lanzia luteovirens (Roberge ex Desm.) Dumont et Korf – LS: 4b. na dreve Acer pseudoplatanus,
2. X. 2002 (leg. et det. SG, herb. SG). — 5. na stopkách listov Acer pseudoplatanus, 9. X. 2009 (leg. et
det. SG, herb. SG).
Lasiobolus ciliatus (Berk.) Sacc. – KS: 1. trus Cervus elaphus, 19. VI. 2009 (leg. et det. SG, herb.
SG).
L. intermedius (J. L. Bezerra & Kimbr.) – KS: 1. diviači trus (Sus scrofa), 9. X. 2009 (leg. DB, det.
SG, herb SG).
Lasiosphaeria spermoides (Hoffm.) Ces. et de Not. – LS: 1. drevo bez kôry, 23. VII. 2009 (leg. et det.
IM, herb. SAVZV).
Leotia lubrica (Scop.) Pers. – TS: 4c. pod Fagus sylvatica, 4. X. 1998 (leg. et det. DB, not.). — 6b. zem
pod Picea abies a Alnus glutinosa, 15. IX. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
Lophodermium piceae (Fuckel) Höhn. – HP: 1. ihličie Picea abies, 13. VI. 2008 (leg. et det. IM, not.).
— 4b. ihličie Picea abies, 23. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.).
L. pinastri (Schrad.) Chevall. – HP: 1. ihličie Picea abies, 10. X. 2008 (leg. et det. IM, not.).
Miladina lecithina (Cooke) Svrček – LS: 4a. drevo Picea abies v potoku, 28. X. 2009 (leg. et det. SG,
herb. SG).
Morchella conica Pers. – TS: 6b. štrková pôda pod Picea abies, 12. V. 2001 (leg. et det. SG, not.).
Nectria cinnabarina (Tode) Fr. – LS: 1. konár Fagus sylvatica, 10. X. 2008 (leg. IM et DB, det. IM,
herb. SAVZV, herb. DB). — 4c. na odumretom konári Sambucus racemosa, 26. IX. 1999 (leg. DB, det.
IM, herb. DB; cf. MIHÁL & BLANÁR 2011). — 6b. na odumretých výmladkoch vyrastajúcich z pňa Fagus
sylvatica, 16. XI. 2008 (leg. DB, det. IM, herb. DB; cf. MIHÁL & BLANÁR 2011); na odumretom konári
Ribes uva-crispa, 16. XI. 2008 (leg. DB, det. IM, herb. DB; cf. MIHÁL & BLANÁR 2011). — 8. bučina,
na ležiacom konári Fagus sylvatica, 9. X. 2008 (leg. DB, det. IM, herb. DB; cf. MIHÁL & BLANÁR 2011);
na odumretých výhonkoch Salix caprea, 9. X. 2008 (leg. DB, det. IM, herb. DB; cf. MIHÁL & BLANÁR
2011).
N. coccinea (Pers.) Fr. – LP: 1. kôra Fagus sylvatica, 9. X. 2009 (leg. et det. IM, herb. SAVZV; cf.
MIHÁL & BLANÁR 2011).
N. episphaeria (Tode) Fr. – MP: 1. na Diatrype stigma, 13. VI. 2008 (leg. et det. IM et DB, herb. SAVZV). — 3. na Eutypella quaternata, 29. IV. 1999 (leg. et det. IM et DB, herb. SAVZV; cf. MIHÁL &
BLANÁR 2011).
N. fuckeliana C. Booth – LP: 1. smrečina, kôra Picea abies, 13. VI. 2008, 19. VI. 2009 (leg. et det. IM
et DB, herb. SAVZV, herb. DB; cf. MIHÁL & BLANÁR 2011).
N. galligena Bres. ex Strasser – LP: 3. konár Fagus sylvatica, 29. IV. 1999 (leg. et det. IM et DB, herb. SAVZV). — 8. na Fagus sylvatica, 9. X. 2008 (leg. DB, det. IM, herb. DB; cf. MIHÁL & BLANÁR 2011).
N. punicea (Schmidt: Fr.) Fr. – LS: 6b. na borke pňa Fagus sylvatica, 16. XI. 2008 (leg. DB, det. IM,
herb. DB; cf. MIHÁL & BLANÁR 2011).
N. purtonii (Grev.) Berk. – MP: 1. na Hypoxylon fragiforme, 13. VIII. 2009 (leg. et det. IM, herb. SAVZV; cf. MIHÁL & BLANÁR 2011).
Neobulgaria pura (Pers.) Petr. – LS: 4b. drevo Fagus sylvatica, 14. IX. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
— 8. na ležiacom konári Fagus sylvatica, 9. X. 2008 (leg. et det. DB, not.).
Octospora leucoloma Hedw. – TS: 6b. zem, mach, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
27
Ombrophila ianthina P. Karst. – LS: 4b. šiška Picea abies, 14. IX. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
Orbilia curvatispora Boud. – LS: 4a. rozložené drevo Picea abies, 26. IX. 1999 (leg. DB, det. IM, herb.
IM).
Otidea bufonia (Pers.) Boud. – TS: 1. na ihličí Picea abies, 15. IX. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
O. propinquata (P. Karst.) Barmana – TS: 6b. ihličie, mach pod Picea abies, 27. VIII. 2009 (leg. et
det. SG, herb. SG).
Pachyella babingtonii (Berk.) Boud. – LS: 4b. piesok pôda, pod Picea abies, 8. VII. 2000 (leg. et det. SG,
herb. SG). — 6b. drevo Alnus glutinosa v potoku, 15. IX. 2000, 15. IX. 2003 (leg. et det. SG, herb. SG).
Peziza arvernensis Boud. – LS: 6b. na dreve Fagus sylvatica, 21. VI. 2007 (leg. et det. SG, herb. SG).
P. badia Pers. – TS: 4b. štrková cesta, Picea abies, Fagus sylvatica, 21. VII. 2000 (leg. et det. SG, herb.
SG). — 6b. štrková pôda, Fagus sylvatica, Picea abies, 14. IX. 2003 (leg. et det. SG, herb. SG).
P. echinospora P. Karst. – CS: 4a. spálenisko, drevo Picea abies, 28. X. 2009 (leg. et det. SG, herb.
SG). — 6b. spálenisko, drevo Picea abies, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
P. fimeti (Fuckel) Seaver – KS: 6b. konský trus (Equus sp.), 20. VI. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
P. lividula W. Philips – TS: 5. piesčitá pôda, breh potoka, Alnus incana, 15. IX. 2003 (leg. et det. SG,
herb. SG).
P. phlebospora (Le Gal) Donadini – TS: 6b. piesčitá pôda, breh potoka, Picea abies, 15. IX. 2000 (leg.
et det. SG, herb. SG).
P. saniosa Schrad. – TS: 4b. na zemi pod Picea abies a Fagus sylvatica, 16. VII. 2001 (leg. et det. SG,
herb. SG).
P. subisabellina (Le Gal) P. Blank et al. – LS: 4b. piesčitá pôda, breh potoka, Picea abies, 21. VII.
2000 (leg. et det. SG, herb. SG). — 5. drevo Alnus incana, breh potoka, 15. 9. 2003 (leg. et det. SG,
herb. SG).
P. subviolacea Svrček – CS: 6b. spálenisko, drevo Picea abies, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
P. varia (Hedw.) Fr. – CS: 8. na spálenisku, 9. X. 2008 (leg. B. Gahne, det. SG, herb. BRA CR12944).
Pezizella alniella (Nyl.) Dennis – LS: 6a. okraj pasienka zarastený jelšami, cca 660 m n. m., v opade na
minuloročnej šištičke Alnus incana, 6. III. 2010 (leg. DB, det SG, herb. SG).
Phacidium infestans P. Karst. – HP: 1. na ihličí Pinus cembra, 13. VI., 10. X. 2008 (leg. DB, det. R.
Leontovyč, not.).
Podophacidium xanthomelum (Pers.) Kavina – TS: 6b. ihličie pod Picea abies, 27. VIII. 2009 (leg.
et det. SG, herb. SG).
Propolis farinosa (Pers.) Fr. – LS: 4a. na dreve konára Fagus sylvatica, 9. X. 2009 (leg. DB, det. DB
et IM, herb. DB).
Pseudombrophila deerata (P. Karst.) Seaver – TS: 5. na Petasites hybridus, 15. IX. 2003 (leg. et det.
SG, herb. SG).
Pseudoplectania nigrella (Pers.) Fuckel – TS: 6b. ihličie, mach a drevo Picea abies, 12. V. 2001, 8. V.
2009, 18. IV. 2010, 22. IV. 2010 (leg. et det. DB, SG, herb. SG).
Pseudovalsa spinifera (Wallr.) M. E. Barr – LS: 1. drevo Fagus sylvatica, 10. X. 2008 (leg. et det.
IM, not.).
Pyronema omphalodes (Bull.) Fuckel – CS: 5. spálenisko, rôzne drevo, 15. IX. 2003 (leg. et det. SG,
herb. SG).
Rhodoscypha ovilla (Peck) Dissing & Sivertsen – TS: 5. ihličie Picea abies, 15. 9. 2009 (leg. et det.
SG, herb. SG).
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. – HP: 1. listy Acer pseudoplatanus, 26. IX. 1997, 9. X. 2009 (leg. et det.
IM, not.). — 2. listy Acer pseudoplatanus, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
Rutstroemia bulgarioides (Rabenh.) P. Karst – LS: 6b. smreková šiška na zemi, 22. IV. 2010 (leg. et
det. SG, herb. SG).
Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. – LS: 6a. konár jelše sivej, 22. IV. 2010 (leg. et det.
SG, herb. SG).
Sarea resinae (Fr.) Kunze – LS: 1. živica Picea abies, 19. VI. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
28
Scutellinia crinita (Bull.) Lambotte – LS: 6b. drevo v potoku, 8. VII. 2000, 21. VI. 2007 (leg. et det.
SG, herb. SG).
S. erinaceus (Schwein.) Kuntze – LS: 4b. drevo Corylus avellana, 21. VII. 2000 (leg. et det. SG, herb.
SG).
S. hirta (Schumach.) Cooke – LS: 1. drevo Fagus sylvatica, 10. X. 2008, 9. X. 2009 (leg. DB, det. SG,
herb. SG).
S. kerguelensis (Berk.) Kuntze – TS: 4b. na piesčitej zemi pod Picea abies, 21. VII. 2000 (leg. et det.
SG, herb. SG).
S. minutella Svrček et J. Moravec – TS: 4b. piesčitá pôda pod Picea abies, 16. VII. 2001 (leg. et det.
SG, herb. SG).
S. olivascens (Cooke) Kuntze – LS: 4b. na piesčitej pôde, 26. IX. 1999 (leg. DB, det SG, herb. SG);
kôra Fagus sylvatica, 20. VII. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
S. scutellata (L.) Lambotte – LS: 1. zem na chodníku, 13. VI. 2008 (leg. et det. IM, not.). — 4b. kôra
Fagus sylvatica, 20. VII. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG). — 8. drevo pod Picea abies, 21. VI. 2007
(leg. et det. SG, herb. SG).
S. torrentis (Rehm) T. Schumach. – TS: 1. piesčitá pôda pod Picea abies, 9. X. 2009 (leg. et det. SG,
herb. SG).
S. umbrorum (Fr.) Lambotte – TS: 4b. štrková cesta, pod Picea abies, 20. VII. 2000 (leg. et det. SG,
herb. SG). — 6b. štrková zem, Fagus sylvatica, 14. IX. 2003 (leg. et det. SG, herb. SG).
S. vitreola Kulman – LS: 6b. drevo Picea abies, 8. VII. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
Smardaea amethystina (W. Phillips) Svrček – TS: 5. ihličie Picea abies, piesčitá pôda, 2. VIII. 2008,
26. VIII. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
S. purpurea Dissing – TS: 5. piesčitá pôda potok, Picea abies, 15. IX. 2009 (leg. et det. SG, herb.
SG).
Spathularia flavida Pers. – TS: 6b. mach, ihličie pod Picea abies, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb.
SG).
Tarzetta cupularis (L.) Svrček – TS: 4b. zem pod Corylus avellana, 14. IX. 2009 (leg. et det. SG, herb.
SG).
Thecotheus holmskioldii (E. C. Hansen) Eckblad – KS: 6b. kravský trus, 8. VII. 2000 (leg. et det. SG,
herb. SG).
Th. pelletieri (H. Crouan et P. Crouan) Boud. – KS: 6b. kravský trus, 8. VII. 2000, konský trus (Equus
sp.), 1. X. 2006 (leg. et det. SG, herb. SG).
Trichophaea gregaria (Rehm) Boud. – TS: 4b. piesčitá zem pod Picea abies, 8. VII. 2000 (leg. et det.
SG, herb. SG). — 6b. hnilé drevo Picea abies, 8. VII. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG); piesčitá zem pod
Picea abies, 21. VI. 2007 (leg. et det. SG, herb. SG).
T. haemisphaerioides (Mouton) Graddon – CS: 6b. spálenisko, drevo Picea abies, 21. X. 2000 (leg.
et det. SG, herb. SG).
T. variornata Korf et W. Y. Zhuang – TS: 6b. rozložené drevo Picea abies, 21. VI. 2007 (leg. et det.
SG, herb. SG).
T. woolhopeia (Cooke et W. Phillips) Boud. – TS: 6a. piesčitá pôda, 15. IX. 2003 (leg. et det. SG,
herb. SG).
Urnula craterium (Schwein.) Fr. – LS: 6b. okraj pasienka zarastený jelšami, cca 660 m n. m., na ležiacom
konári Alnus incana, 22. IV. 2010 (leg. et det. SG, herb. SG).
Vibrisea decolorans (Saut.) A. Sánchez et Korf – LS: 5. na dreve Fagus sylvatica v potoku, 13. VII.
2002 (leg. et det. SG, herb. SG).
Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt. – TS: 6a. na zemi pod Salix fragilis a Corylus avellana, 18. IV.
2010 (leg. et det. DB, herb. SG).
Xylaria hypoxylon (L.) Grev. – LS: 1. drevo Fagus sylvatica, 10. X. 2008 (leg. DB, det. IM, not.).
X. polymorpha (Pers.) Grev. – LS: 6b. drevo Fagus sylvatica, 2. X. 2002 (leg. et det. SG, herb. SG).
29
ASCOMYCOTA
hypogeické huby
Elaphomyces granulatus Fr. – EM: 6b. v zemi pod Picea abies, 8. V. 2009 (leg. et. det SG, herb. SG).
E. muricatus Fr. – EM: 1. v zemi pod Picea abies, 9. X. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG). — 6b. v zemi
pod Fagus sylvatica, 8. V. 2009, 26. VIII. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
Genea verrucosa Vittad. – EM: 6b. v zemi pod Corylus avellana, 21. VI. 2009 (leg. et det. SG, herb.
SG).
Hydnobolites cerebriformis Tul. – EM: 6b. v zemi pod Corylus avellana, 2. VIII. 2008 (leg. et det. SG,
herb. SG).
Hydnotrya bailii Soehner – EM: 6b. v zemi pod Picea abies, 26. VIII. 2009 (leg. et det. SG, herb.
SG).
Pachyphloeus conglomeratus Berk. et Broome – EM: 4a. v zemi pod Corylus avellana, 26. VIII. 2009
(leg. et. det. SG, herb. SG).
P. melanoxanthus (Tul. et C. Tul ex Berk.) Tul. et C. Tul. – EM: 4a. v zemi pod Corylus avellana, 26.
VIII. 2009 (leg. et. det. SG, herb. SG).
Stephensia bombycina (Vittad.) Tul. – EM: 4a. v zemi pod Corylus avellana, 26. VIII. 2009 (leg. et
det. SG, herb. SG).
Tuber rufum Pico – EM: 4a. v zemi pod Corylus avellana, 26. VIII. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
BASIDIOMYCOTA
Agaricus niveolutescens Huijsman – TS: 8. lúka, bukový les, 9. X. 2008 (leg. E. Larsson, det. T. Knutsson, BRA; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
A. silvaticus Schaeff. – TS: 8. na zemi, 9. X. 2008 (leg. E. Larsson, det. T. Knutsson, BRA; cf. KUČERA
& KAUTMANOVÁ 2011).
Agrocybe arvalis (Fr.) Singer – TS: 8. 9. X. 2008 (not; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
A. erebia (Fr.) Kühner – TS: 8. pasienok, 9. X. 2008 (leg. E. W. Hansen, SAV; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
A. praecox (Pers.) Fayod – TS: 1. rozložené drevo, 13. VI. 2008 (leg. et det. IM, not.).
Albatrellus ovinus (Schaeff.) Murrill – TS: 6b. ihličie pod Picea abies, 16. VII. 2001 (leg. et det. SG,
herb. SG).
Aleurodiscus amorphus (Pers.) J. Schrőt. – LS: 1. konár Abies alba, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
Amanita battarrae (Boud.) Bon – EM: 1. zem pod Picea abies, 23. VII. 2009, 9. X. 2009 (leg. et det.
IM); 9. X. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG). — 4a. zem pod Picea abies (leg. DB, det. IM, herb. DB).
A. citrina (Schaeff.) Pers. – EM: 6b. zem pod Picea abies, 15. IX. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
A. crocea (Quél.) Singer – EM: 6b. zem pod Picea abies, 15. IX. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
A. excelsa (Fr.) Bertillon – EM: 1. zem pod Picea abies, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.). — 6b. zem
pod Picea abies, 21. VI. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
A. gemmata (Fr.) Bertillon – EM: 6b. zem pod Fagus sylvatica, 21. VI. 2007 (leg. et det. SG, herb.
SG).
A. muscaria (L.) Pers – EM: 4b. pasienok, pod Picea abies, 30. XI. 2000, 19. IX. 2010 (leg. et det. DB,
not.). — 4c. les, 30. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.). — 6b. pod Picea abies, 4. X. 2000 (leg. et det. SG,
herb. SG). — 8. 9. X. 2008 (not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
A. pantherina var. abietum (J. -E. Gilbert) Veselý – EM: 6a. zem pod Picea abies, 15. IX. 2003 (leg.
et det. SG, herb. SG).
A. rubescens (Pers.) Gray – EM: 1. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 9. X. 2009 (leg. et det.
IM, not.).
A. vaginata (Bull.) Lam. – EM: 1. zem pod Picea abies, 26. IX. 1997, 10. X. 2008, 19. VI. 2009, 23.
VII. 2009, 9. X. 2009 (leg. et det. IM, not.).
Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink – LP: 4a. na báze kmeňa Picea abies, 26. IX. 1999 (leg. DB,
det. IM, herb. DB).
30
Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar – MP: 4a. na Russula sp., 14. IX. 2009 (leg. et det. SG, herb.
SG).
Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. – LS: 1. peň Fagus sylvatica, 23. VII. 2009 (leg. et det. IM,
not.).
Bolbitius titubans (Bull.) Fr. – KS: 1. trus Cervus elaphus, 13. VI. 2008 (leg. et det. IM, not.)., 8. 9. X.
2008 (not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Boletellus pruinatus var. luteocarnosus Klofac et Krisai – EM: 8. 9. X. 2008 (leg. T. Kristiansen, SAV;
cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr. – EM: 8. v zmiešanom lese pod Fagus sylvatica, Alnus glutinosa,
Picea abies, 9. X. 2008 (leg. et det. I. Kautmanová, BRA CR12276)
Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod – EM: 6b. pod Picea abies, Fagus sylvatica, 1. X. 2001 (leg.
et det. SG, herb. SG).
Boletus calopus Pers. – EM: 4c. pod Fagus sylvatica, Picea abies, 4. X. 2000 (leg. et det. SG, herb.
SG).
B. edulis Bull. – EM: 1. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 23. VII. 2009, 9. X. 2009 (leg. et det. IM,
not.). — 4b. pod Picea abies, ?. X. 2000, 18. IX. 2010 (leg. et det. DB, not.). — 4c. pod Fagus sylvatica,
4. X. 1998 (leg. et det. DB, not.). — 5. pod Picea abies, 4. X. 1998 (leg. et det. DB, not.). — 6b. pod
Picea abies, 14. IX. 2003 (leg. et det. SG, not.).
B. erythropus Pers. – EM: 1. pod Abies alba, Picea abies, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.). — 4b.
pasienok, pod Picea abies, 18. IX. 2010 (leg. et det. DB, not.).
B. pinophilus Pilát et Dermek – EM: 6b. pod Fagus sylvatica, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
Bovista nigrescens Pers. – TS: 1. okraj lúky, 10. X. 2008 (leg. DB et IM, det. SG, herb. SG). — 3. lúka,
25. IX. 1997 (leg et det. IM, not.). — 8. travinný porast, 9. X. 2008 (leg. et det. K. Person, BRA; cf.
KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
B. plumbea Pers. – TS: 1. lúka, okraj cesty, 10. X. 2008 (leg. et det. IM, not.). — 8. travinný porast, 9.
X. 2008 (leg. M. Jeppson, SAV; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto – LS: 6b. na ležiacom dreve Corylus avellana, 22. IV. 2010
(leg. et det. SG, herb. SG).
Calocera cornea (Batsch) Fr. – LS: 1. drevo Fagus sylvatica, 9. X. 2009 (leg. et det. IM, not.). — 4b. pasienok, drevo ohrady (Picea abies) 18. IX. 2010 (leg. et det. DB, not.).
C. viscosa (Pers.) Fr. – LS: 1. peň Picea abies, 26. IX. 1997, 23. VII. 2009, 23. VIII. 2009, 9. X. 2009
(leg. et det. IM, not.). — 2. konár Picea abies, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.). — 4c. les, drevo Picea
abies VII. 1999 (leg. et det. DB, not.).
Calocybe obscurissima (A. Pearson) M. M. Moser – TS: 5. zem pod Picea abies, 28. X. 2009 (leg. et
det. SG, herb. SG).
Calvatia excipuliformis (Scop.) Perdeck – TS: 6b. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 4. X. 2000
(leg. et det. SG, herb. SG). — 8. 9. X. 2008 (not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
C. utriformis (Bull.) Jaap – TS: 3. v tráve na lúke, 25. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.). — 6a. v tráve
na lúke, 4. X. 2000 (leg. et det. SG, not.). — 8. 9. X. 2008 (not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011 – ut.
Calvatia utriforme).
Calyptella capula (Holmsk.) Quél. – TS: 6b. na stonke byliny, 14. IX. 2009 (leg. et det. SG, herb.
SG).
Cantharellus cibarius Fr. – EM: 1. zem pod Picea abies, 26. IX. 1997, 9. X. 2009 (leg. et det. IM, not.).
— 4b. zem pod Picea abies, 8. VII. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
C. friesii Quél. – EM: 6b. zem pod Fagus sylvatica, 16. VII. 2001 (leg. et det. SG, herb. SG).
C. lutescens Fr. – EM: 6b. zem, mach pod Picea abies, Fagus sylvatica, 1. X. 2001 (leg. et det. SG,
herb. SG).
Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille – EM: 1. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 13. VIII. 2009
(leg. et det. IM, not.). — 4b. pod Picea abies, 20. VII. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG); pod Picea abies,
23. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.). — 8. 9. X. 2008 (not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
31
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar – LS: 1. drevo Picea abies, 13. VI. 2008, 9. X. 2009 (leg.
et det. IM).
Chroogomphus helveticus (Singer) M. M. Moser – EM: 1. zem, mach pod Picea abies, 26. IX. 1997,
10. X. 2008, 9. X. 2009 (leg. et det. IM, not.).
Clavaria fragilis Holmsk. – TS: 4b. pasienok so smrekmi, v machu, 18. IX. 2010 (leg. DB, det. IM,
herb. DB).
C. straminea Cotton – TS: 8. lúka, 9. X. 2008 (leg. V. Kučera, BRA; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ
2011).
Clavicorona pyxidata (Pers.) Donk – TS: 4b. zarastajúci pasienok, v machu v blízkosti Picea abies, 18.
IX. 2010 (leg. DB, det. IM, herb. DB).
Clavulina rugosa (Bull.) J. Schröt. – TS: 4b. ihličie pod Picea abies, 8. VII. 2000 (leg. et det. SG, herb.
SG). — 6b. ihličie Picea abies, 1. X. 2001 (leg. et det. SG, herb. SG).
Clavulinopsis corniculata (Schaeff.) Corner – TS: 8. 9. X. 2008 (leg. A.-E. Torkelsen, det. K. Person,
SAV; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. et Pouzar – LS: 1. peň Picea abies, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
— 4a. zlomený kmeň Picea abies, 14. IX. 2009 (leg. et det. SG, not.).
Clitocybe candicans (Pers.) P. Kumm. – TS: 8. 9. X. 2008 (leg. V. Kučera, det. P. Mastard, SAV; cf.
KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
C. cerrusata (Fr.) P. Kumm. – TS: 8. lúka, 9. X. 2008 (leg. T. Knuttson, det. P. Mastard, SAV; cf. KUČERA
& KAUTMANOVÁ 2011).
C. clavipes (Pers.) P. Kumm. – TS: 4a. na zemi pod Picea abies, 26. IX. 1999 (leg. DB, det. IM, herb.
DB).
C. rivulosa (Pers.) P. Kumm. – TS: 4b. smreková mladina, zem s ihličím pod Picea abies, 18. IX. 2010
(leg. DB, det. IM, herb. DB).
C. ditopa (Fr.) Gillet – TS: 1. ihličie Picea abies, 9. X. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
C. fragrans (Sowerby) P. Kumm. – TS: 8. travinný porast, 9. X. 2008 (leg. et det. A.-E. Torkelsen, BRA;
cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
C. metachroa (Fr.) P. Kumm. – TS: 1. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 9. X. 2009 (leg. et det.
IM, not.).
C. nebularis (Batsch) P. Kumm. – TS: 5. zem pod Picea abies, 28. X. 2009 ( leg. et det. SG, not.).
— 8. 9. X. 2008 (not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
C. phyllophila (Pers.) P. Kumm. – TS: 4b. v lístí pod Fagus sylvatica, 30. XI. 2000 (leg. DB, det. IM,
herb. DB).
Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. – EM: 1. zem pod Picea abies, 10. X. 2008 (leg. et det. IM,
not.). — 4b. ihličie pod Picea abies, 20. VII. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG). — 8. 9. X. 2008 (not.; cf.
KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Collybia cookei (Bres.) J. D. Arnold – MP: 6b. na Russula sp., 2. VIII. 2008 (leg. et det. SG, herb.
SG).
C. tuberosa (Bull.) P. Kumm. – MP: 1. na plodnici Russula sp., 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
— 6a. pod Picea abies, na plodniciach Russula sp., 28. X. 2009 (leg. et det. DB, rev. SG, herb. SG).
Coltricia perennis (L.) Murrill – EM: 4c. štrková cesta, Picea abies, 21. VII. 2000 (leg. et det. SG, herb.
SG). — 6b. zem, Picea abies, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
Conocybe anthracophila (R. Maire & Kühn.) Sing. – TS: 8. 9. X. 2008 (leg. L. Nagy, not.; cf. KUČERA
& KAUTMANOVÁ 2011).
C. elegans Watling – TS: 8. 9. X. 2008 (leg. L. Nagy, not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
C. hexagonospora Hauskn. & Enderle – TS: 8. 9. X. 2008 (leg. L. Nagy, not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
C. juniana (Velen.) Hauskn. & Svrček – TS: 8. 9. X. 2008 (leg. L. Nagy, not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
C. lenticulospora Watling – TS: 8. 9. X. 2008 (leg. L. Nagy, not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
32
C. rickenii (Jul. Schäff.) Kühner – TS: 8. 9. X. 2008 (leg. L. Nagy, not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ
2011).
Coprinellus angulatus (Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo – TS: 4a. spálenisko, drevo Picea abies,
14. IX. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
C. domesticus (Bolton) Vilgalys, Hoppe & Jacq. – TS: 1. zem pod Fagus sylvatica, 13. VI. 2008 (leg.
et det. IM, not.).
Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo – TS: 6b. v tráve na lúke, 14. IX.
2003 (leg. et det. SG, herb. SG).
Coprinus impatiens (Fr.) Quél. – TS: 8. 9. X. 2008 (leg. L. Nagy, not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ
2011).
C. lagopus (Fr.) Fr. – TS: 8. 9. X. 2008 (leg. L. Nagy, not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
C. micaceus (Bull.) Fr. – TS: 8. 9. X. 2008 (leg. L. Nagy, not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
C. pseudoniveus Bender & Uljé – TS: 8. 9. X. 2008 (leg. L. Nagy, not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ
2011).
C. silvaticus Peck – TS: 8. 9. X. 2008 (leg. L. Nagy, not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Cortinarius anomalus (Fr.) Fr. – EM: 8. 9. X. 2008 (not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
C. armillatus (Alb. & Schwein.) Fr. – EM: 6b. Fagus sylvatica les, 15. IX. 2009 (leg. et det. SG, herb.
SG).
C. caninus (Fr.) Fr. – EM: 6b. zem pod Picea abies, 28. X. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
C. cinnabarinus Fr. – EM: 4a. bukový porast so smrekom, zem pod Fagus sylvatica, 30. XI. 2000 (leg.
DB, det. IM, herb. IM, cf. MIHÁL 1994).
C. cinnamomeoluteus P. D. Orton – EM: 1. zem pod Picea abies, 9. X. 2009 (leg. et det. SG, herb.
SG).
C. cinnamomeus (L.) Fr. – EM: 1. zem pod Picea abies, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.). — 4b. zem
pod Picea abies, 28. X. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG); pasienok, zem s ihličím pod Picea abies, 18.
IX. 2010 (leg. DB, det. IM, herb. DB).
C. croceus (Schaeff.) Fr. – EM: 8. travinný porast, 9. X. 2008 (leg. P. Marstad et T. Kristiansen, BRA;
cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
C. delibutus Fr. – EM: 8. 9. X. 2008 (not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
C. depressus Fr. – EM: 8. okraj cesty pod Fagus sylvatica, Picea abies, 9. X. 2008 (leg. et det. B. Gahne,
BRA; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
C. hemitrichus (Pers.) Fr. – EM: 4a. zem pod Picea abies, 28. X. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
C. hinnuleus Fr. – EM: 8. 9. X. 2008 (leg. B. Wasstorp, BRA; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
C. infractus (Pers.) Fr. – EM: 8. na zemi, 9. X. 2008 (leg. P. Marstad, det. E. W. Hansen, BRA; cf.
KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
C. paleaceus Fr. – EM: 4a. na zemi, VII. 1999 (leg. DB, det. IM, herb. DB).
C. parvannulatus Kühner – EM: 8. 9. X. 2008 (leg. et det. B. Wasstorp, BRA; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
C. pilatii Svrček – EM: 8. na zemi, 9. X. 2008 (leg. A.-E. Torkelsen et Nilsson, det. B. Gahne, BRA; cf.
KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
C. traganus (Fr.) Fr. – EM: 4b. pasienok, zem s ihličím pod Picea abies, 18. IX. 2010 (leg. DB, det.
IM, herb. DB).
C. trivialis J. E. Lange – EM: 8. pod Betula pendula, Corylus avellana, Picea abies, Salix sp. pri ceste,
9. X. 2008 (leg. et det. B. Gahne, BRA; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
C. varius (Schaeff.) Fr. – EM: 1. zem pod Picea abies, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
Craterellus cornucopioides (L.) Pers. – EM: 4c. pod Fagus sylvatica, 4. X. 1998, VII. 1999 (leg. et
det. DB, not.).
Crepidotus cesatii Rabenh. – LS: 6a. zmiešaný porast, na borke kmeňa Populus tremula, 18. XII. 2009
(leg. DB, det. S. Jančovičová, SLO).
C. epibryus (Fr.) Quél. – TS: 4c. bučina na opadnutých listoch Fagus sylvatica, 30. XI. 2000 (leg. DB,
33
det. S. Jančovičová, SLO; cf. RIPKOVÁ & BLANÁR 2004). — 6b. lesná mokraď, na uschnutom liste Scirpus
sylvaticus, 12. X. 1999 (leg. DB, det. S. Jančovičová, SLO; cf. RIPKOVÁ & BLANÁR 2004).
C. versutus (Peck) Sacc. – TS: 4b. na pôde v záreze lesnej cesty, 23. XI. 2000 (leg. DB, det. S. Jančovičová, SLO; cf. RIPKOVÁ & BLANÁR 2004).
Crucibulum crucibuliforme (Scop.) V. S. White – LS: 8. 9. X. 2008 (not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ
2011).
Cyathus olla Pers. – LS: 6a. ohorené drevo Picea abies, 20. VII. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod – TS: 1. zem pod Picea abies, 10. X. 2008, 9. X. 2009 (leg.
et det. IM, not.). — 2. jedľovo-bukový les, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.). — 4b. mach pod Picea
abies, 20. VII. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG); smreková mladina, zem s ihličím pod Picea abies,
18. IX. 2010 (leg. DB, det. IM, herb. DB). — 8. 9. X. 2008 (leg. et det. B. Wasstorp, SAV; cf. KUČERA
& KAUTMANOVÁ 2011).
C. carcharias (Pers.) Konrad et Maubl. – TS: 1. ihličie Picea abies, 9. X. 2009 (leg. et det. SG, herb.
SG). — 6b. ihličie Picea abies, mach, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
C. granulosum (Batsch) Fayod – TS: 8. lúka, v blízkosti Corylus avellana, les, 9. X. 2008 (leg. E. W.
Hansen, SAV; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
C. jasonis (Cooke & Massee) Harmaja – TS: 1. ihličie Picea abies, 9. X. 2009 (leg. et det. SG, herb.
SG).
C. terrei (Berk. et Broome) Harmaja – TS: 6b. mach pod Picea abies, 4. X. 2000 (leg. et det. SG,
herb. SG).
Dacrymyces stillatus Nees. – LS: 1. drevo Picea abies, 26. IX. 1997, 13. VI. 2008, 23. VII. 2009, 9. X.
2009 (leg. et det. IM, not.). — 2. drevo Picea abies, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.). — 4b. hnijúce
drevo Picea abies, 23. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.).
Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. – LS: 4a. na kôre Betula pendula, 26. IX. 1999 (leg. DB, det.
IM, herb. DB) – 6a. listnatý porast, na ležiacom kmeni Salix caprea, 6. III. 2010 (leg. et det. DB, not.).
Entoloma byssisedum (Pers.) Donk – TS: 4a. práchnivé drevo, opadanka, 14. IX. 2009 (leg. et det. SG,
herb. SG).
E. conferendum (Britzel.) Noordel. – TS: 8. lúka, 9. X. 2008 (leg. et det. K. Person, SAV; cf. KUČERA
& KAUTMANOVÁ 2011).
E. papillatum (Bres.) Dennis – TS: 8. na spálenisku, 9. X. 2008 (leg. E. W. Hansen, BRA; cf. KUČERA
& KAUTMANOVÁ 2011).
E. vernum S. Lundell – TS: 6b. zem, mach pod Picea abies, 8. V. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
Exidia glandulosa (Bull.) Fr. – LS: 1. konár, peň Fagus sylvatica, 9. X. 2009 (leg. et det. IM, not.). — 8.
9. X. 2008 (not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
E. pithya (Alb. et Schwein.) Fr. – LS: 1. drevo Picea abies, 13. VI. 2008, 10. X. 2008, 19. VI. 2009, 23.
VII. 2009, 9. X. 2009 (leg. et det. IM, not.).
E. recisa (Ditmar) Fr. – LS: 5. konár Salix sp., 28. X. 2009 (leg. DB, det. SG, herb. SG).
Fomes fomentarius (L.) J. Kickx – LP: 1. peň Fagus sylvatica, 26. IX. 1997, 13. VI. 2008 (leg. et det.
IM, not.). — 2. drevo Fagus sylvatica, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.). — 4c. kmeň Fagus sylvatica,
30. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.).
Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. – LP: 1. kmeň Picea abies, 26. IX. 1997, 13. VI. 2008, 23. VII.
2009 (leg. et det. IM, not.). — 2. peň Picea abies, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.). — 4c. kmeň Picea
abies, 30. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.).
Galerina badipes (Fr.) Kühner – TS: 1. peň Picea abies, 10. X. 2008, 19. VI. 2009 (leg. et det. IM, not.).
G. hypnorum (Schrank) Kühner – TS: 1. mach, rozložené drevo, 13. VI. 2008, 10. X. 2008, 23. VII.
2009 (leg. et det. IM, not.).
G. tibiicystis (G. F. Atk.) Kühner – TS: 1. zem pod Picea abies, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
Ganoderma lipsiense (Batsch) G. F. Atk. – LP: 4c. drevo listnáča, 30. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.).
— 6b. drevo listnáča, 23. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.). — 6a. okraj listnatého porastu, na kmeni cf.
Fraxinus excelsior, 6. III. 2010 (leg. et det. DB, det SG, not.).
34
Geastrum fimbriatum Fr. – TS: 5. zem Picea abies, 9. X. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG). — 6b. lúka
(pasienok), hlinito-piesčitá pôda, cca 700 m n. m., 12. X. 1996 (leg. DB, det. SG, herb. DB).
G. quadrifidum Pers. –TS: 6b. ihličie Picea abies, 26. IX. 2004, 8. V. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
G. rufescens Pers. – TS: 4c. kyslomilná bučina, pod Fagus sylvatica, 9. X. 2009 (leg. DB, det. IM, herb.
DB). — 8. 9. X. 2008 (not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst. – LP: 1. Picea abies kmeň, 26. IX. 1997, 13. VI. 2008 (leg.
et det. IM, not.).
G. odoratum (Wulfen) Imazeki – LS: 1. drevo Picea abies, 13. VI. 2008, 19. VI. 2009 (leg. et det. IM,
not.). — 6b. peň Picea abies, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
G. sepiarium (Wulfen) P. Karst. – LS: 1. konár Picea abies, 19. VI. 2009, 23. VII. 2009 (leg. et det. IM,
not.). — 4b. drevo Picea abies, 23. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.).
Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr. – EM: 4b. pasienok, pod Picea abies, 18. IX. 2010 (leg. et det.
DB, not.). — 8. pod Picea abies, 19. IX. 2001 (leg. et det. DB, not.).
Guepinia helvelloides (DC.) Fr. – LS: 5. štrková pôda, Picea abies, 15. 9. 2009 (leg. et det. SG, herb.
SG).
Gymnopilus sapineus (Fr.) Maire – LS: 1. drevo Picea abies, 23. VII. 2009 (leg. et det. IM, not.).
Gymnopus confluens (Pers.) Antonín et al. – TS: 1. zem pod Picea abies, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM,
not.). — 6a. zem pod Picea abies, 21. VII. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG). — 6b. zem pod Picea abies,
4. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
G. erythropus (Pers.) Antonín et al. – TS: 1. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 23. VII. 2009 (leg.
et det. IM, not.).
G. peronatus (Bolton) Antonín, Halling & Noordel. – TS: 4c. opadanka pod Fagus sylvatica, 23. XI.
2000 (leg. DB, det. IM, herb. DB).
Gymnosporangium cornutum (Pers.) Arth. – HP: 1. listy Sorbus aucuparia, 10. X. 2008, 23. VII. 2009
(leg. et det. IM, not.).
Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. – EM: 1. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 9. X. 2009 (leg. et
det. IM, not.).
G. cyanescens (Bull.) Quél. – EM: 4a. pod Fagus sylvatica, 2. X. 2002 (leg. et det. SG, herb. SG).
Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst. – LS: 4b. na kôre Fagus sylvatica, 30. XI. 2000 (lgt. DB, det. IM,
herb. DB).
Hebeloma radicosum (Bull.) Ricken – LS: 8. na zemi, 9. X. 2008 (leg. T. Kristiansen, det. P. Marstad,
SAV; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
H. theobrominum Quadr. – TS: 8. na zemi, 9. X. 2008 (leg. et det. B. Wasstorp, herb. BRA; cf. KUČERA
& KAUTMANOVÁ 2011).
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. – LP: 1. korene Picea abies, 13. VI. 2008, 23. VII. 2009 (leg. et det.
IM, not.). — 4a. bukovo-smrekový porast, na koreni Picea abies, 18. XII. 2009 (leg. et det. DB, not.).
Hirneola auricula-judae (Bull.) Berk – LS: 1. konár Fagus sylvatica, 9. X. 2009 (leg. et det. IM et DB,
herb. DB).
Hydnum repandum L. – EM: 6b. zem pod Fagus sylvatica, Picea abies, 1. X. 2001 (leg. et det. SG,
herb. SG).
Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm. – TS: 6b. na lúke v tráve, 4. X. 2000 (leg. et det. SG, herb.
SG). — 8. 9. X. 2008 (leg. I. Kautmanová, SAV; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
H. conica (Schaeff.) P. Kumm. – TS: 8. v tráve, 9. X. 2008 (leg. J. Nillsson, det. A.-E. Torkelsen, BRA;
cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
H. insipida (J. E. Lange ex S. Lundell) M. M. Moser – TS: 8. nehnojená lúka, 9. X. 2008 (leg. R.
Braathen et E. W. Hansen, BRA; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
H. pratensis (Fr.) Murrill – TS: 6c. na lúke v tráve, 28. X. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG). — 8. pasienok, 9. X. 2008 (leg. K. Person, BRA; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
H. psittacina (Schaeff.) P. Kumm. – TS: 8. pasienok, 9. X. 2008 (leg. K. Person, BRA; cf. KUČERA &
KAUTMANOVÁ 2011).
35
H. punicea (Fr.) P. Kumm. – TS: 6c. na lúke v tráve, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG). — 8. na
spálenisku, 9. X. 2008 (leg. B. Wasstorp, BRA; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
H. reidii Kühner – TS: 8. na lúke v tráve, 9. X. 2008 (leg. A. Molia, BRA; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ
2011).
H. virginea (Wulfen) P. D. Orton – TS: 8. lúka, 9. X. 2008 (leg. et det. Alf et Britt Nillson, BRA; cf.
KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
H. virginea var. fuscescens (Bres.) Arnolds – TS: 8. suchá lúka, 9. X. 2008 (leg. R. Braaten et E. W.
Hansen, BRA; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
H. virginea var. ochraceopallida (P. D. Orton) Boertm. – TS: 8. 9. X. 2008 (leg. et det. L. Nagy, not.;
cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire – LS: 6a. práchnivý peň Picea abies, 15. IX. 2003 (leg.
et det. SG, herb. SG).
Hygrophorus karstenii Sacc. et Cub. – EM: 6a. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 28. X. 2009
(leg. et det. SG, herb. SG).
H. discoxanthus Rea – EM: 5. zem pod Picea abies, 28. X. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
H. olivaceoalbus (Fr.) Fr. – EM: 1. zem pod Picea abies, 10. X. 2008, 9. X. 2009 (leg. et det. IM,
not.).
H. pustulatus (Pers.) Fr. – EM: 1. zem pod Picea abies, 10. X. 2008, 9. X. 2009 (leg. et det. IM, not.).
Hymenochaete rubiginosa (J. Dicks.) Lév. – LS: 4b. konár listnáča, 23. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.).
Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. – LS: 1. peň Fagus sylvatica, 26. IX. 1997, 10. X. 2008, 9.
X. 2009 (leg. et det. IM, not.). — 2. na pni Fagus sylvatica, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.). — 6b. peň
Fagus sylvatica, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
H. sublateritium (Schaeff.) Quél. – LS: 6a. peň Fagus sylvatica, 4. X. 2000 (leg. et det. SG, herb.
SG).
Inocybe asterospora Quél. – EM: 1. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 10. X. 2008, 9. X. 2009
(leg. et det. IM, not.).
I. cervicolor (Pers.) Quél. – EM: 8. lúka, 9. X. 2008 (leg. et det. A. et B. Nilsson, BRA; cf. KUČERA
& KAUTMANOVÁ 2011).
I. geophylla (Fr.) P. Kumm. – EM: 1. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 10. X. 2008 (leg. et det.
IM, not.).
I. griseolilacina J. E. Lange – EM: 8. lúka, 9. X. 2008 (leg. et det. E. Larsson, not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
I. rimosa (Bull.) P. Kumm. – EM: 1. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 10. X. 2008 (leg. et det.
IM, not.).
I. whitei (Berk. et Broome) Sacc. – EM: 6. b. v ihličí pod Picea abies, 21. X. 2000 (leg. et det. SG,
not.).
Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer et A. H. Sm. – LS: 1. drevo Fagus sylvatica, 23. VII. 2009
(leg. et det. IM, not.).
Laccaria amethystina (Huds.) Cooke – EM: 4c. zmiešaný les, VII. 1999 (leg. et det. DB, not.).
L. bicolor (Maire) P. D. Orton – EM: 6b. v ihličí pod Picea abies, 26. X. 1996 (leg. DB, det. IM, herb.
DB).
L. laccata agg. – EM: 1. zem pod Picea abies, 26. IX. 1997, 13. VI. 2008, 10X. 2008, 19. VI. 2009 (leg.
et det. IM, not.). — 2. bukovo-jedľový podrast, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
L. laccata (Scop.) Cooke – EM: 6b. ihličie pod Picea abies, 1. X. 2001 (leg. et det. SG, herb. SG). — 8. 9.
X. 2008 (not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
L. proxima (Boud.) Pat. – EM: 8. lúka, les s Fagus sylvatica, 9. X. 2008 (leg. et det. A. et B. Nilsson,
herb. BRA; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Lactarius badiosanguineus Kühner et Romagn. – EM: 8. 9. X. 2008 (leg. et det. B. Wasstorp, SAV;
cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
L. blennius Fr. – EM: 1. zem pod Fagus sylvatica, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
36
L. deterrimus Gröger – EM: 4b. pasienky pod Picea abies, 23. XI. 2000, 18. IX. 2010 (leg. et det. DB,
not.). — 6b. pasienky pod Picea abies, 23. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.); pod Picea abies, 14. IX. 2003
(leg. et det. SG, not.). — 8. 9. X. 2008 (not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
L. fuliginosus (Fr.) Fr. – EM: 8. 9. X. 2008 (leg. A. & B. Nilsson, SAV; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ
2011).
L. glyciosmus (Fr.) Fr. – EM: 6b. pod Betula pendula, Picea abies, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb.
SG). — 8. 9. X. 2008 (not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
L. helvus (Fr.) Fr. – EM: 8. 9. X. 2008 (not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
L. hysginus (Fr.) Fr. – EM: 8. 9. X. 2008 (leg. V. Kučera, SAV; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
L. lignyotus Fr. – EM: 1. zem pod Picea abies, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
L. mitissimus (Fr.) Fr. – EM: 1. zem pod Picea abies, 26. IX. 1997, 10. X. 2008, 9. X. 2009 (leg. et det.
IM, not.)., zem pod Picea abies, 13. VIII. 2009 (leg. et det. DB, not.).
L. necator (J. F. Gmel.) P. Karst. – EM: 1. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 23. VII. 2009 (leg.
et det. IM, not.).
L. picinus Fr. – EM: 1. zem pod Picea abies, 9. X. 2009 (leg. et det. IM, not.). — 6b. zem pod Picea
abies, 4. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
L. rufus (Scop.) Fr. – EM: 1. zem pod Picea abies, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.). — 2. bukovo-jedľový podrast, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
L. scrobiculatus (Scop.) Fr. – EM: 6b. zem pod Picea abies, 14. IX. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
L. spinosulus Quél. & Le Bret. – EM: 6a. podmáčaná pôda pod Salix sp., Populus tremula, 6. X. 2000
(leg. et det. SG, herb. SG). — 6b. pod Salix sp., Picea abies, 14. IX. 2003 (leg. et det. SG, herb. SG).
L. subdulcis (Bull.) Gray – EM: 1. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 9. X. 2009 (leg. et det. IM,
not.).
L. torminosus (Schaeff.) Pers. – EM: 6a. v tráve pod Betula pendula, 15. 9. 2000 (leg. et det. SG, herb.
SG). — 7. pod Betula pendula, Picea abies, 4. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG). — 8. 9. X. 2008 (leg.
et det. B. Wasstorp, SAV; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
L. trivialis (Fr.) Fr. – EM: 6b. pod Picea abies, Betula pendula, 1. X. 2001 (leg. et det. SG, herb. SG).
L. uvidus (Fr.) Fr. – EM: 6a. pod Picea abies, Fagus sylvatica, 4. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
— 8. na nehnojenej lúke, 9. X. 2008 (leg. et det. A.-E. Torkelsen, BRA; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ
2011).
L. volemus (Fr.) Fr. – EM: 2. bukovo-jedľový podrast, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray – EM: 6a. zem pod Populus tremula, 14. IX. 2003 (leg. et det.
SG, herb. SG).
L. carpini (R. Schulz) M. M. Moser – EM: 6b. na zemi pod Corylus avellana, 21. VI. 2007 (leg. et det.
SG, herb. SG).
L. scabrum (Bull.) Gray – EM: 6b. v tráve pod Betula pendula, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
— 8. 9. X. 2008 (not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Lentinus lepideus (Fr.) Fr. – LP: 6b. živý kmeň Picea abies, 1. X. 2006 (leg. et det. SG, herb. SG).
L. suavissimus Fr. – LS: 7. drevo Salix sp., 4. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
Lenzites betulina (L.) Fr. – LS: 8. 9. X. 2008 (not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Lepiota aspera (Pers.) Quél. – TS: 5. zem pod Picea abies, 28. X. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
L. clypeolaria (Bull.) P. Kumm. – TS: 8. 9. X. 2008 (leg. A Pallin, SAV; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ
2011).
L. cristata (Bolton) P. Kumm. – TS: 8. v tráve, 9. X. 2008 (leg. et det. E. Larson, BRA; cf. KUČERA
& KAUTMANOVÁ 2011).
L. echinella Quél. et Biv. – TS: 8. 9. X. 2008 (not.; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
L. fellina (Pers.) P. Karst. – TS: 6b. ihličie Picea abies, 26. IX. 2004 (leg. et det. SG, herb. SG). — 8. 9.
X. 2008 (leg. A. & B. Nilsson, SAV; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Lepista flaccida (Sowerby) Pat. – TS: 6b. zem pod Picea abies, Betula pendula, 4. X. 2000 (leg. et det.
SG, herb. SG).
37
L. luscina (Fr.) Singer – TS: 8. v tráve, 9. X. 2008 (leg. et det. I. Kautmanová, BRA, leg. J. Walter, SAV;
cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
L. nuda (Bull.) Cooke – TS: 4c. zmiešaný les, 30. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.).
L. sordida (Schumach.) Singer – TS: 8. pasienok, 9. X. 2008 (leg. et det. K. Person & C. Ingert, SAV,
leg. A.-E. Torkelsen, det. L. Nagy, SAV; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Leptoporus mollis (Pers.) Pilát – LS: 1. konár Picea abies, 23. VII. 2009 (leg. et det. IM, not.).
Leucoagaricus nympharum (Kalchbr.) Bon. – TS: 6b. zem pod Picea abies, 14. IX. 2009 (leg. et det.
SG, herb. SG).
Limacella delicata var. glioderma (Fr.) Gminder – TS: 6b. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 16.
VII. 2001 (leg. et det. SG, herb. SG).
L. guttata (Fr.) Konrad et Maubl. – TS: 6a. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, Populus tremula,
4. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
Lycoperdon perlatum Pers. – TS: 4b. les pod Picea abies, 23. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.). — 6a. zem
pod Picea abies, Fagus sylvatica, 4. X. 2000 (leg. et det. SG, not.). — 6b. pod Picea abies, Fagus sylvatica, 1. X. 2001 (leg. et det. SG, not.). — 8. pasienok pod Betula pendula, Picea abies, 9. X. 2008 (leg.
Kautmanová, det. M. Jeppson, BRA; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
L. pyriforme Schaeff. – LS: 6a. rozložený peň Populus tremula, 1. X. 2001 (leg. et det. SG, herb. SG).
L. umbrinum Pers. – 1. TS: zem pod Picea abies, 10. X. 2008 (leg. et det. IM, not.). — 4b. pod Picea
abies, 14. IX. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
Lyophyllum decastes (Fr.) Singer – TS: 1. zem pod Picea abies, 10. X. 2008 (leg. et det. IM, not.).
— 6a. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 4. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
Macrocystidia cucumis (Pers.) Joss. – TS: 5. breh potoka pod Petasites hybridus, 15. IX. 2003 (leg. et
det. SG, herb. SG).
Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer – TS: 6c. v tráve na lúke, 28. X. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
— 8. 9. X. 2008 (leg. et det. C. Ingvert, BRA; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
M. procera (Scop.) Singer – TS: 1. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 9. X. 2009 (leg. et det. IM,
not.). — 2. bukovo-jedľový podrast, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.). — 3. na lúke, 25. IX. 1997 (leg.
et det. IM, not.). — 8. 9. X. 2008 (not; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Marasmiellus perforans (Hoffm.) Antonín et al. – TS: 1. ihličie Picea abies, 13. VI. 2008, 9. X. 2009
(leg. et det. IM, not.). — 7. ihličie Picea abies, 14. IX. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG). — 8. 9. X. 2008
(not; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Marasmius alliaceus (Jacq.) Fr. – LS: 1. Fagus sylvatica drevo, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.). — 7.
zem pod Fagus sylvatica, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
M. bulliardii Quél. – TS: 1. ihličie Picea abies, 13. VI. 2008 (leg. et det. IM, not.). — 8. 9. X. 2008 (not;
cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
M. epiphyllus (Pers.) Fr. – TS: 1. listy Fagus sylvatica, 10. X. 2008 (leg. et det. IM, not.).
M. oreades (Bolton) Fr. – TS: 8. 9. X. 2008 (not; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
M. rotula (Scop.) Fr. – TS: 1. ihličie Picea abies, 13. VI. 2008, 9. X. 2009 (leg. et det. IM, not.).
M. scorodonius (Fr.) Fr. – TS: 1. ihličie Picea abies, 13. VI. 2008, 10. X. 2008 (leg. et det. IM, not.).
Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. et Pouzar – LS: 1. rozložené drevo, 10. X. 2008 (leg. et det.
IM, not.).
Melanoleuca brevipes (Bull.) Pat. – TS: 8. 9. X. 2008 (leg. J. Walter, SAV; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ
2011).
M. langei (Boekhout) Bon – TS: 5. okraj cesty v štrkovej pôde, 28. X. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
M. melaleuca (Pers.) Murrill – TS: 8. 9. X. 2008 (not; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
M. strictipes (P. Karst.) Murrill – TS: 8. 9. X. 2008 (not; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Melanophyllum eyrei (Massee) Singer – TS: 8. 9. X. 2008 (leg. et det. C. Ingvert, BRA; cf. KUČERA &
KAUTMANOVÁ 2011).
Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. – LS: 4b. drevo Fagus sylvatica, 4. X. 2000 (leg. et det. SG, herb.
SG).
38
Merulius tremellosus Schrad. – LS: 4b. ohorené drevo Sorbus aucuparia, 14. IX. 2009 (leg. et det.
SG, herb. SG).
Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm. – TS: 1. zem pod Picea abies, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
— 4a. zem pod Fagus sylvatica a Picea abies, 23. XI. 2000 (leg. DB, det. IM, herb. DB).
M. alcalina (Fr.) P. Kumm. – TS: 1. zem pod Picea abies, 26. IX. 1997, 10. X. 2008 (leg. et det. IM,
not.). — 2. bukovo-jedľový podrast, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
M. aurantiomarginata (Fr.) Quél. – TS: 1. zem pod Picea abies, 10. X. 2008 (leg. et det. IM, not.).
— 8. na zemi, Fagus sylvatica, Picea abies (leg. T. Knutsson, BRA; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
M. capillaripes Peck – TS: 1. smrečina, konáriky Sorbus aucuparia v detrite, 9. X. 2009 (leg. DB, det.
IM, herb. DB). 4a. ihličie Picea abies, 28. X. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
M. cinerella (P. Karst.) P. Karst. – TS: 1. ihličie, mach pod Picea abies, 9. X. 2009 (leg. et det. IM,
not.).
M. crocata (Schrad.) P. Kumm. – TS: 6a. ihličie pod Picea abies, 4. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
— 8. 9. X. 2008 (not; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
M. epipterigia (Scop.) Gray – LS: 4b. rozložené drevo, 23. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.). — 8. 9. X.
2008 (not; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
M. flavoalba (Fr.) Quél. – TS: 8. lúka, 9. X. 2008 (leg. et det. A. & B. Nillsson, SAV; cf. KUČERA
& KAUTMANOVÁ 2011).
M. galericulata (Scop.) Gray – LS: 1. rozložené drevo, 13. VI. 2008 (leg. et det. IM, not.).
M. galopus Pers. – TS: 4b. 23. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.).
M. inclinata (Fr.) Quél. – LS: 1. rozložené drevo, 13. VI. 2008, 19. VI. 2009, 23. VII. 2009 (leg. et det.
IM, not.).
M. leptocephala (Pers.) Gillet – LS: 1. rozložené drevo, 10. X. 2008 (leg. et det. IM, not.).
M. metata (Secr. ex Fr.) P. Kumm. – TS: 1. ihličie Picea abies, 9. X. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
M. pelianthina (Fr.) Quél. – TS: 4b. pod Fagus sylvatica, Picea abies, 14. IX. 2009 (leg. et det. SG,
herb. SG).
M. polygramma (Bull.) Gray – TS: 4b. v lese, 23. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.). — 8. spásaný pasienok, okraj s Fagus sylvatica a Corylus avellana, 9. X. 2008 (leg. A. Molia, det. B. Nillsson, BRA; cf.
KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
M. pura (Pers.) P. Kumm. – TS: 1. ihličie, mach, 13. VI. 2008 (leg. et det. IM, not.). — 8. les s Corylus
avellana, 9. X. 2008 (leg. et det. E. W. Hansen, BRA; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
M. renati Quél. – LS: 1. drevo Fagus sylvatica, 13. VI. 2008 (leg. et det. IM, not.). — 6a. drevo Fagus
sylvatica, 8. V. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
M. rosea (Bull.) Gramberg – TS: 8. 9. X. 2008 (not; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
M. rosella (Fr.) P. Kumm. – TS: 6b. mach a ihličie Picea abies, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb.
SG).
M. sanguinolenta (Alb. et Schwein.) P. Kumm. – TS: 8. vypásaná plocha s Betula pendula, Picea abies,
9. X. 2008 (leg. et det. B. Gahne, BRA; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
M. stipata Maas Geest. & Schwöbel – LS: 1. rozložené drevo, ihličie, 13. VI. 2008 (leg. et det. IM,
not.).
M. strobilicola J. Favre et Kühner – LS: 6b. na smrekovej šiške zanorenej v zemi, 22. IV. 2010 (leg.
et det. SG, herb. SG).
M. viridimarginata P. Karst. – LS: 1. drevo Picea abies, 13. VI. 2008 (leg. et det. IM, not.).
M. vulgaris (Pers.) P. Kumm. – TS: 8. 9. X. 2008 (not; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Oligoporus caesius (Schrad.) Gilb. et Ryvarden – LS: 1. konár Picea abies, 26. IX. 1997, 10. X. 2008,
19. VI. 2009, 9. X. 2009 (leg. et det. IM, not.). — 6a. okraj listnatého lesa, na kmeni Corylus avellana,
6. III. 2010 (leg. DB, det SG, herb. SG).
O. tephroleucus (Fr.) Gilb. et Ryvarden – LS: 1. drevo Picea abies, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
Omphalina epichysium (Pers.) Quél. – TS: 1. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 23. VII. 2009 (leg.
et det. IM, not.).
39
Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn. – LS: 4c. drevo Fagus sylvatica, 4. X. 2000 (leg. et det. SG,
herb. SG). — 6a. drevo Fagus sylvatica, 8. VII. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél. – TS: 1. zem, okraj lesa na lúke, 13. VI. 2008 (leg. et det. IM,
not.). — 6b. na zemi v tráve, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG). — 8. 9. X. 2008 (not; cf. KUČERA
& KAUTMANOVÁ 2011).
P. retirugis (Fr.) Quél. – TS: 1. lúka, hnijúce seno, 10. X. 2008 (leg. et det. IM, not.).
Panellus mitis (Pers.) Singer – LS: 1. smrečina, borka a drevo ležiaceho konára Larix decidua, 9. X.
2009 (leg. IM et DB, det. S. Jančovičová, SLO).
P. serotinus (Pers.) Kühner – LS: 6b. drevo cf. Alnus glutinosa, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
P. stipticus (Bull.) P. Karst. – LS: 4a. na konári Corylus avellana, 18. XII. 2009 (leg. et det. DB, not.).
— 6a. okraj listnatého lesa, odumretý kmeň Corylus avellana, 6. III. 2010 (leg. DB, det SG, herb. SG).
— 6b. drevo Corylus avellana, 4. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG). — 8. 9. X. 2008 (not; cf. KUČERA
& KAUTMANOVÁ 2011).
P. violaceofulvus (Batsch) Singer – LS: 4b. na borke kmeňa Salix caprea, 16. XI. 2008 (leg. DB, det.
S. Jančovičová, not.).
Paxillus filamentosus Fr. – EM: 5. pod Alnus incana, 15. IX. 2003 (leg. et det. SG, herb. SG).
P. involutus (Batsch) Fr. – EM: 1. zem pod Picea abies, 26. IX. 1997, 10. X. 2008, 23. VII. 2009, 9. X.
2009 (leg. et det. IM, not) — 3. okraj lúky, 25. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.). — 4b. zem pod Betula
pendula, Picea abies, 15. IX. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
Phellinus ferruginosus (Schrad.) Singer – LS: 1. peň Fagus sylvatica, 23. VII. 2009 (leg. et det. IM,
not.).
Phellodon niger (Fr.) P. Karst. – EM: 6b. zem pod Picea abies, 15. IX. 2000 (leg. et det. SG, herb.
SG).
Phlebia radiata Fr. – LS: 8. na dreve Fagus sylvatica, Carpinus betulus, 9. X. 2008 (leg. E. Larsson,
BRA; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm. – LS: 1. peň Picea abies, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
P. flavida (Schaeff.) Singer – TS: 1. lúka, hnijúce seno, 13. VI. 2008 (leg. et det. IM, herb. SAVZV).
P. highlandensis (Peck.) Singer – CS: 4a. spálenisko, drevo Picea abies, 14. IX. 2009 (leg. et det. SG,
herb. SG).
P. lenta (Pers.) Singer – LS: 6b. drevo v zemi, Picea abies, Fagus sylvatica, 4. X. 2000, zem pod Betula
pendula, Populus tremula, Picea abies, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
P. squarrosa (Weigel) P. Kumm. – LP: 1. kmeň Picea abies, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
Phragmidium rubi-idaei (DC.) P. Karst. – HP: 1. listy Rubus idaeus, 13. VI. 2008 (leg. et det. IM,
not.).
Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer – LS: 1. konár Picea abies, 23. VII. 2009, 9. X. 2009 (leg. et det.
IM, not.).
Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. – LP: 4c. kmeň Betula pendula, 30. XI. 2000 (leg. et det. DB,
not.). — 6b. drevo BRZ, 4. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
Pleurocybella porrigens (Pers.) Singer – LS: 1. drevo Picea abies, 13. VI. 2008 (leg. et det. IM, not.).
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. – LS: 4c. bučina s vtrúseným Acer pseudoplatanus, Fraxinus
excelsior a Picea abies, na borke kmeňa Picea abies, 4. X. 2009 (leg. DB, det. S. Jančovičová, SLO). —
8. kmeň Fagus sylvatica, 9. X. 2008 (leg. A. & B. Nillsson, SAV; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Plicaturopsis crispa (Pers.) D. A. Reid – LS: 1. lúka Parajka, na konári Fagus sylvatica, 10. X. 2008 (leg.
et det. DB, SLO). — 4a. na konári Corylus avellana, 18. XII. 2009 (leg. et det. DB, not.). — 6a. okraj
lesa pri lúke, kmeň Corylus avellana, 6. III. 2010 (leg. et det. DB, herb. SG). — 6b. na konári Corylus
avellana, 18. XII. 2009 (leg. et det. DB, not.).
Pluteus atromarginatus (Konrad) Kühner – LS: 5. drevo Picea abies, 21. VII. 2000 (leg. et det. SG,
herb. SG).
P. nanus (Pers.) P. Kumm. – LS: 4b. práchnivé drevo, 14. IX. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
P. pouzarianus Singer – LS: 1. drevo Picea abies, 9. X. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
40
Polyporus brumalis (Pers.) Fr. – LS: 4b. drevo Fagus sylvatica, 4. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG),
konár Fagus sylvatica, 23. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.). — 8. 9. X. 2008 (not; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
P. melanopus (Sw.) Fr. – LS: 4a. na dreve Fagus sylvatica, ?. VII. 1999 (leg. DB, det. IM, herb. DB).
P. varius (Pers.) Fr. – LS: 3. konár Fagus sylvatica, 25. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
Psathyrella conopilus (Fr.) A. Pearson et Dennis – TS: 8. 9. X. 2008 (not; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ
2011).
P. pilluliformis(Bull.) P. D. Orton – TS: 8. 9. X. 2008 (not; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
P. spadicea (Schaeff.) Singer – TS: 8. 9. X. 2008 (not; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Pseudocraterellus undulatus (Pers.) Rauschert – EM: 6b. pod Picea abies, Fagus sylvatica, 1. X. 2001
(leg. et det. SG, herb. SG).
Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer – TS: 6a. na lúke v tráve, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb.
SG). — 8. 9. X. 2008 (not; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. – LS: 1. Picea abies peň, 10. X. 2008, 23. VII. 2009 (leg.
et det. IM, not.). — 4c. rozložené drevo Picea abies, 26. IX. 1999, 23. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.).
Psilocybe luteonitens (Fr.) Park.-Rhodes – TS: 8. pasienok, 9. X. 2008 (leg. P. Marstad, det. E. W.
Hansen, SAV; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk. – LS: 4a. na dreve Picea abies, 26. IX. 1999 (leg. DB, det. IM, herb
DB). — 6b. na ležiacom kmeni Picea abies, 14. IX. 2003 (leg. et det. SG, not.).
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. – LS: 4b. drevo Fagus sylvatica, 4. VII. 2000 (leg. et det.
SG, herb. SG). — 8. na Populus tremula, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
Ramaria abietina (Pers.) Quél. – TS: 1. pod Picea abies, 13. VI. 2008 (leg. et det. IM, not.). — 4b. smreková mladina, zem s ihličím pod Picea abies, 18. IX. 2010 (leg. DB, not.).
Rhodocollybia butyracea f. asema (Fr.) Antonín et al. – TS: 1. zem pod Picea abies, 13. VI. 2008,
10. X. 2008, 9. X. 2009 (leg. et det. IM, not.). — 6b. zem pod Picea abies, 4. X. 2000 (leg. et det. SG,
herb. SG).
R. filamentosa (Velen.) Antonín – TS: 1. zem pod Picea abies, 9. X. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
R. maculata (Alb. et Schwein.) Singer – LS: 1. zem pod Picea abies, 23. VII. 2009 (leg. et det. IM,
not.)., 9. X. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG). — 2. peň Abies alba, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
— 6b. ihličie Picea abies, 4. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. – TS: 4b. mach na rozloženom pni, 23. XI. 2000 (leg. DB, det. IM,
herb. IM). — 8. lúka, les s Fagus sylvatica, 9. X. 2008 (leg. V. Kučera, SAV; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ
2011).
Ripartites tricholoma (Alb. et Schwein.) P. Karst. – TS: 6b. ihličie Picea abies, 4. X. 2000 (leg. et det.
SG, herb. SG).
Russula aeruginea Lindblad – EM: 1. zem pod Picea abies, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
R. atrorubens Quél. – EM: 1. zem pod Picea abies, 13. VIII. 2009 (leg. DB, det. S. Adamčík, SAV).
R. cyanoxantha (Schaeff.) Fr. – EM: 1. zem pod Fagus sylvatica, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM,
not.).
R. drimeia Cooke – EM: 5. zem pod Picea abies, 28. X. 2009 (leg. DB, det. S. Adamčík, SAV).
R. emetica (Schaeff.) Pers. – EM: 1. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 23. VII. 2009 (leg. et det.
IM, not.).
R. favrei M. M. Moser – EM: 1. zem pod Picea abies, 23. VII. 2009, 13. VIII. 2009 (leg. DB, det. S.
Adamčík, SAV).
R. fellea (Fr.) Fr. – EM: 1. zem pod Fagus sylvatica, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
R. firmula Jul. Schäff. – EM: 1. zem pod Picea abies, 26. IX. 1997, 9. X. 2009 (leg. et det. IM, not.).
R. foetens (Pers.) Fr. – EM: 1. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 9. X. 2009 (leg. et det. IM, not.).
R. galochroa (Fr.) J. E. Lange – EM: 1. zem pod Picea abies, 26. IX. 1997, 9. X. 2009 (leg. et det. IM,
not.).
R. chloroides (Krombh.) Bres. – EM: 5. zem pod Picea abies, 28. X. 2009 (eg. et det. SG, herb. SG).
41
R. laeta F. H. Møller et Jul. Schäff. – EM: 1. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 10. X. 2008 (leg.
et det. IM, not.).
R. mustelina Fr. – EM: 1. zem pod Picea abies, 26. IX. 1997, 10. X. 2008, 23. VII. 2009, 9. X. 2009
(leg. et det. IM, not.). — 2. jedľovo-bukový podrast, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.). — 6b. zem pod
Picea abies, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
R. nigricans (Bull.) Fr. – EM: 6b. zem pod Picea abies, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
R. ochroleuca (Pers.) Fr. – EM: 1. zem pod Picea abies, 9. X. 2009 (leg. et det. IM, SG, herb. SG).
R. olivacea (Schaeff.) Pers. – EM: 1. zem pod Picea abies, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.). — 3. okraj
lesa, 25. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
R. puellaris Fr. – EM: 8. 9. X. 2008 (leg. T. Kristiansen, det. P. Marstad, BRA; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
R. queletii Fr. – EM: 5. zem pod Picea abies, 28. X. 2009 (leg. DB, det. S. Adamčík, SAV).
R. risigallina (Batsch) Sacc. – EM: 8. 9. X. 2008 (leg. et det. T. Kristiansen, BRA; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
R. xerampelina (Schaeff.) Fr. – EM: 1. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 9. X. 2009 (leg. et det.
IM, not.).
R. versicolor Jul. Schäff. – EM: 8. 9. X. 2008 (leg. et det. B. Wasstorp, BRA; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
R. vinosa Lindblad – EM: 1. zem pod Picea abies, 23. VII. 2009 (leg. DB, det. S. Adamčík, SAV).
Sarcodon imbricatus (L.) P. Karst. – EM: 6b. pod Picea abies, 4. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
Scleroderma bovista Fr. – EM: 8. 9. X. 2008 (leg. E. Larsson, det. M. Jeppson, BRA; cf. KUČERA
& KAUTMANOVÁ 2011).
S. citrinum Pers. – EM: 4a. na zemi v lese pod Fagus sylvatica a Picea abies, 26. IX. 1999 (Leg. DB,
det. IM, herb. DB).
Setulipes androsaceus (L.) Antonín – TS: 1. ihličie Picea abies, 10. X. 2008, 23. VII. 2009 (leg. et det.
IM, not.).
Schizophyllum commune Fr. – LS: 1. peň Fagus sylvatica, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.). — 2. konár
Fagus sylvatica, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.). — 3. konár Fagus sylvatica, 25. IX. 1997 (leg. et det.
IM, not.). — 4b. konár Fagus sylvatica, 23. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.). — 6a. záhrada pri usadlosti,
na pni Malus domestica, 6. III. 2010 (leg. et det. DB, not.).
Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk – LS: 8. 9. X. 2008 (not; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Simocybe centunculus (Fr.) P. Karst. – LS: 6b. drevo listnáča, 1. X. 2006 (leg. et det. SG, herb. SG).
Stereum hirsutum (Willd.) Gray – LS: 1. drevo Fagus sylvatica, 26. IX. 1997, 13. VI. 2008, 9. X. 2009
(leg. et det. IM, not.). — 2. konár Fagus sylvatica, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.). — 3. peň Fagus
sylvatica, 25. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.). — 4b. konár Fagus sylvatica, 23. XI. 2000 (leg. et det. DB,
not.). — 6a. okraj listnatého porastu, kmeň Corylus avellana, 6. III. 2010 (leg. et det. DB, herb. SG).
— 8. 9. X. 2008 (not; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
S. rugosum (Pers.) Fr. – LS: 1. kmeň Fagus sylvatica, 13. VI. 2008, 19. VI. 2009, 23. VII. 2009 (leg.
et det. IM, not.).
S. sanguinolentum (Alb. et Schwein.) Fr. – LP: 1. kmeň Picea abies, 13. VI. 2008, 10. X. 2008, 9. X.
2009 (leg. et det. IM, not.).
Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer – LS: 1. šišky Picea abies, 13. VI. 2008, 10. X. 2008 (leg. et
det. IM, not.). — 8. lúka, na zanorenej šiške Picea abies, 9. X. 2008 (leg. R. Braathen, BRA; cf. KUČERA
& KAUTMANOVÁ 2011).
Stropharia aeruginosa (M. A. Curtis) Quél. – LS: 1. zhnitý peň Picea abies, 10. X. 2008 (leg. et det.
IM, not.). — 4b. mach pod P. abies, 23. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.). — 6b. mach pod P. abies, Fagus
sylvatica, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG), mach pod Picea abies, 23. XI. 2000 (leg. et det. DB,
not.).
S. albonitens (Fr.) Quél. – TS: 6a. zmiešaný les, pod Fagus sylvatica, 12. X. 1996 (leg. DB, det. IM,
herb. DB). — 8. 9. X. 2008 (leg. et det. B. Wasstorp, SAV; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
42
S. caerulea Kreisel – TS: 8. 9. X. 2008 (leg. et det. A. & B. Nillsson, SAV; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ
2011).
S. semiglobata (Batsch) Quél. – KS: 1. konský trus (Equus sp.), 13. VI. 2008 (leg. et det. IM, not.).
— 8. pasienok, hnoj, 9. X. 2008 (leg. E. W. Hansen, SAV; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
S. squamosa (Pers.) Quél. – TS: 8. 9. X. 2008 (leg. T. Knutsson, det. P. Marstad, SAV; cf. KUČERA &
KAUTMANOVÁ 2011).
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer – EM: 1. zem, smrečina pod Larix decidua, 13. VIII. 2009 (leg. DB,
det. IM, not.).
S. luteus (L.) Gray – EM: 7. pod Pinus sylvestris, 14. IX. 2003 (leg. et det. SG, herb. SG).
Tectella operculata (Berk. et M. A. Curtis) Earle – LS: 6. konár Alnus glutinosa, 4. X. 2000 (leg. et
det. SG, herb. SG).
Tephrocybe anthracophila (Lasch) P. D. Orton – CS: 4a. spálenisko, drevo Picea abies, 14. IX. 2009
(leg. et det. SG, herb. SG).
Thelephora palmata (Scop.) Fr. – TS: 4a. ihličie Picea abies, ?. VII. 1999 (leg. DB, det. IM, herb. DB).
— 6b. ihličie Picea abies, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG). — 4b. zarastajúci pasienok, zem pod
Picea abies, 18. IX. 2010 (leg. DB, det. IM, herb. DB).
T. terrestris Ehrh. – EM: 4b. zarastajúci pasienok, zem pod Picea abies, 18. IX. 2010 (leg. DB, det.
IM, herb. DB).
Trametes gibbosa (Pers.) Fr. – LS: 6b. drevo Fagus sylvatica, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
T. versicolor (L.) Pilát – LS: 4b. konár Fagus sylvatica, 23. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.). — 8. 9. X.
2008 (not; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
Tremella encephala Willd. – MP: 1. kmeň Picea abies (na Stereum sanquinolentum), 13. VI. 2008, 10. X.
2008, 9. X. 2009 (leg. et det. IM, not.).
T. foliacea Pers. – LS: 6a. drevo Alnus glutinosa, 4. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG). — 6b. drevo
listnáča, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
T. mesenterica Retz. – LS: 1. konár Fagus sylvatica, 10. X. 2008 (leg. et det. IM, not.). — 6b. konár
Fagus sylvatica, 23. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.).
Trichaptum abietinum (J. Dicks.) Ryvarden – LS: 1. konár Picea abies, 26. IX. 1997, 13. VI. 2008,
19. VI. 2009, 9. X. 2009 (leg. et det. IM, not.). — 2. peň Picea abies, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
— 4b. konár Picea abies, 23. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.). — 8. pasienok, na kmeni Picea abies, 9. X.
2008 (leg. A. Pallin, SAV; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
T. biforme (Fr.) Ryvarden – LS: 1. konár Fagus sylvatica, 19. VI. 2009 (leg. et det. IM, not.).
Tricholoma columbetta (Fr.) P. Kumm. – EM: 6a. zem pod Picea abies, Abies alba, Fagus sylvatica,
15. IX. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
T. flavobrunneum (Fr.) P. Kumm. – EM: 1. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 9. X. 2009 (leg. et
det. IM, not.). — 6b. zem pod Picea abies, Betula pendula, 4. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG). — 8. 9.
X. 2008 (leg. et det. B. Wasstorp, SAV; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
T. imbricatum (Fr.) P. Kumm. – EM: 1. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 13. VI. 2008 (leg. et
det. IM, not.).
T. populinum J. E. Lange – EM: 6a. pod Populus tremula, 1. X. 2001 (leg. et det. SG, herb. SG).
T. scalpturatum (Fr.) Quél. – EM: 8. na zemi. 9. X. 2008 (leg. et det. P. Marstad, BRA; cf. KUČERA
& KAUTMANOVÁ 2011).
T. terreum (Schaeff.) P. Kumm. – EM: 1. zem pod Picea abies, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
T. virgatum (Fr.) P. Kumm. – EM: 1. zem pod Picea abies, 9. X. 2009 (leg. et det. IM, SG, herb. SG).
Tricholomopsis decora (Fr.) Singer – LS: 2. peň Picea abies, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.).
— 6b. drevo Picea abies, 14. IX. 2003 (leg. et det. SG, herb. SG).
Tubaria confragosa (L.) Harmaja – TS: 8. 9. X. 2008 (leg. J. Nillsson, SAV; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ
2011).
T. romagnesiana Arnolds – TS: 1. zem pod Fagus sylvatica, 10. X. 2008, 23. VII. 2009 (leg. et det.
IM, not.).
43
Vascellum pratense (Pers. Ex Pers.) Kreisel – TS: 8. 9. X. 2008 (not; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ
2011).
Vuilleminia coryli Boidin, Lanq. et Gilles – LS: 6b. kmeň Corylus avellana, 6. III. 2010 (leg. DB, det.
SG, herb. SG).
Xerocomus badius (Fr.) J. -E. Gilbert – EM: 1. zem pod Picea abies, 26. IX. 1997, 23. VII. 2009, 9. X.
2009 (leg. et det. IM, not.). — 2. jedľovo-bukový podrast, 26. IX. 1997 (leg. et det. IM, not.). — 4b. zarastajúci pasienok, pod Picea abies, 18. IX. 2010 (leg. et det. DB, not.). — 6b. zem pod Picea abies,
Fagus sylvatica, 21. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
X. chrysenteron (Bull.) Quél. – EM: 1. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 10. X. 2008, 9. X. 2009
(leg. et det. IM, not.).
X. rubellus (Krombh.) Quél. – EM: 1. zem pod Picea abies, Fagus sylvatica, 9. X. 2009 (leg. et det.
IM, not.). — 6b. pod Picea abies, 6. X. 2000 (leg. et det. SG, herb. SG).
X. subtomentosus (L.) Quél. – EM: 6a. zem pod Fagus sylvatica, 4. X. 2000 (leg. et det. SG, herb.
SG).
Xeromphalina campanella (Batsch) Kühner et Maire – LS: 1. peň Picea abies, 10. X. 2008, 19. VI.
2009, 23. VII. 2009 (leg. et det. IM, not.).
Xerula radicata (Relhan) Dörfelt – LS: 4b. pod Fagus sylvatica, 23. XI. 2000 (leg. et det. DB, not.).
— 8. 9. X. 2008 (not; cf. KUČERA & KAUTMANOVÁ 2011).
BASIDIOMYCOTA
hypogeické huby
Gymnomyces xanthosporus (Hawker) A. H. Sm. – EM: 6b. v zemi pod Corylus avellana, 3. VIII. 2008
(leg. et det. SG, herb. SG).
Gautieria morchelliformis Vittad. – EM: 6b. v zemi pod Picea abies, 27. VIII. 2009 (leg. et det. SG,
herb. SG).
Hymenogaster arenarius Tul. Et. C. Tul. – EM: 6b. v zemi pod Corylus avellana, 21. VI. 2009 (leg.
et det. SG, herb. SG).
Hysterangium separabile Zeller – EM: 6a. v zemi pod Picea abies, 21. VI. 2007 (leg. et det. SG, herb.,
SG). — 6b. v zemi pod Picea abies, 8. V. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
Octaviana asterosperma Vittad. – EM: 6b. v zemi pod Fagus sylvatica, 26. VIII. 2009 (leg. et det. SG,
herb. SG).
Protoglossum niveum (Vittad.) T. W. May – EM: 4a. v zemi pod Corylus avellana, 26. VIII. 2009 (leg.
et det. SG, herb. SG).
Sclerogaster hysterangioides (Tul. & C. Tul.) Zeller & C. W. Dodge – EM: 6b. v zemi pod Picea abies,
15. IX. 2009 (leg. et det. SG, herb. SG).
44
Download

Makromycéty (Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota) v masíve