Jednotlivý dovoz vozidiel
Individual import of vehicles
Ľubomír Moravčík1
Abstrakt
Jednotlivo dovezené vozidlá v súčasnosti tvoria približne polovicu zaregistrovaných vozidiel
v Slovenskej republike. Členstvom v Európskej únii ide o podstatne jednoduchší proces ako
v minulosti, ale aj napriek tomu je potrebné, aby sa každý jednotlivý dovozca s postupom
dovozu vopred oboznámil. V súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami je spojená
aj kriminalita s vozidlami, ktorá pre majiteľov vozidiel, poisťovne a spoločnosť znamená
veľké a bolestivé straty, preto je potrebné, aby sa budúci majitelia takýchto vozidiel, ale aj
orgány verejnej moci, dostatočne chránili pred legalizáciou vozidiel pri jednotlivo
dovezených vozidlách.
Kľúčové slová
vozidlo, registrácia vozidla, preregistrácia vozidla, jednotlivé schválenie vozidla, Jednotlivý
dovoz vozidla, schvaľovací úrad
Abstract
Individually imported vehicles currently represent about half of the registered vehicles in the
Slovak Republic. Because of the membership in the European Union is the process much
simpler than in the past, but it is necessary that each importer become familiar with the import
procedure in advance. The import of individual vehicles is also associated with the vehicle
crime that means great and painful loss for vehicle owners, insurance companies and the
society. Therefore it is necessary that the future owners of such vehicles, as well as public
authorities adequately protect themselves against legalization of individually imported
vehicles.
Key words
vehicle, registration of vehicle, registration of vehicle, individual approval of vehicle,
individual import of vehicle, approval authority
1. Úvod
V posledných rokoch sa zvýšil nielen počet vozidiel na slovenských cestách, ale aj
počet jednotlivo dovezených vozidiel. Zmenil sa aj pomer medzi jednotlivo dovezenými
vozidlami zakúpenými v zahraničí a novými vozidlami zakúpenými na Slovensku. Cieľom
tohto príspevku je v krátkosti informovať o jednotlivo dovezených vozidlách na Slovensko.
1
Ing. Ľubomír Moravčík, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, štátny
dopravný úrad, Námestie slobody č. 6, P.O.Box č. 100, 810 05 Bratislava, email:
[email protected]
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
1/31
2. Nový biznis s jednotlivo dovezenými vozidlami
Vstupom do Európskej únie a zrušením reštrikčných poplatkov za jednotlivo dovezené
vozidlá v roku 2005 (viď tabuľka č. 1), sa uľahčil samotný dovoz jednotlivo dovážaných
vozidiel do Slovenskej republiky. Postupne sa každý rok doviezlo stále viac vozidiel.
Kým v roku 2004 to bolo 15556 vozidiel do 3,5 t, tak v roku 2008 to už bolo 100597 vozidiel
do 3,5 t, čo je enormný nárast. V posledných rokoch je, v dôsledku hospodárskej krízy, ale aj
zníženia dopytu po ojazdených vozidlách, zaznamenané zníženie jednotlivo dovážaných
vozidiel. Podrobnejší prehľad registrácie vozidiel je uvedený na obr. 1.
Tabuľka č. 1: Správne poplatky pri schválení jednotlivo dovezeného vozidla
Výška správnych poplatkov
od 1.3.2005 od 1.1.2008
od 1.9.2009
do 1.3.2005
od 1.10.2012
do1.1.2008 do1.9.2009
do 1.10.2012
novovyrobené – 66,39 €
členský
a
zmluvný
štát
do 3 rokov – 331,94 €
členský
členský
100 €
3 až 4 rokov – 663,88 €
a zmluvný
a zmluvný
štát 66,39 €
štát 100 €
4 až 5 rokov – 995,82 €
66,39 €
tretí štát
5 až 6 rokov – 1327,76 €
300 €
tretí štát
tretí štát
6 rokov a viac – 1659,70 €
zrýchlený poplatok
331,94 €
300 €
do 10 dní trojnásobok
Zdroj: autor, zákon o správnych poplatkoch
74 371
64 869
73 938
65 830
70 951
66 248
90 426
78 834
78 568
71 630
71 296
67 626
67 412
70 933
76 276
60 432
62 090
76 396
80 000
68 878
79 909
100 000
83 255
89 984
120 000
96 897
100 597
Obr. 1: Registrácie nových vozidiel a jednotlivo dovezených vozidiel kategória M1 a N1
15 554
9 454
5 303
3 113
2 929
6 463
20 000
9 737
22 472
36 238
27 951
23 054
40 000
39 586
60 000
0
95
19
96
19
97
19
98
19
99
19
00
20
01
20
02
20
03
20
hromadný dovoz
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
jednotlivý dovoz
Zdroj: Zväz automobilového priemyslu [10].
Zjednodušený jednotlivý dovoz vozidiel s vidinou dobrej ceny, aj po prirátaní
všetkých poplatkov, inšpiroval mnohých motoristov ku kúpe vozidla v zahraničí. Zväčša však
ide o sprostredkovaný predaj cez spoločnosti, ktoré sa na dovoz a predaj dovážaných vozidiel
špecializujú. Na trhu s dovážanými vozidlami vznikol vlastne celkom nový biznis. Niektorí
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
2/31
majitelia autobazárov sa preorientovali výlučne na ponuku vozidiel dovezených zo západnej
Európy. Dokonca niektoré z najväčších autobazárov majú zamestnancov aj v zahraničí, ktorí
hľadajú vhodné vozidlá na dovoz. Záujemcovia o kúpu dovážaných vozidiel dávajú totiž
prednosť dovezeným ojazdeným vozidlám z vyspelých európskych krajín pred domácimi
ojazdenými vozidlami. Liberalizácia európskeho trhu ojazdených vozidiel navyše rozšírila
ponuku, takže dovoz umožňuje fakticky výber vozidla na mieru. Vozidlá z vyspelých
západoeurópskych krajín majú často luxusnejšie vnútorné vybavenie, ale i lepší technický
stav, pretože boli zväčša starostlivejšie a pravidelnejšie ošetrované značkovými servismi
a jazdili po kvalitnejších cestách.
3. Výhody jednotlivého dovozu vozidiel
Motiváciou jednotlivého dovozu je zvyčajne cena. Aj napriek tomu, že sa k nej musia
prirátať náklady na dovoz, dá sa na kúpe vozidla ušetriť, napríklad kúpou vozidla,
ktorého značka má na vyspelých západoeurópskych trhoch nižší imidž ako na Slovensku.
Ušetriť sa dá aj pri vozidlách z lízingu, či vozidlách vyraďovaných z veľkých požičovní,
prípadne pri firemných vozidlách veľkých spoločností, ktoré bývajú masovo odpredávané. Ich
nevýhodou je, že majú zväčša najazdených viac kilometrov.
Napriek tomu, že dovoz vozidiel sa zjednodušil, nejde o jednoduchý administratívny
proces. Záujemcovia o dovoz vozidiel by sa mali radšej pred ich kúpou a dovozom najprv
informovať na miestnom schvaľovacom úrade (obvodnom úrade pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie), či je možné zamýšľané vozidlo na Slovensku vôbec schváliť
a zaregistrovať do evidencie vozidiel.
Plusy






širšia ponuka – zahraničný trh s vozidlami ponúka oveľa väčší výber ako na Slovensku
na tomto trhu skôr nájdete špecifický model, ktorý sa na Slovensko nedovážal,
alebo model so špecifickou výbavou či farbou
zahraničné vozidlá nižších tried majú zväčša bohatšie vybavenie
vozidlá z vyspelých západoeurópskych krajín majú zväčša veľmi dobre zdokumentovanú
históriu (servis, počet majiteľov...)
väčšinou lepší technický stav – vozidlá z vyspelých krajín boli pravidelne prehliadané
v servisoch a jazdili po kvalitnejších cestách ako na Slovensku
vozidlá navštevovali spravidla kvalitnejší a pravidelný servis
Mínusy






vozidlá z vyspelých západoeurópskych krajín majú obvykle viac najazdených kilometrov
ako porovnateľné ročníky na Slovensku
pri jednotlivom dovoze musíte vycestovať do zahraničia
cena za ich prepravu na Slovensko – prevozné značky, poistenie
komplikácie v prípade reklamácie technických chýb, ktoré boli zatajené
pri kúpe podstupujete riziku dovozu vozidla s nelegálnym pôvodom
pri kúpe cez sprostredkovateľa podstupujete riziku, že vozidlo bude mať znížený skutočný
stav prejdených kilometrov na odometri
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
3/31
4. Legislatívny rámec pri jednotlivom dovoze vozidiel
Pri jednotlivom dovoze vozidiel je potrebné počítať s administratívnym procesom
na miestnom schvaľovacom úrade (obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie) ako schvaľovacom úrade štátu pre jednotlivé vozidlá. Celý proces schvaľovania
jednotlivo dovezených vozidiel upravuje § 16, § 16a, § 16b a § 16c zákona č. 725/2004 Z. z.
[5] (samotné paragrafové znenie je uvedené v prílohe č. 1 tohto príspevku). Uvedené znenie
zákona bolo viackrát novelizované a súčasné znenie je v súlade s Výkladovým oznámením
Európskej komisie týkajúce sa preregistrácie vozidiel registrovaných v inom členskom štáte
[6].
Pre zabezpečenie jednotného postupu obvodných úradov pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie vydalo vtedy ešte Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Metodický pokyn č. 21/2009 [7].
Pre schvaľovanie jednotlivo dovezených nových vozidiel z tretích štátov platí
nariadenie Komisie (EÚ) č. 183/2011 [8], ktoré stanovuje technické požiadavky pre tieto
vozidlá. Keďže členské štáty si zaviedli vlastné vnútroštátne postupy a technické požiadavky,
Európska komisia sa, v dôsledku vplyvu globalizácie, rozhodla stanoviť jednotné
harmonizované opatrenia. Je potrebné si uvedomiť, že tento postup sa aplikuje iba pre vozidlá
kategórie M1 a N1, vyrobené vo veľkých sériách v tretích štátoch alebo pre tieto štáty, ktoré
nikdy predtým neboli registrované alebo boli v čase podania žiadosti o schválenie
registrované menej ako šesť mesiacov.
Podrobnosti o jednotlivom dovoze vozidiel sú zverejnené aj na internetovej stránke
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, štátneho dopravného úradu
(http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=47161), kde sú zverejnené aj vzory žiadostí,
ktoré sa predkladajú na obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.
Pri jednotlivom dovoze vozidiel si je potrebné uvedomiť, že konanie na príslušnom
obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie je až záverečnou fázou celého
procesu. Na úvod je potrebné vedieť z akého štátu je vozidlo dovezené a či ide o vozidlo nové
neregistrované alebo vozidlo už registrované v zahraničí a či vozidlu bolo udelené schválenie.
Podľa týchto podmienok sa zakaždým postupuje inak. Názorne je to zobrazené v schéme
týkajúcej sa jednotlivo dovezených vozidiel uvedenej v prílohe č. 2.
4.1 Jednotlivý dovoz z členského štátu
Pri registrácii nového vozidla je potrebné preukázať, že vozidlo ma udelené typové
2
schválenie ES alebo iné národné schválenie, a to prostredníctvom osvedčenia o zhode COC )
alebo vnútroštátneho osvedčenia preukazujúceho schválenie (napr. z Českej republiky je to
rozhodnutie o schválení spolu so základným technickým popisom označovaným ako „ZTP“,
2
COC – certificate of conformity – doklad, ktorý je vyhlásením výrobcu, ktorý sa poskytuje kupujúcemu, aby ho
uistil, že ním zakúpené vozidlo v čase výroby spĺňalo všetky ustanovené technické požiadavky pre typové
schválenie ES a je v súlade s právnymi predpismi Európskej únie. COC zároveň slúži príslušným orgánom
v členských štátoch ako podklad pre registráciu vozidla bez toho, aby musel žiadateľ poskytnúť ďalšiu
technickú dokumentáciu.
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
4/31
z Poľska je to osvedčenie o schválení – swiadectwo homologacji typu spolu s osvedčením
o zhode – wyciag swiadectwa homologacji).
V prípade nového neevidovaného vozidla musí žiadateľ:
- predložiť nadobúdací doklad (kúpna zmluva, darovacia zmluva, faktúra a podobne)
a doklady od vozidla,
- predložiť osvedčenie o zhode COC alebo vnútroštátne osvedčenie preukazujúce schválenie,
- predložiť čistopis zahraničného registračného
že registračný doklad nebol vydaný,
dokladu
alebo
čestné
vyhlásenie,
- predložiť čestné vyhlásenie, že vozidlo nebolo ešte registrované,
- zabezpečiť preklady dokladov do štátneho jazyka,
- požiadať štátny dopravný úrad o povolenie výnimiek, ak v štáte dovozu malo vozidlo
povolené výnimky (výnimky sa na Slovensku neuznávajú),
- zaplatiť recyklačný poplatok (66,38 eur za vozidlo kategórie M1, N1 a L2e),
- zaplatiť správny poplatok pri podaní žiadosti (100,- eur za uznanie a 6,- eur za vystavenie
osvedčenia o evidencii časti II).
V prípade preregistrácie ojazdeného vozidla musí žiadateľ:
- predložiť nadobúdací doklad (kúpna zmluva, darovacia zmluva, faktúra a podobne)
a doklady od vozidla,
- zabezpečiť vykonanie kontroly originality vozidla,
- zabezpečiť vykonanie technickej kontroly vozidla a emisnej kontroly motorového vozidla,
ak vozidlo takej kontrole podlieha; alebo zabezpečiť uvedené doklady z členského štátu
(pri dovoze sa protokol o technickej a emisnej kontrole uznáva),
- zabezpečiť preklady dokladov do štátneho jazyka,
- požiadať štátny dopravný úrad o povolenie výnimiek, ak v štáte dovozu malo vozidlo
povolené výnimky (výnimky sa na Slovensku neuznávajú),
- zaplatiť recyklačný poplatok (66,38 eur za vozidlo kategórie M1, N1 a L2e),
- zaplatiť správny poplatok pri podaní žiadosti (100,- eur za uznanie a 6,- eur za vystavenie
osvedčenia o evidencii časti II).
V prípade dovozu nového vozidla, ktoré nebolo v štáte dovozu schválené,
sa nepostupuje uznaním schválenia, pretože nie je čo uznať, ale samotné schválenie jednotlivo
dovezeného vozidla musí prebehnúť priamo na Slovensku. V tomto prípade musí:
- predložiť nadobúdací doklad (kúpna zmluva, darovacia zmluva, faktúra a podobne)
a doklady od vozidla,
- zabezpečiť vykonanie kontroly originality vozidla,
- zabezpečiť vykonanie technickej kontroly vozidla a emisnej kontroly motorového vozidla,
- zabezpečiť preklady dokladov do štátneho jazyka,
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
5/31
- zabezpečiť preukázanie, že vozidlo spĺňa ustanovené technické požiadavky – protokol
o skúškach jednotlivého vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel
(skúšobňou),
- požiadať štátny dopravný úrad o povolenie výnimiek, ak vozidlo je v rámci skúšok
hodnotené, že nespĺňa niektoré ustanovené technické požiadavky,
- zaplatiť recyklačný poplatok (66,38 eur za vozidlo kategórie M1 a N1),
- zaplatiť správny poplatok pri podaní žiadosti (300,- eur za schválenie a 6,- eur za vystavenie
osvedčenia o evidencii časti II).
Pri preukázaní stanovených technických požiadaviek musí vozidlo absolvovať testy
v poverenej technickej službe overovania vozidiel (skúšobni), pričom musí spĺňať požiadavky
platné pre nové vozidlá.
4.2 Jednotlivý dovoz zo zmluvného štátu
Pri zmluvných štátoch sa postupuje obdobne ako pri členskom štáte, len je ešte
potrebné, ako pri tretích štátoch, zaplatiť za vozidlo clo, čiže doložiť potvrdenie o prepustení
vozidla do voľného obehu.
Medzi zmluvné štáty patria Nórsko, Lichtenštajnsko, Island, a Švajčiarsko. Tu je
potrebné si uvedomiť, že hoci niektoré malé štáty na území Európy, ktoré nie sú členskými
štátmi, pripomínajú zmluvné štáty, v skutočnosti nimi nie sú a musí sa pri nich postupovať
ako pri treťom štáte. Ide najmä o Monako, San Maríno, Andorra, Vatikán a podobne.
4.3 Jednotlivý dovoz z tretieho štátu
Pri vozidle s udeleným typovým schválením ES musí žiadateľ:
- predložiť nadobúdací doklad (kúpna zmluva, darovacia zmluva, faktúra a podobne)
a doklady od vozidla,
- predložiť doklad o prepustení vozidla do voľného obehu,
- zabezpečiť vykonanie kontroly originality vozidla,
- zabezpečiť vykonanie technickej kontroly vozidla a emisnej kontroly motorového vozidla,
ak vozidlo takej kontrole podlieha,
- predložiť osvedčenie o zhode COC,
- zabezpečiť preklady dokladov do štátneho jazyka,
- zaplatiť recyklačný poplatok (66,38 eur za vozidlo kategórie M1 a N1),
- zaplatiť správny poplatok pri podaní žiadosti (100,- eur za uznanie a 6,- eur za vystavenie
osvedčenia o evidencii časti II).
Pri ostatných vozidlách, ktoré nie sú nové musí žiadateľ:
- predložiť nadobúdací doklad (kúpna zmluva, darovacia zmluva, faktúra a podobne)
a doklady od vozidla,
- predložiť doklad o prepustení vozidla do voľného obehu,
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
6/31
- zabezpečiť vykonanie kontroly originality vozidla,
- zabezpečiť vykonanie technickej kontroly vozidla a emisnej kontroly motorového vozidla,
ak vozidlo takej kontrole podlieha,
- zabezpečiť preukázanie, že vozidlo spĺňa ustanovené technické požiadavky,
- zabezpečiť preklady dokladov do štátneho jazyka,
- zaplatiť recyklačný poplatok (66,38 eur za vozidlo kategórie M1 a N1),
- zaplatiť správny poplatok pri podaní žiadosti (300,- eur za schválenie, 6,- eur za vystavenie
osvedčenia o evidencii časti II).
Najväčší problém je preukázanie ustanovených technických požiadaviek, ktoré je
možné rozdeliť do dvoch skupín:
1. pre nové vozidlá:
Nové jednotlivo dovezené vozidlo musí spĺňať rovnaké technické požiadavky,
ako sú ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES vozidla príslušnej
kategórie. Pri vozidlách kategórie M1 a N1 sú technické požiadavky ustanovené
v nariadení Komisie (EÚ) č. 183/2011 [4], kde je možné zvážiť ako ekvivalent technické
požiadavky platné v tretích štátoch, ktoré ale súčasne musia zabezpečiť takú úroveň
bezpečnosti cestnej premávky a ochrany životného prostredia, aké sa požadujú pre nové
vozidlá v celej Európskej únii.
2. pre ojazdené vozidlá:
Ojazdené jednotlivo dovezené vozidlo musí spĺňať rovnaké technické požiadavky,
ako sú ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES vozidla príslušnej
kategórie, okrem požiadaviek pre brzdy, znečisťujúce látky vo výfukových plynoch,
emisie zvuku a elektromagnetickú kompatibilitu, kde vozidlá kategórie L, M, N, O, T a C
môžu spĺňať o stupeň nižšie technické požiadavky, ako sú ustanovené. To znamená, že ak
je v súčasnosti pre vozidlá z hľadiska emisii pre registráciu vozidla povinný stupeň Euro
5, ojazdené vozidlo z tretieho štátu musí spĺňa emisie minimálne Euro 4.
Pri vozidlách z tretích štátov si je potrebné uvedomiť, že výnimky nie je možné
povoliť pre brzdy, hluk, emisie, odrušenie, osvetlenie, zasklenie a podobne.
V prípade vozidiel s typovým schválením ES už registrovaných vozidiel, sa namiesto
preukázania, že vozidlo spĺňa ustanovené technické požiadavky, predkladá osvedčenie
o zhode COC.
4.4 Porovnanie jednotlivých dovozov podľa štátu dovozu
Grafické znázornenie, z ktorých štátov sa do Slovenskej republiky jednotlivo dovážajú
vozidlá je na obrázku 2. Najviac jednotlivo dovážaných vozidiel je z Nemecka, Talianska,
Rakúska, Českej republiky, Belgicka, Francúzska, Holandska a Maďarska. Podiel z ostatných
štátov je nižší ako 1,5 %. Štáty, ktorý nie sú zahrnuté v grafe predstavujú podiel na celkovom
dovoze menší ako 0,1 %.
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
7/31
25,0%
20,0%
17,8%
15,4%
30,0%
20,6%
19,1%
35,0%
29,2%
32,7%
Obr. 2: Percentuálny podiel štátov dovozu jednotlivo dovážaných vozidiel
DEU ITA
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
0,1%
0,3%
0,2%
0,4%
0,4%
0,5%
0,4%
0,8%
0,9%
1,1%
0,6%
1,3%
1,5%
1,3%
1,2%
2,1%
2,1%
5,0%
3,4%
3,1%
5,3%
5,6%
10,0%
5,1%
6,2%
9,9%
9,9%
15,0%
AUT CZE FRA BEL NLD HUN CHE POL SVN ESP GBR LUX DNK ROU LTU BGR USA IRL SWE
2011
2012
Zdroj: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
4.5 Čomu sa vystríhať pri jednotlivo dovezených vozidlách?
Pri dovoze vozidla sa treba vystríhať takým skutočnostiach, ktoré by mohli viesť
k neschváleniu vozidla na Slovensku:
- údaje uvedené v registračnom doklade nesúhlasia s údajmi na vozidle (je nevyhnutné,
aby identifikačné číslo vozidla VIN, typ motora a farba vozidla súhlasili),
- vozidlo má riadenie na pravej strane, alebo vozidlo nie je určené pre pravostrannú
premávku,
- vozidlo malo byť zrecyklované,
- ide o historické vozidlo,
- ide o vojenské vozidlo,
- vozidlo má nečitateľné identifikačné číslo vozidla VIN (štátny dopravný úrad nepridelí
náhradné identifikačné číslo vozidla VIN; je potrebné si zabezpečiť legálne vyrazenie
v štáte dovozu),
- vozidlo má povolené výnimky, ktoré sa na území Slovenskej republiky nepovoľujú,
napr. pre brzdy, hluk, emisie, odrušenie, osvetlenie, zasklenie a podobne,
- vozidlo nie vybavené rýchlomerom, ktorý obsahuje zákonné meracie jednotky (km/h),
- vozidlo nie je určené na premávku na pozemných komunikáciách,
- na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil,
- osvedčenie o zhode COC nie je platné pre prvé prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel.
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
8/31
5. Poplatky v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami
V súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami sa pokúsim zhrnúť všetky s tým
súvisiace poplatky až po zaregistrovanie vozidla na orgáne Policajného zboru ako finálnej
fáze celého procesu.
5.1 Prevozné poplatky
V prípade jednotlivého dovozu vozidla je možné rozlíšiť dva spôsoby prevozu vozidla
a to prevoz po vlastnej osi alebo prevoz vozidla prostredníctvom prepravníka automobilov.
Ak odrátame náklady spojené s prepravou vozidla, tak pri preprave vozidla po vlastnej osi
musíme počítať s nákladmi na prepravné (vývozné) registračné tabuľky spolu s povinným
zmluvným poistením za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla.
5.2 Colné poplatky
Pri jednotlivom dovoze vozidiel z členských štátov Európskej únie sa neplatí žiadne
clo. Pri jednotlivom dovoze vozidiel z tretích štátov a zo zmluvných štátov Európskej únie sa
platí 10-percentné clo.
5.3 Slovenské prevozné registračné tabuľky
Ak vlastníkovi jednotlivo dovezeného vozidla skončila platnosť vývoznej registračnej
tabuľky zo štátu dovozu, môže si požiadať na obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie o pridelenie slovenskej tabuľky alebo tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom
obsahujúcim v prvom riadku písmeno C. Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom sa
vydávajú, aby vlastník jednotlivo dovezeného vozidla mohol absolvovať kontrolu originality
vozidla, prípadne technickú kontrolu vozidla alebo emisnú kontrolu motorového vozidla
alebo absolvovať skúšky v poverenej technickej službe overovania vozidiel. Za pridelenie
tabuľky alebo tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim v prvom riadku
písmeno C sa vyberá správny poplatok 33,- eur za každú vydanú tabuľku. Vlastník vozidla je
počas celej doby pridelenia tabuľky alebo tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom povinný
mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla.
5.4 Poplatky v súvislosti s kontrolami vozidiel
Je potrebné si uvedomiť, že ak jednotlivo dovezené vozidlo podlieha technickej
kontrole a emisnej kontrole je potrebné preukázať, že vozidlo má tieto kontroly absolvované
v štáte dovozu alebo je potrebné absolvovať tieto kontroly na Slovensku. Pokiaľ bolo vozidlo
registrované, tak je povinná aj kontrola originality. V prípade, že vozidlo zo štátu dovozu
nemalo udelené žiadne schválenie, je potrebné absolvovať skúšky v poverenej technickej
službe overovania vozidiel (v skúšobni). V súvislosti s týmito kontrolami je potrebné počítať
s nákladmi na ich vykonanie.
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
9/31
5.5 Príspevok do recyklačného fondu
Príspevok do recyklačného fondu sa platí za každé motorové vozidlo kategórie M1, N1
a L2e pred prvou registráciou v Slovenskej republike, bez rozdielu, či bolo dovezené
hromadne alebo jednotlivo. Tento príspevok slúži na budúcu recykláciu motorového vozidlá
kategórie M1, N1 a L2e. Podobný príspevok sa platí aj pri predaji bielej techniky do
domácností a tiež slúži na budúcu recykláciu bielej techniky.
Podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov každé motorové vozidlo kategórie M1 a N1, ktoré je
registrované v Slovenskej republike, smie byť odregistrované len vtedy, keď ho vlastník
odovzdá autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel na zrecyklovanie. Z pôvodného
príspevku do recyklačného fondu (66,39 eur) je vlastníkovi vozidla pri odovzdaní motorového
vozidla na zrecyklovanie vrátených späť 33,19 eur. Zvyšná suma slúži na spracovanie starého
vozidla autorizovaným spracovateľom starých vozidiel.
5.6 Poplatky za úradný preklad
Ak sú doklady (napríklad doklad o nadobudnutí vozidla, registračný doklad, doklad o
vyradení vozidla z evidencie vozidiel, protokol o technickej kontrole z členského štátu resp.
protokol o emisnej kontrole z členského štátu a pod.)priložené k žiadosti v konaní v inom ako
v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa priložiť aj ich úradne osvedčený preklad do
štátneho (slovenského) jazyka. Predložený preklad musí byť preložený jedine úradným
prekladateľom. Ak doklad, ktorý je v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, má viac
strán, preložené musia byť všetky strany (napr. protokol o technickej kontrole z členského
štátu sa prekladá celý zo všetkých strán).
5.7 Správne poplatky v súvislosti so schválením jednotlivo dovezeného vozidla
V súvislosti so schválení jednotlivo dovezeného vozidla sa na obvodnom úrade
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie platia správne poplatky – uznanie schválenia
alebo uznanie typového schválenia vozidla je spoplatnené poplatkom 100,- eur
a schválenie vozidla je spoplatnené poplatkom 300,- eur okrem kategórie O1, O2, Ra, Sa a PN,
vtedy to je 150,- eur. V prípade, ak žiadateľ žiada o vydanie rozhodnutia do 10 pracovných
dní, platí sa zrýchlený poplatok vo výške trojnásobku základného poplatku. Za vydanie
osvedčenia o evidencii časť II (technického preukazu) sa vyberá správny poplatok vo výške
6,- eur.
V súvislosti so zavedením zrýchleného poplatku od 1.10.2012, bolo za prvých päť
mesiacov do konca februára 2013 zo všetkých konaní o jednotlivo dovezených vozidlách
(34 356), zaplatený zrýchlený správny poplatok v 1 130 prípadoch, čo predstavuje približne
3,3 % zo všetkých konaní.
5.8 Správne poplatky v súvislosti so zaregistrovaním jednotlivo dovezeného vozidla
Do 1.10.2012 sa za zaregistrovanie vozidla na orgáne Policajného zboru platil
jednotný správny poplatok 33,- eur za každé vozidlo a správny poplatok 16,50 eura za každú
vydanú registračnú značku.
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
10/31
Od 1.10.2012 v súvislosti s prvou registráciou vozidla v Slovenskej republike nastala
zmena. Správny poplatok 33,- eur zostane pre všetky kategórie okrem kategórie L, M1 a N1
(N1 iba pre vozidlá s viac ako tromi miestami na sedenie); pre tieto kategórie vozidiel bude
správny poplatok diferencovaný podľa výkonu motora. Viac v tabuľke č. 2.
Tabuľka č. 2: Správne poplatky pri prvej registrácii vozidla v Slovenskej republike
výkon motora
správny poplatok
do 80 kW
33,- eur
nad 80 kW do 86 kW
167,- eur
nad 86 kW do 92 kW
217,- eur
nad 92 kW do 98 kW
267,- eur
nad 98 kW do 104 kW
327,- eur
nad 104 kW do 110 kW
397,- eur
nad 110 kW do 121 kW
477,- eur
nad 121 kW do 132 kW
657,- eur
nad 132 kW do 143 kW
787,- eur
nad 143 kW do 154 kW
957,- eur
nad 154 kW do 165 kW
1 157,- eur
nad 165 kW do 176 kW
1 397,- eur
nad 176 kW do 202 kW
1 697,- eur
nad 202 kW do 228 kW
2 047,- eur
nad 228 kW do 254 kW
2 467,- eur
nad 254 kW
2 997,- eur
Zdroj: autor, zákon o správnych poplatkoch
Obr. 3: Podiel jednotlivo dovážaných vozidiel v súvislosti so správnym poplatkom pri prvej
registrácii vozidla
Zdroj: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
11/31
Ako sa v súvislosti so správnym poplatkom pri prvej registrácii vozidla zmenil
jednotlivý dovoz vozidiel je znázornený na obrázku 3. Z grafu je vidieť pri výkonoch, kde
došlo k nárastu správneho poplatku, je pokles v počte jednotlivo dovezených vozidiel
a naopak pri výkone do 80 kW, kde nedošlo k nárastu správneho poplatku sa zvýšil počet
jednotlivo dovezených vozidiel o 12 %.
V súvislosti so zaregistrovaním vozidla na orgáne Policajného zboru je potrebné
si uvedomiť, že od 1.6.2010 platí povinnosť odovzdať zahraničnú tabuľku s evidenčným
číslom jednotlivo dovezeného vozidla pri prihlásení vozidla na orgáne Policajného zboru
(dopravnom inšpektoráte). Táto povinnosť platí pre všetky tabuľky s evidenčným číslom, teda
aj pre časovo obmedzené vývozné tabuľky s evidenčným číslom. V prípade straty tabuľky
s evidenčným číslom sa musí strata nahlásiť na polícií, ktorá o strate vydá potvrdenie.
5.9 Daň z pridanej hodnoty nových vozidiel
U nového vozidla, ktoré nemá najazdených viac ako 6000 km, alebo odo dňa jeho
prvého prihlásenia do evidencie vozidiel ešte neuplynulo viac ako šesť mesiacov, je každý
povinný daň z pridanej hodnoty platiť v tom štáte, kde bude vozidlo evidované.
Kupujúci je pri jednotlivom dovoze povinný do siedmych dní podať daňové priznanie
v Slovenskej republike na miestne príslušnom daňovom úrade a v tej istej lehote daň
z pridanej hodnoty aj zaplatiť. Daň z pridanej hodnoty sa vypočítava z kúpnej ceny vozidla.
6. Kriminalita s vozidlami
Krádeže vozidiel a podvody s vozidlami predstavujú podstatnú časť majetkovej
trestnej činnosti v každom štáte. Čierny trh s kradnutými vozidlami predstavuje
pre organizované skupiny páchateľov miliardové zisky. Naopak pre majiteľov vozidiel,
poisťovne a spoločnosť znamená veľké a bolestivé straty. V členských štátoch EÚ je každý
rok odcudzených približne 1,2 milióna motorových vozidiel, čo je škoda vo výške najmenej
15 miliárd eur za rok.
3
INTERPOL ) vedie celosvetovú databázu odcudzených vozidiel. Za celý rok 2012 bol
počet záznamov v databáze odcudzených vozidiel približne 7,2 milióna. Na obr. 4 je štatistika
odcudzených vozidiel INTERPOLu. Ako je z uvedenej štatistiky vidieť celosvetovo počet
krádeží vozidiel každým rokom stúpa. Za posledných päť rokov sa celosvetovo počet krádeží
vozidiel viac ako zdvojnásobil (v roku 2006 takmer 3,7 milióna ukradnutých vozidiel a v roku
2011 takmer 7,1 milióna ukradnutých vozidiel).
3
INTERPOL (z anglického International Criminal Police Organization) je medzinárodná policajná organizácia
združujúca demokratické aj nedemokratické štáty v rámci boja so všetkými druhmi trestnej činnosti. Je
založená na spolupráci všetkých štátov pri prenasledovaní, vyhľadávaní a zatýkaní páchateľov trestných činov.
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
12/31
7000000
7097877
6222371
8000000
7156792
Obr. 4: Štatistika odcudzených vozidiel INTERPOLu za roky 2003 až 2011
2010
2011
2004
2005
4641016
4247396
3296263
3000000
3236685
4000000
2702700
5000000
3677898
6000000
2000000
1000000
0
2003
2006
2007
2008
2009
Zdroj: INTERPOL [11].
Vývoj krádeží vozidiel v Slovenskej republike za obdobie od roku 1990 do augusta
2012 je na obr. 5. V roku 2011 bolo na Slovensku odcudzených 2 694 motorových vozidiel,
z čoho bolo objasnených 504 prípadov.
Organizované skupiny, ktoré sa zaoberajú krádežami vozidiel, sa snažia tieto vozidlá
opätovne zlegalizovať a používať ich v cestnej premávke. Prípadov legalizácie vozidla
je viacero. Najčastejším prípadom je vytvorenie novej identity vozidla a zlegalizovanie
takéhoto vozidla prostredníctvom orgánov verejnej moci na základe falošných dokladov.
Svoju úlohu tu hrajú slabiny v registračnom procese na orgánoch verejnej moci. U takto
zlegalizovaného vozidla je potom len veľmi ťažké odhaliť, že pochádza z trestnej činnosti.
Trestná činnosť na vozidlách, najmä u nelegálneho dovozu, poistných podvodov
a legalizácie odcudzených vozidiel, vykazuje znaky organizovaného zločinu. Krádeže
vozidiel sú stále viac sofistikovanejšie, vo väčšine prípadov sú páchané skupinou páchateľov,
ich štruktúra a činnosti sú presne rozdelené (prekonanie zabezpečenia vozidla, prevoz vozidla
a jeho doprovod, prevádzkovanie skladu odcudzených vozidiel a dielní, kde sa vozidla
rozoberajú, úprava identifikátorov vozidla vrátane zmeny elektronických súčastí vozidla,
zabezpečenie alebo úprava dokladov, zabezpečenie kontrol vozidiel, schválenie vozidla,
predaj vozidla, registrácia vozidla, organizácia celej skupiny a podobne). Organizované
skupiny majú väzby na orgány verejnej moci, prípadne na ďalšie subjekty predregistračných
kontrol. Tieto väzby majú najmä podobu neoprávneného poskytovania informácií
z informačných systémov, informácií o sledovaní činnosti páchateľov alebo celej skupiny
zo strany orgánov verejnej moci, nezákonnej dekriminalizácii páchateľov trestných činov,
umožnenia nelegálneho dovozu a registrácie vozidla, vystavenia protokolov z kontrol vozidiel
a podobne. V Slovenskej republike boli zistené prípady, keď zamestnanci orgánov verejnej
moci alebo pracovísk kontroly originality sa priamo, vedome podieľali na zlegalizovaní
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
13/31
vozidla a boli za túto činnosť právoplatne odsúdení na niekoľko rokov nepodmienečného
trestu.
Obr. 5: Vývoj krádeží vozidiel v Slovenskej republike za obdobie od roku 1990 do roku 2012
2546
2694
523
504
3354
826
4135
3779
971
848
762
1022
927
1171
914
4719
5225
5591
6000
5295
5099
1275
1327
1164
1388
1540
1482
1302
1481
1365
1816
1638
3561
1524
2000
1889
4000
3467
6000
5344
6073
7123
7682
7438
6458
8000
6674
7696
10000
9137
9698
12000
krádeže vozidiel
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
objasnenosť
Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru [9].
V rámci jednotlivého dovozu vozidiel legalizácia vozidla v zásade prebieha niektorým
z týchto spôsobov:
 Najčastejšie prípady sa objavujú pri jednotlivo dovezených vozidlách, kde sa vozidlu
vytvoria falošné registračné doklady, na vozidle sa pozmenia hlavné identifikátory,
napríklad dorazením alebo prerazením niektorého znaku v identifikačnom čísle vozidla
4
VIN ) za iný znak alebo výmenou celých jednotlivých dielov, na ktorých sú umiestnené
identifikátory, a vozidlo sa následne na príslušnom orgáne verejnej moci zlegalizuje
v rámci preregistrácie vozidiel medzi štátmi.
 Ďalší prípad je, keď sa v podstate novému ukradnutému vozidlu zmení jeho identita
a takéto vozidlo sa zlegalizuje na základe jeho prvej registrácie pomocou osvedčenia
o zhode COC.
 Ďalšia možnosť je nahradenie pôvodných identifikátorov z iného, napríklad poškodeného
vozidla. Miesto s vyrazeným identifikačným číslom vozidla VIN sa prevarí
do odcudzeného vozidla a výrobné štítky vozidla sa prenitujú. Doklady pochádzajú
z konkrétneho poškodeného vozidla a nové vozidlo je potom kradnuté na objednávku.
Alebo sú k odcudzenému vozidlu zaobstarané až následne po krádeži vozidla.
V oblasti správnej evidencie, identifikácie vozidiel a kontrol vozidiel je veľa slabých
miest, vďaka ktorým je možné vozidlo zlegalizovať, prihlásiť a následne prevádzkovať
so zmenenou identitou. Vo svojej podstate existuje dvojitá identita vozidla, dokladová
a faktická reprezentovaná samotným vozidlom.
4
VIN – vehicle identification number – identifikačné číslo vozidla – kombinácia znakov na identifikáciu vozidla
pridelená vozidlu výrobcom.
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
14/31
Rozsiahlu problematiku jednotlivo dovezených vozidiel, ich pôvod, technický stav
5
a stav kilometrov na odometri môže vyriešiť informačný systém EUCARIS. Hlavnou
filozofiou EUCARISu je priama „peer to peer“ komunikácia, tzn. všetky štáty komunikujú
priamo jedna s druhou bez centrálnej súčasti. Hlavným cieľom EUCARISu je prevencia proti
krádežiam a trestnej činnosti vzťahujúcej sa na dovoz a vývoz kradnutých vozidiel, uľahčenie
registračnej procedúry dovezených vozidiel a uľahčenie výmeny informácií o vodičských
preukazoch. Z rozhrania, ktoré bolo pôvodne určené pre výmenu informácií medzi
registračnými autoritami (centrálnymi národnými registrami vozidiel) sa stalo rozhranie, ktoré
má oveľa širšie využitie (napr. boj s organizovaným zločinom, odhaľovanie finančných
podvodov a v neposlednom rade aj pre záchranu zdravia a života osôb pri dopravných
nehodách – projekt eCALL).
V súčasnej dobe EUCARIS na medzinárodnej úrovni rieši:






výmenu informácií medzi centrálnymi národnými registrami vozidiel (preregistrácia
vozidiel, vyhľadávanie odcudzených vozidiel a podobne),
výmenu informácií pre špecializované útvary polície (boj s organizovaným zločinom,
terorizmom),
problematiku vodičských oprávnení (Resper),
problematiku tachografov (Tachonet),
problematiku tzv. stáčania kilometrov odometrov (počítadlo prejdenej vzdálenosti)
(Mileage),
problematiku eCALL.
Zmluvu EUCARIS podpísalo 27 členských štátov, 18 z nich už aktívne využíva
možnosti výmeny informácií, ostatné štáty sú v stave prípravy. V súčasnej dobe
sa v Slovenskej republike dokončuje implementácia obojsmerného rozhrania pre výmenu
informácií pre potreby evidencie vozidiel a policajného pátrania. Ostáva len dúfať,
že Slovenská republika bude čoskoro využívať výhodu EUCARISu a pri kontrole originality
bude každé vozidlo overované aj v štáte dovozu.
7. Štatistiky jednotlivo dovážaných vozidiel
7.1 Rok 2009
Počas roku 2009 zaregistrovali v Slovenskej republike spolu 78 834 jednotlivo
dovezených vozidiel osobných a malých nákladných automobilov do 3,5 tony (kategória M1
a N1), čo je o 21,64 % menej ako v roku 2008.
V roku 2009 bolo pritom, napriek kríze, zaregistrovaných o 12,82 % menej jednotlivo
dovezených ojazdených vozidiel (78 834) ako nových (90 426). Bolo to najmä vďaka štátnej
podpore („šrotovnému“), kedy si viacerí záujemcovia o vozidlo namiesto ojazdeného mohli
5
EUCARIS je zmluva o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov. Ide o unikátny
systém, ktorý iným štátom poskytuje príležitosť podeliť sa o registračné údaje o svojich vozidlách
a vodičských preukazoch. Sila EUCARISu spočíva v rýchlej, interaktívnej výmene registračných údajov, čo je
veľmi dôležité v boji proti krádežiam vozidiel, falšovaniu registračných dokladov a následnej registrácii
takýchto vozidiel. EUCARIS umožňuje priamy prístup a získanie aktuálnych informácií. Hlavným cieľom
EUCARISu pri preregistrácii vozidiel je identifikovať vozidlo, aby sa zabránilo akýmkoľvek podvodom
s kradnutými vozidlami, a tiež výmena informácií o registračných údajoch. Na konci procesu je oznámenie
o preregistrácii alebo odmietnutí preregistrácie.
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
15/31
dovoliť kúpiť nové vozidlo. Ešte v roku 2008 bol tento pomer obrátený a jednotlivý dovoz
ojazdených vozidiel (100 587) prevažoval nad novými vozidlami (96 897) o 3,81 %.
Najžiadanejšou značkou jednotlivo dovezených vozidiel osobných a malých
nákladných vozidiel na slovenskom automobilovom trhu bol v roku 2009 Volkswagen
s podielom 13,46 %. Nasledovali: Škoda 10,25 %, Ford 10,23 %, Renault 6,76 %, Peugeot
6,44 %, Opel 5,80 %, BMW 5,56 %, Audi 5,01 %, Citroen 3,36 %, Mercedes-Benz 3,31 %,
Toyota/Lexus 2,21 % a Nissan 2,17 %.
Poradie jednotlivo dovezených vozidiel (ktoré do istej miery odráža to, čo by si ľudia
kupovali, ak by na to mali) je pritom čiastočne odlišné od koncoročného poradia nových
vozidiel. Viaceré značky z tuctu najžiadanejších nových vozidiel sa do tohto rebríčka vôbec
nedostali. Pribudli v ňom, ale tri prémiové. Nad predajom nových vozidiel (spolu 1664)
prevažoval o 21,74 % dovoz ojazdených nákladných vozidiel kategórie N2 a N3 (spolu 2328).
Naopak o 94,77 % viac sa v roku 2009 predalo nových autobusov kategórie M2 a M3 (spolu
596) oproti jednotlivo dovezeným (spolu 306).
7.2 Rok 2010
Za január až december roku 2010 zaregistrovali na Slovensku 66 248 jednotlivo
dovezených jazdených osobných a malých nákladných vozidiel do 3,5 tony (kategórie M1
a N1). To je o 15,97 % menej ako v roku 2009. Až 28,28 % jednotlivo dovezených
ojazdených vozidiel uvedených kategórií malo cez desať rokov a 2 805 z nich bolo viac než
pätnásťročných.
Počas roku 2010 sa pritom doviezlo o 6,62 % menej ojazdených osobných a malých
nákladných automobilov do 3,5 tony ako pribudlo nových vozidiel. Po apríli, kedy sa prvýkrát
tohto roku doviezlo o 2,40 % menej ojazdených ako nových vozidiel uvedených kategórií,
v júni o 6,31 % menej, v októbri o 9,77 % menej a v novembri o 23,64 % menej, tak
december vykázal najvyšší, druhýkrát tohto roku percentuálne až dvojciferný pokles dovozu
ojazdených vozidiel oproti novým. Počas všetkých ostatných mesiacov mierne prevažovali,
respektíve sa takmer, čo do počtov, vyrovnávali počty dovezených jazdených a nových
vozidiel uvedených kategórií.
Priemerný vek jednotlivo dovezených osobných a malých nákladných automobilov do
3,5 tony za dvanásť mesiacov roku 2010 je na úrovni 7,17 roka, zatiaľ čo k januáru 2010
dosahoval 7,42 roka. Viac ako 73,35 % registrovaných dovezených jazdených vozidiel malo
vznetový (dieselový) motor.
V rebríčku najžiadanejších značiek jednotlivo dovezených osobných a malých
nákladných automobilov na slovenskom automobilovom trhu vedie po dvanástich mesiacoch
roku 2010 opäť Volkswagen s podielom 14,22 %. Tucet najžiadanejších značiek dopĺňajú:
Škoda 11,11 %; Ford 10,28 %; Peugeot 6,35 %; BMW 5,91 %; Fiat 5,88 %; Renault 5,88 %;
Audi 5,41 %, Opel 5,19 %; Mercedes-Benz 3,63 %, Citroen 3,30 % a dvanáste miesto
v poradí uzatvára Toyota/Lexus s 2,33 %.
Za január až december 2010 sa zaregistrovalo spolu 2 811 jednotlivo dovezených
jazdených úžitkových vozidiel (kategórie N2 a N3), čo je o 18,90 % viac ako nových, ktorých
pribudlo celkovo 2 364.
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
16/31
Za dvanásť mesiacov roku 2010 bolo zaregistrovaných spolu 297 ojazdených
autobusov (kategórie M2 a M3), čo je o 41,08 % nižší podiel oproti 504 nových autobusov.
7.3 Rok 2011
V roku 2011 zaregistrovali na Slovensku spolu 62 034 jednotlivo dovezených
osobných vozidiel (kategórie M1), z toho v decembri 4 862. Ide len o osem kusov nižší počet,
respektíve o 0,01 percenta menej ako za január až december 2010, keď sa ich doviezlo 62
042. Pri porovnaní s registráciami nových osobných vozidiel za celý rok 2011 (68 203) sa
doviezlo jazdených osobných vozidiel za rovnaké obdobie o 9,05 percenta menej.
Počas januára až decembra 2011 pribudlo tiež 3 796 jednotlivo dovezených
úžitkových vozidiel do 3,5 tony (kategórie N1). To je pokles o 9,75 percenta oproti
rovnakému obdobiu roka 2010, keď ich zaregistrovali 4 206.
Po dvanástich mesiacoch 2011 dosiahli vozidlá s naftovým motorom medzi jednotlivo
dovezenými osobnými vozidlami najvyšší podiel, a to na úrovni 76,55 percenta. Až 54,41
percenta jednotlivo dovezených osobných vozidiel dosiahlo vek v rozmedzí od päť do desať
rokov. Počet vozidiel mladších ako päť rokov zostal ustálený a za dvanásť mesiacov dosiahol
41,02 percenta. Priemerný vek za január až december sa však piaty mesiac po sebe mierne
znížil a dosiahol úroveň 7,37 roka, pričom najvyššiu hodnotu na úrovni 7,57 roka dosahoval v
júli 2011.
Prvenstvo v poradí najžiadanejších značiek jednotlivo dovezených osobných
automobilov na slovenskom automobilovom trhu za rok 2011 má Volkswagen s podielom
15,24 %. Nasledujú: 2. Škoda 12,32 %; 3. Ford 11,86 %; 4. BMW 6,44 %; 5. Peugeot 6,02 %,
6. Audi 5,96 %, 7. Renault 4,92 %, 8. Opel 4,66 %, 9. Fiat 4,52 %, 10. Mercedes-Benz 3,65
%; 11. Citroen 3,29 % a tucet umiestnených na prvých priečkach uzatvára 12. Seat 2,56 %.
Za dvanásť mesiacov 2011 tiež zaregistrovali spolu 2 944 jednotlivo dovezených
nákladných vozidiel (kategórie N2 a N3), čo je o 19,65 percenta menej ako sa zaregistrovalo
nových (3 664). Za rovnaké obdobie roka 2010 ich bolo dovezených o 4,73 percenta menej
(spolu 2 811 vozidiel).
Za január až december 2011 zaregistrovali aj rovných 300 jednotlivo dovezených
autobusov (kategórie M2 a M3), pričom za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka sa ich
doviezlo len o 3 kusy menej (297), čo predstavuje pokles o 1,01 percenta.
7.4 Rok 2012
Počas roka 2012 zaregistrovali na Slovensku spolu 61 403 jednotlivo dovezených
osobných vozidiel (kategórie M1). Je to o 631 kusov menej ako za január až december 2012,
keď sa ich doviezlo 62 034. V porovnaní s registráciami nových osobných vozidiel (69 268)
sa doviezlo jazdených osobných vozidiel za rovnaké obdobie o 10,44 percenta menej.
Počas januára až decembra 2012 pribudlo tiež 3 466 jednotlivo dovezených
úžitkových vozidiel do 3,5 tony (kategórie N1). To je pokles o 8,69 percenta oproti
rovnakému obdobiu roka 2011, keď ich zaregistrovali 3 796.
Prvenstvo v poradí najžiadanejších značiek jednotlivo dovezených osobných
automobilov na slovenskom automobilovom trhu za rok 2012 má Volkswagen s podielom
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
17/31
15,99 %. Nasledujú: 2. Škoda 14,52 %; 3. Ford 12,60 %; 4. Audi 6,97 %, 5. BMW 6,11 %; 6.
Peugeot 5,13 %, 7. Opel 4,24 %, 8. Renault 3,84 %, 9. Fiat 3,60 %, 10. Mercedes-Benz 3,57
%; 11. Citroen 2,85 % a tucet umiestnených na prvých priečkach uzatvára 12. Seat 2,64 %.
V roku 2012 tiež zaregistrovali spolu 2 731 jednotlivo dovezených nákladných
vozidiel (kategórie N2 a N3), čo je o 7,24 percenta menej ako v predchádzajúcom roku
(2 944).
Za január až december 2012 zaregistrovali aj 256 jednotlivo dovezených autobusov
(kategórie M2 a M3), čo je o 14,67 percenta menej ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho
roka (300).
Podrobnejšia štatistika rokov 2009 až 2012, tak ako ich vedie Združenie
automobilového priemyslu SR, je uvedená v prílohe č. 3.
Použitá literatúra:
[1] MORAVČÍK, Ľ.: Individuálny dovoz vozidiel, In: Bezpečnosť a plynulosť v cestnej
premávke, zborník z 24. medzinárodnej konferencie, 25.-26. októbra 2012 Nový
Smokovec, Wettrans Žilina, 30 str., ISBN 978-80-85418-76-7, EAN 9788085418767
[2] RAK, R. a kol: Krádeže vozidel – Odhalování, vyšetřování a prevence, Akademické
nakladatelství CERN s.r.o., Brno, 2001, ISBN 80-7204-218-1
[3] RAK, R., FOLTÝN, P.: EUCARIS – lék na přetočené kilometry?, In: Věci automobilové,
6.2.2012. Dostupné na internete: http://www.veciautomobilove.cz/cz/clanek/eucaris-lekna-pretocene-tachometry-571/
[4] RAK, R., ZRUBÁK, R.: Architektura a informační specifika řešení pilotního projektu
eCALL v ČR, In: Bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke, zborník z 24.
medzinárodnej konferencie, 25.-26. októbra 2012 Nový Smokovec, Wettrans Žilina, 30
str., ISBN 978-80-85418-76-7, EAN 9788085418767
[5] Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[6] Výkladové oznámenie Komisie o postupoch registrácie motorových vozidiel s pôvodom
v inom členskom štáte - 2007/C 68/04 (Ú. v. EÚ C68, 24.3.2007).
[7] Metodický pokyn č. 21/2009 na zabezpečenie jednotného postupu obvodných úradov pre
cestnú dopravu a pozemné komunikácie a poverených technických služieb overovania
vozidiel v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami v znení neskorších zmien
a doplnkov (uverejnené vo vestníku MDPT SR).
[8] Nariadenie Komisie (EÚ) č. 183/2011 z 22. februára 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú
prílohy IV a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa
zriaďuje rámec pre typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel,
systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá
(rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 53, 26.2.2011).
[9] Štatistiky Prezídia Policajného zboru http://www.minv.sk/
[10] Štatistiky Zväzu automobilového priemyslu http://www.zapsr.sk/
[11] Portál medzinárodnej policajnej organizácie INTERPOL http://www.interpol.int
[12] Portál EUCARIS – European Car and Driving License Information System
https://www.eucaris.net
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
18/31
Príloha č. 1
Vybrané state zákona týkajúce sa jednotlivého dovozu vozidiel.
Zákon č. 725/2004 Z. z.
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
znenie platné od 1. marca 2012
PIATA HLAVA
JEDNOTLIVO DOVEZENÉ VOZIDLO
§ 16
(1) Vlastník jednotlivo dovezeného nového vozidla alebo ojazdeného vozidla z členského štátu okrem
Slovenskej republiky (ďalej len "členský štát") alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom
hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len "iný zmluvný štát") určeného na prevádzku
v premávke na pozemných komunikáciách je povinný písomne požiadať obvodný úrad dopravy 8)
a) o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo
b) o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla alebo
c) o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla.
(2) Vlastník jednotlivo dovezeného nového vozidla alebo ojazdeného vozidla z iného ako členského štátu alebo
iného zmluvného štátu (ďalej len "tretí štát") určeného na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách
je povinný písomne požiadať obvodný úrad dopravy8)
a) o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo
b) o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla.
(3) Na vydanie rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2 je príslušný obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého
pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.
§ 16a
Jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu
(1) Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu musí obsahovať
a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to,
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno
a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok
pečiatky,
b) identifikačné údaje o vozidle, a to
1. značku vozidla,
2. obchodný názov vozidla,
3. typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4. druh vozidla,
5. kategóriu vozidla,
6. obchodné meno výrobcu vozidla,
7. identifikačné číslo vozidla VIN.
(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a) ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte,
1. doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
2. osvedčenie o zhode vozidla COC,
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
19/31
3. vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
4. osvedčenie o evidencii, ak taký doklad bol v členskom štáte vydaný; ak má osvedčenie o evidencii dve
časti, musia byť predložené obidve časti,
5. potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo; 8b)
b) ak ide o nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte, alebo ak ide o ojazdené
vozidlo
1. doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
2. osvedčenie o evidencii; ak má osvedčenie o evidencii dve časti, musia byť predložené obidve časti,
3. doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v členskom štáte; predkladá sa len v prípade, ak sa taký
doklad v štáte vývozu vydáva,
4. odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku
na pozemných komunikáciách, nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
5. platný protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a), s výsledkom hodnotenia spôsobilé
na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný doklad o vykonaní technickej kontroly vozidla
vydaný v členskom štáte, napríklad osvedčenie o technickej kontrole; uvedené doklady sa predkladajú, len ak
vozidlo takej kontrole podlieha,
6. platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), s výsledkom hodnotenia
spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný doklad o vykonaní emisnej kontroly
motorového vozidla vydaný v členskom štáte, napríklad osvedčenie o emisnej kontrole len v prípade, ak
záznam o emisnej kontrole nie je súčasťou dokladu o vykonaní technickej kontroly podľa piateho bodu;
uvedené doklady sa predkladajú len v prípade ojazdeného vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha,
7. potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo. 8b)
(3) Obvodný úrad dopravy vyzve žiadateľa na doplnenie konkrétnych chýbajúcich technických údajov o vozidle
v rozsahu údajov potrebných na vystavenie osvedčenia o evidencii časti II pre vozidlo s konkrétnym
identifikačným číslom vozidla VIN, ak osvedčenie o evidencii podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu vydané
v členskom štáte nie je harmonizovaným osvedčením o evidencii a neobsahuje všetky technické údaje potrebné
na vystavenie osvedčenia o evidencii časti II v Slovenskej republike, pričom obvodný úrad dopravy nevie tieto
údaje získať najmä z evidencie vozidiel. Chýbajúce technické údaje môžu byť doplnené predložením napríklad
originálu alebo kópie osvedčenia o zhode vozidla COC, ak taký doklad bol vydaný, alebo dokladov získaných od
výrobcu alebo zástupcu výrobcu alebo dokladov získaných od evidenčného orgánu iného členského štátu, kde
bolo vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel. Ak žiadateľ nepredloží požadované doklady v určenej lehote,
obvodný úrad konanie zastaví.
(4) Obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, ak
žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 1 až 3; inak žiadosť zamietne.
(5) Ak obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla podľa odseku 4,
a) vydá rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, v ktorom
okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie aj dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby),
evidenčné číslo vozidla z iného štátu a evidenčné číslo osvedčenia o evidencii časti I a časti II, ak vozidlo bolo
prihlásené do evidencie vozidiel, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu
podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, 5)
b) vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju
konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel. 5)
(6) Jednotlivo dovezenému vozidlu podľa odseku 5, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, 5) obvodný
úrad dopravy vystaví a vydá osvedčenie o evidencii časť II, v ktorom uvedie údaje zo základného technického
opisu vozidla; jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, 5) vydá
technické osvedčenie vozidla, v ktorom uvedie údaje zo základného technického opisu vozidla.
(7) Žiadosť o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu musí obsahovať údaje podľa
odseku 1 písm. a) a b).
(8) Jednotlivo dovezeným vozidlom podľa odseku 7 sa rozumie vozidlo, ktorému bolo v členskom štáte podľa
predpisov platných v tomto štáte udelené typové schválenie vozidla, typové schválenie vozidla vyrobeného
v malej sérii alebo schválenie jednotlivého vozidla.
(9) Prílohou k žiadosti podľa odseku 7 sú:
a) ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte,
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
20/31
1. doklady podľa odseku 2 písm. a) prvého bodu, tretieho až piateho bodu,
2. originál alebo kópia vnútroštátneho osvedčenia o zhode vozidla potvrdzujúceho zhodu vozidla
s vnútroštátnymi požiadavkami členského štátu,
b) ak ide o nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte, alebo ak ide o ojazdené
vozidlo, doklady podľa odseku 2 písm. b) prvého až siedmeho bodu.
(10) Obvodný úrad dopravy vyzve žiadateľa na doplnenie konkrétnych chýbajúcich technických údajov
o vozidle v rozsahu údajov potrebných na vystavenie osvedčenia o evidencii časti II pre vozidlo s konkrétnym
identifikačným číslom vozidla VIN, ak osvedčenie o evidencii nebolo v členskom štáte vydané alebo osvedčenie
o evidencii nie je harmonizovaným osvedčením o evidencii a neobsahuje všetky technické údaje potrebné na
vystavenie osvedčenia o evidencii časti II v Slovenskej republike, pričom obvodný úrad dopravy nevie tieto
údaje získať najmä z evidencie vozidiel. Chýbajúce technické údaje môžu byť doplnené predložením napríklad
originálu alebo kópie vnútroštátneho osvedčenia o zhode vozidla potvrdzujúceho zhodu vozidla s vnútroštátnymi
požiadavkami členského štátu, ak taký doklad bol vydaný, dokladov získaných od výrobcu alebo zástupcu
výrobcu alebo dokladov získaných od evidenčného orgánu iného členského štátu, kde bolo vozidlo prihlásené do
evidencie vozidiel. Ak žiadateľ nepredloží požadované doklady v určenej lehote, obvodný úrad konanie zastaví.
(11) Obvodný úrad dopravy uzná schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, ak žiadateľ splnil
podmienky uvedené v odsekoch 7 až 10; inak žiadosť zamietne.
(12) Ak obvodný úrad dopravy uzná schválenie jednotlivo dovezeného vozidla podľa odseku 11,
a) vydá rozhodnutie o uznaní schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, v ktorom okrem
základných identifikačných údajov o vozidle uvedie aj dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby), evidenčné
číslo vozidla z iného štátu a evidenčné číslo osvedčenia o evidencii časti I a časti II, ak vozidlo bolo prihlásené
do evidencie vozidiel, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha
alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, 5)
b) vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju
konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel. 5)
(13) Jednotlivo dovezenému vozidlu podľa odseku 12, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, 5)
obvodný úrad dopravy vystaví a vydá osvedčenie o evidencii časť II, v ktorom uvedie údaje zo základného
technického opisu vozidla; jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, 5)
vydá technické osvedčenie vozidla, v ktorom uvedie údaje zo základného technického opisu vozidla.
(14) Osvedčenie o evidencii podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu sa nevyžaduje pri vozidlách, ktoré podľa
vnútroštátnych predpisov členského štátu nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel v týchto štátoch,
napríklad ťahaný vymeniteľný stroj alebo pracovný stroj samohybný; v týchto prípadoch je prílohou k žiadosti
originál alebo kópia osvedčenia o zhode vozidla COC, ak taký doklad bol vydaný, alebo vnútroštátneho
osvedčenia o zhode vozidla potvrdzujúceho zhodu vozidla s vnútroštátnymi požiadavkami členského štátu.
(15) Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu musí obsahovať údaje podľa odseku
1 písm. a) a b).
(16) Jednotlivo dovezeným vozidlom podľa odseku 15 sa rozumie vozidlo, ktorému nebolo v členskom štáte
podľa predpisov platných v tomto štáte udelené typové schválenie ES, typové schválenie alebo schválenie na
prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách
(17) Prílohou k žiadosti podľa odseku 15 sú
a) doklady podľa odseku 2 písm. b) prvého, štvrtého a siedmeho bodu,
b)vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách
v inom štáte a vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
c) platný protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole podlieha,
s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
d) platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole
podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
e) doklad o splnení podmienok ustanovených týmto zákonom a ustanovených technických požiadaviek alebo
alternatívnych požiadaviek, ktorým je
1.protokol o skúškach jednotlivo dovezeného vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania
vozidiel, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa ustanovené podmienky a technické požiadavky, alebo
2.doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že tento typ vozidla má
v Slovenskej republike v čase podania žiadosti platný základný technický opis vozidla,
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
21/31
f) návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania
vozidiel; to neplatí, ak je pre nové vozidlo na schválenie predložený doklad podľa písmena e) druhého bodu,
g) návrh osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel.
(18) Na technické požiadavky a alternatívne požiadavky podľa odseku 17 písm. e) sa primerane vzťahujú
ustanovenia § 14 ods. 11 a 12.
(19) Pri skúškach jednotlivo dovezeného vozidla sa nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú sa informácie
poskytnuté výrobcom jednotlivo dovezeného vozidla alebo vlastníkom vozidla, ktorými sa preukazuje súlad
s alternatívnymi požiadavkami.
(20) Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok vozidla v poverenej technickej službe
overovania vozidiel, ktoré sú potrebné na vystavenie dokladov uvedených v odseku 17 písm. e) prvom bode,
písm. f) a písm. g).
(21) Obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu, ak žiadateľ splnil podmienky
uvedené v odsekoch 15 až 20; inak žiadosť zamietne.
(22) Ak obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo podľa odseku 21,
a) vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, v ktorom okrem základných
identifikačných údajov o vozidle uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu
podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,
b) vydá osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla,
c) vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju
konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.
(23) Na formát osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 17.
(24) Na vydanie osvedčenia o evidencii časti II a technického osvedčenia vozidla jednotlivo dovezenému
vozidlu sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 18.
(25) Pri jednotlivo dovezenom vozidle z iného zmluvného štátu sa na konanie o uznanie typového schválenia ES
jednotlivo dovezeného vozidla primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 6 a 14, na konanie o uznanie
schválenia jednotlivo dovezeného vozidla sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 7 až 14 a na konanie
o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 15 až 24. Prílohou
k žiadosti podľa odsekov 1, 7 a 15 musí byť aj doklad o prepustení vozidla do voľného obehu.
(26) Ak sa v konaní o žiadosti podľa odsekov 1, 7, 15 a 25 predkladá protokol o technickej kontrole vozidla
alebo sa uzná doklad o vykonaní technickej kontroly vozidla vydaný v členskom štáte alebo inom zmluvnom
štáte, alebo ak sa predkladá protokol o emisnej kontrole motorového vozidla alebo sa uzná doklad o vykonaní
emisnej kontroly motorového vozidla vydaný v členskom štáte alebo inom zmluvnom štáte, obvodný úrad
dopravy v rozhodnutí podľa odseku 5 písm. a), odseku 12 písm. a) a odseku 22 písm. a) uvedie lehotu platnosti
technickej kontroly podľa platného protokolu o technickej kontrole alebo platného dokladu o vykonaní
technickej kontroly a lehotu platnosti emisnej kontroly podľa platného protokolu o emisnej kontrole alebo
platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly a uloží povinnosť podrobiť vozidlo technickej kontrole
administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej v lehote do siedmich dní od prihlásenia
vozidla do evidencie vozidiel, ak vozidlo takej kontrole podlieha.
(27) Harmonizovaným osvedčením o evidencii sa rozumie osvedčenie o evidencii vydané v členskom štáte alebo
inom zmluvnom štáte, ktoré spĺňa požiadavky uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá
ministerstvo.
§ 16b
Jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu
(1) Pri jednotlivo dovezenom vozidle z tretieho štátu, ktoré má udelené typové schválenie ES sa pri novom
vozidle, ktoré ešte nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte, postupuje podľa odsekov 2 až 6 a 18;
pri ostatných vozidlách sa postupuje podľa odsekov 7 až 18.
(2) Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu musí obsahovať
údaje podľa § 16a ods. 1 písm. a) a b).
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
22/31
(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú doklady podľa § 16a ods. 2 písm. a) a doklad o prepustení vozidla do
voľného obehu.
(4) Obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu, ak žiadateľ
splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3; inak žiadosť zamietne.
(5) Ak obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla podľa odseku 4,
a) vydá rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu, v ktorom
okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju
konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,
b) vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju
konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.
(6) Na vydanie osvedčenia o evidencii časti II a technického osvedčenia vozidla jednotlivo dovezenému vozidlu
podľa odseku 5 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 18.
(7) Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu musí obsahovať údaje podľa § 16a ods. 1
písm. a) a b).
(8) Ak jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu nemá udelené typové schválenie ES vozidla, prílohou
k žiadosti podľa odseku 7 sú
a) doklad o nadobudnutí vozidla napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
b) doklad o prepustení vozidla do voľného obehu,
c) odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na
pozemných komunikáciách, nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
d) platný protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole podlieha,
s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
e) platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole
podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
f) osvedčenie o evidencii, ak ide o vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v treťom štáte, ak taký
doklad bol vydaný, alebo vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom
štáte; ak má osvedčenie dve časti, musia byť predložené obidve časti,
g) doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v treťom štáte, ak ide o vozidlo, ktoré bolo vyradené
z evidencie; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii podľa
písmena f),
h) doklad o splnení podmienok ustanovených týmto zákonom a ustanovených technických požiadaviek alebo
alternatívnych požiadaviek, ktorým je
1. protokol o skúškach jednotlivo dovezeného vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania
vozidiel, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa ustanovené podmienky, technické požiadavky, alebo
2. doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa ustanovené
podmienky a technické požiadavky, alebo
3. doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že tento typ vozidla má
v Slovenskej republike v čase podania žiadosti platný základný technický opis vozidla, alebo
4. kombinácia dokladov uvedených v prvom až treťom bode,
i) návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania
vozidiel; to neplatí, ak je pre nové vozidlo na schválenie predložený doklad podľa písmena h) tretieho bodu,
j) návrh osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel,
k) potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo. 8b)
(9) Nové jednotlivo dovezené vozidlo musí na účely schválenia spĺňať rovnaké technické požiadavky, ako sú
ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES vozidla príslušnej kategórie. Ojazdené jednotlivo
dovezené vozidlo musí na účely schválenia spĺňať rovnaké technické požiadavky, ako sú ustanovené na typové
schválenie alebo typové schválenie ES vozidla príslušnej kategórie okrem požiadaviek pre brzdy, znečisťujúce
látky vo výfukových plynoch, emisie zvuku a elektromagnetickú kompatibilitu, kde vozidlá kategórie L, M, N,
O, T a C môžu spĺňať o stupeň nižšie technické požiadavky, ako sú ustanovené. Štátny dopravný úrad môže pre
konkrétne vozidlo na základe odôvodnenej žiadosti udeliť výnimku, len ak vozidlo spĺňa alternatívne
požiadavky; oslobodenie od dodržania ustanovených technických požiadaviek možno pripustiť iba
z opodstatnených dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou premávky na pozemných komunikáciách, ochranou
životného prostredia a bezpečnosťou cestujúcich.
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
23/31
(10) Na alternatívne požiadavky podľa odseku 9 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 12.
(11) Na skúšky jednotlivo dovezeného vozidla sa primerane vzťahuje ustanovenie § 16a ods. 19.
(12) Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok vozidla v poverenej technickej službe
overovania vozidiel, ktoré sú potrebné na vystavenie dokladov uvedených v odseku 8 písm. h) prvom bode,
písm. i) a písm. j).
(13) Ak jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu má udelené typové schválenie ES vozidla, prílohou
k žiadosti podľa odseku 7 sú doklady podľa odseku 8 písm. a) až g) a k) a osvedčenie o zhode vozidla COC.
(14) Obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu, ak žiadateľ splnil podmienky
uvedené v odsekoch 7 až 12 alebo odsekoch 7 a 13; inak žiadosť zamietne.
(15) Ak obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo podľa odseku 14,
a) vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu, v ktorom okrem základných
identifikačných údajov o vozidle uvedie aj dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby), evidenčné číslo
vozidla z iného štátu a evidenčné číslo osvedčenia o evidencii časti I a časti II, ak vozidlo bolo prihlásené do
evidencie vozidiel, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha
alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,
b) osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla; to neplatí, ak vozidlo malo udelené typové schválenie ES,
c) vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju
konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.
(16) Na formát osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 17.
(17) Na vydanie osvedčenia o evidencii časti II a technického osvedčenia vozidla jednotlivo dovezenému
vozidlu podľa odseku 15 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 18.
(18) V rozhodnutí o schválení jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu obvodný úrad dopravy uloží
povinnosť podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole
administratívnej v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel, ak vozidlo takej kontrole
podlieha.
§ 16c
Spoločné ustanovenia
(1) Na vybavenie vecí týkajúcich sa jednotlivo dovezeného vozidla je žiadateľ povinný na vyzvanie obvodného
úradu dopravy
a) dostaviť sa na vlastné náklady, v určenej lehote a na určené miesto podľa potreby aj s vozidlom,
b) umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla priamo s údajmi na vozidle.
(2) Obvodný úrad dopravy nesmie uznať typové schválenie ES, uznať schválenie, ani schváliť jednotlivo
dovezené vozidlo
a) s riadením na pravej strane alebo v strede vozidla alebo vozidlo, ktoré nie je určené pre pravostrannú
premávku; to neplatí, ak ide o vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje také umiestnenie riadenia,
alebo
b) ak jednotlivo dovezené vozidlo nemá identifikačné číslo vozidla VIN, alebo má nečitateľné, neúplné alebo
pozmenené identifikačné číslo vozidla VIN,
c) ak jednotlivo dovezené vozidlo bolo vyradené z evidencie vozidiel v inom štáte z dôvodu jeho
recyklovateľnosti,
d) ak jednotlivo dovezené vozidlo má iným štátom udelené výnimky z technických požiadaviek pre osvetlenie
a signalizáciu vozidiel, ak ide o zmenu farby svetla,
e) ak jednotlivo dovezené vozidlo vybavené špeciálnou nadstavbou bolo vyrobené na vojenské účely,
f) ak jednotlivo dovezené vozidlo je historickým vozidlom alebo športovým vozidlom,
g) ak vozidlo je vybavené rýchlomerom, ktorý neobsahuje zákonné meracie jednotky,
h) ak vozidlo nie je určené na premávku na pozemných komunikáciách,
i) ak na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil.
(3) Podrobnosti o technických požiadavkách, ktoré musí jednotlivo dovezené vozidlo z tretích štátov spĺňať
z hľadiska konštrukcie a podrobnosti o činnosti obvodného úradu dopravy pri odňatí osvedčenia o evidencii časti
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
24/31
I aj časti II z iného členského štátu a o informovaní tohto štátu o odňatí osvedčenia o evidencii ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis.
Vyhláška č. 169/2010 Z. z.
o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla
znenie platné od 1. júna 2010
§6
Postup pri odňatí osvedčenia o evidencii
(1) Pri dovoze jednotlivého vozidla, ktoré bolo zapísané v evidencii vozidiel iného členského štátu, príslušný
obvodný úrad dopravy na účely podľa § 16a zákona vyžaduje predloženie osvedčenia o evidencii časti I, ako aj
časti II, ak bola časť II vydaná. Obvodný úrad dopravy odníme časť alebo časti osvedčenia o evidencii, ktoré
uchováva po dobu najmenej šesť mesiacov, a do dvoch mesiacov informuje o odňatí príslušný orgán členského
štátu, ktorý osvedčenie o evidencii vydal. Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu vráti obvodný úrad
dopravy odňaté osvedčenie o evidencii tomuto orgánu do šiestich mesiacov od jeho odňatia.
(2) Ak osvedčenie o evidencii podľa odseku 1 pozostáva z časti I a časti II a časť II chýba, môže príslušný
obvodný úrad dopravy rozhodnúť o vydaní osvedčenia o evidencii časti II podľa § 16a zákona, ale len po
doručení potvrdenia v písomnej alebo elektronickej forme od príslušného orgánu členského štátu, v ktorom bolo
vozidlo predtým evidované, o tom, že žiadateľ je oprávnený opätovne vozidlo zapísať do evidencie v Slovenskej
republike.
(3) Ministerstvo je podľa § 99 písm. c) zákona kontaktným miestom medzi obvodným úradom dopravy
a príslušným orgánom členského štátu na účely zasielania a získavania informácií podľa odsekov 1 a 2.
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
25/31
Príloha č. 2
Schéma procesu správneho konania v súvislosti s jednotlivo dovezeným vozidlom
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
26/31
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
27/31
Príloha č. 3
Štatistiky jednotlivo dovezených vozidiel
Rok 2012
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
28/31
Rok 2011
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
29/31
Rok 2010
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
30/31
Rok 2009
2. odborný seminár „Kontroly technického stavu vozidiel“
14.03.2013, Nitra
31/31
Download

Predpisy o vodíkovom pohone motorových vozidlách - S