Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Otázka A.-1:
Vymenujte zakázané zbrane podľa zákona. Podliehajú zbrane kategórie C povoľovaciemu
konaniu a evidenčnej povinnosti? Čo je povinný predložiť držiteľ zbrojného preukazu na
výzvu ministerstva, resp. policajného útvaru?
ODPOVEĎ A. – 1
- zakázanou zbraňou je
a)
vojenská zbraň
b)
samočinná zbraň
c)
zbraň pri ktorej bol jej pôvodný charakter a podoba zmenená tak, aby sa jej
použitím mohol spôsobiť ťažší následok ako pred jej úpravou, alebo zbraň,
ktorá má vzhľad iného predmetu
d)
palná zbraň, vyrobená z nekovového materiálu a neidentifikovateľná za
pomoci detekčných prístrojov a röntgenových prístrojov
e)
zbraň s pevne zabudovaným tlmičom hluku výstrelu
f)
zbraň s pevne zabudovaným laserovým zameriavačom, zameriavačom
skonštruovaným na princípe noktovízora, infražiariča, elektronického
zväčšenia obrazu a zariadenia na prevrátenie obrazu
g)
vyrobená zbraň alebo upravená zbraň, ak nejde o dovolenú výrobu alebo
dovolenú úpravu, zbraň s úpravami sťažujúcimi jej kriminalistickú
identifikáciu
- zbrane kategórie „C“ nepodliehajú povoľovaciemu konaniu ale ohlasovacej
a evidenčnej povinnosti,
- je povinný predložiť na výzvu orgánu (vykonáva dozor podľa § 67) zbrojný preukaz, zbraň,
na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane, strelivo do tejto zbrane alebo preukaz zbrane
Otázka A.-2:
Vymenujte zakázané strelivo a zakázané doplnky zbrane podľa zákona. Podliehajú zbrane
kategórie B povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti? Komu a kedy je povinný
oznámiť držiteľ zbrojného preukazu stratu alebo odcudzenie zbrane, streliva, strelného
prachu, zbrojného preukazu alebo preukazu zbrane?
ODPOVEĎ A. – 2
- zakázaným strelivom je:
a)
strelivo s priebojnou, výbušnou alebo zápalnou strelou
b)
strelivo pre krátke guľové zbrane s expanznou strelou
c)
strelivo so strelou dodatočne upravenou
d)
vojenské strelivo
e)
strelivo pre krátke guľové zbrane presahujúce úsťovú rýchlosť strely 550 ms-1,
alebo prekračujúce úsťovú energiu 1000 J
f)
strelivo pre dlhé guľové zbrane presahujúce úsťovú rýchlosť strely 1150 ms-1,
alebo prekračujúce úsťovú energiu 6000 J
- zakázaným doplnkom zbrane je:
a)
tlmič hluku výstrelu
b)
zameriavač konštruovaný na princípe noktovízora, infražiariča, elektronického
zväčšenia obrazu a zariadenia na prevrátenie obrazu
c)
laserový zameriavač
- zbrane kategórie „B“ podliehajú povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
- je povinný bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru stratu alebo odcudzenie
zbrane, streliva, strelného prachu, zbrojného preukazu alebo preukazu zbrane
Otázka A.-3:
Za akých podmienok je možné nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie A alebo B? Uveďte
dôvody na vydanie nákupného povolenia na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie B. Čo
je povinný držiteľ zbrojného preukazu zabezpečiť proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu
podľa zákona?
ODPOVEĎ A. – 3
- Ministerstvo môže udeliť na základe písomnej žiadosti výnimku na nadobudutie vlastníctva
a na držanie kategórie „A“. Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie „A“ alebo zbrane
kategórie „B“, s výnimkou dedenia možno len za podmienok ustanovených týmto zákonom
na základe nákupného povolenia.
- dôvodom na vydanie nákupného povolenia na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie
„B“ je:
a)
nadobúdanie zbierkových predmetov alebo vykonávanie zberateľskej činnosti
b)
uskutočňovanie športovej, poľovníckej, kultúrnej alebo inej záujmovej činnosti
alebo príprava na budúce povolanie
c)
ochrana života, zdravia alebo majetku
d)
výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu
- proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu je povinný zabezpečiť zbraň, na ktorú mu bol vydaný
preukaz zbrane, strelivo do tejto zbrane, strelný prach a zápalky
Otázka A.-4:
Kto a na ako dlho vydáva nákupné povolenie na nadobudnutie vlastníctva zbrane? Čo musí
vykonať držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorý nadobudne vlastníctvo
zbrane kategórie A, B alebo C? Čo je povinný dodržiavať držiteľ zbrojného preukazu pri
manipulácii so zbraňou, strelivom a so zápalkami?
ODPOVEĎ A. – 4
- nákupné povolenie vydá Policajný útvar na čas nevyhnutne potrebný na nadobudnutie
vlastníctva zbrane, najdlhšie však na dva mesiace. Ak nebolo vlastníctvo zbrane
nadobudnuté v tejto lehote, je držiteľ nákupného povolenia povinný nákupné povolenie
vrátiť policajnému útvaru, ktorý ho vydal, a to do siedmich dní odo dňa uplynutia doby jeho
platnosti.
- držiteľ je povinný nadobudnutie zbrane oznámiť a predložiť zbraň do 7 dní od jej
nadobudnutia policajnému útvaru.
- je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou, strelivom, strelným
prachom a so zápalkami
Otázka A.-5:
Kto môže nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane?
Definujte zbrojný preukaz a uveďte jednotlivé skupiny zbrojného preukazu. Čo musí mať pri
sebe držiteľ zbrojného preukazu pri manipulácii so zbraňou?
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ODPOVEĎ A. – 5
- zbraň kategórie „D“ alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva
právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov
- zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň
a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu. Zbrojný
preukaz sa rozdeľuje podľa účelu používania zbrane alebo streliva a podľa rozsahu
oprávnenia nosiť alebo držať zbraň do skupín:
A - nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku
B - držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku
C - držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného
predpisu
D - držanie zbrane a streliva na poľovné účely
E - držanie zbrane a streliva na športové účely
F - držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely
- pri manipulácii so zbraňou je povinný mať pri sebe zbrojný preukaz a preukaz zbrane
Otázka A.-6:
Uveďte, aké podmienky musí spĺňať žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu. Zmenu akej
podmienky, ktorej splnenie je potrebné na vydanie zbrojného preukazu je povinný oznámiť
držiteľ zbrojného preukazu policajnému útvaru a v akej lehote?
ODPOVEĎ A. – 6
- policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá:
a)
písomne požiadala o jeho vydanie
b)
je plne spôsobilá na právne úkony
c)
dosiahla predpísaný vek (§18)
d)
je bezúhonná a spoľahlivá (§19)
e)
lekárskym posudkom preukázala zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň
a strelivo (§20)
f)
preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním
skúšky pred skúšobnou komisiou (§21)
g)
má miesto pobytu na území Slovenskej republiky
h)
v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť
zbraň a strelivo
- oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal zbrojný preukaz, stratu podmienky bezúhonnosti,
spoľahlivosti alebo zdravotnej spôsobilosti, ukončenie miesta pobytu na území Slovenskej
republiky, zánik oprávnenia podľa osobitného predpisu pri skupine „C“ zbrojného
preukazu, zánik členstva v poľovníckej organizácii pri skupine „D“ zbrojného preukazu
alebo zánik členstva v streleckej organizácii pri skupine „E“ zbrojného preukazu do 7 dní
odo dňa, keď táto zmena nastala
Otázka A.-7:
Uveďte, aký vek musí spĺňať žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu. V akom stave je
povinný držiteľ zbrojného preukazu prepravovať zbraň do miest, kde je oprávnený túto
používať?
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ODPOVEĎ A. – 7
- zbrojný preukaz možno vydať fyzickej osobe, ktorá dosiahla vek 21 rokov, ak tento zákon
neustanovuje inak. Fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 16 a dosiahla vek
18 rokov, možno vydať zbrojný preukaz s vyznačením skupiny „D“, ak je držiteľom
poľovného lístka. Fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 16 písm. d.) až h)
a dosiahla vek 15 rokov, možno vydať zbrojný preukaz s vyznačením skupiny „E“, ak je
členom štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne a s jeho vydaním písomne súhlasí jej
zákonný zástupca.
- prepravovať zbraň do miest, kde je oprávnený túto používať je povinný len v stave, pri
ktorom nie je strelivo v hlavni, nábojovej komore hlavne, nábojovej komore valca revolvera,
v nábojovej schránke zbrane a v zásobníku zbrane, ak je zásobník v zbrani, uloženú
v puzdre alebo v batožinovom priestore motorového vozidla - to sa nevzťahuje na držiteľa
skupiny „A“ zbrojného preukazu
Otázka A.-8:
Uveďte, kto sa nepovažuje na účely zákona za bezúhonnú osobu. Čo je povinný držiteľ
zbrojného preukazu, ak bolo proti nemu začaté trestné stíhanie za obzvlášť závažný úmyselný
trestný čin alebo za trestný čin spáchaný so zbraňou?
ODPOVEĎ A. – 8
- za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol:
a)
právoplatne odsúdený za obzvlášť závažný úmyselný trestný čin a úmyselný
trestný čin spáchaný so zbraňou
b)
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia
slobody a od zahladenia odsúdenia neuplynulo 10 rokov
c)
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, za ktorý mu nebol uložený
nepodmienečný trest odňatia slobody, alebo bol právoplatne odsúdený za
trestný čin spáchaný z nedbanlivosti so zbraňou a od zahladenia odsúdenia
neuplynulo 5 rokov
- držiteľ je povinný odovzdať zbrojný preukaz, zbraň, strelivo a preukaz zbrane
Otázka A.-9:
Uveďte, kto sa nepovažuje na účely zákona za spoľahlivú osobu. Čomu je povinný podrobiť
sa držiteľ zbrojného preukazu na výzvu príslušníka Policajného zboru pri manipulácii so
zbraňou alebo strelivom?
ODPOVEĎ A. – 9
- za spoľahlivú osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ten,
a)
koho trestné stíhanie za trestné činy uvedené v odseku 1 § 19 bolo právoplatne
podmienečne zastavené do troch rokov odo dňa uplynutia skúšobnej doby
b)
koho trestné stíhanie za trestné činy uvedené v odseku 1 § 19 bolo zastavené
rozhodnutím súdu, alebo rozhodnutím prokurátora o schválení zmieru, ak od
právoplatného rozhodnutia neuplynuli 3 roky
c)
kto preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje
d)
kto preukázateľne požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky,
ktorých požívanie môže vyvolať závislosť osôb od nich
e)
kto bol v posledných 2 rokoch uznaný vinným z priestupku na úseku zbraní
a streliva a bola mu uložená pokuta nad 3000 Sk alebo mu bol z tohto dôvodu
v posledných 2 rokoch odňatý zbrojný preukaz
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
f)
g)
kto bol v posledných 2 rokoch opakovane uznaný vinným z priestupku:
1. na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami
2. na úseku obrany štátu
3. proti majetku
4. na úseku poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva tým, že neoprávnene
úmyselne zasiahol do výkonu práva poľovníctva alebo výkonu rybárskeho
práva
kto podľa zistení útvaru Policajného zboru nedáva záruku, že zbraň nezneužije
- pri manipulácii so zbraňou a strelivom je držiteľ povinný podrobiť sa na výzvu príslušníka
Policajného zboru orientačnej dychovej skúške, prípadne lekárskemu vyšetreniu, za účelom
zistenia, či pri manipulácii so zbraňou nie je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky
Otázka A.-10:
Uveďte, aká je platnosť zbrojného preukazu, kedy a ako je možné rozšíriť zbrojný preukaz a
postup pri žiadosti o vydanie nového zbrojného preukazu. Komu, kedy a akú zmenu, ktorá má
za následok zmenu kategórie zbrane je povinný podľa zákona oznámiť držiteľ zbrojného
preukazu?
ODPOVEĎ A. – 10
- policajný útvar vydá zbrojný preukaz s platnosťou na 10 rokov, cudzincovi s platnosťou na
čas jeho povoleného pobytu na území SR, ak má byť jeho pobyt kratší ako 10 rokov.
Policajný útvar , ktorý vydal zbrojný preukaz vyznačí ďalšiu skupinu v zbrojnom preukaze
na základe písomnej žiadosti, ak žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom na
vydanie tejto skupiny zbrojného preukazu. Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu sa
podáva najneskôr 30 dní pred ukončením platnosti zbrojného preukazu. Na konanie
o vydaní nového zbrojného preukazu sa primerane vzťahujú § 16 až 20 s tým, že sa
preukázanie odbornej spôsobilosti nevyžaduje. V konaní o vydanie nového zbrojného
preukazu policajný útvar hodnotí zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
bezúhonnosť a spoľahlivosť žiadateľa o vydanie nového zbrojného preukazu a odôvodnenie
potreby naďalej držať alebo nosiť zbraň a strelivo.
- držiteľ je povinný oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal preukaz zbrane, zmenu kalibru
zbrane, výrobného čísla zbrane alebo opravu, ktorá má za následok zmenu kategórie
zbrane do 7 dní od tejto zmeny. Pred vykonaním takejto zmeny alebo opravy je povinný
predložiť zbraň policajnému útvaru na vykonanie jej kriminalisticko-expertízneho
skúmania.
Otázka A.-11:
Uveďte, kedy zaniká platnosť zbrojného preukazu a oprávnenia držiteľa skupiny A a skupiny
B zbrojného preukazu, nosenie zbrane. Kde môže držiteľ zbrojného preukazu strieľať zo
zbrane, ktorú je oprávnený držať alebo nosiť?
ODPOVEĎ A. – 11
- platnosť zbrojného preukazu zaniká:
a)
uplynutím doby jeho platnosti
b)
oznámením jeho straty alebo odcudzenia
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odňatí zbrojného preukazu
d)
ak je tak poškodený, že zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená
jeho celistvosť
e)
ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti
f)
ukončením pobytu jeho držiteľa na území SR
g)
ak jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
h)
dňom vrátenia zbrojného preukazu policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz
vydal
- držiteľ je povinný strieľať zo zbrane, ktorú je oprávnený držať alebo nosiť len na miestach,
kde je na to oprávnený podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu, alebo na
strelniciach, ak nejde o použitie zbrane na ochranu života, zdravia alebo majetku.
Otázka A.-12:
Zaevidovanie zbrane, doklad o zaevidovaní zbrane, zbrojný sprievodný list. Kedy nesmie mať
pri sebe držiteľ zbrojného preukazu zbraň alebo strelivo alebo manipulovať so zbraňou?
ODPOVEĎ A. – 12
- zaevidovanie zbraní kategórií A,B vykoná policajný útvar po predložení potvrdeného
nákupného povolenia alebo potvrdeného zbrojného sprievodného listu, alebo po ohlásení
nadobudnutia vlastníctva (§ 12 ods.2) a predložení zbrane kategórie C. Dokladom
o zaevidovaní zbrane je preukaz zbrane, ktorý je verejnou listinou.
- držiteľ zbrojného preukazu nesmie mať pri sebe zbraň alebo strelivo alebo manipulovať so
zbraňou, ak je jeho schopnosť k tejto činnosti znížená požitím alkoholických nápojov,
omamných látok, psychotropných látok, prípravkov alebo v dôsledku choroby
Otázka A.-13:
Je držiteľ zbrane povinný na výzvu policajného útvaru predložiť zbraň na jej overenie
autorizovanej osobe? Vysvetlite prevoz zbrane. Na akú osobu nesmie previesť držiteľ
zbrojného preukazu vlastníctvo k zbrani a strelivu?
ODPOVEĎ A. - 13
- držiteľ zbrane je povinný do 60 dní od výzvy policajného útvaru predložiť zbraň na jej
overenie autorizovanej osobe, ak policajný útvar pri kontrole zistil, že od posledného
overenia uplynula lehota 10 rokov pri krátkej guľovej zbrani, 15 rokov pri dlhej brokovej
zbrani a 20 rokov pri dlhej guľovej zbrani alebo kombinovanej zbrani alebo ak je dôvodné
podozrenie zo zlého technického stavu zbrane.
- prevoz zbrane možno uskutočniť len na základe zbrojného sprievodného listu, ak tento zákon
alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Dočasne doviesť, držať a používať zbraň
kategórie „A“, zbraň kategórie „B“, zbraň kategórie „C“ alebo strelivo do týchto zbraní
možno len na účel výkonu práva poľovníctva a účasti na podujatí, ktorého súčasťou je
športová streľba.
- držiteľ zbrojného preukazu nesmie previesť vlastníctvo zbrane a streliva na osobu, ktorá nie
je oprávnená na jej držanie
Otázka A.-14:
Uveďte, čo je európsky zbrojný pas. Vývoz zbrane cez dva alebo viac členských štátov
Európskej únie bez predchádzajúceho súhlasu. V akom stave nesmie mať držiteľ zbrojného
preukazu zbraň určenú na zberateľské účely?
ODPOVEĎ A. – 14
- Európsky zbrojný pas je verejná listina, ktorá jeho držiteľa oprávňuje pri cestách do iných
členských štátov Európskej únie mať so sebou zbraň, ktorá je v ňom zapísaná a strelivo do
tejto zbrane v množstve zodpovedajúcom účelu použitia, ak členský štát Európskej únie, do
ktorého alebo cez ktorý cestuje, udelil súhlas na dovoz alebo prevoz tejto zbrane.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
- držiteľ európskeho zbrojného pasu môže viesť bez predchádzajúceho súhlasu členského
štátu Európskej únie pri ceste cez dva alebo viac členských štátov Európskej únie zbraň
uvedenú v § 5 ods. 1 písm. d) až f) a v § 6 ods.1 písm. a) alebo b) a strelivo do tejto zbrane
za účelom výkonu práva poľovníctva alebo zbraň uvedenú v § 5 ods.1 písm. a) až f) a v § 6
a strelivo do tejto zbrane za účelom účasti na podujatí, ktorého súčasťou je športová
streľba, ak je táto zbraň zapísaná v európskom zbrojnom pase a ak preukáže účel svojej
cesty. To neplatí pri ceste do členského štátu Európskej únie, ktorý zakázal nadobudnúť do
vlastníctva a držať takúto zbraň, alebo ktorý jej nadobudnutie do vlastníctva alebo držanie
podmieňuje povolením. V tomto prípade musí byť vykonaný záznam v európskom zbrojnom
pase.
- držiteľ zbrojného preukazu nesmie mať zbraň určenú na zberateľské účely v stave
umožňujúcom okamžité použitie tejto zbrane
Otázka A.-15:
Vysvetlite platnosť európskeho zbrojného pasu a jeho zánik. Kedy a komu je povinný držiteľ
európskeho zbrojného pasu tento odovzdať? Na aké účely môže prepravovať zbraň a strelivo
držiteľ zbrojného preukazu skupiny B,C,D,E a F?
ODPOVEĎ A. – 15
- európsky zbrojný pas sa vydáva na 5 rokov, jeho platnosť môže byť policajným útvarom na
základe písomnej žiadosti predĺžená, najviac však o 5 rokov. Jeho platnosť zaniká:
a)
uplynutím doby jeho platnosti
b)
oznámením jeho straty alebo odcudzenia
c)
zánikom platnosti zbrojného preukazu
d)
ak je tak poškodený, že zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená
jeho celistvosť
e)
ak obsahuje neoprávnene vykonané zmeny
f)
ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti
g)
ak jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho
h)
dňom vrátenia policajnému útvaru, ktorý európsky zbrojný pas vydal
-
držiteľ európskeho zbrojného pasu, ktorého platnosť zanikla podľa odseku 6 písm. a), c)
až f), je povinný ho odovzdať policajnému útvaru do 7 dní odo dňa zániku jeho platnosti.
V prípade smrti držiteľa európskeho zbrojného pasu sa postupuje ako pri smrti držiteľa
(§ 60)
-
držiteľ skupiny B,C,D,E a F zbrojného preukazu môže prepravovať zbraň a strelivo len na
účel:
a)
opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane
alebo streliva
b)
overenia zbrane autorizovanou osobou
c)
výkonu zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu
d)
cvičnej alebo športovej streľby
e)
vystavovania zbrane alebo streliva
f)
prepravy zbrane alebo streliva medzi určenými objektmi alebo miestami
určenými v preukaze zbrane
g)
odovzdania zbrane alebo streliva do úschovy
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Otázka A.-16:
Uveďte postup pri vývoze, dovoze a prevoze zbrane kategórie A, B alebo C a streliva do
týchto zbraní cez štátnu hranicu. Akú zbraň nesmie držiteľ zbrojného preukazu držať alebo
nosiť?
ODPOVEĎ A. – 16
- VÝVOZ – zbrojný sprievodný list - do 3 pracovných dní vyviezť zbraň
- DOVOZ – zbrojný sprievodný list – do 3 pracovných dní od prekročenia hraníc prihlásiť
zbraň
- PREVOZ – zbrojný sprievodný list – dočasne doviezť zbraň na poľovné a športové účely
- držiteľ zbrojného preukazu nesmie držať alebo nosiť zbraň, na ktorú mu nebol vydaný
preukaz zbrane
Otázka A.-17:
Uveďte ako a kde musí uložiť fyzická osoba zbrane, ktoré má v držbe. Akým spôsobom
nesmie nosiť zbraň držiteľ zbrojného preukazu s vyznačenou skupinou A?
ODPOVEĎ A. – 17
- fyzická osoba, ktorá drží menej ako 11 zbraní kategórie „B“ alebo zbraní kategórie „C“
alebo strelivo v počte do 10000 kusov a na ich uloženie nepoužije trezor, je povinná zbrane
a strelivo uložiť a uzamknúť ich oddelene. Ak strelivo nemôže uložiť v oddelenej uzamknutej
miestnosti, skrini alebo debni, musí ho uzamknúť samostatným zámkom.
- nesmie viditeľne nosiť zbraň, ak mu bol vydaný zbrojný preukaz s vyznačenou skupinou A
Otázka A.-18:
Vysvetlite, za akých podmienok môže držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie
zveriť, vypožičať alebo prenajať zbraň kategórie B, C alebo strelivo do týchto zbraní? Kedy
nesmie ponechať držiteľ zbrojného preukazu zbraň a strelivo v motorovom vozidle?
ODPOVEĎ A. – 18
- držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie môže zveriť zbraň kateg.B alebo zbraň
kateg. C alebo strelivo do týchto zbraní inej fyzickej osobe, ktorá nie je držiteľom príslušnej
skupiny zbrojného preukazu, iba počas:
a)
športovej prípravy alebo športovej súťaže, ktorých súčasťou je športová streľba
b)
praktického streleckého výcviku
c)
v rámci prípravy na budúce povolanie súvisiace s držaním alebo nosením
zbrane, alebo praktického streleckého výcviku na skúšky z poľovníctva
d)
výučby brannej prípravy alebo výučby v odbore, ktorého obsahom je výroba,
opravy a skúšky zbrane a streliva
e)
filmovej alebo divadelnej činnosti, ak ide o zbraň upravenú na streľbu
nábojkami alebo cvičnými nábojmi.
Držiteľ skupiny F zbrojnej licencie môže zveriť zbraň a strelivo do tejto zbrane na
poľovné účely v poľovnom revíre pod dohľadom osoby uvedenej v odseku 4 písm. c) osobe,
ktorá nemá zbrojný preukaz, ak je táto osoba držiteľom platného poľovného lístka.
Držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie môže vypožičať alebo prenajať
zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C inému držiteľovi príslušnej skupiny zbrojného
preukazu len spolu s preukazom zbrane a potvrdením o vypožičaní a lebo prenájme zbrane,
ktoré potvrdí policajný útvar, ktorý zbraň zaeviduje. Túto zbraň je možné vypožičať alebo
prenajať len za účelom práva výkonu poľovníctva alebo na športovú streľbu. Potvrdenie sa
nevyžaduje v prípade vypožičania alebo prenájmu zbrane od prevádzkovateľa strelnice, na
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ktorej sa streľba zároveň vykonáva. Držiteľ zbrojného preukazu, ktorému je zbraň
vypožičaná alebo prenajatá, je povinný mať pri manipulácii so zbraňou okrem zbrojného
preukazu aj preukaz zbrane a potvrdenie o vypožičaní alebo prenajatí zbrane. Držiteľ
zbrane, ktorý vypožičal alebo prenajal zbraň, odovzdá po vrátení zbrane potvrdenie na
policajnému útvaru, ktorý zbraň eviduje.
- nesmie ponechať zbraň a strelivo v motorovom vozidle ak sa vzdiali mimo dohľadu na
motorové vozidlo
Otázka A.-19:
Uveďte povinnosti držiteľa zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie po zániku ich
platnosti. Čo je povinný urobiť každý občan v prípade nálezu dokladov, zbrane alebo streliva?
ODPOVEĎ A. – 19
- držiteľ zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie je povinný do 7 dní odo dňa zániku ich
platnosti odovzdať policajnému útvaru, ktorý zbraň eviduje zbraň kateg. A,B,C alebo
strelivo do týchto zbraní do úschovy (§ 39)
- každý kto nájde zbrojný preukaz, zbrojnú licenciu, zbrojný sprievodný list, európsky
zbrojný pas alebo preukaz zbrane, je povinný bezodkladne to oznámiť a odovzdať tieto
doklady príslušníkovi Policajného zboru. O prevzatí dokladov vydá policajný útvar
nálezcovi potvrdenie. Každý kto nájde zbraň kateg.A,B,C alebo strelivo do týchto zbraní je
povinný bezodkladne oznámiť ich nález príslušníkovi Policajného zboru. O oznámení
vydá ten, kto ho prijal potvrdenie.
Otázka A.-20:
Uveďte, čo je predmetom vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 555/2003
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných
zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kedy a aké použitie zbrane
musí oznámiť držiteľ zbrojného preukazu najbližšiemu policajnému útvaru?
ODPOVEĎ A. – 20
- vyhláška upravuje:
a) podrobnosti o rozsahu a spôsobe vykonania skúšky odbornej
spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu (ďalej len
skúška ) a spôsobe započítania namiesto tejto skúšky alebo jej časti
b) náležitosti a spôsob vedenia evidencie strelných zbraní (ďalej len
zbraň ), streliva, strelného prachu, zápaliek v záznamových knihách a
evidencie súvisiacej s podnikaním na úseku zbraní a streliva
c) podmienky na prechovávanie alebo skladovanie streliva, strelného
prachu alebo zápaliek zodpovednou osobou držiteľa zbrojnej licencie
d) obsah lekárničky prvej pomoci držanej na strelnici
e) podmienky zabezpečenia zbrane alebo streliva proti ich zneužitiu,
strate alebo odcudzeniu počas ich verejného vystavovania
f) náležitosti potvrdenia o prevzatí zbrane pred jej znehodnotením
alebo zničením, alebo výrobou jej rezu.
- držiteľ zbrojného preukazu je povinný bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému
útvaru každé použitie zbrane v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi alebo streľbu zo zbrane
mimo na to určených priestorov.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Otázka B.1. - 1:
Štrnásťročný syn zobral svojmu otcovi krátku guľovú zbraň, ktorú má otec v legálnej držbe na
zbrojný preukaz s oprávnením skupiny „E“. Pri hre mieril na kamarátov a jedného z nich
výstrelom usmrtil. Je konanie tejto osoby (syna) trestné? Prichádza do úvahy aj postih otca?
Ak áno, podľa akého zákona (Trestného zákona alebo zákona o strelných zbraniach a strelive)
možno vyvodiť voči otcovi postih?
ODPOVEĎ B.1. – 1:
- áno, konanie syna je trestné, nakoľko Trestný zákon stanovuje hranicu trestnej
zodpovednosti od 14 rokov
- áno, otca možno postihnúť podľa zákona o strelných zbraniach a strelive
Otázka B.1. - 2:
Pri čistení krátkej guľovej zbrane, ktorú má držiteľ v legálnej držbe na zbrojný preukaz
s oprávnením skupiny „A“ došlo k náhodnému výstrelu, pričom držiteľ zbrane nechtiac
usmrtil svoju manželku zdržiavajúcu sa v blízkosti. Je konanie držiteľa zbrane trestné, ak
manželke vôbec nechcel ublížiť a usmrtil ju nešťastnou náhodou? Bude držiteľ zbrane stíhaný
podľa Trestného zákona, alebo riešený podľa zákona o zbraniach a strelive?
ODPOVEĎ B.1. – 2:
- áno, konanie držiteľa zbrane je trestné
-
bude stíhaný podľa Trestného zákona a tiež aj za porušenie zákona o strelných zbraniach
a strelive
Otázka B.1. - 3:
Osoba trpiaca duševnou poruchou (v čase spáchania skutku) sa zmocnila u príbuzných voľne
odloženej nabitej opakovacej palnej zbrane skonštruovanej na princípe perkusného
zámkového systému, ktorú mal v legálnej držbe na zbrojný preukaz s oprávnením skupiny
„E“ brat tejto osoby, potom na ulici vystrelila na náhodného občana a spôsobila mu ťažkú
ujmu na zdraví. Je konanie tejto osoby trestné? Prichádza do úvahy aj postih držiteľa zbrane
(brata duševne chorej osoby)? Ak áno, podľa akého zákona (Trestného zákona alebo zákona o
strelných zbraniach a strelive) možno brata postihnúť?
ODPOVEĎ B.1. – 3:
- nie, konanie osoby trpiacej duševnou chorobou nie je trestné
-
áno, držiteľa zbrane – brata je možné postihnúť podľa Trestného zákona za
nedbanlivostné ublíženie na zdraví a tiež aj za porušenie zákona o strelných zbraniach a
strelive
Otázka B.1. - 4:
Štrnásťročný vnuk sa rozhodol usmrtiť svojho dedka za to, že mu nedal sľúbené peniaze na
motocykel. Svoj zámer uskutočnil krátkou guľovou zbraňou, ktorú mal otec v legálnej držbe
na zbrojný preukaz s oprávnením skupiny „B“. Zbraň zobral svojmu otcovi z nočného stolíka.
Akého skutku sa vnuk dopustil? Je jeho konanie trestné?
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ODPOVEĎ B.1. – 4:
- vnuk sa dopustil trestného činu vraždy v súbehu s trestným činom nedovoleného
ozbrojovania
-
áno, jeho konanie je trestné nakoľko sa trestného činu dopustil keď mal už 14 rokov – ide
o trestne zodpovedného páchateľa
Otázka B.1. - 5:
Držiteľ krátkej guľovej zbrane v legálnej držbe na zbrojný preukaz s oprávnením skupiny „A“
sa slovne vyhráža susedovi, že ho zastrelí, ak sa medzi nimi neurovná spor o časť pozemku v
jeho prospech. Pri slovnom spore držiteľ susedovi ukazuje, že má v podpažnom puzdre pod
kabátom uvedenú zbraň. Je konanie držiteľa zbrane trestné, aj keď zbraň vôbec nevytiahol?
Prichádza do úvahy nutná obrana zo strany suseda proti držiteľovi zbrane?
ODPOVEĎ B.1. – 5:
- áno, konanie držiteľa zbrane je trestné, aj keď zbraň vôbec nevytiahol, nakoľko
v uvedenom prípade stačí hrozba násilím
-
áno, zo strany suseda prichádza do úvahy nutná obrana, nakoľko postačuje hrozba útoku
na jeho osobu
Otázka B.1. - 6:
Trinásťročný syn zobral svojmu otcovi zo skrine dlhú guľovú zbraň, ktorú má otec v legálnej
držbe na zbrojný preukaz s oprávnením skupiny „D“
a za 500,- Sk ju predal
sedemnásťročnému kamarátovi. Ten ňou pri neodbornej manipulácii postrelil jedného z
kamarátov. Sú tieto osoby trestne zodpovedné? Je možné trestne stíhať aj otca? Ak áno, pre
aký skutok?
ODPOVEĎ B.1. – 6:
- trinásťročný nie je trestne zodpovedný, sedemnásťročný kamarát je trestne zodpovedný a
dopustil sa trestného činu nedovoleného ozbrojovania a ublíženia na zdraví
z nedbanlivosti
-
nie, otca nemožno trestne stíhať; môže byť postihnutý za porušenie povinností
vyplývajúcich so zákona o strelných zbraniach a strelive
Otázka B.1. - 7:
Pri hre v karty došlo medzi hráčmi k nedorozumeniu a následnej slovnej hádke, pričom hráč
A udrel päsťou do tváre hráča B, ktorý padol na zem. Hráč B vytiahol spod kabáta krátku
guľovú zbraň, ktorú má v legálnej držbe na zbrojný preukaz s oprávnením skupiny „A“, a
spôsobil hráčovi A hladký priestrel pravého ramena. Konal hráč B v nutnej obrane?
ODPOVEĎ B.1. – 7:
- nie, hráč „B“ nekonal v nutnej obrane, nakoľko obrana bola zjavne neprimeraná útoku a
útok už pravdepodobne skončil
Otázka B.1. - 8:
Devätnásťročný syn zobral svojmu otcovi voľne odloženú krátku guľovú zbraň, ktorú má otec
v legálnej držbe na zbrojný preukaz s oprávnením skupiny „B“. Na povale rodinného domu sa
syn touto zbraňou v samovražednom úmysle ťažko zranil. Je konanie syna trestné? Je možné
postihnúť aj držiteľa zbrane (otca)?
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ODPOVEĎ B.1. – 8:
- nie, konanie syna nie je trestné
-
áno, držiteľa zbrane – otca možno postihnúť za porušenie zákona o strelných zbraniach a
strelive
Otázka B.1. - 9:
Vysvetlite vlastnými slovami, prípadne uvedením konkrétnych príkladov, čo je nutná obrana
podľa § 25 Trestného zákona a aké podmienky musia byť splnené na konanie v nutnej obrane.
ODPOVEĎ B.1. – 9:
- čin inak trestný , ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem
chránený týmto zákonom, nie je trestným činom ; podmienky splnené na konanie v nutnej
obrane musia byť okrem priamo hroziaceho alebo trvajúceho útoku aj primeraná obrana
útoku ( § 25 Tr.zák. )
Otázka B.1. - 10:
Na odľahlom mieste útočník napadol osobu, ktorá má pri sebe krátku guľovú zbraň v legálnej
držbe na zbrojný preukaz s oprávnením skupiny „A“. Útočník, ktorého napadnutý osobne
pozná, využil moment prekvapenia a napadnutého zrazil úderom päste na zem, kde do neho
kopal. Napadnutý upadol do krátkodobého bezvedomia a keď sa po krátkom čase zorientoval,
použil uvedenú zbraň proti útočníkovi, ktorý už odchádzal a bol od neho vzdialený cca 20 m.
Napadnutý spôsobil útočníkovi ľahké zranenie. Pôjde v danom prípade o nutnú obranu?
ODPOVEĎ B.1. – 10:
- nie, v danom prípade už nepôjde o nutnú obranu, nakoľko útok už skončil ( § 25 Tr. zák.)
Otázka B.1. - 11:
Pre trvalé nezhody so svojím susedom vstúpi na riadne oplotený pozemok s rodinným domom
suseda občan so železnou tyčou vo vztýčenej ruke a vo vzdialenosti cca. 30 metrov od neho
vykrikuje a vulgárne nadáva. Sused použije proti útočníkovi dlhú brokovú strelnú zbraň, ktorú
má v legálnej držbe na zbrojný preukaz s oprávnením skupiny „D“ a spôsobí mu ťažkú ujmu
na zdraví. Pôjde v danom prípade o oprávnené použitie zbrane? Ako by sa posudzovala vec
ak sa preukázal úmysel spôsobiť občanovi nachádzajúcom sa na jeho pozemku smrť.
ODPOVEĎ B.1. – 11:
- áno, v danom prípade pôjde o oprávnené použitie zbrane vo svojom obydlí (§ 26 Tr. zák.)
nešlo by o oprávnené použitie zbrane a vec by sa posudzovala ako trestný čin vraždy
Otázka B.1. - 12:
Dvaja podnapití agresívni mladíci v nočných hodinách na ulici nožmi napadnú manželský pár,
pričom manžela porania nožom na tvári. Manželka má v kabelke krátku guľovú zbraň v
legálnej držbe na zbrojný preukaz s oprávnením skupiny „A“. Použije ju proti útočníkom,
jedného z nich postrelí, druhý útočník utečie. Pôjde v tomto prípade o nutnú obranu?
ODPOVEĎ B.1. – 12:
- áno, v tomto prípade pôjde o nutnú obranu ( § 25 Tr. zák. )
Otázka B.1. - 13:
Vysvetlite vlastnými slovami, prípadne uvedením konkrétnych príkladov, čo je krajná núdza
podľa § 24 Trestného zákona a aké podmienky musia byť splnené na konanie v krajnej núdzi.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ODPOVEĎ B.1. – 13:
- čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziaceho záujmu
chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom ; podmienky splnené na konanie
v krajnej núdzi musia byť okrem priamo hroziaceho nebezpečenstva aj v tom, že
spôsobený následok pri odvracaní nebezpečenstva nesmie byť rovnako závažný alebo
ešte závažnejší ako ten, ktorý hrozil ( § 24 Tr. zák. )
Otázka B.1. - 14:
Vysvetlite vlastnými slovami alebo na konkrétnych príkladoch rozdiel medzi krajnou núdzou
(§ 24 Trestného zákona) a nutnou obranou (§ 25 Trestného zákona). Možno použiť nutnú
obranu aj v prípade, ak útok smeruje proti iným záujmom, než tým ktoré chráni Trestný
zákon, napríklad útok na manželskú vernosť?
ODPOVEĎ B.1. – 14:
- rozdiel je v to, že u krajnej núdzi sa odvracia priamo hroziace nebezpečenstvo a následok
nesmie byť rovnaký alebo vyšší ako ten , ktorý hrozil ( § 24 Tr. zák. ), u nutnej obrany sa
odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok a obrana musí byť primeraná povahe útoku
a následok ( prípadne aj smrť ) smeruje priamo na útočníka ( § 25 Tr. zák. )
-
nie, nemožno použiť nutnú obranu v danom prípade útok na manželskú vernosť
Otázka B.1. - 15:
Občan je majiteľom nemeckého ovčiaka, ktorého nechá voľne sa pohybovať na verejnom
priestranstve. Pes napadne iného občana, ktorý má u seba krátku guľovú zbraň v legálnej
držbe na zbrojný preukaz s oprávnením skupiny „A“. Napadnutý občan použije zbraň proti
útočiacemu psovi a usmrtí ho. Konal napadnutý občan v krajnej núdzi? Išlo by o krajnú
núdzu alebo nutnú obranu, ak by majiteľ psa poštval na napadnutého občana?
ODPOVEĎ B.1. – 15:
- áno, napadnutý občan konal v krajnej núdzi
-
ak by majiteľ psa poštval na napadnutého občana, išlo by o nutnú obranu
Otázka B.1. - 16:
Osemnásťročný mladík si vyrobí v otcovej dielni zo vzduchovky palnú zbraň na
malokalibrové strelivo. Takúto zbraň používal v záhrade na plašenie rôznych zvierat. Dopustil
sa mladík trestného činu nedovoleného ozbrojovania podľa § 294 Trestného zákona, alebo ide
len o priestupok podľa zákona o strelných zbraniach a strelive? Bol by tento mladík trestne
zodpovedný, ak zbraň upravoval v čase, keď mal len 13 rokov?
ODPOVEĎ B.1. – 16:
- mladík sa dopustil trestného činu nedovoleného ozbrojovania
-
áno, bol by trestne zodpovedný, lebo naďalej aj po dovŕšení 14 roku, kedy je už trestná
zodpovednosť, nedovolenú zbraň naďalej držal
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Otázka B.1. - 17:
Osoba ktorá je držiteľom zbrojného preukazu s oprávnením skupiny „A“ kúpi na burze od
inej osoby za výhodnú cenu krátku guľovú zbraň, ktorú však neprihlási do evidencie
Policajného zboru. Dopustil sa kupujúci trestného činu nedovoleného ozbrojovania podľa §
294 Trestného zákona, alebo ide len o priestupok na úseku zbraní a streliva? Možno postihnúť
aj predávajúceho?
ODPOVEĎ B.1. – 17:
- kupujúci sa dopustil trestného činu nedovoleného ozbrojovania podľa § 294 Tr. zákona
áno, predávajúceho je možné tiež trestné stíhať za trestný čin nedovoleného
ozbrojovania
Otázka B.1. - 18:
Organizácia zamestná občana ako pracovníka vlastnej ochrany. Stráži firemný sklad, v
ktorom je uskladnený tovar v hodnote niekoľko desiatok miliónov Sk. Strážnik je držiteľom
zbrojného preukazu skupiny „C“ a počas služby drží zbraň zamestnávateľa. V nočných
hodinách vypije značné množstvo alkoholických nápojov, v dôsledku čoho zaspí, sediac na
stoličke. V spánku spadne na zem a v domnienke, že bol napadnutý, začne v miestnosti
strieľať, pričom spôsobí na majetku firmy škodu cca. 1 500 000,- Sk. Dopustil sa strážnik
trestného činu, alebo ide len o porušenie pracovnej disciplíny?
ODPOVEĎ B.1. – 18:
- strážnik sa dopustil trestného činu podľa Tr. zákona
Otázka B.1. - 19:
Počas poľovačky poľovník v domnienke, že ide o diviaka, vystrelil z dlhej guľovej zbrane,
ktorú mal v legálnej držbe na zbrojný preukaz s oprávnením skupiny „D“, pričom zastrelil
inému poľovníkovi poľovného psa v hodnote cca. 20 000,- Sk. Pri prešetrovaní tejto udalosti
sa zistilo, že poľovník počas poľovačky požil značné množstvo alkoholu. Dopustil sa
poľovník trestného činu, alebo ide len o porušenie poľovníckeho poriadku?
ODPOVEĎ B.1. – 19:
- poľovník sa dopustil trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a zároveň
porušil poľovnícky poriadok
Otázka B.1. - 20:
Podnikateľ požiadal svojho priateľa, ktorý má zbrojný preukaz s oprávnením skupiny „A“,
aby si zobral krátku guľovú zbraň a išiel s ním vymáhať 650 000,- Sk, ktoré je podnikateľovi
dlžný iný podnikateľ za odobraný tovar. Dlžník uvedenú čiastku vo svojom byte
oprávnenému podnikateľovi ihneď vyplatil, len čo mu priateľ podnikateľa ukázal zbraň
zastrčenú za opaskom nohavíc. Držiteľ zbrane pritom zbraň nevyťahoval a nemieril ňou na
dlžníka, len si poodhrnul sako, poklopal po nej rukou a povedal: „Ak nezaplatíš, budeme sa
baviť ináč!“ Dopustili sa podnikateľ a jeho priateľ protiprávneho konania, ak vedeli, že dlžník
neodôvodnene nechce vyplatiť dlžnú čiastku? Ak áno, možno postihnúť aj podnikateľa za
trestný čin spáchaný so zbraňou, hoci zbraň mal pri sebe jeho priateľ?
ODPOVEĎ B.1. – 20:
- áno, podnikateľ s priateľom sa dopustili trestného činu vydierania v súbehu s trestným
činom porušovania domovej slobody a lúpeže
- áno, možno postihnúť aj podnikateľa v spolupáchateľstve
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Otázka B.2. - 1:
Do bytu držiteľa zbrojného preukazu s oprávnením skupiny „D“ sa dostavil vyšetrovateľ
Policajného zboru a vyzval ho, aby mu vydal malokalibrovku, ktorú je potrebné zaistiť na
účely trestného konania. Uvedenou malokalibrovkou 17-ročný syn držiteľa zbrojného
preukazu zastrelil susedovi vo dvore psa, čím mu spôsobil škodu minimálne 50 000,- Sk. Je
držiteľ zbrojného preukazu povinný vydať malokalibrovku vyšetrovateľovi Policajného
zboru, ak sa protiprávneho konania s malokalibrovkou dopustila iná osoba?
ODPOVEĎ B.2. – 1:
- áno, držiteľ zbrojného preukazu je povinný vydať malokalibrovku vyšetrovateľovi PZ
Otázka B.2. - 2:
Do bytu držiteľa zbrojného preukazu s oprávnením skupiny „D“ sa dostavil vyšetrovateľ
policajného zboru a vyzval ho, aby mu vydal malokalibrovku, ktorú je potrebné zaistiť na
účely trestného konania. Uvedenou malokalibrovkou 17-ročný syn držiteľa zbrojného
preukazu zastrelil susedovi vo dvore chovného psa, čím mu spôsobil škodu minimálne 90
000,- Sk. Je držiteľ zbrojného preukazu povinný vydať malokalibrovku vyšetrovateľovi
Policajného zboru aj bez súhlasu prokurátora? Je policajt oprávnený formou upozornenia
pohroziť držiteľovi zbrojného preukazu možnosťou uloženia poriadkovej pokuty ak
neposlúchne výzvu vydať malokalibrovku?
ODPOVEĎ B.2. – 2:
- áno, držiteľ zbrojného preukazu je povinný vydať malokalibrovku vyšetrovateľovi PZ aj
bez súhlasu prokurátora
-
áno, policajt je oprávnený formou upozornenia pohroziť držiteľovi zbrojného preukazu
možnosťou uloženia poriadkovej pokuty ak neuposlúchne výzvu
Otázka B.2. - 3:
Do bytu držiteľa zbrojného preukazu s oprávnením skupiny „B“ sa dostavili vyšetrovatelia
Policajného zboru a vyzvali ho, aby im vydal krátku guľovú zbraň, ktorú je potrebné zaistiť
na účely trestného konania. Uvedenou zbraňou 17-ročný syn držiteľa zbrojného preukazu
zastrelil susedovi vo dvore psa, čím mu spôsobil škodu minimálne 50 000,- Sk. Držiteľ
zbrojného preukazu odmietol vydať zbraň s tým, že chce na to písomný súhlas prokurátora.
Možno držiteľa zbrojného preukazu postihnúť za to, že nevyhovel výzve vydať zbraň ako
vec, ktorú je potrebné zaistiť na účely trestného konania?
ODPOVEĎ B.2. – 3:
- áno, držiteľa zbrojného preukazu je možné postihnúť za to, že nevyhovel výzve vydať
zbraň
Otázka B.2. - 4:
Držiteľ zbrojného preukazu s oprávnením skupiny „A“ pristihol vo svojom byte neznámeho
muža a ženu, ktorí mu vyrazili vchodové dvere a z bytu odnášali farebný televízor, video a
ďalšie veci. Držiteľ zbrojného preukazu pod hrozbou namierenej zbrane prikázal obom
osobám, aby odložili odcudzené veci a ľahli si dole tvárou na dlážku. Následne telefonicky
privolal príslušníkov Policajného zboru. Je držiteľ zbrojného preukazu v takomto prípade
oprávnený obmedziť osobnú slobodu uvedených neznámych osôb? Je držiteľ zbrojného
preukazu oprávnený voči takýmto osobám použiť hrozbu namierenou zbraňou?
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ODPOVEĎ B.2. – 4:
- áno, držiteľ zbrojného preukazu je v takomto prípade oprávnený obmedziť osobnú slobodu
uvedených neznámych osôb
-
áno, držiteľ zbrojného preukazu je oprávnený voči takýmto osobám
namierenou zbraňou
použiť hrozbu
Otázka B.2. - 5:
Držiteľa zbrojného preukazu s oprávnením skupiny „B“ sused požiadal, aby mu pomohol
zadržať dvoch neznámych mužov, ktorí sa vlámali do jeho domu a odnášajú bytové
zariadenie. Je držiteľ zbrojného preukazu oprávnený pri zadržaní uvedených osôb použiť
hrozbu namierenou zbraňou, aj keď nebol napadnutý jeho vlastný majetok? Sú držiteľ
zbrojného preukazu a jeho sused oprávnení obmedziť slobodu oboch neznámych mužov až
do príchodu príslušníkov Policajného zboru?
ODPOVEĎ B.2. – 5:
- áno, držiteľ zbrojného preukazu je oprávnený pri zadržaní uvedených osôb použiť hrozbu
namierenou zbraňou
-
áno, držiteľ zbrojného preukazu a jeho sused sú oprávnení obmedziť osobnú slobodu
oboch neznámych mužov až do príchodu príslušníkov PZ
Otázka B.2. - 6:
Vyšetrovateľ Policajného zboru sa dostavil do bytu držiteľa zbrojného preukazu
s oprávnením skupiny „D“ a vyzval ho, aby mu vydal legálne držanú dlhú guľovú zbraň,
pretože je potrebné zaistiť ju na účely trestného konania. Môže vyšetrovateľ Policajného
zboru vyzvať občana, aby mu vydal legálne držanú zbraň na účely trestného konania? Je
občan povinný takejto výzve vyhovieť, ak na to nedal súhlas prokurátor?
ODPOVEĎ B.2. – 6:
- áno, vyšetrovateľ PZ môže vyzvať občana , aby mu vydal legálne držanú zbraň na účely
trestného konania
-
áno, občan je povinný takejto výzve vyhovieť, aj keď na to nedal súhlas prokurátor
Otázka B.2. - 7:
Držiteľ zbrojného preukazu s oprávnením skupiny „D“ počul v lese počas poľovačky volanie
o pomoc a následne pristihol neznámeho zamaskovaného muža, ako na zemi zápasí s nejakou
ženou. Všetko nasvedčovalo tomu, že sa ju pokúša znásilniť. Je držiteľ zbrojného preukazu
oprávnený pod hrozbou použitia zbrane a s namierenou zbraňou obmedziť osobnú slobodu
neznámeho muža do príchodu príslušníkov Policajného zboru? Je držiteľ zbrojného preukazu
oprávnený mieriť brokovnicou určenou na poľovné účely na tohto neznámeho muža?
ODPOVEĎ B.2. – 7:
- áno, držiteľ zbrojného preukazu je oprávnený pod hrozbou použitia zbrane a
s namierenou zbraňou tomuto neznámemu mužovi obmedziť osobnú slobodu do príchodu
príslušníka PZ
-
áno, držiteľ zbrojného preukazu je oprávnený mieriť brokovnicou určenou na poľovné
účely na tohoto neznámeho muža
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Otázka B.2. - 8:
Držiteľ zbrojného preukazu s oprávnením skupiny „D“ počul v lese počas poľovačky volanie
o pomoc a následne pristihol neznámeho zamaskovaného muža, ako na zemi zápasí s nejakou
ženou. Všetko nasvedčovalo tomu, že sa ju pokúša znásilniť. Je držiteľ zbrojného preukazu
oprávnený pod hrozbou použitia zbrane a s namierenou zbraňou obmedziť osobnú slobodu
tohto neznámeho muža do príchodu príslušníkov Policajného zboru? Je držiteľ zbrojného
preukazu v tomto prípade oprávnený mieriť brokovnicou určenou na poľovné účely aj na
človeka, a to po celý čas, kým ho neodovzdá?
ODPOVEĎ B.2. – 8:
- áno, držiteľ zbrojného preukazu je oprávnený pod hrozbou použitia zbrane a
s namierenou zbraňou tomuto neznámemu mužovi obmedziť osobnú slobodu až do
príchodu príslušníkov PZ
-
áno, držiteľ zbrojného preukazu je oprávnený v tomto prípade mieriť brokovnicou
určenou na poľovné účely aj na človeka, a to po celý čas , kým ho neodovzdá polícii
Otázka B.2. - 9:
Manželka podnikateľa spáchala samovraždu zastrelením krátkou guľovou zbraňou, ktorú mal
podnikateľ v legálnej držbe na zbrojný preukaz s oprávnením skupiny „A“. Zanechala
rozlúčkový list, v ktorom okrem iného výslovne uviedla, že sa zastrelí manželovou zbraňou,
aby ho potrestala za manželskú neveru. Je podnikateľ povinný vyhovieť výzve vyšetrovateľa
Policajného zboru, aby zbraň vydal ako vec dôležitú pre trestné konanie? Potrebuje na to
vyšetrovateľ Policajného zboru súhlas prokurátora?
ODPOVEĎ B.2. – 9:
- áno, podnikateľ je povinný vyhovieť výzve vyšetrovateľa PZ, aby zbraň vydal ako vec
dôležitú pre trestné konanie
-
nie, vyšetrovateľ PZ nepotrebuje na to súhlas prokurátora
Otázka B.2. - 10:
Držiteľ zbrojného preukazu s oprávnením skupiny „E“ počul počas návratu zo schválenej
strelnice v tmavej a opustenej uličke v centre mesta volanie o pomoc a následne pristihol
neznámeho muža, ako na zemi zápasí s nejakou ženou. Všetko nasvedčovalo tomu, že sa ju
pokúša znásilniť. Je držiteľ zbrojného preukazu oprávnený použiť na obmedzenie osobnej
slobody neznámeho muža do príchodu príslušníkov Policajného zboru hrozbu namierenou
zbraňou určenou na športovú streľbu?
ODPOVEĎ B.2. – 10:
- áno, držiteľ zbrojného preukazu je oprávnený použiť na obmedzenie osobnej slobody
neznámeho muža do príchodu príslušníkov PZ hrozbu namierenou zbraňou na športové
účely
Otázka B.2. - 11:
Brat držiteľa zbrojného preukazu s oprávnením skupiny „E“ spáchal samovraždu zastrelením
bratovou krátkou guľovou zbraňou. Je držiteľ zbrojného preukazu povinný vydať uvedenú
zbraň na výzvu vyšetrovateľa Policajného zboru odovzdať ako vec dôležitú pre trestné
konanie aj keď zbraň bola riadne zabezpečená podľa zákona o strelných zbraniach a strelive
a brat fyzicky prekonal jej zabezpečenie s úmyslom zbraň použiť pri samovražde. Môže
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
držiteľ zbrojného preukazu odmietnuť vydanie zbrane, pretože zbraň potrebuje na súťaž
v športovej streľbe, ktorá sa má konať o niekoľko dní?
ODPOVEĎ B.2. – 11:
- áno, držiteľ zbrojného preukazu je povinný vydať uvedenú zbraň na výzvu vyšetrovateľa
PZ ako vec dôležitú pre trestné konanie, aj keď zbraň bola riadne zabezpečená
-
nie, držiteľ zbrojného preukazu nemôže odmietnuť vydanie zbrane, aj keď túto potrebuje
na súťaž v športovej streľbe
Otázka B.2. - 12:
Manželka podnikateľa spáchala samovraždu zastrelením krátkou guľovou strelnou zbraňou,
ktorú mal podnikateľ v legálnej držbe na zbrojný preukaz s oprávnením skupiny „A“.
Zanechala rozlúčkový list, v ktorom okrem iného výslovne uviedla, že sa zastrelí manželovou
zbraňou, aby ho potrestala za manželskú neveru. Na miesto činu prišli pracovníci mestskej
polície a podnikateľa vyzvali, aby im odovzdal zbrojný preukaz, nedotýkal sa pištole a nechal
ju na mieste činu do príchodu výjazdovej skupiny Policajného zboru. Sú pracovníci mestskej
polície oprávnení zaistiť miesto činu v rozsahu uvedenom v opise prípadu do príchodu
príslušníkov Policajného zboru?
ODPOVEĎ B.2. – 12:
- áno, pracovníci mestskej polície sú oprávnení zaistiť miesto činu rozsahu uvedenom
v opise prípadu do príchodu príslušníkov PZ
Otázka B.2. - 13:
Trinásťročný chlapec zranil pri hre svojho brata (prestrelil mu svalstvo dolnej končatiny bez
poranenia kosti s práceneschopnosťou asi 14 dní) krátkou guľovou strelnou zbraňou, ktorú
má jeho otec v legálnej držbe na zbrojný preukaz s oprávnením skupiny „A“. Je otec povinný
vyhovieť výzve príslušníka Policajného zboru, aby uvedenú pištoľ vydal ako vec dôležitú pre
trestné konanie? Potrebuje policajt na takúto výzvu súhlas prokurátora?
ODPOVEĎ B.2. – 13:
- áno, otec je povinný vyhovieť výzve príslušníka PZ, aby uvedenú pištoľ vydal ako vec
dôležitú pre trestné konanie
-
nie, policajt nepotrebuje na takúto výzvu súhlas prokurátora
Otázka B.2. - 14:
Trinásťročný chlapec zranil pri hre svojho brata (prestrelil mu svalstvo dolnej končatiny bez
poranenia kosti s práceneschopnosťou asi 14 dní) krátkou guľovou strelnou zbraňou, ktorú
má jeho otec v legálnej držbe na zbrojný preukaz s oprávnením skupiny „B“. Je otec povinný
vydať zbraň pracovníkovi obecnej polície, ktorý sa na základe oznámenia lekára dostavil do
bytu otca a požadoval vydanie pištole ako veci dôležitej pre trestné konanie? Je pracovník
obecnej polície oprávnený uložiť pokutu otcovi za to, že mu odmietne vydať uvedenú
pištoľ?
ODPOVEĎ B.2. – 14:
- nie, otec nie je povinný vydať zbraň pracovníkovi obecnej polície, ktorý sa na základe
oznámenia lekára dostavil do bytu otca a požadoval vydanie pištole ako vec dôležitej pre
trestné konanie
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
-
nie, pracovník obecnej polície nie je oprávnený uložiť pokutu otcovi za to, že mu odmietne
vydať uvedenú pištoľ
Otázka B.2. - 15:
Držiteľ zbrojného preukazu s oprávnením skupiny „D“ cestou do poľovného revíru
spozoroval, ako sa dvaja neznámi mladíci pokúšajú železnou tyčou vylomiť okenicu na
cudzej chate v chatovej oblasti. Je držiteľ zbrojného preukazu oprávnený pod hrozbou
použitia zbrane a s namierenou zbraňou mladíkov obmedziť osobnú slobodu oboch mladíkov
do príchodu príslušníkov Policajného zboru? Je držiteľ zbrojného preukazu v tomto prípade
oprávnený mieriť brokovnicou určenou na poľovné účely na neznámych mladíkov?
ODPOVEĎ B.2. – 15:
- áno, držiteľ zbrojného preukazu je oprávnený pod hrozbou použitia zbrane a
s namierenou zbraňou obom mladíkom obmedziť osobnú slobodu do príchodu
príslušníkov PZ
-
áno, držiteľ zbrojného preukazu je v tomto prípade oprávnený mieriť brokovnicou
určenou na poľovné účely na neznámych mladíkov
Otázka B.2. - 16:
Občan pri čistení krátkej guľovej zbrane, ktorú má v legálnej držbe na zbrojný preukaz s
oprávnením skupiny „A“, si počínal tak neopatrne, že došlo k výstrelu, pričom ťažko zranil
svoju manželku, ktorá pri prevoze do nemocnice zomrela. Vyšetrovateľ Policajného zboru,
ktorý sa dostavil na miesto činu, vyzval občana, aby mu zbraň vydal ako vec dôležitú pre
trestné konanie. Občan tejto výzve odmietol vyhovieť i napriek upozorneniam, že mu môže
byť uložená poriadková pokuta a zbraň mu môže byť odňatá. Je vyšetrovateľ Policajného
zboru oprávnený vydať príkaz na odňatie uvedenej zbrane? Potrebuje na takýto úkon súhlas
prokurátora?
ODPOVEĎ B.2. – 16:
- áno, vyšetrovateľ PZ je oprávnený vydať príkaz na odňatie uvedenej zbrane
-
áno , potrebuje na takýto úkon súhlas prokurátora
Otázka B.2. - 17:
Držiteľ zbrojného preukazu s oprávnením skupiny „D“ cestou do poľovného revíru
spozoroval, ako sa dvaja neznámi mladíci pokúšajú železnou tyčou vylomiť okenicu na
cudzej chate v chatovej oblasti. Je držiteľ zbrojného preukazu oprávnený pod hrozbou
použitia zbrane a s namierenou zbraňou obmedziť osobnú slobodu oboch mladíkov do
príchodu príslušníkov Policajného zboru? Je držiteľ zbrojného preukazu oprávnený mieriť
brokovnicou určenou na poľovné účely na oboch mladíkov mimo poľovného revíru, a to až
do doby ich odovzdania polícii?
ODPOVEĎ B.2. – 17:
- áno, držiteľ zbrojného preukazu je oprávnený pod hrozbou použitia zbrane a
s namierenou zbraňou obmedziť osobnú slobodu oboch mladíkov do príchodu
príslušníkov PZ
- áno, držiteľ zbrojného preukazu je oprávnený mieriť brokovnicou určenou na poľovné
účely na oboch mladíkov mimo poľovného revíru, a to až do doby ich odovzdania polícii
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Otázka B.2. - 18:
Občan pri čistení krátkej guľovej strelnej zbrane legálne držanej na zbrojný preukaz s
oprávnením skupiny „B“, si počínal tak neopatrne, že došlo k výstrelu, pričom ťažko zranil
svoju manželku, ktorá pri prevoze do nemocnice zomrela. Príslušník Policajného zboru, ktorý
sa dostavil na miesto činu, vyzval občana, aby mu zbraň vydal ako vec dôležitú pre trestné
konanie. Občan tejto výzve odmietol vyhovieť i napriek upozorneniam, že mu môže byť
uložená poriadková pokuta a zbraň mu môže byť odňatá. Je vyšetrovateľ Policajného zboru
oprávnený vydať príkaz na odňatie uvedenej zbrane a zároveň zbraň aj sám odňať? Môže
uvedenú zbraň odňať príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru na základe príkazu
na odňatie pištole, ak tento príkaz vydal vyšetrovateľ Policajného zboru?
ODPOVEĎ B.2. – 18:
- áno, vyšetrovateľ PZ je oprávnený vydať príkaz na odňatie uvedenej zbrane a zároveň
zbraň aj sám odňať
- áno, uvedenú zbraň môže odňať príslušník obvodného oddelenia PZ na základe príkazu na
odňatie pištole, ak tento príkaz vydal vyšetrovateľ PZ
Otázka B.2. - 19:
Občan pri čistení krátkej guľovej strelnej zbrane legálne držanej na zbrojný preukaz s
oprávnením skupiny „A“, si počínal tak neopatrne, že došlo k výstrelu, pričom ťažko zranil
svoju manželku, ktorá pri prevoze do nemocnice zomrela. Príslušník Policajného zboru, ktorý
sa dostavil na miesto činu, vyzval občana, aby mu zbraň vydal ako vec dôležitú pre trestné
konanie. Občan tejto výzve odmietol vyhovieť i napriek upozorneniam, že mu môže byť
uložená poriadková pokuta a zbraň mu môže byť odňatá. Môže uvedenú zbraň odňať
príslušník Policajného zboru na základe príkazu na odňatie veci, ak tento príkaz vydal
vyšetrovateľ Policajného zboru? Potrebuje v takomto prípade vyšetrovateľ Policajného zboru
predchádzajúci súhlas prokurátora, aby mohol vydať príkaz na odňatie veci?
ODPOVEĎ B.2. – 19:
- áno, uvedenú zbraň môže odňať príslušník PZ na základe príkazu na odňatie veci, ak tento
príkaz vydal vyšetrovateľ PZ
- áno, vyšetrovateľ PZ v takomto prípade potrebuje predchádzajúci súhlas prokurátora, aby
mohol vydať príkaz na odňatie veci
Otázka B.2. - 20:
Občan pri čistení dlhej guľovej strelnej zbrane legálne držanej na základe zbrojného preukazu
s oprávnením skupiny „D“, si počínal tak neopatrne, že došlo k výstrelu, pričom ťažko zranil
svoju manželku, ktorá pri prevoze do nemocnice zomrela. Vyšetrovateľ Policajného zboru,
ktorý sa dostavil na miesto činu, vyzval občana, aby mu zbraň vydal ako vec dôležitú pre
trestné konanie. Občan tejto výzve odmietol vyhovieť i napriek upozorneniam, že mu môže
byť uložená poriadková pokuta a zbraň mu môže byť odňatá. Môže uvedenú zbraň odňať
príslušník Policajného zboru na základe príkazu na odňatie veci, ak tento príkaz vydal
prokurátor? Je občan povinný strpieť, aby pri odňatí uvedenej zbrane bol aj pracovník
obecného úradu?
ODPOVEĎ B.2. – 20:
- áno, uvedenú zbraň môže odňať príslušník PZ na základe príkazu na odňatie veci, ak tento
príkaz vydal prokurátor
- áno, občan je povinný strpieť, aby pri odňatí uvedenej zbrane bol aj pracovník obecného
úradu
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Otázka B.3. – 1:
Popíšte vlastnými slovami čo je priestupok. Vysvetlite čo sa rozumie pod pojmom
alkoholický nápoj.
ODPOVEĎ B.3. – 1
- priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je
za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny
delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin
-
-
nápoj, ktorý obsahuje akékoľvek množstvo alkoholu (aj liek obsahujúci alkohol)
Otázka B.3. – 2:
Popíšte rozdiel medzi priestupkom spáchaným úmyselne a priestupkom spáchaným
z nedbanlivosti. Vysvetlite aká je tolerancia hladiny alkoholu pri manipulácii so strelnou
zbraňou a strelivom.
ODPOVEĎ B.3. – 2
Priestupok je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ:
a) vedel, že môže svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, ale
bez primeraných dôvodov sa spoliehal na to, že tento záujem neporuší alebo neohrozí,
alebo
b) nevedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, hoci
to vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol
Priestupok je spáchaný úmyselne, ak páchateľ:
a) chcel svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom alebo
b) vedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, a pre
prípad, že ho poruší alebo ohrozí, bol s tým uzrozumený
-
zákon o strelných zbraniach a strelive neuvádza toleranciu hladiny alkoholu - všeobecne
sa uvádza, že pri použití akéhokoľvek alkoholického nápoja držiteľ nesmie manipulovať so
zbraňou (§28 ods. 4 písm. b) zák. č. 190/03 Z.z.)
Otázka B.3. – 3:
Popíšte akého priestupku sa dopúšťa držiteľ zbrojného preukazu, ktorý nosí alebo prepravuje
strelnú zbraň napriek tomu, že požil alkoholický nápoj. Aká mu hrozí sankcia?
ODPOVEĎ B.3. – 3
- priestupku podľa zákona o str. zbraniach a strelive (§ 69 ods. 1 písm. b) za porušenie
ustanovenia § 28 ods. 4 písm.b)
-
pokuta do výšky 50.000,- Sk
Otázka B.3. – 4:
Vlastnými slovami popíšte čo sa rozumie pod pojmom omamné látky, psychotropné látky
a prípravky. Vysvetlite aká je súvislosť týchto pojmov so zákonom o strelných zbraniach
a strelive.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ODPOVEĎ B.3. – 4
- látky, ktoré sú schopné ovplyvniť psychickú a fyzickú závislosť človeka
-
môže ísť o nespoľahlivú osobu (§ 19 ods.2 písm.d) a taktiež nesmie mať pri sebe zbraň
a strelivo alebo manipulovať so zbraňou po požití týchto látok (§ 28 ods.4, písm.b)
Otázka B.3. – 5:
Popíšte vlastnými slovami čo sa rozumie pod pojmom „opakovane uznaný vinným
z priestupku“. Poľovník odchádza z poľovného revíru, pri kontrole bolo zistené, že je pod
vplyvom alkoholického nápoja. Na svoju obranu uvádza, že poľovačka už skončila a on
odchádza domov. Dopustil sa svojim konaním priestupku?
ODPOVEĎ B.3. – 5
- v určitej stanovenej lehote príslušného zákona sa opakovane dopustil priestupku (zákon
o str. zbraniach a strelive stanovuje opakovane v priebehu 2 rokov (§19 ods.2,písm.f)
-
ak má poľovník pri sebe zbraň, dopustil sa priestupku podľa zákona o str. zbraniach
a strelive (§28, ods.4, písm.b)
Otázka B.3. – 6:
Držiteľ zbrojného preukazu sa pri kontrole príslušníkom Policajného zboru odmietol podrobiť
orientačnej dychovej skúške a prípadne lekárskemu vyšetreniu, za účelom zistenia, či pri
manipulácii so zbraňou nie je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky. Akého konania
sa dopúšťa uvedený držiteľ zbrojného preukazu?
ODPOVEĎ B.3. – 6
- priestupku, podľa zákona o str. zbraniach a strelive za porušenie povinnosti držiteľa ZP
tým, že sa odmietol podrobiť tomuto úkonu (§28, ods.1, písm.i)
Otázka B.3. – 7:
Je dôvodom na odňatie zbrojného preukazu ak bola držiteľovi zbrojného preukazu v priebehu
dvoch rokov uložená opakovane pokuta za drobné krádeže? Ak áno, vysvetlite prečo.
ODPOVEĎ B.3. – 7
- ide o priestupok proti majetku, kde podľa zákona o str. zbraniach a strelive držiteľ ZP
prestal spĺňať podmienku spoľahlivosti, čo je dôvodom na odňatie zbrojného preukazu
(§19, ods.2, písm.f)
Otázka B.3. – 8:
Držiteľ skupiny A a F zbrojného preukazu drží spolu desať rôznych zbraní v súkromnej
zbierke a jednu krátku guľovú zbraň na ochranu osoby a majetku v priestoroch rodinného
domu. Počas jeho neprítomnosti mu bola odcudzená krátka guľová zbraň z uzamknutej
zásuvky v pracovni. Akého konania sa dopustil?
ODPOVEĎ B.3. – 8
- dopustil sa priestupku podľa zákona o str. zbraniach a strelive, nakoľko mal viac ako 10
zbraní, ktoré mal mať zabezpečené proti odcudzeniu v trezore (§ 55 ods.1)
Otázka B.3. – 9:
Držiteľ zbrojného preukazu strieľal z malokalibrovej zbrane na opustenom kameňolome,
ktorý je dostatočne oplotený a smer streľby je vykonávaný proti dvadsať metrov vysokej
skalnej stene. Konal držiteľ zbrojného preukazu v súlade so zákonom?
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ODPOVEĎ B.3. – 9
- nekonal v súlade so zákonom, nakoľko porušil povinnosť držiteľa ZP, strieľal na mieste,
kde nemal povolenie (§28, ods.1, písm.n)
Otázka B.3. – 10:
Držiteľ zbrojného preukazu si počas krátkodobého pobytu na súkromnej horskej chate svojho
priateľa zobral so sebou z dôvodu ochrany vlastnej osoby krátku guľovú zbraň, ktorú drží na
skupinu B zbrojného preukazu (miesto držby v preukaze zbrane je jeho trvalé bydlisko).
Zbraň uložil v skriňovom trezore, ktorý používa jeho priateľ na svoje poľovné zbrane.
Dopustil sa uvedený držiteľ zbrane priestupku? Ak áno, vysvetlite prečo.
ODPOVEĎ B.3. – 10
- dopustil sa priestupku, nakoľko prepravoval zbraň na miesto, ktoré nemal zapísané v ZP
(§28, ods.2, písm.f) a nepožiadal o súhlas policajný útvar (§28, ods.3)
Otázka B.3. – 11:
Držiteľovi skupiny D zbrojného preukazu počas dopĺňania pohonných hmôt na čerpacej
stanici odcudzil neznámy páchateľ dlhú guľovú zbraň, ktorú prepravoval do poľovného
revíru, za účelom poľovačky. Zbraň mal uloženú v neuzamknutom motorovom vozidle na
zadnom sedadle v koženom puzdre. Vozidlo nebolo uzamknuté, nakoľko sa vzdialil len
k pokladni a z tejto mal priamy výhľad na vozidlo. Dopustil sa priestupku, ak áno, vysvetlite
prečo?
ODPOVEĎ B.3. – 11
-
dopustil sa priestupku, nakoľko dostatočne nezabezpečil zbraň proti odcudzeniu tým, že
neuzamkol motorové vozidlo od ktorého sa vzdialil aj keď mal priamy výhľad na vozidlo
(§28, ods.1, písm.b) – v nadväznosti na §23, ods.2 zák.č.315/96 Z.z. o premávke na
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, vodič, ktorý sa chce vzdialiť od
vozidla je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohla neoprávnene použiť iná
osoba
Otázka B.3. – 12:
Držiteľ zbrojného preukazu s miestom trvalého pobytu v Bratislave je držiteľom nákupného
povolenia na nadobudnutie krátkej guľovej zbrane. Počas svojho dovolenkového pobytu v
Michalovciach nadobudol na uvedené nákupné povolenie v predajni zbraní pištoľ kalibru
9 mm. Vzhľadom k tomu, že jeho pobyt v Michalovciach trval ešte dva týždne od dátumu
nadobudnutia zbrane a vzdialenosť do miesta trvalého pobytu bola značná, rozhodol sa
doručiť diel A nákupného povolenia a zaevidovať zbraň až po príchode z dovolenky. Porušil
svojím konaním povinnosť ustanovenú v zákone?
ODPOVEĎ B.3. – 12
- áno porušil, lebo do 7 dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane je povinný doručiť
diel A nákupného povolenia a predložiť zbraň na zaevidovanie policajnému útvaru.
(§11,ods.6)
Otázka B.3. – 13:
Držiteľ zbrojného preukazu skupiny D s miestom trvalého pobytu v Bratislave počas svojho
dovolenkového pobytu v Michalovciach nadobudol od priateľa na základe kúpno-predajnej
zmluvy poľovnú zbraň kategórie C. Vzhľadom k tomu, že jeho pobyt v Michalovciach trval
ešte dva týždne od dátumu nadobudnutia zbrane a vzdialenosť do miesta trvalého pobytu bola
značná, rozhodol sa ohlásiť a zaevidovať zbraň až po príchode z dovolenky. Porušil svojím
konaním povinnosť ustanovenú v zákone?
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ODPOVEĎ B.3. – 13
- áno porušil, lebo do 7 dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane je povinný ohlásiť
nadobudnutie zbrane kateg. C na policajný útvar, ktorý vydal zbrojný preukaz (§12,
ods.2)
Otázka B.3. – 14:
Žiadateľ o vydanie zbrojného preukazu, ktorý žil pred podaním žiadosti v priebehu
posledných desať rokov tri roky v zahraničí, na základe tvrdenia, že štát v ktorom sa trvale
zdržiaval mu nevydal doklad obdobný odpisu registra trestov, predložil čestné vyhlásenie
o tom, že nebol v cudzine uznaný vinným z trestného činu, pre ktorý nemôže byť považovaný
za bezúhonného. Čoho sa dopustil žiadateľ v prípade, že sa uvedené čestné vyhlásenie
nezakladá na pravde?
ODPOVEĎ B.3. – 14
- dopustil sa priestupku podľa zákona o str. zbraniach a strelive, nakoľko urobil čestné
prehlásenie, ktoré sa nezakladá na pravde (§69, ods.1, písm.c)
Otázka B.3. – 15:
Držiteľ zbrojného preukazu na dvore svojho rodinného domu čistil svoju športovú pištoľ
kalibru 22 Short. Počas jej rozoberania došlo k náhodnému výstrelu so zbrane. Strela zasiahla
osobné motorové vozidlo parkujúce v susednom dvore. Na vozidle vzhľadom k značnej
vzdialenosti spôsobila nepatrnú škodu. Akého konania sa dopustil držiteľ zbrane?
ODPOVEĎ B.3. – 15
- dopustil sa priestupku podľa zákona o str. zbraniach a strelive, nakoľko nebola zvýšená
opatrnosť pri manipulácii so zbraňou (§28, ods.1, písm.a)
Otázka B.3. – 16:
Držiteľ zbrojného preukazu skupiny A pri prechádzke v odľahlom lese zastrelil túlavého psa,
ktorý ho vážne ohrozoval. Vzhľadom k tomu, že v blízkom okolí nenašiel jeho majiteľa
a podľa svojho uváženia nespôsobil streľbou žiadnu škodu, rozhodol sa uvedenú udalosť
neoznamovať. Akého konania sa dopustil držiteľ zbrojného preukazu?
ODPOVEĎ B.3. – 16
- dopustil sa priestupku podľa zákona o str. zbraniach a strelive, pretože porušil povinnosť,
že bezodkladne neoznámil najbližšiemu policajnému útvaru použitie zbrane v krajnej
núdzi (§28, ods.1, písm j)
Otázka B.3. – 17:
Pracovník súkromnej bezpečnostnej služby, ktorý je držiteľom skupiny A a C zbrojného
preukazu počas výkonu zamestnania nosí viditeľne na opasku uniformy v puzdre krátku
guľovú zbraň držanú na skupinu A zbrojného preukazu. Akého konania sa dopúšťa?
ODPOVEĎ B.3. – 17
- dopustil sa priestupku podľa zákona o str. zbraniach a strelive, pretože porušil povinnosť,
že nesmie viditeľne nosiť zbraň na skupinu A (§28, ods.4, písm.e)
Otázka B.3. – 18:
Držiteľ skupiny A zbrojného preukazu zveril na strelnici priateľovi, ktorý sa pripravuje na
skúšku odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, krátku guľovú zbraň za
účelom praktického streleckého výcviku. Držiteľ zbrojného preukazu musel na krátku dobu
z dôvodu vybavenia súrneho telefonátu opustiť priestory strelnice. Nakoľko sa v priestore
strelnice nenachádzala žiadna iná osoba, ponechal zbraň priateľovi, aby mohol neprerušene
ďalej strieľať. Bolo konanie držiteľa zbrojného preukazu v súlade so zákonom? Dopustil sa
svojím konaním priestupku?
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ODPOVEĎ B.3. – 18
- konanie držiteľa ZP nebolo v súlade so zákonom, dopustil sa priestupku, nakoľko počas
zverenia zbrane na strelnici musí byť prítomný pri osobe, ktorej zbraň zveril alebo mal
zabezpečiť prítomnosť osoby, ktorá má ZP alebo zodpovednú osobu držiteľa zbrojnej
licencie (§56, ods.4)
Otázka B.3. – 19:
Držiteľ skupiny D zbrojného preukazu vyváža cez štátnu hranicu dva kusy dlhých guľových
zbraní, ktoré má legálne v držbe, za účelom poľovačky v zahraničí. Vývoz a opätovný dovoz
zbraní riadne oznámil 6 dní pred jeho vykonaním na policajnom útvare, kde má zbrane
zaevidované. Počas prekračovania štátnej hranice však neoznámil vývoz týchto zbraní
príslušníkovi útvaru policajného zboru, ktorý vykonáva hraničnú kontrolu na hraničnom
priechode. Akého konania sa dopustil?
ODPOVEĎ B.3. – 19
- dopustil sa priestupku podľa zákona o str. zbraniach a strelive tým, že neoznámil vývoz
týchto zbraní príslušníkovi policajného zboru na hraničnom priechode (§48, ods.1)
Otázka B.3. – 20:
Držiteľ zbrojného preukazu, ktorý má v držbe jednu krátku guľovú zbraň držanú na skupinu B
zbrojného preukazu, bol vyzvaný na predloženie zbrane na overenie autorizovanej osobe,
nakoľko od posledného overenia uplynula lehota 10 rokov. Vzhľadom k tomu, že z uvedenej
zbrane od jej zakúpenia nevystrelil ani jeden výstrel a zbraň bola prakticky nová, rozhodol sa
nepredložiť ju na overenie autorizovanej osobe. Nakoľko policajný útvar neobdržal ani po
uplynutí stanovenej lehoty 60 dní oznámenie autorizovanej osoby o overení zbrane, vyzval
držiteľa zbrane na jej predloženie za účelom vykonania kontroly overenia zbrane. Pri
predložení zbrane na kontrolu, odovzdal jej držiteľ spolu so zbraňou aj čestné vyhlásenie, že
z uvedenej zbrane nebolo vystrelené a teda jedná sa o novú zbraň. Konal držiteľ zbrane
v súlade so zákonom? Dopustil sa svojím konaním priestupku? Ak áno, popíšte akého.
ODPOVEĎ B.3. – 20
- nekonal v súlade so zákonom, dopustil sa priestupku, nakoľko na výzvu policajného
útvaru nepredložil zbraň na overenie autorizovanej osobe po uplynutí 10 ročnej lehoty od
jej posledného overenia (§38, ods.1)
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Otázka B.4. - 1:
Príslušníci Policajného zboru predvádzajú na útvar Policajného zboru vodiča, ktorý mal
dopravnú nehodu. Vodič, ktorý je držiteľ zbrojného preukazu skupiny A má pri sebe krátku
guľovú zbraň. Sú policajti oprávnení počas predvádzania vodičovi túto pištoľ odňať, aj keď ju
má v legálnej držbe? Ak nie, vysvetlite prečo.
ODPOVEĎ B.4. – 1
- áno, policajti sú oprávnení počas predvádzania vodičovi túto pištoľ odňať, aj keď ju má pri
sebe legálne
Otázka B.4. - 2:
Máte zbrojný preukaz s oprávnením nosiť zbraň a strelivo na ochranu osoby a majetku. Je
príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky oprávnený odňať vám
zbraň pri vstupe do objektov ústavu na výkon väzby alebo nápravnovýchovného ústavu? Ak
nie, vysvetlite prečo.
ODPOVEĎ B.4. – 2
- áno, príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže SR je oprávnený odňať zbraň pri vstupe
do objektov ústavu na výkon väzby a nápravnovýchovného ústavu
Otázka B.4. - 3:
Príslušníci Železničnej polície Slovenskej republiky predvádzajú z vlaku na železničnú
stanicu na útvar Železničnej polície Slovenskej republiky držiteľa zbrojného preukazu s
oprávnením nosiť zbraň na ochranu osoby a majetku, aby s ním spísali zápisnicu o podaní
vysvetlenia. Sú oprávnení odňať mu zbraň počas predvádzania, napriek tomu, že ju má
legálne pri sebe na základe platného zbrojného preukazu? Ak nie, vysvetlite prečo.
ODPOVEĎ B.4. – 3
- áno, príslušníci Železničnej polície sú oprávnení odňať pištoľ počas predvádzania, hoci ju
má legálne pri sebe na základe platného zbrojného preukazu
Otázka B.4. - 4:
Príslušníci vojenskej polície predvádzajú na vojenský útvar civilnú osobu, ktorá je držiteľom
zbrojného preukazu s oprávnením nosiť zbraň, lebo osoba sa nachádzala v priestore, kde
prebiehala vojenská akcia. Sú vojenskí policajti oprávnení odobrať jej počas predvádzania
pištoľ, ktorú má legálne pri sebe na základe platného zbrojného preukazu? Ak nie, vysvetlite
prečo.
ODPOVEĎ B.4. – 4
- áno, vojenská polícia je oprávnená odobrať počas predvádzania zbraň, ktorú má osoba
legálne pri sebe na základe platného zbrojného preukazu
Otázka B.4. - 5:
Pracovníci obecnej polície zadržali na ulici skupinu podnapitých občanov, ktorí rozbíjali
reklamné pútače a prevracali popolnice. Jeden z občanov má pri sebe pištoľ, ktorú je
oprávnený nosiť na základe platného zbrojného preukazu. Sú pracovníci obecnej polície
oprávnení túto pištoľ občanovi odobrať? Ak nie, vysvetlite prečo.
ODPOVEĎ B.4. – 5
- áno, pracovníci obecnej polície sú oprávnení túto pištoľ občanovi odobrať
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Otázka B.4. - 6:
Občan Slovenskej republiky držiteľ zbrojného preukazu s oprávnením držať zbraň a strelivo
na športové účely kúpil v Rakúsku perkusný päťranový revolver. Pri prechode štátnych hraníc
nepredložil na oddelení hraničnej kontroly na hraničnom priechode zbrojný sprievodný list.
Colné orgány pri colnej prehliadke revolver objavili. Sú colné orgány oprávnené revolver
zaistiť ako ostatný tovar podliehajúci clu?
ODPOVEĎ B.4. – 6
- áno, colné orgány sú oprávnené perkusný revolver zaistiť ako ostatný tovar podliehajúci
clu
Otázka B.4. - 7:
Ste držiteľ zbrojného preukazu, ktorý Vás oprávňuje držať zbrane na poľovné účely. Kúpili
ste od iného držiteľa zbrojného preukazu, ktorý býva mimo okresu vášho pobytu brokovú
poľovnú zbraň kategórie C. Potrebujete na prepravu uvedenej zbrane do miesta svojho pobytu
za účelom ohlásenia zbrane osobitné povolenie policajného útvaru, alebo Vám stačí zbrojný
preukaz a doklad o nadobudnutí zbrane?
ODPOVEĎ B.4. – 7
- na prepravu brokovnice nie je potrebné osobitné povolenie policajného útvaru, stačí ZP
a doklad o nadobudnutí zbrane.
Otázka B.4. - 8:
Držiteľ zbrojného preukazu, ktorý má oprávnenie nosiť zbraň na ochranu osoby a majetku,
kúpi na burze od neznámeho muža samonabíjaciu pištoľ kalibru 9 mm Luger, za výhodnú pre
neho cenu, s úmyslom dať si ju zaevidovať na policajnom útvare. Pri odchode z burzy ho
skontroloval na základe neskrytého nosenia uvedenej zbrane príslušník Policajného zboru a na
mieste mu zbraň zaistil. Po podaní vysvetlenia mu zbraň odmietol vydať s odôvodnením, že
ju predbežne zaisťuje na ďalšie konanie a držiteľovi zbrojného preukazu o tom vydal
potvrdenie. Sú policajti oprávnení predbežne zaistiť zbraň? Vysvetlite prečo.
ODPOVEĎ B.4. – 8
- policajti sú oprávnení predbežne zaistiť zbraň, nakoľko išlo o porušenie predpisov a úseku
zbraní a streliva a to spôsob nadobudnutia. Pištoľ bol nezákonne bez povolenia polície
a nákupného povolenia a taktiež môže ísť o trestný čin nedovoleného ozbrojovania
Otázka B.4. - 9:
Policajný útvar doručil držiteľovi zbrojného preukazu rozhodnutie o zaistení zbrojného
preukazu, zbrane a preukazu zbrane s odôvodnením, že bolo voči nemu začaté trestné stíhanie
pre úmyselný trestný čin. Je policajný útvar v prípade nesplnenia povinnosti v uvedenom
rozhodnutí oprávnený zbrojný preukaz, zbraň a preukaz zbrane odňať? Ak áno, vysvetlite na
základe čoho?
ODPOVEĎ B.4. – 9
- áno, policajný útvar je oprávnený uvedené veci odňať na základe zákona 171/93 Z.z.
o Policajnom zbore, §21
Otázka B.4. - 10:
Držiteľ zbrojného preukazu s oprávnením nosiť zbraň na ochranu osoby a majetku bol
predvádzaný príslušníkmi Železničnej polície Slovenskej republiky z vlaku na železničnú
stanicu. Počas predvádzania policajtov upozornil, že má pri sebe legálne držaný revolver, ale
do rúk im ho nedá, lebo má platný zbrojný preukaz. Policajti ho násilím odzbrojili a keďže
kládol aktívny odpor, založili mu putá. Po prepustení z útvaru Železničnej polície Slovenskej
republiky mu vydali potvrdenie o odňatí zbrane a zbraň mu odmietli vrátiť. Sú príslušníci
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Železničnej polície Slovenskej republiky oprávnení takto postupovať? Ak nie, vysvetlite
prečo.
ODPOVEĎ B.4. – 10
- áno, príslušníci Železničnej polície SR sú oprávnení takto postupovať
Otázka B.4. - 11:
Súkromný detektív prišiel na základe písomného predvolania na okresný súd vypovedať ako
svedok a mal pri sebe pištoľ, ktorú je oprávnený nosiť na ochranu osoby a majetku. Pri vstupe
do budovy okresného súdu ho kontrolovali príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže
Slovenskej republiky a oznámili mu, že pištoľ mu musia odňať a to po dobu, kým sa bude
zdržiavať v súdnej budove. Sú príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej
republiky oprávnení odňať súkromnému detektívovi pištoľ, ktorú nosí na základe platného
zbrojného preukazu a preukazu zbrane? Ak nie, vysvetlite prečo.
ODPOVEĎ B.4. – 11
- áno, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže SR sú oprávnení odňať súkromnému
detektívovi pištoľ, ktorú nosí na základe platného zbrojného preukazu a preukazu zbrane.
Otázka B.4. - 12:
Vojenská polícia zakročila proti skupine vojakov a civilov, ktorí sa medzi sebou bili na
železničnej stanici, pričom došlo k zraneniu dvoch civilov a jedného vojaka, rozbili vchodové
dvere a poškodili zariadenia čakárne (škoda cca 10 000,- Sk). Vojenská polícia predvádzala
vojakov aj civilov na najbližší útvar Policajného zboru. Jednému z civilov odobrala pištoľ,
ktorú tento držal len na základe nákupného povolenia, zbrojný preukaz mal vydaný na
nosenie revolvera a držanie dvoch guľovníc na poľovné účely. Bola vojenská polícia
oprávnená odobrať zbraň občanovi? Ak nie, vysvetlite prečo.
ODPOVEĎ B.4. – 12
- áno, vojenská polícia bola oprávnená odobrať zbraň občanovi
Otázka B.4. - 13:
Vojenská polícia zakročila proti skupine vojakov, ktorí sa zúčastnili ruvačky s prívržencami
hnutia skínov. Vojaci pri ruvačke použili vojenské opasky a skíni reťaze. Jeden zo skínov mal
pri sebe nabitú pištoľ. Vojenská polícia predvádzala skínov na najbližší útvar Policajného
zboru, pričom uvedenému skínovi odobrala zbraň. Bola vojenská polícia oprávnená odobrať
zbraň civilnej osobe - skínovi? Ak nie, vysvetlite prečo.
ODPOVEĎ B.4. – 13
- áno, vojenská polícia bola oprávnená odobrať zbraň civilnej osobe – skínovi
Otázka B.4. - 14:
Pracovníci mestskej polície zadržali občana, ktorý bol v značne podnapitom stave, a pokúšal
sa násilím otvoriť cudzie motorové vozidlo v domnienke, že ide o jeho vlastné vozidlo. Počas
predvádzania občana na najbližší útvar Policajného zboru mu pracovníci mestskej polície
zaistili pištoľ, ktorú mal pri sebe na základe zbrojného preukazu s oprávnením nosiť uvedenú
pištoľ na ochranu osoby a majetku. Boli pracovníci mestskej polície oprávnení občanovi
zaistiť zbraň? Ak nie, vysvetlite prečo.
ODPOVEĎ B.4. – 14
- áno, pracovníci mestskej polície boli oprávnení podnikateľovi zaistiť zbraň počas
predvádzania
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Otázka B.4. - 15:
Držiteľa zbrojného preukazu s oprávnením nosiť revolver na ochranu osoby a majetku
kontrolovala počas policajnej akcie zameranej na zadržanie páchateľa ozbrojenej lúpeže
hliadka Policajného zboru. Keďže nemal pri sebe žiadny preukaz totožnosti, ale mal revolver
a platný zbrojný preukaz, policajti ho predviedli na útvar Policajného zboru za účelom
zistenia jeho totožnosti. Sú policajti oprávnení držiteľovi zbrojného preukazu počas
predvádzania zaistiť uvedený revolver? Ak nie, vysvetlite prečo.
ODPOVEĎ B.4. – 15
- áno, policajti sú oprávnení držiteľovi ZP počas predvádzania zaistiť uvedený revolver
Otázka B.4. - 16:
Držiteľ zbrojného preukazu s oprávnením nosiť pištoľ na ochranu osoby a majetku a držať
guľovnicu na poľovné účely cestoval na poľovačku vlakom s oboma zbraňami. Keďže
odmietol sprievodcovi preukázať, že nemá guľovnicu nabitú, sprievodca privolal hliadku
Železničnej polície Slovenskej republiky. Tá počas kontroly zistila, že uvedený občan si
zabudol doma všetky osobné doklady a má pri sebe len platný zbrojný preukaz, preukazy
zbraní a obe zbrane. Príslušníci Železničnej polície mu chceli počas predvádzania za účelom
zistenia totožnosti zbrane odobrať. Sú príslušníci Železničnej polície v takomto prípade
oprávnení odobrať zbraň? Ak nie, vysvetlite prečo.
ODPOVEĎ B.4. – 16
- áno, príslušníci Železničnej polície sú oprávnení pri predvádzaní odobrať zbrane
Otázka B.4. - 17:
Pracovníci mestskej polície zisťovali totožnosť poľovníka, ktorý sa vracal z poľovačky, pred
jeho domom, pretože zaparkoval svoje vozidlo na trávniku na verejnom priestranstve. Okrem
iného kontrolovali, či má vybitú guľovnicu a rozhodli sa skontrolovať uloženie ďalších
zbraní, ktoré poľovník mal vo svojom dome na základe platného zbrojného preukazu s
oprávnením nosiť pištoľ na ochranu osoby a majetku a držať jednu guľovnicu a brokovnicu
na poľovné účely. Sú pracovníci mestskej polície oprávnení vykonať takúto kontrolu? Ak nie,
vysvetlite prečo.
ODPOVEĎ B.4. – 17
- nie, pracovníci mestskej polície nie sú oprávnení vykonať takúto kontrolu, dozor nad
dodržiavaním ustanovení zákona o str. zbraniach a strelive a predpisov na jeho
vykonanie, vykonáva policajný útvar
Otázka B.4. - 18:
Pracovníci mestskej polície prišli do bytu občana, ktorý má v ňom uložené zbrane na základe
platného zbrojného preukazu s oprávnením nosiť revolver na ochranu osoby a majetku a držať
guľovnicu na poľovné účely. Uviedli, že prišli prekontrolovať uloženie zbraní, pretože sused
uvedeného občana im oznámil, že občanov desaťročný syn mieril guľovnicou z obloka do
susedovho dvora. Sú pracovníci mestskej polície v tomto prípade oprávnení vykonať kontrolu
uloženia zbraní a ich zabezpečenia pred zneužitím nepovolanou osobou? Ak nie, vysvetlite
prečo.
ODPOVEĎ B.4. – 18
- nie, pracovníci mestskej polície nie sú oprávnení v tomto prípade vykonať kontrolu
uloženia zbraní a ich zabezpečenia pred zneužitím nepovolenou osobou. Dozor nad
dodržiavaním ustanovení zákona o str. zbraniach a strelive a predpisov na jeho
vykonávanie, vykonáva policajný útvar
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Otázka B.4. - 19:
Pracovníci mestskej polície odobrali 16-ročnému mladíkovi vzduchovku, na ktorú sa
nevzťahuje povoľovacie konanie a evidenčná povinnosť, pretože ňou zastrelil susedovi
sliepku. Vzduchovka je však vlastníctvom mladíkovho otca, ktorý má vydaný zbrojný
preukaz s oprávnením nosiť pištoľ na ochranu osoby a majetku a držať brokovnicu na
poľovné účely. Sú pracovníci mestskej polície v tomto prípade oprávnení odňať vzduchovku?
Ak nie, vysvetlite prečo.
ODPOVEĎ B.4. – 19
- áno, pracovníci mestskej polície sú oprávnení v tomto prípade odňať vzduchovku
Otázka B.4. - 20:
Príslušníci Policajného zboru kontrolovali poľovníka idúceho na poľovačku s brokovnicou.
Pri kontrole zistili, že poľovník má pri sebe aj nabitú pištoľ, ktorú je oprávnený nosiť na
ochranu osoby a majetku. Značka a výrobné číslo brokovnice, ktorú poľovník mal pri sebe,
však nesúhlasili s údajmi v preukaze zbrane. Sú policajti oprávnení odňať poľovníkovi obidve
zbrane, alebo len jednu z nich? Vysvetlite prečo.
ODPOVEĎ B.4. – 20
- policajti sú oprávnení odňať poľovníkovi obidve zbrane, do rozhodnutia ďalšieho postupu
príslušného orgánu na základe zisteného skúmania pôvodu brokovnice.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Otázka C.- 1:
Čo sú podľa zákona hlavné časti zbrane? Vymenujte ich. Opíšte postup pri vybíjaní zbrane v
miestnosti, kde sa nachádza viac osôb.
ODPOVEĎ C. – 1
- hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, valec revolvera, mechanizmus záveru
- vybrať zásobník a presvedčiť sa, či v nábojovej komore nie je zasunutý náboj, spustiť bicí
mechanizmus, celý úkon robiť v smere, kde nie sú žiadne osoby, aby nedošlo k ich
ohrozeniu
Otázka C.- 2:
Aký je rozdiel v konštrukcii pištole a revolvera? Ak ste sa presvedčili, že zbraň je vybitá,
možno touto zbraňou (nenabitou) pri tréningu mieriť na osobu? Aké ďalšie zásady je nutné
dodržiavať (vzdialenosť, vek a pod.)?
ODPOVEĎ C. – 2
- pištoľ – krátka guľová zbraň, ktorá môže byť jednovýstrelová alebo samonabíjacia so
zásobníkom v rukoväti
- revolver – krátka guľová zbraň s pevnou hlavňou a otáčajúcim sa valcom s nábojovými
komorami, ktoré sa pri streľbe natáčajú oproti vývrtu hlavne
- v žiadnom prípade, aj s nenabitou zbraňou sa nesmie mieriť na osobu bez žiadnych zásad
Otázka C.- 3:
Je možné vzduchovku prerobenú na malokalibrové náboje používať na športové účely? Je
možná streľba mimo schválenej strelnice? Ak áno tak z akých strelných zbraní a na čo je
povinný dbať ten, kto z takýchto strelných zbraní strieľa?
ODPOVEĎ C. – 3
- vzduchovku prerobenú na malokalibrové náboje nie je možné používať na športové účely,
takto prerobená sa stáva nedovolenou zbraňou
- mimo schválenej strelnice nie je možné strieľať (výnimku môže udeliť policajný útvar pri
rôznych streleckých podujatiach, jednorázovo) pri dodržaní všetkých bezpečnostných
opatreniach
Otázka C.- 4:
Vysvetlite konštrukčné rozdiely medzi dlhou a krátkou guľovou zbraňou. Je povolené
"priniesť si na strelnicu v zime na zahriatie alkoholický nápoj", aj keď je určený len na
vlastnú spotrebu?
ODPOVEĎ C. – 4
- dlhá zbraň sa pri streľbe ovláda oboma rukami, krátka zbraň sa pri streľbe ovláda
jednou rukou, konštrukčné rozdiely sú aj vo veľkosti zbraní
- nie, na strelnici sa zakazuje podávať, predávať alkohol, nápoje, alebo inak umožňovať ich
používanie
Otázka C.- 5:
Môže držiteľ zbrane upravovať strelivo do vlastnej zbrane? Ak áno, vysvetlite, v čom spočíva
úprava. Môže na strelnici cvične strieľať aj osoba mladšia ako 21 rokov? Ak áno, vysvetlite,
za akých podmienok.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ODPOVEĎ C. – 5
- nie, upravovať strelivo nemôže, úpravou sa stáva nedovoleným strelivom
- áno, pod dohľadom osoby, ktorá je držiteľom ZP alebo zodpovednej osoby zbrojnej
licencie, osoby od 12-18 rokov pod dohľadom držiteľa ZP staršieho ako 25 rokov a je
držiteľom ZP najmenej 3 roky
Otázka C.- 6:
Kto a na aké účely môže prebíjať strelivo? Vlastnými slovami vysvetlite, v čom spočíva
prebíjanie streliva. Môže na strelnici cvične strieľať aj osoba, ktorá nemá zbrojný preukaz?
Ak áno, vysvetlite, za akých podmienok.
ODPOVEĎ C. – 6
- pre vlastnú potrebu na športové a poľovné účely.
- prebíjanie streliva je vlastne osadenie nábojnice zápalkou, naplnenie prachovou náplňou
a zakruženie strely na krčok nábojnice – použijú sa nové alebo už použité komponenty
- osoby, ktoré nie sú držiteľmi zbrojného preukazu, môžu strieľať len na schválenej strelnici
pod dohľadom držiteľa ZP alebo zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie
Otázka C.- 7:
Vlastnými slovami vysvetlite, čo je to vzduchovka, plynovka a vetrovka a kedy je potrebné na
držanie týchto zbraní povolenie (zbrojný preukaz).
ODPOVEĎ C. – 7
- vzduchovka – dlhá zbraň, v ktorej sa strela uvádza do pohybu tlakom vzduchu stlačeného
pružinou prostredníctvom piestu
plynovka – v podstate vetrovka, v ktorej sa namiesto vzduchu používa iný plyn,
najčastejšie kysličník uhličitý
vetrovka – dlhá zbraň, v ktorej sa strela uvádza do pohybu tlakom vzduchu vypusteného
z tlakovej nádoby
Povolenie na tieto zbrane je potrebné, ak kinetická energia strely na ústi hlavne je vyššia
ako 15 J (džaulov).
Otázka C.- 8:
Vlastnými slovami opíšte konštrukčné rozdiely medzi poplašnou a štartovacou zbraňou, na
ktorú treba povolenie (zbrojný preukaz), a poplašnou a štartovacou zbraňou, ktorú možno
držať alebo nosiť bez povolenia. Vlastnými slovami vysvetlite, čo je to zámerná, námerná a
výstrelná.
ODPOVEĎ C. – 8
- Na poplašnú a štartovaciu zbraň , ktorá má výšľahový otvor v osi hlavne a kinetická
energia strely na ústi hlavne je vyššia ako 15 J (džaulov) treba ZP. Na poplašnú
a štartovaciu zbraň, ktorá nemá výšľahový otvor v osi hlavne netreba ZP
- Zámerná – spojnica oka, mieridiel a zámerného bodu
Námerná - priamka predstavujúca predĺženie osi hlavne pri zamierení pred výstrelom
Výstrelná - priamka predstavujúca predĺženie osi hlavne v okamihu výstrelu
Otázka C.- 9:
Opíšte konštrukciu náboja so stredovým zápalom, okrajovým zápalom a ihlovým zápalom
(Lefancheux). Opíšte zásady bezpečnej manipulácie s krátkou guľovou zbraňou pred čistením
po skončení streľby.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ODPOVEĎ C. – 9
- náboj so stredovým zápalom – zápalná zlož umiestnená v stredne dna nábojnice na
nákovke /kovadlinke/
náboj s okrajovým zápalom – zápalná zlož je umiestnená v dutom okraji dna nábojnice
náboj s ihlovým zápalom – zo spodu resp. z boku dna nábojnice vyčnieva ihla, ktorá
inicuje zápalnú zlož
- vyberieme zásobník, skontrolujeme, či nemáme v nábojovej komore náboj, dáme ranu
istoty, u revolvera vysunieme valec a vyberieme nábojnice prípadne náboje, ktoré vo valci
ostali, dáme ranu istoty, toto prevádzame na miestach, kde neohrozíme bezpečnosť iných
osôb, až potom môžeme začať čistiť zbraň
Otázka C.- 10:
Aké podmienky musí spĺňať plynová zbraň (napríklad vzduchovka), aby na jej držanie nebolo
potrebné povolenie (zbrojný preukaz)? Vlastnými slovami opíšte, čo je to dráha strely,
zámerný bod a zámerný uhol.
ODPOVEĎ C. – 10
- aby na držanie plynovej zbrane – vzduchovky nebolo potrebné povolenie musí kinetická
energia strely dosahovať na ústi hlavne do 15 J (džaulov)
- dráha strely – krivka, ktorú opisuje strela vo vzduchu. Delí sa na vzostupný oblúk /časť
dráhy strely od bodu výstrelu k vrcholu a zostupný oblúk /časť dráhy od vrcholu do bodu
dopadu/
zámerný bod – bod, na ktorý pred výstrelom zamierujeme
zámerný uhol – uhol zovretý zámernou a námernou
Otázka C.- 11:
Vlastnými slovami opíšte rozdiely medzi guľovnicou, brokovnicou a flobertkou. Je potrebné
na držanie flobertky zbrojný preukaz? Vlastnými slovami opíšte, ako by ste vo svojom byte
(dome) uložili guľovnicu a strelivo do nej tak, aby nedošlo k ich odcudzeniu alebo zneužitiu.
ODPOVEĎ C. – 11
- guľovnica – zbraň s drážkovým vývrtom hlavne, určená na streľbu guľovými nábojmi.
Vývrt hlavne má spravidla štyri polia a štyri drážky usporiadané do závitu, ktoré dávajú
strele potrebnú rotáciu, čím zlepšujú presnosť strely a zvyšujú dostrel zbrane
brokovnica – strelná zbraň, ktorej hlaveň má hladký vývrt. Je určená prevažne na streľbu
brokovými nábojmi
flobertka – jednohlavňová alebo dvojhlavňová dlhá zbraň na flobertkový náboj
s okrajovým zápalom. Hlaveň s hladkým vývrtom je určená na brokový náboj, ale môže sa
strieľať aj guľovým nábojom. Na flobertku je potrebné povolenie /zbrojný preukaz/ ak
energia strely je nad 7,5 J (džaulov)
- zbrane a strelivo uložíme oddelene a uzamkneme ich. Ak strelivo nemôžeme uložiť
v oddelenej miestnosti, v skrini alebo debni, musí sa uzamknúť samostatným zámkom
Otázka C.- 12:
Vlastnými slovami opíšte, aký je rozdiel medzi expanzným prístrojom, ktorý má výšľahový
otvor v osi hlavne, a expanzným prístrojom, ktorý nemá výšľahový otvor v osi hlavne.
Vysvetlite, čo je to zámerný bod a zámerný uhol.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ODPOVEĎ C. – 12
- ide o prístroje skonštruované výhradne na použitie streliva určené do expanzných zbraní.
Prístroj môže mať výšľahový otvor v osi hlavne alebo mimo osi hlavne t.j. zboku alebo na
vrchnej časti hlavne
- zámerný bod – bod, na ktorý pred výstrelom zamierujeme
zámerný uhol – uhol zovretý zámernou a námernou
Otázka C.- 13:
Čo je to plynová zbraň? Vlastnými slovami opíšte rozdiel medzi vzduchovkou, plynovkou a
vetrovkou. Kedy sa na plynovú zbraň vzťahuje povoľovacie konanie a evidenčná povinnosť,
t.j. kedy na ich nosenie alebo držanie treba zbrojný preukaz? Vysvetlite, čo je to úroveň ústia,
uhol zdvihu a uhol výstrelu.
ODPOVEĎ C. – 13
- plynová zbraň – na uvedenie strely do pohybu využíva vzduch alebo iný stlačený plyn
mechanickým spôsobom
vzduchovka – dlhá zbraň, v ktorej sa strela uvádza do pohybu tlakom vzduchu stlačeného
pružinou prostredníctvom piestu
plynovka – v podstate vetrovka, v ktorej sa namiesto vzduchu používa iný plyn,
najčastejšie kysličník uhličitý
vetrovka – dlhá zbraň, v ktorej sa strela uvádza do pohybu tlakom vzduchu vypusteného
z tlakovej nádoby
- na plynovú zbraň sa vzťahuje povoľovacie konanie a evidenčná povinnosť, ak kinetická
energia strely na ústi hlavne je vyššia ako 15 J (džaulov)
- úroveň ústia – vodorovná rovina preložená stredom ústia hlavne
uhol zdvihu – uhol, , ktorý zviera námerná s výstrelnou: môže byť výškový alebo stranový
/kladný i záporný/
uhol výstrelu – uhol medzi úrovňou ústia /vodorovnou rovinou preloženou ústím hlavne/
a osou hlavne v okamihu výstrelu /výstrelnou/
Otázka C.- 14:
Vymenujte, ktoré zbrane sa považujú za zakázané zbrane. Môže sa stať zo zbrane, ktorej
držanie má občan povolené na základe platného zbrojného preukazu na poľovné účely,
úpravami zakázaná zbraň? Vysvetlite, čo je to výstrel a spätný náraz.
ODPOVEĎ C. – 14
- zakázanou zbraňou je
a)
vojenská zbraň
b)
samočinná zbraň
c)
zbraň pri ktorej bol jej pôvodný charakter a podoba zmenená tak, aby sa jej
použitím mohol spôsobiť ťažší následok ako pred jej úpravou, alebo zbraň,
ktorá má vzhľad iného predmetu
d)
palná zbraň, vyrobená z nekovového materiálu a neidentifikovateľná za
pomoci detekčných prístrojov a röntgenových prístrojov
e)
zbraň s pevne zabudovaným tlmičom hluku výstrelu
f)
zbraň s pevne zabudovaným laserovým zameriavačom, zameriavačom
skonštruovaným na princípe noktovízora, infražiariča, elektronického
zväčšenia obrazu a zariadenia na prevrátenie obrazu
g)
vyrobená zbraň alebo upravená zbraň, ak nejde o dovolenú výrobu alebo
dovolenú úpravu, zbraň s úpravami sťažujúcimi jej kriminalistickú
identifikáciu
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
-
áno, môže sa stať, ak by nešlo o dovolenú úpravu
výstrel – vymrštenie strely z vývrtu hlavne
spätný náraz – spätný pohyb zbrane pri výstrele vyplývajúci z princípu zachovania
hybnosti sústavy – rovnaký impulz sily, ktorý zrýchľuje strelu, pôsobí v opačnom smere
i na zbraň
Otázka C.- 15:
Vysvetlite, čo je to náboj, z akých častí pozostáva a aký je rozdiel medzi nábojom a nábojkou.
Je prevádzkový poriadok záväzný len pre zamestnancov strelnice a osoby, ktoré na strelnici
strieľajú, alebo je záväzný aj pre iné osoby?
ODPOVEĎ C. – 15
- náboj je strelivo použiteľné a určené do ručných palných zbraní nabíjaných zozadu:
pozostáva z nábojnice, zápalky, prachovej náplne /alebo len z nárazovej zlože/ a strely
nábojka – nábojnica so zápalkou a prachovou náplňou bez strely
- prevádzkový poriadok strelnice je záväzný pre všetky osoby
Otázka C.- 16:
Vlastnými slovami definujte samočinnú zbraň. Je takouto zbraňou pištoľ, v ktorej odstránenie
vystrelenej nábojnice, opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu sa deje účinkom
prachových plynov? Vysvetlite praktickú realizáciu zásady "So zbraňou zaobchádzajte vždy
tak, ako keby bola nabitá a pripravená na streľbu".
ODPOVEĎ C. – 16
- samočinná zbraň – palná zbraň, ktorej opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu
prebieha v dôsledku predchádzajúceho výstrelu a ktorej konštrukcia umožňuje viac
výstrelov na jedno stlačenie spúšte
- pištoľ nie je takouto zbraňou, je samo-nabíjacou zbraňou
- táto zásada vlastne upozorňuje na stálu opatrnosť pri manipulácii so zbraňou a pri
zaobchádzaní s ňou z dôvodu maximálnej bezpečnosti
Otázka C.- 17:
Vysvetlite, čo je to vývrt hlavne a v tejto súvislosti aj rozdiely medzi guľovou hlavňou a
brokovou hlavňou. Kto sa môže zdržiavať na palebnej čiare pri cvičnej streľbe na strelnici?
ODPOVEĎ C. – 17
- vývrt hlavne – je samotný otvor hlavne, ktorý vedie strelu požadovaným smerom
guľová hlaveň – silnostená hlaveň, ktorá má skrutkovite drážkovaný vývrt slúžiaci na
uvedenie strely do otáčavého pohybu
broková hlaveň – tenkostená hlaveň s hladkým vývrtom /bez drážok/
- strelec a riadiaci streľby
Otázka C.- 18:
Vlastnými slovami opíšte guľovú hlaveň a jej vývrt, účel vývrtu a rozdiel medzi poľom a
drážkou vývrtu. Môžete so sebou zobrať na strelnicu priateľa, aby ste mu vysvetlil(-a) a na
palebnej čiare názorne ukázal(-a), ako má pri streľbe zaobchádzať so strelnou zbraňou?
(Poznámka: Váš priateľ nemá zbrojný preukaz.)
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ODPOVEĎ C. – 18
- guľová hlaveň – silnostená hlaveň, ktorá má skrutkovite drážkovaný vývrt slúžiaci na
uvedenie strely do otáčavého pohybu, pole – časť vývrtu hlavne medzi drážkami, drážka –
prehĺbenie určitého tvaru postupujúce skrutkovito sústredene s vývrtom hlavne
- áno, možno si zobrať priateľa
Otázka C.- 19:
Máte zbrojný preukaz, ktorý vás oprávňuje držať 3 guľovnice, 2 brokovnice a 2
guľobrokovnice na poľovné účely, 4 brokovnice na športové účely a 1 pištoľ na osobnú
ochranu. Musíte tieto zbrane uložiť do trezoru, alebo stačí ich oddelené uloženie pod
osobitným zámkom? Počas cvičnej streľby na strelnici sa vám v pištoli "vzprieči náboj" a
poruchu si neviete sami odstrániť. Môžete požiadať o pomoc strelca na susednom stanovišti,
alebo urobíte iné opatrenie (ak áno, aké opatrenie to bude)?
ODPOVEĎ C. – 19
- v tomto prípade je viac ako 10 zbraní, musia byť uložené v trezore
- strelca na susednom stanovišti nemôžete požiadať, ale zdvihnutím ruky upozorníte
riadiaceho streľby na poruchu a počkáte na jeho ďalšie pokyny
Otázka C.- 20:
Vlastnými slovami opíšte rozdiely medzi jednovýstrelovou zbraňou , opakovacou zbraňou a
samočinnou zbraňou. Uveďte základné zásady bezpečnej manipulácie s pištoľou a
guľovnicou pred ich uložením na určené miesto vo svojom byte (dome).
ODPOVEĎ C. – 20
- jednovýstrelová zbraň - jednohlavňová zbraň, v ktorej sa náboj vkladá rukou priamo do
nábojovej komory
opakovacia zbraň – jednohlavňová zbraň so zásobovacím zariadením /zásobník, nábojová
schránka/ na ktorej sa vsunutie náboja, vytiahnutie a vyhodenie nábojnice vykoná ručným
ovládaním uzáveru
samočinná /automatická/ zbraň – zbraň v ktorej sa odstránenie vystrelenej nábojnice,
opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu deje účinkom prachových plynov. Podľa
konštrukcie spúšťacieho mechanizmu možno z nej strieľať jednotlivými výstrelmi alebo
dávkou
- pištoľ – vyberieme zásobník, skontrolujeme či nábojová komora je prázdna, zbraň uložíme
osobitne od streliva a zásobníka
guľovnica – skontrolujeme či nábojová komora je prázdna, zbraň uložíme osobitne od
streliva
Manipuláciu so zbraňami robíme tak, aby sme neohrozili bezpečnosť svoju a iných osôb
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Otázka D.- 1:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako sa prejavujú povrchové poranenia tvárovej časti hlavy a v čom spočíva poskytnutie
prvej pomoci, ak strela alebo jej časti neprenikli do nosnej, resp. ústnej dutiny,
- v čom spočíva poskytnutie prvej pomoci pri strelnom poranení, ak nastalo krvácanie do
nosnej dutiny (podľa pokynu komisie prakticky ukážte).
ODPOVEĎ D. – 1
- ide o postrel , i keď ide väčšinou o ľahké poranenie, môžu byť bočným úderom poranené
orgány v hĺbke. Tam kde je kosť tesne pod povrchom mäkkého tkaniva, vzniká odrazové
poranenie. Pri ňom strely vypadávajú z rany. Najčastejšie ich pozorujem na lebke. Prvá
pomoc spočíva v zastavení krvácania priložením tlakového obväzu priamo na ranu
a prevoz na zdravotnícke ošetrenie.
- Poranenému zdvihneme hlavu, vyčistíme nosnú dutinu od krvi, priložíme tlakový obväz
na nos a čo najrýchlejšie dopravíme na zdravotnícke ošetrenie
Otázka D.- 2:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako sa prejaví povrchové poranenie tvárovej časti hlavy a v čom spočíva poskytnutie prvej
pomoci, ak strela alebo jej časti neprenikli do nosnej, resp. ústnej dutiny,
- v čom spočíva poskytnutie prvej pomoci pri strelnom poranení, ak nastalo krvácanie do
ústnej dutiny.
ODPOVEĎ D. – 2
- ide o postrel , i keď ide väčšinou o ľahké poranenie, môžu byť bočným úderom poranené
orgány v hĺbke. Tam kde je kosť tesne pod povrchom mäkkého tkaniva, vzniká odrazové
poranenie. Pri ňom strely vypadávajú z rany. Najčastejšie ich pozorujem na lebke. Prvá
pomoc spočíva v zastavení krvácania priložením tlakového obväzu priamo na ranu
a prevoz na zdravotnícke ošetrenie.
- Poranenému zdvihneme hlavu, podložíme, spriechodníme dýchanie vyčisteným ústnej
dutiny od krvi a do doby odovzdania postihnutého lekárovi. Kontrolujeme pravidelne jeho
stav.
Otázka D.- 3:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako sa prejavuje strelné poranenie mozgovej časti hlavy a v čom spočíva poskytnutie prvej
pomoci,
- kedy a ako by ste poskytli umelé dýchanie v takomto prípade.
ODPOVEĎ D. – 3
- postihnutý je v šoku, akonáhle mozog nedostane krvou potrebné množstvo kyslíka,
postihnutý upadá do bezvedomia, postupne prestáva dýchať, zastavuje sa mu krvný obeh.
Tu pomôže len okamžite začatá resuscitácia, teda oživovanie
- pri poranení mozgu ihneď začneme s umelým dýchaním, položíme postihnutého na chrbát,
zakloníme hlavu, odstránime z úst cudzie telesá, zhlboka sa nadýchneme, prstami
pritlačíme nos postihnutého a vdýchneme do neho vzduch, pričom pozorujeme , či jeho
hrudník klesá. Po dvoch vdychoch skontrolujeme tep, ak ho zachytíme, pokračujeme v
dýchaní frekvenciou 15-20/min. dovtedy, kým sa postihnutý sám nerozdýcha alebo do
príchodu lekára
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Otázka D.- 4:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako sa prejavuje strelné poranenie mozgovej časti hlavy a v čom spočíva poskytnutie prvej
pomoci,
- kedy a ako by ste poskytli masáž srdca v takomto prípade.
ODPOVEĎ D. – 4
-
-
postihnutý je v šoku, akonáhle mozog nedostane krvou potrebné množstvo kyslíka,
postihnutý upadá do bezvedomia, postupne prestáva dýchať, zastavuje sa mu krvný obeh.
Tu pomôže len okamžite začatá resuscitácia, teda oživovanie
ak je postihnutý v bezvedomí a umelým dýchaním je stále tep nehmatateľný, začneme
s masážou srdca tak, že si kľakneme tvárou k hrudníku postihnutého v úrovni jeho srdca,
nahmatáme koniec hrudnej kosti, dva až tri prsty nad jej koncom priložíme zapästnú
hranu svojej ruky, svoju ruku prekryjeme hranou druhej ruky, kolmo na dolnú polovicu
hrudnej kosti tlačíme tak, aby výkyvy boli 4-5 cm, masáž vykonávame frekvenciou 80100/min., dvakrát potom vdýchneme do postihnutého a pokračujeme 15 stlačeniami
a opäť 2 vdýchnutiami, asi po minúte skontrolujeme tep a dych, akonáhle sa objaví pulz,
prestaneme s masážou, skontrolujeme dych, ak postihnutý spontánne dýcha, ukončíme
i umelé dýchanie. Takto možno postihnutého udržiavať pri živote do príchodu lekára
Otázka D.- 5:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako by ste poskytli prvú pomoc pri povrchovom strelnom poranení krku,
- ako sa prejavuje poranenie hrtana a dýchacej trubice a v čom spočíva poskytnutie prvej
pomoci.
ODPOVEĎ D. – 5
- postihnutému zdvihneme a podložíme hlavu, zastavíme krvácanie priložením tlakového
obväzu priamo na ranu a zabezpečíme zdravotnícku pomoc.
- Príznakom je obtiažne dýchanie až dusenie, z rany vychádza pena, prvá pomoc je, že
očistíme ranu od krvných zrazenín, ranu ponecháme voľnú, v polosede postihnutému
zabezpečíme zdravotnícku pomoc.
Otázka D.- 6:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako by ste poskytli prvú pomoc pri povrchovom strelnom poranení krku,
- ako sa prejavuje strelné poranenie hltana a v čom spočíva poskytnutie prvej pomoci.
ODPOVEĎ D. – 6
- postihnutému zdvihneme a podložíme hlavu, zastavíme krvácanie priložením tlakového
obväzu priamo na ranu a zabezpečíme zdravotnícku pomoc.
- postihnutému z rany vychádzajú sliny, zmes tekutiny s krvou, prvá pomoc je, že na ranu
priložíme krycí obväz a okamžite postihnutému zabezpečíme zdravotnícku pomoc.
Otázka D.- 7:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako by ste poskytli prvú pomoc pri povrchovom strelnom poranení krku,
- ako sa prejavuje strelné poranenie veľkých krčných ciev a v čom spočíva poskytnutie prvej
pomoci.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ODPOVEĎ D. – 7
- postihnutému zdvihneme a podložíme hlavu, zastavíme krvácanie priložením tlakového
obväzu priamo na ranu a zabezpečíme zdravotnícku pomoc.
- prejavuje sa to príznakom šoku, výrazným krvácaním so striekaním jasnočervenej krvi,
prvá pomoc spočíva v okamžitom zastavení krvácania priložením tlakového obväzu
priamo do rany alebo prstom ruky a do doby odovzdania postihnutého lekárovi.
Pravidelne kontrolujeme jeho stav a účinnosť zastavenia krvácania
Otázka D.- 8:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako sa prejavuje strelné poranenie hrudníka, ak strela alebo jej časť prenikla do hrudnej
dutiny,
- ako by ste poskytli prvú pomoc v tomto prípade.
ODPOVEĎ D. – 8
- krvácanie, bolesť, stres, čo vedie k následnému porušeniu krvného obehu až k jeho
zlyhaniu, k šoku, zastaveniu dýchania, bezvedomiu
- postihnutého dať do polosedu, zastaviť krvácanie priložením neprievzdušného materiálu
/igelit/, nepodávať tekutiny, v prípade zastavenia dýchania alebo činnosti srdca okamžite
začať resuscitáciou, teda oživovanie /umelé dýchanie, masáž srdca/ a privolať odbornú
lekársku pomoc.
Otázka D.- 9:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako sa prejavuje strelné poranenie hrudníka, ak strela alebo jej časť prenikla do hrudnej
dutiny a v čom spočíva poskytnutie prvej pomoci,
- ako sa prejavuje strelné poranenie chrbtice v hrudnej oblasti a v čom spočíva poskytnutie
prvej pomoci.
ODPOVEĎ D. – 9
- krvácanie, bolesť, stres, čo vedie k následnému porušeniu krvného obehu až k jeho
zlyhaniu, k šoku, zastaveniu dýchania, bezvedomiu
- postihnutého dať do polosedu, zastaviť krvácanie priložením neprievzdušného materiálu
/igelit/, nepodávať tekutiny, v prípade zastavenia dýchania alebo činnosti srdca okamžite
začať resuscitáciou, teda oživovanie /umelé dýchanie, masáž srdca/ a privolať odbornú
lekársku pomoc.
- sťažením dýchania, krvácaním a hlavne poruchou citlivosti a hybnosti dolných končatín,
dochádza aj k poruche krvného obehu, k šoku a podľa prieniku strely do organizmu môže
nastať zástava srdca. Prvá pomoc - postihnutého uložiť na tvrdý podklad, zastaviť
krvácanie priložením tlakového obväzu, v prípade zastavenia dýchania alebo činnosti
srdca okamžite začať resuscitáciou, teda oživovanie /umelé dýchanie, masáž srdca/
a privolať odbornú lekársku pomoc.
Otázka D.- 10:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako sa prejavuje strelné poranenie brucha, ak strela alebo jej časť prenikla do brušnej dutiny
a v čom spočíva poskytnutie prvej pomoci,
- ako sa prejavuje v takomto prípade strelné poranenie chrbtice v bedrovej oblasti a v čom
spočíva poskytnutie prvej pomoci.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ODPOVEĎ D. – 10
- v bruchu môže nahromadený vzduch resp. plyn explodovať a následným potrhaním
vnútorností dochádza ku krvácaniu do dutiny brušnej, bolesť, stres, čo vedie k následnému
porušeniu krvného obehu až k jeho zlyhaniu, k šoku, zastaveniu dýchania, bezvedomiu.
Prvá pomoc - v prvom rade urobiť protišokové opatrenie, prekryť ranu tlakovým obväzom
ak nedošlo k výhrezu vnútorností, a do doby odovzdania postihnutého lekárovi
kontrolovať pravidelne jeho stav a účinnosť obväzu.
- príznaky a poskytnutie prvej pomoci podobne ako u druhej časti odpovede G.-9
Otázka D.- 11:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako sa prejavuje strelné poranenie brucha, ak strela alebo jej časť prenikla do brušnej dutiny
a v čom spočíva poskytnutie prvej pomoci,
- ako by ste poskytli prvú pomoc, ak by pri takomto poranení došlo k výhrezu (napríklad
čriev) von z brucha.
ODPOVEĎ D. – 11
- v bruchu môže nahromadený vzduch resp. plyn explodovať a následným potrhaním
vnútorností dochádza ku krvácaniu do dutiny brušnej, bolesť, stres, čo vedie k následnému
porušeniu krvného obehu až k jeho zlyhaniu, k šoku, zastaveniu dýchania, bezvedomiu.
Prvá pomoc - v prvom rade urobiť protišokové opatrenie, prekryť ranu tlakovým obväzom
ak nedošlo k výhrezu vnútorností, a do doby odovzdania postihnutého lekárovi
kontrolovať pravidelne jeho stav a účinnosť obväzu.
- v prvom rade urobiť protišokové opatrenie, výhrez vnútorností /čriev/ nedávať naspäť do
brušnej dutiny, ale použiť len krycí materiál, najlepšie igelit. Čo najrýchlejšie privolať
lekársku pomoc, pričom pravidelne kontrolovať stav postihnutého.
Otázka D.- 12:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako by ste poskytli prvú pomoc pri strelnom poranení mäkkých častí hornej končatiny bez
poranenia veľkých ciev, resp. kostí,
- ako sa prejavuje strelné poranenie veľkých ciev a v čom spočíva poskytnutie prvej pomoci
pri takomto poranení hornej končatiny.
ODPOVEĎ D. – 12
- ide o postrel, v prvom rade zastaviť krvácanie priložením tlakového obväzu na postihnuté
miesto a prevoz na lekárske ošetrenie
- výrazné krvácanie, preto treba krvácanie čo najrýchlejšie zastaviť, najlepšie cez tlakový
vankúšik, ak ho nemáme tak priamym stlačením krvácajúcej rany rukou až do odovzdania
postihnutého lekárovi
Otázka D.- 13:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako by ste poskytli prvú pomoc pri strelnom poranení mäkkých častí hornej končatiny bez
poranenia veľkých ciev, resp. kostí,
- ako by ste poskytli prvú pomoc pri strelnom poranení kostí, resp. kĺbov, pri takomto
poranení hornej končatiny.
ODPOVEĎ D. – 13
- ide o postrel, v prvom rade zastaviť krvácanie priložením tlakového obväzu na postihnuté
miesto a prevoz na lekárske ošetrenie
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
-
pri ošetrení treba dbať na dôkladnosť, pri nesprávnom pohybe sa môžu poškodiť okolité
cievy, nervy i okolité orgány, zlomeninu treba ošetriť na mieste, zlomenú končatinu po
zastavení krvácania znehybníme pomocou dlahy, ak ju nemáme pri zlomeninách horných
končatín použijeme záves a rameno fixujeme k trupu. Treba znehybniť kĺb nad a pod
zlomeninou, zabezpečiť stabilizáciu krvného obehu a prevoz na lekárske ošetrenie.
Otázka D.- 14:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako by ste poskytli prvú pomoc pri strelnom poranení mäkkých častí hornej končatiny bez
poranenia veľkých ciev, resp. kostí,
- ako by ste postupovali pri poskytovaní prvej pomoci pri strelnom poranení hornej končatiny,
ak by došlo k poraneniu veľkých ciev a zároveň aj kostí.
ODPOVEĎ D. – 14
- ide o postrel, v prvom rade zastaviť krvácanie priložením tlakového obväzu na postihnuté
miesto a prevoz na lekárske ošetrenie
- v pravom rade čo najrýchlejšie zastaviť krvácanie pomocou tlakového vankúšika alebo
rukou, ktorú dáme priamo na krvácajúcu ranu a ďalší postup ako pri druhej časti
odpovede G.-13
Otázka D.- 15:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako by ste poskytli prvú pomoc pri strelnom poranení mäkkých častí dolnej končatiny bez
poranenia veľkých ciev, resp. kostí,
- ako sa prejavuje strelné poranenie veľkých ciev a v čom spočíva poskytnutie prvej pomoci
pri takomto poranení dolnej končatiny.
ODPOVEĎ D. – 15
- ide o postrel, v prvom rade zastaviť krvácanie priložením tlakového obväzu na postihnuté
miesto a prevoz na lekárske ošetrenie
- výrazné krvácanie, preto treba krvácanie čo najrýchlejšie zastaviť, najlepšie cez tlakový
vankúšik, ak ho nemáme tak priamym stlačením krvácajúcej rany rukou až do odovzdania
postihnutého lekárovi
Otázka D.- 16:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako by ste poskytli prvú pomoc pri strelnom poranení mäkkých častí dolnej končatiny bez
poranenia veľkých ciev, resp. kostí,
- ako by ste poskytli prvú pomoc pri strelnom poranení kostí, resp. kĺbov, pri takomto
poranení dolnej končatiny.
ODPOVEĎ D. – 16
- ide o postrel, v prvom rade zastaviť krvácanie priložením tlakového obväzu na postihnuté
miesto a prevoz na lekárske ošetrenie
- pri ošetrení treba dbať na dôkladnosť, pri nesprávnom pohybe sa môžu poškodiť okolité
cievy, nervy i okolité orgány, zlomeninu treba ošetriť na mieste, zlomenú končatinu po
zastavení krvácania znehybníme pomocou dlahy, ak ju nemáme pri zlomeninách dolných
končatín poranenú nohu fixujeme ku zdravej nohe, treba znehybniť kĺb nad a pod
zlomeninou, zabezpečiť stabilizáciu krvného obehu a prevoz na lekárske ošetrenie.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Otázka D.- 17:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako by ste poskytli prvú pomoc pri strelnom poranení mäkkých častí dolnej končatiny bez
poranenia veľkých ciev, resp. kostí,
- ako by ste postupovali pri poskytovaní prvej pomoci pri strelnom poranení dolnej končatiny,
ak by došlo k poraneniu veľkých ciev a zároveň aj kostí.
ODPOVEĎ D. – 17
- ide o postrel, v prvom rade zastaviť krvácanie priložením tlakového obväzu na postihnuté
miesto a prevoz na lekárske ošetrenie
- v prvom rade čo najrýchlejšie zastaviť krvácanie pomocou tlakového vankúšika alebo
ruky priamo na krvácajúcu ranu, pri ošetrení treba dbať na dôkladnosť, pri nesprávnom
pohybe sa môžu poškodiť okolité cievy, nervy i okolité orgány, zlomeninu treba ošetriť na
mieste, zlomenú končatinu po zastavení krvácania znehybníme pomocou dlahy, ak ju
nemáme pri zlomeninách dolných končatín poranenú nohu fixujeme ku zdravej nohe,
treba znehybniť kĺb nad a pod zlomeninou, zabezpečiť stabilizáciu krvného obehu
a prevoz na lekárske ošetrenie.
Otázka D.- 18:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- všeobecné známky zvýšenej straty krvi v prípade strelného poranenia a v čom spočíva
poskytnutie prvej pomoci,
- ako by ste postupovali v prípade, že zranená osoba upadne do
bezvedomia.
ODPOVEĎ D. – 18
- strata väčšieho množstva krvi bezprostredne ohrozuje človeka ťažkým šokom, pokračujúce
krvácanie spôsobuje smrť vykrvácaním, preto treba každé väčšie krvácanie zastaviť čo
najrýchlejšie buď priamym stlačením krvácajúcej rany rukou, najlepšie cez tlakový
vankúšik, ním môže byť kus látky alebo odevu. Ak nemôžeme z akýchkoľvek dôvodov
priložiť tlakový obväz, udržujeme priame stlačenie rany až do odovzdania postihnutého
lekárovi
- umiestnime ho do správnej polohy, musí ležať na chrbte, ak nedýcha zakloníme mu hlavu,
odstránime z úst cudzie telesá, zhlboka sa nadýchneme, prstami pritlačíme na nos
postihnutého a vdýchneme vzduch do neho, pričom pozorujeme, či hrudník klesá, po
dvoch vdychoch skontrolujeme tep. Ak ho zachytíme pokračujeme v dýchaní frekvenciou
15-20/min. dovtedy, kým sa postihnutý sám nerozdýcha alebo do príchodu lekára
Otázka D.- 19:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- akoby ste postupovali pri poskytovaní prvej pomoci zranenej osobe, ak nedýcha, ale má
hmatné pulzácie, t.j. je zachovaná činnosť srdca,
- kedy a ako by ste postupovali pri poskytovaní vonkajšej masáže srdca.
ODPOVEĎ D. – 19
- umiestnime ho do správnej polohy, musí ležať na chrbte, ak nedýcha zakloníme mu hlavu,
odstránime z úst cudzie telesá, zhlboka sa nadýchneme, prstami pritlačíme na nos
postihnutého a vdýchneme vzduch do neho, pričom pozorujeme, či hrudník klesá, po
dvoch vdychoch skontrolujeme tep. Ak ho zachytíme pokračujeme v dýchaní frekvenciou
15-20/min. dovtedy, kým sa postihnutý sám nerozdýcha alebo do príchodu lekára
- ak je postihnutý v bezvedomí a počas umelého dýchania je tep naďalej nehmatateľný,
pristúpime k vonkajšej masáži srdca a to tak, že si kľakneme tvárou k hrudníku
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
postihnutého v úrovni jeho srdca, nahmatáme koniec hrudnej kosti, dva až tri prsty nad
jej koncom priložíme zápästnú hranu svojej ruky, svoju ruku prekryjeme hranou druhej
ruky, kolmo na dolnú polovicu hrudnej kosti tlačíme tak, aby výkyvy boli 4-5 cm, masáž
vykonávame frekvenciou 80-100/min., dvakrát vdýchneme a pokračujeme 15 stlačeniami
a opäť 2 vdýchnutia, asi po minúte skontrolujeme tep a dych, akonáhle sa objaví pulz,
prestaneme s masážou, skontrolujeme dych, ak pacient spontánne dýcha, ukončíme
i umelé dýchanie, takto postihnutého udržiavame pri živote do príchodu lekára
Otázka D.- 20:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako by ste postupovali pri poskytnutí prvej pomoci osobe zasiahnutej slzotvorným plynom,
ak nedošlo k poraneniu oka črepinami strely,
- ako by ste postupovali pri poskytnutí prvej pomoci osobe zasiahnutej nervovoparalytickým
plynom, ak upadne do bezvedomia.
ODPOVEĎ D. – 20
- opakovane opláchneme pod čistou tečúcou vodou oči a postihnutého prevezieme na
lekárske ošetrenie
- v prvom rade postihnutého dáme na čerstvý vzduch a okamžite začneme s resuscitáciou,
teda oživovaním, najprv umelým dýchaním, ak bude neúčinné začneme s vonkajšou
masážou srdca, pričom postihnutého udržiavame pri živote do príchodu lekára
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Otázka E.- 1:
Prakticky predveďte ako je zakázané manipulovať so zbraňou na strelnici.
ODPOVEĎ E.- 1:
- je zakázané :
- pri skupinovom strieľaní nabíjať zbraň bez povelu riadiaceho streľby,
- mieriť zbraňou na ľudí a do tylového priestoru,
- akokoľvek manipulovať so zbraňou mimo určeného miesta,
- začať alebo viesť streľbu z poškodených zbraní v zakázanom smere streľby,
- začať alebo viesť streľbu po vztýčení bielej zástavy, po daní pokynu na zastavenie
alebo po dohovorenom signále,
- odkladať nabitú i nenabitú zbraň kdekoľvek alebo ju odovzdávať iným osobám,
- dotýkať sa nevybuchnutých striel, rozoberať náboje,
Otázka E.- 2:
Predveďte a vysvetlite podstatu mierenia so strelnou zbraňou na určený bod.
ODPOVEĎ E.- 2:
- zbraň zdvihneme po najmenšej dráhe (po priamke – tak ako keby sme chceli zbraňou
bodnúť v pred) do zorného poľa očí v smere určeného bodu (terču),
- ustálime mieridlá – mušku v cieľniku („rovná muška“ znamená, že muška je umiestnená
v cieľniku tak, aby je vrchol bol zarovno vo výške hrán cieľnika a po oboch stranách
mušky boli rovnaké medzery),
Otázka E.- 3:
Prakticky predveďte akú činnosť vykonáte so zbraňou pred samotnou streľbou.
ODPOVEĎ E.- 3:
- vybratie zbrane z púzdra (prípadne z tašky a pod.) tak, aby zbraň smerovala do strelišťa,
- kontrola zbrane :
- vytiahnutie zásobníka zo zbrane (po príchode na strelnicu by zbraň mala byť prázdna
bez zasunutého zásobníku),
- obtiahnutie záveru do zadnej polohy,
- kontrola nábojovej komory,
- vykonanie rany istoty v smere terču,
- zasunutie zásobníku s nábojmi do zbrane,
- nabitie zbrane,
- zbraň neustále smeruje v smere terča.
Otázka E.- 4:
Predveďte nabitie a prebitie a vybitie zbrane.
ODPOVEĎ E.- 4:
- nabitie zbrane :
- zasunutie zásobníku s nábojmi do zbrane,
- obtiahnutie záveru (vykonať rázne a plynulo tak, že záver sa po natiahnutí do zadnej
polohy pustí a silou vratnej pružiny dôjde k samotnému zasunutiu náboja do nábojovej
komory; inak by mohlo dôjsť ku skríženiu náboja pri jeho zasúvaniu do nábojovej
komory),
- toto všetko vykonať za dodržiavania bezpečnostných zásad :
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
zbraň smeruje do strelišťa (alebo iné bezpečné miesto, napr. v kancelárii, doma a
pod.),
- ukazovák je mimo spúšť,
- sledovať či sa v strelišti nenachádzajú osoby, zvieratá a pod., v tomto prípade
streľbu zastaviť, zbraň zaistiť (prípadne vybiť) a odložiť späť do púzdra,
prebitie zbrane :
- vybratie zásobníku zo zbrane,
- zasunutie druhého zásobníku,
- obtiahnutie záveru (vykonať rázne a plynulo tak, že záver sa po natiahnutí do zadnej
polohy pustí a silou vratnej pružiny dôjde k samotnému zasunutiu náboja do nábojovej
komory, inak by mohlo dôjsť ku skríženiu náboja pri jeho zasúvaniu do nábojovej
komory),
- ak pred prebíjaním ostal náboj v nábojovej komore (tzv. „taktické prebíjanie“), záver
už neobťahujeme,
- toto všetko vykonať za dodržiavania bezpečnostných zásad :
- zbraň smeruje do strelišťa (alebo iné bezpečné miesto napr. v kancelárii, doma a
pod.),
- ukazovák je mimo spúšť,
- sledovať či sa v strelišti nenachádzajú osoby, zvieratá a pod., v tomto prípade
streľbu zastaviť, zbraň zaistiť (prípadne vybiť) a odložiť do púzdra,
vybitie zbrane :
zbraň smeruje do strelišťa (alebo na iné bezpečné miesto, napr. v kancelárii, doma a
pod.),
ukazovák je mimo spúšť,
vybratie zásobníku zo zbrane,
obtiahnutie záveru do zadnej polohy,
kontrola nábojovej komory (prípadne vybratie náboja z nábojovej komory),
„rana istoty“ v smere terča (prípadne na bezpečné miesto, napr. v kancelárii, doma a
pod.),
odloženie zbrane do púzdra (trezoru a pod.) osobitne od zásobníku s nábojmi.
-
-
-
Otázka E.- 5:
Prakticky predveďte ako by ste postupovali ako strelec v prípade poruchy zbrane.
ODPOVEĎ E.- 5:
- zbraň smeruje do strelišťa ,
- ukazovák je mimo spúšť,
- vybratie zásobníku zo zbrane,
- kontrola nábojovej komory (prípadne vybratie náboja z nábojovej komory),
- „rana istoty“ v smere terča ,
- odstránenie závady ak k nej už predchádzajúcimi úkonmi nedošlo,
- v prípade neodstránenia závady zbraň nepoužívať,
- zabezpečiť, aby v prípade neodstránenia závady nedošlo k ohrozeniu osôb touto zbraňou
(zo zbraňou v tomto prípade zaobchádzame tak, ako keby bola pripravená k streľbe).
Otázka E.- 6:
Prakticky predveďte aký postup dodržíte pri vybíjaní zbrane.
ODPOVEĎ E.- 6:
- zbraň smeruje do strelišťa,
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
-
ukazovák je mimo spúšť,
vybratie zásobníku zo zbrane,
kontrola nábojovej komory (prípadne vybratie náboja z nábojovej komory),
„rana istoty“ v smere terča,
odloženie zbrane do púzdra osobitne od zásobníku s nábojmi,
Otázka E.- 7:
Prakticky predveďte ako by ste postupovali v prípade poruchy zbrane spôsobenú vzpriečenou
nábojnicou.
ODPOVEĎ E.- 7:
- zbraň smeruje do strelišťa,
- ukazovák je mimo spúšť,
- vybratie zásobníku zo zbrane,
- obtiahnutie záveru do zadnej polohy,
- odstránenie vzpriečenej nábojnice,
- kontrola nábojovej komory (prípadne vybratie náboja z nábojovej komory),
- „rana istoty“ v smere terča ,
- pokračovanie v streľbe po opätovnom nabití zbrane.
Otázka E.- 8:
Prakticky predveďte prípravu na streľbu pri streľbe na kovové terče na vzdialenosť kratšiu
ako 15 metrov pri povinnosti použitia ochranných pomôcok.
ODPOVEĎ E.- 8:
- na palebnej čiare pred manipuláciou so zbraňou :
- nasadenie ochranných okuliarov,
- nasadenie chráničov sluchu,
ďalší postup.
Otázka E.- 9:
Prakticky predveďte prípravu na streľbu pri streľbe na kovové terče na vzdialenosť dlhšiu ako
15 metrov pri povinnosti použitia ochranných pomôcok.
ODPOVEĎ E.- 9:
- na palebnej čiare pred manipuláciou so zbraňou :
- nasadenie ochranných okuliarov,
- nasadenie chráničov sluchu,
- ďalší postup.
- jedná sa o vzdialenosť väčšiu ako 15 metrov odporúča sa i v tomto prípade použiť
ochranné pomôcky
Otázka E.- 10:
Prakticky vykonajte bezpečnostnú prehliadku a uschovanie zbrane.
ODPOVEĎ E.- 10:
- zbraň smeruje do strelišťa (alebo na iné bezpečné miesto napr. v kancelárii, doma a pod.),
- ukazovák je mimo spúšť,
- vybratie zásobníku zo zbrane,
- obtiahnutie záveru do zadnej polohy,
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
-
kontrola nábojovej komory (prípadne vybratie náboja z nábojovej komory),
„rana istoty“ v smere terča (prípadne na bezpečné miesto napr. v kancelárii, doma a
pod.),
odloženie zbrane do púzdra.
odloženie zbrane do trezora, resp. plechovej skrine
Otázka E.- 11:
Prakticky predveďte vyčistenie zbrane.
ODPOVEĎ E.- 11:
- vykoná sa bezpečnostná prehliadka zbrane :
- zbraň smeruje do strelišťa (alebo na iné bezpečné miesto napr. v kancelárii, doma a
pod.),
- ukazovák je mimo spúšť,
- vybratie zásobníku zo zbrane,
- obtiahnutie záveru do zadnej polohy,
- kontrola nábojovej komory (prípadne vybratie náboja z nábojovej komory),
- „rana istoty“ v smere terča (prípadne na bezpečné miesto napr. v kancelárii, doma a
pod.),
- rozborka zbrane,
- vyčistenie zbrane (konkor, olej a pod., vytretie do sucha, prípadne konzervácia pri
predpoklade jej dlhšieho nepoužívania),
- zborka zbrane,
- bezpečné odloženie zbrane.
Otázka E.- 12:
Prakticky predveďte čiastočné rozobratie a zloženie zbrane, ktoré je potrebné k vyčisteniu
zbrane.
ODPOVEĎ E.- 12:
Záleží od druhu zbrane – zhodné u všetkých typov :
- vykoná sa bezpečnostná prehliadka zbrane :
- zbraň smeruje do strelišťa (alebo na iné bezpečné miesto napr. v kancelárii, doma a
pod.),
- ukazovák je mimo spúšť,
- vybratie zásobníku zo zbrane,
- obtiahnutie záveru do zadnej polohy,
- kontrola nábojovej komory (prípadne vybratie náboja z nábojovej komory),
- „rana istoty“ v smere terča (prípadne na bezpečné miesto napr. v kancelárii, doma a
pod.),
- zloženie záveru zbrane,
- zloženie vratnej pružiny,
- zborka opačným spôsobom.
bezpečné odloženie zbrane
Otázka E.- 13:
Predveďte názorne
ukončení streľby.
postup
prípravy
na
streľbu
a postup
pri
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ODPOVEĎ E.- 13:
- vybratie zbrane z púzdra (prípadne z tašky a pod.) tak, aby zbraň smerovala do strelišťa,
- kontrola zbrane :
- vytiahnutie zásobníka zo zbrane (po príchode na strelnicu by zbraň mala byť prázdna
bez zasunutého zásobníku),
- obtiahnutie záveru do zadnej polohy,
- kontrola nábojovej komory,
- vykonanie rany istoty v smere terču,
- zasunutie zásobníku s nábojmi do zbrane,
- nabitie zbrane,
- zbraň neustále smeruje v smere terča.
- vybitie zbrane :
- zbraň smeruje do strelišťa,
- ukazovák je mimo spúšť,
- vybratie zásobníku zo zbrane,
- kontrola nábojovej komory (prípadne vybratie náboja z nábojovej komory),
- „rana istoty“ v smere terča,
- odloženie zbrane do púzdra osobitne od zásobníku s nábojmi,
Otázka E.- 14:
Prakticky predveďte postup a vysvetlite príčiny ak pri streľbe na strelnici máte závadu na
zbrani, náboj ostal v nábojovej komore a zbraň nevystrelila.
ODPOVEĎ E.- 14:
- vybratie zásobníku zo zbrane,
- obtiahnutie záveru do zadnej polohy,
- vybratie náboja z nábojovej komory,
- kontrola nábojovej komory,
- zasunutie druhého zásobníku,
- obtiahnutie záveru (vykonať rázne a plynulo tak, že záver sa po natiahnutí do zadnej
polohy pustí a silou vratnej pružiny dôjde k samotnému zasunutiu náboja do nábojovej
komory, inak by mohlo dôjsť ku skríženiu náboja pri jeho zasúvaniu do nábojovej
komory), prípadne jeho spustenie poistkou ak ostal už pri predchádzajúcich úkonoch
v zadnej polohe,
- toto všetko vykonať za dodržiavania bezpečnostných zásad :
- zbraň smeruje do strelišťa (alebo iné bezpečné miesto napr. v kancelárii, doma a
pod.),
- ukazovák je mimo spúšť,
- sledovať či sa v strelišti nenachádzajú osoby, zvieratá a pod., v tomto prípade
streľbu zastaviť, zbraň zaistiť (prípadne vybiť) a odložiť do púzdra,
Otázka E.- 15:
Prakticky predveďte postup pri odstraňovaní závady ak pri streľbe na strelnici strela ostala po
výstrele v hlavni zbrane.
ODPOVEĎ E.- 15:
- ukončenie streľby,
- vybratie zásobníka zo zbrane,
- vizuálne skontrolovanie nábojovej komory,
- odloženie zbrane do púzdra,
- závadu necháme odstrániť odborníkom /oprávnenej osobe/.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Otázka E.- 16:
Prakticky predveďte nabitie a vybitie zbrane.
ODPOVEĎ – E. - 16:
- nabitie zbrane :
- zasunutie zásobníku s nábojmi do zbrane,
- obtiahnutie záveru (vykonať rázne a plynulo tak, že záver sa po natiahnutí do zadnej
polohy pustí a silou vratnej pružiny dôjde k samotnému zasunutiu náboja do nábojovej
komory, inak by mohlo dôjsť ku skríženiu náboja pri jeho zasúvaniu do nábojovej
komory),
- toto všetko vykonať za dodržiavania bezpečnostných zásad :
- zbraň smeruje do strelišťa ,
- ukazovák je mimo spúšť,
- sledovať či sa v strelišti nenachádzajú osoby, zvieratá a pod., v tomto prípade streľbu
zastaviť, zbraň zaistiť (prípadne vybiť) a odložiť späť do púzdra,
- vybitie zbrane :
- zbraň smeruje do strelišťa (alebo na iné bezpečné miesto, napr. v kancelárii, doma a
pod.),
- ukazovák je mimo spúšť,
- vybratie zásobníku zo zbrane,
- obtiahnutie záveru do zadnej polohy,
- kontrola nábojovej komory (prípadne vybratie náboja z nábojovej komory),
- „rana istoty“ v smere terča (prípadne na bezpečné miesto, napr. v kancelárii, doma a
pod.),
- odloženie zbrane do púzdra (trezoru a pod.) osobitne od zásobníku s nábojmi.
Otázka E.- 17:
Prakticky predveďte vybitie zbrane ak chcete prerušiť streľbu a záver ostal v prednej polohe
a nepoužitý náboj v nábojovej komore.
ODPOVEĎ E.- 17:
- vybitie zbrane :
- zbraň smeruje do strelišťa
- ukazovák je mimo spúšť,
- vybratie zásobníku zo zbrane,
- obtiahnutie záveru do zadnej polohy, náboj vypadne
- vizuálna kontrola nábojovej komory ,
- „rana istoty“ v smere terča ,
- odloženie zbrane do púzdra .
- zdvihnutie nepoužitého náboja príp. iných súčastí
Otázka E.- 18:
Prakticky predveďte vybitie zbrane ak záver neostal v zadnej polohe a následnú bezpečnostnú
prehliadku zbrane.
ODPOVEĎ E.- 18:
- zbraň smeruje do strelišťa
- ukazovák je mimo spúšť,
- vybratie zásobníku zo zbrane,
- obtiahnutie záveru do zadnej polohy,
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
-
kontrola nábojovej komory (prípadne vybratie náboja z nábojovej komory),
„rana istoty“ v smere terča
odloženie zbrane do púzdra osobitne od zásobníka
Otázka E.- 19:
Prakticky predveďte postupnosť jednotlivých krokov pri nasadzovaní ochranných pomôcok
pred streľbou a manipulácia s nimi počas streľby.
ODPOVEĎ E.- 19:
- na palebnej čiare pred manipuláciou so zbraňou :
- nasadenie ochranných okuliarov,
- nasadenie chráničov sluchu,
- ďalší postup pred a počas streľby
- počas streľby sa s ochrannými pomôckami nemanipuluje, až pod odstrieľaní
a odložení zbrane do púzdra
Otázka E.- 20:
Pri streľbe na strelnici Vám začne zvoniť mobilný telefón. Prakticky predveďte ako budete
postupovať, ak chcete hovoriť s volajúcim.
ODPOVEĎ E.- 20:
- na strelnici sa mobilný telefón zásadne vypína,
- ak sa tak stane na zvonenie nereagujeme,
- po streľbe ukončíme činnosť za dodržania všetkých bezpečnostných zásad a až mimo
palebnej čiary a pokiaľ je to možné aj mimo strelnice obsluhujeme telefón.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Download

Otázka A.-1: Vymenujte zakázané zbrane podľa