Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
Materská škola v Zámutove č. 388
a alokované pracovisko Materská škola č. 301
Plán práce školy
na školský rok 2013 / 2014
Vypracovala : Marta Bezeková
1
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
OBSAH
Organizácia školského roka........................................................................................... 3
Identifikačné údaje o MŠ............................................................................................... 4
Personálne obsadenie MŠ ............................................................................................. 5
Organizačné usporiadanie denných činností ................................................................. 6
Hlavné ciele na školský rok 2013/2014......................................................................... 7
Rozvojové, učebné ciele a úlohy na školský rok 2013/2014 ...................................... 8
Výchovno – vzdelávacia časť...................................................................................... 9
Pripravenosť pedagogických zamestnancov ............................................................... 12
Riadiaca práca.............................................................................................................. 13
Materiálno – technické zabezpečenie........................................................................... 15
Spolupráca s verejnosťou............................................................................................. 16
Plán pedagogických rád............................................................................................... 18
Plán pracovných porád ................................................................................................ 19
Vnútorná školská kontrola........................................................................................... 20
Metodické združenie.................................................................................................... 28
Spolupráca so ZŠ.......................................................................................................... 29
Plán akcií školy............................................................................................................. 31
Prehlásenie zamestnancov o oboznámení sa s plánom práce...................................... 33
Návrh ďalších aktivít.................................................................................................... 34
2
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
Organizácia školského roka 2013 – 2014
 Školský rok sa začína 2. septembra 2013 v pondelok.
 Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) sú uvedené v POP MŠ SR na
školský rok 2013 / 2014 a v školskom poriadku.
Prevádzka MŠ sa v mesiaci júl a august organizuje podľa počtu prihlásených detí.
V týchto mesiacoch si zamestnanci MŠ čerpajú náhradné voľno, alebo dovolenku.
O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas letných
mesiacoch júl a august rozhoduje riaditeľka MŠ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom
rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.
CHARAKTERISTIKA:











Sme štátna materská škola umiestnená v zdravej lokalite Zámutovských lesov pod Slánskymi
vrchmi. Zriaďovateľom Materskej školy v Zámutove je Obec Zámutov.
Materská škola č. 388 je umiestnená uprostred obce v účelovom zariadení v peknej záhrade.
Škola je dvojtriedna : v 1.triede sú deti od 3 do 4 rokov a v 2.triede sú deti od 4 do 6 rokov.
Materská škola č. 301 je umiestnená na začiatku obce pri rómskej osade a sú v nej rómske
deti. Škola je dvojtriedna s vekovým zložením od 4 do 5 rokov v jednej triede a od 5 do 6
rokov v druhej triede.
Prevádzku zabezpečuje 15 členný kolektív kvalifikovaných zamestnancov z toho 8
pedagogických zamestnancov.
Materská škola pracuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 pre deti
predškolského veku na oboch pracoviskách.
Materská škola poskytuje celodennú starostlivosť deťom predškolského veku - predprimárne
vzdelávanie. Po absolvovaní školy získa dieťa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania.
Výchovu a vzdelávanie zabezpečujú kvalifikované učiteľky. Rešpektujú zásady humanizácie a
demokratizácie. V záujme jednotného pôsobenia úzko spolupracujú s rodinou.
Štandardnú výchovu obohacujeme o aktivity z projektov ako napríklad : PHARE, projekty,
ktoré majú enviromentálne zameranie, adaptačný a predadaptačný program Poď sa s nami
hrať a ďalšie krátkodobé i dlhodobé projekty, ktoré sú súčasťou školského vzdelávacieho
programu Dieťa sa hrá a spoznáva svet.
Materská škola č. 388 je v prevádzke denne od 6:30 do 16:00 hodiny a alokované pracovisko
MŠ č. 301 od 6:45 do 15:45 hodiny.
Počas letných mesiacov júl a august je prevádzka materskej školy prerušená spravidla na jeden
alebo dva mesiace, s čím riaditeľka oboznámi rodičov dva mesiace vopred. V tomto období
podľa dispozície riaditeľky vykonávajú zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov,
pedagogickí zamestnanci ako aj prevádzkoví zamestnanci čerpajú dovolenku.
Ak rodičia o prevádzku materskej školy prejavia záujem, bude prevádzka zabezpečená
v mesiaci júl na dva alebo tri týždne.
3
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
Identifikačné údaje o škole
Zriaďovateľ :
Obec Zámutov č.434
Riaditeľka materskej školy :
Zástupkyňa riaditeľky
Marta Bezeková
Anna Bertová
Adresa školy :
Materská škola č.388
094 15 Zámutov
alokované pracovisko
Materská škola č. 301
Prevádzka MŠ:
MŠ 388 : 6:30 – 16:00
MŠ 301 : 6:45 – 15:45
MŠ č. 388 : 057/44 56 985
MŠ č. 301 : 057/ 44 86 043
Číslo telefónu :
Počet pedagogických zamestnancov :
8
Počet prevádzkových zamestnancov :
7
Vedúca školskej jedálne :
Gabriela Beňková
Počet integrovaných detí v MŠ :
Počet detí s odloženou šk. dochádzkou:
0
0 v MŠ 388
2 v MŠ 301
Počet detí a skladba tried:
MŠ č.388 :
Trieda 3-4 ročných detí : 22
Trieda 4–6 ročných detí : 26
MŠ č. 301 :
Trieda 4-6 ročných detí :23
Trieda 5-6 ročných detí : 25
Počet detí odchádzajúcich do 1.ročníka MŠ č. 388 : 13
ZŠ v školskom roku 2013 / 2014
MŠ č. 301 : 31
4
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
Personálne obsadenie materskej školy
Riaditeľka školy
Marta Bezeková
Zástupkyňa riaditeľky MŠ
Anna Bertová
Učiteľky v MŠ 388
v triede 3-4 ročných detí
v triede 4-6 ročných detí
Učiteľky v MŠ 301
v triede 3 - 4 ročných detí
v triede 5 - 6 ročných detí
Jarmila Pukyová
Mgr. Jana Palejová
Marta Bezeková
Emília Matušková
Martina Ličáková Bc.
Marta Babjačková Bc.
Anna Bertová
Eva Hromadová
Vedúca školskej jedálne
Gabriela Beňková
Kuchárky
Ľudmila Štoffová - hlavná kuchárka
Mária Megelová
Helena Vasiľová (v MŠ 301)
Iveta Chapčáková - pomocná. sila
Upratovačky
Anna Mikčová v MŠ 388
Jana Hajčáková v MŠ 301
5
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
Denný poriadok v MŠ 388
Čas
Činnosti
6.30
Príchod detí do MŠ, privítanie, hry a hrové činnosti; pohybové
a relaxačné cvičenia; edukačné aktivity
Ranné stretnutie – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít
8.30 st. deti 8.40
ml. deti
Osobná hygiena, desiata
Edukačné aktivity- zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobnopohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej, atď . oblasti
Pobyt vonku – vychádzka, pobyt na školskom dvore
11.30
Osobná hygiena , obed
12.00
Osobná hygiena, čistenie zubov, odpočinok
14.00-14.30
Pohybové a relaxačné cvičenie, hygiena, olovrant
14.30-16.00
Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo
usmernené; jazykové chvíľky; edukačné aktivity; hodnotenie dňa
Denný poriadok v MŠ 301
Čas
Činnosti
6.45
Príchod detí do MŠ, privítanie, hry a hrové činnosti; pohybové
a relaxačné cvičenia; edukačné aktivity
Ranné stretnutie – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít
8.40 st. deti 8.50
ml. deti
Osobná hygiena, desiata
Edukačné aktivity- zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobnopohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej, atď . oblasti
Pobyt vonku – vychádzka, pobyt na školskom dvore
11.30
Osobná hygiena , obed
12.00
Osobná hygiena, čistenie zubov, odpočinok
14.00-14.30
Pohybové a relaxačné cvičenie, hygiena, olovrant
14.30-15.45
Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo
usmernené; jazykové chvíľky; edukačné aktivity; hodnotenie dňa
6
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
I. VÝCHODISKÁ PLÁNU PRÁCE
 Analýza výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2012 / 2013 ( ďalej len
analýza).
 Pedagogicko -organizačné pokyny pre školský rok 2013/2014.
 Materiálne, prevádzkové, personálne a organizačné podmienky MŠ.
II. Hlavné úlohy na školský rok 2013 / 2014 z POP MŠ SR
1. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa v materskej škole vydáva v
posledný deň školského vyučovania v danom školskom roku s dátumom 30. jún
príslušného kalendárneho roku. Ak tento dátum vychádza napr. na sobotu alebo nedeľu,
vydáva sa s dátumom posledného pracovného dňa pred týmto dátumom. Vydaniu
osvedčenia nepredchádza žiadne hodnotenie dieťaťa. Rovnaké osvedčenie získavajú deti
absolvujúce bežnú materskú školu, ako aj deti absolvujúce špeciálnu materskú školu,
alebo ktoré boli vzdelávané v špeciálnej triede bežnej materskej školy. Pri vydávaní
osvedčenia sa individuálne posudzuje absencia detí na výchove a vzdelávaní počas
posledného ročníka v materskej škole. Deťom, o ktorých materská škola vie, že budú mať
odložené plnenie povinnej školskej dochádzky a budú navštevovať materskú školu aj v
nasledujúcom školskom roku, sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
nevydáva.
2. Individuálnym prístupom k deťom, ktoré priebežne nedosahujú očakávanú úroveň
pripravenosti na primárne vzdelávanie v základnej škole, alebo majú odložený začiatok
plnenia povinnej školskej dochádzky, zvyšovať ich pripravenosť na primárne vzdelávanie
v základnej škole. Grafomotorické zručnosti detí zlepšovať cielene s využitím vhodných
písadiel a materiálov, premyslene vyberať a využívať predlohy a pracovné listy.
Stimulovať správnu výslovnosť hlások a hláskových skupín a rozvíjať komunikačné
schopnosti detí. Logopedickú starostlivosť nepovažovať za krúžkovú činnosť, môže sa
realizovať v materskej škole aj v dopoludňajších hodinách.
3. Pri uplatňovaní zážitkového učenia dôsledne premyslieť obsah aktivít a voliť formy a
metódy primerané detskému chápaniu, rešpektujúce aktuálnosť a uplatniteľnosť v
reálnych životných situáciách; rešpektovať osobitosti učenia sa detí predškolského veku.
Eliminovať v záujme zachovávania psychohygieny detí dlhotrvajúce riadené aktivity.
Nepoužívať spôsob vyučovania uplatňovaný v základnej škole.
4. Podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo
vzťahu k vlastnému pokroku. Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí;
rozvoj tvorivého a kritického myslenia; schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa
rešpektovať.
5. Pri prijímaní na predprimárne vzdelávanie rešpektovať právo dieťaťa na zabezpečenie
výchovy a vzdelávania v štátnom jazyku a materinskom jazyku. V školskom poriadku
vypracovať podrobnosti o prijímaní dieťaťa do materskej školy, zaradení na adaptačný
pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, prerušení dochádzky dieťaťa, o
predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania a preberaní detí z materskej školy.
6. V spolupráci so zriaďovateľmi zabezpečovať
a) predprimárne vzdelávanie čo najväčšieho počtu detí rozširovaním kapacitných
podmienok aj v zadaptovaných priestoroch; k zvýšeniu počtu detí v triede pristupovať len
vo výnimočných prípadoch v súlade s platnou legislatívou, bezpečnostnými predpismi a
dodržaním požadovanej výchovno-vzdelávacej činnosti,
7
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
b) výchovno-vzdelávaciu činnosť kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami;
dodržiavať stanovený počet pedagogických zamestnancov určených na triedu s
celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním.
7. Odporúča sa nadväzovať a rozvíjať partnerské vzťahy materských škôl s inštitúciami
predprimárneho vzdelávania v zahraničí aj v rámci aktivít profesijných združení
Spoločnosti pre predškolskú výchovu a Slovenského výboru svetovej organizácie pre
predškolskú výchovu (OMEP ).
DLHODOBÝ STRATEGICKÝ CIEĽ
Pokračovať v modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu – naďalej uplatňovať súčasné
inovácie vo vzdelávaní v oblasti cieľov vzdelávania, vzdelávacích štandardov, kľúčových
kompetencií v rozvoji osobnosti dieťaťa, uplatňovať nové aktivizujúce metódy vzdelávania.
KRÁTKODOBÉ CIELE na školský rok 2013– 2014
Rozvíjať osobnosť dieťaťa, jeho nadanie, rozumové aj fyzické schopnosti tak, aby získal
kľúčové kompetencie človeka – komunikačné schopnosti, personálne a interpersonálne
schopnosti, schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy, pracovať s modernými
informačnými technológiami.
Premeniť tradičnú školu na modernú, inovovať výchovno-vzdelávací proces
modernými metódami, formami a didaktickými prostriedkami pre zlepšenie výstupov
vzdelávania.
Implementácia – realizácia
 v plnej miere využívať IKT a modernú didaktickú techniku v rámci edukačného
procesu
 pokračovať v začleňovaní detí zo sociálneho prostredia aj formou individuálnej
integrácie, viesť potrebnú dokumentáciu a spolupracovať s CPPPaP.
 zabezpečovať flexibilný a kreatívny rozvoj dieťaťa, vnímať dieťa ako aktívne
vzdelávajúci sa subjekt
 rozvíjať všestranné poznatky a schopnosti dieťaťa a aplikovať ich v praktickom živote
 motivovať deti a rodičov k zdravému životnému štýlu a pravidelnej fyzickej aktivite,
zdravej výžive, rozvíjať túžbu po pohybe
 vytvárať podmienky pre zdravý psychický a fyzický vývin detí, pre výchovnú, telesnú,
duševnú a spoločenskú pohodu dieťaťa počas pobytu v MŠ
 kvalitnou prípravou na proces výučby prostredníctvom metodiky, didaktickej analýzy
obsahu edukácie, edukačného plánu dosiahnuť vzdelávacie štandardy
 v oblasti spolupráce s rodinou zlepšovať vzájomnú komunikáciu, vzťahy, zvyšovať
záujem o činnosť v MŠ
 naučiť sa komunikovať a spolupracovať v tíme
 posilňovať informačnú gramotnosť pedagógov účasťou na ďalšom vzdelávaní,
podporovať ich profesijný rozvoj a kariérny rast, sebavzdelávaním a využívaním
poznatkov odbornej literatúry – informačné zdroje, využívanie IKT
 využívať webovú stránku obce na poskytovanie informácií verejnosti
 prezentovať MŠ a výsledky práce na verejnosti
8
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
III. ČASŤ VÝCHOVNO –VZDELÁVACIA
Výchovno - vzdelávaciu činnosť budeme realizovať v tvorivo - humanistickom duchu,
cez nové a netradičné metódy a formy práce.
Základom tvorivo -humanistickej školy je:




rozvoj fantázie, tvorivosti a predstavivosti detí,
lepšie poznávanie samého seba,
lepšie porozumenie okolitého sveta,
formovanie tímovej práce.
To znamená, že :
 Povzbudzujeme deti a vyslovujeme im dôveru, sme k nim úprimní.
 Deti vedieme k samostatnému organizovaniu a riadeniu hier a činností.
 Dávame deťom veľa otázok, komunikujeme s nimi, aby poznávali city, prežívali túžby
a potreby a mohli sa k nim vyjadrovať.
 Sledujeme city a prežívanie detí a v pozitívnom smere ich ovplyvňujeme.
 Umožňujeme deťom, aby nám dávali množstvo otázok, my vedieme deti tak, aby
mohli hľadať, objavovať a skúmať.
 Deti sa učia počúvať ostatné deti, viesť s nimi rozhovor, diskusiu.
 Učíme deti riešiť problémy tvorivo, pomocou rozvíjania priateľstva.
 Rozvíjame u detí chuť spoznávať, byť aktívny, pozorný, mať záujem a motiváciu.
 Rozvíjame hodnotiace myslenie, schopnosť ohodnotiť sa, sebahodnotenie.
 Sme k sebe nároční, snažíme sa pozdvihnúť úroveň a individualitu každého dieťaťa.
Pri plánovaní pracovať podľa ŠVP ISCED O a podľa ŠkVP "
Dieťa sa hrá a spoznáva svet ", podľa potreby ho dopĺňať a upravovať.
9
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
Etická podoblasť
 Rešpektovať názory detí a usmerňovať ich aj k povinnostiam.
 Priebežným monitorovaním správania sa detí a jeho zmien, priebežným hodnotením
atmosféry v triede, ako aj zabezpečovaním opatrení pocitu bezpečia a tvorivej
atmosféry, uplatňovať princíp včasnej prevencie a spolupracovať s rodinou.
 Spoločnými aktivitami s rodičmi byť vzorom deťom vo vzťahu učiteľka – rodič ,
učiteľka – učiteľka.
 Akceptovať základné práva dieťaťa, formovať základy mravnej výchovy v duchu
demokracie, humanity a morálky, vzájomnej pomoci a ohľaduplnosti bez rozdielu
národnosti.
 Všetci sme jedna rodina – poznávanie národností iných národov a rás a ich spôsobu
života formou zážitkového učenia ( spoločné aktivity s MŠ rómskou ).
 Pozornosť venovať deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, deťom zdravotne
postihnutým.
 Prevádzať priebežné monitorovanie zmien v správaní detí a dané skutočnosti
zaznamenávať. V prípade oprávneného podozrenia, že deti sú psychicky, alebo
fyzicky týrané ohlásiť bezodkladne riaditeľke školy.
 Pri plánovaní VVP využívať aj literatúru a metodické listy so zameraním na socio emocionálnu oblasť, na práva dieťaťa a na aktivity, ktoré je možné uskutočniť
v spolupráci s rodinou.
 Deň mojej hračky – predstaviť svoju obľúbenú hračku, ako sa s ňou hrám, požičať ju
kamarátom, podeliť sa nielen o hračku, ale k hre prijať aj dieťa, ktoré sa nevie v hre
presadiť, je menej obľúbené u detí, samotárske a pod.
Zdravotná podoblasť - KOG
 Uvedomovať si potrebu starostlivosti o svoje zdravie, s dôrazom na ústnu hygienu
a pozitívny postoj ku konzumácii zdravých potravín. Viesť deti k čisteniu zúbkov
doma i v materskej škole a to aj deti z mladšej vekovej skupiny.
 Pracovať podľa projektov, vypracovaných pre potreby materskej školy, zameraných na
ochranu zdravia detí, na zdravý životný štýl, na boj proti obezite a pod. a to aj v
spolupráci so školskou kuchyňou.
Prírodovedná- KOG
 „Naša Zem“ - prostredníctvom aktivít zapojiť deti i rodičov do aktívnej ochrany našej
Zeme. Vypracovať projekty zamerané na enviromentálnu výchovu detí.
Prostredníctvom týchto projektov utvárať emocionálne bohatý vzťah k živej prírode
ako súčasti životného prostredia. Spolupracovať s turistickým združením Perún v
Zámutove a s Lesnou správou v Zámutove.
 Využitím progresívnych foriem práce, zážitkového učenia, praktickej skúsenosti
a pozorovania bližšie vnímať zmeny prírody počas jednotlivých ročných období .
V každom ročnom období uskutočňovať exkurzie a turistické vychádzky.
 „Poznaj svoju obec „ - vštepovať deťom lásku k domovu, pestovať národné
povedomie, oboznamovať ich s ľudovými tradíciami a ľudovými zvykmi v našej obci
a regióne. Zapojiť sa do programu na obecných oslavách, ponúknuť program detí na
rôzne podujatia organizované obcou. Pracovať s deťmi v krúžku ľudového tanca a pri
tradičných sviatkoch (Vianoce, Veľká noc) nacvičiť s deťmi tance a chorovody
typické pre náš región a našu obec.
10
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
Jazyková podoblasť KOG, SEO
 Sledovať, diagnostikovať a písomne zaznamenávať výslovnosť u detí od 3 rokov.
 Pri odstraňovaní chybnej výslovnosti spolupracovať s rodičmi, prípadne s logopédom.
Pre účely včasnej korekcie chýb a porúch reči u detí s narušenou komunikačnou
schopnosťou spolupracovať so špeciálnym pedagógom - logopédom. Učiteľky, ktoré
majú logopedické minimum budú individuálne pracovať s deťmi so zlou
výslovnosťou.
 Oboznamovať deti prostredníctvom folklóru s nárečovými prvkami.
 Nácvikom divadelného predstavenia s deťmi
a prostredníctvom dramatizácií
rozprávok , obohacovať rečový prejav detí.
 V snahe o uplatňovanie jazykovej výchovy v každom prostredí naďalej spolupracovať
s rodičmi aj prostredníctvom násteniek a tie priebežne aktualizovať. Ponúknuť
rodičom možnosť opísať si báseň a doma ju s deťmi opakovať. Umiestniť na nástenke
články s informáciami pre rodičov o zlej výslovnosti, o spôsobe spolupráce pri
nesprávnej výslovnosti a poruchách reči, logopedické cvičenia, riekanky, rady pre
rodičov a pod.
Matematicko - logická podoblasť- KOG
 Pri plánovaní úloh z matematiky využívať ŠVP ISCED 0 ako aj metodiku p.
Uherčíkovej
 Pracovať s deťmi staršej vekovej skupiny s Tangramom a zapojiť do tejto činnosti aj
rodičov.
Informačná podoblasť
 Oboznamovať deti s počítačovou terminológiou a s výučbovými programami Veselá
lienka, Šašo, Alík. Pracovať s deťmi v oblasti informatiky v počítačovom krúžku.
Pracovná podoblasť - PMO, SEO, KOG
 Zriadiť námetové centrá s cieľom oboznamovať deti s pracovnými činnosťami ( lekár,
strojár, lesný robotník, automechanik...)
 V spolupráci s rodinou viesť deti k triedeniu odpadu.
 Pri výchove k spoločnému stravovaniu, zásadám zdravej výživy, hygiene a stolovaní
a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí, spolupracovať so ŠJ.
Umelecko - expresiívna podoblasť (HV) - SEO
 Pracovať s talentovanými deťmi v krúžku tanečnom a speváckom .
T : podľa plánu krúžkovej činnosti
Z : Bezeková M.
Umelecko - expresiívna podoblasť (VV) - SEO
 Dbať na úroveň materiálno – technického zabezpečenia tried pracovným a výtvarným
materiálom, prípadné nedostatky, potreby a doplnenie materiálu hlásiť riaditeľke MŠ.
T : stály
Z : triedne učiteľky
 Formou krúžkovej činnosti podporovať a rozvíjať talentované deti v tvorivosti
z rôznorodým materiálom.
 Výtvarné práce talentovaných detí prezentovať v detských časopisoch, na rôznych
výstavkách a galériách, v súťažiach .
11
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
 Ľaváctvo - rešpektovanie laterality, upozorniť na dôsledky precvičovania, grafomotorický
prejav, ľaváci a známe osobnosti . Deň ľavákov je 14.augusta .
Umelecko - expresiívna podoblasť ( LV) SEO
 V rámci výchovno – vzdelávacieho procesu využívať školskú knižnicu, obecnú knižnicu a
aktivity, ktoré knižnica uskutočňuje. Spolupracovať s pracovníkom knižnice.
 Na skvalitnenie dramatizácie rozprávok zhotoviť pre deti vhodné kostýmy, ktoré
priebežne podľa nácviku rozprávok dopĺňať.
 Na podporu literárnych činností pripraviť deťom vhodné motivačné prostredie – urobiť
pre deti knižný kútik esteticky a účelne zariadený. Výchova knihou ku knihe - priebežne
dopĺňať knižný kútik v triede knihami na výstavke „ Moja obľúbená kniha „.
Pohybová podoblasť PMO
 Pri realizácii pohybových a relaxačných cvičení dôsledne dodržiavať zásady
psychohygieny. Pri zostavovaní cvičení rešpektovať pedagogické zásady s dôrazom na
zásadu primeranosti ( dávkovanie cvikov, prevedenie učiteľkou) a postupnosti ( postupné
precvičenie všetkých svalových skupín od hlavy po päty). Zvýšenú pozornosť venovať
pohybovým a relaxačným cvičeniam s rešpektovaním zásad primeranosti a postupnosti.
 Podľa snehových podmienok uskutočniť v spolupráci s rodičmi sánkovanie detí, prípadne
dať deťom základy lyžiarskeho výcviku na lyžiarskom vleku.
 Cielenými cvičeniami viesť deti k správnemu držaniu tela, dýchaniu a správnej chôdzi.
Denne zaraďovať relaxačné cvičenia, relaxačné rozprávky a telovýchovné chvíľky.
 Prostredníctvom pohybových skladieb rozvíjať a kultivovať pohybový prejav detí od 3
rokov. Nacvičiť s deťmi rôzne pohybové etudy a vystúpiť pre rodičov.
 V spolupráci so ZŠ oboznamovať deti s priestormi telocvične ZŠ – zúčastniť sa na hodine
telesnej výchovy žiakov 1. ročníka ZŠ .
T : podľa dohody s učiteľom ZŠ
Z : učiteľky starších vekových skupín
 Motivovať deti vo všetkých organizačných formách a aktivitách tak, aby sa pohybová
aktivita stala potrebou pre každé dieťa.
IV. Skvalitnenie pripravenosti pedagogických zamestnancov na plnenie
starostlivosti
predprimárnej
1. Vytvárať priaznivé prostredie na dopĺňanie inovačných metód s využívaním
informačných a komunikačných možností.
2. Budovať školskú knižnicu ako odborné študijné a informačné centrum. Využívať
internet na získavanie nových poznatkov.
T : stály
Z : riaditeľka
3. Zvýšenú pozornosť venovať nepretržitému ďalšiemu vzdelávaniu pedagogických
zamestnancov .
4. Sledovať novú odbornú literatúru a informácie prenášať do kolektívu.
5. Prenos informácií o predprimárnom vzdelávaní a práce školy zabezpečovať
individuálne aj prostredníctvom RŠ, RR, triednych aktívoch, násteniek.
T : stály
Z : riaditeľka
6. Propagovať činnosť školy na akciách organizovaných školou a inými inštitúciami
v spolupráci s rodičmi. ( Mikuláš, MDD, Karneval, triedne aktívy a pod. )
12
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
7. Študovať právne normy týkajúce sa chodu školy a získať tak základné právne
vedomie. Predplatiť časopis Škola.
T : stály
Z : riaditeľka
8. Uskutočniť mimoškolské stretnutia s cieľom upevnenia kolektívnych vzťahov aj
v spolupráci so zamestnancami obecného úradu a oboch materských škôl ( športový
deň, víkendový pobyt...).
9. V predprimárnom vzdelávaní využívať nové metódy a formy práce spojené
s projektovým učením a plánovaním.
V. Zefektívnenie riadiacej práce v záujme skvalitnenia predprimárneho vzdelávania
Legislatívne usmerňovanie
- priebežne informovať zamestnankyne o zákonoch,
medzivládnych dohodách, vykonávacích predpisoch, vyhláškach, predpisoch, sociálnoprávnych normách.
Pedagogicko – organizačné riadenie – skvalitniť systém vnútornej školskej kontroly.
Hospitácie budú vykonávané priebežne počas školského roka – rozpis je v časovom pláne
a budú zamerané:
Ciele vo vzťahu k deťom:





Používať vzájomné hodnotenie pri priamej činnosti
Zvládnuť grafomotorické činnosti na úrovni veku.
Vedieť spolupracovať a kooperovať v skupine, s učiteľkou, s deťmi.
Vedieť komunikovať.
Vedieť samostatne riešiť úlohy.
Ciele vo vzťahu k učiteľke:





Zistiť či učiteľka využíva hodnotenie, vzájomné hodnotenie v edukačných aktivitách.
Zistiť či učiteľka vytvára podmienky na výchovno- vzdelávaciu činnosť.
Uplatniť premyslenú organizáciu v činnostiach.
Uplatniť rôzne možnosti efektívneho učenia sa.
Zistiť, či učiteľka vedie deti k hodnotám.
Pedagogické riadenie materskej školy
Organizačno - riadiaca činnosť
 Zvyšovať úroveň právneho vedomia pedagogických zamestnancov
sledovaním
aktuálnych zmien v školskej legislatíve, podieľaním sa na pripomienkovom konaní
pripravovaných legislatívnych zmien.
 Zvyšovať bezpečnosť detí zabezpečovaním a udržiavaním exteriéru materskej školy,
pieskovísk, hrových atrakcií umiestnených na školskom dvore a oplotenia materskej
školy.
 Účasťou učiteliek na kontinuálnom vzdelávaní prostredníctvom akreditovaných
vzdelávacích programov zabezpečiť obnovenie, zdokonalenie a rozšírenie ich
profesijných kompetencií.
 Plán kontinuálneho vzdelávania zostaviť tak, aby zohľadňoval zameranie a potreby
materskej školy.
13
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
 V školskom poriadku upraviť podrobnosti o prijímaní detí, o prevádzke a vnútornom
režime materskej školy.
 Skvalitniť účinnosť vnútornej kontroly školy dôsledným a pravidelným monitorovaním a
hodnotením edukačnej činnosti učiteľa a učenia sa detí s ohľadom na rozvíjanie
kľúčových kompetencií.
 Kvalitu vnútornej kontroly materskej školy zvyšovať reálne koncipovaným plánom,
dôslednou analýzou zistení, konkrétne formulovanými závermi a pravidelnou kontrolou
odstránenia zistených nedostatkov.
 Pravidelne sledovať informácie v oblasti výchovy a vzdelávania uverejnené na webových
sídlach priamo riadených organizácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
( ŠPÚ, KŠÚ, ÚIPŠ, MPC ).
 Upraviť ( predĺžiť) čas prevádzky materskej školy podľa potrieb zamestnaných zákonných
zástupcov detí.
 Do plánov VVČ zapracovať aktivity k Svetovému dňu výživy, Týždňu zdravia,
Svetovému dňu mlieka a pod.
 Skvalitniť poradenskú a osvetovú činnosť materskej školy prostredníctvom prehĺbenia
spolupráce s miestnou samosprávou, rôznymi inštitúciami, publikovaním príkladov dobrej
praxe v rôznych médiách.
Výchovno - vzdelávací proces
 Osvedčenie o predprimárnom vzdelávaní sa vydáva v posledný deň školského
vyučovania v danom školskom roku s dátumom 30.jún príslušného kalendárneho roka.
V prípade, že tento dátum vyjde napr. na sobotu alebo nedeľu, vydáva sa s dátumom,
ktorý vyjde na posledný pracovný deň pred týmto dátumom. Deťom, o ktorých sa vie,
že budú mať odloženú povinnú školskú dochádzku a budú navštevovať materskú
školu aj v nasledujúcom školskom roku, sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania nevydáva.
 Logopedickú starostlivosť v MŠ môže vykonávať len logopéd, ktorý je zamestnancom
príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ( CPPPP).
Logopedická starostlivosť sa nepovažuje za krúžkovú činnosť, môže sa realizovať aj v
dopoludňajších hodinách.
 Vhodným výberom metód práce zvyšovať požiadavky na praktické návyky, zručnosti
a komunikačné kompetencie rómskych detí. Zintenzívniť poradenskú a osvetovú
činnosť pedagogických zamestnancov MŠ pre zákonných zástupcov týchto detí.
 Zabezpečiť pravidelnú dochádzku detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do MŠ.
 V úzkej spolupráci s poradnými orgánmi riaditeľa MŠ zohľadňovať v školských
vzdelávacích programoch vo väčšej miere cieľ, zameranie, špecifiká konkrétnej
materskej školy, potreby, záujmy a rozvojové možnosti detí.
 Pri plánovaní výchovno - vzdelávacích cieľov rešpektovať aktuálne výchovno vzdelávacie potreby detí, ich vekové zloženie a individuálne osobitosti; plnenie cieľov
priebežne kontrolovať a overovať spätnou väzbou, rozvíjať u detí hodnotiace a
sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku.
 Dôsledne využívať informovaný súhlas zákonných zástupcov - výlety, exkurzie,
športové výcviky a ďalšie aktivity ( napr. krúžky, depistážne vyšetrenia atď.);
 Nepreceňovať význam edukačnej aktivity oproti iným organizačným formám denného
poriadku, dodržiavať psychohygienu detí a nepreťažovať ich. Osobnosť dieťaťa sa
rozvíja vo všetkých organizačných formách denného poriadku.
14
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
 V súčinnosti s poradnými orgánmi riaditeľky MŠ (pedagogickou radou a metodickým
združením) sa pri tvorbe alebo revidovaní školského vzdelávacieho programu zamerať
na:
o identifikovanie východiskového stavu (pozitíva, negatíva, očakávania,
ohrozenie) a zámerov smerujúcich k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania,
spôsobu a podmienok ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávaniu
dokladu o získanom vzdelaní;
o popísanie personálneho zabezpečenia, materiálno . technických a priestorových
podmienok a ich vplyvu na plnenie cieľov a poslania materskej školy;
o deklarovanie konkrétnych spôsobov zabezpečenia podmienok na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, aj v aktivitách
súvisiacich s výchovou a vzdelávaním;
o deklarovanie reálnych požiadaviek na kontinuálne vzdelávanie pedagogických
zamestnancov;
o deklarovanie (konkrétnych) osobitostí a podmienok pre deti so ŠVVP, vrátane
individuálneho vzdelávacieho programu, ak jeho vypracovanie odporučí
odborný zamestnanec príslušného školského zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie.
Pedagogicko - organizačné pokyny
Odporúčam všetkým pedagogickým zamestnancom a vedúcej školského stravovania
dôsledne preštudovať Pedagogicko-organizačné pokyny (POP) na školský rok 2013 / 2014,
ktoré vydalo MŠVVŠ SR s účinnosťou od 1.septembra 2013 a uplatňovať v praxi ich
ustanovenia a odporúčania.
1. Pravidelne vykonávať kontrolnú a hospitačnú činnosť s cieľom získania objektívnych
informácií o práci, metódach, organizácií, výsledkov jednotlivých pedagogických
zamestnancov pri postupnom doplňovaní ŠVP.
T : stály
Z : riaditeľka
2. Zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy a rodiny, mimovládnych organizácií a širokej
miestnej komunity.
3. Zvyšovať právne vedomie zamestnancov školy –podávať im objektívne správy a
informácie z porád.
4. Vhodným prístupom vytvárať dobrú klímu školy.
5. Spolupracovať s Radou školy a Radou rodičov na zabezpečenie kvalitného
predprimárneho vzdelávania.
6. Sledovať
stránku
www.education.gov.sk.,
www.statpedu.sk.,
http://www.minedu.sk/VaG/VESF.htm a ostatné webové stránky.
VI. Materiálno – technické zabezpečenie školy
1. Získavať sponzorov na skvalitnenie činností školy aj v spolupráci s rodičmi.
2. Dopĺňať učebné pomôcky podľa potreby a finančných možností.
3. Sledovať a správne zaobchádzať s didaktickou technikou , poruchy nahlásiť riaditeľke
školy.
4. Spolupracovať s Obecným úradom v Zámutove pri realizácii údržby materskej školy.
VII. Spolupráca s verejnosťou
1. Besedy pre rodičov školy.
15
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
2. Pripraviť slávnosť Mikuláša a Vianočnú akadémiu v spolupráci s rodičmi, zabezpečiť
darčeky, výzdobu .
3. Spolupracovať s PPP vo Vranove n / T, MPC, ŠÚ v Hanušovciach n/T, ČK a i. za
účelom skvalitnenia predprimárneho vzdelávania.
4. V rámci segregácie uskutočniť spoločné aktivity oboch materských škôl na upevnenie
kamarátstiev detí a vzťahov medzi zamestnancami týchto materských škôl.
5. Detský karneval – pripraviť v spolupráci s rodičmi a radou RZ .
6. Enviromentálna výchova v materskej škole – spolupráca rodiny a školy pri realizácii
aktivít s deťmi.
7. Tatoolympiáda – súťaženie ockov a ich detí ku Dňu otcov, kde ockovia získajú
„
Rád šikovného otecka , a mamky za odmenu pripravia občerstvenie.
Spolupráca s verejnosťou :
Rada školy :
Rada rodičov :
Knižnica :
Metodická rada :
ZŠ :
MŠ 301 :
PPP :
Odborový zväz :
ČK :
ŠÚ Hanušovce n/T :
OcÚ v Zámutove :
Bc. Babajčková Marta
Babjačková Marta
Višňovský Marek
Bertová Anna
Mgr. Zajacová Ľubica
Bertová Anna
Lancíková Bibiana, Fazekašová Irena
Vasiľová Jozefína
Hnašková Margita
Mgr .Socha , Mgr. Danka Roziková
Višňovský Dušan
Plán spolupráce
MŠ a ZŠ
 Konzultácie spolupracujúcich učiteliek o náplni spolupráce
 Návšteva detí MŠ v ZŠ , oboznámenie sa s prostredím
 Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
MŠ 388 a MŠ 301
 Realizácia spoločných aktivít podľa plánu práce na školský rok 2013/2014
 Vzájomná výmena skúseností učiteliek oboch MŠ
 Odstraňovanie predsudkov voči rómskym deťom – segregácia - vzájomnými
návštevami detí v MŠ a spoločnými hrami v triedach aj na školskom dvore.
MŠ a ZUŠ Jastrabie
 Oboznámenie detí a rodičov s krúžkovou činnosťou
 Realizácia činností v krúžku výtvarnom so skupinou 6 detí a v krúžku tanečnom so
skupinou 13 detí
MŠ a Divadlo Cililing v Prešove
 Podľa aktuálnej ponuky divadelných predstavení vystúpia herci divadla v priestoroch
MŠ
16
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
MŠ a CPPPaP
 Konzultácie o individuálne integrovaných deťoch
 Vyšetrenia školskej zrelosti
MŠ a logopéd
 Depistáž detí s chybnou výslovnosťou a následne odporučenie k logopédovi
 Dychové cvičenia, cvičenia rečových orgánov podľa pokynov logopéda /kolektívna
logopédia/
MŠ a miestna knižnica
 Návšteva v knižnici – predškoláci – oboznámenie s priestormi, hodnotou kníh,
zaobchádzanie s nimi
 Týždeň najobľúbenejšej knihy – marec, prebúdzanie prírody
MŠ a LS Zámutov
 Beseda s lesníkom o starostlivosti človeka o zvieratá v lese
 Zber gaštanov a žaluďov detí MŠ pre lesné zvieratá na prikrmovanie v zimnom
období.
 Enviromentálne aktivity, výlety, turistické vychádzky do lesa ...
VIII. Rozdelenie mimoškolských úloh
1. Zdravotník , BOZP :
zodpovedá a kontroluje stav lekárničiek
 Jarmila Pukyová v MŠ 388
 Eva Hromadová v MŠ 301
2. Kontrola hygieny zariadenia :
 Marta Bezeková
 Anna Bertová
3. Kronika :
 Marta Bezeková
4. Vedenie knižnice :
 Emília Matušková
 Eva Hromadová
5. Vnútorná výzdoba v MŠ 388
 učiteľky po vzájomnej dohode, zodpovedá riaditeľka MŠ
6. Výzdoba v MŠ 301
 za rozdelenie úloh zodpovedná zástupkyňa riaditeľky Anna Bertová
7. Vonkajšia výzdoba školy
 úprava školskej záhrady : všetci zamestnanci MŠ
17
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
Plán pedagogických porád v Materskej škole v Zámutove
AUGUST
1. Otvorenie
2. Prerokovanie a schválenie Plánu práce školy
na školský rok 2013/2014
3. POP MŠ SR na školský rok 2013 / 2014
4. Organizačné pokyny pre školský rok
2013/ 2013
5. Diskusia
6. Opatrenia a záver
 spolupráca pri tvorbe ročného plánu
školy;
 organizačné zabezpečenie školského
roka;
 návrhy na kontinuálne vzdelávanie
učiteliek;
 spolupráca s rodičmi;
 pedagogická diagnostika - skúsenosti,
tvorba záznamových archívov;
JANUÁR
1. Kontrola opatrení
2. Polročné hodnotenie VVP a ŠkVP
3.Zovšeobecnenie poznatkov z vnútornej
kontroly a z hospitácií
4. Diskusia, opatrenia
5. Záver
 slávnosti v materskej škole;
 hodnotiaci škálový dotazník pre
učiteľky – ako hodnotím našu materskú
školu ( prípadné návrhy );
 príprava detí na vstup do základnej
školy;
 odklady školskej dochádzky;
 akcie školy v druhom polroku;
 výsledky kontrolnej a hodnotiacej
činnosti riaditeľky MŠ;
APRÍL
1. Kontrola opatrení
2. Informácie zo vzdelávania, školení, zo
seminárov a MZ
3. Prednáška :
4. Diskusia, opatrenia
5. Záver
 diskusia – môj názor, problém, úspech;
 skúsenosti, poznatky z účasti na
vzdelávacích akciách;
JÚN
1. Kontrola opatrení
2. Celoročné hodnotenie VVP a ŠkVP v šk. r.
2013 / 2014
3. Hodnotenie plnenia ročného plánu
4. Hodnotenie vnútornej kontroly a hospitácií
5. Diskusia, opatrenia
6. Záver
18
 hodnotenie školského roka –
komplexné;
 príprava téz na nový školský rok
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
Program pracovných porád
August
1. Otvorenie
2. Oboznámenie so školským, prevádzkovým poriadkom školy a právnymi normami
3. Informácie z riaditeľskej porady
4. Organizačné pokyny k otvoreniu školského roka 2013 / 2014
5.Diskusia, opatrenia
6. Záver
November
1. Kontrola opatrení
2. Prehodnotenie plnenia pokynov a opatrení
3. Organizačné pokyny k zimnej prevádzke
4. Diskusia, opatrenia
5. Záver
Marec
1. Kontrola opatrení
2. Zovšeobecnenie poznatkov z kontrol
3. Diskusia, opatrenia
4. Príprava aktivít v druhom polroku
5. Záver
Jún
1. Kontrola opatrení
2. Hodnotenie práce na jednotlivých úsekoch
3. Organizačné pokyny k zabezpečeniu letnej prevádzky
4. Diskusia, opatrenia
5. Záver
19
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
Vnútorná školská kontrola
Pedagogická :
 na dodržiavanie metodických postupov v jednotlivých výchovných zložkách;
 realizácia didaktických aktivít;
 krúžková činnosť;
 pedagogická agenda triedy;
 dodržiavanie pokynov z PR;
Ostatné kontroly:
 hygiena;
 spolupráca s rodinou;
 estetika školy;
 dochádzka do zamestnania;
 vzťahy v kolektíve;
 dodržiavanie BOZP a platnej legislatívy;
 dodržiavanie školského poriadku;
 vedenie triednej a školskej dokumentácie;
SEPTEMBER
Úsek pedagogický
1. Kontrola tried a miestností – príprava na
školský rok 2013 / 2014.
2. Kontrola triednej agendy a záznamov
o deťoch.
3. Adaptácia detí na školu – orientačná –
hospitácia .
4. Využívanie motivačných foriem práce .
Úsek prevádzkový
1. Kontrola dodržiavania právnych noriem na
úseku bezpečnosti práce .
OKTÓBER
Úsek pedagogický
Úsek prevádzkový
1. Triedna agenda a záznamy o pozorovaní 1. Kontrola hygieny priestorov.
detí .
2. Dodržiavanie nariadenia vlády č. 362 pri
pobyte vonku – orientačná hospitácia .
3. Plánovanie, integrácia ŠkVP a využívanie
metód práce
4. Plnenie plánovaných úloh – tematická
NOVEMBER
Úsek pedagogický
1. Dokumentácia v zmysle vyhlášky
308/2009
2. Plnenie plánovaných úloh
z Enviromentálnej výchovy
3. Plnenie úloh vyplývajúcich z POP
2013/2014 všeobecná
4. Uplatňovanie prvkov Env. výchovy
Úsek prevádzkový
1. Kontrola kultúry a úrovne stolovania
20
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
DECEMBER
Úsek pedagogický
1. Kontrola využitia hracích kútikov a ich
primeranosť
2. Kontrola plnenia plánu spolupráce so ZŠ
a knižnicou – všeobecná
3. Uplatňovanie nových foriem a metód
práce – tematická.
Úsek prevádzkový
1. Kontrola dochádzky zamestnancov na
pracovisko
JANUÁR
Úsek pedagogický
1. Kontrola plánovania a integrácie ŠkVP
2. Kontrola plnenia aktivít z projektov
3. Uplatňovanie zážitkového učenia
v priamej práci s deťmi – tematická
Úsek prevádzkový
1. Kontrola hygieny na škole
2. Kontrola dodržiavania legislatívy BOZP
FEBRUÁR
Úsek pedagogický
1. Kontrola triednej agendy
2. Sociálno - emocionálna oblasť a jej
integrácia do VVP – komunikácia –
tematická
3. Upevňovanie kultúry stolovania
4. Spolupráca s rodinou – informovanosť –
orientačná
5. Pohybová príprava, využívanie telocvične
k aktivitám
6. Práca s nadanými deťmi
Úsek prevádzkový
1. Dodržiavanie náplne práce prevádzkových
zamestnancov oboch MŠ a ŠJ.
MAREC
Úsek pedagogický
1. Kontrola triednej agendy
2. Úroveň zaškolenia 5.-6. ročných detí
3. Kontrola kroniky
Úsek prevádzkový
1. Estetika a čistota na zariadení
APRÍL
Úsek pedagogický
1. Kontrola triednej agendy, plánovanie
čiastkových cieľov
2. Úroveň grafomotorických zručností
4. Kontrola spolupráce s jednotlivými
inštitúciami
5. Uplatňovanie individuálneho prístupu
Úsek prevádzkový
1. Čistota a hygiena kuchynských priestorov
21
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
v praxi – tematická
MÁJ
Úsek pedagogický
Úsek prevádzkový
1. Kontrola triednej agendy, plány ,
1. Hygiena zariadenia – interiér aj exteriér
diagnostika
2. Dochádzka zamestnancov do zamestnania
2. Záujmová činnosť detí – využitie časového
priestoru na upevnenie poznatkov detíorientačná
3. Využívanie pomôcok, vedenie detí
k aktívnemu prejavu, individuálny prístup
k deťom. – všeobecná
4. Využívanie problémových otázok orientačná
5. Kontrola plnenia aktivít z ročného plánu
JÚN
Úsek pedagogický
1. Kontrola pedagogickej diagnostiky u
3. – 4 ročných detí
2. Využívanie nových výtvarných techník v
praxi – orientačná
3. Uskutočnenie rozlúčkovej slávnosti
4. Plnenie spolupráce so ZŠ
5. Úroveň oboznamovania sa s počítačom –
učiteľky i deti
Úsek prevádzkový
1. Dodržiavanie právnych noriem
ČASOVÝ PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI:
August:
Koncepčná časť
Výchovno-vzdelávací proces
 Spracovať návrh ročného plánu
materskej školy.
 Aktualizácia organizačného
zabezpečenia materskej školy.
 Koncipovať zameranie, profil
materskej školy.
Materiálne zabezpečenie
 Pripravenosť budovy a školskej
záhrady na otvorenie školského
roka.
 Pripraviť pedagogickú a prevádzkovú
poradu.
 Prehodnotiť a doplniť ročný plán,
hlavné ciele pre školský rok
2013/2014.
Organizácia a administratíva
 Pracovná doba učiteliek, prevádzka
materskej školy.
 Režim dňa, organizácia stravovania.
22
Materská škola Zámutov
 Nákup učebných pomôcok
a výtvarných potrieb.
 Realizácia potrebných opráv
a úprav.
 Zabezpečenie majetku proti
vniknutiu a odcudzeniu.
 Kontrola spotreby energie.
BOZ, hygiena, CO,PO
 Kontrola vybavenosti lekárničky.
 Kontrola uloženia čistiacich
prostriedkov.
 Evidencia úrazov.
 Zápis do požiarnej knihy.
 Zoznámenie zamestnancov
s právnymi a ostatnými predpismi
BOZ.
 Pokyny v prípade úrazu.
 Zodpovednosť konkrétnych
zamestnancov.
Plán práce školy 2013 / 2014
 Spolupráca pedagogických
a nepedagogických zamestnancov.
 Spracovať školský a prevádzkový
poriadok materskej školy.
 Kontrola pripravenosti tried, učebných
pomôcok a spracovania týždenných
plánov.
 Evidenčné lístky, osobné spisy, triedne
knihy, dochádzky,
 Informácie pre rodičov – nástenky.
 Kontrola výzdoby tried a priestorov
školy.
Rôzne
September :
Koncepčná časť
Spracovať plán kontrolnej činnosti.
Výchovno – vzdelávací proces
 Kontrola triednej dokumentácie.
 Krúžková činnosť a nadštandardné
aktivity.
 Spolupráca s rómskou MŠ.
 Plánovanie.
Materiálne zabezpečenie
 Kritéria hodnotenia.
 Kontrola spotreby energie.
 Zakúpiť novú odbornú literatúru.
Organizácia a administratíva
 Poistenie detí – informácie rodičom.
 Kontrola splnomocnení rodičov
o vyberaní detí inými osobami.
 Zabezpečiť archiváciu dokumentácie.
 Schôdzka pre rodičov.
 Objednávka pracovných zošitov
a detských časopisov.
BOZ, hygiena, CO, PO
 Preveriť interval revízií –
elektroinštalácia, elektrospotrebič,
plynové kotly a pece, komín,
bleskozvody.
 Kontrola upratovania.
Rôzne
 Zapisovanie sa a odpisovanie sa do
knihy dochádzky.
 Plnenie pracovných povinností.
23
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
Október
Koncepčná časť
Materiálne zabezpečenie
 Príprava návrhov na vyradenie
inventára.
BOZP, hygiena, CO
 Požiarna kniha.
 Preveriť stav dokumentácie BOZP.
Výchovno-vzdelávací proces
 Kontrola plánu hospitácií.
 Kontrola úpravy a výzdoby tried.
 Vedenie pedagogickej diagnostiky o
deťoch.
Organizácia a administratíva
 Kontrola násteniek a propagačného
materiálu pre rodičov – informácie,
aktualizácia, estetika, kontakt s
rodičmi.
Rôzne
November
Koncepčná časť
Materiálne zabezpečenie
 Spracovať plán opráv na nasledujúci
rok.
 Kontrola poplatkov za telefón.
 Kontrola upratovania.
 Kontrola kotolne.
 Podklady pre zriaďovateľa.
BOZP, hygiena, CO
Výchovno-vzdelávací proces
 Kontrola plánov výchovnovzdelávacej práce.
 Kontrola vedenia triednej
dokumentácie.
 Príprava pedagogickej porady.
Organizácia a administratíva
 Plán prevádzky v čase vianočných
prázdnin.
 Kontrola a evidencia neprítomnosti
zamestnancov v zamestnaní.
 Čerpanie dovoleniek, práca nadčas.
Rôzne
 Plnenie pracovných povinností.
 Zapisovanie a odpisovanie sa do
knihy dochádzky.
December
Koncepčná časť
 Plnenie kolektívnej zmluvy.
Materiálne zabezpečenie
 Kontrola spotreby energií.
 Kontrola rozpočtu.
 Inventarizácia majetku.
 Požiadavky na údržbu budovy a na
doplnenie inventára MŠ.
Výchovno – vzdelávací proces
 Kontrola plánu hospitácií.
 Akcie a vianočná besiedka.
Organizácia a administratíva
 Prerušenie prevádzky materskej
školy, oznam rodičom.
 Návrh na odmeny a na pohyblivé
zložky platu.
24
Materská škola Zámutov
BOZP, hygiena, CO
 Kontrola kotolne.
 Zabezpečiť bezpečnosť chodníkov.
Plán práce školy 2013 / 2014
Rôzne
 Plnenie pracovných povinností.
 Zapisovanie a odpisovanie sa do
knihy dochádzky.
Január
Koncepčná časť
 Zhodnotenie činnosti RZ.
Materiálne zabezpečenie
 Kontrola spotreby energií.
 Kontrola zápisov v pokladničnej
knihe.
BOZP, hygiena, CO
 Kontrola kotolne.
 Kontrola knihy úrazov
Výchovno-vzdelávací proces
 Kontrola plnenia ročného plánu.
 Kontrola triednej dokumentácie.
Organizácia a administratíva
 Archivácia dokumentov za rok 2012.
Rôzne
 Plnenie pracovných povinností.
 Zapisovanie a odpisovanie sa do
knihy dochádzky.
Február
Koncepčná časť
 Doplniť plán práce na druhý polrok.
 Hodnotenie plánu práce za prvý
polrok v školskom roku 2012/2013.
Materiálne zabezpečenie
 Kontrola spotreby energií.
 Podklady pre zriaďovateľa.
BOZP, hygiena, CO
 Kontrola kotolne.
 Kontrola evidencie úrazov.
 Kontrola upratovania v materskej
škole.
 Kontrola ukladania čistiacich
prostriedkov.
Výchovno-vzdelávací proces
 Pripraviť zasadnutie pedagogickej
a prevádzkovej porady.
 Výsledky kontrolnej a hospitačnej
činnosti.
 Hodnotenie výsledkov činností detí.
Organizácia a administratíva
 Kontrola školskej dokumentácie.
 Vyhlásenie zápisu do materskej
školy.
Rôzne
 Plnenie pracovných povinností
 Zapisovanie a odpisovanie sa do
knihy dochádzky.
Marec
Koncepčná časť
 Zápis detí do materskej školy.
 Návrh zriaďovateľovi na budúci
školský rok – počet tried, počet
zapísaných detí, počet učiteliek.
Materiálne zabezpečenie
 Nákup školských pomôcok – zistenie
Výchovno-vzdelávací proces
 Sledovať využitie pomôcok pri práci
s deťmi.
 Kontrola plánu hospitácií.
Organizácia a administratíva
 Odoslanie rozhodnutia o prijatí –
25
Materská škola Zámutov
stavu.
 Kontrola spotreby energií.
 Podklady pre zriaďovateľa.
BOZP, hygiena, CO
 Kontrola kotolne.
 Kontrola upratovania.
Plán práce školy 2013 / 2014
neprijatí dieťaťa do materskej školy.
Rôzne
 Plnenie pracovných povinností.
 Zapisovanie a odpisovanie sa v knihe
dochádzky zamestnancov.
Apríl
Koncepčná časť
 Spolupráca ZŠ a MŠ.
 Spolupráca s MŠ č.301.
 Zabezpečiť školský výlet.
Materiálne zabezpečenie
 Kontrola spotreby energií.
 Kontrola poplatkov.
 Podklady pre zriaďovateľa.
BOZP, hygiena CO
 Kontrola kotolne, ukončenie
vykurovacieho obdobia.
Výchovno-vzdelávací proces
 Kontrola plnenia plánov výchovnovzdelávacej práce.
 Kontrola vedenia triednej
dokumentácie.
 Príprava zasadnutia pedagogickej
rady.
Organizácia a administratíva
 Odoslanie rozhodnutia o prijatí
a neprijatí dieťaťa do materskej školy.
Rôzne
 Plnenie pracovných povinností.
 Zapisovanie a odpisovanie sa do knihy
dochádzky.
Máj
Koncepčná časť
Materiálne zabezpečenie
Kontrola spotreby energií.
BOZP, hygiena, CO
Kontrola školskej záhrady.
Výchovno-vzdelávací proces
 Kontrola plnenia plánu hospitácií.
 Odklad školskej dochádzky.
 Spolupráca so ZŠ Zámutov.
 Schôdzka rodičov budúcich prvákov.
Organizácia a administratíva
Plán dovoleniek cez letné prázdniny.
Oznam pre rodičov, pre zriaďovateľa –
uzatvorenie materskej školy v čase letných
prázdnin.
Rôzne
Plnenie pracovných povinností.
Zapisovanie a odpisovanie sa do knihy
dochádzky.
26
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
Jún
Koncepčná časť
 Hodnotenie práce materskej školy.
Výchovno-vzdelávací proces
 Slávnostná rozlúčka s MŠ.
 Osvedčenia o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania.
 Príprava zasadnutia pedagogickej
rady.
Materiálne zabezpečenie
Organizácia a administratíva
 Kontrola spotreby energií.
 Prázdninová prevádzka.
 Zabezpečiť nákup pomôcok a hračiek.
 Plán dovoleniek.
 Čerpanie finančných prostriedkov –
 Prehľad neprítomnosti zamestnancov
správa za I. polrok.
na pracovisku.
BOZOP, hygiena, CO
Rôzne
 Kontrola registrácie úrazov.
 Plnenie pracovných povinností.
 Zapisovanie a odpisovanie sa do knihy
dochádzky.
Júl
Koncepčná časť
Materiálne zabezpečenie
 Kontrola spotreby energií.
 Kontrola budovy a jej údržba.
BOZP, hygiena, CO
Výchovno-vzdelávací proces
 Východiská pre nový ročný plán.
 Letná prázdninová činnosť.
Organizácia a administratíva
 Rozdelenie detí do tried.
 Personálne rozdelenie tried.
Rôzne
 Plnenie pracovných povinností.
 Dochádzka zamestnancov – hlásenie.
 Zapisovanie a odpisovanie sa do knihy
dochádzky.
27
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
Metodické združenie v MŠ Zámutov č. 388 a alokovaného pracoviska MŠ
č. 301 na školský rok 2013 / 2014
Metodické združenie je združením pedagógov, ktorého postavenie určuje vyhláška č.
308/2009, ktorou sa mení vyhláška
MŠ SR č. 306/2008 s jasne vymedzenými
kompetenciami.
Ako metodický a poradný orgán riaditeľky MŠ sa zaoberá výchovno – vzdelávacími
potrebami, koordinuje ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.
Ciele, úlohy, prostriedky, metódy a formy MZ vyplývajú z aktuálnych a perspektívnych
potrieb školy i zámerov štátnej politiky. Je jedným so systémových článkov riadiacej
štruktúry. Umožňuje kvalifikovane a pružne pracovať s informáciami, rýchlo poskytovať
metodickú pomoc a výmenu pedagogických skúsenosti. Opiera sa o tímové riešenie výchovno
– vzdelávacích problémov a to o jeho kreativitu a tvorivosť.
Členmi MZ sú všetci pedagogickí zamestnanci.
Vedúca MZ je Anna Bertová - zástupkyňa riaditeľky
Činnosť sa bude opierať o celoročný plán, ktorý vypracuje vedúca MZ na začiatku školského
roka a bude odsúhlasený na prvom stretnutí.
Za vytýčené ciele a plnenie úloh budú zodpovedné jednotlivé učiteľky.
Z úloh MZ vyplýva:
-
realizácia projektov
výchova k právam a povinnostiam, vedieť sa realizovať a reprezentovať
budovať vzťah k životnému prostrediu a k jeho ochrane
systematicky pracovať s deťmi, ktoré majú problémy s osvojovaním si poznatkov
pracovať systematicky s talentovanými deťmi
podporovať deti k tvorivosti a aktívnemu zapájaniu sa do plánovaných činností
klásť dôraz na socionálno - emocionálnu oblasť v správaní sa detí
zapájať sa do súťaží a projektov
Vytýčené ciele a úlohy realizovať týmito formami :
- organizovaním besied
- zapájaním sa do súťaží
- prípravou kultúrneho programu
- aktualizáciu výzdob tried
- exkurziami, návštevou divadelných predstavení, knižnice a pod.
- spoluprácou oboch MŠ a ZŠ
Samostatnú prílohu tvorí Plán činnosti MZ pri MŠ v Zámutove.
28
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
PLÁN SPOLUPRÁCE
MATERSKEJ ŠKOLY A ZÁKLADNEJ ŠKOLY V ZÁMUTOVE
V ŠKOLSKOM ROKU 2013 – 2014
Významným partnerom materskej školy je základná škola, ktorá pokračuje vo výchove
a vzdelávaní a stavia na spôsobilostiach dieťaťa dosiahnutých v materskej škole a v rodine.
Jedným z cieľov predškolskej výchovy je uľahčiť plynulú adaptáciu na zmenené prostredie
( čím je aj základná škola ), naučiť sa rozvíjať svoju osobnosť a pripraviť sa tak na
celoživotné vzdelávanie.
Absolvent predprimárneho vzdelávania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania
v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.
Spolupráca materskej a základnej školy bude prebiehať vo formálnej a neformálnej
podobe.
Formálna podoba spolupráce:





Kvalitná partnerská komunikácia medzi riaditeľmi materskej a základnej školy.
Primeraná verbálna a neverbálna komunikácia medzi učiteľmi materskej a základnej školy.
Vzájomné návštevy v materskej a základnej škole.
Účasť učiteliek materskej školy pri zápise detí do 1. ročníka základnej školy.
Účasť učiteľov 1. ročníka základnej školy na triednej schôdzke rodičov predškolákov, na
otvorenej hodine pre rodičov a pod.
 Vzájomná účasť na metodických zdruţeniach v materskej a základnej škole.
 Vzájomná poradenská činnosť.
Neformálna podoba spolupráce:




Oslavy.
Podujatia.
Výlety, slávnosti.
Výstavy.
 Nástenky, školské časopisy.
Prostredníctvom spoločných aktivít materskej a základnej školy a vzájomnou výmenou
skúsenosti učiteľov zabezpečíme plynulý prechod detí z materskej školy do základnej školy
a vďaka tomu vytvoríme u týchto detí pozitívny vzťah ku škole.
Dieťa bude mať možnosť spoznať prácu učiteľa v základnej škole a nadobudne si k nemu
správny vzťah.
Aktivity materskej a základnej školy sú zahrnuté v plánoch práce na školský rok 2013/2014.
O týchto aktivitách budú učiteľov materskej a základnej školy informovať riaditeľky
materskej a základnej školy a následne podľa pozvánok sa budú deti materskej školy a žiaci
1. ročníka základnej školy zúčastňovať týchto aktivít.
Stretnutia učiteliek materskej a základnej školy si dohodnú učiteľky podľa potreby.
Aby prechod detí z materskej školy do základnej školy bol bezproblémový, chceme deti
na to pripraviť a zabezpečiť kvalitnú spoluprácu materskej školy a základnej školy.
29
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
Plán spolupráce Základnej školy a Materskej školy v Zámutove
v školskom roku 2013 / 2014
1. Vyhodnotenie úrovne prípravy detí MŠ na vstup do ZŠ, ich výchovno - vzdelávacie
výsledky v ZŠ.
T: November 2013
Z: učitelia 1.ročníka ZŠ a učiteľky MŠ
2. Prehliadka vonkajšieho areálu ZŠ
T : Október 2013
Z: učiteľky 5-6 roč. detí MŠ
učiteľka 1. ročníka ZŠ
3. Účasť detí MŠ na vyučovacej hodine v 1. ročníku ZŠ
T: November 2013
Z : učiteľky MŠ a ZŠ
4. Účasť učiteliek 1. ročníka ZŠ na rodičovskom združení v MŠ s účasťou rodičov detí
predškolákov
T: Január 2014
Z: učiteľky MŠ a ZŠ
5. Vzájomná spolupráca učiteliek MŠ a ZŠ pri zápise detí do 1. ročníka
T: Január 2014
Z: riaditelia ZŠ a MŠ
6. Účasť učiteliek 1. roč. ZŠ na edukačnej aktivite v MŠ, zisťovanie úrovne
pripravenosti detí na vstup do ZŠ.
T: Apríl 2014
Z: učiteľky MŠ a ZŠ
7. Športové aktivity detí MŠ na športovom ihrisku v areáli ZŠ, účasť detí MŠ na
akciách ZŠ podľa ponuky a pozvánok ZŠ.
T: v texte - počas roka 2014
Z: učiteľky MŠ a ZŠ
8. Vyhodnotenie spolupráce MŠ a ZŠ a odporúčania na ďalšie obdobie.
T: Jún 2014
Z: riaditeľka MŠ
30
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
Plán akcií školy :
September
 Triedne rodičovské združenia
 Nie som tu sám – moja obľúbená hračka
 Tekvicové dekorácie
 Bezpečne v MŠ – cesta a bezpečnosť (projekt)
Október
 Súťaž o naj.....šarkana
 Deň zvierat
 Deň Jablka
 Zber gaštanov a žaluďov – na prikrmovanie zveri v lese
 Jeseň pani bohatá - výstava z prác detí
 Jeseň života - besiedka pre starých rodičov našich detí
 Svetový deň výživy“ - ochutnávka a výrobky z ovocia a zeleniny- výstava prác,
 „Svetový deň mlieka“
 Divadelné predstavenie – podľa ponuky
 Jesenná turistická vychádzka do lesa
November
 Tvoríme z prírodnín
 Zdravý úsmev - prevencia zubného kazu, starostlivosť o mliečny chrup
 Čistá planéta – výstava výrobkov z odpadových materiálov
 Vianočné zvonenie - výzdoba MŠ, zhotovovanie adventných vencov, svietnikov
a vianočných pozdravov
December
 Príprava Vianoc - pečenie medovníkov s deťmi
 Mikulášske prekvapenie
 Vianočná predajná burza
 Posedenie pod jedličkou s rodičmi detí – vianočné besiedky
 Betlehem – prehliadka dreveného Betlehema
Január
 Čo ukrýval vianočný stromček – týždeň obľúbenej hračky
 Zimná ríša - súťaž v modelovaní so snehom – snehuliaci, hrady, zvieratká...
 Spoločná sánkovačka
 Návšteva detí z MŠ v ZŠ
 Zápis do ZŠ
 Zimná turistická vychádzka
Február
 Oboznámenie s ľudovými krojmi – Fašiangy – tradície, zvyky
 Karneval
 Výstava prác detí a karnevalových masiek
 Týždeň ochrany zdravia detí – práca s knihou ,, Filipkove dobrodružstvá “
 Deň otvorených dverí – zápis detí do MŠ
31
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
 Spevácka súťaž ,,Zlatý detský slávik“
 Zahrajme sa s básničkou – školské kolá
Marec
 Návšteva knižnice so zameraním na prebúdzanie prírody
 Týždeň najobľúbenejšej knihy – výstava detských kníh
 Zahrajme sa s básničkou - súťaž v prednese poézie a prózy detí MŠ v Bystrom n/T
 Divadelné predstavenie – podľa ponuky
 Svetový deň vody – čistenie studničky
 Deň narcisov
Apríl
 Mesiac ochrany lesov – vychádzka do prírody
 Ako chránime prírodu - zhotovovanie prác zameraných na ochranu lesov – výstava
v MŠ
 Deň zeme
 Mesiac bezpečnosti - návšteva požiarnej zbrojnice
 Jarná turisticko – branná vychádzka - Mesiac lesov a vtákov
 Veľká noc
Máj







Oboznámenie s ľudovou tradíciou – stavanie mája
Besiedky ku Dňu matiek
Týždeň vitamínovej stravy – Deň mlieka
Letná turistická vychádzka
Olympiáda - športový deň detí MŠ
Medzinárodný deň rodín
Talentárium
Jún






MDD – dúhový týždeň
Deň otcov
Triedne rozlúčkové besiedky predškolákov
Rozlúčka so školským rokom - zábavno – súťažné podujatie s opekačkou na šk. dvore
Letná turistická vychádzka – chata Dubová, Koscelná lúka
Rozprávková noc v MŠ
32
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
Prehlásenie
Prehlasujem, že som dňa 28 08.2013 bola na pedagogickej porade oboznámená s ročným
plánom na školský rok 2013 / 2014 a súhlasím s ním. Úlohy, ktoré z neho vyplývajú budem
zodpovedne plniť.
Matušková Emília
____________________________________
Pukyová Jarmila
____________________________________
Palejová Jana Mgr.
_____________________________________
Anna Bertová
____________________________________
Eva Hromadová
____________________________________
Martina Ličáková Bc.
____________________________________
Marta Babjačková Bc.
____________________________________
Plán práce školy bol prekonzultovaný a schválený :
 na pedagogickej porade dňa :
 na rodičovskom združení dňa :
28.08.2013
11.09.2013 v MŠ 388
13.09.2013 v MŠ 301
12.09.2013
 v Rade školy pri MŠ Zámutov dňa :
V Zámutove 28.08.2013
Marta Bezeková
riaditeľka školy
33
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
Ďalšie navrhované aktivity pre učiteľky
September
1. Nie som tu sám – moja obľúbená hračka
2. Výstavka z plodov záhrad a polí „Kôš plný ovocia a zeleniny“, ovocné a zeleninové
šaláty, zemiakový deň
3. Babie leto - vychádzky do blízkeho okolia
4. Čarovné vrecúško - pomenovať predmety ( spoločná aktivita detí oboch MŠ) (
5. Európsky deň jazykov - 26.9. ( aktivita s deťmi oboch MŠ - "Rozumieš mi?"- spoločné
hry detí na školskom dvore, súťaţe....)
6. Tekvicové dekorácie – výstavka z výtvorov detí i rodičov
Október
1. Deň zvierat 4.október – exkurzia alebo vychádzka na PD ( ako sa staráme o
zvieratká )
2. 16.október Svetový deň výţivy – rastliny a plody jesene, degustácia nátierok, zdravý
ţivotný štýl, prednáška pre rodičov, propagačný materiál pre rodičov, výstavka prác
detí s touto tematikou a pod.
3. Deň jablka - Červené jabĺčko ( vitamíny, spôsoby vyuţitia , jabĺčko v piesni, básničke,
výtvarne zaznamenané atď. )
4. Našim starkým – vystúpenie detí MŠ 388 v programe
5. Vystúpenie pre starkých v MŠ 301 6. Ţivot v lese - propagácia ochrany lesa a starostlivosť o les ( v spolupráci s LS
Zámutov, turistickým zdruţením Perún- beseda s lesníkom, prechádzka po náučnom
chodníku)
7. Nastal čas padajúcich gaštanov ( charakteristické znaky jesene, zber gaštanov
a ţaluďov na prikrmovanie lesných zvierat v zime , pomoc ľudí, ţivot v lese .
8. Jesenná vychádzka do lesa pod Oblou, vstup do Vihonovej diery ( v spolupráci s p.
Michľom )
9. Logopedická prevencia – depistáţ a spolupráca s logopédom z CPPPaP
November
1. Tvoríme z prírodnín výstavka prác detí i rodičov.
2. Keď padá lístie, príroda zaspáva - vychádzka do lesa, pozorovanie jesennej prírody,
porovnávanie stromov, rozlišovanie zmien, ktoré nastali od poslednej návštevy lesa
3. Šarkaniáda - Šarkan letí, čo dokáţe vietor ( v spolupráci s rodičmi "súťaţ" o naj....?
šarkana )
4. Jeseň pani bohatá – výtvory z jesenného lístia a z prírodnín.
34
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
5. Kniha môj kamarát - na dlhé zimné večeri výber vhodných rozprávok pre deti, výstavka
kníh detí donesených z domu, práca s encyklopédiou, vnímať postavy, pochopiť dej
príbehov).
6. Moje telo - moje zdravie - ako si chránime svoje zdravie, aktivity s deťmi i s rodičmi,
propagačný materiál na nástenky, výtvory detí s touto tematikou.
7. Máme plnú komoru - zdravá výţiva ( výtvory detí, ochutnávka kompótov, štiav,
zeleninových šalátov , nátierky z mrkvy a pod. .
8. Vtáky v prírode - starostlivosť v tomto chladnom období , príprava vtáčích búdok v
spolupráci s rodičmi - súťaţ o najzaujímavejšiu vtáčiu búdku;
9. Keď chodí otec s mamou do práce - odpovede rodičov na otázky detí "Čo robia
rodičia v práci", porozprávať o svojom povolaní; práca detí s edukačným programom
na PC s témou Povolania. ,
10. Vyuţitie odpadového materiálu - vymyslieť a zhotoviť z odpadového materiálu
smiešnu postavičku (napr. z PVC fliaš, rolky z papierových obrúskov a toaletného
papiera a pod.)
11. Fotenie detí - prostredníctvom fotoateliéru pani Syskovej z Prešova
December
1. Advent – zvyky, tradície, priania ( adventný veniec, rozprávanie starších o zvykoch na
dedine v tomto období, príprava na vianočné obdobie - kúzelný zvonček prianí;)
2. Mikulášska čiţma- pripraviť program pre deti, darčeky, výzdoba MŠ, výtvarné práce
detí;
3. 9.12. Deň ľudských práv - prezentácie na PC, propagačný materiál na nástenke,
aktivity s deťmi zamerané na SEO oblasť .
4. Tešíme sa na Vianoce - vôňa Vianoc, pohoda, výzdoba MŠ a stromčeka, vzťahy ľudí,
príprava darčekov pre blízkych a priateľov;
5. Sviatky lásky a pokoja - Vianoce doma, domáca atmosféra, domáce prípravy, výzdoba
izbičky a domácnosti, posedenie s rodičmi pred vianočnými sviatkami pri ochutnávke
vianočného pečiva a rozprávanie o tom ako sa rodiny pripravujú na Vianoce ;
6. Vianočná predajná burza - zisk bude pouţitý na nákup učebných pomôcok a hračiek.
7. Vianočná akadémia
Január
1. Zimná vychádzka do lesa - tajomstvá snehu, čo skrývajú stopy v snehu, voda, ľad,
experimentovanie.
2. Príroda spí, zvieratká v zime - beseda s lesníkom na tému "Ako sa prikrmujú zvieratká
v zime".
3. Pani Zima kraľuje - maľovanie v snehu farbami - výstava prác detí so zimnou
tematikou;
4. Sánkovačka - na vleku a pod Drinou.
5. Kurz lyţovania na lyţiarskom vleku
6. Zápis do školy.
7. Výtvarná súťaţ a výstava prác pre verejnosť - galéria prác detí oboch MŠ.
8. Detský karneval
35
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
Február
Sánkovačka s rodičmi, zimné športy.
Vesmír a planéta zem – výtvarné spracovanie témy aj s pomoci rodičov.
Hráme sa na školu - kvíz predškolákov oboch MŠ na tému - " Čo uţ vieme".
Čarovná ceruzka - aktivity zamerané na veselú a hravú grafomotoriku ( spojené
grafické cvičenie s básničkou, pesničkou, motivované grafické cvičenia, aby sa deti
nebáli pracovať v pracovných zošitoch;
5. Divadlo v materskej škole – pozvať do MŠ divadelníkov
1.
2.
3.
4.
Marec
1. Jar klopká na okienko - ako klíči semienko ( vegetačné obdobie rastlín, pokusy,
rýchlenie a pod.)
2. Prebúdzanie prírody - Odomykanie studničky- doniesť si vodu zo studničky do MŠ,
ponúknuť rodičov, tety kuchárky, tajomstvá ţivej a neţivej prírody ( kameň v prírode )
3. Mám básničku na jazýčku – recitácia poézie a prózy talentovaných detí v oboch MŠ a
výber malých recitátorov na obvodové kolo do Bystrého.
4. Deň narcisov – darovať narcis blízkej osobe, vysvetliť deťom symboliku darovania
narcisov.
5. Prileteli lastovičky - kto pribudol k zvieratkám - zvieratká a ich mláďatká ( názvy, čím
sa ţivia, výtvarné práce s touto tematikou a pod.
6. Svetový deň vody 22. marec -výstavka prác detí s touto tematikou, pitný reţim detí pijeme len čistú vodu - voda zdroj ţivota, kolobeh vody, úţitok vody pre ľudí,
ţivočíchov a rastlinstvo;
7. Návštevy kniţnice.
8. Moja obľúbená kniţka -práca s knihou, tvorba knihy, ilustrácie, maľované čítanie a
pod.
Apríl
1. Veľkonočné zvyky - veľkonočná predajná burza, súťaţ o najkrajšie, najzaujímavejšie,
netradičné, veľkonočné vajíčko. (Bc. Majerníková Z.
2. Deti a rodičia spolu si zacvičia – svetový deň zdravia 7.apríl
3. Tvorivá dielňa – my sme malí remeselníci za pomoci rodičov , zhotovovanie rôznych
výtvorov z materiálu, ktorý si donesú rodičia z domu a ukáţu svoju tvorivosť,
nápaditosť, šikovnosť a oboznámia s technikou ostatných;
4. 22.4. Svetový deň Zeme - naša Zem je guľatá , čo všetko je na našej planéte Zem,
práca s PC, výtvarné práce detí - galéria...
5. Farby jari - výtvarné činnosti s vyuţitím rôznych výtvarných techník.
6. Jarné vtáča – spevácka " súťaţ" detí oboch MŠ.
7. Cesta a bezpečnosť - projekt zameraný na bezpečnosť detí
Máj
1. Jar v plnej kráse - rozkvitnutá jar - záhradné a lúčne kvety ( jarné kreácie - práce detí
i učiteliek na tému JAR A KVETY - výzdoba MŠ.
36
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
2. Moja zlatá mamička – slávnosť ku Dňu matiek 12.5.2013 v KD - MŠ 388, MŠ 301 v
MŠ
3. Športová olympiáda detí oboch MŠ- chceme zdravo ţiť, cvičiť a byť fit.
4. Prehliadka talentov v oboch MŠ - výber čísiel obvodného kola Talentárium ,
5. Netradičné aktivity napr. Poďme spolu do rozprávky ( plniť úlohy charakteristické pre
tú ktorú rozprávku )
6. 15. Máj Medzinárodný deň rodín – aktivity s deťmi a s rodičmi.
7. 18. Máj Deň mlieka - propagačný materiál pre rodičov, aktivity s deťmi, ochutnávka
mliečnych nápojov, výtvarné práce deti ( návrh obalu na mlieko, jogurt, mliečny nápoj
a pod.)
8. V ríši hmyzu - ţivot hmyzu ( čítanie rozprávkových príbehov o hmyze- motýľoch,
mravcoch, čmeliakoch , včielkach, lúčnych koníkoch, lienkach a pod. - stupne vývoja,
význam a moţné nebezpečenstvo uštipnutia , dramatizácie rozprávkových príbehov a
iné aktivity).
Jún
1. MDD – dúhový týţdeň - hry , súťaţe ; šťastné deti, planéta detí, deti rôznej farby pleti,
sviatok detí a jeho oslava, darček pre deti, výzdoba MŠ, zavŕšenie týţdňa aktivitouTalentárium - zlatá tvorivosť detí MŠ
2. Školský výlet detí s rodičmi - do ZOO, detská ţeleznica a pod. podľa návrhov rodičov
a učiteliek alebo podľa aktuálnej ponuky cestovných kancelárií; termín :
3. Rozlúčka s predškolákmi - Lúčime sa škôlka milá.... šerpovanie - tablo - návšteva
pána starostu na OcÚ- vydanie buletinu o ţivote predškolákov v MŠ
4. Záhradná slávnosť a "Rozprávková noc detí v MŠ
Ďalšie navrhované aktivity:
1. Beseda s lesníkmi a výsadba okrasných kríkov v školskej záhrade
2. Vychádzka na gazdovský dvor Záľubová a jazda na koníkoch
3. Zmrzlinové potešenie v penzióne Opál
4. Divadelné predstavenia v MŠ podľa ponuky divadelníkov.
5. Účasť na dni otvorených dverí u poţiarnikov vo Vranove n/T, v ZUŠ vo Vranove n/T
6. Praktické ukáţky práce učiteliek s deťmi pre rodičov.
7. Tatoolympiáda
8. Letná a zimná športová olympiáda detí
9. Semaforik náš kamarát –návšteva polície s ukáţkami práce policajtov
10. Najkrajší medovník – výrobky detí i rodičov
11. Prednáška pre rodičov predškolákov - "Školská zrelosť".
12. Hľadanie pokladu – branný deň .
37
Materská škola Zámutov
Plán práce školy 2013 / 2014
38
Download

Materská škola č