Pravidlá futsalu FIFA
Váţení priaznivci futsalu v Poprade a jeho okolí,
jednou z kľúčových častí predpisov a pravidiel JOMA Futsal ligy Poprad sú Pravidlá futsalu – pravidlá
našeho nádherného športu.
Futsal se vďaka podpore FIFA a UEFA v posledných rokoch veľmi intenzívne rozvíja, a to vo všetkých
oblastiach, oblasť pravidiel nevynimajúc. Pravidlá reagujú na prerod futsalu v televízny šport, v šport
hraný v búrlivom prostredí, v šport hraný špecialistami v stále vyššom tempe a pri stále vyššej taktickej
vyspelosti.
FIFA se preto stále snaţí pravidlá futsalu zatraktívniť a zjednodušiť. Posledné zmeny sú vďaka snahe
rozhodcov zapracovávané do tejto verzie pravidel futsalu, ktoré obsahujú aj interné pravidlá
ustanovené OV Futsal Poprad.
Futbal hraný na malom ihrisku si postupne v Poprade buduje hlubokú tradíciu a z toho plynie do
značnej miery stále pretrvávajúca rôznorodosť výkladu pravidiel, resp.miera uplatňovania pravidiel
futsalu FIFA jednotlivými rozhodcami. Toto vydanie pravidiel si kladie za jeden zo svojich hlavných
cieľov maximálne prispieť k unifikácii pravidiel a novelizácii futsalu s tým, ţe podľa miestnych
podmienok a úrovne futsalovej súťaţe je moţné v pravidlách futsalu pristúpiť k čiastočným úpravám,
ale vţdy len tam, kde je to rozhodnutím FIFA výslovne povolené.
Súčasné pravidlá sú preto koncipované presne podľa osnovy FIFA a to v štyroch častiach:
 základné znenie pravidiel,
 rozhodnutia Komisie futsalu FIFA,
 rozhodnutia Komisie SF,
 a rozhodnutia OV Futsal Poprad (viď príloha C).
Pevne verím, ţe toto vydanie pravidiel futsalu bude dobrým pomocníkom všetkým nadšencom futsalu
v Poprade, rozhodcom, hráčom a fanúšikom futsalu, a ţe sa s pravidlami zoznámi čo najširšia
futbalová i futsalová verejnosť, a ţe toto všetko prispeje k ďalšiemu zvýšeniu popularity tohto
prekrásneho kolektívneho športu.
Futsalu zdar
V Poprade dňa 29. 4. 2011
OV Futsal Poprad
Pravidlá futsalu FIFA
Odborné pojmy
Rozhodca
Rozhodca, ktorý je drţiteľom Licencie rozhodcu, a ktorý bol k zápasu delegovaný vo funkcii hlavného
(prvého) rozhodcu (ďalej iba R).
Druhý rozhodca
Rozhodca, ktorý je drţiteľom Licencie rozhodcu, a ktorý bol k zápasu delegovaný vo funkcii druhého
rozhodcu (ďalej iba 2R).
Tretí rozhodca
Rozhodca, ktorý je drţiteľom Licencie rozhodcu, a ktorý bol k zápasu delegovaný vo funkcii tretieho
rozhodcu (ďalej iba 3R).
Družstvo
„Druţstvom“ sa rozumie oddiel alebo klub.
Členovia družstva
Všetky osoby uvedené v Zápise o stretnutí v kolónke „Meno a priezvisko hráča“; za členov druţstva sa
povaţujú aj hráči alebo náhradníci, ktorí boli rozhodcom vylúčení.
Hráč
Osoba uvedená v Zápise o stretnutí ako „hráč“, ktorá se v daný okamţik priamo zúčastňuje hry.
Náhradník
Osoba uvedená v Zápise o stretnutí ako „hráč“, ktorá sa v daný okamţik nezúčastňuje hry (je na
striedačke).
Delegát zápasu (ak nie je riadiacim orgánom súťaže označený inak)
Zástupca riadiaceho orgánu, ktorý bol delegovaný k zápasu, aby:
 kontroloval a podal správu o plnení povinností ustanovenými Pravidlami futsalu,
ustanoveniami a smernicami,
 podal správu o výkone rozhodcov.
Funkcionári družstva
Osoby uvedené v zápise o zápase v oddieli „Realizačné tímy“ (vedúci, tréner, asistenti, zdravotník,
masér); ich práva a povinnosti vymedzujú Pravidlá futsalu, Súťaţné ustanovenia a poprípade aj
Rozpis příslušnej súťaţe.
Hľadisko
Časť haly alebo štadiónu určená pre divákov.
Ihrisko
Tá časť plochy haly alebo štadiónu, na ktorej sa v súlade s pravidlami futsalu vyznačuje hracia plocha;
do priestoru ihriska majú prístup iba osoby uvedené v zápise o stretnutí a osoby menovito uvedené
v Súťaţných predpisoch alebo v Rozpise príslušnej sútaţe.
Hracia plocha
Časť ihriska vyznačená v súlade s pravidlami futsalu.
Príslušenstvo hracej plochy
Predmety, ktoré tvoria súčasť hracej plochy alebo s ňou priamo súvisia, stretnutie bez nich nemôţe
byť odohrané; tvoria ho bránky (a prvky ich upevnenia) a bránkové siete.
Príslušníci družstva
Za príslušníkov druţstva sa povaţujú členovia druţstva a funkcionári druţstva.
Striedačka
Miesta k sedeniu vymedzené pre náhradníkov a funkcionárov druţstva.
Súťažné stretnutie
Stretnutie majstrovské alebo pohárové.
Úradný začiatok stretnutia
Hodina začiatku stretnutia určená riadiacim orgánom súťaţe.
Power-play
Situácia, kedy druţstvo svojho brankára nahradí ďalším hráčom v poli.
Poznámka:
Právomoci a kompetencie dané pravidlami rozhodcovi sa týkajú aj druhého rozhodcu. Pokiaľ je teda v
texte pravidiel uvedené napr. „rozhodca preruší hru“, platí toto ustanovenie aj pre druhého rozhodcu.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Modifikácia pravidiel futsalu
Národné futsalové asociácie sú povinné rešpektovať ustanovenia týchto pravidiel futsalu s tou
výnimkou, ţe v stretnutiach mládeţe do šestnástich rokov, v stretnutiach ţien a v stretnutiach seniorov
nad 35 rokov môţe modifikovať:
 veľkosť hracej plochy (pravidlo 1),
 veľkosť, váha a materiál lopty (pravidlo 2),
 šírka a výška bránky (rozmery bránky, pravidlo 1),
 doba trvania hry (pravidlo 8),
 striedanie hráčov (pravidlo 3).
Modifikácie pravidiel futsalu v iných prípadoch je moţné uskutočniť iba so súhlasom International
Football Association Board.
Ţeny a muţi
Ve všetkých prípadoch, kde se v pravidlách pouţíva muţský rod, či sa jedná o hráča, rozhodcu alebo
druhého a tretieho rozhodcu alebo funkcionára, platia rovnaké ustanovenia aj pre ţeny pôsobiace v
týchto funkciách.
PRAVIDLÁ FUTSALU - obsah
1) Hracia plocha
2) Lopta
3) Počet hráčov
4) Výstroj hráčov
5) Rozhodca a druhý rozhodca
6) Časomerač a tretí rozhodca
7) Doba hry – Hrací čas
8) Začiatok hry a rozohratie po prerušení hry
9) Lopta v hre a lopta mimo hry
10) Dosiahnutie gólu
11) Zakázaná hra a nešportové správanie
12) Voľné kopy
13) Akumulované fauly
14) Pokutový kop
15) Autový kop
16) Výhod od bránky
17) Rohový kop
Príloha A: Postupy pre určenie víťaza zápasu alebo play-off
Príloha B: Signály rozhodcov
Príloha C: Interné pravidlá OV Futsal Poprad
PRAVIDLO 1 - HRACIA PLOCHA
Rozmery hracej plochy
Hracia plocha musí mať tvar obdĺţnika. Dĺţka hracej plochy musí byť vačšia ako jej šírka.
Dĺţka: minimum 25 m, maximum 42 m
Šírka: minimum 15 m, maximum 25 m.
Pri medzištátnych stretnutiach sú povinné tieto rozmery hracej plochy: dĺţka 38 aţ 42 m, šírka 18 aţ
25 m.
Vyznačenie hracej plochy
Hracia plocha je ohraničená čiarami, ktoré sú jej súčasťou. Dve dlhšie čiary sa nazývajú postranné
čiary. Dve kratšie čiary sa nazývajú bránkové čiary. Šírka všetkých čiar je 8 cm. Hracia plocha je
rozdelená na dve polovice stredovou čiarou. Stred ihriska je vyznačený v polovici stredovej čiary.
Okolo neho je vyznačený kruh s polomerom 3 m.
Pokutové (bránkové) územie
Z vonkajšej strany oboch bránkových ţrdí sa znázornia dve imaginárne čiary dlhé 6 m v pravých
uhloch smerom na bránkovú čiaru; na konci týchto čiar sa znázorní štvrťkruh v smere najbliţšej
postrannej čiary, kaţdý s polomerom 6 m z vonkajšej strany bránkových ţrdí. Horná časť kaţdého zo
štvrťkruhov sa spojí čiarou dlhou 3,16 m, rovnobeţne prebiehajúcou s bránkovou čiarou medzi
bránkovými ţrďami. Územie ohraničené týmito čiarami a bránkovou čiarou sa nazýva pokutové
územie. V rámci pokutového územia sa vyznačí pokutová značka vo vzdialenosti 6 m od stredového
bodu medzi bránkovými ţrďami a rovnobeţne s nimi.
Značka pokutového kopu
Značka pokutového kopu je umiestnená 6 m od stredu bránkovej čiary medzi dvoma ţrďami a je od
nich rovnako vzdialená.
Značka druhého pokutového kopu
Značka 10 m voľného kopu je umiestnená 10 m od stredu bránkovej čiary medzi dvoma ţrďami a je
od nich rovnako vzdialená.
Rohový štvrťkruh
V kaţdom rohu hracej plochy je z jej vnútornej strany vyznačený štvrťkruh s polomerom 25 cm
označujúci miesto, z ktorého sa zahráva kop z rohu.
Zóna pre striedanie hráčov
Územie pre striedanie hráčov je situované na tej strane hracej plochy, na ktorej sa nachádzajú lavičky
nahradníkov. Na tomto území hráč počas zápasu vstupuje na hraciu plochu, alebo ju opúšťa a strieda
ho iný spoluhráč.
• územie pre striedanie hráčov sa nachádza priamo pred lavičkami náhradníkov obidvoch druţstiev,
jeho dĺţka je 5 m na kaţdej strane. Na postrannej čiare tej strany hracej plochy, kde sa nachádzajú
lavičky náhradníkov sú vyznačené dve kolmé čiary dlhé 80 cm a široké 8 cm tak, ţe 40 cm zasahuje
do vnútornej strany hracej plochy a 40 cm do vonkajšej strany hracej plochy.
• priestor vo vzdialenosti 5 m od konca územia pre striedanie hráčov (koniec bliţší k stredovej čiare)
smerom k prieniku postrannej a stredovej čiary musí zostať voľný, nakoľko ide o priestor, kde sa
nachádza stôl s časomierou.
Bránky
Bránky sú umiestnené v strede kaţdej bránkovej čiary a skladajú sa z dvoch vertikálnych ţrdí,
spojených v hornej časti horizontálnym brvnom. Vzdialenosť (vnútorný rozmer) medzi ţrďami je 3
metre a vzdialenosť spodného okraja brvna od podlahy je 2 metre. Šírka a hrúbka ţrdí a brvna je
rovnaká a meria 8 cm. Sieť je zhotovená zo sisalu, juty alebo nylonu. Musí byť pripevnená k ţrdiam,
brvnu a za bránkami. Musí byť napnutá tak, aby neohrozovala bezpečnosť hráčov. V spodnej časti je
zaistená ohnutou tyčou, alebo iným adekvátnym podporným zariadením. Hĺbka bránky, chápaná ako
vzdialenosť od vonkajšieho okraja bránkovych ţrdí smerom von z hracej plochy, je v hornej časti
bránky najmenej 80 cm a v spodnej časti bránky 100 cm.
Bezpečnosť
Bránky môţu byť prenosné, ale počas zápasu musia byť bezpečne ukotvené k podlahe.
Povrch hracej plochy
Povrch hracej plochy musí byť hladký, neabrazívny a rovný. Odporúča sa pouţitie dreva alebo
umelého materiálu. Neodporúča sa betón alebo asfalt.
Reklama na hracej ploche
Ak pravidlá súťaţe to nezakazujú, reklama na podlahe hracej plochy je povolená, pričom nesmie mýliť
hráčov alebo rozhodcov a umoţňuje jasne vidieť postranné čiary v súlade s Pravidlami futsalu.
Reklama na bránkových sieťach
Ak to pravidlá súťaţe nezakazujú, reklama na bránkových sieťach je povolená, pričom nesmie mýliť
a miasť hráčov alebo rozhodcov.
Reklama v technickej zóne
Ak to pravidlá súťaţe nezakazujú, reklama na podlahe technickej zóny je povolená, pričom nesmie
mýliť a miasť účastníkov, ktorí sa v nej nachádzajú, tretieho rozhodcu alebo rozhodcov.
Rozhodnutia Komisie futsalu FIFA
1) V prípade, ţe bránkové čiary merajú medzi 15 a 16 m, polomer štvrťkruhu bránkového územia
meria iba 4 m. V tomto prípade značka pokutového kopu nie je umiestnená na čiare pokutového
územia, ale 6 m od stredu bránkovej čiary medzi dvoma ţrďami a je od nich rovnako vzdialená.
2) Vo vzdialenosti 5 m od rohového štrvťkruhu rohového územia môţe byť vyznačená pomocná čiara
hrúbky 8 cm, ktorá je kolmá na postrannú čiaru a smeruje von z hracej plochy. Táto čiara slúţi pre
určenie odstupu pri zahrávaní kopu z rohu.
3) Vo vzdialenosti 5m naľavo a napravo od druhej značky pokutového kopu budú umiestnené dve
pomocné čiary, ktoré slúţia pre určenie odstupu pri zahrávaní kopu z druhej značky pokutového kopu.
Ich šírka je 6cm.
4) Striedačky su umiestnené za postrannou čiarou, priamo vedľa voľného priestoru určeného pre
stolík časomerača.
Rozhodnutia Komisie SF
1) Kaţdá čiara je súčasťou územia, ktoré ohraničuje.
2) Pokiaľ nie je bránka napevno zabudovaná a v priebehu hry dôjde k jej neúmyselnému posunutiu,
rozhodca preruší hru hneď, keď to zistí. Po vrátení bránky na pôvodné miesto naviaţe na prerušenú
hru rozhodcovskou loptou na mieste, kde se lopta nachádzala v okamţiku prerušenia hry. Pokiaľ
došlo k posunutiu bránky v dobe, keď bola lopta mimo hry, nechá na hru nadviazať spôsobom
vyplývajúcim z pravidiel.
3) Siete musia byť vypnuté tak, aby neohrozovali bezpečnosť hráčov.
4) Pouţitie prírodného alebo umelého trávnika, prípadne pôdy je povolené pre domáce súťaţe,
v ţiadnom prípade pre medzištátne a medzinárodné stretnutia.
5) Podľa rozhodnutia Komisie SF smie realizačný tím druţstva mať aţ 6 funkcionárov: vedúceho,
trénera, dvoch asistentov, zdravotníka a maséra. Z tohto dôvodu musí striedačka druţstva umoţňovať
sedenie pre 13 osôb.
PRAVIDLO 2 - LOPTA
Vlastnosti a rozmery lopty
• je okrúhla,
• vyrobená z koţe, alebo iného vhodného materiálu,
• obvod sa pohybuje v rozpätí 62 aţ 64cm,
• váha má byť na začiatku zápasu v rozpätí 400 aţ 440 g,
• tlak sa pohybuje v rozpätí od 0,4 aţ 0,6 atmosfér (400 aţ 600g/cm2).
Výmena poškodenej lopty
Ak lopta praskne, alebo sa iným spôsobom poškodí v čase, keď je hra prerušená (a má následovať
výkop, hod od brány, kop z rohu, voľný kop, kop z autu, pokutový kop), v hre sa pokračuje spôsobom,
ktorý zodpovedá prerušeniu hry podľa platných Pravidiel futsalu. Bez súhlasu rozhodcu nie je moţné
loptu počas zápasu meniť za inú loptu.
Ak lopta praskne, alebo sa stane na hru nespôsobilou, a bola v danom okamihu v hre, zápas sa
preruší: na hru sa nadviaţe zopakovaním kopu, ak lopta praskne alebo sa stane na hru nespôsobilou
počas vykonávania PVK bez múru, kopu z druhej pokutovej značky alebo pokutového kopu
a nedotkne sa bránkových ţrdí, brvna alebo hráča a nedôjde k ţiadnemu porušeniu pravidiel.
Ak lopta praskne, alebo sa iným spôsobom poškodí v hre:
• hra sa preruší,
• opäť sa začne hrať spustením náhradnej lopty na tom mieste, na ktorom došlo k poškodeniu
pôvodnej lopty.
Rozhodnutia Komisie futsalu FIFA
1. V medzištátnych zápasoch nie sú povolené plstené lopty.
2. Lopta spustená z výšky 2 metre, sa po prvom odrazení nesmie odraziť do výšky menej ako 50 cm a
viac ako 65 cm. V súťaţných zápasoch sú povolené len tie lopty, ktore spĺňajú minimálne technické
parametre, tak ako je to uvedené v Pravidle 2. V zápasoch realizovaných pod hlavičkou FIFA a v
zápasoch organizovaných pod záštitou asociácií, musí byť lopta označená jedným z týchto nápisov:
oficiálne logo „FIFA APPROVED“ (schválené FIFA), oficiálne logo „FIFA INSPECTED“ (preverené
FIFA), alebo „INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD“ (štandardná lopta pre medzištátne
zápasy). Takýto nápis na lopte znamená, ţe lopta bola oficiálne testovaná a ţe je v súlade so
špeciálnymi technickými poţiadavkami, špecifikovanými podľa jednotlivých kategorií a spĺňa kritériá
uvedené v Pravidle 2. FIFA zverejní zoznam ďalších poţiadaviek, špecifických pre kaţdú z
príslušných kategorií. FIFA vyberie inštitúcie, ktoré budú realizovať testovanie lôpt. Pre zápasy hrané
pod hlavičkou asociácií rozhodne príslušná asociácia, ktoré logo z troch vyššie uvedených bude
figurovať na lopte. Pre všetky ostatné zápasy platí, ţe lopta musí spĺňať kritériá tak, ako sú uvedené v
Pravidle 2. V prípade, ţe asociácia rozhodne, ţe v zápasoch konaných pod jej hlavičkou bude na
lopte nápis „FIFA APPROVED“ alebo „FIFA INSPECTED“, táto asociácia musí tieţ povoliť pouţitie
nápisu „INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD“. V zápasoch konaných pod hlavičkou FIFA,
alebo pod hlavičkou jednotlivých asociácií, na lopte nie je povolený ţiadny druh komerčnej reklamy,
okrem emblému súťaţe, organizátora súťaţe a autorizovanej obchodnej značky výrobcu lopty.
Pravidlá súťaţe môţu obmedziť veľkosť a počet týchto označení.
Rozhodnutia Komisie SF
1) Pouţitie iných lôpt ako lôpt veľkosti č. 4 so zníţeným odskokom, je výnimočne dovolené iba pre
stretnutia hrané na vonkajších hracích plochách.
2) Ak sa ocitne sa v dobe, keď je lopta v hre, na hracej ploche ďalšia lopta, a ak je tým ovplyvnená
hra, rozhodca hru preruší a po zjednaní nápravy naviaţe na hru rozhodcovskou loptou v mieste, kde
bola pôvodná lopta v okamţiku prerušenia hry.
3) O spôsobilosti lopty a jej prípadnej výmene môţe rozhodnúť iba rozhodca.
4) Ak praskne lopta bezprostredne po prevedení kopu bez toho, aby sa jej po prevedení kopu dotkol
iný hráč alebo lopta narazila do bránkovej konštrukcie, kop se po výmene lopty opakuje.
PRAVIDLO 3 - POČET HRÁČOV
Hráči
Zápas sa hrá s dvomi druţstvami, kaţdé druţstvo má 5 hráčov, z ktorých jeden je brankár. Stretnutie
sa nesmie začať, ak ktorékoľvek z druţstiev má menej neţ troch hráčov.
Striedanie
Striedanie hráčov je povolené vo všetkých zápasoch hraných podľa pravidiel FIFA. Maximálny
povolený počet striedajúcich hráčov je 10. V majstrovských medzinárodných stretnutiach môţe
druţstvo pouţiť najviac desať náhradníkov. V ostatných stretnutiach môţe byť vyuţitý väčší počet
náhradníkov, ak:
 sa obe druţstvá dohodnú na maximálnom počte
 rozhodcovia sú informovaní pred stretnutím
Ak rozhodcovia nie sú informovaní, alebo ak nedošlo k dohode pred stretnutím, väčší počet
náhradníkov ako desať nie je povolený.
Počet striedaní v zápase nie je obmedzený. Hráč, ktorý bol vystriedaný, sa môţe vrátiť na ihrisko ako
striedajúci hráč za iného hráča. Strieda sa letmým spôsobom, t. j. aj vtedy, keď je lopta v hre, ako aj
po prerušení hry a to za týchto podmienok:
 hráč, ktorý opúšťa hraciu plochu, musí prekročiť postrannú čiaru striedajúceho územia
výhradne na vlastnej polovici ihriska v zóne vyznačenej a vymedzenej na striedanie,
 hráč, ktorý vchádza na ihrisko, musí tieţ prekročiť postrannú čiaru územia určeného na
striedanie, výhradne na vlastnej polovici, avšak aţ po tom, čo hráč odchádzajúci z hracej
plochy úplne prekročil postrannú čiaru,
 striedanie je ukončené vtedy, keď striedajúci hráč vstúpi na hraciu plochu, od tohto momentu
sa stáva hráčom a hráč, ktorého nahrádza, prestáva byť hráčom a stáva sa striedajúcim
hráčom,
 brankár si môţe meniť miesta s ktorýmkoľvek iným hráčom.
Trestné ustanovenia - priestupky
V prípade, ţe pri striedaní hráč zo striedačky vstúpi na hraciu plochu skôr, ako hráč, ktorého strieda,
úplne opustí hraciu plochu:
• hra sa preruší,
• hráč, ktorý je striedaný dostane pokyn opustiť hraciu plochu,
• striedajúci hráč je napomenutý ţltou kartou a má nariadené opustiť hraciu plochu za účelom
ukončenia striedania,
•
hra je rozohraná nepriamym voľným kopom, ktorý zahráva druţstvo súpera. Zahráva sa z
miesta, na ktorom sa lopta nachádzala pri prerušení hry.
Ak pri striedaní hráč opúšťajúci hraciu plochu, alebo striedajúci hráč vstúpi na hraciu plochu mimo
zóny, ktorú má ich druţstvo vymedzenú na striedanie:
• hra sa preruší,
• hráč, ktorý sa dopustil priestupku je napomenutý ţltou kartou a má nariadené opustiť hraciu
plochu za účelom ukončenia striedania,
• hra je rozohraná nepriamym voľným kopom, ktorý zahráva druţstvo súpera z miesta, na
ktorom sa lopta nachádzala pri prerušení hry (s výnimkou „zvláštneho ustanovenia“ pravidla
8).
Vylúčení hráči


Ak sa hráč dopustí priestupku, za ktorý je vylúčený pri druhom napomínaní alebo priamo
potom, čo bola poskytnutá výhoda v hre a jeho druţstvo dostane gól potom, čo bola
aplikovaná výhoda v hre predtým, neţ bol vylúčený, počet hráčov druţstva sa nezniţuje,
pretoţe k priestupku došlo pred obdrţaním gólu;
ak, počas prestávky alebo pred začiatkom jedného z polčasov predĺţenia, sa hráč dopustí
priestupku, za ktorý sa vylučuje, začne jeho druţstvo ďalší polčas o jedného hráča menej
Rozhodnutia Komisie futsalu FIFA
1) V prípade, ţe pri vylúčení hráčov zostanú druţstvu na hracej ploche menej ako traja hráči (vrátane
brankára), zápas musí byť ukončený.
2) Člen realizačného druţstva (funkcionár) môţe počas zápasu dávať hráčom taktické pokyny.
Členovia realizačného druţstva však nesmú prekáţať pohybu hráčov a rozhodcov, a musia sa správať
slušne.
3) Technická zóna
Technická zóna sa vyznačuje v halách, kde je vymedzený priestor pro sedenie náhradníkov a
funkcionárov druţstva. V rôzných halách sa technické zóny môţu líšiť, přičom však musia spĺňať
niţšie uvedené poţiadavky:
 Technická zóna rozširuje oblasť určenú pre sedenie náhradníkov a funkcionárov o 1 m na
kaţdú stranu, přičom jej predná hranica musí byť od postrannej čiary vzdialená nejmenej 75
cm.
 Technickú zónu sa doporučuje vhodným spôsobom vyznačiť.
 Počet osôb, ktoré v priebehu stretnutia môţu v technickej zóne byť, ustanovujú pravidlá
příslušnej súťaţe.
 Osoby zdrţujúce sa v technickej zóne musia byť viditeľne označené v súlade s ustanoveniami
príslušnej súťaţe.
 Len jedna osoba smie z technickej zóny udeľovať hráčom taktické pokyny; po ich udelení je
povinná vrátiť sa na svoje miesto.
 Osoba udeľujúca taktické pokyny nesmie pri ich udeľovaní opustiť technickú zónu. Výnimky sú
prípustné iba so súhlasom rozhodcu (napr. v prípade, keď lekár alebo masér hodlajú na hracej
ploche ošetriť zraneného hráča).
 Všetky osoby v technickej zóne sú povinné chovať sa a vystupovať slušne a korektne v duchu
fair play.
4) Postup rozhodcu pri zranení hráča (uvedené v Dodatočných inštrukciách FIFA pro rozhodcov)
Pri zranení hráča je rozhodca povinný postupovať podľa niţšie uvedených pokynov:
a) ak zranenie hráča podľa názoru rozhodcu nie je závaţné, počká na nabliţšie prerušenie hry,
b) preruší ihneď hru, ak podľa jeho názoru je zranenie hráča závaţné,
c) po konzultácii so zraneným hráčom dovolí vstup na hraciu plochu najviac dvom funkcionárom
druţstva, ktorí zdravotný stav hráča posúďia,
d) aj je to nevyhnutné, dovolí usporiadateľskej sluţbe s nosítkami vstup na hraciu plochu,
e) zabezpečí, aby zranený hráč rýchlo a bezpečne opustil hraciu plochu,
f) nedovolí ošetrovanie hráča na hracej ploche,
g) zaistí, aby hráč s krvácajúcim zranením vţdy opustil hraciu plochu; tomuto hráčovi dovolí návrat na
hraciu plochu aţ potom, čo sa jeho krvácanie zastavilo; zabezpečí, aby sa hráč na hraciu plochu
nevrátil s odevom znečisteným krvou,
h) ak povolí vstup na hraciu plochu zdravotníkom, musí zranený hráč hraciu plochu opustiť, a to buď
sám alebo na nosítkach; hráča, ktorý hraciu plochu neopustí, rozhodca napomenie za zdrţovanie pri
naväzovaní hry,
i) dohliadne, aby sa zranený hráč po ošetrení vrátil na hraciu plochu aţ potom, čo hra bola znovu
započatá,
j) dovolí, aby zranený hráč opustil hraciu plochu cez ktorúkoľvek čiaru, ktorá ju ohraničuje,
k) dohliadne, aby náhradník, ktorý strieda zraneného hráča, vstúpil na hraciu plochu výhradne cez
zónu striedania svojho druţstva,
l) iba rozhodca môţe dovoliť zranenému hráčovi – pokiaľ nebol vystriedaný – návrat na hraciu plochu,
ak uţ je lopta v hre alebo nie.
m) ak je lopta v hre, dovolí, aby sa zranený hráč – pokiaľ nebol vystriedaný – vrátil na hraciu plochu,
ale iba cez postrannú čiaru; ak je lopta mimo hru, smie sa zranený hráč vrátiť na hraciu plochu cez
ktorúkoľvek čiaru ohraničujúcu hraciu plochu.
Výnimky z vyššie uvedeného postupu sú povolené iba v nasledujúcich prípadoch:
n) pri zranení brankára,
o) ak sa brankár zrazí s iným hráčom a obaja hráči potrebujú ošetrenie,
p) ak dôjde k ťaţkému zraneniu hráča (zapadnutie jazyka, zástava srdečnej činnosti, zlomenina apod.)
a dodrţanie vyššie uvedeného postupu by mohlo ohroziť jeho ţivot.
Rozhodnutia Komisie SF
1. Za správny priebeh striedania zodpovedá rozhodca a kapitán druţstva.
2. V prípada porušenia ustanovenia o striedaní hráčov náhradníkom druţstva, rozhodca preruší hru,
náhradníka napomenie (udelí mu ţltú kartu) a vykáţe z hracej plochy s tým, ţe hráč, ktorý má býť
vystriedaný, se vráti späť na hraciu plochu. Nové striedanie rozhodca povolí aţ po začatí hry.
3. Ak vstúpi hráč na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu, napomenie ho rozhodca za neoprávnený
vstup na hraciu plochu a hru rozhodca naviaţe nepriamym voľným kopom v mieste, kde bola lopta v
okamţiku prerušenia hry (s výnimkou „zvláštneho ustanovenia“ pravidla 8).
4. Ak vstúpi náhradník na hraciu plochu predčasne alebo mimo zónu pre striedanie svojho druţstva a
dopustí sa priestupku, za ktorý by mal byť vylúčený, udelí mu rozhodca ČK a jeho druţstvo pokračuje
v hre s nezmeneným počtom hráčov; hru rozhodca naviaţe nepriamym voľným kopom v mieste, kde
bola lopta v okamţiku prerušenia hry (s výnimkou „zvláštneho ustanovenia“ pravidla 8).
5. Ak sa dopustí priestupku, za ktorý sa vylučuje, hráč, ktorý má byť vystriedaný skôr, neţ striedanie
bolo ukončené, bude jeho druţstvo pokračovat v hre s menším počtom hráčov.
6. Brankár si môţe kedykoľvek vymeniť svoje miesto s ktorýmkoľvek hráčom z poľa, ale iba v
prerušenej hre. Ak si mení miesta brankár a hráč z poľa, musí mať na svojich nových postoch čísla
dresov zhodné aké mali na postoch pôvodných. Náhradný brankár musí vţdy mať iné číslo dresu neţ
má brankár nastupujúci do hry na začiatku stretnutia.
7. Ak rozhodca z dôvodu porušenia pravidla naväzuje hru nepriamym voľným kopom, ktorý by sa mal
zahrávať vo vnútri pokutového územia previnilého sa druţstva, uskutoční sa tak podľa „zvláštneho
ustanovenia“ pravidla 8.
8. Hráč, ktorý je zranený, musí – pokiaľ to je moţné – kvôli ošetreniu opustiť hraciu plochu. Pokiaľ je
nutné hráča ošetřiť na hracej ploche, musí tento hráč po ošetrení hraciu plochu opustiť a nesmie sa na
ňu vrátiť skôr, neţ je hra znovu začatá, a dokiaľ nenahlási svoju spôsobilosť k dalšej hre tretiemu
rozhodcovi (alebo druhému rozhodcovi, pokiaľ tretí rozhodca nebol k stretnutiu delegovaný).
9. Funkcionári druţstva sú oprávnený udeľovať hráčom v priebehu hry pokyny. Vţdy iba jeden
funkcionár druţstva môţe v priebehu stretnutia dávať hráčom taktické pokyny v stoji z priestoru zóny
pre striedanie jeho druţstva; musí to činiť tak, aby nezasahoval do pohybu hráčov a rozhodcov, a
musí sa vţdy chovať vhodným spôsobom.
10. Na striedačke sa v priebehu stretnutia môţu zdrţovať iba členovia a funkcionári druţstva. Vylúčení
členovia druţstva a funkcionári, ktorí boli rozhodcom vykázaní v priebehu stretnutia, sa musia odobrať
trvalo do hráčskej kabíny svojho druţstva (zdrţovať sa mimo hraciu plochu, technickú zónu a
striedačku).
11. Z hráčov nastupujúcich k stretnutiu musí byť jeden vţdy kapitán. U jeho mena musí byť pred
začiatkom stretnutia v Zápise o stretnutí pripísané písmeno K alebo C (v krúţku). Pokiaľ je kapitán
vylúčený alebo z iného dôvodu odstúpi z hry, prevezme jeho funkciu so všetkými právami i
povinnosťami zástupca kapitána druţstva. U mena zástupcu kapitána druţstva sa v zápise o stretnutí
dodatočne pripíšu písmena ZK alebo ZC (v krúţku).
12. Iba kapitán druţstva (poprípade zástupca kapitána druţstva) má v priebehu stretnutia právo
obracať sa vhodným spôsobom na rozhodcu, a to iba v záleţitostiach týkajúcich sa hry. Jeho jednanie
musí byť vţdy stručné, vecné a korektné, inak ho rozhodca napomenie za nešportové správanie,
prípadne vylúči za hrubé nešportové správanie.
PRAVIDLO 4 - VÝSTROJ HRÁČA
Bezpečnosť
Hráč nesmie mať vo svojej výstroji nič (vrátane všetkých druhov ozdôb), čo by mohlo ohroziť jeho
bezpečnosť alebo bezpečnosť iného hráča.
Základný výstroj hráča
Základný povinný výstroj hráča pozostáva z následovných oddeliteľných častí:
• dres alebo tričko s rukávmi; v prípade pouţitia spodného prádla, ktorého rukávy sú vidieť, musia mať
tieto rukávy rovnakú farbu, akú majú rukávy dresu alebo trička; čísla od 1 do 15 musia byť na zadnej
strane trička, farba čísiel musi kontrastovať s farbou dresu. V medzištátnych zápasoch musia byť
dresy označené aj číslami vpredu, avšak ich veľkosť je menšia.
• trenírky – ak je ich súčasťou tepelná vloţka, musí byť rovnakej farby, akej je dominantná farba
trenírok,
• štulpne,
• chrániče holení nôh,
• športová obuv – povoleným druhom obuvi sú plátene tenisky, alebo ľahké tenisky z mäkkej koţe s
gumenou podráţkou, alebo s podráţkou z podobného materiálu.
Chrániče holení nôh
• musia byť celé zakryté štulpňami,
• musia byť vyrobené z vhodného materiálu (guma, umelá hmota a podobné materialy),
• musia poskytovať dostatočný stupeň ochrany.
Brankár
• brankárom je povolené nosiť tepláky,
• farba dresu brankára sa musí výrazne líšiť od dresov ostatných hráčov na hracej ploche, ako aj od
dresov rozhodcov,
• ak je brankár v zápase vystriedaný iným hráčom, brankársky dres striedajúceho hráča musí byť
označený na zadnej strane číslom tohto hráča.
Trestné ustanovenia
Za porušenie tohto pravidla bude hráč, ktorý sa previnil, vykázaný mimo hraciu plochu, aby si svoj
výstroj upravil, prípadne doplnil. Tento hráč, ak nebol vystriedaný, je jediný oprávnený sa vrátiť na
hraciu plochu, ak je lopta mimo hry, alebo pod dohľadom tretieho rozhodcu, ak je lopta v hre.
Rozohratie po prerušení hry
Ak rozhodca preruší hru, aby napomenul hráča, ktorý sa previnil nevhodným alebo nedostatočným
výstrojom, hra sa rozohrá nepriamym voľným kopom, ktorý zahrá hráč druţstva súpera z miesta, kde
sa lopta nachádzala pri prerušení hry rozhodcom (s výnimkou „zvláštneho ustanovenia“ pravidla 8).
Rozhodnutia Komisie futsalu FIFA
1. Na základnom výstroji hráča sa nesmú nachádzať ţiadne politické, náboţenské alebo osobné
vyjadrenia názorov. Hráč nesmie odhaliť spodné prádlo s reklamnými sloganmi alebo inzerciou.
2. Hráč, ktorý po vyzlečení dresu odhalí nepatričné slogany alebo reklamu, bude postihnutý v súlade s
ustanoveniami príslušnej súťaţe. Druţstvo, ktorého hráči majú na základnom výstroji politické,
náboţenské alebo osobné vyjadrenia názorov, bude sankcionované v súlade s ustanoveniami
príslušnej súťaţe.
3. Dresy hráčov musia mať rukávy (dlhé alebo krátke).
4. Povolená doplnková výstroj (uvedené aj v Dodatočných inštrukciách pre rozhodcov FIFA)
Moderné ochranné pomôcky, ako pokrývky hlavy, tvárové masky, chrániče holení nôh a rúk apod.
zhotovené z mäkkého a ľahkého materiálu, nie sú povaţované za nebezpečné, a preto sú povolené;
povolené sú rovnako aj okuliare určené pre šport zhotovené z nových bezpečnostných skiel. Hráč
naopak na sobe nesmie mať nič, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť jeho alebo iných hráčov, a to
vrátane všetkých druhov klenotov či ozdôb.
5. Šperky a ozdoby (uvedené v Dodatočných inštrukciách pre rozhodcov FIFA)
Všetky druhy šperkov či ozdôb (napr. prstene a náušnice, náboţenské ozdoby či talizmany, rovnako aj
rôzne koţené, plastické alebo gumové predmety) sú povaţováné pre zdravie a bezpečnosť hráčov
nebezpečné, preto ich hráči na sebe nesmú mať, ani ak ich zakryjú ochrannou páskou.
Rozhodnutia Komisie SF
1. Hráči jednoho druţstva musia nastúpiť k stretnutiu v jednotnej výstroji (dres, trenýrky, štulpne),
okrem brankárov, ktorí musia mať výstroj odlišnú od všetkých hráčov v poli, brankárov súpera a
rozhodcov. Dresy hráčov musia byť na chrbtoch opatrené číslami väčšími neţ 20 cm. Kaţdý hráč
rovnakého druţstva musí mať iné číslo, presné číselné rozpätie určí rozpis príslušnej súťaţe (čísla od
1 do 99). V medzinárodných stretnutiach sú hráči ešte označení rovnakými menšími číslami na
prednej strane dresu. Pokiaľ majú hráči čísla i na trenírkach, musia byť zhodné s číslami na dresoch.
2. Kapitán druţstva musí byť na ľavom rukáve zreteľne označený páskou z látky nejmenej 3 cm
širokou, ktorá je výrazne farebne odlíšená od farby jeho dresu, a ktorá je ľahko navliekateľná.
3. Na vonkajších ihriskách je povolené pouţívať kopačky so špeciálnou gumenou podráţkou tzv. turf.
Kopačky s kovovými kolíkmi sú prísne zakázané.
4. Dospelý hráč, ktorý nosí okuliare, môţe v stretnutí hrať, avšak pred začatím hry podpisom v zápise
o stretnutí potvrdí prehlásenie „Hrajem v okuliaroch na vlastné nebezpečie a zodpovedám i za moţné
zranenia iných hráčov“. Podobne sa postupuje i v prípade pri pouţití iných ochranných pomôcok, napr.
masky na tvár, prilby, ortézy, atd. Za hráča mladšieho 18tich rokov, ktorý nosí okuliare, nesú
zodpovednosť rodičia hráča (zákonní zástupcovia). Tí preto pred súťaţou (alebo prípadne i pred
stretnutím) podpíšu vedúcemu druţstva písomné prehlásenie, v ktorom potvrdia vlastnoručnými
podpismi svoju zodpovednosť v znení prehlásenia v čl. 4. Pred stretnutím potom hráč a vedúci
druţstva iba svojimi podpismi v zápise o stretnutí podpíšu, ţe „Oddiel má k dispozícii prehlásenie
rodičov (zákonných zástupcov) hráča o zodpovednosti za moţné zranenia iných hráčov“. Toto
ustanovenie platí len pro domáce súťaţné stretnutia.
5. Výstroj hráčov kontrolujú rozhodcovia vţdy pred začiatkom stretnutia. Pokiaľ rozhodca v priebehu
hry zistí závadu na výstroji hráča, nemusí ihneď prerušiť hru, ale vyzve hráča, aby svoju výstroj
uviedol do poriadku; pokiaľ hráč výzvy rozhodcu neuposlúchne, rozhodca preruší hru, hráča
napomenie za nešportovné správanie a vykáţe ho z hracej plochy. Za tohoto hráča smie okamţite
nastúpiť náhradník; hru rozhodca naviaţe nepriamym voľným kopom v mieste, kde došlo k porušeniu
pravidla (s výnimkou „zvláštneho ustanovenia“ pravidla 8). Za „zakázanú výstroj“ se povaţujú všetky
predmety alebo doplnky výstroja, ktoré nesplňujú kritériá pre zdravotné alebo ochranné pomôcky.
Zakázané sú predovšetkým náušnice, náramky, retiazky a všetky prstene vrátane prsteňov hladkých
snubných, a to i v prípade, ţe budú obalené napr. leukoplastom. Pokiaľ rozhodca potom, čo pred
stretnutím upozornil alebo previedol kontrolu výstroja, zistí, ţe hráč má na sebe „zakázanú výstroj“,
potrestá ho napomenutím za nešportové správanie. Pokiaľ z tohto dôvodu preruší hru, naviaţe ju
nepriamym voľným kopom v mieste, kde došlo k porušeniu pravidla (s výnimkou „zvláštneho
ustanovenia“ pravidla 8).
6. Hráč vykázaný za účelom úpravy výstroja se smie vrátiť do hry aţ v dobe, keď je lopta mimo hru a
so súhlasom rozhodcu. Súhlas k návratu hráča na hraciu plochu rozhodca udelí aţ potom, čo sa
presvedčí, ţe hráč svoju výstroj uviedol do poriadku. Návrat hráča na hraciu plochu bez súhlasu
rozhodcu sa povaţuje za neoprávnený vstup na hraciu plochu; rozhodca tohoto hráča napomenie za
neoprávnený vstup na hraciu plochu a hru naviaţe nepriamym voľným kopom v mieste, kde bola lopta
v okamţiku prerušenia hry (s výnimkou „zvláštneho ustanovenia“ pravidla 8).
7. Hráča, ktorý si po vstrelení gólu čo i len čiastočne zoblečie dres/tričko tak, ţe si s ním zakryje tvár,
rozhodca napomenie za nešportové správanie.
8. Hráča, ktorý na svojej výstroji alebo na spodnom prádle odhalí emblém, reklamu či iný nápis, ktorý
je v rozpore s ustanoveniami pravidla, rozhodca netrestá, ale porušenie pravidla podrobne opíše v
zápise o stretnutí.
9. Náhradník musí byť od hráčov zreteľne odlíšený „rozlišovacím“ návlekom. Pokiaľ návlek nie je z
materiálu, ktorý umoţňuje vidieť číslo na drese hráča, alebo pokiaľ hráč svoje číslo nemá viditeľne na
trenírkach, musí byť návlek opatrený číslom rovnakým, aké je na drese hráča. Hráč, ktorý bol
vystriedaný, je povinný si rozlišovací návlek okamţite obliecť a smie ho vyzliecť aţ v okamţiku, keď je
v stretnutí opäť nasadený ako hráč. Náhradníka, ktorý si neoblečie rozlišovací návlek, rozhodca
poţiada, aby tak vykonal; v prípade, ţe náhradník pokyn rozhodcu neuposlúchne, napomenie ho
rozhodca za nešportové správanie. Toto ustanovenie se netýka vystriedaného brankára pri powerplay.
10. V prípade problémov ohľadom farieb výstroja hráčov a brankárov (vrátane rozlišovacích návlekov)
sa postupuje podľa odpovedajúcich ustanovení príslušného rozpisu súťaţe; v prípade, ţe
odpovedajúce ustanovenia Rozpis súťaţe neobsahuje, má prednostné právo voľby farieb výstroja
domáce
druţstvo.
11. Rozhodcom a asistentom rozhodcov sa rovnako zakazuje nosiť šperky (okrem rozhodcu, ktorý je
oprávnený mať na sebe hodinky alebo podobné prístroje na meranie času, ak nie je prítomný
časomerač).
PRAVIDLO 5 - ROZHODCA A DRUHÝ ROZHODCA
Právomoc rozhodcu
Na kaţdý zápas musí byť delegovaný rozhodca, ktorý hru kontroluje, má plnú autoritu uplatňovať a
presadzovať platné Pravidlá futsalu a to od chvíle, kedy vstúpi na hraciu plochu aţ do chvíle, kedy ju
opustí.
Práva a povinnosti rozhodcu:
Rozhodca:
• uplatňuje a presadzuje platné Pravidlá futsalu,
• umoţní pokračovať v hre, keď druţstvo, proti ktorému bol spáchaný priestupok vyuţije výhodu danú
pravidlami a musí potrestať hráča, resp. druţstvo, ktorý sa pôvodného priestupku dopustí, keď
očakávaná výhoda nie je vyuţitá,
• vedie záznam o priebehu zápasu a poskytne ho príslušným orgánom súťaţe. Záznam obsahuje
informácie o všetkých disciplinárnych priestupkoch hráčov, prípadne členov realizačných tímov, ako aj
o všetkých incidentoch, ktoré sa vyskytli pred zápasom, počas zápasu, alebo po jeho skončení,
• plní povinnosti časomiery v prípade, ţe rozhodca zodpovedný za čas nie je pritomný,
• preruší, dočasne pozastaví alebo ukončí zápas v prípade porušenia akýchkoľvek pravidiel hry, ak to
povaţuje za primerané,
• preruší, dočasne pozastaví alebo predčasne ukončí zápas ako následok akéhokoľvek vonkajšieho
zásahu,
• potrestá hráča, ktorý sa previnil, v závaţnejších prípadoch ho z hry úplne vylúči,
• napomenie členov realizačného tímu v prípade nešportového správania a ak je to nevyhnutné,
vykáţe ich z ihriska a okolitého priestoru,
• neumoţní, aby na hraciu plochu vstúpila neopravnená osoba,
• preruší hru, ak bol podľa jeho názoru hráč váţnejšie zranený a zabezpečí jeho presun z hracej
plochy,
• umoţní pokračovať v hre, pokiaľ lopta nie je mimo hry a ak je, podľa jeho uváţenia, hráč len ľahšie
zranený,
• skontroluje či lopta, s ktorou sa hrá, zodpovedá poţiadavkam stanoveným v Pravidle 2,
• potrestá váţnejší priestupok, ak sa hráč dopustí viacerých priestupkov v tom istom čase.
Rozhodnutia rozhodcu
Rozhodnutia rozhodcu, týkajúce sa skutočností spojených s hrou, sú konečné. Rozhodca a druhý
rozhodca môţu zmeniť rozhodnutie iba v takom prípade, keď si uvedomia, ţe sa dopustili chyby, alebo
ak povaţujú za nevyhnutné tak urobiť, ale iba za predpokladu, ţe hra nebola znova začatá, alebo
nebolo stretnutie ukončené.
Pokyny pre rozhodcov
Počítanie štyroch sekúnd, keď je lopta v hre
Vţdy, keď má brankár loptu pod kontrolou, ak je v hre a na jeho vlastnej polovici ihriska, jeden
z rozhodcov musí viditeľne počítať štyri sekundy.
Znovu nadviazanie na hru
Rozhodcovia sa musia snaţiť, aby sa na hru znovu nadviazalo čo najrýchlejšie a nedovolia, aby došlo
k jej zdrţovaniu z taktických dôvodov pri jej dočasnom prerušení (kop z autu, hod od brány, kop z rohu
alebo voľný kop). V týchto prípadoch sa začne počítanie štyroch sekúnd okamţite a nie je nutné
pouţívať píšťalku. V prípadoch, kde počítanie štyroch sekúnd sa neuplatňuje (výkop alebo pokutový
kop), hráči, ktorí zdrţiavajú hru, budú napomenutí.
Rozhodnutia Komisie futsalu FIFA
1) Ak rozhodca a druhý rozhodca naraz signalizujú faul a vznikne nezhoda o tom, ktoré druţstvo sa
dopustilo faulu, platné je rozhodnutie rozhodcu.
2) Obaja, rozhodca, aj druhý rozhodca majú právo napomenúť, alebo vylúčiť hráča, ale v prípade
nezhody medzi nimi platí rozhodnutie rozhodcu.
3) V prípade neprimeraného zasahovania alebo nepatričného spôsobu vedenia zápasu druhým
rozhodcom, sprostí rozhodca druhého rozhodcu jeho funkcie a zabezpečí jeho výmenu s tým, ţe
riadiacemu orgánu podá podrobnú správu.
4) Druhý rozhodca operuje na protiľahlej strane hracej plochy neţ rozhodca, a je rovnako vybavený
píšťaľkou.
5) Pre medzinárodné stretnutia musí byť delegovaný druhý rozhodca.
Rozhodnutia Komisie SF
1) K riadeniu kaţdého zápasu musí byť delegovaný rozhodca a druhý rozhodca. Ak sa k stretnutiu
dostaví iba jeden delegovaný rozhodca, je rozhodca a druhý rozhodca bude nahradený rozhodcom
oddielovým (laickým). Oddielový rozhodca nevykonáva funkciu druhého rozhodcu, ale funkciu
„postranného“ rozhodcu; pri výkone tejto funkcie nepouţíva píšťaľku, ale ručnú smerovku (alebo iný
spôsob signalizácie). Oddielový rozhodca signalizuje iba prípady, keď lopta opustí hraciu plochu.
Dostaví sa však delegovaný rozhodca k stretnutiu aţ v dobe, keď stretnutie uţ bolo začaté a jeho
funkciu prevzal oddielový rozhodca, prevezme svoju funkciu späť, ale iba v prípade, ţe dosiaľ nebol
začatý druhý polčas.
2) Právomoc rozhodcu uplatňovať pravidlá futsalu začína vstupom rozhodcu do priestoru, kde je
hracia plocha, aby začal hru, a trvá aţ do jeho opustenia tohoto priestoru po záverečnom signáli
píšťaľkou k ukončeniu hry. Preto trvá:
• i po dobu, o ktorú bolo stretnutie nastavené alebo prodĺţené
• i v dobe, keď sa uskutočňujú kopy zo značky pokutového kopu
• a tieţ v dobe všetkých do stretnutia patriacich prestávok.
3) Všeobecná právomoc rozhodcu prijímať opatrenia k previneniam hráčov a funkcionárov je daná
pravidlami futsalu, Súťaţnými pravidlami a Rozpisom príslušnej súťaţe. Začína podpisom zápisu o
stretnutí kapitánom druţstva pred stretnutím a končí podpisom zápisu o stretnutí kapitánom druţstva
po stretnutí*.
a) Ak sa hráč dopustí závaţného previnenia v zmysle časti D pravidla 11 v dobe od podpísania zápisu
o stretnutí pred zápasom do okamţiku, keď rozhodca vstúpi do priestoru, kde je hracia plocha, aby
začal hru, nepripustí rozhodca previnilého sa hráča ku hre s tým, ţe za tohoto hráča môţe nastúpiť iný
hráč, druţstvo však nesmie doplniť počet hráčov.
b) Ak sa hráč dopustí priestupku v dobe od svojho vstupu do priestoru, kde je hracia plocha, aţ do
okamţiku začatia hry, vylúči rozhodca tohoto hráča s tým, ţe za tohoto hráča smie nastúpiť iný hráč,
druţstvo však nesmie doplniť počet hráčov.
c) Ak sa hráč dopustí akéhokoľvek priestupku v dobe po začatí hry do okamţiku, keď rozhodca po
záverečnom signáli píšťaľkou stretnutie ukončí a opustí místo, kde je hracia plocha, udeľuje rozhodca
osobné tresty v rámci právomocí daných pravidlami futsalu.
d) Ak sa hráč dopustí závaţného previnenia mimo priestor, kde je hracia plocha, oznámi rozhodca
provinenie hráča kapitánovi druţstva s tým, ţe jeho provinenie uvedie na prednú stranu zápisu o
stretnutí a kapitán druţstva svojím podpisom potvrdí jeho totoţnosť.
e) Všetky previnenia hráčov, ku ktorým došlo od okamţiku podpísania zápisu o stretnutí pred
začiatkom zápasu do okamţiku podpísania zápisu po stretnutí, uvádza rozhodca na prednú stranu
zápisu o stretnutí a kapitán druţstva potvrdí podpisom totoţnosť uvedených hráčov.
f) Previnenia hráčov alebo funkcionárov, ku ktorým došlo pred podpisom zápisu o stretnutí kapitánom
druţstva pred stretnutím alebo po podpise zápisu o stretnutí kapitánom druţstva po zápase, uvedie
rozhodca na zadnú stranu zápisu o stretnutí; popis previnenia svojimi podpismi potvrdia všetci
delegovaní rozhodcovia.
g) Osobné tresty hráčom (náhradníkom) rozhodca zásadne udeľuje ţltou alebo červenou kartou s tým,
ţe v mimoriadnych situáciách tak môţe učiniť i ústne. Opatrenia voči funkcionárom druţstiev sa
zásadne prijímajú bez pouţitia farebných kariet.
h) Ak funkcionár druţstva svojvolne a demonštratívne na znamenie nesúhlasu s rozhodnutím
rozhodcu opustí hraciu plochu, povaţuje sa za osobu vykázanú; tento funkcionár je povinný odobrať
sa do kabíny svojho druţstva a na striedačku sa uţ nesmie vrátiť; pre toto stretnutie stratil práva a
povinnosti, ktoré vyplývali z jeho funkcie. Rozhodca jeho previnenie popíše v zápise o stretnutí.
* Poznámky:
1. Pre výklad ustanovení uvedených v tomto článku sa pod pojmom „hráč“ rozumejú i „náhradníci“.
2. Ve všetkých prípadoch, keď kapitán družstva svojim podpisom potvrdzuje totožnosť previnilého sa
hráča, učiní tak v prípade mládeže aj vedúci družstva.
4) Rozhodca je povinný:
a) nastúpiť k riadeniu stretnutia vo farebne jednotnej výstroji, skládajúcej se z dresu (trička), trenírok,
štulpní a odpovedajúcej obuvi a musí dbať na to, aby farba dresu bola odlišná od farby dresov hráčov
oboch druţstiev vrátane brankárov; pre riadenie stretnutia je rozhodca povinný mať patričné
vybavenie: zápis o stretnutí, píšťaľku, ţltú a červenú kartu, písacie potreby, notes pre vlastné záznamy
o stretnutí a mincu k losovaniu.
b) vystupovať a jednať slušne a korektne; s hráčmi v priebehu stretnutia rozhodca nediskutuje, ale
kapitánovi druţstva je na vyţiadanie povinný odpovedať na jeho otázky či pripomienky, pokiaľ boli
vznesené slušnou formou a tak, aby nenarušovali plynulý priebeh hry.
c) viesť si záznamy o priebehu stretnutia a všetkých udalostiach, ktoré se prihodia v priebehu, pred i
po stretnutí/zápase.
d) ak to charakter hry dovoľuje, ponechávať hre voľný priebeh.
e) pri riadení stretnutia pouţívať predpísanú signalizáciu.
f) dať znamenie k opätovnému začatiu hry vo všetkých prípadoch, keď sám prerušil hru, s výnimkou
situácie, keď hru naväzuje rozhodcovskou loptou. Znamenie dává píšťaľkou, pokynom ruky alebo i
ústne (v tom prípade tak hlasito, aby nemohlo dôjsť k pochybnostiam, ţe hra bude znovu začatá).
g) upustiť od potrestania priestupku (poskytnúť výhodu v hre) v prípade, keď je presvedčený, ţe
prerušením hry by zvýhodnil druţstvo, ktoré se previnilo.
h) dbať na rovnaké posudzovanie priestupkov pred a po dosiahnutí piatich akumulovaných faulov.
i) dôsledne trestať simulovanie hráčov. V prípade, ţe z dôvodu simulovania rozhodca preruší hru a
nariadi nepriamy voľný kop, napomenie hráča za nešportovné správanie bez ohľadu na to, na ktorém
mieste hracej plochy k zákroku došlo.
j) dbať na dodrţanie doby hry, dodrţanie doby 1 minúty pri čerpaní oddychového času a 2 minút trestu
za vylúčeného hráča v prípade, ţe nie je prítomný časomerač ani druhý rozhodca.
k) nepovoliť ţiadnej osobe, okrem hráčov oboch muţstiev, vstup na hraciu plochu bez jeho súhlasu.
l) Rozhodca na sebe alebo pri sebe nesmie mať nič, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť hráčov (prstene,
retiazky, hodinky). Hodinky smie mať na sebe len v prípade, ţe ihrisko nie je vybavené funkčnou
časomierou.
5) Výhoda v hre
Rozhodca má výhodu v hre pouţiť v kaţdej situácii, keď prerušením hry by poškodil druţstvo, ktoré sa
neprevinilo; to nemení nič na tom, ţe druţstvo, ktorého hráč se previnil, sa pripočíta akumulovaný faul.
Výhodu je moţné poskytnúť i niekoľkokrát za sebou s tým, ţe za kaţdé dalšie previnenie je pričítaný
ďalší akumulovaný faul; behom jednej akcie teda môţe vzniknúť i viacero akumulovaných faulov. Tieto
akumulované fauly ohlási rozhodca stanoveným spôsobom stolu časomeračov aţ v dobe, keď lopta
bude z hry. Pri poskytnutí výhody v hre po zákroku, ktorý je podľa pravidiel nutné potrestať
napomenutím alebo vylúčením, rozhodca hráča napomenie alebo vylúči aţ pri prvej situácii, keď je
lopta mimo hru. Výhodu však nie je moţné poskytnúť v prípade, ţe pri zákroku došlo ku zraneniu,
ktoré podľa názoru rozhodcu vyţaduje okamţité ošetrenie. Výhodu v hre môţe rozhodca poskytnúť i v
prípade zákroku, ktorý bude trestať vylúčením provinilého sa hráče. Pokiaľ by v takom prípade výhoda
nemala predpokládaný účinok a lopta by sa dostala do drţania druţstva, ktorého hráč má byť
potrestaný, rozhodca ihneď preruší hru, provinilca vylúči a hru naviaţe rozhodcovskou loptou v
mieste, kde bola lopta v okamţiku prerušenia hry (s výnimkou „zvláštneho ustanovenia“ pravidla 8).
Pokiaľ by sa pred prerušením hry rozhodcom dostala lopta z hry z iného dôvodu, vylúči rozhodca
provinilého sa hráča a hru naviaţe spôsobom odpovedajúcim dôvodu prerušenia. Ak sa hráč druţstva,
ktoré uţ má päť akumulovaných faulov, dopustí priestupku, za ktorý má rozhodca nariadiť priamy
voľný alebo pokutový kop, smie rozhodca ponechať výhodu iba v prípade, ţe prerušením hry by
druţstvo, ktoré sa neprovinilo, pripravil o zjavnú brankovú príleţitosť. Ak sa druţstvo dopustí
priestupku, ktorý sa trestá nepriamym voľným kopom, môţe rozhodca ponechať výhodu v hre za
predpokladu, ţe nepotrestanie priestupku nepovedie k odplate zo strany druţstva, voči ktorého
hráčovi bol priestupok spácháný.
6) Rozhodca má právo:
a) prerušiť hru pre akékoľvek porušenie pravidiel,
b) prerušiť hru, ak podľa jeho názoru bol hráč váţne zranený,
c) vykázať z hracej plochy ktoréhokoľvek člena druţstva, ktorý sa podľa jeho názoru previní násilným
chovaním, váţnym faulom v hre, nadávkami, hanlivými výrokmi či iným nevhodným športovým
chovaním.
7) Rozhodca má povinnosť predčasne ukončiť stretnutie (alebo ho nezačať) v týchto prípadoch:
a) počet hráčov jednoho z druţstiev klesne pod tri, přičom toto druţstvo uţ nemá moţnosť postaviť
náhradníka,
b) pri inzultácii rozhodcu (bez ohľadu na osobu, ktorá sa jej dopustí)
Ak je na ktoromkoľvek z rozhodcov spáchaný niekterý z niţšie uvedených násilných činov a ten, či uţ
pre fyzickú alebo psychickú indispozíciu, nie je schopný pokračovať vo výkone svojej funkcie, tak ďalší
z delegovaných rozhodcov stretnutie ukončí. V prípade, ţe by ďalší delegovaný rozhodca nebol k
dispozícii, alebo v prípade, ţe násilnými činmi by boli postihnutí všetci rozhodcovia, končí stretnutie
okamţikom, keď bolo z dôvodu násilného činu prerušené. Jedná sa o tieto násilné činy:
 udretie,
 kopnutie,
 úmyslné podrazenie,
 násilné vrazenie,
 násilné strknutie a trasenie,
 úmyselné vyrazenie píšťaľky z úst rozhodcu,
 úmyselné prudké udretie rozhodcu loptou alebo iným predmetom.
„Násilným činom“ vedúcim k inzultácii však nepatrí opľutie rozhodcu, poliatie rozhodcu vodou,
vytrhnutie karty z ruky rozhodcu apod; takýto počin, pokiaľ ho prevedie hráč, posúdi rozhodca ako
hrubé nešportové správanie. Podobne rozhodca posúdi „pokus“ o udretie rozhodcu loptou alebo iným
predmetom.
Predčasne ukončené stretnutie prevedie rozhodca písknutím. Potom povie obom kapitánom dôvody
svojho rozhodnutia a spoločne s ostatnými rozhodcami čo najrýchlejšie opustí priestor ihriska. V
prípade predčasného ukončenia stretnutia sa záverečný pozdrav neuskutočňuje.
c) pri úmrtí niekterého z účastníkov hry, pričom za účastníkov hry sa povaţujú hráči na hracej ploche i
náhradníci na striedačke, a ďalej funkcionári druţstva, rozhodcovia a časomerač,
d) na zákrok polície SR,
e) druţstvo na znamenie nesúhlasu s rozhodovaním rozhodcov odíde z hracej plochy.
8) Rozhodca má právo predčasne ukončiť stretnutie (alebo ho nezačať) v týchto prípadoch:
a) pre tmu alebo slabú viditeľnosť,
b) pre zlé herné alebo poveternostné podmienky (v hale dym, vonku búrka, sneh, prudký vietor, silný
dáţď), ktoré by podľa jeho názoru mohli i ohroziť zdravie hráčov,
c) pre nespôsobilosť hracej plochy,
d) ak hrajú hráči podľa názoru rozhodcu spôsobom, ktorý ohrozuje ich zdravie, a ak je pritom
udeľovanie osobných trestov neúčinné a nápravu na výzvu rozhodcu nie sú ochotní alebo schopní
zjednať ani kapitáni druţstiev,
e) ak vylúčený člen druţstva neopustil hraciu plochu v lehote stanovenej kapitánovi druţstva
rozhodcom (1–2 minúty),
f) pre opakované hrubé nešportové prejavy obecenstva, ktoré by podľa jeho názoru mohli ohroziť
bezpečnosť účastníkov stretnutia (napr. opakované vnikanie obecenstva na hraciu plochu, hádzanie
nebezpečných predmetov, petárd, svetlíc apod. na hraciu plochu). Predtým, neţ rozhodca predčasne
ukončí stretnutie z vyššie uvedených dôvodov, je povinný vyčerpať všetky dostupné moţnosti vedúce
k dohraniu stretnutia.
9) Kapitán má právo vzniesť námietky proti skutočnostiam známym v priebehu stretnutia, ale musí ich
uplatniť najneskôr pred podpísaním zápisu o stretnutí po ukončení zápasu. Námietky rozhodcov sa
zapíšu do zápisu o stretnutí a kapitán je povinný ich podpísať. Námietky je moţné vzniesť (pokiaľ
Rozpis príslušnej súťaţe nestanoví inak) proti:
a) príslušenstvu hracej plochy a vybaveniu ihriska,
b) nastúpeniu alebo štartu člena súperovho druţstva,
c) výstroji hráča súperovho druţstva,
d) výsledku stretnutia,
e) neregulérnemu priebehu stretnutia (nie však proti výkonu rozhodcu),
f) popisu priestupkov alebo popisu provinenia príslušníka druţstva.
Poznámka: Za neregulérny priebeh stretnutia se napr. považuje, ak časť stretnutia sa hrala pri
zhoršenom osvetlení haly.
PRAVIDLO 6 - ČASOMERAČ A TRETÍ ROZHODCA
Ustanovenia
Časomerač a tretí rozhodca sú menovaní. Počas zápasu sedia na tej istej strane, na ktorej sú
umiestnené lavičky náhradníkov, ich stôl je umiestnený z vonkajšej strany stredovej čiary. Časomerač
a tretí rozhodca majú k dispozícii vhodné zariadenie určené na časomieru (chronometer), ako aj
nevyhnutné vybavenie potrebné na signalizovanie akumulovaných faulov, ktoré je povinný zabezpečiť
klub, na hracej ploche ktorého sa zápas odohráva.
Autorita asistentov rozhodcu
Na stretnutie sú delegovaní dvaja asistenti rozhodcu (tretí rozhodca a časomerač), ktorí musia
uplatňovať svoje povinnosti v súlade s Pravidlami futsalu. Sú umiestnení mimo hracej plochy, na
úrovni stredovej čiary a na tej strane, ako lavičky náhradníkov. Časomerač ostáva sedieť za stolíkom
časomerača, kým tretí rozhodca môţe uplatňovať svoje povinnosti sediac alebo stojac.
Časomerač
dbá o to, aby dĺţka zápasu bola v súlade s ustanovením v Pravidle 7 následovne:
• zaznamenáva góly, akumulované fauly a polčas hry na verejnej časomiere, ak je dostupná,
• indikuje ţiadosť druţstva o time-out píšťaľkou alebo akustickým signálom odlišným od píšťaľky
rozhodcov, potom ako ho o tom informoval tretí rozhodca,
• vykonáva úlohy tretieho rozhodcu v prípade, ţe ten nie je prítomný na stretnutí,
• poskytuje všetky ďalšie informácie týkajúce sa hry,
• spustenie časomiery (chronometra) pri výkope,
• zastavením časomiery (chronometra), keď je lopta mimo hry,
• opätovným spustením časomiery po zahratí lopty, po hode od bránky, po rohovom a voľnom kope,
po kopoch zo značky pokutového kopu, alebo zo značky 10 m voľného kopu, po oddychovom čase
alebo po vhodení lopty,
• kontroluje minútový oddychový čas,
• kontroluje trvanie dvojminútového trestného času vylúčeného hráča,
• signalizuje koniec prvého polčasu, koniec zápasu, koniec nastaveného času a koniec oddychových
časov s pišťaľkou alebo iným akustickým signálom, odlišným od rozhodcovho,
• vedie záznamy o všetkých oddychových časoch vyţiadaných druţstvami, informuje o nich rozhodcov
a druţstvá, a signalizuje povolenie oddychového času, ak oň poţiada člen realizačného tímu
ktoréhokoľvek druţstva (Pravidlo 7),
• vedie záznam o prvých piatich akumulovaných fauloch na kaţdej strane, v obidvoch polčasoch a
signalizuje, keď sa jeden z tímov dopustí piateho akumulovaného faulu.
Tretí rozhodca
Tretí rozhodca plní úlohu asistenta časomeračovi následovne:
• doručí lístok vedúcim muţstiev pred začiatkom kaţdého polčasu stretnutia, v ktorom môţu ţiadať
time-out a pozbiera ho na konci kaţdého polčasu, ak nikto si time-out nevyţiadal,
• doručí lístok vedúcim kaţdého z druţstiev, ktorý indikuje, kedy môţe náhradník vstúpiť na hraciu
plochu, aby vymenil vylúčeného hráča.
• pod dohľadom rozhodcu, dohliada na vstup hráča na hraciu plochu, ktorý ju opustil, aby si dal do
poriadku výstroj,
• pod dohľadom rozhodcu, dohliada na vstup hráča na hraciu plochu, ktorý ju opustil kvôli zraneniu
alebo z iných dôvodov,
• vedie záznamy o prvých piatich fauloch na kaţdej strane v kaţdom polčase, ktoré boli rozhodcom
uznané za akumulované fauly a signalizuje, keď sa muţstvo dopustí 5. faulu,
• vedie záznam o prerušeniach hry a ich príčinách,
• robí si záznamy o číslach hráčov, ktorí dosiahli gól,
• vedie evidenciu o hráčoch, ktorí boli potrestaní ţltou alebo červenou kartou,
• sleduje, koľko oddychových časov kaţdému druţstvu ešte zostáva, informuje o tom rozhodcov a
druţstvá a prijíma od funkcionárov druţstiev poţiadavky na pridelenie oddychového času
• sleduje výmenu lôpt na ţiadosť rozhodcov,
• ak je to nevyhnutné, kontroluje výstroj hráčov pred ich vstupom na hraciu plochu,
• signalizuje rozhodcom ich zreteľný omyl pri napomenutí alebo vylúčení hráča alebo v prípade
akéhokoľvek násilného správania spáchaného mimo ich dosahu,
• sleduje správanie sa osôb nachádzajúcich sa na lavičkách druţstiev a informuje rozhodcov o ich
akomkoľvek nevhodnom správaní.
V prípade nekvalifikovaných verdiktov časomerača a tretieho rozhodcu má rozhodca právo pozbaviť
ich funkcie, zabezpečí ich náhradu a podá o tom správu príslušnému orgánu. V prípade zranenia
môţe tretí rozhodca nahradiť rozhodcu alebo druhého rozhodcu.
Rozhodnutia Komisie futsalu FIFA
1. Pri medzinárodných stretnutiach je účasť časomerača a tretieho rozhodcu povinná.
2. Pre medzinárodné stretnutia musí byť časomiera vybavená funkciami pre meranie čistej doby hry,
pre meranie času pri vylúčení aţ štyroch hráčov súčasne a pre zaznamenávanie počtu
akumulovaných faulov oboch druţstiev.
3. Pokiaľ nebol delegovaný tretí rozhodca, prijíma jeho funkciu časomerač.
Rozhodnutia Komisie SF
1. Časomieru zaisťuje usporiadateľ stretnutia.
2. V prípade hry na hrubý čas sú rozhodujúce hodinky hlavného rozhodcu a to i vtedy, ţe funguje
verejná časomiera (napr. hodiny).
PRAVIDLO 7 - DOBA HRY
Doba hry
Zapas pozostáva z dvoch rovnako dlhých polčasov, kaţdý trvá 20 minút. Časomieru zabezpečuje
časomerač, ktorého povinnosti sú stanovené v Pravidle 7. Trvanie obidvoch polčasov sa môţe predĺţiť
v prípade zahrávania pokutového kopu alebo opakovaného pokutového kopu, v prípade druhého
pokutového kopu alebo priameho voľného kopu zahrávaného proti druţstvu, ktoré sa dopustilo viac
ako piatich akumulovaných faulov. Časomerač indikuje koniec polčasu akustickým signálom alebo
píšťaľkou. Potom, čo zaznie akustický signál, alebo píšťaľka, jeden z rozhodcov oznámi koniec
polčasu alebo stretnutia píšťaľkou, okrem prípadov ak:
• sa má vykonať alebo znovu vykonať kop z druhej pokutovej značky alebo PVK začínajúci so
šiestym akumulovaným faulom, daný polčas sa predĺţi, pokiaľ sa nevykoná kop,
• sa má vykonať alebo znovu vykonať pokutový kop, daný polčas sa predĺţi, pokiaľ sa kop
nevykonal,
pri uplatnení nasledujúcich ustanovení: Ak je lopta kopnutá na jednu z bránok tesne pred alebo
súčasne s akustickým signálom, rozhodcovia musia počkať na ukončenie kopu predtým, neţ
časomerač môţe spustiť akustický signál alebo píšťaľku. Polčas sa ukončí ak:





lopta priamo vnikne do bránky a druţstvo dosiahne gól,
lopta skončí mimo hracej plochy,
lopta sa dotkne brankára, bránkových ţrdí, brvna alebo podlahy, prejde za bránkovú čiaru
a druţstvo dosiahne gól,
lopta sa dotkne ktoréhokoľvek hráča okrem brankára potom, čo bola kopnutá na súperovu
bránku a nedošlo k porušeniu pravidiel, ktoré si vyţaduje nariadenie priameho voľného kopu
alebo pokutového kopu, alebo jeho znovu prevedenie, alebo počas letu lopty, jedno
z druţstiev sa nedopustí priestupku, ktorý je trestaný priamym voľným kopom znamenajúci
šiesty akumulovaný faul, alebo pokutovým kopom,
brániaci brankár zastaví loptu alebo sa tá odrazí od bránkových ţrdí alebo brvna a neskončí
za bránkovou čiarou.
Vysvetlenie: Táto zmena funguje ako v basketbale. Stretnutie sa neskončí dovtedy, kým nie je známi
výsledok posledného kopu, ktorý bol prevedený predtým, než hracia doba vypršala. Lopta sa môže
odraziť od brankára alebo žrdí, avšak keď sa ktorýkoľvek iný hráč dotkne lopty potom, čo hrací čas
vypršal, znamená to ukončenie stretnutia a akýkoľvek gól, ktorý by bol takto dosiahnutý, neplatí.
Oddychový čas (time-out)
Tímy sú oprávnené poţiadať o oddychový čas v trvaní jednej minúty v kaţdom polčase za týchto
podmienok:
• o oddychový čas v trvaní jednej minúty môţu poţiadať členovia realizačného tímu časomerača,
• o minútový oddychový čas môţe tréner poţiadať vtedy, keď je jeho druţstvo pri lopte,
• časomerač signalizuje povolenie oddychového času, keď je lopta mimo hry za pouţitia pišťaľky alebo
iného akustického signálu, ktorý sa líši od signalizácie rozhodcu,
• počas oddychového času náhradníci zostanú mimo hracej plochy. Hráči smú byť striedaní aţ po
ukončení oddychového času. Člen realizačného tímu nesmie vstúpiť na hraciu plochu,
• ak si druţstvo nevyberie oddychový čas v prvom polčase, neznamená to, ţe si môţe v druhom
polčase vybrať dva, ale opäť iba jeden oddychový čas.
Polčasová prestávka nemá trvať dlhšie neţ 15 minút.
Rozhodnutia Komisie futsalu FIFA
1. Ak tretí rozhodca alebo časomerač nie sú k dispozícii, poţiada druţstvo o oddychový čas rozhodcu.
2. Ak pravidlá súťaţe stanovujú, ţe stretnutie sa v prípade nerozhodného výsledku bude predlţovať,
nemajú druţstvá na oddychový čas v predĺţení hry nárok.
Rozhodnutia Komisie SF
1. Dobu hry je moţné upraviť Rozpisom príslušnej súťaţe alebo propozíciami turnaja.
2. Ak nie je k dispozícii časomiera, hraje se na hrubý čas, pričom jeden polčas trvá 25 minút. Pre
meranie odohranej doby hry sú smerodatné hodinky hlavného rozhodcu. Ak sa hraje na hrubý čas,
doba oddychového času sa do riadnej doby trvania hry nezapočítava.
3. O udelení oddychového času ţiada časomerača tréner (v prípade jeho neprítomnosti asistent
trénera), poprípade kapitán druţstva. Časomerač ohlási oddychový čas zvukovým signálom aţ v
dobe, keď lopta bude mimo hru a v drţaní druţstva, ktoré o oddychový čas poţiadalo. Pokiaľ
nefunguje časomiera, poţiada druţstvo o udelenie oddychového času priamo rozhodcu a to vo chvíli,
keď je lopta mimo hru a v jeho drţaní; v tom prípade ho rozhodca udelí ihneď.
4. Po udelení oddychového času sa hráči oboch druţstiev odeberú mimo hraciu plochu pred svoju
striedačku. Náhradníci ani funkcionári na hraciu plochu nesmú vstupovať. Prípadné striedanie hráčov
je povolené aţ po skončení oddychového času.
5. Za dodrţanie časového limitu jednej minúty zodpovedá časomerač. Pokiaľ nie je časomerač
delegovaný, zodpovedá za dodrţanie časového limitu druhý rozhodca.
6. Polčasová prestávka vrátane odchodu a návratu hráčov a rozhodcov na hraciu plochu nesmie byť
dlhšia neţ 15 minut. V akomkoľvek stretnutí muţov sa druţstvá môţu dohodnúť na skrátení doby
polčasovej prestávky alebo tak, ţe od polčasovej prestávky upustia. Keby však na polčasovej
prestávke trval čo i len jediný hráč, musí rozhodca stanovenú alebo dohodnutú dobu polčasovej
prestávky dodrţať. Stanoviská svojich druţstiev tlmočia v tomto prípade rozhodcovi kapitáni. V
stretnutiach mládeţe a ţien musí byť polčasová prestávka dodrţaná vţdy a nesmie byť kratšia neţ
päť minút.
7. Dobu trvania polčasovej prestávky rozhodca môţe v odôvodnených prípadoch zmeniť, napr.
predĺţiť z dôvodu prevedenia kontroly totoţnosti alebo ju upraviť, napr. v súvislosti s realizáciou
priameho televízneho prenosu. Dôvody zmeny doby polčasovej prestávky uvedie rozhodca v zápise o
stretnutí. Za dodrţanie doby polčasovej prestávky zodpovedá rozhodca, ak príslušný riadiaci orgán
nestanoví inak.
PRAVIDLO 8 - ZAČIATOK HRY A ZAHRATIE PO
PRERUŠENÍ HRY
Pred začiatkom stretnutia sa mincou ţrebuje o stranu hracej plochy. Druţstvo, ktoré ţreb vyhrá, má
moţnosť voľby strany. Súper získava moţnosť výkopu. Druţstvo, ktoré pri ţrebovaní vyhrá, zahráva
výkop na začiatku druhého polčasu. V druhom polčase si druţstvá vymenia strany a útočia na opačnú
bránu.
Výkop
Výkop znamená začiatok hry alebo opätovné rozohratie hry po prerušení v týchto prípadoch:
• na začiatku zápasu,
• po dosiahnutí gólu,
• na začiatku druhého polčasu,
• v prípade potreby na začiatku kaţdého nastaveného času.
Gól je moţné dosiahnuť aj priamo z výkopu.
Prevedenie výkopu
• pri výkope sú všetci hráči na svojej vlastnej polovici hracej plochy,
• súperi druţstva, ktoré výkop zahráva sú aţ do rozohrávky najmenej v päťmetrovej vzdialenosti od
lopty,
• lopta je umiestnená v strede hracej plochy v ustálenej polohe,
• rozhodca dá pokyn k výkopu,
• lopta je v hre, keď je do nej kopnuté a smeruje vpred,
• hráč, ktorý výkop zahráva sa nesmie opakovane dotknúť lopty, najprv sa jej musí dotknúť iný hráč.
Po dosiahnutí gólu výkop zahráva druţstvo, ktoré gól inkasovalo.
Trestné ustanovenia
V prípade, ţe hráč ktorý zahráva výkop sa opakovane dotkne lopty bez toho, ţe by sa jej dotkol iný
hráč:
• nariaďuje sa nepriamy voľný kop, ktorý zahráva hráč súperovho druţstva z miesta priestupku. V
prípade iných nedostatkov súvisiacich s postupom pri zahrávaní výkopu sa výkop opakuje.
Rozhodcovská lopta
Vhodenie rozhodcovskej lopty je spôsob pokračovania v hre po prerušení hry z akejkoľvek príčiny,
ktorá nie je uvedená v týchto pravidlách, za predpokladu, ţe bezprostredne pred prerušením lopta
neprešla cez postrannú alebo bránkovú čiaru.
Prevedenie rozhodcovskej lopty
Jeden z rozhodcov vhodí loptu na mieste, kde sa lopta nachádzala pri prerušení hry. Lopta je v hre,
keď sa dotkne zeme/hracej plochy.
Trestné ustanovenia
Vhodenie rozhodcovskej lopty sa musí opakovať keď:
• sa jej dotkne hráč skôr ako sa lopta dotkne hracej plochy,
• ak lopta opustí hraciu plochu po tom, čo sa dotkne hracej plochy bez toho, aby sa jej následne dotkol
hráč.
Zvláštne ustanovenia
Voľný kop nariadený v prospech brániaceho sa druţstva v jeho vlastnom pokutovom území môţe byť
zahratý na ktoromkoľvek mieste pokutového územia. Nepriamy voľný kop nariadený v prospech
útočiaceho družstva v pokutovom území súpera sa musí zahrávať z čiary ohraničujúcej pokutové
územie z bodu, ktorý je najbližšie k miestu, kde k priestupku došlo. Pri rozhodcovskej lopte zahrávanej
v pokutovom územi sa lopta vhadzuje na čiare ohraničujúcej pokutové územie v bode, ktorý je
najbližšie k miestu, kde sa lopta nachádzala v čase prerušenia hry.
Rozhodnutia Komisie SF
1. Pred prípadným predĺţením se losuje rovnako ako pred začatím normálnej hracej doby hry.
2. Pre rozohratie výkopu neplatí limit štyroch sekúnd.
3. Z výkopu môţe byť priamo dosiahnutý gól.
4. Rozhodcovskú loptu prevedie rozhodca tak, ţe zaujme postavenie čelom proti dvom hráčom (po
jednom z kaţdého druţstva) a z výšky pásu loptu pustí voľne k zemi, bez toho, aby pri tom svoje
postavenie zmenil.
PRAVIDLO 9 - LOPTA V HRE A MIMO HRU
Lopta mimo hru
Lopta je mimo hry, keď:
• celým objemom prejde za bránkovú alebo postrannú čiaru, po zemi alebo vo vzduchu,
• rozhodca preruší hru,
• sa dotkne stropu.
Lopta v hre
Lopta je v hre vo všetkých ostatných prípadoch vrátane:
• prípadov, keď sa odrazí od brvna bránky alebo od jej ţrde smerom do hracej plochy,
• prípadov, keď sa odrazí od jedného z rozhodcov, ktorý sa nachádza na hracej ploche.
Rozhodnutia Komisie futsalu FIFA
1. Ak sa v stretnutiach hraných v hale lopta pri hre dotkne stropu, naviaţe sa hra autovým kopom,
ktorý prevede hráč súperovho druţstva z miesta na bliţšej postrannej čiare kolmo k miestu, kde sa
lopta dotkla stropu.
2. Minimálna výška stropu musí byť 4 m a musí byť stanovená v rozpise (propozíciách) súťaţe.
PRAVIDLO 10 - DOSIAHNUTIE GÓLU
Gól
Pokiaľ to v pravidlách nie je stanovené ináč, gól je platný, keď prejde lopta celým objemom za
bránkovú čiaru medzi brankovými ţrďami a pod brvnom, pričom ju ţiadny hráč alebo brankár
útočiaceho muţstva úmyselne nezadrţal paţou alebo rukou, prípadne hodil, niesol alebo udrel.
Víťaz stretnutia
Víťazom sa stáva druţstvo, ktoré v zápase dosiahne viac gólov. Ak obidve druţstvá dosiahnu v
stretnutí rovnaký počet gólov, stretnutie sa končí remízou.
Pravidlá súťaţe
Ak pravidlá súťaţe uvádzajú, ţe zápas sa musí skončiť víťazstvom ktoréhokoľvek druţstva alebo ak
sa stretnutie play-off skončí remízou, môţu sa uplatniť iba nasledovné spôsoby:
• počet gólov dosiahnutý na ihrisku súpera,
• nadstavený čas,
• kopy zo značky pokutového kopu.
Rozhodnutia Komisie futsalu FIFA
1. Iba spôsoby schválené FIFA, ktoré sú opísané v týchto pravidlách, môţu byť ustanovené v
súťaţných pravidlách.
2. Potom, čo bol dosiahnutý gól, zistia rozhodcovia, ešte pred opätovným začatím hry, ţe druţstvo,
ktoré dosiahlo gól, hralo o jedného hráča navyše alebo neuskutočnilo striedanie v súlade s pravidlami,
nesmú uznať gól a na hru nadviaţu nepriamym voľným kopom v prospech súpera previnilého sa
druţstva z ktoréhokoľvek miesta vo vnútri pokutového územia. Ak bol výkop uţ vykonaný, vykonajú
rozhodcovia opatrenia voči previnilému sa hráčovi v súlade s Pravidlom 3, ale gól uţ musia uznať.
Rozhodcovia popíšu túto udalosť v Zápise o stretnutí. Ak gól dosiahlo druhé druţstvo, musia ho uznať.
Rozhodnutia Komisie SF
1. Gól nie je moţné dosiahnuť priamo z autového kopu, z nepriameho voľného kopu alebo z výhodu
brankára.
2. Z voľného kopu, z autového kopu ani z rohového kopu nie je moţné dosiahnouť vlastný gól; ak
lopta po niektorom z týchto kopov skončí vo vlastnej bránke, naviaţe hru rohovým kopom druţstvo
súpera.
3. Ak po výhode od bránky lopta opustí pokutové územie a potom skončí vo vlastnej bránke, naviaţe
hru rohovým kopom druţstvo súpera.
4. Platnosť dosiahnutého gólu potvrdí rozhodca jedným aţ dvoma stredne dlhými hvizdami píšťaľky.
PRAVIDLO 11 - FAULY A NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE
A. Priamy voľný kop
Priamy voľný kop (ďalej len PVK) sa nariadi proti druţstvu súpera vtedy, keď sa hráč dopustí
ktoréhokoľvek z nasledujúcich priestupkov tak, ţe to bude rozhodca povaţovať za nedbanlivosť, alebo
úmyselný priestupok alebo pouţitie neprimeranej sily:
1) kopne alebo sa pokúsi kopnúť súpera,
2) podrazí súpera, nastaví súperovi nohu, alebo nohou spôsobí (alebo sa pokúsi spôsobiť) pád
súpera, alebo sa zohne pred súperom, prípadne za ním,
3) skočí na súpera,
4) vráţa do súpera,
5) udrie alebo sa pokúsi udrieť protihráča,
6) nedovolené zastavenie súpera telom (tzv. Tackling),
7) sotí do súpera.
Priamy voľný kop je nariadený proti druţstva súpera, ak sa hráč dopustí jedného z nasledujúcich
piatich priestupkov:
8) drţí súpera,
9) napľuje na súpera,
10) ide do sklzu v snahe zmocniť sa lopty alebo ju tečovať, keď s ňou hrá súper (netýka sa
brankára v jeho bránkovom uzemí, ak pritom nehrá neopatrne, nedbalo a neprimeranou silou),
11) dotkne sa protihráča skôr ako lopty pri pokuse odobrať mu loptu,
12) úmyselne zahrá loptu rukou, okrem brankára v jeho pokutovom území.
Priamy voľný kop sa zahráva z miesta, na ktorom sa priestupok hráča proti pravidlám hry odohral. V
prípade, ţe bol priamy voľný kop nariadený v prospech brániaceho sa druţstva v jeho vlastnom
pokutovom území, priamy voľný kop sa zahráva z ktoréhokoľvek miesta v pokutovom území. Vyššie
uvedené priestupky sa počítajú ako akumulované fauly.
Pokutový kop
Pokutový kop nariadi rozhodca v prípade, ţe sa hráč dopustí niektorého z vyššie uvedených
priestupkov vo vlastnom pokutovom území, bez ohľadu na pozíciu lopty, za predpokladu, ţe lopta je v
momente priestupku v hre.
B. Nepriamy voľný kop
Nepriamy voľný kop je nariadený rozhodcom v prípade, ţe sa brankár dopustí niektorého z
nasledujúcich priestupkov:
1) zahrá brankár (na vlastnej polovici) s loptou po tom, ako ju po vlastnej rozohrávke opäť
dostane od jeho spoluhráča bez toho, aby sa jej predtým dotkol alebo s ňou hral súper, platí aj
pre prípad ak lopta prejde na súperovu polovicu hracej plochy, brankár sa jej uţ nemôţe
opätovne dotknúť!
2) brankár sa dotkne lopty rukou, alebo ju rukou kontroluje po tom, ako mu ju úmyselne zahral
spoluhráč (vo vlastnom bránkovom území),
3) brankár sa dotkne lopty rukou, alebo ju rukou kontroluje bezprostredne po tom, ako bola
zahraná do hry po prerušení kopom z autu jeho spoluhráčom,
4) brankár hrá s loptou, alebo ju kontroluje rukou, alebo nohou na vlastnej polovici dlhšie ako 4
sekundy.
Nepriamy voľný kop je nariadený v prospech druţstva súpera a zahráva sa z miesta, na ktorom došlo
k priestupku, ak podľa uváţenia rozhodcu hráč:
5) hrá nebezpečným spôsobom v blízkosti súpera,
6) úmyselne bráni v pohybe súpera, bez úmyslu s loptou hrať tzv. tackling,
7) bráni alebo znemoţní brankárovi v rozohrávke (vhodenie lopty z rúk do hry),
8) dopustí sa voči vlastnému spoluhráčovi priestupku, za ktorý sa nariaďuje priamy voľný kop,
9) dopustí sa akéhokoľvek iného priestupku, ktorý nie je uvedený v Pravidle 11, ktorý spôsobí
prerušenie hry za účelom napomenutia alebo vylúčenia hráča.
Nepriamy voľný kop sa zahráva z miesta, na ktorom došlo k priestupku (s výnimkou „zvláštneho
ustanovenia“ pravidla 8).
Disciplinárne opatrenia
Ţltú alebo červenú kartu je moţné ukázať iba hráčom alebo náhradníkom. Daná karta je jasne a
zreteľne ukázaná jedine na hracej ploche od momentu, kedy sa hra začala. Vo všetkých ostatných
prípadoch rozhodcovia verbálne informujú hráčov a členov realizačného tímu o prípadných
disciplinárnych opatreniach a trestoch. Rozhodca je oprávnený udeľovať osobné tresty hráčom od
okamţiku svojho vstupu do priestoru, kde je hracia plocha aţ do doby, keď tento priestor po
záverečnom hvizde k ukončeniu stretnutia opustí.
C. Napomenutie hráča (náhradníka)
Napomenutie hráča ţltou kartou
Hráč alebo náhradník je napomenutý ţltou kartou, ak sa dopustí niektorého z nasledujúcich
priestupkov:
1) správa sa nešportovo,
2) slovne alebo náznakom prejavuje nesúhlas alebo napadnutie,
3) sústavne porušuje Pravidlá futsalu,
4) zdrţuje pri rozohrávke,
5) nerešpektuje poţadovanú vzdialenosť pri zahrávaní rohového kopu, voľného kopu, kopu z
autu alebo hodu od brány,
6) vstúpi alebo opakovane vstúpi na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu, alebo porušuje
pravidlá pri striedaní,
7) úmyselne opustí hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu.
Napomenutie náhradníka ţltou kartou
Rozhodca napomenie náhradníka, ktorý sa dopustí niekterého z nasledujúcich priestupkov:
1. chová sa nešportovo,
2. slovne alebo náznakom prejavuje nespokojnosť alebo protestuje,
3. zdrţuje pri rozohrávke.
D. Vylúčenie hráča alebo náhradníka
Vylúčenie hráča
Hráč alebo náhradník je vylúčený z hry a dostane červenú kartu, ak sa dopustí niektorého z
nasledujúcich priestupkov:
1) hrá mimoriadne nebezpečne,
2) správa sa hrubo nešportovo a násilne,
3) pľuje na súpera alebo inú osobu,
4) zabráni súperovi dosiahnuť gól tým, ţe úmyselne zahrá loptu rukou (okrem brankára v jeho
pokutovom území),
5) zabráni súperovi vo vyloţenej gólovej príleţitosti tým, ţe sa dopustí priestupku, za ktorý by bol
nariadený voľný kop alebo pokutový kop,
6) pouţíva uráţlivé, hanlivé a vulgárne výrazy, alebo gestá,
7) dostane druhú ţltú kartu.
Hra nebezpečným spôsobom
Za hranie nebezpečným spôsobom sa povaţuje akákoľvek akcia, pri ktorej sa hráč pokúša hrať
loptou, avšak môţe dôjsť k zraneniu súpera alebo jeho samého. Zákrok je spáchaný v blízkosti súpera
a zabraňuje súperovi hrať s loptou pre strach zo zranenia jeho, alebo iných hráčov.
Vylúčenie náhradníka
Rozhodca vylúči náhradníka, ktorý sa dopustí nasledujúceho priestupku: zabráni súperovmu druţstvu
dosiahnuť gól alebo zmarí jeho zjavnú moţnosť dosiahnuť gól.
Rozhodnutia Komisie futsalu FIFA
1. Hráč, ktorý bol vylúčený, sa nesmie znovu zapojiť do hry a ani sa zdrţovať na striedačke alebo v
hľadisku. Náhradník za vylúčeného hráča smie na hraciu plochu vstúpiť po uplynutí dvoch minút alebo
potom, čo jeho druţstvo pred uplynutím dvoch minút obdrţí gól a časomerač mu k vstupu na hraciu
plochu udelí súhlas. Pritom platia nasledujúce zásady:
• ak hrá na hracej ploche päť hráčov proti štyrom a druţstvo s vyšším počtom hráčov dosiahne gól,
druţstvo so štyrmi hráčmi môţe byť doplnené piatym hráčom,
• ak hrajú obidve druţstvá so štyrmi hráčmi a padne gól, obidve druţstvá hrajú ďalej s rovnakým
počtom hráčov,
• ak hrá päť hráčov proti trom, alebo štyria hráči proti trom a druţstvo s vyšším počtom hráčov
dosiahne gól, druţstvo s troma hráčmi sa doplní len o jedného hráča,
• ak obidve druţstva hrajú s troma hráčmi a padne gól, obidve druţstvá hrajú ďalej s rovnakým počtom
hráčov,
• ak dosiahne gól druţstvo s niţším počtom hráčov, počet hráčov na hracej ploche sa nemení.
2. V súlade s Pravidlom 11, hráč môţe prihrať loptu svojmu brankárovi hlavou, hruďou, kolenom a
pod. za predpokladu, ţe lopta prešla cez stredovú čiaru, alebo za predpokladu, ţe sa jej dotkol súper.
Avšak ak, podľa usúdenia rozhodcu, hráč pouţije úmyselný trik v čase, keď je lopta v hre za účelom
obísť Pravidlá, hráč sa previní nešportovým správaním, je napomenutý ţltou kartou a rozhodca nariadi
nepriamy voľný kop v prospech druţstva súpera, ktorý sa zahrá z miesta, na ktorom došlo
k priestupku (s výnimkou „zvláštneho ustanovenia“ pravidla 8). Za týchto okolností je irelevantné, či sa
brankár následne dotkol lopty rukami alebo nie. Priestupku sa dopúšťa hráč, ktorého úmyslom je obísť
Pravidlo 11.
3. Sklz, ktorým bola ohrozená bezpečnosť súpera, musí byť potrestaný ako surová hra (tj. červená
karta).
4. Kaţdé simulovanie na hracej ploche s úmyslom oklamať rozhodcov musí byť potrestané ako
nešportové správanie (tj. ţltá karta).
5. Hráč, ktorý si po dosiahnutí gólu vyzlečie dres, musí byť napomenutý za nešportové správanie.
6. Ak je hráč alebo náhradník vylúčený pred začiatkom druhého polčasu (alebo predĺţenia), začne
jeho druţstvo hru oslabenú na dve minúty o jedného hráča. Náhradník za vylúčeného hráča smie na
hraciu plochu vstúpiť po uplynutí dvoch minút alebo potom, čo jeho druţstvo pred uplynutím dvoch
minút obdrţí gól (a časomerač mu k vstupu na hraciu plochu udelí súhlas).
7. Ak sa hráč dopustí priestupku, ktorý má byť potrestaný ČK alebo 2.ŢK a ČK, a v poskytnutej výhode
v hre súper dosiahne gól, rozhodca provinilého sa hráča vylúči, ale jeho druţstvo bude v hre
pokračovať s nezmeneným počtom hráčov.
Rozhodnutia Komisie SF
1) Rozhodca neprerušuje hru po kaţdom porušení pravidla 11; hru preruší iba v prípade, ţe podľa
jeho názoru bolo počínanie hráča nedbalé, bezohľadné alebo násilné s tým, ţe
nedbalé počínanie hráča potrestá priamym voľným kopom,
bezohľadné počínanie hráča potrestá priamym voľným kopom a napomenutím (tj. ţltou kartou),
násilné počínanie hráča (surovú hru) potrestá priamym voľným kopom a vylúčením.
2) Surová hra
Posudzovanie surovej hry je určujúcim faktorom vývoja stretnutia. Surovou hrou sa previní kaţdý hráč,
ktorý v súboji o loptu voči súperovi pouţije prehnanú silu, násilie alebo brutalitu.
3) Hrubé nešportové správanie
Hrubým nešportovým správaním sa previní kaţdý hráč alebo náhradník, ktorý pouţije nadmernú silu,
násilie alebo brutalitu či uţ voči súperovi, spoluhráčovi alebo inej osobe. Hrubé nešportové správanie
sa môţe vyskytnúť ako na hracej ploche, tak i mimo nej, a bez ohľadu na to, či je lopta v hre alebo nie.
4) Ochrana brankárov
Rozhodca je povinný ochrániť brankára pred násilím hráčov. Preto rozhodca potrestá osobným
trestom:
a) hráča, ktorý brankára pri uvedení lopty do hry výhodom od bránky zastaví alebo ho obmedzí v
pohybe,
b) hráča za násilné jednanie voči brankárovi, ktorý v dobe, keď brankár uvádza loptu do hry výhodom
z ruky, hraje alebo sa pokúsi hrať loptu nohou alebo nohami,
c) hráča, ktorý pri rohovom kope bráni brankárovi v pohybe.
5) Nie je priestupkom, ak hráč, ktorý je v drţaní lopty (má loptu pod kontrolou), loptu telom kryje pred
súperom; nesmie však pritom pouţiť ruky. Ak však hráč zastaví súpera, ktorý mu hodlá odobrať loptu,
priestupkom uskutočneným rukou alebo rukami, nohami alebo i telom, potrestá ho rozhodca priamym
voľným, poprípade pokutovým kopom.
6) Ak je hráč vylúčený za niektorý z priestupkov uvedených v časti D pravidla 11 v bodoch 2 (správa
sa hrubo nešportovo a násilne) alebo 6 (pouţíva hanlivé, uráţlivé gestá alebo výrazy), bez toho, aby
došlo k inému porušeniu pravidiel, naviaţe rozhodca hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde sa
nachádzal previnilý hráč.
7) V prípade, ţe sa priestupku dopustil hráč brániaceho druţstva vo vlastnom pokutovom území,
prevedie nepriamy voľný kop druţstvo súpera z čiary pokutového územia z miesta, ktoré je najbliţšie
miestu, kde se nachádzal previnilý sa hráč.
8) Ak boli z jedného druţstva vylúčení traja hráči, doplní druţstvo počet hráčov na tri, a tretiemu
vylúčenému hráčovi začne trest beţať aţ po vypršaní trestu prvého vylúčeného. Adekvátne sa
postupuje pri vylúčení viacero hráčov jedného druţstva.
9) Vylúčený hráč je povinný odobrať sa do kabíny svojho druţstva. To znamená, ţe previnilý sa hráč
musí opustiť priestor haly a nesmie ani do hľadiska.
10) Vykázaný funkcionár je povinný odobrať sa do kabíny svojho druţstva. V prípade, ţe odmietne
odísť, rozhodca ďalej nezasahuje a všetko podrobne popíše v zápise o stretnutí.
11) Vykazovanie udelených osobných trestov v zápise o stretnutí:
a) v prípade udelenia osobného trestu pred začatím hry pouţije rozhodca v popise priestupku
v kolónke čas označenie A,
b) v prípade udelenia osobného trestu cez polčasovú prestávku pouţije rozhodca v popise priestupku
v kolónke čas označenie B,
c) v prípade udelenia osobného trestu po ukončení stretnutia pouţije rozhodca v popise priestupku
v kolónke čas označenie C.
12) Vrazenie do súpera (priestupok 4 podľa časti A pravidla 11)
Vraziť do súpera prudko alebo nebezpečne je priestupkom. Ak však vrazenie nie je prudké ani
nebezpečné a súper je pri vrazení v drţaní lopty, je moţné do súpera dovolene vraziť:
zozadu ramenom do súperovej lopatky, alebo
ramenom do súperovho ramena.
13) Drţanie súpera (priestupok 8 podľa časti A pravidla 11)
Drţaním sa rozumie aktívne drţanie, tj. uchopenie alebo ťahanie súpera za dres, za ruku (alebo za
ktorúkoľvek inú časť tela súpera či uţ rukou, paţou alebo i ktoroukoľvek inou časťou tela (napr.
stehnom alebo bokom) so zámerom brániť súperovi vo voľnom pohybe. Ak rozpaţí hráč ruky, aby
dotykom súperovi zabránil vo voľnom pohybe, drţí súpera. Za drţenie súpera se rovnako povaţuje, ak
hráč vyskočí po lopte a pri výskoku sa rukou alebo rukami oprie o stojaceho súpera. Ak trestá
rozhodca drţenie, nesmie pri rozhodovaní o mieste priestupku zvýhodniť druţstvo, ktorého hráč sa
priestupku dopustil. Rozhodcovia boli často kritizovaní za neschopnosť rozpoznať a správne
identifikovať a potrestať drţanie súpera. Na základe tejto skutečnosti bolo v súlade s pravidlom 11
stanovené, ţe:
rozhodca napomenie hráča (tj. udelí mu ţltú kartu), ktorý drţaním zabránil súperovi získať loptu,
alebo ktorý drţaním súpera zastavil v sľubne sa rozvíjajúcej akcii,
rozhodca vylúči hráča, ktorý drţaním zmaril zjavnú moţnosť súpera dosiahnuť gól.
14) Sklz (priestupok 10 podľa časti A pravidla 11)
Sklzom sa rozumie vyuţitie klzkosti povrchu hracej plochy k akémukoľvek kĺznaniu sa dopredu, zo
strany alebo zozadu smerom na súpera so zámerom odobrať mu loptu, a tým mu zabrániť v ďalšej
hre. Pre posudzovanie skluzov platí:
sklz, ktorý bol vedený smerom na súpera, k zasiahnutiu súpera však nedošlo a ktorým podľa
názoru rozhodcu nebola ohrozená ani bezpečnosť súpera, potrestá rozhodca naríadením priameho
voľného alebo pokutového kopu; v prípade brankára v jeho vlastnom pokutovom území rozhodca
takýto sklz netrestá,
sklz, ktorý bol vedený smerom na súpera a k zasiahnutiu súpera nedošlo, ktorým ale podľa názoru
rozhodcu bola ohroţená bezpečnosť súpera, potrestá rozhodca nariadením priameho voľného alebo
pokutového kopu a napomenutím hráča za bezohľadnú hru,
sklz, ktorým bol zasiahnutý súper, sa povaţuje za surovú hru a preto ho rozhodca potrestá
nariadením priameho voľného alebo pokutového kopu a vylúčením hráča za surovú hru.
Sklz se netrestá, ak:
nie je vedený priamo proti hráčovi súpera (je vedený súbeţne so smerom alebo mimo smer pohybu
súpera),
súper nemá loptu pod kontrolou (má ju tak ďaleko od nohy, ţe sklzom nemôţe byť ohrozený),
hráč nejaví snahu hrať loptu, iba blokuje strelu alebo signalizovanú strelu súpera,
vypichnutie lopty sa za sklz nepovaţuje (napr. roznoţkou apod.)
Sklz sa viac nepovaţuje za priestupok voči pravidlám tzn. je povolené hrať sklzom v hre. Avšak platia
všetky ustanovenia ohľadom hrania sklzom. To znamená, ţe sklz sa posudzuje rovnako, ako
ktorýkoľvek iný zákrok. Ak je sklz prevedený bezstarostne, bezohľadne alebo neprimeranou silou,
nariadi sa priamy voľný kop (a udelí sa osobný trest, ak je to nutné). Kaţdý zákrok, ktorý ohrozuje
bezpečnosť súpera musí byť povaţovaný za surovú hru (udelí sa červená karta). Je vţdy dobré
pripomenúť hráčom, ţe „získanie lopty“ samo o sebe nie je zákrokom (akýkoľvek zákrok), ktorý sa
vţdy povaţuje za bezpečný. Rozhodca musí dávať pozor, akým spôsobom bol zákrok prevedený,
vrátane akcií, ktoré nasledovali po kontakte s loptou. Ak hráč zahrá ako prvú loptu, no následne počas
pohybu zasiahne aj súpera, rozhodca môţe povaţovať zákrok za bezstarostný, bezohľadný alebo
prevedený neprimeranou silou.
15) Hra rukou (priestupok 12 podľa časti A pravidla 11)
Rozhodca bude povaţovať za „úmyselnú“ a teda za porušenie pravidla takú hru rukou, vďaka ktorej
buď previnilý sa hráč alebo jeho druţstvo získa hernú výhodu. Úmyselné hranie lopty rukou rozhodca
potrestá priamym voľným (poprípade pokutovým) kopom, úmyslná hra rukou však sama o sebe nie je
dôvodom pre udelenie osobného trestu. Rozhodca za nešportové správanie napomenie hráča,
ktorý úmyslne zahraje loptu rukou, aby súperovi zabránil ho získať, alebo
ktorý úmyslne zahraje loptu rukou, a tým zastaví sľubne sa rozvíjajúcu akciu súpera, alebo
ktorý sa pokúsi hrou rukou dosiahnuť gól.
16) Dvojité hranie brankára (priestupky 1 a 4 podľa časti B pravidla 11)
Ak brankár
má vo vlastnom pokutovom území loptu v rukách dlhšie ako 4 sec, alebo
má loptu na vlastnej polke hracej plochy v drţaní dlhšie ako 4 sec,
alebo potom, čo sa lopty zbavil, sa jej znovu dotkne skôr, neţ sa jej predtým dotkol súper, alebo ak
aj lopta prejde na súperovu polovicu hracej plochy, brankár sa jej uţ nemôţe opätovne dotknúť,
preruší rozhodca hru a nariadi nepriamy voľný kop z miesta priestupku brankára (s výnimkou
„zvláštneho ustanovenia“ pravidla 8). Znovu môţe hrať s loptou aţ po akomkoľvek prerušení hry tj. po
autovom, rohovom kope, PVK, NVK apod.
17) Zakázaná „malá domov“ (priestupok 2 podľa časti B pravidla 11)
Za „malú domov“, po ktorej sa brankár nesmie rukou alebo rukami dotknúť lopty, sa povaţuje
úmyselná spätná prihrávka vlastnému brankárovi (týká sa i voľných kopov tj. priamych a nepriamych)
prevedená nohou od kolena dole (prihrávka inou časťou tela, napr. kolenom alebo hlavou, sa
netrestá).
18) Nebezpečná hra (priestupek 5 podľa časti B pravidla 11)
Za nebezpečný sa povaţuje taký spôsob hry, v dôsledku ktorého sa hráč, proti ktorému bol pouţitý,
nemôţe zapojiť do hry, bez toho aby riskoval prípadné zranenie. "Noţničky" sú dovolený spôsob hry,
pokiaľ nimi podľa názoru rozhodcu nebola ohrozená bezpečnosť súpera.
19) Bránenie súperovi v pohybe tzv. tackling (priestupok 6 podľa časti B pravidla 11)
Hráč bráni súperovi v pohybe, ak – bez toho ţe sám chce hrať loptu – prebieha medzi súperom a
loptou alebo nastaví telo tak, aby tvorilo prekáţku medzi súperom a loptou.
20) Nešportové správanie (priestupok 1 podľa časti C pravidla 11)
Hráč sa chová nešportovo, ak napr.:
dopustí sa priestupku podľa časti A pravidla 11, za ktorý ho rozhodca napomenie (udelenou ţltou
kartou),
pokrikom ( „prihraj“, „pusť“ apod.) sa snaţí zmiasť súpera,
neuposlúchne výzvu rozhodcu k úprave výstroja apod.
21) Simulovanie ako prejav nešportového správania (priestupok 1 podľa časti C pravidla 11)
Hráča, ktorý predstiera zranenie alebo ktorý zveličuje následky kontaktu so súperom, napomenie
rozhodca za nešportové správanie. Ak rozhodca z tohto dôvodu preruší hru, naviaţe ju nepriamym
voľným kopom z miesta, kde v okamţiku prerušenia hry bol provinilý sa hráč (s výnimkou „zvláštneho
ustanovenia“ pravidla 8).
22) Oslavy po dosiahnutí gólu ako prejav nešportového správania (priestupok 1 podľa časti C pravidla
11)
Hráč môţe po dosiahnutí gólu prejaviť primeraným spôsobom svoju radosť. Rozhodca však musí
zasiahnuť v prípade, ţe oslavy po dosiahnutí gólu sú príčinou premarňovania doby hry (pri hre na
hrubý čas). Rozhodca napomenie hráča, ktorý
podľa jeho názoru pouţije provokatívnych alebo zosmiešňujúcich posunkov či giest,
opustí hraciu plochu smerom, kde sú zhromaţdení fanúšikovia, aby s nimi oslavoval dosiahnutie
gólu (rozhodca však nemá trestať hráča, ktorý síce hraciu plochu opustí, ale na jeho upozornenie sa
na ňu ihneď vráti),
pri oslave po dosiahnutí gólu si zoblečie dres tak, ţe si s ním zakryje tvár.
23) Sústavné porušovanie pravidiel (priestupok 3 podľa časti C pravidla 11)
Rozhodca má napomenúť hráča, ktorý sústavne porušuje pravidlá hry. To platí i pre prípady, keď hráč
pravidlá sústavne porušuje rozdielnymi priestupkami.
24) Zdrţovanie naviazania hry (priestupok 4 podľa časti C pravidla 11)
Rozhodca napomenie hráča za zdrţovanie naviazania hry, ktorý napr.:
úmyselne prevedie voľný kop z nesprávneho miesta s cieľom prinútiť rozhodcu, aby nariadil jeho
opakovanie,
po prerušení hry odkopne loptu z miesta priestupku alebo berie loptu do rúk,
po prerušení hry úmyslne a provokatívne prekáţa pred loptou, aby zdrţal prevedenie kopu, apod.
25) Nedodrţenie vzdialenosti pri uvádzaní lopty do hry (priestupok 5 podľa časti C pravidla 11)
Rozhodca napomenie hráča, ktorý pri prevádzaní rohového kopu, autového kopu, voľného kopu alebo
výkopu po signále rozhodcu k prevedeniu kopu nedodrţí predpísanú vzdialenosť.
26) Hrubé nešportové správania (priestupok 2 podľa časti D pravidla 11)
Hráč sa chová hrubo nešportovo, ak napr.:
pouţije – či uţ obecne alebo voči konkrétnej osobe – vulgárne posunky alebo slová.
úmyselne – aby súperovi zabránil dosiahnuť gól - posunie konštrukciu vlastnej bránky.
27) Zmarenie súperovi v dosiahnutí gólu úmyselnou hrou rukou (priestupok 4 podľa časti D pravidla
11)
Rozhodca vylúčí hráča, ktorý rukou alebo rukami úmyselne zmarí súperovi zjavnú moţnosť dosiahnuť
gól. Osobný trest sa však v tomto prípade neudeľuje „za úmyselnú hru rukou“, ale za zrejmý úmysel
hráča zmariť súperovi zjavnú moţnosť dosiahnuť gól.
28) Miesto priestupku
Ak k priestupku došlo v dôsledku fyzického kontaktu so súperom alebo pokusom o tento fyzický
kontakt na hracej ploche, a to i nepriamo, napr. hodením nejakého predmetu, pľuvnutím apod.,
povaţuje rozhodca za miesto priestupku to miesto na hracej ploche, kde došlo alebo malo dôjsť k
fyzickému kontaktu. Ak kopne napr. hráč, ktorý stojí vo vlastnom pokutovom území súpera, ktorý je
mimo pokutové územie, nariadi rozhodca proti jeho druţstvu priamy voľný kop, pretoţe napadnutý
hráč sa nachádzal mimo pokutové územie a na hracej ploche.
Ak sa jedná o priestupok síce „s fyzickým kontaktom“, ale napadnutý hráč se nachádzal mimo hracej
plochy (napr. pľuvnutie na hráča, ktorý je ošetrovaný za čiarou), alebo u priestupkov verbálneho
charakteru, ako sú prejavy nesúhlasu, uráţky apod, ako i vo všetkých ostatných prípadoch, kde
pravidlá nariaďujú naviazať hru nepriamym voľným kopom, povaţuje rozhodca za miesto priestupku to
miesto na hracej ploche, kde se nachádzal previnilý sa hráč a hru naviaţe nepriamym voľným kopom
za hrubé nešportové správanie.
Ak sa jedná o priestupok „s fyzickým kontaktom“, pri ktorom sa previnilý sa hráč nachádzal mimo
hraciu plochu (napr. pľuvnutie na hráča súpera, ktorý bol na hracej ploche), je miestom priestupku to
miesto na hracej ploche, kde se nachádzal napadnutý hráč; hru rozhodca naviaţe priamym voľným
kopom.
Ak hráč úmyselne zahraje loptu rukou, je miestom priestupku to miesto na hracej ploche, kde došlo
ku kontaktu ruky a lopty; ak zahraje napr. brankár, ktorý stojí vo vlastnom pokutovom území, úmyselne
loptu rukou mimo vlastné pokutové územie, nariadi rozhodca priamy voľný kop z odpovedajúceho
miesta mimo pokutové územie.
Priestupky, ku ktorým došlo priamo na čiare ohraničujúcej pokutové územie, sa povaţujú za
priestupky vo vnútri pokutového územia.
PRAVIDLO 12 - VOĽNÉ KOPY
Druhy voľných kopov
Voľný kop môţe byť priamy alebo nepriamy. Pri obidvoch typoch voľných kopov nesmie byť pred
zahratím lopta v pohybe, pred zahratím voľného kopu musí lopta stáť na jednom mieste a hráč, ktorý
kop zahráva sa nesmie lopty dotknúť opakovane po druhý krát, aţ dokiaľ sa jej nedotkne iný hráč.
A. Priamy voľný kop
Ak z priameho voľného kopu smeruje lopta rovno do bránky súpera, gól je platný.
B. Nepriamy voľný kop
Z nepriameho voľného kopu môţe byť dosiahnutý gól v prípade, ţe sa pred dosiahnutím gólu lopty
dotkne iný hráč ako hráč, ktorý nepriamy voľný kop zahrával.
Postavenie hráčov pri voľnom kope
Všetci hráči súpera musia byť pri zahrávaní voľného kopu minimálne 5 metrov od lopty, aţ kým lopta
nie je opäť v hre. Lopta je v hre po tom, čo sa jej hráč dotkol alebo do nej kopol. Ak voľný kop zahráva
brániace sa druţstvo v jeho pokutovom území, všetci hráči súpera musia byť von z tohto pokutového
územia. Lopta je v hre hneď po tom, ako opustí pokutové územie.
Trestné ustanovenia
Ak je pri zahrávaní voľného kopu hráč súpera k lopte bliţšie ako je povolená vzdialenosť 5 metrov,
voľný kop sa opakuje.
Ak sa opakovane dotkne lopty hráč bezprostredne po tom, ako zahral voľný kop pred tým, ako sa
lopty dotkol iný hráč, je nariadený nepriamy voľný kop v prospech súpera, ktorý sa zahrá z miesta, na
ktorom k priestupku došlo (s výnimkou „zvláštneho ustanovenia“ pravidla 8).
Ak druţstvo zahrávajúce voľný kop zbytočne zdrţuje a doba zahrania presiahne 4 sekundy, rozhodca
nariadi nepriamy voľný kop v prospech súpera, ktorý sa zahrá z miesta, na ktorom k priestupku došlo
(s výnimkou „zvláštneho ustanovenia“ pravidla 8).
Signály
Priamy voľný kop:
• jeden z rozhodcov má rameno v horizontálnej polohe a ukazuje na smer, ktorým sa bude priamy
voľný kop zahrávať. Druhou rukou ukazuje smerom k zemi vystretým ukazovákom, čím dá tretiemu
rozhodcovi, alebo inej zodpovednej osobe pri stole s časomierou znamenie, ţe sa tento priestupok
počíta za akumulovaný faul.
Nepriamy voľný kop:
• rozhodcovia signalizujú nepriamy voľný kop zdvihnutím ruky nad hlavu. Ruku drţia nad hlavou do
doby, keď je kop zahraný a lopta sa dotkne iného hráča, alebo kým opustí hraciu plochu.
Rozhodnutia Komisie SF
1) Voľný kop je prevedený, akonáhle bola lopta kopnutá a pohla sa.
2) Voľné kopy se nariaďujú za porušenie pravidiel, ku ktorým došlo na hracej ploche v dobe, keď lopta
bola v hre. Pokiaľ rozhodca usúdi, ţe nariadením voľného kopu by vznikla výhoda pre previnilé sa
druţstvo, poskytne druţstvu, ktoré sa neprevinilo, výhodu ve hre.
3) Voľný kop prevádzaný brániacou sa stranou z vlastného pokutového územia je moţné previesť z
ktoréhokoľvek miesta vo vnútri pokutového územia; lopta je v hre potom, čo opustí pokutové územie,
bez toho aby sa jej predtým ktorýkoľvek hráč dotkol. Ak sa nedostane pri prevedení voľného kopu z
vlastného pokutového územia lopta správne do hry, nechá rozhodca voľný kop opakovať.
4) Nepriamy voľný kop zahrávaný útočiacim druţstvom za priestupok vo vnútri súperovho pokutového
územia bude rozohraný z hranice pokutového územia najbliţšie k miestu priestupku.
5) Ak je voľný kop prevedený a súperov hráč je bliţšie k lopte, ako je predpísaná vzdialenosť: kop sa
opakuje a hráč, ktorý porušil pravidlá, je napomenutý ţltou kartou, ak sa neposkytla výhoda v hre,
alebo ak nedošlo k následnému priestupku, za ktorý sa nariaďuje pokutový kop. Ak je moţné
priestupok potrestať priamym voľným kopom, rozhodcovia sa sami rozhodnú, či potrestajú pôvodný
priestupok alebo aţ ten, ktorý bol následne spáchaný. Ak je moţné druhý priestupok potrestať
pokutovým kopom alebo priamym voľným kopom, pripočíta sa previnivšiemu sa druţstvu
akumulovaný faul. Ak sa previní týmto spôsobom viac hráčov, napomenie rozhodca tohto hráča, ktorý
skrátil vzdialenosť najviac; rovnako postupuje rozhodca v prípade, ţe sa proti lopte vysunie celý múr
brániacich
hráčov.
6) Ak hráč prevedie voľný kop aj napriek tomu, ţe ho rozhodca vyzval, aby počkal na jeho znamenie
k prevedeniu kopu, preruší rozhodca hru, napomenie provinilého sa hráča za nešportové správanie a
nechá voľný kop opakovať. Ak poskytne rozhodca výhodu, napomenie rozhodca provinilého sa hráča
pri najbliţšom prerušení hry. Rovnako bude postupovať i v prípade, ţe se hráč pred prevedením kopu
zachová nešportovo.
7) Ak rozhodca nestačí po predčasnom prevedení voľného kopu prerušiť hru a:
a) bol dosiahnutý gól, rozhodca ho neuzná, previnilého sa hráča napomenie, a voľný kop nechá
opakovať.
b) lopta opustí hraciu plochu, rozhodca previnilého sa hráča napomenie a hru naviaţe odpovedajúcim
spôsobom.
c) brankár loptu vyrazí na roh, rozhodca previnilého sa hráča napomenie a hru naviaţe kopom z rohu.
d) brankár loptu chytí, rozhodca hru neprerušuje a provinilého sa hráča napomenie pri najbliţšom
prerušení hry.
8) Z priameho voľného kopu nemôţe byť dosiahnutý vlastný gól. Ak sa dostane lopta zo správne
prevedeného priameho voľného kopu priamo do bránky druţstva, ktorého hráč voľný kop previedol,
nariadi rozhodca v prospech súperovho druţstva kop z rohu.
9) Z nepriameho voľného kopu nemôţe byť priamo dosiahnutý ţiadny gól. Ak sa dostane lopta zo
správne prevedeného nepriameho voľného kopu priamo do bránky druţstva, ktorého hráč nepriamy
voľný kop previedol, nariadi rozhodca v prospech súperovho druţstva kop z rohu. Ak sa dostane lopta
z prevedeného nepriameho voľného kopu priamo do súperovej bránky, nariadi rozhodca výhod od
bránky.
PRAVIDLO 13 - AKUMULOVANÉ FAULY
Akumulované fauly
• sú všetky priestupky, ktoré sú potrestané priamym voľným kopom tak, ako je to uvedené v Pravidle
11,
• prvých päť akumulovaných faulov, ktorých sa druţstvo dopustí v kaţdom polčase je zaznamenaných
v zápise zo stretnutia,
• rozhodcovia môţu umoţniť pokračovať v hre ponechaním výhody v prípade, ţe sa druţstvo ešte
nedopustilo piatich akumulovaných faulov a druţstvu súpera nebolo zabránené skórovať z vyloţenej
gólovej príleţitosti,
• ak rozhodcovia ponechajú výhodu, musia časomeračovi a tretiemu rozhodcovi signalizovať
akumulovaný faul ihneď, ako sa lopta dostane mimo hry,
• v prípade nadstaveného času zostavajú akumulované fauly z druhého polčasu v platnosti. Kaţdý
ďalší akumulovaný faul, ktorého sa druţstvo dopustí v nadstavenom čase sa pripočíta k ostatným
akumulovaným faulom z druhého polčasu.
Prevedenie kopov
Pri prvých piatich akumulovaných fauloch zaznamenaných niektorým z druţstiev v obidvoch
polčasoch a za predpokladu, ţe hra bola prerušená:
• hráči súperovho druţstva môţu vytvoriť múr ako obranu pred voľným kopom,
• všetci hráči súpera sú vzdialení najmenej 5 metrov od lopty aţ dokým lopta nie je opäť v hre,
• priamo z voľného kopu môţe byť dosiahnutý gól do brány súpera.
Počnúc šiestym akumulovaným faulom zaznamenaným ktorýmkoľvek z druţstiev v obidvoch
polčasoch:
• hráči súpera nemôţu vytvoriť obranný múr ako obranu pred voľným kopom,
• hráč zahrávajúci kop musí byť jasne identifikovateľný,
• brankár musí byť v pokutovom uzemí a najmenej 5 metrov od lopty,
• všetci ostatní hráči na hracej ploche musia stáť za pomyselenou čiarou prechadzajúcou cez miesto
kopu, rovnobeţne s bránkovou čiarou a mimo pokutového územia, musia byť tieţ 5 metrov od lopty a
nesmú prekáţať hráčovi, ktorý voľný kop zahráva. Ţiadny hráč nesmie prekročiť pomyslenú čiaru, skôr
ako je loptou zahrané.
Procedúra pri prevedení kopu za šiesty (a kaţdý ďalší) akumulovaný faul
Pri zahrávaní voľného kopu pri šiestom faule a všetkých nasledujúcich akumulovaných fauloch:
• Hráč zahrávajúci voľný kop musí kopnúť do lopty so zámerom dosiahnuť gól, loptu nesmie prihrať
spoluhráčovi.
• Po zahraní voľného kopu sa ţiadny hráč nesmie dotknúť lopty skôr, ako sa jej dotkne brankár
súpera, alebo skôr, ako sa lopta odrazí od brvna alebo ţrde bránky, alebo skončí mimo hry.
• Ak sa hráč dopustí šiesteho faulu svojho druţstva na polovici súpera, alebo na vlastnej polovici v
priestore medzi stredovou čiarou a pomyslenou čiarou prechádzajúcou cez druhú značku pokutového
kopu vzdialenú 10 metrov od bránkovej čiary, voľný kop sa zahráva z druhej značky pokutového kopu.
Druhá značka pokutového kopu je opísaná v Pravidle 1. Voľný kop sa zahráva v súlade s
ustanoveniami uvedenými v časti „Pozícia pri voľnom kope (prevedenie kopu)“.
• Ak sa hráč dopustí 6. faulu na vlastnej polovici v priestore medzi 10 m čiarou a bránkovou čiarou
mimo pokutového územia, druţstvo ktoré bude zahrávať voľný kop si môţe vybrať, či sa bude voľný
kop zahrávať z druhej značky pokutového kopu alebo z miesta, na ktorom došlo k priestupku.
• V prípade, ţe zahratie priameho voľného kopu pripadne na koniec polčasu alebo koniec predĺţenia,
rozhodca musí pridať čas na zahratie tohto kopu.
Trestné ustanovenia
Ak hráč brániaceho sa druţstva poruší toto pravidlo:
• kop sa opakuje, ale len v prípade, ţe nepadol gól,
• kop sa neopakuje, ak bol dosiahnutý gól.
Ak spoluhráč hráča, ktorý zahráva kop poruší toto pravidlo:
• kop sa opakuje ak bol gól dosiahnutý,
• ak gól nebol dosiahnutý, rozhodca preruší hru a hra sa rozohrá nepriamym voľným kopom
brániaceho sa druţstva, ktorý sa zahrá z miesta, na ktorom sa lopta nachádzala v čase, keď k
priestupku došlo (s výnimkou „zvláštneho ustanovenia“ pravidla 8).
Ak hráč zahrávajúci kop poruší toto pravidlo po tom, ako sa lopta ocitne v hre:
• je nariadený nepriamy voľný kop v prospech súpera, ktorý sa zahrá z miesta, na ktorom k priestupku
došlo (s výnimkou „zvláštneho ustanovenia“ pravidla 8).
Ak kop po šiestom akumulovanom faulu zahraje iný hráč neţ ten, ktorý sa identifikoval, rozhodca
preruší hru, hráča napomenie a nariadi nepriamy voľný kop z miesta priestupku v prospech druţstva
súpera.
Ak hráč brániaceho sa druţstva a hráč útočiaceho druţstva porušia toto pravidlo:
• voľný kop sa opakuje.
Ak lopta po zahratí narazí na predmet:
• voľný kop sa opakuje.
Ak sa lopta odrazí do hry od brankára, brvna alebo ţrde a potom narazí na predmet:
• rozhodca preruší hru,
• vhodí rozhodcovskú loptu na mieste, na ktorom sa lopta dotkla predmetu.
Rozhodnutia Komisie SF
1. Kaţdý priestupok, za ktorý rozhodca nariadi priamy voľný kop alebo pokutový kop, sa nazýva
„akumulovaný faul“. Po prerušení hry rozhodca súčasne prevedie predpísanú signalizáciu, aby bolo
zrejmé, ţe sa jedná o akumulovaný faul.
2. Priebeţný počet akumulovaných faulov oboch druţstiev musí byť zreteľne signalizovaný
časomierou a piaty akumulovaný faul kaţdého druţstva musí byť signalizovaný zvukovým znamením.
V súťaţných stretnutiach futsalu SR sa do zápisu o stretnutí akumulované fauly neuvádzajú (uvádzajú
sa v správe delegáta).
3. Postup po šiestom (a kaţdom ďalšom) akumulovanom faulu toho istého druţstva:
a) hráči oboch druţstiev musia byť na hracej ploche; pritom všetci, s výnimkou brankára, proti ktorému
sa druhý pokutový kop prevádza, musí byť za pomyselnou čiarou, ktorá je rovnobeţná s bránkovou
čiarou (prechádza značkou druhého pokutového kopu) a minimálne 5 m vzdialení od lopty.
b) brankár proti ktorému sa druhý pokutový kop zahráva, môţe stáť kdekoľvek vo vnutrí vlastného
pokutového územia, ale vo vzdialenosti nie menšej ako 5 m od lopty,
c) hráč, ktorý bude druhý pokutový kop prevádzať, musí byť skôr, ako rozhodca dá pokyn ku hre,
zreteľne identifikovaný (tým, ţe zvdvihne ruku),
d) lopta musí leţať v kľude na značke druhého pokutového kopu,
e) rozhodca musí dať k prevedeniu druhého pokutového kopu jasný a zreteľný pokyn píšťaľkou,
f) hráč zahrávajúci druhý pokutový kop musí vystreliť na bránku a nesmie ju prihrať inému
spoluhráčovi; lopta je v hre, keď sa po prevedení druhého pokutového kopu pohne smerom dopredu,
g) hráč prevádzajúci druhý pokutový kop sa lopty nesmie dotknúť skôr, neţ sa jej dotkne iný hráč,
h) po prevedení druhého pokutového kopu sa lopty nesmie dotknúť ţiadny hráč skôr neţ brankár
alebo aţ potom, čo sa lopta odrazí od tyče alebo brvna,
i) pri prevádzaní druhého pokutového kopu neplatí limit 4 sec.
4. Povinnosť počítať „akumulované fauly“ v súťaţiach upravuje rozpis (propozície) príslušnej súťaţe.
PRAVIDLO 14 - POKUTOVÝ KOP
Pokutový kop
Pokutový kop (PK) je nariadený proti druţstvu, ktoré sa vo vlastnom pokutovom území dopustí
jedného z priestupkov, za ktoré je nariadený priamy voľný kop v čase, keď je lopta v hre. Gól môţe byť
dosiahnutý priamo z pokutového kopu. V prípade, ţe zahratie pokutového kopu pripadne na koniec
polčasu alebo koniec predĺţenia, rozhodca musí pridať čas na zahratie tohto kopu.
Umiestenenie lopty a postavenie hráčov
Lopta:
• je umiestnená na značke pokutového kopu.
Hráč zahrávajúci pokutový kop:
• je zreteľne identifikovateľný.
Brankár brániaceho sa druţstva:
• stojí na bránkovej čiare medzi dvoma ţrďami tvárou k strelcovi aţ kým do lopty nebolo kopnuté.
Ostatní hráči okrem strelca pokutového kopu sú:
• na hracej ploche,
• mimo pokutového územia,
• za značkou pokutového kopu alebo v jej rovine,
• najmenej päť metrov od značky pokutového kopu.
Prevedenie pokutového kopu
• hráč zahrávajúci pokutový kop kopne loptu smerom vpred,
• nesmie sa lopty dotknúť druhýkrát, kým sa jej nedotkne iný hráč,
• lopta je v hre keď sa do nej kopne a pohne sa vpred.
Pri pokutovom kope zahranom v normálnom hracom čase, v predĺţení alebo v nadstavenom čase na
konci polčasov za účelom zahratia alebo opätovného zahratia pokutového kopu, gól je uznaný ak
predtým, ako prejde bránkovou čiarou popod brvno a pomedzi ţrde:
• sa lopta dotkne buď brvna,alebo ţrde,
• alebo brankára, alebo akejkoľvek kombinácie týchto moţností.
Trestné ustanovenia
Ak hráč brániaceho sa druţstva poruší toto pravidlo:
• PK sa opakuje v prípade, ţe gól nebol dosiahnutý,
• PK sa neopakuje, ak bol gól dosiahnutý.
Ak spoluhráč hráča vykonávajúceho pokutový kop poruší toto pravidlo:
• PK sa opakuje, ak bol dosiahnutý gól,
• ak gól nebol dosiahnutý rozhodca preruší hru a hra sa rozohrá nepriamym voľným kopom
brániaceho sa druţstva, ktorý sa zahrá z miesta, na ktorom sa lopta nachádzala v čase, keď k
priestupku došlo (s výnimkou „zvláštneho ustanovenia“ pravidla 8).
Ak hráč zahrávajúci kop poruší toto pravidlo po tom, ako sa lopta ocitne v hre:
• je nariadený nepriamy voľný kop v prospech súpera, ktorý sa zahrá z miesta, na ktorom k priestupku
došlo (s výnimkou „zvláštneho ustanovenia“ pravidla 8).
Ak hráč brániaceho sa druţstva a hráč útočiaceho druţstva porušia toto pravidlo:
• pokutový kop sa opakuje.
Ak pokutový kop prevedie iný hráč neţ ten, ktorý sa identifikoval, rozhodca preruší hru, hráča
napomenie (udelí mu ţltú kartu) a nariadi nepriamy voľný kop z miesta priestupku.
Ak lopta po zahratí vpred narazí na predmet, kop sa opakuje.
Ak sa lopta odrazí do hry od brankára, brvna alebo ţrde a potom narazí na predmet:
• rozhodca preruší hru,
• rozohrá sa rozhodcovskou loptou na mieste, na ktorom sa lopta dotkla predmetu.
Rozhodnutia Komisie SF
Pri zahrávaní pokutového kopu musia byť dodrţané tieto zásady:
1. Pokutový kop sa prevádza do lopty voľne a nehybne leţiacej na strede pokutovej značky. Posunutie
lopty mimo pokutovú značku nie je dovolené.
2. Brankár proti ktorému sa pokutový kop zahráva, musí do doby, neţ lopta bude v hre, byť na svojej
bránkovej čiare medzi bránkovými tyčami a musí byť čelom do hracej plochy; pritom však môţe na
bránkovej čiare pohybovať nohami a činiť klamavé pohyby telom.
3. Hráči oboch druţstiev musia byť na hracej ploche a za pomyselnou čiarou, ktorá je rovnobeţná
s bránkovou čiarou, a ktorá prechádza značkou pokutového kopu, a musia byť nejmenej 5 m vzdialení
od lopty.
4. Hráč, ktorý bude pokutový kop prevádzať, musí byť skôr, neţ rozhodca dá pokyn k hre, zreteľne
identifikovaný (tým, ţe zvdvihne ruku).
5. Rozhodca musí dať k prevedeniu pokutového kopu jasný a zreteľný signál píšťaľkou. Znamenie
píšťaľkou dá potom, čo sa uistí, ţe sú splnené vyššie uvedené podmienky pre jeho správne
prevedenie.
6. Lopta je v hre, akonáhle bola kopnutá a pohla sa smerom vpred.
7. Hráč zahrávajúci pokutový kop sa nesmie lopty na hracej ploche dotknúť znovu skôť, neţ sa jej
dotkne iný hráč.
8. Pri prevádzaní pokutového kopu neplatí limit 4 sec.
9. Pred prevedením pokutového kopu si smie ktorýkoľvek hráč brániaceho druţstva vymeniť miesto s
brankárom, ale rozhodca o tom musí byť predom uvedomený. Pri výmene musia byť rešpektované
zásady ustanovenia pravidla 3 a pravidla 4.
10. Pri prevádzaní pokutového kopu smie hráč behom rozbehu konať klamavé pohyby (finty), a to aţ
do predposledného kroku svojho rozbehu. Pred vlastným prevedením kopu (posledný krok) uţ jeho
pohyb musí byť plynulý, nesmie sa zastaviť a konanie akýchkoľvek klamavých pohybov v tejto fáze
prevádzania pokutového kopu nie je dovolené; porušenie tohoto ustanovenia sa povaţuje za
nešportové správanie, rozhodca previnilého sa hráča napomenie a nariadi nepriamy voľný kop z
miesta priestupku.
PRAVIDLO 15 - AUTOVÝ KOP
Autový kop
Kop z autu je spôsob opätovného rozohratia hry. Z kopu z autu nie je moţné priamo dosiahnuť gól.
Kop z autu sa nariadi:
• keď celá lopta prejde cez postrannú čiaru, po podlahe alebo vo vzduchu, alebo sa dotkne stropu,
• z miesta, na ktorom lopta prešla postrannou čiarou von z ihriska,
• v prospech druţstva súpera toho hráča, ktorý sa ako posledný dotkol lopty.
Umiestnenie lopty a postavenie hráčov
Lopta:
• musí byť v nehybnej polohe na postrannej čiare,
• je kopnutá späť do hry ktorýmkoľvek smerom.
Hráč zahrávajúci kop z autu:
• má v momente zahrania kopu chodidlo čiastočne na postrannej čiare alebo na podlahe z vonkajšej
strany postrannej čiary.
Hráči brániaceho sa druţstva:
• musia byť najmenej 5 metrov od miesta, z ktorého sa kop zahráva.
Prevedenie autového kopu
• Hráč musí rozohrať kop z autu do 4 sekúnd.
• Hráč, ktorý zahráva kop z autu sa nesmie dotknúť lopty po druhý krát skôr, ako sa jej dotkne iný
hráč.
• Lopta je v hre hneď po tom, čo do nej hráč kopne alebo sa jej iným spôsobom dotkne.
Trestné ustanovenia
Druţstvo súpera zahráva nepriamy voľný kop, ak:
• hráč rozohrávajúci kop z autu zahrá loptou druhý krát skôr, ako sa jej dotkne iný hráč. Nepriamy
voľný kop sa zahrá z miesta, na ktorom k priestupku došlo (s výnimkou „zvláštneho ustanovenia“
pravidla 8).
Kop z autu sa opakuje hráčom súperovho druţstva, ak:
• je kop nesprávne zahraný,
• je kop zahraný z iného miesta, ako z miesta, na ktorom lopta prešla cez postrannú čiaru,
• kop nie je hráčom zahraný do 4 sekúnd,
• sa vyskytne iné porušenie pravidiel.
Ak protihráč naruší alebo prekazí správne zahratie kopu z autu:
• bude napomenutý za nešportové správanie a bude mu udelená ţltá karta a hra sa nadviaţe
nepriamym voľným kopom.
Rozhodnutia Komisie SF
1. Hráč musí autový kop zahrať do 4 sec od okamţiku, keď má loptu pod kontrolou a hráči súpera ho
nijako pred prevedením autového kopu neomedzujú.
2. Hráči brániaceho druţstva musia byť pred prevedením autového kopu vzdialení nejmenej 5 metrov
od lopty; previnilých sa hráčov rozhodca napomenie za nedodrţanie predpísanej vzdialenosti.
3. Z autového kopu nemôţe byť priamo dosiahnutý gól. Ak po prevedení autového kopu skončí lopta
vo vlastnej bránkee, nariadi rozhodca v prospech súperovho druţstva rohový kop,
v bránke súpera, naviaţe sa hra výhodom súperovho brankára.
PRAVIDLO 16 - VÝHOD OD BRÁNKY
Výhod od bránky
Hod od bránky je spôsob nadviazania na hru. Z hodu od bránky nie je moţné priamo dosiahnuť gól.
Hod od bránky je nariadený, ak:
• sa lopty ako posledný dotkne hráč útočiaceho druţstva a lopta celým svojím objemom prejde cez
bránkovu čiaru, s výnimkou časti medzi bránkovými ţrďami a pod brvnom, či uţ vo vzduchu alebo po
zemi a nie je dosiahnutý gól v súlade s Pravidlom 10.
Prevedenie výhodu od bránky
• Brankár brániaceho sa druţstva vyhodí loptu z ktoréhokoľvek miesta pokutového územia.
• Hráči súpera musia zostať mimo pokutového územia, pokiaľ lopta nie je opäť v hre.
• Brankár nemôţe zahrať loptu po druhýkrát, pokiaľ sa jej nedotkne hráč súpera.
• Lopta je v hre hneď ako prejde za hranicu pokutového územia.
Trestné ustanovenia
Ak lopta neopustí pokutové územie, hod od brány sa opakuje. Ak po tom, čo je lopta v hre, sa jej
brankár opakovane dotkne skôr, ako sa jej dotkol hráč súperovho druţstva (alebo náhodne
spoluhráč), je nariadený nepriamy voľný kop v prospech súpera, ktorý sa zahrá z miesta, na ktorom k
priestupku došlo (s výnimkou „zvláštneho ustanovenia“ pravidla 8). Ak brankár nerozohrá hod od
brány do štyroch sekúnd od zaujatia pozície pre rozohratie, je nariadený nepriamy voľný kop v
prospech súpera, ktorý sa zahrá z čiary ohraničujúcej pokutové územie z bodu, ktorý je najbliţšie k
miestu, na ktorom k priestupku došlo.
Rozhodnutia Komisie futsalu SR
1. Brankár musí výhod od bránky previesť do 4 sec od okamţiku, keď má loptu pod kontrolou a hráči
súpera ho pred prevedením výhodu od bránky nijak neomedzujú (sú vzdialení minimálne 5 metrov).
2. Brankár smie prehodiť loptu cez stredovú čiaru na súperovu polovicu hracej plochy.
3. Brankár sa po prevedení výhodu od bránky nesmie znovu lopty dotknúť skôr, neţ sa jej dotkne hráč
súperovho druţstva. Toto ustanovenie platí i pri striedaní brankárov, ku ktorému by behom tejto
situácie došlo.
4. Ak pri výhode od bránky brankár vhodí loptu do vlastnej bránky a lopta pri tom neopustila pokutové
územie, gól neplatí a výhod od bránky sa opakuje. Pokiaľ by však brankár chytil loptu priamo z hry a
vhodil si ju do vlastnej bránky, gól platí, pretoţe lopta bola stále v hre (nejedná sa o naviazanie hry
výhodom od bránky).
5. Ak lopta opustila hraciu plochu cez bránkovú čiaru potom, čo sa jej naposledy dotkol hráč
útočiaceho druţstva, nesmie byť lopta brankárom vykopnutá, ale musí byť znovu uvedená do hry iba
výhodom brankára od bránky. Pri porušení tohoto ustanovenia sa výhod opakuje.
PRAVIDLO 17 - ROHOVÝ KOP
Rohový kop
Kop z rohu (rohový kop) je spôsob nadviazania na hru. Priamo z rohového kopu môţe byť dosiahnutý
gól, avšak len do bránky súpera. Rohový kop je nariadený keď:
• lopta prejde celým objemom bránkovou čiarou, buď po zemi alebo vo vzduchu na polovici
brániaceho sa druţstva, pričom sa jej naposledy dotkol hráč brániaceho sa druţstva a nebol
dosiahnutý gól v súlade s Pravidlom 10.
Prevedenie rohového kopu
• Lopta je umiestnená presne vo vnútri rohového štvrťkruhu v najbliţšom rohu.
• Hráči súperovho druţstva sú pri rozohratí rohového kopu vzdialení minimálne 5 metrov od rohového
štvrťkruhu, pokiaľ nie je lopta v hre.
• Rohový kop zahráva hráč útočiaceho druţstva.
• Lopta je v hre po tom, čo bolo do nej kopnuté, alebo sa jej jeden z útočiacich hráčov dotkol.
• Hráč, ktorý rohový kop zahráva sa lopty nesmie opakovane dotknúť, aţ dokiaľ sa jej nedotkne iný
hráč.
Trestné ustanovenia
Nepriamy voľný kop je nariadený v prospech druţstva súpera ak:
• Hráč, ktorý rohový kop zahráva sa lopty opakovane dotkne pred tým, ako sa jej dotkol iný hráč.
Nepriamy voľný kop sa zahrá z miesta, na ktorom k priestupku došlo (s výnimkou „zvláštneho
ustanovenia“ pravidla 8).
• Rohový kop nie je zahraný do 4 sekúnd od chvíle, ako sa hráč zahrávajúci rohový kop postaví k
lopte. NVK sa zahrá z rohového štvrťkruhu.
V prípade iných priestupkov sa rohový kop opakuje.
Rozhodnutia Komisie SF
1. Pre zahranie rohového kopu platia tieto zásady:
lopta musí stáť nehybne vo vnútri rohového štvrťkruhu,
hráči druţstva, ktoré rohový kop nezahrávajú, musia dodrţať vzdialenosť 5 m od rohového
štvrťkruhu aţ do okamţiku, keď lopta bude v hre; previnilých sa hráčov rozhodca napomenie za
nedodrţanie predpísanej vzdialenosti.
hráč prevádzajúci rohový kop ho musí previesť do 4 sec od okamţiku, keď je na mieste kopu a má
loptu pod kontrolou.
2. Pri rohovom kope sa prešľap do hracej plochy hráča, ktorý rohový kop prevádza, netrestá.
Príloha A - POSTUPY PRE URČENIE VÍŤAZA ZÁPASU
ALEBO PLAY-OFF
Dosiahnuté góly na ihrisku súpera, predĺženie a kopy zo značky pokutového kopu sú spôsoby
určenia víťaza stretnutia v prípade, ak si pravidlá súťaže vyžadujú víťaza a zápas sa skončí
remízou.
Postupy pre určenie víťaza zápasu/stretnutia
Schválené postupy pre určenie víťaza zápasu, kde herné pravidlá súťaţe vyţadujú, aby po jeho
skončení (alebo po skončení zápasu play-off) bolo známe víťazné druţstvo, sú:
iné počítanie gólov dosiahnutých na ihrisku súpera,
predĺţenie doby hry a
kopy z pokutovej značky.
Góly dosiahnuté na ihrisku súpera
Ak pravidlá súťaže ustanovujú ako rozhodujúce skóre mužstiev po odohratí domáceho
stretnutia a stretnutia na ihrisku súpera, dosiahnuté góly na ihrisku súpera sa dvojnásobia.
Predĺţenie doby hry
Hernými pravidlami súťaţe môţe byť stanovené, ţe:
• predĺţenie pozostáva z dvoch rovnako dlhých častí v trvaní 5 minút.
Ak muţstvo nedosiahne viac gólov ako muţstvo súpera, o víťazovi sa rozhodne kopmi zo značky
pokutového kopu.
Kopy z pokutovej značky
• Rozhodca zvolí bránu, na ktorú sa bude kopať.
• Rozhodca ţrebuje mincou a kapitán, ktorý vyhrá, sa rozhodne, či bude jeho druţstvo kopať ako prvé
alebo ako druhé.
• Rozhodca, tretí rozhodca a časomerač vedú záznam o zahratých kopoch.
• Na základe podmienok uvedených niţšie, kaţdé druţstvo kope 5 kopov.
• Pri zahrávaní kopov sa druţstvá striedajú.
• V prípade, ţe pred ukončením série piatich kopov jedno druţstvo dosiahlo viac gólov ako druhé
môţe dosiahnuť, v kopoch sa uţ nepokračuje.
• Ak po zahratí všetkých piatich kopov je stav nerozhodný (druţstvá dosiahli rovnaký počet gólov
alebo nedosiahli ani jeden gól), pokračuje sa v zahrávaní kopov zo značky pokutového poku po
jednom kope aţ do okamţiku, pokiaľ z rovnakého počtu realizovaných kopov jedno druţstvo
nedosiahne väčší počet gólov ako druhé druţstvo.
• Všetci hráči a náhradníci sú oprávnení kopy vykonať.
• Kaţdý kop je zahrávaný iným hráčom a hráč nesmie zahrať kop po druhýkrát skôr, ako sa
nevystriedajú všetci hráči oprávnení kop kopať.
• Oprávnený hráč si môţe vymeniť miesto s brankárom v ktorejkoľvek fáze vykonávania kopov.
• V čase vykonávania kopov môţu byť na hracej ploche len hráči, ktorí sú kopy oprávnení zahrávať a
rozhodcovia.
• Všetci oprávnení hráči, okrem hráča zahrávajúceho kop a dvoch brankárov, musia zostať na opačnej
polovici hracej plochy spolu s tretím rozhodcom.
• Brankár druţstva, ktorého hráč zahráva kop musí zostať na hracej ploche mimo pokutového územia,
v ktorom sa kopy zahrávajú. Postaví sa na priesečník bránkovej čiary a čiary ohraničujúcej pokutové
územie.
• Pokiaľ nie je stanovené ináč, pre vykonávanie kopov platia príslušné Pravidlá hry a rozhodnutia
Medzinárodnej rady futbalových asociácií IFAB.
• Ak jedno druţstvo ukončí zápas s vyšším počtom opravnených hráčov, musí počet hráčov
zredukovať na taký počet, aký má druţstvo súpera, pričom bude informovať rozhodcu o menách a
číslach hráčov, ktorí boli z vykonávania kopov vylúčení. Za splnenie tejto podmienky je zodpovedný
kapitán druţstva.
• Ak, na konci stretnutia alebo predĺţenia a predtým, neţ sa kopy zo značky pokutového kopu začali,
má jedno z druţstiev väčší počet hráčov, vrátane náhradníkov ako jeho súper, musí zníţiť ich počet
tak, aby sa vyrovnal so súperom a kapitán druţstva musí informovať rozhodcov o menách a číslach
kaţdého z vylúčených hráčov.
• Ak druţstvo musí zníţiť počet hráčov, aby sa vyrovnalo súperovi, môţe vylúčiť brankárov, ako
hráčov vykonávajúcich pokutové kopy.
• Brankár vylúčený z vykonávania pokutových kopov, aby sa vyrovnal počet hráčov v jeho druţstve so
súperovým, t.j. ktorý sa nachádza vo vlastnej technickej zóne, môţe kedykoľvek nahradiť brankára
vlastného druţstva.
• Predtým, neţ sa začnú kopy na bránku zo značky pokutového kopu, rozhodca sa musí uistiť, ţe
rovnaký počet hráčov z oboch druţstiev, ktorí sú oprávnení vykonávať kopy, je na opačnej polovici
hracej plochy.
• Pred začatím vykonávania kopov sa musí rozhodca uistiť o tom, ţe za stredovou čiarou sa v kaţdom
druţstve nachádza rovnaký počet hráčov, ktorí budú kopy zahrávať.
• Pri vykonávaní kopov na bránku zo značky pokutového kopu rozhodcovia neumoţnia kamerám
alebo iným médiám vstup na hraciu plochu.
Rozhodnutia Komisie SF
Predĺţenie doby hry
1. Pred začatím hry v predĺţení sa prevedie losovanie mincou. Druţstvo, ktoré vyhraje los, si zvolí
stranu, na ktorú bude útočit, druţstvo súpera prevedie výkop.
2. Po uplynutí doby hry prvej časti predĺţenia si druţstvá vymenia strany a rozhodca okamţite začne
hru; polčasová prestávka sa neuskutočňuje.
Kopy z pokutovej značky
1. Vylúčení hráči ani vylúčení náhradníci nie sú k zahrávaniu kopov z pokutovej značky oprávnení. V
tejto súvislosti rozhodca zaistí, aby pred začatím zahrávania kopov z pokutovej značky mali obe
druţstvá rovnaký počet hráčov.
2. Všetci hráči s výnimkou brankárov a hráča, ktorý bude ďalší kop zahrávať, sa zdrţujú na opačnej
polovici hracej plochy (brankár, ktorý práve nechytá, sa zdrţuje v mieste, kde sa bočná čiara
pokutového územia pretína s čiarou bránkovou).
3. Kaţdé druţstvo pred zahrávaním kopov z pokutovej značky oznámi rozhodcovi mená a poradie
prvých piatich hráčov, ktorí budú kopy z pokutovej značky zahrávať.
4. Ak po zahraní prvých piatich kopov nebude o víťazovi zápasu rozhodnuté, budú v zahrávaní kopov
pokračovať ďalší hráči oboch druţstiev po jednom kope aţ do doby, keď jedno z druţstiev dosiahne
pri rovnakom počte kopov viac gólov.
5. Rovnaký hráč smie kop previesť znovu aţ potom, čo sa v zahrávaní kopov vystriedali všetci
oprávnení hráči jeho druţstva. Pri zahrávaní prípadného „druhého“ kola kopov musí byť dodrţené
rovnaké poradie ako v kole „prvom“. Takto se postupuje aţ do konečného rozhodnutia.
6. Ak v priebehu zahrávania prvých piatich pokutových kopov dosiahne jedno z druţstiev toľko gólov,
koľko uţ súper nemôţe dosiahnuť, dalšie pokutové kopy sa uţ nezahrávajú.
7. K zápasu, na ktorý boli delegovaní obaja rozhodcovia sú povinnosti rozdelené takto (v zátvorke je
uvedený prípad, keď bol delegovaný aj tretí rozhodca).
Rozhodca:
a) Kontroluje poradie hráčov zahrávajúcich kopy z pokutovej značky.
b) Kontroluje správne postavenie lopty na pokutovej značke.
c) Kontroluje postavenie a pohyb brankára.
d) Kontroluje počínanie hráča, ktorý kop zahráva.
e) Dáva znamenie píšťaľkou k zahraniu kopu.
f) Kontroluje dosiahnutie gólu a zapisuje jeho strelca.
g) Kontroluje počínanie brankára, ktorého druţstvo práve zahráva kop z pokutovej značky.
Druhý rozhodca:
a) Kontroluje hráčov, ktorí sa pri zahrávaní kopov z pokutovej značky zdrţujú na opačnej polovici
hracej plochy,
b) Kontroluje chovanie osôb na striedačkách (ak nebol delegovaný tretí rozhodca).
Tretí rozhodca:
a) Zapisuje strelcov gólov,
b) Kontroluje chovanie osôb na striedačkách.
Príloha B - SIGNÁLY ROZHODCOV
Obr.1 Začiatok hry
Obr.4 Rohový kop
Obr.2 Priamy voľný kop
Obr.5 Autový kop
Obr.3 Nepriamy voľný kop
Obr.6 Počítanie 4 sec
Obr.7 Piaty akumulovaný faul
Obr.10 Akumulovaný faul (1.)
Obr.8 Výhoda (PVK)
Obr.11 Akumulovaný faul (2.)
Obr.9 Výhoda (NVK)
Obr.12 Udelenie osobného trestu
Obr.13 Oddychový čas.
Príloha C - INTERNÉ PRAVIDLÁ JOMA FUTSAL LIGY
POPRAD 13. ROČNÍK
1. VEDENIE LIGY – ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Ligu organizuje OZ Futsal Poprad. Organizačný výbor má 7 členov. Organizačný výbor
riadi a organizuje súťaţ. Zároveň plní aj úlohu disciplinárnej komisie. Riadi sa pravidlami
platnými pre futsal vydanými FIFA, SFZ a týmito internými pravidlami . Všetky informácie
týkajúce sa ligy zverejňuje výhradne na svojej webovej stránke www.futsalpoprad.sk. Pre
podpornú činnosť vyuţíva aj facebook profil: futsal poprad.
Všetky informácie smerované na členov organizačného výboru je potrebné adresovať
mailom na [email protected] prípadne na tel. číslo 0902 304 304. Pre propagáciu ligy
a informovanosť ľudí môţe vyuţiť aj ďalšie kanály a to printové média, internet, TV
a ďalšie dostupné kanály.
Členovia OV:
Pre 13. ročník Joma Futsal ligy sú členmi OV:
Tomáš Semotam, Ján Husár, Jozef Zubal, Ľudo Šoltés, Peter Repiščák, Miroslav
Kalnaši, Stanislav Kalakaj
Akékoľvek zmeny v OV je moţné realizovať iba so súhlasom vedenia OZ Futsal Poprad.
Členovia OV rozhodujú a riadia ligu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a pri
všetkých rozhodnutiach, ktorými sa schvaľujú zmeny v organizácii a pravidlách Joma
futsal ligy Poprad má kaţdý člen OV 1 hlas. Na schválenie zmeny je potrebná
nadpolovičná väčšina hlasov, t.j. 4. OV sa schádza podľa potreby v priestoroch budovy
T-mobile na Alţbetinej Poprad (minimálne 1 krát za 2 mesiace). Pre riadnu schôdzu je
potrebná nadpolovičná väčšina členov OV. V opačnom prípade je schôdza neplatná.
Schôdza je verejná s obmedzením účasti (vzhľadom k veľkosti priestorov) a môţu sa jej
zúčastniť výhradne vedúci druţstva, prípadne jeho zástupca alebo iný člen druţstva
poverený zastupovaním.
OV zvoláva min. 2 schôdze ročne, ktoré sú povinné. Prvá pred začiatkom ligy a druhá 2
týţdne pred štartom jarnej časti ligy. Týchto schôdzí sú povinní zúčastňovať sa vedúci
druţstiev, prípadne ich zástupcovia alebo nimi poverené osoby. Na týchto schôdzach
budete oboznámení s dôleţitými pravidlami, zmenami a doplnkami k lige.
Disciplinárna komisia sa schádza podľa potreby v priestoroch budovy T-mobile výhradne
v utorky od 17.00 do 17.30. Jej členmi sú Tomáš Semotam, Ľudo Šoltés a Stanislav
Kalakaj.
2. HRACIE ČASY, HRACÍ SYSTÉM
Hracím dňom je sobota. Zápasy sa hrajú na umelej tráve ZŠ Jarná. Prvý hrací deň je
4.9.2010. V prípade nepriaznivého počasia sa kolo presúva na koniec základnej časti, t.j.
pokračuje sa podľa dopredu určeného rozpisu. Všetky informácie ohľadom
hrania/nehrania zápasov OV zverejní na web stránke www.futsalpoprad.sk najneskôr do
stredy 20.00 pred plánovaným kolom v sobotu. Zároveň je zakázané presúvať zápasy
joma futsal ligy (zabezpečenie dostatočne širokej súpisky).
V zápasoch ligy sa hrá 2*20 minút hrubý čas to znamená, ţe čas beţí stále. Zápasy sa
hrajú paralelne na 2 ihriskách. Čas sa odmeriava elektronickou tabuľou. Nehrá sa na
akumulované fauly. Rozhodca čas môţe zastaviť iba vo váţnych prípadoch, ktoré sú
rozpísané vo futsal pravidlách. Ak hrací čas skončil a bol nariadený priamy, nepriamy
kop alebo pokutový kop, hracia doba sa skončí aţ dohratím tejto štandardnej situácie aj
po uplynutí časového limitu.Zápasy píska 1 rozhodca.
Hracie časy sú:
9.00
9.50
10.50
11.40
12.40
13.30
14.20
Počet druţstiev je 14. Hráme kaţdý s kaţdým 2 krát, t.j. kaţdý tím odohrá 26 zápasov.
Kritériom pre umiestnenie tímov sú body. Pri ich rovnosti rozdiel v skóre. Nasleduje
kritérium strelené góly, inkasované góly, vzájomný zápas, ţreb.
Druţstvá na 1. aţ 10. mieste si zabezpečia právo štartu aj v ročníku 2011/2012.
Druţstvá na 11.-14. mieste budú v ročníku 2011/2012 účastníkmi 2. mestskej ligy. Druhá
liga sa v ročníku 2011/2012 otvorí za predpokladu dostatočného počtu druţstiev.
Minimálny počet druţstiev pre otvorenie 2. ligy je 8 (t.j. 4 druţstvá ktoré vypadnú a 4
nové druţstvá).
Ak si chce druţstvo udrţať pozíciu v 1. lige a zabezpečilo si ju svojim umiestnením do 10.
miesta, je povinné pred štartom nového ročníka 2011/2012 najneskôr však do 15.7.2011
zaplatiť štartovné, ktorého výška bude upresnená včas OV. Taktieţ je podmienkou dodať
do toho istého termínu aj súpisku, ktorá bude obsahovať minimálne 60% z hráčov
z pôvodnej súpisky, ktorá bola uzavretá pred prvým jarným kolom ročníka 2010/2011.
Druţstvo si môţe zmeniť názov.
Ak si druţstvá, ktoré si zabezpečia právo štartu v ročníku 2011/2012 nesplnia svoju
povinnosť uvedenú vyššie, resp. druţstvo zanikne, nahradí ho tím, ktorý sa po skončení
tohto ročníka umiestnil na 11., 12. 13. resp. 14. mieste.
Druţstvá, ktoré sa umiestnia na 1. – 3. mieste dostanú poháre, vecné ceny a finančnú
odmenu. Taktieţ najlepší strelec, brankár a hráči all stars obdrţia po skončení ligy
odmeny. Výška odmien bude upresnená pred prvým jarným kolom.
3. HRACÍ DEŇ – DOPLNKY A VYSVETLENIA PRAVIDIEL
Pred prvým zápasom o 9. hodine OV zabezpečí prípravu ihrísk v poţadovanej kvalite
a v časovom predstihu. Taktieţ OV zabezpečí tzv. organizátora dňa, ktorý bude
zodpovedať za to, aby všetko bolo zabezpečené v súlade s pravidlami určenými OV.
ODM nezabezpečuje organizáciu zápasov, zodpovedá iba za technickú časť v danom
hracom dni. Technickou časťou rozumej – funkčnosť tabule, natiahnutie sieťok,
spúšťanie čakacej doby na tabuliach, zapisovanie výsledkov na výsledkovú tabuľu,
správny tlak v loptách, atď... ODM má právo vykázať z ihriska kohokoľvek, kto porušuje
poriadok a pravidlá správania sa na ihrisku, ktoré sú vydané pod názvom Prevádzkový
poriadok areálu v zmysle VZN Mesta POPRAD. Neuposlúchnutie tejto výzvy môţe mať
za následok privolanie policajnej hliadky a môţe byť potrestané v zmysle príslušných
noriem a zákonov.(Tento pokyn je v zmysle dohody so ZŠ Jarná.)
PREDZÁPASOVÁ PRÍPRAVA: ODM koordinuje s vedúcimi druţstiev vypísanie
predzápasovej súpisky. Za týmto účelom bude zriadený tzv. stolík zapisovateľa, ktorý
bude umiestnený medzi lavičkami tímov. ODM zároveň odovzdá pred kaţdým zápasom
rozhodcom po 2 lopty. Tieto lopty nebudú určené na rozcvičku. Sú to tzv. zápasové
lopty. Lopty na rozcvičenie si druţstvá zabezpečujú sami na vlastné náklady. Zároveň
ODM skontroluje kvalitu natiahnutia sieťok a v prípade nedostatkov tieto bezodkladne
napraví. Hráčov na súpisku je moţné doplniť iba pred začiatkom zápasu. V prípade
príchodu ďalšieho hráča počas zápasu ho môţe kapitán druţstva dopísať na súpisku len
v polčasovej prestávke. Zároveň ODM odovzdá kapitánom tímov 1 ks rozlišovacej vesty
v prípade vystriedania brankára hráčom do poľa. Taktieţ im odovzdá po 1 ks kapitánskej
pásky.
Funkcie ODM:
Natiahnutie sieťok, nalajnovanie ihrísk, 4 lavičky na striedanie – pre kaţdé druţstvo
jedna, rozhodcom odovzdá rozhodcovské sety, nastaví časomiery na prevádzku,
skontroluje umiestnenie bránok, zabezpečí zapisovateľský stolík, dopĺňa výsledky
priebeţne po skončení zápasov, odovzdáva lopty rozhodcom a berie ich od nich po
kaţdom zápase späť, dbá na poriadok a bezpečnosť, prípadne iné riešenia problémov,
ktoré sa počas dňa vyskytnú. Na konci dňa zabezpečí upratanie ihrísk a odovzdá všetko
vybavenie členom OV.
POUŢITIE ROZSLIŠOVACÍCH VIEST:
Rozlišovacie vesty sa pouţijú iba v prípade ak majú oba tímy jednotnú farbu dresov.
PODMIENKY ZAČATIA ZÁPASU:
a) Najneskorší začiatok zápasu je 10 minút po úradnom začiatku (tzv. čakacia doba).
V prípade ak sa z objektívnych príčin predchádzajúci zápas presúva, za úradný
začiatok sa povaţuje čas 10 minút po ukončení predchádzajúceho zápasu. Čas 10
minút beţí na elektronickej tabuli a je ukončený sirénou.
b) Korektne vypísaná zápasová súpiska – tu je dôleţité, aby si druţstvá súpisku vyplnili
ešte pred úradným začiatkom, nakoľko doba vypisovania súpisiek sa počíta do 10
minútovej čakacej doby.
c) Výstroj – povolené obuv – turfy, halovky, botasky. Nepovolená obuv – akékoľvek
kopačky, prípadne iná obuv (vhodnosť posudzuje rozhodca). Nie je povolené mať na
sebe ţiadne nepovolené doplnky – napr. retiazky, náušnice, hodinky, nepovolenú
futbalovú či futsalovú výstroj. Hráča, ktorý ich bude mať na sebe vykáţe rozhodca
z hracej plochy a aţ do zjednania nápravy mu neumoţní do zápasu nastúpiť.
d) Jednotné dresy – hráči druţstva sú povinní mať na sebe dresy jednotnej farby
viditeľne označené číslami na chrbte. Dresy v jednotnej farbe sú povinné. Jednotným
dresom sa má na mysli iba tričko, nie kraťasy a štucky. Nie je povolený ani iný odtieň
dresu. Toto pravidlo jednohlasne navrhli a odsúhlasili všetci vedúci druţstiev.
e) Minimálny počet hráčov na začatie zápasu je 3+1.
POČAS ZÁPASOV A PO SKONČENÍ ZÁPASU:
Pred kaţdým zápasom si druţstvo zvolí kapitána, ktorý jediný z tímu má právo
konzultácií s rozhodcom. Kapitán je viditeľne označený páskou. Kapitán na záver
podpisuje zápis, kde potvrdí výsledok stretnutia, strelené góly a udelené tresty. Ak chce
podať protest za udelenú kartu, resp. vyjadriť svoju nespokojnosť s čímkoľvek počas
zápasu, môţe tak urobiť priamo do zápisu. Neskoršie protesty uţ nebudú uznané.
Protest a taktieţ tresty sa budú prejednávať na zasadnutí disciplinárnej komisie vţdy
v utorok o 17.00 po zápase, keď to bude potrebné. Hráč ktorý chce tento protest
prejednať je povinný sa tohto zasadnutia zúčastniť, v opačnom prípade je protest
automaticky zamietnutý.
Za lopty počas zápasov zodpovedajú jednotlivé druţstvá. Pre lopty chodia hráči druţstva,
ktorých pričinením sa ocitla mimo hraciu plochu.
Počas zápasu má druţstvo moţnosť vybrať si za polčas 1 oddychový čas v trvaní 1
minúty. Toto meria rozhodca. Počas oddychového času sa zastaví na tabuli čas.
Priame a nepriame kopy na vlastnej polovici môţe druţstvo zahrávať aj bez pokynu
rozhodcu. Na polovici súpera iba na pokyn rozhodcu.
Pri zníţení počtu hráčov na ihrisku pod 3+1 rozhodca zápas okamţite ukončí
s výsledkom 5:0 pre tím s dostatočným počtom hráčov.
Po skončení zápasu odovzdajú kapitáni ODM 2 lopty, rozlišovaciu vestu, kapitánsku
pásku a podpíšu pri stolíku zapisovateľa zápis.
4. PRESTUPY A DOPLNENIA HRÁČOV NA SÚPISKU
Doplnenie hráčov na súpisku je moţné kedykoľvek aţ do schôdze OV pred jarnou
časťou ligy. Doplniť hráča na súpisku je moţné do utorka pred plánovaným kolom do
20.00. Je potrebné odovzdať fotografiu, meno a priezvisko hráča, dátum narodenia
a taktieţ aj zaplatiť poplatok 3 eurá za registráciu. Hráč musí splniť podmienku veku a to
rok narodenia 1993 a skôr. Registráciu je moţné vybaviť
mailom na
[email protected] alebo zavolať na číslo 0902 304 304.
PRESTUPOVÉ OBDOBIE začína po skončení jesennej časti a končí týţdeň pred
schôdzou OV pred jarnou časťou ligy. Z druţstva môţe odísť maximálne 5 hráčov,
taktieţ ich v rámci prestupov môţe 5 prísť z iných druţstiev mestskej ligy. Správny
poplatok za prestup je 10 eur. Prestup sa uskutočňuje oproti prestupovému lístku, ktorý
je potrebné vyplniť. Tento vyplnený lístok je moţné zaslať mailom. Zároveň je potrebné,
aby vedúci druţstiev zaslali potvrdzujúci email o zrealizovaní prestupu na
[email protected]
5. TRESTY
Sú 2 druhy trestov: OSOBNÝ a KOLEKTÍVNY. Finančné sankcie je moţné zaplatiť
u členov OV.
OSOBNÝ – pri tomto treste je potrestaný hráč a aţ do uhradenia pokuty nemôţe nastúpiť
na zápas. Druţstvo nebude za toto trestané ţiadnym trestom. Niţšie uvedené tresty sú
minimálnymi trestami a sú udelené automaticky. Prípadné úpravy trestov sú plne
v kompetencii disciplinárnej komisie.
3 ţlté karty – stop na 1 zápas a finančná pokuta 10 EUR.
1 čevená karta – stop na 2 zápasy a finančná pokuta 20 EUR.
KOLEKTÍVNY TREST – pri tomto treste je potrestané druţstvo. Aţ do zaplatenia pokuty
druţstvo nemôţe odohrať zápas JOMA Futsal ligy, čo môţe mať za následok vylúčenie
z ligy.
Nesplnenie podmienok pre odohratie zápasu – 15 EUR, kontumácia 5:0, odpočítanie 3
bodov.
Ak bude druţstvo 3 krát kontumované, nasleduje vylúčenie z ligy. Hráči napísaní na
súpiske druţstva v čase kontumácie nebudú môcť nastúpiť v súťaţnom ročníku
2011/2012.
6. ZÁVER
Tieto pravidlá sú záväzné a je moţné ich meniť výhradne so súhlasom vedenia OZ
Futsal POPRAD.
V Poprade dňa 16.8.2010.
Download

pravidla - Webnode