NÁVOD K OBSLUHE
OBSAH
PREDSLOV...................................................................................................................................7
VAROVANIE!.................................................................................................................................8
IDENTIFIKÁCIA VÁŠHO VOZIDLA ............................................................................................10
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLA VOZIDLA ............................................................................................ 11
BEZPEČNOSŤ ............................................................................................................................12
VEKOVÉ OBMEDZENIE.......................................................................................................12
ZNALOSŤ VÁŠHO VOZIDLA ..............................................................................................12
TRÉNING..............................................................................................................................12
ŠTÍTKY NA VOZIDLE...........................................................................................................13
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE .................................................................................................14
PRÍSLUŠENSTVO A ÚPRAVY VOZIDLA.....................................................................................15
BEZPEČNOSŤ JAZDY .................................................................................................................16
VÝSTRAŽNÉ TABUĽKY NA VAŠOM VOZIDLE ……...................................................................25
OBLEČENIE VHODNÉ K JAZDE .................................................................................................30
RIADIDLÁ ....................................................................................................................................31
BRZDY..........................................................................................................................................33
PARKOVACIA BRZDA.................................................................................................................35
2
2
SYTIČ ........................................................................................................................................36
UZÁVER NÁDRŽE.....................................................................................................................36
AUTOMATICKÁ PREVODOVKA ..............................................................................................37
ŽIVOTNOSŤ REMEŇA.......................................................................................................38
RUČNÝ ŠTARTÉR......................................................................................................................38
NÁHON 2x4 a 4x4.......................................................................................................................39
PREPÍNAČ 2WD/4WD….....................................................................................................39
PREPÍNAČ PRE UZÁVIERKU PREDNÉHO DIFERENCIÁLU...........................................40
PÁKA PLYNU .............................................................................................................................41
HLAVNÝ PANEL.........................................................................................................................42
ZÁBEH VOZIDLA........................................................................................................................46
KONTROLA PRED JAZDOU......................................................................................................47
ŠTARTUJEME.............................................................................................................................48
ŠTARTOVANIE V STUDENOM STAVE ............................................................................48
ŠTARTOVANIE V TEPLOM STAVE ..................................................................................49
RADENIE.....................................................................................................................................50
NÁKLAD......................................................................................................................................51
SPRÁVNE SEDENIE A JAZDA..................................................................................................53
ZATÁČANIE................................................................................................................................54
33
RIADENIE NA ŠMYKĽAVOM POVRCHU......................................................................................55
JAZDA DO KOPCA........................................................................................................................56
TRAVERZOVANIE KOPCA............................................................................................................57
ZJAZD Z KOPCA ..........................................................................................................................58
BRODENIE......................................................................................................................................58
CÚVANIE ........................................................................................................................................60
PARKOVANIE DO KOPCA ............................................................................................................61
OTÁČANIE VOZIDLA .....................................................................................................................62
ÚDRŽBA A LUBRIKÁCIA...............................................................................................................63
SERVISNÁ TABUĽKA ...................................................................................................................65
MOTOROVÝ OLEJ.........................................................................................................................69
VÝMENA OLEJA ZADNEJ PREVODOVEJ SKRINKY..................................................................69
KONTROLA OLEJA PREDNEJ PREVODOVEJ SKRINKY..........................................................70
CHLADIACI SYSTÉM.....................................................................................................................71
CHRÁNIČE ČAPU NÁPRAVY.......................................................................................................74
KONTROLA SVIEČKY ...................................................................................................................74
ČISTENIE VZDUCHOVÉHO SYSTÉMU.........................................................................................75
ČISTENIE LAPAČA ISKIER ..........................................................................................................77
REMEŇ ...........................................................................................................................................78
44
NASTAVENIE KARBURÁTORA.................................................................................................78
NASTAVENIE PÁKY PLYNU .....................................................................................................79
PREDNÉ BRZDOVÉ DOŠTIČKY................................................................................................80
ZADNÉ BZRDOVÉ DOŠTIČKY ..................................................................................................80
KONTROLA BRZDOVEJ KVAPALINY.......................................................................................81
VÔLA PREDNEJ BRZDY.............................................................................................................82
VÔLA PÁKY ZADNEJ BRZDY A BRZDOVÉHO PEDÁLU.........................................................82
NASTAVENIE ZADNÉHO BRZDOVÉHO SVETLA.....................................................................83
KONTROLA KÁBLOV A ICH LUBRIKÁCIA ............................................................................84
ZLOŽENIE KOLESA....................................................................................................................85
NASADENIE KOLESA.................................................................................................................85
BATÉRIA .....................................................................................................................................86
VÝMENA POISTIEK.....................................................................................................................87
VÝMENA ŽIAROVIEK PREDNÝCH SVETLOMETOV.................................................................88
VÝMENA ZADNEJ BRZDOVEJ ŽIAROVKY...............................................................................89
NASTAVENIE PREDNEJ /ZADNEJ NÁPRAVY /ODPRUŽENIE................................................90
UTOPENIE VOZIDLA ..................................................................................................................91
ČISTENIE ATV.............................................................................................................................92
ŠPECIFIKÁCIA.............................................................................................................................94
55
KONTROLA PRED JAZDOU......................................................................................................95
SERVISNÁ KNIŽKA….................................................................................................................96
SERVISNÁ KNIŽKA-ZÁVADY ....................................................................................................99
ELEKTRICKÝ DIAGRAM….......................................................................................................101
POZNÁMKY. .............................................................................................................................102
66
PREDSLOV
Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok MASTIFF, výrobca XY.
Tento užívateľský manuál Vám pomôže sa ľahko a rýchlo zoznámiť s Vaším ATV.
Doporučujeme si prečítať tento manuál pred prvým použitím Vášho ATV. V tomto manuále nájdete veľa
dôležitých a užitočných rád týkajúcich sa Vášho ATV. Nájdete tu tiež hlavné zásady údržby Vašeho vozidla.
77
VAROVANIE!
NEVHODNÉ POUŽÍVANIE ATV MÔŽE SPÔSOBIŤ PORANENIE ALEBO SMRŤ.
VŽDY NOSTE PRILBU A
ĎALŠIE OCHRANNÉ POMÔCKY
NENECHÁVAJTE RIADIŤ
SPOLUJAZDCA ZA VAMI
88
NEUŽÍVAJTE DROGY A ALKOHOL
PRED JAZDOU ANI POČAS JAZDY
NIKDY:
•
•
•
•
NERIAĎTE BEZ ŽIADNEHO TRÉNINGU A INŠTRUKCIÍ
NEJAZDITE PRÍLIŠ RÝCHLO POKIAĽ TOMU NEZODPOVEDAJÚ VAŠE SCHOPNOSTI
A ZRUČNOSTI
NEUŽÍVAJTE DROGY A ALKOHOL POČAS JAZDY ANI PRED JAZDOU
NENECHÁVAJTE RIADIŤ OSOBU SEDIACU ZA VAMI
VŽDY:
•
NOSTE LEN TAKÉ OBLEČENIE, KTORÉ VÁM NEBRÁNI V PLYNULOM OVLÁDANÍ
VÁŠHO VOZIDLA
•
POUŽÍVAJTE SPRÁVNU TECHNIKU JAZDY A AKO PRE BEŽNÚ JAZDU TAK AJ PRE ZJAZD,
VÝJAZD, TRAVERZOVANIE KOPCA
•
NOSTE PRILBU, OCHRANNÉ OKULIARE A CHRÁNIČE
ČÍTAJTE DÔKLADNE TENTO MANUÁL!!!
NASLEDUJTE VŠETKY INŠTRUKCIE TU NAPÍSANÉ!
99
IDENTIFIKÁCIA VÁŠHO VOZIDLA
Zapíšte si identifikačné čísla Vášho vozidla do koloniek nižšie. Odoberte náhradný kľúčik Vášho vozidla
a niekam si ho uschovajte pre prípadné použitie. Náhradný kľúčik môže byť zhotovený na základe
originálneho kľúča, pokiaľ zratíte oba kľúče, bude potrebné nainštalovať nový zámok.
10
10
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLA VOZIDLA
1)ČÍSLO VIN______________________________________________________
2)MODEL VOZIDLA_______________________________________________
3)ČÍSLO MOTORA________________________________________________
11
11
BEZPEČNOSŤ
Nedodržiavanie zásad uvedených v tomto manuále, môže viesť k poraneniu, alebo dokonca k smrti.
Štvorkolka nie je hračka a nesprávnym používaním hazardujete so svojím zdravím. Jazda na tomto vozidle
je celkom odlišná ako jazda na motocykli alebo v aute. Starostlivo si tento manuál pred jazdou prečítajte a
ubezpečte sa, že rozumiete všetkým napísaným informáciám.
VEKOVÉ OBMEDZENIE
Toto vozidlo je určené pre dospelých. Manipulácia s týmto vozidlom je limitovaná vekom od 18 rokov.
ZNALOSŤ VÁŠHO VOZIDLA
Znalosť Vášho vozidla je dôležitá pre Vašu bezpečnosť, ale aj bezpečnosť ľudí vo Vašom okolí, Vášho
spolujazdca
TRÉNING
Po zakúpení Vášho vozidla a pred prvou jazdou by ste mali absolvovať tréningovú jazdu mimo cesty,
najlepšie na tráve, kde si vyskúšate chovanie Vášho vozidla a zaobchádzenie s ním.
12
12
ŠTÍTKY NA VOZIDLE
Na vašom vozidle sa vyskytujú označenia, ktoré by ste mali dodržiavať. Zoznámte sa s príslušnými predpismi,
ktoré upravujú prevádzku na pozemných komunikáciách. Nasledujúce symboly sú veľmi dôležité pre Vaše
zdravie a je potrebné ich dodržiavať. Budete sa s nimi stretávať tak ako v celom tomto manuále, tak na štítkoch
na Vašom vozidle.
Tento symbol na ATV alebo v manuále indikuje výstrahu pre potencionálnu možnosť poranenia.
Tento symbol znamená potencionálne nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť vážne poraneniealebo smrť.
Tento symbol indikuje možnosť menšieho poranenia alebo zničenia vozidla.
13
13
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
NIKDY NEMANIPULUJTE S TÝMTO VOZIDLOM BEZ SPRÁVNYCH INŠTRUKCIÍ
TOTO VOZDILO NIE JE PRE OSOBY MLADŠIE AKO 18 ROKOV
VŽDY NOSTE PRILBU
DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE TENTO MANUÁL
JE NEBEZPEČNÉ JAZDIŤ NA VEĽMI ZNEČISTENOM POVRCHU
NEJAZDITE PRÍLIŠ RÝCHLO A ZA ZNÍŽENEJ VIDITEĽNOSTI
NIKDY NEUŽíVAJTE ALKOHOL ANI DROGY PRED JAZDOU ANI POČAS NEJ
NIKDY NEPOUŽÍVAJTE TOTO VOZIDLO NA STRMOM KOPCI
PRED A PO KAŽDEJ JAZDE SKONTROLUJTE VAŠE VOZIDLO
NIKDY NEDOVOĽTE VÁŠMU DIEŤAŤU RIADIŤ (POKIAĽ NEDOVŔŠILO 18 ROKOV)
DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE VŠETKY VÝSTRAŽNÉ CEDUĽKY NA VAŠOM VOZIDLE
UDRŽUJTE DOSTATOČNÝ PRIESTOR MEDZI VOZIDLAMI
MALI BY STE ABSOLVOVAŤ TRÉNINGOVÝ KURZ, POKIAľ STE ZAČIATOČNÍCI
AK POUŽÍVATE TOTO VOZIDLO NA CESTÁCH, RIAĎTE SA PRAVIDLAMI CESTNEJ
PREMÁVKY
14
14
PRÍSLUŠENSTVO A ÚPRAVY VOZIDLA
Toto
vozidlo
je
vyrobené tak,
aby
bylo
bezpečné
pre
šoféra a pre prevádzku na
pozemnýchkomunikaciách. Je prísne zakázané akokoľvek zasahovať do vozidla a meniť tak jeho výkon,
rychlost alebo prevádzať akékoľvek úpravy tohoto typu. Akékoľvek zásahy môžu zapríčiniť nesprávne
fungovanie alebo zničenie vozidla. Týmito úpravami riskujete poškodenie svojho zdravia. Vaša záruka
týmito zásahmi zaniká. Niektorými zásahmi ako sú nástreky, iné rozmery kolies,neštandardné držiaky,
môžu spôsobiť nesprávnu funkčnosť vozidla. Používajte len také zariadeniaktoré vozidlo ani šoféra nijako
neobmedzujú a nemenia vlastnosti vozidla.
15
15
BEZPEČNOSŤ JAZDY
MOŽNÉ RIZIKO
Riadenie štvorkolky bez dostatočného tréningu.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Môže dôjsť k nehode, poškodeniu zdravia šoféra.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Využite možnosť trénigovej prípravy pod dohľadom profesionála, ak ste začiatočník. Požiadajte
o radu svojho predajcu.
MOŽNÉ RIZIKO
Riadenie štvorkolky osobou mladšou ako 18 rokov.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Môže dôjsť k nehode, poškodeniu zdravia dieťaťa, jeho smrti.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Nikdy nedovoľte dieťaťu riadiť štvorkolku Mastiff 500 ccm
16
16
MOŽNÉ RIZIKO
Jazda spolujazdca na zadnom nosiči
ČO SA MÔŽE STAŤ
Pasažier môže byť vymrštený zo štvorkolky alebo sa môže
poraniť o výfuk.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Nikdy nevozte pasažiera na zadnom nosiči.
MOŽNÉ RIZIKO
Jazda bez ochanného odevu.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Môže dôjsť k poškodeniu jednotlivých častí
nezakrytých ochranným odevom
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Vždy majte pri jazde chránené oči okularmi alebo štítom, rukavice, pevnú obuv, dlhé nohavice
a rukávy.
17
17
MOŽNÉ RIZIKO
Riadenie štvorkolky po konzumácií alkoholu či iných omamných látok
ČO SA MÔŽE STAŤ
Môže dôjsť k strate kontroly nad vozidlom, k nehode,
poškodeniu zdravia šoféra, smrti.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Nikdy ani pred jazdou, ani počas jazdy nekonzumujte žiadne omamné
látky.
MOŽNÉ RIZIKO
Riadenie štvorkolky rýchlosťou, ktorá nezodpovedá skúsenostiam a schopnostiam šoféra.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Môže dôjsť k nehode, poškodeniu zdravia šoféra.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Vždy prispôsobte rýchlosť vozidla svojim schopnostiam, terénu, viditeľnosti a vašim skúsenostiam.
18
18
MOŽNÉ RIZIKO
Zdíhanie štvorkolky na zadné kolesá, skoky.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Zvyšuje sa pravdepodonosť dopravnej nehody s následkami.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Nikdy štvorkolku nezdvíhajte na zadné kolesá, neskúšajte skoky.
MOŽNÉ RIZIKO
Nedostatočná kontrola vozidla pred jazdou.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Môže dôjsť k nehode, poškodeniu zdravia šoféra.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Vždy zkontrolujte stav štvorkolky před jazdou podľa inštrukcií uvedených v tomto návode.
19
19
MOŽNÉ RIZIKO
Pustenie riadidiel za jazdy, neumiestenie nôh na miesta k tomu určené
ČO SA MÔŽE STAŤ
Schopnosť kontroly štvorkolky sa obmedzia natoľko, že dôjde k nehode.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Vždy majte za jazdy ruky na riadidlách a chodidlá na stupačkách.
MOŽNÉ RIZIKO
Jazda v neznámom teréne.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Prejazdom cez kryté kamene, jamy, na ktoré nemôžete včas reagovať, bez
znalostí, môžete spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Vždy jazdite pomaly a opatrne v neznámom teréne tak, aby ste mohli včas zareagovať.
20
20
MOŽNÉ RIZIKO
Neprispôsobenie jazdy v obzvlášť náročnom teréne.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Schopnosť kontroly štorkolky sa obmedzí natoľko, že dôjde k nehode, prípadne prevráteniu štvorkolky.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Pokiaľ nenadobudnete dostatok skúseností, nejazdite na náročnom teréne. Vždy prispôsobte spôsob
jazdy náročnosti terénu. Nidky nevychádzajte na kopce, ktoré majú stúpanie vyššie ako 25 o
MOŽNÉ RIZIKO
Nevhodné zatáčanie.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Môže dôjsť k strate kontroly a tým ku kolízií.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Vždy pri zatáčaní a otáčaní nasledujte inštrukcie tohto manuálu.
Pred zákrutou spomaľte vozidlo. Pre odbočenie a otočenie vozidla by mal šofér svoju telesnú
hmotnosť prenášať a túto svoju činnosť podporiť tlakom na vonkajšiiu nohu. Hru nasleduje zákrutu
a riadidlá sa natočia v smere jazdy. Pokiaľ švorkolka nezatáča, zastavte a pokúste sa o to znovu.
21
21
Problém môže byť v nevhodnom prenášaní váhy. Až sa túto techniku naučíte, môžete ju aplikovať
na trasách rôznej obtiažnosti. Do zákruty nevchádzajte nikdy príliš rýchlo, inak je odbočenie náročné
a zvládnete ho až s nabytými skúsenostiami.
MOŽNÉ RIZIKO
Preťaženie štvorkolky.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Zmení jazdné vlastnosti a stabilitu štvorkolky natoľko, že môže viesť k nehode.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Nikdy štvorkolku nepreťažujte, držte sa doporučení uvedených v tomto manuále.
MOŽNÉ RIZIKO
Cúvanie
ČO SA MÔŽE STAŤ
Pokiaľ bude stáť za ATV osoba, alebo nejaká prekážka, môže dôjsť k poraneniu.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Predtým než zaradíte spiatočku, zkontrolujte priestor za Vami. Pokiaľ je všetko v poriadku pomaly
cúvajte.
22
22
MOŽNÉ RIZIKO
Jazda s nevhodnými pneumatikami alebo s pneumatikami so zlým tlakom.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Môže dôjsť k strate kontroly nad vozidlom, nehode, poškodeniu zdravia šoféra.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Vždy používajte pneumatiky doporučené týmto manuálom s odpovedajúcim tlakom.
MOŽNÉ RIZIKO
Nesprávna úprava štvorkolky.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Doplnky budú umiestnené tak nevhodne, že spôsobia stratu kontroly nad vozidlom.
AKO PREDCHÁDZAŤ RIZIKU
Nikdy neupravujte štvorkolku doplnkami, ktoré pre ňu nie sú určené, vždy umiestňujte doplnky podľa
rád autorizovaného predajcu.
23
23
Pokiaľ necháte kľúčiky v zapaľovaní a opustíte vozidlo, môže dôjsť ku krádeži, ale taktiež k
neautorizovanému použitiu, čo môže spôsobiť poranenie.
Po akomkoľvek prevrátení alebo nehode nechajte skontrolovať vozidlo u Vášho predajcu, pokiaľ
nedošlo k poškodeniu páky plynu, bŕzd, alebo iných súčiastok.
Výfuk je po jazde veľmi horúci, preto sa ho nedotýkajte, mohlo by dôjsť k popáleniu. Nedávajte
k výfuku žiadne horľavé látky, mohlo by dôjsť k vzplanutiu..Jazdite opatrne a obozretne, pokiaľ
jazdíte po veľmi suchej tráve, aby nedošlo k požiaru.
24
24
VÝSTRAŽNÉ TABUĽKY NA VAŠOM VOZIDLE
Výstražné tabuľky umiestnené na Vašej štvorkolke podávajú informácie a pomôžu Vám
predísť prípadnému úrazu, preto si ich starostlivo prečítajte.
25
25
1)
2)
Na tomto nosiši nikdy nevozte
Na tomto nosiči nikdy nevozte
spolujazdca.
spolujazdca
Maximálna záťaž nosiča: 35 kg
Maximálna záťaž nosiča: 70kg
3)
4)
Maximálna záťaž
Nikdy nešoférujte ako pasažier. Pasažier
Ťahanie 350 kg
môže stratiť kontrolu, čím môže zapríčiniť
Kolmá záťaž 15 kg
poranenie alebo smrť.
26
26
V pneumatikách udržujte správny tlak.
5)
Doporučený
Predný: 35 kPa
Zadný: 30kPa
Minimálny
Predný: 32kPa
Zadný: 27kPa
Tlak nesmie klesnúť pod minimum, došlo by k
poškodeniu disku.
Maximálna záťaž vozidla je 200 kg, zahrňuje
šoféra, nosiče, príslušenstvo)
6)
Zákaz riadenia osobou mladšou
ako 16 rokov v SR 18 rokov
27
27
7)
8)
Pozorne čítajte užívateľský manuál,
ATV musí byť úplne zastavené pred
akýmkoľvek radením.
Radenie, alebo vyraďovanie nie je možné
bez úplného zastavenia a zašlapnutia
zadnej brzdy.
Rovnaké inštrukcie
ako na strane 8, 9
28
28
9)
Otáčanie vozidla pri zapnutom náhone 4x4 je
veľmi
obtiažne.
Preto
jazdite
pomaly
a
ponechajte si dostatok času na manévrovanie,
aby ste nestratili kontrolu nad vozidlom.
29
29
VHODNÉ OBLEČENIE K JAZDE
Vždy noste oblečenie, ktoré je určené pre jazdu na ATV a obsahuje aspoň minimálne bezpečnostné prvky.
1) Prilba - prilba je najdôležitejší bezpečnostný prvok Vášho oblečenia
2) Chránič očí- len slnečné okuliare k ochrane očí nestačia. Používajte okuliare určené pre
jazdu na ATV alebo prilbu so štítom.
3) Rukavice- najvhodnejšie sú rukavice s chráničmi kĺbov.
4) Topánky - noste topánky so spevnenou podrážkou, najvhodnejšie sú tie, ktoré sú podobné
motokrosovým topánkam
5) Vrchný diel, nohavice - najvhodnejšie sú tie, ktoré sú priamo určené pre jazdu na ATV
a obsahujú chrániče kĺbov. Vždy jazdite len v takom oblečení, ktoré pokrýva celé telo.
30
30
10. Zadné svetlo
11. Uzáver chladiča
12. Zásuvka 12 V
DC j(12V 120W/10A)
13. Hlavná spínacia skrinka
14. Páka prednej brzdy
15. Páka plynu
16. Ovládače na pravej rukoväti
POPIS VOZIDLA MASTIFF 500
17. Tachometer
18. Páka sytiča
19. Ovládače ľavej rukoväte
20. Parkovacia brzda
21. Zadný tlmič
Skrutka predpätia pružiny
22. Predné tlmiče
1. Expanzná nádobka chladiča
Skrutka predpätia pružiny
2. Riadiaca páka
23. Nádoba brzdovej kvapaliny
3. Zadné spätné zrkadlo
24. Brzdový pedál
4. Predná úschovná krytka
25. Sviečka
5. Kryt, kontrolné miesto remeňov V- BELT IN 26. Mierka hladiny oleja
6. Kryt, kontrolné miesto remeňo V- BELT OUT 27. Vzduchový filter
7. Pumpa
28. Kryt remeňa V-BELT
8. Jiskrojem
29. Uzáver nádrže na benzín
9. Sedadlo spolujazdca
30. Schránka na náradie a potreby
10. Zadné svetlo
31. Olejový filter
31
31
RIADIDLÁ
ĽAVÁ STRANA RIADIDIEL
Nikdy nevypínajte obmedzovač rýchlostí pokiaľ stláčate páku plynu.
1)OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI – ak pracujete v režime 4x4, maximálna rýchlosť vozidla je obmedzená.
Ak však bude potrebné ísť rýchlejšie, alebo bude potrebná vyššie sila motora, stlačte a držte toto tlačidlo
– obmedzovač bude vypnutý na dobu stlačenia. V prípade, že bude toto tlačidlo stlačené, rozsvieti sa
indikátor vypnutého obmedzovača.
2)SVETLÁ
Prepínač svetiel pozostáva z troch pozícii
Zapnete stretávacie svetlá
32
Zapnete obrysové svetlá
Svetlá sú vypnuté
3)SMEROVKY
Ak odbočujete vpravo, zapnite smerovku do tejto pozície →
Ak odpočujete vľavo, zapnite smerovku do tejto pozície ←
4)KLAXÓN
Stlačením tlačidla klaxónu, začnete trúbiť
5)ĎIAĽKOVÉ SVETLÁ
Stlačením tlačidla sa rozsvietia diaľkové svetlá
Opätovným stlačením diaľkové svetlá vypnete
6)ŠTARTOVACIE TLAČIDLO
Stlačením tohto tlačidla vozidlo naštartujete
Nerozsvecujte svetlá, ak nie je vozidlo naštartované po dobu dlhšiu jako je 30 minút, došlo by k vybitiu
batérie. Pokiaľ sa tak stane, batériu odnímte a dobite ju.
33
32
BRZDY
PREDNÁ BRZDA
Páka prednej brzdy sa nachádza na pravej
strane riadidiel. Jej stlačením začnú
brzdiť predné brzdy.
PEDÁL ZADNEJ BRZDY
Pedál zadnej brzdy sa nachádza na
pravej strane vozidla, v spodnej časti
pri motore. Zošliapnutím sa aktivujú.
PÁKA ZADNEJ BRZDY
Nachádza sa na ľavej strane riadidiel.
Stlačením aktivujete zadnú brzdu.
34
33
Před každou jazdou skontrolujte správnu funkčnosť bŕzd. V prípade, že sú brzdy mokré, obmedzuje
sa možnosť brzdenia a predlžuje sa brzdná dráha. Taktiež kontrolujte stav brzdnej kvapaliny.
Pred každou jazdou skontrolujte množstvo brzdovej kvapaliny. Kontrolka pre prednú brzdu sa
nachádza na pravej strane riadidiel. Kontrolná nádržka pre zadnú brzdu sa nachádza neďaleko
brzdového pedálu. Kontrolu množstva kvapaliny pri prednej brzde prevediete tak, že sa pozriete do
okienka, ako je ukázané na obrázku. Pokiaľ je množstvo kvapaliny nižšie ako na ryske (LOWER),
dolejte ju. Množstvo kvapaliny pre zadnú brzdu skontrolujete na nádobke pri brzdovom pedále.
Pokiaľ je treba, kvapalinu dolejte.
35
34
Brzdová páka brzdový pedál
Brzdová páka (1) je umiestená na pravej rukoväti. Pri stlačení brzdovej páky dôjde k aktivácií bŕzd.
Parkovacia brzda
Parkovacia brzda je na ľavej rukoväti – (2)
Pri stlačení brzdovej páky dôjde k aktivácii parkovacej brzdy.
Pokiaľ chcete mať štvorkolku trvalo zaistenú v parkovacom
stave, použite parkovací zámok na prednej strane páky.
Malé množstvo brzdovej kvapaliny môže spôsobiť zaseknutie
brzdy a tým pádom aj poranenie. Preto udržujte príslušné
množstvo kvapaliny v brzdovom systéme.
NEPRELIEVAJTE!!!
Používajte len brzdovú kvapalinu typu DOT3.
Ak parkujete, vždy úplne zastavte vozidlo a zaistite ho
parkovacím zámkom (2).
36
35
Nikdy sa nespoliehajte len na parkovaciu brzdu, pokiaľ stojíte z kopca, vždy zabezpečte kolesá
tak, aby sa ATV nerozbehla. Ďalšou možnosťou je parkovať do kopca.
SYTIČ
Sytič Vám pomôže pri štartovaní vozidla v studenom stave. Bližšie informácie o tom, ako sytič
používať nájdete ďalej.
UZÁVER NÁDRŽE
Uzáver nádrže sa nachádza na pravej zadnej strane (z pohľadu
šoféra). Při dolievaní benzínu ho zložte točivým pohybom
proti smeru hodinových ručičiek.
Palivo dopňujte do vypnutého vozidla.
Poučívajte benzín Natural (95 a vyšší)
Pri doplňovaní paliva si dávajte pozor, aby Vám palivo nenatieklo na horúce časti vozidla, mohlo
by dôjsť k vzplanutiu.
Nikdy neštartujte v uzavretej miestnosti, z výfuku idú jedovaté splodiny, ktoré Vám môžu
zničiť zdravie, ale taktiež spôsobiť smrť.
37
36
AUTOMATICKÁ PREVODOVKA
Riadiaca páka sa nachádza na ľavej strane vozidla.
Pozície:
H-rýchly prevod
L-pomalý prevod
N-neutrál
R-spiatočka
Pri preraďovaní alebo zaraďovaní spiatočky musíte vždy úplne zastaviť vozidlo a při preradení
zmačknúť buď páku zadnej brzdy alebo brzdový pedál, tak dôjde k odblokovaniu týchto dvoch prevodov.
Pri akomkoľvek radení vždy úplne zastavte vozidlo. Pokiaľ tak neučiníte, zničíte prevodovku. Při
radení spiatočky a parkovaní vždy stlačte zadnú brzdu. Pokiaľ opúštate vozidlo, vždy aplikujte
parkovací prevod. Pri akýchkoľvek problémoch kontaktujte predajcu.
38
37
ŽIVOTNOSŤ REMEŇA
Aby ste predĺžili životnosť remeňa, používajte v ťažkom teréne pomalý prevod. Pomalý prevod
používajte tiež v prípadoch, keď sa pohybujete dlhšiu dobu rýchlosťou nižšou ako 12 km/h.
Predídete tak zničeniu remeňa.
RUČNÝ ŠTARTÉR
Tento štartér používajte v prípade, že je slabá batéria.
Tento štartér sa nachádza na pravej strane vozidla.
1)Vozidlo ustálte na rovné miesto a zaraďte neutrál, zapnite
parkovaciu brzdu.
2)Poriadne uchopte rukoväť ručného štartéra.
3)Prudko s ním trhnite smerom hore, vozidlo sa naštartuje.
Pokiaľ sa to nepodarí na prvýkrát, akciu zopakujte.
Štartérom nikdy netrhajte príliš ďaleko, pretože je tu lano, ktoré by ste mohli utrhnúť a tým štartér zničiť.
Vždy sa uistite, že je štartér správne usadený. Pokiaľ by tomu tak nebolo, dostala sa doň voda a došlo
by k zničeniu.
39
38
NÁHON 2x4 a 4x4
Toto zariadenie je zabezpečené prepínačom pre náhon 2x2 a
4x4. Existujú dva prepínače 2WD/4WD (1) a
LOCK/4WD(2). Výber druhu náhonu se bude odvíjať od
obtiažnosti terénu.
•
2WD- pri tomto náhone sú motorom
poháňané len zadné kolesá
•
4WD- sú poháňané všetky štyri kolesá
•
4WD/LOCK- sú poháňané všetky štyri kolesá, naviac sa točia všetky rovnakou rýchlosťou
(slúžia proti prešmykovaniu)
PREPÍNAČ 2WD/4WD (2)
Pre prepnutie náhonu z 2WD na 4WD úplne zastavte
vozidlo a prepnite prepínač do pozície 4WD. Akonáhle je
náhon zapnutý, rozsvieti sa v hlavnom paneli indikátor
Pre zmenu 4WD do pozície 2WD zastavte ATV a uistite sa
že páčka (1) je v pozícii (a), potom prepnite prepínač
na 2WD.
40
39
PREPÍNAČ PRE UZÁVIERKU PREDNÉHO DIFERENCIÁLU
Pri uzatváraní predného náhonu sa uistite, že máte zapnutý
náhon na všetky štyri kolesá (4WD), zastavte ATV a
prepnite páku (2) do pozície (b) a prepnite na prepínači
LOCK. Akonáhle je diferenciál zapnutý, rozsieti sa na hlavnom
displeji indikátor
.
Pre vypnutie uzávierky diferenciálu zastavte
vozidlo a prepnite prepínač do pozície 4WD.
Akonáhle je zapnutá uzávierka LOCK indikátor se rozsvieti, ak je všetko usadené a predný náhon je zamknutý.
Ak indikátor diferenciálu bliká, otočte riadidlá vľavo a vpravo, to pomôže zámku predného náhonu
poriadne sa usadiť.
Jazda pred tým než sa diferenciál úplne zapne (keď indikátork bliká) spôsobí, že rýchlosť
vozidla bude do tej doby, než sa diferenciál úplne zapne, obmedzená.
Pri zapnutom prednom diferenciále je jazda obmedzená na maximálnych 35 km/h. Každopádne
ak to podmienky vyžadujú a je nutné vyvinúť väčšiu rýchlosť a silu, stlačte a držte obmedzovať
rýchlosti,čím obmedzovač vypnete a môžete sa pohybovať ľubovoľnou rýchlosťou.
41
40
PÁKA PLYNU
Akonáhle je vozidlo naštartované, stlačením a
povolením páky plynu budete regulovať rýchlosť
vozidla. Ak páku plynu pustíte úplne, vráti sa
do pôvodnej polohy, teda nebude pridávaný plyn
a vozidlo nebude poháňané. Pred každým
štartom sa uistite, že sa páka vracia do pôvodnej polohy, nezasekáva sa, je ľahko stlačiteľná.
Před každou jazdou sa uistite, že páka plynu pracuje správne. Pokiaľ sa vyskytne nejaký problém,
skúste ho vyriešiť. Opravu prevádzajte vždy pred jazdou. Pokiaľ nebudete schopní tento problém
vyriešiť sami, kontaktujte Vášho predajcu.
SKRUTKA OBMEDZUJÚCA RÝCHLOSŤ
Tento obmedzovač slúži proti úplnému výkonu, i keď je
páka plynu stlačená na maximum. Povolením alebo
naopak utiahnutím obmedzovacej skrutky (2) bude
výkon ATV znížený alebo naopak zvýšený.
Nikdy nevyskrutkovávajte obmedzovaciu skrutku viac ako
12 mm
42
41
HLAVNÍ PANEL
Vložte kľúčik do hlavnej spínacej skrinky. Pozície kľúčika sú nasledovné:
ON:
Len v tejto pozícii môže byť vozidlo naštartované a môžu byť
rozsvietené svetlá. V tejto pozícii nie je možné vytiahnuť kľúč.
OFF
V tomto stave je vozidlo úplne vypnuté a kľúčik môže byť vytiahnutý.
INDIKÁTORY NA HLAVNOM PANELI
1)INDIKÁTOR 4X4
Tento indikátor sa rozsvieti, pokiaľ máte zaradený
náhon 4WD
Tento indikátor sa rozsvieti, pokiaľ máte zaradený
náhon LOCK-4WD
Indikátor se rozsvieti, až keď sa pohnete a náhon sa zapne.
43
42
2) Ľavá smerovka
Tento indikátor bude blikať, akonáhle zapnete smerovku doľava
3) L-pomalý prevod
Tento indikátor se rozsvieti, pokiaľ máte zaradený pomalý prevod
4)H-rýchly prevod
Tento indikátor se rozsvieti, pokiaľ máte zaradený rýchly prevod
5)N-Neutrál
Tento indikátor se rozsvieti, pokiaľ máte zaradený neutrál
6)R- spiatočka
Tento indikátor se rozsvieti, pokiaľ máte zaradenú spiatočku
7)P-parkovanie
Tento indikátor se rozsvieti, pokiaľ máte zaradený parkovací prevod
8)Pravá smerovka
Tento indikátor bude blikať, pokiaľ zapnete smerovku doprava
9)Výstražné svetlá
Tento indikátor bude blikať, pokiaľ stlačíte tlačidlo výstražných svetiel
10)Indikátor diaľkových svetiel
Tento indikátor se rozsvieti, pokiaľ zapnete diaľkové svetlá
44
43
Pokiaľ Vám nejaký indikátor nebude svietiť, alebo Vám tachometer nebude poriadne ukazovať
rýchlosť, obráťte sa na svojho predajcu.
1)Indikátor teploty chladiacej kvapaliny
Ak je ručička v oblasti C, znamená to, že je teplota normálna.
Pokiaľ sa však dostane do oblasti H, znamená to, že teplota
je vysoká, preto zastavte vozidlo a počkajte, dokým nedôjde
ku chladeniu. Ak je teplota často v oblasti H, skontrolujte
množstvo chladiacej kvapaliny, alebo kontaktujte predajcu.
Prehrievanie môže byť spôsobené tým, že hmotnostné zaťaženie
vozidla je príliš vysoké. Pokiaľ tomu tak je, ATV ihneď odľahčite a
nakladajte ho len podľa špecifikácii v tomto manuále.
Pokiaľ bude teplota v oblasti H, na ATV nejazdite. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
2)Tachometer – ukazuje okamžitú rýchlosť vozidla
3)Počet najazdených kilometrov – tu uvidíte celkový stav najazdených kilometrov
4)Stav paliva - tento indikátor ukazuje množstvo palivo v nádrži. Pokiaľ je ručička v poli F, máte
45
44
plnú nádrž. Naopak pokiaľ je ručička v poli E – nádrž je prázdna. Kapacita nádrže je 22 l . Pokiaľ
sa ručička dostane do červeného poľa, je potrebné doplniť palivo. Akonáhle vstúpi ručička do
červeného poľa, sú v nádrži len 4 l paliva.
46
45
ZÁBEH VOZIDLA
Zábeh Vášho nového ATV je definované ako obdobie prvých 250 km, alebo obdobie 20 motohodín.
Žiadne iné obdobie nie je pre Vaše vozidlo tak dôležite, jako obdobie zábehu. Dodržujte nasledovné pokyny.
Prílišné prehrievanie a zaťažovanie vozidla behom prvých troch hodín zničí niektoré súčasti
vozidla. Nejazdite rýchlo a nepridávajte plyn na maximum. Používajte len doporučené oleje,
iné by mohli vozidlo poškodiť. Používajte len syntetické oleje určené pre štvorkolky.
1)Doplňte palivovú nádrž do plna.
2)Skontrolujte množstvo oleja na mierke.
Ak je to nevyhnutné doplňte syntetický olej tak, aby bolo jeho množstvo na ryske medzi minimom
a maximom.
3)Jazdite veľmi pomaly. Jazdite v otvorenom priestranstve. Toto obdobie je tiež dôležité, aby ste
získali správne schopnosti a zručnosti v ovládaní ATV.
4)Pozíciu páky plynu meňte, nejazdite neustále konštantnou rýchlosťou.
5)Prevádzajte kontrolu stavu kvapalín a prevádzajte kontrolu před jazdou podľa tabuľky nižšie.
6)Nevozte žiadny náklad, pokiaľ musíte, tak skukočne veľmi ľahký.
7)Po 250 km alebo 20 motohodinách vymeňte olej a filtre.
47
46
KONTROLA PŘED JAZDOU
Prevádzajte kontrolu před každou jazdou. Zabere Vám to len pár minút, ale môže Vám to zachrániť život.
ČO JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ
Brzdy/všetky páky
Brzdová kvapalina
Predné odpruženie/predné rameno
Zadné odpruženie/zadné rameno
Riadenie
Pneumatiky
Kolesá/skrutky kolies
Skrutky/upínače/matice
Palivo/oleje
Množstvo chladiacej kvapaliny
Hadičky chladiacej kvapaliny
Páka plynu
Indikátory hlavného panelu/prepínače
Vzduchový filter
Usadeniny v hadici nasávania vzduchu
Predné svetlo
Zadné svetlo /brzdové svetlo
Oblečenie
Skontrolujte ľahkosť, správnu funkčnosť
Skontrolujte množstvo
Kontrola, premazanie, pokiaľ je nevyhnutné
Kontrola, premazanie pokiaľ je nevyhnutné
Hladkosť a spoľahlivosť
Kontrola stavu a tlaku
Kontrola a utiahnutie skrutiek
Kontrola a utiahnutie
Kontrola množstva
Kontrola množstva
Kontrola prasklín
Hladkosť, vracanie sa
Sveteľnosť/funkčnosť prepínačov
Skontrolovať, vyčistiť
Vyčistiť viditeľné usadeniny
Kontrola sveteľnosti
Kontrola sveteľnosti
Noste prilbu, okulaire, ochranné oblečenie
48
47
ŠTARTUJEME
ŠTARTOVANIE V STUDENOM STAVE
Vozidlo spaľovaním paliva vypúšťa oxid uhloľnatý, ktorý je jedovatý a môže spôsobiť aj smrť.
Nikdy preto neštartujte v zavretej miestnosti!
Jazda ihneď po naštartovaní, bez toho aby ste nechali vozidlo zahriať, môže spôsobiť zničenie vozidla.
Vždy nechajte vozidlo aspoň pár minút zahriať.
1)Zošliapnite zadný brzdový pedál
2)Vložte kľúčik do hlavnej spínacej skrinky a otočte ho do pozície ON
3)Zaraďte do pozície Neutrál.
Ak zaradíte do pozície Neutrál a indikátory sa na hlavnom paneli nerozsvietia, kontaktujte predajcu.
Vozidlo môže byť naštartované při zaradení akéhokoľvek prevodu, při zošliapnutej zadnej brzdy.
Každopádne doporučujeme štartovať při zaradenom Neutrále.
4)Zapnite sytič – dajte ho do polohy podľa návodu
Pozícia (1) – teplota prostredia je nižšia jako 5 º C
Pozice (2) - teplota prostredia je v rozmedzí 0º C - 30º C
49
48
Pozice (3) – teplota prostredia je nad 25ºC
5)Nestláčajte páku plynu. Zošliapnite pedál zadnej brzdy
a stlačte elektrický štartér.
Ak sa Vám nepodarí naštartovať po prvýkrát, pusťte
elektrický štartér a akciu opakujte. Před každým štartovaním
chvíľu počkajte. Štartovanie by nemalo trvať príliš dlho, aby ste nevybili
batériu. Jednotlivé štartovanie by nemalo trvať dlhšie ako 10 sekúnd. Ak je
batéria vybitá, použite Ručný štartér.
6)Ak štartujete za použitia sytiča, či už v pozícii (1) alebo (2) počkajte, kým sa vozidlo úplne
nezahreje a potom sytič vypnite.
ŠTARTOVANIE V TEPLOM STAVE
Je rovnaké ako v studenom stave, s tým, že nepoužijete sytič. V tomto prípade môžete jemne
pridávať plyn behom štartovania.
50
49
RADENIE
Pred každým radením musíte úplne zastaviť vozidlo a vôbec nepridávať plyn. Mohli by ste zničiť
prevodovku.
Radenie z Neutrálu (N) do Rýchleho prevodu (H) z Rýchleho prevodu (H) do Pomalého (L)
1)Úplne zastavte vozidlo a pusťte páku plynu
2)Potom aplikujte zadnú brzdu a preraďte podľa obrázku
Vždy sa uistite, že máte dobre zaradené a riadiaca páka
je úplne usadená v príslušnom prevode.
3)Pozvoľna pridávajte plyn
Radenie z Neutrálu (N) do Spiatočky (R)
1)Úplne zastavte vozidlo a pusťte páku plynu
2)Potom aplikujte zadnú brzdu a preraďte podľa obrázku
Vždy sa uistite, že máte dobre zaradené a riadiaca
páka je úplne usadená v príslušnom prevode.
51
50
Akonáhle zaradíte spiatočku, rozsvieti sa na hlavnom paneli indikátor spiatočky. Pokiaľ sa tak
nestane, kontaktujte svojho predajcu. Je možné, že sa indikátor nerozsvieti, dokým sa
nerozbehnete.
3)Pri cúvaní kontrolujte, že sa za Vami nenachádza žiadna prekážka, alebo osoba. Potom
uvoľnite brzdu.
4)Pomaly pridávajte plyn, stále kontrolujte, že sa za Vami neobjavila prekážka.
NÁKLAD
Preťažovanie vozidla alebo ťahanie nákladu nevhodným spôsobom môže spôsobiť stratu kontroly
nad vozidlom alebo nemožnosť včasného zabrzdenia vozidla. Vždy nasledujte tieto inštrukcie:
•Nikdy neprekračujte stanovenú nosnosť
•Redukujte rýchlosť vzhľadom k záťaži a väčšiemu zaťaženiu bŕzd
•Pokiaľ s nákladom zdolávate ťažší terén, redukujte rýchlosť, a taktiež náklad vzhľadom
k terénu
•Nevozte príliš ťažké náklady. Umiestnite náklad pokiaľ možno na stred nosiča. Dbajte na
zvýšenú opatrnosť, pokiaľ je náklad príliš rozmerný, alebo pokiaľ nemôže byť umiestnený
na stred nosiča.
52
51
•Všetok náklad musí byť zabezpečený pred jazdou. Nesprávne zabezpečenie môže spôsobiť
nestabilitu vozidla, ale taktiež nehodu.
•Veľmi ťažké náklady vyžadujú veľkú opatrnosť, nevhodné zachádzanie by mohlo spôsobiť
prevrátenie vozidla.
•Vozidlo by nemalo nikdy prekročiť rýchlosť 16 km/h, ak ťaháte náklad po zemi.
Vozidlo by nemělo nikdy prekročiť rýchlosť 8 km/h, pokiaľ ťaháte náklad vo veľmi ťažkom
teréne, pokiaľ zatáčate, schádzate z kopca alebo vychádzate na kopec.
•Nikdy nákladom nezakrývajte predné ani zadné svetlá
Vaša štvorkolka bola navrhnutá tak, aby ste mohli prevážať
menší a ľahší náklad.
1) Vždy naložte náklad čo možno najviac do stredu
nosiča.
2) Vždy jazdite s maximálnou obozretnosťou a
pozornosťou.
3) Choďte pomaly.
53
52
SPRÁVNE SEDENIE A JAZDA
1) Seďte vzpriameno, nohy majte na stupačkách a riadidlá drže obomi rukami
2) Naštartujte vozidlo a nechajte ho zahriať, potom stlačte brzdu a zaraďte rýchlosť
3) Skontrolujte a obhliadnite si priestor, do ktorého vychádzate. Určite si cieľ cesty
4) Uvoľnite brzdy
5) Pomaly pridávajte plyn a rozbehnite sa.
6) Choďte pomaly a štýl jazdy podriaďte svojim schopnostiam a zručnostiam.
54
53
ZATÁČANIE
Otočte riadidlá v smere, kde chcete zatáčať. Hornou časťou tela sa nakláňajte do smeru, kde
zatáčate, váhu tela prenášajte na nohu, teda na stupačku, vonkajšou časťou kruhu, teda na opačnú
stranu ako sa nakláňate. Naopak, ak zatáčate vpravo, nakláňajte sa hornou časťou tela vpravo,
avšak váhu tela prenášajte na ľavú nohu. Týmto budete udržovať rovnováhu. Táto technika je pre
jazdu veľmi dôležitá a je nevyhnutné, aby ste si ju osvojili.
Naučte sa túto techniku v pomalých rýhchlostiach, aby ste ju mohli neskôr uplatniť při vyšších
rýchlostiach.
Zatáčanie vo veľmi ostrých zákrutách alebo vysokých rýchlostiach môže spôsobiť prevrátenie a
tým tiež zranenie. Preto buďte v ostrých zákrutách opatrní a nikdy nevchádzajte do zákrut vo
vysokej rýchlosti.
55
54
RIADENIE NA ŠMYKĽAVOM POVRCHU
Riadenie na šmykľavom, mokrom alebo ľadovom povrchu je veľmi nebezpečné preto dodržujte tieto
zásady:
1) Spomaľte vozidlo
2) Buďte obozretní a vyhýbajte sa náhlej zmene smeru jazdy, prudkým zákrutám tak,
aby ste predišli prípadnému šmyku
3) Pokiaľ sa dostanete do šmyku, točte riadidla v
smere šmyku a váhu preneste do opačného
smeru.
4) Na šmykľavom povrchu jazdite pohonom 4WD,
môže Vám to pomôcť lepšie kontrolovať vozidlo
Mnoho dopravných nehôd sa stane, keď sa šofér
snaží zapnúť náhon 4WD behom jazdy. 4WD
aktivujte vždy, keď ATV úplne stojí.
Nikdy sa nepokúšajte brzdiť v šmyku. Neriaďte v obzvlášť šmykľavom teréne.
56
55
JAZDA DO KOPCA
Vždy keď idete do kopca, dodržujte tieto inštrukcie:
1) Vždy choďte do kopca rovno
2) Maximálne prevýšenie 25 O
3) Obe nohy majte na stupačkách
4) Telo nakláňajte smerom do kopca
5) Choďte konštantnou rýchlosťou
6) Buďte opatrní a buďte pripravení na mimoriadne
okolnosti, čo môže tiež zahrňovať rýchle opustenie
vozidla
Ak stratíte rýchlosť:
Buďte stále v predklone smerom do kopca. Aplikujte prednú brzdu. Akonáhle vozidlo úplne stojí,
aplikujte tiež zadnú brzdu a zaraďte parkovací prevod.
Ak sa vozidlo začne preklápať dozadu:
Celú svoju váhu preneste smerom do kopca. Nikdy nepoužívajte zadnú brzdu. Použite prednú
brzdu. Akonáhle vozidlo úplne stojí, aplikujte brzdu a parkovaciu brzdu.
57
56
TRAVERZOVANIE KOPCA
Nevhodná jazda po kopcoch alebo zatáčanie v kopci
môže spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom. Pokiaľ je
to možné vyhýbajte sa traverzovaniu kopca.
Traverzovanie je veľmi nebezpečný štýl jazdy. Preto sa
mu vyhýbajte. Pokiaľ je to však nevyhnutné, nasledujte
tieto inštrukcie:
1)Spomaľte vozidlo
2)Nakláňajte sa do kopca, nakláňajte hornú časť tela
smerom do kopca a do tohto smeru tiež prenášajte
svoju váhu.
3)Riaďte smerom do kopca a udržujte tento smer.
58
57
ZJAZD Z KOPCA
1) Zchádzajte priamo (rovno) z kopca
2) Svoju váhu prenášajte na zadnú časť vozidla
3) Spomaľte rýchlosť
4) Používajte hlavne zadnú brzdu, avšak brzdite pozvoľna.
Vysoká rýchlosť môže spôsobiť stratu kontroly a spôsobiť tak poranenie, ale taktiež smrť.
BRODENIE
S touto štvorkolkou sa môžete brodiť. Maximálna doporučená
hĺbka je po stupačky. Nasledujte tento postup:
1) Zmapujte si terén tak, aby hĺbka, v ktorej sa budete
brodiť, nebola vyššia ako doporučená
2) Pomalu vojdite do vody a snažte sa vyhnúť kameňom a
prekážkam
3) Po vyjdení z vody sa snažte osušiť brzdy, párkrát jemne
stlačte páku bŕzd. Potom choďte pomaly a prebrzďujte,
dokým sa brzdy nevysušia.
59
58
Ak sa pohybujete v rýchlo tečúcej vode a nemôžete sa vyhnúť vode, ktorej hĺbka je vyššia ako
doporučená, choďte veľmi opatrne, snažte sa udržovať rovnováhu, vyhnite sa rýchlym pohybom
nezastavujte, prudko nezatáčajte a nemeňte prudko rýchlosť vozidla.
Ak sa voda dostane do prevodovky, postupujte podľa pokynov ďalej a vyčistite ju.
Ak ste vozidlo utopili a nie je možné sa s ním dostať k predajcovi, bez toho aby ste ho naštartovali,
postupujte podľa pokynov ďalej. Vozidlo musí byť okamžite opravené.
Hlavné poškodenie vozidla nastáva, pretože nie je prevedená kontrola po brodení. Ak ste
vozidlo utopili, alebo ste sa brodili vo vode, ktorej hĺbka prevyšovala stupačky, odvezte ju
k prevereniu k Vášmu predajcovi pred tým, než ju naštartujete.
60
59
CÚVANIE
1)Vždy skontrolujte, čo sa deje za Vami
2)Cúvajte pomaly
3)Pri cúvaní sa vyhýbajte prudkému zatáčaniu
4)Behom cúvania nepridávajte prudko plyn
Vaša štvorkolka je opatrená obmedzovačom rýchlostí pri
spiatočke. Pre potrebu vyššieho výkonu stlačte obmedzovač
rýchlosti, čím tento obmedzovať vypnete. Buďte opatrní. Nepridávajte prudko plyn.
Pokiaľ prudko pridáte plyn a nebudete mať vypnutý obmedzovať rýchlosti, do výfuku sa dostane
palivo, ktoré bude vo výfuku vybuchovať a môže dôjsť až k poškodeniu vozidla.
61
60
PARKOVANIE DO KOPCA
Parkovanie do kopca je možné. Pokiaľ je to nevyhnutné, postupujte takto:
1)Vypnite vozidlo
2)Zaraďte parkovací stupeň
3)Zablokujte zadné kolesá, ako je uvedené na obrázku
62
61
OTÁČANIE VOZIDLA
Aby bola dosiahnutá čo najväčšia trakcia, či už při náhonu 2WD alebo 4WD, sú obidve zadné kolesá
usadené napevno na osi a otáčajú sa rovnakou rýchlosťou. Keď máte zapnutý náhon 4WD-LOCK,
predné kolesá sa taktiež otáčajú rovnakou rýchlosťou. Behom otáčania kolesá na vnútornej strane
preklzávajú a kladú odpor behom otáčania. Musíte sa teda naučiť techniku otáčania, ktorá Vám otáčanie
uľahčí a urýchli. Táto zručnosť by mala byť nacvičená pri pomalej rýchlosti. Akonáhle sa dostávate do
zákruty, nakloňte sa v smere otáčania a váhu tela prenášajte na opačnú stranu, ako sa otáčate. Takto
vzniká menší odpor na vnútorné koleso.
63
62
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA, NASTAVENIE A LUBRIKÁCIA
Pravidelná periodická údržba a nastavenie Vám
Návod na obsluhu
zaistí, že Vaša štvorkolka bude vždy v riadnom a
Doporučujeme uložiť si tento návod do plastového
bezpečnom stave. Bezpečnosť je prvoradou
obalu a nosiť ho so sebou v boxe pod sedadlom.
povinnosťou majiteľa. Najdôležitejšie pokyny pre
Vozte so sebou tiež náradie a sadu pre opravu
bezpečnosť a údržbu sú popísané na nasledujúcich
pneumatík .
stránkach
Možné riziko
Opravovanie motora pri chode motora
ČO SA MÔŽE STAŤ
Pohyblivé časti môžu zachytiť časť oblečenia alebo
tela a spôsobiť zranenie. Elektrický prúd môže
Spôsobiť popálenie, zranenie či spôsobiť požiar.
Ako sa vyhnúť riziku:
Počas opráv vypnite motor, pokiaľ tento návod
nestanoví inak. Pokiaľ si neviete dať rady s
opravou prenechajte opravu Vášmu servisnému
miestu.
1. Návod na použitie
2. Náradie – sada na opravu pneumatík
63
64
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A LUBRIKÁCIA
Poznámka.:
●Pokiaľ ATV nie je vybavené odometrom alebo meračom motohodín, dodržujte servisné intervaly.
● Pokiaľ ATV nie je vybavené odometrom alebo meračom motohodín, dodržujte kilometrovú tabuľku servisných intervalov
Majte na pamäti, že časová mesačná pravidelná kontrola podľa servisnej tabuľky by mala byť i tak dodržiavaná.
ČASŤ
Ventily*
Chladiaci
systém
Sviečka
Vzduchový
filter
Karburátor*
Kontrola
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Čo bude
prvé
mesiace 1
kilometre 250
hodiny
Skontrolujte vôlu ventilov
Nastavte, pokiaľ je nutné
Skontrolujte či neuniká chl. kvapalina
V prípade nutnosti opravte
Vymieňajte chl. kvapalinu každé 24 m
Skontrolujte stav.
Nastavte rozteč elektród.
Ak je potrebné, vymeňte
Vyčistite
Ak je potrebné, vymeňte
Skontrolujte sytič.
Nastavte otáčky voľnobehu
64
65
20
Každé ďalšie
6
12
2000
3000
Prvé
3
500
6
1000
75
150
150
300
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Každých 20- 40 hodin
(Vo vlhkom a prašnom prostredí častejšie)
●
●
●
●
ČASŤ
Rozv. skriňa
odvetráv.
system*
Výfukový
system*
Paliv. hadica
Motor.olej
Olej v olej.
filtri
Olejové
sitko*
Kontrola
Čo bude
prvé
•
mesiace
km
1
250
Prve
3
500
6
1000
hodiny
20
75
150
150
300
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Skontrolujte hadicu odvetrávacieho syst.
či nie je popraskaná
• Pokiaľ je potrebné, vymeňte.
• Skontrolujte možný únik.
• Ak je potrebné, dotiahnite
• Ak je potrebné vymeňte tesnenie
•
•
•
•
Vyčistite
Skontrolujte praskliny či poškodenia
Ak je potrebné, vymeňte.
Výmeňte. (Pred výmenou zahrejte motor)
●
●
•
Vymeňte.
●
●
●
•
Vyčistite
●
●
●
Olej prevodovky • Skontrolujte možný únik
Olej
differenciálu
Každé další
6
12
2000
3000
•
•
Predná brzda *
•
Zadná brzda* •
•
●
Vymeňte každých 12 mesiacov.
Skontrolujte množstvo kvapaliny a únik
Ak je potrebné nastavte.
Skontrolujte množstvo kvapaliny a únik
Ak je potrebné nastavte.
65
66
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ČASŤ
Kontrola
Čo bude
prvé
Riadiaca páka • Skontrolujte funkčnosť
Lanko
parkovacej
• Ak je potrebné, nastavte
brzdy*
meciace
km
1
250
Prvé
3
500
6
1000
hodiny
20
75
150
150
300
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Vbelt, remeň * • Skontrolujte funkčnosť
•
•
Kolesá
•
•
Ložiská kolies
•
•
Zadné
•
zavesenie *
•
•
Riadiaci
Skontrolujte praskliny/poškodenia
Skontrolujte vyváženie/dotiah.skrutiek
Ak je potrebné opravte
Skontrolujte vôlu ložísk, popríp. vymeňte
Ak je potrebné vymeňte
Skontrolujte funkčnosť
Ak je potrebné nastavte
Každé ďalšie
6
12
2000
3000
●
Skontrolujte funkčnosť/vymeňte.
Skontrolujte zbiehavosť
Ak je potrebné nastavte
●
●
●
●
Horné a dolné • namastite lubrikantom:lithium-mydlový základ
čapy riadenia*
●
●
●
Spojovací
hnací hriadeľ • namastite lubrikantom:lithium-mydlový základ
kardanu*
●
●
●
system*
●
66
67
●
ČASŤ
Uloženie
motora*
Predné a
zadné
nápavy*
Púzdra
stabilizátorov
Úchyty a
skrutky
Svetlá a
spínače*
KONTROLA
Čo bude
prvé
mesiace
km
hodiny
•
Skontrolujte praskliny/poškodenia.
•
Skontrolujte funkčnosť.
Ak sú poškodené, vymeňte
•
Skontrolujte praskliny/poškodenia
•
Skontrolujte dotiahnutie skrut. a rámov
1
250
Prvé
3
500
6
1000
20
75
150
150
300
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
• Skontrolujte funkčnosť
• Nastavte sklon svetelného kužela svetiel
●
Každé ďalšie
6
12
2000
3000
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
* Tieto zásahy vyžadujú špeciálne nárade, údaje a technické úkony. Preto nechajte tieto zásahy prevádzať Vaše servisné miesto.
67
68
Poznámka:
● Doporučená brzdová kvapalina: DOT 3 alebo DOT 4
●Výmena brzdovej kvapaliny:
●Pri odmontovaní hlavného brzdového valca alebo brzdového
strmeňa vymeňte brzdovú kvapalinu. Skontrolujte hladinu
. brzdovej kvapaliny a doplňte.
●Vymeňte tesnenie na vnútroných stranách brzdového valca
a strmeňa každé 2 roky.
●Vymeňte brzdové hadice každé 4 roky, poprípade ak máte
podozrenie, že sú prasknuté alebo poškodené.
VAROVANIE! Táto značka znamená možné riziko zdravia či zranenia.
68
69
Motorový olej a olejový filter
Stav motorového oleja by mal byť kontrolovaný pred každou
jazdou. Naviac je potrebné dodržovať pravidelné výmeny olejov
a olejových filtrov, podľa servisných intervalov v predošlých
tabuľkách.
Kontrola stavu oleja
. Odnímte skrutku a kryt.
. Postavte ATV na rovný povrch .
. Naštartujte motor a nechajte ho niekoľko minúť bežať.
1.Skrutka
2.Kryt
Potom motor vypnite.
. Niekoľko minúť počkajte, nech sa olej usadí.
.Odskrutkujte mierku oleja a otrite ju suchou handričkou.
Znovu zasuňte mierku a celú ju zaskrutkujte. Opäť
mierku vyberte a skontrolujte hladinu oleja.
Pokiaľ je hladina pod alebo na úrovni minimálnej,
doplňte potrebné množstvo motorového oleja. Použite
správny typ oleja
. Zasuňte mierku späť a zaskrutkujte.
1. Ryska max. množstva
. Dajte späť kryt a skrutku
2.Ryska min.množstva
POZN:
Množstvo oleja by malo byť medzi ryskami na mierke 1-2.
69
70
POZN:
Preskočte kroky 5-9 pokiaľ nemeníte olejový filter.
Výmena motorového oleja
a olejového filtra
1. Odnímte skrutku a kryt. Postavte ATV na rovný povrch.
5. Odnímte ľaví bočný krycí panel.
6. Odnímte olejový filter pomocou špeciáleho kľúča.
2. Naštartujte motor a nechajte ho niekoľko minúť bežať.
Potom motor vypnite.
3. Pod motor umiestnite olejovú zýchytnú kadičku, do ktorej
sa vypustí opotrebovaný olej. Odskrutkujte uzáver mierky
oleja.
4. Odskrutkujte olejovú výpustnú skrutku zo spodu rozvodovej
skrine.
7. Závit nového olejového filtra ľahko potrite novým
olejom. Olejom potrite aj tesniaci krúžok nového filtra.
8. Zaskrutkujte nový olejový filter (sila utiahnutia :17Nm
alebo 1.7m.kgf alebo 12 ft.ibf).
1. Olejová výpustná skrutka
1. Olejový filter
70
71
POZN:
Uistite sa, že tesniaci krúžok poriadne sedí.
Počas zahrievania skontrolujte či olej niekde neuniká. Pokiaľ
dochádza k úniku, oleja, okamžite motor vypnite, zistite
príčinu.
13.Vypnite motor a opäť skontrolujte množstvo oleja. Ak je
potrebné doplňte.
14. Dajte späť kryt a skrutku.
1 .Tesniaci krúžok.
9. Nasaďte ľavý bočný krycí panel
10. Naskrutkujte späť výpustnú olejovú skrutku, a dotiahnite
silou 23Nm alebo 2.3m.kgf (16ft.ibf)
11. Nalejte správne množstvo doporučeného oleja,
naskrutkujte zátku mierky oleja a utiahnite ju.
12. Naštartujte motor a nechajte ho niekoľko minúť bežať.
Špecifikácia motorového oleja Mastiff 500
Množstvo oleja :
Bez výmeny olejového filtra :
2.5L (2.64 US qt)
S výmenou olejového filtra :
2.6L (2.75 US qt)
71
72
Olej v rozvodovke
Kontrola oleja v rozvodovke
(rozvodovej skrini)
1. Postavte
ATV na rovný porch.
panel (1) a olejovú mernú skrutku, a
skontrolujte množstvo oleja v rozvodovke.
3. Ak je olej pod okrajom merného otvoru, doplňte
dostatočné množstvo oleja, tak, aby dosahoval
na požadovanú úroveň.
4. Zaskrutkujte späť mernú olejovú skrutku a
dotiahnite ju.
2. Odnímte
1.panel
POZN:
Hladina oleja by mala byť až po okraj otvoru.
POZOR : Dbajte, aby sa do rozvodovky nedostal vonkajší
cudzí materiál
1.Olejová výpustná skrutka
rozvodovky
3.Olej v rozvodovke
72
73
2.Správne
množstvo oleja
v rozvodovke
Výmena oleja v rozvodovke
1.Postavte ATV na rovný povrch.
2.Pod rozvodovku umiestnite záchytnú kadičku, do ktorej sa
vypustí starý olej.
3.Odskrutkujte olejovú mernú skrutku a olejovú výpustnú
skrutku a vypustite olej.
4.Naskrutkujte späť výpusntú skrutku a dotiahni ju silou 23 Nm,
5.Dolejte doporučený rozvodový olej po okraj výpustného otvoru
6.Naskrutkujte späť olejovú mernú skrutku.
7.Skontrolujte únik oleja .pokiaľ zistíte, že dochádza k úniku oleja,
zistite príčinu.
Výpustná skrutka
rozvodovky
1.
Doporučený olej:
SAE 80W/90 API GL-4 Hypoidný prevodový olej
Množstvo oleja :
0.33L
POZOR : Dbajte, aby sa do rozvodovky nedostal vonkajší
cudzí materiál.
73
74
Výmena oleja v prednej rozvodovej
skrini
1. Postavte ATV na rovný povrch.
2. Pod rozvodovku umiestnite záchytnú kadičku, do ktorej
sa vypustí starý olej.
3. Odskrutkujte olejovú mernú skrutku a olejovú výpustnú
skrutku a vypustite olej.
4. Naskrutkujte späť výpustnú skrutku a dotiahnite ju silou
23 Nm
5. Dolejte doporučený rozvodový olej po okraj výpustného
otvoru.
6. Naskrutkujte späť olejovú mernú skrutku, dotiahnite silou
10 Nm.
7. Skontrolujte únik oleja, pokiaľ zistíte, že dochádza k
úniku oleja, zistine príčinu.
1. Výpustná skrutka prednej rozvodovky.
Doporučenýolej:
SAE 80W/90 API GL4 -Hypoidný prevodový olej
Množstvo oleja :
0.33L
POZOR : Dbajte, aby sa do rozvodovky nedostal vonkajší
cudzí materiál
1.Merná skrutka prednej rozvodovky
74
75
Chladiaci systém
1.Postavte ATV na rovný povrch.
2.Skontrolujte množstvo chladiacej kvapaliny v expanznej nádobke.
Kontrolujte či je motor
studený, pretože množstvo chladiacej
POZN:
Množstvo chladiacej kvapaliny by malo byť medzi mierkami
MIN a MAX.
kvapaliny sa môže meniť na teplote motora.
3.Pokiaľ je chladiacej kvapaliny menej ako vyznačujú merné rysky
na expanznej nádobke, odskrutkujte uzáver nádržky a dolejte
Tvrdá voda či slaná voda je škodlivá pre motor.
Používejte najlepšie destilovanú vodu.
kvapalinu. Až k hranici hornej maximálnej rysky. Naskrutkujte uzáver
späť.
Možné riziko :
Odskrutkovaný uzáver chladiča, pokiaľ je
chladič stále horúci.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Môže dôjsť k popáleniu horúcou kvapalinou
alebo horúcou parou, ktorá je pod tlakom.
AKO SA VYHNÚŤ RIZIKU.
Pred vyskrutkovaním uzávera chladiča
počkajte kým chladič vychladne. Vždy
používajte ochranné rukavice. Vždy
povoľujte uzáver opatrne a pomaly, aby tlak
mohol vyprchať.
1.Uzáver expanznej nádrže
2.Minimálne mnostvo
3.Maximálne množstvo
75
76
Výmena chladiacej kvapaliny
1. Postavte ATV na rovný povrch.
2. Pod motor umiestnite záchytnú nádobu a
vyskrutkujte výpustnú skrutku chladiacej kapaliny.
Vždy používajte záchytné kade, aby nedošlo k
rozliatiu chladiacej kapaliny
3. Odnímte kryt batérie a skrutky.
4. Odskrutkujte uzáver chladiča
1.Uzáver chladiča
6. Odskrutkujte uzáver expanznej nádobky
1.Kryt batérie a skrutky
1.Hadica expanznej nádoby
76
77
7. Odpojte hadicu expanznej nádobky
a vypusťte kvapalinu z expanznej nádoby.
8. Po vypustení chladiacej kvapaliny starostlivo
vypláchnite chladiaci systém prúdom čistej vody
9. Pokiaľ je potrebné, vymeňte podložku
výpustnej skrutky, ak je poškodená.
Dotiahnite výpustnú skrutku silou 10 Nm ,alebo
1.0 m•kgf, alebo 7.2 ft•lbf
10. Zapojte späť hadicu expanznej nádoby.
11. Nalejte do expanznej nádoby doporučenú
chladiaciu kvapalinu. Doplňte na množstvo,
ktoré označuje maximálna ryska a potom
naskrutkujte späť uzáver expanznej nádobky
1
. 2. Do chladiča nalejte doporučenú chladiacu
kvapalinu, pokiaľ nie je plná. Potom
naskrutkujte uzáver chladiča.
13. Naštartujte motor a nechajte ho niekoľko
minút bežať. Potom skontrolujte množstvo
kvapaliny v chladiči. Pokiaľ je ho málo,
doplňte chladiacu kvapalinu, dokým nie je
chladič plný.
Tvrdá či stará voda je škodlivá pre motor.
Používajte najlepšie destilovanú vodu.
77
78
Chrániče čapov náprav
– manžety na poloosách
Kontrolujte ochranné manžety na poloosách
Či nie sú prasknuté, či dieravé. Pokiaľ zistíte
poškodenie manžieť, nechajte ich ihneď
vymeniť na Vašom servisnom mieste.
1.Zadné ochranné manžety (×2 každá strana)
1. Predné ochranné manžety (×2 každá strana)
78
79
Kontrola sviečky
Vyskrutkovanie
2. Odstráňte fajku sviečky.
3. K odskrutkovaniu použite kľúč na sviečky, ktorý
je súčasťou náradia ako ukazuje obrázok.
1.kľúč na sviečky
Špecifikácie sviečky: K6RTC
79
80
Kontrola
Sviečka je dôležitou súčasťou motoru a je ľahké ju
skontrolovať. Stav sviečky môže naznačiť stav
motora. Pre bežné používanie ATV je ideálna
farba bieleho izolátoru stredne až ľahko opálená.
Nepokúšajte sa sami diagnostikovať závady.
Zavezte ATV do Vášho servisného miesta.
Sviečka by mala byť pravidelne kontrolovaná,
pretože teplo a splodiny motora spôsobujú
postupné erodovanie a opotrebenie sviečky.
Pokiaľ erózia elektród či opotrebenie presiahne
určitú úroveň, je treba vymeniť sviečku za novú,
správnej špecifikácie.
Výmena sviečky
1.Zmerajte vzdialenosť elektród sviečky. Pokiaľ je
treba, nastavte správnu vzdialenosť elektród.
2.Očistite povrch a tesnenie. Odstráňte všetky
usadeniny z elektród
3.Zaskrutkujte sviečku a dotiahnite kľúčom na
sviečky silou : :17.5 Nm (1.75 m•kgf, 12.5 ft•lbf)
a. Medzera elektród sviečky
80
81
Medzera elektród sviečky :
0.6~0.7mm(0.024~0.028 in)
POZN:
Pokiaľ nemáte k dispozícii silový kľúč na sviečky:
Dobrý odhad dotiahnutia je 1/4 až 1/2 otočení
potom čo ste sami rukou schopní sviečku
zaskrutkovať. Potom čo najskôr zaistíte
dotiahnutie sviečky na požadovanú úroveň.
Čistenie vzduchového filtra
POZN :
Vo vzduchovom systéme sa nachádza hadica, ktorou je
4.Vyskrutkujte tieto skrutky a vyjmite púzdro
vzduchového filtra.
nasávaný vzduch zvonka a privádzaný do vzduchového filtru.
Túto hadicu skontrolujte a odstráňte nečistoty a vysušte, pokiaľ
je zanesený vodou. Rovnako tak úložisko vzduchového filtra.
1.Odstráňte sedadlo i sedadlo spolujazdca.
2.Odnímte pravý panel/kryt.
3.Vyskrutkujte skrutku istiacej svorky.
1.Skrutky
2. Púzdro vzduchového filtra
5.Vytiahnite istiaciu závlačku a vyjmite kryt púzdra
filtru.
6. Zložte filter z rámu
7. Prehliadnite filter a pokiaľ je poškodený, tak ho
vymeňte
1. Skrutka istiacej svorky
81
82
1.Tlaková vzduchová pištol
2.Filtr
1.Kryt púzdra filtru
7.Podľa nákresu použite tlakovú vzduchovú pištoľ
k prefúknutiu filtra. Pokiaľ nemáte vzduchovú pištoľ
jemne filter vyklepávajte dokým nie je čistý.
8. Vložte späť filter na rám.
9. Vložte späť púzdro krytu filtra a zaistite ho závlačkou.
10.Pokiaľ je filter poškodený, použite nový.
11.Naimpregnujte filter látkou na to určenou.
12.Nasaďte filter späť na rám, vráťte ho späť na úložisko.
Nainštalujte späť kryt filtra. Skontrolujte, či je hadica
správne usadená.
13. Nainštalujte späť sedadlo.
Vzduchový filter by ste mali čistiť každých 20-40 hodín.
Pokiaľ sa však pohybujete vo veľmi znečistenom
prostredí, môžete filter čistiť častejšie. Nikdy nepoužívajte
vozidlo, pokiaľ ste vybrali filter, nečistý vzduch by zničil
vozidlo.
82
83
POZN:
Možné riziko
Používanie rozpúšťadiel, či benzínu k čisteniu
filtra.
Čo sa môže stať
Vzduchový filter by ste mali čistiť každých 20-40
hodin. Pokiaľ sa však pohybujete vo veľmi
znečistenom prostredí, môžete filter čistiť
častejšie. Nikdy nepoužívajte vozidlo, pokiaľ ste
vybrali filter, nečistý vzduch by zničil vozidlo.
Skontrolujte, či nie sú prekážky vo vpusti
vzduchového filtra. Skontrolujte hadicu vedúcu
zo vzduchového filtra do karburátora.
Skontrolujte tesnosť svoriek na hadici. Všetky
svorky starostlivo dotiahnite, aby sa nedostal do
systému vonkajší vzduch.
Niektoré rozpúšťadlá môžu spôsobiť vznietenie
filtra alebo spôsobiť poškodenie filtra.
AKO SA VYHNÚŤ RIZIKU
Nepoužívajte rozpúšťadlá či benzín k čisteniu
filtra.
Nikdy nepoužívajte vozidlo, pokiaľ ste vybrali filter, nečistý
vzduch by zničil vozidlo. Môže taktiež dôjsť k zaneseniu
trysiek karbutátora a znateľnému zníženiu výkonu. Tiež
môže dôjsť až k zadraniu motora.
83
84
Nastavenie karburátora
Nastavenie voľnobehu
POZN :
K tomuto je nutný správne fungujúci tachometer
či diagnostický merač otáčok.
Karburátor je veľmi dôležitá súčasť motora a
vyžaduje veľmi presné nastavenie. Všetky
nastavenia by mal prevádzať autorizovaný
servis, ktorý má dostatok odborných znalostí a
skúseností.
Nastavenie otážok voľnobehu by si však mal by
šofér schopný nastaviť sám, ako súčasť
pravidelnej prehliadky a údržby.
1.Naštartujte motor a niekoľko minút ho nechajte
bežať, aby sa zahrial, pri otáčkach zhruba:
1,000 až 2,000 ot/min. Občas zvýšte otáčky na
4,000 až 5,000 ot/min. Akonáhle motor rýchlo
reaguje na páku plynu, je motor dostatočne
zahriaty.
2.Odnímte sedadlo.
3.Nastavte požadované otáčky voľnobehu
otáčaním stepovacej skrutky na karburátore
Zvýšenie otáčok, smer A :
V smere hodinových ručičiek
Zníženie otáčok, směr B
Proti smeru hodinových ručičiek
Pozn:
Nastavte vôľu záberu plynovej páky pred
nastavením otáčok voľnobehu.
Doporučená vôla záberu plynovej páky :
3.0~5.0 mm(0.12~0.20 in)
Určené otáčky voľnoběhu :
1500±150 ot/min
84
85
Karburátor je nastavený od výrobcu, na základe
množstva testov. Pokiaľ dôjde k neodbornému zásahu
osobou bez dostatočných technických znalostí môže
dôjsť k zhoršeniu výkonu či k poškodeniu motora
vozidla.
1. Štelovacia skrutka otáčok voľnobehu
85
86
Nastavenie vôle ventilu
Vôľa ventilu sa mení s časom a najazdenými
kilometrami. Nesprávna vôľa ventilu má za
následok nesprávné dávkovanie paliva a
vzduchu či zvýšený hluk motora.
Aby sme tomtuto zabránili, je treba pravidelne
kontrolovat vôlu ventilu. Toto nastavenie však
musí bezpodmienečne previesť odborný servis
či technik.
Nastavenie plynovej páky
1. Šteľovacia skrutka
2. Istiaca matica
a. Vôla páky plynu
POZN :
Pred nastavením plynovej páky nastavte otáčky
Voľnobehu.
Doporučená vôla záberu páky:
3.0~5.0 mm(0.12~0.20 in)
1.Povoľte istiacu maticu na plynovom lanku.
2.Otáčajte šteľovacou skrutkou, pokiaľ nedocielite
požadovanú vôlu záberu plynovej páky.
3.Dotiahnite istiacu maticu.
86
87
Kontrola predných brzdových
doštičiek
Kontrola zadných brzdových
doštičiek
Skontrolujte doštičky: opotrebenie a poškodenie.
Pokiaľ je hrúbka doštičiek menšia ako 2.0 mm
(0.04 in), nechajte Váš servis vymeniť
kompletnú sadu brzdových došičiek.
.
Skontrolujte doštičky: opotrebenie a poškodenie.
Pokiaľ je hrúbka doštičiek menšia ako 1.0 mm
(0.04 in), nechajte Váš servis vymeniť kompletnú
sadu brzdových doštičiek.
a. Hrúbka brzdováých doštičiek.
a. Hrúbka brzdových doštičiek
POZN:
Aby ste mohli skontrolovať stav brzdových
doštičiek, je potrebné zložiť kolesá.
87
88
Kontrola stavu brzdovej kvapaliny
Pokiaľ máte nedostatočné množstvo brzdovej
kvapaliny, môže sa stať, že do brzdového systému
vnikne vzduch, čím sa brzdy stanú nefunkčnými.
Pred každou jazdou skontrolujte či je stav brzdovej
kvapaliny nad minimálnoun ryskou. Ak je potrebné,
kvapalinu doplňte.
Nízky stav brzdovej kvapaliny môže naznačovať
opotrebené brzdové doštičky alebo závadu – únik
v brzdovom systéme. Pokiaľ je stav kvapaliny nízky
určite skontrolujte stav opotrebenia doštičiek či
možný únik kvapaliny.
1. Ryska minimálneho množstva
1. Ryska minimálneho množstva brzdovej kvapaliny
Riaďte sa týmito pokynmi:
1. Pri kontrole stavu brzdovej kvapaliny sa
uistite, že je štvorkolka i nádobka kvapaliny
vo vodorovnom stave.
2. Používajte len riadny typ brzdovej
kvapaliny. Pokiaľ tak neučiníte, môže dôjsť
k poškodeniu gumových súčastí a
možnému úniku kvapaliny a nefunkčnosti
bŕzd.
Doporučený typ brd. Kvapaliny: DOT3 nebo DOT 4
88
89
3.Doplňujte vždy rovnakoým typom brzdovej
kvapaliny. Používaním rôznych kvapalín
môžete spôsobiť nebezpečné chemické
reakcie a viesť k zlej funkčnosti. Dbajte na to,
aby při doplňovaní brzdovej kvapaliny nevnikla
voda do nádobky na brzdovú kvapalinu. Voda
výrazne ovplyvňuje – znižuje bod varu
kvapaliny a môže tak dôjsť k odparovaniu
brzdovej kvapaliny.
4.Brzdová
kvapalina
môže
poškodiť
farebnéčasti plastov. Okamžite utrite rozliatu
brzdiacu kvapalinu handrou.
Kompletnú výmenu brzdovej kvapaliny by mal
prevádzať len odborný servis či technik.
Pri poškodení požiadajte Váš servis o výmenu:
- tesniace krúžky - meňte každé 2 roky.
- brzdová hadica- meňte každé 4 roky.
Vôľa záberu prednej brzdovej páky by mala byť
nulová: 0 mm , merané na konci páky.
Pokiaľ tomu tak nie je, požiadajte Váš servis o
kontrolu.
Vôľa záberu brzdovej páky
5.Pokiaľ dochádza k úniku brzdovej kvapaliny,
nechajte štvorkolku skontrolovať v najbližšom
servise.
a. Vôľa záberu brzdovej páky
89
90
Nastavenie ručnej parkovacej
brzdy ,brzdového pedálu
Nastavenie ručnej parkovacej
brzdy
Možné riziko
Jazda s nesprávne nastavenámi brzdami.
Vôľa záberu pakovacej brzdy by mala by :
5~7 mm (0.19~0.27 in).
1. Povoľte istiacu maticu.
2. Otáčajte štelovacou skrutkou pre nast. vôle
ČO SA MÔŽE STAŤ
Brzdy môžu prestať fungovať, čo môže viesť
k zraneniu.
AKO SA VYHNÚŤ NEBEZPEČENSTVU
Otáčajte : Pre zvýšenie vôle
Otáčajte : Pře zníženie vôle
3. Zaistite istiacu maticu
1. Šteľovacia skrutka
3. Zámok ručnej brzdy
Po servisnej prehladke:
Sa uistite, že brzdy funguju hladko, a že je
správne nastavená vôla záberu.
Sa uistite, že brzdy nedrhnú.
Sa uistite, že brzdy nie su porézne. Z brzdového
systému musí byť odstránený vzduch.
Výmena prvkov brzdového systému vyžaduje
odborný servis a znalosti. Samotný servis
brzdového systému by mal prevádzať odborný
servis či technik.
2.Istiaca matica
C. Vôla záberu parkovacej brzdy
90
91
Pokiaľ sa Vám nedarí nastaviť správnu vôľu,
obráťte sa na odborný servis.
Možné riziko
Jazda s nespávne nastaveným brzdovým
pedálom.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Brzdy môžu prestať fungovať, čo môže viesť
k zraneniu.
AKO SA VYHNÚŤ NEBEZPEČENSTVU
Po servisnej prehliadke:
Sa uistite, že brzdy fungujú hladko, a že je
správne nastavená vôla záberu.
Sa uistite, že brzdy nedrhú.
Sa uistite, že brzdy nie su porézne.
Z brzdového systému musí byť odstránený
vzduch.
Výmena prvkov brzdového systému vyžaduje
odborný servis a znalosti. Samotný servis
brzdového systému by mal prevádzať
odborný servis či technik.
POZN:
Pri nastavovaní vôle záberu :
Nešliapte na brzdový pedál
Uistite sa, že sa brzdový pedál nehýbe.
Nastavenie brzdového pedálu
Vrch brzdového pedálu by mal byť vo výške
72 mm nad nášlapom. Pokiaľ tomu tak nie je,
obráťte sa na Váš odborný servis.
a. Nastavenie brzdového pedálu
91
92
Kontrola káblov a laniek
Premazávanie brzdovej páky,
Brzdového pedálu a ručnej brzdy
Možné nebezpečenstvo
Čo sa môže stať :
Poškodené ovládacie lanká
Pri poškodení koncov laniek môže dôjsť ku
korózii lanka. Lanko sa môže tiež roztrhnúť alebo
Doporučený lubrikant ::
Doporučený lubrikant ::
Lithium-olejový lubrikant
zlomiť. To potom spôsobí nesprávny pohyb lanka
a zlú ovládateľnosť a tým pádom zranenie.
AKO SA VYHNÚŤ RIZIKU
Pravidelne kontrolujte lanká. Konce laniek
pravidelne premazávajte. Pokiaľ lanká riadne
nefungujú, kontaktujte odborný servis.
Doporučený lubrikant :
SAE 10W30 motorový olej
92
93
93
94
Batéria
Vozidlo obsahuje zapečatenú gelovú batériu.
Takže nie je nevyhnutné kontrolovať elektrolyt a
dolievať destilovanú vodu. Ak je batéria vybitá
skúste ju dobiť, pokiaľ sa Vám to nepodarí,
kontaktujte servis.
Nepokúšajte sa strhnúť pečať batérie, môžete
Nepokúšajte sa strhnúť pečať batérie, môžete
poškodiť batériu a strácate záruku na batériu
poškodiť batériu a strácate záruku na batériu.
Možné nebezpečenstvo
Neopatrné zachádzanie s batériou.
Čo sa môže stať:
Môže dôjsť k otrave. Môže dôjsť k popáleniu
kyselinou sírovou obsiahnutou v batérii. Batérie
vytvárajú výbušné plyny.
AKO SA VYHNÚŤ NEBEZPEČENSTVU
Zabráňte styku s pokožkou, očami, či odevom.
Vždy pri práci s batériou používajte ochranné
okuliare. Držte mimo dosah detí.
.
1.Záporný pól batérie
2. Kladný pól batérie
94
95
Výmena poistiek
1. Hlavné poistky a poistka vetráku sú pod krytom
batérie. Poistky predných ovládačov šoféra a
poistka zásuvky 12V sú vo vnútri pravého panelu.
Snažte sa predísť kontaktu s pokožkou.
Chráňte pred deťmi. Pokiaľ dôjde ku kontaktu
elektrolytu s pokožkou, postupujte takto:
Oplachujte poranené miesto čistou studenou
vodou. Vyhľadajte lekára.
Pokiaľ dôjde k požitiu:
Vypite veľké množstvo vody alebo mlieka a
ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
2. Pokiaľ je poistka spálená, vypnite kľúčik
v hlavnej spínacej skrinke. Potom vymeňte
poistku za novú s rovnakou hodnotou ampér.
Zapnite kľúčik v spínacej skrinke, pokiaľ poistka
znovu zhorí, obráťte sa na Váš servis.
Špecifikované poistky:
Batéria : 30A
Power výstup: 10A
Vetrák: 10A
Hlavná spínacia skrinka: 10A
Svetlá: 20A
K dobíjaniu batérie je potrebná špeciálna
impulzná
nabíjačka
na
gelové
batérie.
(Konštantné napätie/prúd.) Pokiaľ použijete
k nabíjaniu bežnú nabíjačku na elektrolytové
batérie dôjde k zničeniu batérie.
95
96
Údržba batérie
1.Pokiaľ nebudete vozidlo používať mesiac, alebo
dlhšie, vyjmite batériu a uchovávajte ju v suchu,
chlade a tmavej miestnosti. Pred opätovným
použitým batériu úplne nabite.
2.Vždy sa uistite, že je batéria dobre zapojená a
že sú správne zapojené kontakty
MOŽNÉ NEBEZPEČENSTVO
Použitie nesprávnej poistky
ČO SA MÔŽE STAŤ
Nevhodná poistka môže poškodiť elektrický
systém, alebo spôsobiť skrat či požiar.
AKO SA VYHNÚŤ RIZIKU
Vždy používajte správny typ poistiek. Nikdy
nepoužívajte namiesto poistiek iný materiál.
Pri kontrole poistiek môže dôjsť ku skratu:
Preto pri kontrole poistiek majte vždy vypnutý
hlavný kľúčik v spínacej skrine.
1. Box s poistkami
2.Poistka batérie
96
97
Výmena žiaroviek predného svetla
Pokiaľ praskne žiarovka predného svetla,
Vymeňte ju nasledovne :
1. Odnímte skrutky a nárazník
2. Odnímke predný panel svetiel
3. Zložte kryt držiaku žiarovky na zadnej strane
žiarovky tak, že ho odtrhnete.
4. Odnímte držiak žiarovky tak, že ním otáčate
proti smeru hodinových ručičiek.
5. Vyjmite chybnú žiarovku tak, že vyháknete
istiace spony žiarovky.
6. Zasuňte novú žiarovku do držiaku a zaistite ju
istiacimi sponami.
7. Nasaďte držiak späť otáčaním v smere
hodinových ručičiek
8. Nasaďte predný panel svetiel
9. Nasaďte skrutky a nárazník.
1. Predný panel svetiel
1. Skrutky
2. Nárazník
97
98
2. Skrutky
POZOR
Nedotýkajte sa
sklenenej časti žiarovky,
neumažte ju a neznečistite, aby ste nezníčili
transparentnosť skla a celkovú svietivosť.
Rovnako tak zvýšite celkovú životnosť
žiarovky.
Sklenenú časť žiarovky zbavte všetkých
nečistôt. Použite vhodnú látkovú utierku
s trochou liehu.
1. Držiak žiarovky predného
svetla
98
99
Nastavenie svetelného kužela
Predných svetiel
Výmena žiarovky zadného svetla
1. Odnímte držiak žiarovky tak, že ním otáčate
proti smeru hodinových ručičiek
2 . Vyjmite chybnú žiarovku tak, že vyháknete
istiace spony žiarovky.
3. Zasuňte novú žiarovku do držiaku žiarovky a
nasaďte držiak späť otáčaním v smere
hodinových ručičiek.
Nastavenie svetelného kužela nechajte na
autorizovaný servis.
K zdvihnutiu kužela otáčajte nastavovacou
skrutkou v smere:
K zníženiu kužela otáčajte nastavovacou
skrutkou v smere:
1. Držiak žiarovky zadných svetiel
1. Nastavovacia skrutka predných
svetiel
99
100
Odstraňovánie závad
Hoci stroje absolvujú pri výrobe prísnu
výstupnú kontrolu, môžu pri obsluhe nastať
problémy.
Akýkoľvek problém v palivovom, kompresnom,
či zapaľovacom systéme môže mať za
následok horšie štartovanie a zlý výkon.
Sevisná tabuľka je dobrým vodítkom pre
postupnú kontrolu a odhalenie problému.
Ak je nutná oprava, vezmite Vaše ATV do
najbližšieho servisu. Servis má k dispozícii
potrebné nástroje a vybavenie rovnako aj
odborné
znalosti.
Používajte
výhradne
originálne diely a příslušenstvo. Neoriginálne
náhradne diely sú často horšej kvality.
Často je tak ich životnosť menšia a opravy tak
nakoniec častejšie a drahšie ako pri použití
originálnych dielov.
MOŽNÉ NEBEZPEČENSTVO Í
Fajčenie počas kontroly palivového systému.
Či zachádzanie s ohňom počas kontroly.
ČO SA MÔŽE STAŤ
Benzín sa môže vznietiť a spôsobiť ťažké
popáleniny.
AKO SA VYHNÚŤ NEBEZPEČENSTVU.
Pri kontrole nefajčite. Uistite sa, že v blízkosti
nie je oheň ani iskry. Dajte pozor i na ohrievače
vody a elektrické zariadenia v blízkosti
štvorkolky.
100
101
ČISTENIE A USKLADNENIE
Ⅳ Keď ste opláchnutím vodou odstránili
väčšinu nečistôt, umyte celý povruch
štvorkolky teplou vodou a roztokom jemného
umývacího prostriedku na báze mydiel. Pre
ťažko dostupné miesta použite umývaciu
hubku alebo kartáč s násadou.
Ⅴ Okamžite opláchnite stroj čistou vodou a
dôkladne vysušte všetky miesta, najlepšie
sacou utierkou či vhodným sacím uterákom.
Ⅵ Sedadlo ošetrite čističom a konzervantom
vinilových materiálov tak, aby povrch zostal
vláčny a nestrácal farebnosť.
Ⅶ Na všetky plastové a chromované povrchy
môžete použiť automobilové vosky.
Nepoužívajte kombinácie čistič + vosk.
Mnoho takýchto čističov obsahuje abrazivné
látky, ktoré môžu nenávratne
poškodiť/odrieť povrchovú farbu či chróm.
Po skončení čistenia naštartujte motor a
Niekoľko minút ho nechajte bežať na
voľnobeh.
ČISTENIE
Pokiaľ udržujete Vašu štvorkolku čistú, nielen
že zlepšíte jej vzhľad, ale tiež zlepšíte celkový
výkon a predĺžite životnosť celej štvorkolky i
jej jednotlivých súčastí.
Ⅰ Před čistením stroja:
a. Zakryte koniec výfuku, aby ste zabránili
vniknutiu vlhkosti. Použite plastový kryt,
tašku či gumovú zátku.
b. Uistite sa, že ako sviečka, tak aj všetky
zátky sú správne nasadené a dotiahnuté.
Ⅱ
Ⅲ
Pokiaľ je motor príliš znečistený olejom,
použite prostriedky k čisteniu motorov a
odmasťovače. Odmasťovač nanášajte
štetcom. Pozor: nenanášajte odmasťovač
na hriadely, osy a nápravy štvorkolky.
Odstráňte odmasťovač opláchnutím vodou,
rovnako opláchnutým odstráňte ostatné
nečistoty. Použite vždy len primeraný tlak
vody.
101
102
USKLADNENIE
Potrite všetky kovové časti konzervačným
olejom. Nepotierajte žiadne gumové časti.
7. Vyberte batériu a nabite ju.
Batériu skladujte v suchom prostredi a raz za
mesiac ju dobite. Batériu neskladujte v príliš
teplom či naopak v priliš studenom prostredí
( menej jako 0 °C (30 °F) a viac ako
30 °C (90 °F)).
Dlhodobé uskladnenie (viac ako 60 dní)
Vášho ATV bude vyžadovať niektoré
preventívne opatrenia, aby ATV zostala
zachovaná v dobrom stave a zabránila sa
časovému opotrebeniu apod. Vždy dôkladne
očistite ATV, potom postupujte nasledovne:
1. Vypustite celý palivový systém.
2. Vyberte sviečku.
Nalejte do otvoru sviečky cca 1 lyžicu oleja
SAE 10W40 alebo 20W40. Opäť naskrutkujte
sviečku späť. Zapojte späť fajku sviečky a
niekoľkokrát pretočte motor, aby sa olej
rozprestrel po celom valci.
3. Lubrikátorom namastite všetky ovládacie lanká
plynu, sytiča, bŕzd atď.
4. Podoprite rám, aby kolesá boli zdvihnuté nad
zemou
5. Cez koncovku výfuku pretiahnite plastový kryt a
zaistite. Toto zabráni vnikaniu vzdušnej vlhkosti
do výfuku.
6..Pokiaľ skladujete ATV vo vlhkom prostredí, či
v prostredí s väčším obsahom soli vo zduchu –
napr. pri mori,
102
103
Technické špecifikácie
Mastiff 500 ATV
MODEL
Rozmery:
Celková dĺžka :
2,085 mm
(82.0 in)
Celková šírka :
1,180 mm
(46.4 in)
Celková výška :
1,175 mm
(46.2 in)
Výška sedadla :
865mm
(34.0 in)
Základňa kolies:
1,300 mm
(51.1 in)
Minimálna svetelná výška:
260 mm
(10.2 in)
Minimálny otočný radius :
3,500mm
(137.7 in)
Základná hmotnosť:
S olejom a plnou nádržou:
355 Kg (782.6lb)
Motor :
Typ motoru :
vodou chladený 4 - dobý, SOHC
Usporiadanie valca:
S predným sklonom,jeden valec
Objem :
498.6 CC
Zdvihový pomer :
92.0×75.0 mm
Kompresný pomer:
10.2:1
Štartovanie
Elektrické
103
104
(3.6×2.9 in)
Mastiff 500 ATV
MODEL
Oleje :
Tlakový sprej
Motorový olej:
Type
Doporučené špecifikácie olejov
Množstvo:
Bez výmeny olejového filtra :
2.5L(2.64 US qt)
S výmenou olejového filtra
2.6L(2.75 US qt)
Prevodové oleje:
Typ :
Množstvo:
Periodicita výmeny :
SAE 80W/90 API GL-4 Hypoidní prevodový
0.33L
0.35 US qt)
Viď servisná tabuľka
104
105
MASTIFF 500 ATV
MODEL
Olej predného diferenciálu:
Typ
SAE 80W/90 API GL-4 Hypoidní olej
Množstvo:
0.33L 0.35 US qt)
Pravidelná výmena oleja
Viď servisná tabuľka
Vzduchový filter:
Suchý článok
Palivo:
Benzín
Typ
Natural 95
Objem nádrže
22.0 L (5.8 Gal)
Objem rezervy v nádrži
cca 4 L (1 Gal)
Karburátor:
Typ/množstvo
Výrobca
PD34 / 1
KEIHIN
Sviečka
Typ/výrobca
K6RTC
Medzera mdezi elektródami sviečky
0.6-0.7 mm (0.024-0.028 in)
Typ spojky:
Suchá, odstredivá, automatická
Prevod:
Primárny prevodový systém
V-belt remeň
105
106
MASTIFF 500 ATV
MODEL
Sekundárny prevodový systém
Prevodový systém
Kardan
Prevodovka
V-belt , remeň automat
Prevodové pomery
Ovládanie ľavou rukou
High , H
2.16:1
Low , L
3.69:1
Spiatočka
2.7:1
Rám:
Typ Rámu
Oceľový, trubkový rám
Úhol závleku
7°
Tažná guľa
R 50 mm, EU norma
Pneu:
Type
Bezdušové
Rozmery
Predné
AT25×8-12
Zadné
AT25×10-12
type
Duálna, hydraulická
ovládanie
Pravou rukou
type
Jeden brzdový kotúč
Brzdy:
Predná brzda
Zadná brzda
106
107
Mastiff 500 ATV
MODEL
ovládanie
Pravou nohou / brzda ľavou rukou, páka
Zavesenie/ tlmenie
Predné zavesenie
Dvojité A ramená
Zadné zavesenie
Dvojité A ramená
Tlmiče :
Predné tlmiče
Zadné tlmiče:
Špirálová pružina/olejový tlmič
Špirálová pružina/olejový tlmič
Pruženie kolies:
Pruženie predného kolesa:
124 mm (4.8 in)
Pruženie zadného kolesa
183 mm (7.2 in)
Elektrické špecifikácie:
Zapaľovanie
Generátor prúdu
DC. C.D.I.
A.C. magneto
TYP Batérie
Kapacita Batérie
12V 20Ah
TYP predného svetla:
Žiarovka, výkon × quantity:
Predné svetlo
12 V 35 W/35.0 W × 2
107
108
MASTIFF 500500 ATV
MODEL
Zadné svetlo/zadné brzdové svetlo
12 V 5 W/21.0 W × 2
Indikačné svetlá
Kontrolka Neutrál
LED × 1
Kontrolka stupňa High
LED × 1
Kontrolka stupňa LOW
LED × 1
Kontrolka spiatočky
LED × 1
Kontrolka teploty chladiacej kvapaliny
LED × 1
4WD-Lock drive kontrolka
LED × 1
Poistky
Batéria – poistka
30A
Spínacia skrinka – poistka
10A
Svetlá – poistka
20A
Power output poistka
10A
Vetrák – poistka
10A
108
109
Download

Návod na použitie XY MASTIFF 500 4x4