KARAR TARIHI
: 01/10/2014
KARAR NOSU
: 196
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler
Belediye Meclis Başkan V.Mustafa DEMİR 6.Dönem 28 .Birleşim 1.oturum meclis toplantısı açılışını
yaparak, meclis üyelerini saygı duruşuna davet etti. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı hep
birlikte okundu.
-KARAR1.Meclis üyelerinden Şükrü ÖZEK ,Ali TİFTİKÇİ, 01.10.2014 tarihli önergesinde İlçemizde
bulunan tarihi camilerin tespitinin yapılarak halkımıza tanıtımının yapılmasın meclise arz ederiz..
şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme
alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 23.Maddesi olarak belirlenen önergenin
KÜLTÜR VETURİZM KOMİSYONU’ na sevkine oybirliği ile karar verildi.
2.Meclis üyelerinden Şükrü ÖZEK ,Ali TİFTİKÇİ,Nuri FİDAN, Nurdan ÇOBAN 01.10.2014 tarihli
önergesinde İlçemizde bulunan eğitimcilerin sorunlarının araştırılması hususunun Gençlik Eğitim ve
Spor komisyonuna havalesini arz ederiz. Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu.Yapılan açık
oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 24.Maddesi
olarak belirlenen önergenin GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR KOMİSYONUNA sevkine oybirliği
ile karar verildi.
2.Meclis üyelerinden Recep ÖZ VE İhsan MUTLU 01.10.2014 tarihli önergesinde İlçemizde her
geçen gün gençlerimizin arasında artmakta olan madde bağımlığının önüne geçilebilmesi ve
gençlerimizin sosyal kültürel ve sportif alanlarda faaliyet ve meşguliyet göstermleri için çalışmaların
yapılması açıkça görülmektedir.Bundan dolayı ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine
destek olmaları amacıyla yeni yapılacak bütçede bu yardımlara yer verilmesi ve hassasiyet
gösterilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını saygı ile arz ederiz.Şeklindeki önerge Belediye
Meclisine okundu.Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde
eklenmesine Gündemin 25.Maddesi olarak belirlenen önergenin GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR
KOMİSYONUNA sevkine oybirliği ile karar verildi.
3-Meclis üyelerinden Meral KAYAN,Harun OLMUŞ 01.10.2014 tarihli önergesinde belediye
meclisine arz ederiz. Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Yapılan açık oylama neticesinde
gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 26.Maddesi olarak belirlenen
önergenin EMLAK İSTİMLAK YENİ YERLEŞİMLER VE ALT YAPI komisyonuna sevk
edilmesine karar verildi.
3-Meclis üyelerinden Recep ÖZ Ve İhsan MUTLU 01.10.2014 tarihli önergesinde, Çubuk ilçemiz
merkez mahallelerinde bulunan tüm muhtarlıklara ait muhtarlık binasının bulunmasına rağmen
ilçenin en kalabalık mahallenin birisi olan y.Selim Mahalle muhtarlığına ait muhtarlık binası
bulunmamaktadır.Kirada olduğu için muhtara ayrı bir külfet getirmektedir.Muhtarlığı bu külfetten
kurtarmak için Y.Selim Mahallesinde halkın rahatlıkla ulaşabileceği bir yer tespit edilerek muhtarlık
binası olarak tahsis için gerekli çalışmalar yapılması arz ederim.. Şeklindeki önerge Belediye
Meclisine okundu. Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde
eklenmesine Gündemin 27.Maddesi olarak belirlenen önergenin EMLAK İSTİMLAK YENİ
YERLEŞİMLER VE ALT YAPI komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.
4-Meclis üyelerinden Meral KAYAN,Harun OLMUŞ 01.10.2014 tarihli önergesinde;. Çubuk
ilçemizde seracılık yapan çiftçilerimizin sorunlarıyla ilgili bir araştırma yapılmasını belediye
meclisine arz ederiz. Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Yapılan açık oylama
neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 28.Maddesi olarak
belirlenen önergenin TARIM HAYVANCILIK VE AR-GE komisyonuna sevk edilmesine karar
verildi.
5-Meclis üyelerinden Ümüt Polat,Bilal EKEN,İsmail ÇELİK 01.10.2014 tarihli önergesinde.
Belediye personelimizin halkla iletişimini düzgün kurabilmesi için eğitim almaları hususunda arz
ederiz.Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Yapılan açık oylama neticesinde gündeme
alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 29.Maddesi olarak belirlenen önergenin
İNSAN HAKLARI VE TÜKETİCİYİ KORUMA komisyonuna sevk edilmesine karar verildi.
8-Meclis üyelerinden,Ahmet KESER ,Selman YURT’un 01.10.2014 tarihli önergesinde ;
İlçemizde yaşamakta olan vatandaşlarımızın sosyal yapısının veri tabanı oluşturulmasının
araştırılmasını arz ederiz.Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama
neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 30.Maddesi olarak
belirlenen önergenin SOSYAL İŞLER YAŞLILAR VE ENGELLİLER KOMİSYONU’ na
sevkine oybirliği ile karar verildi.
9-Meclis üyelerinden,Ahmet KESER ,Selman YURT’un 01.10.2014 tarihli önergesinde ;İlçemizde
yaşayan hane sakinlerinin evlerinde tadilat yaptıklarında çıkan inşaat atıklarının çöpe iletmelerinde
güçlük çektikleri tesbit edilmiştir.vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak için neler
yapılabileceğinin araştırılması .arz ederiz Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Konu
Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine
Gündemin 31.Maddesi olarak belirlenen önergenin SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYONU’ na
sevkine oybirliği ile karar verildi.
10- Meclis üyelerinden Alaattin BEZCİ ve Hüseyin KARACA ;01.10.2014 tarihli önergesinde
İlçemizde
halı
yıkama
faaliyeti
gösteren
esnaflarımız
sanayi
alanı
dışarısında
işyeri
açmamaktadırlar..Bu durum hem esnafın hem de vatandaşın mağduriyetine neden olmaktadır.Konun
incelenerek yeniden karar alınması hususunu arz ederim.Şeklindeki önerge
Belediye Meclisine
okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde
eklenmesine Gündemin 32.Maddesi olarak belirlenen başkanlık yazısının BAYINDIRLIK VE
İMAR KOMİSYONU’ na sevkine oybirliği ile karar verildi.
11- Meclis üyelerinden Recep ÖZ Ve İhsan MUTLU 01.10.2014 tarihli önergesinde İlçemizdeki
trafik yoğunluğu nedeniyle otopark sorunu bulunmaktadır.İlçe merkezindeki birçok cadde yapılan
çift taraflı parklarla tek yöne düşerek trafik akışını tehlikeye sokmaktadır.Park sorununun
halledilmesi için açık ve kapalı otopark sorunun çözülmesi için çalışmaların yapılmasını arz ederiz.
Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme
alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 33.Maddesi olarak belirlenen başkanlık
yazısının BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONU’ na sevkine oybirliği ile karar verildi.
Mustafa DEMİR
Meclis Başkan V.
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
GELDİĞİ SERVİS
KARARIN KONUSU
: 02/10/2014
: 197
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
: 2015 YILI PERFORMANS PROĞRAMININ GÖRÜŞÜLMESİ
Meclis Başkanı Dr.Tuncay ACEHAN
2.oturum toplantısını açtı.
Belediye
Meclisinin
6.dönem
28.birleşim
Gündemin 2.maddesi
-KARAR-
Belediyemizin 2015 yılı performans proğramına 5393 sayılı kanunun 41.maddesi hükümleri
doğrultusunda konu Meclise sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde başkanlık yazısında
belirtildiği üzere 2015 yılı Performans Proğramı geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 02/10/2014
: 198
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU : KİRALAMA
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 3.Maddesi
-KARARMülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Yeşil Çubuk parkı içerisinde
bulunan Halı saha ve sosyal tesisi,5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi ’Taşınmaz mal
alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir
taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan
fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak
tesisine karar vermek.’ Gereğince 2886 sayılı Devlet İhale kanununa göre 10 yıllığına kiralanması
hususu belediye meclisine sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde 10 yıllığına kiralanmasına MHP
ve BBP meclis üyeleri ret oyu kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
GELDİĞİ SERVİS
KARARIN KONUSU
: 02/10/2014
: 199
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
: İlçemiz Yazır Mah.390-391 ve 394 nolu plan değş.yapılması
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 4.Maddesi
İlçemiz Yazır Mahallesi yerleşik alan ve gelişme alanına ait 1/1000 ölçekli imar planları
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarih ve 907 sayılı kararı ile kısmen
onaylanmıştır. Onaylanan imar planı içerisinde konut-yol ve park alanı içerisinde kalan 390-391 ve
394 nolu parsellerde plan değişikliği yapılması ve 390 nolu parselin imara girmeyen kısmının imar
uygulaması içerisine alınması ile ilgili talebin Belediyemiz Meclisinde görüşülmesini arz ederim.
Şeklindeki başkanlık yazısı meclise sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde konu incelenmek üzere
BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNA sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 02/10/2014
: 200
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAŞKANLIK YAZISI
Gündemin 5.Maddesi
-KARAR-
İlçemiz Yazır Mahallesi yerleşik alan ve gelişme alanına ait 1/1000 ölçekli imar planları
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarih ve 907 sayılı kararı ile kısmen
onaylanmıştır. Onaylanan imar planı içerisinde yol ve park alanı içerisinde kalan 3220m2
yüzölçümlü 758 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili talebin Belediyemiz Meclisinde
görüşülmesini arz ederim.Şeklindeki başkanlık yazısı meclise sunuldu.Yapılan açık oylama
neticesinde konu incelenmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNA sevk edilmesine
oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
GELDİĞİ SERVİS
KARARIN KONUSU
ÖZÜ: BAŞKANLIK
: 02/10/2014
: 201
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
: İlçemiz Gümüşyayla mahallesinde kanatlı hayvancılık tesisi hk.
YAZISI
Gündemin 6.Maddesi
-KARARBelediyemiz tarafından 08/08/2014 tarih ve 169 sayılı Meclis Kararına istinaden İlçemiz
Gümüşyayla Mahallesinde kanatlı hayvancılık yapılmaması hususunda karar alınmıştır.
İlçemiz Gümüşyayla Mahallesinde bulunan tarla vasıflı, 289 nolu 11760m2 yüzölçümlü
parselde tavuk çiftliği yapılması ile ilgili talebin Belediyemiz Meclisinde görüşülmesini arz ederim.
Şeklindeki başkanlık yazısı meclise sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde konu incelenmek üzere
BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNA sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
GELDİĞİ SERVİS
ÖZÜ: BAŞKANLIK
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 02/10/2014
: 202
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAZISI
Gündemin 7.Maddesi
-KARAR-
İlçemiz Gökçedere Mahallesinde bulunan tarla vasıflı, 93 nolu 27250m2 yüzölçümlü
parselin, 1/1000 ölçekli imar planı kapsamı içerisine alınması ile ilgili talebin Belediyemiz
Meclisinde görüşülmesini arz ederim.Yapılan açık oylama neticesinde konu incelenmek üzere
BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNA sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
GELDİĞİ SERVİS
ÖZÜ: BAŞKANLIK
: 02/10/2014
: 203
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAZISI
Gündemin 8.Maddesi
-KARAR-
İlçemiz Ömercik Mahallesinde ahır ruhsatı verilmemesi ile ilgili Ömercik mahalle muhtarının
talebi üzerine, Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 18.09.2014 tarih ve 22703552/100 sayılı
yazısının Belediyemiz Meclisinde görüşülmesini arz ederim.Yapılan açık oylama neticesinde konu
incelenmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNA sevk edilmesine oy birliği ile
karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
GELDİĞİ SERVİS
ÖZÜ: BAŞKANLIK
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 02/10/2014
: 204
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAZISI
Gündemin 9.Maddesi
-KARARİlçemiz Y.Beyazıt Mahallesi 5055 Ada 13 ve 14 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli imar
planlarında plan değişikliği yapılması ile ilgili talebin Belediyemiz Meclisinde görüşülmesini arz
ederim.Yapılan açık oylama neticesinde konu incelenmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR
KOMİSYONUNA sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Yusuf KILIÇ
Meclis Katibi
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
: 08/10/2014
KARAR NOSU
: 205
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 10.Maddesi
-KARAR-s
Belediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz
Esenboağa Mahallesi 204 ada 11 numaralı parsel ve 205 ada 8 numaralı parsele ait plan değişikliği
talebine ilişkin konu Komisyonumuzca incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
Sınırlı Sorumlu Yeşil Ilgaz Konut Yapı Kooperatifi yetkilisi Abdulbaki GÜLER’in 25.07.2014
tarih ve 6544 kayıt numaralı dilekçesi ile; “Ankara İli Çubuk İlçesi Esenboğa Mahallesi 204 ada 11 parsel ve
205 ada 8 parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı tadilatını ekte
sunmaktayız, planların değerlendirilmesi için konunun Belediyemiz Meclisi tarafından görüşülerek gereğinin
yapılması…” şeklinde Başkanlığımızdan talepte bulunduğu,
İlk olarak, Esenboğa Mahallesi 204 ada 11 parsel ve 205 ada 11 parselin, eski Melikşah 326 ve 662
parsellere ait 1/1000 ölçekli mevzi imar planı sonucunda oluştuğu, söz konusu mevzi imar planının Esenboğa
Belediye Meclisinin 28.10.1998 tarih ve 60 sayılı kararı ile onaylandığı, bu plana göre imar durumunun; konut
kullanımlı, ayrık yapı nizamlı, ön bahçeden en az 5m, yan bahçeden ise en az 4m çekme mesafeli, 5 katlı,
0.40/2.00 TAKS/KAKS’lı olarak görüldüğü, bu imar durumuna istinaden 5’er katlı iki adet bloğun inşa
edildiği,Ardından, söz konusu mevzi imar planı kapsamındaki taşınmazların, Esenboğa Belediye Meclisinin
06.10.2003 tarih ve 17 sayılı kararı ile onanan Esenboğa İlave-Revizyon İmar Planı kapsamına alındığı ve
halen bu imar planı kapsamında olduğu, bu plana göre 204 ve 205 adanın; konut kullanımlı, ayrık yapı
nizamlı, ön bahçeden en az 5m, yan bahçeden en az 3m çekme mesafeli, 2 katlı, 0.20/0.40 TAKS/KAKS’lı
olarak görüldüğü,Özetle: eski mevzi imar planı yapılaşma koşullarının, mevcut ilave-revizyon imar planı ile
karşılaştırıldığında; yan bahçe mesafesinin 4 m’den 3 m’ye, kat sayısının 5 kattan 2 kata, TAKS/KAKS
değerinin 0.40/2.00’dan 0.20/0.40’a düşürüldüğü,
Yukarıda belirtilen dilekçenin ekinde sunulan 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde ise; 1998 yılında
onaylanan mevzi imar planı ve 5’er katlı iki adet blok dikkate alınarak, yan bahçe mesafesinin 3.5 m, kat
sayısının 5 kat, TAKS/KAKS değerinin 0.40/2.00 olarak işlendiği, planlama alanının güneybatısında ki 17
m genişliğindeki yolun, Melikşah Mahallesi Yerleşik ve Gelişme Alanına ait imar planına istinaden karşılıklı
1.5 m genişletilerek 20 m’ye çıkarılacağı öngörülerek 18.50 m olarak plana işlendiği belirlenmiştir.
Bu durumda; öneri plan değişikliğinde belirtilen KAKS değerinin 0.40 dan 2.00’a çıkarılmasının
emsal artışına ve dolayısıyla artan nüfusun karşısında mevcut imar planının, yeşil alan ile sosyal ve teknik
altyapı tesisleri bakımından yetersiz kalacağı öngörülerek, emsal artışı yapılmasının imar mevzuatı, şehircilik
ve planlama esasları bakımından uygun olmadığı, söz konusu öneri plan değişikliğinde yapılaşma koşullarının
Emsal (KAKS): 0.40, Yençok:18.00 m (5 Kat), yapı yaklaşma mesafelerinin tüm yönlerden 5’er metre olacak
şekilde tadil edilmesinin,Buna göre; İlçemiz Esenboğa Mahallesi 204 ada 11 numaralı parsele, 205 ada 8
numaralı parsele ve yakın çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, plan notları ve
plan açıklama raporlarının 5216 sayılı Yasanın 14.maddesine göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanlığı’na gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.Konunun, Belediye Meclisinde
görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.
Şeklindeki komisyon raporu Meclise sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde komisyon raporu
geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Bilal EKEN
Meclis Katip V.
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
: 08/10/2014
KARAR NOSU
: 206
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 11.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nde okunan ve komisyonumuza havale edilen İlçemiz Merkez Yedi
Mahalle Revizyon İmar Planı / Atatürk-Barbaros Mahallesi I.Etap (yaklaşık 78 ha) 1/1000
ölçekli Revizyon İmar Planının değerlendirilmesine ilişkin konu komisyonumuzca
incelenmiştir.Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
İlçemiz Merkez Yedi Mahalle Revizyon İmar Planı çalışmalarının çok geniş bir alanı
kapsadığı, bunun için imar planı yapılacak bu alanlardaki mahallelerin ayrı ayrı etaplara
dönüştürülerek çalışmaların devam ettirildiği, dolayısı ile imar planı çalışmalarının çalışma bittikçe
etaplar halinde meclis gündemine alınmasının uygun olacağı,
Çubuk İlave-Revizyon İmar Planı kapsamında yer alan, söz konusu 1/1000 ölçekli Revizyon
İmar Planı iş ve işlemleri tamamlanan, yaklaşık 78 hektarlık bir alanı kapsayan, Atatürk- Barbaros
Mahallesi I.Etapta,
-İlçemiz, mevcut planların 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları da dikkate alınarak
gözden geçirilmesi, çarpık yapılaşmanın engellenmesi tespit edilecek sorunlu bölgelerde dönüşüm
projeleri gibi açılımların yapılmasının sağlanması,
-İstihdam artıran yatırımlar ve ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi çalışmalarının yapılması
gerektiği,
-Bu işlemlerin yapılmasına yönelik; kent estetiği ve kent kimliği, kent vizyonuna ilişkin
çalışmaların yapılması, Çubuk Kent Merkezinin yeniden irdelenmesi, desteklenerek geliştirilmesi
için çalışmalar başlatılması vb. ana hedefler belirlenerek, 08.05.2009 tarih ve 2009/153 sayılı
Belediyemiz Meclis Kararı ile hükme bağlandığı görülmektedir.
Söz konusu 153 sayılı Belediyemiz Meclis Kararının bir etabı niteliğinde olan AtatürkBarbaros Mahallesi I.Etap Revizyon İmar Planı çalışmasında; 1/25000 ölçekli Başkent Ankara
Nazım İmar Planının, yapılaşmış parsellerin, önceki imar planlarının, altyapının (Yol, Kanalizasyon,
Doğalgaz), mevcut yol deseninin, gelişme eğilimlerinin, Çubuk Çayı’nın mümkün olduğunca göz
önünde bulundurulduğu,
İlçemiz Atatürk ve Barbaros Mahallesi kapsamında; kuzeyde Ayasofya Caddesi- Beyyeri
Caddesi- Sultan Ahmet Caddesi, doğuda Karagöl Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı- Alparslan
Türkeş Caddesi- Çubuk Çayı- Stad Caddesi, güneyde Sanayi Caddesi, batıda Adnan Menderes
Bulvarı- Bosna Hersek Caddesi ile sınırlandırılan yaklaşık 78 hektarlık alanda hazırlanan 1/1000
ölçekli Revizyon İmar Planı ile:
-Nitelikli bir yapılaşmanın gerçekleştirilmesi, güzel bir kent parçasının tasarlanması ve
tabandaki konut yoğunluğunun azaltılarak site tarzında yapılaşmanın gerçekleştirilebilmesi amacıyla
ortalama büyüklüğü 500 m² civarında olan mevcut parsellerin mümkün olduğunca bir araya
getirilmesi ve tevhid edilmesinin,
-İlçemiz için önemli olan Kuzey - güney doğrultusundaki yollardan; 17m genişliğindeki
Adnan Menderes Bulvarının 24m genişliğindeki Karagöl Caddesi ve 1/25000 ölçekli 2023
Başkent Ankara Nazım İmar Planı göz önünde bulundurularak ve Ankara Bulvarının
yükünün azaltılması öngörülerek 24 m’ye kadar genişletilmesi, 12 m genişliğindeki
Şh.Ahmet Aydoğan Caddesi’nin 15m’ye kadar genişletilmesi, 14.5m genişliğindeki Ayasofya
ve Kurbantepe Caddelerinin 14.5 m’den 20m’ye kadar genişletilmesi, 10m genişliğindeki
Kafkasya Sokak’ın 15m’ye kadar genişletilmesi ve diğer ara yollarının da mümkün
olduğunca buna göre kapatılması veya genişletilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasının
hedeflendiği görülmektedir.
Buna göre hazırlanan Atatürk-Barbaros Mahallesi I.Etap (78 ha) 1/1000 ölçekli Revizyon
İmar Planı plan notlarına, bölgede işlevini ve ömrünü yitirmiş, ihtiyaca cevap vermeyen mevcut
yapılaşmadan, günün koşullarına uygun, dayanıklı ve özgün bir yapılaşmaya dönüşümü teşvik etmek
amacıyla “Mimar Sinan, Ufuk, Damla ve Kafkasya Sokaktan cephe alan parsellerde inşa edilecek
yapılarda, +/- 0.00 kotu altında kalan ve iskan şartlarını sağlayan 1. ve 2. Bodrum kat alanları
inşaat emsaline dahil edilmeyecektir.”, “Yüzölçümü 1500 m² olan parsellerin planda belirtilen
emsal değeri 0.20 kadar artırılır.” şeklinde iki adet plan notunun eklenmesi ve öneri 1/5000 ölçekli
nazım imar planı ile plan notları, plan açıklama raporlarının, 5216 sayılı Kanununun 14.Maddesine
göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi, bu süreç içerisinde de; öneri
imar planı onama sınırı kapsamında, 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı ile uyumlu olan, 3194
sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uygulanmış olan ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılaşmaya
elverişli bölgelerde yürürlükte bulunan imar planına göre imar çapı, yol kotu, imar uygulaması, yapı
ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesine devam edilmesi Komisyonumuzca uygun
görülmüştür.Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca
düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu Meclise sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde
komisyon raporu geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Bilal EKEN
Meclis Katip V.
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
: 08/10/2014
KARAR NOSU
: 207
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
Gündemin 12.Maddesi
-KARAR-
Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile Komisyonumuza havale edilen Belediyemiz sınırları
içerisinde yer alan arazilerin vasıfları itibariyle (eğitim alanı, sanayi hayvancılık ve tarımsal alan vs.)
göre belirlenerek mülkiyet durumu ve ada, parsel, yüzölçümünün araştırılması konusu
Komisyonumuzca incelenmiş ve tablo halinde bu raporun ekinde sunulmuştur.
Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir Konu
hakkında Belediye Meclisine sunum yapılarak bilgi verildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Bilal EKEN
Meclis Katip V.
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
: 09/10/2014
KARAR NOSU
: 208
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÖZÜ:SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYON RAPORU
Gündemin 13.Maddesi
-KARAR01.09.2014 tarihli 174 sayılı Meclis kararı ile komisyonumuza sevki yapılan çöp poşeti
uygulaması ile ilgili konu komisyonumuzca araştırılmış olup aşağıdaki hususlar tesbit edilmiştir;
1- Çöplerin zamansız ve düzensiz kaldırımlara gelişi güzel bırakıldığı,
2- Çöplerin özensiz bir şekilde toplandığı bu nedenle çöplerden kalan artıkların çevre ve
görüntü kirliliği oluştuğu,
3- Çöpler alındıktan sonra kalan kirliliğin belirli sürelerde yıkanması her gün süpürülmesi,
4- Çöp poşetlerinden sokağa dökülen çöplerin cadde ve kaldırımlara yayıldığı genel bir
kirliliğe sebebiyet verdiği,
Sonuç olarak, çöp poşeti uygulaması devam edecek ise uygulamanın belediyemiz Zabıta ve
Temizlik İşleri Müdürlükleri tarafından gözden geçirilip gerekli tedbir ve ikazların hayata geçirerek
bahsedilen sorunların asgari seviyeye indirilmesi komisyonumuzca tespit edilip gereğinin yapılması
uygun görülmüştür.
Belediye meclisine arz ederim. Şeklindeki komisyon raporu meclise sunuldu.Yapılan açık
oylama neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Bilal EKEN
Meclis Katip V.
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
: 09/10/2014
KARAR NOSU
: 209
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÖZÜ: SOSYAL İŞLER VE YAŞLILAR ENGLKOMİSYON RAPORU
Gündemin 14.Maddesi
-KARAR01.09.2014 tarih 174 sayılı meclis kararı ile komisyonumuzca sevki yapılan engellilere yönelik
hizmetler konusu incelenmiş olup, İlçemizde yaşayan engellilerimizin aile ve sosyal politikalar
bakanlığı ve Ankara Büyükşehir belediyemizin birçok hizmet ve yardımlarından yararlandıkları
tespit edilmiştir. Ancak engellilerimizin bir kısmının bu hizmetlerden haberdar olmadıkları
görülmüştür. Engellilerimizin ihtiyaçlarının birçoğunu karşılayan sosyal hizmetler ve yardımlar,
ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ
1-Sosyal hizmetler
2-psikolojik destek hizmetleri
3-Sağlık hizmetleri
4-Sosyal ve Kültürel etkinlikler
5-Acil yardım hizmetleri
6-Temizlik ve Bakım Hizmetleri
7-Her türlü ev işi tamiratı
8-Ekonomik destek hizmetleri
9-Engelli Ankara kartı
10-Refakatçi engelli Ankara kartı
11- Rehberlik refakat ve danışmanlık hizmetleri
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
1-Evde engelli bakım hizmetleri
2-Rehabilitasyon merkezleri(Tüm engellilere ücretsiz)
3-İhtiyaç sahibi engellilere özel rehabilitasyon merkezlerinde ücretsiz bakım hizmetleri vb
konusunda belediyemiz bünyesinde bilgilendirme çalışması yapılması komisyonumuzca uygun
görülmüştür. Belediye Meclisine Arz Ederiz. Şeklindeki komisyon raporu meclise sunuldu.Yapılan
açık oylama neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Bilal EKEN
Meclis Katip V.
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
: 09/10/2014
KARAR NOSU
: 210
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÖZÜ: SOSYAL İŞLER VE YAŞLILAR ENGL.KOMİSYON RAPORU
Gündemin 14.Maddesi
-KARARBelediye Meclisi’nin 01.09.2014 tarih 174 sayılı kararı ile komisyonumuza sevki yapılan, ilçe
merkezdeki camilerimizde engelli rampası hususundaki konu incelenmiş olup;ilçemizde 38 adet
merkez camii tesbit edilmiştir.Bunların 2 tanesinde engelli rampası 1 tanesinde asansör sistemi
bulunmaktadır.Rampası olan camilerimiz Camii Kebir ve Hafız Ömer Camiidir.Mevlana camiinde
de asansör bulunmaktadır.
Aşağıda zikredilen camilerimiz
1.Barbaros mah. 2.belediye Mescidi 3.Buzlu Camii 4.Bahçeli Camii 5.Cemal Şişman Camii
6.Ehlibeyt Camii 7.Esentepe Camii 8.Fatih Camii 9.Fatih Sultan Mehmet Camii 10.Güzergah camii
11.Hasan Bostan Camii 12.Hz.Ali Camii 13.Hz.Osman Camii 14.İhlas Camii 15.Karşıyaka Camii
16.Kuba Camii 17.Mescidi Aksa Camii 18.Nur Muhammed Camii 19.Osmanlı Camii 20.Ömürdede
Camii 21.Paşazade Camii 22.Samurkent Sanayi 23.sanayi camii 24.Selimiye camii 25.Süleymaniye
Camii 26.Tekke Camii 27.Tevhid Camii 28.TOKİ Camii 29.Üniversite Camii 30.Veli Dede Camii
31.Yeni Camii 32.Yeşil Camii 33.Y.Beyazıt Camii 34.Y.Beyazıt Mah. Hz.Ebubekir Camii 35.Yunus
Emre Camii bu camilerimizden uygun olanlarına engelli rampasının yapılması Belediyemiz
imkanları dahilinde komisyonumuz uygun görülmüştür.
Belediye meclisine arz olunur. Şeklindeki komisyon raporu meclise sunuldu.Yapılan açık
oylama neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Bilal EKEN
Meclis Katip V.
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
: 09/10/2014
KARAR NOSU
: 211
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÖZÜ: EMLAK İSTİMLAK YENİ YRL KOMİSYON RAPORU
Gündemin 16.Maddesi
-KARAR-
Çubuk İlçemizde camili mahallesinin sorunlarının araştırılmasıyla ilgili önerge
komisyonumuzda görüşülmüş olup, camili mahallemizin en önemli sorunu ilçeyle mahalle
arasındaki yolun bozuk olduğu, mahallerimizin alt yapısının olmadığı suyla ilgili sıkıntının kısmen
çözüldüğü tespit edilmiştir. Camili mahallesinin sorunlarının çözülmesi hususunda gerekli
çalışmaların yapılması komisyonumuzda görüşülmüş olup belediye meclisine arz ederiz.Şeklindeki
komisyon raporu meclise sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile
kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Bilal EKEN
Meclis Katip V.
KARAR TARIHI
: 09/10/2014
KARAR NOSU
: 212
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÖZÜ: KOMİSYON RAPORU
Gündemin 17.Maddesi
-KARAR-
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
01.09.2014 tarihli önergesinde; Çubuk ilçemizde sebze ve meyve üretimi yapan
yetiştiricilerimizin organik tarımla ilgili neler yapılabilir. Bu konuyla ilgili komisyonumuza havale
edilen önerge görüşülmüş olup; üreticilerimize organik tarımla ilgili belediyemizle işbirliği yapılarak
eğitici seminerler verilmesi ve hibrit tohum yerine doğal tohum ekilmesi önerilmeli bu konuyla ilgili
belediyemizin kurumlarla ve özellikle üniversitelerle protokol yaparak destek alınmasıyla ilgili bir
çalışma yapılması komisyonumuzda uygun görülmüştür. Belediye Meclisine arz ederiz. Şeklindeki
komisyon raporu meclise sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile
kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Bilal EKEN
Meclis Katip V.
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
: 09/10/2014
KARAR NOSU
: 213
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÖZÜ:GENÇLİK, SPOR VE EĞİTİM KOMİSYON RAPORU
Gündemin 18.Maddesi
-KARARÜlkemizde eğitim sistemini Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu ve diğer
bazı yasa maddeleri düzenlemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, mevcut idari yönetim yapısıyla ve
eğitim anlayışıyla birçok sorunun kaynağı olmakta ve kaliteli bir eğitim maalesef
başarılamamaktadır.
Özel eğitim kurumları olmakla birlikte bunlarda devletin kontrolünde ve genel olarak devletin
belirlediği şekilde eğitim vermekte, toplu yaşam tarzı ve sanayileşme ile herkesin ulaşmasının
mümkün olduğu zorunlu eğitim sistemi toplumun isteklerine duyarsız hemen hemen her yüzüyle
otoriter mahiyettedir.
Bu yazıyla zorunlu eğitim sistemi, çocukları nesneleştiren; bilinç sahibi, sorumlu, üretken
insanlar değil, belirli bir bilinçle yetişmiş insanlar hedeflemektedir.
MEB, çok büyük bir yapıya ve merkezden yönetime sahip olması dolayısıyla da bir çok sorun
yaşanmaktadır. İlçemizde derslik sayısı, bina bakım ve onarımları ile müştemilatları konusunda ciddi
iyileştirmeler yapılmış fakat okulların çoğunda öğrencilerimiz için yeterince bahçe
bulunmamaktadır. Ülke genelinde olduğu gibi son dönemde idari anlamda okulların sıkıntıları
bulunmakta, bazı okullarda öğretmenlerin sık değişmesi başka bir sorunu oluşturmaktadır. Zorunlu
eğitim öğrenci kalitesinin düşmesine de sebep olmaktadır. Okul çevrelerinde güvenlik önlemlerinin
artırılması, çocukların dışarıdan gelecek tehlikelerden korunması önem taşımaktadır.
Bütün olumsuzluklara rağmen ilçemizde bulunan tüm eğitim kurumlarının özellikle mesleki
eğitim veren okullarımızın, halk eğitim merkezimizin, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlarla
birlikte bu sorunların en azından yerel olanlarının çözülmesi mümkündür.
Belediye Meclisine arz olunur. Şeklindeki komisyon raporu meclise sunuldu. Yapılan açık
oylama neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Bilal EKEN
Meclis Katip V.
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
: 09/10/2014
KARAR NOSU
: 214
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÖZÜ:KÜLTÜR VE TURİZM KOMİSYON RAPORU
Gündemin 19.Maddesi
-KARARBelediye Meclisince Komisyonumuza havale edilen 01/09/2014 tarihli ve 174 karar nolu
önerge komisyonumuzca görüşüldü;Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza yönlendirilen
‘İlçemizde bulunan bayanların ilçemiz kültür ve turizmine katkıda bulunabilmeleri için yöresel
ürünlerin ve el işleri satışının yapılabileceği mekanların sağlanmasının araştırılması’’ konulu
önergede Yapılan araştırmalar neticesinde Türkiye’de 12. 2 milyon ev kadını olduğu ve bu kadınların büyük
kısmının ya hiç çalışmadığı ya da geçici işlerde çalıştığı görüldü. Ev kadınlarının ev ekonomisine katkıda
bulunabilmeleri için kadınlara destek olan birçok belediyenin olduğu görüldü. Kastamonu Belediyesi Hanım
eller pazarı, Üsküdar Belediyesi Hanım eller pazarı, Osmaniye Belediyesi Mutlu kadın El emeği pazarı,
Aliağa Belediyesi El işi pazarı, vs. Bunların dışında kadın emeğini değerlendirme vakfı da kadınların
ürettiklerini satması konusunda yardımcı oluyor. Kadın emeğini değerlendirme vakfı gibi birçok vakıf
Türkiye’nin her yerinden belediyelere ve destek talep eden kadın gruplarına eğitim, danışmanlık desteği
sağlıyor. Hanımların evde yaptıkları ev işlerini değerlendirmelerine yardımcı olmak, başka işlerde çalışmayan
bayanlara iş sahası açmak için kadınların sorunları ve statüsü genel müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları, Belediyeler, İş kur gibi kurumlardan destek alınması komisyonumuzca
uygun görülmüştür.
Belediye Meclisine arz olunur.Şeklindeki komisyon raporu meclise sunuldu. Yapılan açık
oylama neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Bilal EKEN
Meclis Katip V.
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
: 09/10/2014
KARAR NOSU
: 215
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÖZÜ:ESNAF SANATKARLAR VE TARİFELER KOMİSYON RAPORU
Gündemin 20.Maddesi
-KARAR01.09.2014 Tarihli önergemizde belirtilen konu komisyonumuzca değerlendirilmiş olup,
Çubuk muhtelif esnaf ve sanatkârlar odası ziyareti edilerek, esnafımızın görüşlerine başvurulmuş
olup, belediyemizden talepleri şunlardır.
1- İlçemize ziyarete gelen misafirler için merkezlere yakın caddelerde 20 dakika kadar park
edilebileceği cepler yapılması.,
2- İlçemizde turizm için mesire alanlarının çoğaltılıp yöresel ürünlerin sergi ve satışı devamlı yapılan
bir sokak ve dükkânların yapılması.
3- İlçemizde belediye tarafından çıkartılan haftalık bir gazete çıkmalı insanların ve esnafımızın
açıkça bu gazetede görüş taleplerini söylemeleri iletişime önem verilmeli.
4-Büyük marketlerin açılmasına sınırlama getirilmeli ruhsatların zorlaştırılarak araç parkı olmayan
yerlere ruhsat verilmemesi.
5- Kararlar alınırken konularla ilgili kurumların esnafın görüşleri alınarak en iyisine karar verilmeli.
6- İlçemize komşu il ve ilçelere bağlantı yolların yapılması bununla ilgili çalışmaları başlatılması.
7-İlçemizde yapılan festivalimizin tanıtımı daha iyi şekilde yapılmalı tanıtımlara devam edilmeli
8-Kent konseyinin çalışır hale getirilip görüşleri alınmalı şeklinde belirtildi.
Komisyon olarak çalışmalarımız devam ettiğinden konumuzun tekrar komisyona sevk edilmesi
hususunda,
Belediye Meclisine arz ederiz.Şeklindeki komisyon raporu meclise sunuldu. Yapılan açık
oylama neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Bilal EKEN
Meclis Katip V.
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
: 09/10/2014
KARAR NOSU
: 216
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÖZÜ: İNSANHAKLARI VETÜKETİCİYİ KORUMA KOMİSYON RAPORU
Gündemin 21.Maddesi
-KARAR01.09.2014 Tarihli önergemizde ilçemizde seyyar satıcılar tarafından satılan ürünlerin
hijyen ve sağlık açısından uygunluğun komisyonumuzca araştırılmış olup, seyyar satıcıların okul
ürünlerinde ve caddelerde satış yapmalarının hijyen ve insan sağlığına verdiği zararlar açısından
uygun olmadığı bu konuyla ilgili belediyemiz birimlerinin gerekli çalışmalar ve denetimlerin
yapılması komisyonumuzda uygun görülmüştür Belediye meclisine arz ederiz.Şeklindeki komisyon
raporu meclise sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Bilal EKEN
Meclis Katip V.
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
GELDİĞİ SERVİS
KARARIN KONUSU
: 10/10/2014
: 217
: BAŞKANLIK YAZISI
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2015 Yılı Gelir Bütçesinin görüşülmesi
Meclis Başkanı Dr.Tucay ACEHAN 6.Dönem 31.birleşim 1.oturum meclis toplantı açılışını yaparak gündem maddelerinin
görüşülmesine geçildi.
Gündemin 22.Maddesİ
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ
GELİRİN
KODU
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
AÇIKLAMA
II III IV
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
9
9
9
9
9
9
9
9
2
2
2
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
51
52
53
54
51
52
51
52
53
51
53
54
55
56
57
58
59
60
99
9
9 99
1
1 1
Vergi Gelirleri
Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler
Mülkiyet Uzerinden Alinan Diger Vergiler
Bina Vergisi
Arsa Vergisi
Arazi Vergisi
Çevre Temizlik Vergisi
Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri
Ozel Tüketim Vergisi
Haberlesme Vergisi
Elektrik ve Havagazi Tüketim Vergisi
Dahilde Alinan Diger Mal ve Hizmet Vergileri
Eglence Vergisi
Yangin Sigortasi Vergisi
Ilan ve Reklam Vergisi
Harclar
Diger Harclar
Bina Insaat Harci
Isgal Harci
Isyeri Acma Izni Harci
Kaynak Sulari Harci
Olcü ve Tarti Aletleri Muayene Harci
Tatil Günlerinde Çalisma Ruhsati Harci
Tellallik Harci
Toptanci Hali Resmi
Yapi Kullanma Izni Harci
Diger Harclar
Baska Yerde Siniflandirilmayan Vergiler
Baska Yerde Siniflandirilmayan Diger Vergiler
Baska Yerde Siniflandirilmayan Diger Vergiler
Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Mal ve Hizmet Satis Gelirleri
Mal Satis Gelirleri
2015 YILI
GELİR TAHMİNİ
13.632.650,00
7.138.700,00
7.138.700,00
3.588.169,00
2.550.950,00
465.850,00
533.731,00
2.107.850,00
1.530.650,00
199.650,00
1.331.000,00
577.200,00
211.200,00
66.000,00
300.000,00
4.376.100,00
4.376.100,00
931.700,00
532.400,00
200.000,00
1.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
1.000,00
500.000,00
2.000.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.230.000,00
1.106.000,00
1.006.000,00
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
2
2
2
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
9
1
1
1
1
1
1
1 Sartname, Basili Evrak, Form Satis Gelirleri
4 Diger Degerli Kagit Bedelleri
99 Diger Mal Satis Gelirleri
Hizmet Gelirleri
59 Ulastirma Hizmetlerine Iliskin Gelirler
99 Diger hizmet gelirleri
Mallarin kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri
Mallarin kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri
99 Mallarin kullanma veya faaliyette bulunma iznine iliskin diger gelirler
Kurumlar Hasilati
Mahalli Idareler Kurumlar Hasilati
51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati
52 Dogalgaz Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati
53 Egitim Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati
54 Ekonomik Hizmetlere Iliskin Kurumlar Hasilati
55 Kültürel Hizmetlere Iliskin Kurumlar Hasilati
56 Saglik Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati
57 Sosyal Hizmetlere Iliskin Kurumlar Hasilati
58 Su Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati
59 Ulastirma Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati
60 Tarimsal Hizmetlere Iliskin Kurumlar Hasilati
Diger Kurumlar Hasilati
99 Diger Kurumlar Hasilati
Kurumlar Karlari
Mahalli Idareler
51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari
52 Dogalgaz Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari
53 Egitim Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari
54 Ekonomik Hizmetlere Iliskin Kurumlarin Karlari
55 Kültürel Hizmetlere Iliskin Kurumlarin Karlari
56 Saglik Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari
57 Sosyal Hizmetlere Iliskin Kurumlarin Karlari
58 Su Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari
59 Ulastirma Hizmetlerine Iliskin Kurumlarin Karlari
60 Tarimsal Hizmetlere Iliskin Kurumlarin Karlari
Diger kurumlar karlari
99 Diger kurumlar karlari
Kira Gelirleri
Tasinmaz Kiralari
1 Lojman Kira Gelirleri
2 Ecrimisil Gelirleri
3 Sosyal Tesis Kira Gelirleri
4 Spor Tesisi Kira Gelirleri
5 Kültür Amacli Tesis Kira Gelirleri
1.000.000,00
1.000,00
5.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
290.000,00
190.000,00
20.000,00
1.000,00
10.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
100.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
100.000,00
100.000,00
11.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
803.000,00
802.000,00
1.000,00
1.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
9
9
9
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1 99 Diger Tasinmaz Kira Gelirleri
2
Tasinir Kiralari
2 1 Tasinir Kira Gelirleri
Diger Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
9
Diger Gelirler
9 99 Diger Çesitli Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler
Yurt Disindan Alinan Bagis ve Yardimlar
1
Cari
1 1 AB den Alinan Bagis ve Yardimlar
1 2 Dünya Bankasindan Alinan Bagis ve Yardimlar
1 99 Yurtdisindan Alinan Diger Bagis ve Yardimlar
2
Sermaye
2 1 AB den Alinan Bagis ve Yardimlar
2 2 Dünya Bankasindan Alinan Bagis ve Yardimlar
Merkez Bankasindaki 34 No lu NATO hesabindan Hazineye devrolunacak
2 3 miktar
Merkezi Yonetim Bütcesine Dahil Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar
1
Cari
1 1 Hazine yardimi
1 99 Cari nitelikli diger isler icin genel bütceden alinan
2
Sermaye
2 1 Hazine yardimi
2 51 Alt yapi hizmetleri icin genel bütceden alinan
2 52 Egitim hizmetleri icin genel bütceden alinan
2 99 Sermaye nitelikli diger isler icin genel bütceden alinan
Diger Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar
1
Cari
1 1 Sosyal Güvenlik Kurumlarindan Alinan Bagis ve Yardimlar
1 2 Mahalli Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar
1 3 Digerlerinden Alinan Bagis ve Yardimlar
2
Sermaye
2 1 Sosyal Güvenlik Kurumlarindan Alinan Bagis ve Yardimlar
2 2 Mahalli Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar
2 3 Digerlerinden Alinan Bagis ve Yardimlar
Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim ve Bagislar
1
Cari
1 1 Kurumlardan alinan Bagis ve Yadimlar
1 2 Kisilerden alinan Bagis ve Yadimlar
2
Sermaye
2 1 Kurumlardan alinan Bagis ve Yadimlar
2 2 Kisilerden alinan Bagis ve Yadimlar
Proje Yardimlari
1
Cari
500.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
864.300,00
28.900,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
3.900,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
7.800,00
2.600,00
1.300,00
1.300,00
5.200,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
6.600,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.600,00
1.300,00
1.300,00
1.000,00
212.000,00
201.000,00
1.000,00
200.000,00
11.000,00
1.000,00
10.000,00
609.000,00
4.000,00
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
5
9
1
2
3
4
5
9
9
9 3
2
2
2
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
8
8
8
8
8
8
9
9
51
52
51
52
53
99
1
3
5
6
27
99
51
52
53
54
99
99
2
2 99
4
4 1
Genel Bütceli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari
Ozel Bütceli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari
Mahalli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari
Digerlerinden Alinan Proje Yardimlari
Sermaye
Genel Bütceli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari
Ozel Bütceli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alinan Proje Yardimlari
Sosyal Güvenlik Kurumlarindan Alinan Proje Yardimlari
Mahalli Idarelerden Alinan Proje Yardimlari
Digerlerinden Alinan Proje Yardimlari
Diger Gelirler
Faiz Gelirleri
Diger Faizler
Mevduat Faizleri
Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar
Vergi ve Harc Gelirlerinden Alinan Paylar
Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar
Çevre Temizlik Vergisinden Alinan Paylar
Kamu Harcamalarina Katilma Paylari
Kanalizasyon Harcamalarina Katilma Payi
Su Tesisleri Harcamalarina Katilma Payi
Yol Harcamalarina Katilma Payi
Diger Harcamalara Katilma Paylari
Genel Bütceli Idarelere Ait Paylar
Ozel Bütceli Idarelerden Alinan Paylar
Mahalli Idarelerden Alinan Paylar
Fonlardan Aktarmalar
Tasfiye Edilen Fon Gelirleri
Yerli ve Yabancı Filim Gösterilerinden Alınan Pay
Digerlerinden Alinan Paylar
Mahalli Idarelere Ait Paylar
Maden Isletmelerinden Alinan Paylar
Müze Giris Ucretlerinden Alinan Paylar
Ortak Altyapi Hizmetleri Icin Diger Kurumlar Tarafindan Paylar
Otopark Gelirlerinden Ilce ve Ilk Kademe Belediyeleri Paylari
Mahalli Idarelere Ait Diger Paylar
Diger Paylar
Diger Paylar
Para Cezalari
Idari Para Cezalari
Diger Idari Para Cezalari
Vergi Cezalari
Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme Zamlari
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
605.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
600.000,00
1.000,00
15.269.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
13.834.000,00
10.500.000,00
10.000.000,00
500.000,00
310.000,00
50.000,00
10.000,00
200.000,00
50.000,00
19.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
10.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.153.000,00
500.000,00
500.000,00
203.000,00
200.000,00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
9
9
9
9
3
3
3
3
3
3
9
9
9
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
9
9
1
1
2
2
3
3
9
9
1
1 2
1 2
2 Vergi Barisi TEFE Tutari
3 Vergi Barisi Gec Odeme Zammi
99 Diger Vergi Cezalari
Diger Para Cezalari
2 Zamaninda Odenmeyen Ucret Gelirlerinden Alinacak Gecikme Zamlari
99 Yukarida Tanimlanmayan Diger Para Cezalari
Diger Çesitli Gelirler
Diger Çesitli Gelirler
1 Irat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
2 Irat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller
6 Kisilerden Alacaklar
99 Yukarida Tanimlanmayan Diger Çesitli Gelirler
Sermaye Gelirleri
Tasinmaz Satis Gelirleri
Lojman Satis Gelirleri
1 Lojman Satis Gelirleri
Sosyal Tesis Satis Gelirleri
1 Sosyal Tesis Satis Gelirleri
Diger Bina Satis Gelirleri
1 Diger Bina Satis Gelirleri
Arazi Satisi
1 Arazi Satisi
Arsa Satisi
1 Arsa Satisi
Diger Tasinmaz Satis Gelirleri
99 Diger Çesitli Tasinmaz Satis Gelirleri
Tasinir Satis Gelirleri
Tasinir Satis Gelirleri
1 Tasinir Satis Gelirleri
Tasit Satis Gelirleri
1 Tasit Satis Gelirleri
Stok Satis Gelirleri
1 Stok Satis Gelirleri
Diger Tasinir Satis Gelirleri
99 Diger Çesitli Tasinir Satis Gelirleri
Red ve Iadeler (-)
Vergi Gelirleri
Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler
9 Mülkiyet Uzerinden Alinan Diger Vergiler
1.000,00
1.000,00
1.000,00
450.000,00
400.000,00
50.000,00
262.000,00
262.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
250.000,00
3.070.600,00
3.017.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
13.000,00
13.000,00
53.600,00
50.000,00
50.000,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.000,00
1.000,00
66.550,00
66.550,00
66.550,00
66.550,00
Belediyemize ait 2015 yılı Gelir bütçe tasarısı belediye meclisinin görüşlerine açıldı .Görüşmeler neticesinde yukarıdaki ödenek teklifleri
madde madde okunarak oylamaya sunuldu .Yapılan açık oylama neticesinde gelir bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliği ile kabul
edildi.. Gider bütçesinin müdürlük olarak görüşülmesine geçildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Bilal EKEN
Meclis Katip V.
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
: 10/10/2014
: 218
: BAŞKANLIK YAZISI
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
GELDİĞİ SERVİS
KARARIN KONUSU
ÖZÜ: 2015 Yıl Gider Bütçesinin görüşülmesi
Gündemin 22.Maddesi
ÖDENEK CETVELİ - A
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN
ANS
TİPİ
I II III IV I II III IV I
46
6
12
2
1
EKONO
MİK
SINIF
LANDI
RMAYA
I
II
1
1
0
5
1
1
2
3
4
2
1
3
3
2
3
4
5
6
7
4
1
3
9
0
AÇIKLAMA
BELEDIYE
ANKARA
CUBUK BELEDIYESI
OZEL KALEM
GENEL KAMU HIZMETLERI
Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali isler Disisleri
Hizmet
Yasama ve yurutme organlari hizmetleri
Yasama ve yurutme organlari hizmetleri
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
GECICI PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI
MEMURLAR
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM
GI
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL KAMU HIZMETLERI
Genel Hizmetler
Diger genel hizmetler
Diger genel hizmetler
2015 YILI
ÖDENEK
TEKLİFİ
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
531.021,00
531.021,00
531.021,00
531.021,00
531.021,00
531.021,00
203.001,00
159.000,00
5.000,00
38.001,00
1.000,00
26.001,00
17.001,00
9.000,00
302.019,00
26.007,00
7.000,00
2.003,00
17.006,00
250.000,00
3,00
9.600.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00
: 10/10/2014
: 218
: BAŞKANLIK YAZISI
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
GELDİĞİ SERVİS
KARARIN KONUSU
ÖZÜ: 2015 Yıl Gider Bütçesinin görüşülmesi
Gündemin 22.Maddesi
5
1
1
2
3
4
2
1
3
3
2
3
4
5
7
8
9
6
1
3
5
6
9
6
9
9
0
5
1
1
3
2
1
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
GECICI PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
GIDERLERI
MEMURLAR
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE
ONARIM GI
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
SERMAYE GIDERLERI
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRI MADDI HAK ALIMLARI
GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI
MENKUL MALLARIN BUYUK ONARIM GIDERLERI
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI
Siniflandirmaya Girmeyen Iskan ve Toplum Refahi
Hizmetleri
Siniflandirmaya girmeyen iskan ve toplum refahi
hizmetleri
Siniflandirmaya girmeyen iskan ve toplum refahi
hizmetleri
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
ISCILER
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
GIDERLERI
MEMURLAR
9.600.000,00
1.305.003,00
445.001,00
10.000,00
820.002,00
30.000,00
220.000,00
30.000,00
190.000,00
7.601.010,00
3.723.004,00
15.000,00
15.000,00
2.591.502,00
1.064.501,00
192.000,00
3,00
473.987,00
259.504,00
60.000,00
114.483,00
40.000,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
140.070,00
140.010,00
60,00
20.500,00
20.000,00
3 ISCILER
500,00
: 10/10/2014
: 218
: BAŞKANLIK YAZISI
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
GELDİĞİ SERVİS
KARARIN KONUSU
ÖZÜ: 2015 Yıl Gider Bütçesinin görüşülmesi
Gündemin 22.Maddesi
3
2
3
4
5
7
8
9
6
1
2
4
18
1
1
1
0
5
1
1
2
3
4
2
1
3
3
2
3
5
19
8
2
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM
GI
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
SERMAYE GIDERLERI
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI
GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI
YAZI ISLERI
GENEL KAMU HIZMETLERI
Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali isler Disisleri
Hizmet
Yasama ve yurutme organlari hizmetleri
Yasama ve yurutme organlari hizmetleri
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
GECICI PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
GIDERLERI
MEMURLAR
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
HIZMET ALIMLARI
KULTUR VE SOSYAL ISLER MUDURLUGU
DINLENME KULTUR VE DIN HIZMETLERI
Kultur hizmetleri
207.710,00
1.500,00
3.000,00
22.000,00
172.210,00
5.000,00
1.000,00
3.000,00
1.720,00
100,00
10,00
1.610,00
251.600,00
251.600,00
251.600,00
251.600,00
251.600,00
251.600,00
200.700,00
183.100,00
15.000,00
600,00
2.000,00
28.200,00
28.000,00
200,00
22.700,00
5.100,00
2.000,00
15.600,00
1.273.000,00
1.273.000,00
1.273.000,00
KARAR NOSU
: 218
GELDİĞİ SERVİS
: BAŞKANLIK YAZISI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2015 Yıl Gider Bütçesinin görüşülmesi
Gündemin 22.Maddesi
0
0
5
1
1
2
3
4
2
3
5
6
22
5
1
0
0
5
1
2
3
Kultur hizmetleri
Kultur hizmetleri
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
GECICI PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI
1 MEMURLAR
3 ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3 YOLLUKLAR
4 GOREV GIDERLERI
5 HIZMET ALIMLARI
6 TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI
8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
9 TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
CARI TRANSFERLER
4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
SERMAYE GIDERLERI
1 MAMUL MAL ALIMLARI
TEMIZLIK ISLERI MUDURLUGU
CEVRE KORUMA HIZMETLERI
Atik Yonetimi Hizmetleri
Atik yonetimi hizmetleri
Atik yonetimi hizmetleri
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
1 MEMURLAR
3 ISCILER
4 GECICI PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
GIDERLERI
1 MEMURLAR
3 ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
1.273.000,00
1.273.000,00
1.273.000,00
322.004,00
220.001,00
2,00
100.001,00
2.000,00
53.500,00
33.000,00
20.500,00
782.393,00
130.007,00
15.000,00
100.000,00
136.005,00
400.000,00
1.000,00
381,00
90.103,00
90.103,00
25.000,00
25.000,00
3.405.044,00
3.405.044,00
3.405.044,00
3.405.044,00
3.405.044,00
3.405.044,00
489.002,00
69.001,00
419.001,00
1.000,00
115.001,00
33.001,00
82.000,00
2.799.037,00
529.007,00
3 YOLLUKLAR
4 GOREV GIDERLERI
3.001,00
9.002,00
KARAR NOSU
: 218
GELDİĞİ SERVİS
: BAŞKANLIK YAZISI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2015 Yıl Gider Bütçesinin görüşülmesi
Gündemin 22.Maddesi
6
31
1
1
1
0
5
1
2
3
5
32
4
5
1
0
5
5 HIZMET ALIMLARI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM
7 GI
8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
9 TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
SERMAYE GIDERLERI
1 MAMUL MAL ALIMLARI
BASKANLIK MECLIS ENCUMEN HIZMETLERI
GENEL KAMU HIZMETLERI
Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali isler Disisleri
Hizmet
Yasama ve yurutme organlari hizmetleri
Yasama ve yurutme organlari hizmetleri
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
1 MEMURLAR
2 SOZLESMELI PERSONEL
3 ISCILER
4 GECICI PERSONEL
5 DIGER PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
GIDERLERI
1 MEMURLAR
3 ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3 YOLLUKLAR
4 GOREV GIDERLERI
5 HIZMET ALIMLARI
6 TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI
7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI
CARI TRANSFERLER
3 KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN TRANSFERLER
FEN ISLERI HIZMETLERI
EKONOMIK ISLER VE HIZMETLER
Ulastirma Hizmetleri
Karayolu insaat isleri ve hizmetleri
Karayolu insaat isleri ve hizmetleri
MAHALLİ İDARELER
2.251.019,00
5.006,00
1,00
2.001,00
2.004,00
2.004,00
1.253.021,00
1.253.021,00
1.253.021,00
1.253.021,00
1.253.021,00
1.253.021,00
727.003,00
215.000,00
1,00
190.002,00
2.000,00
320.000,00
53.000,00
20.000,00
33.000,00
423.018,00
41.009,00
15.000,00
10.003,00
95.006,00
250.000,00
12.000,00
50.000,00
50.000,00
5.527.020,00
5.527.020,00
5.527.020,00
5.527.020,00
5.527.020,00
5.527.020,00
1
PERSONEL GIDERLERI
1.391.530,00
KARAR NOSU
: 218
GELDİĞİ SERVİS
: BAŞKANLIK YAZISI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2015 Yıl Gider Bütçesinin görüşülmesi
Gündemin 22.Maddesi
1
2
3
4
2
1
3
3
1
2
3
4
5
7
8
9
6
1
2
5
8
37
6
2
0
0
5
1
1
2
3
4
2
1
2
3
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
GECICI PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
GIDERLERI
MEMURLAR
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE
ONARIM GI
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
SERMAYE GIDERLERI
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI
GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DISINDA)
IMAR HIZMETLERI
ISKAN VE TOPLUM REFAHI HIZMETLERI
Toplum Refahi Hizmetleri
Toplum refahi hizmetleri
Toplum refahi hizmetleri
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
GECICI PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
67.080,00
20.000,00
1.299.450,00
5.000,00
194.790,00
14.190,00
180.600,00
1.967.790,00
41.100,00
93.200,00
3.000,00
14.000,00
131.200,00
53.800,00
1.629.490,00
2.000,00
1.972.910,00
17.000,00
2.000,00
1.952.910,00
1.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
598.400,00
110.200,00
400.000,00
86.200,00
2.000,00
56.600,00
35.000,00
100,00
21.500,00
KARAR NOSU
: 218
GELDİĞİ SERVİS
: BAŞKANLIK YAZISI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2015 Yıl Gider Bütçesinin görüşülmesi
Gündemin 22.Maddesi
3
1
2
3
4
5
7
9
6
3
42
1
1
2
0
5
1
1
2
3
4
2
1
3
3
2
3
4
5
9
4
2
5
1
2
3
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM
GI
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
SERMAYE GIDERLERI
GAYRI MADDI HAK ALIMLARI
MALİ HIZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL KAMU HIZMETLERI
Yasama ve Yurutme Organlari Finansal ve Mali isler Disisleri
Hizmet
Finansal ve mali isler ve hizmetler
Finansal ve mali isler ve hizmetler
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
GECICI PERSONEL
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
GIDERLERI
MEMURLAR
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
FAIZ GIDERLERI
DIGER IC BORC FAIZ GIDERLERI
CARI TRANSFERLER
GOREV ZARARLARI
HAZINE YARDIMLARI (il ozel idare belediye birbirin
KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN
480.000,00
100,00
1.500,00
5.000,00
10.000,00
461.900,00
600,00
900,00
465.000,00
465.000,00
4.766.961,00
4.766.961,00
4.766.961,00
4.766.961,00
4.766.961,00
4.766.961,00
605.200,00
490.000,00
10.000,00
103.000,00
2.200,00
83.000,00
60.000,00
23.000,00
266.594,00
21.000,00
37.802,00
61.000,00
146.790,00
2,00
250.000,00
250.000,00
1.162.201,00
1.100,00
1.100,00
60.000,00
TRANSFERLER
4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
1,00
KARAR NOSU
: 218
GELDİĞİ SERVİS
: BAŞKANLIK YAZISI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2015 Yıl Gider Bütçesinin görüşülmesi
Gündemin 22.Maddesi
6
8
9
44
8
1
0
0
5
1
2
3
7 DIGER IDARELERE TRANSFERLER
SERMAYE GIDERLERI
1 MAMUL MAL ALIMLARI
BORC VERME
1 YURTICI BORC VERME
YEDEK ODENEKLER
1 PERSONEL YEDEK ODENEGI
3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ODENEGI
4 ONGORULEMEYEN GIDERLER ODENEGI
5 DEPREM GIDERLERINI KARSILAMA ODENEGI
6 YEDEK ODENEK
7 YENI KURULACAK DAIRE VE IDARELERIN IHTIYACLARINI K
9 DIGER YEDEK ODENEKLER
PARK VE BAHCE HIZMETLERI
DINLENME KULTUR VE DIN HIZMETLERI
Dinlenme ve spor Hizmetleri
Dinlenme ve spor hizmetleri
Dinlenme ve spor hizmetleri
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
1 MEMURLAR
2 SOZLESMELI PERSONEL
3 ISCILER
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
GIDERLERI
1 MEMURLAR
2 SOZLESMELI PERSONEL
3 ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
1 URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3 YOLLUKLAR
4 GOREV GIDERLERI
5 HIZMET ALIMLARI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE
7 ONARIM GI
8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
9 TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
1.100.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.397.966,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.369.966,00
10.000,00
10.000,00
2.024.512,00
2.024.512,00
2.024.512,00
2.024.512,00
2.024.512,00
2.024.512,00
458.002,00
128.001,00
1,00
330.000,00
100.000,00
10.000,00
25.000,00
65.000,00
1.216.510,00
75.000,00
702.505,00
7.000,00
5.000,00
277.003,00
80.002,00
66.000,00
4.000,00
6
SERMAYE GIDERLERI
2 MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI
7 GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GIDERLERI
250.000,00
150.000,00
100.000,00
KARAR NOSU
: 218
GELDİĞİ SERVİS
: BAŞKANLIK YAZISI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2015 Yıl Gider Bütçesinin görüşülmesi
Gündemin 22.Maddesi
45
7
2
1
0
5
1
1
2
3
2
1
2
3
3
2
3
4
5
7
8
9
6
1
5
7
50
1
4
9
0
5
1
1
2
3
SAGLIK HIZMETLERI
SAGLIK HIZMETLERI
Ayakta Yurutulen Tedavi Hizmetleri
Genel poliklinikler
Genel poliklinikler
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GOREV GIDERLERI
HIZMET ALIMLARI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE
ONARIM GI
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
SERMAYE GIDERLERI
MAMUL MAL ALIMLARI
GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI
GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GIDERLERI
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL KAMU HIZMETLERI
Temel Arastirma Hizmetleri
Siniflandirmaya girmeyen temel arastirma hizmetleri
Siniflandirmaya girmeyen temel arastirma hizmetleri
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
MEMURLAR
SOZLESMELI PERSONEL
ISCILER
741.821,00
741.821,00
741.821,00
741.821,00
741.821,00
741.821,00
290.003,00
135.001,00
50.001,00
105.001,00
17.500,00
5.000,00
5.000,00
7.500,00
328.318,00
234.305,00
1.500,00
5.002,00
53.006,00
17.504,00
2.001,00
15.000,00
106.000,00
52.000,00
52.000,00
2.000,00
118.000,00
118.000,00
118.000,00
118.000,00
118.000,00
118.000,00
60.003,00
60.001,00
1,00
1,00
2
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
GIDERLERI
10.002,00
KARAR NOSU
: 218
GELDİĞİ SERVİS
: BAŞKANLIK YAZISI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2015 Yıl Gider Bütçesinin görüşülmesi
Gündemin 22.Maddesi
3
53
3
9
9
0
5
1
2
3
1 MEMURLAR
2 SOZLESMELI PERSONEL
3 ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3 YOLLUKLAR
4 GOREV GIDERLERI
5 HIZMET ALIMLARI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE
7 ONARIM GI
8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
9 TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
ZABITA HIZMETLERI
KAMU DUZENI VE GUVENLIK HIZMETLERI
Siniflandirmaya Girmeyen Kamu Duzeni ve Guvenlik
Hizmetleri
Siniflandirmaya girmeyen kamu duzeni ve guvenlik
hizmetleri
Siniflandirmaya girmeyen kamu duzeni ve guvenlik
hizmetleri
MAHALLİ İDARELER
PERSONEL GIDERLERI
1 MEMURLAR
3 ISCILER
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI
GIDERLERI
1 MEMURLAR
3 ISCILER
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
1 URETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3 YOLLUKLAR
4 GOREV GIDERLERI
5 HIZMET ALIMLARI
6 TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI
MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE
7 ONARIM GI
8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI
9 TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI
10.000,00
1,00
1,00
47.995,00
3,00
2,00
2,00
47.983,00
3,00
1,00
1,00
3.033.000,00
3.033.000,00
3.033.000,00
3.033.000,00
3.033.000,00
3.033.000,00
2.336.000,00
1.976.000,00
360.000,00
270.000,00
150.000,00
120.000,00
425.000,00
15.000,00
230.000,00
11.000,00
70.000,00
42.000,00
20.000,00
29.000,00
5.000,00
3.000,00
6
SERMAYE GIDERLERI
1 MAMUL MAL ALIMLARI
2.000,00
2.000,00
KARAR NOSU
: 218
GELDİĞİ SERVİS
: BAŞKANLIK YAZISI
KARARIN KONUSU
:PLAN VE BÜTÇE KOM.RP
ÖZÜ: 2015 Yıl Gider Bütçesinin görüşülmesi
Gündemin 22.Maddesi
55
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
1
GENEL KAMU HIZMETLERI
3
Genel Hizmetler
1
Genel personel hizmetleri
0
Genel personel hizmetleri
5
MAHALLİ İDARELER
1
PERSONEL GIDERLERI
1 MEMURLAR
3 ISCILER
4 GECICI PERSONEL
2
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI
1 MEMURLAR
3 ISCILER
3
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3 YOLLUKLAR
4 GOREV GIDERLERI
5 HIZMET ALIMLARI
7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GI
56
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
8
DINLENME KULTUR VE DIN HIZMETLERI
2
Kultur hizmetleri
0
Kultur hizmetleri
0
Kultur hizmetleri
5
MAHALLİ İDARELER
1
PERSONEL GIDERLERI
1 MEMURLAR
3 ISCILER
4 GECICI PERSONEL
2
SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI
1 MEMURLAR
3 ISCILER
3
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI
3 YOLLUKLAR
5 HIZMET ALIMLARI
330.000,00
330.000,00
330.000,00
330.000,00
330.000,00
330.000,00
246.005,00
240.000,00
1.005,00
5.000,00
42.000,00
40.000,00
2.000,00
41.995,00
9.004,00
5.001,00
10.003,00
5.006,00
12.981,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
80.160,00
79.100,00
60,00
1.000,00
41.100,00
35.000,00
6.100,00
53.740,00
21.000,00
3.000,00
29.740,00
Görüşmeler neticesinde müdürlüklerimize ait 2015 yılı gider bütçesi ödenek teklifleri madde madde okunarak
oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar oy birliğiyle kabul
edildi.
Belediye Başkanı
Dr.Tuncay ACEHAN
Meclis Başkanı
Bilal EKEN
Meclis Katip V.
Ebru ATEŞ
Meclis Katibi
Download

ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler -KARAR- 1