INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Informácia
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
BioEner Slovakia, a.s.
IČO: 44041004
Dunajská nábrežie 1159/5 , 945 05 Komárno
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): BioEner Slovakia, a.s., Dunajská nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno
Kontaktná osoba: Katarína Vargová
Telefón: +421 917828135
Email: [email protected]
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://bioenerslovakia.sk
2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
Názov pridelený zákazke: Zelený priemysel bez emisií CO2
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie:
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 236-410285
z: 05.12.2013
Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania:
Číslo oznámenia vo VVO: 19302-MSS, číslo VVO 237/2013 z 04.12.2013
3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 17.01.2014
Dátum odoslania tejto informácie: 16.01.2014
Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o
vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)
1/1
Download

dokument - bioenerslovakia.sk