Zmluva o dielo
1.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Špeciálna základná škola,
Tichá 50. 072 04 Trhovište
IČO:31309577 DIČ 2021510150
Zastúpená: Ing. Radoslav Smaržík, riaditeľ školy
v ďalšom ako objednávateľ
Zhotoviteľ:
Michal DUBRAVCAK
Sídlo: Malčice206, 072 06 Malčice
IČO: 41506332
DIČ: 1023818257
Bank. spojenie: 0091010078/0900
Reg: Obvodný úrad Michalovce č. Žo-2005/03640/2/SC
reg.č.840-14120
v d'alšom ako zhotoviteľ
2.
Predmet zmluvy
2.1
2.2
2.3
Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať práce súvisiace s dokončením
antukového ihriska a výroba prenosných futbalových bránok podľa rozpisu prác
a predloženého rozpočtu. Práce budú prevádzané na objekte školy ulica Trhovište súp.
číslo. ..43
podľa vzájomne odsúhlaseného rozsahu medzi objednávateľom
a zhotoviteľom pred podpisom zmluvy.
Zhotoviteľ vzniknutý odpad svojou činnosťou na ŠZS zlikviduje na vlastné náklady. Pre
prechodné uskladnenie odpadu objednávateľ určí skládku.
Zhotoviteľ dodá predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3.
Termín plnenia
3.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi vykonať realizáciu uvedených prác v bode č. 2
v termínoch:
- začiatok:
01.06.2012
-
ukončenie: 15.07.2012
3.2 Zhotoviteľ môže dielo odovzdať i v predtermíne a objednávateľ a zaväzuje pristúpiť
k preberaciemu konaniu v predtermíne.
3.3 Zhotoviteľ oznámi 5 dní pred ukončením prác písomne objednávateľovi, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednávateľ sa podľa tohto oznámenia zaväzuje do 7 dní
dohodnúť so zhotoviteľom termín prevzatia.
4.
Miesto plnenia
Špeciálna základná škola Trhovište, budova s.č
43..., prístup od zadnej brány.
5.
Cena
5.1 Zmluvná cena za dielo je medzi zmluvnými stranami dohodnutá na základe predloženého
rozpočtu následovne :
popis prác
množstvo
cena/lm.j
cena bez DPH
Objekt ihrisko
-vývoz starého násypu
a zhutnenie povrchu
96 m2
6,50 €/m2
-dovoz antuky a stým
súvisiace prace
96 m2
50,50 €/m2
4 848,00 €
-zhutnenie povrchu
96 m2
4,50 €/m2
432,00 €
250,00 €/l ks
500,00 €
624,00 €
Prenosné futbalové bránky
-výroba a dodávka materiálu
na výrobu o rozmeroch
150x120x0,60
Spolu cena diela bez DPH
2 ks
6 404,00 €
Rozpočet je stanovený v cenách bez DPH, keďže zhotoviteľ - Michal Dubravčak nie je
platocom DPH.
Práce budú následné fakturované po ukončení prác, kde sa vyfakturujú skutočné
náklady, ktoré nesmú prekročiť celkovú sumu nákladov uvedených v Zmluve o dielo.
V prípade objektívneho prekročenia nákladov sa musia zmluvné strany dohodnúť
písomne,( napr. zmena ceny dodávaného materiálu, prípadne väčšie množstvo dodávky
antuky po úprave zhutnenia povrchu valcom).
5.2
Zmluvná cena zahrňuje všetky dane a poplatky spojené s dodaním plnenia.
6.
Platobné podmienky
6.1
6.2
6.3
6.4
Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi okamihom prevzatia diela objednávateľom cez
písomný protokol
Splatnosť faktúry je
14
dní od jej doručenia objednávateľovi
Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle Zákona č. 289/1995 Z.z. - § 15 „Daňový
doklad a jeho obsah", ďalej číslo objednávky a číslo zmluvy u objednávateľa, inak má
objednávateľ právo jej vrátenia bez následku omeškania s úhradou.
Dňom úhrady sa rozumie dátum odpísania fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa.
7.
Zmluvné pokuty, úrok z omeškania
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
V prípade omeškania splatením faktúry môže zhotoví teľ vyúčtovať objednávateľovi
úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Zhotoviteľ dáva záruku za akosť, že predmet plnenia bude spĺňať bežné kvalitatívne
parametre a bude spôsobilý na dohodnutý účel. V prípade omeškania s vykonaním diela
voči dohodnutému termínu plnenia predmetu zmluvy môže objednávateľ vyúčtovať
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny za každý deň
omeškania, max. však do 5% z dohodnutej ceny diela.
Objednávateľ zadrží ratu vo výške 5% z ceny diela v prípade vád a nedorobkov
z preberacieho konania nebrániacich užívaniu predmetu diela. Zadržaná rata bude
uvoľnená až po odstránení poslednej vady nedorobku z preberacieho konania.
Ak bude u zamestnanca zhotoviteľa, alebo jeho subdodávateľa zistený alkohol v krvi,
alebo omamné látky, vyúčtuje objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume
331,00 €.
Oznámenie vád (reklamácie) musí byť urobené písomne a bez zbytočného odkladu t.j.
najneskôr do 3 pracovných dní po tom, čo objednávateľ vady zistil, alebo ich mal zistiť.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť na vlastné náklady oprávnené vady v dohodnutom
termíne od uznania reklamácie. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie
reklamovanej vady v dohodnutom termíne . Písomnou formou objednávateľ vyzve
zhotoviteľa na odstránenie reklamovanej vady (faxom, alebo elektronickou poštou).
Uplatnením pokút a úroku z omeškania uvedených v bodoch 7.1 až 7.5 nie sú dotknuté
nároky v zmysle § 436 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a právo na náhradu
škody v zmysle ust. § 373 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb..
V prípade prerušenia alebo zastavenia prác zo strany objednávateľa sa objednávateľ
zaväzuje zaplatiť za rozpracovanosť a zakúpený materiál.
Vecný rozsah rozpracovanosti a jej finančné ohodnotenie bude vykonané komisionálne
zástupcami oboch zmluvných strán.
8.
Nadobudnutie vlastníckeho práva
8.1
8.2
Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím od
zhotoviteľa cez písomný doklad.
Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy na objednávateľa prechádza zo zhotoviteľa
okamihom jeho prevzatia.
9.
Zodpovednosť za vady Diela
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
Zmluvné strany sa budú riadiť § 436 Obeh. zákonníka č. 513/1991 Zb., ktoré upravujú
nároky zo zodpovednosti za vady.
Zhotoviteľ ručí za kvalitu vyhotovenia, zodpovedá za to, že predmet zmluvy má
vlastnosti stanovené právnymi technickými normami SR, projektom, zmluvou prípadne
vlastnosti obvyklé a ďalej za to. že je kompletné a bez faktických a právnych vád.
Kontrola kvality prác bude sledovaná a vyhodnocovaná objednávateľom za podmienok
dohodnutých so zhotoviteľom.
Zhotoviteľ poskytne na predmet zmluvy záruku 36 mesiacov na práce odo dňa
zápisničného prevzatia diela . Do záručnej doby sa nezapočítava doba opráv, resp. táto
sa o túto predlžuje.
Chyby diela, ktoré sú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí, musí objednávateľ reklamovať
v zápise o odovzdaní, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.
Zhotoviteľ sa zaväzuje v dobe záruky bezplatne, a v čo najkratšom čase odstrániť
reklamované závady spôsobené chybou zhotoviteľa.
V prípade zistenia, že reklamácia nie je oprávnená, zhotoviteľ si vyhradzuje právo
účtovať od objednávateľa vzniknuté náklady.
10.
Povinnosti zhotoviteľa
10.1 Zhotoviteľ umožní priebežnú kontrolu plnenia predmetu zmluvy podľa požiadaviek
objednávateľa.
10.2 Zhotoviteľ nieje oprávnený pri oprave použiť iný materiál oproti požadovanému bez
súhlasu objednávateľa.
10.3 Zhotoviteľ je pre oblasť BOZP povinný zabezpečiť dodržiavanie zásad bezpečnej práce
v súlade s ustanoveniami Zákona č.311/2001 Z.z., Zákonníka práce a od nich sa
odvíjajúcich predpisov. Zároveň zabezpečí výkon prác podľa ich druhu a charakteru tak,
aby zodpovedali príslušným STN. Vybaví svojich zamestnancov príslušnými OOPP
a zabezpečí ich používanie. Pred prvým vstupom na pracovisko objednávateľ vykoná
príslušným pracovníkom zhotoviteľa poučenia o dodržiavaní BOZP a PO na pracovisku
na podmienky objednávateľa. Z tohto bude urobený zápis, ktorý je nedeliteľnou
súčasťou zmluvy. Zástupca zhotoviteľa je povinný zabezpečiť poučenie o dodržiavaní
BOZP a PO u všetkých ďalších pracovníkov, ktorí boli vymenení. Taktiež je povinný
toto poučenie zabezpečiť u svojich subdodávateľov. Zhotoviteľ zodpovedá za pohyb
a dodržiavanie BOZP a PO na pracovisku i za pracovníkov svojich subdodávateľov
v plnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Vyhl. SÚBP č.l 11/1975 Zb. v znení
Vyhl. č.483/1990Zb.
10.4 Zhotoviteľ je povinný pri prvom nástupe na pracovisko predložiť oprávnenému
zástupcovi objednávateľa platné osvedčenia všetkých pracovníkov, ktorí budú
vykonávať práce podľa predmetu ZoD, oprávnenie zhotoviteľa pre výkon prác
v rozsahu dojednaných v predmete zmluvy.
10.5 Zhotoviteľ je povinný okamžite oznámiť vznik pracovného úrazu aj objednávateľovi,
s cieľom zabezpečenia objektívneho vyšetrenia.
10.6 Zhotoviteľ zabezpečí označenie na pracovných odevoch všetkých svojich zamestnancov
pohybujúcich sa v areáli SZS názvom svojej firmy tak, aby toto označenie bolo zreteľné
a trvalé.
10.7 Zhotoviteľ je pre oblasť požiarnej ochrany povinný zabezpečiť dodržiavanie Zákona
SNR č. 126/1985 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, predovšetkým § 6
v primeranom rozsahu podľa druhu a rozsahu vykonávaných prác. Ďalej zabezpečí
dodržiavanie ustanovení vykonávacích vyhlášok vydaných na jeho základe, ako
i príslušných S TN najmä tie, ktoré sú charakterizované ako práce so zvýšeným
požiarnym nebezpečenstvom.
10.8 Ustanovenia bodov 10.7 až 10.8 tohto článku platia vo všeobecnosti aj na tie osoby
zhotoviteľa, ktoré sa jednorázovo zdržujú na pracovisku SZS. Pri vzniku požiaru
spôsobeného pracovníkmi zhotoviteľa a jeho následnej likvidácii, s použitím hasiacich
prostriedkov SZŠ (ručné hasiace prístroje, nástenné hydranty a pod.) pri výkone prác
zhotoviteľa v rámci tejto Zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť náklady spojené
s likvidáciou požiaru v zmysle vnútroškolskej kalkulácie.
10.9 Ak odcudzí zamestnanec zhotoviteľa majetok objednávateľa, bude mu trvalo odobratý
vstup do areálu ŠZS.. Ak bude u zamestnanca zhotoviteľa zistená hladina alkoholu
v krvi, resp. požitie omamných prostriedkov, uplatní objednávateľ voči zhotoviteľovi
zmluvnú pokutu špecifikovanú v časti 7.4.
10.10 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich zamestnancov a
subdodávateľov a dodržiavanie zmluvných podmienok. V prípade, ak objednávateľ
zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú
pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté
podmienky, môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby vznikol nárok na náhradu prípadnej
škody alebo nabehnutých nákladov.
11.
Povinnosti objednávateľa
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteľa používanie sociálnych priestorov
v blízkosti montážneho pracoviska v tomto rozsahu: miestnosť pre zváračov, natieračov
a všetkých pracovníkov zúčastnených na uvedených prácach, uzamykateľný sklad, používanie
telefónu za úhradu, používanie médií za úhradu ( el. energia).
11.1 Objednávateľ zápisnične odovzdá stavebnú pripravenosť pracoviska k montáži.
11.2 Zhotoviteľ umožní objednávateľovi vykonať vstupnú kontrolu materiálov používaných
zhotoviteľom podľa jeho ponuky.
12.
Prevzatie a užívanie diela
12.1
12.2
Ukončenie diela sa stáva právoplatným odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím
diela objednávateľom v bezchybnom a bezporuchovom stave a bez akýchkoľvek závad
v súlade so Zmluvou o dielo.
Drobné zmeny - napr. zmena rozpočtu, zmena materiálu, prípadne technologického
postupu sa obidve zmluvne strany musia dohodnúť písomne.
13.
Platnosť zmluvy, doba trvania zmluvy a jej zánik
13.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami podľa bodu 1.1
13.2 Zmluva zaniká:
a)
písomnou dohodou zmluvných strán
b)
odstúpením od zmluvy pre jej porušenie
14.
Záverečné ustanovenia
14.1 Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú, že budú chrániť a utajovať pred tretími osobami
dôverné informácie z tohto obchodného vzťahu.
14.2 Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomnými
dodatkami.
14.3 Vypovedanie, odstúpenie alebo zrušenie zmluvy jednou zo zmluvných strán musí byť
vykonané výlučne písomnou formou.
14.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
14.5 Právne vzťahy týmito obchodnými podmienkami a zmluvou výslovne neupravené sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obeh. zák. a vo veciach ním neupravených sa budú
spravovať prísl. ustanoveniami Obč. zákonníka, resp. iného prísl. právneho predpisu.
14.6 Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1
vyhotovenie.
Špeciálna základná Ä»Ia
Tichá 50
>VI$TF
Objednávateľ
ŠZŠ Trhovište
V Trhovišti, dňa 28.05.2012
C^^
^
/
i f ž á ^
Zhotoviteľ
MÍCha
'
.
^_p A
^^^^^^jj?^^^
Dubravčák Michal
072 06 Malčice
IČO: 41 506 332
Download

Zmluva o dielo - Špeciálna základná škola Trhovište