! .9.
oJ.
7:rlll
PROFORMA FAKTURA
tD506i
objednávka
Kontaktné a fakturačné udaje.
Frrma:
DoDÁVATEI:
ODBERATEI:
134
QCOMP s.r.o.
Myslavská
KOSICE 040
5067t
číslo:
cfiMP-sk
{*MFUTERs
16
Prevádzka. Alžbetina 15, 040 01 Košice
Tel: 055 / 69 43 889
Internet: www.qcomp.sk [email protected],sk
IČo: soso9727 IČDPH: K2o2Oo5547I
Banka:
banka
UniCredit Bank
Tatra
Čísloričtu
:
262672L474/ 1100
6625273022/ 1111
Variabiln' symbol: 5067O
Konštantny symbol: 0008
Dátum splatnosti: 14.o3.20 11x
Firma:
Centrum pedag, psychologic. poradenstva
Meno:
Obsasnikova Eva,Mgr.
M.R.Stefanika c.15
Pezinok 902 01
prevencre
a
IČo: :ooz5I75 IČ DPH: 202193981o
Ulica:
Mesto:
TelefÓn: 033640207I
E-mail:
[email protected]
Dodanie:
Doprava: kurierom
Úhrada: prevodom
Poznámka:
ID
oBJEDNANÝ ToVAR
bez
175389 Skener CanoScan LiDE 110
DPH
s
52,50
preprava kurierom
3,75
DPH
ks
63,00 lx
4,50 1x
(stav)
spolu s
D
63,0t
4,51
67 tso
034 S1.
konv. kurz I EUR=30,1260
" Splatnosť proforma faktÚry je štandartne 5 dni od vystavenia objednávky, v prípade predlŽenia splatnosti alebo Úhrade po splatnosti
kontaktuje pre obnovenie objednávky a zabezpeČenie rezervácie tovaru
Spoločnosťregistrovaná v obchodnom registry KE ll odd Sro vloŽka 13790N. Proforma faktura je neda
odpoČet DPH. Učtovnyi doklad - faktÚru s odpočtom uhradenej sumy obdrŽite pri prevzatí tovaru.
http://www.qcomp. sk/obj_stav.php?i d:5067 0&sec:95 12EB
11
C9F0568D
ov
S
n
doklad, nemá vplyv na
9.3.2011
FAKTURA
-
DANOVY DOKLAD
Dodávatel, fakt račná adresa:
Faktr]ra
Qcomp s.r.o.
16
Košice
Variabiln5isymbol: 50670
Slovensko
Konštantn17 symbol: 0008
Tel.: 055-6250'167
Fax: 055-6250181
E-mail [email protected] sk
Špecificky7 symbol:
lčo:
36569í27
lČoodberatela: 36075í75
tČopH: sK 2o2oo554í'|
DlČ:
lČDPH odberateta: 2021939810
2o2oo55411
DlČ odberatel'a:
6625273022 I
Úeet
11',11
Odberatet:
Gentrum pedag.psychologic.poradenstva
Prevádzka, servis a reklamácie:
QcoMP s.r.o.' Alžbetina 15, KoŠlcEo4o
ut.R.Štefánika č.15
902
te|.0336402071
obšasníková Eva,Mgr.
01
Pezinok
SR
SpÓsob
Dátum
Dátum
platby:
vystavenia:
splatnosti:
Dátum vzniku
PLU
označenie dodávky
399083
preprava kurierom
'1
Vyučtovanie za platenej zálohy
1ks
33liz2
Scener Canon CanoScan L|DE 1'l0,USB
da ovej
prevodom
16.03.2011
povinnosti:
Poč,et Záruka Cena za
Katalog lD
91
a
01
Doručenle: kurierom
311700041
Fv32102266
$0670
objednávka,
Myslavská 134
040
čísto:
'1
ks
23.03.2011
14.03.2011
DPH
3,75 200/o
-67,50 0 0/o
ks
52,50 20%
ks
bez DPH
3,75
-67,50
52,50
s DPH
4,50
-67,50
63,00
45078O1 092A.A.21 KED878362
0,00
Zl'ava:
Zl'ava s DPH:
O,OO
Zaokruhlenie s DPH:
O,OO
Základ
%
0
SKK
SKK
ZniŽená sadzba
Základná sadzbí
Vrátane DPH
0,00
67,50
-67,50
0,00
-67,50
56,25
11,25
67,50
56,25
11,25
67,50
67,50
0%
20%
Celkom:
V
ška DPH
o/o
GelkomkuhradevEUR:
67,50
Uhradené zálohou:
67,50
U h rad it':
0,00
ZARUKA: Záruka
platÍ pri dodžaní všeobecne platn ch podmienok, v sulade s občiansk;im zákonníkom pre koncového spotrebitela, resp. v sulade s
obchodnym zákonníkom pre právnicke osoby a Živnostníkov.Záručna doba na novy tovar je min. 2 roky pre koncového spotrebitela, pokial nie je
uvedené inak. Na repasovany a demo (krátkodobo pouŽity) tovar je poskytovaná záruka'l2 mesiacov od dátumu dodania. V prípade repasovaného a
demo tovaru bol zákazník oboznámeny, Že sa jedná o pouŽívan tovar a v zmysle ustanovenÍ $ 620 ods. 2 občianskéhozákonníka sÚhlasí s 12
mesačnou záručnou dobou. oBMEDZENlE ZÁRUKY: Na spotrebny materiál - batérie, cartrige,lonery, projektorové Žiarovky a pod. sa záruka vzťahuje
iba v obmedzenejmiere podta špecifikácie vyrobcu.Záruka na vadné sektory HDD, svetlé body na LCD je poskytovaná podla noriem a garancie
vyrobcov. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, softwarové nastavenia, poškodenia vírusom, poškodenie prepátim siete a pouŽívanímv
rozpore s pokynmi vyrobcu. Mechanické poškodenie tovaru pri preprave je nutné reklamovať pri preberaní tovar u prepravcu' UPLATNENlE ZÁRUKY:
Prípadné reklamácie zasiela odberatel po konzultáciís priloŽenou kopiou nákupného dokladu a popisom chyby na adresu prevádzkyAlŽbetina 15,
KoSlcE 040 01, prípadne do servisného strediska určenéhovyrobcom. Počitačea notebooky su štandardne dodávané bez operačnéhosystému
pokiat nie je uvedené inak. Tovar je aŽ do okamihu kompletného zaplatenia majetkom dodávateta. V prípade omeškania platieb je dodávatel
oprávneny učtovať penále z-oneskorenia o,5% z? kaidy kalendárny de oneskorenia. Registrácia : obchodn;i register odd Sro vloŽka 13790^/
FAKTÚRA SLÚŽl zÁRoVEŇ AKo DoDAcÍ a zÁnuČŇY LIST, PoklA[ WRoscn NEVYŽADUJE NA UPLATNĚNlE ZÁRUKY VLASTNÝ ZÁRUČNÝ
LIST
l'rvslavská l34, 0+0 16 x(
rio: 3 569 L77, tČ' opx:
tel.r 055/ 94 38 89' wwr
Registrácia:
obchodn1i register odd Sro vloŽka 13790A/
Vytlačil (a): Platko, 16.03.201
pečiatka, podpis dodávatela
www.qcomp.sk
1
Strana:
1
Download

PROFORMA FAKTURA