Jednoduché algoritmy/ programy
Príkaz vstupu, výstupu, priradenia nasledujúce za sebou - sekvencie
1. Zostav program, ktorým vymeníš hodnoty dvoch premenných a)pomocou tretej – pomocnej , b) bez použitia pomocnej tretej
premennej (Pomôcka: v b) použi operácie sčítania a odčítania, alebo násobenia a delenia)
2. Vstupom do programu je premenná A. Vytvorte program, ktorý vypočíta druhú mocninu A, druhú odmocninu z A.
3. Zostav program, ktorý čas daný v hodinách, minútach a sekundách vyjadrí v sekundách.
4. Zostav program, ktorý vypočíta obsah podstavy valca, plášť, povrch valca a objem valca, ak zadáme na vstupe polomer podstavy
a výšku valca. ( alebo kocky, prípadne kvádra...)
5. Zostav program, ktorý vypočíta obsah pozemku v tvare obdĺžnika so stranami A,B daných v metroch a vypíše ho v m2 a v ároch
a v hektároch ( 1 ár=100 m2, 1hektár=100 árov).
6. Na pozemku v tvare obdĺžnika so stranami A,B ( v metroch dané na vstupe ) je postavený dom v tvare štvorca so stranou C ( daná na
vstupe, c < b a c<a). Nezastavaná plocha je trávnik. Zostav program, ktorý vypočíta plochu trávnika v m2 .
7. Na papier si narysuj štvorec so stranou A ( daná na vstupe v cm ). Do neho vpíš kružnicu s priemerom D ( A=D ). Zostav program,
ktorým zistíš veľkosť odpadu v cm 2 po vystrihnutí vpísanej kružnice. (2.Možnosť: podobne z kocky obrús guľu a zisti hmotnosť odpadu,
ak je materiál železo -hustotu železa nájdi v tabuľkách)
8. Zostav program, ktorý čas daný sekundách vyjadrí v hodinách, minútach a sekundách.
9. Zostav program, ktorý dĺžku danú v mm vyjadrí koľko je to km, m, dm, cm a mm.
10. Zostav program, ktorý zo zadanej vstupnej sumy v korunách vypíše „mincovku“ (t.j. počet bankoviek hodnoty 5000, 1000, 500, 200,
100, 50, 20 a mincí 10, 5, 2, 1 korún).
11. Zostav program, ktorým vypočítaš ciferný súčet zadaného prirodzeného štvorciferného čísla
Vetvené algoritmy/ programy
Príkaz: úplné, neúplné, viacnásobné vetvenie
1. Na vstupe zadaj priemer známok študenta. Zostav program, ktorým zistíš, či študent prospel s vyznamenaním (priemer je do 1,5
včítane), prospel veľmi dobre (priemer je do 2,0 včítane) alebo neprospel.
2. Na vstupe je daný vek cestujúceho a plná cena cestovného lístka. Ak je cestujúci mladší ako 18 rokov, má nárok na 20% zľavu. Zostav
program, ktorý vypočíta výšku zľavneného cestovného (teda vypíše „zľavnenú cenu“).
3. Na vstupe je zadaná teplota nameraná v mesiaci júl. Zostav program, ktorým zistíš, či sme zaznamenali deň letný (t25 oC) alebo
tropický (t30 ;°C).
4. Na vstupe je zadaná teplota nameraná v mesiaci apríl. Zostav program, ktorým zistíš, či sme zaznamenali deň pod bodom mrazu, na
bode mrazu alebo nad bodom mrazu.
5. Usporiadaj tri rôzne čísla algoritmom výmeny podľa veľkosti a)od najmenšej po najväčšiu. b)od najväčšej po najmenšiu.
6. Na vstupe zadaj tri rôzne prirodzené čísla. Zostav program, ktorým zistíš, či môžu byť stranami trojuholníka.
7. Na vstupe zadaj tri rôzne prirodzené čísla. Zostav program, ktorým zistíš, či môžu byť stranami trojuholníka rovnostranného,
rovnoramenného alebo všeobecného.
8. Na vstupe je zadaný číslo (rok). Zostav program, ktorým zistíš či bol rok priestupný alebo nie. Ak je rok deliteľný 4 tak je priestupný, ak
nie je rok deliteľný 4 tak je nepriestupný.
9. Zostav program, ktorým zistíš, či je dané prirodzené číslo Armstrongovo alebo nie. (Číslo je Armstrongovo, ak je súčet tretích mocnín
jeho cifier rovný hodnote samotného čísla. Napr. 153=13 + 53 + 33 )
10. Sú zadané dve reálne čísla. Vypíš, či sú stranami štvorca alebo obdĺžníka.
11. Zisti, či kvadratická rovnica ax2+bx+c=0 má dva korene, jeden dvojnásobný koreň alebo nemá v obore reálnych čísel riešenie.
Algoritmy/programy s cyklami
Cykly s pevným počtom opakovaní-FOR, s podmienkou na konci-REPEAT UNTIL a na začiatku-WHILE DO...
1. Vypíš všetky celé čísla z intervalu <1,A> do riadku oddelené čiarkami, kde hranicu A zadáva používateľ z klávesnice.
2. Vypíš všetky celé čísla z intervalu <A,B> do riadku oddelené medzerami ( alebo výstup rieš cez formát čísla typu integer), kde hranicu
A, B zadáva používateľ z klávesnice.
3. Vypočítaj a vypíš hodnotu súčtu celých čísel z intervalu <A,B>.
4. Vypočítaj a vypíš N! ( N! – faktoriál prirodzeného čísla; N!= 1*2*3*....(N-1)*N)
5. V príslušnom ročníku bol žiak klasifikovaný z 10–tich predmetov. Zostav program, ktorý zistí, či prospel s vyznamenaním (priemer je do
1,5 včítane), prospel veľmi dobre (priemer je do 2,0 včítane) alebo neprospel.
6. Do výťahu s nosnosťou 500 kg nastupujú postupne ľudia. Zostav program, ktorý v cykle sčíta hmotnosti pasažierov a potom vypíše, či
sa môžeme s výťahom pohnúť, alebo vypíše, že je výťah preťažený. Ďalej vypíše aj počet ľudí vo výťahu ( Uvažuj, že kontrola
„preťaženia výťahu„ je a.) pred b.)vo výťahu)
7. Zostav program, ktorým zistíš priemernú hmotnosť 20 člennej skupiny .
8. Zostav program, ktorým zistíš najnižšieho 20 člennej skupiny (jeho výšku aj meno).
9. Na vstupe zadaj údaj v sekundách. Zostav program, ktorým pomocou operácie odčítania zistíš, koľko je to hodín, minút a sekúnd.
10. Zostav program, ktorým vypíše všetky párne čísla z intervalu prirodzených čísel 1, n do riadku (výstup rieš cez formát čísla).
11. Zostav program, ktorým zistíš počet párnych čísel z intervalu prirodzených čísel 1, n.
12. Na vstupe je dané prirodzené číslo x. Zostav program, ktorým zistíš počet deliteľov čísla x z intervalu <A,B>.
13. Na vstupe je dané prirodzené číslo A. Zisti, ktoré prirodzené čísla sú jeho deliteľmi (vypíš ich).
14. Zostav program, ktorým zistíš, či je zadané celé číslo dokonalé alebo nie. Číslo je dokonalé, keď sa jeho hodnota rovná súčtu jeho
deliteľov okrem seba samého; alebo sa rovná dvojnásobku súčtu svojich deliteľov, vrátane seba samého.
15. V mesiaci apríli boli merané každý deň ráno teploty. Zostav program, ktorým zistíš, koľko krát sa vyskytla teplota nad, koľko pod nulou
a koľkokrát bola nulová. (apríl = 30 dní)
16. Sú dané dve celé kladné čísla A, B. Zostav program na určenie ich súčinu pomocou operácie sčítania.
17. Sú dané dve celé kladné čísla A, n. Zostav program na výpočet hodnoty An s použitím operácie násobenia.
18. Zostav program, ktorý zistí počet čísel deliteľných 2 a 3 a vypíše všetky čísla pod seba, ktoré sú deliteľné súčasne 2 a 3.
Download

Jednoduché algoritmy