HASIČSKÉ LISTY
mesačník Dobrovoľného hasičského zboru Krompachy
Č. 2 - FEBRUÁR 2012
Po druhý krát sa stretávame pri vychádzaní nového čísla Hasičských listov. V tomto čísle Vás
chcem oboznámiť s najdôležitejšími vecami, ktoré sa
v mesiaci február stali. V prvom rade to bolo Územné
valné zhromaždenie delegátov DHZ, ktoré sa konalo
18.2. v Spišskej Novej Vsi a zúčastnili sa ho delegáti
zo 41 dobrovoľných hasičských zboroch v okresoch
Spišská Nová Ves a Gelnica. Za náš zbor som sa ako
delegát zúčastnil ja s hlasom rozhodujúcim a predseda
ako Zaslúžilý člen s hlasom poradným. Boli zvolené
nové orgány územného výboru ako Plénum, Predsedníctvo a komisie, ako aj zástupca v Sneme DPO SR.
Preto je nutné podporiť týchto našich funkcionárov v
novom päťročnom volebnom období a svojou prácou
prispieť k skvalitneniu práce nie len v našom zbore ale
celom územnom výbore.
Niektorí si možno všimli, že Dobrovoľná požiarna ochrana SR nie je zdravá a jej vedenie
neurobilo za posledné roky žiadny prevrat, ktorý by jej pomohol dostať sa na výslnie, ako to bolo
v minulosti. V dnešnej dobe prevláda nasadzovanie príslušníkov HaZZ a členovia dobrovoľných
zborov sú odsunutí na vedľajšiu koľaj. A práve HaZZ bol vytvorený z dobrovoľnej organizácie
hasičov. Teraz však nie je schopný ani privolať dobrovoľníkov k zásahu, aby pomohli a tým znížili náklady na odstraňovanie škôd po ničivých požiaroch alebo iných mimoriadnych udalostiach.
Preto musí vedenie DPO SR presadiť najmä u novej vlády, aby vznikol zákon o DPO SR a aby sa
Stanovy prispôsobili dnešným podmienkam pre fungovanie našej dobrovoľnej organizácie.
Následne teraz bude prebiehať krajské a Republiková valné zhromaždenie, kde sa rozhodne nie len o pokračovaní DPO ale aj o jej vedení. Preto verím, že konečne sa do vrcholových
orgánov dostanú ľudia, ktorí pozdvihnú úroveň dobrovoľného hasičstva na Slovensku.
Február prebehol, konala sa aj druhá výborová schôdza, kde boli určené priority pre nasledujúce obdobie. Viac z rokovania si môžete prečítať na nasledujúcich stránkach. Marec bude
tiež náročným mesiacom, keďže sa bude konať brigáda, guláš, oslavy MDŽ, výborová schôdza a
podľa počasia by sa malo začať aj s tréningovou prípravou, uskutoční sa školenie o protipovodňových opatreniach, ktoré sú pre toto obdobie dosť príznačné. V nasledujúcich chvíľach musíme
začať s prípravami dňa otvorených dverí, začať organizovať naše pohárové súťaže, branný pretek
mladých hasičov, pripraviť družstvá mužov, žien a dorasteniek na obvodové súťaže, ale aj súťaže
pohárové, ktoré sa budú konať počas celého roka. (pokr. na str. 2)
Prioritou pre nás bude vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obytných
domoch a získanie členov do družstva mladých hasičov. Ak sa nám tieto úlohy podarí splniť, bude
v nich treba pokračovať a tým vytvárať predpoklad pre riadne fungovanie nášho zboru. Je tu však
jedna nepriaznivá vec, a to že sa týchto činností zúčastňujú stále tí istí ľudia. K dnešnému dňu má
zbor 51 členov. Viem, že niektorým to nedovoľuje vek, ale tí ktorí môžu a nemajú zdravotné problémy sú priam povinný podporiť činnosť zboru a pravidelne sa zúčastňovať na jeho fungovaní.
Nemôže tu pracovať len ¼ hasičov. Preto verím a dúfam, že sa do nových činností a úloh bude v
nasledujúcom období zapájať stále viac a viac členov nášho dobrovoľného hasičského zboru.
Ing. Peter Wolf
tajomník
Tuhá zima vo februári.
Každé ročné obdobie má svoje klady i zápory. Zima je toho najväčším dôkazom. Tohtoročná zima nás o prírodných extrémoch úplne presvedčila. Tuhé mrazy, ktoré prišli na prelome
mesiacov január a február, ochromili chod niekoľkých miest a obcí na Slovensku. Výnimkou neboli
ani Krompachy. V meste došlo k niekoľkodňovému výpadku v dodávke pitnej vody spôsobenému
silným mrazom. Takéto obdobie, týchto pár dní, ktoré sa vyskytnú len raz začas, sú ideálne pre cvičenie jednotlivcov aj skupín. Preto je ideálne trénovať naše zručnosti, schopnosti, aj našu výdrž a
odhodlanie. Pripomenutím z minulomesačného článku je, že tréningová príprava nie je krátkodobý
proces, ale naopak je dlhodobým procesom. Jedným z vhodných cvičení je zimná príprava, práve
v horskom prostredí. Mnohých odradí častý výskyt množstva snehu, tuhá zima a iné nepriaznivé
podmienky. Ale je to naopak, človek tým, že sa hýbe – chodí sa zahrieva a hreje – nepociťuje mráz a
chlad, ale naopak teplo. Dlhotrvajúci pochod je priaznivý pre kardiovaskulárny systém t.j. posilňuje
srdce a cievny systém. Taktiež precvičuje činnosť pľúc, ich kapacitu a tým aj ich funkčnosť. Veľké
množstvo snehu, nás núti robiť kratšie a vyššie kroky. To nám pomáha viac a intenzívnejšie precvičovať dolné končatiny a ich svalstvo v oveľa väčšom množstve, ako pri bežnej chôdzi. Častokrát
si pomáhame lyžiarskymi paličkami, aby sa nám lepšie kráčalo. Pomocou nich precvičujeme horné
končatiny, ktoré neustále zapájame do pohybu.
Túra v prírode, v blízkom či ďalekom okolí, nám nedáva len väčší rozhľad o prírode a teréne, ale častokrát sa dozvieme o danom prostredí aj mnohé zaujímavosti. Pri poslednej túre, ktorá
sa uskutočnila 11.2. 2012, keď sme sa dostali na Tatarkov kríž, sme sa dozvedeli od členov výpravy
Jána Daňka a Petra Nemčika, že tie cesty, po ktorých sme šli sú v dnešnej dobe zapadnuté prachom;
iba občas ich pošliapu turisti a my hasiči. V minulosti to boli významné cesty hospodárstva, po ktorých sa prepravoval materiál, ruda, ľudia... Taktiež sme sa dozvedeli aj smutnejšiu správu, že v okolí
200 m od kríža je hrob baníka, ktorého zavraždili. Pri spomínanej túre sa zúčastnili členovia DHZ
Krompachy (Aga Suková, Ján Daňko, Ing. Peter Wolf, Jozef Ferenc a Peter Perháč) a taktiež členovia DHZ Slovinky (Peter Nemčík, Andrej Karpinský, Jozef Marschall a Marián Petruš), s ktorými
sme sa stretli v lese a spoločne dorazili na Tatarkov kríž. Na mieste sme rozložili oheň, opiekli slaninu a klobásy. Porozprávali sa
pri perfektnom slnečnom počasí, spravili spoločnú fotku a šli
sme ďalej, každá DHZ svojim
smerom domov.
Ďalšia túra bude 11.3.
2012. Jej cieľom bude Galmus,
na ktorom bude opekačka, prípadne sa bude variť guláš, ale
ten až po dohode a prihlásení
sa záujemcov na túto túru. Kto
má záujem nech sa hlási na FB
stránke DHZ Krompachy, kde
bude vyvesený oznam.
Peter Perháč
referent mládeže
Z rokovania februárovej výborovej schôdze.
25. februára 2012 o 17:00 hod. sa v zasadacej miestnosti uskutočnila výborová schôdza
Dobrovoľného hasičského zboru Krompachy. Svoju neúčasť na tomto rokovaní ospravedlnili traja členovia, nakoľko mali pracovné, školské a rodinné povinnosti. Zúčastnených členov privítal
predseda DHZ a konštatoval, že výbor je uznášania schopný. Zároveň dal hlasovať o programe
rokovania podľa časového a tematického plánu práce. Tento bol jednohlasne bez pripomienok
schválený.
Po schválení programu nasledovala kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze, kde neboli splnené 4 uznesenia, preto bolo navrhnuté a schválené predĺžiť týmto uzneseniam
termín ich realizácie. V ďalšom bode rokovania informoval referent mládeže o návrhu disciplín na
branný pretek mladých hasičov, kde tieto boli schválené a doporučené, aby sa do budúcej schôdze
doplnili aspoň o 2 ďalšie. Následne bol schválený predbežný termín konania tejto súťaže na 1.
júlovú sobotu a doporučené realizovať ju v chatovej osade „Čarda“ na chate „Vápenec“. Tajomníkovi bolo uložené dohodnúť možnosti usporiadania s majiteľom rekreačného strediska. Ďalej tajomník informoval o možnosti získania podpory zo strany vyššieho územného celku, nakoľko
mu bolo uložené zaslať jeho predsedovi list, či bude ochotný zobrať túto súťaž pod svoju záštitu.
Posledný k tomuto bodu vystúpil predseda, ktorý navrhol, že ak by bola snaha územnej komisie
mládeže, mohli by súťažné družstvá vykonať svoj jesenný zraz mladých hasičov na tejto súťaži,
pričom by boli hodnotený v rámci nej ale aj samostatne v rámci územného výboru. Preto bolo
uložené, aby tajomník informoval o týchto skutočnostiach územnú komisiu mládeže. Taktiež bolo
navrhnuté, aby do marcovej schôdze boli spracované pravidlá na schválenie, aby v apríli mohli byť
distribuované na okresné a územné výbory v rámci SR.
Nasledujúci bod bol venovaný vykonávaniu preventívnych protipožiarnych kontrol, kde
bolo na návrh tajomníka schválené vykonanie kontrol vo všetkých obytných domoch a 60 drobných
prevádzkach. Po doručení uznesenia mestského zastupiteľstva bolo uložené spracovať poverenia
a zaslať relácie do informačných prostriedkov v rámci mesta Krompachy. Pre drobné prevádzky
budú v súčinnosti s mestom distribuované oznámenia priamo doručovateľkou mestského úradu na
konkrétne firmy. V ďalšom bode rokovania výbor schválil konanie nasledujúcej výborovej schôdze
na 17.3. spojené s oslavou MDŽ pre členky DHZ Krompachy. Zároveň bola podaná informácia o
konaní brigády v tento deň a zaslanie členkám pozdravy pri príležitosti ich sviatku.
Ďalej bola predsedom a tajomníkom podaná správa o realizácii projektov na podporu
činnosti DHZ z prostriedkov mesta a navrhnuté, aby boli spracované dva projekty, jeden pôvodný
a druhý na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol.
Pred záverom rokovania bolo navrhnuté zrealizovať upratovanie menšieho rozsahu pred
voľbami do NRSR, ktoré je potrebné zrealizovať do 9.3. V poslednom bode rokovania boli navrhnuté a schválené pozdravné listy k MDŽ a podaná informácia členom výboru o priebehu rokovania územného valného zhromaždenia a voľbách do jeho orgánov.
Po vyčerpaní bodov programu predseda ukončil rokovanie ustanovujúcej výborovej
schôdze.
Ing. Peter Wolf
tajomník DHZ
OZNAM
Dňa 17.marca so začiatkom o 9:00 hod. sa bude konať
na hasičskej zbrojnici brigáda. Žiadame preto všetkých
členov, aby prišli na jarné upratovanie v okolí budovy
HZ.
Zároveň sa v tento deň bude variť aj guláš, pričom
poplatok je 5.- €. Kto má záujem o guláš, prosím nahlásiť
sa na hasičskej zbrojnici každý piatok
od 16:00 hod. do 20:00 hod. alebo na telefónnom čísle 0918 132 491, prípadne
na facebook-ovej stránke DHZ Krompachy.
výbor DHZ
Zachráň ma (Rescue me).
Po 11. septembri 2001 sa svet radikálne zmenil. Ako
tento deň ovplyvnil životy hasičov zo 62. newyorskej hasičskej jednotky, ktorí vtedy prišli o mnohých kolegov a
priateľov? Aké sú ich súkromné životy a osobné konflikty?
Denis Leary ako hasič Tommy Gavin denne čelí stresom
vyplývajúcim z jeho zamestnania, ale aj z rozpadu vzťahu s manželkou. Náčelník hasičského zboru Reilly má aj
napriek svojej dobrej povesti vážny problém s hráčskou
vášňou.
Na mladého a
príťažlivého Garrityho je lepšie sa
len pozerať. Rivera je drzý portorický zvodca žien
a poručík Shea je
chlap, ktorý tajne
píše poéziu, aby
sa zbavil citového
napätia. Nováčik
Silletti musí na začiatku svojej hasičskej kariéry prejsť
ešte potrebným zasvätením...
Americký seriál (2004).
Akvity budúceho mesiaca.
9.marec
-
12:00 hod. – pravidelná skúška
sirén civilnej ochrany (dvojminútový stály tón).
17.marec
-
9:00 hod. - brigáda, guláš,
-
17:00 hod. - rokovanie výboru
spojené s oslavou MDŽ.
23.marec
-
16:30 hod. - školenie členov
DHZ/MHZ - propovodňová
ochrana.
-
17:20 hod. - filmový klub.
25.marec
- Deň zápasu za ľudské práva pamätný deň.
27. marec
-
Uzávierka marcových Hasičských listov.
30. marec
-
Distribúcia marcových Hasičských listov.
Zasadal najvyšší orgán Územného výboru DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica.
Dňa 18.februára 2012 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo Územné valné zhromaždenie
delegátov dobrovoľných hasičských zborov okresov Spišská nová Ves a Gelnica. V úvode rokovania privítal zúčastnených delegátov, zaslúžilých členov a hostí Ing. Štefan Čuchran, poverený
predsedníctvom viest toto rokovanie. Následne bol schválený program rokovania, pracovné predsedníctvo, rokovací a volebný poriadok a pracovné komisie a to volebná, návrhová a mandátová. Z
hostí sa na rokovaní zúčastnili Marián Kapusta, delegát Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a člen
Snemu DPO SR, Mgr. Martin Vozár, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Spišskej Novej Vsi a primátor mesta PhDr. Ján Voľný. Z pozvaných hostí sa nezúčastnil
len prednosta Obvodného úradu v SNV Ing. Imrich Holečko.
Po úvodných úkonoch sa za rečnícky pult postavil predseda ÚzV Ing. František Kapusta,
ktorí oboznámil prítomných so správou územného výboru za roky 2007 až 2011 a o jeho úlohách
na ďalšie obdobie. Po rozsiahlej správe o činnosti územnej organizácie nasledovala správa o hospodárení, ktorú predniesla predsedníčka územnej kontrolnej a revíznej komisie Bc. Mária Rimbalová.
Potom nasledovala diskusia, kde ako prvý vystúpil PhDr. Voľný, ktorý pozdravil zúčastnených a poprial im veľa úspechov v ich dobrovoľnej činnosti a zároveň sa ospravedlnil, nakoľko
súčasne s týmto rokovaním prebiehala aj detská halová pohárová súťaž o Pohár primátora mesta,
na ktorej sa na zahájení zúčastnil za komisiu mládeže aj náš delegát Ing. Peter Wolf. V diskusii
ďalej vystúpili delegáti z DHZ Kolinovce, Svedlár, Spišské Vlachy, Smolnícka Huta, Gelnica,
Odorín, Jamník a Mníšek nad Hnilcom. Diskusia bola búrlivá, nakoľko boli diskutované aj členské
problémy v DHZ Spišské Vlachy ohľadne vylúčenia bývalého územného veliteľa a člena Snemu
DPO SR p. Svatušku z radov dobrovoľných hasičov. Predsedajúci však tieto vnútroorganizačné
problémy diskutujúcich nerozoberal a nechal ich v kompetencii členskej základne DHZ Spišské
Vlachy. Ostatní diskutujúci sa venovali hlavne spolupráci s HaZZ, internetom a elektronickou
poštou na územnom výbore, dotáciami, členskými príspevkami, hasičskými striekačkami a preventívnymi kontrolami.
Po diskusii nasledovala správa volebnej komisie, voľby členov Pléna, predsedu, podpredsedov a ďalších členov predsedníctva, členov revíznej komisie a delegáta na Republikové valné
zhromaždenie a zároveň člen Snemu DPO SR. Po tomto akte sa delegáti odobrali na obed a volebná komisia v zložení Michal Faltin, Ing. Matúš Žec a Ľudmila Salugová začala spočítavať hlasy.
Po obede predseda volebnej komisie oboznámil delegátov s výsledkami volieb (viď str. 7).
Po správe návrhovej komisie bol schválený plán hlavných úloh a uznesenie. Pred ukončením rokovania požiadal predsedajúci o slovo novozvoleného predsedu územného výboru, ktorý
poďakoval odchádzajúcim členom, najme Ing. Kapustovi za jeho dlhoročnú prospešnú prácu ako
predsedu ÚzV DPO. Následne bolo zvolané ustanovujúce rokovanie Pléna územného výboru, kde
boli s pripomienkami schválené pomocné komisie a to výcvikový štáb, komisia mládeže a preventívno-výchovná komisia.
redakčná rada
Zloženie orgánov a komisií Územného výboru DPO SR Spišská Nová Ves/Gelnica.
Plénum (najvyšší orgán ÚzV medzi valným zhromaždením, schádza sa min. 2x ročne).
Ing. Peter Wolf, Ján Goduľa, Ing. Štefan Čuchran, Jozef Strela, Alžbeta Kakalejová, Mgr. Marn
Vozár, Ľubomír Majko, Jozef Fabini, Marián Kuchta, Štefan Kľučár, Ján Grega (Veľký Folkmár),
Michal Faln, Ing. Matúš Greš, Ing. Franšek Kapusta, Pavol Legát, Radovan Porada, Ladislav
Vaverčák, Ing. Matúš Žec, Ľudmila Salugová, Ing. Štefan Krass, Ondrej Tóth.
Predsedníctvo (riadi činnosť územného výboru medzi plénami, schádza sa min. 5x ročne).
Ing. Peter Wolf – predseda, Ján Goduľa - podpredseda (územný veliteľ), náčelník výcvikového
štábu, Jozef Strela – podpredseda, predseda komisie mládeže, Ing. Štefan Čuchran – podpredseda, predseda prevenvno-výchovnej komisie, Alžbeta Kakalejová – riaditeľka, Mgr. Marn Vozár
– člen, riaditeľ OR HaZZ, Ľubomír Majko - člen, Jozef Fabini - člen, Marián Kuchta - člen, Štefan
Kľučár - člen, Ján Grega – člen (Veľký Folkmár).
Územná kontrolná a revízna komisia (nezávislí kontrolný orgán, schádza sa spravidla 4x ročne).
Bc. Mária Rimbalová – predsedníčka, Juliana Koňaková - člen, Taana Salajová - člen, Marta
Petrová – člen, Ján Grega – člen (Smolnícka Huta).
Členovia pomocných komisií pléna (na ich čele stojí podpredseda ÚzV podľa zaradenia).
Územný výcvikový štáb: Marek Koňak, Pavol Legát, Ján Jurnus, Franšek Hudák.
Územná komisa mládeže: Ing. Mária Goduľová, Marek Krajňak, Ladislav Dolanský, Katarína
Janošíková.
Územná prevenvno-výchovná komisia: Ing. Franšek Kapusta, Ladislav Vaverčák, Emil Kováč,
Alžbeta Kakalejová.
VŠETKO NAJLEPŠIE
K MDŽ
Download

HASIČSKÉ LISTY