1. Zväčšenie rozsahu ampérmetra
R
Ia
Ra A
Ia
- +
PRAKTICKÉ APLIKÁCIE
KIRCHHOFFOVÝCH ZÁKONOV
alebo
O bočníkoch a predradných rezistoroch
Ue
Ra - vnútorný odpor ampérmetra
Odpor ampérmetra Ra musí byť malý, aby čo najmenej
ovplyvnil prúdové a napäťové pomery v obvode.
Ampérmetrom môže prechádzať maximálny prúd Ia.
PaedDr. Jozef Beňuška
[email protected]
1. Zväčšenie rozsahu ampérmetra
1. Zväčšenie rozsahu ampérmetra
Pri meraní prúdov n-krát väčších...
nIa M Ib
R
nIa − Ia − Ib = 0
Ra A
Rb
Rb I b = Ra Ia
- +
Rb =
Ue
nIa − Ia − Ib = 0
Ia
Ra A
Ia
Rb
Rb Ib − Ra Ia = 0
- +
Ia
Ia
Pri meraní prúdov n-krát väčších...
nIa M Ib
R
1
Ra
n −1
Rb =
Ue
1
Ra
n −1
- chránime prístroj pred poškodením paralelným pripojením rezistora s odporom Rb, tzv. bočníkom.
Ak je meraný prúd päťkrát väčší, odpor pripojeného
bočníka musí byť Rb=0,25 Ra.
2. Zväčšenie rozsahu voltmetra
2. Zväčšenie rozsahu voltmetra
Pri meraní napätí n-krát väčších U=nUv ...
V
IV
R
Rp
RV
V
U v = Rv I v
IV
R
RV
U v = Rv I v
nU v = R p I v + Rv I v
nRv I v = R p I v + Rv I v
- +
Odpor voltmetra Rv má byť veľký, aby sa prúdové pomemery v obvode veľmi nezmenili.
Voltmeter je stavaný na maximálne napätie Uv.
- +
Ue
Ue
Rp = (n −1)Rv
- s voltmetrom spojíme sériovo tvz. predradný rezistor
s odporom Rp.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Test
2. Zväčšenie rozsahu voltmetra
Pri meraní napätí n-krát väčších U=nUv ...
Rp
V
IV
R
Pre zväčšenie rozsahu ampérmetra sa používa:
RV
a) paralelne pripojený rezistor s odporom Rb,
U v = Rv I v
b) sériovo pripojený rezistor s odporom Rb,
c) paralelne pripojený rezistor s odporom Rp,
Rp = (n −1)Rv
d) sériovo pripojený rezistor s odporom Rp.
- +
Ue
Ak Uv= 10 V a chceme merať U do 100 V, teda n = 10,
pričom Rv= 20 kΩ, potom Rp= 9. 20 kΩ= 180 kΩ.
1
Test
Test
Pre zväčšenie rozsahu voltmetra sa používa:
Hodnotu bočníka určíme vzťahom:
a) paralelne pripojený rezistor s odporom Rb,
a) R p =
b) sériovo pripojený rezistor s odporom Rb,
c) paralelne pripojený rezistor s odporom Rp,
1
RA
n −1
b) R p = (n − 1)R A
d) sériovo pripojený rezistor s odporom Rp.
c) R p =
1
RV
n −1
d) R p = (n − 1)R V
2
Test
Hodnotu predradného odporu určíme vzťahom:
a) R p =
1
RA
n −1
b) R p = (n − 1)R A
c) R p =
1
RV
n −1
d) R p = (n − 1)R V
4
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
3
Download

04-Kirchhoffove zakony-aplikacie