VYSOKÁ ŠKOLA V SLÁDKOVIČOVE
FAKULTA PRÁVA JANKA JESENSKÉHO
Názov témy
2013
Titul Meno Priezvisko
VYSOKÁ ŠKOLA V SLÁDKOVIČOVE
FAKULTA PRÁVA JANKA JESENSKÉHO
Názov témy
Podnázov témy
Habilitačná práca
Kód práce: prik .f077940e-379d-4393-a7d0-e50a5c5b9a63
Študijný program :
Právo
Študijný odbor
3.4.1. Právo
:
Pracovisko/ katedra:
Katedra .........
Vedúci habilitačnej práce:
Doc. PhDr. ........................., PhD.
Sládkovičovo 2013
Titul Meno Priezvisko
Zadanie záverečnej práce
Zadanie záverečnej práce (ďalej len „zadanie“) je dokument, ktorým vysoká škola stanoví študentovi
študijné povinnosti v súvislosti s vypracovaním záverečnej práce. Zadanie spravidla obsahuje: typ
záverečnej práce, názov záverečnej práce, meno, priezvisko a tituly študenta, meno, priezvisko a tituly
školiteľa, v prípade externého školiteľa meno, priezvisko a tituly konzultanta, školiace pracovisko, meno,
priezvisko a tituly vedúceho pracoviska, anotáciu záverečnej práce, jazyk, v ktorom sa práca vypracuje,
dátum schválenia zadania.
napr.:
ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE
Meno a priezvisko študenta:
Študijný program:
Mgr. Michal ...............
Verejná politika a verejná správa (Jednoodborové štúdium,
magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
Typ záverečnej práce:
Jazyk záverečnej práce:
3.1.7. verejná ..........
Diplomová práca
slovenský
Názov:
Postavenie odborov v ..................................
Anotácia práce:
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Školiteľ:
Ing. Michal .............
Oponent:
Mgr. Jaroslav .........., PhD.
Katedra:
KVS - Katedra verejnej politiky a verejnej správy
Vedúci katedry:
Doc. Ing. Oskar ............., CSc.
Dátum zadania:
30.04.2011
Dátum schválenia:
01.05.2011
Doc. Ing. Oskar ..........., CSc.
vedúci katedry
..............................
študent
..............................................
Školiteľ, Oponent
Dátum potvrdenia finálnej verzie práce, súhlas s jej odovzdaním (vrátane spôsobu
sprístupnenia)
......................................................
Školiteľ, Oponent
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Čestne
vyhlasujem,
že
som
bakalársku/diplomovú/rigoróznu/dizertačnú/habilitačnú
vypracoval/a samostatne, a že som uviedol/a všetku použitú literatúru súvisiacu so zameraním práce.
Sládkovičovo
...........................
.................................................
podpis autora
prácu
Poďakovanie
Na tomto mieste môže byť vyjadrenie poďakovania napr. vedúcemu práce resp. konzultantom za
pripomienky a odbornú pomoc pri vypracovaní práce. Nie je zvykom ďakovať za rutinnú kontrolu, menšiu
spoluprácu alebo všeobecné rady. Vyjadrenie poďakovania v prípade využitia inej práce sa uskutočňuje
formou citácie na konci hlavného textu práce a odkazy na citáciu sa musia uviesť aj na zodpovedajúcich
miestach v texte.
Abstrakt v štátnom jazyku (slovenskom jazyku)
Abstrakt obsahuje informáciu o cieľoch práce, jej stručnom obsahu a v závere abstraktu sa charakterizuje
splnenie
cieľa,
výsledky
a
význam
celej
práce.
Súčasťou
abstraktu
je
3 - 5 kľúčových slov. Abstrakt sa píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 slov.
Príklad:
Meno autora, názov práce, vysoká škola, fakulta, stupeň odbornej kvalifikácie, miesto, rok, počet strán.
Mgr. Janko Mrkvička, Postmodernizmus v sochárstve. Vysoká škola v Sládkovičove, fakulta sociálnych
štúdií, bakalár Bc., Sládkovičovo, 2013, 55 strán.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Kľúčové slová:
Architektúra, renesancia, barok, abstraktné myslenie, sochárske náradie.
Abstrakt v cudzom jazyku
Text abstraktu v svetovom jazyku je potrebný pre integráciu do medzinárodných informačných systémov
(napr. The Network Digital Library of Theses and Dissertations). Je potrebné umiestniť anglickú verziu
abstraktu na samostatnú stranu (cudzojazyčný abstrakt nemožno deliť a uvádzať na dvoch stranách).
Znenie slovenského abstraktu uviesť aj v anglickom jazyku, vrátane identifikačných údajov na začiatku
abstraktu.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Key words: ............., ....................., ......................, ....................., ......................., ............................
1 Obsah
Obsah ............................................................................................................................... 8
Zoznam ilustrácií (nepovinné) ....................................................................................... 9
Zoznam tabuliek (nepovinné) ...................................................................................... 10
Zoznam skratiek a značiek ........................................................................................... 11
Slovník termínov ........................................................................................................... 12
Úvod ............................................................................................................................... 13
1 Názov kapitoly ......................................................................................................... 14
1.1
Názov podkapitoly............................................................................................... 15
1.1.1
Názov Tretia úroveň..................................................................................... 15
1.1.2
Názov Tretia úroveň..................................................................................... 16
2 Príklad členenia kapitol a práce s ilustráciami, tabuľkami a rovnicami ........... 17
2.1
Ilustrácie .............................................................................................................. 17
2.2
Tabuľky ............................................................................................................... 18
2.3
Rovnice, vzorce ................................................................................................... 19
Záver .............................................................................................................................. 20
Resumé ........................................................................................................................... 21
Zoznam použitej literatúry .......................................................................................... 22
Prílohy ............................................................................................................................ 33
2 Zoznam ilustrácií (nepovinné)
Obr. 1
......................................................................................................................... 17
Obr. 2
................................................................... Chyba! Záložka nie je definovaná.
Pri automatickom obsahu odporúčam po každej zmene v poliach aktualizovať obsah, aby sa nestala situácia
ktorá je vyobrazená vyššie „ Chyba! Záložka není definovaná.“
3 Zoznam tabuliek (nepovinné)
Tab. 1
......................................................................................................................... 18
Tab. 2
................................................................... Chyba! Záložka nie je definovaná.
4 Zoznam skratiek a značiek
μ
micro, 10-6
SI
Système International
V
volt, základná jednotka napätia v sústave SI
5 Slovník termínov
Dizertácia je rozsiahla vedecká rozprava, v ktorej sa na základe vedeckého výskumu a s použitím (využitím)
bohatého dokladového materiálu ako i vedeckých metód rieši zložitý odborný problém.
Font je súbor, obsahujúci predpisy na zobrazenie textu v danom písme, napr. na tlačiarni. To čo vidíme je
písmo; font je súbor a nevidíme ho.
Meter (m) je vzdialenosť, ktorú svetlo vo vákuu prejde za časový interval 1/299 792 458 sekundy.
Proces je postupnosť či rad časovo usporiadaných udalostí tak, že každá predchádzajúca udalosť sa
zúčastňuje na determinácii nasledujúcej udalosti.
6 Úvod
Hlavnú textovú časť záverečnej práce tvorí: úvod, jadro, záver, resumé (povinné iba v prípade, ak je práca
vypracovaná v inom ako štátnom jazyku v rozsahu minimálne 10 % objemu práce), zoznam použitej
literatúry.
V úvode autor stručne a výstižne charakterizuje stav poznania alebo praxe v oblasti, ktorá je predmetom
záverečnej práce a oboznamuje čitateľa s významom, cieľmi a zámermi práce. Autor v úvode zdôrazňuje,
prečo je práca dôležitá a prečo sa rozhodol spracovať danú tému.
7 Názov kapitoly
Jadro je hlavná časť práce a jeho členenie je určené typom práce. Vo vedeckých a odborných prácach má
jadro spravidla tieto hlavné časti:
súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí,
cieľ práce,
metodika práce a metódy skúmania,
výsledky práce,
diskusia.
V časti Súčasný stav riešenej problematiky autor uvádza dostupné informácie a poznatky týkajúce sa danej
témy. Zdrojom pre spracovanie sú aktuálne publikované práce domácich a zahraničných autorov. Podiel
tejto časti práce má tvoriť približne 30 % práce.
Časť Cieľ práce jasne, výstižne a presne charakterizuje predmet riešenia. Súčasťou sú aj rozpracované
čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie cieľa hlavného.
Časť Metodika práce a metódy skúmania spravidla obsahuje:
charakteristiku objektu skúmania,
pracovné postupy,
spôsob získavania údajov a ich zdroje,
použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov,
štatistické metódy.
Výsledky práce a diskusia sú najvýznamnejšími časťami záverečnej práce. Výsledky (vlastné postoje alebo
vlastné riešenie vecných problémov), ku ktorým autor dospel, sa musia logicky usporiadať a pri popisovaní
sa musia dostatočne zhodnotiť. Zároveň sa komentujú všetky skutočnosti a poznatky v konfrontácii s
výsledkami iných autorov. Ak je to vhodné, výsledky práce a diskusia môžu tvoriť aj jednu samostatnú časť
a spoločne tvoria spravidla 30 až 40 % záverečnej práce.
7.1 Názov podkapitoly
Podkapitoly diplomovej práce slúžia na členenie textu diplomovej práce s cieľom čo najväčšej prehľadnosti.
7.1.1 Názov Tretia úroveň
Editujte svoju prácu v kapitolách a podkapitolách. Čísla kapitol a podkapitol (druhej a tretej úrovne) sa
citujú v texte práce takto:
... V kapitole 7 sme už uviedli, že ...; ... pozri 8.1 ... atď. ...
Odporúčaný rozsah bakalárskej práce je 30 až 40 strán (54 000 až 72 000 znakov vrátane medzier),
diplomovej práce 50 až 70 strán (90 000 až 126 000 znakov), dizertačnej práce 80 až 120 strán (144 000 až
216 000 znakov) a habilitačnej práce do 150 strán.
Do tohto rozsahu sa počíta len hlavný text, t. j. úvod, kapitoly, záver. Dôležitejší ako rozsah práce je kvalita
práce a úroveň jej spracovania. Pri písaní je dôležité dbať na vyváženosť (proporcionálnosť) jednotlivých
častí práce:
úvod má spravidla 2 – 3 strany,
teoreticko-metodologická časť tvorí spravidla jednu tretinu práce,
ostatné kapitoly tvoria približne dve tretiny práce,
záver má zvyčajne 2 – 3 strany.
7.1.1.1
Názov štvrtá úroveň
Editujte svoju prácu v kapitolách a podkapitolách. Čísla kapitol a podkapitol (druhej a tretej úrovne) sa
citujú v texte práce takto:
... V kapitole 7 sme už uviedli, že ...; ... pozri 8.1 ... atď. ...
7.1.2 Názov Tretia úroveň
Editujte svoju prácu v kapitolách a podkapitolách. Čísla kapitol a podkapitol (druhej a tretej úrovne) sa
citujú v texte práce takto:
... V kapitole 7 sme už uviedli, že ...; ... pozri 8.1 ... atď. ...
Nadpisy pre lepšiu prehľadnosť textu píšeme:
_ názov hlavnej kapitoly (1 NADPIS) – Times New Roman, veľkosť 16, Tučné
(Bolt),
_ názov podkapitoly – subkapitoly (1. 1 Nadpis) – Times New Roman, veľkosť 14,
Tučné (Bolt), prvé písmeno veľké, ostatné malé;
_ názov state (1. 1. 1 Nadpis) – Times New Roman, veľkosť 12, Tučné (Bolt), prvé
písmeno veľké, ostatné malé.
Medzi číslom a názvom kapitoly sa vynechávajú dve medzery (2 údery medzerníkom). Nadpisy a názvy
kapitol sú zarovnané vľavo, t.j. píšu sa od začiatku riadku. Za nadpismi a názvami kapitol sa nepíše bodka.
Samotný text práce sa zarovnáva podľa okraja (do bloku). Nový odsek sa vždy začína úderom tabelátora,
prípadne piatimi údermi medzerníkom. Medzi odsekmi sa nevynecháva riadok.
8 Príklad členenia kapitol a práce s ilustráciami, tabuľkami a rovnicami
V práci sa môžu vyskytovať okrem slovného textu aj informácie vyjadrené v obrazovej forme a symbolmi.
8.1 Ilustrácie
Ilustrácie sú obrázky obsahujúce grafy, diagramy, mapy, schémy1 a pod. Nie je potrebné rozlišovať rozličné
typy ilustrácií, stačí, ak sa všetky označia ako „Obrázok”. Všetky ilustrácie musia byť očíslované súvislým
radom číslic v celej práci a musia mať titulky (názov obrázku) pri každom obrázku2. Text titulku musí byť
pochopiteľný aj bez kontextu. Majú sa zaradiť bezprostredne za textom, kde sa spomínajú po prvýkrát
(najlepšie na tej istej strane). Obrázok by mal byť podľa možnosti centrovaný. Pri odkazovaní na daný
obrázok v texte treba použiť krížové odkazy na obrázok (napr. Obr. 1). Obrázky a tabuľky vkladáme takto:
Temperature T (K)
415
382 365 354344
2.4
2.6
324
294
500
1
Relaxation time T (ms)
400
300
200
100
2.2
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
Temperature 103/T (K-1)
Obr. 1 [Klikni sem a nápíš názov obrázku]
V texte sa na vytvorené obrázky a tabuľky odkazujeme krížovými odkazmi.
1
2
Poznamka pod čiarou č 1
Poznamka pod čiarou č 2
Krížový odkaz na obrázky a tabuľky vytvoríme takto:
nastavíme sa kurzorom tam, kde sa má objaviť odkaz,
z panela nástrojov vyberieme: Vložiť (Insert) → Krížový odkaz (Cross-reference),
v dialógovom boxe pre Krížový odkaz vyberieme v poli Typ odkazu (Reference Type) vyberieme Tab. alebo
Obr.,
v poli Vložiť odkaz (Insert reference) vyberieme vložiť odkaz na: Only lebel and number (popis a číslo),
zo zoznamu popisov vyberieme tabuľku alebo obrázok a zaškrtneme Hypertextový odkaz (Insert as
Hyperlink),
Insert a Close.
Aktualizácia krížových odkazov v celom dokumente: CTRL + A, potom F9.
8.2 Tabuľky
Tabuľky prezentujú myšlienky a tvrdenia popisované v práci. Akýkoľvek tabuľkový materiál, ktorý sa
skladá z viac než štyroch alebo piatich riadkov, by mal byť spracovaný do formy tabuľky Chyba! Nenašiel
sa žiaden zdroj odkazov.. Popis a záhlavie tabuľky má byť zrozumiteľné samostatne bez odkazu na text.
Záhlavia majú vyjadrovať druh veličiny a typy jednotiek vo forme „veličina/jednotka”, je potrebné používať
rovnaké symboly a skratky ako v texte. Každá tabuľka musí mať poradové číslo a titulok, umiestnený
zvyčajne nad tabuľkou. Tabuľka by mala mať rovnakú orientáciu, ako text práce.
Tab. 1 [Klikni sem a nápíš názov tabuľky]
C·108 (s−2)
t0 ·10−14 (s)
Ea (kJ)
PP – 01
PP – 05
PP – 10
10,1
10,0
11,0
PP – 16
9,2
PP – 22
8
2,63
1,44
0,95
2,21
10,83
34,26
8,33
39,76
37,31
31,86
Tmin (K)
T1min (ms)
ΔM2 (Gs2)
354
367
367
369
367
141
160
157
175
181
5,49
5,66
5,16
5,09
5,02
8.3 Rovnice, vzorce
Rovnice sa uvádzajú v strede riadka, vysvetlivky symbolov na začiatku riadku. Vysvetlivky symbolov sa
uvádzajú od začiatku riadka. Ak je v práci viac vzorcov, uvádzame číslo vzorca do okrúhlych zátvoriek bez
medzier umiestnených na pravom konci riadka. Pre písanie fyzikálnych veličín a matematických
premenných sa používa kurzíva. Používame sústavu jednotiek SI (ISO 31 a ISO 1001)
9 Záver
V závere je potrebné v stručnosti zhrnúť dosiahnuté výsledky vo vzťahu k stanoveným cieľom.
10 Resumé
Ak je záverečná práca napísaná v cudzom jazyku, musí obsahovať resumé v slovenskom jazyku v rozsahu
spravidla 10 % rozsahu záverečnej práce.
11 Zoznam použitej literatúry
Zoznam použitej literatúry obsahuje úplný zoznam bibliografických odkazov. Rozsah tejto časti je daný
množstvom použitých literárnych zdrojov, ktoré musia korešpondovať s citáciami použitými v texte.
Jednotlivé položky v zozname bibliografických odkazov sa uvádzajú v abecednom poradí. Sú usporiadané
podľa prvého prvku (údaja), za ktorým nasleduje rok vydania dokumentu. Za nim v prípade potreby
nasledujú malé písmená, ktorými sa odlišujú odkazy s rovnakým prvým údajom a rokom vydania.
Pri citovaní je dôležitá etika citovania ako aj technika citovania. Etika citovania určuje spôsob dodržiavania
etickej normy vo vzťahu k cudzím myšlienkam a výsledkom, ktoré sú obsiahnuté v iných dokumentoch a v
použitej literatúre. Technika citovania, vyjadruje, či a ako správne, podľa normy STN ISO 690: 1998.
Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra., autor spája miesta v texte so záznamami
o dokumentoch, ktoré sú v zozname bibliografických odkazov.
Pri záverečných prácach sa odporúča používať metódu citovania podľa prvého údaja (mena) a dátumu pri
ktorej sa v texte uvedie v zátvorkách prvý údaj (priezvisko autora, alebo prvé slovo z názvu) a rok vydania
citovaného dokumentu. Ak sa prvý údaj už nachádza v rámci textu, v zátvorkách za nim sa uvedie len rok. V
prípade potreby sa v zátvorkách uvedú za rokom aj čísla citovaných strán. Ak majú dva alebo niekoľko
dokumentov ten istý prvý údaj a rovnaký rok, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c, a pod.) za rokom vo
vnútri zátvoriek. To isté sa urobí aj v zozname bibliografických odkazov.
Citácie
Existujú tri hlavné spôsoby citovania v texte:
- citovanie podľa prvého údaja a dátumu
- citovanie podľa číselných odkazov
- citovanie s použitím priebežných odkazov
Uvedené spôsoby citovania nekombinujte! V celej práci využívajte len jeden zvolený spôsob.
Metóda prvého údaja a dátumu
V texte sa uvedie v zátvorkách prvý údaj (priezvisko autora alebo prvé slovo z názvu) a rok vydania
citovaného dokumentu. V prípade potreby sa v zátvorkách uvedú za rokom aj čísla citovaných strán.
Jednotlivé položky v skrátenom odkaze pod čiarou a v zozname bibliografických odkazov sa uvádzajú v
abecednom poradí.
Príklady :
Text a citácie
treba vychádzať z toho, že účinkami právoplatného rozhodnutia nebudú dotknuté verejné záujmy správnych
orgánov ( Škultéty, 1999, s. 124) ...
rozvojom foriem prevádzkovania obchodov sa tieto zoznamy vyvinuli do registra spoločnosti ( Patakyová,
1999, s. 15) ...
nositeľmi sociálnej politiky sú predovšetkým štát, zamestnávatelia, obce, cirkev a rôzne občianske iniciatívy
( Matlák, 2002, s. 79) ...
Ústavný súd SR vymedzil účel práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov z hľadiska oprávnenej
osoby (Drgonec, 2002, s. 9) ...
Skrátený odkaz pod čiarou
________________
Drgonec, Ján. Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. 2002.
Matlák, Ján. Právne vedomie a sociálna sféra. 2002.
Patakyová, Mária. Obchodný register. 1999.
Škultéty Peter. Základy miestnej správy. 1999.
V zozname bibliografických odkazov uvádzame takto:
Drgonec, Ján. Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. In: Justičná revue. 2002, roč. 54, c. l,
s. 6-21.
Matlák, Ján. Právne vedomie a sociálna sféra. In: Právna kultúra a význam právnického vzdelávania
v súčasnosti na Slovensku. Bratislava : VO PF UK, 2002, s. 78-81.
Patakyová, Mária. Obchodný register. Bratislava : VO PF UK, 1999, 229 s. ISBN 80-7160-116-0
Škultéty, Peter. Základy miestnej správy. Bratislava : VO PF UK, 1999. 216 s. ISBN 80-7160-110-1
Vyhláška c. 131/1997 Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doktorandskom štúdiu.
Zákon c. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Metóda číselných odkazov
Citácie sú spojené s popisom citovaného dokumentu poradovým číslom, ktoré je umiestnené ako horný
index alebo v zátvorke. Poradie odkazov zodpovedá prvému výskytu ich citovania. Ak za sebou nasleduje
viac citácií toho istého dokumentu, majú rovnaké číslo ako prvá citácia. Ak sa citujú osobitné časti
dokumentu, môžu sa za poradovým číslom citácie uviesť čísla strán. Odkazy sa v číslovanom zozname
bibliografických odkazov usporiadajú podľa ich poradových čísiel.
Príklady :
Text a citácie
treba vychádzať z toho, že účinkami právoplatného rozhodnutia nebudú dotknuté verejné záujmy správnych
orgánov (1)...
rozvojom foriem prevádzkovania obchodov sa tieto zoznamy vyvinuli do registra spoločnosti (2).....
nositeľmi sociálnej politiky sú predovšetkým štát, zamestnávatelia, obce, cirkev a rôzne obcianske
iniciatívy (3, s. 79)...
Ústavný súd SR vymedzil účel práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov z hľadiska oprávnenej
osoby (4, s. 9)....
Skrátený odkaz pod čiarou
___________________
1. Škultéty, P. Základy miestnej správy. 1999.
2. Patakyová, M. Obchodný register. 1999.
3. Matlák, J. Právne vedomie a sociálna sféra. 2002.
4. Drgonec, J. Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. 2002.
Zoznam bibliografických odkazov
1. Škultéty, Peter. Základy miestnej správy. Bratislava : VO PF UK, 1999. 216 s. ISBN 80-7160-110-1
2. Patakyová, Mária. Obchodný register. Bratislava : VO PF UK, l999. 229 s. ISBN 80-7160-116-0
3. Matlák, Ján. Právne vedomie a sociálna sféra. In: Právna kultúra a význam právnického vzdelávania
v súčasnosti na Slovensku. Bratislava : VO PF UK, 2002, s. 78-81.
4. Drgonec, Ján. Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. In: Justičná revue. 2002, roč. 54,
c. 1, s. 6-21.
28. Zákon c. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
42. Vyhláška c. 131/1997 Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doktorandskom štúdiu.
Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690-2:
Knihy / Monografie
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov: podnázov (nepovinný). Poradie vydania. Miesto vydania : Vydavateľ, rok
vydania. Rozsah strán. ISBN.
Ak sú traja autori oddeľujú sa pomlčkou. Ak je viac autorov ako traja uvedie sa prvý autor a skratka a i.
alebo et al. ak je to zahraničné dielo. Prvé vydanie sa v citačnom popise nemusí uvádzať.
Príklady:
OBERT, V. 2006. Návraty a odkazy. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. 129 s. ISBN 80-8094046-0.
TIMKO, J. – SIEKEL. P. – TURŇA. J. 2004. Geneticky modifikované organizmy. Bratislava : Veda, 2004.
104 s. ISBN 80-224-0834-4.
HORVÁT, J. a i. 1999. Anatómia a biológia človeka. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1999. 425 s. ISBN 80-0700031-5.
Článok v časopise
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov. In Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopisy). ISSN, rok, ročník, číslo
zväzku, rozsah strán (strana od-do).
Príklady:
STEINEROVÁ, J. 2000. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In Pedagogická revue. ISSN
1335-1982, 2000, roč. 2, č. 3, s. 8-16.
BEŇAČKA, J. et al. 2009 A better cosine approximate solution to pendulum equation. In International
Journal of Mathematical Education in Science and Technology. ISSN 0020-739X, 2009, vol. 40, no. 2, p.
206-215.
Článok zo zborníka a monografie
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov článku. In Názov zborníka. Miesto vydania : Vydavateľ, rok vydania. ISBN,
Rozsah strán (strana od-do).
Príklady:
ZEMÁNEK, P. 2001 The machines for "green works" in vineyards and their economical evaluation. In 9th
International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viticulture. Lednice : Mendel University
of Agriculture and Forestry, 2001. ISBN 80-7157-524-0, p. 262-268.
BOĎOVÁ, M. et al. 1990. An introduction to algorithmic and cognitive approaches for information
retrieval. In 18. Informatické dni : sborník referátů z mezinárodní vědecké konference o současných
poznatcích informačních a komunikačních technologiích a jejich využití. Praha : Univerzita Karlova, 1990.
ISBN 80-01-02079-7. s. 17-28.
Elektronické dokumenty - monografie
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov [Druh nosiča]. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľ, dátum vydania. Dátum
aktualizácie. [Dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISBN.
Príklad:
SPEIGHT, J. G. 2005. Lange's Handbook of Chemistry. [online]. London : McGraw-Hill, 2005. 1572 p. [cit.
2009.06.10.]
Dostupné
na
internete:
<http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=1347&_E
XT_KNOVEL_DISPLAY_fromSearch=true&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_searchType=basic>
.
ISBN
978-1-60119-261-5.
Články v elektronických časopisoch a iné príspevky
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov. In Názov časopisu. [Druh nosiča]. Rok vydania, ročník, číslo [dátum citovania].
Dostupnosť a prístup. ISSN.
Príklad:
HOGGAN, D. Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. In Electronic Journal of Academic
and Special Librarianship [online]. 2002, vol. 3, no. 3 [cit. 2003-01-10]. Dostupné na internete:
<http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v03n03/Hoggan_d01.htm>. ISSN 1525-321X.
Príspevok v zborníku na CD-ROM
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov. In Názov zborníka [Druh nosiča]. Miesto vydania : Vydavateľ, rok vydania,
rozsah strán (strana od-do). ISBN.
Príklad:
ZEMÁNEK, P. The machines for "green works" in vineyards and their economical evaluation. In 9th
International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viticulture [CD-ROM]. Lednice :
Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001, p. 262-268. ISBN 80-7157-524-0.
Vedecko-kvalifikačné práce
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov práce : označenie druhu práce (dizertačná, doktorandská). Miesto vydania :
Názov vysokej školy. Rok vydania. Rozsah strán.
Príklad:
MIKULÁŠIKOVÁ, M. 1999. Didaktické pomôcka pre praktickú výučbu na hodinách výtvarnej výchovy pre
2. stupeň základných škôl : diplomová práca. Nitra : UKF, 1999. 62 s.
Výskumné správy
Prvky popisu:
Autor. Rok vydania. Názov práce : druh správy (VEGA, priebežná správa). Miesto vydania : Názov
inštitúcie, rok vydania. Rozsah strán.
Príklad:
BAUMGARTNER, J. a i. 1998 Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie zvierat : výskumná
správa. Nitra : VÚŽV, 1998. 78 s.
Normy
Popis prvku:
Označenie a číslo normy. Rok vydania (nie rok schválenia, alebo účinnosti) : Názov normy.
Príklad:
STN ISO 690:1998 Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra.
Metóda - Priebežné poznámky
Citácie sú spojené s popisom citovaného dokumentu poradovým číslom, ktoré je umiestnené ako horný
index alebo v okrúhlych zátvorkách alebo v hranatých zátvorkách. Tieto čísla odkazujú na poznámky, v
ktorých môžu byť odkazy na citácie, sú uvedené v takom číselnom poradí, ako sa vyskytujú v texte, čísluje
sa priebežne v celom dokumente. Pre každý výrok alebo skupinu výrokov doložených citáciou by sa malo
použiť jedno číslo poznámky. Viaceré citácie jedného informačného prameňa by mali mať uvedené
samostatné čísla poznámok. Príslušná poznámka môže citovať viac ako jeden dokument. Ak sa nejaký
dokument cituje viackrát, nasledujúce citácie dostávajú odlišné čísla. V poznámke, ktorá sa odvoláva na
dokument citovaný v predchádzajúcej poznámke, sa buď opakuje úplná citácia (odkaz) alebo by sa malo
uviesť priezvisko autora verzálami, skratka odk. a číslo predchádzajúcej poznámky prípadne aj s číslami
citovaných strán a pod. Ak sú názvy alebo mená uvedené v skrátenej forme, v prvej poznámke by sa mali
vysvetliť všetky skratky alebo by sa mala uviesť informácia, kde sa nachádzajú vysvetlivky. Norma
nepredpisuje pre túto metódu Zoznam bibliografických odkazov, ale pre lepšiu využiteľnosť a prehľadnosť
odporúčame vytvoriť zoznam číselne radený podľa jednotlivých poznámok. Ak zoznam nie je vytvorený,
musia jednotlivé poznámky obsahovať kompletnú citáciu citovaného dokumentu, aby bolo možné citovaný
dokument bez problémov nájsť.
Text a citácie:
...diplomových prác podľa Katuščáka (2).......Dizertačné práce sú ďalším typom
špeciálnych dokumentov podľa Kucianovej (9)... a ďalšie typy podľa Kucianovej
(15), (16)
1. Zoznam použitých skratiek sa uvádza na s. 13.
2. KATUŠČÁK, Dušan. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Stimul, 1998.ISBN 8085697-69-6.
3. KOVAČKA, Miloš. Ľ.V. Rizner. Martin: Matica slovenská, 1994.
4. KUCIANOVÁ, Anna. Peter Liba: personálna bibliografia: pripravená pri
príležitosti významného
životného jubilea. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2001.ISBN 80-8050-414-8.
5. INFOS 2001: zborník z 31. medzinárodného informatického sympózia, ktoré sa konalo v dňoch 2.-5.
apríla 2001 v Starej Lesnej.Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov, 2001. ISBN 80-85165-84-8.
6. POTOCKÝ, R. a F. LAMOŠ. Pravdepodobnosť a matematická štatistika. Bratislava: Alfa, 1989. ISBN
80-7184-767-4.7. GAJDOŠ, Vševlad J. Skalické inkunábuly. Skalica, 1972.
8. KOVAČKA, M., ed. Bibliografický zborník 1992-93. Martin: Matica slovenská, 2000. ISBN 80-7090507-7.
9. KUCIANOVÁ, Anna. Medzinárodné desatinné triedenie na Slovensku. In:INFOS 2001 : zborník z 31.
medzinárodného sympózia, ktoré sa konalo v dňoch 2.-5. apríla 2001 v Starej Lesnej.Bratislava: Spolok
slovenských knihovníkov, 2001, s. 293-297.
10. KUCIANOVÁ, Anna. Významná personálna bibliografia. Knižnica. 2001, 2(11-12), 662.ISSN 13357026.
11. KOVAČKA, Miloš a Anna KUCIANOVÁ. 35. výročie ŠVK v Banskej Bystrici. In: Banská
Bystrica.Banská Bystrica: ŠVK, 1998, s. 14-16.
12. TKAČÍKOVÁ, D. Když se řekne digitální knihovna... Ikaros[online]. 1999, 8(3)[cit. 2000-06-10]. ISSN
1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.ff.cuni.cz/ikaros/1999/c08/usti/usti_tkacikova.htm
13. STEINEROVÁ, Jela. Základy filozofie človeka v knižničnej a informačnej vede. In: Š. KIMLIČKA, ed.
et al. Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti. Bratislava: Stimul, 2000, s. 9-56.
ISBN 80-88982-29-4.
14. ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda. Komunikácia a kooperácia IS pre knižnice: úvod do komunikačného
protokolu Z39.50. Bulletin Centra vedecko-technických informácií SR, 1999, 3(2), 54-59.ISSN 1335-793X.
Alebo ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda. Komunikácia a kooperácia IS pre knižnice: úvod do komunikačného
protokolu Z39.50. In: Bulletin Centra vedeckotechnických informácií SR. 1999,roč. 3, č. 2, s. 54-59.ISSN
1335-793X.
15. KUCIANOVÁ, Anna. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej bibliografii. In:
Bibliografický zborník 2000-2001 [online]. Martin: Slovenská národná knižnica, 2005, s. 136-139 [cit.
2006-01-24]. Dostupné z: http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf.
12 Prílohy
CD médium – diplomová práca v elektronickej podobe, prílohy v elektronickej podobe.
Používateľská príručka
Systémová príručka
Táto časť diplomovej práce je povinná a obsahuje zoznam všetkých príloh vrátané elektronických nosičov.
Názvy príloh v zozname musia byt’ zhodné s názvami uvedenými na príslušných prílohách. Tlačené prílohy
majú na prvej strane identifikačné údaje – informácie zhodné s titulnou stranou diplomovej práce doplnené o
názov príslušnej prílohy (Systémová príručka, Používateľská príručka). Identifikačné údaje sú aj na
priložených diskoch alebo disketách. Ak je médií viac, sú označené aj číselne v tvare I/N, kde I je poradové
číslo a N je celkový počet daných médií.
Každá príloha začína na novej strane a je označená samostatným písmenom alebo číslom (Príloha A, Príloha
B, ... alebo Príloha 1, Príloha 2, ...). Číslovanie strán príloh nadväzuje na číslovanie strán v hlavnom texte.
Okraje práce a riadkovanie:
Štandardné nastavenie stránky pri použití počítača v textových editoroch, ktoré využívajú
Windows, je nasledovné:
horný okraj
2,5 cm od hornej hrany listu papiera
dolný okraj
2,5 cm od dolnej hrany listu papiera
ľavý (vnútorný) okraj
3,5 cm od ľavej hrany listu papiera
pravý (vonkajší) okraj
2,0 cm od pravej hrany listu papiera
- riadkovanie textu v práci je stanovené na 1,5 riadku.
Číslovanie strán:
Strany sa číslujú nepretržite arabskými číslicami. Číslo strany sa umiestni v dolnej časti strany,
spravidla na vonkajšej strane. V celej práci sa strany číslujú rovnakým spôsobom a zvyčajne takým
typom písma, akým je napísaný hlavný text. Čísla majú byť zásadne rovnako veľké, prípadne o stupeň
menšie. Číslovanie sa začína na pravej, nepárnej strane (t.j. kde je vyobrazený kód práce) prvého
napísaného listu. Zobrazovanie číslic začína od strany Vášho „Úvod.“
Podrobný
návod
ako
správne
očíslovať
strany
nájdete
zverejnený
na
stránkach
www.vssladkovicovo.sk
http://www.vssladkovicovo.sk/rektorat/ais-2/prirucky-navody/
Podrobnejšie informácie o formálnych náležitostiach nájdete na web stránke : www.crzp.sk
školy.
Download

Názov témy