r m w a x 3 r l[ & xfl Is
$E
* s * x x s
s x il I x *xe *
t$
Dodatok k Zmluve o poskytovanf verejniich sluZieb
€
lnlormicie o zmluvel
INT
1017258300
.,,
Kidieashik,
'qo'f,*'jil
1017258301
r:r
Kdd adresata
Udastnikom (dalej len "Dodatok"j.
vyplni tladenlim pismom iba svetl6 dasti, resp. krizikom vyznadi pozadovan0 vol'bu (pokial'nie s0 0daje predvyplnene).
- - povinny 0daj, prosim, nezabudnite vyphit
** - 0dai odpor0eani pre vyplnenie z d6vodu spr6vneho kontaktovania v budUcnosti
0dastnik
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodn6 meno): Obecni Urad Fintice
Typ: Pr6vn. osoba alebo podnikatel'
Zapisanf v Obchodnom registri
i
Ulica: Gr6fske nadvorie
I
S0pisn6 aislo: 210
telef6n:0517481010
-'Kontaktni telef6n: 051
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodn6 meno): Obecny 0rad Fintice -
7481 01 0
umiestnenia koncov6ho bodu siete sluiby zriadovanej na zdklade tohto Dodatku
Popis: ObecnY 0rad
Ulica: Gr6fske nSdvorie
SIpisn6 6islo: 210
oprdvnen6 na prevzatie: Obecny 0rad Fintice
telef6n:
-
051 7481 01 0
Adresit - adresa zasielahia
listin
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodn6 meno): Obecni 0rad Fintice le
o: oogzzo is
S0pisne dislo: 2'10
Dodatku
Podnik a Odastnik uzalvet{u tento Dodatok, ktorou sa Zmluva o poskytovani verelnich sluZieb s dislom uvedenfm v dasti "lnformacie o zmluve" meni a upravuje
v rozsahu a sp6sobom uvedenlm v tomto Dodatku (d'alej len "Zmluva"). Ostatn6 ustanovenia Zmluvy, ktor6 nie si tfmto Dodatkom dotknut6 zostdvaj0 v platnosti
ZtEtovacie obdobie a frekvencia fakturdrcie
Z06lovacie obdobie je jednomesaan6. Trvanie z0atovacieho obdobia je od
zridtovacieho obdobia Podnik ozn6mi Udastnikovi najmenej jeden mesiac vopred
f rekvencia faktur6cie jednomesadn6
Doruiovanie faktrir
Elektronick6 faktf ra
vo
formate
mesiaca. Pripadn[l zmenu trvania
(EF PDF)spristupnena na lnternetovej strAnke Podniku
PoZadujem dorueovanie EF PDF do e-mailu: [email protected]
zarovei s0hlas s poskytovanim Elektronickej fakt0ry spristupnenlm na lnternetovej strenke Podniku.
odastnik berie na vedomie, 2e Elektronickii fakt0ra bude s jeho s0hlasom doru6ovan5 ako priloha e-mailovej spr5vy vo form6te PDF a jej otvorenie nebude
chr6nen6 heslom proti neopr6vnen6mu pristupu k 0dajom. Udastnik podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze si je vedomy zodpovednosti za ochranu 0dajov na
elektronickej fakt0re zasielanej na nim ur6en0 e-mailov0 adresu pred pristupom tretich os6b. Podnik nezodpovede za Skody sp6soben6 06astnfkovi pristupom
neopr6vnenych os6b k 0dajom na elektronickej faktlre vo formdte PDF. .-. Odpis EF PDF bude spoplatneny v zmysle Cenn[ka.
Doba viazanosti
Doba viazanosti zadina plyn[t odo dria zadatia poskytovania Sluzby, ak nie je v Cennlku alebo prislusnom Cenovom vymere uveden6 inak.
V pripade poruSenia zi.itzku Udastnika nepretrzite vyu2ivat sluiby na zaklade tohto Dodatku podas dohodnute.i doby viazanosti sa U6astnik zavdzuje uhradit'
Podniku zmluvn0 pokutu pre prisluSnti sluZbu a dobu viazanosti vo vfske podl'a podmienok zverejnenych Podnikom v Cenniku alebo podl'a podmienok v
prlslusnom Cenovom vfmere, ak sri Udastnikovi poskytovand slu2by na zeklade tohto Dodatku za zvihodnenych podmienok podl'a prislusnej akcie.
Akcia
Podnik sa zavdzuje poskytovat'sluzby Ueastnikovi za zvyhodnenych podmienok podl'a typu akcie vyznadenej v tejto dasti, za podmienok zverejnenych Podnikom
pre poskytovanie danej akcie v prisluSnom Cenovom vlimere, ktorli tvori s06ast tohto Dodatku. Podmienky danej akcie s0 zdroveti bliZSie Specifikovane v dasti
tohto Dodatku oznadenej ako "Podmienky akcie".
K objednavke d.: 1-ZEJMQ2
K zmluve d.: 990151761
1
ilil I fl lilllllllll
il
zz
lll
ll ll lll ll ll
Illl I
K6d dokumentu: SD001-ZEVZFD Kdd 0dastnika: 1017258300 Objednevka: 1-ZEJIVQ2
ilt
Strana
1
z
5
VRI - Vysokonichlostny internet
AktivAcia zl'avy
VRI - DSL Pristup
Telef6nnedlslo:
0517481010
VRI
Rychlost'VRl
DSL ldentifik5tor
Typ modemu - VRI
Zmena DSL upstreamu/downstreamu
Parametre produl(tu: Typ instalacie
Magio internet - Zl'ava na 30 mesiacov - viaz. 24 mes.
Parametre produktu: Login
novi
5120 kbps
0007735971
Samoinstalaoni balidek
nie
obecnklr5l @dslbasic
Turbo proqram
Turbo 2
Magio internet - Leto 2011 VSE/SOHO Zl'ava na 30 mes. - viazanosf 24 mes.
Parametre produktu: Login
Proqram Maqio internet
Cinnost': Deaktivacii
obecnklr5'l @dslbasic
Turbo 2
VRI - DSL lnternet
Parametre produktu: VRI
program
Blokovanie sluzby
Magio internet Turbo2-5120kbps
VRI
Prihlasovacie idaje - U2ivatel'sk6
Prihlasovacie tdaje - Heslo
Samoinstalacia
Service lnstance lD
Odblokovane
meno
[email protected]
eupitjww
nie
BP2008|ACCSS0O01541411
O stave Va6ej objednavky budete informovany formou E-mailu na [email protected]
Ak bola sluzba Vysokonichlostni internet objednanA telefonicky zmenou z DSL internetu, tak je zriadena ako blokovand. Prihlasovacie meno a heslo ie mo2n6
zadat' pouZlvat' po desiatich dioch po prijati telefonickej objednAvky. Sluzba bude odblokovana automaticky V desiaty den od jej prUatia a tidtovand odo dna jej
odblokovania. O odblokovanie sluzby Vysokonichlostny internet nie je mo2n6 poziadat' skOr.
OstatnrS ustanovenia
Spraclvanie osobnich 0dajov: Podnik bude pou2ivat idaje o Udastnikovi za podmienok uvedenych vo Vseobecnych podmienkach a v prisluSnlch prdvnych
predpisoch. Rozsah, 06el a podmienky sprac(vania [dajov o U.6astn[kovi sr] bliZsie Specifikovan6 vo Vseobecnych podmienkach ( 6ast'Zhromazdovanie a
pouzivanie informdciio U6astnikoch). V pripadoch, kde m62e Udastnik zamedzit', aby sa jeho 0daje pouzivali na urdit6 0dely, Udastnlk mOZe kedykot'vek Podniku
oznamit',Zesi nezeletak6topou2ivaniejehoridajov,Akjepodmienkousprac0vania0dajovUdastnikaudelenies0hlasu,m6zeUdastniktakyto
stihlas
kedykol'vekodvolat',vpripade,Zehoudeli. Uaastnikm6zePodnikukedykol'vekpoziadat'oinformeciu,akosajeho0dajepou2ivaj0.Viacinform6cii
[dajov mo2no najst na www.telekom.sk alebo internetovej strenke Podniku, ktora ju v bud0cnosti nahradi.
opouzivani
Pokradovanie dokumentu na dalSej strane
K objednavke d.: 1-ZEJMQ2
K zmluve d.: 990'15176'11
ZZ
Strana 2 z 5
/odmiehky akcie
NAZOV KAMPANE: Magio intemet- prolongacie- Vianoce 2012
77955t2012
cv
Slovak Telekom, a. s. so sidlom KaradZidova 10, 825 13 Bratislava, le O: 35 763 469, zapisani v Obchodnom registri Okresneho s0du Bratislava l, oddiel Sa,
vlozka d. 2081/B (dalej len "Podnik") v zmysle z'kona a. 1 8/1 996 Z. z. o cen6ch v zneni neskorsich prevnych predpisov a vyhl65ky 6. 8711996 Z.2., ktorou sa
vykondva z6kon 6. 18/1 996 Z. z. o cen5ch stanovuje pre [dastnikov verejnej elektronickej komunikadnej sluzby Internet dodasnu zmenu Cennika pre
poskytovanie sluZieb Podniku, Cennik pre poskytovanie sluzieb prostrednictvom pevnej siete, dast' Cennlka pre sluZby lnternetov6ho pristupu a dodasn[ zmenu
Cennlka pre koncov6 zariadenia - dasf B, nasledovne:
A: VSEOBECNE USTANOVENIA
1 . Novym 06astnlkom sa pre 0dely tohto cenov6ho vymeru (dalej len "CV") rozumie uzivatel', ktoni poeas fdinnosti tohto CV pode n6vrh na uzatvorenie a
n5sledne uzatvori Zmluvu o poskytovani verejnlich slu2ieb, ktorej predmetom bude zavezok u2ivatel'a vyuZivat verejn0 elektronickri komunikadn0 sluZbu
lnternet (VRIA/Rl Solo) v programoch Magio internet Turbo/Magio internet Turbo Solo podas 24-mesadnej doby viazanosti odo dria zriadenia sluzby Internet a
podl'a podmienok tohto CV (d'alej len "Zmluva"). Za Nov6ho idastnika sluzby lnternet sa nepovazuje uzivatel', kton/ podas doby 06innosti tohto cenoveho vlimeru
pode nevrh na uzatvorenie Zmluvy na adrese uZivatel'a, na ktorej podas Udinnosti tohto CV bola/bude podana vypoved alebo ndvrh Dohody o zaniku Zmluvy
(okrem lnternet Mini - vytadane pripojenie).
2. Existuj[cim 0dastnikom sluzby lnternet sa na 0eely tohto cenoveho vfmeru rozumie uZivatel', ktoni po6as 0dinnosti tohto CV pod6 navrh na uzatvorenie a
nasledne uzatvori Dodatok k Zmluve o poskytovani verejnych slu2ieb (dalej len "Dodatok"), ktoreho predmetom bude zavezok uzivatel'a vyuZlvat verejnu
elektronick0 komunikadni sluzbu lnternet (VRIA/Rl Solo) v programoch Magio internet Turbo/Magio internet Turbo Solo podas 24-mesaanej doby viazanosti odo
dria 0ainnosti Dodatku a podl'a podmienok tohto CV a ktonj':
vyu2lva slu2bu lnternet - pripojenie do internetu prostrednictvom technol6gie aDSL a nie je viazanf zmluvnfm z'vdzkom vyuzivat' niektonj' z programov sluZby
Internet (VRl, VRI Solo) alebo DSL lnternet podas doby viazanosti alebo
jeviazanyzmluvnymzevezkomvyuzivat'sluZbulnternet(VRl,VRl Solo)aleboDSLlnternet podasdobyviazanosti,avsakdouplynutiatejtodobynezost6vaj0v
dase podania ndvrhu Dodatku viac ako 3 mesiace.
3. Udastnikom sa rozumie tak Novy ako aj Existuj0ci 06astnik.
4. Cenn[kom sa pre 0dely tohto CV rozumie Cennik pre sluZby internetov6ho pristupu (dalej len "Cennik").
B: OSOBITNE USTANOVENIA
Tabul'ka d. 1 - Akciova cenazapoulivanie programov Magio internet Turbo a Magio internet Turbo Solo
- Akciova cena platna podas 1. - 30. mesiaca pri 24-mesadnej viazanosti
1. Program Magio internet Turbo I ;4,99 EUR bez DPH; 5,99 EUR s DPH;vopred/mesiac
2. Program Magio internet Turbo 2 Mini ;9,57 EUR bez DPH; 11,48 EUR s DPH;vopred/mesiac
3. Program Magio internet Turbo 2;12,49 EUR bez DPH; 14,99 EUR s DPH;vopred/mesiac
4. Program Magio internet Turbo 3; 18,74 EUR bez DPH; 22,49 EUR s DPH;vopred/mesiac
5. Program Magio internet Turbo 1 Solo;7,49 EUR bez DPH; 8,99 EUR s DPH;vopred/mesiac
6. Program Magio internet Turbo 2 Mini Soloi10,82 EUR bez DPH; 12,98 EUR s DPH;vopred/mesiac
7. Program Magio internetTurbo 2 Solo;14,'15 EUR bez DPH; 16,98 EUR s DPH;vopred/mesiac
8. Program Magio internetTurbo 3 Solo;19,99 EUR bez DPH; 23,99 EUR s DPH;vopred/mesiac
Tabul'ka d. 2 - Zmluvne pokuta
Zmluvn6pokutazaporuseniezAvdzkuvyuZlvat sluzbulnternet podas24-mesadnej dobyviazanosti;190EUR(DPHsaneuplatiuje);jednorazovo
Tabul'ka d. 3- Akciov6 cena "aDSL modem" - typ modemu so zl'avnenou cenou zak0peny k slu2be lnternet - pripojenie do internetu prostrednictvom technol6gie
aDSL v programoch Magio internet Turbo 1/ Turbo 2 Mini/ Turbo 2lTurbo 3, Turbo 1 Solo/ Turbo 2 Mini Solo/ Turbo 2 Solo/ Turbo 3 Solo
1.DSL Ethernet modem;0,83 EUR bez DPH; 1,00 EUR s DPH;jednorazovo;vo fakt(re
Zmluvn5 pokuta za porusenie zmluvn6ho zavazku vyuiivat' slu2bu lnternet podas 24-mesaanej doby viazanosti pri k0pe Ethernet modemu;1 8,00 EUR(DPH sa
neuplatfi uje);jednorazovo
2.DSL WiFi router;16,58EURbezDPH;19,90EURsDPH;jednorazovo;vhotovosti pri dorudeni
Zmluvnapokutazaporuseniezmluvn6hozavazkuvyuZivat'sluZbulnternetpo6as24-mesadnej dobyviazanosti pri kupemodemuWiFi routra;10,00EUR(DPH
sa neuplatnuje);jednorazovo
3. Zyxel 2812HNU (Biznis WiFi route0;58,25 EUR bez DPH;69,90 EUR s DPH;jednorazovo;v hotovosti pri dorudeni
Zmluvn6pokutazaporuseniezmluvn6hozavazkuvyuzivat'sluZbulnternetpodas24-mesadnej dobyviazanosti pri kipeZyxel 2812HNU(BiznisWiFi
router);20,00 EUR(DPH sa neuplatfr uje);jednorazovo
Tabul'ka d.4- Poplatok za zmenu programu sluZby
Poplatok za zmenu programu sluzby z vyssieho programu na niZsi, realizovant poeas 7.-24. mesiaca doby viazanosti;8,32 EUR bez DPH; 9,98 EUR s DPH;
jednorazovo
Tabul'ka d. 5- JednorazovA cenaza zv!5enie 4ichlosti upstreamu pre baliky slu2by Vysokoryichlostny internet, Vysokon/chlostni internet Solo do maxim6lnej
ni'chlosti 512 kbivs
ZvySenie nichlosti upstreamu;1 ,67 EUR bez DPH;2,00 EUR s DPH;jednorazovo
Tabul'ka 6. 6- Cena za Magio internet Security
Cena za Magio internet Security pri 24- mesa6nej viazanosti, okrem prvich Siestich mesiacov od aktivecie sluzby; 2,09 EUR bez DPH;2,51 EUR s DPH;vopred/
mesiac
Tabul'ka d. 7- Zmluvn6 pokuta za Magio internet Security
Zmluvnd pokuta za poruSenie zmluvneho zevazku u:[vat'sluZbu Magio internet Security podas doby viazanosti 24 mesiacov; 15,00 (DPH sa neuplatiuje);
jednorazovo
1. Udastnik ma n6rok na poskytovanie verejnej elektronickej komunikadnej slu2by lnternet (VRIA/RI Solo) v programoch Magio internet Turbo/Magio internet
Turbo Solo za akciove ceny podl'a tabul'ky d. 1 v z6vislosti od zvolen6ho programu, a to odo dria zriadenia slu2by lnternet VRI (program Magio internet
Turbo)A/Rl Solo(programMagiointernetTurboSolo),resp.ododna0dinnosti
Dodatku,a2douplynutia30.mesiacaododtiazriadeniaslu2bylnternet,resp.odo
dha Udinnosti Dodatku. Po uplynuti 30. mesiaca odo dria zriadenia sluzby lnternet, resp. odo dia [dinnosti Dodatku bude U6astnikovi poskytovanf zvolenf
program sluzby lnternet (VRIA/RI Solo) za cenu bez viazanosti podl'a platneho Cennika.
Prechod na nizsi program sluzby lnternet (t. j. prechod z programu slu2by VRI na nizsi program sluZby VRI alebo prechod z programu sluzby VRI Solo na niZsi
program sluZby VRI Solo) je mozny jedenkrat bezplatne poeas prvych 6 mesiacov odo dfia zriadenia sluzby lnternet, resp. odo dria uzavretia Dodatku,
K objedn6vke d,l 1-ZEJMQ2
K zmluve d.: 9901517611
zz
Strana
3z
5
Prechod na niZSi program sluZby lnternet (t. j. prechod z programu slu2by VRI na niZii program sluzby VRI alebo prechod z programu sluZby VRI Solo na ni2Si
program sluzby VRI Solo) po6as 7. - 24. mesiaca je spoplatneni poplatkom podl'a tabul'ky d. 4, 6ast B tohto CV.
Poplatok za zmenu programu sa 0dtuje z d6vodu vykonania administrativnych a technickych zmien v syst6moch Podniku pri uzavreti Dodatku, predmetom
ktoreho je zmena Programu sluzby poskytovaneho podl'a tohto CV.
Poplatok sa vo6i Ucastnikovi uplatriuje len v pripade, ak uzavretim Dodatku dochAdza k zmene Programu sluzby poskytovan6ho podl'a tohto CV na Program
sluzby lnternet s niZsim mesadnym poplatkom. Pre urdenie nizsieho Programu sluzby, resp. Programu slu2by s niZSIm mesadnym poplatkom, je rozhodujtca
vf5ka mesaCnfch cien za poskytovanie programov sluZby lnternet uveden6 v tabul'ke 6. 1 tohto CV.
Uaastnik je povinn! nepretrZite vyuZivat' sluZbu lnternet (VRIA/RI Solo) podas dohodnutej 24-mesadnej doby viazanosti; v tejto s0vislosti sa zavazuje najma
neuskutodnit' ziadny taki [kon, ktoni by smeroval k ukondeniu Zmluvy pred uplynutim 24-mesadnej doby viazanosti azercvei nedopustit' sa tak6ho konania, na
zAklade ktor6ho by vzniklo pr6vo Podniku ukon6it Zmluvu pred uplynutim 24-mesadnej doby viazanosti. V pripade, 2e U6astnik porusi z6vazok nepretr2ite
vyuzivat'sluzbu lnternet (VRIA/RI Solo) poeas 24-mesadnej doby viazanosti, a to najma, ale nielen tfm, 2e:
(i) uskutodnitaky 0kon, ktoni by smeroval k ukondeniu Zmluvy pred uplynutim doby viazanosti alebo
(ii) opatovne po2iada podas prvi?'ch Siestich mesiacov doby viazanosti SluZby lnternet o prechod na niZii program v r6mci tejto sluZby ako bol program p6vodne
zriadenli na zhklade zmluvy a takyto program mu bude po dohode s Podnikom aktivovany alebo
(iii) svojim konanim, resp. opomenutim spOsobi d6vod, pre ktoni bude Podnik opravnen)i od Zmluvy odsttlpit alebo ju vypovedat'
(dalej len "Porusenie zmluvn6ho zSvazku viazanosti"), je Podnik opravneny vy0dtovat' U6astnikovi zmluvn0 pokutu stanoven0 tymto CV v tabul'ke d. 2.
2. Poskytovanie sluzby lnternet (VRl alebo VRI Solo) podl'a vyssie uvedenych podmienok je mozn6 kombinovat' s akciovou ponukou na sluzbu Benefit podl'a
cenov6ho vymeru, UCinn6ho po6as 0dinnosti tohto cenoveho vymeru.
3. Udastnik ma v s[vislosti s uzatvorenim Zmluvy alebo Dodatku pravo na k0pu jedn6ho z ponikanych koncovych zariadeni za akciov0 cenu podl'a zvolen6ho
programu sluzby lnternet podl'a tabul'ky d. 3. Koncov6 zariadenie podl'a bodu 1 a 2, tabul'ky 6. 3 bude Udastnikovi pon0kan6 podl'a aktuelnych skladovich zesob
Podniku bez moznosti viberu U6astnikom. V pripade, Ze si Ucastnik kupil koncove zariadenie podl'a tohto bodu a dopusti sa Porusenia zmluvn6ho zevezku
viazanosti, je Podnik opravnenf vy[dtovat' Udastnikovi aj zmluvnrj pokutu, stanoven( tymto cenovym vfmerom v tabul'ke 6. 3 v zavislosti od typu koncov6ho
zariadenia. Ponuka koncovych zatiadeni za akciov6 ceny plati do vy6erpania skladov!ch zisob.
Zak0penie aDSL modemu podl'a vyssie uvedenych podmienok za akciov0 cenu je mozne kombinovat' s ostatnymi ponukami z tohto cenoveho vf meru alebo
podl'a cenovfch vymerov, v ktonTch je to vlislovne uveden6.
4. U6astnik, mA nerok na zriadenie sluZby samoinStal6ciou za cenu, ktora je zahrnute v mesadnej cene za Program sluzby lnternet za 1, mesiac odo dtia
zriadenia sluzby lnternet, resp. odo dtia uzavretia Dodatku.
5. Udastnik s programom Magio internet Turbo m62e po2iadat' o zmenu programu sluzby na program Magio internet Turbo Solo podas 24-mesadnej viazanosti,
ale len v pripade, Ze podd ndvrh na uzatvorenie a nasledne uzatvori Dodatok ku Zmluve s novou 24-mesa6nou viazanostou bez vyuzitia ponuky na k0pu nov6ho
koncov6ho zatiadenia, ak si U6astn[k kripil nov6 koncov6 zariadenie podl'a tohto CV.
6. Podmienkou aktiv5cie benefitov podl'a tohto CV je s06asne objednanie, zriadenie, resp. pouzivanie sluzby Magio internet Security. Cena za poskytovanie
doplnkovej sluzby Magio internet Security podas prvych troch mesiacov je zahrnuta v cene programu lnternet (Magio internet Turbo/Turbo Solo). Po skondeni
tejio doby tude cena Magio internet Security Udastnikovi Udtovane podl'a platneho Cennika. Udastnik m62e kedykol'vek v priebehu poskytovania slu2by Magio
internet Security poziadat o jej bezplatn6 zrusenie. Zrusenie sluzby Magio internet Security podas prvych troch mesiacov poskytovania sluzby podl'a tohto bodu
bude 0dinn6 ku driu doru6enia Ziadosti o jej zruSenie. Po uplynuti prvfch troch mesiacov odo dha aktivacie sluzby Magio internet Security podl'a tohto bodu je
06astnik opravneny vypovedaf Zmluvu v dasti sluzby Magio internet Security v s0lade s Cennikom.
Ustanovenie tohto bodu sa neuplatni, ak sa Udastnik zaviaze Magio internet Security vyu2ivat's dobou viazanosti 24 mesiacov podl'a tabul'ky d. 6, 6ast B tohto
cv.
7. Udastnik, ktonj sa zaviaZe pouzivaf .jeden z programov sluzby lnternet a s[6asne sa zaviaae pouzivat' doplnkov0 slu2bu Magio internet Security s dobou
viazanosti 24 mesiacov, ma n6rok na poskytovanie doplnkovej sluzby Magio internet Security za podmienok podl'a tabul'ky d. 6, 6ast'B tohto CV. Po6as prvych 6
mesiacov doby viazanosti je cena za pou2ivanie doplnkovej slu2by Magio internet Security zahrnutd v mesadnej cene zvolen6ho Programu sluZby lnternet, od 7,
mesiaca je cena za poskytovanie doplnkove.j slu2by Magio internet Security uvedena v tabul'ke d. 6, dast B tohto CV a platnom Cenniku.
V pripade, ak sa Udastnik zaviazal pouzivat doplnkov0 sluzbu Magio internet Security podl'a tohto bodu, je povinni nepretrzite pou2ivat't0to slu2by podas
dohodnutej doby viazanosti; v tejto s0vislosti sa zavdzuje najma neuskutodnit'2iadny takf lkon, ktoni by smeroval k ukondeniu poskytovania sluzby Magio
internet Security pred uplynutim dohodnutel doby viazanosti azerovei nedopustit sa tak6ho konania, na zaklade ktor6ho by vzniklo pravo Podniku ukondit'
poskytovanie slu2by Magio internet Security pred uplynutim dohodnutej doby viazanosti. V pripade, Ze Udastnik porusi zavazok nepretr2ite pou2ivat slu2bu
Magio internet Security podas dohodnutej doby viazanosti, a to najme, ale nielen tym, Ze:
(i) uskutoini takf rikon, ktonj' by smeroval k ukondeniu Zmluvy ako celku alebo v dasti sluzby Magio internet Security alebo samostatnej Zmluvy na poskytovanie
sluzby Magio internet Security pred uplynutim doby viazanosti alebo
(ii) svojim konanim, resp. opomenutim spOsobi d6vod, pre kton/ bude Podnik oprevneny od Zmluvy ako celku alebo v dasti slu2by Magio internet Security alebo
samostatnej Zmluvy na poskytovanie sluZby Magio internet Security odst0pit'alebo ju vypovedat',
je Podnik opravnen)i vyri6tovat U6astnikovi aj zmluvnri pokutu stanoven0 v tabul'ke d.7, aasti B tohto CV.
8. Podmienkou vyuzivania benefitov podl'a tohto CV je vyjadrenie s[rhlasu so zasielanim fakt0ry za telekomunikadne sluzby v elektronickel forme - Elektronick6
tla6enl formu fakt0ry a ma zaujem vyu2ivat benefity podl'a tohto CV, bude mu poskytnutli odpis
elektronickej faktiry PDF posielanli poStou podl'a podmienok Cennika.
faktrjrra PDF. V pripade, 2e 0dastnik pozaduje pisomn0
lnternet (VRl aleboVRl Solo),
upstreamu domaxim6lnej nichlosti 5l2kbiussavzt'ahujenakazd6hoUdastnikasluzby
ktoni podas 06innosti tohto CV poziada o zvfsenie n/chlosti upstreamu. Zvysenie nichlosti upstreamu sa nevzt'ahuje na programy Magio internet Turbo 3, Magio
LAkciov6cenanazvysenienichlosti
internetTurbo3Solo,Magiointernet2Mini aMagiointernet2Mini Solo.Rychlostupstreamu5l2kbiusn;ejegarantovana. Jednorazovacenazazvysenie
nichlosti upstreamu je 0dtovan6 podl'a tabul'ky d. 5. Ceny a podmienky poskytovania zvfsenej nichlosti upstreamu s0 popisan6 v platnom Cennlku.
Akciov6 cena za zvysenie nichlosti upstreamu podl'a vys5ie uvedenych podmienok je kombinovatel'n6 so vSetkymi prebiehajUcimi akciami Podniku.
V pripade, Ze zvfSenie upstreamu ZiadavyuZil'0dastnik sluzby DSL Pristup s06asne so zmenou na slu2bu lnternet (Vysokoni'chlostnli internet alebo
Vysokonichlostni internet Solo), resp. 06astnik sluzby lnternet - Vysokonichlostny internet so zmenou na sluzbu lnternet - Vysokonj'chlostnf internet Solo.le
potrebne, aby si najsk6r zmenil typ sluzby a a2 po jej zmene po2iadal o zvysenie upstreamu.
10. Zmluvn6 strany sa dohodli, 2e v pripade zmeny sadzby dane z pridanej hodnotyje Podnik opravneny ktor0kol'vek z konednfch cien sluzieb Podniku upravit'
tak, Ze k zakladu dane (cene bez DPH) uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktualnu v 6ase vzniku dariovej povinnosti Podniku.
1 1. Pri telefonickom objednani sluzieb, definovanlich v tomto cenovom vymere, me Udastnik narok na vyssie uveden6 benefity v pripade, ak telefonick0
objednavku uskutoenI podas 0einnosti tohto cenoveho vymeru (urduj0ci je ddtum prijatia telefonickej objednavky) a zArovefi dorudi podpisane zmluvn6
dokumenty na Centrum sluzieb zekaznikom, resp, predajn6 miesto najneskor do troch tfZdriov odo dna ukondenia 0dinnosti tohto cenov6ho vfmeru (ur6ujrici je
datum prijatia - doruaenia navrhu zmluvnych dokumentov).
K objedndvke d.: 1-ZEJMQ2
K zmluve d.: 990151761
1
ZZ
Strana 4 z 5
4k si 0iastnik td€fo.*1ry otledn6 sluZby, definovane v tomto cenovom vfmere po6as doby rldinnosti tohto cenoveho vfmeru, ale podpisan6 zmluvne
dokumenty dorud na Centrum sluZieb z6kaznikom, resp. predajne miesto nesk6r, ako po troch tfidrioch odo drla ukonienia feinnosti tohto cenov6ho vfmeru,
nevznik6 mu n6roa( na akcbv6 ceny podfa tohto cenoveho vymeru.
12. Ponuku poda bhb CV je mozn6 kombinovat so zfavami pri objednani sluZby cez web www.telekom.sk. Akciu podl'a tohto CV nie je mozne kombinovaf
Ziadnym CV, kde lo nb je vfslowre povolen6.
vyffiie
pr5vo skrattf Ginnosf tohto cenov6ho u/meru. O skrdtenl (dinnosti tohto cenoveho vf meru bude zeuiemca informovan! na Preda,inom
Podnik si
mieste Oelekorn C€fitrun).
Ceno{vFnereTT9i*X12nadotnida0dinnostdfiom15.okt6bra2012a)eho0dinnost
K objedn6vke d.: 1-ZEJMQ2
K zmluve d.: 9901517611
kondidia3l.janudra2Ol3(vretane).
zz
Strana 5 z 5
Download

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb