bezpečnosť
precíznosť
dlhoročná tradícia
profesionalita
kvalita
TREZORY
OBSAH
Popis kombinácií zámkov
M - mechanický zámok na kľúč
LG - mechanický kombinačný zámok
MLG - kombinácia zámku na kľúč a mechanického kombinačného zámku
ME - elektronický zámok kombinovaný s mechanickým zámkom na kľúč, slúžiacim na núdzové otvorenie
Trezory
trezory s vyššou bezpečnosťou (EURON 3000, EURON, EURON 110)
2-3
NÁBYTKOVÉ TREZORY NT NT 22, NT 24, NT 39, NT 61, NT 61/80, NT 61/100
4-5
trezory s špeciálnym zámkom NT SOPHIA (NT 39 SOPHIA, NT 61 SOPHIA, NT 80 SOPHIA, NT 100 SOPHIA)
6
sejfy ZSL (ZSL 17, ZSL 28, ZSL 43, ZSL 65)
7
sejfy NTL (NTL17, NTL20, NTL24, NTL40, NTL62, NTL100)
8
hotelové sejfy (HTL 20 LE)
9
stenové a podlahové trezory (ST14, ST18, ST20, ST23, ST25, ST28)
10-11
Skrine na zbrane
TREZOROVÉ SKRINE TSS (TSS 160, TSS 170)
12
SKRINE IVETA (IVETA 3, IVETA 5, IVETA 10)
13
SKRINE MAXI (MAXI 3, MAXI 5, MAXI 10)
14
SKRINE ZSL (ZSL 3, ZSL 5)
15
SKRINKY NA KRÁTKE ZBRANE MINI (MINI 4)
15
Mechanický kľúčový zámok
Najbežnejší typ zámku. Odomkýna sa obojstranným tzv. motýlikovým kľúčom. Používajú sa výhradne certifikované trezorové
zámky MAUER a Love&Fletcher, spĺňajúce požiadavky zodpovedajúce bezpečnostnej triede trezora.
Mechanický kombinačný zámok
Otvára sa zadaním číselnej kombinácie, manuálnym otáčaním číselníka do správnych pozícií. Pri tomto type zámku
odpadá potreba nosiť kľúč. Používajú sa certifikované zámky LaGARD. Kombináciu čísel tvoria tri dvojciferné čísla
(napr. 27-03-59), ktoré je možné ľubovoľne meniť.
Kombinácia kľúčového a mechanického kombinačného zámku
Kombinácia predchádzajúcich zámkov sa používa na zvýšenie bezpečnosti. Pri otváraní je potrebné najskôr zadať správnu
kombináciu čísel a následne odomknúť trezor kľúčom. Trezor je teda možné používať aj v režime „dve osoby“, keď je nutná
prítomnosť dvoch ľudí pri otváraní trezora (jeden pozná kód a druhý má kľúč).
Elektronický zámok
Ponúka vysoký štandard bezpečnosti, jednoduchú a komfortnú obsluhu. Zámok sa otvára zadaním číselnej kombinácie,
ktorá je ľubovoľne meniteľná*. Elektronický zámok je väčšinou kombinovaný s mechanickým kľúčovým, slúžiacim na núdzové
otvorenie trezora. Používajú sa vlastné certifikované zámky SAFEtronics® a SOPHIA TimeLock®. Zámok SOPHIA
TimeLock® je možné pripojiť k PC a využívať množstvo doplnkových funkcií. Elektronika zámku má nízku spotrebu, čo priaznivo
vplýva na dlhú životnosť napájacích batérií.
Skrine na spisy
TREZOROVÉ SKRINE TSS (TSS 90, TSS 125, TSS 160, TSS 170)
16
SKRINE IVETA (IVETA 5, IVETA 5P)
17
SKRINE MAXI
(MAXI 5)
ARCHIVAČNÉ SKRINE (AS190/100)
ME
17
17
CERTIFIKÁCIA
Čo je certifikácia?
Certifikácia výrobkov je prostriedok poskytujúci nezávislé ubezpečenie treťou stranou, že výrobok vyhovuje daným
špecifikovaným normám, resp. iným normatívnym dokumentom. Certifikované výrobky sú plne spôsobilé plniť požadovanú
užitočnú a zmysluplnú službu. Certifikáciu vykonáva skúšobné laboratórium akreditované podľa EN ISO/IEC 17025.
MLG
M
Ako prebieha certifikácia?
Certifikácia je náročný proces, preto sa Vám aspoň zhruba pokúsime priblížiť jej priebeh:
výrobca spoločne so žiadosťou o certifikáciu dodá skúšobni okrem iného výkresovú dokumentáciu k vyhodnoteniu, schváleniu a overeniu. V ďalšej fáze sa vypracuje zadanie skúšok výrobku a prejde sa k praktickej časti. Praktická časť certifikácie prebieha formou skúšok, kedy je výrobok s použitím náradia príslušnej kategórie a dodatočného náradia podrobený
nasledujúcim úkonom: bezkľúčové otvorenie (či už nového výrobku alebo výrobku po skúškach životnosti), odvŕtanie,
vytrhnutie, rozlomenie zámkovej časti, vypáčenie pohyblivých častí, odvŕtanie, presekanie, odtrhnutie, odrezanie, ukrútenie
a odstrihnutie akýchkoľvek iných častí. Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že na základe rozsahu použitých nástrojov a
času, po ktorý výrobok odoláva vniknutiu, sa výrobok zaradí do príslušnej bezpečnostnej triedy.
Aké sú typy certifikátov?
V súčasnej dobe rozlišujeme dva druhy certifikátov.
Poisťovne vyžadujú certifikáciu podľa bezpečnostných tried určených normou STN EN 1143-1, prípadne STN EN 14 450.
Certifikáciu vykonáva nezávislá akreditovaná skúšobňa. Certifikáty sú rozdelené do bezpečnostných tried označených S1,
S2 podľa STN EN 14 450 a ďalej podľa STN EN 1143-1, označovaných rímskymi číslicami 0., I., II., ... XIII. - pričom vyššie
číslo označuje triedu s vyššou bezpečnosťou. Nábytkové trezory bývajú väčšinou certifikované v bezpečnostných triedach
0.,I., prípadne II.. Trezory s vyššou bezpečnostnou triedou sa využívajú hlavne v bankách, poisťovniach, atď.
Druhý typ certifikátov vydáva NBÚ pre účely súvisiace so zákonom. Sú rozdelené do bezpečnostných tried označovaných
písmenami D, T a PT, pričom trieda „D“ je najmenej bezpečná a trieda „PT“ je bezpečná najviac.
*Pri zmene kombinácie je nutné dodržať podmienky uvedené v návode pre konkrétny typ trezora, napríklad pre trezory
certifikované v I. bezpečnostnej triede je potrebné zvoliť kód ktorý bude mať dĺžku najmenej šesť čísel, aby bola dodržaná
zodpovedajúca miera bezpečnosti.
1
TREZORY S VYŠŠOU BEZPEČNOSŤOU
EURON
3000
EURON 3200 ME
EURON
EURON
kg
EURON 3120 M, ME
EURON 3200 M, ME
EURON 3300 M, ME
EURON 3400 M, ME
EURON 3120 M
BT
III.
III.
III.
III.
kg
kg
310
420
550
660
990
1400
1400
1750
610
610
730
730
485
530
620
620
850
1230
1232
1580
470
470
540
540
300
295
440
440
EURON
EURON 110
EURON 110/P
EURON 110/P pol
120
190
303
390
EURON 3000
Skriňové trezory typovej rady „EURON 3000“ prešli pred
uvedením na trh evolučným vývojom v spolupráci s odborníkmi z oblasti zabezpečovacej techniky a boli navrhnuté tak, aby bol dosiahnutý vysoký stupeň zabezpečenia
pre úschovu dôležitých dokumentov, cenín a peňažných
hotovostí. V trezoroch vybavených elektronickým zámkom
je použitý časový zámok SOPHIA TimeLock®, vďaka
ktorému disponujú množstvom funkcií, napríklad až 10
nezávislých číselných kódov pre otvorenie, oneskorené
otvorenie 0 – 60 min, alebo možnosť pracovať v režime
„dvoch osôb“ (pri otvorení je nutné zadať dva rôzne kódy).
Mikroprocesor automaticky vytvára protokol posledných
4095 udalostí. Protokol je možné preniesť do PC. Pripojenie k PC umožňuje využitie ďalších užitočných funkcií.
Trezor je možné pripojiť na EZS, ktorý umožňuje vyvolať
tichý alarm a má prípravu pre otrasový snímač. Základné kotvenie je do podlahy. V trezoroch s čisto mechanickým zámkom na kľúč je použitý zámok so zvýšenou
bezpečnosťou MAUER triedy EN 1300 Class B. Trezory sú certifikované v III. bezpečnostnej triede podľa EN
1143-1 + A1:2009.
BT NBÚ
II.
II.
II.
II.
EURON 110
125
215
250
250
740
1100
1030
1030
460
600
600
600
460
460
520
520
550
910
910
910
340
480
480
480
300
300
317
355
56
131
134
151
EURON
Veľmi bezpečný trezor, vhodný hlavne pre firmy s väčším
obratom hotovosti (veľkoobchody, banky), na uloženie
cenností vyššej hodnoty. Plášť tvoria tri vrstvy žiaruvzdornej
ocele s výplňou. Je certifikovaný v II. bezpečnostnej triede
podľa EN 1143-1 + A1:2009. Štandardnou výbavou je vnútorná uzamykateľná skrinka a nastaviteľná polica. Základným farebným prevedením je farba antracit. Na otvorenie
trezora je potrebné mať kľúč a zadať 6-miestny kód.
EURON 110
Jedná sa o väčší a širší variant trezora EURON.
EURON 110/P policový
EURON 3200 ME
PT
PT
k
EURON 110/P
Je vybavený časovým zámkom SOPHIA TimeLock®,
vďaka ktorému disponuje množstvom funkcií napríklad až
10 nezávislých číselných kódov pre otvorenie, oneskorené otvorenie 0 - 60 min, alebo možnosť pracovať v režime
„dvoch osôb“ (pri otvorení je nutné zadať dva rôzne kódy).
Mikroprocesor automaticky vytvára protokol posledných
4095 udalostí. Protokol je možné preniesť do PC. Pripojenie k PC umožňuje využitie ďalších užitočných funkcií.
Trezor je možné pripojiť na EZS, umožňuje vyvolať tichý
alarm a má prípravu pre otrasový snímač. Základné kotvenie
je do podlahy. Trezory sú certifikované v II. bezpečnostnej
triede podľa EN 1143-1 + A1:2009.
EURON 3120 M
EURON 110/P
KONEKTOR
PRIPOJENIA TREZORA K PC
EURON 110/P
2
dvojschránkový
3
NÁBYTKOVÉ TREZORY NT
NT
NT 39 ME
NT
kg
NT 22 M
NT 24 M
NT 39 M
BT NBÚ
M, ME, LG
M, ME, MLG,LG
M, ME, MLG,LG
I.
I.
I.
T
T
T
kg
kg
37
31
48
65
282
280
287
437
352
350
435
435
257
260
327
442
240
245
395
310
395
395
185
255
370
58
Trezory rady NT
Z tejto rady nábytkových trezorov sa stal veľmi rýchlo
nosný sortiment. Táto rada sa vyznačuje mnohými výhodami ako napríklad jednoduchá manipulácia, certifikácia každého variantu, osadenie rôznymi druhmi zámkov, výhodný pomer vnútorného a vonkajšieho objemu a
ďalšie...Tento typový rad považujeme v posledných rokoch
za najúspešnejší. Prispieva k tomu fakt že trezory NT
sú vhodné nielen do bytov a domácností, ale aj do kancelárií, alebo k priehradkám. Podobne ako trezory rady TSS
je aj tento rad vhodný na bezpečné uloženie zbraní.
Nábytkové trezory NT sú dvojplášťové trezory vyrobené
z kvalitného oceľového plechu. Vonkajší plášť je vyrobený
z oceľového plechu hrúbky 3 mm a vnútorný plášť je z plechu
hrúbky 2 mm. Medzi obidvomi plášťami je špeciálna výplň
na zvýšenie odporu. Platňa dverí je z oceľového plechu
hrúbky 10 mm. Trezory majú pripravené kotviace otvory do podlahy a na zadnej stene. Trezory majú
certifikát I. bezpečnostnej triedy podľa EN 11431+A1:2009 a certifikát NBÚ na stupeň utajenia „Tajné“.
M
NT 61 M
NT 61/80 M
NT 61/100 M
14
25
M, ME, MLG,LG
M, ME, MLG,LG
PT
PT
PT
k
95
115
135
652
800
1000
435
435
435
442
442
442
610
758
958
395
395
395
370
370
370
89
110
140
NT 61
Trezor je štandardne vybavený vnútornou uzamykateľnou
schránkou a výškovo nastaviteľnou policou. Od trezoru
NT 39 sa rozmerovo odlišuje len výškou.
NT 61/80
Trezor je predĺženou verziou NT 61. Štandardne je vybavený vnútornou uzamykateľnou schránkou a dvomi
výškovo nastaviteľnými policami.
vnútorná
uzamykateľná
schránka
NT 24
Na rozdiel od NT 22 je tento trezor schopný uchovať dokumenty A4 a zároveň je vďaka svojim rozmerom vhodný na zabudovanie do skrine či nenápadné umiestnenie
v interiéri (v praxi niekoľkokrát odskúšané). Vnútorné vybavenie tvorí vyberateľná polica, ktorá môže byť na požiadanie
nahradená uzamykateľnou schránkou.
MLG
I.
I.
I.
M, ME, MLG,LG
NT 61 ME/100
NT 22
Najmenší z radu, vhodný na dokumenty A5, krátke
zbrane, hotovosť, cennosti apod.
Vnútorné vybavenie tvorí vyberateľná polica, ktorá môže
byť na požiadanie nahradená uzamykateľnou schránkou.
ME
BT NBÚ
NT 61/100
Ďalšia predĺžená verzia NT 61. Štandardne je vybavený
vnútornou uzamykateľnou schránkou a dvomi výškovo
nastaviteľnými policami.
M, ME
LG, MLG
NT 39
Do tohto trezora je možné ukladať zakladače A4 na šírku
a po vybratí police tiež na výšku. Vnútorné vybavenie
tvorí vyberateľná, výškovo nastaviteľná polica.
Na požiadanie môže byť trezor vybavený vnútornou
uzamykateľnou schránkou.
NT 61/100 ME
NT 61/80 ME
NT 61 ME
NT 39 ME
NT 22 ME
4
NT 24 ME
5
NÁBYTKOVÉ TREZORY NT - SOPHIA
SEJFY ZSL
ZSL
SOPHIA
NT 39 ME-SOPHIA
kg
NT 39 ME-SOPHIA
NT 61 ME-SOPHIA
NT 80 ME-SOPHIA
NT 100 ME-SOPHIA
BT
I.
I.
I.
I.
kg
kg
65
95
115
135
437
652
800
1000
435
435
435
435
442
442
442
442
395 395
610 395
758 395
958 395
ZSL 17 M
ZSL 28 M
ZSL 43 M
ZSL 65 M
355 53
355 82
355 102
355 128
Nábytkové trezory NT SOPHIA sú dvojplášťové trezory,
konštrukčne identické so štandardnými nábytkovými trezormi NT. Typová rada je vybavená špeciálnym časovým
zámkom SOPHIA TimeLock®. Použitie mikroprocesora
umožnilo konštrukciu zámku s množstvom funkcií.
Mikroprocesor automaticky vytvára protokol posledných
4095 udalostí. Protokol je možné preniesť do PC a ďalej
spracovať. Pripojenie k PC umožňuje využitie ďalších
užitočných funkcií.
Trezory sú certifikované v I.bezpečnostnej triede podľa
EN 1143-1 + A1:2009. Na ukotvenie slúžia dva otvory
s priemerom 18 mm v spodnej stene a dva otvory 12 mm
v zadnej stene trezora.
Tieto trezory sú vhodné pre pošty, zmenárne, obchody
a iné prevádzky s viacerými užívateľmi, kde je potrebná
evidencia prístupov.
ZSL 65 M
BT
M
M, ME
S1
S1
M, ME
M, ME
S1
k
10
20
28
39
170
287
435
652
315
435
435
435
250
360
360
360
165
282
430
647
310
430
430
430
196
306
306
306
10
37
56
85
Sejfy ZSL
Jednoplášťové sejfy ZSL sú novinkou v našom sortimente. Zdokonalenou konštrukciou sa podarilo zvýšiť
pevnosť skrinky pri zachovaní priaznivej ceny. To tieto
výrobky robí mimoriadne zaujímavými pre všetkých
užívateľov. Sú vyrobené z kvalitného oceľového plechu
hrúbky 2,5 mm, platňa dverí je z plechu hrubého 3 mm.
Kvalitné dielenské spracovanie a polyuretánové farby
s vysokou odolnosťou, zabezpečia dlhodobé uchovanie
užívateľskej hodnoty výrobku. Vzhľadom k veľkosti
a hmotnosti je dôležité sejfy dôkladne ukotviť napríklad
o stenu, alebo iný pevný predmet. Sejfy sú certifikované
v bezpečnostnej triede S1 podľa EN 14450:2005.
ZSL 17, ZSL 28, ZSL 43
Tieto verzie sú vybavené dvojbodovým uzamykacím
mechanizmom a zámkom Lowe&Fletcher triedy
VdS Class 1. Vnútornú výbavu ZSL 28 a ZSL 43 tvorí
vyberateľná polica, prípadne je ich možné doplniť samostatne uzamykateľnou schránkou.
Vlastnosti elektronického zámku SOPHIA TimeLock®
• jeden administrátorský číselný kód
• možnosť pridania od 1 do 9 užívateľských číselných kódov
• dĺžka kódu 7 až 11 číslic (viac ako 10 miliárd možných kombinácií)
• každý užívateľ používa na otváranie trezora svoj utajený prístupový kód
• administrátor má okrem užívateľských právomocí aj správu užívateľov a času
• optická a akustická indikácia stavu trezora (3 farebné LED kontrolky, pípnutie)
• možnosť používať oneskorené otváranie s nastaviteľnou čakacou dobou 0 až 60 minút
• povinnosť dvojnásobného zadania kódu pri otváraní trezora
• po troch nesprávnych zadaniach kódu zablokovanie na 30 minút
• možnosť pracovať aj v režime „4 oči“ (nutnosť zadania dvoch rôznych kódov dvomi užívateľmi)
• protokol záznamov s pamäťou posledných 4095 udalostí (dátum, čas, udalosť)
• možnosť nastavenia časových okien pre zamedzenie prístupu do trezora napríklad mimo pracovnej doby
• kalendár umožňujúci definíciu sviatkov a dátumov prechodu na letný, alebo zimný čas
• batériové napájanie, kontrola stavu vybitia batérií dostatočne dopredu
ZSL 65
Model ZSL 65 používa štvorbodový uzamykací mechanizmus a zámok MAUER so zvýšenou bezpečnosťou triedy
„A“ podľa EN 1300. Štandardne je vybavený výškovo
nastaviteľnou policou a samostatne uzamykateľnou
schránkou.
ZSL 28 M
ZSL 17 M
KONEKTOR
PRIPOJENIA TREZORA K PC
NT 61 ME-SOPHIA
6
NT 61 ME-SOPHIA
7
SEJFY NTL
HOTELOVÝ SEJF HTL
NTL
HTL
SOPHIA
NTL 40 ME
kg
kg
kg
NTL 17 M
NTL 20 M
NTL 24 M
NTL 40 M
NTL 62 M
NTL 100 M
NTL 120 M
NTL
Jednoduchá konštrukcia a ľahšie materiály umožnili znížiť
cenu týchto výrobkov na úroveň atraktívnu pre všetky
skupiny záujemcov, ktorý potrebujú odkladať bezpečne
dokumenty a cennosti. Sejfy NTL sú vyrobené z kvalitného oceľového plechu hrúbky 2 mm, platňa dverí je z
plechu hrubého 5 mm. Typová rada sejfov NTL môže byť
vybavená mechanickým zámkom, prípadne od NTL 24
a vyššie kombináciou zámku MAUER a elektronického
zámku SAFEtronics ®.Vzhľadom k veľkosti a hmotnosti
je dôležité sejfy dôkladne ukotviť napríklad o stenu, alebo
iný pevný predmet.
NTL 17, NTL 20
Najmenšie sejfy z tohto radu, vhodné ako príručná
schránka na uloženie drobných cenností, základnej hotovosti, alebo dokladov. Vnútorné vybavenie NTL 20 tvorí
vyberateľná polica. Sejfy sú vybavené dvojbodovým uzamykacím mechanizmom a zámkom Lowe&Fletcher triedy
VdS Class 1.
NTL 24
Veľmi praktická veľkosť sejfu NTL 24 umožňuje uloženie
dokumentov veľkosti A4, ale ešte stále dosť malý na to
aby sa dal dobre skryť. Je vhodný ako príručná schránka
na uloženie drobných cenností, základnej hotovosti, alebo dokladov. Vnútorné vybavenie tvorí vyberateľná polica. Sejf je vybavený dvojbodovým uzamykacím mechanizmom a zámkom Lowe&Fletcher triedy VdS Class 1,
prípadne v kombinácii s elektronickým zámkom SAFEtronics ®.
M
M
M, ME
M, ME
M, ME
M, ME
M, ME
8,2
9
21
27
44
61
78
171
200
287
435
652
1000
1200
315
315
435
435
435
435
550
250
250
360
360
360
360
435
166
196
283
431
648
996
1196
311
311
431
431
431
431
546
225
255
315
315
310
310
385
11
13
38
58
86
132
254
k
HTL 20 LE
9
200
320
200
196
316
145
9,6
Hotelové trezory sú určené na bezpečnú úschovu
peňažnej hotovosti, dokladov, šperkov, alebo cenných
predmetov. Vzhľadom k malým rozmerom umožňujú
bezproblémovú montáž aj v stiesnených podmienkach. Obsluha je veľmi jednoduchá, trezory sa otvárajú
zadaním číselnej kombinácie, prípadne kľúčom ktorí slúži
ako núdzový zámok pre prípad zabudnutia kódu. Sejf je
vybavený dvojbodovým uzamykacím mechanizmom so
zámkom Lowe&Fletcher triedy VdS Class 1 v kombinácii
s elektronickým zámkom SAFEtronics ®. Pri dodávke viacerých trezorov je možné dodať spoločný „master“ kľúč,
umožňujúci otvorenie všetkých trezorov, potom nie je
potrebné uschovávať kľúče ku každému trezoru zvlášť.
HTL 20 LE
NTL 40
Do NTL 40 je možné ukladať zakladače A4 na šírku, po
vybratí police tiež na výšku. Vnútorné vybavenie tvorí
vyberateľná polica. Sejf je vybavený dvojbodovým uzamykacím mechanizmom a zámkom Lowe&Fletcher triedy
VdS Class 1, prípadne v kombinácii s elektronickým zámkom SAFEtronics ®.
NTL 62
Model NTL 62 používa štvorbodový uzamykací mechanizmus na troch stranách a zámok MAUER so zvýšenou
bezpečnosťou triedy „A“ podľa EN 1300, prípadne v
kombinácii s elektronickým zámkom SAFEtronics ®.
Štandardne je vybavený výškovo nastaviteľnou policou a
samostatne uzamykateľnou schránkou.
NTL 100, NTL 120
V modeloch NTL 100 a NTL 120 je použitý štvorbodový
uzamykací mechanizmus na troch stranách a zámok
MAUER so zvýšenou bezpečnosťou triedy „A“ podľa EN
1300, prípadne v kombinácii s elektronickým zámkom
SAFEtronics®. Štandardne sú vybavené dvoma výškovo
nastaviteľnými policami a samostatne uzamykateľnou
schránkou.
NTL 120 M
NTL 62 M
NTL 40 ME
NTL 24 M
NTL 20 M
8
9
STENOVOVÉ A PODLAHOVÉ TREZORY
ST
PT
kg
Stenové trezory ST s kľúčovým a elektronickým zámkom
ST 14 M
ST 18 M
ST 20 M
ST 23 M/20
ST 23 M/27
ST 25 M
ST 28 M/25
ST 28 M/27
BT
M
M
M
M
M
M, ME
M
M, ME
0.
0.
0.
I.
I.
I.
I.
I.
kg
kg
31
11
15
22
26
28
33
36
39
201
280
241
299
324
281
350
341
414
444
349
374
479
504
144
260
144
200
200
270
250
250
270
145
240
185
205
230
225
310
285
330
360
255
280
395
420
90
185
90
144
144
214
194
194
214
3
14
5
10
12
17
19
22
25
Podlahový trezor
k
PT 23 M
M
35
330
450
300
230
360
214
17
PT 23
Tento trezor je určený na zabudovanie do podlahy.
Konštrukčne je to upravený trezor ST 23, doplnený
držadlom a aretáciou otvorených dverí pre pohodlnejšiu
manipuláciu. Ďalej je doplnený ochranný rám okolo trezora a plechový kryt trezora. Tento trezor sa štandardne
vyrába v čiernej farbe.
PT 23 M
kg
Stenové trezory ST s mechanickým kombinačným zámkom
ST 14 LG
ST 18 LG
ST 20 LG
ST 23 LG/20
ST 23 LG/27
ST 25 LG
ST 28 LG/25
ST 28 LG/27
ST 14 LG
ST 18 M
BT
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
0.
0.
0.
I.
I.
I.
I.
I.
kg
11
15
24
27
32
33
201
247
305
330
281
347
420
450
355
380
485
510
144
174
230
230
300
280
280
300
145
185
205
230
225
285
330
360
255
280
395
420
90
90
144
144
214
194
194
214
3
5
10
12
17
19
PT 23 M
Trezory rady ST
Trezory rady ST sú klasický sortiment v nadštandardnom
prevedení, sú certifikované v bezpečnostnej triede 0. a I.
podľa EN 1143-1+A1:2009. Štandardne sú vyrábané v
bielej farbe. Jednou z výhod týchto trezorov je vynikajúci
pomer ceny a užitočnej hodnoty. Centimeter hrubá platňa
dverí a rám sú po zamurovaní jediné časti nechránené
okolitým betónom. Vo dverách je použitý certifikovaný
trezorový zámok MAUER, v elektronických verziách
kombinovaný so zámkom SAFEtronics®. Modely LG sú
osadené certifikovaným mechanickým kombinačným
zámkom LaGARD. Sú zapustené hlbšie do steny, aby
zámok ktorý vyčnieva z dverí trezora, nepresahoval
rovinu steny. Preto sú tieto modely vybavené dodatočným
rámom.
ST 14, 18, 20
Najmenšie stenové trezory,
vyberateľnou policou.
sú
vybavené
LG, MLG
jednou
ST 23
Tento trezor sa vyrába v dvoch rozmeroch s hĺbkou 200
alebo 270 mm. Vďaka svojim rozmerom umožňuje uschovanie dokumentov formátu A4 (hĺbka 270 mm). Je použitý
päťbodový uzamykací mechanizmus na troch stranách.
Vnútorné vybavenie tvorí vyberateľná polica.
ST 23 LG
10
ST 25
V ST 25 je použitý päťbodový uzamykací mechanizmus
na troch stranách. Vnútorné vybavenie tvorí vyberateľná
polica.
ST 28
Najväčší trezor z radu ST, umožňuje pohodlnú úschovu dokumentov formátu A4. Trezor sa vyrába v dvoch
rozmeroch s hĺbkou 250 alebo 270 mm (model ME len
270 mm). Je použitý päťbodový uzamykací mechanizmus
na troch stranách. Vnútorné vybavenie tvorí vyberateľná
polica.
ST 28 ME
ST 14 LG
ST 18 M
ST 23 M
11
Trezorové skrine na zbrane TSS
Skrine na zbrane IVETA
TSS
SOPHIA
TSS 160 M (na zbrane)
IVETA
IVETA 3 PM
kg
BT NBÚ
TSS 160
M, ME, MLG, LG
TSS 170
M, ME, MLG, LG
I.
I.
T
T
kg
kg
235
405
1600 600
1700 1160
435
453
1560 560
1560 1090
345
363
IVETA 3 M
IVETA 5 M
IVETA 10 M
IVETA 3 PM
IVETA 5 PM
IVETA 10 PM
300
590
Skrine na zbrane TSS
Trezorové skrine na zbrane TSS sa vyrábajú s držiakom
na zbrane v kombinácii s policami alebo len s držiakom na
zbrane. Steny trezorov sú konštruované ako dvojplášťové
vyplnené izolačným materiálom. Cez otvory v dne sa
uchytávajú kotviacimi skrutkami do podlahy. Typová
rada trezorov môže byť vybavená mechanickým zámkom MAUER, kombináciou zámkov MAUER a LAGARD,
prípadne kombináciou zámku MAUER a elektronického zámku SAFEtronics®. Skrine TSS majú certifikát I.
bezpečnostnej triedy podľa EN 1143-1+A1:2009 a certifikát NBÚ na stupeň utajenia „Tajné“.
TSS 160 (na zbrane)
Vnútorná výbava skrine obsahuje opierku na desať zbraní
a držiak na čistiace potreby. Vo vrchnej časti skrine je samostatne uzamykateľná schránka.
TSS 160 /K3
Vnútorná výbava skrine obsahuje opierku na tri zbrane,
tri výškovo nastaviteľné police a držiak na čistiace potreby. Vo vrchnej časti skrine je samostatne uzamykateľná
schránka.
IVETA 5 M/K
TSS 160 /K5
Vnútornú výbavu skrine tvorí opierka na päť zbraní, päť
výškovo nastaviteľných políc a držiak na čistiace potreby. Vo vrchnej časti skrine je samostatne uzamykateľná
schránka.
TSS 170 /K
Vnútorná výbava skrine obsahuje opierku na osem, desať
alebo dvanásť zbraní, päť výškovo nastaviteľných políc
a držiak na čistiace potreby. Vo vrchnej časti skrine sú
dve samostatne uzamykateľné schránky.
TSS 160 ME/K3
TSS 170 ME/K
TSS 170 ME/K
BT
M
M, ME, M/K
M
M
M, M/K
M
0.
0.
0.
0.
0.
0.
k
110
119
160
115
124
178
1435
1435
1435
1535
1535
1535
355
535
715
355
535
715
370
370
370
370
370
370
1400
1400
1400
1500
1500
1500
315
500
670
315
500
670
295
295
295
295
295
295
130
206
276
139
221
296
Skrine na zbrane IVETA
Dvojplášťová konštrukcia a kvalitné materiály ponúkajú
jeden z najbezpečnejších puškových trezorov na trhu.
Skrine sú certifikované v bezpečnostnej triede 0. podľa
EN 1143-1+A1:2009. V hornej časti je štandardne použitá
uzamykacia skrinka na náboje a úderník. Na dverách je
držiak na zavesenie čistiacich nástrojov. Dno skrine je vystlané filcovým textilom ktorý chráni pažbu pri odkladaní.
Vaničky dobre poslúžia na odkladanie príslušenstva.
Skrine je možné ukotviť cez dva otvory v dne alebo cez
dva otvory v zadnej stene. Typová rada je vybavená
mechanickým zámkom MAUER, prípadne kombináciou
zámku MAUER a elektronického zámku SAFEtronics®
(len IVETA 5). Dvere sú zaisťované v šiestich bodoch na
troch stranách. Vyrábajú sa v dvoch výškových prevedeniach.
IVETA 3 M, PM
Skriňa je určená na úschovu troch dlhých zbraní. Obsahuje jednu vaničku na uloženie príslušenstva a čistiacich
potrieb.
IVETA 10 PM
IVETA 5 M, PM
Skriňa je určená na úschovu piatich dlhých zbraní. Obsahuje tri vaničky na uloženie príslušenstva a čistiacich
potrieb.
IVETA 5 M/K, PM/K
Kombinovaná skriňa na úschovu zbraní aj spisov. V jednej polovici skrine sa nachádza opierka na tri dlhé zbrane,
v druhej sú tri police umožňujúce uloženie dokumentov
alebo zakladačov rozmeru A4 na výšku. Vo vrchnej časti
je samostatne uzamykateľná schránka.
IVETA 10 M, PM
Skriňa je určená na úschovu desiatich dlhých zbraní. Obsahuje dve vaničky na uloženie príslušenstva a čistiacich
potrieb.
12
13
Skrine na zbrane MAXI
Skrine na zbrane ZSL a MINI
MAXI
SOPHIA
MAXI 3 PM
ZSL
MINI 4
ZSL 5 ME
kg
MAXI 3 M
MAXI 5 M
MAXI 10 M
MAXI 3 PM
MAXI 5 PM
MAXI 10 PM
MAXI 5 PME
MAXI 5 PME/K
BT
M
M, ME, M/K
M, ME, M/K
M
M, ME, M/K
M, ME, M/K
kg
kg
Z2, S1 64
Z2, S1 80
Z2, S1 100
Z2, S1 66
Z2, S1 86
Z2, S1 106
1400
1400
1400
1500
1500
1500
320
500
280
320
500
680
350
350
350
350
350
350
1395
1395
1395
1495
1495
1495
315
495
675
315
495
675
295
295
295
295
295
295
ZSL 3 M
ZSL 5 M, ME
MINI 4
129
203
278
139
218
298
Skrine na zbrane MAXI
Skrine sú navrhované v spolupráci s políciou tak, aby
sa vyhovelo všetkým požiadavkám na úschovu zbraní
a streliva, ktoré sú kladené zákonom č. 190/2003 Zb. z.,
pričom typová rôznorodosť zaručuje splnenie požiadaviek
i náročného zákazníka. Všetky typy sú vybavené vnútornou uzamykateľnou schránkou a vešiakom na čistiace
a údržbové príslušenstvo dlhých zbraní. Vzdialenosť
penových opierok od zadnej steny skrine zaisťuje dostatok priestoru pre uloženie zbraní aj s namontovanou
optikou. Dno skrine je vystlané filcovým textilom ktorý
chráni pažbu pri odkladaní. Vaničky dobre poslúžia na
odkladanie príslušenstva. V skriniach sú pripravené
kotviace otvory pre pevné ukotvenie k podlahe alebo k
stene. Typová rada je vybavená mechanickým zámkom
MAUER, prípadne kombináciou zámku MAUER a elektronického zámku SAFEtronics®. Dvere sú zaisťované
v šiestich bodoch na troch stranách. Vyrábajú sa v dvoch
výškových prevedeniach. Podobne ako u trezorov, i u
skríň sú použité kvalitné dvojzložkové polyuretánové farby
s vysokou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu.
Základným farebným prevedením je antracit (strieborne
šedá farba), pričom niektoré vnútorné časti sú tmavozelené. Skrine majú certifikát bezpečnostnej triedy Z2 podľa
EN 1143-1+A1:2009 a S1 podľa EN 14450:2005.
BT
S1
S1
Z2 S1
k
45
60
17
1500
1500
400
250
330
280
350
350
230
1495
1495
395
245
325
275
295
295
200
107
142
15
Skrine na zbrane ZSL
Jednoplášťové skrine ZSL sú vyrobené z kvalitného
oceľového plechu hrúbky 2,5 mm platňa dverí je z plechu
hrubého 3 mm. Na štvorbodové uzamykanie je použitý
zámok MAUER so zvýšenou bezpečnosťou triedy „A“
podľa EN 1300. Kvalitné dielenské prevedenie a polyuretánové farby s vysokou odolnosťou, zabezpečia dlhodobé
uchovanie užívateľskej hodnoty výrobku. Skrine sú certifikované v bezpečnostnej triede S1 podľa EN 14450:2005
a spĺňajú požiadavky na úschovu zbraní a streliva kladené zákonom č. 190/2003 Zb. z.
ZSL 5 M
Skrinka na krátke zbrane MINI 4
Skrinka je určená na úschovu štyroch krátkych zbraní.
V hornej časti je umiestnená samostatne uzamykateľná
schránka na strelivo. Na uzamkýnanie je použitý zámok
so zvýšenou odolnosťou typu „A“ podľa EN 1300. Skrinka je certifikovaná v bezpečnostnej triede Z2 podľa EN
1143-1+A1:2009 ako aj S1 podľa EN 14450:2005 a vyhovuje požiadavkám zákona č. 190/2003 Zb. z.
MINI 4
MAXI 3 M, PM
Skriňa je určená na úschovu troch dlhých zbraní. Obsahuje jednu vaničku na uloženie príslušenstva a čistiacich
potrieb.
MAXI 5 M, PM
Skriňa je určená na úschovu piatich dlhých zbraní. Obsahuje tri vaničky na uloženie príslušenstva a čistiacich
potrieb.
MAXI 10 M, PM
Skriňa je určená na úschovu desiatich dlhých zbraní. Obsahuje dve vaničky na uloženie príslušenstva a čistiacich
potrieb.
MINI 4
MAXI 5 M/K, PM/K
Kombinovaná skriňa na úschovu zbraní aj spisov. V jednej polovici skrine sa nachádza opierka na tri dlhé zbrane,
v druhej sú tri police umožňujúce uloženie dokumentov
alebo zakladačov rozmeru A4 na výšku. Vo vrchnej časti
je samostatne uzamykateľná schránka.
MAXI 10 M/K, PM/K
Kombinovaná skriňa pre uloženie piatich dlhých zbraní, tri
nastaviteľné police na príslušenstvo.
14
15
TREZOROVÉ SKRINE NA SPISY
TSS
TSS 160 ME
IVETA
MAXI
IVETA 5 MEs
kg
BT NBÚ
TSS 90 M
TSS 125 M
TSS 160 M
TSS 170 M
M, ME, MLG,LG
M, ME, MLG,LG
M, ME, MLG,LG
M, ME, MLG,LG
TSS 125 M
I.
I.
I.
I.
T
T
T
T
kg
kg
138
193
235
405
900 600
1250 600
1600 600
1700 1160
435
435
435
453
860 560
1210 560
1560 560
1560 1090
345
345
345
363
IVETA 5 Ms
IVETA 5 PMs
MAXI 5 Ms
AS 190/100 M
164
232
300
590
TSS 90 M
Trezor je štandardne vybavený vnútornou uzamykateľnou
schránkou a výškovo nastaviteľnou policou. Vnútorný
priestor umožňuje uložiť cca. 14 štandardných zakladačov
A4.
TSS 160 ME
TSS 170 M
Najväčšia dvojdverová trezorová skriňa z našej produkcie.
Tento trezor môže byť vybavený opierkou na dlhé zbrane
(viď strana 13).
TSS 125 M
TSS 90 ME
16
Ms
Ms
114
0
124
0
Z2, S1 80
115
1435 535
1535 535
1400 500
1900 1000
370
370
350
400
1400
1500
1395
1800
500
500
495
995
295
295
305
370
206
220
211
662
MAXI 5 Ms
TSS 125 M
Trezor je štandardne vybavený vnútornou uzamykateľnou
schránkou a dvomi výškovo nastaviteľnými policami.
Bezpečne je možné uschovať cca. 21 štandardných
zakladačov A4.
TSS 170 M
Ms, MEs
k
Skrine na spisy IVETA
Dvojplášťové skrine IVETA sú svojou veľkosťou vhodné na bezpečné uloženie zakladačov rozmeru A4.
Vnútorné vybavenie tvoria tri voľne nastaviteľné police
a samostatne uzamykateľná skrinka. Skrine je možné
ukotviť cez dva otvory v dne alebo cez dva otvory v
zadnej stene. Typová rada je vybavená mechanickým
zámkom MAUER, so zvýšenou bezpečnosťou Typ “A”
podľa EN 1300 prípadne kombináciou zámku MAUER a elektronického zámku SAFEtronics®. Dvere
sú zaisťované v šiestich bodoch na troch stranách.
Základným farebným prevedením je antracit. Skrine
sú certifikované v bezpečnostnej triede 0. podľa EN
1143-1+A1:2009.
Skrine na spisy TSS
Veľkoobjemové trezory TSS sú vhodné na úschovu
väčšieho množstva dokumentov a spisov, hlavne do úradov, kancelárií a firiem. Štandardne sú vybavené vnútornou uzamykateľnou schránkou a policami, ktoré sú
výškovo nastaviteľné. Steny trezorov sú konštruované
ako dvojplášťové vyplnené izolačným materiálom. Skrine
je možné ukotviť do podlahy. Typová rada trezorov môže
byť vybavená mechanickým zámkom MAUER, mechanickým kombinačným zámkom LAGARD, kombináciou
zámkov MAUER a LAGARD, prípadne kombináciou
zámku MAUER a elektronického zámku SAFEtronics®.
Skrine TSS majú certifikát I. bezpečnostnej triedy podľa
EN 1143-1+A1:2009 a certifikát NBÚ na stupeň utajenia
„Tajné“.
TSS 160 M
Trezor je štandardne vybavený vnútornou uzamykateľnou
schránkou a tromi výškovo nastaviteľnými policami.
Bezpečne je možné uschovať cca. 28 štandardných
zakladačov A4. Tento trezor môže byť vybavený opierkou
na dlhé zbrane (viď strana 13).
BT
AS 190/100 M
Skrine na spisy MAXI
Skriňa je vybavená samostatne uzamykateľnou
schránkou a tromi výškovo nastaviteľnými policami.
Dvere sú zaisťované v šiestich bodoch na troch
stranách zámkom MAUER so zvýšenou bezpečnosťou
Typ “A” podľa EN 1300. Pripravené otvory slúžia pre
pevné ukotvenie k podlahe alebo k zadnej stene.
Skrine sú certifikované v bezpečnostnej triede Z2
podľa EN 1143-1+A1:2009 a S1 podľa EN 14450:2005
kap. 4.
Archivačné skrine AS
Archivačné skrine sú ideálne do kancelárií, skladov
alebo archívov na bezpečné odkladanie dôležitých
dokumentov a cenností. Skrine majú štyri voľne
nastaviteľné police, ktorých nosnosť je až do 100 kg! V
porovnaní s ostatnými výrobcami ponúkame pevnejšiu
konštrukciu z kvalitných oceľových plechov hrúbky
1,5 mm a dvere hrúbky 2 mm. Vo dverách je použitý
certifikovaný trezorový zámok MAUER so zvýšenou
bezpečnosťou Typ “A” podľa EN 1300, ktorý zaisťuje
dvere v štyroch bodoch na troch stranách. Kvalitné
dielenské prevedenie a farba s vysokou stálosťou,
zabezpečia dlhodobé uchovanie užívateľskej hodnoty
výrobku.
17
Download

Katalóg trezorovej techniky (pdf)