Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO 35 709 332, DIČ 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
1325/B. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26
1. POISTENÝ
2. POISTENÝ
29
Muž
27
Žena
Vek:
Pohlavie:
Vykonávaný šport:
Spôsob vykonávania športovania:
žiadny
žiadny
Rekreačne
Rekreačne
3. POISTENÝ
4. POISTENÝ
5. POISTENÝ
6. POISTENÝ
SZČO:
Registrovaný šport (VRČ):
Povolanie:
NIE
NIE
Administratívny pracovník
Administrátor
1
20
1
20
Riziková skupina:
Poistná doba rizikových poistení:
INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE
Ročné poistné za IŽP
Poistná suma pre prípad smrti
Investičná stratégia
Poistná doba
Stabilizačná fáza
Poistná
suma
Ročné
poistné
Poistná
suma
Ročné
poistné
Smrť s konštantnou poistnou sumou
20 000 €
105,40 €
20 000 €
49,00 €
Smrť s klesajúcou poistnou sumou
40 000 €
141,60 €
40 000 €
71,60 €
Závažné ochorenia
12 000 €
86,76 €
12 000 €
73,92 €
20 000 €
86,20 €
20 000 €
64,40 €
20 000 €
56,00 €
20 000 €
56,00 €
RIZIKOVÉ POISTENIA
Poistná
suma
Ročné
poistné
Poistná
suma
Ročné
poistné
Poistná
suma
Ročné
poistné
Poistná
suma
Ročné
poistné
Dvojnásobné plnenie pre vybrané ochorania
Chirurgický zákrok
Invalidita v rozsahu nad 40%
Invalidita v rozsahu nad 70%
Denná dávka pri PN so začiatkom plnenia od 15. dňa
Denná dávka pri PN so začiatkom plnenia od 29. dňa
Denná dávka pri hospitalizácii
Smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode
Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením od 0,001%
Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením od 10%
Denná dávka pri nevyhnutnom liečení úrazu so začiatkom plnenia od 8. dňa
Denná dávka pri nevyhnutnom liečení úrazu so začiatkom plnenia od 15. dňa
Prémiová ochrana
Denná dávka pri hospitalizácii následkom úrazu
Invalidita následkom úrazu v rozsahu nad 40%
Invalidita následkom úrazu v rozsahu nad 70%
Treba vyplniť:
Celkové ročné poistné za všetky dojednané riziká po zohľadnení prirážok za
povolanie a športovú činnosť
Zdravotný dotazník
Zdravotný dotazník
475,96 €
314,92 €
Celkové ročné poistné za 1. až 6. poisteného:
Ročné poistné po zľave:
Ročné poistné za medicínsku asistenciu:
Ročné poistné za oslobodenie od platenia poistnéhov prípade invalidity poistníka:
Ročné poistné za oslobodenie od platenia poistnéhov prípade úmrtia poistníka:
CELKOVÉ MESAČNÉ POISTNÉ
790,88
593,16
1,00
49,51
€
€
€
€
€
€
Informácia o poistníkovi
X Poistník =1. poistený
Riziková skupina
Povolanie
Pohlavie
Vek
Poistník ≠ poistený
Download

La Vita kalkulácia 2 osoby