Séria Spirit 380/480/670/680
Návod na používanie hardvéru
Dôležité bezpečnostné informácie
PRED INŠTALÁCIOU VÝROBKU VO VOZIDLE SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE





Demontáž pôvodného príslušenstva, pridávanie doplnkov alebo úpravy vo vozidle môžu ovplyvniť
bezpečnosť vozidla a v niektorých krajinách môžu byť tieto úpravy v rozpore s miestnymi zákonmi.
Ohľadne doplnkov a úprav postupujte v súlade s pokynmi pre výrobok a v súlade so všetkými pokynmi
uvedenými v návode pre vozidlo.
Ohľadne prevádzkovania vozidla vybaveného doplnkami alebo vozidla s úpravami si pozrite národné
a/alebo štátne zákony.
Je vašou vlastnou zodpovednosťou umiestniť, zabezpečiť a používať zariadenie Mio spôsobom, pri ktorom
nedôjde k nehodám, osobným poraneniam alebo škodám na majetku. Vždy dodržiavajte pravidlá
bezpečného šoférovania.
Svoje zariadenie Mio namontujte tak, aby neprekážalo v bezpečnom prevádzkovaní vozidla, nafúknutiu
airbagov alebo aby neprekážalo iným bezpečnostným zariadeniam.

Zariadenie Mio neobsluhujte počas šoférovania.

Skôr ako zariadenie Mio použijete po prvýkrát, oboznámte sa so zariadením a spôsobom jeho obsluhy.







V prípade hlavných ciest môže byť vzdialenosť k opusteniu cesty vypočítaná zariadením Mio dlhšia ako je
vzdialenosť vyznačená na dopravných značkách. Na dopravných značkách je znázornená vzdialenosť po
začiatok úseku opustenia cesty, zatiaľ čo zariadenie Mio zobrazuje vzdialenosť po nasledujúcu križovatku t.j.
koniec úseku pre opustenie cesty alebo koniec cesty. Aby ste sa pripravili na opustenie cesty, vždy sledujte
informácie o vzdialenosti uvedené na dopravných značkách.
Na používanie informácií týkajúcich sa umiestnenia bezpečnostných kamier a rýchlostných radarov sa
môžu vzťahovať miestne zákony platné v krajine používania. Je vašou zodpovednosťou overiť si, či takéto
informácie môžete zákonným spôsobom využívať vo svojej krajine alebo v krajine, kde budú tieto
informácie používané.
Funkcie TV, video prehrávača a AV vstupu sa NESMÚ počas šoférovania používať. Používanie tejto funkcie
môže zapríčiniť nehodu. Dodržiavajte prosím túto výstrahu. Spoločnosť Mio za hore uvedené skutočnosti
nepreberá ŽIADNU zodpovednosť.
So zariadením Mio nemanipulujte pokiaľ je horúce. Výrobok nechajte vychladnúť mimo dopadu slnečných
lúčov.
Pri plnom výkone môže dlhodobé počúvanie zariadenia Mio prostredníctvom slúchadiel poškodiť sluch
užívateľa.
Zariadenie nevystavujte dlhšiu dobu extrémnemu teplu alebo priamemu slnečnému svetlu. Prehriatím sa
zariadenie môže poškodiť.
Aby ste predišli krádeži, nenechávajte zariadenie Mio, montážnu konzolu ani káble viditeľne uložené v
nestráženom vozidle.
Výstražné upozornenie pre vodičov na území USA
Štátne zákony môžu vodičom v štátoch ako je Arizona, Kalifornia a Minnesota zakazovať namontovanie
predmetov na čelných sklách. Naštudujte si preto a dodržiavajte aktuálne zákony patričných štátov. V krabici
vášho zariadenia Mio možno nájdete alternatívnu možnosť pre namontovanie; ďalšie alternatívy pre
namontovanie nájdete na stránke mio.com. Spoločnosť Mio nepreberá žiadnu zodpovednosť za pokuty, tresty
alebo škody v dôsledku opomenutia tohto výstražného upozornenia.
Opomenutie dodržiavať tieto výstrahy a upozornenia môže mať za následok smrť, vážne poranenia alebo škody
na majetku. Spoločnosť Mio sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za inštaláciu alebo používanie zariadenia Mio,
ktoré napomáhajú alebo spôsobujú smrť, poranenia alebo škody na majetku, alebo ktoré akýmkoľvek spôsobom
porušujú zákon.
2
Bezpečnostné opatrenia
O nabíjaní



Používajte len nabíjačku dodanú so zariadením. Použitie iného typu nabíjačky môže spôsobiť poruchu
a/alebo nebezpečenstvo.
Tento produkt má byť dodávaný s certifikovaným elektrickým zariadením označeným „LPS”, „Limited
Power Source”, a s nominálnym výstupom + 5 V dc / 1,0 A”.
V zariadení používajte stanovenú batériu.
O nabíjačke





Nabíjačku nepoužívajte vo veľmi vlhkom prostredí. Nabíjačky sa nedotýkajte, ak máte mokré ruky alebo
nohy.
Keď nabíjačku používate na prevádzku zariadenia alebo nabíjanie batérie, zabezpečte okolo nej dostatočné
vetranie. Nabíjačku nezakrývajte papierom alebo inými predmetmi, ktoré by zhoršili chladenie. Nabíjačku
nepoužívajte, keď je v prenosnej taške.
Nabíjačku pripojte k správnemu zdroju napájania. Požiadavky na napätie sa nachádzajú na puzdre a/alebo
obale výrobku.
Keď je kábel poškodený, nabíjačku nepoužívajte.
Nabíjačku sa nepokúšajte opravovať. Vnútri nie sú žiadne opraviteľné súčiastky. Ak je zariadenie poškodené
alebo vystavené nadmernej vlhkosti, vymeňte ho.
O batérii



V zariadení používajte stanovenú batériu.
UPOZORNENIE: Toto zariadenie obsahuje nevymeniteľnú vnútornú lítium-iónovú batériu. Batéria môže
vzbĺknuť alebo explodovať a uvoľniť nebezpečné chemikálie. Aby ste zabránili riziku požiaru alebo
popálenia, batériu nerozoberajte, nerozdrvujte, neprederavte ani nehádžte do ohňa alebo vody.
Dôležité pokyny (len pre servisný personál)
 Upozornenie: Riziko explózie, ak je batéria vymenená za nesprávny typ. Použité batérie likvidujte
podľa pokynov.
 Vymieňajte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ odporúčaný výrobcom.
 Batériu je nutné recyklovať alebo správne zlikvidovať.
 Batériu používajte len v stanovenom prostredí.
3
Obsah
Dôležité bezpečnostné informácie .................................................................................................................. 2
Bezpečnostné opatrenia ............................................................................................................................... 3
O nabíjaní ................................................................................................................................................... 3
O nabíjačke ................................................................................................................................................ 3
O batérii...................................................................................................................................................... 3
Úvod...................................................................................................................................................................... 5
Dôležité informácie o používaní tejto príručky ........................................................................................ 5
Vylúčenie zodpovednosti a záruk................................................................................................................ 5
Inštalovanie zariadenia Mio vo vozidle ........................................................................................................... 6
Séria Spirit 380............................................................................................................................................... 6
Séria Spirit 480 .............................................................................................................................................. 6
Séria Spirit 670/680...................................................................................................................................... 7
Aktivovanie príjmu informácií o doprave (TMC) ...................................................................................... 7
Spoznajte svoje zariadenie Mio ........................................................................................................................8
Séria Spirit 380...............................................................................................................................................8
Séria Spirit 480 ..............................................................................................................................................8
Séria Spirit 670............................................................................................................................................... 9
Séria Spirit 680 .............................................................................................................................................. 9
Ako zapnúť zariadenie Mio?............................................................................................................................ 10
Používanie hlavného vypínača................................................................................................................... 10
Ako sa nabíja batéria?.......................................................................................................................................11
Ako sa nabíja batéria vo vozidle? ...............................................................................................................11
Ako sa nabíja batéria pomocou počítača?................................................................................................11
Ako sa nabíja batéria doma alebo v práci? ...............................................................................................11
Ako sa zasúva pamäťová karta?..................................................................................................................... 12
Ostatné funkcie ................................................................................................................................................ 13
Ako je možné použiť funkciu hands-free volanie? ................................................................................. 13
Ako vyhľadám miesto pomocou funkcie MioMore Miestne vyhľadávanie?...................................... 13
Ako môžem prijímať aktuálne informácie o doprave? .......................................................................... 13
Ako môžem prehrávať hudbu alebo video? ............................................................................................ 13
Ako je možné pomocou zariadenia Mio prehrávať externé AV zariadenia? ...................................... 14
Referencia .......................................................................................................................................................... 15
Čo je GPS?..................................................................................................................................................... 15
Ako zariadenie Mio prijíma signály GPS?............................................................................................ 15
Starostlivosť o Mio ...................................................................................................................................... 15
Riešenie problémov ..................................................................................................................................... 16
Regulačné informácie ...................................................................................................................................... 17
Regulačné vyhlásenia.................................................................................................................................. 17
Európska správa....................................................................................................................................... 17
Bluetooth (Len pre modely s funkciou Bluetooth) ........................................................................... 18
4
Úvod
Ďakujeme, že ste si zakúpili produkt Mio. Túto príručku si pozorne preštudujte ešte pred praktickým používaním
produktu Mio.
Dôležité informácie o používaní tejto príručky
Na sprehľadnenie informácií a zjednodušenie čítania obsahuje príručka určité typografické pravidlá.
Formátovanie
Príručka obsahuje nasledovné štandardy formátovania textu:
Formátovanie Druh informácie
Tučné
Názov tlačidla, hlavičky, položky, voľby alebo Mio komponentu zobrazeného na stránke.
Kurzíva
Názov stránky zobrazenej na displeji.
Symboly
Príručka obsahuje nasledujúce grafické symboly:
Symbol
Popis
Poznámka
Tip
Výrazy
Príručka obsahuje nasledujúce výrazy pre určité činnosti:
Výraz
Popis
Stlačiť
Krátke stlačenie tlačidla – väčšinou mechanického.
Ťuknúť
Stlačenie – ťuknutie na virtuálne tlačidlo na dotykovom displeji.
Vybrať
Ťuknutie na požadovanú položku v zozname alebo v menu.
Vylúčenie zodpovednosti a záruk
Nie všetky modely sú k dispozícii vo všetkých regiónoch.
Podľa zakúpeného konkrétneho modelu nemusí farba a vzhľad vášho zariadenia a príslušenstva presne
zodpovedať zariadeniu zobrazenému v tomto dokumente.
Spoločnosť Mio má zavedenú politiku neustáleho rozvoja. Spoločnosť Mio si vyhradzuje právo na vykonanie
zmien a vylepšení ktoréhokoľvek výrobku uvedeného v tomto dokumente, a to bez predchádzajúceho
oznámenia. Spoločnosť Mio nezaručuje, že v tomto dokumente sa nevyskytujú chyby. Zábery obrazoviek a
ďalšie prezentácie nachádzajúce sa v tomto návode sa môžu odlišovať od skutočných obrazoviek a prezentácií
vytvorených skutočným výrobkom. Všetky odlišnosti sú minimálne a skutočný výrobok bude poskytovať
popísanú funkčnosť, ktorá je prezentovaná v tomto návode na obsluhu, a to berúc do úvahy všetky materiály.
5
Inštalovanie zariadenia Mio vo vozidle
UPOZORNENIE:

Nikdy nemontujte zariadenie Mio na miesta, kde by mohlo blokovať zorné pole vodiča.

Pokiaľ je čelné sklo opatrené reflexným povrchom, môže byť atermické a môže mať vplyv na príjem signálu GPS. V
takomto prípade namontujte zariadenie Mio na mieste „bez takejto úpravy” - zvyčajne za spätným zrkadlom.

Aby ste svoje zariadenie Mio ochránili pred nárazovými prúdmi, autonabíjačku pripojte až po naštartovaní motora.
Séria Spirit 380
1
3
2
5
4
Séria Spirit 480
1
3
2
5
4
6
Séria Spirit 670/680
1
4
3
2
5
Aktivovanie príjmu informácií o doprave (TMC)
Informácie o doprave nie sú dostupné v rámci všetkých modelov a sú dostupné iba vo vybraných krajinách.
V závislosti od modelu vášho zariadenia Mio môžete prijímať aktuálne informácie o doprave, a to jedným z
dvoch spôsobov:


Pokiaľ je vaše zariadenie Mio vybavené zabudovaným TMC prijímačom, môžete aktuálne informácie o
doprave* prijímať pomocou autonabíjačky, ktorá sa používa ako anténa.
Pokiaľ vaše zariadenie Mio nie je vybavené TMC prijímačom, budete si musieť nainštalovať súpravu
príslušenstva pre príjem TMC (predáva sa samostatne - podrobnosti nájdete na stránke www.mio.com).
Viac informácií o používaní informácií o doprave v rámci zariadenia Mio nájdete v návode na používanie
softvéru.
* Môže sa vyžadovať predplatenie služby. Viac podrobností nájdete na stránke www.mio.com.
7
Spoznajte svoje zariadenie Mio
Séria Spirit 380
Séria Spirit 480

Vypínač

Zásuvka pre kolísku

Reproduktor

Konektor pre autonabíjačku, USB kábel (predáva sa samostatne), sieťovú nabíjačku (predáva sa
samostatne) a súpravu doplnkov TMC (môže sa predávať samostatne)

Slot pre pamäťovú kartu typu MicroSD

Dotyková obrazovka

Mikrofón (nie v rámci všetkých modelov)
8
Séria Spirit 670
Séria Spirit 680

Vypínač

Zásuvka pre kolísku

Reproduktor

Konektor pre autonabíjačku, USB kábel (predáva sa samostatne), sieťovú nabíjačku (predáva sa
samostatne) a súpravu doplnkov TMC (môže sa predávať samostatne)

Dotyková obrazovka

Slot pre pamäťovú kartu typu MicroSD

Tlačidlo na zaznamenávanie

Tlačidlo Hlavná ponuka

Konektor pre kábel AV
9
Ako zapnúť zariadenie Mio?
Používanie hlavného vypínača
Séria Spirit 380/480

Séria Spirit 670/680
Ak chcete zariadenie Mio zapnúť, posuňte hlavný vypínač do polohy ZAP. (ON).
Ak chcete zariadenie Mio vypnúť, vypínač prepnite do polohy VYP. (OFF) a potom poklepte na Spánok.
Zariadenie Mio prejde do stavu pozastavenia činnosti. Pri najbližšom zapnutí zariadenie Mio zobrazí
naposledy používanú obrazovku.

Pri zamykaní obrazovky prepnite hlavný vypínač do polohy VYP. (OFF) a potom klepnite na možnosť
Uzamknúť.
Pri odomykaní obrazovky prepnite hlavný vypínač do polohy ZAP. (ON).

Ak chcete zariadenie Mio reštartovať, posuňte hlavný vypínač do polohy RESET. Ak bolo zariadenie Mio
vypnuté, posuňte hlavný vypínač do polohy ZAP. (ON).
10
Ako sa nabíja batéria?
Zariadenie Mio je vybavené zabudovanou batériou, ktorá pri úplnom nabití vydrží až 2 hodiny prevádzky. Úplné
nabitie batérie môže trvať až 4 hodiny.
Batéria sa musí pri prvej výmene nabíjať po dobu minimálne 12 hodín cez USB kábel a zariadenie musí byť
vypnuté. Počas nabíjania zariadenie neodpájajte od zdroja napájania.
Batéria nemusí byť pri prvom použití zariadenia Mio úplne nabitá.
UPOZORNENIE: Pre optimálny výkon lítiovej batérie:

Nenabíjajte batériu na miestach s vysokou teplotou (napr. na priamom slnku).

Batériu znovu nabite, keď je takmer vybitá. Pri opätovnom nabíjaní sa uistite, či je batéria úplne nabitá. Týmto sa predĺži
životnosť batérie.

Keď zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať (viac ako jeden mesiac), alebo ak ste zistili, že doba vybíjania/nabíjania sa
skrátila, batériu najskôr úplne vybite pred jej opätovným nabíjaním. Tiež sa odporúča, aby ste raz za 1 až 2 mesiace
batériu úplne vybili a znovu nechali nabiť.

Nedodržiavaním návodu na používanie batérie sa môže poškodiť vaše zariadenie Mio a batéria a môže dokonca dôjsť k
fyzickému zraneniu alebo k škode na majetku a záruka sa tým zruší.
Ako sa nabíja batéria vo vozidle?
Ak chcete svoje zariadenie Mio nabíjať vo vozidle, pripojte kábel autonabíjačky ku
zariadenia Mio a druhý koniec zastrčte do sieťovej zásuvky vo vozidle.
na spodnej strane
Ako sa nabíja batéria pomocou počítača?
Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov pri nabíjaní sa presvedčte, že zariadenie Mio je počas pripojenia k počítaču vypnuté.
1.
Zapnite počítač.
2.
Zastrčte veľký koniec USB kábla priamo do USB portu počítača (nie k USB rozbočovaču) a malý koniec
na spodnej strane zariadenia Mio.
zastrčte do
UPOZORNENIE: Pokiaľ je vaše zariadenie Mio zapnuté a pripojené k počítaču, je rozpoznané ako externé pamäťové
zariadenie. NEVYMAŽTE žiadne súbory, ktoré boli vo vašom zariadení Mio predinštalované. Vymazaním súborov môžete
spôsobiť zlyhanie zariadenia Mio.
Ako sa nabíja batéria doma alebo v práci?
Na nabíjanie batérie môžete použiť domácu nabíjačku.
Ak chcete svoje zariadenie Mio nabíjať pomocou sieťovej zásuvky, zastrčte kábel domácej nabíjačky do
spodnej strane zariadenia Mio a nabíjačku pre nabíjanie zo siete zastrčte do sieťovej zásuvky.
Domáca nabíjačka nie je súčasťou všetkých modelov a dá sa zakúpiť samostatne (podrobnosti nájdete na stránke
www.mio.com).
11
na
Ako sa zasúva pamäťová karta?
UPOZORNENIE: Netlačte na strednú časť pamäťovej karty.
Kartu MicroSD uchopte za okraje a pomaly zasuňte do štrbiny svojho zariadenia Mio tak, ako je to znázornené
na obrázkoch vyššie.
Ak chcete kartu vybrať, jemne zatlačte na horný okraj karty a stlačte ju jemne dovnútra, čím dôjde k jej
uvoľneniu; následne ju zo štrbiny vytiahnite.
Spoločnosť Mio Technology nezaručuje, že tento výrobok bude kompatibilný s pamäťovými kartami od všetkých výrobcov.
12
Ostatné funkcie
Ako je možné použiť funkciu hands-free volanie?
Automatické volanie nie je dostupné vo všetkých modeloch.
Pokiaľ máte mobilný telefón vybavený bezdrôtovou technológiou Bluetooth, svoje zariadenie Mio môžete
používať ako automatickú súpravu do auta. Skôr ako začnete túto funkciu používať, musíte svoj mobilný telefón
spárovať so zariadením Mio.
Skôr ako začnete s párovaním, na svojom mobilnom telefóne zapnite funkciu bezdrôtového spojenia Bluetooth. Nie všetky
telefóny vybavené bezdrôtovou technológiou Bluetooth sú kompatibilné so zariadením Mio. Zoznam kompatibilných telefónov
nájdete na stránke www.mio.com
Informácie o párovaní, realizácií a prijímaní telefónnych hovorov nájdete v Návode na používanie softvéru.
Ako vyhľadám miesto pomocou funkcie MioMore Miestne
vyhľadávanie?
Funkcia MioMore Miestne vyhľadávanie nie je dostupná vo všetkých modeloch a je k dispozícii iba vo vybraných krajinách.
Pomocou funkcie MioMore Miestne vyhľadávanie môžete zrealizovať on-line vyhľadávanie miest v blízkosti
určitej polohy.
Aby ste mohli funkciu MioMore Miestne vyhľadávanie používať, musíte zariadenie Mio spárovať so svojim mobilným
telefónom. Pokiaľ vaše zariadenie Mio nie je spárované s mobilným telefónom, zobrazí sa obrazovka Bluetooth. Nie všetky
telefóny vybavené bezdrôtovou technológiou Bluetooth sú kompatibilné so zariadením Mio. Zoznam kompatibilných telefónov
nájdete na stránke www.mio.com
Informácie o funkcií MioMore Miestne vyhľadávanie a používaní technológie bezdrôtového pripojenia Bluetooth
nájdete v Návode na používanie softvéru.
Ako môžem prijímať aktuálne informácie o doprave?
Informácie o doprave nie sú dostupné v rámci všetkých modelov a sú dostupné iba vo vybraných krajinách.
Aktuálne informácie o doprave môžete zariadením Mio prijímať prostredníctvom služby Kanála so správami o
doprave (TMC). V prípade TMC služby sa môže v niektorých krajinách požadovať predplatenie služby.
Podrobnosti nájdete na stránke www.mio.com. V závislosti od modelu budete možno potrebovať súpravu
doplnkov TMC (môže sa predávať samostatne).
Viac informácií o službe Informácie o doprave nájdete v Návode na používanie softvéru.
Ako môžem prehrávať hudbu alebo video?
Funkcia prehrávania médií nie je dostupná vo všetkých modeloch a je k dispozícii iba vo vybraných krajinách.
Pomocou funkcie Médiá môžete prehrávať hudobné alebo video súbory stiahnuté do zariadenia Mio z karty
MicroSD.
VÝSTRAHA: Funkcia prehrávania videí sa NESMIE používať počas šoférovania. Používanie tejto funkcie môže zapríčiniť
nehodu. Dodržiavajte prosím túto výstrahu. Spoločnosť Mio za hore uvedené skutočnosti nepreberie ŽIADNU
zodpovednosť.
Viac informácií o prehrávaní hudby alebo videí nájdete v Návode na používanie softvéru.
13
Ako je možné pomocou zariadenia Mio prehrávať externé AV
zariadenia?
AV konektor nie je dostupný pre všetky modely.
Vaše zariadenie Mio dokáže prijímať AV vstup z externých zariadení, ako je napr. DVD prehrávač. Znamená to,
že svoje zariadenie Mio môžete používať ako druhú obrazovku.
VÝSTRAHA: Svoje zariadenie Mio NESMIETE používať na prehrávanie videí počas šoférovania. Pri takomto spôsobe
používania môže dôjsť k nehode. Dodržiavajte túto výstrahu prosím. Spoločnosť Mio nepreberá ŽIADNU zodpovednosť v
tomto smere.
Koncovky video signálu (žltý) a zvukového signálu (červený a biely) na dodanom AV kábli pripojte do
výstupných konektorov AV na vonkajšom video zariadení. Potom druhý koniec AV kábla pripojte do vstupného
konektora AV vo vašom zariadení Mio.
Viac informácií o prehrávaní externých AV zariadení pomocou zariadenia Mio nájdete v Návode na používanie
softvéru.
14
Referencia
Čo je GPS?
Služba Globálneho polohovacieho systému (GPS) je dostupná kedykoľvek, zadarmo a jej presnosť je v rozsahu 5
m (15 stôp). Navigácia pomocou GPS je možná kvôli sieti satelitov, ktoré obiehajú okolo Zeme vo výške asi 20
200 km (12 552 míľ). Každý satelit vysiela množstvo signálov, ktoré sú využívané prijímačmi GPS, ako je vaše
zariadenie Mio, na stanovenie presnej polohy. Hoci GPS prijímač dokáže kedykoľvek zistiť signály až z 12
satelitov, pre navigačné systémy vozidiel sú potrebné iba štyri signály na stanovenie polohy alebo „GPS fix”
(zemepisná šírka a dĺžka).
Ako zariadenie Mio prijíma signály GPS?
Vaše zariadenie Mio prijíma signály GPS pomocou internej GPS antény. Aby sa garantovala optimálna sila
signálu GPS, zabezpečte, aby bolo vaše zariadenie Mio používané vonku alebo aby bolo používané vo vozidle
pohybujúcom sa vonku a malo výhľad na nebo bez akýchkoľvek prekážok. Príjem GPS nie je zvyčajne ovplyvnený
počasím, hoci silný dážď alebo sneh môžu mať na príjem negatívny vplyv.
Starostlivosť o Mio
Dobrá starostlivosť o Mio zabezpečí bezproblémovú funkčnosť a zníži riziko poškodenia vášho zariadenia.


Mio udržujte mimo nadmernej vlhkosti a extrémnych teplôt.
Vyhnite sa tomu, aby bolo Mio po dlhšiu dobu vystavené priamemu slnku alebo silnému ultrafialovému
svetlu.

Na Mio nič nedávajte, ani naň nič nehádžte.

Mio nehádžte a nevystavujte ho veľkým otrasom.




Nevystavujte Mio náhlym a veľkým zmenám teploty. Mohlo by to spôsobiť skondenzovanie vlhkosti vo
vnútri zariadenia, čo by ho mohlo poškodiť. V prípade kondenzácie vlhkosti pred použitím zariadenia
počkajte, kým úplne vyschne.
Povrch obrazovky sa môže ľahko poškrabať. Nedotýkajte sa ho ostrými predmetmi. Na ochranu obrazovky
pred menšími škrabancami môžete použiť neadhezívnu ochrannú fóliu na obrazovku, ktorá sa používa na
prenosných zariadeniach s LCD panelom.
Mio nikdy nečistite, keď je zapnuté. Na utretie obrazovky a vonkajších častí zariadenia použite mäkkú
utierku, ktorá nezanecháva chlpy.
Na čistenie obrazovky nepoužívajte papierové obrúsky.
15


Mio sa nikdy nepokúšajte rozoberať, opravovať alebo akýmkoľvek spôsobom upravovať. Rozobratie,
úprava alebo akýkoľvek pokus o opravu môže spôsobiť poškodenie vášho zariadenia a dokonca zranenie
alebo poškodenie majetku, a zároveň zruší platnosť záruky.
V jednom priestore so zariadením, jeho časťami alebo príslušenstvom neskladujte ani neprenášajte horľavé
kvapaliny, plyny alebo výbušniny.
Riešenie problémov
Ak zistíte problém, ktorý nedokážete vyriešiť, požiadajte o pomoc autorizované servisné stredisko.
Problémy
Riešenia
Pri napájaní z batérie nedôjde k
zapnutiu zariadenia.
Zvyšková kapacita batérie je príliš nízka na chod zariadenia. Batériu nabite pomocou
autonabíjačky, domácej nabíjačky (predáva sa samostatne) alebo pomocou USB kábla
a skúste znova.
Obrazovka reaguje pomaly.
Zvyšková kapacita batérie je príliš nízka na chod zariadenia. Ak problém pretrváva,
zariadenie Mio reštartujte.
Obrazovka mrzne.
Zariadenie Mio reštartujte.
Obrazovka je ťažko čitateľná.
Zvýšte jas obrazovky.
Nie je možné zrealizovať spojenie s
počítačom.
Presvedčte sa, že pred spojením ste zapli zariadenie Mio aj svoj počítač.
Presvedčte sa, že kábel je riadne zapojený k USB portu na počítači a k zariadení Mio.
USB kábel pripojte priamo k počítaču, nie k USB rozbočovaču.
Pred pripojením USB kábla reštartujte zariadenie Mio. Pred reštartovaním počítača
vždy odpojte zariadenie Mio.
16
Regulačné informácie
Regulačné vyhlásenia
Európska správa
Pre účely regulačnej identifikácie bolo
Sérii Mio Spirit 380 bolo priradené číslo modelu N276.
Sérii Mio Spirit 480 bolo priradené číslo modelu N271.
Sérii Mio Spirit 670/680 bolo priradené číslo modelu N275.
Výrobca nie je zodpovedný za akúkoľvek interferenciu týkajúcu sa rozhlasového alebo televízneho vysielania
spôsobenú neoprávnenou úpravou zariadenia. Takéto úpravy môžu mať za následok ukončenie oprávnenia
užívateľa používať toto zariadenie.
Štítky s označeniami umiestnené na vonkajšej ploche zariadenia Mio uvádzajú smernice, s ktorými je tento
model zariadenia v zhode. Skontrolujte si štítky na svojom zariadení Mio a pozrite si zodpovedajúce prehlásenia
nachádzajúce sa v tejto časti. Niektoré upozornenia sa týkajú iba špecifických modelov.
Produkty s označením CE sú v súlade so Smernicou o rádiových a telekomunikačných koncových zariadeniach
(R&TTE) (1999/5/ES), Smernicou o elektromagnetickej kompatibilite (2004/108/ES) a Smernicou o nízkom
napätí (2006/95/ES) - vydanými Komisiou Európskeho Spoločenstva.
Súlad s týmito smernicami implikuje súlad s nasledovnými európskymi normami:
EN 300 328 (Len pre modely s funkciou Bluetooth): Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového
spektra (ERM); Širokopásmové prenosové systémy; Zariadenia na prenos údajov pracujúce v pásme 2,4 GHz ISM
a využívajúce techniky modulácie spektra šírenia; Harmonizovaná EN pokrývajúca nutné požiadavky podľa
článku 3.2 Smernice R&TTE
EN 301 489-1: Elektronická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM), norma elektromagnetickej
kompatibility (EMC) pre rádiové zariadenia a služby; Časť 1: Všeobecné technické požiadavky
EN 301 489-17: Elektronická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM), norma elektromagnetickej
kompatibility (EMC) pre rádiové zariadenia a služby; Časť 17: Špecifické podmienky pre 2,4 GHz širokopásmové
prenosové systémy a 5 GHz vysokovýkonné zariadenie RLAN
EN 55022: Charakteristiky rádiového rušenia
EN 55024: Charakteristiky imunity
EN 61000-3-2: Limity emisií harmonického prúdu
EN 61000-3-3: Obmedzenie výkyvov napätia a výkyvov nízkonapäťového napájacieho systému
IEC 60950: Bezpečnosť výrobku
Výrobca nie je zodpovedný za zmeny, ktoré vykoná používateľ, a ich následky, ktoré môžu zmeniť súlad
produktu s označením CE.
Spoločnosť Mio Technology týmto vyhlasuje, že N271/N275/N276 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
V súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE – 2002/96/ES) sa s
týmto výrobkom nesmie zaobchádzať ako s odpadom z domácnosti. Namiesto toho by mal byť zneškodnený
jeho vrátením na miesto predaja alebo na zberné miesto recyklovania komunálneho odpadu.
17
Bluetooth (Len pre modely s funkciou Bluetooth)
Spirit 487
Bluetooth QD ID B016802
Spirit 687
Bluetooth QD ID B016536
Revízia: R00
(2/2011)
18
Séria Spirit
Návod pre používateľa softvéru
Obsah
Úvod...................................................................................................................................................................... 5
Dôležité informácie o používaní tejto príručky ........................................................................................ 5
Vylúčenie zodpovednosti a záruk................................................................................................................ 5
Začíname.............................................................................................................................................................. 6
Prvé zapnutie zariadenia Mio ....................................................................................................................... 6
Používanie dotykovej obrazovky...................................................................................................................... 7
Navigovanie na obrazovke ........................................................................................................................... 7
Hlavná ponuka ...............................................................................................................................................8
Ako navigovať na obrazovkách s ponukou? .............................................................................................. 9
Ako používať obrazovku Klávesnica? ......................................................................................................... 9
Presun z bodu A do bodu B ..............................................................................................................................11
Ako používať pomocníka NÁJSŤ? ..............................................................................................................11
Naplánovanie prvej cesty ........................................................................................................................... 12
Ako si prezerať destináciu na mape?........................................................................................................ 13
Predbežné zobrazenie trasy ....................................................................................................................... 13
Režim nákl. Vozidla...................................................................................................................................... 14
Režim chôdze................................................................................................................................................ 15
Zobrazenie trasy ............................................................................................................................................... 16
Ako zvoliť typ trasy? ................................................................................................................................... 16
Mapa jazdy .................................................................................................................................................... 16
Ako zmeniť konfiguráciu trasy?................................................................................................................. 17
Zobrazenie štatistiky trasy......................................................................................................................... 17
Ako nastaviť hlasitosť? ............................................................................................................................... 18
Ako priblížiť/oddialiť mapu? ...................................................................................................................... 18
Ako zobraziť stav informácií o doprave na mojej trase?....................................................................... 18
Rozšírené funkcie smerovania ................................................................................................................... 19
Vytvorenie cesty s viacerými zastávkami.....................................................................................................20
Ako editovať miesta na trase pri jazde?...................................................................................................20
Preskočenie traťového bodu na ceste s viacerými zastávkami............................................................ 21
Zachytenie miesta alebo cesty.......................................................................................................................22
How do I capture the GPS coordinates of my lokalita?........................................................................22
Zachytenie cesty..........................................................................................................................................22
Navigovanie do miesta, ktoré ste už zachytili ........................................................................................23
Ak zobraziť jazdu, ktorú mám zobrazenú?...............................................................................................23
Moje lokality......................................................................................................................................................24
Uloženie miesta ako Moja lokalita alebo ako Môj domov....................................................................24
Navigovanie do miesta, ktoré ste už máte uložené...............................................................................24
Navigovanie do Môjho domova ................................................................................................................24
Navigovanie na posledné miesto ..............................................................................................................25
Ako mazať a ukladať miesto v Moje miesta? ..........................................................................................25
Navigovanie do miesta na NavPix™ obrázku.....................................................................................25
Vyhľadávanie zaujímavých miest (POI)........................................................................................................28
Ako vyhľadať najbližšie zaujímavé miesto na trase pomocou služby PRI MNE? ..............................28
Ako vyhľadať zaujímavé miesto pomocou funkcie PRESKÚMAŤ? ......................................................29
Ako vyhľadať zaujímavé miesto podľa typu?.......................................................................................... 31
Ako vyhľadať zaujímavé miesto pomocou kľúčového slova? ..............................................................32
2
Získavanie aktuálnych dopravných informácií o premávke cez službu TMC .........................................34
Ako zariadenie Mio prijíma informácie o premávke ..............................................................................34
Ako sa dozviete o výskyte dopravnej udalosti........................................................................................34
Obrazovka Prehľad o premávke ................................................................................................................34
Prezeranie zoznamu udalostí na vašej trase............................................................................................35
Zobrazenie podrobností o premávke........................................................................................................35
Dopravné správy ..........................................................................................................................................36
Dopravné predvoľby....................................................................................................................................37
Čo je Cestovná príručka...................................................................................................................................39
Ako používať cestovného sprievodcu WCities? .....................................................................................39
Prehrávanie médií............................................................................................................................................ 40
Prenášanie súborov médií ......................................................................................................................... 40
Prehrávanie zvukových súborov............................................................................................................... 40
Prehrávanie video súborov......................................................................................................................... 41
Ako si prehrám videá na mojom Mio cez vstup AV? ..................................................................................43
Ako zrealizovať hands-free volanie? ............................................................................................................ 44
Ako spárovať svoje zariadenie Mio s mobilným telefónom s podporou Bluetooth?...................... 44
Ako môžem zrealizovať telefónny hovor?...............................................................................................45
Ako zobrazím históriu hovorov? ...............................................................................................................47
Čo je MioMore?................................................................................................................................................ 48
Ako vyhľadám zaujímavé miesto pomocou funkcie Miestne vyhľadávanie Google?..................... 48
Ako vyhľadať zaujímavé miesto (POI) pomocou Miestneho vyhľadávania?.....................................49
Ako získať informácie o počasí pomocou MioMore?.............................................................................49
Ako vyhľadám pomoc pre motoristov? ...................................................................................................50
Ako ovládať Mio pomocou Príkaz riadený hlasom ? ..................................................................................52
Ako plánovať trasu pomocou Príkaz riadený hlasom?..........................................................................52
Ako odpovedať na prichádzajúci hovor pomocou Príkaz riadený hlasom? .......................................52
Čo môžem prispôsobiť?...................................................................................................................................53
Audio..............................................................................................................................................................53
Obrazovka .....................................................................................................................................................53
Bezpečnosť....................................................................................................................................................54
Možnosti trasy..............................................................................................................................................55
Zobrazenie mapy .........................................................................................................................................56
Moje mapy ....................................................................................................................................................56
Jazyk ............................................................................................................................................................... 57
Prijímanie hovorov pomocou hlasu.......................................................................................................... 57
Units............................................................................................................................................................... 57
Časové pásmo ..............................................................................................................................................58
Bluetooth ......................................................................................................................................................58
Merač vzdialenosti počas aktuálnej jazdy ...............................................................................................58
Zariadenie .....................................................................................................................................................59
Ukážka ...........................................................................................................................................................60
Pomoc............................................................................................................................................................60
Kategórie zaujímavých miest (POI)............................................................................................................... 61
Zaujímavé miesta s obchodnými názvami ..............................................................................................62
Premávka a iné Udalosti .............................................................................................................................62
Čo je to MioMore Desktop?............................................................................................................................64
Môžem MioMore Desktop použiť na svojom počítači?.........................................................................64
Inštalácia aplikácie MioMore Desktop na počítač..................................................................................64
Ponuka aplikácie MioMore Desktop .........................................................................................................65
Moje licencie.................................................................................................................................................66
3
Moje mapy ....................................................................................................................................................67
Vlastné POI...................................................................................................................................................70
Album fotografií........................................................................................................................................... 71
Vyhľadávanie obrázkov............................................................................................................................... 75
Galéria aplikácií............................................................................................................................................ 75
Moje Miesta ..................................................................................................................................................76
Plánované cesty ...........................................................................................................................................78
Moje Mio ...................................................................................................................................................... 80
Pripojiť ...........................................................................................................................................................82
Aktivácia ........................................................................................................................................................83
Prílohy ............................................................................................................................................................... 84
Zdroje pre získanie ďalších informácii ..................................................................................................... 84
Autorské práva .............................................................................................................................................85
4
Úvod
Ďakujeme, že ste si zakúpili produkt Mio. Túto príručku si pozorne preštudujte ešte pred praktickým používaním
produktu Mio.
Dôležité informácie o používaní tejto príručky
Na sprehľadnenie informácií a zjednodušenie čítania obsahuje príručka určité typografické pravidlá.
Formátovanie
Príručka obsahuje nasledovné štandardy formátovania textu:
Formátovanie Druh informácie
Tučné
Názov tlačidla, hlavičky, položky, voľby alebo Mio komponentu zobrazeného na stránke.
Kurzíva
Názov stránky zobrazenej na displeji.
Symboly
Príručka obsahuje nasledujúce grafické symboly:
Symbol
Popis
Poznámka
Tip
Vylúčenie zodpovednosti a záruk
Spoločnosť Mio má zavedenú politiku neustáleho rozvoja. Spoločnosť Mio si vyhradzuje právo na vykonanie
zmien a vylepšení ktoréhokoľvek výrobku uvedeného v tomto dokumente, a to bez predchádzajúceho
oznámenia. Spoločnosť Mio nezaručuje, že v tomto dokumente sa nevyskytujú chyby. Zábery obrazoviek a
ďalšie prezentácie nachádzajúce sa v tomto návode sa môžu odlišovať od skutočných obrazoviek a prezentácií
vytvorených skutočným výrobkom. Všetky odlišnosti sú minimálne a skutočný výrobok bude poskytovať
popísanú funkčnosť, ktorá je prezentovaná v tomto návode na obsluhu, a to berúc do úvahy všetky materiály.
5
Začíname
Pri prvom použití zariadenia Mio môže trvať niekoľko minút, kým sa vytvorí GPS spojenie.
Prvé zapnutie zariadenia Mio
Pri prvom použití postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1.
Prečítajte si Dôležité bezpečnostné informácie
2.
Umiestnite zariadenie Mio do vášho vozidla.
Postupujte podľa pokynov v Užívateľskej príručke pre hardvér.
UPOZORNENIE: Skontrolujte, či zariadenie Mio neprekáža vodičovi vo výhľade alebo či neprekáža rozmiestneniu
airbagov a iných bezpečnostných zariadení vo vozidle.
3.
Zapnite zariadenie Mio
Zariadenie Mio sa zapne a zobrazí sa obrazovka Jazyk.
4.
Vyberte vami uprednostňovaný jazyk
Na obrazovke Výber jazyka klepnite na vami uprednostňovaný jazyk. Vami uprednostňovaný jazyk počas
používania zariadenia Mio môžete zmeniť.
5.
Prečítajte si výstražné hlásenie
Po výbere vami uprednostňovaného jazyka sa zobrazí obrazovka Bezpečnostná dohoda. Prečítajte si tento
Súhlas o ochrane. Klepnutím na Prijať potvrdíte, že ste prečítali a že ste porozumeli súhlasu.
6.
Prezrite si Príručku


Ak chcete prechádzať jednotlivými obrazovkami v Príručke, klepnite na Ďalší. Ak si chcete prezrieť
.
predchádzajúcu obrazovku, klepnite na ikonu
Ak chcete preskočiť jednotlivé obrazovky v Príručke, klepnite na Preskočiť.
Ak chcete zabrániť tomu, aby sa Príručka zobrazovala pri každom spustení, klepnite na možnosť Zobraziť príručku pri
spustení, čím ju zrušíte. Aby sa príručka opäť spustila, zvoľte možnosť Hlavná ponuka 
príručku.
7.
 Pomoc  Pozrite si
Prispôsobiť zariadenie
Konajte podľa príkazov na obrazovke a zvoľte požadovanú vzdialenosť, dátový formát a časový formát.
8.
Odblokovanie zariadenia Mio
V závislosti na svojom modeli možno budete musieť zadať kód Product Key (vytlačený na zadnej strane
škatule) a poklepaním na OK zariadenie odblokujete. Toto budete musieť urobiť iba pri prvom použití
zariadenia Mio.
Odporúčame vám, aby ste kópiu kódu Product key uschovali na bezpečnom mieste.
9.
Nastavenie Domov
Pomocník nastavenia Domov sa zobrazuje iba pri prvom spustení Mio.


Poklepať OK, čím nastavíte možnosť Domov ihneď pomocou pomocníka pre zadávanie adresy.
Môžete poklepať Zrušiť, čím preskočíte pomocníka, neskôr budete môcť nastaviť DOMOV v Moje
miesta.
Po skončení vyššie uvedených krokov sa zobrazí obrazovka Hlavná ponuka. Ak máte zafixovaný GPS, môžete
začať plánovanie jazdy pomocou Mio.
6
Používanie dotykovej obrazovky
Navigovanie na obrazovke
Ak chcete pracovať s Mio, dotýkajte sa obrazovky špičkou prsta. Môžete vykonávať nasledovné kroky:


Poklepať
Stlačiť a uvoľniť položku zobrazenú na dotykovej obrazovke.
Voľba
Poklepať na položku zo zoznamu alebo poklepať na príkaz z ponuky.
7
Hlavná ponuka
Hlavná ponuka je východiskovým bodom pre vyhľadávanie cieľa. Hlavná ponuka umožňuje navyše
prispôsobovať Mio, prezerať uložené miesta ako Moje miesto/Domov, vyhľadať blízke zaujímavé miesta a pod.
Možnosti v Hlavnej ponuke a poradie možností sa môže líšiť od vyššie uvedených v závislosti od regiónu, nainštalovaných
máp alebo modelu zariadenia Mio.
Poklepať na tlačidlo
a zobraziť ďalšiu stranu Hlavnej ponuky.
Vyhľadajú sa miesta, oblasti alebo ulice, čo vám
pomôže pri plánovaní vašej cesty.
Zobrazí sa obrazovka s mapou.
Prístup k uloženým miestam.
Nakonfiguruje sa vaše zariadenie Mio tak, aby sa vaša
prax s navigovaním ešte viac vylepšila.
Vyhľadať blízke zaujímavé miesta.
Používanie zariadenia Mio vo funkcii hands-free
súpravy do auta.
Prebádajú sa miesta v okolí vašej aktuálnej polohy
alebo vášho cieľa.
Prijímajú sa dopravné informácie naživo na vašej trase
a nastavia sa predvoľby týkajúce sa dopravy. (možno
bude vyžadovať voliteľnú TMC súpravu, k dispozícii je
osobitne)
Pridá sa alebo sa začne naplánovaná cesta s
viacerými bodmi na trase.
Záznam GPS súradníc miesta, miesta s hlasovým
záznamom alebo trasy.
Zobraziť vypočítanú trasu v režime simulácie.
Dovolať sa pomoci telefonickým zavolaním v prípade
havárie na ceste.
Ovládať Mio hlasom umožňuje jednoduché
vyhľadávanie adresy/miesta /zaujímavého miesta.
Vyhľadajú sa informácie a zaujímavé miesta (POI) v
meste, v ktorom sa nachádzate, pomocou Cestovnej
príručky.
Vyhľadávanie online živých informácií
o zaujímavom mieste pomocou Miestneho
vyhľadávania Google™.
Vyhľadávanie online informácií v reálnom čase ako je
živé zaujímavé miesto a najnovšie informácie o počasí.
Prehrajú sa vaše zvukové a video súbory
nainštalované v zariadení Mio alebo na pamäťovej
karte.
Prehrať videá z externého zdroja na vašom Mio cez
vstupný konektor AV.
Nastaví sa alebo naviguje sa na vašu domácu
adresu.
Naplánujte si trasy, aby ste sa pri jazde s nákladným
vozidlom vyhli zákrutám a nízkym mostom.
8
Ako navigovať na obrazovkách s ponukou?
Ako sa vrátiť na obrazovku Hlavná ponuka?
V závislosti od modelu vášho Mio sa môžete kedykoľvek vrátiť na obrazovku Hlavná ponuka ak:


stlačíte tlačidlo
na Mio.
poklepete na tlačidlo
záhlavia okna na obrazovke s ponukou, čo umožňuje jednoduché navigovanie
na obrazovkách s ponukou.
Na niektorých obrazovkách s ponukou (ako napr. obrazovka Klávesnica) sa tlačidlo HLAVNÁ PONUKA (
záhlaví. V takomto prípade treba opakovane poklepať na tlačidlo SPÄŤ (
) nezobrazí v
).
Ako použiť tlačidlo SPÄŤ v záhlaví?
1.
Z obrazovky Hlavná ponuka poklepte na požadované tlačidlo v ponuke a vstúpte do obrazovky Ponuka.
Príklad: poklepaním na tlačidlo
2.
sa zobrazí obrazovka NÁJSŤ.
Systém umožňuje tlačidlom SPÄŤ (
) v záhlaví obrazovky s ponukou navigovať jednoduchým spôsobom
po obrazovkách s ponukou. Na predošlú obrazovku sa vrátite poklepaním na tlačidlo SPÄŤ.
Ako používať karty v záhlaví okna?
Na niektorých obrazovkách s ponukou (ako je táto na mape obrazovky Prehľad) poskytuje systém tlačidlá kariet
v záhlaví, ktoré umožňujú zadávať ďalšiu stranu na obrazovke s ponukou. Stačí poklepať na požadovanú kartu,
čím sa zmení náhľad.
Zvolená karta bude zdôraznená ako karta s tmavším farebným tónom.
Ako používať obrazovku Klávesnica?
Obrazovka Klávesnica sa zobrazí pokiaľ sa od vás vyžaduje zadanie textu, napríklad pokiaľ vyhľadávate názov
ulice. Výsledky vyhľadávania budú zobrazené v poradí zhody, pričom najbližšie zhody sa zobrazia na obrazovke.
Zobrazí a maximálne 99 výsledkov.
Obrazovka Klávesnica môže zobraziť rôzne schémy, a to v závislosti na informáciách, ktoré potrebujete zadať a
vrátane abecedy, číslic, alternatívnych znakov a ich kombinácií.
9

Ako zadávať znaky/číslice?



Ak chcete vybrať určitý znak, klepnite naň.
Ak chcete znak vymazať, klepnite na ikonu
podržte ju.
Ak chcete zadávať číslice, poklepte na
. Ak chcete vymazať celý text, klepnite na ikonu
a
.
Nastavenie predvolieb klávesnice
Na obrazovke Klávesnica, klepnite na ikonu
vyberte požadovaný typ klávesnice.
. Zobrazí sa obrazovka s predvoľbami klávesnice. Zo zoznamu
10
Presun z bodu A do bodu B
VÝSTRAHA: Kvôli vlastnej bezpečnosti zadajte informácie o destinácii skôr ako začnete jazdu. Informácie o destinácii
nezadávajte počas šoférovania.
Ako používať pomocníka NÁJSŤ?
Vaše zariadenie Mio je vybavené mapami, ktoré poskytujú podrobnosti na úrovni ulíc pre navigovanie „z domu
do domu“, vrátane zaujímavých miest (POI), ako sú ubytovne, parkoviská, čerpacie stanice, železničné stanice a
letiská. Pomocník NÁJSŤ umožňuje jednoduché vyhľadávanie miesta.
1.
V Hlavnej ponuke poklepte na tlačidlo
, čím sa zobrazí obrazovka NÁJSŤ.
Možnosti obrazovky NÁJSŤ a poradie možností sa môžu líšiť od vyššie uvedených, čo závisí od vášho regiónu,
nainštalovaných máp alebo od modelu Mio.
2.
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
vyhľadať adresy
poklepte na možnosť Adresa.
vyhľadať všetky informácie v zariadení mesto,
ulice, vlastnosti, pomenované miesta, orientačné
body či miesta konania
poklepte na možnosť Podľa kľúč. Slova.
vyhľadať mestá/oblasti
poklepte na Mesto/Oblasť.
vyhľadávanie miesta pomocou PSČ
poklepte na Poštové smerové číslo.
vyhľadať záujmové miesta
poklepte na Body záujmu .
vyhľadať miesta pomocou súradníc GPS
poklepte na Súradnice .
vyhľadať miesta z Obrazovky máp
poklepať na možnosť Na mape.
vyhľadať križovatky ulíc
poklepte na možnosť Križovatky.
navigovať k naposledy navštívenému miestu
poklepte na možnosť Nedávne miesta.
Ďalšie pokyny na vyhľadávanie zaujímavého miesta sa uvádzajú v odseku “Ako vyhľadať Miesto záujmu (POI)?”.
11
Naplánovanie prvej cesty
Naplánovanie vašej prvej cesty pomocou zariadenia Mio je jednoduché. Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete
vybrať váš cieľ cesty. Vykonajte nasledujúce kroky a navigujte na adresu, ktorú poznáte, pomocou sprievodcu
vyhľadávaním adresy NÁJSŤ.





Ak pomocníka NÁJSŤ používate prvýkrát, zobrazí sa obrazovka Vybrať krajinu ešte pred zobrazením obrazovky NÁJSŤ. Zvoľte
vašu krajinu a následne spustite vyhľadávanie miesta.
V prípade potreby možno pri vyhľadávaní lokality meniť krajinu. Vyberte inú krajinu, klepnite na tlačidlo Štátna vlajka (napr.
) na záhlaví okna u obrazovky Klávesnica a až potom vyhľadajte mesto.
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
vypočítať trasu a spustiť
navigovanie
klepnite na ikonu
uložiť miesto ako obľúbenú
položku,
klepnite na ikonu
uložiť miesto ako Môj domov,
klepnite na ikonu
preskúmať mapu
v závislosti od modelu vášho Mio možno:

poklepať na možnosť Preskúmať; alebo

poklepať na možnosť Zobraziť na mape.
. Zobrazí sa obrazovka Mapa.
. Lokalita bude ihneď uložená v Moje miesta.

.
Zobrazí sa obrazovka Upraviť. Klepnite na ikonu
12
.
Ako si prezerať destináciu na mape?
Po vyhľadávaní adresy (alebo zaujímavého miesta) si môžete prezrieť destináciu na mape a tým preskúmať
oblasť v blízkosti miesta. V závislosti od vášho modelu Mio môžete destináciu zobraziť na mape jedným
z nasledovných krokov:

poklepať na tlačidlo Preskúmať na obrazovke Destinácia; alebo

poklepať na tlačidlo Zobraziť na mape na obrazovke Destinácia.
Na mape s náhľadom destinácie možno:

Poklepávať na tlačidlá

Prezerať si údaje z vašej destinácie zobrazované hore na obrazovke Mapa.


/
, čím sa približuje/oddiaľuje mapa.
Poklepať na ulicu/oblasť/zaujímavé miesto, čím sa zobrazí príslušný údaj o mieste neďaleko vašej
destinácie.
Ak je funkcia dostupná, poklepte na tlačidlo
a zahájte telefonát do zaujímavého miesta.
Táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely.

Poklepte na mapu a vyberte inú destináciu. Údaje o zvolenej ulici/oblasti /zaujímavom mieste v blízkosti
vašej destinácie sa zobrazia spolu so znakom začiarknutia. Poklepaním na zaškrtávaciu značku vyvolajte
obrazovku Destinácie zvolenej oblasti.

Predbežné zobrazenie trasy
Simulácia trasy nie je prístupná u všetkých modelov.
V závislosti od modelu vášho Mio môžete naplánovať trasu v režime simulácie, ktorý umožňuje:

prezerať trasu

plánovať zobrazenie trasy bez zafixovaného GPS tak, ako by ste boli vnútri budovy.
Nasledujúce kroky vám ukážu, ako môžete predbežne zobraziť vašu trasu.
.
1.
V Hlavnej ponuke poklepte na tlačidlo
2.
Na obrazovke Odchod z zvoľte miesto odchodu.
Ak máte GPS zafixovaný, stačí zvoliť tlačidlo TU (
) takže netreba vybrať miesto odchodu. Inak použite pomocníka
Nájsť adresu, ponuku Preskúmať mapu, menu Moje miesta/Posledné miesta, alebo miesto odchodu nastavte v ponuke
Domov, ak chcete ukážkovú trasu s iným štartom.
13
3.
Voliť bod destinácie na obrazovke Ide sa do.
4.
Keď dokončíte, poklepať
5.
Na obrazovke Mapa sa zobrazí vypočítaná trasa v režime simulácie trasy. Zvoľte typ trasy a poklepte na
tlačidlo
, čím sa automaticky spustí ukážka trasy.
.
Simulovaná trasa sa zobrazí v oranžovej farbe.
Režim nákl. Vozidla
Režim Nákladné vozidlo nie je vo všetkých modeloch dostupný a dostupný je len vo vybraných krajinách.
Táto funkcia je navrhnutá výslovne pre nákladné vozidlá. Pomocou režimu Nákladné vozidlo môžete
s vloženými údajmi o vašom nákladnom vozidle bezpečnejšie a efektívnejšie vypočítať trasy, aby ste sa vyhli
dlhým/širokým/vysokým/hmotnostne obmedzeným tunelom a mostom, ako aj ostrým zatáčkam a úzkym
vidieckym cestám.
VÝSTRANA: Nespoliehajte sa úplne na tento výrobok a jeho funkcie. Používaním tohto výrobku sa nemenia požiadavky na
vodiča, aby plne zodpovedal za svoje správanie. Táto zodpovednosť zahrňuje dodržiavanie všetkých dopravných pravidiel
a predpisov s cieľom zabrániť nehodám, zraneniu osôb a škodám na majetku.
Ako si môžem naplánovať trasu pomocou režimu Nákladné vozidlo?
. Zobrazí sa obrazovka REŽIM NÁKLADNÉ VOZIDLO
6.
V Hlavnej ponuke poklepte na tlačidlo
7.
Poklepte na tlačidlo Nákladné vozidlo (Truck mode) a potom vyberte možnosť Zapnúť.
8.
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
nastaviť podrobnosti o vašom
nákladnom vozidle,

zajate nasledovné údaje o nákladnom vozidle:
celková hmotnosť nákladného vozidla

maximálny tlak na nápravu

celková dĺžka nákladného vozidla

maximálna šírka nákladného vozidla

maximálna výška nákladného vozidla
Skôr, než budete režim Nákladné vozidlo používať na plánovanie vašej
trasy, musíte vložiť podrobnosti pre nastavenia nákladného vozidla.
obmedziť plánovanie trasy pri
prepravovaní nebezpečných materiálov
na nákladnom vozidle,
poklepaním na tlačidlo Má náklad s nebezp. mat. vypnite alebo zapnite túto
možnosť.
14
Ako mám aktivovať režim Nákladné vozidlo po skončení bezplatnej skúšobnej doby?
Vaše zariadenie Mio sa dodáva s vopred aktivovanou službou režimu Nákladné vozidlo v rámci jednomesačnej
skúšobnej doby. Po skončení tejto skúšobnej doby budete vyzvaní na zakúpenie (v elektronickom on-line
obchode Mio) a na reaktivovanie tejto služby.
Po predplatení vám bude e-mailom zaslaný kód produktu. Tento kód produktu musíte použiť na aktivovanie
vašej predplatenej služby.
1.
Pripojte vaše Mio k počítaču.
2.
Spustite aplikáciu MioMore Desktop a potom v časti Ponuky aplikácie MioMore Desktop kliknite na
možnosť Aktivácia.
3.
Zadajte aktivačný kľúč svojho produktu.
4.
Svoju subskripciu si aktivujete tak, že sa budete riadiť pokynmi z obrazovky.
Režim chôdze
Režim chôdze nie je dostupný vovšetkých modeloch.
Režim Chôdza vám umožní navigovať vás do cieľa na cestách a chodníkoch vhodných pre chodcov, vrátane
úsekov nevhodných pre motorové vozidlá.
V režime Chôdza nebudete presmerovaný na diaľnice a ich príslušné nájazdy a zjazdy. Ak je váš cieľ vzdialený viac ako 10
kilometrov, zobrazí sa výstražná správa, ktorá udáva, že trasa je príliš dlhá pre chôdzu.
Nastavenie režimu navigácie na chôdzu
1.
V Hlavnej ponuke poklepte na tlačidlo
.
2.
Poklepte na Možnosti trasy.
3.
Poklepte na Režim a následne vyberte Chôdza. Vaša trasa sa zobrazí pomocou ikony chôdze:
15
.
Zobrazenie trasy
Ako zvoliť typ trasy?
V závislosti od modelu vášho Mio sa zobrazí obrazovka Vybrať typ trasy. Ak poklepete na tlačidlo
na obrazovke Destinácia, vypočítajú sa všetky štyri typy trás (Najrýchlejšia, Úsporná, Najľahšia a Najkratšia).
Zvoľte požadovaný typ trasy a poklepte na tlačidlo
, čím sa spustí navigovanie.
Ďalšie údaje o nastavovaní požadovaného typu trasy si pozrite v kapitole Možnosti trasy, odsek “Čo môžem prispôsobiť?”
Mapa jazdy
Ak zvolíte typ trasy a poklepete na tlačidlo
smerovať slovné a vizuálne príkazy.
, zobrazí sa obrazovka Mapa. K vašej destinácii vás budú
Mapa jazdy sa zobrazuje automaticky ak:

je vypočítaná trasa.

ak je zariadenie resetované a užívateľ je už na ceste.
Inak možno prejsť na obrazovku Mapa ručne tak, že poklepete na tlačidlo
v Hlavnej ponuke.





Položka
Popis

Smer a vzdialenosť k najbližšej odbočke
Smer a vzdialenosť k vašej najbližšej odbočke.

Aktuálna trasa

Aktuálna poloha

Lišta s adresou

Informácie o vzdialenosti a čase
Klepnutím na ikonu
sa zopakuje hlasový pokyn.
Vaša aktuálna trasa sa zvýrazní.
Vaša aktuálna poloha je vyznačená pomocou
.
Aktuálna adresa sa zobrazuje v textovom poli v dolnej časti obrazovky Mapa.
Klepnutím sa zobrazia nasledujúce možnosti, z ktorých si môžete vybrať:
DTG (Distance to Go – Vzdialenosť, ktorá sa má ešte prejsť)

TTG (Time to Go – Čas, ktorý sa má ešte prejsť)

km/h alebo mph (rýchlosť) a kurz kompasu

ETA (Estimated Time of Arrival – Približný čas príchodu)

Time (Čas)

16
V závislosti od trasy jazdy môžete pozerať na niektoré ikony, ktoré poskytujú rôzne údaje na obrazovke Mapa. Nezabúdajte,
že tieto ikony sa nemusia zobraziť vždy počas cesty.
) na obrazovke Mapa. Ikona Obmedzenie rýchlosti zobrazuje obmedzenie
Príklad: Ikona Obmedzenie rýchlosti (napr.
rýchlosti na aktuálnej ceste. Ak je vytieňovaná, neprekračujte obmedzenie rýchlosti. Ak ste ho prekročili, zaznie zvukovéa zobrazí sa vizuálne varovanie.
Ako zmeniť konfiguráciu trasy?
Poklepte kdekoľvek na obrazovke Mapa a vyvolajte obrazovku Možnosti mapy, čo umožňuje meniť konfiguráciu
týkajúcu sa trasy.
Ďalšie informácie o zmene konfigurácie trasy si pozrite v nasledujúcich odsekoch tohto manuálu.
Položky na obrazovke Možnosti mapy a poradie položiek sa môže líšiť od vyššie uvedených v závislosti od regiónu,
nainštalovaných máp alebo modelu Mio.
Zobrazenie štatistiky trasy
1.
Na obrazovke Možnosti mapy poklepte na tlačidlo
.
2.
Poklepte na karty v záhlaví, čím sa zobrazia ďalšie údaje na viacerých obrazovkách.
Zariadenie Mio vám poskytne nasledujúce informácie:

čas do príchodu do destinácie

vzdialenosť, ktorú máte ešte prejsť,

približný čas príchodu,

prejdená vzdialenosť,

čas potrebný na vykonanie cesty,

čas státia.
17
Ako nastaviť hlasitosť?
1.
Na obrazovke Možnosti mapy poklepte na tlačidlo
2.
Na obrazovke Mapa sa zobrazia tlačidlá hlasitosti v podsvietenom režime.
3.
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
.
Tak ...
zvýšiť/znížiť hlasitosť
/
klepnite na ikonu
.
Panel hlasitosti označuje aktuálnu úroveň hlasitosti.
stlmiť/zrušiť stlmenie
.
klepnite na ikonu
Ikona s reproduktorom označuje stav:
: stlmený
: zrušené stlmenie
Tlačidlá hlasitosti sa automaticky stratia z obrazovky, ak je mapa nečinná po dobu 5 sekúnd.
Ako priblížiť/oddialiť mapu?
1.
Na obrazovke Možnosti mapy poklepte na ikonu
.
2.
Tlačidlá priblíženia sa zobrazia na obrazovke Mapa ako podsvietené.
3.
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
zväčšiť mapu
klepnite a podržte tlačidlo
.
zmenšiť mapu
klepnite a podržte tlačidlo
.
Tlačidlá približovania sa automaticky stratia z obrazovky, ak je mapa nečinná po dobu 5 sekúnd.
Ako zobraziť stav informácií o doprave na mojej trase?
Informácie o doprave nie sú dostupné na všetkých modeloch, dostupné sú iba vo vybraných krajinách.
V závislosti od vášho modelu Mio si môžete pozrieť dopravné informácie , ak:

klepnete na ikonu
na obrazovke Možnosti mapy.
18

klepnete na ikonu
v Hlavnej ponuke.
Ďalšie pokyny sa uvádzajú v odseku “Ako získať aktuálne informácie o doprave pomocou TMC?”.
Rozšírené funkcie smerovania
Smart Routes
Funkcia Smart Routes vo vašom Mio inteligentne predvída zápchyv dopravných špičkách, čo vám pomôže
vyhnúť sa im. Funkcia Smart Routes pritom využíva historické údaje o anomáliách poskytovaných miliónmi
vodičov. Vďaka funkcii Smart Routes obídete zápchy, a ušetríte tým aj čas aj peniaze.
Funkcia Smart Routes nie je dostupná u všetkých modelov, dostupný je iba vo vybraných krajinách.
LearnMe Pro™
Pomocou technológie LearnMe Pro má vaše Mio inteligentnú schopnosť učiť sa a prispôsobovať sa k osobnému
štýlu jazdy. Postupom času sa Mio naučí rozpoznávať vaše preferencie, či už ide o typ cesty, rýchlosť jazdy, alebo
o otáčanie a tak podobne. Vaše Mio ukladá informácie a postará sa prispôsobiť trasu a presný termín príchodu
vždy, keď budete jazdu plánovať.
Ďalšie údaje o funkcii Smart Routes a nastavenie LearnMe Pro sa uvádza v odseku Možnosti trasy pod názvom “Čo môžem
prispôsobiť?”
Automatické prepočítanie trasy Back-On-Track™
Ak zle odbočíte, budete presmerovaný. Na vrchnej časti obrazovky sa zobrazí správa, ktorá vás bude informovať
o tom, že vaša trasa sa prepočítava.
Pre zrušenie prepočtu trasy klepnite na ikonu
na obrazovke Možnosti mapy. Zobrazí sa výstražná správa a
budete vyzvaný, aby ste potvrdili zrušenie. Ak túto možnosť potvrdíte, prepočítavanie a vaša aktuálna trasa sa
zrušia.
Pomocník pri parkovaní
Pri dojazde do destinácie (do 1 km) trasy budete upozornený na informácie o parkovaní. Postačuje klepnúť na
ikonu
na obrazovke Mapa a zobrazia sa blízke parkoviská roztriedené podľa vzdialenosti.

19
Vytvorenie cesty s viacerými zastávkami
Plánovač jazdy nie je dostupný u všetkých modelov, dostupný je iba vo vybraných krajinách.
V závislosti od modelu vášho Mio môžete nastavovať viacnásobné zastavenie či miesta na trase počas vašej
jazdy. Cesta, ktorú chcete prejsť, sa vypočíta cez tieto body v stanovenom poradí.
1.
V Hlavnej ponuke klepnite na tlačidlo
2.
Klepnite na možnosť Vytvoriť novú cestu. Zobrazí sa obrazovka Upraviť.
. Zobrazí za obrazovka Plánovača jazdy.

3.
Klepnite na možnosť Pridať. Zobrazí sa obrazovka Pridať ako miesto na trase. Na nastavenie miesta na trase
použite ponuku pomocníka pre vyhľadávanie adries NÁJSŤ, Preskúmať mapy, Moje miesta/Posledné
miesta alebo Tu/ Návrat na štart.
4.
Po ukončení vyhľadávania klepnite na tlačidlo
Upraviť.
5.
Vykonajte jeden alebo viacero z nasledujúcich krokov:
. Miesto na trase je pridané a zobrazí sa obrazovka

Ak chcete ...
Tak ...
pridať ďalší traťový bod,
klepnite na možnosť Pridať..
Traťové body, ktoré ste pridali po
začatí cesty s viacerými zastávkami,
sa nezahrnú do aktuálnej trasy.
Zobrazí sa Pridať ako obrazovka traťového bodu. Vráťte sa na krok 3.
navigovať na vami vybraný cieľ,
klepnite na ikonu
editovať jazdy
kliknite na možnosť Upraviť, následne možno vykonať:

Optimizáciu jazdy, ak zvolíme Optimalizovať.

Zmenu názvu jazdy, ak zvolíme Premenovať.

Vymazanie plánovanej jazdy, ak zvolíme Vymazať.
. Na obrazovke Mapa sa zobrazí vypočítaná trasa.
Funkcia Optimalizovať neberie do úvahy všetky faktory. Miesta na trase môžu byť preskupované s cieľom skrátiť
odhadovanú vzdialenosť jazdy. Uistite sa, či ste potvrdili jazdu na mape a vykonajte vhodné nastavenia, najmä pokiaľ ide
o návrat z cesty do miesta štartu.
Ako editovať miesta na trase pri jazde?
1.
V Hlavnej ponuke klepnite na tlačidlo
2.
Klepnite na cestu, čím sa vymaže.
. Zobrazí sa obrazovka Plánovač jazdy.
20
3.
Na obrazovke Upraviť klepnite na traťový bod. Zobrazí sa obrazovka Náhľad.

4.
Vykonajte jeden alebo viacero z nasledujúcich krokov:
Ak chcete ...
Tak ...
mazať traťový bod
klepnite na možnosť Vymazať , následne zvoliť OK.
meniť poradie traťových bodov
klepnite na tlačidlo
alebo
Preskočenie traťového bodu na ceste s viacerými zastávkami
1.
Naklepnúť kdekoľvek na obrazovke Mapa, čím sa vynorí obrazovka Možnosti mapy.
2.
, následne zvoľte ÁNO. Nasledujúci traťový bod sa preskočí a trasa sa znova
Klepnite na ikonu
vypočíta do nasledujúceho traťového bodu.
Miesta na trase možno pridávať aj počas jazdy, ak zvolíte
z obrazovky Možnosti mapy.
21
Zachytenie miesta alebo cesty
Funkcia zachytenia nie je dostupná na všetkých modeloch.
Zariadenie Mio disponuje funkciou zachytenia, ktorá vám umožní zaznamenať GPS súradnice miesta, zachytiť
miesto s hlasovým záznamom a zachytiť cestu a uložiť ju, takže sem budete môcť neskôr navigovať.
How do I capture the GPS coordinates of my lokalita?
1.
V závislosti od modelu vášho Mio vykonajte niektorý z týchto krokov:

stlačte tlačidlo

klepnite na ikonu
na vašom Mio.
v Hlavnej ponuke.
2.
Zobrazí sa obrazovka Zachytiť.
3.
na možnosť Uložiť alebo počkajte 5 sekúnd. Budete počuť cvaknutie, ktoré označuje, že sa GPS súradnice
uložili. Miesto sa uloží do Moje lokality.
Zachytenie cesty
Ak chcete aktivovať zachytávanie ciest, musíte najprv aktivovať funkciu Zachytiť cestu v časti Hlavná ponuka 
Možnosti trasy. Ďalšie informácie si pozrite v odseku „Čo môžem prispôsobiť“.
1.

Ak budete chcieť zaznamenávať na začiatku cesty, klepnite na možnosť Vymazať.
Cesta, ktorú ste prešli od polnoci (i), cesta, ktorú ste prešli odvtedy, ako ste naposledy klepli na možnosť
Vymazať (ii), alebo odkedy ste naposledy zachytili cestu, bude vymazaná.
2.
Prejdite po vašej ceste. Zariadenie Mio zaznamená, kadiaľ ste išli.
3.
Na konci cesty vykonajte jeden z nasledovných krokov:

stlačte tlačidlo

klepnite na ikonu
na vašom Mio.
v Hlavnej ponuke.
4.
Zobrazí sa obrazovka Zachytiť.
5.
Klepnite na ikonu
6.
Klepnite na možnosť Uložiť, potom na ÁNO. Cesta sa uloží do Moje miesta.
. Zobrazí sa obrazovka Cesta.
22
Navigovanie do miesta, ktoré ste už zachytili
1.
V Hlavnej ponuke klepnite na tlačidlo
. Zobrazí sa obrazovka Moje miesta.
2.
Klepnite na zachytený cieľ cesty, do ktorého chcete cestovať (
3.
Klepnite na ikonu
). Zobrazí sa obrazovka Náhľad.
. Zariadenie Mio vypočíta trasu z vašej aktuálnej polohy. Zobrazí sa obrazovka Mapa.
Ak zobraziť jazdu, ktorú mám zobrazenú?
1.
V Hlavnej ponuke klepnite na tlačidlo
2.
Klepnite na ikonu zachytenej cesty
. Zobrazí sa obrazovka Moje miesta.
, ktorú si chcete prezrieť.
23
Moje lokality
Moje miesta so všetkými uloženými miestami.
Uloženie miesta ako Moja lokalita alebo ako Môj domov
1.
Vyhľadávajte adresu, až kým sa nezobrazí obrazovka Náhľad.
2.
Klepnite na ikonu
3.
Na uloženie miesta ako Domov klepnite na tlačidlo
Klepnite na ikonu
. Zobrazí sa obrazovka Uložiť. Miesto bolo pridané do Moje miesta.
. Zobrazí sa obrazovka Upraviť.
. Miesto je nastavené ako DOMOV.
Navigovanie do miesta, ktoré ste už máte uložené
1.
V Hlavnej ponuke klepnite na tlačidlo
. Zobrazí sa obrazovka Moje lokality.
Klepnite na možnosť Poradie v hornej časti rolovacích tlačidiel, čím sa zmení poradie zoraďovania položiek:
: poradie podľa času
: poradie podľa názvu
: poradie podľa typu
2.
Klepnite na obľúbený cieľ cesty, do ktorého chcete cestovať. Zobrazí sa obrazovka Náhľad.
3.
Klepnite na ikonu
. Zariadenie Mio vypočíta trasu z vašej aktuálnej polohy. Zobrazí sa obrazovka Mapa.
Navigovanie do Môjho domova
Ak ste nenastavili žiadnu adresu ako Môj domov, po prvýkrát, keď sa pokúsite navigovať do Môjho domova,
budete vyzvaný, aby ste vyhľadali adresu pomocou pomocníka na zadávanie adries.
1.
V Hlavnej ponuke klepnite na tlačidlo
. Zobrazí sa obrazovka Moje lokality.
24
2.
Klepnite na ikonu
. Zobrazí sa obrazovka Náhľad.
3.
Klepnite na ikonu
. Zariadenie Mio vypočíta trasu z vašej aktuálnej polohy. Zobrazí sa obrazovka Mapa.
Po nastavení vášho domova vo vašom Mio stačí klepnúť na tlačidlo
vášho domova.
v Hlavnej ponuke a rýchle budete nasmerovaní do
Navigovanie na posledné miesto
Aby sa navigovanie na určitú adresu uľahčilo, zariadenie Mio automaticky uloží všetky miesta odchodu a cieľové
miesta v zozname posledných miest.
1.
V Hlavnej ponuke klepnite na tlačidlo
2.
Klepnite na ikonu
3.
Klepnite na posledné miesto. Zobrazí sa obrazovka Náhľad.
4.
Klepnite na ikonu
. Zobrazí sa obrazovka Moje lokality.
. Zobrazí sa obrazovka Nedávne miesta.
. Zariadenie Mio vypočíta trasu z vašej aktuálnej polohy. Zobrazí sa obrazovka Mapa.
Ako mazať a ukladať miesto v Moje miesta?
1.
V Hlavnej ponuke klepnite na tlačidlo
. Zobrazí sa obrazovka Moje lokality.
2.
Vyberte miesto, ktoré sa má upraviť. Zobrazí sa obrazovka Náhľad.
3.
Klepnite na ikonu
4.
Vykonajte nasledovné kroky:
. Zobrazí sa obrazovka Upraviť.
Ak chcete ...
Tak ...
uložiť miesto ako Môj domov,
klepnite na ikonu
.
premenovať miesto
klepnite na ikonu
.
Zobrazí sa obrazovka Klávesnica. Po upravení názvu klepnite na OK.
vymazať miesto
.
klepnite na ikonu
Navigovanie do miesta na NavPix™ obrázku
NavPix™ je fotografia alebo obrázok, zvyčajne miesta, ktorý obsahuje integrované GPS súradnice, do ktorých
môžete navigovať.
Ak chcete navigovať do miesta NavPix™ , musíme disponovať alebo fixným GPS alebo zhotoveným obrázkom
resp. musia byť doplnené súradnice GPS pomocou pracovnej plochy MioMore.
Ďalšie informácie o importovaní NavPix™ do vášho Mio si pozrite v odseku Fotoalbum pod názvom “Čo je pracovná
plocha MioMore?”
1.
V Hlavnej ponuke klepnite na tlačidlo
. Zobrazí sa obrazovka Moje lokality.
25
2.
Klepnite na možnosť NavPix.
3.
V zozname si zvolíme album (
miniatúry.
), ktorý chceme. Album obsahuje všetky vaše obrázky a zobrazí ich ako






Položka
Popis


Klepnutím na túto ikonu prejdete na predchádzajúcu obrazovku.
Názov albumu
Názov albumu.


Udáva, že ide o NavPix™ obrázok s integrovanými GPS súradnicami.
NavPix™ miniatúra
Miniatúra NavPix™ obrázka z albumu.
Ak chcete vybrať NavPix™ obrázok, klepnite naň.

4.
Prezentácia
Zobrazia sa všetky obrázky v albume ako prezentácia na celej obrazovke.
Klepnite na miniatúrny obrázok NavPix™. NavPix™ obrázok sa zobrazí na celú obrazovku.




Položka
Popis

Klepnutím na túto ikonu prejdete na predchádzajúcu obrazovku.

Klepnutím spustiť/zastaviť prezentáciu.

Klepnutím zobraziť obrazovku Navpix Detaily.

Klepnutím vypočítať trasy, otvoriť obrazovku Mapa a spustiť navigovanie.
26
Ako editovať NavPix™?
1.
Na obrazovke Album klepnite na miniatúrny obrázok NavPix™. NavPix™ obrázok sa zobrazí na celú
obrazovku.
2.
Klepnite na ikonu
3.
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete …
. Zobrazí sa obrazovka Podrobnosti o NavPix.
Tak …
vypočítať trasu, vstúpte na obrazovku Mapa a klepnite na ikonu
začnite navigovať,
. Zobrazí sa obrazovka Mapa.
editovať NavPix™
.
preskúmať mapu
klepnite na ikonu

Na uloženie miesta ako DOMOV klepnite na ikonu

Na premenovanie názvu NavPix™ klepnite na ikonu

Na vymazanie NavPix™ klepnite na ikonu
.
.
v závislosti od modelu vášho Mio možno vykonať nasledovné:

klepnúť na možnosť Preskúmať; alebo

klepnúť na možnosť Zobraziť na mape.
27
.
Vyhľadávanie zaujímavých miest (POI)
Zaujímavé miesto (POI) je pomenované miesto, zaujímavosť, orientačný bod alebo miesto konania verejného
podujatia, ktoré sa môže na mape zobraziť ako ikona. Zaujímavé miesta sú zoskupené do kategórií, napr.
čerpacie stanice, parky, pláže a múzeá.
Ako vyhľadať najbližšie zaujímavé miesto na trase pomocou služby PRI
MNE?
Služba PRI MNE umožňuje rýchle prehľadávanie miestnej oblasti kvôli bežným typom dôležitých zaujímavých
miest.
Vyhľadajú sa najbližšie reštaurácie, kaviarne, reštaurácie s rýchlym občerstvením a iné stravovacie zariadenia.
Vyhľadajú sa najbližšie čerpacie stanice.
Vyhľadajú sa najbližšie parkoviská.
Vyhľadajú sa najbližšie hotely a motely.
Vyhľadajú sa najbližšie banky a bankomaty.
Vyhľadajú sa najbližšie záchranárske služby, vrátane nemocníc a polície.
. Zobrazí sa obrazovka PRI MNE.
1.
V Hlavnej ponuke klepnite na tlačidlo
2.
Vyberte požadovanú kategóriu zaujímavého miesta (príklad: Jedlo). Výsledok vyhľadávania sa objaví
v zozname na obrazovke Vybrať zaujímavé miesto.

3.
Klepnite na tlačidlo
alebo
položku a zobrazte destináciu.
4.
Vykonajte nasledovné kroky:
a posúvajte v zozname nahor alebo nadol. Vyberte požadovanú
Ak chcete ...
Tak ...
vypočítať cestu a spustiť navigovanie
klepnite na ikonu
uložiť miesto ako obľúbenú položku,
klepnite na ikonu
miesta.
28
. Zobrazí sa obrazovka Mapa.
. Miesto bude ihneď uložené do Moje
Ak chcete ...
Tak ...
uložiť miesto ako Môj domov,
klepnite na ikonu
preskúmať mapu
v závislosti od vášho modelu Mio možno:

klepnúť na možnosť Preskúmať; alebo

klepnúť na možnosť Zobraziť na mape.

.
Zobrazí sa obrazovka Upraviť. Klepnite na ikonu
Ako vyhľadať zaujímavé miesto pomocou funkcie PRESKÚMAŤ?
PRESKÚMAŤ- funkcia nie je dostupná u všetkých modelov Mio a je k dispozícii iba vo vybraných krajinách.
V závislosti od vášho modelu Mio možno vyhľadávať zaujímavé miesto pomocou mapy PRESKÚMAŤ. Mapa
PRESKÚMAŤ vám umožní preskúmať miestnu oblasť, aby ste mohli nájsť zaujímavé miesta (POI) alebo aby ste
mohli navigovať na určenú adresu. Ak nemáte GPS súradnice, na mape sa zobrazí vaša posledná známa poloha.
1.
V Hlavnej ponuke klepnite na tlačidlo
2.
Na obrazovke Preskúmať môžete vykonať nasledovné kroky:
. Zobrazí sa obrazovka Preskúmať.

Zobraziť informácie o vybranom zaujímavom mieste. Tieto sa zobrazujú v hornej časti obrazovky.

Klepnite na mapu a potiahnite ju, čím budete môcť prebádať vašu požadovanú oblasť.

Klepnutím na mapu sa zobrazí Blok zaujímavých miest (POI), v ktorom sa zobrazia zaujímavé miesta v
okolitej oblasti. Klepnutím na ikonu zaujímavých miest (POI) sa zobrazí viac informácií a vy budete
môcť navigovať na vybrané zaujímavé miesto.






Položka


Informačná oblasť

Aktuálna poloha

Blok zaujímavých
miest (POI)


Popis
Klepnutím na túto ikonu prejdete na predchádzajúcu obrazovku.
Zobrazuje informácie o vybranom zaujímavom mieste/polohe.
Vaša aktuálna poloha je vyznačená pomocou
.
Ak chcete zobraziť Blok zaujímavých miest (POI), klepnite na oblasť na mape PRESKÚMAŤ.
Klepnite na ikonu alebo na názov ulice v Bloku zaujímavých miest (POI), čím sa zobrazia
informácie a možnosti.
Klepnutím zobrazte obrazovku Zobrazenie POI, kde môžete nastavovať preferencie
zaujímavého miesta.
Prilblíženie/Oddialenie Pre priblíženie alebo oddialenie poklepte a podržte
alebo
. Priblížením alebo
oddialením dôjde k zväčšeniu alebo zmenšeniu oblasti obsiahnutej v rámci obrazovky
Preskúmať.
Nájdenie zaujímavého miesta (POI) pomocou Bloku zaujímavých miest (POI)
Klepnite na vybrané zaujímavé miesto (v červenom rámčeku) a zobrazí sa Ponuka prebádania s podrobnosťami o
danom zaujímavom mieste.
29



Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
vypočítať trasu a spustiť navigovanie
klepnite na ikonu
uložiť miesto ako obľúbenú položku,
klepnite na ikonu
zobraziť polohu zaujímavého miesta na mape
klepnite na možnosť Preskúmať. Zobrazí sa obrazovka Náhľad.
.
. Miesto sa ihneď uloží do Moje miesta.
Nastavenie predvolieb zaujímavých miest (POI)
Zaujímavé miesta (POI) sú zoradené do kategórií. Môžete si vybrať, či sa ikony všetkých kategórií zaujímavých
miest zobrazia (alebo skryjú), alebo či sa zobrazia ikony len z vybraných kategórií.
Napríklad vás môžu zaujímať len miesta konania zábavných podujatí a chcete deaktivovať iné kategórie, napr.
školy.
3.
Na obrazovke Preskúmať klepnite na ikonu
4.
Vykonajte nasledovné kroky:
. Zobrazí sa obrazovka Zobrazenie zaujímavého miesta.
Ak chcete ...
Tak ...
zobraziť všetky ikony zaujímavých miest
(POI) (t. j. ikony zo všetkých kategórií),
klepnite na Zobraziť všetky.
aby sa nezobrazili žiadne ikony
zaujímavých miest (POI),
klepnite na Skryť všetky.
vybrať ikonu špecifickej kategórie
zaujímavých miest (POI), ktoré sa majú
zobraziť na mape,
klepnite na požadovanú kategóriu zaujímavého miesta a zobrazí sa
alebo skryje
na obrazovke Mapa. Opakujte, až kým nezvolíte všetky
požadované kategórie.
vrátiť sa do možnosti Preskúmať mapu
klepnite na ikonu
Ak skryjete zaujímavé miesta (POI), zabráni vám to v ich vyhľadávaní
v režime prebádania/v režime zobrazenia bloku zaujímavých miest.
30
.
Vaše predvoľby sa automaticky uložia.
Ako vyhľadať zaujímavé miesto podľa typu?
1.
V Hlavnej ponuke klepnite na tlačidlo
2.
Klepnite na ikonu
3.
Vykonajte nasledovné kroky:
4.
.
. Zobrazí sa obrazovka Ponuka zaujímavých miest.
Ak chcete ...
Tak ...
vyhľadať zaujímavé miesto blízko terajšej lokality
klepnite na Blízke.
vyhľadať zaujímavé miesto v konkrétnom meste
či oblasti
klepnite na Mesto/Oblasť. Zobrazí sa obrazovka Klávesnica.
vyhľadať zaujímavé miesto na vašej trase
klepnite na Po trase.
vyhľadať zaujímavé miesto blízko vašej destinácie
klepnite na Blízky cieľ.
po zadaní názvu mesta/oblasti OK.
Zobrazí sa obrazovka Výber typu zaujímavého miesta. Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
vyhľadať POI pomocou hesla
klepnite na ikonu
. Zobrazí sa obrazovka Klávesnica.
Po zadaní kľúčového slova klepnite na tlačidlo OK.
vyhľadať reštaurácie, kaviarne, fast-foody a iné
pohostinské zariadenia
klepnite na ikonu
vyhľadať benzínové čerpacie stanice
klepnite na ikonu
vyhľadať parkovacie miesta
klepnite na ikonu
Zobraziť viacero typov zaujímavých miest
klepnite na ikonu
miest.
.
.
.
. Zobrazí sa obrazovka Zoznam zaujímavých
Vyberte typ zaujímavého miesta.
vyhľadať hotely a motely
klepnite na ikonu
5.
.
vyhľadať banky a bankové automaty
klepnite na ikonu
.
vyhľadať záchranné služby
klepnite na ikonu
.
Zobrazí sa obrazovka Zoznam zaujímavých miest. Naklepnúť v zozname na požadovanú položku.

31
6.
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
vypočítať trasu a spustiť navigovanie
klepnite na ikonu
uložiť miesto ako obľúbenú položku,
klepnite na ikonu
zobraziť zaujímavé miesto na mape
v závislosti od modelu vášho Mio možno:

klepnúť na možnosť Preskúmať; alebo

klepnúť na možnosť Zobraziť na mape.
.
. Miesto bude ihneď uložené do Moje miesta.
Ako vyhľadať zaujímavé miesto pomocou kľúčového slova?
Vykonajte nasledovné kroky a navigujte do zaujímavého miesta, ktoré hľadáte pomocou kľúčového slova.
1.
V Hlavnej ponuke klepnite na tlačidlo
2.
Klepnite na ikonu
vyhľadať.
.
. Zadajte kľúčové slovo pre zaujímavé miesto alebo Adresu ulice, ktorú chcete
Príklad 1: vyhľadávanie zaujímavého miesta (ubytovanie) pomocou kľúčového slova



Príklad 2: vyhľadávanie adresy ulice (Krolewska) pomocou kľúčového slova



3.
Vykonajte nasledovné kroky:
32
Ak chcete ...
Tak ...
vypočítať trasu a spustiť navigovanie
klepnite na ikonu
uložiť miesto ako obľúbenú položku,
klepnite na ikonu
zobraziť polohu zaujímavého miesta na mape
v závislosti od modelu vášho Mio možno:

klepnúť na možnosť Preskúmať; alebo

klepnúť na možnosť Zobraziť na mape.
33
.
. Miesto bude ihneď uložené do Moje miesta.
Získavanie aktuálnych dopravných informácií o premávke
cez službu TMC
Funkciou „Dopravné informácie o premávke“ nedisponujú všetky modely a dostupná je iba v niektorých krajinách.
Zariadenie Mio môže prijímať aktuálne informácie o premávke pre všetky hlavné cesty a diaľnice a umožní vám
tak vyhnúť sa potenciálnym oneskoreniam na vašej trase. Správy o udalostiach a ikony premávky sa zobrazujú
tak, ako sa vyskytnú. Ak správa o udalosti zakryje vašu aktuálnu polohu, mapa sa nastaví tak, aby sa zobrazovala
správa i vaša poloha.
Ako zariadenie Mio prijíma informácie o premávke
V závislosti od vášho modelu môžete prijímať informácie o premávke na vašom zariadení Mio pomocou
zabudovaného TMC prijímača alebo cez súpravu dopravného príslušenstva TMC. Súprava dopravného
príslušenstva TMC sa môže predávať osobitne.
Služba Traffic Message Channel (TMC – Kanál s dopravnými informáciami o premávke) vysiela informácie o
premávke a počasí v reálnom čase cez FM rádiový systém (RDS). FM rozhlasové stanice vysielajú TMC údaje v
cykle niekoľkých minút so stovkami udalostí, ktoré je možné vysielať cez TMC prijímače.
V ďalších krajinách je služba TMC spoplatnená.
Ako sa dozviete o výskyte dopravnej udalosti
Ak cestujete cez oblasť, v ktorej prijímate aktualizácie o premávke, zariadenie Mio dekóduje tieto udalosti a
zobrazí ich na obrazovke. Ikona zobrazí polohu udalosti na mape na obrazovke a ozve sa zvukové varovanie, ak
sa udalosť nachádza na vašej trase. Ak udalosť presiahne špecifickú vzdialenosť, vozovka sa zvýrazní a šípky
naznačia príslušný smer.
V spodnej časti obrazovky sa zobrazí správa s názvom cesty, so zasiahnutou časťou cesty a s typom udalosti,
ktorá sa vyskytla. Správa sa zdrží na obrazovke po dobu 8 sekúnd a pripojí sa k zložke Všetky dopravné udalosti.
Ak je správa stlačená, zobrazí sa ikona TMC (
dopravné udalosti.
) na obrazovke Mapa. Môžete klepnúť ikonu, čím sa vynorí obrazovka Všetky
Obrazovka Prehľad o premávke
Ak uvidíte na vašej jazdnej obrazovke Mapa správu o dopravnej udalosti, môžete otvoriť obrazovku Doprava, čím
sa zobrazí celkový prehľad dopravnej situácie na vašej trase vrátane všetkých udalostí v jej bezprostrednej
blízkosti.
V závislosti od modelu vášho Mio možno zobrazovať stav v premávke následne:

klepnite na ikonu
na obrazovke Možnosti mapy.

klepnite na ikonu
v Hlavnej ponuke.
V závislosti od modelu vášho Mio nemusia byť informácie o premávke dostupné a môžu si vyžadovať predplatné či Súpravu
s príslušenstvom o doprave (predáva sa osobitne).
34





Položka
Popis

Ikona udalosti
Zobrazuje ikonu, ktorá označuje typ udalosti.

Aktuálna poloha

Karty v záhlaví okna

Priblíženie/Vzdialenie Ak chcete obrazovku priblížiť alebo vzdialiť, klepnite na ikonu
ju.

Klepnutím na túto ikonu prejdete na predchádzajúcu obrazovku.
Vaša aktuálna poloha je vyznačená pomocou
.
Prepínanie medzi zobrazovaním okien Doprava, Všetky dopravné udalosti a Možnosti dopravy.
alebo na ikonu
a podržte
Prezeranie zoznamu udalostí na vašej trase
Váš Mio vytvára zoznam udalostí tak, ako boli prijaté, čo sa zobrazuje na obrazovke Všetky dopravné udalosti.
Na obrazovke Doprava klepnite na ikonu
.




Položka

Popis
Klepnutím na túto ikonu prejdete na predchádzajúcu obrazovku.

Ikona udalosti

Popis udalosti
Zobrazuje ikonu, ktorá označuje typ udalosti.
Zobrazia sa podrobnosti o udalosti, vrátane:
názvu cesty a smeru, v ktorom sa udalosť odohráva,

polohy, kde sa udalosť začína a kde končí,
> označuje udalosť z miesta do miesta,
< > označuje udalosť medzi miestami,

typ udalosti.


Usporiadať podľa
Klepnutím zmeniť usporiadanie podľa položiek:
: poradie podľa vzdialenosti
: poradie podľa názvu cesty
Zobrazenie podrobností o premávke
Na obrazovke Všetky dopravné udalosti klepnite na udalosť, ktorú chceme zobraziť. Zobrazí sa obrazovka
Podrobnosti o udalosti.
35




Položka

Popis
Klepnutím na túto ikonu prejdete na predchádzajúcu obrazovku.

Popis udalosti
Zobrazia sa podrobnosti o udalosti, vrátane:

názvu cesty a smeru, v ktorom sa udalosť odohráva,

polohy, kde sa udalosť začína a kde končí,
> označuje udalosť z miesta do miesta,
< > označuje udalosť medzi miestami,

typ udalosti.

Preskúmať
Klepnutím preskúmať mapu.

Vyhnúť sa
Klepnutím spustíte novú trasu, na ktorej sa vyhnete udalosti. Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak je
k dispozícii odklonenie alebo opätovné prepočítanie trasy.
Tlačidlo Oblasť, ktorej sa nedá vyhnúť sa zobrazí vtedy, keď sa vypočítava opätovná trasa.
Ak obdržíte informáciu o odklonení, zobrazia sa detaily na obrazovke Podrobnosti o udalosti ako odporúčania pre odklonenie.
Ako sa dozviete, či sa odporúča odklonenie
Ak sa na vašej trase objaví udalosť Premávka alebo Odpratávanie, často sa odporúča odklonenie. Správa o
odklonení sa zobrazí na stavovom paneli na obrazovkách s mapami.
Odklonenie sa odporúča na vypočítanej trase len pre udalosti Premávka alebo Odpratávanie.
Ako sa vyhnete udalosti na vašej trase
1.
Na obrazovke Všetky dopravné udalosti klepnite na udalosť. Zobrazí sa obrazovka Podrobnosti o udalosti.
2.
Ak bolo odklonenie vypočítané s cieľom vyhnúť sa udalosti na trase, je dostupná funkcia Vyhnúť sa;
klepnutím akceptujete novú trasu a chcete sa vyhnúť udalosti. Zobrazí sa obrazovka Mapa.
Dopravné správy
Na obrazovke Podrobnosti o udalosti sa zobrazia informácie o stave odklonenia.
Správy o tom, že odklonenie nie je možné
Ak odklonenie nie je k dispozícii, zobrazí sa jedna z nasledujúcich správ:
Message
Nie je možné zistiť polohu udalosti
Nie je možné zistiť polohu odpratávania
Táto udalosť neovplyvní vašu trasu
Toto odpratávanie neovplyvní vašu trasu
Vyhýbate sa tejto udalosti
Prijali ste toto odpratávanie
Popis
Nie je možné určiť presnú polohu udalosti.
Udalosť sa nenachádza na aktuálnom úseku vašej cesty, alebo je za vašou
aktuálnou polohou.
Udalosť sa nenachádza na aktuálnom úseku vašej cesty.
36
Message
Ste príliš ďaleko, aby sa mohla vypočítať
opätovná trasa
Ste príliš ďaleko, aby ste mohli prijať toto
odpratávanie
Odklonenie sa nenašlo
Trasa odpratávania sa nenašla
Popis
Udalosť je príliš ďaleko, aby mohla ovplyvniť vašu cestu.
Odklonenie / opätovnú trasu nie je možné vypočítať.
Správy o odporúčanom odklonení
Ak sa odporúča odklonenie, zobrazí sa jedna z nasledujúcich správ:
Message
Popis
Hľadá sa odklonenie...
Zariadenie Mio vypočítava novú trasu. Počas výpočtu sa zobrazí % vypočítanej
trasy.
Znova sa vypočítava trasa...
Zatvorenie tejto obrazovky pred vypočítaním novej trasy zruší celý úkon.
Vzdialenosť odklonenia...
Zmena odpratávania
Vypočítalo sa odklonenie.
Zobrazí sa rozdiel medzi vzdialenosťou vašej aktuálnej trasy a navrhovanou
trasou.
Dopravné predvoľby
Môžete si prezrieť aktuálny stav vášho dopravného systému a môžete meniť možnosti prispôsobením
dopravných predvolieb.
Služba TMC
1.
Na obrazovke Možnosti premávky klepnite na možnosť Obchod Služba. Zobrazí sa obrazovka Dopravné
služby.
Služba TMC zobrazí frekvenciu práve používanej rozhlasovej stanice, ktorá sa používa na prijímanie
informácií o dopravných udalostiach. Panel zobrazuje intenzitu prijímaného dopravného signálu; čím viac je
zelený, tým je signál silnejší.
2.
Na zmenu preferovanej rozhlasovej stanice zvoľte vami uprednostňovanú stanicu v zozname. Môžete
vybrať možnosť Automaticky, čím budete prijímať dopravné signály automaticky.
Akceptovať automaticky odporúčané obchádzky
Ak zvolíte možnosť Prijať odporúčané zastávky, vaša trasa bude automaticky znovu naplánovaná, ak je takýto
odklon odporúčaný dopravnou udalosťou.
Oznámenie o dopravnej udalosti
1.
Na obrazovke Možnosti premávky klepnite na možnosť Oznamy o doprave. Zobrazí sa obrazovka Oznamy
o doprave.
2.
Vykonajte nasledovné kroky:
37
Ak chcete ...
Tak ...
zobraziť všetky blízke dopravné udalosti
zvoľte možnosť Všetky blízke udalosti.
zobraziť dopravné udalosti na vašej trase
zvoľte možnosť Len udalosti na mojej trase.
zobraziť dopravné udalosti spolu s poskytnutím údajov o
obchádzke
zvoľte možnosť Len ak je zastávka odporúčaná.
zamietnuť dopravný signál
zvoľte možnosť Vypnúť oznamy.
38
Čo je Cestovná príručka
Cestovnou príručkou nedisponujú všetky modely a dostupná je iba v niektorých krajinách.
Cestovná príručka je zbierka sprievodcov po mestách, ktorá poskytuje podrobné mapy so zaujímavými miestami
(POI) vo veľkých mestách Európy. Cestovné príručky poskytujú informácie o ubytovaní, stravovaní, nočnom
živote, obchodných záležitostiach, nákupoch, dôležitých turistických miestach a poskytujú praktické informácie,
napr. o bankách, zdravotných strediskách, autobusových staniciach atď.
Informácie v Cestovnej príručke pochádzajú od tretej strany. Spoločnosť Mio neručí za správnosť údajov vo svojej databáze,
ktoré sú v príručkách vyslovené alebo použité.
Ako používať cestovného sprievodcu WCities?
1.
V Hlavnej ponuke klepnite na tlačidlo
. Zobrazí sa obrazovka Cestovný sprievodca.
2.
Zo zoznamu vyberte svoje mesto.
3.
Vyberte kategóriu zaujímavých miest (POI) zo zoznamu.
4.
Zadajte kľúčové slovo na vyhľadávanie zaujímavého miesta. Keď skončíte, klepnite na tlačidlo OK.
5.
Vyberte zaujímavé miesto (POI) zo zoznamu. Zobrazí sa obrazovka Podrobnosti o zaujímavých miestach
(POI).
6.
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
vypočítať trasu a spustiť navigovanie
klepnite na ikonu
. Zobrazí sa obrazovka Mapa.
uložiť miesto ako obľúbenú položku,
klepnite na ikonu
preskúmať mapu
klepnite na možnosť Preskúmať.
zavolať na zaujímavé miesto
klepnite na ikonu
. Miesto bude ihneď uložené do Moje miesta.
.
Táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely.
39
Prehrávanie médií
Médiami nedisponujú všetky modely a dostupná je iba v niektorých krajinách.
Médiá umožňujú používateľom prehrávanie uložených mediálnych súborov v zariadení Mio alebo na pamäťovej
karte.
Prenášanie súborov médií
Môžete prehrávať súbory s hudbou a video uložené vo vašom Mio alebo na pamäťovej karte. Konajte podľa
nasledovných pokynov pri prenose súborov médií z počítača do vášho Mio.
1.
Ak chcete prvýkrát prehrávať súbory médií vo vašom Mio, musíte klepnúť na ikonu
a vstúpte do
Aplikácii Médiá ešte pred pripojením k počítaču. Priečinky “Moje Audio” a “Moje video” (My Audio / My
Videos) sa vytvoria v koreňovom adresári systému Mio.
2.
Pripojte vaše Mio k počítaču.
3.
Pomocou Windows File Explorer skopírujte/presuňte súbory médií z počítača do priečinku vášho Mio
“Moje Audio” alebo “Moje Video” (My Audio / My Videos).
V aplikácii Médiá možno zisťovať iba súbory vášho Mio s názvom “Moje Audio” alebo “Moje Video” (My Audio / My Videos).
Prehrávanie zvukových súborov
Funkcia prehrávania zvukových súborov podporuje len súbory vo formáte mp3, wma a wav.
Ak máte súbory uložené na pamäťovej karte, vložte ju do zariadenia Mio.
Počúvanie hudobných súborov na zariadení Mio
1.
Na obrazovke Médiá klepnite na tlačidlo
.
2.
Existuje niekoľko spôsobov prehrávania zvukových súborov na zariadení Mio. Vykonajte jeden z
nasledujúcich úkonov:
Ak chcete ...
Tak ...
prehrať všetky hudobné súbory,
klepnite na možnosť Skladby a na obrazovke Skladby vyberte skladbu, ktorou sa
má začať prehrávanie
triediť hudobné súbory podľa
interpretov,
klepnite na možnosť Umelci a na obrazovke Umelci vyberte interpreta.
počúvať hudobné súbory z albumu,
klepnite na možnosť Albumy a na obrazovke Albumy vyberte album.
počúvať hudobné súbory v
náhodnom poradí,
klepnite na možnosť Námatkové prehrávanie.
3.
Zobrazí sa obrazovka Prebieha prehrávanie.
4.
Vykonajte jeden z nasledujúcich úkonov:
40
Ak chcete ...
Tak ...
počúvať predchádzajúci hudobný
súbor,
klepnite na ikonu
.
preskočiť aktuálny hudobný súbor,
klepnite na ikonu
.
pozastaviť prehrávanie hudobného
súboru,
. Klepnutím na ikonu
klepnite na ikonu
prehrávanie zvukového súboru.
nastaviť hlasitosť,
klepnite na ikonu
znížiť hlasitosť,
klepnite na ikonu
.
zvýšiť hlasitosť,
klepnite na ikonu
.
nastaviť parametre prehrávania
poklepaním zmeníte možnosti:
sa znova začne
.
– prehrávanie zvukových súborov v poradí.
– prehrávanie audio súborov náhodne.
nastaviť parametre opakovania
poklepaním zmeníte možnosti:
– zopakovanie všetkých audio súborov
– aktuálny audio súbor sa zopakuje raz.
– prehrávanie audio súborov iba raz.
návrat do zoznamu skladieb
.
klepnite na ikonu
Prehrávanie video súborov
VÝSTRAHA: NESLEDUJTE video počas šoférovania. Vo vašej krajine môže byť zakázané premietanie videa na displeji, ktorý
je vo výhľade vodiča.
Funkcia videa podporuje len videá vo formáte mp4, 3gp, m4v, asf, wmv a avi.
Ak máte súbory uložené na pamäťovej karte, vložte ju do zariadenia Mio.
Prezeranie video súborov na zariadení Mio
1.
V Hlavnej ponuke klepnite na tlačidlo
.
2.
Klepnite na možnosť Videzáznamy.
3.
Na obrazovke Video zvoľte súbor s videom na prehrávanie.
4.
Zobrazí sa obrazovka Prehrávanie. Obrazovka sa o niekoľko sekúnd automaticky prepína do režimu celej
obrazovky.
Stačí klepnúť kdekoľvek na obrazovke, ak chcete opustiť režim celej obrazovky.
5.
Vykonajte jeden z nasledujúcich úkonov:
41
Ak chcete ...
Tak ...
pozerať predchádzajúci video súbor
klepnite na ikonu
.
Klepnite na ikonu a podržte ju na viac ako 1 sekundu, aby sa video posunulo
dozadu.
preskočiť aktuálny video súbor
.
klepnite na ikonu
Klepnite na ikonu a podržte ju na viac ako 1 sekundu, aby sa video posunulo
rýchlo dopredu.
pozastaviť prehrávanie video
súboru
. Klepnutím na ikonu
klepnite na ikonu
prehrávanie zvukového súboru.
nastaviť hlasitosť
klepnite na ikonu
stíšiť hlasitosť
.
klepnite na ikonu
.
zrušiť stíšenie hlasitosti
klepnite na ikonu
.
nastaviť parametre prehrávania
poklepaním zmeníte možnosti:
– prehrávať súbory s videom v poradí
– prehrávať súbory s videom náhodne
nastaviť parametre opakovania
poklepaním zmeníte možnosti:
– opakovanie všetkých súborov s video
– aktuálny súbor s video sa raz zopakuje.
– prehrávanie súborov s video iba raz
opäť normálnu veľkosť
sa znova začne
.
klepnite na ikonu
42
Ako si prehrám videá na mojom Mio cez vstup AV?
Funkcia AV IN nie je dostupná vo všetkých modeloch.
Na vašom zariadení Mio je vstupný konektor AV, ktorý môže vaše Mio zmeniť na externú obrazovku a môžete si
prehrávať video z externého zdroja kompozitného videa.
Funkcia AV IN podporuje len formát NTSC (vrstviť).
1.
Skôr, než použijete funkciu AV IN, pripojte svoje Mio do externého zdroja AV podľa návodu v Návod pre
používateľa hardvéru.
2.
V Hlavnej ponuke klepnite na tlačidlo
3.
Teraz môžete spustiť prehrávanie videa. Na vašom Mio sa zobrazí obrazovka Prehrávanie.
4.
Prehrávanie ukončite poklepaním na
. Zobrazí sa obrazovka AV IN.
.
43
Ako zrealizovať hands-free volanie?
Hands-free volanie nie je dostupné vo všetkých modeloch.
Pokiaľ máte mobilný telefón vybavený bezdrôtovou technológiou Bluetooth, svoje zariadenie Mio môžete
používať ako hands-free súpravu do auta alebo ako súpravu pre sprostredkovanie internetového pripojenia.
Môže sa taktiež používať na pripojenie mono/stereo slúchadiel s podporou Bluetooth k audio výstupu. Modely s
podporou Bluetooth dokážu vymieňať informácie na vzdialenosť asi 10 metrov (30 stôp), a to bez potreby
fyzického spojenia.
Skôr ako začnete túto funkciu používať, musíte svoj mobilný telefón spárovať so zariadením Mio. Skôr ako
začnete s párovaním, na svojom mobilnom telefóne zapnite funkciu bezdrôtového spojenia Bluetooth. Pri
vyhľadávaní alebo pripojení k mobilnému telefónu/náhlavovej súprave, funkcia Bluetooth vo vašom zariadení
Mio sa zapne automaticky. Kvôli úspore energie je funkcia Bluetooth v rámci predvoľby nastavená na Vypnúť.
Ako spárovať svoje zariadenie Mio s mobilným telefónom s podporou
Bluetooth?
1.
V Hlavnej ponuke klepnite na tlačidlo
obrazovka Bluetooth.
2.
Poklepte na možnosť Vyhľadať nové zariadenia. V rámci obrazovky Prehľadávam sa zobrazí zoznam
blízkych zariadení s aktívnou funkciou Bluetooth.
3.
Zo zoznamu vyberte zariadenie. Zobrazí sa obrazovka Pripájanie prebieha.
4.
Vykonajte nasledovné kroky:
5.
a následne klepnite na možnosť Bluetooth. Zobrazí sa
Ak chcete ...
Tak ...
párovať s mobilom
zadajte 1234 na mobile po vyzvaní.
párovať so slúchadlami
na obrazovke Zadať heslo zadajte heslo a klepnite na tlačidlo OK.
Po zadaní sa zobrazí obrazovka Bluetooth.
Pri spárovaní vášho mobilného telefónu s vašim zariadením Mio dôjde k vytvoreniu spojenia medzi týmito
zariadeniami. 12 naposledy spárovaných zariadení sa zobrazí s rámci obrazovky Moje spárované zariadenia.
Obrazovka s podrobnosťami o spárovanom zariadení
Na obrazovke Bluetooth klepnite na možnosť Moje spárované zariadenia. Zobrazí sa obrazovka Moje spárované
zariadenia.
Ikona Bluetooth hneď vedľa spárovaného zariadenia označuje stav pripojenia:
Symbol Stav
Používa sa na…
Pripojené
slúchadlá
Pripojenie s hands-free povolené
telefón
Pripojenie s vytáčaním siete povolené
telefón
44
Ako konfigurovať internetové nastavenie?
Hneď ako sa zapne nternetové pripojenie, získate prístup k živým informáciám cez internet.
1.
Klepnite na spárovaný telefón na obrazovke Moje spárované zariadenia, následne klepnite na možnosť
NASTAVENIA.

2.
Poklepte na Nastavenia internetu. Zobrazí sa obrazovka Internetové nastavenie.
3.
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
konfigurovať internetové
nastavenie pomocou nastavenia
mobilného telefónu
Klepnite na možnosť Automaticky (kopírovať z telefónu).
zmeniť operátora v rámci vášho
regiónu
zadať vaše internetové nastavenia
Klepnite na možnosť Podľa operátora, následne možno:
klepnúť na možnosť Krajina/Región pri zmene vašej krajiny/regiónu. Zobrazí
sa obrazovka Zvoľte krajinu. Zvoľte vašu krajinu na zozname.

klepnúť na možnosť Operátor pri zmene operátora vášho regiónu. Zobrazí sa
obrazovka Zvoľte operátora. Zvoľte operátora na zozname.

klepnúť na možnosť Užívateľom zadefinované a definujte vlastný užívateľský
názov, heslo, číslo vytáčania a Názov prístupového bodu.
Pokiaľ internetové nastavenia nie sú dostupné, zobrazí sa varovná správa. Viac informácií získate u svojho poskytovateľa
služby mobilného telefonovania.
Ako môžem zrealizovať telefónny hovor?
Handsfree funkciu na vašom Mio možno ZAPÍNAŤ a VYPÍNAŤ. Pri ZAPNUTÍ možno používať tieto funkcie:
Zobrazenie čísla volajúceho

Odpovedať alebo ignorovať prichádzajúci hovor

Vytáčanie čísla pomocou obrazoviek Vytáčanie, Obľúbené položky, Kontakty a Nedávne hovory.
1.
V Hlavnej ponuke klepnite na tlačidlo
2.
V rámci obrazovky Telefón poklepte na Vytočiť. Zobrazí sa obrazovka Vytočiť.
.

3.
Zadajte číslo, ktoré si želáte vytočiť.

Pre vymazanie naposledy zadanej číslice poklepte na
45
.

Pre vymazanie celého čísla poklepte a podržte
.
Pri najbližšom prístupe na obrazovku Vytočiť sa zobrazí číslo posledného volania. K vymazaniu čísla dôjde akonáhle
začnete zadávať nové číslo.
V prípade medzinárodných volaní je v rámci telefónneho čísla potrebné zadať kód krajiny. V prípade zariadenia Mio je
potrebné pred kód krajiny zadať znak +. Ak vykonávate medzinárodné volanie, poklepte a podržte kláves 0 dokiaľ sa
neobjaví znak +.
4.
Aby ste zrealizovali hovor, poklepte na
5.
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
nastaviť hlasitosť
klepnite na
ukončiť alebo zrušiť volanie
klepnite na Zdvihnúť.
. Zobrazí sa obrazovka Vytáčam.
na zvýšenie či zníženie hlasitosti.
Ako môžem prijať telefónny hovor?
V prípade prijatia hovoru sa zobrazí obrazovka Prichádzajúci hovor.
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
odpovedať na volanie
naklepnúť Odpoveď.
Ak chcete odpovedať na volanie pomocou vášho mobilu, zvoľte Hlas do telefónu.
odmietnuť volanie
naklepnúť Ignorovať.
Možnosti volania
Ak prebieha volanie, zobrazí sa táto obrazovka volania:
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
zobraziť Hlavná ponuka
klepnite na ikonu
.
zobraziť obrazovku s klávesnicou
klepnite na ikonu
.
stlmiť mikrofón počas volania
klepnite na ikonu
.
46
Ak chcete ...
Tak ...
preniesť hovor na váš telefón
klepnite na Hlas do telefónu.
ukončiť hovor
klepnite na Zdvihnúť.
nastaviť hlasitosť
klepnite na
hlasitosti.
na zníženie či zvýšenie
Ako sa môžem telefonicky spojiť s kontaktom?
1.
V rámci obrazovky Telefón poklepte na Kontakty. Zobrazí sa obrazovka Kontakty.
2.
Zvoľte kontakt v rámci zoznamu. Zobrazí sa obrazovka Podrobnosti kontaktu.
3.
Klepnite na ikonu
4.
Vykonajte nasledovné kroky:
. Zobrazí sa obrazovka Vyberte číslo.
Ak chcete ...
Tak ...
volať kontakt na jeho mobile, domácom čísle, čísle
v práci alebo na hociktorom inom čísle
Klepnite na ikonu
vedľa čísla, ktoré chcete volať.
Klepnite na ikonu
vedľa požadovaného čísla.
pridať číslo k Obľúbeným položkám
Ako zobrazím históriu hovorov?
V rámci obrazovky Nedávne hovory môžete zobraziť zoznam prichádzajúcich hovorov, uskutočnených hovorov
alebo zmeškaných hovorov.
V rámci obrazovky Nedávne hovory sú uvedené hovory zrealizované počas doby pripojenia zariadenia Mio k
mobilnému telefónu. Čísla sú usporiadané podľa času; najnovší čas je navrchu. Vaše zariadenie Mio dokáže pojať
do pamäte až 30 čísel obmedzením 10 vstupov pre prichádzajúce, odchádzajúce alebo zmeškané hovory.
1.
V rámci obrazovky Telefón poklepte na Nedávne hovory. Zobrazí sa obrazovka Nedávne hovory.
2.
Klepnite na položku na zozname. Zobrazí sa obrazovka Nedávne hovory.
3.
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
vymazať volanie z histórie volaní
klepnite na ikonu
umiestniť volanie
klepnite na ikonu
Pri mazaní všetkých volaní v histórií volaní klepnite na ikonu
47
.
.
na obrazovke Nedávne hovory.
Čo je MioMore?
MioMore nie je dostupná vo všetkých modeloch a je k dispozícii iba vo vybraných krajinách.
MioMore umožňuje online vyhľadávanie aktuálnychinformácií o zaujímavom mieste a získavanie aktuálnych
správ o počasí pre vyše než päť miest. Pomocou MioMore možno vyhľadať a nechať sa navigovať k zaujímavému
miestu použitím Mio alebo sa môžete nechať navigovať k zaujímavým miestam, ktoré sú uložené na pracovnej
ploche MioMore.
Na vyhľadávanie zaujímavého miesta a na získavanie aktuálnych správ o počasí pomocou Mio musíte spárovať
vaše Mio s mobilným telefónom. Ak nie je vaše Mio spárované s vaším mobilom, zobrazí sa obrazovka Bluetooth.
Ďalšie pokyny si pozrite v odseku “Ako spárujem moej Mio so zariadením Bluetooth?”.
So službou sú spojené dátové poplatky. Všetky poplatky sa účtujú vášmu poskytovateľovi služby. Váš poskytovateľ služby
vám poskytne ďalšie informácie.
Ako vyhľadám zaujímavé miesto pomocou funkcie Miestne vyhľadávanie
Google?
1.
V Hlavnej ponuke kliknite na tlačidlo
2.
Vykonajte nasledovné kroky:
. Zobrazí sa obrazovka Miestne vyhľadávanie Google.
Ak chcete ...
Tak ...
vyhľadať informácie o zaujímavom
mieste pomocou kľúčového slova
Klepnite na pole Nájsť a zadajte kľúčové slovo.
vyhľadať informácie o zaujímavom
mieste v blízkosti vašej aktuálnej
lokality
Zobrazí sa obrazovka Klávesnica. Pomocou obrazovky Klávesnica vyhľadajte
zaujímavé miesto, potom klepnite na tlačidlo OK.
Klepnite na možnosť Blízke pole a:
zvoľte Moje miesta pre vyhľadávanie informácií o zaujímavom mieste v
blízkosti lokality Moje miesto.

zvoľte Nájsť miesto pre vyhľadávanie informácií o zaujímavom mieste
v novej lokalite.

zvoľte možnosť Posledné miesta pre vyhľadávanie informácií
o zaujímavom mieste v blízkosti poslednej lokality.

zvoľte možnosť Zvoliť na mape pre vyhľadávanie informácií o zaujímavom
mieste okolo konkrétnej oblasti.

3.
Klepnite na Vyhľadať. Zobrazí sa obrazovka s výsledkami vyhľadávania. V zozname výsledkov klepnite na
zaujímavé miesto POI, čím sa zobrazí obrazovka Náhľad.
4.
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
uložiť miesto ako obľúbenú položku,
klepnite na ikonu
vypočítať trasu a spustiť navigovanie
klepnite na ikonu
preskúmať mapu
Klepnite na možnosť Preskúmať.
48
. Miesto bude ihneď uložené do Moje miesta.
.
Ak chcete ...
zavolať na zaujímavé miesto
Tak ...
.
klepnite na ikonu
Táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely.
Ako vyhľadať zaujímavé miesto (POI) pomocou Miestneho
vyhľadávania?
1.
V Hlavnej ponuke klepnite na tlačidlo
obrazovka Miestne vyhľadávanie.
2.
Vykonajte nasledovné kroky:
, následne klepnite na Miestne Vyhľadávanie. Zobrazí sa
Ak chcete ...
Tak ...
vyhľadať informácie o zaujímavom
mieste pomocou kľúčového slova
Klepnite na pole Nájsť a zdajte kľúčové slovo.
vyhľadať informácie o zaujímavom
mieste v blízkosti vašej aktuálnej
lokality
Zobrazí sa obrazovka Klávesnica. Pomocou obrazovky Klávesnica vyhľadajte
zaujímavé miesto, potom klepnite na tlačidlo OK.
Klepnite na možnosť Blízke pole a:
zvoľte Moje miesta pre vyhľadávanie informácií o zaujímavom mieste v
blízkosti lokality Moje miesto.

zvoľte Nájsť miesto pre vyhľadávanie informácií o zaujímavom mieste
v novej lokalite.

zvoľte možnosť Posledné miesta pre vyhľadávanie informácií
o zaujímavom mieste v blízkosti poslednej lokality.

zvoľte možnosť Zvoliť na mape pre vyhľadávanie informácií o zaujímavom
mieste okolo konkrétnej oblasti.

3.
Klepnite na Vyhľadať. Zobrazí sa obrazovka s výsledkami vyhľadávania. V zozname výsledkov klepnite na
zaujímavé miesto a zobrazí sa obrazovka Náhľad.
4.
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
uložiť miesto ako obľúbenú položku,
klepnite na ikonu
. Miesto bude ihneď uložené do Moje miesta.
vypočítať trasu a štartovať navigovanie
klepnite na ikonu
preskúmať mapu
klepnite na možnosť Preskúmať.
zavolať na zaujímavé miesto
klepnite na ikonu
.
.
Táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely.
Ako získať informácie o počasí pomocou MioMore?
1.
V Hlavnej ponuke klepnite na tlačidlo
, následne klepnite na možnosť Počasie.
2.
Klepnite na možnosť Pridať mesto a na výzvu zvoľte váš región, krajinu a mesto. Po vykonaní sa zvolené
mesto pridá do zoznamu.
49

Ako zobraziť informácie o počasí pre mesto, ktoré som pridal na zoznam?
1.
Na obrazovke Počasie klepnite na možnosť Aktualizovať teraz. Najnovšie informácie o počasí sa
aktualizujú automaticky.
2.
Klepnite na mesto a zobrazia sa aktuálne informácie o počasí. Pre zvolené mesto sa zobrazí obrazovka
Informácie o počasí pre zvolené mesto.
3.
V závislosti od mesta, ktoré ste si zvolili, sa môže zobraziť celý rad aktuálnych a prognostických informácií
o počasí a teplote. Ak sú dostupné, naklepnúť Viacej a zobraziť predpoveď.
Ako zmením pri zobrazení teploty hodnoty stupňov v jednotkách Celsius a Fahrenheit?
Na obrazovke Počasie klepnite na tlačidlo pre merné Jednotky a zmeniť jednotku teploty na Celsius alebo
Fahrenheit. Ikona tlačidla označuje aktuálne nastavenie:
: Celsius
: Fahrenheit
Ako odstrániť pridané mesto?
Na obrazovke Informácie o počasí klepnite na ikonu
. Takto sa mesto odstráni zo zoznamu.
Ako vyhľadám pomoc pre motoristov?
Aplikujú sa dátové poplatky. Všetky poplatky sa účtujú vášmu poskytovateľovi služby. Váš poskytovateľ služby vám
poskytne ďalšie informácie.
1.
V Hlavnej ponuke klepnite na tlačidlo
.
2.
Klepnite na možnosť ÁNO, čím sa nastaví domovská báza. Až potom možno využívať túto službu.
3.
V rámci zoznamu si zvoľte svoju domovskú základňu.
4.
Zobrazí sa obrazovka Podrobnosti o pomoci.
50
5.
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
zavolať zo strediska pomoci motoristom
Tak ...
klepnite na ikonu
.
Táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely.
meniť región pre nové vyhľadávanie
Klepnite na možnosť NASTAVENIA. Zvoľte požadovaný región.
51
Ako ovládať Mio pomocou Príkaz riadený hlasom ?
Príkaz riadený hlasom nie je dostupný u všetkých modelov, iba vo vybraných krajinách.
Príkaz riadený hlasom je nástroj, pomocou ktorého možno dokončiť úlohu bez potreby dotknúť sa obrazovky.
Stačí povedať príkaz a vaše Mio sa postará o nasledovné:

nastaví vašu destináciu

odpovie na prichádzajúci hovor
Príkaz riadený hlasom vyžaduje príslušný hlasový súbor nainštalovaný na vašom Mio. Ďalšie pokyny pri inštalácii
požadovaného jazyka si pozrite v odseku Moje MIO pod názvom “Čo je to pracovná plocha MioMore?”
Ako plánovať trasu pomocou Príkaz riadený hlasom?
1.
V Hlavnej ponuke klepnite na tlačidlo
2.
Po „pípnutí“ možno nastaviť príslušnú destináciu vyslovením niektorého z nasledovných príkazov:
3.
. Zobrazí sa obrazovka Príkaz riadený hlasom.

Adresa

Blízke hotely a motely

Domov

Blízke SOS

Križovatka

Blízke finančné služby

Moje lokality

Blízka čerpacia stanica

Blízke parkovanie

Blízke (letisko, knižnica, zoo…)

Blízke stravovanie
Po výzve dokončiť nastavovanie trasy.
Príklad 1: Vyhľadať adresu vyslovením “Adresa”  “názov mesta” (city name)  “názov ulice” (street
name)  “číslo domu” (house number)  “číslo položky” (item number) v zozname výsledkov
vyhľadávanie  pomocou “Áno” potvrdíme destináciu.
Príklad 2: smerovať priamo domov jednoduchým slovným príkazom “Domov”.
Mio vás nasmeruje domov pomocou Príkaz riadený hlasom iba vtedy, ak je vo vašom Mio nastavená možnosť Domov.
4.
Po dokončení treba vysloviť “Áno” a Mio začne s plánovaním trasy.
Ako odpovedať na prichádzajúci hovor pomocou Príkaz riadený hlasom?
Ak chceme použiť Príkaz riadený hlasom pri odpovedaní na prichádzajúci hovor, musíme mať funkčnú možnosť
NASTAVENIA ako odpovedať na hovory pomocou hlasu. Ďalšie informácie sa uvádzajú v odseku „Čo môžem
prispôsobiť?“.
1.
Ak prijímate hovor, zobrazí sa obrazovka Prichádzajúci hovor.
2.
Vyslovte “Odpoveď” pri odpovedi na volanie, alebo “Ignorovať” pri zamietnutí hovoru.
52
Čo môžem prispôsobiť?
V závislosti od modelu vášho Mio nemusí byť dostupné nastavovanie istých možností.
Na zvyšovanie praxe pri navigovaní existuje viacero možností úprav podľa požiadaviek užívateľa.
. Zobrazí sa obrazovka NASTAVENIA.
1.
V Hlavnej ponuke klepnite na tlačidlo
2.
Zvoľte si možnosť pre úpravu priamo na obrazovke NASTAVENIA.
3.
Ak raz zmeníte nastavenie a vrátite sa na predošlú obrazovku, vaše preferencie sa ukladajú automaticky.
Možnosti obrazovky NASTAVENIA a zoraďovanie možností sa môžu líšiť od vyššie uvedeného v závislosti od vášho regiónu,
nainštalovaných máp a od modelu vášho Mio.
Pri zmene nastavenia si pozrite políčko hneď vedľa možnosti, kde sa označuje stav nastavenia:
: zapnuté/povoliť
: vypnuté/zakázať
Audio
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
zvýšiť alebo znížiť hlasitosť,
klepnite na ikonu
/
.
možno jednoducho klepnúť na lištu Hlasitosť tak, aby sa hlasitosť ihneď
nastavila do naklepnutej polohy. Lišta Hlasitosť označuje aktuálnu úroveň
hlasitosti.
stlmiť/zrušiť stlmenie
klepnite na ikonu
: stlmenie
počuť, na ktoré písmeno ste klepli, keď
klepnete na dotykovú obrazovku,
. Ikona reproduktora označuje stav:
: zrušené stlmenie
Klepnúť na možnosť Dotykové audio, čím sa zapína alebo vypína.
Obrazovka
Vykonajte nasledovné kroky:
53
Ak chcete ...
zmeniť zobrazený režim obrazovky
Tak ...
Klepnite na režim Obrazovka a zvoľte:
Auto: automatická zmena medzi režimom Deň a Noc.

Deň: nastaviť obrazovku na zobrazovanie v Dennom režime.

Noc: nastaviť obrazovku na zobrazovanie v Nočnom režime.

zmeniť jas obrazovky na režim deň/noc
Klepnite na tlačidlá
/
na lište Denný jas/Nočný jas.
Lišta jasu označuje úroveň jasu.
Výstraha: Zariadenie Mio sa môže prehriať, keď je škála Jas nastavená na
vysokú úroveň, preto používajte nízku úroveň jasu vždy, keď je to možné.
Postačuje jednoducho klepnúť na lištu jasu, čím sa jas na obrazovke
ihneď nastaví na úroveň, na ktorú ste klepli.
Bezpečnosť
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
zapnúť/vypnúť výstražné hlásenie po jazde na
dlhú vzdialenosť
Klepnite na možnosť pre výstrahu Upozornenie na únavu vodiča – zapnúť
alebo vypnúť.
zapnúť/vypnúť výstrahu pre rýchlosť, ktorej
výstraha upozorňuje na obmedzenú rýchlosť
na danej ceste
Klepnite na možnosť zobrazenia Zobrazenie najvyššej povolenej rýchlosti zapnúť alebo vypnúť.
zapnúť/vypnúť vizuálnu výstrahu, ak sa
obrazovka vyvolá počas pohybu vozidla
Klepnite na výstrahu Výstrahy pre najvyššiu povolenú rýchlosť a zvoľte :

Vypnuté: vypínať výstrahu pre obmedzenie rýchlosti.

Auto: nastaviť systém na automatické upozorňovanie pri prekročení
povolenej rýchlosti.

Obmedzenie rýchlosti + 5 km/h (Obmedzenie rýchlosti + 3 mph):
nastaviť systém na upozornenie, ak rýchlosť prekročí 5 km/h (3 mph)
alebo o viacej povolený limit.

Obmedzenie rýchlosti + 10 km/h (Obmedzenie rýchlosti + 7 mph):
nastaviť systém na upozornenie, ak rýchlosť prekročí 10 km/h (7 mph)
alebo o viacej povolený limit.
Klepnite na možnosť Upozorniť ma, aby som neobsluhoval moje Mio počas
jazdnej možnosti zapnúť/vypnúť.
nastaviť, ako chcete prijímať výstrahu z kamery Klepnite na možnosť Bezpečnostná kamera / Mobilná Bezpečnostná
a bezpečnostných zariadení
kamera / Štandardná Bezpečnostná kamera / Infračervená kamera
(Safety Camera / Mobile Safety Camera / Average Safety Camera / Red
Light Camera) a zvoľte:

Žiadne výstrahy

Vizuálna výstraha

Vizuálne a zvukové výstrahy
54
Možnosti trasy
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
zmeniť model navigovania
klepnite na možnosť Režim a zvoľte možnosť Jazda alebo Chôdza.
nastaviť možnosti typu trasy pre vašu trasu,
klepnite na Typ cesty a v zozname vyberte preferenciu trasy:

Najrýchlejšia – trasa, ktorá by počas navigovania mala byť
najrýchlejšia

Úsporná – trasa s najmenším počtom zastávok, odbočení a mestských
oblastí, ktorá by mala ušetriť spotrebu paliva

Najľahšia – najľahšia trasa s najmenším počtom odbočení, ktorá
uprednostňuje diaľnice všade tam, kde je to možné

Najkratšia – trasa s najkratšou fyzickou dĺžkou
Ak nezvolíte preferovaný typ trasy, stáva sa prednastavenou hodnotou
v tejto možnosti Vybrať na mape. Po vyhľadávaní sa budú vypočítavať
všetky štyri typy trasy. Na mape sa musí klepnutím vybrať jeden z typov
trasy a navigovanie sa môže začať.
nastaviť typy možností vozovky pre vašu trasu,
klepnite na Typy ciest. Zobrazí sa obrazovka Typy ciest. Vyberte predvoľby
vašej vozovky zo zoznamu.
Ak sa vyhnete trajektom, môže to zabrániť navigovaniu medzi určitými
krajinami, dokonca aj v prípade, že medzi nimi existuje most alebo tunel.
nastaviť preferenciu trasy
klepnite na možnosť Rozšírené smerovanie a prepnite na funkcie Smart
Routes / LearnME Pro alebo vypnúť.

Využiť údaje o rýchlosti z histórie premávky: zapnúť/vypnúť funkciu
Smart Routes.

Využiť vlastný osvojený spôsob jazdy: zapnúť/vypnúť funkciu
LearnMe Pro.

Denníky rýchlosti jazdy: zobraziť informácie o rýchlosti jazdy na
diaľnici / rýchlostnej ceste /komunikácii s prednosťou v jazde /
vedľajšej komunikácii.
zobraziť nainštalované užívateľsky zaujímavé POI klepnite na Zobraziť užívateľské POI.
zobraziť pamätihodnosti na trase
klepnite na možnosť Navádzanie na orientačný bod, možnosť
zapnúť/vypnúť .
zaznamenať počet prejdených km na vašej trase
pre vytvorenie správ o nákladoch,
klepnite na možnosť Počítadlo prejdených míľ, možnosť zapnúť/vypnúť.
zaznamenať vašu cestu,
klepnite na Zachytiť cestu, možnosť zapnúť/vypnúť.
55
Zobrazenie mapy
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
aktivovať/deaktivovať automatické
približovanie počas navigovania,
klepnite na možnosť Automatické priblíženie, možnosť zapínať či vypínať.
zobraziť sever na hornej časti obrazovky
2D mapa,
klepnutím na Choďte stále na sever v hornej časti obrazovky 2D mapy ju
zapnite alebo vypnite.
Ak ste vybrali túto možnosť, obrazovka Mapa sa automaticky priblíži alebo vzdiali
v závislosti od vašej rýchlosti, čím umožní optimálne zobrazovanie vašej trasy.
Ak je nastavené Vypnuté, bude smer vašej cesty zobrazený na hornej časti
obrazovky 2D Mapa.
zobraziť ikony „zákaz vjazdu“ na cestách
so zákazom vjazdu na obrazovke Mapa,
klepnite na možnosť Zobraziť znaky na ceste bez vstupu, možnosť zapínať či
vypínať.
nastaviť preferenciu Obrazovka mapy
klepnite na možnosť Mapa a zvoľte medzi 3D alebo 2D na prezeranie obrazovky
Mapy.
zmeniť farebnú schému mapy,
klepnite na možnosť Schéma mapy a potom vyberte farebnú schému zo
zoznamu.
Moje mapy
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
zobraziť informácie o mape
Klepnite na možnosť Verzia mapy, čím sa zobrazí zoznam všetkých máp, pokiaľ
k nim poskytnete tieto informácie:

Názov

Dátum

Verzia/Číslo zostavy

Oblasť pokrytia
Zvoliť sadu máp na stiahnutie
Klepnite na možnosť Sady máp a zo zoznamu zvoľte preferenciu.
56
Jazyk
Dostupné nastavenie možnosti Jazyk možno prispôsobovať pridávaním/mazaním hlasového súboru pomocou pracovnej
plochy MioMore, ak je vaše Mio pripojené k počítaču. Ďalšie informácie o My Mio sa uvádzajú v odseku “Čo je pracovná plocha
MioMore?”
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
chcete zmeniť jazyk na obrazovke,
klepnite na možnosť Jazyk a v zozname zvoľte požadovaný jazyk.
zmeniť hlasovú schému,
klepnite na možnosť Hlas a v zozname zvoľte požadovanú hlasovú schému.
Prijímanie hovorov pomocou hlasu
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
povoliť funkciu Príkaz riadený hlasom pri
prijímaní prichádzajúcich hovorov
klepnite na možnosť Zapnúť (ON).
nepovoliť funkciu Príkaz riadený hlasom
pri prijímaní prichádzajúcich hovorov
Klepnite na možnosť Vypnúť (OFF).
Units
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
zmeniť jednotky vzdialenosti,
klepnite na možnosť Jednotky vzdialenosti a následne zvoľte požadovaný typ
jednotky vzdialenosti.
57
Ak chcete ...
Tak ...
zmeniť formát času,
klepnite na možnosť Formát času a zvoľte požadovaný formát času.
zmeniť formát dátumu,
klepnite na možnosť Formát dátumu a následne zvoľte požadovaný typ formátu
dátumu.
Časové pásmo
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
nastaviť automaticky časové pásmo
zvoľte zónu Automatické časové pásmo.
zmeniť ručne časové pásmo
zvoľte zónu Manuálne časové pásmo, následne nastavujte poklepaním na tlačidlá
/
.
Bluetooth
Možnosť Bluetooth umožňuje párovať, preto je na vašom Mio mobilný telefón alebo slúchadlá.
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
zapnúť/vypnúť Bluetooth na vašom Mio
Tak ...
klepnite na možnosť NASTAVENIA.
Klepnite na Bluetooth, čím sa Bluetooth zapne/vypne.

Klepnite na možnosť Automatické pripojenie, čím sa funkcia Automatické
pripojenie zapne/vypne.

pripojiť k zariadeniu Bluetooth
Klepnite na možnosť Vyhľadať nové zariadenia a následne zvoľte zariadenie na
zozname.
zobraziť detaily o spárovanom zariadení
klepnite na možnosť Moje spárované zariadenia a následne v zozname zvoľte
zariadenie.
Merač vzdialenosti počas aktuálnej jazdy
Počítač kilometrov zobrazuje údaje o vašich jazdách.
58
: zobraziť aktuálnu jazdu
: zobraziť všetky jazdy
Zariadenie
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
vymazať informáciu uloženú vo vašom Mio
klepnite na možnosť Vymazať uložené informácie:

klepnite na možnosť Vymazať Moje miesta a potom klepnite na tlačidlo
ÁNO, keď sa zobrazí výstražné dialógové políčko. Vymažú sa dáta uložené
v Moje miesta.

klepnite na možnosť Vymazať nedávne umiestnenia a potom klepnite na
tlačidlo ÁNO, keď sa zobrazí výstražné dialógové políčko. Vymažú sa dáta
posledných lokalít.

klepnite na možnosť Vymazať plánované cesty a potom klepnite na
tlačidlo ÁNO, keď sa zobrazí výstražné dialógové políčko. Vymažú sa dáta
plánovaných jázd uložených v Mio.
obnoviť prednastavené hodnoty výrobcu
klepnite na možnosť Obnoviť predvolené nastavenia. Klepnite na tlačidlo
ÁNO, keď sa zobrazí výstražné dialógové políčko. Vaše Mio sa reštartuje.
Obnoviť predvolené nastavenia umožňuje obnovovať štandardné
nastavenie z výroby, nevymaže však posledné lokality ani uložené destinácie
Moje miesta.
Pri obnove štandardných nastavení z výroby bude zo zariadenia
odstránený Môj jazdný profil.
resetovať GPS
klepnite na možnosť Reset GPS. Klepnite na tlačidlo ÁNO, keď sa zobrazí
výstražné dialógové políčko.
Občas treba resetovať fixovaný GPS. Môže sa totiž stať, žebol prijímač od
posledného použitia prenesený na veľkú vzdialenosť; na príklad: do inej
krajiny, a stále sa snaží stanoviť svoju predošlú polohu.
zaznamenať denník GPS z vašej jazdy
Klepnite na možnosť Protokolovanie GPS a môžete ho zapnúť alebo vypnúť.
59
Ukážka
Ukážka sa začína po pripojení zariadenia k napájaniu pomocou originálnych AC nabíjačiek pre Mio.
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
aktivovať prehranie obchodnej ukážky aplikácie vyberte v zozname ukážkovú krajinu a klepnite na tlačidlo Spustiť.
Mio Spirit,
Klepnite na OK. Zariadenie Mio sa reštartuje.
Keď je zariadenie v režime obchodnej demo verzie, budete vidieť ukážku
navigovania vopred zadanej trasy bez potreby nastavenia cieľa cesty.
V režime ukážky obchodnej demo verzie nie je možné ovládať zariadenie
Mio.
aktivovať funkciu šetriča obrazovky na
zariadení Mio
Klepnite na možnosť Šetrič obrazovky videa.
Ak je zariadenie Mio nečinné po dobu 10/30/60 minút, zobrazí sa šetrič
obrazovky.
Šetrič obrazovky sa zobrazí len vtedy, ak je zariadenie Mio napojené na
zdroj prúdu.
Pomoc
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
zobraziť príručku
klepnite na možnosť Pozrite si príručku.
Aby sa príručka zobrazila pri každom štarte, zvoľte možnosť Zobraziť kurz
pri spustení pri štarte na pôvodnej obrazovke príručky.
zobraziť údaje copyright a obchodnej známke
Klepnite na možnosť O spoločnosti .
60
Kategórie zaujímavých miest (POI)
Symbol
Popis
Symbol
Popis
Letisko
Zábavný park
Umelecké centrum
Bankomat
Banka
Bar/Hostinec
Pláž
Poruchová služba/Opravovňa áut
Bowlingové centrum
Obchodné miesto alebo spoločnosť
Obchodná kancelária
Autobusová stanica
Kemping
Predajňa automobilov
Kasíno
Cintorín
Kostol
Kino
Radnica
Veľkomesto, mesto alebo dedina
Bufet
Vysoká škola/Univerzita
Spoločenské centrum
Železničná stanica pre dochádzajúcich
Súd
Zubný lekár
Lekár
Ambasáda
Výstavisko
Terminál trajektu
Hasičský zbor
Golfové ihrisko
Vládny úrad
Potraviny
Penzión
Vyššie vzdelávanie
Nemocnica/Poliklinika
Hotel
Klzisko
Dôležitá turistická atrakcia
Informácie/Turistická informačná
kancelária
Knižnica
Prístav/Jachtový prístav
Zdravotnícka služba
Pomník
Predajňa motocyklov
Kancelária motoristickej organizácie
Priesmyk
Múzeum
Hudobné centrum
Prírodná atrakcia
Nočný život
Park and ride
Parkovisko
Parkovacia garáž
Park/Rekreačná oblasť
Herecké umenie/Divadlo
Čerpacia stanica
Lekáreň
Miesto bohoslužieb
Policajná stanica
Pošta
Verejné toalety
Verejné športové letisko
Železničný prechod
Požičovňa áut
Oddychová oblasť
Reštaurácia
Miesto častých dopravných nehôd
Scenéria/Panoramatický výhľad
Škola
Školská zóna
Obchod
Nákupy
Lyžiarske stredisko/Lyžiarsky vlek
Rýchlostná kontrola
61
Symbol
Popis
Symbol
Popis
Športové centrum
Športová hala
Športový komplex
Štadión
Tenisový kurt
Cestovná kancelária
Trajekt
Zverolekár
Vináreň
Zoologická záhrada
Zaujímavé miesta s obchodnými názvami
Zaujímavé miesta s obchodnými názvami sú dostupné na niektorých mapách. Medzi ne patria známe reštaurácie,
poskytovatelia ubytovania, turistické atrakcie, čerpacie stanice a pod. V rámci ikony sa zvyčajne zobrazí firemné
logo.
Kategórie zaujímavých miest (POI) podľa poplatkov
Symbol
Popis
Bezpečnostné kamery
Bezpečnostné kamery (mobilné)
Bezpečnostné kamery (priemerné)
Infračervená kamera
Kategórie položky Moje lokality
Symbol
Popis
Domov
Uložené miesta
Zaznamenaná cesta
Premávka a iné Udalosti
Každá udalosť sa triedi podľa jednej z deviatich kategórií. Keď sa prijme udalosť, zobrazí sa jedna z nasledujúcich
ikon:
Udalosť Udalosť, ktorej Typ správy
ste sa vyhli
Popis udalosti
Nebezpečenstvo
Na trase sa vyskytuje nebezpečná situácia; napr. osoby na vozovke.
Premávka
Akákoľvek udalosť zapríčiní oneskorenie.
Počasie
Poveternostné podmienky nepriaznivo ovplyvňujú cestu; napr. sa na
vozovke nachádza ľad.
Výstrahy
Objavila sa situácia, o ktorej by ste mali vedieť, ale nie je dostatočne
vážna na to, aby sa brala do úvahy ako nebezpečná situácia; napr. došlo
k malej nehode.
Predpoveď
Očakáva sa, že sa na trase vyskytne určitá udalosť.
Obmedzenia
Na trase je premávka obmedzená; napr. je na diaľnici uzavretý jeden pruh.
Odpratávanie
Dopravná udalosť, ktorá sa odstránila.
Informácie
Všetky ostatné udalosti.
62
Udalosť Udalosť, ktorej Typ správy
ste sa vyhli
Práce na vozovke
Popis udalosti
Na trase sa vyskytli práce na vozovke.
Ak udalosti Premávka alebo Odpratávanie majú odporúčané odklonenie, zobrazia sa nasledujúce ikony:
Udalosť Udalosť, ktorej Typ správy
ste sa vyhli
Popis udalosti
Odklonenie týkajúce Dopravná udalosť, pre ktorú sa odporúča odklonenie.
sa premávky
Opätovná trasa
týkajúca sa
odpratávania
Odpratávanie, pre ktoré sa odporúča opätovné vypočítanie trasy.
Ikony udalostí, ktorým ste sa vyhli, sa zobrazia len na obrazovke Mapa pri mieste udalosti.
63
Čo je to MioMore Desktop?
MioMore Desktop je súprava nástrojov, ktoré pomáhajú dosiahnuť vyššiu funkčnosť produktu a informovanosť o
ňom cez počítač.
MioMore Desktop umožňuje Vám:

získať aktualizácie softvéru

spravovať mapy

vyhľadávať zaujímavosti rôznych lokalít (POI) online

spravovať zaujímavosti lokalít (POI)

plánovať jazdy

spravovať subskripcie bezpečnostných kamier

Na internetových stránkach spoločnosti Mio si prezerať špeciálne ponuky
Môžem MioMore Desktop použiť na svojom počítači?
Skôr, ako si MioMore Desktop nainštalujete, presvedčite sa, či váš počítač spĺňa nasledujúce minimálne
požiadavky:

Počítač kompatibilný s IBM

Microsoft® Windows® XP SP2/SP3, XP x64, Vista alebo iba Windows 7

Internet Explorer verzia 6, 7 a 8

DVD mechanika

USB port

Pripojenie k Internetu (kvôli aktivácii)
Ako súčasť inštalácie aplikácie MioMore Desktop sa do vášho počítača nainštalujú aj aplikácie Microsoft .NET 2.0, 3.0 a 3.5.
Inštalácia aplikácie MioMore Desktop na počítač
UPOZORNENIE: Skôr ako začnete: Presvedčite sa, či váš počítač spĺňa minimálne požiadavky pre inštaláciu aplikácie
MioMore Desktop, najmä:

Pred inštaláciou aplikácie MioMore Desktop sa presvedčite, či je na počítači nainštalovaný internetový prehliadač
Internet Explorer 6 alebo novší, pričom nemusí byť nastavený ako predvolený.

Ak používate Windows XP, pred inštaláciou aplikácie MioMore Desktop sa presvedčite, či máte pre Windows XP
nainštalovaný servisný balík Service Pack 2 alebo novší.

Keď sa po pripojení k počítaču zariadenie Mio zapne, počítač ho identifikuje ako externé úložné zariadenie (externý
disk). Žiadne súbory, ktoré sú v zariadení Mio predinštalované, NEVYMAZÁVAJTE! Vymazaním týchto súborov by ste
zariadenie Mio znefunkčnili.
1.
Na počítači zatvorte všetky programy.
2.
Do DVD mechaniky vložte inštalačné DVD s inštaláciou aplikácie MioMore Desktop. Spustí sa inštalácia
aplikácie MioMore Desktop.
Ak počítač nespustí inštaláciu z DVD automaticky, spustite ju manuálne: Štart  Spustiť. Napíšte
D:\Install.exe kde „D“ je písmeno priradené DVD mechanike, potom kliknite na OK.
3.
Zvoľte požadovaný jazyk pre sprievodcu inštaláciou.
4.
Kliknite na Inštalovať Softvér, potom na Inštalovať MioMore Desktop.
64
5.
6.
Počas inštalácie sa riaďte pokynmi z obrazovky:

Prečítajte si licenčnú zmluvu pre aplikáciu MioMore Desktop a potvrďte súhlas.

Vyberte cieľový adresár, do ktorého sa aplikácia MioMore Desktop nainštaluje.

Po ukončení inštalácie kliknite na Koniec. Aplikácia MioMore Desktop sa otvorí.
Ak sa zobrazí výzva, aby ste k počítaču pripojili zariadenie Mio, vykonajte nasledovné:

Zasuňte väčší koniec USB kábla (súčasť dodávky) priamo do USB portu na počítači (nie rozbočovač
v dolnej časti vášho Mio.
USB) a zasuňte menší koniec do zásuvky
Ak je to možné, USB kábel pripojte do USB portu na zadnej stene počítača.

7.
Zariadenie Mio zapnite tak, že hlavný prepínač prepnete do polohy ON (zapnuté). V Mio sa zobrazí
obrazovka pripojenia USB.
Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru Mio, riaďte sa pokynmi z obrazovky.
Aplikácia MioMore Desktop na inštaláciu máp do zariadenia Mio je pripravená na používanie.
Od teraz je aplikácia MoMore Desktop dostupná na: Štart  Všetky programy  Mio  MioMore Desktop
Ponuka aplikácie MioMore Desktop
V závislosti od modelu, niektoré možnosti ponuky nemusia byť dostupné.










Komponent
Popis

Mio Online
Zobrazí sa webová stránka Mio, obchod Mio a iné online prvky a funkcie.

Moje licencie
Informácie o vašich aktuálnych subskripciách vrátane bezpečnostných kamier.

Moje mapy
Inštalácia a správa máp.

Vlastné POI
Aplikácia umožňujúca importovať zaujímavosti rôznych lokalít (POI).

Album fotografií
Import a úprava NavPix™ obrázkov.

Vyhľadávanie
obrázkov
Online vyhľadávanie a sťahovanie obrázkov NavPix™, ktoré je následne možné preniesť do Moje
Miesta alebo do zariadenia Mio.

Galéria aplikácií
Prispôsobte a upravte si aplikácie v zobrazení Hlavnej Ponuky na vašom zariadení Mio.
Túto funkciu podporuje Flickr™.
65
Komponent
Popis

MOJE MIESTA
Zobrazenie a možnosť úprav všetkých miest vrátane adries, zaujímavých lokalít (POI), NavPix™
a ďalších položiek, pridaných prostredníctvom aplikácie MioMore Desktop a uložených v zariadení
Mio.

PLÁNOVANIE
JÁZD
Pridať alebo začať plánovanú jazdu s viacerými miestami na trase v počítači a následne uložiť jazdu
do Mio.

MOJE MIO
Kolekcia aplikácií umožňujúca prenos dát zo zariadenia Mio a naň, vrátane týchto:

Zmeňte jazyk pre pracovnú plochu MioMore

Hlasový prenos

Aplikácia pre správy o prejdených míľach

Zálohovať a obnoviť

Obnova kláves

Možnosti
PRIPOJIŤ
Vyhľadávanie a pridávanie aktuálnych zaujímavostí (POI) do Moje Miesta.
Aktivácia
Umožňuje zadávať aktivačný kľúč pre službu, ktorú ste si zakúpili.
Moje licencie
Subskripčnými informáciami (o predplatnom) nedisponujú všetky modely a dostupné sú iba v niektorých krajinách.
Zariadenie Mio obsahuje prednastavené subskripcie, ako napr. informácie o bezpečnostných kamerách
a cestovných príručkách.
MioMore Desktop  Moje licencie
Ohľadom najnovších aktualizácií subskripcií si pozrite: www.mio.com
Je možné si nastaviť zvukové alebo vizuálne upozornenia na bezpečnostné kamery, ak sa vyskytnú na trase.
Ako si môžem zaobstarať subskripciu?
1.
Vyberte si typ subskripcie. Zobrazí sa zoznam regiónov.
2.
Vyberte si región. Zobrazí sa zoznam subskripcií, ktoré sú v ponuke.
3.
Vyberte si subskripciu alebo ponuku a potom kliknite na Zakúpiť aktivačný kľúč v obchode Mio. Otvorí sa
webová stránka obchodu Mio.
4.
Svoju subskripciu si zakúpite tak, že sa budete riadiť pokynmi z obrazovky.
66
Po ukončení procesu vám na vašu emailovú adresu bude zaslaný aktivačný kľúč produktu. Tento kľúč budete
potrebovať na aktiváciu svojej subskripcie.
Aktivácia subskripcie
MioMore Desktop  Aktivácia
1.
Zadajte aktivačný kľúč svojho produktu.
2.
Svoju subskripciu si aktivujete tak, že sa budete riadiť pokynmi z obrazovky.
Aktualizácia subskripcie na zariadení Mio
Sekcia Moje Mio zobrazí zoznam subskripcií už nainštalovaných vo vašom zariadení Mio:
Ikona
Popis
Červená
Subskripcie, ktorým termín už vypršal.
Novú subskripciu si môžete zakúpiť po kliknutí pravým tlačidlom myši.
Žltá
Dostupné subskripcie.
Po kliknutí pravým tlačidlom myši si subskripciu môžete aktualizovať alebo zakúpiť novú.
Zelená
Aktívne subskripcie.
Pre tieto subskripcie nie sú k dispozícii žiadne aktualizácie.
Moje mapy
Aplikácia Moje mapy umožňuje inštalovať nové mapy, odstraňovať mapy zo zariadenia Mio a kupovať nové
mapy.
MioMore Desktop  Moje mapy
Kliknite na Zobraziť nainštalované mapy.






Komponent
Popis
Zdroj mapy
Zoznam máp na DVD alebo v ponuke na zakúpenie v internetovom obchode Mio.
67
Komponent
Popis

Moje mapy
Kliknutím sa vrátiť do predošlého okna, v ktorom môžete preberať a zakupovať mapy.

Moje Mio
Zoznam máp nainštalovaných vo vašom zariadení Mio.

Inštalovať mapy
Kliknutím nainštalovať zvolené mapy do vášho Mio v zozname Zdroj mapy.

Odstrániť mapy
Kliknutím odstrániť zvolenú mapu z vášho Mio.
Mio príležitostne ponúka bezplatné aktualizácie máp. Ak je k dispozícii bezplatná aktualizácia mapy a vaše
zariadenie Mio je pripojené k počítaču, pri spustení aplikácie MioMore Desktop sa zobrazí správa.
Ako si aktualizáciu mapy prevziať okamžite?
1.
Vyberte aktualizáciu mapy, ktorú si chcete prevziať a kliknite na Na prevzatie.
2.
Vyhľadajte Umiestnenie máp na nahratie a súbory uložte.
Predvoleným adresárom pre mapy na načítanie je priečinok Moje mapy v adresári Moje dokumenty. Môžete zmeniť miesto,
ak kliknete na tlačidlo Zmeňte cestu.
Ako si aktualizáciu mapy prevziať neskôr?
1.
Kliknutím na Zatvoriť okno s bezplatnými aktualizáciami máp zatvoríte.
2.
Ak ste pripravení aktualizáciu mapy prevziať, kliknite na Moje mapy. V kategórii Na prevzatie zdarma v
sekcií K dispozícii na prevzatie sa zobrazí zoznam dostupných aktualizácií máp.
Záruka pre najnovšiu celkovú obnovu mapy platí do 30 dní od prvého použitia Mio.
3.
Vyberte aktualizáciu mapy, ktorú si chcete prevziať a kliknite na Áno.
4.
Vyhľadajte Umiestnenie máp na nahratie a súbory uložte.
Predvoleným adresárom pre mapy na načítanie je priečinok Moje mapy v adresári Moje dokumenty. Môžete zmeniť miesto,
ak kliknete na tlačidlo Zmeňte cestu.
Inštalácia prevzatej (stiahnutej) aktualizácie mapy
1.
Kliknite na Moje mapy. V sekcii pre Mapy na nahratie sa zobrazí zoznam prevzatých aktualizácií máp.
2.
Vedľa aktualizácie mapy, ktorú chcete nainštalovať, kliknite na Otvoriť. Zobrazí sa glóbus. Mapy, ktoré ste
si prevzali bezplatne, sú žlté.
3.
Kliknite na mapu, ktorú chcete nainštalovať do svojho zariadenia Mio. Mapa zmení farbu na jasnejšiu žltú,
čo znamená, že bola označená.
Opätovným kliknutím na mapu jej výber zrušíte.
Na pokrytie požadovanej geografickej oblasti budete možno potrebovať nainštalovať viac máp.
4.
Pre zvolenú mapu vyberte cieľové médium a kliknite na tlačidlo Inštalovať mapy. Zvolená mapa sa
nainštaluje a farbu zmení na zelenú.
5.
Odpojte USB kábel a svoje zariadenie Mio môžete používať.
VÝSTRAHA: Neodpájajte USB kábel z USB zásuvky Mio prv, než sa farba inštalovanej mapy či máp zmení na zelenú.
Inštalácia mapy do zariadenia Mio
V novom zariadení Mio už je predinštalovaná minimálne jedna mapa.
Mapy si môžete nainštalovať z DVD, ktoré je súčasťou príslušenstva zariadenia, alebo ktoré ste si kúpili
samostatne, do pamäťovej karty alebo do internej pamäte zariadenia, alebo si môžete zakúpiť aktivačný kľúč
produktu na aktiváciu máp z DVD, ktoré je súčasťou príslušenstva zariadenia Mio.
68
Mapové súbory zaujímajú miesto v internej pamäti vášho zariadenia Mio. Ak mapový súbor nepoužívate, môžete jeho
odstránením uvoľniť miesto. V prípade potreby ho môžete opätovne nainštalovať do zariadenia Mio.
1.
Ak už nie je otvorená, otvorte aplikáciu MioMore Desktop: Štart  Všetky programy  Mio  MioMore
Desktop
2.
Do DVD mechaniky počítača vložte DVD s mapami.

Mapy už nainštalované v zariadení Mio sú zelené.

Mapy, ktoré sú odomknuté a pripravené na inštaláciu do zariadenia Mio, sú žlté.

Mapy, ktoré si pred inštaláciou do zariadenia Mio vyžadujú aktiváciu, sú červené.

Mapy, ktoré je možné si zakúpiť, sú modré.
Ak sa po vložení DVD do počítača a jeho následnom spustení otvorí Windows Explorer, zatvorte ho.
3.
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak je mapa na inštaláciu ...
Tak ...
žltá
prejdite na krok 6.
červená
mapu je potrebné pred inštaláciou aktivovať cez Internet; pokračujte
krokom 4.
4.
Ak sa k Internetu pripájate cez telefónnu prípojku, pripojte sa k Internetu hneď teraz.
5.
Pri aktivácii produkčného kľúča mapy sa riaďte pokynmi z obrazovky:
6.

Po zobrazení výzvy zadajte produkčný kľúč/kód mapy.

Po pripojení počítača k Internetu sa produkčný kľúč mapy zaktivuje.

Po ukončení aktivácie sa farba mapy zmení na žltú; pokračujte krokom 7.
Kliknite na mapu, ktorú chcete nainštalovať do svojho zariadenia Mio. Mapa zmení farbu na jasnejšiu žltú,
čo znamená, že bola označená.
Opätovným kliknutím na mapu jej výber zrušíte.
Na pokrytie požadovanej geografickej oblasti budete možno potrebovať nainštalovať viac máp.
7.
Vykonajte nasledovné kroky:
Ak chcete ...
Tak ...
inštalovať žltú mapu
vráťte sa na krok 6.
inštalovať červenú mapu
mapu je potrebné pred inštaláciou aktivovať cez Internet; vráťte sa na 4.
do zariadenia Mio inštalovať zvolené mapy
pokračujte krokom 8.
8.
Pre zvolenú mapu vyberte cieľové médium (internú pamäť zariadenia Mio) a kliknite na Inštalovať mapy.
Zvolené mapy sa nainštalujú a farbu zmenia na zelenú.
9.
Odpojte USB kábel a svoje zariadenie Mio môžete používať. Zariadenie Mio bude možno potrebné
manuálne resetovať.
VÝSTRAHA: Neodpájajte USB kábel z USB zásuvky Mio prv, než sa farba inštalovanej mapy či máp zmení na zelenú.
Odstránenie mapy zo zariadenia Mio
1.
Kliknúť Zobraziť nainštalované mapy.
2.
Na paneli Moje Mio označte políčko vedľa mapy, ktorú chcete odstrániť.
69
3.
Kliknite na Odstrániť mapy a zvolené mapy sa odstránia.
4.
Ak sa zobrazí otázka, či naozaj chcete zvolenú mapu odstrániť, potvrďte ju. Mapa je zo zariadenia Mio
odstránená. Prostredníctvom aplikácie MioMore Desktop môžete tieto mapy kedykoľvek znovu
nainštalovať.
Vlastné POI
V závislosti od modelu vášho zariadenia Mio, touto funkciou vaše zariadenie nemusí disponovať.
Aplikácia Vlastné POI umožňuje vytvárať alebo importovať vaše vlastné súbory POI. Nazývajú sa vlastné
(užívateľské) POI. Na rozdiel od prednastavených POI, vlastné POI môžete zo svojho zariadenia Mio odstrániť
a priradiť im zvukové ako aj vizuálne upozornenia.
MioMore Desktop  Vlastné POI
Inštalácia zaujímavostí lokalít (POI)
Rôzne súbory zaujímavostí lokalít POI sú k dispozícii na prevzatie zdarma alebo na základe subskripcie z webových stránok
tretích strán 1. Uistite sa, že prevzaté súbory sú vo formáte .csv (Comma Separated Values).
1.
V sekcii Pridať nové POI kliknite na Prehľadávať a vyberte zdrojový súbor. Otvorí sa dialógové okno
Otvoriť.
2.
Zo svojho lokálneho alebo sieťového disku vyberte súbor a kliknite na Otvoriť.
3.
Zo sekcie Kategória POI:
Ak chcete ...
Tak ...
použiť existujúcu kategóriu vlastných POI
vyberte možnosť Existujúca kategória a potom z rozbaľovacieho zoznamu
vyberte typ.
vytvorte novú kategóriu POI
vyberte možnosť Nová kategória a potom zadajte názov kategórie POI.
1
Spoločnosť Mio nezodpovedá za obsah alebo pravdivosť informácií, ako ani za spoľahlivosť alebo dostupnosť týchto webových stránok. Využívanie
informácií týkajúcich sa umiestnenia bezpečnostných kamier môže podliehať miestnym zákonom v krajine ich použitia. Ste zodpovedný za overenie si
toho, či môžete využívať informácie vo vašej krajine alebo v krajine, kde informácie budete využívať.
70
4.
Podľa požiadaviek nastavte upozornenie:
Ak chcete ...
Tak ...
aktivovať vizuálne upozornenie, keď je POI
tejto kategórie v blízkosti
označte políčko Vizuálny alarm.
vybtať ikonu pre POI tejto kategórie, ktorá
sa bude zobrazovať na obrazovke mapy
kliknite na Prehľadávať a zo svojho lokálneho alebo sieťového
disku vyberte ikonu. Po vyhľadaní ikony ju označte a kliknite na Otvoriť.
Ikona musí byť bitmapový (.bmp) grafický súbor s minimálnymi rozmermi
6x6 pixlov a maximálnymi rozmermi 32x32 pixlov.
Ak nevyberiete vlastnú ikonu, zobrazovať sa bude predvolená ikona.
stanoviť vzdialenosť od POI tejto
kategórie, od ktorej sa bude zobrazovať
vizuálne upozornenie a/alebo zaznie
zvukové upozornenie
v okne Vzdialenosť vyberte vzdialenosť.
aktivovať zvukové upozornenie, keď je POI
tejto kategórie v blízkosti
označte políčko Zvukový alarm.
vybrať vlastný výstražný zvukový súbor,
ktorý zaznie, keď je POI tejto kategórie v
blízkosti
Zvukový súbor vyberte buď zo zoznamu, alebo
Jednotky na meranie vzdialenosti pre POI tejto kategórie môžete
zmeniť tak, že v ponuke nástrojov kliknete na možnosti a vo všeobecných
možnostiach označíte/zrušíte políčko Použiť metrické jednotky.
Kliknite na Pridať a zvukový súbor (formátu .WAV) vyberte zo svojho
lokálneho alebo sieťového disku. Po vyhľadaní súboru ho označte a kliknite
na Otvoriť.
Ak nevyberiete vlastný zvukový súbor, zaznie predvolený zvuk.
5.
Kliknite na Pridať do zariadenia a POI sa pridá do vášho zariadenia Mio.
Každému súboru je priradená nejaká kategória POI, napríklad Hotels.csv sa zaradí do zoznamu kategórie Hotely.
Ako vlastný súbor/kategóriu POI zo zariadenia vymazať?
1.
V sekcii nainštalovaných POI, vedľa názvu súboru, ktorý chcete vymazať, kliknite na Vymazať. Súbor sa
odstráni zo zoznamu, vymazaný však stále nie je.
2.
Potvrďte výstražné hlásenie. Vybraný súbor/kategória sa vymaže.
Album fotografií
V závislosti od modelu vášho zariadenia Mio, niektorými funkciami Album fotografií vaše zariadenie nemusí disponovať.






71
Komponent

Popis
Zobrazuje zoznam všetkých albu006Dov uložených v knižnici NavPix™ na počítači.
Pracovná plocha
Kliknutím na album sa v Zobrazovacej oblasti albumu zobrazí jeho obsah.
Kliknutím na Zobraziť všetky NavPix sa zobrazia všetky obrázky uložené v knižnici
NavPix™ na počítači.

Albumy na zariadení Mio

Vybratý obrázok
Pri zobrazení miniatúr sa zobrazí s modrým orámovaním.

Zobrazovacia oblasť
albumu
Vo vybranom albume sa obrázky zobrazujú v miniatúrnych náhľadoch.

Vyhľadávanie
Po zápise sa knižnica NavPix™ prehľadáva podľa názvu.

Panel nástrojov
Po označení obrázku sa zaktivujú ikony nástrojov, ktoré je možné použiť.
Zobrazuje zoznam albumov uložených v internej pamäti zariadenia Mio a na externej
pamäťovej karte, ak je vložená.
Kliknutím na album sa v Zobrazovacej oblasti albumu zobrazí jeho obsah.
Panel nástrojov









Tlačidlo
Popis

Vytvoriť nový album
Kliknutím naň vytvoríte nový album v knižnici NavPix™, ktorú si prezeráte.

Pridať do Mojich miest
Kliknutím naň prenesiete NavPix™ do Moje Miesta.

Presunúť do Mio alebo
Presunúť do počítača
Ak si prezeráte NavPix™ v knižnici NavPix™ na počítači, zobrazí sa príkaz Presunúť do
Mio. Kliknutím naň prenesiete NavPix™ do svojho zariadenia Mio.
Ak si prezeráte NavPix™ v knižnici NavPix™ vo svojom zariadení Mio, zobrazí sa príkaz
Presunúť do počítača. Kliknutím naň prenesiete vybraný obrázok (obrázky) do knižnice
NavPix™ v počítači.

Importovať NavPix
Import NavPix™ z počítača do knižnice NavPix™ na počítači.

Exportovať na disk
Kliknutím naň uložíte NavPix™ na počítačový alebo sieťový disk.

Zobraziť podrobnosti
Kliknutím naň sa zvolený NavPix™ zobrazí a môžu sa upravovať podrobnosti ako:

Názov NavPix™

zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
popis.



Otočiť doľava
Otočenie označeného NavPix™ o 90° doľava.

Otočiť doprava
Otočenie označeného NavPix™ o 90° doprava.

Vymazať NavPix
Kliknutím naň označený NavPix™ vymažete.
Prenos obrázkov z Album fotografií do zariadenia Mio
Obrázky môžete z počítača presunúť do zariadenia Mio. Do Album fotografií môžete importovať akékoľvek JPEG
(.jpg), pridať, alebo upraviť informácie GPS a následne obrázky skopírovať do zariadenia Mio.
1.
V sekcii Panel nástrojov zvoľte príkaz Importovať NavPix. Zobrazí sa dialógové okno Otvoriť.
2.
Zo zložky vo vašom počítači si vyberte možnosť NavPix™ a kliknite na tlačidlo Otvoriť. V Zobrazovacia
oblasť albumu sa zobrazia miniatúry NavPix™.
72
NavPix™ môžete taktiež pretiahnuť a pustiť do Albumu v aplikácii MioMore Desktop zo zložky vo vašom počítači.
3.
Môžete buď kliknúť na požadovanú NavPix™ a pretiahnuť ju do albumu v sekcii Mio albumy, prípadne
v paneli nástrojov kliknúť na ikonu Presunúť do Mio.
Ak ste presunuli NavPix™ s GPS súradnicami, môžete prejsť na miesto, odkiaľ ste obrázky získali.
Prezeranie a upravovanie obrázkov, alebo albumov v počítači.
Ak chcete ...
otočiť obrázok doľava
Tak....
zvoľte si obrázok zo zobrazovacej oblasti albumu.
v paneli nástrojov kliknite na tlačidlo Otočiť doľava.
otočiť obrázok doprava
zvoľte si obrázok zo zobrazovacej oblasti albumu.
v paneli nástrojov kliknite na tlačidlo Otočiť doprava.
zobraziť podrobnosti obrázka
zvoľte si obrázok zo zobrazovacej oblasti albumu.
Kliknite pravým tlačidlom a vyberte si možnosť Zobraziť podrobnosti, alebo
v paneli nástrojov kliknite na možnosť Zobraziť podrobnosti.
upraviť GPS informácie
zvoľte si obrázok zo zobrazovacej oblasti albumu.
Dvakrát klepnite na obrázok, alebo v paneli nástrojov kliknite na možnosť Zobraziť
podrobnosti. Zobrazia sa nasledujúce informácie:

Názov

Zemepisná dĺžka a šírka

Popis
Upravte detaily, ktoré chcete zmeniť.
Kliknite na tlačidlo Ok, aby sa zmeny uložili.
vymazať obrázok
zvoľte si obrázok zo zobrazovacej oblasti albumu.
po kliknutí pravým tlačidlom zvoľte možnosť Vymazať, alebo na tento príkaz
kliknite v paneli nástrojov.
Čo ešte môžem urobiť s obrázkami a albumami na počítači?
Z knižnice NavPix™ na vašom počítači môžete:

pridať obrázok do iného albumu

odstrániť obrázky z albumu

pridať NavPix™ do Moje Miesta

prezrieť si a upraviť detaily v rámci zvoleného obrázka

odoslať obrázky do Flickr™

exportovať na disk

exportovať obrázky z programu Google Earth™

vyhľadávať obrázky

prezrieť si všetky obrázky v knižnici
Ak chcete ...
Tak....
pridať obrázok do iného albumu
v sekcii Pracovná plocha, si zvoľte album obsahujúci NavPix™ y, ktorý chcete
zaradiť do iného albumu
zvoľte NavPix™, následne ho pretiahnite do iného albumu.
Zvolený NavPix™ je zaradený do nového albumu, ale nie je presunutý, t.j.
jednu inštancia NavPix™ v knižnici môžu obsahovať viaceré albumy.
73
Ak chcete ...
Tak....
odstrániť obrázok z albumu
v sekcii Pracovná plocha, si vyberte album obsahujúci NavPix™, ktorý chcete
odstrániť
vyberte NavPix™, kliknite pravým tlačidlom a vyberte možnosť Odstrániť z
albumu.
Ak chcete vymazať NavPix™ zo všetkých albumov, kliknite na ikonu Vymazať
na paneli nástrojov.
pridať NavPix™ do Moje Miesta
v sekcii Pracovná plocha, si vyberte album obsahujúci NavPix™, ktorý chcete
pridať do Moje Miesta.
zvoľte NavPix™, kliknite pravým tlačidlom a vyberte možnosť Odovzdať do Mio
Pridať do Mojich miest.
prezerať si a upravovať údaje o obrázku
vyberte si obrázok a následne v paneli nástrojov kliknite na ikonu Zobraziť
podrobnosti.
upravte políčka podľa požiadaviek.
nahrať obrázok na webovú stránku
Flickr
v sekcii Pracovná plocha, si vyberte album obsahujúci NavPix™, ktorý chcete
nahrať na webovú stránku Flickr.
zvoľte NavPix™, kliknite pravým tlačidlom a vyberte možnosť Odovzdať na
Flickr.
Ak chcete nahrať NavPix™ potrebujete mať na Flickr otvorený účet. Na
vytvorenie účtu navštívte www.flickr.com.
uložiť obrázok do počítača
zvoľte si obrázok zo zobrazovacej oblasti albumu.
po kliknutí pravým tlačidlom zvoľte možnosť Exportovať na disk, alebo na túto
možnosť kliknite v paneli nástrojov.
Vo vašom počítači sa presuňte do adresára, kde chcete uložiť NavPix™.
Exportovať do programu Google
Earth™ (do programu Google Earth
môžete exportovať iba NavPix™ s
GPS súradnicami)
v sekcii Pracovná plocha, si vyberte album obsahujúci obrázok, ktorý chcete
exportovať do programu Google Earth.
zvoľte NavPix™, kliknite pravým tlačidlom a vyberte možnosť Exportovať do
Google Earth.
prejdite do adresára vo vašom počítači, aby ste súbor uložili a následne ho otvorte
v programe Google Earth.
Aby ste si mohli prezrieť súbor, ktorý ste vytvorili, musíte mať vo vašom
počítači nainštalovaný softvér Google Earth. Program Google Earth si môžete
stiahnuť z adresy earth.google.com.
vyhľadať iné NavPix™
Pravým tlačidlom kliknite na požadované NavPix™ a vyberte si možnosť
Vyhľadať NavPix v blízkosti.
prezrieť si všetky obrázky v knižnici
kliknite na možnosť Zobraziť všetky NavPix v dolnej časti sekcie Pracovná plocha.
Možnosti Album fotografií
Moje Mio  Možnosti  Album fotografií
Vykonajte jeden z nasledujúcich úkonov:
Ak chcete ...
Tak....
zmeniť umiestnenie NavPix™ v
počítači
kliknite na Zmeniť.
vyberte si umiestnenie pre vašu knižnicu NavPix™.
kliknite na Uložiť alebo Ok. Zobrazí sa výstražné hlásenie s výzvou na potvrdenie
tohto vášho úkonu.
Vaša knižnica NavPix™ je presunutá na nové miesto.
dostať výstražné hlásenie predtým, ako
vymažete obrázok z vášho zariadenia
zaškrtnite políčko Upozorniť ma, keď sa bude natrvalo vymazávať NavPix z
môjho Mio.
74
Ak chcete ...
Tak....
dostať výstražné hlásenie predtým, ako
vymažete obrázok z vašej knižnice
NavPix™
zaškrtnite políčko Upozorniť ma, keď sa bude natrvalo vymazávať NavPix z mojej
knižnice.
vytvoriť nový adresár zakaždým, keď
importujete nové fotografie
zaškrtnite políčko Importovať fotografie do nového albumu.
prezrieť si NavPix™ počas trasy
zaškrtnite políčko Zobraziť NavPix na mape.
Vyhľadávanie obrázkov
Funkcia „Vyhľadávanie obrázkov“ je súčasťou aplikácie MioMore Desktop podporovaná službou Flickr™, ktorá
umožňuje sťahovať fotografie a importovať ich do Album fotografií. Následne ich môžete nahrať na webovú
stránku Flickr, preniesť fotografie do vášho zariadenia Mio a exportovať obrázky do programu Google Earth ,
alebo vyhľadať ďalšie NavPix™ blízko zemepisnej dĺžky a šírky vášho NavPix™.
MioMore Desktop  Vyhľadávanie obrázkov
Sťahovanie NavPix™ z internetu
1.
V políčku Popis uveďte popis vyhľadávania pre obrázok, ktorý hľadáte.
2.
Vyberte si jednu z možností Triediť podľa.
3.
Kliknite na tlačidlo Vyhľadať. V Zobrazovacej oblasti NavPix™ sa zobrazia miniatúry NavPix™.
Vaše vyhľadávanie môžete zúžiť tým, že si v zaškrtávacom políčku zvolíte Pokročilé vyhľadávanie a následne vyberiete
mesto z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadáte podrobné údaje o zemepisnej šírke a dĺžke
Ako importovať NavPix™ do Moje Miesta?
1.
Vyberte si obrázok, alebo skupinu obrázkov, ktoré chcete pridať do Moje Miesta.
2.
Kliknite na príkaz Pridať do Mojich miest. Zvolený obrázok je pridaný v sekcii Moje Miesta.
Galéria aplikácií
Galéria aplikácií je súčasťou aplikácie MioMore Desktop, ktorá vám umožní pridávať, odstraňovať a upravovať
aplikácie na obrazovke Hlavnej Ponuky zariadenia Mio.
MioMore Desktop  Galéria aplikácií
75
Úprava aplikácií v Hlavnej ponuke zariadenia Mio
1.
Vyberte akúkoľvek aplikáciu v sekcii Obrazovka Hlavnej ponuky zariadenia.
2.
Pretiahnite aplikáciu na miesto vo vašom Mio zariadení, kde si želáte, aby sa objavila.
3.
Kliknite na príkaz Uložiť na zariadenie. Usporiadanie Hlavnej ponuky sa uloží vo vašom zariadení Mio.
Vzhľad Hlavnej ponuky na pôvodné fabrické nastavenie obnovíte kliknutím na príkaz Obnoviť pôvodné nastavenia.
Odstránenie aplikácie zo zariadenia Mio
Zo zariadenia Mio nemôžete odstrániť nasledujúce aplikácie:
.
1.
Vyberte akúkoľvek aplikáciu v sekcii Obrazovka Hlavnej ponuky zariadenia.
2.
Aplikáciu pretiahnite do sekcie Dostupné nastavenia a pustite.
3.
Kliknite na príkaz Uložiť na zariadenie. Táto aplikácia je zo zobrazenia Hlavnej ponuky zariadenia Mio
odstránená a nie je už viac dostupná.
Pridanie aplikácie do zariadenia Mio
1.
Vyberte si akúkoľvek aplikáciu zo sekcie Dostupné nastavenia.
2.
Aplikáciu pretiahnite do sekcie Obrazovka Hlavnej ponuky zariadenia a pustite.
3.
Kliknite na príkaz Uložiť na zariadenie. Aplikácia je pridaná do Hlavnej ponuky vášho zariadenia Mio.
Moje Miesta
Moje Miesta sú súčasťou aplikácie MioMore Desktop, ktorá vám umožňuje používať službu Google Maps™,
vďaka ktorej si môžete prezrieť všetky miesta, ktoré ste si uložili do vášho zariadenia Mio. Moje lokality obsahujú
uložené adresy, zaznamenané cesty a zvuk, zaujímavé lokality (POI), NavPix™, a iné ciele. Ciele si môžete
vybrať, upraviť a vymazať ich. Do Moje Miesta môžete taktiež pridať ciele z funkcie Pripojiť, Album fotografií a
Vyhľadávanie obrázkov.
Uistite sa, že pre túto funkciu máte aktívne internetové pripojenie.
Prostredníctvom Moje Miesta môžete do vášho zariadenia Mio nainštalovať maximálne 99 cieľov.
MioMore Desktop  Moje Miesta
76
Triedenie cieľov v Moje Miesta
Ciele v Moje Miesta môžete roztriediť podľa typu a názvu:
Ak chcete ...
Tak ...
triediť Moje lokality podľa typu
v paneli Moje lokality kliknite na možnosť Typ.
triediť Moje lokality podľa názvu
v paneli Moje lokality kliknite na možnosť Názov.
Upravenie názvu cieľa, alebo poznámok v Moje Miest
1.
Z ovládacieho panela Moje Miesta vyberte lokalitu, ktorú chcete upraviť.
2.
Na mape Google map kliknite na ikonu s lokalitou. Zobrazí sa vyskakovací zoznam s lokalitami.
3.
Vykonajte jeden z nasledujúcich úkonov:
Ak chcete ...
Tak ...
upraviť názov cieľa
kliknite na názov cieľa.
zadajte nový názov, alebo upravte existujúci názov
názov cieľa sa zmení v aplikácii MioMore Desktop, aj vo vašom zariadení Mio
upraviť poznámky o mieste
kliknite na príkaz Upraviť poznámky.
zapíšte poznámky. poznámky o mieste sa zmenia v aplikácii MioMore Desktop, aj vo
vašom zariadení Mio.
Vymazanie lokality zo sekcie Moje Miesta
1.
Z ovládacieho panela Moje Miesta vyberte lokalitu, ktorú chcete upraviť.
2.
Na mape Google map kliknite na ikonu s lokalitou. Zobrazí sa vysúvací zoznam s lokalitami.
3.
Kliknite na
. Otvorí sa e-mail, pripravený na odoslanie priateľom.
Vaši priatelia dostanú e-mail s odkazmi prostredníctvom ktorých môžu uložiť obrázok, alebo cieľ v Moje
Miesta v aplikácii MioMore Desktop.


Ak je cieľ NavPix™, váš priateľ dostane obrázok ako prílohu k e-mailu.
Ak je cieľom zaznamenaná cesta, váš priateľ dostane cestu ako .KMZ súbor pripojený k e-mailu. Aby si
KMZ súbor mohol pozrieť, musí mať na počítači nainštalovanú službu Google Earth.
77

Ak cieľ predstavuje zaznamenaná hlasová nahrávka, váš priateľ dostane cieľ v podobe .WAV súboru
pripojeného k e-mailu.
Vymazanie lokality zo sekcie Moje Miesta.
1.
Z ovládacieho panela Moje Miesta vyberte lokalitu, ktorú chcete upraviť.
2.
Na mape Google map kliknite na ikonu s lokalitou. Zobrazí sa vysúvací zoznam s lokalitami.
3.
Kliknite na ikonu
Miesta vymaže.
, potom kliknite na tlačidlo Áno, aby ste lokalitu vymazali. Lokalita sa zo sekcie Moje
Všetky miesta v sekcii Moje miesta možno vymazať kliknutím Vymazať všetky (
) na paneli Moje miesta.
Plánované cesty
Funkcia Plánované cesty na pracovnej ploche MioMore Desktop umožňuje vopred plánovať cesty na vašom
počítači.
Mapové údaje zariadenia sa synchronizujú s počítačom po pripojení kvôli predbežnému plánovaniu vašej cesty. Nezabúdajte,
že možno synchronizovať mapové údaje až s piatimi počítačmi, avšak bez obmedzenia pre synchronizáciu s tým istým
počítačom..
MioMore Desktop  Plánované cesty


Komponent
Popis

Plánovač trasy
Naplánujte si trasu zadaním bodu štartu a bodu cieľa. Zoznam naplánovaných trás sa zobrazí v
rámci časti Vopred naplánované trasy.

Zobrazovaná
plocha
Zobrazí trasu na mape.
Trasu možno tiež plánovať priamo na mape.
Ako si vopred naplánujem trasu?
1.
V rámci okna Plánovač trasy nastavte svoje miesto štartu a miesto cieľa.
Miesto môžete nájsť na základe kľúčového slova ( ), adresy ( ) alebo PSČ ( ). Zadajte hľadané slovo
a kliknite na tlačidlo
, čím sa začne vyhľadávanie. Možno budete potrebovať vybrať zo zoznamu
kategórií s cieľom zúžiť výsledky vyhľadávania.
2.
Vykonajte nasledovné kroky:
78
Ak chcete ...
Tak ...
pridať bod na trase
kliknite na možnosť Pridať bod na trase.
resetovať alebo odstrániť bod na trase
kliknúť
nastaviť preferencie trasy
kliknite na možnosť Možnosti trasy a zvoľte:

Typ trasy: Zvoľte Najrýchlejšia, Najkratšia, Najjednoduchšia, či
Úsporná podľa preferencií.

Vyhnutie sa: V rámci svojej trasy sa dokážete vyhnúť úsekom typu
Diaľnice, Spoplatnené cesty alebo Trajekty.
pri bode trasy.
Nastavenie možnosti Možnosti trasy sa bude vzťahovať iba na trasu,
ktorú upravujete.
usporiadať destinácie čo najúčelnejšie, ak
do plánovanej jazdy zahrnieme jeden či
viacero bodov na trase
kliknite na možnosť Optimalizácia bodu na trase.
3.
Kliknutím na Naplánovať trasu dôjde k výpočtu trasy. Trasa bude zobrazená na mape.
4.
Kliknite na Uložiť túto trasu. Trasa sa ukladá súbežne do sekcie Vopred naplánované výlety a do vášho Mio.
Ako si vopred naplánujem trasu pomocou mapy?
1.
Z mapy v oblasti zobrazenia kliknúť na tlačidlo
2.
Kurzor bude označený ako “Pridať trasu”. Posúvajte kurzor a potom na mape kliknite na možnosť
Nastavenie Z bodu.
3.
Kurzor bude označený ako “Kliknutím nastavte cieľovú destináciu”. Možno postupovať nasledovne:
4.
.

Posúvať kurzor a potom kliknúť na mapu pri nastavení Bodu trasy.

Posúvať kurzor a potom dvakrát kliknúť na mapu pri nastavení Do bodu.
Ak ste tak urobili, kliknite na možnosť Uložiť túto trasu. Trasa sa uloží do sekcie Vopred naplánované
výlety a do vášho Mio.
Ako upravovať trasu?
1.
V rámci časti Vopred naplánované trasy zvoľte trasu, ktorú chcete editovať.
2.
Vykonajte jeden z nasledujúcich úkonov:
Ak chcete ...
Tak ...
premenovať trasu
kliknite na názov trasy v stĺpci Názov, následne zadajte nový názov a stlačte
ENTER. Vaše zmeny sa automaticky ukladajú.
vymazať uloženú trasu
kliknite na tlačidlo
79
hneď veľa trasy, ktorú chcete odstrániť.
Moje Mio
MioMore Desktop  Moje Mio
Ako zmením zobrazený jazyk pre pracovnú plochu MioMore?
Aplikácia MioMore Desktop Vám umožňuje zmeniť jazyk.
Kliknite na možnosť Jazyk, potom zvoľte vami požadovaný jazyk.
Ako nainštalujem alebo odstránim hlasový súbor?
Moje hlasy je aplikácia pracovnej plochy MioMore, ktorá umožňuje inštalovať alebo odstraňovať hlasové súbory.
Hlasové súbory zaberajú priestor v internej pamäti vášho zariadenia Mio. Pokiaľ nepoužívate hlasové súbory,
môžete ich odstrániť, aby ste uvoľnili miesto. Neskôr ich môžete podľa potreby nanovo nainštalovať do vášho
zariadenia Mio.
1.
Kliknúť na možnosť Moje hlasy.
2.
Vykonajte nasledovné kroky:


V sekcii Dostupné hlasové súbory si zvoľte hlasový súbor, ktorý chcete nainštalovať, potom kliknite na
príkaz Inštalujú sa zvolené hlasy.
V sekcii Dostupné hlasové súbory si zvoľte hlasový súbor, ktorý chcete odstrániť, potom kliknite na
príkaz Odstrániť zvolené hlasy.
Pri inštalácii hlasového súboru budete potrebovať DVD priložené k vášmu Mio.
Ako nainštalujem alebo odstránim hlasový súbor pre Hlasové ovládanie?
Hlasový príkaz nie je súčasťou všetkých typov a je dostupný iba v niektorých krajinách.
V závislosti od vášho typu Mio možno rýchlo nastaviť destináciu pomocou Hlasové ovládanie. Hlasové
ovládanie je aplikácia pracovnej plochy MioMore a umožňuje inštalovať alebo odstraňovať hlasové súbory.
1.
Kliknúť na možnosť Hlasové ovládanie.
2.
Vykonajte nasledovné kroky:

V sekcii Dostupné súbory hlasového ovládania zvoľte hlasový súbor, ktorý chcete inštalovať, potom
kliknite na možnosť Inštalujú sa zvolené hlasy.
80

V sekcii Inštalované súbory hlasového ovládania zvoľte hlasový súbor, ktorý chcete odstrániť, potom
kliknite na možnosť Odstrániť zvolené hlasy.
Ako nahlásim správu o prejdenej vzdialenosti?
Aplikácia pre správy o prejdených vzdialenostiach nie sú dostupné pre všetky modely.
Aplikácia pre správy o prejdených vzdialenostiach sú funkciou aplikácie MioMore Desktop, ktorá vám umožňuje
vytvoriť záznam o nákladoch (v .csv formáte) založený na vzdialenosti a odhadovanej spotrebe paliva, ktorú
zaznamenalo vaše zariadenie Mio.




Komponent
Popis

Časový rámec
Presne určí čas, za ktorý sa vytvorí záznam o precestovanej vzdialenosti.

Panel s hlásením
Zobrazí údaje z vášho cestovateľského denníka.

Palivo
Zvoľte túto možnosť, aby ste pridali množstvo paliva (odhadované), ktoré ste spotrebovali počas
zaznamenanej precestovanej vzdialenosti. Po zvolení uveďte počet precestovaných míľ pripadajúcich
na galón, prípadne precestované míle/ kilometre na liter.

Klávesy na
hlásenie dát
Importujú hlásenie dát z vášho zariadenia Mio, odstránia všetky hlásenia dát z vášho zariadenia Mio,
alebo exportujú dáta do správy (.csv).
Zvoľte si možnosť Zobraziť všetky, aby ste pridali všetky precestované vzdialenosti.
Ak chceme použiť funkciu Aplikácia pre správy o prejdených míľach na pracovnej ploche MioMore Desktop, musí byť táto
alternatíva povolená na vlastnom Mio. Pozrite doplňujúce informácie v odseku Možnosti trasy pod názvom „Čo môžem
prispôsobiť?”
Pri zmene preferencií Aplikácia pre správy o prejdených míľach kliknite na tlačidlá MioMore pracovná plocha  Môj Mio 
Možnosti  Hlásenie o prejdenej vzdialenosti.
Ako možno zálohovať a obnovovať?
Z vášho zariadenia Mio môžete uložiť záložné kópie dát a neskôr ich podľa potreby obnoviť.
1.
Klikni na možnosť Zálohovať a obnoviť .
2.
Kliknite na príkaz Vytvoriť novú zálohu.
3.
Vyberte dáta, ktoré by ste radi zálohovali.
4.
Kliknite na tlačidlo Ok. Záložná kópia sa uloží do vášho počítača. Záložná kópia bude zaradená do okna
Zálohovanie a Obnovenie.
81
Ako preinštalovať softvér a obnoviť kľúče v mojom Mio?
Ponuka Moje Mio poskytuje užívateľovi nástroje na opravu Mio, ak počas prevádzky nastane problém, vrátane:

Preinštalovania softvéru vo vašom Mio.

Obnoviť kľúče
Stačí kliknúť na tlačidlo požadovanej funkcie v ponuke a postupovať podľa príkazov pri dokončovaní celého
procesu.
Ubezpečíme sa, či sme pri obnove kľúčov aktívne pripojení na Internet.
Ako môžem konfigurovať pracovnú plochu MioMore?
Kliknúť na Možnosti, potom zvoliť požadované nastavenie pri konfigurácii.
Pripojiť
Funkcia Pripojiť nie je dostupné pre všetky modely.
Funkcia Pripojiť je súčasťou aplikácie MioMore Desktop , ktorá vám umožňuje vyhľadať a nainštalovať
informácie o zaujímavých miestach (POI) z vášho počítača do vášho zariadenia Mio. Zaujímavé miesta (POI) sa
zobrazia v sekcii Moje Miesta.
Uistite sa, že pre túto funkciu máte aktívne internetové pripojenie.
MioMore Desktop  Pripojiť
Vyhľadávanie zaujímavých miest (POI) prostredníctvom funkcie Pripojiť
Na vašom zariadení Mio môžete vyhľadávať pomocou posledného známeho miesta, alebo vyhľadať novú
lokalitu vykonaním nasledujúcich krokov:
1.
V poli Vybrať miesto možno použiť nasledovné:


2.
Pri vyhľadávaní v Mio použiť posledné známe miesto.
Na vyhľadávanie zvoliť Vlastné umiestnenie. Pokračujte podľa príkazov pri voľbe vašej Krajiny 
Regiónu/Štátu  Názvu miesta a následne zvoliť vlastnú preferenciu.
Kliknite na príkaz Pokračovať.
82
3.
Zobrazí sa stránka Dostupné Služby. Zvoľte si požadovanú službu vyhľadávania. Zobrazí sa stránka so
zvolenými službami.
Dostupné služby sa môžu odlišovať v závislosti od krajiny, ktorou prechádzate.
4.
Zadajte vaše kritériá vyhľadávania, následne kliknite na príkaz Vyhľadať. Zobrazí sa zoznam s výsledkami
vyhľadávania.
5.
Kliknite na ikonu
vedľa zaujímavých miest (POI), ktoré chcete nainštalovať do vášho zariadenia Mio.
Zaujímavé miesta (POI) budú pridané do sekcie Moje Miesta.
Aktivácia
Ak ste držiteľom kódu na odomknutie mapy alebo máte pre Mio predplatné, zadajte aktivačný kľúč alebo
predplatné pomocou aplikácie Odomykacie funkcie.
MioMore Desktop  Aktivácia
Aktivačný kľúč vám bude zaslaný prostredníctvom e-mailu alebo v tlačenej podobe na vnútornom obale, ak ste aktualizáciu
máp získali na DVD.
Aktivačný kľúč si môžete zakúpiť online, keď kliknete na príslušný odkaz na obrazovke. Uistite sa, či máte pre túto funkciu
aktívne Internetové pripojenie.
83
Prílohy
Zdroje pre získanie ďalších informácii
Návody na obsluhu
Najnovšie návody na obsluhu si môžete stiahnuť na našej webovej stránke: www.mio.com
Mio Advantage
Zaregistrujte svoje zariadenie Mio na Mio Advantage (pozrite si stránku www.mio.com) a získajte telefónne čísla
technickej podpory pre váš región na nahlasovanie porúch výrobku alebo kontaktovanie člena nášho tímu
technickej podpory.
Rýchlostný limit
Výrobky spoločnosti Mio sú navrhnuté na používanie vo funkcii pomôcky pre bezpečnú jazdu. Mio nekontroluje
prekročenie rýchlosti ani iné chyby, ktoré sa musia dodržiavať v rámci miestnych dopravných zákonov. Je vo
vašej zodpovednosti šoférovať vždy v rámci uvedených rýchlostných limitov a šoférovať bezpečným spôsobom.
Spoločnosť Mio nepreberá ŽIADNU zodpovednosť za akékoľvek pokuty udelené pri používaní tohto zariadenia a
v súvislosti s prekročením rýchlosti, ani za žiadne body udelené v rámci vášho vodičského oprávnenia.
Spoločnosť Mio negarantuje presnosť údajov nachádzajúcich sa v tejto databáze, či už výslovných alebo
implicitných. V prípade, ak dostanete pokutu alebo akýkoľvek iný trest za prekročenie rýchlosti alebo porušenie
akéhokoľvek dopravného zákona, alebo pokiaľ sa stanete účastníkom dopravnej nehody, spoločnosť Mio nebude
zodpovedná za škody žiadneho typu. V niektorých krajinách môže byť poskytovanie informácií o rýchlostných
limitoch v rozpore s miestnymi zákonmi a/alebo nariadeniami. Je vo vašej zodpovednosti presvedčiť sa, že
používanie údajov je v zhode s miestnymi zákonmi a/alebo nariadeniami. Používanie je na vaše vlastné riziko.
Zaujímavé miesta s informáciami o bezpečnostných kamerách
Výrobky spoločnosti Mio sú navrhnuté na používanie vo funkcii pomôcky pre bezpečnú jazdu. Môžete prijímať
hlásenia upozorňujúce vás na miesta bezpečnostných kamier, ktoré vám umožnia sledovať vašu rýchlosť v rámci
týchto oblastí. Spoločnosť Mio negarantuje, že všetky údaje o typoch a miestach bezpečnostných kamier sú
dostupné, pretože kamery mohli byť odstránené, premiestnené alebo mohlo dôjsť k nainštalovaniu nových
kamier. Mio nekontroluje prekročenie rýchlosti ani iné chyby, ktoré sa musia dodržiavať v rámci miestnych
dopravných zákonov. Je vo vašej zodpovednosti šoférovať vždy v rámci uvedených rýchlostných limitov a
šoférovať bezpečným spôsobom. Spoločnosť Mio nepreberá ŽIADNU zodpovednosť za akékoľvek pokuty
udelené pri používaní tohto zariadenia a v súvislosti s prekročením rýchlosti, ani za žiadne body udelené v rámci
vášho vodičského oprávnenia. Spoločnosť Mio negarantuje presnosť údajov nachádzajúcich sa v tejto databáze,
či už výslovných alebo implicitných. V prípade, ak dostanete pokutu alebo akýkoľvek iný trest za prekročenie
rýchlosti alebo porušenie akéhokoľvek dopravného zákona, alebo pokiaľ sa stanete účastníkom dopravnej
nehody, spoločnosť Mio nebude zodpovedná za škody žiadneho typu. V niektorých krajinách môže byť
poskytovanie informácií o bezpečnostných kamerách a rýchlostných radaroch v rozpore s miestnymi zákonmi
a/alebo nariadeniami. Je vo vašej zodpovednosti presvedčiť sa, že používanie údajov je v zhode s miestnymi
zákonmi a/alebo nariadeniami. Používanie je na vaše vlastné riziko.
84
Autorské práva
© 2011 MiTAC International Corporation. Mio je registrovaná ochranná známka spoločnosti MiTAC
International Corporation. Všetky práva sú vyhradené.
Softvér obsahuje informácie, ktoré sú majetkom spoločnosti MiTAC International Corporation; poskytuje sa na
základe licenčnej dohody obsahujúcej obmedzenia používania a zverejnenia a je taktiež chránený autorským
zákonom. Reverzia softvéru je zakázaná.
Žiadna časť tejto publikácie nemôže byť reprodukovaná, ukladaná v systéme rešerší alebo odovzdávaná, v
žiadnej podobe alebo akokoľvek inak, elektronicky, mechanicky, fotokópiou, nahrávaním alebo inak, bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Mio.
Microsoft, Windows, Windows Vista a Internet Preskúmaťr sú buď registrované obchodné známky alebo
obchodné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických a/alebo ďalších krajinách.
Všetky práva sú vyhradené.
© 2011 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Microsoft, MSN a logo MSN sú ochranné známky
koncernu Microsoft.
Lokalita Identifiers © 2011 International Air Transport Association.
POI Data © 2011 InfoUSA.
Na tomto softvéri sa čiastočne podieľala spoločnosť Independent JPEG Group.
Všetky ostatné obchodné známky a registrácie sú majetkom ich patričných vlastníkov.
Revízia: R01
(4/2011)
85
Download

sťahuj