Aktuálne problémy spotrebiteľského práva
v oblasti realít
Marián Galbavý
Účel prezentácie
Účel prezentácie:
–
Globalizácia / internacionalizácia
–
Členstvo v Európskej únii
–
Spotrebiteľské zákony, smernice, európska judikatúra =>
Európska Komisia, Európsky súdny dvor a Slovenská
obchodná inšpekcia
Zvýšená potreba znalosti spotrebiteľského práva
2
Obsah prezentácie
Obsah:
Čo je to spotrebiteľské právo všeobecne?
II. vlna spotrebiteľských práv - spotrebiteľské zmluvy
–
Definícia pojmov
–
Neprijateľné podmienky
–
Občiansky súdny poriadok
I. vlna spotrebiteľských práv - vady
–
Definícia pojmov
–
Zodpovednosť za vady
–
Škoda spôsobená vadným výrobkom
3
Filozofia Ochrany spotrebiteľa
Ochranou spotrebiteľa nazývame oblasť právnej úpravy,
ktorá poskytuje ochranu prirodzeným a rovnovážnym
vzťahom na trhu.
Pozitívna diskriminácia - Ochrana „slabšieho prvku“ v inak
rovných a rovnovážnych vzťahoch.
Slabší prvok - spotrebiteľ voči dodávateľom, predávajúcim,
ktorí:
a) sú iniciátorom obchodných vzťahov
b) majú väčšiu hospodársku moc
4
OS a Európske právo
Dve vlny rozvoja spotrebiteľského práva:
I. vlna – „klasická“ - následná ochrana spotrebiteľa
•
Vady výrobkov
•
Bezpečnosť výrobkov
II. vlna – preventívna ochrana spotrebiteľa
•
Spotrebiteľské zmluvy
•
Predaj tovaru a poskytovanie služieb mimo
„kamenných“ prevádzok
•
Zájazdy, Finančné služby ...
5
Spotrebiteľské zmluvy
Právna úprava:
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
§ 52 a nasledujúce
od 1. apríla 2004 novelizáciou č. 150/2004
6
Spotrebiteľské zmluvy
Definícia:
Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej
obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti
Dodávateľ: osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti
Spotrebiteľská zmluva: každá zmluva bez ohľadu na právnu
formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom !!!
7
Neprijateľné podmienky
Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať neprijateľné
podmienky.
Generálna klauzula – všeobecná definícia:
Ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v
právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech
spotrebiteľa.
Výnimka:
•
boli individuálne dojednané
•
týkajú sa predmetu plnenia alebo ceny
8
Neprijateľné podmienky
Deklaratórne (príkladné) vymenovanie:
•
jednostranný zákaz prevodu práv
•
obmedzenie zodpovednosti za vady – napr. klauzula o voľbe
obchodného práva
•
jednostranné obmedzenie možnosti odstúpiť od zmluvy
•
možnosť zmeniť zmluvné podmienky bez zmluvného dôvodu
•
obmedzenie možnosti započítať pohľadávku
•
neprimeraná výška / jednostrannosť zmluvných pokút
•
nevydanie plnenia v prípade neuzavretia/ odstúpenia od zmluvy
•
rozhodcovské doložky
9
Občiansky súdny poriadok
Nadradenosť judikatúry Európskeho súdneho dvora:
•
kauzy: Océano, Cofidis, Asturcom, Pannon
zásadné zmeny v Občianskom súdnom poriadku:
•
posudzovanie neprijateľných podmienok ex offo
•
precedentálny účinok rozhodnutia
•
možnosť nariadiť zverejnenie rozsudku na náklady
dodávateľa
•
neplatnosť rozhodnutí rozhodcovských súdov – res
iudicata
10
Zodpovednosť za vady výrobkov
Právna úprava:
Zákon č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník
Kúpna zmluva:
§ 619 a nasledujúce
Zmluva o dielo:
§ 645 a nasledujúce
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Zmluva o dielo:
§ 536 a nasledujúce
11
Zodpovednosť za vady
Definícia:
Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej
obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti
Predávajúci/ zhotoviteľ: osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti
Vada: neexistuje leegálna definícia; ide o každú odchýlku od
vlastností tovaru alebo služba, ktoré od neho možno
očakávať a táto bráni v riadnom užívaní veci či služby
12
Zodpovednosť za vady
Zodpovednostný vzťah:
Predávajúci/zhotoviteľ
Spotrebiteľ
Výnimka: Uvedenie iného subjektu v záručnom liste
13
Zodpovednosť za vady
Záručná doba:
Nové stavby:
Pre budovy obvykle minimálne 3 roky. Pri zmluve od dielo
vždy 3 roky (§ 646) pri kúpnej zmluve nie je explicitne
vyjadrené – odkaz na osobitné predpisy. Možno
analogicky použiť §646.
Použité stavby:
Vždy minimálne 12 mesiacov! (§ 620 ods. 2)
14
Reklamácia
•
Uplatnenie reklamácie
protokol
spôsob vybavenia reklamácie
•
Vybavenie reklamácie
kladne
záporne
odborné posúdenievybavenie reklamácie
•
Lehota na vybavenie reklamácie
15
Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným
výrobkom
Právna úprava:
Zákon č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za
škodu spôsobenú vadným výrobkom
16
Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným
výrobkom
Zodpovednostný vzťah:
Výrobca
Poškodený
17
Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným
výrobkom
Definícia:
Výrobok:
Prvá definícia: každá hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená,
vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej
spracovania a ktorá je určená na uvedenie do obehu
Druhá definícia: aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo
príslušenstvom inej hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci
Tretia definícia: Za výrobok sa považuje aj elektrina a plyn,
ktoré sú určené na spotrebu.výrobok dodal.
18
Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným
výrobkom
Definícia:
Výrobca:
Prvá definícia: kto výrobok vyrobil, vyťažil alebo inak získal
Druhá definícia: kto výrobok dovezie zo zahraničia v rámci
svojej obchodnej činnosti
Tretia definícia: ak výrobcu nemožno zistiť, považuje sa za
výrobcu každý, kto výrobok dodá a do jedného mesiaca
od uplatnenia nároku na náhradu škody neoznámi
poškodenému meno výrobcu alebo toho, kto mu
výrobok dodal.
19
Download

Aktuálne problémy spotrebiteľského práva v oblasti realít