POZVÁNKA
na
V. VEDECKO-ODBORNÚ KONFERENCIU
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,
n. o. v Bratislave,
Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom
Usporiadatelia:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.
v Bratislave,
Ústav sv. Cyrila a Metoda Partizánske
a
Mesto Partizánske
VÝBORY A ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO
dňa
21. 11. 2014 o 9.30 hod.
v Partizánskom
TÉMA KONFERENCIE
„Sociálne a zdravotnícke problémy
hornonitrianskeho regiónu“
_Varia_
Organizačný výbor
prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
PhDr. Michal Valach, PhD.
doc. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, PhD., MHA
PhDr. Katarína Valachová-Subyová
Ing. Marcela Kamziková
2
Vedecký výbor
-
Zdravotníctvo
doc. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, PhD., MHA
prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc.
-
MUDr. Mária Šramková, PhD.
MUDr. Michal Fritzman, PhD.
doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc.
Čestné predsedníctvo
Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
- zriaďovateľ VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave
PhDr. Michal Valach, PhD.
- predseda konferencie
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
- primátor mesta Partizánske
prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
- zástupca vedúceho Ústavu sv. Cyrila a Metoda Partizánske
doc. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, PhD., MHA
- zástupca vedúceho Ústavu sv. Cyrila a Metoda Partizánske
SEKCIE
Sociálna práca
-
PhDr. Michal Valach, PhD.
PhDr. Štefan Jambor,
PhDr. Katarína Valachová-Subyová
KONFERENCIA PARTIZÁNSKE 21.11.2014
Cieľ konferencie
Konferencia je príležitosť pre odborníkov a širokú verejnosť, ktorým
záleží na rozvoji regiónu Horná Nitra.
Cieľom konferencie je poukázať na dôležitosť spolupráce širokej
odbornej verejnosti zo sociálnej a zdravotníckej starostlivosti,
ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva, psychológie, filozofie,
teológie a tretieho sektora pri zabezpečovaní kvality života v regióne
Horná Nitra.
Aktívna účasť je možná v pléne alebo v posterovej sekcii.
Odprezentované príspevky a postery budú publikované
v recenzovanom zborníku.
3
Kontaktná adresa: .................................................................................................
Tel. kontakt: ................................
Tematické zameranie konferencie








Otázky etiky pomáhajúcich profesií.
Marginalizované skupiny a ich kvalita života.
Úlohy a poslanie dobrovoľníctva.
Štatistické spracovanie údajov v humanitných vedách.
Sociálne aspekty života v hornonitrianskom regióne.
Výchova a vzdelávanie sociálnych pracovníkov.
Aspekty edukácie ošetrovateľstva.
Technické vymoženosti spoločnosti ako jeden zo sociálnych
problémov.
 Varia.
Účasť:
Forma prezentácie:
E-mail: .......................................................
aktívna
pasívna
prednáška
poster
Názov príspevku: ................................................................................................
..............................................................................................................................
Autori a ich pracovisko: .......................................................................................
...............................................................................................................................
Prosíme, aby každý účastník zaslal prihlášku samostatne
najneskôr do
Prihláška
e-mailom do: 30. septembra 2014
Záväzná prihláška na
V. vedecko-odbornú konferenciu
mailto: [email protected]
„Sociálne a zdravotnícke problémy
hornonitrianskeho regiónu.“
Dňa 21.11.2014 v Partizánskom
Miesto konania: VŠZaSP, Ústav sv. Cyrila a Metoda
Nám. SNP 200/14, Partizánske
POKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH
Pokyny pre prezentovanie
Oficiálnym rokovacím jazykom je slovenčina.
Meno, priezvisko, titul účastníka: ........................................................................
Trvanie prednášky je limitované maximálne na 10 minút !
Organizácia, zamestnanie: ....................................................................................
K dispozícii je dataprojektor (PowerPoint)
4
Práce prezentované na konferencii budú publikované v zborníku
vedeckých prác (CD verzia) za predpokladu zaplatenia konferenčného
poplatku, odprezentovania príspevku a včasného odovzdania príspevku
podľa priložených pokynov.
Maximálny rozsah príspevku je 10 strán A4 vrátane
grafov, tabuliek a literatúry.
Príspevky je potrebné zaslať do 15.11.2014 mailom na adresu
[email protected],
najneskôr ho odovzdať v deň konania konferencie na CD.
 Obrázky, grafy a pod. môžu byť aj farebné, pokiaľ je to možné
vsadené do textu, vhodnej veľkosti (na stranu A4 zvisle, max. na
šírku strany) a bez tmavého pozadia. Pomenovanie obrázku je
umiestnené pod obrázkom (nie je súčasťou obrázku), veľkosť písma
10 bodov, počet obrázkov a číslovanie sa zhoduje s počtom a
číslovaním v texte.
 Literatúra: v texte uvádzať číslom v hranatých zátvorkách [1], na
konci príspevku uviesť zoznam bibliografických odkazov, veľkosť
písma 10 bodov.
 Na konci textu uviesť kontaktnú adresu 1. autora.
 Predpísané rozmery posterov sú 60x90 cm !!!
 Citovanie: citovanie sa uvádza v hranatých zátvorkách za textom,
alebo v texte [7] s odkazom na zdroj v zozname použitej literatúry.
 Príklad:
POKYNY PRE AUTOROV
Pokyne pre písanie príspevkov
 Príspevky musia byť pripravené na publikovanie vo forme
vedeckej publikácie a nie vo forme prezentácie!
 A4 formát, neskrátená verzia (nie abstrakt), štandardne členená
(úvod, materiál a metódy, výsledky a diskusia, záver, literatúra maximálne 20 odkazov), strany nečíslovať
 Úprava stránky: všetky okraje 2,5 cm; písmo Times New Roman
(veľkosť: 12 bodov); riadkovanie 1,5; odstavce začínať tabelátorom
 Program: Word (.doc, .docx) formáty .pdf nebudú akceptované
 Hlavička: kapitálky, tučné, v strede vynechať 1 riadok, autori bez
titulov, skratka krstného mena, priezvisko, pracoviská všetkých
autorov.
 Tabuľky: na celú šírku stránky, čiary tenké, jednoduché, bunky
netieňovať, nevyfarbovať, veľkosť písma 10 bodov, nadpis tabuľky
je nad tabuľkou; tabuľky sú umiestnené a komentované v texte,
číslovanie v texte súhlasí s číslovaním tabuliek.
Podľa Draganovej et al [7] sú najčastejšími príčinami
bezdomovectva: „strata zamestnania (23%); rozvod (20%); odchod
z rodiny (11%); výkon trestu (5%); zlé hospodárenie (3%); výstup
z iného sociálneho zariadenia (2%); iba u 7% bezdomovcov ide
o dobrovoľné rozhodnutie“.
______________________
[7] DRAGANOVÁ, H. et al. 2006. Sociálna starostlivosť. Martin:
Osveta, 2006. 196 s. ISBN 78-80-8063-240-3.
Pokyny pre písanie abstraktov
Abstrakty príspevkov budú taktiež publikované, preto je potrebné
dodržať nasledovnú formu.
Abstrakt musí byť v: 1.) slovenčine alebo češtine, poľštine, a iné)
2.) anglickom jazyku.
5
Forma abstraktu musí byť štruktúrovaná
Abstrakt
Úvod: Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text,
Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text,
1.) Platí pre autorov, ktorí majú príspevok založený na praktickom
výskume.
Názov práce, autor(i), pracovisko(á).
Úvod.
Metodika a materiál.
Výsledky.
Záver.
Kľúčové slova.
Literatúra (minimálne tri a maximálne 5 literárnych zdrojov).
2.) Pre autorov, ktorí majú príspevok založený na teoretických
poznatkoch a informácia platí nasledovné členenie.
Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text,
Text, Text,
Metodika a materiál (Jadro) : Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text,
Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text,
Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text,
Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text,
Text, Text,
Výsledky (Jadro): Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text,
Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text,
Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text,
Text, Text,
Záver: Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text,
Názov práce, autor(i), pracovisko(á).
Úvod.
Jadro.
Záver.
Kľúčové slova.
Literatúra (minimálne tri a maximálne 5 literárnych zdrojov).
Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text,
Kľúčové slová: Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text,
Literatúra
[1]
[2]
Kontakt na autora (meno, email, pracovisko)
Vzor abstraktu:
BEZDOMOVECTVO AKO ZDRAVOTNÝ A SOCIÁLNY
PROBLÉM
Palun M., 2Valach M.,
1
Ústav sv. Cyrila a Metoda, Partizánske
2
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Bratislava
POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV
1
(neuvádzať zaradenie a funkcie, študent, námestník, riaditeľ a iné !)
Registrácia účastníkov: 21.11.2014 od 8,00 hod. do 9,00.
6
Miesto konania :
Sídlo školy
VŠZaSP, Ústav sv. Cyrila a Metoda
Nám. SNP 200/14,
958 01 Partizánske
Konferenčný poplatok
Účasť na konferencii: konferenčný poplatok je 20,- € . Obsahuje
náklady na vydanie zborníka odprezentovaných príspevkov a posterov,
vydanie abstraktov v časopise, vydanie osvedčenia o účasti, občerstvenie počas
prestávok. Poplatok sa uhrádza v deň začiatku konania konferencie
v hotovosti.
Tešíme sa na Vašu účasť
Download

Sociálne a zdravotnícke problémy hornonitrianskeho regiónu