časť 6. diel 5. kapitola 7.2 | str. 1
diel 5 – mzda
6.5.7.2
Zrážky zo mzdy
ZP rozoznáva 3 skupiny zrážok, a to p
­ rednostné
zrážky zo mzdy, ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré
môže zamestnávateľ zraziť bez súhlasu zamestnanca, a zrážky, ktoré možno vykonať len na základe predchádzajúcej dohody o zrážkach zo
mzdy so zamestnancom.
Prednostnými zrážkami sa rozumejú zrážky
Prednostné zrážky
ƒƒ povinného poistného na sociálne poistenie,
preddavku poistného na verejné zdravotné
poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania
preddavkov na verejné zdravotné poistenie
a príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré je povinný platiť zamestnanec podľa osobitných predpisov, a
ƒƒ preddavku na daň alebo dane, nedoplatku
preddavku na daň, nedoplatku na dani, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na
preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.
MZDOVÁ UČTÁREŇ | júl 2012
časť 6. diel 5. kapitola 7.2 | str. 2
diel 5 – mzda
Ďalšie zrážky bez
súhlasu zamestnanca
Bez súhlasu zamestnanca môže zamestnávateľ
zraziť zo mzdy len
ƒƒ preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec
povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy,
ƒƒ sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo príslušným správnym
orgánom,
ƒƒ peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,
ƒƒ neprávom prijaté sumy dávok sociálneho
poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych
sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
ak je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,
ƒƒ nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,
ƒƒ náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na
ktorú zamestnanec stratil nárok alebo mu nárok nevznikol,
ƒƒ náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú
mu nárok nevznikol,
júl 2012 | MZDOVÁ UČTÁREŇ
časť 6. diel 5. kapitola 7.2 | str. 3
diel 5 – mzda
ƒƒ sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú je
zamestnanec povinný vrátiť podľa § 76 ods. 5
Zákonníka práce.
Prednostné zrážky a zrážky bez súhlasu zamestnanca možno vykonávať len v rozsahu ustanovenom nariadením vlády SR č. 268/2006 Z. z.
o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia; s účinnosťou od 1. januára 2009 spadajú pod
limitovaný rozsah aj zrážky zo mzdy zamestnanca, vykonávané na základe dohody zamestnanca
so zamestnávateľom na účely uspokojenia nároku zamestnávateľa podľa § 20 ods. 2 ZP.
Ďalšie zrážky zo mzdy podľa ZP môže zamestnávateľ vykonávať len na základe individuálnej
dohody so zamestnancom, napr. na splácanie
náhrady škody spôsobenej zamestnávateľovi, na
úhradu za poskytnutú stravu v závodnej jedálni,
na úhradu poplatkov za súkromné telefónne hovory zamestnanca a pod.
Ďalšie možné
zrážky zo mzdy
Ak sa zamestnávateľ v pracovnej zmluve so zamestnancom dohodol o nároku na peňažnú náhradu v prípade nezotrvania zamestnanca počas
plynutia výpovednej lehoty podľa § 62 ods. 3
Zákonníka práce, zamestnávateľovi vznikne
právo na peňažnú náhradu, nie však právo na
jej zrazenie bez súhlasu zamestnanca. Právo na
toto plnenie si zamestnávateľ môže vymáhať od
zamestnanca buď dohodou o zrážke zo mzdy
uzavretou podľa § 131 ods. 3 Zákonníka práce
alebo v súlade s § 14 súdnou cestou v rámci sporu
MZDOVÁ UČTÁREŇ | júl 2012
časť 6. diel 5. kapitola 7.2 | str. 4
diel 5 – mzda
medzi zamestnávateľom a zamestnancom o nároky z pracovného pomeru.
Novelizáciou znenia odseku 3 sa od 1. septembra
2007 doplnila pre zamestnávateľa povinnosť vykonávať zrážky zo mzdy v prípade, ak mu to ukladá osobitný predpis. Týmto predpisom sa rozumie
Občiansky zákonník, ktorý v § 551 umožňuje
uspokojenie pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi
zabezpečiť písomnou dohodou medzi veriteľom
a dlžníkom o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov.
Ak zamestnanec uzavrel dohodu podľa
Občianskeho zákonníka a sumy dlžné veriteľovi nespláca alebo prestal splácať, veriteľ má
právo na výplatu zrážok okamihom, kedy predloží zamestnávateľovi dohodu právoplatne
uzavretú s dlžníkom ako jeho zamestnancom.
Zamestnávateľ je v takom prípade povinný podľa § 551 Občianskeho zákonníka zrážať zo mzdy
zamestnanca v prospech veriteľa zrážky z dlžníkovej mzdy alebo iných jeho príjmov, a to pravidelne až do uspokojenia jeho pohľadávky.
Plnenie tejto povinnosti nie je viazané na existenciu osobitnej dohody v zmysle ZP. Právo na
vykonávanie zrážok zo mzdy dlžníka vzniká veriteľovi až po termíne zročnosti pohľadávky.
júl 2012 | MZDOVÁ UČTÁREŇ
Download

6.5.7.2 Zrážky zo mzdy