RIEŠENIA A SLUŽBY
PRE PODPORU A SPRÁVU IT
Obsah
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
5
6
7
8
9
9.1
9.2
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Outsourcing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CallCentrum a HelpDesk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Managed services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hosting systémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Virtuálne dátove centrum S&T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Computing as a service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Desktop backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Server backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hardvérové služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Popis služieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Servisná zmluva na hardvérovú podporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Softvérové služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Softvérové služby pre aplikačné vybavenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Softvérové služby pre operačné systémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zmluvne poskytované služby pre oblasť softvéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Služby IMACD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Zálohovanie, archivácia a obnova dát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Business continuity management a Disaster recovery plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Riešenia v oblasti sietí a bezpečnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Sieťové riešenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Riešenie IT bezpečnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Referencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Informácie o spoločnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Úvod
V období, keď konkurencieschopnosť spoločnosti závisí okrem iného aj od výkonu a dostupnosti informačných
technológií, mnoho zákazníkov hľadá skúseného partnera, ktorý by dokázal ponúknuť a garantovať komplexnú podporu
IT prostredia a zaručiť jeho stabilitu a spoľahlivosť. Je potrebné si uvedomiť, že moderné IT technológie a kvalitné
hardvérové a softvérové riešenia sú nutné pre úspech v podnikaní, sami o sebe však nepostačujú. Aby vynaložené
prostriedky priniesli žiadaný úžitok, je nevyhnutné informačné technológie a najmä služby, ktoré sú spojené s ich
prevádzkou, efektívne riadiť. Ak sa totiž kladie dôraz iba na technickú a technologickú stránku a nevenuje sa pozornosť
procesným a riadiacim aspektom, dochádza k tomu, že IT nie je vnímané ako nástroj na podporu podnikateľských
aktivít, ale ako oddelenie, ktoré produkuje náklady a neposkytuje služby, ktoré by dané aktivity podporovali
v očakávanom rozsahu a kvalite.
Rozsah, flexibilita a kvalita sú teda dôležitými faktormi pri rozhodovaní zákazníka o dodávateľovi riešení a služieb.
Vzhľadom na to, že zákazníci majú prevažne heterogénne prostredia, dodávateľ, ktorý je schopný podporovať takéto
prostredia, je o krok vpred. S&T Slovakia je vďaka svojim certifikovaným špecialistom s dlhoročnými skúsenosťami
spoľahlivým partnerom, ktorý je schopný riešiť všetky problémy a požiadavky týkajúce sa podpory a správy IT
infraštruktúry od inštalácie a implementácie, cez hardvérovú a softvérovú podporu, správu aplikácií až po likvidáciu
zariadení na konci ich životnosti a to nezávisle od inštalovanej bázy. Vďaka strategicky rozmiestneným pobočkám
v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach, ktoré sú zároveň aj servisnými strediskami, sme bližšie k zákazníkom
z celého Slovenska. S&T Slovakia je súčasťou medzinárodnej skupiny S&T, ktorá má zastúpenie v strednej a východnej
Európe a tiež v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. V rámci podpory IT vieme teda poskytnúť komplexné služby aj pre
našich klientov s medzinárodným pôsobením.
Cieľom tohto katalógu je predstaviť Vám nielen portfólio služieb, ktoré S&T Slovakia poskytuje v oblasti podpory
zákazníckej IT infraštruktúry, ale pokúsime sa tiež demonštrovať reálne výhody, ktoré môže zákazník získať
prostredníctvom partnerstva so spoločnosťou S&T Slovakia v oblasti služieb.
Outsourcing
1 Outsourcing
Outsourcing IT predstavuje moderný spôsob správy informačných systémov a technológií. Rastúci význam optimalizácie riešenia IT je badateľný najmä v spoločnostiach, ktoré sa informačnými technológiami nezaoberajú, ale napriek
tomu majú vplyv na dosahovanie ich strategických cieľov. Keďže správa IT je spojená s nemalými investičnými
nákladmi, manažment týchto spoločností sa snaží hľadať najrozumnejšie a najefektívnejšie riešenie, ktoré by
znamenalo jednak šetrenie nákladov, jednak by reflektovalo strategické ciele spoločnosti a podporovalo jej úsilie
sústrediť sa na jadro podnikania. Takýmto riešením je outsourcing.
Výhodou outsourcingu je možnosť sústredenia aktivít na
prioritné činnosti podnikania a uvoľnenie zdrojov a kapacít pre hlavné zameranie organizácie. V prípade, že si
organizácia spravuje IT prostredníctvom interných
zamestnancov, musí čeliť neočakávaným nákladom
v dôsledku organizačných a prevádzkových problémov
a rýchlych zmien v oblasti technológii. Veľkou výhodou
outsourcingu je z tohto hľadiska tiež predvídateľnosť nákladov, možnosť ich plánovania a kontroly. Zákazník tiež
nemusí vynakladať úsilie a prostriedky na získanie a zaškolenie vlastných kvalifikovaných odborníkov a zároveň
má záruku vysokej profesionality a kvality, keďže IT procesy a služby prejdú do rúk odborným poskytovateľom so
zabehnutým know-how, prístupom k inováciám a IT
technológiám na vysokej úrovni. Spoločnosť sa tak stáva
flexibilnejšou pri prechode na infraštruktúru a aplikácie
budúcej generácie. Je na mieste spomenúť, že prechodom spoločnosti na outsourcing sa značne diverzifikuje
riziko a veľká časť presne vymedzenej zodpovednosti je
prenesená na vonkajší subjekt.
4
Dôvody zavádzania outsourcingu
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
Softvérové služby
Ecconomic issues/business atmosphere
Internal process improvement initiative
Služby IMACD
Merger or acquisition
new management team
Information from an outsourcing vendor
New regulation/requirements
Result of internal cost analysis
Monitoring
Spending up the implementation of
applications across business units
Lack of resources/staff/capacity
Need to focus on core business
activities/competency
Recommendation from
a consultant or system integrator
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Outgrown existing infrastructure
Harware/system upgrade or refresh
Software upgrade
Improved quality of service
Lack of internal knowledge/expertise
Coas saving/budget pressures
0
* Figures are based on IDC study
5
10
15
20
Outsourcing not planned
25
30
35
40
45
50
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Plan to outsource
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
Outsourcing
Z hľadiska rozsahu služieb poskytovaných spoločnosťou
S&T Slovakia je v zásade možné rozlíšiť dva základné typy
outsourcingu:
Úplný outsourcing
Selektívny outsourcing, outtasking
Úplný outsourcing znamená starostlivosť o celé IT prostredie, t.j. o všetky systémy a zariadenia, pričom zákazník už nemusí vlastniť ani samotnú IT infraštruktúru.
Druhým typom outsourcingu je spomínaný selektívny
outsourcing nazývaný aj outtasking. Pri tomto type outsourcingu sú na spoločnosť S&T Slovakia prenesené len
určité segmenty IT ako napríklad outsourcing callcentra,
tlače, back-upu či hardvérového priestoru.
Je nutné spomenúť, že v prípade outsourcingu nie je
možné jednoducho popísať produkty a to najmä z toho
dôvodu, že úlohou outsourcingu nemá byť implementácia
štandardizovaného riešenia, ale jeho prispôsobenie podľa
potrieb, cieľov, procesov a stratégií zákazníka. Z tohto
hľadiska kladie S&T Slovakia dôraz na prvotnú dôkladnú
analýzu potrieb zákazníka, ktorú považuje za nevyhnutnú.
Jej výstupom je potom návrh špecifického riešenia, ktoré
presne odzrkadľuje požiadavky a očakávania klienta.
Na základe skúseností a realizovaných projektov sa napriek vyššie spomínanému v rámci štandardného portfólia služieb S&T Slovakia vyprofilovalo niekoľko produktov
v oblasti outsourcingu. Keďže naším cieľom je ušiť riešenie na mieru vrátane zohľadnenia všetkých špecifík,
každé z týchto riešení je flexibilné a škálovateľné podľa
individuálnych požiadaviek zákazníka a je možné ho prispôsobiť meniacim sa podmienkam počas doby trvania
kontraktu.
V oblasti outsourcingu ponúka S&T tieto produkty
a služby:
Callcentrum a Helpdesk
Managed services
Hosting systémov
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
Softvérové služby
Služby IMACD
Monitoring
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
5
Outsourcing
1.1 CallCentrum a HelpDesk
CallCentrum
V súčasnej dobe stúpa potreba využívať výhody centrálneho CallCentra či už pre interné potreby užívateľov alebo pre zákazníkov našich klientov. Keďže
vybudovanie vlastného CallCentra je náročné na čas
a predstavuje značné počiatočné investície do nákupu
technológií, ľudských zdrojov a školení operátorov
a následne ďalšie prostriedky vynaložené na správu,
údržbu a modernizáciu systému, mnoho spoločností
inklinuje k outsourcovaniu tejto služby.
6
S&T Slovakia má vybudované vlastné moderné CallCentrum, ktoré môžu zákazníci využívať pre svojich užívateľov
alebo klientov. V rámci outsourcingu služby CallCentrum
si zákazník môže nadefinovať:
Vlastné uvitácie hlásenia
Interaktívne hlasové menu
Hlasový záznamník
Automatické smerovanie hovorov na zopovedných
pracovníkov (interných alebo externých)
Dostupnosť služby
Počet, typ a frekvenciu reportov
HelpDesk
Ste v situácii, keď máte problém s počítačom a interné
IT rieši problémy iných užívateľov? Viete, v akom stave
sa nachádza Vaša požiadavka? Viete, kto bol poverený
jej riešením a kedy môžete očakávať vyriešenie problému? Máte prehľad o počte incidentov v daný mesiac
a dobe ich riešenia? Máte možnosť sledovať, koľko
času venuje Vaše interné IT požiadavkám užívateľov?
Služba HelpDesk predstavuje prvoúrovňovú podporu pre
všetky problémy a požiadavky týkajúce sa zákazníkovej
IT infraštruktúry. Podpora je realizovaná telefonicky alebo
prostredníctvom vzdialeného pripojenia, pričom podľa
interných štatistík spoločnosti S&T Slovakia sa takýmto
spôsobom dá vyriešiť až 70% všetkých nahlásených problémov a požiadaviek.
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
Softvérové služby
Služby IMACD
Monitoring
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
Outsourcing
Rozsah kompetencií a zodpovedností pracovníkov
HelpDesku je stanovený v závislosti od požiadaviek
zákazníka. Štandardne však HelpDesk plní tieto funkcie:
Jednotné miesto pre nahlasovanie
– single point of contact
• Akceptácia a kategorizácia každej požiadavky
• Vytvorenie „ticketu“ v servisdeskovej aplikácii
• Priradenie riešenia požiadavky zodpovednej osobe
• Eskalácia a notifikácia
Základná podpora IT infraštruktúry
• Základná diagnostika, tzv. troubleshooting
• Správa a dokumentácia porúch a opráv
• Správa požiadaviek na IMACD služby
Vzdialená podpora užívateľského pracoviska
• Operačný systém
• Štandardné aplikačné vybavenie
• Špecifické aplikácie zákazníka
Administrácia
• Správa hesiel
• Správa užívateľského konta
• Správa prístupov a oprávnení k sieťovým
priečinkom a súborom
• Správa prístupov a oprávnení do interných aplikácií
Outsourcovaním služby HelpDesk dostáva zákazník
okrem jednotného miesta pre nahlasovanie požiadaviek
a vzdialenej podpory aj ďalšie dodatkové služby:
7
Incident manažment
Incident manažment má za úlohu zozbierať a vyhodnotiť
všetky relevantné informácie týkajúce sa daného problému resp. požiadavky od ich zadania až po vyriešenie.
Podstatou incident manažmentu je správa životného cyklu
problému resp. požiadavky od ich nahlásenia na HelpDesk,
cez kategorizáciu incidentu, diagnostiku, pridelenie riešiteľovi až po vyriešenie problému resp. požiadavky a zaznamenanie spôsobu vyriešenia. Zákazník má v každom
momente prehľad o stave problému resp. požiadavky.
Incident manažment je tiež zdrojom informácií pre problémový manažment a slúži ako podklad k návrhom na optimalizáciu systému a zamedzeniu opakujúcich sa incidentov. Incident manažment je zároveň dôležitý pre reporting,
sledovanie plnenia SLA a dostupnosti systémov.
Problémový manažment
Problemový manažment je zameraný na predchádzanie
respektíve zamedzenie často sa opakujúcich problémov.
Prostredníctvom zaznamenávania príčin problémov a ich
riešení, je možné vypracovať analýzu na zlepšenie stavu
systému a predchádzať tak ďalším rovnakým alebo
podobným problémom:
• reaktívny problémový manažment: analýza príčin
chybového stavu a odstránenie problému
• proaktívny problémový manažment: následné vypracovanie návrhu na optimalizáciu systému na zabránenie
opakovania problému v budúcnosti
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
Softvérové služby
Služby IMACD
Monitoring
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
Outsourcing
Reporting
S&T Slovakia vytára pre svojich zákazníkov na mesačnej
báze preddefinované reporty, ktoré sú zasielané na vopred určené emailové adresy. Takýto reporting umožňuje
presnú analýzu kvality a kvantity vykonaných prác pomocou merania počtu incidentov, plnenia dohodnutej servisnej úrovne a pod.
CMDB manažment
• správa databázy zariadení, užívateľov a poskytovateľov služieb
• pravidelná aktualizácia zoznamu zariadení vrátane
automatického priradenia zariadenia k užívateľovi,
miestu inštalácie, servisnej úrovni a servisnej zmluve
• pravidelná aktualizácia zoznamu užívateľov
• správa hardvérových a softvérových konfigurácií
a zmien.
Dostupnosť služby CallCentrum a HelpDesk
Podľa úrovne služby a požiadaviek zákazníka zabezpečujeme dostupnosť služby HelpDesk a CallCentrum flexibilne podľa požiadaviek zákazníka:
minimálna úroveň dostupnosti 9x5, t.j. počas
pracovných dní v čase od 8:00 do 17:00 s výnimkou
štátnych sviatkov
maximálna úroveň dostupnosti 24x7, t.j. nepretržite
24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku
Výhody outsourcingu služby CallCentrum a HelpDesk
Rýchla implementácia oproti budovaniu vlastného
callcentra či helpdesku
Predvídateľné náklady a flexibilné cenové modely
Nižšie náklady oproti budovaniu vlastného callcentra
či helpdesku (zákazník zdieľa náklady spolu s ďalšími
klientmi, nepotrebuje vstupné investície do technológie, prijímania a školenia zamestnancov, odpadajú
prostriedky na následnú prevádzku a podobne)
Vyššia kvalita poskytovanej služby vzhľadom
k okamžite dostupnej podpore vyškolených operátorov
Prístup k špičkovým technológiám
Poskytnutie služby aj mimo pracovného času
Utilizácia firemných zdrojov na hlavnú činnosť
spoločnosti
Minimalizácia a prerozdelenie rizika a zodpovednosti
Modulárnosť riešenia podľa potrieb a rastu spoločnosti
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
Softvérové služby
Služby IMACD
Monitoring
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
8
Outsourcing
1.2 Managed services
Spoločnosť S&T Slovakia rozšírila svoje portfólio
služieb o tzv. managed services. Cieľom je poskytnúť
zákazníkovi komplexnú službu, ktorá by v jednom
poplatku za užívateľa alebo zariadenie zahŕňala kompletnú starostlivosť o IT infraštruktúru alebo jej časť.
Služba, ktorá zahŕňa riešenie akéhokoľvek problému či
požiadavky týkajúcej sa zariadenia bez ohľadu na to, či
ide o hardvérový alebo softvérový problém, požiadavku
užívateľa alebo prevenciu, je známa pod pojmom managed service a v závislosti od typu zariadenia a požiadaviek zákazníka môže zahŕňať tieto služby:
Výber a dodávka nových technológií
Leasing technického vybavenia
Leasing softvérového vybavenia a aplikácií
Inštalácia a konfigurácia
Školenie užívateľa
Helpdesk
Incident manažment
HW servis a údržba
SW servis a údržba
Zálohovanie a archivácia
Servisná úroveň (garantovaná doba odozvy,
odstránenia problému, servisné pokrytie)
IMAC služby
Ekologická likvidácia zariadenia
Monitoring
Profylaktika
Servisný manažér
Komunikácia s tretími stranami, tzv. vendor manažment
V závislosti od požiadaviek zákazníka ponúkame tri
základné úrovne služieb: BASIC, PREMIUM a GOLD.
V poskytovaní týchto služieb sme však flexibilní a v prípade potreby zákazníkovi poskytneme takú kombináciu
služieb, ktorá presne zodpovedá jeho požiadavkám.
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
Softvérové služby
Služby IMACD
Monitoring
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
9
Outsourcing
SLUŽBA / ÚROVEŇ SLUŽBY
Výber a dodávka nových technológií
Leasing technického vybabvenia
Leasing softvérového vybavenia a aplikácií
Inštalácia a konfigurácia
Školenie užívateľa
Užívateľský helpdesk
Incident manažment
HW servis a údržba
SW servis a údržba
Zálohovanie a archivácia
Servisná úroveň (garantovaná doba odozvy,
odstránenia problému, servisné pokrytie)
IMAC služby
Ekologická likvidácia zariadenia
Monitoring
Profylaktika
Servisný manažér
Komunikácia s tretími stranami,
tzv. vendor manažment
Basic Premium Gold
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Produkty
Managed desktop services
Managed print services (outsourcing tlače)
Managed network & security services
Managed server services
Managed strorage services
10
Výhody služby Managed services
Zvýšenie dostupnosti a spoľahlivosti informačných
systémov a technológií
Zvýšenie efektivity a produktivity práce užívateľov
vzhľadom k dostupnosti k okamžitej a kvalifikovanej
podpore špecialistov spoločnosti S&T Slovakia
a garantovanej dobe opravy do dohodnutého času
Redukcia celkových prevádzkových nákladov
Dopredu známa cena za okruh poskytovaných služieb
bez akýchkoľvek dodatočných nákladov na správu
a prevádzku zariadení
Možnosť merať kvalitu a kvantitu poskytnutých služieb
prostredníctvom reportov vykonaných prác a plnenia
servisnej úrovne
Zníženie potreby zdrojov na zabezpečenie a obnovu
prevádzky
Využitie interných zamestnancov zákazníka na požiadavky vyššej úrovne (projektová činnosť, vývoj a pod.)
Sústredenie sa na hlavnú činnosť spoločnosti a presun
podporných činností na partnera s dlhodobými
skúsenosťami a referenciami
Diverzifikácia rizika a presun zodpovednosti
na vonkajší subjekt
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
Softvérové služby
Služby IMACD
Monitoring
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
Outsourcing
1.3 Hosting systémov
V období, keď sa mnoho firiem snaží o šetrenie prevádzkových nákladov v oblasti IT, je zverenie prevádzky
systémov do rúk externého partnera vhodným riešením. S&T Slovakia poskytuje širokú a flexibilnú škálu
riešení v oblasti hostingu a následnej prevádzky
a podpory systémov a aplikácií, ktoré si zákazník
môže prispôsobiť podľa vlastných potrieb.
Návrh riešenia zahŕňa:
Analýzu potrieb zákazníka
Návrh riešenia s doporučenými HW a SW produktmi
Návrh sieťovej topológie a bezpečnosti systému
Implementáciu riešenia
Postimplementačnú správu a údržbu systému s rozsahom zodpovednosti a kompetencií podľa dohody so
zákazníkom
Produkty
Mail server hosting
File / print server hosting
Application / Database server hosting
11
SLUŽBA/ÚROVEŇ SLUŽBY
Poskytnutie HW
Poskytnutie SW
Poskytnutie HW priestoru
HW správa a údržba
SW správa a údržba
Prevzatie ľudských zdrojov
Helpdesk
Profylaktika
Monitoring
Basic
x
x
Extended Premium
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Gold
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Výhody služby
Garantovaná dostupnosť systémov podľa požiadaviek
zákazníka (napr. 95%, 98,5%, 99,9%)
Eliminácia strát súvisiacich s nedostupnosťou systému
Redukcia prevádzkových nákladov (zníženie nákladov
na priestor, klimatizáciu, ľudské zdroje, investíciu do
HW a SW atď.)
Predvídateľnosť nákladov a flexibilné cenové modely
Možnosť využiť ľudské zdroje a priestory na činnosť
priamo súvisiacu s jadrom podnikania
Prístup k špičkovým technológiám
Možnosť merať kvalitu a kvantitu poskytnutých služieb
prostredníctvom reportov vykonaných prác a plnenia
servisnej úrovne
Diverzifikácia rizika a presun zodpovednosti
na vonkajší subjekt
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
Softvérové služby
Služby IMACD
Monitoring
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
Outsourcing
2 Virtuálne dátove centrum S&T
Väčšina firemných dátových centier sa postupným vývojom stala robustným výpočtovým prostredím
s neprehľadnými riešeniami a náročnou prevádzkou. Ak neintegrované serverové, sieťové, archivačné
a bezpečnostné prostredie dátového centra znamená aj pre Vašu spoločnosť vysoké prevádzkové náklady
a zložité riadenie, máme pre Vás to pravé riešenie.
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
Odborné štúdie prinášajú nekompromisný údaj: viac ako
70% podnikového IT rozpočtu je vynaloženého na prevádzku a administráciu existujúceho dátoveho centra.
Nároky na ďalšie finančné zdroje a požiadavky na komplexnosť riešení v dátových centrách sa pritom neustále
zvyšujú. Ponúkane riešenie virtuálneho dátového centra
zjednoduší Vaše IT a prinesie Vám skutočnú „business
hodnotu“. Odborníci S&T Slovakia Vám radi pomôžu odkryť potenciál Vášho dátového centra a definovať prínosy,
ktoré môže priniesť riešenie integrácie serverového,
archivačného, sieťového a bezpečnostného prostredia
dátového centra práve Vašej spoločnosti.
Naše riešenia virtuálneho dátového centra Vám ponúkajú
jednoznačné odpovede na tieto otázky:
Ako efektívne prispôsobiť hardvérové zdroje aktuálnym
podnikovým potrebám?
Ako úmerne znížiť celkové prevádzkové náklady
dátového centra?
Ako efektívnejšie prispôsobiť hardvérový výkon
požiadavkám užívateľov?
12
Aké technologické riešenia podporovať pre naplnenie
princípov green IT?
Ako zaistiť celkovú bezpečnosť dátového centra
Softvérové služby
ako hlavného poskytovateľa podnikových informácií?
Ako získať kontrolu nad dátovým centrom?
Služby IMACD
Monitoring
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
Outsourcing
2.1 Computing as a service
IT oddelenia a úlohy s nimi spojené sú v súčasnosti
neoddeliteľnou súčasťou nielen veľkých firiem, ale aj
stredne veľkých a malých spoločností. IT oddelenie,
jeho činnosť a náklady s ním spojené sú často “trpenou” nákladovou položkou. Vo všeobecnosti v spoločnostiach, ktorých predmetom podnikania nie je priamo
niektorá z oblastí IT, je IT oddelenie vnímané ako investičná “čierna diera” požadujúca každoročne nové
finančné prostriedky na nákup hardvéru a softvéru,
ktorý aj tak v konečnom dôsledku neznamená žiaden
prínos, ale skôr opätovné náklady spojené s jeho
prevádzkou v súvislosti so stúpajúcimi nákladmi
na ľudské zdroje, priestory či elektrickú energiu.
V časoch silnejúceho tlaku na znižovanie nákladov a zároveň rastúceho významu IT v podnikoch, IT manažéri sú
nútení vysvetľovať dôvody vzniku výpadkov služieb IT,
času potrebného na ich riešenie, prípadne zdôvodňovať
nutnosť nákupu nového hardvéru a softvérových licencií.
Stúpajú tiež nároky na prevádzku IT. Personál zodpovedný za prevádzku IT často musí zabezpečovať chod IT služieb 24 hodín denne a to aj počas víkendov. Spoločnosti
preto hľadajú alternatívne riešenie, ktoré bude jednak
rýchlo implementovateľné a jednak zabezpečí požadovanú dostupnosť systému, vysokú kvalitu služieb
13
a zníženie nákladov na vlastnenie a prevádzku informačných technológií.
Takýmto riešením môže byť služba Computing as a Service (CaaS), ktorá v sebe spája výpočtový výkon, úložisko
dát, prípadne aj operačný systém a zároveň spĺňa požadované kritériá v oblasti bezpečnosti.
Riešenie zahŕňa:
Poskytnutie virtualizovanej infraštruktúry
Operačný systém
Prístup cez internet alebo pivátnu sieť
Služby firewallu
Poskytnutie virtuálnej LAN
Tri úrovne služby:
• High computing power ((8 vCPUs, 16 GB
of memory, 400GB HDD space on FC tier)
• Middle computing power (4 vCPUs, 8 GB
of memory, 200GB HDD space on SATA tier)
• Low computing power (1 vCPU, 2 GB of memory,
100GB HDD space)
24x7x365 monitoring a podpora riešenia
SLA až do 99,9% dostupnosti systému
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
Softvérové služby
Služby IMACD
Monitoring
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
Outsourcing
Výhody služby
Zákazník platí za výkon, ktorý využíva
Pokles prevádzkových nákladov
(ľudské zdroje, priestory, klimatizácia...)
Eliminácia nepredvídateľných nákladov
Dostupnosť systému minimálne 99,9% (nižšie riziko
strát spojených s nedostupnosťou systému)
Proaktívna prevencia problémov prostredníctvom
monitoringu
Flexibilita riešenia, t.j. možnosť vybrať si z viacerých
možností konfigurácie, operačných systémov
Škálovateľnosť riešenia podľa potrieb a rastu
spoločnosti
2.2 Desktop backup
Väčšina počítačových užívateľov zažila aspoň raz
v živote šok – moment, keď si uvedomili, že práve prišli
o údaje, ktoré dlho zhromažďovali a potrebujú ich
k svojej ďalšej práci. Takáto situácia môže nastať
dennodenne z viacerých dôvodov ako napríklad neodbornou manipuláciou, ktorá si vyžiada preformátovanie
disku, napadnutím operačného systému vírusom,
nechceným zmazaním údajov, zmagnetizovaním
obsahu pevného disku alebo odcudzením počítača.
Napriek tomu veľa spoločností stále nezálohuje kritické
dáta dostatočne alebo ich nezálohuje vôbec. Túto zodpovednosť prenášajú na samotných užívateľov s čím narastá
riziko nesprávneho zálohovania a ukladania dát a tým aj
riziko straty dôležitých a dôverných informácií. Naše
riešenie automatického zálohovania užívateľských dát
Vám zaručí pravidelné, správne a bezpečné zálohovanie
a obnovu dát a ochráni tak citlivé informácie, ktoré užívateľ potrebuje pre svoju prácu a spoločnosť pre svoje podnikanie.
Riešenie zahŕňa:
Poskytnutie kompletnej infraštruktúry na zálohovanie
desktopov a jej správa (server, storage, sieť,
bezpečnosť, licencie)
Inštalácie softvérového klienta na strane zákazníka
Prístup cez internet alebo privátnu sieť
Samostatný firewall a virtuálna LAN pre každého
zákazníka
Monitoring virtualizovanej infraštruktúry v režime
24x7x365 a druhoúrovňovú podporu
Dostupnosť 99,9%
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
Softvérové služby
Služby IMACD
Monitoring
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
14
Outsourcing
Výhody služby:
Vyššia produktivita práce užívateľov (užívateľ nestráca
čas manuálnym zálohovaním údajov alebo opätovným
získavaním a zhromažďovaním údajov, ktoré už raz stratil)
Interní IT zamestnanci nemusia svoj čas tráviť
asistovaním užívateľom pri manuálnom zálohovaní,
prípadne asistencii pri snahe získať stratené údaje späť
Automatické a pravidelné zálohovanie s možnosťou
rýchlej obnovy dát
Dodržiavanie interných procesov, smerníc a pravidiel
zálohovania
Vysoká bezpečnosť zálohovaných dát
Zákazník platí za to, čo v skutočnosti využíva
Redukcia nárokov na hardvér, softvér, ľudské zdroje,
údržbu, elektrickú energiu atď.
Naše riešenie zabezpečuje zálohovanie určených dát
vzdialeným nástrojom. Riešenie nie je náročné na implementáciu. Na server je nainštalovaný jednoduchý agent,
pomocou ktorého sa vybrané dáta zálohujú na virtualizovanej infraštruktúre v dátovom centre S&T.
Riešenie zahŕňa:
Poskytnutie kompletnej infraštruktúry na zálohovanie desktopov a jej správa (server, storage, sieť, bezpečnosť, licencie)
Inštalácie softvérového klienta na strane zákazníka
Prístup cez internet alebo privátnu sieť
Samostatný firewall a virtuálna LAN pre každého zákazníka
Monitoring virtualizovanej infraštruktúry v režime
24x7x365 a druhoúrovňovú podporu
Dostupnosť 99,9%
Výhody služby:
2.3 Server backup
Zálohovanie serverov je kritický bod správy akéhokoľvek prostredia. V dobe, keď majú informácie a knowhow podstatný význam pre úspech v podnikaní, žiadna
spoločnosť nechce riskovať stratu týchto dát. Zálohovanie je však veľakrát veľmi náročné a nespoľahlivé.
Naším cieľom je poskytnúť zákazníkovi také riešenie,
ktoré mu zaistí, že všetky potrebné dáta ma zálohované a ľahko obnoviteľné.
15
Automatické / konsolidované / kontrolované /
pravidelné / rýchle zálohovanie dát
Rýchla obnova dát
Dodržiavanie interných procesov, smerníc a pravidiel
zálohovania
Vysoká bezpečnosť zálohovaných dát
Zákazník platí za to, čo v skutočnosti využíva, t.j. vie
plánovať náklady na zálohovanie
Redukcia nárokov na hardvér, softvér, ľudské zdroje,
údržbu, elektrickú energiu atď.
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
Softvérové služby
Služby IMACD
Monitoring
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
Outsourcing
3 Hardvérové služby
V súčasnosti niet pochýb o tom, že funkčnosť hardvérových produktov má významný vplyv na chod spoločnosti
a ich porucha či neodborná inštalácia môže spôsobiť značné škody. Východiskom je využívanie hardvérových
služieb spoľahlivého a skúseného partnera.
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
S&T Slovakia ponúka široké a flexibilné portfólio hardvérových služieb. Je servisným strediskom spoločnosti
Hewlett-Packard, zabezpečuje servisné služby na zariadenia EMC, IBM, Lenovo, Dell, Hitachi, NetApp, Symmetricom, Polycom a Cisco a disponuje vysoko kvalifikovanými,
certifikovanými odborníkmi s praktickými skúsenosťami
s poskytovaním komplexných služieb v oblasti zákazníckej podpory pre všetky kategórie predávaných produktov
v servisných strediskách v Bratislave, Banskej Bystrici,
Žiline a v Košiciach.
samotnej inštalácie a následnej bezproblémovej prevádzky IT technológie.
Inštalácia a konfigurácia hardvérových produktov
Tento produkt zabezpečuje kompletnú inštaláciu IT technológie podľa pracovných postupov výrobcu príslušnej
technológie. Inštalačné práce sú vykonávané pracovníkmi
certifikovanými výrobcom pre tieto činnosti. Súčasťou
tejto činnosti je i celková diagnostika inštalovaného
Softvérové služby
Služby IMACD
Monitoring
3.1 Popis služieb
Príprava a plánovanie inštalácií hardvérových
produktov
Služba zahŕňa prvotnú analýzu a kontrolu priestorov, kde
má byť technológia umiestnená. Výstupom analýzy je
vypracovanie správy, ktorá obsahuje definovanie kabelážneho plánu a odporučenia týkajúce sa rozmiestenia
jednotlivých komponentov, požiadaviek na elektrické
napájanie, klimatizáciu a osvetlenie. Takáto príprava
a plánovanie je predpokladom profesionálneho vykonania
16
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
Outsourcing
systému súborom diagnostických testov. Úspešné ukončenie inštalácie je potvrdené odberateľom a dodávateľom
podpísaním akceptačných protokolov. Dňom podpisu akceptačného protokolu sa začína záručná doba pre jednotlivé komponenty inštalovanej technológie.
Služba Break - Fix
S&T Slovakia zabezpečí pre zákazníka vykonanie opravy
zariadení v záruke a po záruke v zmysle pokynov a podmienok, ktoré pre príslušnú technológiu definuje výrobca.
Pri opravách sú používané len originálne náhradné diely
od príslušného výrobcu.
Záručný a pozáručný servis vykonávajú certifikovaní
a kvalifikovaní pracovníci buď v jednom zo servisných
stredísk spoločnosti S&T Slovakia alebo na mieste inštalácie. V prípade potreby je tiež možné zabezpečiť vyzdvihnutie
a odvoz zariadenia do servisného strediska a jeho vrátenie
na miesto inštalácie po vykonaní servisného zásahu.
Zapožičanie náhradného zariadenia
S&T Slovakia poskytne v prípade poruchy zákazníkovi náhradné zariadenie rovnakej kategórie. Ide napríklad o obnovenie pracovného miesta so zabezpečením distribúcie
a inštalácie náhradného zariadenia po dobu nutnú na
opravu.
Profylaktika
Profylaktika predstavuje preventívnu službu a zahŕňa
profesionálne vonkajšie a vnútorné čistenie hardvéru,
technickú kontrolu a hardvérové testy. Takéto preventívne
prehliadky a čistenie zvyšujú životnosť a spoľahlivosť
zariadení a vďaka čomu klesajú zákazníkovi náklady na
opravu a nákup nových zariadení. V dôsledku zníženia
poruchovosti zariadení dochádza tiež k eliminovaniu
strát, ktoré sú zákazníkovi spôsobené po dobu poruchy
resp. nefunkčnosti zariadenia.
Sťahovanie kancelárskych priestorov, serverovní
a dátových centier
Objednaním uvedeného produktu zákazník získava
službu, ktorá minimalizuje dobu odstávky HW produktov
počas doby sťahovania. Odpojenie a pripojenie hardvérových produktov je vykonávané certifikovanými technikmi.
Pred každým sťahovaním HW produktov je vypracovaný
detailný časový harmonogram, ktorý kopíruje potreby
zákazníka.
Logistické služby
Logistické služby zahŕňajú dodávku nového hardvéru
a spotrebného materiálu vrátane rozvozu na miesto
inštalácie a zvoz starých zariadení na miesto určené
pre ich ekologickú likvidáciu.
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
Softvérové služby
Služby IMACD
Monitoring
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
17
Outsourcing
3.2 Servisná zmluva na hardvérovú podporu
Servisná zmluva predstavuje záruku hardvérovej podpory
v kvalite a rozsahu, ktorý požaduje zákazník. Jej hlavnou
výhodu je, že zákazník nemá okrem dohodnutého mesačného poplatku žiadne ďalšie náklady spojené s údržbou
a servisom zariadenia. Mesačný paušál zahŕňa služby, ktoré zákazník požaduje, prácu technika, cestovné náklady
prípadne aj náhradné diely či poskytnutie náhradného
zariadenia po dobu opravy. Náklady spojené s prevádzkou
hardvéru sú predvídateľné a zákazník nemusí vynakladať
ďalšie prostriedky na vyškolenie vlastných špecialistov
či zakúpenie náhradných zariadení pre prípad poruchy.
Zákazník má možnosť si vybrať kombináciu služieb a servisnú úroveň podľa aktuálnych potrieb a prispôsobovať
svoje požiadavky vzhľadom k meniacej sa situácii, pričom
zmluvná podpora od spoločnosti S&T Slovakia môže pokrývať celý životný cyklus zariadenia od jeho inštalácie,
cez proaktívnu a reaktívnu údržbu a servis až po jeho
vyradenie z prevádzky.
Uzatvorením servisnej zmluvy zákazník získava aj tieto výhody:
Jednotné miesto pre nahlasovanie problémov a požiadaviek týkajúcich sa zariadení, na ktoré je uzavretá
servisná zmluva
Požadovanú servisnú úroveň
• Response callback - garantovaná doba
odozvy po telefóne
• Response time onsite - garantovaná
doba odozvy na mieste inštalácie
• Fixtime - garantovaná doba opravy
• Service coverage - servisné pokrytie
Koordináciu HW podpory a komunikácia s ostatnými
dodávateľmi služieb, napr. doprava na a z miesta
servisného zásahu pokiaľ je na zariadenie uzavretá
servisná zmluva s iným dodávateľom (zabezpečenie
súčinnosti a riadenia tretích strán)
Mesačný report vykonaných zásahov vrátane reportu
plnenia definovanej servisnej úrovne
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
Softvérové služby
Služby IMACD
Monitoring
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
18
Outsourcing
4 Softvérové služby
Rýchly vývoj v oblasti IT prináša čoraz výkonnejšie, sofistikovanejšie a bezpečnejšie softvérové produkty, ktoré
uspokojujú nároky a potreby klienta. Na druhej strane sú však omnoho náročnejšie na optimálnu inštaláciu,
postimplementačnú podporu a riešenie neštandardných situácií a problémov.
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
S&T Slovakia je autorizovaným partnerom pre mnohé softvérové produkty. Disponuje vysoko kvalifikovanými odborníkmi s praktickými skúsenosťami v oblasti softvérových
služieb a riešení a významnými certifikáciami akými sú
Microsoft Certified Gold Partner, Cisco Gold Partner,
HP Gold Preferred Partner, HP Computing System
Specialist, HP VAR Partner pre oblasť UNIX, HP OpenView
Authorized Partner, Red Hat Certified Training and Education Center, Check Point Authorized Value-Added Solution
Provider, Check Point Managed Services Provider, Check
Point Consultant Services Partner, Trend Micro Authorized
Partner, VM Ware VIP Enterprise Partner, Fortinet Silver
Partner, IBM Premier Partner a mnohými inými.
4.1 Softvérové služby pre aplikačné vybavenie
Softvérová podpora aplikačného vybavenia zahŕňa komplexnú podporu od návrhu cez implementáciu, zaškolenie, migrácie a upgrady až po užívateľskú podporu
a odstraňovanie prípadných problémov spojených
s prevádzkou aplikačného vybavenia.
Spoločnosť disponuje vysoko kvalifikovanými certifikovanými
19
technikmi s praktickými skúsenosťami, ktorí sa špecializujú
na rôzne nástroje používané pri informačných systémoch.
Podpora aplikačného softvérového vybavenia zahŕňa nasledujúce služby:
analýzu potrieb zákazníka a návrh optimálneho riešenia
inštaláciu a konfiguráciu aplikácií a ich následnú integráciu do existujúceho prostredia
podporu a administráciu aplikačného vybavenia
• helpdesk (telefonická podpora a vzdialená správa)
• diagnostika, riešenie a odstránenie problémov
• garantovaná doba odozvy na požiadavku
• garantovaná doba odstránenia problému
• incident manažment
• manažment dostupnosti aplikácie
• manažment kapacity systému
• problémový manažment a návrh optimalizácie
• manažment zmien a konfigurácií
•monitoring aplikácie s cieľom dosiahnuť požadovanú dostupnosť a optimálny výkon aplikácie
• reporting problémov a plnenia dohodnutej
úrovne služieb
migrácie a aktualizácie aplikačného vybavenia
Softvérové služby
Služby IMACD
Monitoring
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
Outsourcing
Podporované aplikácie
Databázové
Portálové
Data Manažment
Enterprise Manažment
Security
Antivírusové ochrany
Network Monitoring
Virtualizácia
4.2 Softvérové služby pre operačné systémy
Vzdialená podpora operačných systémov
Zákazník získava zakúpením služby vzdialenej podpory
operačných systémov istotu kvalifikovanej administrácie
a riešenia problémov vznikajúcich na serverových operačných systémoch.
Služba zabezpečuje nasledovné aktivity:
•monitorovanie stavu operačného systému
•kontrolu logových súborov operačného systému
•kontrolu stavu záloh operačného systému
•kontrolu prístupov do systémov a kontrolu bezpečnosti systému
•správu a kontrolu konzistencie diskových priestorov
•správu užívateľov operačného systému
•aktualizáciu a inštaláciu bezpečnostných opráv
•kontrolu antivírusového programu a pravidelné kontroly súborov proti napadnutiu vírusmi
•obnovu operačného systému po havárii a obnovu
užívateľských dát
•analýzu, reporting a návrh na optimalizáciu behu
operačného systému
Migrácie serverových operačných systémov
Služba ponúka zákazníkovi plnohodnotnú projektovú
činnosť obsahujúcu všetky prvky projektového riadenia
s dôrazom na to, aby migrácia prebehla neviditeľne
a bezpečne:
• analýza aktuálneho stavu
• analýza funkčnosti migrácie
• analýza dopadu migrácie na ďalšie oblasti
zákazníkovho IT prostredia
• plánovanie projektu a časový harmonogram
• testovanie
• rollout a migrácia
• riadenie rizík
• školenie užívateľov a administrátorov
Naším cieľom je, aby migrácia prebehla bez problémov,
akými je napríklad dlhodobý výpadok systému či nenávratná strata dát, ktoré by mali vplyv nielen na užívateľa
ale aj na celú spoločnosť.
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
Softvérové služby
Služby IMACD
Monitoring
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
20
Outsourcing
Softvérová podpora serverových operačných systémov
• Telefonická podpora a konzultácie pri riešení problémov týkajúcich sa predmetného softvérového
produktu
• Dodávka aktualizovaných verzií operačného systému v rámci verzie zakúpenej zákazníkom
• Dodávka opravných SW modulov (fixy, service packy)
• Podpora pri riešení systémových problémov
• Pomoc pri obnove operačného systému a aplikačného programového vybavenia zo záloh zákazníka
Inštalácie operačných systémov
Táto služba sa poskytuje zákazníkom na základe objednávky na vykonanie inštalácie niektorého z operačných
systémov. Je vykonávaná u zákazníka certifikovanými pracovníkmi dodávateľa. Podmienkou vykonania inštalácie je
splnenie všetkých právnych náležitostí zo strany zákazníka na vykonanie inštalácie (právoplatne zakúpený softvér a príslušné licencie).
Podporované operačné systémy
Microsoft Windows Server
Linux RedHat
HP Unix
IBM AIX
21
4.3 Zmluvne poskytované služby
pre oblasť softvéru
Servisná zmluva predstavuje záruku softvérovej podpory
v kvalite a rozsahu, ktorý požaduje zákazník. Jej hlavnou
výhodou je, že sa zakúpením služby výrazne skráti doba
výpadkov systému a pravidelnými kontrolami systému sa
predchádza prípadným problémom a zvyšuje sa spoľahlivosť systémov. Ďalšou výhodou sú tiež predvídateľné náklady za okruh poskytovaných služieb.
Uzatvorením servisnej zmluvy získava zákazník navyše
tieto výhody:
Jednotné miesto pre nahlasovanie problémov a požiadaviek týkajúcich sa zariadení, na ktoré je uzavretá
servisná zmluva
Požadovanú servisnú úroveň
• Response callback - garantovaná doba
odozvy po telefóne
• Response time onsite - garantovaná doba
odozvy na mieste inštalácie
• Fixtime - garantovaná doba opravy
•Service coverage - servisné pokrytie
Koordináciu SW podpory a komunikácia s ostatnými
dodávateľmi služieb
Mesačný report vykonaných zásahov vrátane reportu
plnenia definovanej servisnej úrovne
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
Softvérové služby
Služby IMACD
Monitoring
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
Outsourcing
5 Služby IMACD
Virtuálne dátove
centrum S&T
S&T Slovakia ponúka svojim zákazníkom služby súvisiace so životným cyklom každého zariadenia
počnúc logistikou cez inštaláciu, zmenu konfigurácie až po ekologickú likvidáciu zariadenia.
Hardvérové služby
I – Install
Zabezpečenie prvotnej odbornej inštalácie zariadenia
vrátane hardvérovej konfigurácie podľa požiadaviek
zákazníka, inštalácie operačného systému, pripojenia
zariadenia do systému, otestovania jeho funkčnosti
a prípadného zaškolenia užívateľa.
22
SE
DISP
O
E
NG
HA
ADD
D – Disposal
Odinštalovanie, odvoz a ekologická likvidácia zariadenia
po skončení jeho životnosti či vyradení z prevádzky.
C
C - Change
Zmena konfigurácie zariadenia bez pridania hardvérového
alebo softvérového komponentu resp. reinštalácia zariadenia.
MOV
E
A - Add
Zmena konfigurácie zariadenia pridaním hardvérového
alebo softvérového komponentu.
IN
L
AL
ST
M – Move
Premiestnenie zariadenia zahŕňa jeho odinštalovanie,
presťahovanie, pripojenie do systému, prípadnú
konfiguráciu a otestovanie plnej funkčnosti zariadenia
na novom mieste inštalácie.
Softvérové služby
CHASE
PUR
Služby IMACD
Monitoring
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
Outsourcing
6 Monitoring
Monitoring je nástrojom kontroly stavu systémov zákazníka s cieľom dopredu zistiť potenciálne problémy a odstrániť ich v predstihu, t.j. skôr, než sa môžu prejaviť v plnom rozsahu. Proaktívna detekcia a možnosť zistenia problému
ešte predtým, ako nastane, vedie k podstatnému zníženiu nákladov na odstránenie problému a eliminuje škody,
ktoré môže výpadok systému spôsobiť zákazníkovi.
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
Súčasťou implementácie monitoringu je definovanie
pravidiel pri výskyte abnormalít monitorovaných prvkov
a služieb. Ide napríklad o stanovenie maximálnych limitov
pre obsadenosť diskového priestoru či vyťaženosti procesora. Oprávnené osoby na strane dodávateľa aj zákazníka
sú včas informované o výskyte problémov použitím viacerých komunikačných metód ako je sms notifikácia,
email, dummy call a podobne. Predmentné systémy sú
monitorované nepretržite a problémy sú odstraňované
podľa dohodnutej servisnej úrovne s cieľom zabezpečiť
požadovanú dostupnosť systému a služieb.
Spoločnosť S&T Slovakia poskytuje kompletnú dodávku
monitorovacieho systému vrátane podpory a ďalšieho
rozširovania. Implementačný proces realizujeme
v nasledovných krokoch:
analýza IT infraštruktúry so zameraním
na kritické systémy a aplikácie
definovanie monitorovaných elementov,
notifikácií a eskalácií
úprava agentov alebo tvorba nových v prípade, že v IT
prostredí zákazníka sa nachádza hardvér alebo
softvér nepokrytý aktuálnym portfóliom agentov
23
inštalácia agentov
konfigurácia centrálneho dohľadového systému
vypracovanie dokumentácie popisujúcej funkcionalitu
dodaného riešenia
Službu môže zákazník využívať vo forme outsourcingu,
keďže spoločnosť S&T Slovakia prevádzkuje pre svojich
zákazníkov dohľadové centrum, ktoré je založené na
pripojení do siete zákazníka a priebežnom sledovaní
stavu prostriedkov sieťovej infraštruktúry, aplikácií,
záťažových charakteristík vybraných parametrov.
Incidenty sú priamo hlásené zodpovedným pracovníkom
zákazníka alebo registrované v systéme S&T a priradené
riešiteľskej skupine spoločnosti S&T Slovakia. Dohľadové
centrum je do siete zákazníka pripojené permanentne
prostredníctvom zabezpečeného VPN spojenia.
V prípade, že má zakazník záujem o monitoring vo vlastnej správe, je systém naimplementovaný do infraštruktúry zákazníka vrátane dohľadového servera prípadne aj
konzoly dohľadu. Zamestnanci zákazníka sami realizujú
dohľad. S&T má s klientom uzavretú SLA zmluvu na podporu druhej úrovne a na riešenie problémov samotného
Softvérové služby
Služby IMACD
Monitoring
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
Outsourcing
jadra systému. Po ukončení implementačného procesu
zákazník získava dokumentáciu k dodanému riešeniu
a správca zákazníka je zaškolený na obsluhu a základnú
správu dohľadu.
Výhody služby Monitoring
Prevencia problémov (proaktívny prístup
riešenia potenciálnych porúch)
Nižšie resp. žiadne náklady spojené
s odstránením poruchy a obnovením prevádzky
Eliminácia strát spojených s nefunkčnosťou
systému, služby
Kratšia doba odstránenia problému
Jednoduchší spôsob odstránenia problému
Vyššia dostupnosť a optimálny výkon
monitorovaných elementov
24
Virtuálne dátove
centrum S&T
Príklady elementov monitorovania:
Backup & Disaster Recovery
Server Backup
Enterprise Backup
Redundant Server monitoring
Intrusion Detection System
Anti-virus
Network Monitoring
Backbone Monitoring
WAN Monitoring
VPN Monitoring
Frame Relay Circuit Monitoring
Printers
Server & Storage Monitoring
Connectivity
CPU Utilization
Drive Space Utilization
Memory Utilization
Swap / Pagefile Utilization
Event Log Monitoring
Generic Log Monitoring
Protocol Statistics
Print Spoolers
Services Monitoring
HTTP
SMTP
POP3
IMAP
SSH
Telnet
FTP
Windows Services
Linux Processes
Hardware & Environmental
Monitoring
HP (Insight Manager)
IBM (Director)
FSC (ServerView)
Dell (Open Manage)
NetApp (Network Appliance)
EMC
Poseidon sensors
Brocade
APC
Databases and Applications
Monitoring
SAP
Oracle
MSSQL
DB2
Citrix
VMware
Blackberry
MS Exchange
MS AD
Hardvérové služby
Softvérové služby
Služby IMACD
Monitoring
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
7 Zálohovanie, archivácia a obnova dát
V období, keď sme svedkami enormného nárastu dát a ich strata môže mať pre spoločnosť negatívny dopad,
narastá potreba zálohovania, archivácie a obnoviteľnosti dát. Všetky tri procesy spolu súvisia a správne zvolená
stratégia nielen znižuje náklady pre zákazníka, ale zabezpečuje tiež rýchly a bezpečný prístup k informáciám.
Zálohovanie a archivácia nie sú synonymá. V procese
zálohovania sa kópie dát ukladajú v inej lokalite, pri čom
dáta ostávajú aj na pôvodnom mieste. Pri archivácii sa
pôvodné dáta presúvajú do iného úložiska. Zálohovanie
má význam najmä kvôli obnoviteľnosti dát po nepredvídateľných haváriách. Archivácia má za úlohu nielen uvoľniť
miesto pre novovznikajúce dáta, ale aj uchovávať dáta po
nutnú dobu, ktorá vyplýva napríklad z legislatívy či interných predpisov spoločnosti. Ďalším dôvodom pre archiváciu je tiež znižovanie nákladov na jednotku úložného
priestoru.
S&T Slovakia poskytuje v tejto oblasti komplexné riešenia,
ktoré zahŕňajú:
Analýzu prostredia a potrieb zákazníka vrátane analýzy
dát v jednotlivých systémoch s cieľom určiť dáta
určené pre zálohovanie a archiváciu
Definíciu kritických faktorov a obmedzení vzhľadom
na existujúce systémy
Návrh pravidiel pre zálohovanie, archiváciu a obnovu dát
Návrh možných koncepcií riešenia s doporučenými HW
a SW produktmi
Vypracovanie časového harmonogramu
Implementáciu a testovanie navrhnutého riešenia
Postimplementačnú podporu riešenia
Outsourcing
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
Softvérové služby
Služby IMACD
Monitoring
Naším cieľom je, aby mal zákazník možnosť:
Bezpečne ukladať požadované množstvo dát
Zálohovať a archivovať len potrebné dáta
Kedykoľvek rýchlo a bezpečne pristupovať k informáciám
Veľmi rýchlo obnoviť zálohované dáta pri nečakaných
udalostiach
Využiť maximum dátového priestoru
Redukovať náklady na zálohovanie a archiváciu dát prostredníctvom kvalitného hardvérového a softvérového
riešenia a zníženým nárokom na prevádzku a údržbu systému
25
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
8 Business continuity management a Disaster recovery plan
Funkčnosť organizácie čoraz viac záleží na funkčnosti informačného systému. Čo by sa však stalo v prípade jeho
výpadku? Ako by bolo možné obnoviť činnosť systémov napríklad po požiari? Plánovanie riadenia kontinuity a obnovy
prevádzky sa čoraz viac stávajú predmetom záujmu spoločností, na ktoré môže mať krízová situácia a havária kritických
systémov značný dopad. S&T Slovakia prostredníctvom svojich konzultantov poskytne služby, ktoré pomôžu zákazníkovi
nielen zvládnuť krízovú situáciu a nepredvídateľné udalosti, ale v čo najkratšom možnom čase obnoviť prevádzku
aspoň v obmedzenom režime a minimalizovať tak negatívne dopady na organizáciu a podnikateľskú činnosť.
Outsourcing
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
Softvérové služby
S&T ponúka:
Vypracovanie analýzy rizík
Definíciu krízových udalostí
Vypracovanie dopadov havárie na činnosť organizácie
Disaster recovery plan, t.j. vypracovanie štúdie havarijného plánu a metodík postupu v kritickej situácii
Implementáciu opatrení vyplývajúcich z DRP
Testovanie a školenie
Pravidelnú aktualizáciu havarijných plánov
(napr. v dôsledku zmeny informačných systémov)
Recovery site, t.j. poskytnutie náhradných priestorov
pre požadovaný počet zamestnancov v prípade, že sú
zákazníkove priestory z nejakého dôvodu nepoužiteľné.
Náhradné priestory sú vybavené podľa požiadaviek zákazníka počítačmi, pripojením na internet, sieťovou tlačiarňou, telefónnymi linkami, projektorom a podobne.
Služby IMACD
Monitoring
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
26
9 Riešenia v oblasti sietí a bezpečnosti
V posledných rokoch sa úloha sieťovej infraštruktúry dostáva ešte viac do popredia
a predstavuje jednu z rozhodujúcich častí IT infraštruktúry najmä z hľadiska jej dôležitosti
pre splnenie podnikových potrieb a naplnenie obchodných cieľov.
Outsourcing
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
Návrh infraštruktúry budúcich hlavných sietí preto predstavuje rozhodujúci faktor – oblasť, v ktorej veľmi zruční
a certifikovaní ľudia zo spoločnosti S&T na základe našich
mnohoročných skúseností s dátovými sieťami dokážu
poskytnúť podporu a riešenia ušité na mieru práve Vám.
Spoločnosť S&T Slovakia poskytuje komplexné riešenia
pre oblasť sietí a bezpečnosti. Naše komplexné riešenia
zahŕňajú:
Analýzu prostredia a potrieb zákazníka
Návrh riešenia
Dodávku potrebnej technológie
Implementačné a inštalačné práce
Postimplementačnú podporu
Naši odborníci pri návrhu riešenia sledujú predovšetkým
základné kritériá našich zákazníkov ako je spoľahlivosť,
priepustnosť siete, jej rýchlosť a škálovateľnosť, prenos
veľkého objemu dát, rýchla odozva aplikácií, zaistenie
kvality služby pre užívateľov, ľahký prístup k zdieľaným
zdrojom, integrácia prenosu dát, hlasu a obrazu a samozrejme jednoduchá správa celého prostredia.
Partneri S&T v oblasti sietí a bezpečnosti:
Cisco
CheckPoint
Fortinet
HP
IBM
Microsoft
RSA
Symantec
Websense
Bluecoat
McAfee
Verisign
Arcsight
Softvérové služby
Služby IMACD
Monitoring
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
27
Outsourcing
9.1 Sieťové riešenia
S&T ponúka v oblastí sietí riešenia pre:
Sieť v moderných systémoch IT zodpovedá za doručovanie informácií a interakciu, ktoré sú pre podnikanie
a chod dnešných spoločností nevyhnutné. Spomeňte
si na situáciu, keď Vám v práci nefungovalo pripojenie.
Mohli ste plnohodnotne plniť svoje pracovné povinnosti? Práve kvôli tomu, že výpadok siete často znemožňuje prácu zamestnancom a spôsobuje tak nemalé
škody firmám, je spoľahlivé sieťové riešenie kľúčovým
prvkom informačného systému.
LAN
WAN
WIFI
IP TELEFÓNIU
Spoločnosť S&T Slovakia poskytuje komplexné riešenia
pre oblasť komunikačných infraštruktúr, integráciu sieťových aplikácií a multimediálnych komunikácií. Pri navrhovaní novej alebo vylepšovaní existujúcej siete je potrebné
vziať do úvahy niekoľko vecí, napr. podporu pre IP telefóniu a príslušné aplikácie, funkcie napájania cez sieť
eternet, mechanizmy na rýchle prekonanie výpadkov,
automatickú konfiguráciu a samozrejme kvalitu služieb
(QoS).
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
Softvérové služby
Služby IMACD
9.2 Riešenie IT bezpečnosti
Podnikové siete sú vo všetkých spoločnostiach kritickým prvkom a to bez ohľadu na to, čo je predmetom
ich podnikania. Ich prvoradým cieľom je mať funkčnú
sieť, ktorá by umožnila bezproblémovú komunikáciu vo
firme ako aj pripojenie interných užívateľov, vzdialených pobočiek, mobilných zamestnancov, obchodných
partnerov a subdodávateľov. Splnenie množstva požiadaviek je náročné nielen z pohľadu prevádzky a nastavenia parametrov siete ale najmä z pohľadu bezpečnosti.
Pre úspešnosť riešenia je potrebné dopredu stanoviť
ciele bezpečnosti siete a pamätať pri tom na to, že
bezpečnosť nie je samostatný produkt ale stratégia.
Monitoring
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
28
Outsourcing
Riešenie IT bezpečnosti je prierezovou disciplínou, ktorá
zasahuje do všetkých častí informačného systému. Cieľom riešenia je stanoviť pravidlá a následne zaistiť ich dodržiavanie. Naše riešenia prinášajú kompletné know-how
v zavádzaní procesov informačnej bezpečnosti a bezpečnostnej politiky vrátane dodávky, implementácie a podpory potrebnej technológie. Riešením môže byť
implementácia niektorých komponentov s dosiahnutím
určitého stupňa bezpečnosti alebo nasadenie inteligentných bezpečnostných riešení s použitím viacerých technológií s dôrazom na rovnováhu medzi požadovanou
bezpečnosťou a cenovou náročnosťou riešenia.
Branch Offices
Teleworkers, SOHO
Remote Users
Partners, Suppliers,
Customers
Corporate Network
and Applications
Management
Data Center,
Campus
Mobile Users,
wireless
Video and Voice
service
Riešenia:
Antivírová ochrana
Antispam
Firewall
Autentifikácia
IDS,IPS projekty
Endpoint security
Riadenie prístupov (802.1x)
Procesné audity
Technologické audity
Certifikačné autority
Vulnerability assesment
Penetračné testovanie
Politika informačnej bezpečnosti
Rozpracovanie PIB na procesy
Business continuity management/ Disaster Recovery
Management
Identity management
Data loss prevention
Security monitoring
Content filtering
Managed security services
Virtuálne dátove
centrum S&T
Hardvérové služby
Softvérové služby
Služby IMACD
Monitoring
Zálohovanie, archivácia
a obnova dát
Business continuity
management a
Disaster recovery plan
Riešenia v oblasti
sietí a bezpečnosti
29
Referencie
30
Informácie o spoločnosti
Spoločnosť S&T Slovakia s.r.o. patrí k popredným poskytovateľom IT služieb a riešení na Slovensku. Zákazníkom poskytuje
komplexné riešenia zahŕňajúce analýzu potrieb, tvorbu stratégie, dodávku a implementáciu riešení a technológií, konzultačné a poradenské služby, školenia, servis a financovanie
projektov.
Spoločnosť S&T Slovakia dosiahla v roku 2009 obrat v hodnote
28,9 mil. eur. Spoločnosť disponuje tímom 160 odborníkov
a má zastúpenie v štyroch slovenských mestách: Bratislava,
Žilina, Košice a Banská Bystrica. Okrem poskytovania služieb
v oblasti IT, S&T Slovakia ponúka služby aj v oblasti predaja
a servisu lekárskych prístrojov. Je výhradným partnerom lekárskej skupiny Philips. Spoločnosť S&T Slovakia vznikla v roku
1993.
Už v roku 2001 spoločnosť úspešne absolvovala certifikačný
audit systému manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy
EN ISO 9001:2000, čím sa zaradila do spoločenstva popredných európskych IT spoločností. Certifikát podľa normy STN
EN ISO 9001:2000 získala spoločnosť ako prvá IT spoločnosť
na Slovensku a ako jedna z prvých IT spoločností v krajinách
strednej Európy. Pravidelné recertifikačné audity spoločnosti
trvale potvrdzujú vysokú úroveň a stabilitu poskytovaných
riešení a služieb.
31
S&T Slovakia patrí do nadnárodnej spoločnosti S&T System
Integration & Technology Distribution Aktiengesellschaft, ktorá
má zastúpenie v 21 krajinách strednej a východnej Európy
a nemecky hovoriacich krajinách, vrátane dvoch menšinových
podielov v Číne a Rusku. S&T AG má sídlo vo Viedni.
S približne 2 600 zamestnancami a objemom tržieb dosahujúcim 411 miliónov eur (2009) je spoločnosť S&T popredným
poskytovateľom komplexného poradenstva, outsourcingu, integrácie systémov a IT služieb. Kľúčovými podnikateľskými aktivitami spoločnosti S&T sú poradenstvo, vývoj, implementácia
a prevádzka IT riešení, procesov a systémov. S&T sa zameriava
na klientov pôsobiacich v oblasti S&T zabezpečuje podporu
spoločnostiam v celej škále IT procesov v oblasti výroby,
obchodu, telekomunikácií, verejných služieb, finančných služieb
a tiež energetickým podnikom a spoločnostiam zabezpečujúcim verejnoprospešné služby. Spoločnosť S&T AG má sídlo
vo Viedni a na viedenskej burze je kótovaná od roku 2003.
S&T Slovakia patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejších IT dodávateľov pre podnikové informačné systémy. Svojim zákazníkom poskytuje progresívne komplexné riešenia na báze riešení
a produktov od popredných svetových dodávateľov ako SAP,
HP, IBM, EMC, SUN, CISCO, CheckPoint Software Technologies, RedHat a ďalších.
Kontakty
CENTRÁLA
POBOČKY
BRATISLAVA
S&T Slovakia s r.o.
Apollo Business Center
Mlynské nivy 43/A
BANSKÁ BYSTRICA
S&T Slovakia s r.o.
Rudlovská cesta 53
974 01 Banská Bystrica
T: +421 48 4141 955
F: +421 48 4143 906
E-mail: [email protected]
T: +421 2 582 73 111
F: +421 2 582 73 212
Web: www.snt.sk
E-mail: [email protected]
KONTAKT PRE VYPRACOVANIE PONUKY
Ľudmila Grešková
Solution Sales Outsourcing Services
email: [email protected]
telefón: +421 258 273 147
KOŠICE
S&T Slovakia s r.o.
Krivá 18
040 01 Košice
T: +421 55 6806 491
F: +421 55 6806 498
E-mail: [email protected]
ŽILINA
S&T Slovakia s r.o.
Priemyselná 2
010 01 Žilina
T: +421 41 5115 111
F: +421 41 7641 364
E-mail: [email protected]
32
Download

RIEŠENIA A SLUŽBY PRE PODPORU A SPRÁVU IT