T.I.P.
Technika. Informácie. Poradenstvo.
5/2013
2/2014
Pokládka prírodného kameňa – problémy a ich
jednoduché a efektívne riešenia s PCI produktami
Prírodný kameň ľudia využívajú odpradávna. Je jedinečný nielen svojou kvalitou, ale tiež farebnou rozmanitosťou, štruktúrou
aj textúrou. Prírodný kameň bude vždy cennejší než akýkoľvek iný umelý materiál, a preto ho ľudia v stavebníctve využívajú na
obklady stien, ale aj na pokládku na podlahy.
Čo riešia produkty
PCI Carra:
Prírodný kameň ľudia využívajú
Aby pri pokládke a následnom užívaní
odpradávna. Je jedinečný nielen svojou
nevznikali žiadne problémy, je treba
kvalitou, ale tiež farebnou rozmanitosťou,
rešpektovať jedinečnosť tohto prírod-
štruktúrou aj textúrou. Prírodný kameň
ného materiálu. Renomovaný výrobca
bude vždy cennejší než akýkoľvek
stavebnej chémie, nemecká spoločnosť
iný umelý materiál, a preto ho ľudia
PCI, vyvinula vo svojich laboratóriách
2.Zamedzujú tvorbe a výskytu výkvetov
v stavebníctve využívajú na obklady
špeciálny ucelený systém produktov,
a možnému sfarbeniu priesvitných
stien, ale aj na pokládku na podlahy.
s ktorým Vám bude kameň bezprob-
V súčasnej dobe je možné uspokojiť
lémovo slúžiť mnoho desiatok rokov.
priania zákazníkov najrôznejšími druhmi
Produktový rad lepidiel, škárovacie
a typmi kameňov z nálezísk na celom
malty i silikóny pod obchodným názvom
svete. Snahou projektantov, investorov,
Carra zohľadňujú špecifické požiadavky
používajú rýchlotuhnúce maltové lep-
ale aj stavebníkov je obklopovať sa v
na pokládku prírodného kameňa. S
idlá so špeciálnymi spojivami, ktoré
interiéri aj exteriéri kamennými doskami,
pomocou týchto, v praxi osvedčených
zamedzia vniknutiu vody do pórov
ktoré sú čo najtenšie. Táto skutočnosť so
výrobkov, sa stane realizácia architek-
kameňa.
sebou prináša čím ďalej vyššie nároky na
tonických zámerov ľahkou a bezpečnou
bezpečnú a kvalitne zhotovenú pok-
a krása a úžitková hodnota kameňa
ládku.
nadchne každého.
1.Vysokú prídržnosť kamenných dlažieb
a obkladov na podklad.
kameňov.
3.Minimalizujú riziko sfarbenia kameňa
na jeho hranách.
4.Kvôli nasiakavosti kameňa sa
Systémové riešenia
pokládky prírodného
kameňa s PCI Carra
produktami
Postup:
1. Podklad musí kvalitný, predovšetkým z hľadiska pevnosti a únosnosti.
2. Druhy podkladov a ich úprava
•Mierne až silno savé minerálne podklady, ako je napr. betón, cementové
potery, pórobetón, ľahčený betón,
anhydrit, sadrové omietky, vápennosadrové omietky a cementové omietky napenetrujeme penetráciou PCI
Gisogrund®, resp. variantom s rýchlym
vytvrdnutím PCI Gisogrund® Rapid.
S výrobkami PCI Carra na prírodný kameň ste v správnych rukách profesionálov

1
5. Lepenie
Na správnu voľbu lepidla je nutné
vyhodnotiť druh a vlastnosti použitého
kameňa. Je treba mať na pamäti, že
správny výber lepidla ovplyvňuje kameň
z rubovej strany. Kameň môže byť
kalibrovaný – s kontrolovanou hrúbkou
alebo s nepravidelnou hrúbkou na pokládku vonkajšej dlažby – nekalibrovaný.
Penetrácia PCI Gisogrund®
3. Vyrovnanie upraveného podkladu
Podľa hrúbky kamenných obkladov a
Ak je to nutné, vyrovnáme podklad
opravnou maltou PCI Pericret®, prípadne
dlažieb, ich formátov a hlavne podľa typu
vyľahčenými maltami s označením PCI
vrstvové alebo strednovrstvové lepiace
Nanocret R2, resp. PCI Nanocret R3.
lôžko. Správne zvolený typ lepidla v
Na vytvorenie spádu (terasy, balkóny)
závislosti od druhu kameňa nájdete v
použijeme rýchlotuhnúci betónový
poter PCI Novoment® M1 plus (prípadne
tabuľke.
horniny, resp. nerastu, volíme buď tenko-
rýchlotuhnúci cement PCI Novoment®
Z1 s pridaním kremičitého piesku). Na
podklad ho prikotvíme kontaktným
mostíkom PCI Repahaft®.
Rýchla penetrácia PCI Gisogrund® Rapid
•Nesavé podklady, ako napr. stará
keramická dlažba či obklady, terazzové
dosky, starý prírodný kameň, PVC atď.,
sa v interiéri penetrujú prípravkom PCI
Gisogrund® 303, v exteriéri kontaktným
Lepenie kalibrovaných obkladov
mostíkom PCI Polyhaft®.
Vyrovnanie podkladu opravnými maltami
4. Hydroizolácia
Hydroizolačné stierky zhotovujeme
všade tam, kde dochádza ku kontaktu
s vodou. V menej zaťaženom prostredí
sprchových kútov a kúpeľní používame
hydroizoláciu PCI Lastogum®. V
Lepenie kalibrovanej dlažby
náročnejšom vonkajšom prostredí,
PCI Gisogrund® 303
ako sú napr. balkóny a terasy, ale aj v
zaťaženom prostredí plavární a plaveckých bazénov aplikujeme dvojzložkovú
hydroizolačnú stierku PCI Seccoral® 2K.
Vždy v kombinácii s tesniacimi páskami
a manžetami PCI Pecitape® , v rohoch a
v okolí prestupov.
Vonkajšia penetrácia PCI Polyhaft®
•Ostatné podklady, ako drevotrieskové
a OSB dosky, kovové podklady, sa
nemusia pred pokládkou prírodného
kameňa upravovať. Na lepenie len v interiéri sa používa špeciálny druh polyuretánového lepidla PCI Collastic®. Toto
Lepenie kameňa s hrúbkovou telranciou do
strednovrstvového lôžka.
lepidlo nevyžaduje žiadnu penetráciu.

2
Špecifikácia lepidiel
a škárovacích hmôt
Na lepenie používame najčastejšie univerzálne lepiace lôžko PCI Carrament®.
Toto lepidlo sa vyrába v sivej farbe
– PCI Carrament® grau, tiež aj bielej –
PCI Carrament weiss. Je vhodné na
®
Tenkovrstvové lepiace lôžko
Strednovrstvové Cementová
lepiace lôžko
výplň škár
Žula
(vyvreté horniny
PCI Carralight
PCI Carrament
sivý alebo biely
PCI Flexfug
PCI Carraferm
PCI Carrafug®
PCI Rapidfug®
Čadič, porfýr,
bazalt
(sopečné
horniny)
PCI Carralight ®
PCI Carrament ®
sivý alebo biely
PCI Flexfug®
PCI Carraferm® PCI Flexfug®
PCI Carrafug®
pre leštenú žulu
PCI Rapidfug®
PCI Carrafug®
pre neleštenú žulu
Padang – žula
z Číny
a Indie
PCI Flexmörtel-Schnell PCI Carrament ®
sivý
PCI Carraflott ® NT
PCI Flexfug®
PCI Carraferm® Pri použití lepidla
PCI Carrafug®
PCI Carrament ®
PCI Rapidfug®
sa musí podmazať
rub kameňa s PCI
Carraflott ® NT
Vápenec (usadená hornina)
PCI Carralight ®
PCI Carrament ®
sivý alebo biely
PCI Flexfug®
PCI Carraferm® PCI Flexfug®
PCI Carrafug®
pre leštenú žulu
PCI Carrafug®
PCI Rapidfug®
pre neleštenú žulu
Pieskovec
PCI Carralight ®
(ostatné usadené horniny)
PCI Carrament ®
sivý alebo biely
PCI Flexfug®
PCI Carraferm® PCI Flexfug®
PCI Carrafug®
pre leštenú žulu
PCI Rapidfug®
PCI Carrafug®
pre neleštenú žulu
Hornina
®
®
lepenie dlažieb aj obkladov na steny.
Tento typ lepidla je možné použiť na
cca 95 % všetkých bežne dodávaných
typov kvalitného prírodného kameňa.
Akosť kameňa, ktorá je daná lokalitou
jeho náleziska, dokladá jeho predajca.
Ak nebude jasná kvalita kameňa (veľmi
nebezpečné zložením, pevnostnými
radcami BASF. Čiastočne problematické
kamene sa lepia opäť do lepiaceho lôžka
PCI Carrament® s tým rozdielom, že sa
ich rubová strana podmaže dostatočným
množstvom špeciálneho typu lepidla PCI
Carraflott® NT. Priesvitné druhy kameňov
PCI Flexfug®
pre leštenú žulu
PCI Carrafug®
pre neleštenú žulu
PCI Flexfug®
PCI Carraferm® Pri použití lepidla
PCI Carrafug®
PCI Carrament ® sa
PCI Rapidfug®
odporúča podmazať
rub kameňa s PCI
Carraflott ® NT,
teplota pokládky
od 15 °C do 25 °C
Rula, rohovec PCI Carralight ®
(metamorfované horniny)
PCI Carrament ®
sivý alebo biely
PCI Flexfug®
PCI Carraferm® PCI Flexfug®
PCI Carrafug®
pre leštenú žulu
®
PCI Carrafug®
PCI Rapidfug
pre neleštenú žulu
Priesvitné ka- PCI Flexmörtel-Schnell PCI Carrament ®
mene, mramor, PCI Carralight ®
biely
vápenec
PCI Carraflott ® NT
PCI Flexfug®
PCI Carraferm® PCI Flexfug®
pre leštenú žulu
PCI Carrafug®
®
PCI Carrafug®
PCI Rapidfug
pre neleštenú žulu
Umelé kamene PCI Flexmörtel-Schnell PCI Carrament ®
sivý alebo biely
PCI Carraflott ® NT
PCI Rapidflott ®
PCI Flexfug®
PCI Carraferm® PCI Flexfug®
PCI Carrafug®
pre leštenú žulu
®
PCI Rapidfug
PCI Carrafug®
pre neleštenú žulu
jemovým zmenám sú žuly z Číny a Indie
lepenie konzultovať s technickými po-
Poznámka
®
Bridlica
PCI Flexmörtel-Schnell PCI Carrament ®
(živicová bridli- PCI Carraflott ® NT
sivý
ca, svor)
charakteristikami a náchylnosťou k obpod označením Padang), je treba postup
®
Elastická
výplň škár
sa lepia s bielym variantom lepidla PCI
Carrament® weiss, prípadne pri tenko-
Pre hlbšie a širšie škáry (napr. pri
vrstvovom lepení PCI Carraflott® NT.
doskách z lomového kameňa) je vhod-
Čistenie a údržba
povrchov
ným produktom PCI Pavifix® CEM.
6. Škárovanie
Spoločnosť PCI dodáva na trh tiež
Prírodné leštené kamene škárujeme
ucelený program čistiacich, ochranných
maltou PCI Flexfug®. Pri neleštených
a ošetrujúcich prípravkov na udržanie
kameňoch volíme maltu PCI Carrafug®.
a zvýšenie krásy povrchov kamenných
Väčšinu kameňov môžeme vyškárovať
dlažieb a obkladov, ale aj keramických
univerzálne použiteľnou maltou s rých-
krytín.
lym vytvrdnutím PCI Rapidfug .
Pri akýchkoľvek pochybnostiach použitia
®
uvedených produktov odporúčame
konzultovať pracovný postup s
vyškolenými špecialistami spoločnosti
Zálievka škárovacou maltou PCI Pavifix CEM
pri nerovnomerne širokých a hlbokých škárach.
BASF, ktorí vám radi navrhnú správny
7. Škáry v prechodových oblastiach,
Z firemných materiálov BASF Slovensko
spol. s r.o., Divízia Stavebné hmoty, Žilina
®
medzi stenou a podlahou, resp. stenami,
vypĺňame špeciálnym pružným silikónom
PCI Carraferm®.
Škárovanie zodpovedajúcou farbou pri rovnomerne širokých škárach.
3
postup lepenia a škárovania.
Download

Pokládka prírodného kameňa – problémy a ich