INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
2010/2011
1
Pre Katolícku univerzitu v Ružomberku, Teologickú fakultu v Košiciach vydalo
Vydavateľstvo Michala Vaška.
Rukopis neprešiel jazykovou úpravou.
© Vydavateľstvo Michala Vaška
Prešov 2010
Vydanie prvé
ISBN 978-80-7165-806-1
2
Úvod
Za významné „znaky časov“ dnešnej doby treba pokladať ohrozenie človeka
a významnú úlohu vedy. Oba javy vysvetľujú mimoriadnu spoločenskú úlohu
univerzít, ktorým sa venuje mnoho pozornosti. Hľadajú optimálne závery vedeckými, systematickými a overiteľnými metódami. Veda sa pokladá za základ
civilizácie. Cirkev je prítomná v tomto zápase od počiatku, pretože všetky prvé
európske univerzity boli katolíckymi univerzitami. Pod vplyvom sekularizácie
neskorších storočí nastala diferenciácia. Katolícke univerzity a fakulty sa dnes
prirodzene združujú a rozvíjajú v spojení s Cirkvou a vo vzájomnej spolupráci.
Rok 2010 je našu Univerzitu jubilejným. V rámci osláv 10 rokov od jej založenia
usporiadalo vedenie v máji púť do svätého mesta Ríma. Centrom programu
púte bolo stretnutie so sv. Otcom na pravidelnej audiencii na Námestí sv. Petra a návšteva Kongregácie pre katolícku výchovu. Prijal nás samotný prefekt
kardinál Zenon Grocholewski. Predstavoval Cirkev s globálnym a stáročným
nadhľadom a skúsenosťami a poskytol informácie i usmernenia.
Kongregácia pre katolícku výchovu usmerňuje približne 1400 katolíckych
univerzít, a ešte väčší počet teologických fakúlt a kňazských seminárov. Ide
o náročnú a zodpovednú úlohu budúcnosti Cirkvi. Na prvom mieste je tu
starostlivosť o vzdelanie a formáciu kňazského a rehoľného dorastu v duchu
usmernení Ex corde Ecclesiae a ďalších cirkevných dokumentov. Kongregácia
nesie i zodpovednosť za pedagogické pôsobenie a vedecké bádanie v duchu
dokumentu Sapientia Christiana.
Katolícke univerzity poskytujú v celom svete vynikajúce vzdelávanie, spojené s informáciami teologického a antropologického charakteru v príslušnom študijnom
odbore. V učení, výskume a v poskytovaných službách sa inšpirujú svetlom
kresťanského posolstva (porov. ECE 14)V záujme zvyšovania kvality v súčasnosti prebieha zriadenie cirkevnej akreditácie pre teologické fakulty. Katolíckym univerzitám
ide i o poskytovanie formácie státisícov mladých ľudí – kresťanov v duchu evanjelia,
ale i o pôsobenie na nekresťanov k vzájomnej úcte a tolerancii najmä prirodzenou cestou dobrých osobných kontaktov. Majú byť vždy „katolíckymi“, teda silou
evanjelia formovať myslenie, kritériá pre úsudok a pre normy konania (porov. SCH 1).
I v štátoch, kde sú kresťania v drvivej menšine sa radia k tým najkvalitnejším. Dostáva sa nám aj oficiálne uznanie a vďačnosť od štátnikov – nekresťanov.
Úvahu nad prvou dekádou činnosti Katolíckej univerzity KBS ako zriaďovateľ spája
s vďačnosťou Bohu, učiteľom, zamestnancom i študentom a so zodpovednosťou
Cirkvi. Katolícke univerzity poskytujú na svete to najkvalitnejšie vzdelávanie.
Veríme, že i naša Univerzita a Fakulta sa medzi ne zaradí. Uvedomili sme si význam
KU pre Slovensko i zodpovednosť za jej odborný akademický rast v kresťanskom
duchu. Tu je priestor pre nasadenie každého učiteľa i študenta. Najmä však priestor
družnej spolupráce podľa Evanjelia. To nespočíva v službe učiteľa, vychovávateľa
a formátora, ale v jeho darovaní sa. Nespočíva zo strany študenta ani tak v pri3
jímaní služby alebo i daru, ale v prijatí a opätovaní daru svojich ideí, nápadov,
myšlienok a postupov a seba samého. Tento vzťah daru má nastať i medzi samotnými študentmi. Až po naplnenie výzvy „jeden je vás učiteľ, vy všetci ste bratia“
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
4
Katolícka univerzita v Ružomberku
Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie A. Hlinku 60
034 01 R užomberok
Slovenská republika
www.ku.sk
e-mail: [email protected]
E-mailové adresy zamestnancov KU vo formáte:
[email protected] (bez diakritiky).
tel.: +421 44 430 46 93
fax: +421 44 430 46 94
IČO: 37 80 12 79
DIČ: 20 21 51 24 27
Bankové spojenie KU: Štátna pokladnica
7 000 085 923/8180 Bežný účet (v EUR)
7 000 347 735/8180 Dary na výstavbu Univerzitnej knižnice KU
Misia, vízia a základné hodnoty KU
Prehlásenie o poslaní
Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej
a akademickej tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej
spoločnosti.
Kontext
Toto vyhlásenie hovorí o Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len univerzita) ako o mieste vzdelávania, výchovy a výskumu, vedy a publikovania,
služby a spoločenstva.
Univerzita sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce
ochraňovať a podporovať ľudskú dôstojnosť a kultúrne dedičstvo, odpovedať
na problémy a výzvy súčasnosti na princípe kresťanských zásad, podľa ktorých
sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti, schopné vnášať
evanjeliové posolstvo lásky a solidarity do spoločnosti, do tvoriacich sa názorov a postojov.
Koná tak vo vedomí, že Boh k nám prichádza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí. Toto spoločenstvo v sebe obsahuje mnohé teologické, liturgické a spirituálne tradície, ktoré formujú život Cirkvi. Dôraz na
5
spoločenstvo v katolicizme vysvetľuje, prečo univerzita od svojho počiatku
veľmi zdôrazňuje priateľské vzťahy vo vlastnom inštitucionálnom živote. Univerzita preberá svoju základnú inšpiráciu od Ježiša Krista ako zdroja múdrosti
a z presvedčenia, že v ňom sa všetky veci stávajú dokonalými.
Poslanie
Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktorá za svoj vznik vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade Slovenskej republiky. Svoju činnosť uskutočňuje najmä
v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych
a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a práva.
Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate Pravdy. Podľa Ex corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou
katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný
spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka
univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete,
o človeku a Bohu.“ (Čl. 4). V záujme hľadania pravdy sa univerzita zaväzuje
podporovať poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto
zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach
univerzitného života, predovšetkým v profesionálnej vzdelávacej a výskumnej
činnosti.
Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť akademikov a študentov z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity sa prehlbuje činorodou prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite väčšina. Vedenie univerzity
dbá o zachovanie tohto ideálu počas celej histórie inštitúcie. To, čo univerzita
žiada od všetkých členov akademickej obce, je rešpektovanie cieľov univerzity
a ochota zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. Zároveň univerzita
trvá na akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg
a tvorivý vedecký výskum.
Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela,
duše a ducha, ktoré charakterizujú vzdelaných, schopných a slobodných jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti uznávali nielen veľké činy ľudského ducha,
ale zároveň citlivo vnímali chudobu, nespravodlivosť a útlak. Poslaním univerzity je taktiež podporovať zmysel pre ľudskú solidaritu a záujem o spoločné
dobro, ktoré bude prinášať ovocie vtedy, keď sa učenie stane službou spravodlivosti.
Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej diskusie môžu spájať viaceré prúdy katolíckeho myslenia
6
so všetkými formami poznania prítomnými v umení, vedách, povolaniach
a v každej ďalšej oblasti ľudskej vzdelanosti a tvorivosti. Univerzita sa zaväzuje k aktívnej účasti na konštruktívnom a kritickom podporovaní kultúry
a na službe spoločnosti. Povzbudzuje k takej životnej ceste, ktorá je v súlade
s kresťanským spoločenstvom a realizuje sa v modlitbe, liturgii a službe. Spôsobom života sa usiluje rozvíjať zmysel pre spoločenstvo a zodpovednosť,
ktoré pripravia študentov na následnú iniciatívu v budovaní ľudskejšej
a duchovnejšej spoločnosti.
Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hľadanie pravdy
v ľudskom i kozmickom poriadku nie je v rozpore s vierou. Podporuje každú vedeckú aktivitu, ktorá je v zhode s jej poslaním a je podriadená adekvátnemu kritickému postoju. Jej povinnosťou a zároveň príležitosťou je neustále udržiavanie
a rozvíjanie náboženského rozmeru vo všetkých oblastiach poznania. Iba tak
sa vo všetkých vedných odboroch môže rozvíjať katolícky intelektuálny život
ako základ dialógu medzi náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou.
Vo všetkých sférach univerzitného života sa sústreďuje na formáciu autentického spoločenstva.
Základné hodnoty KU
Pravda: Hľadať pravdu a mať ochotu podeliť sa s ňou.
Profesionalita: Kvalitným vzdelávaním, vedou a výskumom slúžiť rozvoju človeka.
Jednota: Pracovať pre spoločný cieľ a uplatňovať princíp subsidiarity.
Zodpovednosť: Konať dobro s najlepším úmyslom a ctiť princíp solidarity.
Vízia (akí chceme byť v roku 2015)
Katolícka univerzita v Ružomberku je univerzita s kvalitnou vedou, výskumom
a vzdelávaním v duchu najlepších kresťanských a akademických tradícií.
Súčasnosť a história KU
Súčasnosť
Na štyroch fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku (filozofickej, pedagogickej, teologickej a fakulte zdravotníctva) v akademickom roku 2009/2010
študovalo 7 800 študentov, 5 000 v dennej a 2 800 v externej forme štúdia,
vrátane 339 doktorandov.
Univerzita je od roku 2004 mimoriadnym a od roku 2010 riadnym členom International Federation of Catholic Universities, od roku 2007 riadnym členom
Fédération des Universités Catholiques Européennes. Podľa rankingu Kybernetics Lab španielskeho Institute of Documentary Studies on Science and
Technology (Spanish National Research Council) je KU deviata najlepšia uni-
7
verzita na Slovensku. Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA)
hodnotila v roku 2009 KU ako „skokana“ roka v progresivite rozvoja.
Opäť študovať KU by sa rozhodlo 63 % jej absolventov. V indexe spokojnosti
dosahuje univerzita hodnotenie 62,9, najlepšie študenti hodnotia pravidelnosť
a presnosť príchodov učiteľov na prednášky a semináre a dodržiavanie
konzultačných hodín, vyššia miera spokojnosti je medzi absolventmi aj
s informačnou hodnotou prednášok a seminárov. Vyplýva to z prieskumu
hodnotenia kvality slovenských vysokých škôl poslucháčmi a študentmi,
ktorý realizovala zverejnila ARRA a renomovaná agentúra GfK v októbri
a novembri 2009 na vzorke 3 929 respondentov - absolventov vysokých škôl
prvého, druhého alebo tretieho stupňa z rokov 2006 -2009 a na vzorke 2 454
respondentov – pedagógov univerzít. Aj pedagógovia sa v prieskume vyjadrovali ku kvalite niektorých faktorov, ktoré bezprostredne vplývajú na ich
prácu na univerzite, napríklad na finančné ohodnotenie vedeckú činnosť, materiálne vybavenie katedry, pracovnú atmosféru, organizáciu doktorandského
štúdia a pod. KU dosiahla v hodnotených oblastiach priemer 54,0 – teda ako
najlepšie hodnotená vlastnými pedagógmi. Najspokojnejší sú pedagógovia
KU s pracovnou atmosférou (67,7), materiálnym vybavením (58,7) a kvalitou
infraštruktúry laboratórií (55,3).
História
Na Slovensku boli vytvorené podmienky pre vznik KU až po nežnej revolúcii
v roku 1989, kedy sa slovenskí biskupi usilovali vytvoriť pedagogickú fakultu,
ktorá by pripravovala katolíckych učiteľov. Zakladacia listina Pedagogického
inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku bola podpísaná 29. júna 1995 v Dolnej
Krupej, ktorého riaditeľom sa stal prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.
V roku 1996 Akademický senát Trnavskej univerzity kreoval Katechetickopedagogickú fakultu sv. Ondreja TU (KPF) transformáciou z Pedagogického
inštitútu sv. Ondreja. V roku 1997 bola KPF začlenená do Žilinskej univerzity a
jej štatút, s právami cirkevného dohľadu rovnakými ako platia pre teologické
fakulty, bol zaregistrovaný na MŠ SR. Dekanmi KPF boli prof. RNDr. Jozef
Ďurček, CSc. (1996-1998) a prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. (1999-2000).
Neskôr na báze KPF vznikla KU. Zákon NR SR 167/2000 zo dňa 10. mája 2000
o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku (tak znie úplný názov) určil
vznik KU k 1. júlu 2000 s dvoma fakultami: Pedagogickou fakultou KU a Filozofickou fakultou KU. Teologická fakulta KU so sídlom v Košiciach bola zriadená
v roku 2003, štvrtá fakulta KU – Fakulta zdravotníctva KU začala svoju činnosť
v roku 2005. Zákon 167/2000 síce zriadil KU ako neštátnu vysokú školu, ale
8
Zákonom NR SR 131/2002 o vysokých školách sa KU stala verejnou vysokou
školou s konfesijným charakterom od 1. apríla 2002.
Prvým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku bol matematik prof.
RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. (7/2000 - 10/2001), jeho nástupcom fyzik prof.
RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (11/2001 - 6/2004), tretím rektorom bol hudobný
vedec prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. (7/2004 - 6/2008) a terajším rektorom je
teológ a žurnalista prof. Tadeusz Zasępa, PhD. (7/2008 - ).
9
Veľký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita
Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku
Predseda AS KU
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
Podpredseda AS KU - zamestnanecká časť
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
Podpredseda AS KU - študentská časť
Viera Gilanová (zástupkyňa KU v Študentskej rade VŠ)
Tajomník AS KU
Mgr. Ján Baňas, PhD.
Členovia za Pedagogickú fakultu
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU
(predsedníčka legislatívnej komisie AS KU)
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
(predseda ekonomickej komisie AS KU)
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
PaedDr. Mária Házyová
Tomáš Samec
Členovia za Filozofickú fakultu
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
Mgr. Ján Baňas, PhD.
Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
PhDr. Pavol Mačala, CSc.
Mgr. Peter Kravčák
Mgr. Stanislav Rusnák
Členovia za Teologickú fakultu
PhDr. Imrich Degro, PhD.
prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD.
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
ICLic. Dušan Škrábek
František Barna
10
Členovia za Fakultu zdravotníctva
doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH
PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
doc. MUDr. Ľubomír Javorka, PhD.
PhDr. Eva Moraučíková
Martin Bodor
Viera Gilanová
Vedenie Katolíckej univerzity v Ružomberku
Rektor
prof. Tadeusz Zasepa, PhD.
[email protected]
Prorektor pre vedu a rozvoj - prvý prorektor
prof. Peter Olekšák, PhD.
[email protected]
Prorektor pre vzdelávanie a výchovu
prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD.
[email protected]
Prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč , PhD.
[email protected]
Kvestorka
Ing. Anna Jurčová
[email protected]
Správna rada Katolíckej univerzity v Ružomberku
Mons. ThDr. Ján Babjak, PhD., SJ., predseda
Ing. Michal Slašťan, podpredseda
Ing. Igor Vida, člen
Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., člen
Ing. Juraj Blanár, člen
Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., člen
Ing. Miloslav Čurilla, člen
Ing. Andrej Sočuvka, člen
Mons. PaedDr. Andrej Imrich, člen
Mgr. Art. Andrej Hrnčiar, člen
Ing. Peter Jakubík, člen
11
Ing. Ľubomír Sidor, člen
ICLic. Dušan Škrábek, člen
Mgr. Stanislav Rusnák, člen
Pracoviská a pracovníci rektorátu KU
Riaditeľ kancelárie rektora
Mgr. Albert Kulla, PhD.
mobil: +421 918 722 022
[email protected]
Asistentka rektora
Jana Pudišová
mobil: +421 918 722 014
tel.: +421 44 430 46 93
fax: +421 44 430 46 94
[email protected]
[email protected]
Hovorca univerzity
Mgr. Vladimír Buzna
mobil: +421 918 337 402
tel.: +421 44 430 46 93
fax: +421 44 430 46 94
[email protected]
[email protected]
Referent pre vzťahy s inštitúciami
Ing. Radislav Kendera, PhD.
mobil: +421 918 722 403
[email protected]
Referent pre vedu a rozvoj
Soňa Hamzová
mobil: +421 918 722 010
[email protected]
Projektový manažér pre rozvoj a štrukturálne fondy EÚ
Adriana Weidlichová, MBA
mobil: +421 918 722 012
[email protected]
12
Ing. Jaromír Bíroš
mobil: +421 915 934 145
[email protected]
Referent pre prípravu a realizáciu investícií
Ing. Danka Žakarovská
mobil: +421 918 337 420
[email protected]
Odborný pracovník útvaru kontroly
Mgr. Daniela Vrabková
mobil: +421 918 337 426
[email protected]
Personálny manažér
Mgr. Marta Ondrejková
mobil: +421 918 337 423
[email protected]
Referent pre sociálne štipendiá
Ing. Oľga Patoprstá
mobil: +421 918 337 416
[email protected]
Bc. Jarmila Bellová
mobil: +421 907 840 972
Bc. [email protected]
Mária Mojšová
mobil: +421 918 722 011
[email protected]
Referent pre kariérne poradenstvo
Mgr. Katarína Markovičová
mobil: +421 918 337 410
[email protected]
[email protected]
Referent pre zahraničné vzťahy
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.
univerzitný koordinátor LLP-Erasmus
mobil: +421 918 337 411
[email protected]
13
Dominika Surová
samostatný referent pre zahraničné vzťahy a mobility
mobil: +421 918 337 409
[email protected]
PaedDr. Michal Loncko, PhD.
samostatný referent pre zahraničné vzťahy a mobility
mobil: +421 918 477 898
Michal. [email protected]
Úsek kvestora
Bc. Janka Hofmanová - asistentka kvestora
mobil: +421 918 337 413
[email protected]
Referent pre verejné obstarávanie
Ing. Katarína Slašťanová
mobil: +421 918 337 424
[email protected]
Ing. Jaromír Bíroš
mobil: +421 915 934 145
[email protected]
Ekonomický odbor
Bc. Františka Hlinová
mobil: +421 918 337 419
[email protected]
Bc. Monika Hatalová
mobil: +421 918 337 417
[email protected]
PhDr. Mária Migrová
mobil: +421 918 337 418
[email protected]
Bc. Ema Mojšová
mobil: +421 918 337 415
[email protected]
14
Mgr. Iveta Bajčiová
mobil: +421 918 337 422
[email protected]
Bc. Veronika Baloghová
mobil: +421 918 337 450
[email protected]
Referát BP a PO
Pavol Kupčo
mobil: +421 918 337 425
[email protected]
15
Fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 22 708
fax: +421 44 43 32 443
www.ff.ku.sk
E-mailové kontakty v tvare: Meno.Priezvisko
(zamestnanca, pedagóga bez diakritiky)@ku.sk.
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 268 42
www.pf.ku.sk
E-mailové kontakty v tvare: Meno.Priezvisko
(zamestnanca, pedagóga bez
diakritiky)@ku.sk.
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta
Hlavná 89
041 21 Košice
tel.: +421 55 68 36 111
fax: +421 55 62 27 134
www.tf.ku.sk
E-mailové kontakty v tvare: Meno.Priezvisko
(zamestnanca, pedagóga bez diakritiky)@ku.sk.
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
Námestie A. Hlinku 48
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 04 317
fax: +421 44 43 04 316
www.fz.ku.sk
E-mailové kontakty v tvare: Meno.Priezvisko
(zamestnanca, pedagóga bez diakritiky)@ku.sk.
16
Ďalšie pracoviská KU
Univerzitná knižnica KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 25 211
e-mail: [email protected]
http://uk.ku.sk
Riaditeľka
Mgr. Iveta Zmeková
mobil: +421 918 722 068
[email protected]
Pracovníci
Mgr. Jarmila Artimová
Mgr. Anna Chlebničanová
Mgr. Dana Kočibálová
Ing. Anna Koišová
Božena Kubalová
Mgr. Mária Labašková
Mgr. Anna Parigalová
Jarmila Rybárová
Iveta Zverecová
Mgr. Anna Nemešová, PhD.
PhDr. Hana Mačalová
Ing. Ján Culka
Mgr. Stanislava Mičudová
Mgr. Peter Servanský
Univerzitné vydavateľstvo KU - VERBUM
Námestie Andreja Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://uv.ku.sk
Riaditeľ
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
mobil: +421 905 494 370
[email protected]
17
Ing. Martin Kuniak - tajomník
mobil: +421 918 337 452
[email protected]
Koordinátori
RNDr. Štefan Tkáčik, PhD. - koordinátor za PF KU
[email protected]
Ján Hrkút, PhD. - koordinátor za FF KU
[email protected]
doc. PhDr., Mgr. Vladimír Littva, PhD., MPH
koordinátor za FF KU
[email protected]
ThDr. Vladimír Juhás, PhD.
koordinátor za TF KU
[email protected]
doc. PaedDr. ThDr. František Trstenský, PhD.
koordinátor za KSaTI v Spišskom Podhradí
[email protected]
Ústav informačných a komunikačných technológií KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://uikt.ku.sk
Riaditeľ ústavu
Ing. Emil Jamrich
mobil: +421 918 337 427
[email protected]
Aplikačné oddelenie
Ing. Roman Krakovský - vedúci
mobil: +421 905 731 593
[email protected]
Pracovníci
Ing. Rastislav Galan, PhD.
mobil: +421 918 722 058
[email protected]
18
Mgr. Vincent Bocko
mobil: +421 918 722 018
[email protected]
Prevádzkové oddelenie
Ing. Karol Vorek - vedúci
mobil: +421 918 337 428
[email protected]
Pracovníci
Ing. Róbert Lukáč
(vydávanie multifunkčných preukazov ISIC, ITIC)
mobil: +421 918 337 430
[email protected]
[email protected]
Ing. Milan Široň
mobil: +421 918 722 017
[email protected]
Systémové oddelenie
Ing. Peter Debnár
mobil: +421 918 722 016
[email protected]
Ing. Rudolf Kollar
mobil: +421 907 808 084
[email protected]
Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://usz.ku.sk
Riaditeľ
Ing. Ľubomír Kostroš
mobil: +421 918 337 453
[email protected]
19
Mgr. Renáta Šrámeková
samostatný referent prevádzky
mobil: +421 918 337 414
[email protected]
Bc. Zuzana Banáryová
samostatný referent ubytovania
mobil: +421 918 337 454
[email protected]
Prevádzkoví pracovníci
Zuzana Antušáková
Iveta Drobulová
Margita Gejdošová
Anna Haverlová
Alena Chamajová
Ľudmila Kupčová
Anna Lenártová
Magdaléna Líšková
Alena Máliková
Anna Serafínová
Bc.Viera Tranová
Viera Turoňová
Správa budov KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://sb.ku.sk
Riaditeľ
Ing. Ján Chachalák
mobil: +421 918 337 444
[email protected]
Bc. Mária Betíková
samostatný referent
mobil: +421 918 337 421
[email protected]
20
Prevádzkoví pracovníci
Zita Bačkorová
Anna Gejdošová
Peter Kubačka
Tibor Kubala
Rastislav Málik
Peter Málik
Ján Ondrík
Katarína Vavreková
Centrum pre študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
e-mail: [email protected]
Fakultní koordinátori pre prácu so zdravotne znevýhodnenými študentmi
Juraj Holdoš, PhD. (FF KU)
mobil: +421 918 722 051
Juraj. [email protected]
PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. (PF KU)
mobil: +421 905 206 337
[email protected]
ThDr. Ondrej Borsík, PhD. (KU TF TI Spišské Podhradie)
[email protected]
sr. Patrícia Čopňáková (Košice)
Mgr. Alžbeta Cmarková (Bratislava)
Nadácia na podporu Katolíckej univerzity v Ružomberku
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: [email protected]
http://nadacia.ku.sk
Správca
Mgr. Vladimír Buzna
mobil: +421 918 337 402
[email protected]
21
Univerzitné pastoračné centrum biskupa Jána Vojtaššáka
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 25 210
e-mail: [email protected]
www.upac.sk
Kapláni
ThLic. Ing. Jozef Žvanda
mobil: +421 918 722 142
[email protected]
PaedDr. Róbert Slotka
mobil: +421 907 259 306
[email protected]
Mgr. Dušan Galica
mobil: +421 905 593 160
[email protected]
Mgr. Karol Lovaš, O. Praem
mobil: +421 915 534 652
[email protected]
ThDr. Ondrej Šmidriak, PhD.
mobil: +421 918 722 146
[email protected]
Športový referent
Mgr. Miroslav Balšínek
mobil: +421 903 736 119
[email protected]
Margaréta Domiterová
koordinátorka
mobil: +421 908 254 097
[email protected]
Ján Bodor
dobrovoľník
mobil: +421 44 432 52 10
22
Mons., Bernard Bober, košický arcibiskup,
Veľký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku a Teologickej fakulty
23
Mons. prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
24
Akademický senát Teologickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku
Predseda
PhDr. Ján Pramuka
[email protected]
Podpredseda
dr. Imrich Degro
[email protected]
Členovia
prof. ThDr. Paedr. PhDr. Jozef Jurko, PhD.
doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.
ThLic. Jozef Pekár
ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
ICLic. Dušan Škrabek
ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
Lukáš Tkáč
25
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Vedecká rada Teologickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku
Predseda
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
[email protected]
Členovia
Mons. Alojz Tkáč,
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD.
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc.
prof. ThDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD.
prof. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.
prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD.
prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.
prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.
prof. ThDr. František Tondra, PhD.
prof. ThDr. ThBibl.Lic Anton Tyrol, PhD.
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
prof. Ing. Jozef Živčák, CSc.
doc. PhDr. Stanislav Hvozdík, CSc.
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD.
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
dr Imrich Degro
26
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
rektor@ kapitula.sk
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
sturak@unipo.sk
kapitula@stonline.sk
tyrol@ku.sk
vojtko.s@gmail.com
Jozef.Zivcak@tuke.sk
hvozd@centrum.sk
jenco@ku.sk
f.trstensky@centrum.sk
Marian.Surab@frcth.uniba.sk
babjak@ku.sk
degro@ku.sk
Vedenie Teologickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku
Adresa:
Hlavná 89
041 21 Košice
tel.: 00421/ 55/ 6836 111 – vrátnica
fax: 00421/55/ 622 71 34
e-mail: ktfke@ktfke.sk
web: www.ktfke.sk
Dekan
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
tel.: 00421/55/6836 260
nton.konecny@ku.sk
sekretariát, podateľňa, koordinátor pre prácu so študentmi so zdravotným
postihnutím
sr. Ing. Mgr. Ľudmila Surmajová
ludmila.surmajova@ku.sk
tel.: 00421/55/6836 335
Prodekan pre výchovu a vzdelanie
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
tel.: 00421/55/6836 336
gabriel.ragan@ku.sk
Koordinátor pre projektovú činnosť
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
tel.: 00421/55/6836 337
stefan. lencis@ku.sk
Prodekan pre vedu
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
tel.: 00421/55/6836 340
cyril.hisem@ku.sk
Sekretariát prodekana pre vedu
Mgr. Peter Fedorčák
tel.: 00421/55/6836 338
peter.fedorcak@ku.sk
Prodekan pre rozvoj
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
tel.: 00421/55/6836 333
anton.babjak@ku.sk
27
Tajomník
Mgr. Peter Gazda
tel.: 00421/55/6836 334
peter.gazda@ku.sk
Študijné oddelenie
sr. Arimatea – Mgr. Jana Kiškovská
tel.: 00421/55/6836 332
jana.kiskovska@ku.sk
sr. Damiána – Mgr. Lucia Kajanová
tel.: 00421/55/6836 332
lucia.kajanova@ku.sk
sr. Mgr. Mária Šebejová
tel.: 00421/55/6836 331
maria.sebejova@ku.sk
Referent IT
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
tel.: 00421/55/6836 333
anton.babjak@ku.sk
Ekonomický úsek
Mgr. Ing. Mária Hamžíková
tel.: 00421/55/6836 135
maria.hamzikova@ku.sk
Anna Papáčová
Mária Richterová
tel.: 00421/55/6836 134
anna.papacova@ku.sk
maria.richterova@ku.sk
Knižnica
Ing. Dáša Fedorková
Mgr. Oliver Hvizd
Mgr. Lucija Dolinšek
tel.: 00421/55/6836 359, 365, 366
dasa.fedorkova@ku.sk
oliver.hvizd@ku.sk
lucija.dolinsek@ku.sk
Liturgický inštitút Jána Jaloveckého
tel.: 00421/55/6836 143
e-mail: li@ktfke.sk
Moderátor
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
Sekretariát
sr. Gabriela – Mgr. Ružena Hudačková
tel.: 00421/55/6836 143, 330
ruzena.hudackova@ku.sk
28
Vedúci všeobecnej sekcie
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
Vedúci sekcie posvätného spevu
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
Vedúci sekcie východnej liturgie
prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
Vedecký pracovník
ThLic. Jozef Pekár
Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice
Zástupca za Teologickú fakultu KU
prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD.
29
Pracoviská Katolíckej univerzity v Ružomberku afiliované
k Teologickej fakulte
Rektorát Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka
v Spišskom Podhradí a Teologický inštitút Teologickej fakulty
v Spišskom Podhradí
Adresa:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka
Spišská Kapitula 12
053 04 Spišské Podhradie
tel.: 00421/53/419 41 22
fax: 00421/53/419 41 23
e-mail: rektorat@kapitula.sk
web: www.kapitula.sk
Rektor seminára a moderátor štúdia
Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
tel.: 00421/53/419 41 21
jarab@kapitula.sk
Vicerektori
ICLic. Dušan Škrabek
tel.: 00421/53/419 41 13
skrabek@kapitula.sk
ThLic. František Reguly
tel.: 00421/53/419 41 15
reguly@kapitula.sk
Prefekt
ThDr. Ondrej Borsík, PhD.
tel.: 00421/53/419 41 16
borsik@kapitula.sk
Špirituáli
Doc. PeadDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.
tel.: 00421/53/419 41 17
bielak@kapitula.sk
ThDr. Ján Kuboš, PhD.
tel.: 00421/53/419 41 20
kubos@kapitula.sk
30
Sekretariát rektora
sr. Hyacinta – Miroslava Kamasová
tel.: 00421/53/419 41 22
fax: 00421/53/419 41 23
rektorat@kapitula.sk
Študijné oddelenie Spišská Kapitula
ThDr. Ondrej Borsík, PhD. – tajomník
tel.: 00421/53/419 41 39
tajomnik@kapitula.sk
sr. Lukrécia - Mgr. Anna Hegerová
tel.: 00421/53/419 41 26
hegerova@kapitula.sk
Gabriela Lazorová
tel.: 00421/53419 41 27
lazorova@kapitula.sk
Študijné oddelenie Poprad
Katarína Kekláková
Nám. Jána Pavla II. č. 15
058 01 Poprad
tel.: 044/432 68 42 kl. 1820
mobil: 0918 862 361
studijne.poprad@pf.ku.sk
Ekonomický úsek
ICLic. Dušan Škrabek - ekonóm
tel.: 00421/53/419 41 13
skrabek@kapitula.sk
Mgr. Ing. Mária Rerková
Ing. Mária Polláková
tel.: 00421/53/419 41 25
uctaren@kapitula.sk
pollakova@kapitula.sk
Vedúca jedálne
sr. Valeriana – Anna Ripková
tel.: 00421/53/419 41 29
Knižnica
Mgr. Daša Kovaľanová
Mgr. Zdenka Paločková
tel.: 00421/53/419 41 31
kuchyna@kapitula.sk
kniznica@kapitula.skdasa@kapitula.sk
palockova@kapitula.sk
Správca
Ladislav Hanzely
tel.: 00421/53/419 41 28
31
Technik BOZP a PO
Ing. Peter Jurečko
tel.: 00421/53/419 41 40
jurecko@kapitula.sk
Správca počítačovej siete
Slavomír Beluško
tel.: 00421/53/419 41 34
admin@kapitula.sk
32
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach
Adresa:
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach
Hlavná 91
041 21 Košice
tel.: 00421/55/6836 111, 00421/55/6836 130, 6836 151
fax.: 00421/55/622 71 34
e-mail: kske@ktfke.sk
web: http://www.kske.sk
Rektor seminára
ThLic. František Katriňák
tel.: 00421/55/6836 151
katrinak@ktfke.sk
Vicerektor
PaedDr. ThDr. Peter Ružbarský, PhD.
tel.: 00421/55/6836 181
ruzbarsky@ktfke.sk
Špirituáli
Mgr. Ján Dudič
tel.: 00421/55/6836 370
dudic@ktfke.sk
Mgr. Dušan Škurla
tel.: 00421/55/6836 170
skurla@ktfke.sk
33
Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave
Konzultačné stredisko Náuky o rodine
Adresa:
Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave
Bazovského 6
841 01 Bratislava
Tel.: 00421/02/2085 1331
Riaditeľ inštitútu a moderátor štúdia:
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
tel.: 00421/2/6436 1085
Študijné oddelenie:
Mgr. Alžbeta Cmarková
tel.: 00421/2/2085 1331
studiumnor@gmail.com
vojtko.s@gmail.com
studiumnor@gmail.com
c.alzbeta@centrum.sk
Mgr. Beata Pilková
tel.: 00421/2/2085 1331
beapilkova@gmail.com
34
Katedry Teologickej fakulty v Košiciach KU v Ružomberku
Katedra filozofie
tel.: 00421/55/6836 111, kl. 7357
Vedúci katedry
PhDr. Jozef Dronzek, PhD.
dronzek@ktfke.sk
Učitelia
prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD.
PhLic. Ladislav Cichý
dr Imrich Degro
PhDr. Ján Pramuka, PhD. (S)
PhDr. Marko Rozkoš, PhD.
PhLic. Emil Ragan
PhDr. PaedDr. Marcel Šefčík, PhD. (S)
stolarik@ktfke.sk
lcichy@stonline.sk
imrich.degro@ku.sk
joannesjp@gmail.com
marek.rozkos@ku.sk
emil.ragan@ku.sk
marcelsefcik@gmail.com
Sekretárka katedry filozofie
sr. Mgr. Mária Šebejová
tel.: 00421/55/6836 331
maria.sebejova@ku.sk
Katedra histórie a biblických vied
tel.: 00421/55/6836 111, kl. 7352
Vedúci katedry
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
hisem@ktfke.sk
Učitelia
prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD. (S)
prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
prof. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.
doc. ThDr. Róbert Lapko, ThD.
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (S)
svit@kbd.sk
vojtko.s@gmail.com
lescinsky@ktfke.sk
rlapko@gmail.com
stefan.lencis@ku.sk
f.trstensky@gmail.com
dominik.berberich@gmail.com
fenikovdurko@yahoo.com
hromjakluboslav@hotmail.com
stefan.kuruc@gmail.com
novotny@ktfke.sk
lucia.pecovska@ku.sk
ThDr. Dominik Berberich, PhD.
Dr. Juraj Feník
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. (S)
PhDr. ThDr. Štefana Kuruc, PhD.
ThDr. Štefan Novotný, PhD.
ThDr. Lucia Pečovská
35
ThDr. Juraj Pigula, PhD.
Mgr. Peter Gazda
Litt.Lic. Jozef Pira
Mgr. Vladimír Olejník (S)
Mgr. Peter Fedorčák
juraj.pigula@gmail.com
peter.gazda@ku.sk
pira@ktfke.sk
peter.fedorcak@ku.sk
Sekretár katedry histórie a biblických vied
Mgr. Peter Fedorčák
tel.: 00421/55/6836 338
peter.fedorcak@ku.sk
Katedra systematickej teológie
tel.: 00421/55/6836 361
Vedúci katedry
prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD.
drab@ktfke.sk
Učitelia
prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD.
prof. ThDr. František Tondra (S)
doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD. (S)
doc. ThDr. Ing. Vladimír Szaniszló, OP
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
ThDr. Alojz Frankovský, PhD. (S)
Dr. Vladimír Juhás
ThDr. Ján Kuboš, PhD. (S)
PaedDr. ThDr. Dominik Macák, PhD.
ThDr. Juraj Semivan, PhD.
ThLic. Miroslav Gira
ThLic. František Katriňák
ThDr. Martin Koleják, PhD. (S)
Mgr. Lorenzo Pásztor
Sekretárka katedry systematickej teológie
sr. Gabriela - Mgr. Ružena Hudačková
tel.: 00421/55/6836 330
jurko@ktfke.sk
bielak@kapitula.sk
inocentop@gmail.com
uhal@ktfke.sk
frankovsky@kapitula.sk
vladimir.juhas@ku.sk
kubos@kapitula.sk
domimacak@gmail.com
katrinak@ktfke.sk
gabriela@ktfke.sk
Katedra praktickej teológie
Vedúci katedry
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
gabriel.ragan@ku.sk
36
Učitelia
prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Amantius Akimjak, PhD. (S)
amo@stonline.sk
prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian, CSc.
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (S)
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD. (S)
doc. Dr. Ján Veľbacký
ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.
ThDr. Ondrej Borsík, PhD. (S)
ICDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD.
ICDr. Juraj Kamas, PhD.
ThDr. Peter Majda, PhD.
ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
PaedDr. ThDr. Peter Ružbarský, PhD.
ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
ThDr. Štefan Vitko, PhD. (S)
ThLic. Jozef Pekár
Ing. arch. Marián Sitarčík
Sekretárka katedry praktickej teológie
sr. Gabriela - Mgr.Ružena Hudačková
tel.: 00421/55/6836 330
fabian@ktfke.sk
jarab@kapitula.sk
anton.konecny@ku.sk
stancek@kapitula.sk
jan.velbacky@ku.sk
anton.babjak@ku.sk
borsik@kapitula.sk
jurica@ktfke.sk
peki@kapitula.sk
ruzbarsky@ktfke.sk
sostakv@zoznam.sk
stefan.vitko@orangemail.sk
pekar@ktfke.sk
gabriela@ktfke.sk
Katedra katechetiky a pedagogiky
tel.: 00421/55/6836 141
Vedúci katedry
doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
jenco@ktfke.sk
Učitelia
prof. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.
doc. PhDr. Stanislav Hvozdík, CSc.
Mgr. Gabriela Leskovjanská, PhD.
ThDr. Štefan Sečka, PhD. (S)
ThDr. Jozef Škantár, PhD. (S)
Mgr. Martin Bodo
Mgr. Jana Brillová
Ps.Lic. Marek Forgač
PeadDr. Ján Dravecký, PhD. (S)
Mgr. Ján Knapík
lescinsky@ktfke.sk
hvozd@centrum.sk
gabka@yahoo.com
branoruza@centrum.sk
forgac@upcke.sk
jkk@post.sk
37
PhDr. Mgr. Ivana Mocáková
PhDr. Mgr. Eva Obšuthová
ThLic. František Reguly (S)
Mgr. Monika Ružiková
drobsuth@binarynet.sk
reguly@kapitula.sk
Doktorandka
PaedDr. Mgr. Mária Olejníková
mariaolejnikova@gmail.com
Sekretárka katedry katechetiky a pedagogiky
Mgr. Lucija Dolinšek
tel.: 00421/55/6836 367
dolinsek@ktfke.sk
Katedra sociálnej práce
tel.: 00421/55/6836 354
Vedúci katedry
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD.
Učitelia – TF Košice:
prof. PhDr. Elvíra Dudinská, PhD.
prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc.
prof. Ing. Emil Ragan, CSc.
doc. PhDr. Matulay, CSc.
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
Ing. Monika Bačová, PhD.
JUDr. Peter Demek, PhD.
PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
MUDr. Mária Paceková, PhD.
ThDr. Mária Slivková, PhD.
MUDr. Andrej Vladimír
PhDr. Renáta Jamborová
MUDr. Ľudmila Magulová
Mgr. Peter Dolobáč
Mgr. Daniela Kimličková
jurko@ktfke.sk
elvira_dudinska@stonline.sk
smatulay@ukf.sk
uhal@ktfke.sk
bacova@euke.sk
peter.demek@upjs.sk
leskova@ktfke.sk
filiaslivka@stonline.sk
renaj@centrum.sk
socialnesestry@pobox.sk
dolbyp@dolbyp.sk
socialnesestry@pobox.sk
Sekretárka katedry sociálnej práce:
Bc. Judita Czeneová
38
czeneova@ktfke.sk
Učitelia – TI Spišská Kapitula:
doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD. (S)
bielak@kapitula.sk
doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (S)
f.trstensky@gmail.com
ThDr. Ján Kuboš, PhD. (S)
kubos@kapitula.sk
ThDr. Ondrej Borsík, PhD. (S)
borsik@kapitula.sk
HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. (S)
hromjakluboslav@hotmail.com
ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. (S)
peki@kapitula.sk
JUDr. Ľubica Cehlárová, PhD. (S)
lubica.cehlarova@upjs.sk
PhDr. Eva Krajňáková, PhD. (S)
eva.krajnakova@upsvar.sk
PhDr. Ján Pramuka, PhD. (S)
joannesjp@gmail.com
PhDr. Janka Bursová, PhD. (S)
jbursova@gmail.com
PhDr. Katarína Majcherová, PhD. (S)
katka.majcherova@gmail.com
ThLic. František Reguly (S)
reguly@kapitula.sk
Mgr. Ing. Ľubomír Maciak (S)
l.maciak@gmail.com
Mgr. Janka Rozmušová (S)
jankarozmus@hotmail.com
Mgr. Katarína Kotradyová, PhD. (S)
kotradyova@kapitula.sk
Mgr. Ľubomíra Krempaská (PP)
krempaska.luba@zoznam.sk
Mgr. Marta Lacková (S)
lackova4@inmail.sk
Mgr. Martina Drobňáková (S)
martina.drobnakova@gmail.com
Mgr. Miroslava Szitová (S)
Mgr. Róbert Hiľovský (PP)
roberthilovsky@zoznam.sk
Mgr. Zdenka Poklembová (S)
zdenkapoklembova@zoznam.sk
Mgr. Zuzana Bolibruchová (S)
zuzana243@yahoo.com
MUDr. Alena Pekarčíková (S)
alenap@medichlub.sk
MUDr. Rastislav Michlík (S)
rastislav.michlik@post.sk
PaedDr. Mgr. Martina Kosturková (S)
mataka_k@centrum.sk
PhDr. Darina Siskovičová (PP)
PhDr. František Drozd (PP)
drozd.f@gmail.com
PhDr. Františka Šefčíková (S)
natasef@centrum.sk
PhDr. Mária Fabiánová (PP)
fabianova77@hotmail.com
PhDr. Zuzana Budayová (S)
budayova@gmail.com
PhDr. Zuzana Šariská (S)
zuzana.sariska@gmail.com
39
Študijný plán Teologickej fakulty v Košiciach
na akademický rok 2010/2011
Zápis študentov:
02. – 10. 09. 2010
Veni Sancte a promócia: 02. 10. 2010
9.00 hod. sv. omša
10.30 hod. zhromaždenie akademickej
obce a promócia
Zimný semester:
Prednáškové obdobie:
13. 09. 2010 – 18. 12. 2010
Skúšobné obdobie:
riadne termíny do 06. 02. 2011
opravné termíny do 28. 02. 2011
Letný semester:
Prednáškové obdobie:
07. 02. 2011 – 13. 05. 2011
Skúšobné obdobie:
riadne termíny do 30. 06. 2011
opravné termíny do 31. 07. 2011
pre posledné ročníky končí 2 týždne
pred dátumom štátnic
Zmeny v zápisných listoch: do 30. 09. 2010
Zadanie záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov: do
15. 12. 2010
Odovzdanie záverečnej práce a licenčnej zmluvy: do 28. 02. 2011
Splnenie študijných povinností: 2 týždne pred štátnou skúškou
Prihlásenie na štátnu skúšku: najneskôr 2 týždne pred štátnou skúškou
Prijímacie skúšky:
na 3 ročný Bc. stupeň:
na KT – Mgr.
na 2 ročný Mgr. stupeň
40
15. – 16. 06. 2011
15. 06. 2011
21. – 22. 06. 2011
Harmonogram promócií v ak. roku 2009/2010
Te Deum, Promócia
Študijný program
„Celoživotné vzdelávanie“
Sociálna práca – Bc. – denná forma
Učiteľstvo – Bc.
Náuka o rodine – Bc.
Sociálna práca – Bc. – externá forma
Sociálna filozofia – Mgr.
Náuka o rodine – Mgr.
Sociálna práca – Mgr. – denná forma
Sociálna práca – Mgr. – externá forma
Katolícka teológia – Mgr.
Učiteľstvo – Mgr.
Dátum
03. 10. 2010
07. 06. 2011
07. 06. 2011
07. 06. 2011
07. 06. 2011
09. 06. 2011
09. 06. 2011
09. 06. 2011
09. 06. 2011
10. 06. 2011
10. 06. 2011
Sv. omša
9,00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
Promócia
10,30 hod.
10,00 hod.
10,00 hod.
10,00 hod.
13,30 hod.
10,00 hod.
10,00 hod.
10,00 hod.
13,30 hod.
10,00 hod.
10,00 hod.
Harmonogram štátnych skúšok v ak. roku 2010/2011
Katedra
KPT
KST
KPT
KF
KF
KF
KF
KF
KF
KKP
KKP
KKP
KKP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KSP
KKP
Dátum
19.10.2010
8.2.2011
8.2.2011
8.2.2011
24.2.2011
24.2.2011
25.2.2011
25.2.2011
25.2.2011
25.2.2011
7.3.2011
7.3.2011
7.3.2011
7.3.2011
3.5.2011
3.5.2011
3.- 5.5.2011
3.- 5.5.2011
3.- 5.5.2011
3.- 5.5.2011
9.-12.5.2011
9.-12.5.2011
9.-12.5.2011
9.-12.5.2011
9.-12.5.2011
13.5.2011
13.5.2011
Predmet štátnej skúšky
Štátne skúšky
Kánonické právo
Morálna teológia
Pastorálna teológia
Filozofia
Filozofia 1
Filozofia 2
Dejiny filozofie 2
Systematická filozofia - praktická 2
Systematická filozofia - teoretická 2
Špeciálna pedagogika
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Didaktika a teória výchovy
Základy sociálnej práce
Teológia manželstva a rodiny
Metódy sociálnej práce
Teória sociálnej práce
Právne základy sociálnej práce
Obhajoba bakalárskej práce
Misijná a char. práca
Metódy sociálnej práce 2
Sociálna politika
Teória sociálnej práce 2
Obhajoba diplomovej práce
Biomedicínksy a psychosexuálny rozmer manželského života
Pedagogika rodiny a terapia v rodine
41
Odbor
KT
KT, U-Mgr.
KT
KT 2.roč.
U-Bc.
U-Mgr.
SF-Mgr.
SF-Mgr.
SF-Mgr.
KT3,U-Bc.
KT3,U-Bc., NR-Bc.
KT3,U-Bc., NR-Bc.
KT3,U-Bc., NR-Bc.
NR-Bc.
NR-Bc.
SP-Bc.
SP-Bc.
SP-Bc.
SP-Bc.
SP-Mgr.
SP-Mgr.
SP-Mgr.
SP-Mgr.
SP-Mgr.
NR-Mgr.
NR-Mgr.
KST
KKP
KST
KKP
KKP
KST
KHBV
KHBV
KHBV
KHBV
KST
13.5.2011
13.5.2011
16.5.2011
16.5.2011
16.5.2011
18.5.2011
18.5.2011
19.5.2011
19.5.2011
23.5.2011
23.5.2011
23.5.2011
23.5.2011
1.6.2011
Manželstvo a rodina z pohľadu teológie
Obhajoba diplomovej práce
Katechetika
Fundamentálna teológia
Obhajoba bakalárskej práce
Didaktika NV
Didaktika filozofie
Dogmatická teológia
Obhajoba diplomovej práce
Pravek a starovek
Stredovek
Novovek
Didaktika dejepisu
Obhajoba diplomovej práce
42
NR-Mgr.
NR-Mgr.
U-Bc, KT 3.roč.
U-Bc.
U-Bc.
U-Mgr., KT
U-Mgr.
U-Mgr., KT
SF-Mgr.
R-DEJ
R-DEJ
R-DEJ
R-DEJ
U-Mgr., KT
Študijný plán Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí
na akademický rok 2010/2011
Veni Sancte:
Zimný semester:
Prednáškové obdobie:
Skúšobné obdobie:
Letný semester:
Prednáškové obdobie:
Skúšobné obdobie:
18.09.2010
9.00 h sv. omša
11.00 h zhromaždenie akademickej obce
13. 09. 2010 – 18. 12. 2010
riadne termíny do 06. 02. 2011
opravné termíny do 28. 02. 2011
07. 02. 2011 – 13. 05. 2011
riadne termíny do 30. 06. 2011
opravné termíny do 31. 07. 2011
pre posledné ročníky končí 2 týždne
pred dátumom štátnic
Zmeny v zápisných listoch:
Zadanie záverečných prác:
Splnenie študijných povinností:
Prihlásenie na štátnu skúšku:
Prijímacie skúšky :
do 30. 09. 2010
do 15. 12. 2010
2 týždne pre štátnou skúškou
2 týždne pre štátnou skúškou
na 3-ročný Bc. stupeň:
na KT – Mgr.
na 2-ročný Mgr. stupeň
43
14. 06. 2011
13. 06. 2011
15. 06. 2011
Študijný plán Inštitútu rodiny v Bratislave - Konzultačného
strediska Náuky o rodine na akademický rok 2010/2011
Veni Sancte:
24. 09. 2010
Prijímacie skúšky:
na 3 ročný Bc. stupeň
na 2 ročný Mgr. stupeň
17. 06. 2011
17. 06. 2011
Štátne skúšky:
bakalársky stupeň
magisterský stupeň
23. 05. 2011
25. 05. 2011
Promócie:
14. 06. 2011
44
Študijné programy
Magisterské študijné programy – spojený I. a II. stupeň
Katolícka teológia – spojený magisterský stupeň (Košice)
Študent počas štúdia
povinne absolvuje dvojsemestrálny kurz z jedného cudzieho jazyka (5,6)
povinne absolvuje 6 jednosemestrálnych seminárov z daného predmetu
musí získať minimálne 360 kreditov (p+pv = 337, v = 23)
Povinné predmety
Blok - I. etapa
Skratka
KFTF/DF1/09
KFTF/SFT1/09
KFTF/SFT2/09
KHBV/CD1/09
KHBV/LJ1/09
KHBV/LJ2/09
KHBV/LJ3/09
KKPTF/PiP1/09
KPT/LSp1/09
KPT/LSp3/09
KST/ST1/09
KKPTF/Pg2/09
KST/ST2/09
KST/SzS1/09
KFTF/DF2/09
KFTF/SFT3/09
KFTF/SFT5/09
KHBV/Bib11/09
KHBV/CD2/09
KHBV/LJ4/09
KPT/LSp4/09
KPT/LSp2/09
KFTF/SFP1/09
KFTF/SFT6/09
KFTF/DF3/09
KHBV/CD3/09
KHBV/LJ5/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Pg4/09
KKPTF/Psy1/09
KST/ST3/09
KFTF/SFT4/09
Názov
Dejiny starovekej filozofie - DF1
Základy logiky - SFT1
Metafyzika - SFT2
Cirkevné dejiny 1 - CD1
Latinský jazyk 1 - LJ1
Latinský jazyk 2 - LJ2
Latinský jazyk 3 - LJ3
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Liturgický spev I. - LSp1
Hlasová výchova I. - LSp3
Spirituálna teológia 1 - ST1
Všeobecná pedagogika - Pg2
Spirituálna teológia 2 - ST2
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Dejiny stredovekej filozofie - DF2
Filozofia poznania - SFT3
Filozofická antropológia - SFT5
Základy biblickej gréčtiny - Bib11
Cirkevné dejiny 2 - CD2
Latinský jazyk 4 - LJ4
Hlasová výchova II. - LSp4
Liturgický spev II. - LSp2
Filozofická etika - SFP1
Filozofia náboženstva - SFT6
Dejiny novovekej filozofie - DF3
Cirkevné dejiny 3 - CD3
Latinský jazyk 5 - LJ5
Dejiny pedagogiky - Pg1
Všeobecná didaktika - Pg4
Základy psychológie - Psy1
Spirituálna teológia 3 - ST3
Filozofia prírody - SFT4
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
4
3P
SK
1
Z
3
2P
SK
1
Z
3
3P
SK
1
Z
4
3P
SK
1
Z
2
2P
SK
1
Z
2
2P
SK
1
Z
2
2P
SK
1
Z
1
1P
SK
1
Z
1
1C
SK
1
Z
1
1C
SK
1
Z
1
1P
SK
1
Z
4
1P + 1C SK
1
L
1
1P
SK
1
L
1
1C
Z
1
L
4
3P
SK
1
L
3
2P
SK
1
L
3
2P
SK
1
L
3
3P
SK
1
L
4
3P
SK
1
L
2
2P
SK
1
L
1
1C
SK
1
L
1
1C
SK
1
L
3
2P
SK
2
Z
3
2P
SK
2
Z
4
3P
SK
2
Z
4
3P
SK
2
Z
2
2P
SK
2
Z
2
2P
SK
2
Z
4
2P
SK
2
Z
4
2P
SK
2
Z
1
1P
SK
2
Z
2
2P
SK
2
L
45
KFTF/DF4/09
KFTF/SFP2/09
KFTF/SFT7/09
KHBV/LJ6/09
KHBV/CD4/09
KHBV/Bib12/09
KKPTF/Psy2/09
KKPTF/Pg3/09
KST/SzS2/09
KST/ST4/09
KHBV/Bib1/09
KHBV/Bib2/09
KHBV/CD5/09
KKPTF/Kat1/09
KKPTF/Pg11/09
KPT/Lit1/09
KPT/Lit2/09
KST/Dog1/09
KST/Dog6/09
KHBV/Bib4/09
KHBV/Bib3/09
KHBV/CD6/09
KPT/Lit3/09
KST/Dog2/09
KST/SzS3/09
Filozofia 19. a 20. storočia - DF4
Filozofia kultúry - SFP2
Teodícea - SFT7
Latinský jazyk 6 - LJ6
Cirkevné dejiny 4 - CD4
Hebrejský jazyk I. - Bib12
Vývinová psychológia - Psy2
Teória výchovy - Pg3
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Spirituálna teológia 4 - ST4
Starý zákon 1 - Bib1
Nový zákon 1 - Bib2
Patrológia - CD5
Katechetika - Kat1
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
Dejiny liturgie - Lit1
Teológia a princípy liturgie - Lit2
Dogmatická teológia 1 - Dog1
Ekumenizmus - Dog6
Nový zákon 2 - Bib4
Starý zákon 2 - Bib3
Misiológia - CD6
Liturgia posvätenia času - Lit3
Dogmatická teológia 2 - Dog2
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Skratka
KHBV/Bib5/09
KHBV/Bib6/09
KKPTF/Kat3/09
KPT/KP1/09
KST/Dog3/09
KST/MT1/09
KPT/PT1/09
KHBV/Bib7/09
KKPTF/Kat4/09
KHBV/Bib8/09
KPT/KP2/09
KPT/Lit8/09
KST/Dog4/09
KST/MT2/09
KST/MT5/09
KST/SzS4/09
KHBV/Bib9/09
KHBV/Bib10/09
KPT/PT8/09
Blok - II. etapa
Názov
Starý zákon 3 - Bib5
Nový zákon 3 - Bib6
Didaktika NV 1 - Kat3
Kánonické právo 1 - KP1
Dogmatická teológia 3 - Dog3
Morálna teológia 1 - MT1
Pastorálna teológia – základná - PT1
Starý zákon 4 - Bib7
Didaktika NV 2 - Kat4
Nový zákon 4 - Bib8
Kánonické právo 2 - KP2
Sakrálne umenie - Lit8
Dogmatická teológia 4 - Dog4
Morálna teológia 2 - MT2
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Starý zákon 5 - Bib9
Nový zákon 5 - Bib10
Pastorálna psychológia - PT8
46
4
2
2
2
4
4
4
4
1
1
5
5
3
3
2
2
2
3
1
5
5
1
3
3
1
3P
2P
2P
2P
3P
2P
2P
2P
1C
1P
3P
3P
3P
3P
1P
2P
2P
3P
1P
3P
3P
1P
3P
3P
1C
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
5
3P
SK
4
Z
5
3P
SK
4
Z
2
2P
SK
4
Z
3
2P
SK
4
Z
4
4P
SK
4
Z
3
4P
SK
4
Z
3
3P
SK
4
Z
5
3P
SK
4
L
2
2P
SK
4
L
5
3P
SK
4
L
4
2P
SK
4
L
2
3P
SK
4
L
4
4P
SK
4
L
3
4P
SK
4
L
3
3P
SK
4
L
1
1C
Z
4
L
5
3P
SK
5
Z
5
3P
SK
5
Z
4
2P
SK
5
Z
KKPTF/PiP2/09
KPT/KP3/09
KPT/LSp11/09
KST/Dog5/09
KPT/Lit6/09
KPT/PT3/09
KST/MT3/09
KKPTF/Px3/09
KPT/Lit4/09
KHBV/BT/09
KPT/KP4/09
KPT/Lit5/09
KST/SzS5/09
KPT/KP6/09
KPT/PT2/09
KPT/PT4/09
KPT/PT7/09
KPT/KP5/09
KKPTF/Px5/09
KKPTF/Px7/09
KST/SzS6/09
KKPTF/PiP6/09
KKPTF/PiP7/09
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Kánonické právo 3 - KP3
Hudobná stránka liturgie I. - LSp11
Dogmatická teológia 5 - Dog5
Pastorálna liturgika - Lit6
Pastorálna teológia – špeciálna - PT3
Morálna teológia 3 - MT3
Priebežná pedagogická prax P1 (1. predmet) - Px3
Liturgia sviatostí - Lit4
Biblická teológia - BT
Kánonické právo 4 - KP4
Liturgia Eucharistie - Lit5
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Kancelaristika - KP6
Pastorálna teológia - sviatostná - PT2
Rétorika základná - PT4
Pastorálna medicína - PT7
Kánonické právo 5 - KP5
Priebežná pedagogická prax P2 (1. predmet) - Px5
Súvislá pedagogická prax (1. predmet) - Px7
Sústredenie zo spirituality 6 - SzS6
Diplomový seminár III. - PiP6
Vypracovanie diplomovej práce - PiP7
1
6
1
4
4
4
3
1
3
6
4
2
1
4
4
2
4
3
1
1
1
3
30
1C
4P
1C
4P
2P
3P
3P
1C
3P
2P
2P
2P
1C
2P
3P
2P
2P
1P
1C
1C
1C
1C
14C
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
L
L
L
L
Povinne voliteľné predmety
Blok - I. etapa
Skratka
Názov
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
KFTF/SFi1/09 Seminár z filozofie 1 - SFi1
1
1C
SK
1
Z
KFTF/SFi2/09 Seminár z filozofie 2 - SFi2
1
1C
SK
1
L
KFTF/SFi3/09 Seminár z filozofie 3 - SFi3
1
1C
SK
2
Z
KHBV/SDe3/09 Seminár z dejín 3 - SDe3
1
1C
SK
2
Z
KFTF/SFi4/09 Seminár z filozofie 4 - SFi4
1
1C
SK
2
L
KHBV/SDe4/09 Seminár z dejín 4 - SDe4
1
1C
SK
2
L
KHBV/SBi1/09 Seminár zo SZ I. - SBi1
1
1C
SK
3
Z
KHBV/SBi2/09 Seminár z NZ I. - SBi2
1
1C
SK
3
Z
KHBV/SBi3/09 Seminár zo SZ II. - SBi3
1
1C
SK
3
L
KHBV/SBi4/09 Seminár z NZ II. - SBi4
1
1C
SK
3
L
Skratka
KHBV/SBi5/09
KHBV/SBi6/09
KST/SMT1/09
KST/SDog1/09
KHBV/SBi7/09
KHBV/SBi8/09
KST/SMT2/09
Blok - II. etapa
Názov
Seminár zo SZ III. - SBi5
Seminár z NZ III. - SBi6
Seminár z morálnej teológie 1 - SMT1
Seminár z dogmatickej teológie 1 - SDog1
Seminár zo SZ IV. - SBi7
Seminár z NZ IV. - SBi8
Seminár z morálnej teológie 2 - SMT2
47
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
1
1C
SK
4
Z
1
1C
SK
4
Z
1
1C
SK
4
Z
1
1C
SK
4
Z
1
1C
SK
4
L
1
1C
SK
4
L
1
1C
SK
4
L
KST/SMT3/09
KST/SDog2/09
KPT/PT6/09
KPT/SKP1/09
KPT/SKP2/09
KKPTF/PiP4/09
KPT/LSp12/09
KPT/PT5/09
KST/MT4/09
KPT/Lit11/09
KKPTF/Px9/09
KKPTF/PiP5/09
KPT/Lit12/09
KKPTF/Px10/09
Blok - Cudzí jazyk
Skratka
KKPTF/CJ5T/09
KKPTF/CJ5N/09
KKPTF/CJ5A/09
KKPTF/CJ6T/09
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 - SMT3
Seminár z dogmatickej teológie 2 - SDog2
Homiletika - PT6
Seminár z kánonického práva 1 - SKP1
Seminár z kánonického práva 2 - SKP2
Diplomový seminár I. - PiP4
Hudobná stránka liturgie II. - LSp12
Rétorika cirkevná - PT5
Morálna teológia 4 - MT4
Seminár z pastorálnej liturgiky III. - Lit11
Pastoračná prax 1 - Px9
Diplomový seminár II. - PiP5
Seminár z pastorálnej liturgiky IV. - Lit12
Pastoračná prax 2 - Px10
Názov
Taliansky jazyk 5 - CJ5T
Nemecký jazyk 5 - CJ5N
Anglický jazyk 5 - CJ5A
Taliansky jazyk 6 - CJ6T
1
1
4
1
1
1
1
2
3
1
5
3
1
5
1C
1C
3P
1C
1C
1C
1C
2P
1P
1C
4C
1C
1C
4C
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
Z
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
L
L
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
L
L
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
2
2C
SK
3
Z
2
2C
SK
3
Z
2
2C
SK
3
Z
2
2C
SK
3
L
Výberovépredmety
Blok - III
Skratka
KST/DM1/09
KST/DM2/09
KPT/LSp5/09
KPT/LSp6/09
KPT/LSp7/09
KST/ST5/09
KPT/LSp8/09
KST/ST6/09
KPT/Lit13/09
KPT/LSp9/09
KST/ST7/09
KPT/LSp10/09
KPT/Lit7/09
KST/ST8/09
KPT/Lit9/09
KST/ST9/09
KST/MT12/09
KST/MT11/09
KPT/PT11/09
KPT/Lit10/09
KST/ST10/09
Názov
Dokumenty DVK - DM1
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Liturgický spev III. - LSp5
Liturgický spev IV. - LSp6
Liturgický spev V. - LSp7
Spirituálna teológia 5 - ST5
Liturgický spev VI. - LSp8
Spirituálna teológia 6 - ST6
Liturgický priestor - Lit13
Liturgický spev VII. - LSp9
Spirituálna teológia 7 - ST7
Liturgický spev VIII. - LSp10
Východná liturgika - Lit7
Spirituálna teológia 8 - ST8
Seminár z pastorálnej liturgiky I. - Lit9
Spirituálna teológia 9 - ST9
Spiritualita pastoračného kňaza II. - MT12
Spiritualita pastoračného kňaza I. - MT11
Masmediálna komunikácia - PT11
Seminár z pastorálnej liturgiky II. - Lit10
Spirituálna teológia 10 - ST10
48
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
1
1P
SK
1
Z
1
1P
SK
1
L
1
1C
SK
2
Z
1
1C
SK
2
L
1
1C
SK
3
Z
1
1P
SK
3
Z
1
1C
SK
3
L
1
1P
SK
3
L
2
3P
SK
4
Z
1
1P
SK
4
Z
1
1P
SK
4
Z
1
1C
SK
4
L
2
2P
SK
4
L
1
1P
SK
4
L
1
1C
SK
5
Z
1
1P
SK
5
Z
1
1P
SK
5
Z
1
1P
SK
5
Z
2
1P
SK
5
Z
1
1C
SK
5
L
1
1P
SK
5
L
Blok - Cudzí jazyk
Skratka
KKPTF/CJ1T/09
KKPTF/CJ1N/09
KKPTF/CJ1A/09
KKPTF/CJ2T/09
KKPTF/CJ2N/09
KKPTF/CJ2A/09
KKPTF/CJ3T/09
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ4T/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
Názov
Taliansky jazyk 1 - CJ1T
Nemecký jazyk 1 - CJ1N
Anglický jazyk 1 - CJ1A
Taliansky jazyk 2 - CJ2T
Nemecký jazyk 2 - CJ2N
Anglický jazyk 2 - CJ2A
Taliansky jazyk 3 - CJ3T
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Taliansky jazyk 4 - CJ4T
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Skratka
KFTF/Fil/09
KKPTF/VPg/09
KKPTF/ZPs/09
KKPTF/DTV/09
KKPTF/ŠPg/09
KKPTF/Kat/09
KST/Dog/09
KPT/CIC/09
KPT/Past/09
KST/Mor/09
KKPTF/OBH2/09
Názov
Filozofia
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Didaktika a teória výchovy
Špeciálna pedagogika
Katechetika
Dogmatická teológia
Kánonické právo
Pastorálna teológia
Morálna teológia
Obhajoba diplomovej práce
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
2
2C
SK
1
Z
2
2C
SK
1
Z
2
2C
SK
1
Z
2
2C
SK
1
L
2
2C
SK
1
L
2
2C
SK
1
L
2
2C
SK
2
Z
2
2C
SK
2
Z
2
2C
SK
2
Z
2
2C
SK
2
L
2
2C
SK
2
L
2
2C
SK
2
L
Štátne skúšky
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
OB
49
Katolícka teológia – spojený magisterský stupeň
(Spišská Kapitula)
Skratka
SKT/SFT1/09
SKT/SFT4/09
SKT/PiP1/09
SKT/Bib1/09
SKT/ST1/09
SKT/LJ1/09
SKT/LSp1/09
SKT/DF1/09
SKT/SFP1/09
SKT/CD2/09
SKT/CD1/09
SKT/Lit2/09
SKT/Lit1/09
SKT/SFT7/09
SKT/SFT6/09
SKT/SFT2/09
SKT/DF2/09
SKT/LJ2/09
SKT/SzS1/09
SKT/LSp2/09
SKT/ST2/09
SKT/Bib12/09
SKT/LJ3/09
SKT/Lit3/09
SKT/CD3/09
SKT/SFT3/09
SKT/DF3/09
SKT/LSp3/09
SKT/ST3/09
SKT/SFT5/09
SKT/DF4/09
SKT/CD5/09
SKT/Pg4/09
SKT/SzS2/09
SKT/SFP2/09
SKT/ST4/09
SKT/LSp4/09
SKT/CD4/09
SKT/LJ4/09
SKT/Bib6/09
SKT/Bib4/09
Povinné predmety
Názov
Základy logiky - SFT1
Filozofia prírody - SFT4
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Starý zákon 1 - Bib1
Spirituálna teológia 1 - ST1
Latinský jazyk 1 - LJ1
Liturgický spev I. - LSp1
Dejiny starovekej filozofie - DF1
Filozofická etika - SFP1
Cirkevné dejiny 2 - CD2
Cirkevné dejiny 1 - CD1
Teológia a princípy liturgie - Lit2
Dejiny liturgie - Lit1
Teodícea - SFT7
Filozofia náboženstva - SFT6
Metafyzika - SFT2
Dejiny stredovekej filozofie - DF2
Latinský jazyk 2 - LJ2
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Liturgický spev II. - LSp2
Spirituálna teológia 2 - ST2
Hebrejský jazyk I. - Bib12
Latinský jazyk 3 - LJ3
Liturgia posvätenia času - Lit3
Cirkevné dejiny 3 - CD3
Filozofia poznania - SFT3
Dejiny novovekej filozofie - DF3
Hlasová výchova I. - LSp3
Spirituálna teológia 3 - ST3
Filozofická antropológia - SFT5
Filozofia 19. a 20. storočia - DF4
Patrológia - CD5
Všeobecná didaktika - Pg4
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Filozofia kultúry - SFP2
Spirituálna teológia 4 - ST4
Hlasová výchova II. - LSp4
Cirkevné dejiny 4 - CD4
Latinský jazyk 4 - LJ4
Nový zákon 3 - Bib6
Nový zákon 2 - Bib4
50
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
!
3
2P
SK
1
Z
!
2
2P
SK
1
L
1
1P
SK
1
Z
5
3P
SK
1
Z
1
1P
SK
1
Z
2
2P
SK
1
Z
1
1P
SK
1
Z
4
3P
SK
1
Z
3
2P
SK 1, 2 Z
!
4
3P
SK
1
L
!
4
3P
SK
1
Z
!
2
2P
SK
1
L
!
2
2P
SK
1
L
!
2
2P
SK
1
L
!
3
2P
SK
1
Z
!
3
2P
SK
1
L
4
3P
SK
1
L
2
2P
SK
1
L
1
1P
Z
1
L
1
1P
SK
1
L
1
1P
SK
1
L
4
2P
SK
1
L
2
2P
SK
2
Z
!
3
3P
SK
2
Z
4
3P
SK 1, 2 Z
3
2P
SK
2
Z
4
3P
SK
2
Z
1
1P
SK
2
Z
1
1P
SK
2
Z
3
2P
SK
2
L
4
3P
SK
2
L
3
3P
SK 1, 2 L
4
2P
SK 2, 3 L
1
1P
Z
2
L
2
2P
SK 1, 2 L
1
1P
SK
2
L
1
1P
SK
2
L
4
3P
SK
2
L
2
2P
SK
2
L
!
5
3P
SK
2
L
!
5
3P
SK
2
L
SKT/Pg2/09
SKT/Pg1/09
SKT/LJ5/09
SKT/Lit8/09
SKT/Bib11/09
SKT/CD6/09
SKT/Dog1/09
SKT/Bib9/09
SKT/Psy2/09
SKT/Psy1/09
SKT/Pg3/09
SKT/LJ6/09
SKT/Dog2/09
SKT/Dog6/09
SKT/Bib2/09
SKT/SzS3/09
SKT/Bib5/09
SKT/Bib3/09
SKT/Bib7/09
SKT/Pg11/09
SKT/Kat1/09
SKT/MT1/09
SKT/KP2/09
SKT/KP1/09
SKT/SzS4/09
SKT/PT4/09
SKT/MT5/09
SKT/Kp3/09
SKT/Bib10/09
SKT/Dog4/09
SKT/Dog3/09
SKT/PT1/09
SKT/Lit4/09
SKT/Lit5/09
SKT/PT7/09
SKT/SzS5/09
SKT/Bib8/09
SKT/PiP2/09
SKT/MT2/09
SKT/KP4/09
SKT/KP6/09
SKT/BT/09
SKT/PT8/09
SKT/KP5/09
SKT/Kat4/09
SKT/Kat3/09
SKT/Lit6/09
Všeobecná pedagogika - Pg2
Dejiny pedagogiky - Pg1
Latinský jazyk 5 - LJ5
Sakrálne umenie - Lit8
Základy biblickej gréčtiny - Bib11
Misiológia - CD6
Dogmatická teológia 1 - Dog1
Starý zákon 5 - Bib9
Vývinová psychológia - Psy2
Základy psychológie - Psy1
Teória výchovy - Pg3
Latinský jazyk 6 - LJ6
Dogmatická teológia 2 - Dog2
Ekumenizmus - Dog6
Nový zákon 1 - Bib2
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Starý zákon 3 - Bib5
Starý zákon 2 - Bib3
Starý zákon 4 - Bib7
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
Katechetika - Kat1
Morálna teológia 1 - MT1
Kánonické právo 2 - KP2
Kánonické právo 1 - KP1
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Rétorika základná - PT4
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Kánonické právo 3 - KP3
Nový zákon 5 - Bib10
Dogmatická teológia 4 - Dog4
Dogmatická teológia 3 - Dog3
Pastorálna teológia – základná - PT1
Liturgia sviatostí - Lit4
Liturgia Eucharistie - Lit5
Pastorálna medicína - PT7
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Nový zákon 4 - Bib8
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Morálna teológia 2 - MT2
Kánonické právo 4 - KP4
Kancelaristika - KP6
Biblická teológia - BT
Pastorálna psychológia - PT8
Kánonické právo 5 - KP5
Didaktika NV 2 - Kat4
Didaktika NV 1 - Kat3
Pastorálna liturgika - Lit6
51
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
4
2
2
2
3
1
3
5
4
4
4
2
3
1
5
1
5
5
5
2
3
3
4
3
1
2
3
6
5
4
4
3
3
2
4
1
5
1
3
4
4
6
4
3
2
2
4
2P
2P
2P
2P
3P
1P
3P
3P
2P
2P
2P
2P
3P
1P
3P
1P
3P
3P
3P
1P
3P
4P
2P
2P
1P
2P
3P
4P
3P
4P
4P
3P
3P
2P
2P
1P
3P
1P
4P
2P
2P
2P
2P
1P
2P
2P
2P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
3
3
3
3
3
3
3
2, 3
3
3
2, 3
3
3
3
3, 4
3
2
2
2, 3
2, 3
4
4
4
4
4
4
4
5
4, 5
4
4
5
5
5
5
5
4, 5
5
5, 6
5, 6
5, 6
5, 6
5
5, 6
5, 6
5, 6
6
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
L
Z
L
L
L
Z
Z
L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
Z
L
L
L
L
L
Z
SKT/PiP6/09
SKT/MT3/09
SKT/Px3/09
SKT/PT3/09
SKT/PT2/09
SKT/PIP7/09
SKT/Px5/09
SKT/LSp11/09
SKT/SzS6/09
SKT/Dog5/09
Diplomový seminár III. - PiP6
Morálna teológia 3 - MT3
Priebežná pedagogická prax P1 (1. predmet) - Px3
Pastorálna teológia – špeciálna - PT3
Pastorálna teológia - sviatostná - PT2
Vypracovanie diplomovej práce - PiP7
Priebežná pedagogická prax P2 (1. predmet) - Px5
Hudobná stránka liturgie I. - LSp11
Sústredenie zo spirituality 6 - SzS6
Dogmatická teológia 5 - Dog5
3
3
1
4
4
30
1
1
1
4
1P
3P
1C
3P
3P
Skratka
SKT/SDe2/09
SKT/SDe1/09
SKT/SDe4/09
SKT/SDe3/09
SKT/PT5/09
SKT/PT6/09
SKT/Lit11/09
SKT/Lit12/09
SKT/MT4/09
SKT/PiP5/09
SKT/PiP4/09
SKT/LSp12/09
SKT/SKP2/09
SKT/SKP1/09
SKT/SFi2/09
SKT/SFi1/09
SSP/SPg1/09
SKT/SBi3/09
SKT/SBi/09
SKT/SBi4/09
SKT/SBi2/09
SKT/SBi6/09
SKT/Px9/10
SKT/Px10/09
Povinne voliteľné predmety
Blok - II
Názov
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Seminár z dejín 2 - SDe2
1
1C
SK
1
L
Seminár z dejín 1 - SDe1
1
1C
SK
1
Z
Seminár z dejín 4 - SDe4
1
1C
SK
2
L
Seminár z dejín 3 - SDe3
1
1C
SK
2
Z
Rétorika cirkevná - PT5
2
1P
SK
4
L
Homiletika - PT6
4
3P
SK
5
Z
Seminár z pastorálnej liturgiky III. - Lit11
1
1P
SK
6
Z
Seminár z pastorálnej liturgiky IV. - Lit12
1
1P
SK
6
L
Morálna teológia 4 - MT4
3
1P
SK
6
L
Diplomový seminár II. - PiP5
3
1P
SK
6
L
Diplomový seminár I. - PiP4
1
1P
SK
5
Z
Hudobná stránka liturgie II. - LSp12
1
1P
SK
6
L
Seminár z kánonického práva 2 - SKP2
1
1C
SK
4
L
Seminár z kánonického práva 1 - SKP1
1
1C
SK
4
Z
Seminár z filozofie 2 - SFi2
1
1C
SK
2
L
Seminár z filozofie 1 - SFi1
1
1C
SK
2
Z
Výberový seminár z pedagogiky - SPg1
2
2C
Z
3
Z
Seminár zo SZ II. - SBi3
1
1C
SK
2
L
Seminár zo SZ I. - SBi1
1
1C
SK
2
Z
Seminár z NZ II. - SBi4
1
1C
SK
4
L
Seminár z NZ I. - SBi2
1
1C
SK
4
L
Seminár z NZ III. - SBi6
1
1P
SK
5
L
Pastoračná prax 1 - Px9
5
4C
Z
6
Z
Pastoračná prax 2 - Px10
5
4C
Z
6
L
1C
1P
1P
4P
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
6
5, 6
6
6
6
6
6
6
6
6
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
L
L
Blok - CJ
Skratka
SSP/AJ6/09
SSP/AJ5/09
SSP/NJ6/09
SSP/NJ5/09
SSP/TJ6/09
SSP/TJ5/09
Názov
Anglický jazyk 6 - AJ6
Anglický jazyk 5 - AJ5
Nemecký jazyk 6 - NJ6
Nemecký jazyk 5 - NJ5
Taliansky jazyk 6 - TJ6
Taliansky jazyk 5 - TJ5
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
2
2C
SK
3
L
2
2C
SK
3
Z
2
2C
SK
3
L
2
2C
SK
3
Z
2
2C
SK
3
L
2
2C
SK
3
Z
52
Výberové predmety
Blok - III
Skratka
SKT/DM1/09
SSP/AJ2/09
SSP/AJ1/09
SKT/MT12/09
SKT/MT11/09
SKT/Lit9/09
SKT/Lit10/09
SKT/LSp6/09
SKT/LSp5/09
SKT/LSp7/09
SKT/LSp8/09
SKT/LSp10/09
SKT/LSp9/09
SKT/ST5/09
SKT/ST6/09
SKT/ST7/09
SKT/ST8/09
SKT/ST9/09
SKT/ST10/09
SSP/TJ2/09
SSP/TJ1/09
SSP/TJ4/09
SSP/TJ3/09
SSP/NJ1/09
SSP/NJ2/09
SSP/NJ4/09
SSP/NJ3/09
SKT/DM2/09
SSP/AJ4/09
SSP/AJ3/09
SKT/PT11/09
SKT/SFP3/09
SKT/SFi1/09
SKT/SFi2/09
SKT/SFi3/09
SKT/SFi4/09
Názov
Dokumenty DVK - DM1
Anglický jazyk 2 - AJ2
Anglický jazyk 1 - AJ1
Spiritualita pastoračného kňaza II. - MT12
Spiritualita pastoračného kňaza I. - MT11
Seminár z pastorálnej liturgiky I. - Lit9
Seminár z pastorálnej liturgiky II. - Lit10
Liturgický spev IV. - LSp6
Liturgický spev III. - LSp5
Liturgický spev V. - LSp7
Liturgický spev VI. - LSp8
Liturgický spev VIII. - LSp10
Liturgický spev VII. - LSp9
Spirituálna teológia 5 - ST5
Spirituálna teológia 6 - ST6
Spirituálna teológia 7 - ST7
Spirituálna teológia 8 - ST8
Spirituálna teológia 9 - ST9
Spirituálna teológia 10 - ST10
Taliansky jazyk 2 - TJ2
Taliansky jazyk 1 - TJ1
Taliansky jazyk 4 - TJ4
Taliansky jazyk 3 - TJ3
Nemecký jazyk 1 - NJ1
Nemecký jazyk 2 - NJ2
Nemecký jazyk 4 - NJ4
Nemecký jazyk 3 - NJ3
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Anglický jazyk 4 - AJ4
Anglický jazyk 3 - AJ3
Masmediálna komunikácia - PT11
Bioetika - SFP3
Seminár z filozofie 1 - SFi1
Seminár z filozofie 2 - SFi2
Seminár z filozofie 3 - SFi3
Seminár z filozofie 4 - SFi4
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
1
1P
SK
1
Z
2
2C
SK
1
L
2
2C
SK
1
Z
1
1P
SK
6
L
1
1P
SK
6
Z
1
1P
SK
5
Z
1
1P
SK
5
L
1
1P
SK
2
L
1
1P
SK
2
Z
1
1P
SK
3
Z
1
1P
SK
3
L
1
1P
SK
4
L
1
1P
SK
4
Z
1
1P
SK
3
Z
1
1P
SK
3
L
1
1P
SK
4
Z
1
1P
SK
4
L
1
1P
SK
5
Z
1
1P
SK
5
L
2
5C
SK
1
L
2
2C
SK
1
Z
2
2C
SK
2
L
2
2C
SK
2
Z
2
2C
SK
1
Z
2
2C
SK
1
L
2
2C
SK
2
L
2
2C
SK
2
Z
1
1P
SK
1
L
2
2C
SK
2
L
2
2C
SK
2
Z
2
1P
SK
5
L
4
2P
SK
3
Z
1
1C
SK
Z
1
1C
SK
L
1
1C
SK
Z
1
1C
SK
L
Štátne skúšky
Povinné predmety
Blok - ŠS
Skratka
SKT/ZPs/09
SKT/VPg/09
SKT/ŠPg/09
Názov
Základy psychológie
Všeobecná pedagogika
Špeciálna pedagogika
Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
SS
SS
SS
53
SKT/Past/09
SKT/OBH2/09
SKT/Mor/09
SKT/Kat/09
SKT/CIC/09
SKT/Fil/09
SKT/Dog/09
SKT/DTV/09
Pastorálna teológia
Obhajoba diplomovej práce
Morálna teológia
Katechetika
Kánonické právo
Filozofia
Dogmatická teológia
Didaktika a teória výchovy
SS
OB
SS
SS
SS
SS
SS
SS
Pri predmetoch v študijných programoch znak ! - v danom akademickom
roku sa predmet nerealizuje
54
Magisterské študijné programy
Študent počas štúdia
musí získať minimálne 120 kreditov (p+pv = 115, v = 5)
Sociálna práca – magisterský stupeň
Skratka
KFTF/SFP9/09
KST/VKT7/09
KSPTF/OPx6/09
KSPTF/MSP2/09
KSPTF/SPo2/09
KSPTF/TSP7/09
KST/SzS4/09
KST/VKT8/09
KST/MT6/09
KSPTF/MCh2/09
KSPTF/OPx7/09
KSPTF/TSP8/09
KSPTF/MSP3/09
KSPTF/Med6/09
KSPTF/MCh3/09
KSPTF/TSP9/09
KSPTF/OPx8/09
KKPTF/Pg15/09
KSPTF/Man1/09
KST/VKT9/09
KSPTF/MCh1/09
KST/SzS5/09
KSPTF/Man2/09
KKPTF/PiP2/09
KKPTF/PiP7/09
Povinné predmety
Názov
Sociálna filozofia a etika - SFP9
Vybrané kapitoly z teológie I. - VKT7
Odborná prax I. - OPx6
Metódy a prístupy v sociálnej práci - MSP2
Sociálna politika a sociálna správa 2 - SPo2
Vybrané kapitoly z teórie sociálnej práce - TSP7
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Vybrané kapitoly z teológie II. - VKT8
Sociálne encykliky Cirkvi - MT6
Misiológia 1 - MCh2
Odborná prax II. - OPx7
Tvorba projektov - TSP8
Metódy a techniky sociálnej práce - MSP3
Základy I. pomoci - Med6
Misiológia 2 - MCh3
Sociálna práca s cieľovými skupinami - TSP9
Odborná prax III. - OPx8
Manželské a rodinné poradenstvo - Pg15
Manažment v sociálnej práci - Man1
Vybrané kapitoly z teológie III. - VKT9
Misijná a charitatívna práca - MCh1
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Manažment ľudských zdrojov - Man2
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Vypracovanie diplomovej práce - PiP7
Skratka
KSPTF/PZ3/09
KFTF/SFT11/09
KFTF/SFP13/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Právo sociálneho zabezpečenia - PZ3
3
2P
SK
1
L
Kultúrna antropológia - SFT11
4
2P
SK
2
Z
Religionistika - SFP13
4
2P
SK
2
Z
Skratka
KFTF/SFi9/09
KST/SMT3/09
KKPTF/SPsy1/09
Výberové predmety
Názov
Výberový seminár z filozofie - SFi9
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 - SMT3
Výberový seminár z psychológie - SPsy1
55
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
4
2P
SK
1
Z
2
2P
SK
1
Z
3
2C
Z
1
Z
5
3P
SK
1
Z
5
2P
SK
1
Z
5
2P
SK
1
L
1
1C
Z
1
L
2
2P
SK
1
L
5
3P
SK
1
L
3
2P
SK
1
L
3
2C
Z
1
L
4
2P
SK
1
L
4
2P
SK
1
L
4
2P
SK
1
L
3
2P
SK
2
Z
5
3P
SK
2
Z
3
2C
SK
2
Z
5
3P
SK
2
Z
4
2P
SK
2
Z
2
2P
SK
2
Z
4
2P
SK
2
L
1
1C
Z
2
L
4
2P
SK
2
L
1
1C
SK
2
30
14C
SK
2
L
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
2
2C
SK
1
Z
1
1C
SK
1
L
2
2C
Z
2
Z
KKPTF/SPg1/09 Výberový seminár z pedagogiky - SPg1
2
2C
Z
2
Z
Štátne skúšky
Skratka
KKPTF/OBH2/09
KSPTF/MChP/08
KSPTF/SPo/08
KSPTF/TSP2/08
KSPTF/MSP2/08
Názov
Obhajoba diplomovej práce
Misijná a charitatívna práca
Sociálna politika
Teória sociálnej práce 2
Metódy sociálnej práce 2
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
OB
SS
SS
SS
SS
56
Náuka o rodine – magisterský stupeň
Povinné predmety
Názov
Manželstvo a rodina v SZ - BT3
Nové formy pastorácie rodín - PT9
Biomedicínsky rozmer manželského života - Med7
Teológia tela - Dog8
Prax v manželskej poradni - OPx9
Psychosexuálny rozmer manželského života - Psy11
Manželstvo a rodina v NZ - BT4
Vybrané otázky z bioetiky - MT8
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Sociálne encykliky Cirkvi - MT6
Manželstvo ako sviatosť - teológia lásky - Dog9
Rodinná výchova a pedagogika rodiny - Pg16
Terapia v rodine - Psy12
Biomedicínske aspekty prenatálneho a postnatálneho vývoja - Med9
KSPTF/Med8/09 Metódy prirodzeného plánovania rodičovstva - Med8
KSPTF/PZ4/09 Rodina v právnom systéme spoločnosti - PZ4
KST/DM4/09 Reflexie Humanae vitae - DM4
KKPTF/Psy13/09 Patopsychológia manželských vzťahov - Psy13
KST/SzS5/09 Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
KKPTF/PiP2/09 Seminár k záverečnej práci - PiP2
KKPTF/PiP3/09 Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
Skratka
KHBV/BT3/09
KPT/PT9/09
KSPTF/Med7/09
KST/Dog8/09
KSPTF/OPx9/09
KKPTF/Psy11/09
KHBV/BT4/09
KST/MT8/09
KST/SzS4/09
KST/MT6/09
KST/Dog9/09
KKPTF/Pg16/09
KKPTF/Psy12/09
KSPTF/Med9/09
Kredit Rozsah Ukonč.
4
2P
SK
4
2P
SK
4
2P
SK
5
3P
SK
4
2P
SK
4
2P
SK
4
2P
SK
5
3P
SK
1
1C
Z
5
3P
SK
5
3P
SK
4
2P
SK
4
2P
SK
5
3P
SK
4
4
5
4
1
1
20
2P
2P
3P
2P
1C
1C
14C
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
Povinne voliteľné predmety
Názov
Kredit Rozsah Ukonč.
Lektúra diela K. Wojtylu Láska a zodpovednosť - MT13
2
2P
SK
Poruchy správania u detí a mladistvých - Pg17
2
1P
SK
Písmo v rodine - BT5
3
2P
SK
Paliatívna a hospicová starostlivosť - Med10
2
1P
SK
Sexuálna etika - MT9
2
1P
SK
Čnosť čistoty v učení Jána Pavla II. - MT10
3
2P
SK
Dokumenty Cirkvi o médiach - DM5
2
1P
SK
Vplyv médii na život v rodine - PT10
2
1P
SK
Teologicko-pastorálna lektúra enc. Deus caritas est
3
2P
SK
- DM6
KKPTF/Kat5/09 Teória a metodika predmanželskej katechézy - Kat5
2
1P
SK
Skratka
KST/MT13/09
KKPTF/Pg17/09
KHBV/BT5/09
KSPTF/Med10/09
KST/MT9/09
KST/MT10/09
KST/DM5/09
KPT/PT10/09
KST/DM6/09
Skratka
KPT/PT11/09
KSPTF/Soc3/09
KKPTF/Pg6/09
Výberové predmety
Názov
Masmediálna komunikácia - PT11
Sociológia rodiny - Soc3
Pedagogika voľného času - Pg6
57
Kredit Rozsah Ukonč.
2
1P
SK
2
1P
SK
2
2P
SK
Roč. Sem.
1
Z
1
Z
1
Z
1
Z
1
L
1
L
1
L
1
L
1
L
1
L
1
L
2
Z
2
Z
2
Z
2
2
2
2
2
2
2
Z
Z
Z
L
L
L
Roč. Sem.
1
Z
1
Z
1
L
1
L
1
L
1
L
1
L
2
Z
2
Z
2
L
Roč. Sem.
1
Z
1
Z
2
Z
Skratka
KKPTF/OBH2/09
KKPTF/PRTR/09
KSPTF/BPRM/09
KST/MRPT/09
Štátne skúšky
Názov
Obhajoba diplomovej práce
Pedagogika rodiny a terapia v rodine
Biomedicínsky a psychosexuálny rozmer manželského života
Manželstvo a rodina z pohľadu teológie
58
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
OB
SS
SS
SS
Sociálna filozofia – magisterský stupeň
Skratka
KSPTF/MSP2/09
KST/VKT7/09
KFTF/SFP6/09
KFTF/SFP7/09
KFTF/SSF7/09
KFTF/SFP8/09
KSPTF/TSP7/09
KST/SzS4/09
KST/MT6/09
KST/VKT8/09
KFTF/SSF8/09
KFTF/SFP11/09
KFTF/DF5/09
KFTF/SFT10/09
KFTF/SFP12/09
KSPTF/TSP9/09
KST/VKT9/09
KFTF/SFT11/09
KKPTF/Pg15/09
KSPTF/Man1/09
KSPTF/MCh1/09
KST/SzS5/09
KKPTF/PiP2/09
KKPTF/PiP7/09
Povinné predmety
Názov
Metódy a prístupy v sociálnej práci - MSP2
Vybrané kapitoly z teológie I. - VKT7
Filozofická etika 2 - SFP6
Politická filozofia 2 - SFP7
Seminár pre SF 7 - SSF7
Filozofia vedy - SFP8
Vybrané kapitoly z teórie sociálnej práce - TSP7
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Sociálne encykliky Cirkvi - MT6
Vybrané kapitoly z teológie II. - VKT8
Seminár pre SF 8 - SSF8
Sociálna filozofia 2 - SFP11
Vybrané smery súčasnej filozofie - DF5
Metafyzika 2 - SFT10
Filozofia poznania 2 - SFP12
Sociálna práca s cieľovými skupinami - TSP9
Vybrané kapitoly z teológie III. - VKT9
Kultúrna antropológia - SFT11
Manželské a rodinné poradenstvo - Pg15
Manažment v sociálnej práci - Man1
Misijná a charitatívna práca - MCh1
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Vypracovanie diplomovej práce - PiP7
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
5
3P
SK
1
Z
2
2P
SK
1
Z
6
3P
SK
1
Z
4
2P
SK
1
Z
6
2C
SK
1
Z
3
1P
SK
1
Z
5
2P
SK
1
L
1
1C
Z
1
L
5
3P
SK
1
L
2
2P
SK
1
L
6
2C
SK
1
L
4
2P
SK
1
L
4
3P
SK
1
L
6
3P
SK
1
L
4
2P
SK
1
L
5
3P
SK
2
Z
2
2P
SK
2
Z
4
2P
SK
2
Z
5
3P
SK
2
Z
4
2P
SK
2
Z
4
2P
SK
2
L
1
1C
Z
2
L
1
1C
SK
2
30
14C
SK
2
L
Skratka
KSPTF/PZ3/09
KSPTF/MCh2/09
KFTF/DF6/09
KSPTF/MCh3/09
KFTF/SFP13/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Právo sociálneho zabezpečenia - PZ3
Misiológia 1 - MCh2
Dejiny slovenskej filozofie - DF6
Misiológia 2 - MCh3
Religionistika - SFP13
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
3
2P
SK
1
L
3
2P
SK
1
L
2
2P
SK
1
L
3
2P
SK
2
Z
4
2P
SK
2
Z
Skratka
KFTF/SFT12/09
KFTF/SFi9/09
KST/SMT3/09
KKPTF/SPsy1/09
KKPTF/SPg1/09
Výberové predmety
Názov
Didaktika filozofie I. - SFT12
Výberový seminár z filozofie - SFi9
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 - SMT3
Výberový seminár z psychológie - SPsy1
Výberový seminár z pedagogiky - SPg1
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
2
2P
SK
1
Z
2
2C
SK
1
Z
1
1C
SK
1
L
2
2C
Z
2
Z
2
2C
Z
2
Z
59
Skratka
KFTF/SF-T2/09
KFTF/DFil2/09
KFTF/SF-P2/09
KKPTF/OBH2/09
Štátne skúšky
Názov
Systematická filozofia teoretická 2
Dejiny filozofie 2
Systematická filozofia praktická 2
Obhajoba diplomovej práce
60
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
SS
SS
SS
OB
Učiteľstvo predmetov filozofia a náboženská výchova
– magisterský stupeň
Skratka
KPT/PT1/09
KST/Dog3/09
KST/MT1/09
KPT/KP/09
KST/MT2/09
KST/Dog4/09
KST/SzS4/09
KST/MT5/09
KST/Dog5/09
KPT/LSp11/09
KHBV/Bib9/09
KHBV/Bib10/09
KPT/Lit5/09
KST/SzS5/09
KST/MT3/09
KPT/Lit4/09
Povinné predmety
Názov
Pastorálna teológia – základná - PT1
Dogmatická teológia 3 - Dog3
Morálna teológia 1 - MT1
Kánonické právo - KP
Morálna teológia 2 - MT2
Dogmatická teológia 4 - Dog4
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Dogmatická teológia 5 - Dog5
Hudobná stránka liturgie I. - LSp11
Starý zákon 5 - Bib9
Nový zákon 5 - Bib10
Liturgia Eucharistie - Lit5
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Morálna teológia 3 - MT3
Liturgia sviatostí - Lit4
Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
3
3P
SK
1
4
4P
SK
1
3
4P
SK
1
3
2P
SK
1
3
4P
SK
1
4
4P
SK
1
1
1C
Z
1
3
3P
SK
1
4
4P
SK
2
1
1C
SK
2
5
3P
SK
2
5
3P
SK
2
2
2P
SK
2
1
1C
Z
2
3
3P
SK
2
3
3P
SK
2
Sem.
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
Z
Skratka
KFTF/SFP6/09
KFTF/SFP7/09
KFTF/SFT10/09
KFTF/DF6/09
KFTF/DF5/09
KFTF/SFP11/09
Blok - NS_11
Názov
Filozofická etika 2 - SFP6
Politická filozofia 2 - SFP7
Metafyzika 2 - SFT10
Dejiny slovenskej filozofie - DF6
Vybrané smery súčasnej filozofie - DF5
Sociálna filozofia 2 - SFP11
Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
6
3P
SK
1
4
2P
SK
1
6
3P
SK
1
2
2P
SK
1
4
3P
SK
1
4
2P
SK
1
Sem.
Z
Z
L
L
L
L
Skratka
KKPTF/Kat3/09
KFTF/SFT12/09
KKPTF/Px6/09
KKPTF/Px5/09
KKPTF/Px4/09
KKPTF/Px3/09
KKPTF/Kat4/09
KFTF/SFT13/09
KKPTF/Px8/09
KKPTF/Px7/09
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/PiP2/09
Blok - PG M
Názov
Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
Didaktika NV 1 - Kat3
2
2P
SK
1
Didaktika filozofie I. - SFT12
2
2P
SK
1
Priebežná pedagogická prax P2 (2. predmet) - Px6 1
1C
SK
1
Priebežná pedagogická prax P2 (1. predmet) - Px5 1
1C
SK
1
Priebežná pedagogická prax P1 (2. predmet) - Px4 1
1C
SK
1
Priebežná pedagogická prax P1 (1. predmet) - Px3 1
1C
SK
1
Didaktika NV 2 - Kat4
2
2P
SK
1
Didaktika filozofie II. - SFT13
2
2P
SK
1
Súvislá pedagogická prax (2. predmet) - Px8
1
1C
SK
2
Súvislá pedagogická prax (1. predmet) - Px7
1
1C
SK
2
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
20
14C
SK
2
Seminár k záverečnej práci - PiP2
1
1C
SK
2
Sem.
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
61
Skratka
KFTF/SFi5/09
KFTF/SFT8/09
KFTF/SFT9/09
KSPTF/PZ1/09
KSPTF/EaŠ1/09
KSPTF/Soc1/09
KSPTF/PZ2/09
KFTF/SFi6/09
KFTF/SFi7/09
KFTF/SFi8/09
Povinne voliteľné predmety
Blok - NS_11
Názov
Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
Seminár z filozofie 5 - SFi5
1
1C
SK
1
Filozofická hermeneutika - SFT8
2
2P
SK
1
Filozofia jazyka - SFT9
2
2P
SK
1
Právne základy a občianske právo - PZ1
4
3P
SK
1
Základy ekonomiky - EaŠ1
3
2P
SK
1
Sociológia I. - Soc1
4
2P
SK
1
Správne a trestné právo - PZ2
4
3P
SK
1
Seminár z filozofie 6 - SFi6
1
1C
SK
1
Seminár z filozofie 7 - SFi7
1
1C
SK
2
Seminár z filozofie 8 - SFi8
1
1C
SK
2
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
Z
L
Skratka
KST/SMT1/09
KST/SDog1/09
KST/SMT2/09
KST/SDog2/09
KST/SMT3/09
KPT/PT4/09
Blok - II
Názov
Seminár z morálnej teológie 1 - SMT1
Seminár z dogmatickej teológie 1 - SDog1
Seminár z morálnej teológie 2 - SMT2
Seminár z dogmatickej teológie 2 - SDog2
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 - SMT3
Rétorika základná - PT4
Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
1
1C
SK
1
1
1C
SK
1
1
1C
SK
1
1
1C
SK
1
1
1C
SK
1
2
2P
SK
2
Sem.
Z
Z
L
L
L
L
Skratka
KFTF/SFP10/09
KKPTF/Pg17/09
KKPTF/Pg13/09
KKPTF/Pg7/09
KKPTF/Pg14/09
KKPTF/Pg8/09
Blok - PG II M - Študent si volí aspoň 4 predmety z ponuky
Názov
Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
Filozofia výchovy - SFP10
2
2P
SK
1
Poruchy správania u detí a mladistvých - Pg17
2
1P
SK
1
Pedeutológia - Pg13
4
2P
SK
1
Pedagogická psychológia - Pg7
4
2P
SK
1
Pedagogická diagnostika - Pg14
4
2P
SK
1
Pedagogická antropológia - Pg8
2
2P
SK
1
Sem.
Z
Z
L
L
L
L
Výberové predmety
Názov
Nové formy pastorácie rodín - PT9
Teológia tela - Dog8
Východná liturgika - Lit7
Vybrané otázky z bioetiky - MT8
Manželstvo ako sviatosť - teológia lásky - Dog9
Liturgický priestor - Lit13
Rétorika cirkevná - PT5
Sem.
Z
Z
L
L
L
Z
L
Skratka
KPT/PT9/09
KST/Dog8/09
KPT/Lit7/09
KST/MT8/09
KST/Dog9/09
KPT/Lit13/09
KPT/PT5/09
62
Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
4
2P
SK
1
5
3P
SK
1
2
2P
SK
1
5
3P
SK
1
5
3P
SK
1
2
3P
SK
2
2
2P
SK
2
Štátne skúšky
Skratka
KFTF/Fil2/09
KFTF/DNOS/09
KST/Mor/09
KST/Dog/09
KST/DNV/09
KKPTF/OBH2/09
Názov
Filozofia 2
Didaktika náuky o spoločnosti
Morálna teológia
Dogmatická teológia
Didaktika náboženskej výchovy
Obhajoba diplomovej práce
Kredit Rozsah Ukonč.
SS
SS
SS
SS
SS
OB
63
Roč.
Sem.
Učiteľstvo predmetu náboženská výchova –
magisterský stupeň
Skratka
KKPTF/Kat3/09
KKPTF/Px5/09
KKPTF/Px3/09
KKPTF/Kat4/09
KKPTF/Px7/09
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/PiP2/09
Povinné predmety
Názov
Kánonické právo 1 - KP1
Morálna teológia 1 - MT1
Pastorálna teológia – základná - PT1
Dogmatická teológia 3 - Dog3
Sakrálne umenie - Lit8
Kánonické právo 2 - KP2
Morálna teológia 2 - MT2
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Dogmatická teológia 4 - Dog4
Sústredenie zo spirituality 4 - SzS4
Kánonické právo 3 - KP3
Hudobná stránka liturgie I. - LSp11
Dogmatická teológia 5 - Dog5
Starý zákon 5 - Bib9
Nový zákon 5 - Bib10
Kánonické právo 4 - KP4
Liturgia sviatostí - Lit4
Liturgia Eucharistie - Lit5
Morálna teológia 3 - MT3
Sústredenie zo spirituality 5 - SzS5
Blok - PG NV_11
Názov
Didaktika NV 1 - Kat3
Priebežná pedagogická prax P2 (1. predmet) - Px5
Priebežná pedagogická prax P1 (1. predmet) - Px3
Didaktika NV 2 - Kat4
Súvislá pedagogická prax (1. predmet) - Px7
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Skratka
KFTF/SFP10/09
KKPTF/Pg17/09
KKPTF/Pg13/09
KKPTF/Pg7/09
KKPTF/Pg14/09
KKPTF/Pg8/09
KSPTF/Inf3/10
Povinne voliteľné predmety
Blok - PG II M - Študent si volí aspoň 4 predmety z ponuky
Názov
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Filozofia výchovy - SFP10
2
2P
SK
1
Z
Poruchy správania u detí a mladistvých - Pg17
2
1P
SK
1
Z
Pedeutológia - Pg13
4
2P
SK
1
L
Pedagogická psychológia - Pg7
4
2P
SK
1
L
Pedagogická diagnostika - Pg14
4
2P
SK
1
L
Pedagogická antropológia - Pg8
2
2P
SK
1
L
Informatika 3 - Inf3
2
2P
SK
2
Z
Skratka
KPT/KP1/09
KST/MT1/09
KPT/PT1/09
KST/Dog3/09
KPT/Lit8/09
KPT/KP2/09
KST/MT2/09
KST/MT5/09
KST/Dog4/09
KST/SzS4/09
KPT/KP3/09
KPT/LSp11/09
KST/Dog5/09
KHBV/Bib9/09
KHBV/Bib10/09
KPT/KP4/09
KPT/Lit4/09
KPT/Lit5/09
KST/MT3/09
KST/SzS5/09
64
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
3
2P
SK
1
Z
3
4P
SK
1
Z
3
3P
SK
1
Z
4
4P
SK
1
Z
2
3P
SK
1
L
4
2P
SK
1
L
3
4P
SK
1
L
3
3P
SK
1
L
4
4P
SK
1
L
1
1C
Z
1
L
6
4P
SK
2
Z
1
1C
SK
2
Z
4
4P
SK
2
Z
5
3P
SK
2
Z
5
3P
SK
2
Z
4
2P
SK
2
L
3
3P
SK
2
Z
2
2P
SK
2
L
3
3P
SK
2
L
1
1C
Z
2
L
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
2
2P
SK
1
Z
1
1C
SK
1
Z
1
1C
SK
1
L
2
2P
SK
1
L
1
1C
SK
2
L
20
14C
SK
2
L
1
1C
SK
2
Skratka
KHBV/SBi6/09
KHBV/SBi5/09
KST/SDog1/09
KST/SMT1/09
KHBV/SBi8/09
KHBV/SBi7/09
KST/SDog2/09
KST/SMT3/09
KST/SMT2/09
KHBV/BT/09
KPT/PT4/09
KPT/PT5/09
KPT/KP6/09
KPT/PT7/09
KPT/PT8/09
Blok - I
Názov
Seminár z NZ III. - SBi6
Seminár zo SZ III. - SBi5
Seminár z dogmatickej teológie 1 - SDog1
Seminár z morálnej teológie 1 - SMT1
Seminár z NZ IV. - SBi8
Seminár zo SZ IV. - SBi7
Seminár z dogmatickej teológie 2 - SDog2
Seminár zo sociálnej náuky Cirkvi 2 - SMT3
Seminár z morálnej teológie 2 - SMT2
Biblická teológia - BT
Rétorika základná - PT4
Rétorika cirkevná - PT5
Kancelaristika - KP6
Pastorálna medicína - PT7
Pastorálna psychológia - PT8
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
1
1C
SK
1
Z
1
1C
SK
1
Z
1
1C
SK
1
Z
1
1C
SK
1
Z
1
1C
SK
1
L
1
1C
SK
1
L
1
1C
SK
1
L
1
1C
SK
1
L
1
1C
SK
1
L
6
2P
SK
1
L
2
2P
SK
2
L
2
2P
SK
2
L
4
2P
SK
2
L
4
2P
SK
2
L
4
2P
SK
2
Z
Skratka
KPT/PT9/09
KST/Dog8/09
KPT/Lit13/09
KPT/Lit7/09
KST/MT8/09
KST/Dog9/09
Výberové predmety
Názov
Nové formy pastorácie rodín - PT9
Teológia tela - Dog8
Liturgický priestor - Lit13
Východná liturgika - Lit7
Vybrané otázky z bioetiky - MT8
Manželstvo ako sviatosť - teológia lásky - Dog9
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
4
2P
SK
1
Z
5
3P
SK
1
Z
2
3P
SK
1
Z
2
2P
SK
1
L
5
3P
SK
2
L
5
3P
SK
2
L
Štátne skúšky
Názov
Morálna teológia
Dogmatická teológia
Didaktika náboženskej výchovy
Obhajoba diplomovej práce
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
SS
SS
SS
OB
Skratka
KST/Mor/09
KST/Dog/09
KST/DNV/09
KKPTF/OBH2/09
65
Bakalárske študijné programy
Študent počas štúdia
povinne absolvuje dvojsemestrálny kurz z jedného cudzieho jazyka (3,4)
študent musí získať minimálne 180 kreditov (p+pv = 173, v = 7)
povinne absolvuje 4 jednosemestrálne semináre z daného predmet
(podmienka platí pre študijný odbor učiteľstvo)
Sociálna práca – bakalársky stupeň
Skratka
KFTF/SFT/09
KKPTF/PiP1/09
KSPTF/Med1/09
KSPTF/EaŠ1/09
KSPTF/OPx1/09
KSPTF/PZ1/09
KSPTF/Soc1/09
KKPTF/Pg2/09
KKPTF/Psy5/09
KST/SzS1/09
KHBV/CD/09
KSPTF/PZ2/09
KSPTF/TSP1/09
KSPTF/OPx2/09
KKPTF/Psy6/09
KSPTF/Soc2/09
KKPTF/Psy1/09
KFTF/SFP14/09
KST/VKT3/09
KSPTF/OPx3/09
KSPTF/EaŠ2/09
KSPTF/TSP2/09
KSPTF/TSP3/09
KKPTF/Psy2/09
KKPTF/Pg9/09
KKPTF/Psy3/09
KST/VKT4/09
KST/SzS2/09
KST/MT5/09
KSPTF/OPx4/09
KSPTF/MSP1/09
KSPTF/SPo1/09
KSPTF/TSP4/09
Povinné predmety
Názov
Základy filozofie - SFT
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Biológia - Med1
Základy ekonomiky - EaŠ1
Odborná prax 1 - OPx1
Právne základy a občianske právo - PZ1
Sociológia I. - Soc1
Všeobecná pedagogika - Pg2
Sociálno-psychologický výcvik I. - Psy5
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Cirkevné dejiny - CD
Správne a trestné právo - PZ2
Teória sociálnej práce - TSP1
Odborná prax 2 - OPx2
Sociálno-psychologický výcvik II. - Psy6
Sociológia II. - Soc2
Základy psychológie - Psy1
Etika - SFP14
Vybrané kapitoly z teológie 3 - VKT3
Odborná prax 3 - OPx3
Demografia, prognostika, štatistika - EaŠ2
Sociálna práca v zdravotníctve - TSP2
SP v treťom sektore a sociálny projekt - TSP3
Vývinová psychológia - Psy2
Sociálna pedagogika - Pg9
Sociálna psychológia - Psy3
Vybrané kapitoly z teológie 4 - VKT4
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Odborná prax 4 - OPx4
Metódy sociálnej práce - MSP1
Sociálna politika a sociálna správa 1 - SPo1
Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela - TSP4
66
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
4
4P
SK
1
Z
1
1P
SK
1
Z
4
2P
SK
1
Z
3
2P
SK
1
Z
3
2C
Z
1
Z
4
3P
SK
1
Z
4
2P
SK
1
L
4
1P + 1C SK
1
L
3
1C
Z
1
L
1
1C
Z
1
L
2
3P
SK
1
L
4
3P
SK
1
L
6
3P
SK
1
Z
3
2C
Z
1
L
3
3P
Z
2
Z
3
2P
SK
2
Z
4
2P
SK
2
Z
3
2P
SK
2
Z
2
2P
SK
2
Z
3
2C
Z
2
Z
6
3P
SK
2
Z
6
3P
SK
2
Z
4
3P
SK
2
L
4
2P
SK
2
L
2
2P
SK
2
L
4
2P
SK
2
L
2
2P
SK
2
L
1
1C
Z
2
L
3
3P
SK
2
L
2
4C
Z
2
L
4
2P
SK
2
Z
5
3P
SK
2
L
5
4P
SK
2
L
KKPTF/PiP8/09
KKPTF/Pg11/09
KKPTF/Psy7/09
KST/VKT5/09
KST/VKT6/09
KSPTF/TSP5/09
KSPTF/TSP6/09
KSPTF/Med2/09
KSPTF/OPx5/09
KST/SzS3/09
KKPTF/PiP2/09
KKPTF/PiP3/09
VVČ - PiP8
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
Sociálno-psychologický výcvik III. - Psy7
Vybrané kapitoly z teológie 5 - VKT5
Vybrané kapitoly z teológie 6 - VKT6
Sociálne služby - TSP5
Terénna SP a etnické minority - TSP6
Psychiatria v SP - Med2
Odborná prax 5 - OPx5
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
3
2
3
2
2
6
5
5
6
1
1
20
2P
1P
3P
2P
2P
3P
3P
3P
Skratka
KSPTF/Inf1/09
KKPTF/Pg15/09
KFTF/SFP3/09
KKPTF/Pg12/09
KSPTF/Med4/09
KSPTF/Med5/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Informatika 1 - Inf1
2
1C
SK
1
Z
Manželské a rodinné poradenstvo - Pg15
5
3P
SK
2
Z
Bioetika - SFP3
4
2P
SK
3
Z
Etopédia - Pg12
2
1P
SK
3
Z
Gendery - Med4
2
1C
SK
3
Z
Závislosti - Med5
2
1P
SK
3
Z
Skratka
KKPTF/CJ3T/09
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ4T/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
Názov
Taliansky jazyk 3 - CJ3T
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Taliansky jazyk 4 - CJ4T
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
1C
1C
14C
SK
SK
Z
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z
SK
SK
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
Blok - Cudzí jazyk
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
2
2C
SK
2
Z
2
2C
SK
2
Z
2
2C
SK
2
Z
2
2C
SK
2
L
2
2C
SK
2
L
2
2C
SK
2
L
Výberové predmety
Blok - III
Skratka
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
Názov
Dokumenty DVK - DM1
Informatika 2 - Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
1
1P
SK
1
Z
2
1C
SK
1
L
1
1P
SK
1
L
Skratka
KSPTF/TSP/06
KSPTF/MSP/06
KSPTF/PZSP/06
KKPTF/OBH1/09
Štátne skúšky
Názov
Teória sociálnej práce
Metódy sociálnej práce
Právne základy sociálnej práce
Obhajoba bakalárskej práce
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
SS
SS
SS
OB
67
Náuka o rodine – bakalársky stupeň
Povinné predmety
Názov
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Právne základy a občianske právo - PZ1
Biológia - Med1
Základy ekonomiky - EaŠ1
Spirituálna teológia 1 - ST1
Základy filozofie - SFT
Teória sociálnej práce - TSP1
Sociológia I. - Soc1
Odborná prax 1 - OPx1
Dokumenty magistéria o MaR - DM3
Spirituálna teológia 2 - ST2
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Filozofická antropológia - SFT5
Všeobecná pedagogika - Pg2
Cirkevné dejiny - CD
Manželské a rodinné poradenstvo - Pg15
Dejiny pedagogiky - Pg1
Základy psychológie - Psy1
Starý zákon - BT1
Dogmatická teológia 1 - Dog1
Morálna teológia 1 - MT1
Pastorálna teológia – základná - PT1
Morálna teológia 2 - MT2
Dogmatická teológia 2 - Dog2
Vývinová psychológia - Psy2
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Teória výchovy - Pg3
Nový zákon - BT2
Bioetika - SFP3
Dejiny liturgie - Lit1
Teológia a princípy liturgie - Lit2
Katechéza v rodine - Kat2
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
Kánonické právo - KP
Katechetika - Kat1
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Liturgia posvätenia času - Lit3
Psychológia MaR - Psy8
Riešenie problémových situácií a konfliktov v rodiKKPTF/Psy10/09
ne - Psy10
KST/Dog7/09 Teológia MaR - Dog7
KKPTF/PiP2/09 Seminár k záverečnej práci - PiP2
Skratka
KKPTF/PiP1/09
KSPTF/PZ1/09
KSPTF/Med1/09
KSPTF/EaŠ1/09
KST/ST1/09
KFTF/SFT/09
KSPTF/TSP1/09
KSPTF/Soc1/09
KSPTF/OPx1/10
KST/DM3/09
KST/ST2/09
KST/SzS1/09
KFTF/SFT5/09
KKPTF/Pg2/09
KHBV/CD/09
KKPTF/Pg15/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Psy1/09
KHBV/BT1/09
KST/Dog1/09
KST/MT1/09
KPT/PT1/09
KST/MT2/09
KST/Dog2/09
KKPTF/Psy2/09
KST/MT5/09
KST/SzS2/09
KKPTF/Pg3/09
KHBV/BT2/09
KFTF/SFP3/09
KPT/Lit1/09
KPT/Lit2/09
KKPTF/Kat2/09
KKPTF/Pg11/09
KPT/KP/09
KKPTF/Kat1/09
KST/SzS3/09
KPT/Lit3/09
KKPTF/Psy8/09
68
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
1
1P
SK
1
Z
4
3P
SK
1
Z
4
2P
SK
1
Z
3
2P
SK
1
Z
1
1P
SK
1
Z
4
4P
SK
1
Z
6
3P
SK
1
Z
4
2P
SK
1
L
3
2C
Z
1
L
4
2P
SK
1
L
1
1P
SK
1
L
1
1C
Z
1
L
3
2P
SK
1
L
4
1P + 1C SK
1
L
2
3P
SK
1
L
5
3P
SK
2
Z
2
2P
SK
2
Z
4
2P
SK
2
Z
4
6P
SK
2
Z
3
3P
SK
2
Z
3
4P
SK
2
Z
3
3P
SK
2
Z
3
4P
SK
2
L
3
3P
SK
2
L
4
2P
SK
2
L
3
3P
SK
2
L
1
1C
Z
2
L
4
2P
SK
2
L
4
6P
SK
2
L
4
2P
SK
3
Z
2
2P
SK
3
Z
2
2P
SK
3
Z
6
3P
SK
3
Z
2
1P
SK
3
Z
3
2P
SK
3
Z
3
3P
SK
3
Z
1
1C
Z
3
L
3
3P
SK
3
L
4
3P
SK
3
L
3
1P
SK
3
L
6
1
4P
1C
SK
SK
3
3
L
KKPTF/PiP3/09
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
20
14C
SK
3
L
Skratka
KSPTF/Inf1/09
KKPTF/Psy4/09
KKPTF/Psy3/09
KSPTF/Med3/09
KST/ST3/09
KSPTF/MSP1/09
KSPTF/TSP4/09
KST/ST4/09
KSPTF/EaŠ2/09
KSPTF/TSP2/09
KKPTF/Pg12/09
KKPTF/Pg7/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Informatika 1 - Inf1
2
1C
SK
1
Z
Sociálno-psychologický výcvik - Psy4
3
3P
Z
1
L
Sociálna psychológia - Psy3
4
2P
SK
1
L
Fyziológia ľudskej reprodukcie - Med3
2
1P
SK
1
L
Spirituálna teológia 3 - ST3
1
1P
SK
2
Z
Metódy sociálnej práce - MSP1
4
2P
SK
2
Z
Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela - TSP4
5
4P
SK
2
L
Spirituálna teológia 4 - ST4
1
1P
SK
2
L
Demografia, prognostika, štatistika - EaŠ2
6
3P
SK
3
Z
Sociálna práca v zdravotníctve - TSP2
6
3P
SK
3
Z
Etopédia - Pg12
2
1P
SK
3
Z
Pedagogická psychológia - Pg7
4
2P
SK
2
L
Skratka
KKPTF/CJ3T/09
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ4T/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
Názov
Taliansky jazyk 3 - CJ3T
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Taliansky jazyk 4 - CJ4T
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Blok - Cudzí jazyk
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
2
2C
SK
2
Z
2
2C
SK
2
Z
2
2C
SK
2
Z
2
2C
SK
2
L
2
2C
SK
2
L
2
2C
SK
2
L
Výberové predmety
Blok - III
Skratka
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
KSPTF/TSP3/09
KKPTF/Pg10/09
KSPTF/Med4/09
KSPTF/Med5/09
KHBV/BT4/09
KHBV/BT3/09
Názov
Dokumenty DVK - DM1
Informatika 2 - Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
SP v treťom sektore a sociálny projekt - TSP3
Pedagogická komunikácia - Pg10
Gendery - Med4
Závislosti - Med5
Manželstvo a rodina v NZ - BT4
Manželstvo a rodina v SZ - BT3
Skratka
KKPTF/CJ1N/09
KKPTF/CJ1T/09
KKPTF/CJ1A/09
KKPTF/CJ2T/09
KKPTF/CJ2N/09
KKPTF/CJ2A/09
Názov
Nemecký jazyk 1 - CJ1N
Taliansky jazyk 1 - CJ1T
Anglický jazyk 1 - CJ1A
Taliansky jazyk 2 - CJ2T
Nemecký jazyk 2 - CJ2N
Anglický jazyk 2 - CJ2A
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
1
1P
SK
1
Z
2
1C
SK
1
L
1
1P
SK
1
L
4
3P
SK
2
L
4
2P
SK
3
Z
2
1C
SK
3
Z
2
1P
SK
3
Z
4
2P
SK
L
4
2P
SK
Z
Blok - Cudzí jazyk
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
2
2C
SK
1
Z
2
2C
SK
1
Z
2
2C
SK
1
Z
2
2C
SK
1
L
2
2C
SK
1
L
2
2C
SK
1
L
69
Štátne skúšky
Skratka
KKPTF/VPg/09
KKPTF/ZPs/09
KKPTF/ŠPg/09
KSPTF/ZSP/09
KST/TMR/09
KKPTF/OBH1/09
Názov
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Špeciálna pedagogika
Základy sociálnej práce
Teológia manželstva a rodiny
Obhajoba bakalárskej práce
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
SS
SS
SS
SS
SS
OB
70
Sociálna filozofia – bakalársky stupeň
Skratka
KKPTF/PiP1/09
KFTF/SFT1/09
KFTF/DF1/09
KFTF/SFT2/09
KFTF/SSF1/09
KHBV/CD/09
KSPTF/Soc1/09
KST/SzS1/09
KSPTF/TSP1/09
KFTF/SFT3/09
KFTF/DF2/09
KFTF/SFT5/09
KKPTF/Pg2/09
KFTF/SSF2/09
KST/VKT3/09
KFTF/SFP1/09
KFTF/SFT4/09
KFTF/DF3/09
KFTF/SSF3/09
KFTF/SFP14/09
KFTF/SFT6/09
KKPTF/Psy1/09
KKPTF/Pg9/09
KST/MT5/09
KST/SzS2/09
KST/VKT4/09
KFTF/SFT7/09
KFTF/SSF4/09
KFTF/DF4/09
KFTF/SFP2/09
KKPTF/Psy2/09
KST/VKT6/09
KST/VKT5/09
KFTF/SFP4/09
KFTF/SSF5/09
KFTF/SFP5/09
KFTF/SFP3/09
KKPTF/Pg11/09
KFTF/SSF6/09
KKPTF/Pg12/09
KST/SzS3/09
KKPTF/PiP2/09
KKPTF/PiP3/09
Povinné predmety
Názov
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Základy logiky - SFT1
Dejiny starovekej filozofie - DF1
Metafyzika - SFT2
Seminár pre SF 1 - SSF1
Cirkevné dejiny - CD
Sociológia I. - Soc1
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Teória sociálnej práce - TSP1
Filozofia poznania - SFT3
Dejiny stredovekej filozofie - DF2
Filozofická antropológia - SFT5
Všeobecná pedagogika - Pg2
Seminár pre SF 2 - SSF2
Vybrané kapitoly z teológie 3 - VKT3
Filozofická etika - SFP1
Filozofia prírody - SFT4
Dejiny novovekej filozofie - DF3
Seminár pre SF 3 - SSF3
Etika - SFP14
Filozofia náboženstva - SFT6
Základy psychológie - Psy1
Sociálna pedagogika - Pg9
Sociálna náuka Cirkvi - MT5
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Vybrané kapitoly z teológie 4 - VKT4
Teodícea - SFT7
Seminár pre SF 4 - SSF4
Filozofia 19. a 20. storočia - DF4
Filozofia kultúry - SFP2
Vývinová psychológia - Psy2
Vybrané kapitoly z teológie 6 - VKT6
Vybrané kapitoly z teológie 5 - VKT5
Sociálna filozofia 1 - SFP4
Seminár pre SF 5 - SSF5
Politická filozofia - SFP5
Bioetika - SFP3
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
Seminár pre SF 6 - SSF6
Etopédia - Pg12
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
71
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
1
1P
SK
1
Z
3
2P
SK
1
Z
4
3P
SK
1
Z
3
3P
SK
1
Z
6
1C
SK
1
Z
2
3P
SK
1
L
4
2P
SK
1
L
1
1C
Z
1
L
6
3P
SK
1
Z
3
2P
SK
1
L
4
3P
SK
1
L
3
2P
SK
1
L
4 1P + 1C SK
1
L
6
1C
SK
1
L
2
2P
SK
2
Z
3
2P
SK
2
Z
2
2P
SK
2
L
4
3P
SK
2
Z
6
1C
SK
2
Z
3
2P
SK
2
Z
3
2P
SK
2
Z
4
2P
SK
2
Z
2
2P
SK
2
L
3
3P
SK
2
L
1
1C
Z
2
L
2
2P
SK
2
L
2
2P
SK
2
L
6
1C
SK
2
L
4
3P
SK
2
L
2
2P
SK
2
L
4
2P
SK
2
L
2
2P
SK
3
Z
2
2P
SK
3
Z
4
2P
SK
3
Z
6
1C
SK
3
Z
4
2P
SK
3
Z
4
2P
SK
3
Z
2
1P
SK
3
Z
6
1C
SK
3
L
2
1P
SK
3
Z
1
1C
Z
3
L
1
1C
SK
3
20
14C
SK
3
L
Skratka
KSPTF/Inf1/09
KSPTF/PZ1/09
KHBV/LJ1/09
KHBV/LJ2/09
KHBV/LJ3/09
KSPTF/EaŠ1/09
KHBV/LJ4/09
KSPTF/Soc2/09
KKPTF/Pg5/09
KHBV/Bib11/09
Povinne voliteľné predmety
Názov
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Informatika 1 - Inf1
2
1C
SK
1
Z
Právne základy a občianske právo - PZ1
4
3P
SK
1
Z
Latinský jazyk 1 - LJ1
2
2P
SK
1
Z
Latinský jazyk 2 - LJ2
2
2P
SK
1
Z
Latinský jazyk 3 - LJ3
2
2P
SK
1
Z
Základy ekonomiky - EaŠ1
3
2P
SK
1
Z
Latinský jazyk 4 - LJ4
2
2P
SK
1
L
Sociológia II. - Soc2
3
2P
SK
2
Z
Výchova k manželstvu a rodičovstvu - Pg5
2
2P
SK
3
Z
Základy biblickej gréčtiny - Bib11
3
3P
SK
3
L
Skratka
KKPTF/CJ3T/09
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
KKPTF/CJ4T/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
Názov
Taliansky jazyk 3 - CJ3T
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Taliansky jazyk 4 - CJ4T
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
2
2C
SK
2
2
2C
SK
2
2
2C
SK
2
2
2C
SK
2
2
2C
SK
2
2
2C
SK
2
Skratka
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
Výberové predmety
Názov
Dokumenty DVK - DM1
Informatika 2 - Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
1
1P
SK
1
Z
2
1C
SK
1
L
1
1P
SK
1
L
Skratka
KKPTF/CJ1N/09
KKPTF/CJ1T/09
KKPTF/CJ1A/09
KKPTF/CJ2T/09
KKPTF/CJ2N/09
KKPTF/CJ2A/09
Názov
Nemecký jazyk 1 - CJ1N
Taliansky jazyk 1 - CJ1T
Anglický jazyk 1 - CJ1A
Taliansky jazyk 2 - CJ2T
Nemecký jazyk 2 - CJ2N
Anglický jazyk 2 - CJ2A
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
2
2C
SK
1
Z
2
2C
SK
1
Z
2
2C
SK
1
Z
2
2C
SK
1
L
2
2C
SK
1
L
2
2C
SK
1
L
Skratka
KFTF/DFil/09
KFTF/SF-P/09
KFTF/SF-T/09
KKPTF/OBH1/09
Štátne skúšky
Názov
Dejiny filozofie
Systematická filozofia praktická
Systematická filozofia teoretická
Obhajoba bakalárskej práce
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
SS
SS
SS
OB
Blok - Cudzí jazyk
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
Blok - Cudzí jazyk
72
Učiteľstvo predmetov filozofia a náboženská výchova
– bakalársky stupeň
Povinné predmety
Blok - NS_12
Skratka
KFTF/SFT1/09
KFTF/SFi1/09
KFTF/DF1/09
KFTF/SFT2/09
KFTF/SFT5/09
KFTF/SFi2/09
KFTF/DF2/09
KFTF/SFT3/09
KHBV/Bib11/09
KFTF/DF3/09
KFTF/SFT4/09
KFTF/SFi3/09
KFTF/SFT6/09
KFTF/SFP1/09
KFTF/SFP2/09
KFTF/SFi4/09
KFTF/SFT7/09
KFTF/DF4/09
Názov
Základy logiky - SFT1
Seminár z filozofie 1 - SFi1
Dejiny starovekej filozofie - DF1
Metafyzika - SFT2
Filozofická antropológia - SFT5
Seminár z filozofie 2 - SFi2
Dejiny stredovekej filozofie - DF2
Filozofia poznania - SFT3
Základy biblickej gréčtiny - Bib11
Dejiny novovekej filozofie - DF3
Filozofia prírody - SFT4
Seminár z filozofie 3 - SFi3
Filozofia náboženstva - SFT6
Filozofická etika - SFP1
Filozofia kultúry - SFP2
Seminár z filozofie 4 - SFi4
Teodícea - SFT7
Filozofia 19. a 20. storočia - DF4
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
3
2P
SK
1
Z
1
1C
SK
1
Z
4
3P
SK
1
Z
3
3P
SK
1
Z
3
2P
SK
1
L
1
1C
SK
1
L
4
3P
SK
1
L
3
2P
SK
1
L
3
3P
SK
1
L
4
3P
SK
2
Z
2
2P
SK
2
L
1
1C
SK
2
Z
3
2P
SK
2
Z
3
2P
SK
2
Z
2
2P
SK
2
L
1
1C
SK
2
L
2
2P
SK
2
L
4
3P
SK
2
L
Skratka
KHBV/CD1/09
KST/ST1/09
KHBV/LJ3/09
KHBV/LJ1/09
KHBV/LJ2/09
KPT/LSp1/09
KPT/LSp3/09
KHBV/CD2/09
KST/ST2/09
KST/SzS1/09
KHBV/LJ4/09
KPT/LSp4/09
KHBV/CD3/09
KST/ST3/09
KHBV/BT1/09
KHBV/CD4/09
KST/ST4/09
KHBV/BT2/09
KST/SzS2/09
KST/Dog1/09
Blok - NS
Názov
Cirkevné dejiny 1 - CD1
Spirituálna teológia 1 - ST1
Latinský jazyk 3 - LJ3
Latinský jazyk 1 - LJ1
Latinský jazyk 2 - LJ2
Liturgický spev I. - LSp1
Hlasová výchova I. - LSp3
Cirkevné dejiny 2 - CD2
Spirituálna teológia 2 - ST2
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Latinský jazyk 4 - LJ4
Hlasová výchova II. - LSp4
Cirkevné dejiny 3 - CD3
Spirituálna teológia 3 - ST3
Starý zákon - BT1
Cirkevné dejiny 4 - CD4
Spirituálna teológia 4 - ST4
Nový zákon - BT2
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Dogmatická teológia 1 - Dog1
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
4
3P
SK
1
Z
1
1P
SK
1
Z
2
2P
SK
1
Z
2
2P
SK
1
Z
2
2P
SK
1
Z
1
1C
SK
1
Z
1
1C
SK
1
Z
4
3P
SK
1
L
1
1P
SK
1
L
1
1C
Z
1
L
2
2P
SK
1
L
1
1C
SK
1
L
4
3P
SK
2
Z
1
1P
SK
2
Z
4
6P
SK
2
Z
4
3P
SK
2
L
1
1P
SK
2
L
4
6P
SK
2
L
1
1C
Z
2
L
3
3P
SK
3
Z
73
KPT/Lit1/09
KPT/Lit2/09
KKPTF/Kat1/09
KST/SzS3/09
KST/Dog2/09
KPT/Lit3/09
Dejiny liturgie - Lit1
Teológia a princípy liturgie - Lit2
Katechetika - Kat1
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Dogmatická teológia 2 - Dog2
Liturgia posvätenia času - Lit3
Skratka
KSPTF/Med1/09
KKPTF/PiP1/09
KSPTF/Inf1/09
KKPTF/Pg2/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Psy1/09
KKPTF/Pg4/09
KKPTF/Psy2/09
KKPTF/Pg3/09
KKPTF/Pg11/09
KKPTF/Pg10/09
KKPTF/Px2/10
KKPTF/Px1/10
KKPTF/PiP2/09
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/Pg19/10
Blok - PG_12
Názov
Biológia - Med1
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Informatika 1 - Inf1
Všeobecná pedagogika - Pg2
Dejiny pedagogiky - Pg1
Základy psychológie - Psy1
Všeobecná didaktika - Pg4
Vývinová psychológia - Psy2
Teória výchovy - Pg3
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
Pedagogická komunikácia - Pg10
Úvodná náčuvová prax (2. predmet) - Px2
Úvodná náčuvová prax (1. predmet) - Px1
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
Metodológia edukačných vied - Pg19
Skratka
KKPTF/Pg6/09
KKPTF/Pg9/09
KKPTF/Psy3/09
Povinne voliteľné predmety
Blok - PG - Študent si volí z ponuky aspoň 2 predmety
Názov
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
Pedagogika voľného času - Pg6
2
2P
SK
2
Z
Sociálna pedagogika - Pg9
2
2P
SK
2
L
Sociálna psychológia - Psy3
4
2P
SK
2
L
Skratka
KHBV/SDe2/09
KHBV/SBi1/09
KHBV/SBi2/09
KHBV/SBi3/09
KHBV/SBi4/09
Názov
Seminár z dejín 2 - SDe2
Seminár zo SZ I. - SBi1
Seminár z NZ I. - SBi2
Seminár zo SZ II. - SBi3
Seminár z NZ II. - SBi4
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
1
1C
SK
1
L
1
1C
SK
2
Z
1
1C
SK
2
Z
1
1C
SK
2
L
1
1C
SK
2
L
Skratka
KKPTF/CJ6A/09
KKPTF/CJ5T/09
KKPTF/CJ5N/09
KKPTF/CJ5A/09
KKPTF/CJ6N/09
Blok - Cudzí jazyk
Názov
Anglický jazyk 6 - CJ6A
Taliansky jazyk 5 - CJ5T
Nemecký jazyk 5 - CJ5N
Anglický jazyk 5 - CJ5A
Nemecký jazyk 6 - CJ6N
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
2
2C
SK
3
L
2
2C
SK
3
Z
2
2C
SK
3
Z
2
2C
SK
3
Z
2
2C
SK
3
L
74
2
2
3
1
3
3
2P
2P
3P
1C
3P
3P
SK
SK
SK
Z
SK
SK
3
3
3
3
3
3
Z
Z
Z
L
L
L
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
4
2P
SK
1
Z
1
1P
SK
1
Z
2
1C
SK
1
Z
4
1P + 1C SK
1
L
2
2P
SK
2
Z
4
2P
SK
2
Z
4
2P
SK
2
Z
4
2P
SK
2
L
4
2P
SK
2
L
2
1P
SK
3
Z
4
2P
SK
3
Z
1
1C
Z
3
Z
1
1C
Z
3
Z
1
1C
SK
3
20
14C
SK
3
L
2
1P + 1C SK
2, 3 Z
KKPTF/CJ6T/09
Taliansky jazyk 6 - CJ6T
2
Skratka
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
Výberové predmety
Názov
Dokumenty DVK - DM1
Informatika 2 - Inf2
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
1
1P
SK
1
Z
2
1C
SK
1
L
1
1P
SK
1
L
Skratka
KKPTF/CJ1N/09
KKPTF/CJ1T/09
KKPTF/CJ1A/09
KKPTF/CJ2T/09
KKPTF/CJ2N/09
KKPTF/CJ2A/09
KKPTF/CJ4T/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
KKPTF/CJ3T/09
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
Blok - Cudzí jazyk
Názov
Nemecký jazyk 1 - CJ1N
Taliansky jazyk 1 - CJ1T
Anglický jazyk 1 - CJ1A
Taliansky jazyk 2 - CJ2T
Nemecký jazyk 2 - CJ2N
Anglický jazyk 2 - CJ2A
Taliansky jazyk 4 - CJ4T
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Taliansky jazyk 3 - CJ3T
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
2
2C
SK
1
Z
2
2C
SK
1
Z
2
2C
SK
1
Z
2
2C
SK
1
L
2
2C
SK
1
L
2
2C
SK
1
L
2
2C
SK
2
L
2
2C
SK
2
L
2
2C
SK
2
L
2
2C
SK
2
Z
2
2C
SK
2
Z
2
2C
SK
2
Z
Skratka
KKPTF/VPg/09
KKPTF/ZPs/09
KKPTF/DTV/09
KKPTF/ŠPg/09
KFTF/Fil/09
KKPTF/Kat/09
KST/Fun/09
KKPTF/OBH1/09
Štátne skúšky
Názov
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Didaktika a teória výchovy
Špeciálna pedagogika
Filozofia
Katechetika
Fundamentálna teológia
Obhajoba bakalárskej práce
Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem.
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
OB
75
2C
SK
3
L
Učiteľstvo predmetu náboženská výchova
– bakalársky stupeň
Povinné predmety
Blok - NS_12
Skratka
KHBV/CD1/09
KFTF/SFT1/09
KFTF/SFT2/09
KFTF/DF1/09
KHBV/LJ1/09
KHBV/LJ2/09
KPT/LSp1/09
KHBV/LJ3/09
KPT/LSp3/09
KST/ST1/09
KHBV/CD2/09
KFTF/SFT3/09
KFTF/DF2/09
KFTF/SFT5/09
KHBV/LJ4/09
KPT/LSp4/09
KST/ST2/09
KST/SzS1/09
KHBV/CD3/09
KFTF/SFP1/09
KFTF/SFT4/09
KFTF/SFT6/09
KFTF/DF3/09
KHBV/BT1/09
KST/ST3/09
KFTF/SFT7/09
KFTF/DF4/09
KFTF/SFP2/09
KHBV/BT2/09
KST/ST4/09
KST/SzS2/09
KKPTF/Kat1/09
KPT/Lit1/09
KPT/Lit2/09
KST/Dog1/09
KST/DM1/09
KPT/Lit3/09
KST/SzS3/09
KST/Dog2/09
KST/SzS2/09
KST/Dog1/09
Názov
Cirkevné dejiny 1 - CD1
Základy logiky - SFT1
Metafyzika - SFT2
Dejiny starovekej filozofie - DF1
Latinský jazyk 1 - LJ1
Latinský jazyk 2 - LJ2
Liturgický spev I. - LSp1
Latinský jazyk 3 - LJ3
Hlasová výchova I. - LSp3
Spirituálna teológia 1 - ST1
Cirkevné dejiny 2 - CD2
Filozofia poznania - SFT3
Dejiny stredovekej filozofie - DF2
Filozofická antropológia - SFT5
Latinský jazyk 4 - LJ4
Hlasová výchova II. - LSp4
Spirituálna teológia 2 - ST2
Sústredenie zo spirituality 1 - SzS1
Cirkevné dejiny 3 - CD3
Filozofická etika - SFP1
Filozofia prírody - SFT4
Filozofia náboženstva - SFT6
Dejiny novovekej filozofie - DF3
Starý zákon - BT1
Spirituálna teológia 3 - ST3
Teodícea - SFT7
Filozofia 19. a 20. storočia - DF4
Filozofia kultúry - SFP2
Nový zákon - BT2
Spirituálna teológia 4 - ST4
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Katechetika - Kat1
Dejiny liturgie - Lit1
Teológia a princípy liturgie - Lit2
Dogmatická teológia 1 - Dog1
Dokumenty DVK - DM1
Liturgia posvätenia času - Lit3
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Dogmatická teológia 2 - Dog2
Sústredenie zo spirituality 2 - SzS2
Dogmatická teológia 1 - Dog1
76
Kredit
4
3
3
4
2
2
1
2
1
1
4
3
4
3
2
1
1
1
4
3
2
3
4
4
1
2
4
2
4
1
1
3
2
2
3
1
3
1
3
1
3
Rozsah Ukonč. Roč.
3P
SK
1
2P
SK
1
3P
SK
1
3P
SK
1
2P
SK
1
2P
SK
1
1C
SK
1
2P
SK
1
1C
SK
1
1P
SK
1
3P
SK
1
2P
SK
1
3P
SK
1
2P
SK
1
2P
SK
1
1C
SK
1
1P
SK
1
1C
Z
1
3P
SK
2
2P
SK
2
2P
SK
2
2P
SK
2
3P
SK
2
6P
SK
2
1P
SK
2
2P
SK
2
3P
SK
2
2P
SK
2
6P
SK
2
1P
SK
2
1C
Z
2
3P
SK
3
2P
SK
3
2P
SK
3
3P
SK
3
1P
SK
3
3P
SK
3
1C
Z
3
3P
SK
3
1C
Z
2
3P
SK
3
Sem.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
KPT/Lit1/09
KPT/Lit2/09
KKPTF/Kat1/09
KST/SzS3/09
KST/Dog2/09
KPT/Lit3/09
Dejiny liturgie - Lit1
Teológia a princípy liturgie - Lit2
Katechetika - Kat1
Sústredenie zo spirituality 3 - SzS3
Dogmatická teológia 2 - Dog2
Liturgia posvätenia času - Lit3
2
2
3
1
3
3
Skratka
KSPTF/Med1/09
KKPTF/PiP1/09
KSPTF/Inf1/09
KKPTF/Pg2/09
KKPTF/Pg1/09
KKPTF/Psy1/09
KKPTF/Pg4/09
KKPTF/Psy2/09
KKPTF/Pg3/09
KKPTF/Pg11/09
KKPTF/Pg10/09
KKPTF/Px2/10
KKPTF/Px1/10
KKPTF/PiP2/09
KKPTF/PiP3/09
KKPTF/Pg19/10
Blok - PG_12
Názov
Biológia - Med1
Metodológia vedeckej práce - PiP1
Informatika 1 - Inf1
Všeobecná pedagogika - Pg2
Dejiny pedagogiky - Pg1
Základy psychológie - Psy1
Všeobecná didaktika - Pg4
Vývinová psychológia - Psy2
Teória výchovy - Pg3
Základy špeciálnej pedagogiky - Pg11
Pedagogická komunikácia - Pg10
Úvodná náčuvová prax (2. predmet) - Px2
Úvodná náčuvová prax (1. predmet) - Px1
Seminár k záverečnej práci - PiP2
Vypracovanie záverečnej práce - PiP3
Metodológia edukačných vied - Pg19
Skratka
KKPTF/Pg6/09
KKPTF/Pg9/09
KKPTF/Psy3/09
Povinne voliteľné predmety
Blok - PG - študent si volí z ponuky aspoň 2 predmety
Názov
Kredit Rozsah Ukonč. Roč.
Pedagogika voľného času - Pg6
2
2P
SK
2
Sociálna pedagogika - Pg9
2
2P
SK
2
Sociálna psychológia - Psy3
4
2P
SK
2
Sem.
Z
L
L
Skratka
KHBV/SDe2/09
KHBV/SBi1/09
KHBV/SBi2/09
KHBV/SBi3/09
KHBV/SBi4/09
Názov
Seminár z dejín 2 - SDe2
Seminár zo SZ I. - SBi1
Seminár z NZ I. - SBi2
Seminár zo SZ II. - SBi3
Seminár z NZ II. - SBi4
Skratka
KKPTF/CJ6A/09
KKPTF/CJ5T/09
KKPTF/CJ5N/09
KKPTF/CJ5A/09
KKPTF/CJ6N/09
Názov
Anglický jazyk 6 - CJ6A
Taliansky jazyk 5 - CJ5T
Nemecký jazyk 5 - CJ5N
Anglický jazyk 5 - CJ5A
Nemecký jazyk 6 - CJ6N
Kredit
4
1
2
4
2
4
4
4
4
2
4
1
1
1
20
2
2P
2P
3P
1C
3P
3P
SK
SK
SK
Z
SK
SK
3
3
3
3
3
3
Rozsah Ukonč. Roč.
2P
SK
1
1P
SK
1
1C
SK
1
1P + 1C
SK
1
2P
SK
2
2P
SK
2
2P
SK
2
2P
SK
2
2P
SK
2
1P
SK
3
2P
SK
3
1C
Z
3
1C
Z
3
1C
SK
3
14C
SK
3
1P + 1C
SK
2, 3
Z
Z
Z
L
L
L
Sem.
Z
Z
Z
L
Z
Z
Z
L
L
Z
Z
Z
Z
L
Z
Kredit
1
1
1
1
1
Rozsah Ukonč. Roč.
1C
SK
1
1C
SK
2
1C
SK
2
1C
SK
2
1C
SK
2
Sem.
L
Z
Z
L
L
Kredit
2
2
2
2
2
Rozsah Ukonč. Roč.
2C
SK
3
2C
SK
3
2C
SK
3
2C
SK
3
2C
SK
3
Sem.
L
Z
Z
Z
L
Blok - Cudzí jazyk
77
KKPTF/CJ6T/09
Taliansky jazyk 6 - CJ6T
2
Skratka
KST/DM1/09
KSPTF/Inf2/09
KST/DM2/09
Výberové predmety
Názov
Kredit
Dokumenty DVK - DM1
1
Informatika 2 - Inf2
2
Katechizmus katolíckej Cirkvi - DM2
1
Skratka
KKPTF/CJ1N/09
KKPTF/CJ1T/09
KKPTF/CJ1A/09
KKPTF/CJ2T/09
KKPTF/CJ2N/09
KKPTF/CJ2A/09
KKPTF/CJ4T/09
KKPTF/CJ4N/09
KKPTF/CJ4A/09
KKPTF/CJ3T/09
KKPTF/CJ3N/09
KKPTF/CJ3A/09
Názov
Nemecký jazyk 1 - CJ1N
Taliansky jazyk 1 - CJ1T
Anglický jazyk 1 - CJ1A
Taliansky jazyk 2 - CJ2T
Nemecký jazyk 2 - CJ2N
Anglický jazyk 2 - CJ2A
Taliansky jazyk 4 - CJ4T
Nemecký jazyk 4 - CJ4N
Anglický jazyk 4 - CJ4A
Taliansky jazyk 3 - CJ3T
Nemecký jazyk 3 - CJ3N
Anglický jazyk 3 - CJ3A
Skratka
KKPTF/VPg/09
KKPTF/ZPs/09
KKPTF/DTV/09
KKPTF/ŠPg/09
KKPTF/Kat/09
KST/Fun/09
KKPTF/OBH1/09
Štátne skúšky
Názov
Všeobecná pedagogika
Základy psychológie
Didaktika a teória výchovy
Špeciálna pedagogika
Katechetika
Fundamentálna teológia
Obhajoba bakalárskej práce
2C
SK
3
L
Rozsah Ukonč. Roč.
1P
SK
1
1C
SK
1
1P
SK
1
Sem.
Z
L
L
Kredit
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Rozsah Ukonč. Roč.
2C
SK
1
2C
SK
1
2C
SK
1
2C
SK
1
2C
SK
1
2C
SK
1
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
2
2C
SK
2
Sem.
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Kredit
Rozsah Ukonč. Roč.
SS
SS
SS
SS
SS
SS
OB
Sem.
Blok - Cudzí jazyk
78
Študijný poriadok teologickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku
Študijný poriadok Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa
vydáva ako vnútorný predpis fakulty v súlade s § 33 ods. 3 písm. a) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“).
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Tento študijný poriadok vymedzuje základné práva, povinnosti a ustanovenia, podľa ktorých sa uskutočňuje štúdium na Katolíckej univerzite
v Ružomberku Teologickej fakulte v Košiciach (ďalej len „ TF KU “ alebo „fakulta“), a to vo všetkých jeho stupňoch a formách.
(2) Študijný poriadok je záväzný pre študentov všetkých stupňov a foriem,
ktorí na TF KU študujú akreditované študijné programy, vrátane študentov
spoločných študijných programov a študentov, ktorí sú na TF KU na mobilite,
ako aj pre vysokoškolských učiteľov a odborných pracovníkov, ktorí štúdium
na TF KU zabezpečujú a organizujú.
Článok 2
Podmienky prijatia na štúdium a prijímacie konanie
(1) Na TF KU má právo študovať zvolený študijný program každý, kto splní
základné podmienky prijatia na štúdium stanovené § 56 zákona o VŠ a ďalšie
podmienky určené fakultou.
(2) TF KU prijíma uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov (§ 55 ods. 6 zákona o VŠ).
(3) Za prípravu, organizáciu a priebeh prijímacieho konania na fakulte zodpovedá dekan.
(4) O počte prijímaných študentov rozhoduje Akademický senát teologickej
fakulty (ďalej AS TF KU ). O počte študentov na jednotlivé študijné programy
rozhoduje dekan po vyjadrení vedúcich katedier.
(5) Dekan zverejňuje oznámením najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium
začať, podmienky pre prijatie na štúdium bakalárskych študijných programov
79
a študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ. Pri ostatných študijných
programoch zverejňuje podmienky pre prijatie na štúdium najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.
(6) Obsahom oznámenia je : termín podávania prihlášok, podmienky prijatia
na štúdium, termín a spôsob overovania ich splnenia, plánovaný počet prijímaných uchádzačov na príslušný študijný program. Ak je súčasťou overovania
schopností na štúdium prijímacia skúška, obsahom oznámenia sú aj informácie o forme a rámcovom obsahu prijímacej skúšky, ako aj o spôsobe vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky.
(7) Podmienky prijatia a ďalšie uvedené náležitosti musia byť zverejnené na
úradnej výveske a hromadným prístupom k informáciám (§ 4 ods. 2 Zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) na webovej stránke univerzity alebo fakulty.
(8) Na každý študijný program uskutočňovaný na fakulte môže uchádzač
podať len jednu prihlášku.
Uchádzač zasiela prihlášku na pracovisko, na ktorom sa príslušný študijný program uskutočňuje. Po prijatí na štúdium si uchádzač môže v odôvodnených
prípadoch (napr. vzdialenosť ku miestu štúdia, lepšie dopravné spojenie,
zmena bydliska atď.) podať žiadosť o prestup na iné pedagogické pracovisko
fakulty, na ktorom sa uskutočňuje rovnaký študijný program. V prípade afiliovaného teologického inštitútu môže dekan fakulty vyhovieť žiadosti na
návrh alebo so súhlasom jeho moderátora.
(9) Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou. O prijatí prihlášky
doručenej po termíne rozhoduje dekan.
(10) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením môže k prihláške pripojiť
žiadosť, na základe ktorej sa v spolupráci s fakultným koordinátorom pre
študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami určí forma prijímacej
skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie
uchádzača.
(11) Prijímacie konanie sa pre uchádzača začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium na fakulte. Fakulta môže umožniť zaregistrovanie
prihlášky aj v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu
v akademickom informačnom systéme.
80
(12) Ak prihláška nie je riadne vyplnená alebo ak neobsahuje potrebné prílohy, fakulta uchádzača vyzve, aby nedostatky v stanovenej lehote odstránil.
Ak ich uchádzač neodstráni, prihláška sa považuje za neplatnú.
(13) Prijímacie konanie riadi prijímacia komisia, ktorou je vedenie fakulty. Ak
je súčasťou prijímacieho konania prijímacia skúška, riadi ju skúšobná komisia,
ktorá je najmenej 3-členná a ktorú menuje dekan.
(14) Kritériá pre prijatie musia byť stanovené tak, aby bolo možné sa presvedčiť
o vedomostiach a schopnostiach uchádzačov objektívne.
(15) Pred začiatkom prijímacej skúšky alebo jej časti sa overuje totožnosť
uchádzača podľa občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti (cestovný pas).
(16) Uchádzačom o štúdium, ktorí sú zdravotne znevýhodnení, fakulta umožní
vykonať prijímacie skúšky primerane ich postihnutiu.
(17) O priebehu prijímacej skúšky každého uchádzača sa vedie zápis, ktorý je
súčasťou spisu o prijímacom konaní. V závislosti od formy prijímacej skúšky je
súčasťou tohto spisu aj:
a) vypracovaný a vyhodnotený písomný test s uvedením výsledku (získaného počtu bodov) a podpísaný osobou, ktorá test hodnotila,
b) záznam o ústnej skúške, ktorá obsahuje otázky položené uchádzačovi,
výsledok skúšky, dátum a podpisy členov skúšobnej komisie,
c) záznam o talentovej alebo praktickej skúške, ktorý obsahuje úlohy zadané
uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum a podpisy členov skúšobnej
komisie.
(18) Hodnotenie písomných testov príp. písomných prác musí byť anonymné, t. j. osoba, ktorá ich hodnotí, nesmie vedieť, ktorý uchádzač o štúdium
príslušný test alebo prácu písal.
(19) Dekan alebo skúšobná komisia preruší prijímaciu skúšku uchádzača alebo jej časť, ak zistí, že uchádzač sa dopustil podvodu alebo konania, ktoré je
v rozpore s pravidlami vyhlásenými na začiatku prijímacej skúšky. Výsledky
prerušenej prijímacej skúšky tohto uchádzača sa nehodnotia a jeho prijímacia
skúška sa považuje za neúspešnú.
(20) O prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného na fakulte
rozhoduje dekan.
81
(21) Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania musí byť uchádzačom
oznámené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na
štúdium. Rozhodnutie musí obsahovať: výrok, odôvodnenie a poučenie o
možnosti uchádzača podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Rozhodnutie sa posiela uchádzačovi do vlastných rúk. Ak nie je známe miesto pobytu
uchádzača, rozhodnutie sa vyvesí na úradnú vývesku fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia (§ 58 ods. 7 zákona o VŠ).
(22) Kópia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania je súčasťou spisu
o prijímacom konaní.
(23) Na rozhodovanie o prijatí na štúdium sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
(24) Uchádzač môže do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia
o výsledku prijímacieho konania. Dekan môže sám zmeniť pôvodné rozhodnutie, ak zistí, že bolo vydané v rozpore so zákonom alebo s vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty alebo s podmienkami prijatia na štúdium. Inak
postúpi žiadosť do 15 dní odo dňa jej doručenia rektorovi spolu s pripojeným
spisovým materiálom uchádzača.
(25) Rektor môže pôvodné rozhodnutie dekana zmeniť, ak zistí rozpor so zákonom alebo vnútornými predpismi univerzity alebo fakulty alebo s podmienkami prijatia na štúdium. Inak žiadosť zamietne a potvrdí pôvodné rozhodnutie.
Rozhodnutie rektora musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie, že proti
rozhodnutiu nie je možné podať žiadosť o preskúmanie.
(26) Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do
30 dní od doručenia jeho žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na
fakultu.
(27) Neprijatí uchádzači majú právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania a to najneskôr do 10 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí. Pod nahliadnutím sa rozumie, že uchádzač môže za prítomnosti osôb
poverených dekanom fakulty dokumentáciu čítať a robiť si z nej odpisy alebo výpisy. Ak uchádzač zistí, že došlo k omylu pri vyhodnocovaní alebo pri
určovaní výsledného počtu získaných bodov, oznámi túto skutočnosť osobe,
ktorá je z poverenia dekana prítomná pri nahliadnutí, a uvedie ju aj v žiadosti
o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
82
(28) Dekan preskúma námietky uchádzača vznesené počas nahliadania do materiálov alebo uvedené v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. Ak sa preukáže,
že uchádzač bol poškodený chybou zo strany fakulty, dekan v spolupráci so
skúšobnou komisiou je povinný nedostatok odstrániť a zaradiť uchádzača do
poradovníka podľa opraveného počtu dosiahnutých bodov. O vykonaní tejto
zmeny v dokumentácii prijímacieho konania je nutné vypracovať písomný
záznam podpísaný členmi skúšobnej komisie. Ak je uchádzač po opravení
počtu bodov zaradený medzi tých, ktorí spĺňajú podmienky pre prijatie na
príslušný študijný program, dekan zmení pôvodne rozhodnutie a uchádzača
na štúdium príjme.
(29) V prípade celoživotného vzdelávania sa prijímacia skúška spravidla
nekoná. Dekan fakulty však môže prijatie na toto štúdium podmieniť jej
úspešným vykonaním. Môže tiež obmedziť počet prijatých uchádzačov napr.
z kapacitných dôvodov.
Článok 3
Zápis na štúdium
(1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na
zápis na štúdium. Termín, miesto a spôsob zápisu študentov stanovuje fakulta
a zápis organizuje študijné oddelenie fakulty.
(2) Fakulta má právo žiadať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa na
štúdium zapíšu. Uchádzač je povinný túto informáciu poskytnúť najneskôr
do začiatku akademického roka. Ak prijatý uchádzač v požadovanej lehote
neodpovie alebo odpovie záporne, zaniká mu právo na zápis. V takom prípade
dekan zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho
prijatí na štúdium.
(3) Študent v prvom roku štúdia každého stupňa je povinný osobne sa
zúčastniť zápisu na štúdium v termíne určenom fakultou. Študenta v ďalších
rokoch štúdia môže zapísať zástupca na základe plnej moci.
(4) Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo
sa nedostaví na opätovný zápis po prerušení štúdia a nepožiada o povolenie
zápisu v náhradnom termíne, fakulta písomne vyzve študenta na dostavenie
sa k zápisu v lehote 10 pracovných dní od doručenia tejto výzvy.
(5) Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani
nepožiada o predĺženie tejto lehoty zo zdravotných dôvodov, deň, do ktorého
83
sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo opätovne zapísať, sa
považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium.
(6) Pri zápise si študent sám určuje, akú časť povinností predpísaných
študijným programom a ustanovených v odporúčanom študijnom pláne
chce absolvovať v danom akademickom roku, avšak tak, aby po splnení
požadovaných podmienok mohol postúpiť do ďalšej časti štúdia alebo skončiť
štúdium. Zodpovednosť za úplnosť zápisu nesie študent.
(7) O zápise urobí príslušné študijné oddelenie záznam v evidenčnej dokumentácii študenta, prípadne vyhotoví a potvrdí študentovi protokol o zápise. Potrebné údaje uvedie v súlade s § 73 ods. 3 zákona o VŠ aj do registra
študentov.
(8) Súčasťou zápisu je aj validácia preukazu študenta. Vydávanie a validáciu
preukazov zabezpečuje Ústav informačných a komunikačných technológií KU.
(9)Všetky potvrdenia o štúdiu pre nový akademický rok sa vydávajú najskôr
v deň zápisu.
(10) O žiadosti študenta inej vysokej školy v zmysle § 59 ods. 4 – 6 zákona
o VŠ o zápis na štúdium študijného programu uskutočňovaného na TF
KU rozhoduje dekan fakulty. Písomná žiadosť o zápis na študijný program
príslušného stupňa v rovnakom alebo v príbuznom študijnom odbore
študenta inej vysokej školy sa adresuje dekanovi fakulty. Dekan si k rozhodnutiu môže vyžiadať vyjadrenie vedúceho katedry, ktorá príslušný študijný
program zabezpečuje. Študent inej vysokej školy k žiadosti o zápis na štúdium
pripojí úradný výpis absolvovaných predmetov a úradné potvrdenie o splnení
zapísaných študijných povinností určených študijným programom príslušnej
vysokej školy. Fakulta rozhodne o žiadosti študenta inej vysokej školy o zápis
na štúdium do 30 dní od doručenia všetkých podkladov určených k rozhodnutiu. V prípade pozitívneho vyjadrenia fakulta do troch pracovných dní od
uskutočnenia zápisu oznámi vysokej škole, na ktorej študent štúdium zanechal, v akom študijnom programe študentovi umožnila zápis a dátum zápisu.
Dňom zápisu sa študent stáva študentom TF KU .
Článok 4
Formy a metódy štúdia
(1) Na TF KU sa uskutočňujú bakalárske, magisterské a doktorandské študijné
programy v dennej alebo externej forme.
84
(2) Bakalárske a magisterské študijné programy v oboch formách štúdia (denná, externá forma) sa môžu uskutočňovať prezenčnou metódou, dištančnou
metódou alebo kombinovanou metódou.
(3) TF KU organizuje aj celoživotné vzdelávanie. Jednou z foriem záujmového
vzdelávania je štúdium na Univerzite tretieho veku, ktoré upravuje vnútorný
predpis (Smernica rektora o Univerzite tretieho veku).
(4) Bakalársky študijný program trvá tri roky a ukončuje sa štátnou skúškou,
ktorej súčasťou je obhajoba bakalárskej práce. Absolvent po ukončení získava
akademický titul „bakalár“ (skr. „Bc.“).
(5) Magisterský študijný program nadväzuje na bakalársky študijný program.
Trvá dva roky a ukončuje sa štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba
diplomovej práce. Absolventi magisterského štúdia získavajú akademický titul
„magister“ (skr. „Mgr.“).
(6) Štandardná dĺžka štúdia študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona
o VŠ je najmenej 5 a najviac 6 rokov.
(7) Študijný program prvého alebo druhého stupňa alebo študijný program
podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ na písomnú žiadosť študenta a po súhlasnom
vyjadrení vedúceho katedry/katedier, na ktorej organizačne pôsobí garant/
garanti študijného programu, dekan môže zmeniť metódu štúdia z prezenčnej
na dištančnú alebo kombinovanú. Túto zmenu môže povoliť dekan iba v
odôvodnených prípadoch, akými sú najmä: študentky – matky s deťmi do
3 rokov, vrcholoví športovci, preukázateľné vážne rodinné, zdravotné a sociálne dôvody, štúdium v zahraničí, realizovanie časti štúdia na inej vysokej
škole alebo fakulte. Žiadosti o dištančnú a kombinovanú metódu na príslušný
akademický rok alebo semester sa predkladajú na študijné oddelenie fakulty
spravidla pred začiatkom semestra.
Článok 5
Práva a povinnosti študentov
(1) Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom KU zápisom na študijný
program vysokoškolského štúdia, ktorý sa uskutočňuje na jej fakulte.
(2) Študent má právo najmä:
a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,
b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu,
85
c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil všetky povinnosti určené študijným programom alebo študijným poriadkom,
d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným
poriadkom alebo študijným programom zvoliť si tempo štúdia, poradie
absolvovaných jednotiek študijného programu pri zachovaní ich predpísanej nadväznosti a zvoliť si učiteľa pri predmete vyučovanom viacerými učiteľmi,
e) uchádzať sa v rámci svojho štúdia aj o štúdium na inej vysokej škole, a to
aj v zahraničí,
f ) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej
činnosti vysokej školy,
g) zúčastňovať sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacichna akademickej pôde v súlade s právnymi predpismi,
h) vyjadrovať sa aspoň raz ročne o kvalite výučby a učiteľov formou
anonymného dotazníka,
i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu, na
informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a možnosťou uplatnenia absolventov v praxi,
k) ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 zákona o VŠ, rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom
akademickom roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné štúdium
nárok,
l) za podmienok určených v študijnom poriadku zmeniť študijný program
v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov,
m) na podanie sťažnosti dekanovi fakulty alebo rektorovi a na jej vybavenie, pričom prijímanie, evidenciu, prešetrovanie, vybavovanie sťažností
a plnenie opatrení prijatých na nápravu sa uskutočňuje podľa zákona č.
152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
n) mať zastúpenie v samosprávnych orgánoch univerzity a jej fakúlt,
v študentských samosprávnych orgánoch a v Študentskej rade vysokých
škôl,
o) obracať sa s pripomienkami a návrhmi na Študentskú radu KU
a zúčastňovať sa na jej verejných zasadnutiach.
(3) Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú
všeobecné predpisy o ochrane zdravia pri práci.
(4) Študent je povinný najmä:
a) dodržiavať vnútorné predpisy KU a TF KU ,
b) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby KU a TF KU ,
86
c) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom, a to výlučne a priamofakulte v termíne ich splatnosti, resp. po zamietnutí žiadosti podľa § 92
ods. 16 zákona o VŠ a najneskôr v lehote do 15 dní od doručenia novej
výzvy na ich zaplatenie; pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich
určenie,
d) oznámiť fakulte adresu určenú na doručovanie písomností, resp. zmenu
adresy, ako aj skutočnosti dôležité pre zápis do registra študentov,
e) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi
povereného zamestnanca univerzity alebo fakulty na prerokovanie
otázok týkajúcich sa priebehu alebo skončenia jeho štúdia, alebo súvisiacich s jeho právami alebo povinnosťami,
f ) pri zápise písomne oznámiť fakulte, rozhodnutie, v ktorom študijnom
programe bude študovať bezplatne pri súbežnom štúdiu.
Článok 6
Akademický rok a jeho organizácia
(1) Akademický rok sa začína 1. septembra kalendárneho roka a končí 31. augusta nasledujúceho roka. Štúdium v akademickom roku sa člení na dva semestre.
(2) Bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium sa začína začiatkom prvého semestra akademického roka.
(3) Harmonogram nasledujúceho akademického roka určuje rektor po prerokovaní s dekanmi fakúlt a zverejňuje ako záväzný vnútorný predpis najneskôr
1. marca.
(4) Každý semester sa skladá z výučbovej časti, ktorá trvá spravidla 13 týždňov
a skúškového obdobia, ktoré trvá spravidla 6 týždňov. Letný semester posledného semestra bakalárskeho a magisterského štúdia môže dekan upraviť
iným spôsobom.
(5) Ak sú v študijnom programe predpísané praxe, sústredenia zo spirituality,
exkurzie a kurzy, nemôžu sa v zásade konať v skúškovom období.
(6) Rozvrh sa zostavuje tak, aby umožňoval študentom absolvovanie povinných
predmetov stanovených študijným programom. Za zostavenie a zverejnenie
rozvrhov najneskôr týždeň pred začiatkom vyučovania v príslušnom semestri
zodpovedá dekan.
87
(7)Študijné programy prvého a druhého stupňa a študijné programy podľa
§ 53 ods. 3 zákona o VŠ sú zostavené tak, aby počet povinných a povinne
voliteľných predmetov v týždni nepresahoval 24 vyučovacích hodín bez predmetov všeobecného základu. Pri dennej forme štúdia minimálny rozsah priameho kontaktu vysokoškolského učiteľa a študenta je 18 hodín týždenne
v časti akademického roka, v ktorej prebieha výučba.
(8) Vlastný ordinár po ním určenej etape štúdia po vypočutí mienky rektora
Kňazského seminára, môže študenta denného štúdia – seminaristu poslať
na pastoračno – pedagogickú prax na dobu jedného roka. (Štatút TFKU § 41)
Počas tejto praxe študent neprerušuje štúdium a za absolvovanie praxe nezískava kredity. Vykonanie tejto praxe sa nehodnotí ako nesplnenie podmienok
podľa čl. 7 ods. 11.
Článok 7
Kreditový systém
(1) Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na TF KU je
založená na kreditovom systéme. Kreditový systém využíva zhromažďovanie
a prenos kreditov a je založený na transparentnosti výsledkov štúdia a procesov vzdelávania.
(2) Každý predmet má v študijnom programe priradený počet kreditov a hodnotí sa pomocou klasifikačnej stupnice. Kredity sa prideľujú na základe pracovného zaťaženia, ktoré je potrebné na to, aby študenti dosiahli očakávané
výsledky štúdia. Pracovné zaťaženie vyjadruje objem času, ktorý študenti
zvyčajne potrebujú na to, aby ukončili všetky vzdelávacie aktivity (prednášky,
semináre, cvičenia, projekty, prax, samostatné štúdium a skúšky), ktoré sú
potrebné na to, aby dosiahli očakávané výsledky štúdia. Účasť na prednáškach,
cvičeniach a seminároch je povinná. Ospravedlnenie absencie na vyučovacom
procese posudzuje vyučujúci predmetu.
(3) Pracovné zaťaženie študentov v priebehu akademického roka sa pohybuje
na TF KU v rozmedzí od 1500 do 1800 hodín, pričom jeden kredit zodpovedá
25 až 30 hodinám práce.
(4) Počet kreditov priradený k predmetu zodpovedá počtu kreditov priradenému k jednotkám študijného programu, ktoré predmet tvoria. Za predmet môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz.
(5) Štandardná pracovná záťaž študenta na jeden akademický rok je 60 kreditov, na jeden semester 30 kreditov. Na absolvovanie bakalárskeho študijného
88
programu musí študent získať aspoň 180 kreditov v predpísanom zložení.
V magisterskom študijnom programe študent musí získať aspoň 120 kreditov
v predpísanom zložení. Pri spojenom prvom a druhom stupni štúdia podľa
§ 53 ods. 3 zákona o VŠ ak je štandardná dĺžka štúdia 6 rokov, musí študent
získať aspoň 360 kreditov v predpísanom zložení; ak je štandardná dĺžka
štúdia 5 rokov, musí získať aspoň 300 kreditov v predpísanom zložení.
(6) Zhromažďovaním kreditov sa rozumie zratúvanie kreditov získaných za
úspešné absolvovanie predmetov v čase, v ktorom bol študent zapísaný na
štúdium jedného študijného programu. Zratúvajú sa kredity získané: v rámci
štúdia študijného programu v prípade jeho riadneho skončenia, v rámci časti
štúdia na inej fakulte KU, v rámci časti štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo na vysokej škole v zahraničí formálne zabezpečeného
náležitosťami prenosu kreditov.
(7) Predmety zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti ich absolvovania členia na povinné, povinne voliteľné a výberové. Predmety sa podľa
nadväznosti členia na predmety podmienené úspešným absolvovaním iných
predmetov (prerekvizít) a predmety bez nadväznosti.
(8) Fakulta, určuje pre každý študijný program odporúčaný študijný plán,
ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním splnil študent podmienky pre
úspešné ukončenie štúdia v štandardnej dĺžke vrátane absolvovania odbornej
praxe, ak je súčasťou študijného programu. Odporúčaný študijný plán obsahuje predmety v takej kreditovej hodnote a takého druhu (povinné, povinne
voliteľné, výberové), aby v každej časti kontroly štúdia boli splnené pravidlá
pre pokračovanie v ďalšom období štúdia. Študent si môže v príslušnom
stupni štúdia zapísať iba predmety určené pre príslušný stupeň.
(9) Pri získavaní kreditov musí študent postupovať tak, že bude rešpektovať
pomer rozdelenia štúdia na povinné predmety, povinne voliteľné a výberové
predmety.
(10) Kontrolu štúdia vykonáva študijné oddelenie fakulty po skončení
každého akademického roka. V prvom ročníku sa kontrola štúdia vykoná po
skončení skúškového obdobia zimného semestra. Predmetom kontroly štúdia
sú skúšky, štátne skúšky, ako aj počty kreditov, získané v jednotlivých častiach
štúdia.
(11) Na pokračovanie v druhom roku štúdia musí študent získať minimálne 40
kreditov, z toho v prvom semestri minimálne 20 kreditov. Ak za prvý semester
štúdia študent získa menej ako 20 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného pori89
adku univerzity. Ak za prvý rok štúdia študent získa menej ako 40 kreditov, je
zo štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného
programu a študijného poriadku fakulty. Na pokračovanie v každom ďalšom
roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov. Ak študent získa za
rok menej ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek
vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku fakulty.
Článok 8
Hodnotenie študijných výsledkov
(1) Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa
uskutočňuje najmä priebežnou kontrolou počas výučbovej časti štúdia (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce,
referáty a pod.) a skúškou za dané obdobie štúdia.
(2) Formy hodnotenia a ich podiel na celkovom hodnotení štúdia predmetu sú
uvedené v informačnom liste predmetu.
(3) Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou na základe celkovej percentuálnej úspešnosti študenta vo všetkých formách hodnotenia študijných
výsledkov v rámci predmetu podľa nasledujúcej klasifikačnej stupnice:
Percentuálny zisk
100-93 %
92-85 %
84-77 %
76-69 %
68-60 %
59-0 %
Klasifikačná stupnica
Klasifikačný stupeň odráža výsledky
Vynikajúce
Nadpriemerné
Priemerné
Prijateľné
Spĺňajúce minimálne kritériá
Nespĺňajúce minimálne kritériá
Klasifikačný stupeň
A (výborne) = 1
B (veľmi dobre) = 1,5
C (dobre) = 2
D (uspokojivo) = 2,5
E (dostatočne) = 3
FX (nedostatočne) = 4
Povinné predmety, ktoré sú v odporúčanom študijnom pláne označené písmenom „Z“, sa nehodnotia klasifikačným stupňom a podmienky ich úspešného
absolvovania stanovuje informačný list predmetu.
(4) Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta sa používa vážený
študijný priemer. Vypočíta sa tak, že za hodnotené obdobie sa študentovi
spočítajú súčiny kreditového ohodnotenia a numerickej hodnoty známky za
všetky zapísané predmety a vydelia sa súčtom kreditov dosiahnutých za dané
obdobie.
90
(5) Vypracovanie záverečnej práce (bakalárskej, diplomovej, dizertačnej) sa
považuje za predmet, hodnotí sa klasifikačným stupňom a prideľujú sa mu
kredity. Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.
(6) Obhajoba záverečnej práce a štátna skúška nie sú predmetmi a za ich absolvovanie sa kredity neprideľujú. Hodnotia sa klasifikačnými stupňami A až
FX.
(7) Ak sa štátna skúška skladá z viacerých častí, každá časť sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom A až FX.
(8) Celkový výsledok štátnych skúšok sa hodnotí:
a) „prospel s vyznamenaním“ - ak je klasifikácia obhajoby záverečnej práce
i jednotlivých predmetov len známkami A a B, pričom počet hodnotení
známkou A nesmie byť menší ako počet hodnotení známkou B,
b) „prospel“ - ak študent nespĺňa hodnotenie podľa písm. a) a žiadna časť
štátnej skúšky nie je hodnotená známkou FX.
(9) Celkové hodnotenie štúdia študijného programu sa vykonáva po splnení
všetkých povinností predpísaných študijným programom vrátane vykonania
štátnych skúšok. Vyjadruje sa stupňami: prospel s vyznamenaním, prospel,
neprospel.
(10) Celkový výsledok štúdia:
a) „prospel s vyznamenaním“ - ak študent počas celého štúdia nebol hodnotený známkou E, všetky skúšky absolvoval v riadnych termínoch, dosiahol za celé štúdium vážený študijný priemer v jednotlivých ročníkoch
menej ako 1,3 a výsledok štátnej skúšky v riadnom termíne je „prospel
s vyznamenaním“.
b) „prospel“ - ak študent úspešne absolvoval štúdium s výsledkami, ktoré
nezahŕňa písm. a).
(11) Ak niektorý predmet štátnej skúšky bol hodnotený stupňom FX, celkové
hodnotenie štátnej skúšky je „neprospel“.
(12) V prípade nesplnenia povinnosti študenta podľa čl. 5 ods. 4 c) sa študent
nemôže prihlásiť na štátne skúšky.
91
Článok 9
Zápis a absolvovanie predmetov
(1) V prvom roku bakalárskeho štúdia si študent musí zapísať predmety v celkovej hodnote najmenej 60 kreditov. V ďalších rokoch štúdia si musí zapísať
predmety v celkovej hodnote najmenej 40 kreditov. V poslednom roku štúdia
si môže zapísať aj menší počet kreditov, ak mu tento počet kreditov postačuje
na skončenie štúdia študijného programu.
(2) V jednom roku si študent môže zapísať predmety v celkovej hodnote najviac 90 kreditov. Do tohto počtu kreditov sa nezapočítavajú kredity za predmety, ktoré sú po zápise študentovi uznané na základe ich úspešného absolvovania počas predchádzajúceho štúdia.
(3) Zamietnuť študentovi prihlásenie na predmet vyučovaný na fakulte je
možné len z dôvodu neabsolvovania podmieňujúcich predmetov, ak je
táto nadväznosť stanovená v informačnom liste predmetu, ďalej v prípade
vylučujúcich predmetov a z kapacitných dôvodov.
(4) Pri zapisovaní predmetov sa uprednostňujú študenti, pre ktorých je predmet povinný a študenti iných vysokých škôl, ktorým absolvovanie predmetu
ukladá zmluva o štúdiu.
(5) Študenti iných fakúlt KU sa môžu prihlásiť na povinne voliteľné predmety za rovnakých podmienok ako študenti Teologickej fakulty. Študenti iných
vysokých škôl sa môžu prihlásiť na predmet na TF KU len na základe zmluvy
o štúdiu.
( 6) Povinný predmet zapísaný v danom akademickom roku a absolvovaný
neúspešne, tzn. dvakrát hodnotený stupňom FX, si študent môže zapísať
počas štúdia ešte raz a to v nasledujúcom akademickom roku. Ak v nasledujúcom akademickom roku absolvuje predmet neúspešne, tzn. dvakrát získa
hodnotenie FX, bude vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré
vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku TF KU.
(7) Povinne voliteľný predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne, tzn. dvakrát
hodnotený stupňom FX, si študent môže zapísať ešte raz a to v nasledujúcom akademickom roku alebo si môže zapísať namiesto neho iný povinne
voliteľný predmet. Ak v nasledujúcom akademickom roku absolvuje predmet
neúspešne, tzn. dvakrát získa hodnotenie FX, bude vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného
poriadku TF KU.
92
(8) Výberový predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne si študent môže
zapísať ešte raz a to v nasledujúcom akademickom roku alebo si môže zapísať
namiesto neho iný výberový predmet. Ak študent dosiahol dostatočný počet
kreditov, nemusí si zapísať žiadny výberový predmet.
(9) Študent môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra
(zimného/letného) požiadať študijné oddelenie o zrušenie zapísaného povinného predmetu v prípade, že výučba predmetu bola zrušená fakultou, alebo
v predchádzajúcom semestri neabsolvoval úspešne predmet, ktorý tvorí prerekvizitu predmetu, zapísaného v nasledujúcom semestri. V prípade kolízie
v rozvrhu povinne voliteľného predmetu študent požiada študijné oddelenie
o zrušenie zapísaného povinne voliteľného predmetu elektronickou poštou
do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra.
(10) Okrem výučby podľa študijného plánu v študijnom programe poskytujú
vysokoškolskí učitelia individuálne konzultácie študentom v rozsahu minimálne dve vyučovacie hodiny týždenne. Individuálne konzultácie nenahrádzajú výučbu.
(11) Konkrétne termíny, čas a miesto konania skúšok musí byť zverejnený v akademickom informačnom systéme najneskôr jeden týždeň pred začiatkom
skúškového obdobia v príslušnom semestri. Termíny skúšok musia byť v primeranom množstve a rozptyle (minimálne tri termíny, jeden na začiatku, jeden
v strede a jeden na konci skúškového obdobia). Na zverejňovanie termínov
skúšok a na prihlasovanie na skúšku sa používa elektronická forma prostredníctvom akademického informačného systému.
Predmety s kreditovou hodnotou 1 treba spravidla uzavrieť do konca
prednáškového obdobia. Študent spravidla koná skúšku u učiteľa, ktorý predmet vyučoval.
(12) Ak sa študent nemôže dostaviť na skúšku, môže sa z nej odhlásiť v akademickom informačnom systéme najneskôr jeden deň pred konaním skúšky.
Ak tak študent neurobí a ani sa najneskôr v deň konania skúšky neospravedlní
u skúšajúceho, skúška sa hodnotí klasifikačným stupňom FX.
(13) Ak študent odstúpi z písomnej alebo ústnej časti skúšky po jej začiatku,
alebo ak závažným spôsobom poruší pravidlá na získavanie kreditov a dopustí
sa podvádzania, výsledok skúšky je hodnotený stupňom FX.
(14) V prípade nesplnenia požadovaných podmienok z daného predmetu v riadnom termíne má študent právo na jeden opravný termín. V rámci vypísaných
93
termínov skúšok a harmonogramu akademického roka, a to pri prvom aj prípadnom druhom zapísaní predmetu.
(15) Celkové hodnotenie predmetu zapíše skúšajúci do akademického
informačného systému najneskôr 3 pracovné dni po konaní skúšky.
(16) V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade posledného pokusu
študenta o úspešné absolvovanie opakovane zapísaného predmetu, má
študent i skúšajúci učiteľ právo písomne požiadať dekana fakulty o komisionálne vykonanie skúšky. Komisia má minimálne 4 členov, ktorých menuje dekan
na návrh vedúceho katedry, ktorá predmet zabezpečuje. Členom komisie je
aj pôvodne skúšajúci učiteľ. Ak študent neprospel na komisionálnej skúške,
o ktorú sám požiadal, nemá nárok na ďalší opravný termín.
(17) Dekan môže na základe písomnej žiadosti študenta povoliť dištančnú
metódu štúdia alebo individuálny študijný plán, ktorý umožňuje študentovi
absolvovať zapísané predmety v osobitnom režime z hľadiska organizácie
štúdia podľa možností študenta a fakulty. Individuálny študijný plán si zostavuje študent spravidla v spolupráci so študijným poradcom. Dekan môže povoliť
individuálny študijný plán najmä zdravotne znevýhodnenému študentovi,
pričom sa berie do úvahy miera a rozsah jeho zdravotného znevýhodnenia.
Článok 10
Uznávanie absolvovaných častí štúdia
(1) Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne podmienené:
prihláškou na výmenné štúdium, zmluvou o štúdiu a výpisom výsledkov
štúdia. Uskutočňuje sa v súlade s § 7 Vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. a podľa
vnútorného predpisu univerzity (Smernica o organizovaní zahraničných mobilít učiteľov a študentov prostredníctvom programu EÚ LLP Erasmus na KU
v Ružomberku).
(2) Študent môže požiadať dekana fakulty, na ktorej je zapísaný, o uznanie absolvovaných predmetov, resp. prenos kreditov a známok, ak čas, ktorý uplynul
od ich absolvovania, je kratší ako 5 rokov. V magisterskom štúdiu nemožno
uznať kredity získané za úspešné absolvovanie predmetu v bakalárskom
štúdiu.
94
Článok 11
Záverečná práca pri prvých dvoch stupňoch štúdia
(1) Príslušná katedra zverejní do konca októbra na internetovej stránke fakulty témy záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov prvého,
druhého a spojeného prvého a druhého stupňa.
(2) Študent má právo písomne navrhnúť katedre vlastnú tému a vedúceho
záverečnej práce do konca novembra. Vedúci katedry sa do 30 dní k jeho
návrhu písomne vyjadrí. Za schválenie sa považuje aj potvrdenie témy vedúcim katedry v akademickom informačnom systéme.
(3) Študent predposledného ročníka sa elektronicky prihlási u vedúceho
záverečnej práce v akademickom informačnom systéme. Na základe dohody
medzi vedúcim záverečnej práce a študentom sa v akademickom informačnom
systéme vyhotoví protokol o zadaní záverečnej práce, ktorý schvaľuje vedúci
katedry najneskôr do 31. januára daného akademického roka.
(4) Formálnu úpravu záverečných prác a termín ich odovzdávania určuje vnútorný predpis fakulty.
(5) Pre účely archivácie študent odovzdáva záverečnú prácu v digitálnej podobe a v tlačenej verzii.
Článok 12
Štátne a rigorózne skúšky
(1) K absolvovaniu vysokoškolského štúdia je nevyhnutné absolvovať štátnu
skúšku. Štátne skúšky sa na TF KU konajú podľa § 63 zákona o VŠ.
(2) Štátna skúška sa môže skladať z viacerých častí. Časti a predmety štátnej
skúšky sú dané študijným programom.
(3) Štátne skúšky majú ústnu, písomnú alebo praktickú formu. Formu štátnej
skúšky a tézy z predmetov štátnej skúšky fakulta zverejní najneskôr do začiatku
zimného semestra akademického roka, v ktorom sa štátne skúšky uskutočnia.
(4) Štátne skúšky sa konajú v termínoch, ktoré určí dekan v súlade s harmonogramom štúdia a zverejňujú sa aspoň 6 týždňov pred ich konaním na internetovej
stránke fakulty.
95
(5) Študent sa prihlási na štátnu skúšku prostredníctvom akademického
informačného systému najneskôr dvadsaťjeden dní pred stanoveným termínom štátnej skúšky.
(6) Ak študentovi bránia vážne okolnosti zúčastniť sa na štátnej skúške, vopred
alebo najneskôr 3 dni po termíne štátnej skúšky môže písomne požiadať dekana o súhlas s odkladom termínu štátnej skúšky. Neospravedlnená neúčasť na
štátnej skúške sa hodnotí stupňom FX.
(7) Študent môže štátnu skúšku opakovať dvakrát, a to najneskôr v termíne, ktorým neprekročí štandardnú dĺžku štúdia v príslušnom stupni
vysokoškolského vzdelávania o viac ako dva roky. Opakuje tú časť štátnej
skúšky, z ktorej získal hodnotenie FX. V prípade neúspešnosti na všetkých troch
termínoch štátnej skúšky je vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek,
ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku fakulty.
(8) Študent, ktorý bol z niektorej časti štátnej skúšky hodnotený FX a ktorý neabsolvuje opravný termín štátnej skúšky do konca príslušného akademického
roka, je povinný zapísať sa do ďalšieho roka štúdia. Ďalší rok štúdia za účelom
vykonania štátnej skúšky sa započítava do celkovej doby štúdia v príslušnom
stupni vysokoškolského vzdelávania.
(9) Absolventi magisterského štúdia môžu požiadať o vykonanie rigoróznej
skúšky a obhajobu rigoróznej práce v rovnakom študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore.
Po splnení všetkých podmienok získavajú akademický titul „doktor filozofie“
(skr. „PhDr.“) alebo „doktor pedagogiky“ (skr. „PaedDr.“). V študijnom programe
katolícka teológia sa rigorózne skúšky nekonajú.
Článok 13
Ukončenie štúdia a doklady o ukončení štúdia
(1) Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného
študijného programu.
(2) Študent riadne končí štúdium podľa príslušného študijného programu
prvého, druhého alebo spojeného prvého a druhého stupňa, ak:
a) úspešne absolvoval všetky predpísané študijné povinnosti daného
študijného
programu a získal určený počet kreditov v predpísanom zložení ako predpoklad účasti na štátnej skúške,
b) úspešne vykonal štátnu skúšku alebo štátne skúšky predpísané študijným
programom – vrátane obhajoby záverečnej práce.
96
(3) Dňom riadneho skončenia štúdia je deň splnenia poslednej z podmienok
predpísaných na riadne ukončenie štúdia daného študijného programu.
(4) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium na TF KU skončí:
a) zanechaním štúdia,
b) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva roky, pričom
dňomskončenia štúdia je koniec akademického roka, v ktorom mal
študent skončiť vysokoškolské štúdium,
c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo
študijného programu a študijného poriadku, alebo vylúčením zo štúdia
za disciplinárny priestupok, pričom dňom skončenia štúdia je deň, keď
rozhodnutie o vylúčení nadobudlo právoplatnosť,d) zrušením študijného
programu podľa § 87 ods. 2 zákona o VŠ, ak študent neprijme ponuku
fakulty pokračovať v štúdiu iného študijného programu, pričom dňom
skončenia štúdia je deň, ku ktorému vysoká škola oznámila zrušenie
študijného programu,
e) smrťou študenta.
(5) Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu
pri zohľadnení celkovej doby štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského
vzdelávania alebo súbežné štúdium vo viacerých študijných programoch
v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania v jednom akademickom
roku alebo v jeho časti má za následok vznik povinnosti študenta uhradiť TF
KU ročné školné za každý ďalší rok štúdia určené vo vnútornom predpise univerzity.
(6) Dokladmi o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní príslušného akademického titulu sú: vysokoškolský diplom,
vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu.
(7) Vysokoškolský diplom je dokument o absolvovaní akreditovaného
študijného programu a príslušného študijného odboru a o udelení akademického titulu. Vydáva ho univerzita. Na vysokoškolskom diplome sa uvádza: meno
a priezvisko absolventa, matričné číslo diplomu, názov univerzity, názov fakulty, názov študijného odboru, názov študijného programu, akademický titul,
podpis rektora a dekana fakulty, dátum skončenia štúdia a odtlačok pečiatky
vysokej školy. Vysokoškolský diplom sa odovzdáva spravidla pri akademickom
obrade.
(8) Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o absolvovaní štátnej skúšky, jej
súčastiach a jej výsledku. Vydáva ho univerzita, podpisuje ho dekan.
97
(9) Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobné údaje o študijných
predmetoch absolvovaných v študijnom programe. Súčasťou dodatku k diplomu je podľa § 8 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.
614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia informácia o systéme vysokého
školstva v Slovenskej republike, ktorú vypracúva a zverejňuje ministerstvo.
KU vydáva dodatok k diplomu všetkým absolventom bezplatne v slovenskom
a anglickom jazyku.
(10) Na základe písomnej žiadosti vydá univerzita absolventovi doklady
o ukončení štúdia aj v anglickom jazyku.
Článok 14
Prerušenie štúdia
(1) Prerušenie štúdia študijného programu povoľuje na základe odôvodnenej
žiadosti študenta dekan.
(2) Prerušenie štúdia v prvom ročníku je možné až po skončení zimného
semestra. Prerušenie štúdia sa vzťahuje na ucelenú časť štúdia (semester,
rok). Žiadosť o prerušenie štúdia sa adresuje dekanovi fakulty a podáva na
študijnom oddelení najneskôr 3 týždne pred začatím semestra. O výnimkách
v mimoriadnych a nepredvídaných prípadoch (napr. náhle závažné zdravotné problémy) rozhoduje dekan fakulty. Rozhodnutie o prerušení štúdia sa
doručuje študentovi osobne, alebo poštou do vlastných rúk.
(3) Študent môže písomne požiadať o prerušenie štúdia:
a) najviac na tri akademické roky z dôvodu rodičovskej dovolenky,
b) najviac na dva akademické roky zo zdravotných, alebo iných vážnych
osobných dôvodov (po predložení hodnoverných dokladov),
c) najviac na jeden rok bez udania dôvodu.
(4) Po uplynutí doby prerušenia sa študent musí dostaviť na opätovný zápis.
(5) Počas prerušenia štúdia študentovi nepatria práva a povinnosti študenta a
nie je ani členom akademickej obce.
Článok 15
Zanechanie štúdia
(1) Zanechanie štúdia študent oznámi písomne dekanovi fakulty.
98
(2) Dňom skončenia štúdia je deň, v ktorom bolo fakulte, doručené písomné
vyhlásenie študenta o zanechaní štúdia.
(3) V prípade zanechania štúdia možno študentovi, ak o to požiada, vydať
potvrdenie o absolvovaných predmetoch, avšak vždy s poznámkou, že ide
o neukončené štúdium.
(4) Študent, ktorý štúdium zanechal, môže byť opätovne prijatý na TF KU len
na základe nového prijímacieho konania.
Článok 16
Vylúčenie zo štúdia
(1) Za zvlášť závažné porušenie povinností v zmysle § 72 ods. 2 písm. c) zákona
o VŠ a disciplinárneho poriadku TF KU môže dekan rozhodnúť o vylúčení zo
štúdia.
(2) Študent, ktorý nesplní požiadavky, ktoré vyplývajú zo študijného programu
a zo študijného poriadku TF KU , je vylúčený zo štúdia podľa § 66 ods. 1 písm.
c) zákona o VŠ.
(3) Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia musí byť písomné. Musí obsahovať:
výrok, odôvodnenie, poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie,
evidenčné číslo, pod ktorým je rozhodnutie evidované, dátum a miesto jeho
vydania, úradnú pečiatku, podpis dekana. Rozhodnutie musí byť doručené
študentovi do vlastných rúk.
(4) Dňom skončenia štúdia je deň, v ktorom rozhodnutie o vylúčení zo štúdia
nadobudlo právoplatnosť.
(5) Študent môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo
štúdia do 8 dní odo dňa jeho doručenia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Dekan, môže sám žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť
alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju rektorovi. Rektor rozhodnutie
dekana preskúma a ak je v rozpore so zákonom, alebo vnútorným predpisom KU alebo fakulty, rozhodnutie zmení alebo zruší. Inak žiadosť zamietne
a pôvodné rozhodnutie potvrdí.
(6) Na konanie o preskúmanie rozhodnutia podľa § 72 zákona o VŠ sa
nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
99
Článok 17
Zmena študijného programu
(1) Zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo
kombinácie študijných odborov uskutočňovaných na fakulte povoľuje dekan;
ak má byť táto zmena uskutočnená medzi fakultami KU, povoľuje ju dekan prijímajúcej fakulty. Nevyhnutnou podmienkou pre povolenie zmeny študijného
programu je úspešné ukončenie ročníka, resp. úspešné splnenie zapísaných
študijných povinností určených pôvodným študijným programom. O zmenu
študijného programu je možné požiadať najneskôr do konca júla. Písomná
žiadosť sa adresuje dekanovi. Dekan si k rozhodnutiu môže vyžiadať vyjadrenie vedúceho katedry, ktorá príslušný študijný program zabezpečuje. Zmena
študijného programu sa uskutočňuje k termínu zápisu.
(2) Študent môže požiadať o výpis výsledkov štúdia podľa § 67 ods. 5 zákona
o VŠ.
(3) K žiadosti o zmenu študijného programu na študijný program katolícka teológia a náuka o rodine musí študent priložiť odporúčanie vlastného farára.
Článok 18
Doklady o štúdiu
(1) Doklady o štúdiu na TF KU sú: preukaz študenta, výpis výsledkov štúdia.
(2) Preukaz študenta je doklad o právnom postavení študenta. Oprávňuje ho
užívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákona, vnútorných predpisov
univerzity, ako aj práva a výhody vyplývajúce z dohôd školy s inými právnickými osobami. Preukaz študenta vydáva univerzita študentovi po jeho zápise
do registra študentov.
(3) Výpis výsledkov štúdia je doklad, ktorý obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v rámci študijného programu splnil. Vydáva ho fakulta.
Článok 19
Cena rektora a cena dekana
(1) Rektor na základe návrhu dekana môže udeliť Cenu rektora spojenú
s priznaním štipendia za mimoriadne výsledky študentovi v dennej forme
štúdia, ktorý študuje študijný program prvého stupňa alebo druhého stupňa
alebo spojený prvý a druhý stupeň podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ, za:
a) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia,
100
b) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta.
Pravidlá pre udeľovanie Ceny rektora určuje Štipendijný poriadok KU.
(2) Dekan môže udeliť študentovi fakulty Cenu dekana. Kritériom pre udelenie
Ceny dekana je celkové hodnotenie študijných výsledkov študenta „prospel
s vyznamenaním“ alebo dosiahnutie výnimočných výsledkov vo vedeckej,
umeleckej alebo športovej činnosti, resp. v spoločenskej angažovanosti. Pravidlá pre udeľovanie Ceny dekana určuje vnútorný predpis fakulty.
Článok 20
Systém študijných poradcov
(1) Systém študijných poradcov má za cieľ zefektívniť systém štúdia, pomôcť
študentom správne sa orientovať a efektívne si voliť predmety vzhľadom
na vlastný študijný plán študenta, na jeho záujmovú orientáciu a vzhľadom
na reálnu situáciu na trhu práce. Má za cieľ aj pomáhať študentom v ich
ťažkostiach pri štúdiu, pri komunikácii s prostredím a plní aj poradnú funkciu
v študentských mobilitách, príp. sprostredkovateľskú funkciu vo výskumnej,
záujmovej a inej činnosti.
(2) Študijných poradcov vymenúva a odvoláva dekan z radov vysokoškolských
učiteľov fakulty.
(3) Každý študent si môže zvoliť poradcu zo svojho študijného programu. Poradenská a konzultačná činnosť pedagógov vyplýva z pracovnej zmluvy.
Článok 21
Konania vo veciach študijných práv a povinností študenta
(1) Konanie vo veciach porušenia akademických práv a povinností študenta
prebieha v prvom stupni na fakulte a rozhoduje v ňom dekan. Rektor rozhoduje o žiadostiach o preskúmanie rozhodnutí dekanov.
(2) Konanie vo veci povolenia prerušenia štúdia a uznania predmetov sa začína
dňom, keď študent podal písomnú žiadosť na vydanie príslušného rozhodnutia. Ak žiadosť neobsahuje potrebné údaje na rozhodnutie, dekan vyzve
študenta, aby v primeranej lehote žiadosť doplnil alebo podal nevyhnutné
vysvetlenie. Dekan vydá príslušné rozhodnutie v lehote do 30 dní odo dňa
začatia konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba, keď plynula študentovi
lehota na doplnenie žiadosti alebo na podanie vysvetlenia. Ak dekan v lehote do 30 dní nerozhodne, môže sa študent domáhať, aby rektor vyslovil
povinnosť dekana vo veci konať a rozhodnúť.
101
(3) Konanie vo veci nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a študijného poriadku sa začína dňom vydania rozhodnutia dekana.
(4) Konanie vo veci vylúčenia zo štúdia v dôsledku nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a študijného poriadku TF KU sa začína
dňom vydania rozhodnutia o vylúčení.
(5) Na konanie a rozhodovanie o študijných právach a povinnostiach študenta
sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov
(6) Rozhodnutia vo veciach študijných práv a povinností študenta musia byť
vyhotovené písomne, musia obsahovať výrok s odkazom na príslušné ustanovenie vnútorného predpisu a odôvodnenie na základe skutkového stavu, ak
tento študijný poriadok neustanovuje inak. Rozhodnutie musí byť študentovi
doručené do vlastných rúk.
(7) Povinnosť fakulty doručiť rozhodnutie je splnená, ak študent rozhodnutie
prevezme alebo hneď, ako ho pošta vrátila ako nedoručiteľnú zásielku alebo
ak doručenie bolo zmarené konaním alebo opomenutím študenta. Rozhodnutie sa považuje za doručené aj v prípade, keď študent prijatie rozhodnutia
odmietne.
Článok 22
Doktorandské štúdium
(1) Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa
zameriava na získavanie a prehlbovanie poznatkov založených na súčasnom
stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku
študenta k nemu, ktorý je výsledkom jeho vedeckého bádania a samostatnej
tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo umenia. Absolventi doktorandského
študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
Záverečnou prácou doktorandského študijného programu je dizertačná práca.
(2) Prijímacie konanie na doktorandské štúdium vždy obsahuje prijímaciu
skúšku.
Štúdium podľa doktorandského študijného programu (ďalej len „doktorandské štúdium“) prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je
vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky, a obhajoba
dizertačnej práce ako záverečnej práce.
102
(3) Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti.
Študijná časť pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho
štúdia odbornej literatúry, potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce.
Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej
vedeckej práce študenta doktorandského štúdia (ďalej len „doktorand“), ktorá
sa viaže na tému dizertačnej práce.
(4) Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme.
Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme
je najmenej 3 roky a najviac 4 roky, v externej forme najviac 5 rokov.
(5) Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou
činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický
rok, v ktorom prebieha výučba.
(6) Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia zriadená podľa vnútorného predpisu fakulty.
(7) Na absolvovanie doktorandského študijného programu musí študent
získať aspoň 180 kreditov.
(8) Absolventom doktorandského štúdia udeľuje KU akademický titul „doktor“
(„philosophiae doctor, v skratke „PhD.“), ktorý sa uvádza za menom.
(9) Doktorandom v oblasti katolíckej teológie sa po absolvovaní prvej ucelenej
časti doktorandského štúdia udeľuje akademický titul „licenciát teológie“ (v
skratke „ThLic.“). Absolventom doktorandského štúdia v týchto oblastiach sa
udeľuje akademický titul „doktor teológie“ (v skratke „ThDr.“).
(10) Pravidlá tohto študijného poriadku platia pre doktorandské štúdium
primerane, ak nie je ustanovené inak.
(11) Podrobnosti doktorandského štúdia upravuje „Smernica dekana TF KU o
doktorandskom štúdiu.“
Článok 23
Záverečné ustanovenia
(1) Dekan podáva výklad tohto študijného poriadku, ak je vec sporná. Výklad
dekana nadobúda záväznosť, ak ho schváli akademický senát fakulty.
103
(2) Voči rozhodnutiu učiteľa sa môže študent odvolať k dekanovi, resp. moderátorovi. Voči rozhodnutiu dekana sa môže študent prijatý do Kňazského
seminára odvolať k Veľkému kancelárovi Katolíckej univerzity a ostatní
študenti k rektorovi Katolíckej univerzity prostredníctvom dekana do 15 dní
od doručenia rozhodnutia, ak nie je stanovené inak.
(3) Vo výnimočných prípadoch, v ktorých nie je možné riadiť sa týmto
študijným poriadkom a mohla by vzniknúť škoda z oneskorenia, môže schváliť
zmenu oproti ustanoveniu študijného poriadku dekan fakulty. O vykonanej
zmene bezodkladne informuje kolégium dekana, AS TF KU a Akademický
senát Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej „AS KU“).
(4) Schválením predloženého študijného poriadku v AS KU stráca platnosť
študijný poriadok TF KU schválený v AS KU 14. 11. 2005.
(5) Študijný poriadok TF KU bol schválený v AS TF KU dňa 10. 03. 2010.
(6) Študijný poriadok TF KU nadobúda účinnosť schválením v AS KU dňa 28.
04. 2010.
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
predseda AS TF KU
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
dekan TF KU
104
105
Obsah
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Katolícka univerzita v Ružomberku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Akademický senát Teologickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vedecká rada Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku . . . 26
Vedenie Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku . . . . . . . 27
Pracoviská Katolíckej univerzity v Ružomberku afiliované
k Teologickej fakulte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Rektorát Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom
Podhradí a Teologický inštitút Teologickej fakulty v Spišskom Podhradí . . 30
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach . . . . . . . . . . . . . . 33
Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave Konzultačné stredisko
Náuky o rodine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Katedry Teologickej fakulty v Košiciach KU v Ružomberku . . . . . . . . . . . 35
Študijný plán Teologickej fakulty v Košiciach na akademický
rok 2010/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Študijný plán Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí
na akademický rok 2010/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Študijný plán Inštitútu rodiny v Bratislave - Konzultačného strediska
Náuky o rodine na akademický rok 2010/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Študijné programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Katolícka teológia – spojený magisterský stupeň (Košice) . . . . . . . . . . . 45
Katolícka teológia – spojený magisterský stupeň (Spišská Kapitula) . . . . . 50
Sociálna práca – magisterský stupeň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Náuka o rodine – magisterský stupeň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Sociálna filozofia – magisterský stupeň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Učiteľstvo predmetov filozofia a náboženská výchova – magisterský
stupeň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Učiteľstvo predmetu náboženská výchova – magisterský stupeň . . . . . . . 64
106
Sociálna práca – bakalársky stupeň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Náuka o rodine – bakalársky stupeň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Sociálna filozofia – bakalársky stupeň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Učiteľstvo predmetov filozofia a náboženská výchova – bakalársky
stupeň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Učiteľstvo predmetu náboženská výchova – bakalársky stupeň. . . . . . . . 76
Študijný poriadok teologickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
107
Informácie o štúdiu
Akademický rok 2010 - 2011
Vydalo Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov
v roku 2010 ako svoju 806. publikáciu
Tlač a knihárske spracovanie:
Vydavateľstvo Michala Vaška,
Nám. Kráľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov
e-mail: vmv@vmv.sk
ISBN 978-80-7165-806-1
108
Download

informácie o štúdiu 2010/2011 - Katolícka univerzita v Ružomberku