OBSAH:
Úvod do histórie slovenskej anestéziológie a intenzívnej medicíny 14
Vznik nemocníc na Slovensku . . 14
Rozvoj chirurgie na Slovensku . 16
Obdobie medzi dvomi svetovými vojnami a prvé zmienky o anestézii . 19
Obdobie rokov 1938 – 1945 . 22
Obdobie rokov 1945 – 1960 . 23
Obdobie rokov 1961 – 1970 . 29
Obdobie rokov 1970 – 1990 . . 32
Obdobie rokov po „nežnej revolúcii“ . 37
Organizačné zabezpečovanie anestéziologickej služby . 40
Záznam o anestézii . 42
Terminológia . 45
Prístrojové vybavenie . 46
Anestéziologické prístroje . 47
Ventilačná technika . 51
Monitorovacia technika . 55
Anestetiká . 59
Vzdelávanie a literatúra v odbore anestéziológia na Slovensku . 61
Vznik a vývoj slovenskej odbornej spoločnosti anestéziológie 70
Anestéziologická komisia Slovenskej odbočky Čs. chirurgickej
spoločnosti J. Ev. Purkyně 1960 – 1961 . 71
Slovenská odbočka anestéziologickej sekcie Čs. lekárskej
spoločnosti J. Ev. Purkyně 1961 – 1969 . 72
Slovenská spoločnosť anestéziológie a resuscitácie – SSAR 1969 – 1990 . 74
Prvé volebné obdobie SSAR 1969 – 1973 . 74
Druhé volebné obdobie SSAR 1973 – 1977 . 75
Tretie volebné obdobie SSAR 1977 – 1981 . 77
Štvrté volebné obdobie SSAR 1981 – 1985 . 83
Piate volebné obdobie SSAR 1985 – 1990 . 84
Odborná spoločnosť po roku 1993 – Slovenská spoločnosť
anestéziológie a intenzívnej medicíny . 89
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny SLS
a jej symboly . . 93
Chronológia výročných kongresov a aktivít SSAIM v rokoch 1993 – 2011 . 98
Chronológia zimných fór SSAIM v rokoch 1999 – 2011 konaných
na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách . 102
História anestéziologických pracovísk Slovenska . 106
Bratislava mesto + Malacky . 107
História anestéziológie v Bratislave . 107
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre . 112
Univerzitná nemocnica Bratislava, nemocnica Staré mesto . 123
Univerzitná nemocnica Bratislava, nemocnica Ružinov . 127
Univerzitná nemocnica Bratislava, nemocnica sv. Cyrila a Metoda . . 131
Národný onkologický ústav . 133
Onkologický ústav svätej Alžbety . 136
Univerzitná NsP Milosrdní bratia, s. r. o. . 138
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a. s. . 141
Nemocnica sv. Michala, a. s. . 143
Vojenská nemocnica MNO . 143
Nemocnica ministerstva vnútra . 145
Železničná nemocnica . 146
Štátne sanatórium (ŠÚNZ) . 148
Nemocnica Staré mesto, Bezručova ul. . 149
Klinika plastickej chirurgie . 151
II. chirurgická klinika . 152
Ústav kardiovaskulárnych chorôb (ÚKVCH) . 154
Malacky . 155
Trnavský kraj 159
Dunajská Streda . 159
Galanta . 160
Piešťany . 162
Skalica . . 164
Trnava . 166
Trenčiansky kraj 170
Bánovce nad Bebravou . 170
Bojnice (Prievidza) . 171
Dubnica . 174
Ilava . . . 175
Handlová . . 177
Myjava . 179
Partizánske . 180
Považská Bystrica . 182
Obsah
Púchov . 185
Trenčín . 185
Nitriansky kraj . 188
Komárno . 188
Levice . . 191
Nitra . . 193
Špecializovaný odborný ústav sv. Svorada, n. o., Nitra-Zobor . 197
Nové Zámky . 200
Šahy . . . 202
Šaľa . . . 204
Topoľčany . 205
Zlaté Moravce . 207
Želiezovce . 209
Žilinský kraj 210
Čadca . . 210
Dolný Kubín . . 212
Liptovský Mikuláš . 215
Martin . 218
NsP Ružomberok . 224
Ružomberok – Vojenská nemocnica . . 225
Trstená . 228
Žilina . . 230
Banskobystrický kraj . 235
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta . 235
OAIM SÚSCCH Banská Bystrica . 239
Banská Štiavnica . 240
Brezno, Podbrezová . 242
Hnúšťa – Likier . . 245
Kremnica . 246
Krupina . 247
Lučenec . 248
Nová Baňa . 250
Revúca . 251
Rimavská Sobota . . 254
Veľký Krtíš . 256
Zvolen . . 257
Žiar nad Hronom . 262
Prešovský kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Bardejov . 265
Humenné . 267
Kežmarok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270
Levoča . 272
Poprad . . 275
Prešov . 280
Snina . . 288
Stará Ľubovňa . 290
Svidník . 292
Vranov nad Topľou . 295
Vyšné Hágy . 299
Košice – mesto 303
Vývoj anestézie v Košiciach, vznik a zánik nemocníc . 303
Univerzitná nemocnica L. Pastera Košice, Rastislavova 43 . 304
Univerzitná nemocnica L.Pastera Košice, Trieda SNP 1 . 310
Košice – Šaca . 316
Východoslovenský onkologický ústav a. s. . 319
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH a. s. a UPJŠ LF . 320
Železničná nemocnica . 322
Letecká vojenská nemocnica . 324
košický kraj (bez Košíc) . 328
Gelnica . 328
Kráľovský Chlmec . 329
Krompachy . . 331
Michalovce . . 334
Rožňava . . 339
Spišská Nová Ves . 341
Trebišov . 343
História detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku . 347
Bratislava . 347
Banská Bystrica . 355
Martin . . 358
Košice . . 361
História algeziológie na Slovensku . 367
Úvod . . . 367
Snahy o liečbu bolesti na Slovensku . 367
Založenie odbornej spoločnosti a zaradenie sa do medzinárodných
štruktúr . 368
Odbor algeziológia – liečba bolesti . 370
Vzdelávanie v odbore algeziológia . 371
Záver . . . 373
História prednemocničnej/urgentnej starostlivosti . 374
Bratislava . . 375
Košice . . 377
Ostatné regióny . 378
LZS . . . 378
Legislatíva . 378
Ďalší vývoj . 379
Osobnosti slovenskej anestéziológie a intenzívnej medicíny 381
História anestetík 418
Inhalačné anestetiká . 418
Intravenózne anestetiká . 421
Opioidy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424
Svalové relaxanciá . 426
Lokálne anestetiká . 428
Deti a anestetiká . 429
História anestéziológie a intenzívnej medicíny v tabuľkách 431
Myšlienky na záver . 443
Literatúra . 446
Vysvetlivky skratiek . 450
Personálny index . 456
Vážení čitatelia!
Úvodom je potrebné sa zmieniť o tom, čo viedlo k písaniu knihy o histórii nášho
odboru a aké boli pohnútky súčasného autorského kolektívu k jej vydaniu. Všetci
skúsenejší máme pocit, že náš odbor – slovenská anestéziológia a intenzívna medicína,
dospel do určitého vyhraneného vývojového štádia. Po pionierskych rokoch, kedy
sa odbor rodil a budoval po personálnej aj prístrojovej stránke, sa doteraz v našej profesii
získalo toľko údajov, že je potrebné ich zdokumentovať. Zmeny a vývoj je potrebné
zaznamenať, aby nasledujúce generácie anestéziológov poznali, kde a aké boli ich
začiatky a kde majú hľadať svoje odborné korene a miesto v histórii medicíny. Publikáciu
je možno chápať aj ako prejav vyspelosti a zrelosti slovenskej anestéziológie a intenzívnej
medicíny. Na druhej strane je potrebné vysloviť aj určitú obavu, že niektoré
v súčasnosti ešte známe dôležité skutočnosti by sa mohli po čase dostať do zabudnutia.
Musíme pripomenúť, že nejde o historické prvenstvo na Slovensku v tejto oblasti.
Tým bola nepochybne publikácia Anesteziologie a resuscitace v České a Slovenské
republice na cestě k oborové samostatnosti z roku 1996 od autorov J. Pokorného
a O. Bohuša, ktorá bola prvotinou v historiografii nášho odboru v rámci bývalého
Československa. Následkom spoločenského a historického vývoja došlo v roku 1993
k rozdeleniu pôvodného geografického celku a k vzniku dvoch samostatných štátov
so všetkými atribútmi. Jedným z nich bol aj vznik Slovenskej lekárskej spoločnosti
a v jej rámci aj Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny. Kniha
vyšla až v roku 1996, teda v dobe po rozdelení pôvodného štátu, čo nijako neznižuje
jej význam. Pracovalo sa na nej temer dvadsať rokov, a pre budúce generácie zachovala
tie vedomosti a poznatky, ktoré boli spoločné pre obidva štáty v dobe, kedy sa utvárali
začiatky nášho odboru. Predkladaná publikácia História anestéziológie a intenzívnej
medicíny na Slovensku čerpá z nej mnohé informácie. Veď aj jeden z autorov,
MUDr. Ondrej Bohuš, vytvára premostenie medzi oboma knihami.
V prezentácii prof. J. S. Pölla na kongrese ESA v Amsterdame v roku 2011 sme
mali možnosť počuť pohľad na vývoj anestéziologickej špecializácie vo Veľkej Británii
a v Nemecku od prelomu 19. a 20. storočia. Je dobré pozastaviť sa nad týmito dvoma
paralelne sa vyvíjajúcimi regiónmi, lebo v konečnom dôsledku mali bezprostredný
vplyv na rozvoj anestéziológie na Slovensku.
V oboch regiónoch sa vývoj uberal rozdielnymi cestami. V Británii sa anestéziológovia
vyčlenili z praktických lekárov, v Nemecku sa vykryštalizovali spomedzi
chirurgov. Vo Veľkej Británii (podobne aj v USA) sa chirurgovia nezaujímali o riešenie
anestézie počas výkonu. Operačné zákroky sa do poslednej dekády 19. storočia
vykonávali doma. U pacienta, alebo u chirurga. Anestéziu si zabezpečoval pacient sám,
a to prostredníctvom svojho praktického lekára. Až neskôr pri potrebe špeciálnych
podmienok pre operáciu a anestéziu sa tieto činnosti dostávali do nemocníc. Touto
cestou sa vo Veľkej Británii z praktických lekárov postupne vyčlenila skupina anestetistov,
ktorí si založili Spoločnosť anestetistov roku 1893. Keďže k tejto špecializácii
a vzniku novej odbornosti došlo na prelome storočí, z toho dôvodu sa aj mnohé
priority odboru objavujú skôr v Británii. Podobným vývojom išla aj anestéziológia
v Spojených štátoch amerických.
Ináč tomu bolo v kontinentálnej Európe, kde ako príklad môže slúžiť Nemecko.
Tu si držali kontrolu výkonu anestézie chirurgovia. Operačné zákroky sa takmer
výlučne vykonávali v nemocniciach, bez jednoduchého prístupu pre praktických
lekárov. Chirurgovia teda vykonávali buď regionálnu anestéziu alebo za pomoci
sesterského personálu alebo rôznych zriadencov, inhalačnú anestéziu. Bolo to však
do doby, kým sa neobjavili svalové relaxanciá. Vstup svalových relaxancií do chirurgickej
praxe umožnil vykonávať rozsiahlejšie výkony, ale na druhej strane vynútil
vznik anestéziológa – lekára. Podávanie svalových relaxancií vyradilo autoregulačné
servomechanizmy inhalačnej anestézie, kedy spontánne dýchajúci pacient
pri prehĺbení anestézie inhalačným anestetikom hypoventiloval a tak sa znižovala
dodávka anestetika do obehu, čím sa anestézia stávala plytšou a pacient začínal opäť
hyperventilovať. Podaním myorelaxancia vznikla situácia, ktorá obyčajne vyžadovala
endotracheálnu intubáciu, no najmä umelú ventiláciu. Takéto sofistikované postupy
už chirurg spoza operačného stola cez pomocný personál nedokázal zvládnuť. Osoba
podávajúca celkovú anestéziu potrebovala špeciálne školenie a výcvik. Preto sa spomedzi
chirurgov začali vyčleňovať lekári so špecializovaním sa na podávanie celkovej
anestézie. Tieto a mnohé iné situácie už vyžadovali pre osobu podávajúcu anestéziu
nielen lekárske vzdelanie, ale aj špecializáciu – prípravu v odbore anestéziológia.
Podobne, ako to zaznamenávame na Slovensku, aj z nemeckých nemocníc boli vysielaní
lekári, obyčajne vybraní chirurgovia, na operačné sály do Británie, kde špecializácia
anestéziológie bola dávnejšie založená. Profesionálni anestéziológovia tam mali väčšie
skúsenosti s podávaním celkovej anestézie, ktorej samozrejmou súčasťou sa stávalo
podávanie svalových relaxancií so zabezpečovaním dýchacích ciest endotracheálnou
intubáciou. Keďže vstup svalových relaxancií do praxe sa začína až po druhej svetovej
vojne, aj objavenie sa samostatných anestéziológov v kontinentálnej Európe sa začína
v tomto období. Anestéziológia ako skutočná odbornosť preto vzniká až po roku 1947
v Nemecku. Anestézia prestáva byť dostupná pre praktických lekárov aj v Británii.
Na Slovensku sa profiluje ako samostatný odbor s určitým oneskorením – až v 50.,
ale najmä 60. rokoch 20. storočia. Následne sa zriaďovali aj samostatné resuscitačné
oddelenia ako zárodky inštitucionalizovanej intenzívnej medicíny na Slovensku.
V druhej polovici sedemdesiatych rokov, po odchode mnohých anestéziológov
v súvislosti s rokom 1968, dochádza postupne k stabilizácii a pokračuje sa v prerušenej
odbornej práci. Najzákladnejšie podmienky pre prežitie a ďalší rozvoj odboru sa upravili,
najmä po vzniku Spoločnosti anestéziológie a resuscitácie. Nešlo len o formálnu
zmenu názvu, ale malo to význam aj pre akceptovanie anestéziológie v upevnení
jej miesta v širšom medicínskom vnímaní a aj v postavení medzi ostatnými odbornými
spoločnosťami a v neposlednej miere aj v prieniku do zahraničia. Anestézia
ako servis najmä pre chirurgiu a gynekológiu sa neustále zdokonaľovala, vyvíjala.
Zavádzaním nových spôsobov a používaním nových metód znecitlivenia, rozširovala
svoju činnosť do ostatných medicínskych, predovšetkým operačných odborov
a vyprofilovala sa ako samostatná medicínska odbornosť. Prechádzala obdobím
premeny a prechodu z anestézie do anestéziológie. Bol to historický prelom, po ktorom
nasledoval jej ďalší rozvoj.
Autorskému kolektívu predkladaného diela sa budú môcť vyčítať určité nedostatky,
nepresnosti a medzery v historických údajoch, najmä z prvej polovice 20. storočia.
Treba však poznamenať, že sa v písomných materiáloch v našich nemocniciach z toho
obdobia viac údajov nenachádza, pretože sa anestézia nepovažovala za tak významnú,
aby sa o jej existencii robili akékoľvek záznamy. Spôsob anestézie sa v operačných
knihách neevidoval, tobôž nie v podrobnejších anestetických záznamoch. Preto pozitívne
hodnotíme aj to, čo sa zachovalo z ústneho podania a zo spomienok prvých
pionierov, z ktorých prevažná väčšina už nežije, ale ešte existuje posledná možnosť
získať poznatky z pamäte tých, ktorí s nimi vo svojich začiatkoch spolupracovali.
Autorský kolektív sa snažil aj týmto spôsobom prispieť do histórie anestéziológie
na Slovensku. Predkladáme výsledok pracovného úsilia približne deviatich rokov.
Sme si vedomí, že historická veda má naďalej čo skúmať aj v histórii anestéziológie
a intenzívnej medicíny na Slovensku. Naše pátranie objavuje stále nové súvislosti
a historické údaje. K roku vydania publikácie končíme naše bádateľské úsilie.
Uvedomujeme si, že je to nikdy nekončiaci sa proces doplňovania údajov. Veríme,
že publikácie o histórii medicínskeho odboru anestéziológia a intenzívne medicína
na Slovensku budú naďalej vychádzať, prinajmenšom ako ďalšie vydania tohto diela
a budú obsahovať nové zistenia. Ponechávame to na budúcu generáciu anestéziológov…
Kniha je výsledkom práce nielen štvorčlenného autorského kolektívu, ale aj niekoľkých
desiatok tých anestéziológov (aj bývalých), ktorí pochopili význam tejto
práce a svojimi poznatkami, najmä z posledných dvadsiatich rokov, prispeli k zrodu
diela. Len s ich pomocou sa podarilo zmapovať údaje, ktoré sú v tejto publikácii. Tým
všetkým patrí vďaka zostavovateľov publikácie.
Download

Úvod do histórie slovenskej anestéziológie a intenzívnej medicíny