Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy1
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Kupujúci - spotrebiteľ2:
Meno a priezvisko, titul: ______________________________________________________________________
Adresa bydliska: ____________________________________________________________________________
Telefón: _____________________________________
E-mail: _____________________________________
Odstupuje v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
od zmluvy uzavretej s
Predávajúci:
BONY plus s.r.o., Národná 34, 01001 Žilina, IČO: 47089105, DIČ: 2023758792, IČ DPH: SK2023758792
Mob: 0948 86 66 30 , [email protected]
[email protected]_________________________
Číslo pokladničného bloku alebo číslo objednávky:..............................................................................
Dátum predaja / dátum prijatia: ……………………………...
Označenie vráteného tovaru:
....................................................................................................................................................................
Dôvod vrátenia tovaru (nepovinné):
Tovar je nefunkčný
Tovar mi nevyhovuje
Našiel/našla som lacnejší
Tovar nezodpovedá popisu v tomto bode: …………….…………………………………………..
iný dôvod: ……..………………………………………………………………………………………...
Kúpna cena má byť vrátená3:
bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo: ........................................................ /........................
...........................................................................
Dátum a podpis kupujúceho – spotrebiteľa
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
1 Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na
odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú
prepravu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. V prípade vady tovaru, ktorú spôsobil spotrebiteľ, predávajúci
tovar neprevezme.
2 Podľa zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá kupuje tovar a ten jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
3 Kúpna cena bude predávajúcemu vrátená po kontrole tovaru najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
BONY plus s.r.o., Národná 34, 01 001 Žilina, mob.: 0948 86 66 30, email: [email protected], www.bonyplus.sk
Download

formulár pre odstúpenie od kupnej zmluvy