R e c e n z e
HUČ(K, J. Edukácia osôb s mentálnym postihnutím v inklúzii
Liptovský Ján : PROHU, 2011. 87 s. ISBN 978-80-89535-00-2.
Autor tejto útlej brožúrky vyučuje
špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej
fakulte PU v Prešove; súčasne má niekolko
desaťročnú prax pokiaľ ide o edukáciu detí
s mentálnym postihnutím. Má teda teoretické aj praktické kompetencie k tomu, aby
sa k predmetnej problematike meritórne
vyjadril. Tieto kompetencie sú totiž mimoriadne dôležité vzhľadom na diskusie
o opodstatnenosti inkluzívnej edukácie
práve u detí s mentálnym postihnutím.
Práca, ktorá je členená d o siedmych
kapitol, predstavuje veľmi stručný sumár
základných informácií súvisiacich s predmetnou problematikou. Na relatívne malom priestore autor rieši p o m e r n e široký
o k r u h p r o b l e m a t í k : j e h o z á u j e m siaha
od historického vývoja, cez rôzne možné
prístupy k edukácií detí s p o s t i h n u t í m ,
narušením a ohrozením, až p o samotnú
edukáciu žiakov s mentálnym postihnutím
z pohľadu inkluzívnej pedagogiky. Autor
pri svojom tézovitom náčrte vychádzal
predovšetkým z monografie Základy
i n k l u z i v n í p e d a g o g i k y ( P r a h a : Portál
2010), d o ktorej sám prispel kapitolou práve o deťoch s mentálnym postihnutím.
Užitočným doplnkom k pertraktovaným
i n f o r m á c i á m sú výsledky p r i e s k u m u ,
ktorý realizoval v oblasti integrácie žiakov s mentálnym postihnutím. Vyplýva
z neho, že školy na integráciu nie sú pripravené po odbornej ani materiálno-technickej stránke. V publikácii n á j d e m e aj
často o p o m í n a n é konkrétne odporúčania
pre pedagógov k uplatneniu inkluzívneho
vzdelávania. Zainteresovaný čitateľ ocení
aj reflexie autora o úlohách tretieho sektora v tejto oblasti.
Recenzovaná práca je teda v h o d n ý m
p r í s p e v k o m p r e čitateľov, hľadajúcich
základné informácie z tejto oblasti,
na ktorých by mohli stavať pri získavaní
podrobnejších poznatkov.
Viktor Lechtá
SOBEK, J., a kol. Lidská práva v každodenním životě lidí s mentálním
poškozením.
Praha : Portus, 2007.67 s. ISBN 978-80-239-9400-1.
Dostala se mi d o rukou zajímavá publikace, která na celkem m i n i m á l n í m
počtu stránek podává ucelený a přehledný
soubor informací o rozsahu a obsahu lidských práv, se zvláštním zřetelem na osoby
s mentálním postižením.
Záměrem autorského kolektivu je poskytnout potřebné informace především
pracovníkům v sociálních službách, kteří
právě s takovými osobami pracují. Nicméně publikace slouží v právní orientaci
i všem dalším, kdož v sociálních službách
327
Download

HUČ(K, J. Edukácia osôb s mentálnym postihnutím v inklúzii