ZÁPISNICA
z ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva Obce Kaluža zo dňa
12. decembra 2014
Prítomní:
Starosta obce: Ing. Ján Čuchran
Poslanci obecného zastupiteľstva:
1. Milan FENCIK, Ing.
2. Jozef FIC
3. Ján HREŠAN
4. Iveta KALANINOVÁ, Mgr.
5. Ladislav MACEJKO
Prizvaní:
Ján Obšatník, predseda miestnej volebnej komisie - ospravedlnený
Marta Stašková, podpredseda miestnej volebnej komisie - ospravedlnený
Zamestnanci OcÚ
Marta Podolcová, Ing. – hlavný kontrolór obce
Vladimír Baťalík, JUDr. – právny zástupca obce- ospravedlnený
Rokovanie
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kaluži otvoril a viedol starosta obce
Ing. Ján Čuchran. V úvode ustanovujúceho zasadnutia odznela slovenska hymna, následne pán
starosta privítal všetkých prítomných. Úlohou ustanovujúceho zasadnutia je konštituovanie orgánov
samosprávy obce, zloženie sľubu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva, zriadenie komisií.
Program rokovania
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce
10. Určenie platu starostu obce
11. Diskusia
12. Záver
Určenie zapisovateľa zápisnice
Zapisovateľkou zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva bola poverená Ing. Jana Macejková,
pracovníčka Obce Kaluža.
(druhá strana zápisnice z ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva Obce Kaluža zo dňa 12. decembra 2014)
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Starosta obce Ing. Ján Čuchran požiadal zapisovateľku miestnej volebnej komisie, pani Vladimíru
Ficovú, Mgr., aby predniesla správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce na funkciu
starostu obce a na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva.
Následne informovala prítomných o výsledkoch volieb, zagratulovala v mene celej volebnej komisie
zvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva.
Písomná správa tvorí prílohu materiálov tejto zápisnice.
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Zástupca starostu obce prečítal sľub starostu obce, Ing. Ján Čuchran, po prečítaní sľub podpísal,
prevzal insígnie a zapisovateľka miestnej volebnej komisie mu odovzdala osvedčenie o zvolení. Sľub
starostu obce je písomne vyhotovený, podpísaný a tvorí prílohu materiálov tejto zápisnice.
Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Starosta obce Kaluža Ing. Ján Čuchran prečítal sľub poslanca, novozvolení poslanci v abecednom
poradí potvrdili sľub poslanca svojim podpisom. Pán starosta všetkým poslancom zagratuloval
podaním ruky a odovzdal im osvedčenie o zvolení.
Príhovor novozvoleného starostu obce
Starosta obce Kaluža, Ing. Ján Čuchran predniesol príhovor:
Príhovor starostu tvorí prílohu materiálov tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Kaluži na ustanovujúcom zasadnutí prijalo uznesenie č. 2
P o v e r u j e - Zapisovateľa - Ing. Janu Macejkovú v zmysle zákona 369/1990 Zb. Zákon
o obecnom zriadení. Zapisovateľ je poverený zabezpečovaním organizačných a administratívnych
záležitosti súvisiacich s prípravou a priebehom rokovania obecného zastupiteľstva, vypracovaním
uznesení a zápisnic zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
U r č u j e - overovateľov zápisnice – Macejko Ladislav
- Fic Jozef
Hlasovanie:
Za: Milan Fencik, Ing., Jozef Fic, Ján Hrešan, Iveta Kalaninová, Mgr., Ladislav Macejko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Program rokovania bol schválený.
Hlasovanie:
Za: Milan Fencik, Ing., Jozef Fic, Ján Hrešan, Iveta Kalaninová, Mgr., Ladislav Macejko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu rokovania číslo: 8 - Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva v súlade s § 12 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Predložil: Ing. Ján Čuchran, starosta obce
Po oboznámení sa s návrhom na poverenie poslanca prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie č. 3
v tomto znení:
(tretia strana zápisnice z ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva Obce Kaluža zo dňa 12. decembra 2014)
Obecné zastupiteľstvo v Kaluži P o v e r u j e poslanca Mgr. Ivetu K a l a n i n o v ú zvolávaním a
vedením zasadnutí OcZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a
ods. 6 tretia veta zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Poverenie poslanca obecného
zastupiteľstva v súlade s § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
Hlasovanie:
Za: Milan Fencik, Ing., Jozef Fic, Ján Hrešan, Iveta Kalaninová, Mgr., Ladislav Macejko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu rokovania číslo: 9 – Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí zriaďuje:
-
Komisiu pre ochranu a tvorbu životného prostredia a ochranu verejného poriadku
-
Komisiu pre financie a majetok obce
-
Komisiu pre sociálne veci a školstvo
-
Komisiu pre kultúru a šport
Počet členov komisii - traja
Hlasovanie:
Za: Milan Fencik, Ing., Jozef Fic, Ján Hrešan, Iveta Kalaninová, Mgr., Ladislav Macejko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu rokovania číslo: 10 – Určenie platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
U r č u j e:
Plat starostu - Plat starostu obce v súlade s ustanoveniami zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, vo
výške 1,49 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu SR a vyhlásenej vždy začiatkom bežného roka za predchádzajúci
kalendárny rok, zaokrúhlený na celé € nahor, s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu, t.j. 15.12.2014
S c h v a ľ u j e:
Zvýšenie platu starostu - S účinnosťou od 15.12.2014 zvýšenie platu starostu o 70% určeného podľa
bodu b) 1a) tohto uznesenia v súlade s §4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
Ostatné nároky starostu - Nárok na dovolenku, stravovanie a cestové náhrady sa u starostu budú
poskytovať ako zamestnancom podľa platnej kolektívnej zmluvy. Zdravotné poistenie, nemocenské
poistenie, dôchodkové zabezpečenie, platenie príspevku na poistenie v nezamestnanosti sa budú
posudzovať ako zamestnancom v pracovnom pomere.
(štvrtá strana zápisnice z ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva Obce Kaluža zo dňa 12. decembra 2014)
Obecné zastupiteľstvo v Kaluži
Ž i a d a - Starostu obce predložiť na schválenie návrhy štatútov jednotlivých komisií OcZ
Kaluža a plány práce na I. polrok 2014.
T: do 15. 1. 2015
Z: starosta obce
Poslancov OcZ predložiť návrhy na členov komisií obecného zastupiteľstva
T: do 15. 1. 2015
Z: poslanci OcZ
Hlasovanie:
Za: Milan Fencik, Ing., Jozef Fic, Ján Hrešan, Iveta Kalaninová, Mgr., Ladislav Macejko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a príjemnú atmosféru, poprial, aby sa povedané
predsavzatia i naplnili a zasadnutie ukončil.
Zapísala: Ing. Jana Macejková
Overovatelia:
Jozef Fic
....................................
Ladislav Macejko
....................................
Ing. Ján Čuchran
starosta obce
Download

Zápisnica