CONNECT AT/BT
INŠTRUKCIE PRE INŠTALÁCIU A TECHNICKÝ SERVIS
SOE: Externý senzor
TA1-TA2: Izbový termostat
IBT: Systém nízkej teploty (zmiešavací)
IAT: Systém vysokej teploty
A: výklenok
1
8a. Pohľad kotla z vnútra
2
8b. Pohľad kotla z vonka
Pohľad kotla z vnútra: 9a, 10a, 11a, 12a
Pohľad kotla z vonku: 9b, 10b, 11b, 12b
3
Pohľad kotla z vnútra: 14a, 15a, 16a
Pohľad kotla z vonku: 14b, 15b, 16b
4
TABT: izbový termostat pre systém nízkej teploty – NE: čierna
– GR: šedá – BI: biela – MR: hnedá – BL: modrá – G/V:
žltá/zelená – M2A: dvojpólová koncovka – C4P/C5P: 4/5pólový konektor – F2: poistka 2AF – MA: vedľajšia koncová
doska – RA: protimrazová rezistancia – FA: fáza – MC:
uzavretý miešací uzáver – MO: otvorený miešací uzáver – PBT:
pumpa obehu nízkej teploty – TLA: termostat TLBT-A – TLM:
termostat TLBT-R – CATBT: pripojenie do sondy connectu
AT/BT
1: manuálny termostat – 2: automatický termostat – 3: sonda
NTC – 4: termometer systému nízkej teploty – 5: termometer
systému vysokej teploty
5
Connect AT/BT riadenia ku:
 Low Voltage Directive 73/23/EEC
 Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC
POPIS ZARIADENIA
Connect AT/BT je odlučovač vody, ktorý je používaný iba pri
skvapalňujúcich kotloch (typ 2005), kde oddeľuje vodu
v generátore a v sústave, keď druhá je charakterizovaná
vysokým stupňom tečenia, ktorá presahuje vrchol generátora.
Taktiež môže byť využitý na riadenie rozličných nízko a vysoko
vyhrievacích systémov (radiátory / klimatizačné jednotky
a radiačné panely).
Umožňuje riadiť klimatickú krivku vysoko a nízko vyhrievacích
systémov.
Connect AT/BT jednotka môže byť vstavaná v stene, tak sa
vyhne akémukoľvek vysunutiu, alebo môže byť pripevnená
k stene.
Jednotka je kompletná s vedením potrebným ku pripojeniu ku
kotlu pre typické Connect AT/BT inštalácie, blízko ku kotlu
(dĺžka kábla 2 m).
CЄ
Tento inštrukčný návod je neoddeliteľná časť návodu na použitie
kotla, do ktorého je Connect AT/BT jednotka pripojená.
Pozrite si súčasný návod na VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA
a ZÁKLADNÉ
PRAVIDLÁ
BEZPEČNOSTI
a ostatné
špecifické informácie fungovania kotla.
Nasledujúce symboly sú použité v niektorých častiach príručky:
 UPOZORNENIE – pre úkony, ktoré si vyžadujú dôkladnú
opatrnosť a adekvátny tréning.
 ZAKÁZANÉ – pre úkony, ktoré nemôžu byť vykonané za
žiadnych okolností.
UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
 Kotle vyrobené v našich závodoch sú stavané so
starostlivosťou na všetky jednotlivé komponenty, za účelom
ochrániť užívateľa a montéra od akéhokoľvek úrazu. Preto
upozorňujeme školenú osobu byť zvlášť opatrný
s elektrickými pripojeniami pri kompletizácií jednotlivej
práce na produkte, najmä tak ďaleko ako neizolované časti
vodičov sa vyskytujú. Tieto sa nemôžu vystrčiť zo
svorkovnice plošného spoja v žiadnom prípade, taktiež je
dôležité sa vyhnúť všetkým možným kontaktom so živými
časťami (pod el. napätím) vodiča.
UPOZORNENIA PRE POUŢÍVATEĽOV:
Zariadenie nevyžaduje žiadne nastavenia alebo kontroly
užívateľom. Otvorenie predného krytu na zariadení je z tohto
dôvodu zakázané. Z času na čas skontrolujte tlak vody
v systéme. Ak je potrebné, tak po indikovanej hodnote tlaku,
ktorú určuje inštrukčný návod.
Ak tlak klesá pravidelne, zavolajte profesionálne školeného
odborníka aby skontroloval stav systému.
Popis zariadenia
Upozornenia a bezpečnostné opatrenia
Inštalácia zariadenia
Hydraulické zariadenia
Elektrické pripojenia
Prvý štart
Obehové čerpadlá
Trojcestný zmiešavací ventil
Nastavenie parametrov
Kontroly po inštalácií
Čistenie
Hydraulický obvod
Obehová jednotka
Schémy vedenia
6
6
7
7
7
7
8
8
8
9
9
11
11
12
 Oba tieto inštrukčné návody a užívateľský návod sú
neoddeliteľnou súčasťou produktu. Presvedčte sa, že sú vždy
so strojom, aj keď je predaný ďalšiemu vlastníkovi alebo
užívateľovi, alebo ak to je prepravené do iného závodu. Ak
by sa zničili alebo stratili, požiadajte lokálneho asistenta
servisu o ďalšiu kópiu.
 Inštalácia kotla a prípadná ďalšia asistencia a údržbárska
práca musia byť vykonané kvalifikovanou osobou
s dodržaním príslušných zákonov a aktuálnych smerníc.
 Doporučujeme, aby montér poučil užívateľa ako zariadenie
pracuje a o základných bezpečnostných smerniciach.
 Kotol musí byť použitý pre účel, výslovne pre ktorý bol
vyrobený. Výrobcova neakceptuje žiadnu zmluvnú alebo
extra-zmluvnú zodpovednosť pri poškodení zapríčinenom
ľuďmi, zvieratami, alebo za kvalitu, spôsobenú nesprávnou
inštaláciou, nastavením, údržbou, alebo spôsobenú
nesprávnym používaním.
 Pri presune v obale, skontrolujte úplnosť komponentov. Ak
by vznikli nejaké nezrovnalosti, kontaktujte predajcu, ktorý
vám predal zariadenie.
 Odtok z bezpečnostného ventilu zariadenia musí byť
pripojený na dostačujúci odstraňovací systém. Výrobca tohto
zariadenia nie je zodpovedný za žiadne poškodenie
zapríčinené otvorením bezpečnostného ventilu.
 Počas inštalácie musí byť užívateľ informovaný, že:
- Ak by vytiekla voda, treba vypnúť prívod vody a okamžite
kontaktovať Technickú Podporný Servis.
- Pracovný tlak pre vodovodný systém musí byť medzi 1 a 2
bar, a nemôže presahovať 3 bar. Kde je nevyhnutné, musí
byť zavolaný profesionálne kvalifikovaný pracovník
technického podporného servisu.
- Ak bojler nie je použitý dlhú dobu, odporúčame zavolať
technický podporný servis zabezpečiť nasledujúce operácie:
- Prepnúť hlavný vypínač zariadenia a hlavný vypínač celej
sústavy na „off“.
6
- Zavrieť vodovodné kohútiky a prívod paliva, pre
vykurovanie a systém teplej vody.
- Vyprázdniť vykurovanie a systém teplej vody ak je riziko
mrznutia.
- Údržba na kotol musí byť vykonaná najmenej raz ročne,
a sprostredkovanie musí byť vykonané pravidelne
technickým podporným servisom.
Krok 4 TYPICKÉ INŠTALAČNÉ USPORIADANIE
Schéma po boku ukazuje možný spôsob inštalácie zariadenia
Connect AT/BT.
POZNÁMKA:
Pre
umožnenie
inštalácie
kohútikov
(nedodávame), výklenok musí byť formovaný na dostatočné
rozmery pre umožnenie montáže pod Connect AT/BT.
Pre vašu bezpečnosť nezabudnite nasledovné:
 Kotol by nemali používať deti alebo osoby, ktoré nie sú
spôsobilé správneho použitia.
 Je nebezpečné aktivovať prístroje alebo elektrické zariadenie,
ako vypínače, domáce spotrebiče, atď. ak cítiť palivo alebo
horenie.
 Ak by sa vyskytol únik plynu, vyvetrajte miestnosť
otvorením okien a dverí, zavrite hlavný plynový ventil,
okamžite
zavolajte
kvalifikovaného
pracovníka
z technického podporného servisu.
 Nechytajte kotol holou rukou, alebo ak časť vášho tela je
mokrá alebo vlhká.
 Pred čistením odpojte kotol z elektrickej siete prepnutím bipólneho vypínača a hlavného vypínača na kontrolnom panely
na „OFF“.
 Hociktoré zmeny zabezpečenia a regulačných zariadení bez
oprávnenia alebo inštrukcií od výrobcu sú zakázané.
 Nevyťahujte, neodpájajte, alebo nekrúťte elektrické káble,
ktoré vychádzajú z kotla, ani keď sú odpojené z elektrickej
siete.
 Neblokujte ani neobmedzujte veľkosť ventilačných otvorov
v miestnosti kde je jednotka nainštalovaná.
 Nenechávajte nádrž alebo horľavé látky v miestnosti, kde je
inštalované zariadenie.
 Nenechávajte žiadne časti sady na dosah detí.
HYDRAULICKÉ PRIPOJENIA
Pred formovaním pripojení všetko potrubie musí byť
prepláchnuté, z dôvodu odstránenia všetkých pozostatkov. Ktoré
by mohli narúšať správnu funkciu Connect AT/BT.
Krok 5
Vodovodné pripojenia do kotlu a do systému musia byť zriadené
racionálne, ako je znázornené na schéme.
Priame pripojenia môžu byť formované použitím spojok
s vnútorným závitom na dodávku a vratných rúrok pre Connect
AT/BT, alebo kohútiky (nedodávame) môžu byť namontované
v líniách pre uzavretie vedení.
 Skontrolujte, či expanzná nádoba na kotly má dostačujúcu
kapacitu pre rozmery systému.
Krok 6
Keď bol Connect AT/BT inštalovaný, 2 dodané piesty
zabezpečujú, že prepojenie s kotlovými ústredňami musí byť
montované vo vnútri Connect AT/BT.
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIA
Forma elektrických pripojení pre Connect AT/BT, prístup musí
byť získaný do Connect AT/BT a kotlovej karty.
Krok 7 Získanie prístupu do Connect AT/BT
- Demontujte predný kryt z Connect AT/BT
INŠTALÁCIA ZARIADENIA
Krok 1 Connect AT/BT môže byť namontovaný na stenu
alebo „vstavaný“ , a môže byť umiestnený blízko kotlu alebo na
určitú vzdialenosť, podmienkou pripojenia vody a elektrického
pripojenia medzi kotlom a Connect AT/BT jednotky je
neprekročenie vzdialenosti 15 m.
Connect AT/BT môže byť vystavené vplyvom počasia (dážď,
slnko, sneh, atď.) jedine ak je inštalované vstavane.
Poznámka: Dodané vedenie je dlhé 2 m.
Ak sa rozhodnete použiť káble iné ako dodané, musíte použiť
káble s prierezom 0,50 mm2. Dĺžka týchto pripojení nemôže
presiahnuť 15 m.
PRIPOJENIE
ELEKTRONICKEJ
SYSTÉMOVEJ
RIADIACEJ
DOSKY
(dodaná)
KU
KOTLOVEJ
ELEKTRONICKEJ DOSKE
Krok 2 Inštalácia na stenu
Keď Connect AT/BT je montovaný na stenu, musí byť
podopretý dvomi nastaviteľnými výstužami (podpora), ktoré sú
vyhovujúce typu steny a váhe zariadenia.
Odporúčame postaviť trubkové puzdrá do steny z dôvodu
zníženia infiltrácie vody.
Tieto trubkové puzdrá nie sú dodávané s jednotkou.
Elektrický ochranný level IP10D.
Toto pripojenie musí byť zhotovené použitím správneho
plochého káblu (dodané).
Elektronická systémová riadiaca doska musí tiež byť napájaná
hlavným zdrojom energie.
 Chráňte káble proti kontaktu s nemrznúcimi rezistenciami.
K zhotoveniu pripojenia postupujte nasledovne:
Krok 3 Vstavaná inštalácia
Keď Connect AT/BT jednotka je vstavaná.
- Zabezpečte stavebné práce, dokončite postavením výklenku
vyhovujúcich rozmerov pre Connect AT/BT, pre
zabezpečenie hrúbky steny (minimálne rozmery sú
vyznačené v schéme).
- Umiestnenie Connect AT/BT v polohe, a pamätať si, otvoriť
dve podporné držadlá, z dôvodu bezpečnejšieho uchytenia.
- Chráňte postranné okraje a prednú časť počas stavania v
zariadení.
Od inštalácie vody a elektrických pripojení medzi systémom
a a Connect AT/BT musia byť obsiahnuté od celkových
rozmerov zariadenia, prvá poloha Connect AT/BT a potom
vstup a výstup trubiek pre systém a inštalačné trubice pre
elektrické káble.
Elektrický ochranný level IPX4D.
1. Demontujte kryt kotla, otvorte zadnú kryciu dosku na
kontrolnom panely, ako je znázornené v návode od kotla.
Krok 8a-8b
2. Vložte elektronickú systémovú riadiacu dosku dodanú (C) na
uloženie dovnútra kontrolného panelu, ako je zobrazené
v schéme 2.
Krok 9a-9b
3. Pripojte plochý kábel na elektronickú systémovú riadiacu
dosku a elektronickú kotlovú riadiacu kartu (viď obr. 1
a schému zapojenia).
7
 Napájanie Connect AT/BT z kotla je prísne zakázané,
pretože poistka v kotly nie je dimenzovaná na záťaž, ktorú
spôsobuje Connect AT/BT.
Krok 10a-10b
4. Na zabezpečenie energie pre elektronickú systémovú riadiacu
kartu pripojte káblový štvorpólový konektor (dodané), ako je
znázornené na obr. 2.
PRIPOJENIE IZBOVÉHO TERMOSTATU (IT)
Krok 11
Posuňte ochranný pás vedenia medzi plast prístrojového panelu
a držiak poistky.
Krok 12a-12b
Kotly z vnútra: IT systému nízkej teploty je pripojený do svorky
M2A.
Kotly z vonka: IT systému nízkej teploty je pripojený do svorky
C4P.
IT pre systémy nízkej teploty musí byť pripojený do svorky
M2A.
Krok 12a-12b
Pripojte vodiče do hlavného napájacieho zdroja.
Modrý drôtik – zemniaci („nulák“)
Hnedý vodič – fáza
(viď schému zapojenia)
PRIPOJENIE EXTERNÉHO SENZORU
Pripojte externý senzor tak, ako je to popísané v návode kotla.
Krok 13
5. Kotly zvnútra: vložte dvojpólovú koncovku M2A pre
termostat prostredia pod doskou napájania v ovládaní kotla.
PRVÝ ŠTART
PRIPOJENIE SYSTÉMOVEJ OVLÁDACEJ DOSKY KU
CONNECT AT/BT SVORKOVNICE.
Pred zapnutím Connect AT/BT, skontrolujte, či elektrické
a vodovodné pripojenie bolo vytvorené správne.
Použite káble dodané v sade, a nasledujte tieto inštrukcie:
1. Päťpólový kábel na ovládanie nízkej teploty.
2. Riadiaci kábel vysokej teploty so senzormi.
3. Tienený kábel s dvojpólovým konektorom.
Krok 14a-14b
1. Päťpólový kábel na ovládanie nízkej teploty.
Pripojte päťpólový konektor do riadiacej
elektronického systému.
Krok 17
Počas testovania môžete kontrolovať teploty pomocou dvoch
teplomerov.
OBEHOVÉ ČERPADLÁ
dosky
Connect AT/BT je dodávaný s trojrýchlostnými obehovými
jednotkami.
Vyberte najlepšiu rýchlosť pre naplnenie špecifických
požiadaviek vášho systému.
Krok 15a-15b
2. Riadiaci kábel vysokej teploty so senzormi.
Pripojte dva senzory do ovládacej dosky kotla.
Krok 16a-16b
3. Tienený kábel s dvojpólovým konektorom.
Pripojte konektor NTC sondy do koncovky riadiacej dosky
elektronického systému.
Pripojte dva senzory pre limitný termostat na nízku teploty do
riadiacej dosky kotla.
ODSTAVENIE OBEHOVÉHO ČERPADLA V PRÍPADE
POTREBY
Ak jednotka bola nepoužívaná dlhšiu dobu a obehové jednotky
sú zaseknuté, odskrutkujte čapičku v prednej časti a otočte osou
motora za použitia skrutkovača.
Vykonajte to veľmi opatrne aby ste nepoškodili komponenty
čerpadla.
Krok 17
Pripojte chránený konektor kábla (na pripájacej časti) do NTC
(3) sondy a ďalšie dve príchytky do dvoch termostatov, prepojte
ich jumprom na kábly (krok 18).
TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL
INŠTRUKCIE
PRE
RUČNÉ
HAVÁRIJNÉHO TERMOSTATU
Ak jednotka nebola používaná dlhšiu dobu a zmiešavací ventil je
zaseknutý, ručne aktivujte páku v motore aby ste uvoľnili vnútro
ventilu.
ZRESETOVANIE
Stále blikajúci varovný signál 77 (viď návod ku kotlu) môže byť
spôsobený zásahom havarijného termostatu.
Zásah termostatu pri teplote 63 °C.
Ak je signál 77 stále aktívny postupujte nasledovne:
NASTAVENIE PARAMETROV
Nastavenie parametrov pre prácu s Connect AT/BT:
Sprístupniť nastavovacie parametre kotla ako je to popísané
v časti „nastavenie parametrov“ v návode na použitie kotla.
Krok 18
- Otvorte predný kryt Connect AT/BT
- Stlačte červené tlačidlo na termostate, ktorý sa nachádza na
trubke.
- Overte či sa po chvíli signál 77 stratí.
- Zatvorte predný kryt Connect AT/BT
Vykurovací mód
Vyberte parameter 20 (vykurovací mód), vyberte možnosť 6
(Connect AT/BT) a potvrďte.
Citlivosť externého senzora
Zvoľte parameter 65 (citlivosť externého senzora) pre splnenie
potrieb a charakteristík inštalácie, ako je v návode na použitie
kotla.
Ak signál 77 je stále zobrazený počkajte na ochladenie systému
predtým ako sa znovu pokúsite o odblokovanie.
PRIPOJENIE CONNECT AT/BT DO ELEKTRICKEJ
SIETE
Krok 19
Pripojte Connect AT/BT jednotku do elektrickej siete (fáza /
pracovný vodič („nulák“ / zemniaci vodič) za použitia káblu,
ktorý je súčasťou dodávky.
8
Výber MIN bodu nastavenia pre ohrievanie okruhu nízkej
teploty
Vyberte parameter 32 (MIN bod nastavenia) a zvoľte hodnotu,
ktorá vyhovuje potrebám a charakteristikám inštalácie
a klimatickú krivku nastavte včasne (pozri návod na použitie
kotla).
 Pri používaní napájania fáza-fáza, použite skúšačku na
zistenie, ktorý z dvoch vodičov má vyššie napätie proti zemi
a ten pripojte do svorky L. Pripojte druhý vodič do svorky N.
 Pre kolísajúce zdroje napájania, to je tie, ktoré nie sú
uzemnené musí byť použitý izolačný transformátor so
sekundárnou jednotkou pripojenou k zemi.
NASTAVENIE OHRIEVACEJ TEPLOTY PRI POUŢITÍ
REGULÁCIE OHRIEVANIA
Ak je aktívna regulácia ohrievania pre systém nízkej teploty,
alebo ak je regulácia ohrievania aktívny pre oba systémy,
hodnota teploty môže zvýšiť alebo znížiť v porovnaní
z hodnotou na elektronickej doske.
Po kódovacom zariadení. Korekcia sa volí medzi levelmi -5 a
+5.
NASTAVENIE OHRIEVACEJ TEPLOTY AK JE
VYLÚČENÁ
REGULÁCIA
(STÁLA
HODNOTA
NASTAVENIA)
Ak regulácia teploty je neaktívna pre oba systémy, postupujte
nasledovne:
Nastavenie bodu nastavenia pre okruh ohrievania vysokej
teploty
Použite kód 00 (pozri inštrukcie v návode na použitie kotla) na
vybratie nastavovacích parametrov pre systém vysokej teploty.
Vyberte parameter 0 (nastavovanie ohrievania) a zvoľte
hodnotu vyhovujúcu potrebám a charakteristikám inštalácie.
Pozri návod na použitie kotla.
 Nasledujúce je nevyhnutné:
- Multipólový spínač musí byť použitý na odpojenie vedenia,
čo vyhovuje CEI-EN 60335-1 norme.
- Použite káble s prierezom 1,5 mm2 a dodržujte L (fáza) – N
(pracovný kábel) pripojenie.
- Prúdová intenzita na spínači musí byť primeraná pre
výkonnostnú triedu kotla – pozrite technické dáta pre
kontrolu výkonnostnej triedy inštalovaného modelu.
- Pripojte zariadenie na zemniaci systém.
- Elektrická zásuvka musí byť po inštalácií uzavretá.
 Použitie plynových alebo vodovodných trubiek ku zemneniu
tohto zariadenia je zakázané.
 Výrobca nezodpovedá za poškodenia spôsobené dôsledku
nedostatku zemnenia alebo poruchám dôsledku nezhody
zapojenia so schémou zapojenia.
ZOSTAVENIE OKRUHU VYSOKEJ TEPLOTY
Na aktiváciu funkcie regulácie ohrievania na vysoké teploty
Zvoľte parameter 44 (funkcia regulácie ohrievania)
a skontrolujte či nastavenia výrobcu sú 1 (AUTO).
Ak nie, zvoľte hodnotu 1.
Na aktiváciu stúpania klimatickej krivky okruhu vysokej
teplota
Vyberte parameter 45 (stúpanie klimatickej krivky) a zvoľte
jednu z kriviek vhodnú ako klimatickú krivku pre použitie pre
systém vysokej teploty (viď graf), aby vyhovovala inštalovaným
charakteristikám a klimatickým podmienkam v geografickej
oblasti (pozri „nastavenie regulácie ohrievania“ graf v návode na
použitie kotla).
Výber MAX bodu nastavenia pre ohrievanie okruhu vysokej
teploty
Vyberte parameter 21 (MAX bod nastavenia) a zvoľte hodnotu,
ktorá vyhovuje potrebám a charakteristikám inštalácie
a klimatickú krivku nastavte včasne (pozri návod na použitie
kotla).
Výber MIN bodu nastavenia pre ohrievanie okruhu vysokej
teploty
Vyberte parameter 22 (MIN bod nastavenia) a zvoľte hodnotu,
ktorá vyhovuje potrebám a charakteristikám inštalácie
a klimatickú krivku nastavte včasne (pozri návod na použitie
kotla).
VYLÚČENIE REGULÁCIE TEPLOTY PRE JEDEN
SYSTÉM
Vylúčenie regulácie je možné vykonať iba na jednom z dvoch
systémov. V tomto prípade, neaktivujte funkciu tepelnú
reguláciu pre daný okruh (zmenu vykonáme parametrom 44 pre
systém vysokej teploty a parametrom 46 pre systém nízkej
teploty), a zvoľte stálu hodnotu nastavenia pre daný okruh.
KONTROLY PO INŠTALÁCII
Skontrolujte či je ohrievací systém natlakovaný.
Skontrolujte hlavný vypínač pre prevádzku.
Skontrolujte či je vodovodný okruh utesnený.
Skontrolujte či vodovodné a elektrické pripojenia sú správne
Pre vyvolanie teploty zo zmiešavacieho systému, skontrolujte
sa zmiešavací ventil otvára a zatvára správne.
Ak hociktorá z týchto kontrol vykáže negatívny výsledok,
systém nemôže byť uvedený do prevádzky.
-
ČISTENIE
Pred čistením Connect AT/BT v každom prípade odpojte hlavný
zdroj energie prepnutím hlavného spínača na „OFF“.
Panely musia byť čistené s utierkou, použitím saponátu a vody.
Ak sa vyskytnú škvrny, použite utierku so zmesou 50% vody
a denaturovaného liehu, alebo použite špeciálne prostriedky.
Ak vykonáte čistenie, poriadne utrite kotol.
Nepoužívajte drsné materiály, benzény alebo trichlóretylén.
ZOSTAVENIE OKRUHU NÍZKEJ TEPLOTY
Znovu vyberte parametre použitím kódu, 53.
Na aktiváciu funkcie regulácie ohrievania na vysoké teploty
Zvoľte parameter 46 (funkcia regulácie ohrievania)
a skontrolujte či nastavenia výrobcu sú 1 (AUTO).
Ak nie, zvoľte hodnotu 1.
Na aktiváciu stúpania klimatickej krivky okruhu nízkej
teploty
Vyberte parameter 47 (stúpanie klimatickej krivky) a zvoľte
jednu z kriviek vhodnú ako klimatickú krivku pre použitie pre
systém nízkej teploty (viď graf), aby vyhovovala inštalovaným
charakteristikám a klimatickým podmienkam v geografickej
oblasti (pozri „nastavenie regulácie ohrievania“ graf v návode na
použitie kotla).
Výber MAX bodu nastavenia pre ohrievanie okruhu nízkej
teploty
Vyberte parameter 31 (MAX bod nastavenia) a zvoľte hodnotu,
ktorá vyhovuje potrebám a charakteristikám inštalácie
a klimatickú krivku nastavte včasne (pozri návod na použitie
kotla).
9
Elektrický zdroj
230(+-10%)-50 V-Hz
Maximálny príkon Connect AT/BT
230
W
Čas (otvorenia/zavretia) pre zmiešavací ventil 120
s
Pole práce senzoru
0 - +50
°C
Pracovná teplota
0 - + 90
°C
Level protipožiar. zabezpečenia (montované na stenu) IP10D
Level protipožiar. Zabezpečenia (vstavané)
IPX4D
L
440
mm
P
160
mm
H
616
mm
Netto váha
16
mm
Maximálny tlak
3
bar
1. Automatický havarijný termostat systému nízkej teploty
2. Manuálny havarijný termostat systému nízkej teploty
3. NTC senzor systému nízkej teploty
4. Čerpadlo systému nízkej teploty
5. Čerpadlo systému vysokej teploty
6. Zmiešavacia fľaša
7. Odvzdušňovací ventil
8. Termometer systému nízkej teploty
9. Termometer systému vysokej teploty
10. Zmiešavací ventil
11. Elektrická pripojovacia doska
10
OBEHOVÁ JEDNOTKA
Connect AT/BT je montovaná z dvomi obehovými jednotkami,
charakteristické hodnoty pre systém sú zobrazené v grafe.
HYDRAULICKÝ OBVOD
E – Vstup (3/4“)
U – Výstup (3/4“)
MD – Rozvody, priamy systém (3/4“)
Mmix – Rozvody, zmiešavací systém (1“)
Rmix – Spiatočka, zmiešavací systém ( 1“)
RD – Spiatočka, priamy systém (3/4“)
 Pri prvom spúšťaní kotla, a aspoň raz ročne, sa doporučuje
skontrolovať otáčky čerpadla.
Je to potrebné pretože, obzvlášť po dlhej dobe neaktívnosti,
usadeniny a/alebo nečistoty môžu zastaviť rotáciu.
 Maximálna dĺžka vodovodného pripojenia medzi kotlom
a Connect AT/BT jednotky nemôže presahovať 15 m.
 Ak v systéme nízkej a vysokej teploty sú umiestnené
regulačná zariadenia (termostatické ventily alebo ventily
s elektromotorom) je lepšie nainštalovať by pass v obehu
nízkej a vysokej tepoty na kolektory.
 Nespúšťajte obehové jednotky bez vody.
A – Charakteristika čerpadla okruhu vysokej teploty
B – Výkon (l/h)
C – Tlak (m.C.A)
D – Charakteristika čerpadla v okruhu nízkej teploty
1 – prvá rýchlosť
2 – druhá rýchlosť
3 – tretia rýchlosť
1A (––––) prvá rýchlosť pri zavretom zmiešavacom ventile
1A (- - - - ) prvá rýchlosť pri otvorenom zmiešavacom ventile
2A (––––) druhá rýchlosť pri zavretom zmiešavacom ventile
2A (- - - - ) druhá rýchlosť pri otvorenom zmiešavacom ventile
3A (––––) tretia rýchlosť pri zavretom zmiešavacom ventile
3A (- - - - ) tretia rýchlosť pri otvorenom zmiešavacom ventile
11
12
TABT: izbový termostat obehu nízkej teploty – NE: čierna –
GR: šedá – BI: biela – MR: hnedá – BL: modrá – G/V:
žltá/zelená – M2A: dvojpólová koncovka – F2: poistka 2AF –
MA: vedľajšia koncová doska – RA: protimrazová rezistancia –
FA: fáza – MC: uzavretý miešací uzáver – MO: otvorený
miešací uzáver – NM: neutrálny miešací uzáver – N: neutral –
PBT: čerpadlo obehu nízkej teploty – PAT: čerpadlo obehu
vysokej teploty – TLA: termostat TLBT-A – TLM: termostat
TLBT-R – SO: senzor – SOE: externý senzor – MMV:
motorový zmiešavací ventil – PCR: hlavný vstup káblov – TE:
uzemnenie – NPAT: neutrálne čerpadlo obehu vysokej teploty –
NPBT: neutrálne čerpadlo obehu nízkej teploty – AE01A-P2:
prídavná kotlová doska – BE08: riadiaca doska obehu nízkej
teploty – M10: externá koncovka pripojenia na nízke napätie
v kotle – M3-M6: externá koncovka pripojenia na vysoké
napätie v kotle – M2: Pripojenie čerpadla na obeh vysokej
teploty v kotle – M2A: pripojenie izbového termostatu obehu
nízkej teploty
13
Download

Manuál - Connect AT/BT