VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ
PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE
ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA
BL. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE
A
MESTO GIRALTOVCE
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ – ODBOR SOCIÁLNY
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB GIRALTOVCE
Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu
Transformácia sociálnych služieb – cesta zlepšovania
kvality života ľudí v zariadeniach sociálnych služieb
Giraltovce, 11. a 12. marca 2015
Vedecký výbor konferencie:
Organizačný výbor konferencie:
Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
Ing. Jozef Chovanec, PhD.
prof. MUDr. Marián Karvay, PhD.
Mgr. Tatiana Billá, PhD.
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
PhDr. Margita Poptrajanovski
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
Mgr. Ján Rubis
prof. ThDr. Jozef Kutarňa, PhD.
Mgr. Slávka Vojčeková
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
PhDr. Zuzana Jurčová
prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
Mgr. Soňa Floreková
doc. Ing. Štefan Bugri, PhD., MPH
PhDr. Liana Ivanová
doc. Ing. Emília Pribišová, PhD., MPH
PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel
doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD., mim. prof.
ThDr. PhDr. PaedDr. Lenka Lachytová, PhD.
ZÁMER PODUJATIA
Transformácia sociálnych služieb v našom ponímaní je zmena v poskytovaní sociálnych
služieb. Zariadenie sociálnych služieb pri vlastnej transformácii nemá len miesto
poskytovania sociálnych služieb, ale i spôsob riadenia, financovanie, vzdelávanie a metódy
práce. Využíva nové formy služieb tak, aby starostlivosť bola pobytová v bežných životných
podmienkach, a zodpovedala potrebám a schopnostiam ľudí, ktorí ju využívajú. Ide o to,
zabezpečiť ľuďom so zdravotným postihnutím zodpovedajúce ubytovanie a aktivity,
vďaka ktorým sa budú môcť rozvíjať, a pokiaľ je to možné, pripravovať sa na samostatný
život s podporou len vo vybraných oblastiach. Transformácia sociálnych služieb nie je
o tom, že sa ľudia s postihnutím presťahujú z „ústavov“ do „domčekov“. Hlavne má dôjsť
k skvalitneniu sociálnych služieb a umožniť handicapovaných žiť dôstojný a plnohodnotný
život. Preto sme sa rozhodli zorganizovať medzinárodnú konferenciu na tému:
„Transformácia sociálnych služieb – cesta zlepšovania kvality života ľudí
v zariadeniach sociálnych služieb“.
Ciele konferencie:
• prispieť k zvýšeniu informovanosti, pripravenosti a zavedenia jednotlivých postupov
pri aplikácii zmien smerujúcich k zvyšovaniu kvality sociálnych služieb,
• zvýšiť dôraz na individuálnu prácu s prijímateľom sociálnej služby, maximálne ich
začleniť do bežného života,
• sprostredkovať informácie a výmenu skúsenosti v oblasti inovácií v sociálnych
službách.
Tematické okruhy konferencie:
• domov sociálnych služieb ako objekt transformácie,
• deinštitucionalizácia sociálnych služieb,
• vklad miest a obcí – efektívne komunitné služby,
• vzdelávanie a osveta – nevyhnutná podmienka transformácie,
• nové postavenie zdravotníkov v transformačnom procese,
• individuálny plán ako nástroj aktívnej spolupráce.
Miesto a čas konania konferencie:
• Dom kultúry, Giraltovce
• 11. 3. 2015, 09:00 – 16:00 hod.
• 12. 3. 2015, 09:00 – 15:00 hod.
Kontaktná osoba :
PhDr. Zuzana Jurčová
mobil: 0905 798 968
email: [email protected]
Download

Transformácia sociálnych služieb – cesta zlepšovania kvality života