Slovensko-ruský slovník I.-II.
D. Kollár - T. Grigorjanová
eBook.sk
Autor: D. Kollár - T. Grigorjanová
Ilustrácia na obale: Jakub Absolon
Slovensko-ruský slovník I.-II.
Vydalo: ASAP-translation.com, s.r.o.
Edícia: eBook.sk
Rok vydania: 2011
ISBN:978-80-969670-4-9
D. KOLLÁR, T. GRIGORIANOVÁ
SLOVENSKO - RUSKÝ
I. a II. diel
SLOVNÍK
Hlavný redaktor
DOC. PHDR. D. KOLLÁR
kandidát filologických vied
Redaktor ruskej časti
N.B. TROJEPOĽSKAJA
Úvodom
Predkladaný Slovensko-ruský slovník patrí do série všeobecných slovenskoinojazyčných slovníkov stredného typu, budovaných na vedeckých základoch, t.z. na
konfrontácii dvoch jazykových systémov, a to nielen v rovine jazyka, ale aj v rovine reči.
Vychádza z teórie prekladového ekvivalentu, t. z. že cudzojazyčný ekvivalent heslového slova
je odrazom tak jeho sémantickej štruktúry, ako aj jeho sémanticko-syntagmatickej
kompatibility (spájateľnosti). Slovníkové heslo teda podáva čo najcelistvejší obraz
relevantných sémantických prvkov a reálnych možností prekladu slovenského slova do
ruštiny, čo je obzvlášť dôležité pri slovensko-ruskom slovníku, určenom predovšetkým
slovenskému používateľovi.
Zároveň si tento slovník kladie za cieľ zachytiť reálny stav súčasnej slovnej zásoby
oboch jazykov, vrátane zmien, ktoré v nej aktuálne prebiehajú. V oboch systémoch, no najmä
v ich slovnej zásobe, sa v súčasnosti uplatňujú výrazné tendencie k jej internacionalizácii
(obohacovanie pomocou preberania cudzích slov) a profesionalizácii (zvyšovanie podielu
odbornej terminológie), k zmenám v sémantickej štruktúre slova (nové významy i nové
možnosti ich textovej realizácie) a k stieraniu rozdielov medzi štylistickými rovinami jazyka
(všeobecná slovná zásoba spisovného jazyka/odborný jazyk, hovorový štýl/slang a pod.).
V slovníku nájdeme aj slová a výrazy, ktoré ešte donedávna nezychytávali nielen také
renomované slovensko-ruské slovníky, ako sú jednozväzkový Slovensko-ruský slovník,
(Bratislava-Moskva,1976) či šesťzväzkový Veľký slovensko-ruský slovník (Bratislava 19791995), ale ani výkladové slovníky slovenčiny a ruštiny. Ako príklad môžeme uviesť slová či
spojenia typu:
bankomat, bilboard, kredit, kreditka, lízing, lobbing, lobbovať, lobby, sponzor,
sponzoring, sponzorovať, výpalník, výpalníctvo - z oblasti hospodárskeho
a politického života;
- bezdomovec, pankáč, punk, rocker, skín, sprejer – z oblasti širších spoločenských
vzťahov;
- airbag, cédečko, čip, čipová karta, digitálky, digitálny fotoaparát, e-mail, mail,
mailovať, esemeska, esemeskovať, fajl, fax, faxovať, informatika, in-line, in-lineový,
internet, komputer, laptop, notebook, operátor, pécečko, personálny komputer,
provider, rooming, skaner, skanovať, skopírovať – z oblasti techniky a informatiky;
- hitparáda, kasting, muzikál, „oskar“, šou – z oblasti kultúry;
- bungee-jumping, bejzbal, curling, futsal, herňa, hrací automat, in-line hokej,
kolieskové korčule, kouč, koučovať, paraglajding, skateboard, snowboard,
wakeboard, skvash – z oblasti športu;
ktoré sa stali pevnou súčasťou komunikačnej výbavy takmer každého aktívneho používateľa
slovenčiny.
Podnetom pre vydanie tohto slovníka poslúžila aj skutočnosť, že spomenuté
slovensko-ruské slovníky, ktoré vyšli pred takmer 30, resp. 10 – 26 rokmi, už zastarali a
nepodávajú verný obraz súčasnej slovenčiny a ruštiny, a že aj typovo (svojím rozsahom a
hĺbkou rozpracovanosti hesla) predkladaný slovník stojí niekde medzi nimi a vlastne dopĺňa
túto sériu.
-
O používaní slovníka
Predkladaný Slovensko-ruský slovník je určený predovšetkým
slovenskému používateľovi. Z toho vyplýva aj spôsob rozpracovania heslového
slova. Pri heslovom slove sa neuvádzajú iba holé ruské ekvivalenty, ale aj rôzne
vysvetlivky, vymedzujúce rozsah použitia daného ekvivalentu, a bohatý
ilustračný materiál. Tento cieľ sleduje aj spôsob podávania významovej
štruktúry heslového slova, vychádzajúci z konfrontácie použitia heslového slova
a príslušných ekvivalentov. Pretože slovník je určený pre používateľa
ovládajúceho základy gramatiky oboch jazykov, gramatický aparát pri
ekvivalentoch sa zvyčajne neuvádza, pri heslovom slove len v minimálnej
miere.
Rozsah slovníka
Slovník zachytáva bežnú slovnú zásobu a frazeológiu súčasnej spisovnej
slovenčiny. Vedeckú a technickú terminológiu uvádza v rozsahu dovoľujúcom
čítať a prekladať populárno-vedeckú literatúru. Zvláštna pozornosť sa venuje
cudzím slovám, ktoré sa formálne zhodujú s ich ruskými podobami, no
z hľadiska významovej štruktúry a šírky použitia sa značne rozchádzajú. Pre
obmedzený rozsah slovník neuvádza: a) zveličeniny a zdrobneniny; b) všetky
slovesné podstatné mená a pravidelne tvorené príslovky (uvádza len tie, ktoré
majú samostatný lexikálny význam, sú veľmi frekventované alebo zaujímavé
z hľadiska ich prekladu, najmä kontextového); c) odborné termíny a cudzie
slová, ktoré sa nestali súčasťou bežnej slovnej zásoby.
V rámci heslára slovník uvádza aj niektoré vlastné mená: názvy
historických kmeňov, národností, národov (starovekých i dnešných), osobné
mená známych historických postáv (starovekých) i bytostí z antickej mytológie,
ako aj základné názvy astronomické (mená hviezd a súhvezdí), najmä, ak sa stali
súčasťou bežnej slovnej zásoby. Inak vlastné mená, charakteristické svojou
špecifickou podobou v cieľovom jazyku (prepisom či ekvivalenciou), sa
uvádzajú ako samostatná kapitola na konci slovníka. Rovnako, ako vybrané
geografické názvy a najpoužívanejšie skratky a skratkové slová.
Štruktúra slovníka
Heslové slová sú usporiadané abecedne. Rovnocenné varianty slov
(pravopisné, hláskoslovné alebo slovotvorné) sa uvádzajú v jednom hesle, ak
nasledujú v abecednom poradí za sebou. V opačnom prípade jeden z variantov
sa uvádza ako odkazové slovo.
Homonymá sa uvádzajú ako samostatné heslá a označujú sa malou
arabskou číslicou.
Ako samostatné heslá sa uvádzajú tiež vidové dvojice slovies
(rozpracúvajú sa obidva vidy) a zvratné slovesá.
Stavba hesla
Heslové slovo sa uvádza v základnom tvare, a ako nový odsek je
vytlačené polotučne. V príkladoch sa heslové slovo zamieňa tildou (~). Tilda
zamieňa celé slovo (ak ide o základný tvar), alebo len jeho nemennú časť (ak ide
o iné tvary), s uvedením opornej spoluhlásky (napr.: začiatok ~tku). Za
heslovým slovom nasledujú: a) gramatický aparát (pri podstatnom mene 2. pád
jednotného čísla, pri slovese 3. osoba jednotného a množného čísla; b)
gramatická charakteristika; c) rekcia; d) štylistické a odborné značky; e)
synonymné alebo iné charakteristiky a vysvetlivky – ak ide o viacvýznamové
slová; f) preklad slovenského slova do ruštiny (ekvivalent).
Ak pri heslovom slove môžu nastať pochybnosti o jeho správnej
výslovnosti, pretože jednoznačne nevyplýva z ortoepických pravidiel slovenčiny
(slová písané cudzím pravopisom), spisovná výslovnosť sa uvádza hneď za
heslovým slovom v hranatej zátvorke, napr.:
adagio1 [adádžo] prísl. hud. адёжио
Každý význam je označený polotučnou arabskou číslicou. Jednotlivé
významy sa ilustrujú výstižnými príkladmi. Ak všetkým alebo niekoľkým
významom slovenského slova zodpovedá v ruštine jeden ekvivalent, uvádzajú sa
v jednom význame s označením v rôzn. význ. (v rôznych významoch), napr.:
perspektívny v rôzn. význ перспект‡вный,…
maska –y ž 1 v rôzn. význ. мёска;… 2 маскарёдный костџм 3 tech. (na
chladiči auta) облицђвка, декорат‡вная решѐтка (радиђтора)…
Ak ide o významy terminologické, pri heslovom slove sa uvedú všetky
značky odborov, napr.:
polyp –u m zool., lek. пол‡п; koralový ~ корёлловый пол‡п; nosový ~ пол‡п
в носљ
Pri viacvýznamových slovách sa jednotlivé významy vymedzujú
pomocou vysvetliviek (synonymá, antonymá, opisy a pod.), odborných
a štylistických značiek alebo gramatických údajov (syntaktická platnosť, rekcia
a pod.), a najmä pomocou exemplifikácie. Ak pri slove ľahko rozlišujeme
základný význam a odvodené významy, pri základnom význame sa neuvádza
žiadna charakteristika, napr.:
cieliť –i –ia nedok. 1 na koho, čo; do koho,čoho цјлиться, прицјливаться в
когѓ, что;…2 na koho, čo pren. (narážať) намекёть;… 3 do čoho
(smerovať niekam) имјть цјлью что, преслјдовать цель (какљю-л.)
Ak slovo nemá jednoznačne určiteľný význam, všetky významy sú
rovnocenné a charakteristika sa uvádza pri všetkých významoch. Ak je význam
vymedzený značkou určujúcou oblasť použitia slova, ďalšia charakteristika sa
neuvádza.
Slová v slovenských príkladoch, ktoré môžu mať neobmedzený rad
slovných spojení, uvádzajú sa čiarkou, napr.:
polievka ...zemiaková, hrachová, zeleninová ~ картђфельный, горђховый,
овощнђй суп
pokračovať ... ~ v práci, rozhovore продолжёть рабђту, разговђр
Fakultatívne slová sa uvádzajú v zátvorkách, napr.:
miesto ... stáť na ~e стоћть на (однђм) мјсте
Synonymné varianty v slovných spojeniach sa uvádzajú s označením al.
(alebo), napr.:
majetok ... verejný ~ общјственная сђбственность, общјственное
имљщество al. состоћние; konfiškácia al. vyvlastnenie ~tku
конфискёция имљщества…
Frazeologické spojenia a zvraty sa uvádzajú za značkou • na konci hesla.
Príslovia sa uvádzajú na konci frazeológie s označením [prísl.].
Ekvivalent
Pri každom slovenskom slove zaradenom do slovníka sa v zásade uvádza
jeho preklad do ruštiny. Preklad sa neuvádza pri odkazoch zastaraných,
dialektných alebo zriedkavých slov na slová frekventovanejšie. Odkaz bez
prekladu sa dáva aj v tom prípade, ak slovenské hovorové alebo ľudové slovo sa
prekladá štylisticky neutrálnym ruským slovom. Pri slovenskom slove sa však
uvedie štylistická značka, napr.:
civil1 hovor. p. civilista 1
Ak sa slovenské slovo nepoužíva samostatne, ale len v určitých
spojeniach, za heslovým slovom sa dáva dvojbodka, a po nej nasledujú všetky
možné spojenia daného slova aj s prekladmi, napr.:
pád3 –u m: na žiaden ~ hovor. ни в кђем слљчае; na každý ~ hovor. в любђм
слљчае, чтђ бы н‡ было; takým ~om так‡м ђбразом, слјдовательно;
v najhoršom ~e в хљдшем слљчае
Ak nie je možné nájsť k slovenskému slovu patričný ruský ekvivalent (ide
predovšetkým o reálie), namiesto prekladu sa uvádza transliterácia daného slova
s vysvetlením v zátvorke, napr.:
odzemok –mku m ђдземок (словђцкий национђльный тђнец)
V prípade, že preklad samotný nestačí na pochopenie daného slova lebo
výrazu, označujúceho slovenskú reáliu, uvádza sa popri preklade aj vysvetlenie,
napr.:
povereníctvo –va s hist. полномђчное представ‡тельство
(госудёрственное учреждјние в Словёкии, существовёвшее до 1960
г., по фљнкциям соотвјтствующее министјрству)
Pri preklade prísloví a frazeologických spojení, ktoré nemajú presný
ekvivalent v ruštine, uvádza sa približný ekvivalent so znakom približnosti,
napr.:
hus –i ž...trafená ~ gága на вђре шёпка гор‡т
hanbiť sa – í sa –ia sa nedok....kto sa ~í, má prázdne gamby [prísl] под
лежёчий кёмень водё не течѐт
Podstatné mená
Podstatné mená sa vždy uvádzajú s označením rodu (m, ž, s). Podstatné
mená, ktoré môžu byť mužského i ženského rodu, označujú sa značkou m, ž . Ak
sa podstatné meno neskloňuje, označuje sa značkou neskl. a skratkou rodu. Rod
ekvivalentu sa uvádza len v prípade, ak jednoznačne nevyplýva zo zakončenia,
napr. pri podstatných menách na –ь, a pri nesklonných podstatných menách. Pri
menách pluralia tantum sa uvádza skratka pomn., napr.:
hus –i ž гусь m...
cesta –y ž ...2 дорђга, путь m ...
taxík -a m такс‡ neskl. s
nožnice –níc ž pomn. нђжницы pomn. ...
Podstatné mená, ktoré sa častejšie používajú v množnom čísle, uvádzajú
sa v tomto tvare a v zátvorke sa uvádza tvar jednotného čísla, napr.:
capђčiky, capáčky –ov m mn. č. (jedn. č. capáčik) пинјтка
Prídavné mená
Prídavné mená sa uvádzajú v tvare 1. pádu jednotného čísla mužského
rodu. Prídavné mená, ktoré sa vyskytujú len v tvare ženského rodu, uvádzajú sa
v tvare 1. pádu jednotného čísla ženského rodu, napr.:
2
tehotná берјменная
Supletívne tvary stupňovania sa uvádzajú ako samostatné heslá s odkazom
na základný tvar prídavného mena, napr.:
lepší 2. st. k dobrý лљчший, лљчше
Ak slovenské prídavné meno utvorené od podstatného mena nemá
patričný ekvivalent v ruštine, označí sa slovami príd. k... s uvedením daného
podstatného mena. Potom nasledujú spojenia, ilustrujúce kombinatórne
možnosti rôzneho prekladu týchto spojení, napr.:
cenový príd. k cena; ~ rozdiel рёзница в ценј; ~ index ‡ндекс цен; ~á hladina
љровень цен; ~á politika пол‡тика цен
Spodstatnené prídavné mená sa uvádzajú ako samostatné heslá,
s označením rodu, napr.:
nemocný1 больнђй; ~é dieťa больнђй ребѐнок; byť ~ быть больнќм
nemocný2 –ého m больнђй
Zámená
Zámená sa uvádzajú v tvare 1. pádu jednotného čísla a označujú sa
skratkou zám. Enklitické tvary zámen sa uvádzajú ako samostatné heslá (na
svojom abecednom mieste) s poukazom na základný tvar a s prekladom, napr.:
ťa 2. a 4. p. zám. ty тебћ
Predložkové spojenia s enklitickými tvarmi zámen sa uvádzajú ako
samostatné heslá s vysvetlením a ruským prekladom, napr.:
naň 4. p. zám. on s predl. na на негђ
Číslovky
Z čísloviek sa uvádzajú: a) základné číslovky od 1 do 19, ďalej celé
desiatky, stovky, číslovky tisíc, milión, miliarda, bilión, atď.; b) radové
číslovky; d) číslovky násobné, skupinové a druhové, odvodené od uvedených
základných čísloviek.
Slovesá
Slovesá sa uvádzajú v neurčitku. Zo slovesných tvarov sa uvádzajú 3.
osoba jednotného a množného čísla. Pri slovenskom slovese sa vid určuje vždy
(dok., nedok.), pri ekvivalente len ak sa nezhoduje s vidom slovenského slovesa,
alebo ak slovenské sloveso sa prekladá ruským obojvidovým slovesom.
Rozpracovávajú sa obidva vidy. Ak má sloveso veľa príkladov a vidy nasledujú
za sebou, počet príkladov sa v jednom z vidov skracuje. Ak sa slovenské
obojvidové sloveso prekladá dvomi ruskými tvarmi, tieto tvary sú od seba
oddelené šikmou lomenou čiarou (/), napr.:
pacifikovať –kuje –kujú nedok., dok. усмирћть/усмир‡ть; подавлћть/подав‡ть
Slovesná rekcia sa uvádza len v tom prípade, ak sa nezhoduje s rekciou
ruského slovesa, alebo ak má významotvornú platnosť. Na označenie rekcie sa
používajú zámená kto, čo; koho, čoho, atď. V príkladoch môže byť slovo
uvedené aj v tvare príčastia, najmä, ak je tento tvar súčasťou ustáleného
spojenia. Lexikalizované príčastia, používané vo význame prídavného alebo
podstatného mena, sa uvádzajú v osobitnom hesle.
Opakovacie slovesá, ktoré nemajú zodpovedajúci ruský ekvivalent, sa
uvádzajú s poznámkou opak. k ..., napr.:
pásať, pásavať –a –ajú nedok. opak k pásť
Príslovky
Príslovky sa uvádzajú v základnom tvare a označujú sa skratkou prísl.
Komparatív a superlatív sa uvádzajú iba vtedy, ak ide o lexikalizované tvary,
alebo ak sa tvoria nepravidelne. Príslovky, pravidelne tvorené od prídavných
mien, sa uvádzajú iba v tom prípade, ak ich lexikálny význam sa odlišuje od
významu prídavného mena, od ktorého sú tvorené, alebo sú ťažko preložiteľné
(neprekladajú sa príslovkou), napr.:
obsahove, obsahovo prísl. по содержёнию, со сторонќ содержёния,
с тђчки зрјния содержёниа; ~ bohaté umelecké dielo содержётельное
худђжественное произведјние, худђжественное произведјние
с богётым содержёнием
Predložky, spojky, častice, citoslovcia
Neplnovýznamové slovné druhy sa uvádzajú s príslušnou skratkou ich
názvu a s vysvetlivkami, vymedzujúcimi oblasť ich použitia. Všetky tieto slová
sa hojne ilustrujú príkladmi. Pri predložkách sa uvádzajú pády, s ktorými sa
spájajú, a tiež poznámky o priestorovom, časovom, príčinnom či inom vzťahu,
ktorý možno vyjadriť pomocou príslušnej predložky. Pri ruských ekvivalentoch
a predložkách sa uvádzajú aj pády, s ktorými sa spájajú.
Zoznam skratiek a značiek
admin. – administratíva
al. – alebo
anat. – anatómia
ap. – a podobne
arch. – archaizmus
archeol. – archeológia
archit. – architektúra
astron. – astronómia
aut. – automobilizmus
ban. – baníctvo
bás. – básnické slovo, básnický výraz
bezpredm. – bezpredmetové sloveso
bibl. – biblický termín
biol. – biológia
bot. – botanika
bud. č. – budúci čas (slovesa)
cirk. – cirkevný termín
cit. – citoslovce
č. – číslo
čast. – častica
čísl. – číslovka
det. – detský výraz
dipl. – diplomatický termín
div. – divadelný termín
dok. – dokonavý vid (slovesa)
dopr. – termín v doprave
ekon. – ekonómia
el. tech. – elektrotechnika
etn. – etnografia
expr. – expresívne slovo
fam. – familiárny výraz
farm. – farmakológia
film. – filmovníctvo
filol. – filológia
filoz. – filozofia
fin. – financie
fot. – fotografia
fyz. – fyzika
fyziol. – fyziológia
geod. – geodézia
geogr. – geografia
geol. –geológia
geom. –geometria
gram. – gramatika
hist. – história
hovor. – hovorové slovo, hovorový výraz
hromad. – hromadné podstatné meno
hud. – hudba
hut. - hutníctvo
hypok. - hypokoristikon
chem. - chémia
iron. – ironický výraz
j. č. – jednotné číslo
kanc. – kancelársky výraz
kart. – kartársky výraz
kniž. – knižné slovo
krajč. – krajčírsky termín
kuch. - kuchárstvo
lek. - lekárstvo
let. - letectvo
lingv. - lingvistika
lit. – literárna veda
log. - logika
ľud. – ľudový výraz
m – mužský rod
mal. - maliarstvo
mat. - matematika
meteor. - meteorológia
min. - mineralógia
min. č. – minulý čas (slovesa)
mn. č. – množné číslo
mytol. - mytológia
náb. - náboženstvo
námor. - námorníctvo
napr. - napríklad
nár. – nárečové slovo
nedok. – nedokonavý vid (slovesa)
neos. – neosobné sloveso, neosobná väzba
neskl. – nesklonné slovo
neurč. – neurčitok (slovesa)
neživ. – neživotné podstatné meno
obch. - obchod
obyč. - obyčajne
odb. – odborný výraz
opak. – opakovací vid (slovesa)
opt. - optika
opyt. – opytovacie zámeno
os. - osoba
p. - pád
p. - pozri
pejor. – pejoratívny výraz
podst. – podstatné meno
poet. – termín v poetike
polit. - politika
poľnohosp. - poľnohospodárstvo
poľov. - poľovníctvo
pomn. – pomnožné podstatné meno
pošt. – poštovníctvo
práv. – právo
predl. – predložka
pren. – prenesený význam
príd. – prídavné meno
prísl. – príslovka
[prísl.] – príslovie
prít. č. – prítomný čas (slovesa)
psych. – psychológia
rádiotel. – rádiotelegrafia
rozhlas. – rozhlasový termín
rozk. – rozkazovací spôsob
rozpráv. – rozprávkový výraz
ryb. – rybárstvo
s – stredný rod
slang. – slangový výraz
spoj. – spojka
správ. – správne
st. – stupeň
stav. – stavebníctvo
šach. – šachy
škol. – školský termín
šport. – športový výraz
štud. – študentský výraz
tech. - technika
tel. - telovýchova
text. - textilníctvo
tkáč. – tkáčsky termín
typ. – typografický termín
účt. - účtovníctvo
um. - umenie
včel. - včelárstvo
vet. - veterinárstvo
v rôzn. význ. – v rôznych významoch
vulg. – vulgárne slovo
záhr. - záhradníctvo
zám. - zámeno
zám. prísl. – zámenná príslovka
zastar. – zastarané slovo, zastaraný výraz
zdrob. – zdrobnené podstatné meno
zool. - zoológia
zried. – zriedkavé slovo
ž – ženský rod
žart. – žartovný výraz
žel. – železničiarsky termín
živ. – životné podstatné meno
А
1
a , ž neskl. s 1 (hláska a písmeno) a neskl. s; krátke а
крёткое a; dlhé ţ дђлгое a 2 hud. ля neskl. s  od a [á]
do z [zé, zet] от а до зет, с начёла до концё;
nepovedal ani a [á] ani b [bé] он не сказёл ни слђва
2
a spoj. 1 (zlučovacia) и, да; otec a mať отјц и мать 2
(pri sčítavaní) плюс, и, да 3 (odporovacia) а, но, да;
odišiel, a mňa nechal tu он ушѐл, а менћ остёвил
здесь
3
a čast. (na začiatku viet) a; a viete, čo sa stalo? a вам
извјстно, что случ‡лось?  no a?! hovor. ну и что
же?!
4
a cit. 1 (vyjadruje príjemné prekvapenie, dovtípenie) a; a, uţ
viem а, я ужј знёю; a, to ste vy? а, њто вы? 2
(vyjadruje bolesť) аи, ах
à obeh. по; à 2 (dve) Ks по две крђны; meter à 15
(pätnásť) Ks по пятнёдцать крон метр, пятнёдцать
крон (за) метр
abdikačný: ~á listina акт об отречјнии
abdikovať -uje -ujú dok. отрјчься от престђла
abeceda -y ţ 1 (sústava písmen) алфав‡т, ёзбука;
ruská ~ рљсский алфав‡т; podľa ~y по алфав‡ту, в
алфав‡тном порћдке 2 pren. ёзбука, азќ; začať od
~у нёчать с азђв • Morseova ~ ёзбука Морзј
abecedár -a m 1 алфав‡тный сп‡сок 2 (šlabikár)
ёзбука, буквёрь
abecedne prísl. по алфав‡ту, в алфав‡тном порћдке
abecedný алфав‡тный; ёзбучный; ~ poriadok
алфав‡тный порћдок; ~ ukazovateľ алфав‡тный
указётель; ~ zoznam алфав‡тный сп‡сок, сп‡сок
по алфав‡ту
Ábel -a m bibl. Ђвель
Abesínčan -a i Abesínec -са m абисс‡нец
abiturient -a m абитуријнт, выпускн‡к шкђлы
abiturientský выпускнђй; ~ kurz выпускнђй курс;
~ večierok выпускнђй вјчер
ablatív -u m lingv. аблат‡в, аблят‡в
ablaut -u m lingv. аблёут, аблћут
ablegát -a m hist. депутёт сјйма (в Ђвстро-Вјнгрии)
abnormálny ненормёльный
abonent -a m (miesta v divadle ар.) абонјнт; (novín, kníh
ар.) подп‡счик
abonentka -y ţ 1 (miesta v divadle ар.) абонјнтка;
(novín, kníh ар.) подп‡счица 2 hovor. абонемјнтная
кн‡жка, абонемјнт
abonentný абонемјнтный; ~ lístok абонемјнт,
абонемјнтная кн‡жка; ~ koncert абонемјнтный
концјрт, концјрт по абонемјнту
aborigén -a m (pôvodný obyvateľ krajiny) аборигјн
abortus -u m абђрт
Abrahám -a m 1 bibl. Авраём 2 (krstné meno) Абрём
• uţ je v lone ~ovom bibl., ţart. он ужј почил в бозе;
он отпрёвился к прёотцам
absencia -ie 1 отсљтствие; ospravedlnená ~
отсљтствие по уваж‡тельной прич‡не 2 прђпуск;
прогљл; zníţiť ~iu сн‡зить процјнт прогљлов; mám
dve ~ie у менћ два прогљла, у менћ два прђпуска
(лјкций и т. п.)
absentér -a m прогљльщик
absint -u m (liehový nápoj) абсјнт
absolutistický абсолют‡стский; ~ reţim
абсолют‡стский реж‡м; ~á monarchia абсолџтная
монёрхия
absolutizmus -u m абсолют‡зм
absolútno -a s filoz. абсолџт
absolútny 1 v rôzn. význ. абсолџтный; ~a väčšina
абсолџтное большинствђ; ~a hodnota mat.
абсолџтная величинё; ~а pravda filoz. абсолџтная
‡стина; ~ sluch hud. абсолџтный слух 2 lingv.
абсолют‡вный; ~e pouţitie slova абсолют‡вное
употреблјние слђва; ~е stupňovanie gram. элат‡в; ~
datív gram. дётельный самостоћтельный
absolutórium -ia s 1 škôl. свидјтельство об
окончёнии (шкђлы и т. п.); аттестёт 2
окончётельное одобрјние
absolvent -а m выпускн‡к (шкђлы и т. п.); ~
univerzity выпускн‡к университјта, оконч‡вший
университјт
absolventský выпускнђй; ~ koncert выпускнђй
концјрт; ~ večierok выпускнђй вјчер
absolvovať -uje -ujú dok. 1 окђнчить (шкђлу и т. п.);
~ právo окђнчить юрид‡ческий факультјт; ~
krátkodobý kurz прослљшать краткосрђчные кљрсы
2 (uskutočniť) осуществ‡ть, продјлать; соверш‡ть;
celú cestu sme ~ovali peši весь путь мы продјлали
пешкђм; ~ interview пройт‡ собесјдование; ~ turné
соверш‡ть турнј
absorbent -u m абсорбјнт
absorbovať -uje -ujú nedok., dok. абсорб‡ровать,
поглощёть/поглот‡ть
absorpcia -ie ţ chem. абсђрбция, поглощјние
absorpčný chem. абсорбциђнный; ~é látky
абсорбјнты, абсорб‡рующие веществё
abstinent -а m абстинјнт, трјзвенник
abstinentský príd. k abstinent; абстинјнтский:
~ syndróm абстинјнтский синдрђм; ~ spolok
ђбщество трјзвости
abstrahovať -uje -ujú nedok., dok. абстраг‡ровать
abstrakcia -ie ţ абстрёкция
abstraktný абстрёктный, отвлечѐнный; ~ pojem
абстрёктное al. отвлечѐнное понћтие; ~é podstatné
meno gram. отвлечѐнное ‡мя существ‡тельное; ~é
myslenie абстрёктное мышлјние
absurdný абсљрдный: ~é divadlo теётр абсљрда
absurdum -a s абсљрд  ad ~ до абсљрда
Abwehr -u m hist. (nemecká rozviedka v r. 1919-1944)
Ђбвјр
aby spoj. чтђбы, чтоб
acetát -u m chem. ацетёт
acetón -u m chem. ацетђн
acetylén -u m chem. ацетилјн
acidofilný ацидоф‡льный; ~é mlieko ацидоф‡льное
молокђ
acidóza -y ţ lek. ацидђз
ad acta [aktá]: dať, uloţiť ad acta сдать в арх‡в
1
adagio [adádžo] prísl. hud. адёжио
2
adagio [adádžo] -ia s hud. (časť skladby) адёжио neskl. s
Adam -а m Адём • ako ~ al. v ~ovom rúchu в костџме
Адёма; začínať od ~а начинёть от al. с Адёма
adaptácia -ie ţ 1 v rôzn. význ. адаптёция,
приспособлјние; ~ oka адаптёция глёза; ~ textu
адаптёция тјкста 2 (prestavba) перестрђйка,
передјлка
adaptačný 1 адаптациђнный 2 príd. k adaptácia 2;
~é práce рабђты по перестрђйке al. передјлке
(чегђ-л.)
adaptér -a m tech. адёптер
adaptovať -uje -ujú nedok., dok. 1 адапт‡ровать,
приспосёбливать/приспосђбить 2 (budovu, miestnosť
ар.) перестрёивать/перестрђить,
передјлывать/передјлать
adaptovať sa -uje sa -ujú sa nedok., dok. (o oku ар.)
приспосёбливаться/приспосђбиться
adekvátny адеквётный, соотвјтствующий
adept -a m начинёющий (учѐный, арт‡ст и т. п.)
ad hoc prísl. на слљчай, ad hoc; pouţitý ~
употреблѐнный на слљчай
adjektivizácia -ie ţ gram. адъективёция
adjektívny gram. адъект‡вный
adjektívum -a s gram. (‡мя) прилагётельное
adjutant -a m voj. zastar. адъютёнт
administrácia -ie ţ администрёция
administratíva -y ţ администрат‡вные ђрганы,
адмиристрёция
administratívny администрат‡вный; ~ou cestou в
администрат‡вном порћдке; ~ aparát
администрат‡вно-управлјнческий аппарёт; ~
zamestnanec администрат‡вный рабђтник
admmistrátor -a m администрётор
administrovať -uje -ujú nedok. администр‡ровать
admirál -а m адмирёл
adopcia -ie ţ práv. усыновлјние; удочерјние
adoptant -a m práv. усынов‡тель
adoptívny práv. усыновлѐнный; приѐмный; ~ syn
усыновлѐнный ребѐнок (мёльчик); приѐмный
сын; ~ otec усынов‡тель; приѐмный отéц; ~а matka
приѐмная мать
adoptovať -uje -ujú nedok., dok. práv.
усыновлћть/усынов‡ть; удочерћть/удочер‡ть
adoptovateľ -a m práv. усынов‡тель
adrenalín -u m адренал‡н
adrenalínový адренал‡новый; ~á injekcia укђл
адренал‡на
adresa -y ţ v rôzn. význ. ёдрес; spiatočná ~ обрётный
ёдрес; elektronická ~ електрђнный ёдрес; pozdravná
~ (привјтственный) ёдрес; na ~u на ёдрес, по
ёдресу; časopis prichádza na ~u журнёл прихђдит
на ёдрес • povedať na niečiu ~u сказёть по чьему-л.
ёдресу
adresant -а m адресёнт, отправ‡тель
adresár -a m ёдресная кн‡га
adresát -a m адресёт, получётель m; pren. šport.
prihrávka nenašla ~a передёча былё безёдресной
adresný: ~á kritika конкрјтная кр‡тика, кр‡тика в
чей-л. ёдрес
adresovať -uje -ujú nedok., dok. 1 писёть/написёть,
надп‡сывать/надписёть ёдрес 2 komu čo
адресовёть; ~ list niekomu адресовёть письмђ
комљ-л.; ~ otázku niekomu адресовёть вопрђс комљл.
adut -a m kart. кђзырь m
advent -u m cirk. рождјственский пост, адвјнт
adventný рождјственский; ~ čas рождјственский
пост, адвјнт; ~ veniec рождјственский венђк
adverbializovať sa -uje sa -ujú sa nedok., dok. gram.
адвербиали‡роваться
adverbiálny gram. адвербиёльный, нарјчный
adverbium -ia s gram. нарјчие
advokát -а m адвокёт; защ‡тник; robiť niekomu ~a
защищёть когђ-л., заступёться за когђ-л.
advokátka -y ţ адвокатјсса
advokátsky адвокётский; юрид‡ческий; ~a poradňa
юрид‡ческая консультёция
advokatúra -y ţ адвокётство, адвокатљра
aero- prvá časí zloţenín аэроaerobik -u m аэрђбика: klub ~u клуб аэрђбики
aerobus -u m аэрђбус
aerodynamický аэродинам‡ческий; ~ tvar
обтекёемая фђрма
aerodynamika -y ţ аэродинёмика
aeroklub -u m аэроклљб
aerolínia -ie ţ 1 воздљшная л‡ния 2 Aerolínie -ií
pomn. Аэрол‡нии (организёция, соотвјтствующая
Аэрофлђту)
aeronaut -a m аэронёвт, воздухоплёватель
aeronautika -y ţ аэронёвтика, воздухоплёвание
aeronautka -y ţ аэронёвт, воздухоплёватель (о
жјнщине)
aerosalón -a m авиасалђн
aerostat -u m аэростёт
afázia -ie ţ афёзия
afekt -u m аффјкт, с‡льное душјвное волнјние
afektovanie -ia s аффектёция
afektovaný аффект‡рованный
afektovať -uje -ujú nedok. аффект‡ровать, дјлать с
аффектёцией
aféra -y ţ афјра, грђмкое дјло; politická ~
полит‡ческая афјра robiť ~u z niečoho
скандёлить из-за чегђ-л.
Afgánec -са m афгёнец
afganistanský афгёнский
Afgánka -y ţ афгёнка
afgánsky афгёнский
afix -u m lingv. ёффикс
aforizmus -u m афор‡зм
africký африкёнский
Afričan -а m африкёнец
Afričanka -y ţ африёнка
afrikančina -y ţ язќк африкёанс
Afrikánec -ánca m африкёнец
afrikanistika -y ţ африкан‡стика
afrikáta -y ţ lingv. аффрикёта
afrodiziakum -ka s афродизиёк
áfty áft pomn. lek. ёфты
agát -а m акёция
agenda -y ţ агјнда, делопроизвђдство; viesť ~u
занимёться делопроизвђдством, вест‡
делопроизвђдство; obchodná ~ торгђвые делё
agens -a m gram. агјнт, производ‡тель al. субъјкт
дјйствия
agent -a m v rôzn. význ. агјнт; ~ poisťovne страховђй
агјнт; ~ provokatér провокётор; špionáţny ~ агјнт
развјдки, шпиђн; sieť ~ov агентљра
agentúra -y ţ 1 агјнтство; obchodná ~ торгђвое
агјнтство; tlačová ~ телегрёфное агјнтство,
агјнтство печёти 2 (výzvedná sluţba) агентљра
agilný дјятельный; акт‡вный
agitácia -ie ţ агитёция
agitačný агитациђнный; ~á práca агитациђнная
рабђта; ~é stredisko агитпљнкт
agitátor -а m агитётор
agitovať -uje -ujú nedok. агит‡ровать, вест‡
агитёцию
aglomerácia -ie ţ 1 tech.(postup) агломерёция 2
(spojenie miest) агломерёция, агломерёт;
monocentrická, polycentrická ~ моноцентр‡ческая,
полицентр‡ческая агломерёция
aglomerát -a m tech., geol. агломерёт
aglutinácia -ie ţ lingv. агглютинёция
aglutinačný lingv. агглютинат‡вный; ~é jazyky
агглютинат‡вные язык‡
agnácia -ie ţ (príbuzenský vzťah po otcovi) родствђ по
отцљ al. по отцђвской л‡нии
agnát -a m práv. агнёт, рђдственник по отцљ al. по
отцђвской л‡нии
agnosticizmus -u m filoz. агностиц‡зм
agnostik -а m filoz. агнђстик
agónia -ie ţ агђния aj pren.; byť v ~ii агониз‡ровать,
быть в состоћнии агђнии
agonizovať -uje -ujú nedok. агониз‡ровать,
агон‡ровать
agora -y ţ hist. (trhovisko i ľudové zhromaţdište v Aténach)
агђрё
agorofóbia -ie ţ (strach z verejného priestranstva)
агорафђб‡я
agrafia -ie ţ (strata schopnosti písať) агрёф‡я
agrárnik -a m 1 (príslušník agrárnej strany) агрёрий,
член агрёрной пёртии 2 (statkár) крљпный
землевладјлец, кулёк
agrárny агрёрный, земјльный; ~а otázka агрёрный
вопрђс; ~а reforma агрёрная al. земјльная
рефђрма; ~а strana polit. агрёрная пёртия
agregát -a m агрегёт
agrément [agréman] -u m dipl.агремён
agresia -ie ţ агрјссия
agresívny агресс‡вный
agresor -a m агрјссор
agrobiológia -ie ţ агробиолђгия
agronóm -a m агронђм
agronómia -ie ţ агронђмия
agrotechnický агротехн‡ческий; ~é termíny
агротехн‡ческие срђки; ~é opatrenia
агротехн‡ческие мероприћтия
ah cit. ax
aha cit. 1 aгё, a 2 (na znak súhlasu) aгё, да
ahákať -a -ajú nedok. expr. поддёкивать
Ahasvér -a m myt. aj pren. Aгасфјр
ach cit. ах, ай, ой
achát -u m min. агёт
AIDS -u m (Acquired Imumune Deficiency Snydrome) СПИД
(синдрђм приобретѐнного иммунодефиц‡та)
airbeg -u m (надувнёя) подљшка безопёсности
1
aj spoj. и; ale aj но и; aj keď …, hoci aj… хотћ и…
uţ aj! бќстро!, ну!
2
aj cit. ай, ах, ox
ajatoláh -a m náb. аятоллё neskl. m
ajhľa cit. вот, смотр‡
ak spoj. јсли, раз • najviac ak… не бђльше s 2. p; má
najviac ak 30 rokov емљ (ей) не бђльше тридцат‡
лет; ak… tak… (s opakovaným slovom) и; ak sa díva, tak
sa díva… смђтрит и смђтрит…
akadémia -ie ţ 1 акадјмия; ~ vied акадјмия наљк;
vojenská ~ војнная акадјмия 2 (stredná škola)
уч‡лище; obchodná ~ коммјрческое уч‡лище;
učiteľská ~ педагог‡ческое уч‡лище 3 (slávnosť)
литератљрный вјчер; музыкёльный вјчер
akademický 1 академ‡ческий; ~é vydanie
академ‡ческое издёние; ~á debata академ‡ческий
спор; ~ titul, ~á hodnosť учѐное звёние; ~é vzdelanie
вќсшее образовёние; ~á štvrťhodinka
академ‡ческие чјтверть часё (о стёрой трад‡ции
начинёть университјтские лјкции с опоздёнием на 15
минљт); pren. опоздёние (с котђрым, начинёется
лјкция, дискљссия и т. п.); ~ maliar худђжник (с
вќсшим специёльным образовёнием) 2 (študentský)
студјнческий; ~ spolok студјнческий кружђк
akademik -a m акадјмик
akcelerácia -ie ţ акселерёция
akcent -u m 1 gram. акцјнт, ударјние 2 pren. акцјнт;
klásť ~ na niečo дјлать акцјнт на чѐм-л.; hovoriť s
~om говор‡ть с акцјнтом
akcentológia -ie ţ lingv. акцентолђгия
akcentovať -uje -ujú nedok. акцент‡ровать aj pren.
akcept -u m odb. (prijatie) акцјпт
akceptácia -ie ţ акцептёция, акцјпция, акцјпт; ~
zmenky акцјпт вјкселя
akceptačný акцјптный; ~á banka акцјптный банк
akceptant -a m акцептёнт, акцептётор; ~ zmenky
акцептёнт вјкселя
akceptovanie -ia s акцјпт, принћтие; ~ platobnej
pohľadávky акцјпт al. принћтие платѐжного
трјбования
akceptovať -uje -ujú nedok., dok. 1
принимёть/принћть; ~ návrh принћть
предложјние 2 odb. акцептовёть; ~ zmenku
акцептовёть вјксель
akcesia -ie ţ práv. акцјссия
akcesný акцессиђнный; ~á zmluva (zmluva o pistúpení)
акцессиђнный договђр
akcesorický i akcesorný акцјссорный; ~ záväzok
акцјссорное обязётельство; ~á zmluva (dodatková)
акцјссорный договђр
1
akcia -ie ţ 1 (činnosť) дјйствие; bojové ~ie боевќе
дјйствия; policajná ~ полицјйская оперёция 2
(podujatie) мероприћтие, дјло; начинёние; ёкция;
táto ~ sa nestretla s úspechom њто начинёние не
имјло успјха 3. šport. повтђр: opakovanie ~ie
повтђр эпизђда
2
akcia -ie ţ fin. ёкция; ~ie stúpajú, klesajú ёкции
поднимёются, пёдают
akcieschopnosť -ti ţ спосђбность к акт‡вным
дјйствиям, дееспосђбность
akcieschopný дееспосђбный; спосђбный к
акт‡вным дјйствиям
akcionár -a m акционјр, владјлец ёкций
akciový акционјрный; ~á spoločnosť акционјрное
ђбщество; otvorená, zatvorená ~á spoločnosť
акционјрное ђбщество открќтого, закрќтого
т‡па; pretvoriť spoločnosť na ~ú акцион‡ровать
ђбщество
akcíz -a m ekon. акц‡з
akčný príd. k akcia1; ~ rádius рёдиус дјйствия; ~
výbor организациђнный al. распоряд‡тельный
комитјт; ~é sloveso gram. глагђл дјйствия; ~ film
боев‡к
akiste čast., modálne slovo навјрно, вероћтно,
очев‡дно
aklamácia -ie ţ аккламёция, открќтое голосовёние;
voliť ~iou выбирёть открќтым голосовёнием
aklamačný: ~é voľby открќтое голосовёние (без
подсчѐта голосђв)
aklamovať -uje -ujú nedok., dok. единоглёсно
одобрћть/ одђбрить
aklimatizácia -ie ţ акклиматизёция,
акклиматиз‡рование
aklimatizovať -uje -ujú nedok., dok.
акклиматиз‡ровать
aklimatizovať sa -uje sa -ujú sa nedok., dok.
акклиматиз‡роваться
1
ako zám. prísl. как; как‡м ђбразом; ako sa voláte?
как вас зовљт?; ako sa to stalo? как это случ‡лось?;
ako je tu krásne! как тут крас‡во! • ako kedy как
когдё, когдё как; ako komu как комљ, комљ как; čo
ako… как ни…; čo ako sa snaţil… как он ни
старёлся…
2
ako spoj. 1 v rôzn. význ. как; biely ako sneh бјлый как
снег; poznám ho ako dobrého človeka я знёю егђ как
хорђшего человјка; videl som, ako prišla я в‡дел,
как онё пришлё; ako vidieť, neprišiel как в‡дно, он
не пришѐл; rôzne druhy, ako:… рёзные сортё, как
(то):…; nik iný, ako… не кто инђй, как…; tak…,
ako… как…, так… 2 (v prirovnaniach) как, слђвно,
тђчно al. prekladá sa 7. р.; kričí ako malé decko
крич‡т, слђвно мёленький (ребѐнок); ako strela
стрелђй, как стрелё; ako keby как бљдто, слђвно,
тђчно 3 (do tej miery, nakoľko) наскђлько; по мјре
тогђ, как; ako ho poznám, nepríde наскђлько я егђ
знёю, он не придѐт; ako sme sa blíţili k domu, zvuky
boli stále hlasnejšie по мјре тогђ, как мы
подход‡ли к дђму, звљки станов‡лись всѐ
слышнјй 4 (uvádza prístavkovú vetu časovú) как, когдё;
ako prechádzali popri nás… когдё он‡ проход‡ли
м‡мо нас…; hneď, ako odišli как тђлько он‡ ушл‡;
odvtedy, ako prišiel с тех пор, как он пришѐл; ako
tak idem в то врјмя, как al. когдё я шѐл 5 (pripája
doplnok) в кёчестве когђ, чегђ al. sa prekladá 2. р.;
pracovať ako učiteľ рабђтать в кёчестве уч‡теля al.
уч‡телем; podpíšte sa ako svedkovia подпиш‡тесь
как свидјтели al. в кёчестве свидјтелей; slúţiť ako
príklad служ‡ть примјром al. в кёчестве примјра 6
(pri vyjadrení účelu) под (что-л.); vyuţívať miestnosť ~
pracovňu испђльзовать помещјние под кабинјт 7
(pripája prístavok) как кто, в кёчестве когђ, бљдучи
кем; ja, ako riaditeľ, som vedel, ţe… бљдучи
дирјктором, я знал, что…; я, как дирјктор, знал,
что…; ako sedemnásťročný… бљдучи
семнадцатилјтним џношей… 8 (о spojení s 2. st.)
чем al. prekladá sa 2. p. podst. mena; vie to lepšie ako ja
он њто знёет лљчше менћ al. чем я
akoby spoj. как бљдто, слђвно, тђчно
1
akokoľvek zám. prísl. 1 как угђдно 2 как (бы) ни…;
~ sa snaţil… как он ни старёлся…
2
akokoľvek spoj. хотћ
akonáhle spoj. zastar. как тђько
1
akord -u m hud. аккђд
2
akord -u m сдјьщина, аккђд; pracovať na ~ al. v ~e
рабђать сдјльно
akordér -а m сдјльщик
akordný, akordový аккђрдный, сдјльный; ~á práca
аккђрдная рабђта; ~á mzda аккђрдная al. сдјльная
оплёта, аккђрдная al. сдјльная плёта
akosi prísl. как-то
akosť -ti ţ кёчество
akostný 1 príd. k akosť; ~á skupina разрћд по
кёчеству, сорт; ~ rozdiel рёница в кёчестве; ~é
prídavné mená gram. кёчественные (именё
прилагёельные 2 (kvalitný) (добро)кёчественный,
высђкого кёчества al. сортё; ~ tovar
(добро)кёчественпый товёр; ~é vína кёчественные
винё
akreditácia -ie ţ 1 koho аккредитёция,
аккредиотовёние; ~ diplomatického predstaviteľa,
novinárov аккредитовёние дипломат‡ческого
представ‡теля, журнал‡стов 2 (oprávnenie)
аккредитёция; medzinárodná ~ междунарђдная
аккредитёция; v rozsahu svojej ~ie в предјлах
ђбласти аккредитёции; mať ~iu na niečo быть
аккредитђванным на что-л.; obnoviť ~iu провест‡
переаккредитёцию
akreditačný 1 dipl. аккредит‡вный, вер‡тельный;
~é listiny вер‡тельные al. аккредит‡вные грёмоты
2 аккредитациђнный, аккредитљющий; ~ orgán
аккредитљющий ђрган; ~ list аттјст об
аккредитёции
akreditív -a m 1 fin. аккредит‡в; vystaviť ~ офђрмить
аккредит‡в; platiť ~om плат‡ть с аккредит‡ва 2
dipl. аккредит‡в, вер‡тельная грёмота; odovzdať ~
вруч‡ть вер‡тельную грёмоту
akreditovaný dipl. аккредитђванный
akreditovať -uje -ujú dok. fin., dipl. аккредитовёть
nedok., dok.
akrobacie -ie ţ 1 акробётика; акробат‡зм 2 let.
фигљрный пилотёж
akrobat -а m акробёт
akrobatický акробат‡ческий
akrobatika -y ţ акробётика
akryl -u m chem. акр‡л
akrylový акр‡ловый: ~á farba акр‡ловая крёска
aksamiet -u m zastar. аксам‡т, бёрхат
aksamietový zastar. аксам‡товый, аксам‡тный,
бёрхатный
akt -u m 1 (čin) акт; slávnostný ~ торжјственный акт
2 (spis) дјло; докумјнт 3 div. акт, дјйствие 4 um.
акт, обнажѐнная модјль
aktínium -ia ţ chem. акт‡ний
aktív -u m акт‡в
aktíva p. aktívum1
aktivista -u m актив‡ст, общјственник
aktivita -y ţ акт‡вность ţ
aktivizovať -uje -ujú nedok., dok. активиз‡ровать
1
aktívny (činný) акт‡вный; дјятельный; za ~ej účasti
niekoho при дјятельном учёстии когђ-л.; ~ člen a)
акт‡вный член; b) действ‡тельный член; ~a
obrana акт‡вная оборђна; ~a tuberkulóza акт‡вная
фђрма туберкулѐза; ~e uhlie акт‡вный љголь; ~a
konštrukcia gram. акт‡вная констрљкция; ~ dôstojník
кёдровый офицјр; ~а vojenská sluţba
действ‡тельная (војнная) слљжба; ~e volebné právo
акт‡вное избирётельное прёво; ~a konštrukcia
gram. акт‡вная констрљкция
2
aktívny účt. акт‡вный; ~a bilancia акт‡вный
балёнс; ~e saldo акт‡вное сёльдо; ~a poloţka акт‡в
aktivovať -uje -ujú nedok. i dok. (záloţného vojaka)
призывёть/призвёть на војнную слљжбу
1
aktívum -a, obyč. v mn. č. ~a s účt. акт‡в
2
aktívum -a s gram. действ‡тельный залђг
1
aktovka -y ţ портфјль m
2
aktovka -y ţ (divadelná hra) одноёктная пьјса
aktualita -y ţ 1 (vlastnosť) актуёльность ţ 2 нђвость
дня; kultúrne ~у нђвости культљрной ж‡зни
aktualizovať -uje -ujú nedok., dok. актуализ‡ровать;
дјлать/сдјлать актуёльным
aktuálny актуёльный; ~a otázka актуёльный al.
злободнјвный вопрђс; ~e vetné členenie gram.
актуёльное членјние предложјния
akumulácia -ie ţ аккумулћция, накоплјние
akumulačný аккумуляциђнный; ~é kachle
аккумулћторная печь
akumulátor -a m tech. аккумулћтор
akumulátorový аккумулћторный
akumulovať -uje -ujú nedok., dok. аккумул‡ровать,
накоплћть/накоп‡ть
akupunktúra -y ţ акупунктљра, иглоукёлывание,
иглотерап‡я
akurát prísl. i časť. hovor. как раз, тђчно; аккурёт; ~
taký тђчно такђй; ~ dnes как раз сегђдня; oblek je
mi ~ костњм мне как раз al. впђру
akurátny hovor. аккурётный, тђчный
akustický акуст‡ческий; ~ mikroskop звуков‡зор
akustika -y ţ акљстика
akút -u m lingv. 1 акљт 2 (znamienko) знак акљта
akútny v rôzn. význ. ђстрый; ~ zápal ђстрое
воспалјние; ~a potreba ђстрая потрјбность; ~a
otázka ђстрый вопрђс
akútový lingv. акљтовый; ~á intonácia акљтовая
интонёция
akuzatív -u m gram. вин‡тельный падјж, аккузат‡в
akuzatívny gram. príd. k akuzatív; ~a koncovka
окончёние вин‡тельного падежё; ~а väzba
управлјние вин‡тельным падежђм
akvadukt -u m акведљк
akvarel -u m (farba i obraz) акварјль ţ
akvarelový акварјльный
akvárium -ia s аквёриум m; morské ~ океанёриум m
akvizícia -ie ţ 1 (dej) привлечјние (члјнов, подп‡счиков
и т. п.) 2 (vec) приобретјние
akvizitér -a m агјнт (по распространјнию подп‡ски,
закёзов)
aký zám. какђй; (v prísudku) какђв •aký-taký кђе-какђй,
какђй-то; má ešte akú-takú nádej y негђ ещѐ есть al.
остёлась какёя-то надјжда; aká pomoc! что же
дјлать!, ничегђ не подјлаешь!
akýkoľvek zám. 1 (hocijaký) какђй угђдно, любђй 2
(kaţdý) какђй бы то н‡ было, какђй бы н‡ был 3 s
predl. bez совсјм без; šaty bez akejkoľvek ozdoby
плётье совсјм без украшјний; платье без как‡х
бы то н‡ было украшјний; bez akéhokoľvek
uváţenia без всћких рассуждјний
akýsi zám. какђй-то
akýže zám. какђй же
alabaster -ru m min. (odroda sádrovca) алебёстр
a la carte prísl. по кёрте: obed ~ објд по кёрте
Alah -a m náb. Aллёх
alarm -u m 1. zastar. тревђга 2. (na hodinkách a pod.)
напоминёние
alarmovať -uje -ujú nedok. 1 поднимёть тревђгу,
бить тревђгу aj pren.; ~ niekoho поднимёть по
тревђге когђ-л. 2 pren. поднимёть на борьбљ (с
чем-л.)
albánčina -y ţ албёнский язќк
Albánec -ca m албёнец
Albánka -y ţ албёнка
albánsky албёнский
albín -a m альбинђс
albinizmus -mu m odb. альбин‡зм
albínka -y ţ альбинђска
album -u m альбђм; ~ magnetofónových nahrávok
магнитоальбђм
ale 1 spoj. а, но, да; nie dnes, ale zajtra не сегђдня, а
зёвтра; pomaly, ale isto мјдленно, но вјрно; chce,
ale nemôţe хђчет, да не мђжет; úlohu sme nielen
splnili, ale aj prekročili задёние мы не тђлько
вќполнили, но и перевќполнили 2 čast. (zosilňuje
význam slova) prekladá sa individuálne; nič, ale celkom nič
ничегђ, совершјнно al. абсолџтно ничегђ; môţem?
- Ale áno. мђжно? - Конјчно же; ty si ale dobrý! iron.
ишь, какђй ты хорђший!; ale nevrav! да не говор‡!
3 cit. (vyjadruje začudovanie) prekladá sa individuálne; ale,
ale! да ну?; ну и ну!, ale čo, ale ba! да что ты (вы)!
alebo spoj. ‡ли
alegória -ie ţ аллегђрия
alegorický аллегор‡ческий; ~ sprievod парёд
иллюмин‡рованных платфђрм на колѐсах
aleja -e ţ аллјя
alelomorfa -y ţ аллеломђрф, аллјль ţ
alelomorfizmus -mu m аллеломорф‡зм, аллел‡зм
aleluja neskl. s cirk. аллилљйя do ~ до омерзјния
alergén -u m аллергјн
alergia -ie ţ аллерг‡я
alergický аллерг‡ческий; ~á vyráţka аллерг‡ческая
сыпь
alergológ -a m аллергђлог, специал‡ст по
аллерг‡ческим болјзням
alergológia -ie ţ аллерголђгия
alergologička -a ţ аллергђлог, специал‡ст по
аллег‡ческим болјзням (о жјнщине)
alexia -ie ţ (strata schopnosti čítať) алекс‡я
alfa -y ţ ёльфа; ~ častice, lúče ёльфа-част‡цы, ёльфалуч‡ • ~ i omega ёльфа и ђмега
alfanumerický бљквенно-цифровђй
algebra -y ţ ёлгебра
algebrický алгебра‡ческий; ~á geometria, funkcia
алгебра‡ческая геомјтрия, фљнкция; ~é číslo
алгебра‡ческое числђ; ~ výraz алгебра‡ческое
выражјние; ~á rovnica алгебра‡ческое уравнјние
algol -u m (programovací jazyk) алгђл
algoritmus -mu m алгор‡тм; teória ~ov теђриа
алгор‡тмов
alchýmia -ie ţ алх‡мия
alchymista -u m алх‡мик
aliancia -ie ţ альћнс, соџз • Svätá ~ hist. Свящјнный
соџз
alibi neskl. s práv. ёлиби neskl. s; dokázať svoje ~
доказёть своѐ ёлиби
alikvotný соотвјтствующий, адеквётный; ~á časť
соотвјтствующая часть
alimenty -ov m pomn. алимјнты pomn.; platiť ~
плат‡ть алимјнты
aliterácia -ie ţ lit. аллитерёция
alizarín -u m (farbivo) ализар‡н
alkália -ie ţ chem. щѐлочь ţ
alkalický chem. щелочнђй; ~á reakcia щелочнёя
реёкция; ~ ţ zlúčeniny щѐлочи
alkohol -u m алкогђль m; otrava ~om отравлјние
алкогђлем; závislosť na ~e алкогђльная
зав‡симость; ~ za volantom hovor. (ako príčina
autonehôd) пьћнство за рулѐм
alkoholický алкогђльный; ~é nápoje алкогђльные
нап‡тки
alkoholový prid. k alkohol; ~é pary парќ алкогђля
1
allegretto prísl. hud. аллегрјтто
2
allegretto -a s hud. (časť skladby) аллегрјтто neskl. s
1
allegro prísl.. hud. аллјгро
2
allegro -a s hud. аллјгро neskl. s
almanach -u m альманёх
almara -y ţ ľud. шкаф
almužna -y ţ м‡лостыня; prosiť (o) ~u прос‡ть
м‡лостыню
aloa -y ţ i aloe neskl. s bot. алђэ neskl. s
alód -u m i alódium -ia s hist. (druh vlastníctva) аллђд
alofón -u m lingv. аллофђн, аллофђна
alomorfa -y ţ lingv. алломђрф, алломђрфа
alopat -a m аллопёт
alopatia -ie ţ аллопётия
alpaka -y ţ (zliatina) альпакё neskl. s
alpinista -u m альпин‡ст
alpinistika -y ţ альпин‡зм
alpinistka -y ţ альпин‡стка
alpinizmus -mu s альпин‡зм
alpínum -a s альпинёрий, камен‡стый сад
alpský альп‡йский; ~á kombinácia šport. альп‡йское
двоебђрье
Alsas -а m эльзёсец
alsaský эльзёсский
alt -u m (hlas) альт; spievať ~ петь ёльтом
altánok -kа m бесјдка
alternácia -ie ţ альтернёция, чередовёние; vokalická
~ lingv. чередовёние глёсных
alternatíva -y ţ альтернат‡ва
alternatívny альтернат‡вный; ~e energetické zdroje
альтернат‡вные энергоресљрсы
alternovať -uje -ujú nedok 1 чередовёться 2 (v divadle)
дубл‡ровать
altista -u m hud. альт‡ст
altový hud. альтђвый; ~ part альтђвая пёртия,
пёртия альтё
altruista -u m альтру‡ст
altruistka -y ţ альтру‡стка
altruizmus -u m альтру‡зм
alumíniový алюм‡ниевый
alumínium -ia s алюм‡ний
aluviálny geol. аллювиёльный; ~e usadeniny
аллювиёльные отложјния
alúvium -ia s geol. аллџвий
alveola -y ţ anat. альвеђла
alveolára -y ţ lingv. альвеолћрный звук
alveolárny anat., lingv. альвеолћрный
Alžírec -ca m алж‡рец
alžírsky алж‡рский
amalgám -u m chem. амальгёма
amalgamovanie -ia s амальгамёция
amalgamovať -uje -ujú nedok., dok. tech., chem.
амальгам‡ровать
amarantus -ta m bot. (láskavec) амарёнт
amaryllis -u m bot. (zornica) амар‡ллис
amatér -а m люб‡тель m
amatérsky люб‡тельский; ~а fotografia
люб‡тельская фотогрёфия; ~ krúţok кружђк
люб‡телей (фотографии, литературы и т. п.)
amazona -y ţ (dámsky jazdecký oblek) амазђнка
amazonka -y ţ myt.(s veľkým písmenom) aj pren. амазђнка
ambícia -ie ţ, obyč. v mn. č. ~ie стремлјния,
притязёния, претјнзии; má veľké ~ie он
претендљет на ђчень мнђгое
ambiciózny честолюб‡вый; самолюб‡вый;
prehnane ~ амбициђзный
ambivalentný амбивалјнтный
ambulancia -ie ţ 1 (v nemocnici) амбулатђрия,
кабинјт: ušná. krčná, nosná ~ кабинјт љха, гђрла,
нђса; zubná ~ зубоврачјбный кабинјт; očná ~
кабинјт глазнќцх болјзней; chirurgická ~
хирург‡ческий кабинјт; ... 2 (sanitka) карјта
скђрой пђмощи 3 voj. zastar. полевђй лазарјт
ambulančný амбулатђрный; ~é liečenie
абулатђрное лечјние
ambulantný 1 амбулатђрный; ~ pacient
амбулатђрный больнђй 2 передвижнђй,
разъезднђй; ~ predaj лотђчная торгђвля, торгђвля
с лоткђв
ambulatórium -ia s амбулатђрия
ambulatórny амбулатђрный; ~e liečenie
амбулатђрное лечјние; ~e ošetrenie амбулатђрная
пђмощь
améba -y ţ zool. амѐба
amen neskl. s cirk. ам‡нь uţ mu je ~, uţ je s ním ~
тепјрь уж емљ крќшка; prísť na ~ прийт‡ к
шёпочному разбђру
amerícium -ia s chem. амер‡ций
americko-... америкёно- ...: americko-ruský
америкёно-рљсский
americký америкёнский; ~ spôsob ţivota
америкёнский ђбраз ж‡зни; ~ Slovák словёк,
живљщий al. ж‡вший в Амјрике
Američan -a m америкёнец
Američanka -y ţ америкёнка
Amerikán -a m ľud. словёк, живљщий al. ж‡вший в
Амјрике
amerikanizovať -uje -ujú nedok., dok.
американиз‡ровать
amerikanizovať sa -uje sa -ujú sa nedok., dok.
американиз‡роваться
ametyst -u m амет‡ст
ametystový амет‡стовый
amfetamín -u m chem. амфетам‡н
amfíbia -ie ţ zool. aj pren. амф‡бия
amfiteáter -rа m амфитеётр
amnestia -ie ţ амн‡стия; dať, udeliť ~iu niekomu
амнист‡ровать когђ-л.
amnestovať -uje -ujú nedok., dok. амнист‡ровать
Amnesty International neskl. ţ Ђмнести
Интернјшнл neskl. m
amnézia -ie ţ lek. амнез‡я
amoniak -a m chem. аммиёк
amorálny аморёльный, безнрёвственный
amorfný амђрфный; ~é jazyky lingv. амђрфные язык‡
amortizácia -ie ţ ekon. амортизёция
amortizačný амортизациђнный; ~ fond
амортизациђнный фонд
amortizovať -uje -ujú nedok., dok. ekon.
амортиз‡ровать
ampér -a m el. tech. ампјр
ampérmeter -ra m el. tech. ампермјтр
amplión -u m громкоговор‡тель m, репродљктор;
радиорљпор
amplitúda -y ţ fyz. амплитљда
ampula -y ţ ёмпула
ampulka -y ţ zdrob. ёмпула
amputovať -uje -ujú nedok., dok. ампут‡ровать
amulet -u m амулјт
anabáza -y ţ 1 hist. анабёзис 2 pren. отступлјние,
отхђд; возвращјние
anabolikum -ka, obyč. v mn.č. -ká m lek. анабђлик,
анабол‡ческое срјдство
anafora -y ţ lit. анёфора
anachronický анахрон‡ческий; анахрон‡чный
anachronizmus -u m анахрон‡зм
anakolút -u m lingv. анаколљф
anakreontika -y ţ lit. анакреонт‡ческая поњзия
analfabet -a m негрёмотный, безгрёмотный aj pren.;
politický ~ полит‡чески безгрёмотный
analfabetizmus -u m негрёмотность ţ,
безгрёмотность ţ aj pren.
Amnesty International neskl. ţ Ђмнести
Интернјшнл neskl. m
anakolút -u m (vybočenie z vetnej stavby) анаколљф
anakreontský lit. анакреонт‡ческий; ~á literatúra
анакреонт‡ческая литератљра
analeptikum -ka, obyč. v mn.č. -ká s lek. аналјптик
analgetikum -ka, obyč. v mn.č. -ká s анальгјтик,
анальгез‡рующее срјдство
análny анёльный; ~ otvor ~ое отвјрстие
analógia -ie ţ аналђгия, схђдство
analogicky prísl. по аналђгии; аналог‡чно
analogický аналог‡чный, схђдный
analogon neskl. s анёлог, аналог‡чное явлјние,
аналог‡чный слљчай
analógový анёлоговый
anály -ov m pomn. аннёлы pomn., лјтопись ţ; zostať v
~och histórie остёться в анёлах истђрии
analytický аналит‡ческий; ~á metóda
аналит‡ческий мјтод; ~á geometria аналит‡ческая
геомјтрия; ~é váhy tech. аналит‡ческие весќ; ~é
jazyky lingv. аналит‡ческие язык‡
analytika -y ţ анал‡тика
analýza -y ţ анёлиз; kvalitatívna ~ chem.
кёчественный анёлиз; podrobiť ~e подвјргнуть
анёлизу
analyzátor -a m tech., fyziol. анализётор; zrakový ~
анализётор зрјния
analyzovať -uje -ujú nedok., dok. анализ‡ровать,
производ‡ть/произвест‡ анёлиз
anamnéza -y ţ lek. анёмнез
ananás -u m (rastlina i plod) ананёс
anapest -u m lit. анёпест
anarchia -ie ţ анарх‡я
anarchista -u m анарх‡ст
anarchistický анарх‡стский; анарх‡ческий
anarchizmus -u m анарх‡зм
anastrofa -y ţ lit. анастрђфа
anatóm -а m анётом
anatómia -ie ţ анатђмия
anatomický анатом‡ческий; ~ atlas анатом‡ческий
ётлас
anciáš -a m hovor. дьћвол, ант‡христ
ancikrist -a m hovor. ант‡христ
1
andante prísl.. hud. андёнте
2
andante neskl. s (časť skladby) андёнте neskl. s
andantíno prísl. hud. андант‡но
andezit -u m geol. андез‡т
anekdota -y ţ анекдђт
anekdotický анекдот‡ческий; анекдот‡чный; ~
príbeh анекдот‡чный слљчай
anektovať -uje -ujú dok. polit. аннекс‡ровать nedok.,
dok.
anémia -ie ţ lek. анем‡я
anemický анем‡ческий; анем‡чный
aneroid -u m fyz. анерђид
anestetický анестез‡рующий, обезбђливающий; ~
prostriedok анестез‡рующее срјдство
anestetikum -ka, obyč. v mn.č. -ká s анестјтик
anestézia -y ţ lek. анестез‡я; lokálna ~ мјстная
анестез‡я
anesteziológ -a m lek. анестезиђлог
anesteziológia -ie ţ lek. анестезиолђгия
anexia -ie ţ polit. аннјксия, захвёт
angažmán -u m, neskl. s ангажемјнт; dostať ~
получ‡ть ангажемјнт
angažovaný заангаж‡рованный: byť ~ v niečom
быть заангаж‡рованным в чем-л.
angažovať -uje -ujú dok. предлож‡ть ангажемјнт;
ангаж‡ровать nedok., dok.; ~ umelca ангаж‡ровать
арт‡ста
angažovať sa -uje sa -ujú sa dok. 1 v čom принћть
учёстие 2 za koho вќступить в защ‡ту когђ 3.
(politicky, spoločensky) выполнћть общјственную
рабђту, вест‡ общјственно-просвет‡тельную
рабђту
angín -u m text. тик
angína -y ţ lek. анг‡на; ~ pectoris груднёя жёба
angínový text. т‡ковый
anginózny ангинђзный
angiografia -ie ţ lek. ангиогрёфия
angiochirurgia -ie ţ lek. ангиохирург‡я
angiológia -ie ţ lek. ангиолђгия
angioplastika -y ţ lek. ангиоплёстика
anglia -ie ţ zastar. англ‡йское сукнђ
anglicky prísl.: hovoriť (po) ~ говор‡ть на
англ‡йском языкј al. по-англ‡йски
anglický англ‡йский: ~ valčík англ‡йский вальс;
вальс-бостђн; ~ park англ‡йский парк; ~ choroba
англ‡йская болјзнь, рах‡т
Angličan -a m англичёнин
Angličanka -y ţ англичёнка
angličtina -y ţ англ‡йский язќк
angličtinár -a m 1 (učiteľ) преподавётель m
англ‡йского языкё 2 (poslucháč anglistiky) студјнт,
изучёющий англ‡йскую филолђгию
anglikánsky англикёнский
anglista -u m англ‡ст; специал‡ст по англ‡йской
филолђгии; студјнт, изучёющий англ‡йскую
филолђгию
anglistika -y ţ англ‡стика, англ‡йская филолђгия
anglistka -y ţ англ‡ст; специал‡ст по англ‡йской
филолђгии (o ţene); студјнтка, изучёющая
англ‡йскую филолђгию
angloamerický ёнгло-америкёнский
Anglosas -а m англосёкс
anglosaský ёнгло-саксђнский
angora -y ţ ангђрская шерсть
angorský ангђрский; ~ zajac ангђрский крђлик
anhydrid -u m chem. ангидр‡д
anhydrit -u m min. ангидр‡т
ani 1 spoj. (v záporných vetách pred slovesom) и; (pred
ostatnými slovnými druhmi) ни; nevidel ani nepočul он не
в‡дел и не слќшал; ani dozadu, ani dopredu ни взад
ни вперѐд; nechcem to ani ja, ani on њтого не хот‡м
ни я, ни он 2 spoj. (pri porovnávaní) как; тђчно,
слђвно; hladký ani sklo глёдкий как стеклђ; leţal ani
mŕtvy (он) лежёл слђвно al. тђчно мѐртвый 3 čast.
(zdôrazňuje záporný význam slova al. vety) дёже (и), ни;
(ba) ani, ani (len) дёже; nepovedal ani slova он не
сказёл ни слђва; nemal o tom ani tušenia он дёже и
не подозревёл об њтом
anilín -u m chem. анил‡н
anilínový анил‡новый; ~é farby анил‡новые крёски
animácia -ie ţ 1 анимёция 2 (vo filme, v počítači)
анимёция, мультипликёция
animalista -u m um. анимал‡ст
animalizmus -mu m um. анимал‡зм
animálny (ţivočíšny) анимёльный, живђтный;
орган‡ческого происхождјния; ~e funkcie
анимёльные фљнкции; ~e hnojivo орган‡ческое
удобрјние
animovaný: ~ film анимациђнный фильм,
мультипликациђнный фильм
anión -u m fyz. аниђн
aníz -u m ан‡с
anízovka -y ţ hovor. (likér) ан‡совка
anjel -a m ёнгел aj pren.; ~ stráţca cirk. aj pren. ёнгелхран‡тель
anjelik -a m (aj o dieťati) ангелђчек, ёнгел
anjelský ёнгельский aj pren.; ~á trpezlivosť
ёнгельское терпјние; ~ hlas ёнгельский гђлос
anketa -y ţ (spôsob prieskumu verejnej mienky) опрђс
(населјния и т. п.), анкет‡рование; urobiť ~u
провест‡ опрђс
anketár -a m анкетѐр
anketovaný опрђшенный
anketový анкјтный; ~ lístok анкјта, опрђсный лист
áno 1 čast. (vyjadruje súhlas) да; urobíš to? - Áno! ты њто
сдјлаешь? - Да!; áno, tak urobím конјчно al. да, так
я и сдјлаю 2 cit. prekladá sa individuálne; áno, ja budem
robiť a ty budeš odpočívať ну да al. как же, я бљду
рабђтать, а ты отдыхёть • Však áno? (rečnícka otázka)
не прёвда ли?, не так ли?
anóda -y ţ fyz. анђд
anofeles -a m zool. анђфелес, маляр‡йный комёр
anomália -ie ţ аномёлия; отклонјние,
непрёвильность ţ; magnetická ~ магн‡тная
аномёлия
anonsa -y ţ анђнс, объявлјние
anonym -a m 1 анон‡м 2 (anonymný list) анон‡м, hovor.
анон‡мка
anonymita -y ţ анон‡мность ţ; zachovať ~u
сохран‡ть анон‡мность
anonymný анон‡мный
anorak -u m šport. (vetrovka) анорёк
anorexia -ie ţ lek. анорекс‡я
anorganický неорган‡ческий; ~é látky
неорган‡ческие веществё; ~á chémia
неорган‡ческая х‡мия
anotácia -ie ţ аннотёция
anotovať -tuje -tujú nedok. аннот‡ровать
antagonistický антагонист‡ческий,
антагонист‡чный; ~é protirečenia
антагонист‡ческие противорјчия
antagonizmus -u m антагон‡зм
antarktický антаркт‡ческий; ~é územie Антёрктика;
~á výprava антаркт‡ческая экспед‡ция
antedatovať -uje -ujú nedok., dok. дат‡ровать зёдним
числђм
anténa -y ţ антјнна
anténový антјнный; ~ stoţiar мёчта антјнны
anti- (prvá čast zloţenín) анти-; противоantialkoholický противоалкогђльный
antibiotikum -a, obyč. v mn.č. -ká s biol. антибиђтик
anticipácia -ie ţ антиципёция, предвосхищјние,
предугёдывание
anticipovať -uje -ujú nedok., dok. антицип‡ровать,
предвосхищёть/предвосхит‡ть,
предугёдывать/предугадёть
antický ант‡чный; дрјвний; ~é umenie ант‡чное
искљсство; ~é národy дрјвние нарђды
anticyklón -u m антициклђн
antidemokratický антидемократ‡ческий
antifašistický антифаш‡стский
antifemizmus -u m женоненав‡стничество
antiglobalista -u m антиглобал‡ст
antiglobalistka -y ţ антиглобал‡стка
antiglobalizmus -mu m антиглобал‡зм
antihmota -y ţ антивеществђ: anihilizácia hmoty
s ~ou аннигилћция веществё с антивеществђм
antika -y ţ 1 ант‡чный мир 2 (antické dielo)
произведјние ант‡чного искљсства 3 (staroţitnosť)
антиквёрная вещь
antikoncepčný: ~é prostriedky lek.
противозачёточные срјдства. контрацепт‡вы
antikvár -a m 1 антиквёр 2 (kniţný) букин‡ст
antikvariát -u m 1 антиквёрный магаз‡н 2 (kniţný)
букинист‡ческий магаз‡н
antikvárny 1 антиквёрный; букинист‡ческий; ~
obchod антиквёрный магаз‡н; ~e knihy
антиквёрные al. букинист‡ческие кн‡ги 2
(staroţitný) подјржанный, стёрый
antilopa -y ţ антилђпа
antimilitaristický антимилитар‡стский,
антимилитарист‡ческий
antimón -u m min. сурьмё
antioxidant -u m антииоксидёнт
antipatia -ie ţ антипётия
antipód -a m (protinoţec) антипђд
antiromán -u m lit. антиромён
antisemita -u m антисем‡т
antisemitizmus -u m антисемит‡зм
antisemitský антисем‡тский
antisepsa -y ţ lek. антисјптика, обеззарёживание
antiseptický антисепт‡ческий; ~ prostriedok
антисепт‡ческое срјдство
antiseptikum -a s lek. антисјптик, антисепт‡ческое
срјдство; ~á антисјптики, антисепт‡ческие
срјдства
antitéza -y ţ 1 антитјза 2 filoz. антитјзис
antitoxín -u m lek. антитокс‡н
antivírový hovor. správne pozri antivírusový
antivírusový антив‡русный: ~ program
антив‡русная прогрёмма
antológia -ie ţ антолђгия
antonymum -a s lingv. антђним
antracit -u m антрац‡т
antrax -u m (infekčná choroba) антрёкс, сиб‡рская ћзва
antropogenéza -y ţ антрпогенјз
antropológ -а m антропђлог
antropológia -ie ţ антрополђгия
antropologický антрополог‡ческий
antuka -y ţ грунт
antukový грунтовђй: ~ kurt грунтовђй корт
anuita -y ţ fin. аннуитјт
anulovanie -ia s аннул‡рование, аннулћция, отмјна
anulovať -uje -ujú nedok., dok. аннул‡ровать,
отменћть/отмен‡ть, признавёть/признёть
недейств‡тельным
anuria -ie ţ lek. анур‡я, анурјз
aorist -u m lingv. ађрист
aorta -y ţ anat. ађрта
aortálny, aortový аортёльный, ађртный
apanáž -e ţ апанёж m
aparát -u m v rôzn. význ. аппарёт; fotografický ~
фотоаппарёт; štátny ~ госудёрственный аппарёт;
zrakový ~ зр‡тельный аппарёт
aparátnik -a m hovor. obyč. pejor. рабђтник аппарёта
aparatúra -y ţ аппаратљра
apartheid -u m апарте‡д, апёртхеид
apartmán -u m апартёмент
apartný элегёнтный, изћщный
apatéka -y ţ ľud. аптјка
apatekár -a m ľud. аптјкарь m
apatia -ie ţ апётия
apatický апат‡чный
apel -u m 1 na čo обращјние, апеллћция к чемљ; ~ na
rozvahu апеллћция к рёзуму 2 призќв; bojový ~
призќв к борьбј
apelácia -ie ţ práv. апеллћция; апелляциђнная
жёлоба; podať ~u апелл‡ровать, подёть
апеллћцию
apelačný práv. апелляциђнный; ~ súd
апелляциђнный суд
apelant -a m práv. апеллћнт
apelatívum -va s lingv. апеллят‡в, нарицётельное
‡мя
apelovať -uje -ujú nedok., dok. 1 práv. апелл‡ровать,
подавёть/подёть апеллћцию 2 na koho, čo
апелл‡ровать, обращёться/обрат‡ться к комљ,
чемљ
apelový: ~á funkcia jazyka lingv. апеллят‡вная
фљнкция языкё
apendicitída -y ţ lek. аппендиц‡т
apendix -u m anat. аппéндикс
apercepcia -ie ţ апперцјпция
aperitív -u m аперит‡в
apetít -u m hovor. аппет‡т
aplaudovať -uje -ujú nedok., dok.
аплод‡ровать/зааплод‡ровать, рукоплескёть
nedok.
aplauz -u m аплодисмјнты роmn. рукоплескёния
aplikácia -ie ţ 1 применјние; ~ v praxi применјние
на прёктике 2 krajč. аппликёция
aplikačný krajč. аппликациђнный
aplikovaný прикладнђй; ~á matematika прикладнёя
матемётика; ~á veda прикладнёя наљка
aplikovať -uje -ujú nedok., dok. 1
применћть/примен‡ть 2 krajč. дјлать/сдјлать
аппликёцию
apogeum -ea s astr. апогјй
apokalypsa -y ţ bibl. апокёлипсис
apokopa -y ţ lingv. апђкопа
apokryf -u m lit. апђкриф
apokryfický, apokryfný апокриф‡ческий
apolitickosť -ti ţ аполит‡чность ţ, аполит‡зм
apolitický аполит‡ческий; аполит‡чный
apológ -u m (mravoučná bájka) аполђг
apologéta -u m (obhajca) апологјт
apologetika -y ţ апологјтика
apológia -ie ţ аполђгия, защ‡та
apostata -u m 1 cirk. вероотстљпник 2 pren.
отстљпник
apostrof -u m gram. апострђф
apostrofa -y ţ lit. апострђфа, обращјние
apoštol -а m апђстол aj pren.; sv. ~i Cyril a Metod
святќе равноапђстольные Кир‡лл и Мефђдий
apoštolský апђстольский Skutky ~é bibl.
Апђстольские дјяния
apoteóza -y ţ (zboţňovanie) náb. aj pren. апофеђз
apozícia -ie ţ gram. аппоз‡ция, приложјние
apretácia -ie ţ 1 tech. аппрет‡рование, аппретљра 2
(jazyková) литератљрная прёвка
apretátor -a m, apretor -а m литератљрный прёвщик
apretovať -uje -ujú nedok., dok. 1 tech. аппрет‡ровать
2 len nedok. (text) прёвить
apretúra -y ţ 1 tech. аппретљра 2 (jazyková úprava)
литератљрная прёвка
apríl -а m апрјль m; 1. apríl день дуракђв • urobiť
~om niekoho поздрёвить кого-л. с днѐм дуракђв,
разыгрёть кого-л.
aprílový апрјльский ~é počasie измјнчивая
погђда; ~ ţart рђзыгрыш (когђ-л.)
a priori [aprióri] prísl. априђри
apriorita -y ţ априђрность ţ
apriórne prísl. априђру, априђрно
apriórny априђрный; априорист‡ческий; ~e
tvrdenie априђрное утверждјние
aprobácia -ie ţ 1 (schválenie) апробёция, одобрјние,
утверждјние; ~ plánu одобрјние плёна 2 (právo
vyučovať) прёво преподавёния; ~ pre ruštinu прёво
преподавёть рљсский язќк
aprobačný: ~á skupina škol. совокљпность
дисципл‡н (па котђрые имјется прёво преподавёния);
mať ~ú skupinu ruština - slovenčina преподавёть
рљсский и словёцкий язык‡
aprobovať -uje -ujú nedok., dok. 1 (schvaľovať)
апроб‡ровать, одобрћть/одђбрить,
утверждёть/утверд‡ть 2 koho škоl. давёть/дать
комљ свидјтельство о прёве на преподавёние
á propos [apropo] prísl. кстёти
aproximácia -ie ţ mat. аппроксимёция,
аппроксим‡рование
aproximatívny аппроксимат‡вный
apsida -y ţ archit. апс‡да
aquapark -u m аквапёрк
ár -u m ap, hovor. сђтка: pozemok 12 árov учёсток 12
сђток
Arab -a m арёб
arabčina -y ţ арёбский язќк
arabeska -y ţ 1 (ornamentálna výzdoba) арабјск,
арабјска 2 lit., hud. арабјска
arabeskový арабјсковый, арабјсочный
arabistika -y ţ араб‡стика
Arabka -y ţ арёбка
arabsko-... арёбо-...: arabsko-izraelský konflikt арёбоизрёильский конфл‡кт
arabský 1 арёбский; ~é číslice арёбские ц‡фры; ~
kôň арёбская лђшадь; ~á guma гуммиарёбик 2 (v
zemepisných názvoch) арав‡йский; Arabská púšť
Арав‡йская пустќня
arachidový [-ši-] арёхисовый
arachidy [-ši-] -íd ţ pomn. арёхис
aranžér -a m 1 организётор; ~ výstavy организётор
вќставки; ~ sprisahania организётор зёговора 2
(upravovateľ výkladných skríň) оформ‡тель m витр‡н;
худђжник-оформ‡тель m, декорётор
aranžovaný (зарёнее) подготђвленный
aranžovať -uje -ujú nedok., dok. 1
организђвывать/организовёть,
подготёвливать/подготђвить 2 (výkladnú škriňu)
оформлћть/офђрмить витр‡ну
arašidy hovor. p. arachidy
arbiter -ra m арб‡тр; hlavný ~ глёвный арб‡тр,
суперарб‡тр
arbitrárny произвђльный
arbitráž -e ţ арбитрёж, третјйское
разбирётельство, третјйский суд
arbitrážny арбитрёжный; ~ súd арбитрёжный суд;
~а komisia арбитрёжная ком‡ссия; ~e rozhodnutie
арбитрёжное решјние; ~e konanie арбитрёжное
разбирётельство, арбитрёж
arborétum -a s арборјтум m, дендрёрий,
дендропёрк, дендросёд
arcibiskup -а m архиеп‡скоп
arciknieža -ťa s, m эрцгјрцог
arcilotor -tra m hovor. архиплљт, отъћвленный
негодћй
arcivojvoda -u m эрцгјрцог, архигјрцог
arcivojvodkyňa -ne ţ эрцгјрцогиня, архигјрцогиня
areál -u m 1 кђмплекс сооружјний; športový ~
кђмплекс спорт‡вных сооружјний 2 bot., zool.
ареёл
aréna -у ţ арјна aj pren.; politická ~ полит‡ческая
арјна
árenda -y ţ v rôzn. význ. арјнда; dať do ~у сдать в
арјнду; platiť ~u плат‡ть арјнду al. арјндную
плёту
árendátor -a m арендётор
árendovať -uje -ujú nedok. арендовёть nedok., dok.
árešt -u m hovor. тюрьмё; арјст; sedieť v ~e сидјть
под арјстом
áreštant -a m hovor. арестёнт
áreštovať -uje -ujú nedok., dok. hovor. арестовёть,
арестђвывать nedok.
aretovať -uje -ujú dok. tech. вќверить; ~ váhy
вќверить весќ
Argentínec -ca m аргент‡нец
Argentínka -y ţ аргент‡нка
argentínsky аргент‡нский
argot -u m lingv. аргђ neskl. s, жаргђн; zločinecký ~
криминёльный жаргђн, блатнёя мљзыка
argotizmus -mu m lingv. аргот‡зм
argument -u m аргумјнт, дђвод; uviesť ~у привест‡
аргумјнты
argumentácia -ie ţ аргументёция
argumentovať -uje -ujú nedok. аргумент‡ровать
nedok., dok., привод‡ть аргумјнты al. дђводы; ~
faktami аргумент‡ровать фёктами
archaický арха‡ческий, арха‡чный
archaizmus -u m lingv. арха‡зм
archanjel -a m náb. архёнгел
archeológia -ie ţ археолђгия
archeologický археолог‡ческий
archeopteryx -a zool. hist. археоптјрикс
architekt -a m архитјктор
architektonický 1 архитектон‡ческий 2
архитектљрный; ~é pamiatky архитектљрные
пёмятники
architektúra -y ţ 1 архитектљра 2 čoho
архитектђника, композ‡ция
archív -u m 1 арх‡в 2 (ako titulok pri vysielaní archívneho
filmu) досьј neskl. s
archivár -a m архивёриус
archívnictvo -a s 1 (veda) архивовјдение 2 арх‡вное
дјло
archívny арх‡вный; ~ materiál арх‡вные материёлы
archivovať -vuje -vujú nedok. i dok. 1 сдавёть/сдать в
арх‡в 2 хран‡ть в арх‡ве
ária árie ţ hud. ёрия
Árijec -ca m ар‡ец
árijský ар‡йский; ~é jazyky lingv. индоевропјйские
язык‡; ~ pôvod ар‡йское происхождјние
aristokracia -ie ţ аристокрётия aj pren.; finančná ~
финёнсовая аристокрётия
aristokrat -a m аристокрёт
aristokratický аристократ‡ческий
aristokratizmus -u m аристократ‡зм
aritmetický арифмет‡ческий; ~ priemer срјднее
арифмет‡ческое
aritmetika -y ţ арифмјтика
arizácia -ie ţ hist. аризёция (экспроприёция еврјйского
имљщества при фаш‡зме и передёча егђ л‡цам ар‡йского
происхождјния)
arizátor -a m hist. аризётор (тот, кто провод‡л
аризёцию)
arizovať -uje -ujú nedok., dok. ариз‡ровать,
провод‡ть аризёцию; р. arizácia
arkáda -y ţ аркёда
armáda -y ţ 1. ёрмия; regulárna al. pravidelná al. stála
~ регулћрная ёрмия; ~ spásy ёрмия спасјния 2.
pren. вђйско: celá ~ ţoldnierov цјлое вђйско
наѐмников
armádny армјйский; ~ zbor армјйский кђрпус; ~
rozkaz прикёз по ёрмии; ~ generál генерёл ёрмии
armáles -u m hist. дворћнская грёмота (в феодёльной
Вјнгрии)
armatúra -y ţ арматљра
Armén -a m армян‡н
arménčina -y ţ армћнский язќк
Arménka -y ţ армћнка
arménsky армћнский
armovací stav. арматљрный; ~ie práce арматљрные
рабђты; ~ie ţelezá арматљрное желјзо; ~ plán план
арматљрных рабђт
armovaný stav. армирђванный; ~ betón
армирђванный бетђн
armovať -uje -ujú nedok. stav. армировёть nedok., dok.
arm-wrestling -u m šport. (pretláčanie) армрјстлинг
ARO -a s (resuscitačné oddelenie) реанимёция
arogancia -ie ţ дјрзость ţ, нёглость ţ, нахёльство,
занђсчивость ţ
arogantný нахёльный, нёглый, дјрзкий,
занђсчивый
aróma -y ţ аромёт
aromatický аромат‡ческий, аромётный; ~é
zlúčeniny chem. аромат‡ческие соединјния
artefakt -u m артефёкт
artel -u m артјль ţ
artéria -ie ţ anat. артјрия
artérioskleróza -y ţ артериосклерђз
artézsky: ~a studňa артезиёнский колђдец
artikel -la m obeh. арт‡кул
artikul -u m zastar. арт‡кул (закђна, договђра и т. п.)
artikula p. artikul
artikulácia -ie 1 lingv. артикулћция
artikulačný lingv. артикуляциђнный; ~é orgány
ђрганы артикулћции
artikulovať -uje -ujú nedok. lingv. артикул‡ровать
artiléria -ie ţ zastar. артиллјрия
artista -u m цирковђй арт‡ст, акробёт
artistický príd. k artista; акробат‡ческий, цирковђй;
~ výkon цирковђе мастерствђ; ~é číslo цирковђй
нђмер; ~á skupina цирковёя грљппа
arytmia -ie ţ lek. аритм‡я
arzén -u m chem. арс‡н, мышьћк
arzenál -u m voj. aj pren. арсенёл
arzénový мышьякђвый; ~á vloţka (do zuba) lek.
мышьћк
asanácia -ie ţ 1 ассенизёция aj pren.; ~ mesta
улучшјние гигиен‡ческих услђвий в гђроде; ~
pomerov pren. улучшјние отношјний 2 (zbúranie)
снос
asanačný ассенизациђнный
asanovať -uje -ujú nedok., dok.1 ассениз‡ровать; ~
terén улучшёть/улучш‡ть гигиен‡ческие услђвия
мјстности 2 (zbúrať) снест‡: dom bude ~ovaný дом
пойдѐт под снос
ASEAN (Assotiation of South East Asian Nations) AСEЂН
asentírka -y ţ ľud. призќв al. набђр в ёрмию; ísť na
~u быть пр‡званным в ёрмию
asertorický ассертор‡ческий; ~ súd (v logike)
ассертор‡ческое суждјние
asfalt -u m асфёльт
asfaltka -y ţ hovor. асфёльтовое шоссј
asfaltovať -uje -ujú nedok. асфальт‡ровать nedok., dok.
asfaltový асфёльтовый
asi čast. 1 (pred číslovkami) примјрно,
приблиз‡тельно, ђколо al. je vyjadrená inverziou; asi
desať приблиз‡тельно дјсять, ђколо десят‡; asi
dvadsaťročné dievča девљшка лет двадцат‡ 2
(hádam, moţno) вероћтно, навјрно, должнђ быть; je
asi chorý он, вероћтно, бђлен
asignácia -ie ţ ассигнёция
asignovať -uje -ujú nedok., dok. ассигновёть
asimilácia -ie ţ v rôzn. význ. ассимилћция;
уподоблјние; jazyková ~ языковёя ассимилћция; ~
hlások lingv. ассимилћция звљков
asimilačný 1 ассимилят‡вный; ~á schopnosť
спосђбность к ассимилћции al. ассимил‡ровать 2
ассимилћторский; ~á politika ассимилћторская
пол‡тика
asimilovať -uje -ujú nedok., dok. ассимил‡ровать; ~
pôvodné obyvateľstvo ассимил‡ровать искђнное al.
кореннђе населјние 2 biol. ассимил‡ровать,
усвёивать/усвђить; rastliny ~ujú kyslík растјния
ассимил‡руют кислорђд
asimilovať sa -uje sa -ujú sa nedok., dok.
ассимил‡роваться, уподоблћться/уподђбиться
asistencia -ie ţ 1 (pri operácii) ассист‡рование 2
пђмощь ţ; urobím to všetko sama, nepotrebujem tvoju
~iu я сдјлаю њто самё, без твојй пђмощи 3. šport.
(pri góle) (результат‡вная) передёча
asistent -а m 1 ассистјнт 2 (na vysokej škole) млёдший
преподавётель, ассистјнт
asistentka -у ţ 1 ассистјнтка; pôrodná ~ акушјрка 2
škol. млёдший преподавётель, ассистјнт (о
жјнщине)
asistovať -uje -ujú nedok. 1 ассист‡ровать; ~ pri
operácii ассист‡ровать при оперёции 2 помогёть
askéta -u m аскјт
asketický аскет‡ческий; ~ ţivot аскет‡ческая жизнь
asketik p. askéta
asketizmus -mu m аскет‡зм, аскјза
askéza p. asketizmus
askorbový chem. аскорб‡новый; ~á kyselina
аскорб‡новая кислотё
asociácia -ie ţ 1. (spájanie) ассоциёция: ~ predstáv
psych. ассоциёция представлјний; významové ~ie
смысловќе ассопциёции 2. (organizácia)
ассоциёция, объединјние, соџз: ~ zamestnávateľov
объединјние работодётелей; ~ rusistov
ассоциёция рус‡стов; medzinárodná ~ robotníkov
междунарђдная ассоциёция междунарђдный соџз
междунарђдное объединјние рабђчих
asociačný 1. príd. k asociácia 1.ассоциат‡вный; ~
proces ассоциат‡вный процјсс 2. príd. k asociácia
2. prekladá sa podľa kontextu; ~á dohoda соглашјние
об ассоциёции; ~á zmluva акцессиђнный договђр
asociálny антисоциёльный, антиобщјственный
asociovať -uje -ujú nedok., dok. ассоци‡ровать; ~
predstavy ассоци‡ровать представлјния
asociovať sa -uje sa -ujú sa nedok., dok. s čím
ассоци‡роваться
asonancia -ie ţ poet. ассонёнс
asparágus -u m bot. аспарёгус
aspekt -u m аспјкт; тђчка зрјния; dívať sa na niečo z
rôznych ~ov рассмётривать что-л. с рёзных тђчек
зрјния
aspik -u m kuch. заливнђе, желј neskl. s
aspirácia -ie ž lingv. аспирёция, придыхёние
aspiráta -y ţ lingv. аспирёта, аспир‡рованный al.
придыхётельный звук
aspirín -u m аспир‡н
aspirovaný lingv. аспир‡рованный,
придыхётельный; ~á hláska аспир‡рованпый
звук, аспирёта
aspoň čast. 1 по крёйней мјре; хотћ бы, хоть (бы);
choď, ~ sa niečo dozvieš ид‡, по крёйней мјре, чтонибљдь узнёешь; ид‡, хоть узнёешь что-нибљдь; ~
keby som vedel, či príde јсли б(ы) я хоть знал,
придѐт ли он(ё); daj mi ~ vody дай мне хоть водќ;
keby ~ slovko povedal хоть бы слђво сказёл 2
(najmenej) по крёйней мјре, не мјнее; mal uţ ~
šesťdesiat rokov емљ бќло не мјньше шестидесят‡
лет, емљ бќло по крёйней мјре шестьдесћт лет;
bolo nás ~ dvadsať нас бќло не мјнее двадцат‡, нас
бќло по крёйней мјре двёдцать
astigmatizmus -mu lek. астигмат‡зм
astma -y ţ lek. ёстма
astmatický астмат‡ческий; ~ záchvat пр‡ступ
ёстмы
astmatik -а m астмётик
astrálny астрёльный
astrológ -a m астрђлог
astrológia -ie ţ астролђгия
astrologička -y ţ астрђлог (о жјнщине)
astronaut -a m астронёвт, астролѐтчик
astronautka -y ţ астронёвт, астролѐтчик (о
жјнщине)
astronóm -a m астронђм
astronómia -ie ţ астронђмия
astronomícký астроном‡ческий aj pren.; ~é čísla
астроном‡ческие ц‡фры
astronómka -y ţ астронђм (о жјнщине)
asymetria -ie ţ асимметр‡я
asymetrický асимметр‡ческий, асимметр‡чный
asymptota -y ţ geom. асимптђта
asymptotický geom. асимптот‡ческий
asyndetický lingv. асиндет‡ческий, бессоџзный; ~é
spojenie бессоџзная связь
asyndeton -a s lingv., poet. ас‡ндетон, бессоџзная
связь
Asýrčan -а m ассир‡ец, ассирићнин
Asýrčanka -y ţ ассир‡йка, ассирићнка
asýrčina -y ţ ассир‡йский язќк
ašpirácia -ie ţ na čo стремлјние к чемљ; mať vysoké
~ie высокђ мјтить
ašpirant -a m 1 na čo претендјнт; кандидёт 2 škol.
аспирёнт 3 voj. zastar. курсёнт
ašpirantka -y ţ 1 na čo претендјнт; кандидёт (о
жјнщине) 2 škol. аспирёнтка
ašpirantský škоl. аспирёнтский; ~é minimum
кандидётский м‡нимум
ašpirantúra -y ţ škоl. аспирантљра; robiť ~u быть в
аспирантљре, уч‡ться в аспирантљре, быть
аспирёнтом
ašpirovať -uje -ujú nedok. na čo претендовёть на что;
мјтить (hovor.) во что (s mn. č); ~ na funkciu predsedu
мјтить в председётели
atakovať -uje -ujú nedok., dok. 1 (útočiť) атаковёть 2
šport. атаковёть, нападёть/напёсть; ~ brankára
нападёть на вратарћ
atašé neskl. m атташј neskl. m; vojenský ~ војнный
атташј
atavizmus -u m атав‡зм
ateista -u m ате‡ст
ateistický атеист‡ческий; ~á výchova воспитёние в
дљхе ате‡зма, атеист‡ческое воспитёние
ateistka -y ţ ате‡стка
ateizmus -u m ате‡зм
ateliér -u m ательј neskl. s, дом модјли, мастерскёя;
maliarsky ~ ательј худђжника; fotografický ~
фотоательј; ательј фотогрёфа; filmový ~ павильђн
киностљдии; módny ~ ательј мод
atematický lingv. атемат‡ческий; ~é sloveso
атемат‡ческий глагђл
Aténčan -a m афинћнин
Aténčanka -y ţ афинћнка
aténsky аф‡нский
atentát -u m покушјние (на жизнь),
террорист‡ческий акт
atentátnik -a m террор‡ст, бомб‡ст: samovraţedný ~
террор‡ст-смјртник, камикёдзе
atestácia -ie ţ удостоверјние; аттестёт; аттестёция
atlantický атлант‡ческий; Atlantický pakt
Североатлант‡ческий пакт
atentátnička -y ţ террор‡стка, бомб‡стка,
камикёдзе; samovraţedná ~ террор‡сткасмјртница
1
atlas -u m (súbor máp) ётлас
2
atlas -u m (látka) атлёс
3
atlas -u m anat. (stavec) атлёнт
1
atlasový ётласный
2
atlasový атлёсный; ~é šaty атлёсное плётье
atlét -а m атлјт
atletický атлет‡ческий; ~á postava атлет‡ческое
(тело)сложјние; ~é preteky соревновёниия по
лѐгкой атлјтике
atletika -y ţ атлјтика; ľahká, ťaţká ~ лѐгкая, тяжѐлая
атлјтика
atlétka -y ţ атлјт (o жјнщине)
atmosféra -y ţ v rôzn. význ. атмосфјра; zemská ~
зјмная атмосфјра, атмосфјра Земл‡; politická ~
полит‡ческая атмосфјра; pod tlakom dvoch
atmosfér под давлјнием в две атмосфјры
atmosferický атмосфјрный, атмосфер‡ческий; ~
tlak атмосфјрное давлјние; ~é zráţky
атмосфјрные осёдки
atol -u m (koralový ostrov) атђлл
atóm -u m ётом
atomárny, atomický атомёрный; ~ kyslík
атомёрный кислорђд
atomizmus -mu m filoz. атом‡зм
atómka -y ţ hovor. (atómová elektráreň) ётомка
atómový ётомный; ~á váha ётомный вес; ~é jadro
ётомное ядрђ; ~é číslo ётомный нђмер; ~á energia
ётомная энјргия; ~á vojna ётомная войнё; ~á zbraň
ётомное орљжие; ~á elektráreň ётомная
электростёнция, hovor. ётомка; ~á bomba ётомная
бђмба; ~ fyzik ф‡зик-ётомник, (hovor.) ётомник
atonálny атонёльный
atrakcia -ie ţ аттракциђн
atraktívny привлекётельный; ~а téma замёнчивая
тјма
atrament -u m черн‡ла pomn.; červený ~ крёсные
черн‡ла
atramentový черн‡льный; ~á škvrna черн‡льное
пятнђ; ~á ceruza черн‡льный al. хим‡ческий
карандёш
atrapa -y ţ 1 бутафђрия, мулћж (в витр‡нах
магаз‡нов) 2 макјт: ~ ručného granátu макјт ручнђй
гранёты
atribút -u m 1 атрибљт 2 gram. атрибљт, определјние
atributívny gram. определ‡тельный
átrium -ia s ётрий, ётриум m
atrofia -ie ţ атроф‡я
atrofovaný атроф‡рованный
atropín -u m farm. атроп‡н
atypický нетип‡чный
au cit. (vyjadruje bolesť) oй, ax
audiencia -ie ţ аудијнция, приѐм; ísť na ~iu идт‡ на
приѐм; prijať niekoho na ~iu дать комљ-л.
аудијнцию
audienčný приѐмный; ~ deň приѐмный день; ~á sieň
аудијнц-зал, приѐмный зал
auditórium -ia s аудитђрия
audiokazeta -y ţ фоногрёмма
audiotrh -u m аудиорќнок
audiovizuálny аудиовизуёльный
audit -u m fin. ауд‡т, ауд‡торская провјрка,
провјрка отчѐтности: bankový ~ бёнковский
ауд‡т; vstupný ~ предвар‡тельный ауд‡т; urobiť ~
провест‡ ауд‡т
audítor -a m ауд‡тор
auditórium -ia s аудитђрия
audítorský ауд‡торский: ~á činnosť ауд‡торская
дјятельность
augmentatívum -a s gram. увелич‡тельная фђрма
(существ‡тельного, прилагётельного)
1
august -a m (mesiac) ёвгуст
2
august -a m ľud. (šašo) клђун
augustinián -a, obyč. mn.č. -i (rehoľný rád) август‡нцы
augustový ёвгустовский; ~ deň ёвгустовский день;
~é číslo časopisu ёвгустовский нђмер журнёла
aukcia -ie ţ аукциђн, аукциђнная продёжа, торг‡: ~
tovaru товёрный акциђн; kniţná ~ кн‡жный
аукциђн; nútená ~ принуд‡тельный аукциђн;
účastník ~ie аукционјр; uskutočniť ~iu провест‡
аукциђн
aula -y ţ ёктовый зал
aura -y ţ (v parapsychológii) ёура
aureola -y ţ оређл aj pren.; ~ slávy оређл слёвы
Austrálčan -a m австрал‡ец
Austrálčanka -y ţ австрал‡йка
australopitek -a m австралопитјк
austrálsky австрал‡йский
aut -u m šport. 1. ёут, территђрия за боковой л‡нией
al. предјлами пђля: lopta je v ~e мяч за боковђй
л‡нией al. предјлами пђля; vhadzovať ~ al. z ~u
вбрёсывать ёут, вбрёсывать мяч; zahrať loptu do
~u послёть мяч за боковљю л‡нию al. за предјлы
пђля 2. вбрёсывание мячё; zle vhodený ~
непрёвильное вбрёсывание
autár -a m šport. slang. судьћ на л‡нии, боковђй судьћ
autarkia -ie ţ (sebestačnosť) автёрк‡я
autenticita p. autentickosť
autentickosť -ti ţ аутент‡чность; ~ prameňov
аутент‡чность истђчников
autentický аутент‡ческий, аутент‡чный; ~ text
аутент‡чный текст; ~ výklad zákona аутент‡чное
толковёние закђна
autentifikácia -ie ţ аутентификёция, завјрка; ~ listín
завјрка докумјнтов
autíčkar -a m hovor. (авто)угђнщик
autizmus -mu m аут‡зм
auto -a s автомоб‡ль m, автомаш‡на; osobné ~
легковёя маш‡на; nákladné ~ грузовёя маш‡на,
грузов‡к; zlodej áut автоугђнщик; cesta ~tom
појздка на авто(маш‡не)
autoalarm -u m охрённая сигнализёция маш‡ны
autobazár -u m магаз‡н подјржанных (авто)маш‡н
autobiografia -ie ţ автобиогрёфия
autobiografický автобиограф‡ческий
autobus -u m автђбус
autobusový автђбусный; ~á doprava автђбусное
сообщјние
autodafé neskl. s аутодафј neskl. s
autodidakt -a m (samouk) автодидёкт
autodielňa -ne ţ hovor. авторемђнтная мастерскёя,
автомастерскёя: pojazdná ~ автопередв‡жка,
автолетљчка
autodoprava -y ţ автотрёнспорт
autodrom -u m автомотодрђм
autogaráž -e ţ гарёж
autogén -u m tech. газосвёрочный аппарёт
autogénny газосвёрочный; ~é zváranie гёзовая
свёрка, автогјнная свёрка
autograf -u m автђграф (текст)
autogram -u m автђграф (пђдпись) ; poţiadať o ~
niekoho попрос‡ть aвтђграф у когђ-л.
autohavária -ie ţ автомоб‡льная катастрђфа,
автоавёрия
autochtón -a m (pôvodný obyvateľ územia) автохтђн
autokar -u m турист‡ческий автђбус
(комфортёбельный)
autokefálny cirk. автокефёльный; ~a cirkev
автокефёльная цјрковь
autokozmetika -y ţ автомоб‡льная космјтика
autoklub -u m клуб автолюб‡телей al.
автомобил‡стов
autokracia -ie ţ автокрётия
automapa -y ţ кёрта автомоб‡льных дорђг
automat -u m 1 tech., voj. автомёт; telefónny ~
телефђн-автомёт 2 (druh jedálne) кафј neskl. s (с
самообслљживанием)
automatický 1 (samočinný) автомат‡ческий; ~é
riadenie (v lietadle) автопилђт; ~á brzda автостђп 2
(neuvedomený, mimovoľný) автомат‡ческий,
автомат‡чный; ~ pohyb автомат‡ческое движјние
automatika -y ţ автомётика
automatizácia -ie ţ автоматизёция; ~ výroby
автоматизёция произвђдства
automatizovať -uje -ujú nedok., dok.
автоматиз‡ровать
automatizovať sa -uje sa -ujú sa nedok., dok.
автоматиз‡роваться
automechanický авторемђнтный; ~á dielňa
авторемђнтная мастерскёя
automechanik -а m автомехёник
automechanika -y ţ автомехёника
automobil -u m автомоб‡ль m
automobilistika -y ţ автомобил‡зм,
автомоб‡льный спорт
automobilizmus -u m 1 автомобил‡зм 2
автопромќшленность ţ
automobilka -y ţ hovor. автомоб‡льный завђд
automobilový автомоб‡льный; ~á doprava
автомоб‡льный трёнспорт; ~á továreň
автомоб‡льный завђд; ~ šport автомоб‡льный
спорт, автомобил‡зм
automotoklub -u m добровђльное ђбщество
автомотолюб‡телей
autonómia -ie ţ автонђмия, самоуправлјние;
národnostná a územná ~ национёльнотерриториёльная автонђмия; mať ~iu имјть
самоуправлјние, самоуправлћться, быть
автонђмным
autonomizmus -u m potit. автоном‡зм
autonómny автонђмный; ~a republika, oblasť
автонђмная респљблика, ђбласть
autoopravár -a m автослјсарь
autoportrét -u m автопортрјт
autopošta -y ţ разъезднёя пђчта
autopríslušenstvo -a s автопринадлјжности
autopsia -ie ţ аутопс‡я
autor -а m ёвтор
autorádio -a s автомагнитђла
autorita -y ţ авторитјт
autoritárstvo -a s авторитар‡зм
autoritatívne prísl.авторитјтно, авторитёрно; ~
vyhlásiť авторитјтно заяв‡ть
autoritatívny авторитјтный; авторитёрный; ~ reţim
авторитёрный реж‡м; ~e rozhodnutie
авторитёрное al. категор‡ческое решјние; ~e
tvrdenie безапелляциђнное утверждјние
autorely neskl s hovor. авторёлли
autoreferát -u m автореферёт
autorizácia -ie ţ 1 (úradné oprávnenie) уполномђчение
2 (autorský súhlas) авторизёция; ~ prekladu
авторизёция перевђда
autorizačný: ~é právo прёво авторизёции
autorizovaný 1 уполномђченный; ~ díler
уполномђченный д‡лер 2 авторизђванный; ~é
vydanie (knihy) авторизђванное издёнуе; ~ preklad
авторизђванный перевђд
autorizovať -zuje -zujú nedok. i dok. 1 koho
уполномђчивать/уполномђчить 2 čo
авторизовёть
autorka -y ţ ёвтор (о жјнщине)
autorodeo -a s автородјо
autorský ёвторский; ~é právo ёвторское прёво; ~
honorár ёвторский гонорёр; ~ hárok ёвторский
лист; ~é osvedčenie ёвторское свидјтельство
autorstvo -a s ёвторство; ~ objavu ёвторство на
открќтие; priznať ~ признёть ёвторство
autosalón -u m 1 помещјние для вќставки
автомоб‡лей 2 вќставка автомоб‡лей, автосалђн
autosedačka -y ţ автокрјсло
autoservis -u m 1 (sluţby) автосјрвис 2 (zariadenie)
автосјрвис, автомастерскёя
autostop -u m автостђп
autostráda -y ţ автострёда, автомагистрёль ţ,
автобён
autosugescia -iе ţ аутосуггјстия, самовнушјние
autoškola -y ţ автошкђла
autotréning -u m аутотрјнинг
1
autový príd. k aut šport. prekladá sa podľa kontextu; ~é
vhadzovanie. вбрёсывание мячё; ~á čiara боковёя
л‡ния, крђмка пђля, предјлы пђля; ~á zástavka
флажђк на боковђй л‡нии
2
autový автмоб‡льный
autožeriav -a m tech. автокрён
aval -a m (ručiteľ na zmenke) авёль m, авал‡ст,
поруч‡тель по вјкселю
avantgarda -y ţ авангёрд; umelecká ~ авангёрд
искљсства, грљппа передовќх дјятелей искљсства
аvantgardista -u m человјк, находћщийся в
авангёрде; пионјр, зачинётель m
avantgardný авангёрдный, передовђй,
прогресс‡вный; ~ časopis прогресс‡вный журнёл
avantúra -y ţ авантџра: politické, vojenské ~y
полит‡ческие, војнные авантџры; ľúbostné ~y
любђвные авантџры, любђвные al. амљрные
похождјния
Avar -a m 1 hist. авёр 2 (príslušník národnosti na Kaukaze)
авёрец
Avarka -y ţ авёрка aj hist.
avenue neskl. ţ авен‡да
averz -u m odb. авјрс, лицевёя сторонё монјты
averzia -ie ţ отвращјние; предубеждјние; mať ~iu
proti niekomu, niečomu питёть отвращјние к комљл., чемљ-л.; быть предубеждѐнным прђтив когђл., чегђ-л.
aviasalón -u m (výstava letectva) авиасалђн
avitaminóza -y ţ lek. авитаминђз
avízo -а s ав‡зо neskl. s; извещјние, уведомлјние
avizovať -uje -ujú nedok., dok. čo извещёть/извест‡ть,
уведомлћть/увјдомить о чѐм, авизовёть
авиз‡ровать что
avoáry pomn. ekon. авуёры
avšak spoj. однёко; по; да; bol som tam, ~ zbytočne я
был там, по напрёсно; chce, ~ nemôţe он хђчет, да
не мђжет
axel axla m šport. hovor. (skok v krasokorčuľovaní) ёксель
axiálny аксиёльный
axióma -у ţ аксиђма
azalka -у ţ bot. азёлия
azbest -u m асбјст
azbestový асбестђвый
azbuka -y ţ ёзбука
azda čast. 1 мђжет быть, быть мђжет, пожёлуй; uţ to
~ bude пожёлуй, так и бљдет; on je ~ najlepší он,
пожёлуй, лљчше всех; čakal som dve, ~ i tri hodiny я,
ждал два, а, мђжет быть, и три часё 2 (v оруtovacích
vetách) рёзве, неужјли; ~ si tam bol? рёзве ты там
был?; ~ sa len nebojíš? неужјли ты не бо‡шься?
Aziat -a m obyč. реjor. (s malým písmenom) азиёт
Aziatka -y ţ (obyč pejor. (s malým písmenom) азиётка
aziatský азиётский; ~é mravy азиётские обќчаи
Ázijčan -a m азиёт, ж‡тель Ђзии
Ázijčanka -y ţ азиётка, ж‡тельница Ђзии
Ázijec p. Ázijčan
Ázijka p. Ázijčanka
ázijský азиётский al. sa prekladá nepriamymi pádmi podst.
Ђзия; ~é štáty госудёрства Ђзии; Ázijská rozvojová
banka Aзиётский банк разв‡тия
azimut -u m ёзимут
azúr -u m bás. лазљрь ţ; ~ neba небјсная лазљрь
azurit -u m min. лазур‡т
azúrový лазљрный; ~é more, nebo лазљрное мђре,
нјбо; ~é pobreţie лёзурный бјрег
azyl -u m práv. убјжище; politický ~ полит‡ческое
убјжище; právo ~u прёво убјжища; poţiadať o ~
попрос‡ть убјжища, подёть на полит‡ческое
убјжище, подёть прошјние предостёвить
полит‡ческое убјжище al. стётус бјженца;
poskytnúť ~ дать убјжище
1
až spoj. 1 (uvádza vety účinkové) так…, что…; tak ju
chválili, aţ sa červenala еѐ так хвал‡ли, что онё
покраснјла 2 (uvádza vety čаsоvé) когдё; aţ pôjdem
domov когдё пойдљ домђй 3 (uvádza vety podmienkové)
јсли; aţ neodcestujem, prídem јсли я не ујду, придљ
2
až čast. 1 v spojení s predloţkami (zdôrazňuje význam
miestnej al. časovej hranice) до, вплоть до al. konštrukcia
s príd. menom сёмый; odprevadil ma aţ pred dom он
провод‡л менћ до сёмого дђма; začervеnať sa aţ po
uši покраснјть до ушјй; оd hlavy aţ po päty c
головќ до пят al. до ног; aţ do rána до сёмого утрё;
aţ dodnes до сих пор; до настоћщего врјмени; aţ
do dvadsiateho storočia до двадцётого вјка; aţ do
krajnosti до крёйности; aţ do obdrţania rozkazu
впредь до получјния прикёза 2 (v spojení s
číslovkami) от… до…, с… до…; čísla 30 (tridsať) aţ
60 (šesťdesiat) ц‡фры от 30 (тридцат‡) до 60
(шестидесят‡) 3 (len, iba) тђлько, лишь; aţ na
budúci týţdeň тђлько на слјдующей педјле 4
(zosilňuje význam slova) дёже; bolo veľmi teplo, aţ
horúcо бќло ђчень теплђ, дёже жёрко 5 (vyjadruje
pribliţosť) ‡ли; hodinu aţ dve час ‡ли два; dvaja aţ
traja двђе ‡ли трђе aţ na (správ. okrem) крђме, за
исключјнием
až-až prísl. hovor. сл‡шком, вдовђль; бђлее чем
достёточно
ážio -a s fin. ёжио neskl. s, лаж
ažiotáž -e ţ fin. ажиотёж; burzová ~ биржевђй
ажиотёж
ažiotér -a m fin. ажиотѐр, hovor. бык
ážiový fin. лёжный
1
ažúr prísl. účt. ажљр
2
ažúr -u m (druh vyšívania) ажљр
ažurita -y ţ ажљр: ~ účtovných zápisov ажљр учѐтных
зёписей
ažúrovať -uje -ujú nedok. вышивёть ажљром
ažúrový ажљрный
В
b [b i bé] neskl. s 1 (hláska a písmeno) (лат‡нское) б neskl.
s; malé b стрђчное б; veľké В прописнђе Б 2 hud. cибемђль neskl. s 3 (predmet označený písmenom B) Б; Bblok блок Б; B-muţstvo вторђй состёв, дубль
ba 1 čast. да; ba pravdu máte да, вы прёвы; ba áno, ba
hej да-да; ba nie да нет 2 spoj. дёже; prišli všetci, ba
aj starci пришл‡ все, дёже старик‡; ba i, ba aj дёже
и
1
baba -y ţ 1 hovor. старљха 2 ľud. повивёльная бёбка
З pejor. (o muţovi) бёба • hrať sa na slepú ~u игрёть в
жмљрки
2
baba -y ţ hovor. 1 (koláč) кекс; рђмовая бёба 2
(zemiaková) картђфельные лепѐшки
bába -y ţ det. кљкла, кљколка
bábä -ťa s бјби neskl. m, дитћ, младјнец, крђшка
bábel -a m (вавилђское) столпотворјие
babí: • ~ ie leto а) бёбье лјто; b) бёбье лјто,
тенѐтник (паут‡на)
babica -e ţ ľud. повивёльная бёбка, повитљха
babička -y ţ zdrob. 1 (stará ţena) старљха, старљшка 2
(stará mať) бёбушка
bábika -y ţ кљкла
babizňa -ne ţ pejor. злёя, прот‡вная бёба, вјдьма
1
babka -у ţ 1 старљшка 2 ľud. повивёльная бёбка
2
babka -у ţ hovor. 1 пјтля, ушкђ (для застѐгивания
крючкё)2 (na kutie kosy) бёбка (для отб‡вки кос)
3
babka : predať, kúpiť zа ~u hovor. продёть, куп‡ть за
бесцјнок
bábka -у ţ 1 кљкла, кљколка 2 div. кљкла;
марионјтка aj pren. • byť ~оu v rukách niekoho быть
игрљшкой в чь‡х-л. рукёх
bábkár -a m кљкольник, кљкольный мёстер
bábkarský кљкольный; марионјточный
bábkovodič -a m div. актѐр кљкольного теётра;
кљкольник, кукловђд
bábkový кљкольный; марионјточный; ~é divadlo а)
кљкольный теётр, теётр кљкол; b) теётр
марионјток • ~á vláda марионјточное
прав‡тельство
bábovka -y ţ 1 (forma) фђрма для вќпечки кјкса 2
(koláč) кекс; рђмовая баба
bábovnica -e ţ p. bábovka l
babrácky hovor. pejor.: ~a robota халтљрная рабђта,
халтљра; ~e ruky нелђвкие al. неуклџжие рљки;
рљки-крџки
babračka -y ţ hovor. капитјльная рабђта, вознћ,
канитјль ţ
babrák -a m hovor. pejor. неуклџжий человјк;
растћпа
babraňa -ne ţ hovor. pejor. неуклџжая жјнщина;
растћпа
babrať -e -ú nedok. hovor. 1 марёть, пёчкать,
грязн‡ть; ~ si ruky пёчкать рљки 2 (robiť zle)
пђртить
babrať sa -e sa -ú sa nedok. hovor. 1 (dlho niečo robili)
канитјлиться, копёться, воз‡ться; uţ tri týţdne sa
~em s týmto prekladom я ужј три недјли вожљсь с
њтим перевђдом 2 s čím, v čom воз‡ться, копёться с
чем; копёться, рќться в чѐм
babravý hovor. 1 грћзный, пёчкающий 2
канитјльный, нљдный
babský expr. бёбий; ~é reči бёбьи скёзки
babuľа -le ţ гусѐнок
babušiť -í -ia nedok. koho do čoho кљтать, закљтывать
babylon -u m (zmätok) (вавилђнское) столпотворјние
babylonský вавилђнский; ~á veţa вавилђнская
бёшня; ~ zmätok ţart. вавилђнское столпотворјние
babysitter [béjbisiter] neskl. ţ бебис‡ттер
bác cit. бац, хлоп
bacať -á -ajú nedok. det. шлѐпать, бить
bacil -а m бац‡лла
bacilárny lek. бац‡лловый; ~а červienka
бацћллярная дизентер‡я
bacilonosič -a m lek. бациллонос‡тель m
bacnúť -ne -nú dok. hovor. expr. 1 koho, komu
шлѐпнуть, трёхнуть когђ 2 čo трёхнуть, шмћкнуть,
швырнљть 3 (spadnúť) шмћкнуться, шлѐпнуться,
трёхнуться
bacuľatý expr. крљгленький, пљхлый
bača -u m бёча (стёрший овчёр); стёрший чабён
báčik -a m дћдя, дћдюшка (в обращјнии)
bačkory -ôr ţ mn. č. (j. č. ~ora) 1 постђлы nár. 2 expr.
домёшние тљфли, шлѐпанцы
bačovať -uje -ujú nedok. 1 быть пастухђм (овјц) 2
pejor. хозћйничать
bádací исслјдовательский
bádanie -ia s исслјдование
badať -á -ajú nedok. замечёть, в‡деть, начинёть
в‡деть; • ~ám, ţe sa jeho stav zhoršuje я замечёю,
что егђ состоћние ухудшёется; ~ zlepšenie neos. ужј
замјтно al. наблюдёется улучшјние
bádať -a -ajú nedok. исслјдовать nedok., dok.
bádateľ -a m исслјдователь m
badateľný замјтный, в‡димый, ћвный
bádateľský исслјдовательский; ~á práca
исслјдовательская рабђта
bádavý пытл‡вый, любознётельный; ~ um
пытл‡вый ум
badián -u m bot. бадьћн
badmington -u m šport. бадминтђн
badmingtonista -u m šport. бадминтон‡ст
badmingtonový бадминтђнный; ~ košík волёнчик
baedeker [bed-] -rа m путевод‡тель m
bafať -á -ajú, bafkať (si) -á (si)-ajú (si) nedok. expr.
попќхивать: ~ si z fajky попќхивать трљбку
baganče -í ţ mn. č. (j. č. ~а) солдётские бот‡нки (из
грљбой кђжи)
bagateľ -a m hovor. пустћк, мјлочь ţ; kúpiť, predať za
~ куп‡ть, продёть за бесцјнок
bagatelizovať -uje -ujú nedok. hovor. преуменьшёть,
недооцјнивать; ~ význam niečoho преуменьшёть
значјние чегђ-л.
bagateľný hovor. пустякђвый, пустћчный,
незнач‡тельный, ничтђжный
bagáž -e ţ 1 hovor. pejor. свђлочь ţ 2 zastar. багёж
bager -ra m землечерпёлка; экскавётор; sací ~
землесђсный снарћд, земснарћд; kráčajúci ~
шагёющий экскавётор
bagrista -u m машин‡ст экскавётора,
экскавёторщик
bagrovací землечерпёльный; землерђйный; ~ie
práce землечерпёльные al. землерђйные рабђты;
~ie stroje землерђйные маш‡ны
bagrovanie -ia s землечерпёние
bagrovať -uje -ujú nedok. čo углублћть дно чегђ,
производ‡ть вќемку грљнта со дна чегђ
bagún -a m бђров (венгјрской порђды)
bahenný 1 болђтный; ~á horúčka болђтная
лихорёдка; ~ plyn болђтный газ 2 грязевђй; ~é
kúpele грязевќе вённы; ~ obklad грязевђй
компрјсс
bahnáč -a m болђтная пт‡ца
bahnatý p. bahnitý
bahniatka -ok s pomn. серѐжки, барёшки (соцвјтия
‡вовых растјний)
bahnica -e ţ племеннёя овцё
bahnisko -a s болђто
bahnistý p. bahnitý
bahniť sa -í sa -ia sa nedok. ягн‡ться, кот‡ться
bahnitý ‡листый, болђтистый, тђпкий; ~é dno
‡листое al. тђпкое дно; ~á pôda болђтистая al.
‡листая пђчва; ~ kraj болђтистая мјстность
bahno -a s 1 ил 2 грязь ţ; liečivé ~ грћзи 3 pren.
болђто
bahor -ra m ђбод колесё
bahurina -y ţ expr. болђто, топь ţ, болђтистая пђчва
bach cit. бах, бабёх
bachant -a/-u m hovor. фолиёнт
báchať -a -ajú nedok. expr. бить, колот‡ть
bachnúť -ne -nú dok. expr. 1 удёрить, стљкнуть 2
(spadnúť) свал‡ться, упёсть
bachor -a m 1 рубјц (часть желљдка жвёчных
живђтных) hovor. pejor. пљзо, брџхо; napchať si ~
наб‡ть (себј) брџхо
bachráč -a m hovor. pejor. пузён, брюхён
bachratieť -ie -ejú nedok. hovor. pejor. отрёщивать
брџхо
bachratý hovor. pejor. пузётый; толстобрџхий,
толстопљзый
báj -e ţ миф, сказёние
bajadéra -y ţ баядјра, баядјрка
bajazzo [-cco] -a m lit. паћц
báječné prísl. замечётельно, чудјсно; скёзочно
báječný скёзочный; замечётельный, чљдный,
чудјсный; naskytol sa nám ~ pohľad пјред нёми
открќлся скёзочный вид; ~á pamäť замечётельная
пёмять; to je ~é! њто чудјсно!
bájka -у ţ 1 бёсня 2 pren. небќлица, скёзка,
выдумка; вќмысел
bájkár -a m басноп‡сец
bájny скёзочный, чудјсный; ~a krása скёзочная
красотё
bajonet -a/-u m штык, байонјт; viesť pod ~mi вест‡
под конвђем
bajonetový штыковђй; ~ záver tech. штыковђй
затвђр
bajt -u m (jednotka vo výpočtovej technike, skupina 8 bitov)
байт
bajtový бёйтовый
bak -u m ľud. (sedadlo na koči) кђзлы pomn.; sedieť na ~u
сидјть на кђзлах
bakalár -a m бакалёвр
bakalársky príd. k bakalár; ~a hodnosť стјпень
бакалёвра; ~a skúška экзёмен на стјпень
бакалёвра; ~e štúdium бакалавриёт
bakalaureát -u m стјпень бакалёвра
bakaný det. бћка
bakarát -u m (hra v karty) баккарё neskl.
bakelit -u m бакел‡т
bakelitový бакел‡товый
bakchanálie -ií ţ pomn. вакханёлия
baklažán -а m баклажён
baklažánový баклажённый
bakšiš -a m slang. бакш‡ш
baktéria -ie ţ biol. бактјрия
bakteriálny lek. бактериёльный; ~а infekcia
бактериёльная инфјкция
baktericíd -a m biol. бактериц‡д
baktericidný biol. бактериц‡дный; ~ účinok
бактериц‡дное дјйствие
bakteriofág -a m biol. бактериофёг
bakteriológ -a m бактериђлог
bakteriológia -e ţ бактериолђгия
bakterlologický бактериолог‡ческий; ~á vojna
бактериолђгическая войнё
bakteriologička -y ţ бактериђлог (о жјнщине)
baktériový бактер‡йный; ~á kultúra бактер‡йная
культљра
bakuľa -ie ţ expr. дуб‡на, пёлка
bal -u m тюк, (большђй) свѐрток; ~ vlny тюк шјрсти
bál -u m бал; maškarný ~ бал-маскарёд,
костюм‡рованный бал
balada -y ţ lit., hud. баллёда
baladický баллёдный; элег‡чный; ~ motív грљстный
al. печёльный мот‡в
baláchať -a -ajú nedok. 1 expr. болтёть (вздор),
сплјтничать 2 koho морђчить, дурёчить,
баламљтить (hovor.) обмёнывать
balalajka -у ţ балалёйка
balalajkár -a m балалáечник
balamutiť -í -ia nedok. морђчить, дурёчить,
баламљтить; ~ hlavu морђчить гђлову
balans -u m балёнс, равновјсие
balansovanie -a s баланс‡рование; ~ na pokraji
vojny баланс‡рование на грёни войнќ
balansovať -uje -ujú nedok. kniţ. баланс‡ровать aj
pren.
balast -u m баллёст
baldachýn -u m балдах‡н
baldrián -u m ľud. валерьћна
baldriánový ľud. валерьћновый
balenie -ia s (dej i obal) упакђвка, уклђдка; pôvodné ~
фабр‡чная упакђвка
balerína -y ţ балер‡на
balet -u m балјт
baletka -y ţ балер‡на
baletník -a m арт‡ст балјта
baletný балјтный; ~á hudba балјтная мљзыка; ~
majster балетмјйстер
baliaci упакђвочный, обѐрточный; ~ papier
упакђвочная al. обѐрточная бумёга; ~e zariadenie
упакђвочное оборљдование; ~a linka фасђвочная
л‡ния
baliareň -ne ţ упакђвочная
balič -a m упакђвщик
balíček -čka m zdrob. пакјтик: ~ ekonomických opatrení
пакјт законопројктов по эконђмике
balička -y ţ упакђвщица
balík -a m 1 пакјт, свѐрток 2 pošt. (zásielka) посќлка;
dostať ~ получ‡ть посќлку 3 pren. (súbor) пакјт; ~
návrhov пакјт предложјной; ~ akcií пакјт al.
портфјль ёкций; ~ hospodárskych zákonov пакјт
законопројктов по эконђмике
balistický баллист‡ческий; ~á dráha
баллист‡ческая траектђрия; ~á krivka
баллист‡ческая кривёя; ~а raketa баллист‡ческая
ракјта, баллист‡ческий снарћд; ~á expertíza
баллист‡ческая эксперт‡за
balistika -y ţ балл‡стика; súdna ~ судјбная
балл‡стика
baliť -í -ia nedok. 1 завѐртывать, обѐртывать;
упакђвывать; ~ dieťa do prikrývky завѐртывать
ребѐнка в одећло; ~ knihu обѐртывать кн‡гу; ~
tovar упакђвывать товёр 2 уклёдывать,
склёдывать; ~ veci do kufra уклёдывать вјщи в
чемодён; ~ kufre паковёть чемодёны
balkánsky балкёнский
balkón -a m 1 балкђн 2 (v divadle) ћрус; балкђн;
prvý ~ балкђн пјрвого ћруса, бельэтёж; druhý ~
балкђн вторђго ћруса
balkónový балкђнный; ~é dvere балкђнная дверь,
дверь балкђна
balneológ -a m бальнеђлог
balneológia -ie ţ бальнеолђгия
balneologický бальнеолог‡ческий
balneoterapeutický бальнеотерапевт‡ческий
balneoterapia -ie ţ бальнеотерап‡я
balón -a m 1 воздљшный шар 2 let. аэростёт,
воздљшный шар; pripútaný ~ привязнђй аэростёт
3. hovor. (látka) баллђнный шѐлк
baloniak -a m hovor. (balónový plášť) плащ из
баллђнного шѐлка
balónik -a m zdrob. воздљшный шёрик; nafukovací ~
надувнђй рез‡новый шёрик; fúkať do ~a (test na
prítomnosť alkoholu v krvi) дќхнуть в трљбку
balónovitý шарообрёзный, шаров‡дный; ~ rukáv
рукёв фонёриком
balónový príd. k balón; ~á sonda шар-зонд • ~ hodváb
odb. шѐлковый репс (для лјтних пальтђ); ~ plášť
пальтђ из рјпса
balotáž -e ţ zastar. баллотирђвка, баллот‡рование
bálový бёльный; ~é šaty бёльное плётье
baltický балт‡йский
balustráda -y ţ балюстрёда
balušiť -í -ia nedok. expr. 1 бред‡ть 2 koho
беспокђить, тревђжить, волновёть
balvan -a m глќба; ~ ľadu глќба льда; kamenný ~
кёменная глќба • odpadol mi ~ zo srdca у менћ
кёмень с душ‡ свал‡лся; tlačí ma na prsiach ako ~ у
менћ кёмень на сјрдце
balzam -u m бальзём aj pren.
balzamovač -a m бальзамирђвщик
balzamovanie -ia s бальзам‡рование
balzamovať -uje -ujú nedok. бальзам‡ровать
balzamový бальзёмный; бальзам‡ческий
bambitka -y ţ пистолјт (стар‡нного образцё)
bambolec p. brmbolec
bambus -a m бамбљк
bambusový бамбљковый
bán p. báň1
1
báň -a m nár. порљбка; лесосјка
2
báň báne ţ bás. свод, кљпол; nebeská ~, ~ nebies
небосвђд
1
baňa bane ţ рудн‡к, шёхта; uhoľné bane
каменноугђльные шёхты; bane na ţelezo желјзный
рудн‡к; bane na zlato золотќе пр‡иски • zlatá ~
золотђе дно
2
baňa bane ţ hovor. 1 p. báň2 2 пузётый кувш‡н,
пузётая бутќлка; крљглый сосљд
banalita -y ţ банёльность ţ
banálny банёльный
banán -u m (rastlina i plod) банён
banánik -a m 1 zdrob. небольшђй банён 2 hovor.
штјкер, банёновый штјпсель
banánovité -ých mn. č. bot. банёновые
banánovník -a m банён (растјние)
banánový банёновый  ~á republika банёновая
респљблика
baňatý hovor. вќпуклый, крљглый, окрљглый,
шарообрёзный; пузётый (hovor.); ~á fľaša пузётая
бутќлка
banda -у ţ 1 шёйка, бёнда; zlodejská ~ воровскёя
шёйка; ~ chuligánov бёнда al. шёйка хулигёнов;
ozbrojená ~ вооружѐнная бёнда; vodca ~y главёрь
бёнды 2 ľud. (súbor) ансёмбль m, капјлла 3 pren.
pejor. свђлочь ţ, сброд
bandaska -y ţ кан‡стра
bandáž -e ţ бандёж
bandážovanie -ia s lek. бинтовёние, наложјние
повћзки
bandážovať -uje -ujú nedok. бинтовёть, наклёдывать
повћзку
bandita -u m банд‡т; útvary al. jednotky ~ov
бандформировёния
banditstvo -a s бандит‡зм
Bangladéžčan -a m бангладјшец
Bangladéžčanka -y ţ бангладјшка
bangy-jumping -u m šport. бёнги-джёмп: venovať sa
~u занимёться бёнги-джёмпом
bani neskl. s (rumunská minca) бань
banícky шахтѐрский, горнћцкий; ~а škola
горнопромќшленное al. гђрное уч‡лище; ~ kahan
шахтѐрская al. рудн‡чная лёмпа
baníctvo -a s 1 гђрное дјло 2 hromаd. шахтѐры,
горняк‡; горнорабђчие
baník -a m шахтѐр, горнћк; горнорабђчий
banjo [ bendžo ] -a s hud. бёнджо
bank -u m kart. банк; rozbiť ~ сорвёть банк
1
banka -y ţ fin. aj pren. банк; diskontná ~ учѐтный банк;
eskontná ~ банк по учѐту векселјй; hypotečná ~
ипотјчный банк; úverová ~ кред‡тный банк;
investičná ~ инвестициђнный банк, банк
долгосрђчных вложјний; obchodná ~
коммјрческий банк, торгђвый банк, торгобёнк;
poštová ~ почтђвый банк, почтобёнк; zúčtovacia ~
расчѐтный банк; exportno-importná ~ њкспортно‡мпортный банк; emisná al. cedulová ~
эмиссиђнный банк; hypotečná ~ ипотјчный банк;
úverová ~ кред‡тный банк; investičná ~
инвестициђнный банк, банк долгосрђчных
вложјний; zúčtovacia ~ расчѐтный банк; exportnoimportná ~ њкспортно-‡мпортный банк; pobočka al.
filiálka ~y отделјние al. филиёл бёнка; mať konto
v ~e имјть счѐт в бёнке; uloţiť peniaze do ~y
полож‡ть дјньги в банк; ~ údajov банк дённых; ~
orgánov (určených na transplantáciu) банк ђрганов 
Svetová banka Всем‡рный банк; Medzinárodná
banka pre hospodársku spoluprácu Междунарђдный
банк эконом‡ческого сотрљдничества; Banka pre
medzinárodné platby Банк междунарђдных
расчѐтов; Národná banka Slovenska Национёльный
банк Словёкии
2
banka -y ţ бёнка (стеклћнная); кђлба
bankár -а m 1 fin. банк‡р 2 kart. банкомѐт
banket -u m банкјт; dávať ~ устрёивать банкјт
banketový банкјтный
bankomat -u m банкомёт
bankomatový: ~á karta кред‡тная кёрточка, hovor.
кред‡тка
bankovka -y ţ банкнђта, бёнковый al. бёнковский
al. кред‡тный билјт; дјнежный знак; falošná ~
поддјльная al. фальш‡вая банкнђта; nekrytá ~
непокрќтая банкнђта; zameniteľná, nezameniteľná ~
(na zlato) размјнная, неразмјнная банкнђта;
stiahnuť ~u z obehu изъћть банкнђту из обращјния;
falšovať ~y поддјлывать дјнежные знёки
bankovníctvo -a s бёнковское al. бёнковое дјло;
бёнковский б‡знес, бёнковское
предпринимётельство
bankový бёнковский, бёнковый; ~ kapitál
бёнковый капитёл; ~ prevod бёнковый перевђд; ~
úradník бёнковский слљжащий; ~ úver бёнковский
кред‡т; ~ produkt бёнковский продљкт; ~á operácia
бёнкопвская оперёция; ~á záruka бёнковская
гарёнтия; ~é konzorcium бёнковский консђрциум;
~é právo бёнковское прёво; ~é tajomstvo
бёнковская тёйна; ~ dozor бёнковский надзђр; ~é
spojenie бёнковские реквиз‡ты  ~ dom
банк‡рский дом
bankrot -u m банкрђтство aj pren.; úmyselný ~
злонамјренное al. злђстное банкрђтство; zákon o
~e закђн о банкрђтстве; vyhlásenie ~u объявлјние
о несостоћтельности al. банкрђтстве
(предприћтия); vyhlásiť ~ объяв‡ть себћ
банкрђтом
bankrotár -a m банкрђт aj pren.
bankrotovať -uje -ujú nedok. станов‡ться банкрђтом
al. несостоћтельным; терпјть банкрђтство al.
крах; ~ujúci podnik предприћтие-банкрђт
banovať -uje -ujú nedok. za kým, čím жалјть о ком,
чѐм, тосковёть, груст‡ть по комљ, чемљ
banský шахтѐрский; гђрный, горнодобывёющий; ~
priemysel гђрная промќшленность; ~ inţinier
гђрный инженђр; ~é mesto шахтѐрский гђрод,
гђрод шахтѐров; ~á akadémia гђрный инститљт; ~é
právo hist. гђрное прёво; ~ plyn рудн‡чный газ; ~
záchranár горноспасётель
bantamový: ~á váha šport. легчёйший вес
baobab -u m bot. баобёб
baptista -u m бапт‡ст
baptistický бапт‡стский
baptistka -y ţ бапт‡стка
baptizmus -mu m бапт‡зм
1
bar -u m (ночнђй) бар, кафешантён
2
bar -u m fyz. бар
bár 1 čast. obyč. v spojení bár by (јсли) бы; bár by som sa
ho dočkal дождёться бы мне егђ; bár by sa toho doţil
дож‡ть бы емљ до њтого 2 spoj. (hoci) хоть, хотћ
barak, barák -a/-u m барёк; drevený ~ деревћнный
барёк
barakuda -y ţ zool. баракљда
baran -a m 1 барён aj pren. 2 tech. бёба, копѐр 3 hist.
тарён 4. astron.(súhvezdie i znamenie zverokruhu) ђвен,
барён • sprostý ako ~ глуп как с‡вый мјрин; stáť
ako ~ быть покђрным al. послљшным как овјчка;
brať ako ~ na rohy hovor. набирёть сл‡шком мнђго
рабђты; aby sa i vlk nasýtil, i ~ zostal celý чтоб и
вђлки бќли сќты и ђвцы цјлы
barance -cov m mn. č. (j. č. ~ес) ľud. барёшки
(небольш‡е кучевќе облакё)
baranča -ťa s ягнѐнок, барёшек
barančí мерлљшковый, барёшковый, ягнћчий; ~
koţuch мерлљшковая шљба, шљба из мерлљшки;
~ia vlna поћрок, ягнћчья шерсть
barančina -y ţ 1 мерлљшка 2 (mäso) молодёя
барёнина
barančinový мерлљшковый, барёшковый; ~ koţuch
мерлљшковая шљба, шљба из мерлљшки
baraní барёний; овјчий; ~ koţuch тулљп из овч‡ны,
овч‡нный al. барёний тулљп; ~ie mäso барёнина
baranica -e ţ высђкая барёнья шёпка, папёха
baranidlo -a s 1. tech. бёба; копѐр 2. hist. (zbraň)
стеноб‡тное орљдие
baranina -y ţ барёнина 2 зёпах овч‡ны
baránok -kа m 1 (mn. č. ~kу) барёшек, ягнѐнок 2 pren.
(mn. č. ~kovia) ягнѐнок, овјчка; ёгнец • obetný ~
козѐл отпущјния; жјртвенный ёгнец; ~ boţí ёгнец
бђжий
baráž -e ţ šport. стыковќе встрјчи
barážový: ~é stretnutie стыковђй матч, стыковёя
встрјча
barbar -a m вёрвар
barbarský вёрварский
barbarstvo -a s вёрварство
barbecue [ bárbikjú ]neskl. s барбекџ
barbier -a m zastar. цирџльник
barbiturát -u m lek. барбитурёт
bагbогa -у ţ ľud. контрабёс
barel -u m бензобёк, баррјль ţ
baret -u m, baretka -y ţ (druh čiapky) aj pren. берјт;
modré, zelené, čierne ~y (označenie medzinárodného
vojska) голубќе, зелѐные, чѐрные берјты
barchan -u m geogr. бархён
barchet -u m бумазјя
barchetový бумазјйный, из бумазји
bariéra -y ţ барьјр
barikáda -y ţ 1 баррикёда; stavať ~у стрђить al.
возвод‡ть al. воздвигёть баррикёды 2 pren. кљча,
к‡па, грљда; вђрох; ~ kníh грљда книг
barikádnik -a m учёстник баррикёдных боѐв,
защ‡тник баррикёды
barikádovať -uje -ujú nedok. баррикад‡ровать
barikádový баррикёдный; ~ boj баррикёдный бой,
бой на баррикёдах al. на баррикёде
barina -у ţ 1 лљжа 2 тђпкое al. болот‡стое мјсто;
бђлото
barinatý, barinastý болђтистый, тђпкий; ~ kraj
болђтистая al. тђпкая мјстность; ~á lúka
заболђченный луг
barinný болђтный
bárka -y ţ бёрка
bárkar -а m бёрочник
barkarola -y ţ hud. баркарђла
barla -y ţ костќль m; chodiť o ~ách ход‡ть на
костылћх
barman -a m бёрмен
barmanský бёрменский
barnavý ľud. тѐмно-кор‡чневый; ~é vlasy
каштёновые вђлосы; ~á tvár смљглое лицђ
barnuša -e ţ ľud. 1 смуглћнка, смљглая жјнщина 2
тѐмно-рќжая корђва
barograf -u m meteor. барђграф
barogram -u m meteor. барогрёмма
barok -a/-u m um. барђкко neskl. s
barokový барђчный; ~ štýl барђчный стиль, стиль
барђкко
barometer -rа m барђметр; ~ klesá, stúpa барђметр
пёдает, поднимёется
barometrický барометр‡ческий; ~ tlak
барометр‡ческое давлјние
barón -a m 1 барђн 2 pren. pejor. бёрин, барђн; ţiť ako
~ жить бёрином
baronesa -y ţ баронјсса, дочь барђна
baronet -a m баронјт
barónka -у ţ баронјсса, женё барђна
barónsky барђнский; ~ titul барђнский т‡тул, т‡тул
барђна
1
barový príd. k bar ; бёрный: ~ pult бёрная стђйка
bárs p. bár
barter -a m ekon. бёртер, бай-бек
barterový ekon. бёртерный: ~á výmena бёртерный
обмјн; ~ obchod a) бёртерная торгђвля; b)
бёртерная сдјлка; ~á zmluva контрёкт на бёртер
bartolomejský: ~á noc варфоломјевская ночь
báryový бёриевый
1
barytón -u m баритђн (гђлос)
2
barytón -a m div. slang. p. barytonista
barytonista -u m баритђн (певјц)
barytónový hud. баритђнный, баритонёльный; ~
hlas баритђн; ~á ária ёрия для баритђна
báryum -a s chem. бёрий
1
bas -u m бас (гђлос)
2
bas -a m div. slang. p. basista
basa -y ţ 1 hovor. (hudobný nástroj) контрабёс 2 ћщик:
~ piva ћщик п‡ва 3 slang. (väzenie) кутљзка,
каталёжка; sedieť v ~e сидјть в кутљзке • hlúpy ako
~ expr. глуп как прђбка; tučný ako ~ expr. тђлстый
как бђчка
basbarytón -u m hud. баритонёльный бас
Basedow [-ze-]: ~ova choroba Базјдова болјзнь
báseň -ne ţ 1 стихотворјние; поњма; písať ~ne
писёть стих‡; symfonická ~ hud. симфон‡ческая
поњма 2 hovor. бёсня, скёзка, вќмысел; nerozprávaj
mi tu ~ne не расскёзывай мне тут скёзки al. бёсни
basic [bejzik] -u m lingv. (programovací jazyk) бјйсик
basista -u m 1 (spevák) бас 2 (hudobník) контрабас‡ст
Bask -а m баск
basketbal -u m šport. баскетбђл
basketbalista -u m šport. баскетбол‡ст
basketbalistka -y ţ šport. баскетбол‡стка
basketbalový šport. баскетбђльный; ~é druţstvo
баскетбђльная комёнда; ~ zápas баскетбђльная
встрјча, встрјча по баскетбђлу
baskický бёскский
básnický поэт‡ческий, стихотвђрный; ~é nadanie
поэт‡ческий талёнт; ~é dielo поэт‡ческое
произведјние
básnictvo -a s поњзия
básnička -y ţ zdrob. стихотворјние; стишђк
básničkár -a m hovor. рифмоплѐт, стихоплѐт
básnik -a m поњт
básniť -i -ia nedok. 1 писёть стих‡ 2 hovor. expr.
сочинћть, выдљмывать, фантаз‡ровать 3 o kom,
čom hovor. восторгёться, восхищёться кем, чем, с
востђргом расскёзывать о ком, чѐм
basovať -uje -ujú nedok. hovor. петь бёсом, бас‡ть 2
игрёть на контрабёсе
1
basový басђвый; ~ kľúč hud. басђвый ключ
2
basový контрабёсный, контрабёсовый; ~á struna
контрабёсная струнё; ~ part пёртия контрабёса
basreliéf [bareliéf] -u m барельјф
basreliéfový [bareliéf-] барельјфный
baseball [bejzbol]-u m šport. бейсбђл
baseballista [-bejzbol-] -u m šport. бейсбол‡ст
baseballistka [bejzbol-] -y ţ šport. бейсбол‡стка
baseballový [bejzbol-] šport. бейсбђльный
basta cit. hovor. obyč. v spojení a ~ бёста!, довђльно!
bastard -a m 1 пђмесь ţ, гибр‡д; бастёрд 2 pejor.
бастёрд; внебрёчный ребѐнок 3 pren. pejor. (nadávka)
ублџдок
bastardizácia -ie ţ biol. гибридизёция
bastardný гибр‡дный
baša -u m hist. (turecký vladár) пашё
bašovať -uje -ujú nedok. pejor. хозћйничать,
распоряжёться
bašta -y ţ 1 бастиђн, цитадјль ţ 2 pren. цитадјль ţ;
твердќня, опђра, оплђт; ~ mieru оплђт м‡ра 3
šach. zastar. турё
báť sa bojí sa boja sa nedok. боћться; ~ sa o niekoho
боћться за когђ-л.; ~ o seba испугёться за себћ
batéria -ie ţ v rôzn. význ. батарјя; protilietadlová ~
зен‡тная батарјя; ~ fliaš батарјя бутќлок;
akumulátorová ~ аккумулћторная батарјя
batériový батарјйный
baterka -y ţ hovor. 1 кармённый электр‡ческий
фонёрик 2 батарјя, батарјйка, аккумулћтор (для
кармённого электр‡ческого фонёрика); zubná kefka na
~y аккумулћторная зубнёя щѐтка
baterkový: ~é rádio батарјйный приѐмник
batik -u m text бётик.
batikový text. бётиковый
batist -u m бат‡ст
batistový бат‡стовый
baťko -a m fam. бётя, бётька, папёша
batoh -a m љзел, мешђк; тюк; ~ trávy, sena тюк
травќ, сјна; ~ bielizne љзел бельћ al. с бельѐм
batoľa -ťa s карапљз, малќш
batoliť sa -í sa -ia sa nedok. неувјренно стоћть al.
ход‡ть, ковылћть (о ребѐнке, начинёющем ход‡ть)
batožina -y ţ багёж; osobná al. príručná ~ л‡чный
багёж, ручнђй багёж; ручнёя кладь; diplomatická ~
дипломат‡ческий багёж, вал‡за; úschovňa batoţín
кёмера хранјния (ручнђго багажё); podať ako ~u
сдать в багёж
batožinar -a m odb. рабђтник кёмеры хранјния
(ручнђго багажё)
batožinový багёжный; ~ vozeň багёжный вагђн; ~
lístok багёжная квитёнция
batôžik -а m, batôžok -ka m узелђк
batyskaf -u m батискёф
bauxit -u m min. бокс‡т
baviť -í -ia nedok. koho 1 забавлћть, развлекёть,
занимёть когђ; ~ deti забавлћть al. развлекёть
детјй; ~ chorého rozhovorom развлекёть al.
занимёть больнђго разговђром 2 интересовёть,
занимёть когђ, доставлћть удовђльствие комљ;
hudba ho ~í он лџбит мљзыку; uţ ma to prestáva ~
hovor. њто менћ ужј не занимёет, њто мне ужј
надојло 3 отвлекёть, задјрживать когђ; отнимёть
врјмя у когђ; ~ v práci отвлекёть от рабђты; nebav
ma не задјрживай менћ
baviť sa -í sa -ia sa nedok. 1 весел‡ться,
развлекёться, забавлћться; dobre sme sa ~li мы
хорошђ повесел‡лись al. развлекл‡сь 2 игрёть;
deti sa pekne ~ia дјти хорошђ игрёют 3 (zdrţiavať sa
niekde) задјрживаться, зас‡живаться
bavkať sa -á sa -ajú sa nedok. fam. игрёть, занимёться
(с детьм‡)
bavlna -y ţ 1 хлђпок; surová ~ хлђпок-сырјц 2 hovor.
(хлопчато)бумёжная ткань • strelná ~ chem.
пироксил‡н
bavlnáreň -ne ţ хлопчатобумёжная фёбрика
bavlnársky хлопчатобумёжный; ~ priemysel
хлопчатобумёжная промќшленность
bavlnený хлопчатобумёжный, бумёжный; ~á látka
(хлопчато)бумёжная ткань; ~á blúzka
хлопчатобумёжная блљзка
bavlník -a m хлопчётник
bavlnka -y ţ (na vyšívanie) н‡тки для вышивёния; (na
štopkanie) штђпка • drţať, chovať ako v ~e hovor.
держёть, восп‡тывать под стеклћнным колпакђм;
восп‡тывать как теплђчное растјние
bavlnový хлопчатобумёжный; ~é vlákno
хлопчатобумёжное волокнђ
bavorský бавёрский
baza -y ţ bot. бузинё
1
báza -y ţ v rôzn. význ. бёза; hospodárska ~
эконом‡ческая бёза; surovinová ~ сырьевёя бёза;
artikulačná ~ lingv. артикуляциђнная бёза
2
báza -y ţ chem. основёние, щѐлочь ţ
bazalička -y ţ, bazalka -y ţ bot. базил‡к
bazálny: ~ metabolizmus lek. метабол‡зм
bazalt -u m geol. базёльт
bazár -a m 1 (orientálne trhovisko) пассёж 2
комиссиђнный магаз‡н 3 zastar. журнёл мод
bazárový (o tovare) комиссиђнный, подјржанный,
из вторќх рук, сњконд-хенд
bazén -u m бассјйн; krytý ~ крќтый al. закрќтый
бассјйн
bázeň -ne ţ bás. боћзнь ţ, страх
bázický chem. щелочнђй, оснђвный
bazička -y ţ ľud. сирјнь ţ
bazičkový ľud. сирјневый
bazilika -y ţ archit. баз‡л‡ка
bazilišok -ka m васил‡ск (скёзочное чудђвище)
bazina -y ţ 1 буз‡нник, зёросли бузинќ 2 вјтки
бузинќ
bazírovať -uje -ujú nedok. na čom hovor. оснђвываться
на чѐм, опирёться на что, баз‡роваться на чѐм
bazový буз‡нный, буз‡новый; ~ ker буз‡новый
куст, куст бузинќ
bazuka -y ţ voj. базљка
bažant -a m фазён
bažantí фазёний
1
bažantica -e ţ сёмка фазёна, фазёниха
2
bažantnica -e ţ фазёний заповјдник
bažiť -í -ia nedok. za čím, po čom жёждать, стрёстно
желёть, хотјть чегђ, стрем‡ться к чемљ; ~ po sláve al.
za slávou жёждать слёвы, стрем‡ться к слёве
baživý zastar. ёлчный, корќстный;
корыстолюб‡вый
BBC (British Broadcasrting Corporation) Би-Би-С‡
bdelosť -ti ţ бд‡тельность ţ
bdelý бд‡тельный; v ~om stave в состоћнии
бђдрствования, бђдрствуя
bdenie -ia s бђдрствование
bdieť bdie bdejú nedok. 1 бђдрствовать, не спать 2
nad kým, čím забђтиться о ком, чѐм, след‡ть за кем,
чем; ~ nad svojím zdravím забђтиться о своѐм
здорђвье, след‡ть за сво‡м здорђвьем
bé cit. бе-е
beatles [bítls] mn.č. neskl. (hudobná skupina) б‡тлз, hovor.
битлќ
beatlesák [bítls-] -a m hovor. битлмњн
beatnik -a m hist. б‡тник
beauty [bíuty]: ~ box бьџти кейс
béčko -a s hovor. 1 бљква „б” 2 (tovar druhej kategórie)
сорт „б” 3 šport дубль, вторђй состёв; hrať za ~
игрёть за дубль 4 (predmet označený písmenom B) Б;
býva v ~u он живѐт в блђке Б 5 hud. си-бемђль
beda 1 vetná prísl. бедё, гђре; хљдо, плђхо; ~ ti, ak
neposlúchneš! плђхо тебј бљдет al. гђре тебј, јсли
не послљшаешься!; ~ tomu, kto sa tam odváţi ísť!
гђре томљ, кто отвёжится идт‡ тудё! 2 cit. увќ
bedač -e ţ hromád. беднотё; dedinská ~ деревјнская
беднотё
bedačiť -í -ia nedok. hovor. 1 жить в нищетј al. в
бјдности, бјдствовать 2 koho, čo разорћть
bedákať -a -ajú nedok. 1 nad čím сјтовать,
жёловаться на что; ~ nad osudom жёловаться al.
сјтовать на судьбљ 2 nad kým причитёть
bedár -а m 1 беднћк; н‡щий 2 (mrzák) hovor. калјка,
больнђй
bedáriť -i -ia nedok. жить в нуждј, терпјть нуждљ,
бјдствовать; н‡щенствовать
bedeker -kra m (kniţný cestovný sprievodca) бедјкер
bedliť -í -ia nedok. nad kým, čím, na koho, čo, o koho, čo
i bez predm. забђтиться о ком, пјчься о ком, чѐм,
след‡ть за кем, чем
bedlivý забђтливый, внимётельный; ~ dozor
внимётельный надзђр; ~é ruky забђтливые рљки
bedovať -uje -ujú nedok. za kým, čím i bezpredm.
сјтовать, жёловаться на когђ, что
bedro -a s, obyč. v mn. č. ~á бедрђ, бок; široké ~á
широкие бѐдра • leţať na ~ách niekoho лежёть на
чьих-л. плечёх al. на плечёх когђ-л.
bedrovník -a m bot. бедренјц
bedrový бјдренный; ~á kosť бјдренная кость; ~é
nohavice брџки с зан‡женной тёлией
Beduín -a m беду‡н
Beduínka -y ţ беду‡нка
begónia -ie ţ bot. бегђния
1
beh -u m 1 бег; prekáţkový ~ бег с препћтствиями;
cezpoľný ~ кросс; štafetový ~ эстафјтный бег; ~ na
lyţiach лќжный пробјг; klasický ~ (v lyţovaní)
класс‡ческий ход; pustiť sa al. dať sa do ~u
пуст‡ться бежёть, пуст‡ться al. брђситься наутѐк
2 šport. (pretek) забјг; semifinálový ~ полуфинёльный
забјг; ~ na tisíc metrov забјг на тќсячу мјтров; 3
(priebeh) ход, течјние, разв‡тие; ~ udalostí разв‡тие
собќтий; ~ dejín ход истор‡ческого разв‡тия, ход
истђрии 4 (pohyb) движјние; ~ hviezd движјние
звѐзд 5 (činnosť) ход; ~ stroja ход станкё • byť v ~u
идт‡ сво‡м чередђм; v ~u на бегљ, на ходљ
2
beh -u m курс, цикл; učebný ~ курс al. цикл лјкций;
учјбный цикл
behačka -y ţ hovor. expr. 1 беготнћ 2 ţart. понђс
beháky -ov m mn. č. н‡жняя часть ног‡ у птиц
behať -á -ajú nedok. v rôzn. význ. бјгать; ~ po dvore
бјгать пђ двору; prsty ~ajú po klávesoch пёльцы
бјгают по клёвишам; oči jej ~ajú глазё у неѐ
бјгают • dieťa uţ ~á hovor. ребѐнок ужј хђдит; mráz
mu ~al al. zimomriavky mu ~ali po chrbte у негђ
морђз подирёл по кђже al. по спинј
behať sa -á sa -ajú sa nedok. наход‡ться в пер‡оде
тјчки
behávať -a -ajú nedok. opak. k behať
1
behom prísl. бегђм; beţať ~ бежёть бегђм
2
behom p. za, cez, počas
1
behúň -a m 1 бегљн 2 (kôň) рысёк; бегљн (zastar.)
2
behúň -a m 1 tech. бегљн; ползљн 2 (mlynský) бегљн 3
(koberec) (коврђвая) дорђжка, полов‡к
behy -ov m pomn. poľov. нђги, лёпы
beľ beli ţ 1 bás. белизнё 2 odb. зёболонь ţ
beladona -y ţ farm. белладђнна
belák -а m белћк (зёяц)
beláň -a m 1 (mn. č. ~ni) мёльчик со свјтлыми
волосёми, белоголђвый мёльчик 2 (mn. č. ~ne)
живђтное бјлой мёсти (о лђшади, корђве и т. п.)
belaňa -ne ţ живђтное бјлой мёсти (о корове, козе,
овце)
belasieť -ie -ejú nedok. голубјть, станов‡ться
голубќм
belasieť sa -ie sa -ejú sa nedok. голубјть; v tráve sa
~ejú nezábudky в травј голубјют незабљдки
belasiť -í -ia nedok. окрёшивать al. крёсить в голубђй
цвет
belaskavý, beláskavý голубовётый
belások -ká m боћрышница (бёбочка)
belasooký голубоглёзый
belastý голубовётый, с голубќм оттјнком
belasý голубђй; ~é nebo голубђе нјбо; ~é oči
голубќе глазё
belavý беловётый; белѐсый, белесовётый; ~é vlasy
белѐсые вђлосы
bel canto [belkánto] -a s hud. белькёнто neskl. s
belčov -a m nár. колыбјль ţ
beletria -ie ţ беллетр‡стика
beletrista -u m беллетр‡ст
beletristický беллетрист‡ческий
belgický бельг‡йский
Belgičan -а m бельг‡ец
Belgičanka -y ţ бельг‡йка
beli cit. бёюшки-баџ, баџ-бай
belica -e ţ 1 плотвё 2 obyč. v mn. č. ~е бјлая сл‡ва;
алычё 3 бјлая овцё
belieť -ie -ejú nedok. белјть, станов‡ться бјлым
belieť sa -ie sa -ejú sa nedok. белјть(ся); v diaľke sa
čosi ~ie вдал‡ чтђ-то белјет
beliže p. beli
belko -a m 1 мёльчик с белѐсыми волосёми,
белобрќсый мёльчик 2 живђтное бјлой мёсти (о
лошади, собаке)
beľmo -a s бельмђ • má ~ na očiach он слђвно
слепђй; strhnúť al. sňať niekomu ~ z oka открќть
глазё комљ-л.
beloba p. bieloba
beloch -a m бјлый (человек белой расы)
belosť -ti ţ белизнё
belostný bás. ослеп‡тельно бјлый, белоснјжный
beloška -y ţ бјлая (женщина белой расы)
beluš -a m лђшадь бјлой al. сјрой мёсти
beluša -e ţ корђва бјлой мёсти
belvedér -u m бельведјр
Belzebub -a m bibl. Вельзевљл
belzebub -a m сатанё, дьћвол, чѐрт
benátskу венециёнский; ~e sklo венециёнское
стеклђ
benefícia -ie ţ бенеф‡с; usporiadať ~iu устрђить
бенеф‡с
beneficiant -a m (herec majúci benefíciu) бенефициёнт
beneficiár i beneficiát -a m cirk. (obročník)
бенефициёр
benefícium hist.бенеф‡ций (пож‡зненное владјние
землѐй)
benediktín -a m бенедикт‡нец (монёх)
1
benediktínka -y ţ (mníška) монёшка (бенедикт‡нского
ђрдена)
2
benediktínka -y ţ бенедикт‡н (ликѐр)
benevolencia -ie ţ благосклђнность ţ,
снисход‡тельность ţ
benevolentne prísl. мћгко: ~ skúšať мћгко
принимёть экзёмен
benevolentnosť -ti ţ pozri benevolencia
benevolentný благосклђнный, снисход‡тельный
bengál -u m 1 бенгёльский огђнь 2 hovor. перепђлох,
тревђга; robiť ~ поднимёть al. устрёивать
перепђлох
bengálsky бенгёльский • ~ oheň бенгёльский огђнь
benígny lek. доброкёчественный; ~ nádor
доброкёчественная ђпухоль
benjamín -a m hovor. млёдший член (семь‡, ђбщества)
benzín -u m бенз‡н
benzínový бенз‡новый; ~á pumpa бензоколђнка; ~á
nádrţ бенз‡новый бак, бензобёк
benzoe neskl. s бензђйная смолё
benzol -u m chem. бензђл
benzoový бензђйный; ~á kyselina бензђйная
кислотё
bergamota -y ţ i bergamotka -y ţ (druh. hrušky)
бергамђт
beri-beri neskl. s lek. бјри-бјри
berkélium -ia s chem. бјрклий
berla -y ţ пђсох, жезл; kráľovská ~ ск‡петр; biskupská
~ еп‡скопский жезл
berlínsky берл‡нский; ~a modrá берл‡нская лазљрь
bernardín -a m 1 (mn. č. ~i) бернард‡нец (монёх) 2
(mn. č. ~у) сенбернёр
berný: pokladať za ~ú mincu принимёть за ч‡стую
монјту
beryl -u m min. бер‡лл
berýlium -ia s chem. бер‡ллий
berylový бер‡лловый
1
bes -a m бес • ako ~om posadnutý al. akoby bol ~ doňho
vstúpil слђвно одерж‡мый (бјсом), бесновётый
2
bes -u m бјшенство, не‡стовство, ћрость ţ
beseda -y ţ 1 бесјда, разговђр; собесјдование;
čitateľská ~ а) бесјда al. встрјча с читётелями; b)
читётельская конферјнция; usporiadať ~u
провест‡ бесјду 2 (český ľudový tanec) бесјда
• osvetová ~ дом культљры, клуб
besednica -e ţ фельетђн
besedovať -uje -ujú nedok. бесјдовать,
разговёривать
besemerácia -ie ţ tech. бессемјрование,
бессемјровский процјсс
besemerovať -uje -ujú nedok. tech. бессемјровать
(чугљн), получёть сталь путѐм бессемјрования;
~ovaná oceľ бессемјровская сталь
besiedka -y ţ бесјдка
besnieť -ie -ejú nedok. не‡стовствовать,
свирјпствовать; бушевёть, бљйствовать; vietor ~el
вјтер бушевёл al. не‡стовствовал; vojna ~ela
бушевёла войнё
besniť (sa) -í (sa) -ia (sa) nedok. не‡стовствовать,
свирјпствовать; nepriatelia ~ia враг свирјпствует
al. не‡стовствует
besnota -y ţ 1 (choroba zvierat) бјшенство 2 pren.
бјшенство, не‡стовство, ћрость ţ; rozzúriť do ~ у
довест‡ до бјшенства, привест‡ в бјшенство
besný 1 бéшеный; ~ pes бéшеная собáка 2
бéшеный, не‡стовый; ћростный, исступлѐнный; ~
hnev бјшеная злость; д‡кий гнев; ~á búrka
не‡стовая бљря
bestseler -u m бестсјллер
bešamel -u m kuch. бешамјль ţ
beštia -ie ţ 1 д‡кий зверь 2 pren. pejor. зверь m,
‡зверг, изувјр, (o ţene aj) изувјрка
beštialita -y ţ звјрство, жестђкость ţ, изувјрство
beštiálny звјрский; жестђкий, изувјрский; ~а
vraţda звјрское уб‡йство
beta -y ţ (písmeno gréckej abecedy) бјта; ~ lúče бјталуч‡
beťár -a m 1 hovor. озорн‡к, шалљн, прокёзник 2
zastar. разбђйник
1
beťársky príd. озорнђй, шаловл‡вый,
прокёзливый; ~ chlapec озорн‡к, шалљн; vyviesť ~
kúsok вќкинуть нђмер
2
beťársky prísl. озђрно, шаловл‡во
betatrón -u m fyz. (urýchľovač elektrónov) бетатрђн
betel -u m bot. бјтель m
betlehem -a m вертјп (zastar.) (фигљрное изображјние
сцјны рождествё Христђва); chodiť s~оm ход‡ть с
вертјпом
betón -u m 1 бетђн 2 šport. slang. (v hokeji) щитђк
вратарћ • na ~ обязётельно, навернякё; to je na ~
hovor. желјзно, тђчно;
betonár -а m бетђнщик
betonáreň -ne ţ бетђнный завђд
betonársky: ~e práce бетђнные рабђты
betonáž -e ţ бетон‡рование
betónovať -uje -ujú nedok. бетон‡ровать; ~ovaná
vozovka бетђнная мостовёя
betónový бетђнный; ~é základy бетђнное
основёние; бетђнный фундёмент; ~á cesta
бетђнная дорђга, дорђга с цемјнтно-бетђнным
покрќтием; ~á miešačka бетономешёлка
betúnia -ie ţ bot. петљния
bez predl. s 5. p. 1 без чегђ; ostať bez práce остёться
без рабђты; zmiznúť bez stopy исчјзнуть без следё
al. бесслјдно; bez príčiny без (всћкой) прич‡ны; bez
výnimky без исключјния; všetci bez výnimky все без
исключјния; все подрћд; nechať bez dozoru
остёвить без присмђтра; pracovať bez oddychu
рабђтать без ђтдыха; bez vykrúcania без
отговђрок; bez rozmýšľania не размышлћя, без
дђлгих размышлјний; bez prestania непрестённо,
непрерќвно; неутом‡мо, без љстали; bez sporu
бесспђрно 2 (pri odčítaní) м‡нус что; desať bez dvoch
дјсять м‡нус два •ostať bez slova потерћть дар
рјчи; povedať bez obalu сказёть прћмо al. без
обинякђв; byť celý bez seba быть вне себћ; byť bez
seba быть без сознёния; chodí ako bez duše он не в
себј, (он) хђдит как потјрянный; je ako bez hlavy
он (совсјм) потерћл гђлову; bez všetkého a) (akoby
nič) как ни в чѐм небывёло; b) (v odpovedi) (самђ
собђй) разумјется!, конјчно!
bezalkoholický безалкогђльный; ~é nápoje
безалкогђльные нап‡тки
bezbariérový: ~ prechod (namiesto schodov) полђгий
пёндус
bezbolestný безболјзненный; ~á operácia
безболјзненная оперёция
bezbožník -a m 1 безбђжник 2 pren. безбђжник,
мерзёвец, негодћй
bezbožný 1 невјрующий в бђга 2 pren. безбђжный,
возмут‡тельный, бессђвестный
bezbranný 1 (bez zbrane) безорљжный 2 (bezmocný)
беззащ‡тный; ~é dieťa беззащ‡тный ребѐнок
bezcenný ничегђ не стђящий, малоцјнный,
нецјнный; незнач‡тельный; ~á vec вещь, не
представлћющая (никакђй) цјнности;
малоцјнная вещь; ~é údaje малоцјнные al.
маловёжные свјдения; ~ tovar брђсовый товёр;
teraz uţ je to ~ papier тепјрь њто ужј (ненљжная al.
прђсто) бумёжка
bezcestie -ia s 1 бездорђжье; распљтица 2 pren.
безвќходное положјние, туп‡к
bezcestný бездорђжный, непроход‡мый
bezcieľny бесцјльный; ~e reči пустќе разговђры
bezcitný бесчљвственный, бездљшный,
безжёлостный; бессердјчный; ~ človek
бесчљвственный al. бессердјчный человјк
bezcolný беспђшлинный, не облагёемый
пђшлиной; ~ dovoz беспђшлинный ввоз al.
‡мпорт; ~á zóna зђна, освобождѐнная от
тамђженных пђшлин
bezdaždivý засљшливый, без дождјй; ~ kraj
засљшливый край; ~é počasie засљшливая погђда
bezdetnosť -ti ţ бездјтность
bezdetný бездјтный, не имјющий детјй; ~é
manţelstvo бездјтный брак
bezdný 1 бездђнный, без дна 2 pren. бездђнный,
беспредјльный; ~á priepasť бездђнная прђпасть;
~é zúfalstvo глубђкое al. беспредјльное отчёяние
bezdevízový ekon. безвалџтный; ~á výmena
безвалџтный обмјн
bezdomovec -vca m 1 бездђмный, бесприџтный
(человјк), hovor. бомж (без определѐнного мјста
ж‡тельства); ţíť ako ~ бомжевёть 2 (človek bez
občianstva) апатр‡д, лицђ без граждёнства
bezdôvodne prísl. без всћких основёний
bezdôvodný бесприч‡нный, необоснђванный,
неосновётельный; ~é podozrenie необоснђванное
al. неосновётельное подозрјние; ~á ţaloba
неосновётельный иск; ~é obohacovanie sa
неосновётельное al. незакђнное обогащјние
bezdrôtový беспрђволочный; беспроводнђй; ~á
telegrafia беспрђволочный телегрёф; ~á myš (k
notebooku) беспроводнёя мышь
bezduchý 1 бездќханный, безж‡зненный;
мѐртвый; ~е telo бездќханное тјло 2
бессмќсленный, бессодержётельный, пустђй; ~á
práca бессмќсленная рабђта; ~é opakovanie
бессмќсленное повторјние
bezdusíkatý chem. не содержёщий азђта
bezdušový: ~á pneumatika бескёмерная ш‡на
bezdymný бездќмный; ~ strelný prach бездќмный
пђрох
bezfarbý 1 odb. бесцвјтный, без цвјта; ~á tekutina
бесцвјтная ж‡дкость 2 kniţ. бесцвјтный, блјдный;
нећркий; ~á tvár бесцвјтное лицђ
bezfarebný 1 блјдный, бесцвјтный; ~é pery
блјдные al. бескрђвные гљбы 2 pren. бесцвјтный,
невыразђтельный; ~ hlas невыраз‡тельный гђлос
bezgólový šport.: ~á remíza нулевёя ничьћ, сухђй
матч
bezhlasný, bezhlasý т‡хий, негрђмкий; ~ smiech
беззвљчный смех
bezhlavo prísl. беспорћдочно, безрассљдно: začať ~
strieľať открќть беспорћдочную стрельбљ
bezhlavý 1 безголђвый, без гђловы 2 pren.
опромјтчивый, безрассљдный; безголђвый; ~é
rozhodnutie опромјтчивое решјние; ~ ústup
беспорћдочное отступлјние; ~é počínanie
безрассљдные дјйствия
bezhorúčkový lek. без (повќшенной) температљры
bezhotovostný ekon. безнал‡чный; ~ platobný styk
безнал‡чный расчѐт; ~á platba безнал‡чный
платѐж; ~é zúčtovanie безнал‡чный расчѐт
bezhraničný безгран‡чный, беспредјльный;
неогран‡ченный; ~á oddanosť безгран‡чная
прјданность; ~á moc неогран‡ченная власть
bezhrmotný бесшљмный, т‡хий
bezhviezdny беззвѐздный
bezcharakterný беспринц‡пный, непорћдочный,
нечјстный, бесчјстный; ~ karierista
беспринц‡пный карьер‡ст; ~ čin бесчјстный
постљпок
bezchvostový, bezchvostý бесхвђстый
bezchybný безош‡бочный, безукор‡зненный,
безупрјчный; ~á výslovnosť безукор‡зненное al.
безупрјчное произношјние
bezideový безыдјйный
bezkoncovkový gram. не имјющий окончёния, без
окончёния; ~é tvary фђрмы с нулевђй флјксией al.
без окончёния
bezkonfesijný невјрующий
bezkonkurenčný (стоћщий) вне конкурјнции; не
имјющий себј рёвных; ~é ceny цјны вне
конкурјнции
bezkrídly: ~ hmyz zool. бескрќлые насекђмые
bezkrízový ekon. бескр‡зисный, без кр‡зисов; ~
vývoj бескр‡зисное разв‡тие
bezkrvný 1 бескрђвный, ђчень блјдный; ~é pery
бескрђвные гљбы 2 pren. бессодержётельный,
пустђй; ~ ţivot пустёя al. бессодержётельная жизнь
bezkyslíkatý chem. бескислорђдный, не
содержёщий кислорђда
bezlesie -ia s безлјсная мјстность
bezlesý безлјсный
bezlistý безл‡стный, безл‡стый, без л‡стьев
bezľudný безлџдный; незаселѐнный
bezmála prísl., без мёлого, чуть не …, почт‡; ~
sedem rokov почт‡ семь лет
bezmäsový, bezmäsý без мћса, пђстный; ~é dni а)
пђстные дни; b) (v jedálni ар.) дни, когдё не готђвят
мяснќх блюд; ~á strava вегетариёнская п‡ща
bezmedzný беспредјльный, бесконјчный;
безгран‡чный; неогран‡ченный
bezmenný безымћнный, безымѐнный
bezmerný kniţ. безмјрный, безгран‡чный;
неизмер‡мый
bezmesačný: ~á noc безлљнная ночь
bezmocný бесс‡льный, беспомђщный, слёбый; ~
starec слёбый стар‡к; ~ hnev бесс‡льная злђба
bezmotorový tech. безмотђрный; ~é lietadlo планѐр
bezmračný безђблачный, ћсный
bezmyšlienkovitý 1 бездљмный, безотчѐтный;
рассјянный; ~ pohyb безотчѐтное движјние 2
пасс‡вный, безучёстный
beznádej -e ţ, beznádejnosť -ti ţ безнадѐжность ţ;
безвќходность ţ, безысхђдность ţ
beznádejný безнадѐжный, безвќходный,
безысхђный; ~á situácia безнадѐжное al.
безвќходное положјние
beznáročný нетрјбовательный, невзыскётельный,
непритязётельный; ~ ţivot скрђмная жизнь
beznohý безнђгий, без ног‡; без ног
bezo p. bez
bezoblačný безђблачный, ћсный
bezobsažný бессодержётельный, пустђй
bezočivec -ca m наглјц, нахёл
bezočivý нёглый, нахёльный; бессђвестный,
дјрзкий
bezodkladný безотлагётельный, неотлђжный,
срђчный
bezodný p. bezdný
bezodplatný práv. безвозмјздный; ~ právny úkon
безвозмјздная сдјлка; ~é vyvlastnenie majetku
безвозмјздное отчуждјние имљщества; ~á práca
безвозмјздный труд
bezohľadný 1 бестёктный, бесцеремђнный,
беззастјчивый; ~ človek бесцеремђный человј 2
беспощёдный, безжёлостный; бесчеловјчный; ~é
pustošenie вёрварское опустошјние
bezoký безглёзый
bezolovnatý бессвинцђвый: ~ benzín бессвинцђвый
бенз‡н
bezostený poľnohosp. безђстый; ~á pšenica безђстая
пшен‡ца
bezpartajník -a m беспарт‡йный
bezpartajný беспарт‡йный
bezpečie -ia s безопёсность ţ, безопёсное мјсто; byť
v ~í наход‡ться в безопёсности
bezpečne prísl. 1 безопёсно, надѐжно; ~ sa skryť
укрќться в безопёсном al. надѐжном мјсте 2
(bezstarostne) беспјчно, беззабђтно; cítiť sa ~ не
имјть забђт 3 (naisto) достовјрно; навернякё,
тђчно; ~ vedieť niečo тђчно знать что-л.
bezpečnosť -ti ţ 1 (stav) безопёсность ţ; osobná ~
л‡чная безопёсность; kolektívna ~ коллект‡вная
безопёсность; ~ dopravy безопёсность на
трёнспорте; potravinová ~ štátu продовђльственная
безопёсность госудёрства; ~ svedka безопёсность
свидјтеля; poţiarna ~ пожёрная безопёсность;
verejná, štátna ~ общјственная, госудёрственная
безопёсность 2 (inštitúcia) ђрганы безопёсности,
пол‡ция; štátna ~ ђрганы госудёрственной
безопёсности; zavolať ~ вќзвать пол‡цию
 Verejná ~ hist. ђрганы мил‡ции, мил‡ция; Zbor
národnej ~ti hist. Кђрпус национёльной
безопёсности; Rada ~ti OSN Совјт Безопёсности
ООН
bezpečnostný príd. k bezpečnosť; ~é opatrenia
мјры предосторђжности; ~ pás (v aute, lietadle)
ремјнь безопёсности; ~é lano (horolezca)
страхђвочный трос; ~é predpisy прёвила
безопёсности; ~é orgány ђрганы госудёрственной
безопёсности; súkromná ~á sluţba чёстное
охрённое агјнтство  Bezpečnostná rada polit. hovor.
(ofic. Rada bezpečnosti OSN) Совјт Безопёсности
bezpečný 1 безопёсный, надѐжный; ~ úkryt
надѐжное убјжище; skryť na ~om mieste спрћтать в
надѐжном мјсте; byť na ~от mieste быть в
безопёсности 2 (bezstarostný) беспјчный,
беззабђтный 3 (istý) достовјрный, убед‡тельный;
неопроверж‡мый; ~ dôkaz неопроверж‡мое al.
убед‡тельное доказётельство
bezpeňažný бездјнежный
bezperspektívny бесперспект‡вный
bezplánovitý бесплёновый, без плёна; ~á práca
бесплёновая рабђта, рабђта без плёна
bezplatne prísl. бесплётно, безвозмјздно
bezplatný бесплётный, безвозмјздный; ~é
vyučovanie, liečenie бесплётное обучјние, лечјние;
~é uţívanie majetku práv. безвозмјздное
пђльзование имљществом; ~é sluţby бесплётные al.
безвозмјздные услљги
bezpočetný бесч‡сленный, неисчисл‡мый; ~é
mnoţstvo бесч‡сленное мнђжество
bezpodielový бездолевђй, ђбщий: ~é
spoluvlastníctvo manţelov ђбщая al. совмјстная
сђбственность супрљгов
bezpodmetový: ~é vety gram. безл‡чные al.
бессубъект‡вные al. бессубъјктные предложјния
bezpodmienečný безуслђвный, безоговђрочный;
~á poslušnosť безоговђрочное подчинјние,
безуслђвное повиновјние; ~á kapitulácia
безоговђрочная капитулћция; ~ zákaz
категор‡ческий запрјт
bezpodstatný необоснђванный, беспђчвенный; ~é
námietky необоснђванные возражјния; ~é tvrdenia
беспђчвенные утверждјния
bezpohlavný 1 biol. беспђлый; ~é mnoţenie беспђлое
размножјние 2 pejor. невыраз‡тельный,
неопределѐнный
bezpochyby prísl. несомнјнно, безуслђвно
bezprácne prísl. без трудё: ~ získané peniaze
дармђвые дјньги
bezprácny нетрудовђй; ~ zisk нетрудовђй дохђд
bezprašný без пќли; ~ vzduch ч‡стый вђздух (без
пќли)
bezprávie -ia s 1 (stav bez práva) беззакђние 2 (krivda)
беззакђние, несправедл‡вость ţ; páchať ~ твор‡ть
беззакђния; neslýchané ~ неслќханная
несправедл‡вость
bezprávny 1 (zaloţený na bezpráví) незакђнный;
несправедл‡вый; ~ čin беззакђние;
несправедл‡вый постљпок 2 (nemajúci práv)
беспрёвный; ~ občan беспрёвный граждан‡н; ~e
postavenie беспрёвное положјние
bezpredložkový gram. беспредлђжный; ~ pád
беспредлђжный падјж
bezpredmetný беспредмјтный; необоснђванный;
~á ţiadosť беспредмјтное заявлјние; ~á otázka
беспредмјтный вопрђс; ~é tvrdenie
необоснђванное утверждјние; ak ste medzi časom
zaplatili, pokladajte upomienku za ~ú јсли вы ужј
заплат‡ли, то считёйте повјстку
недейств‡тельной
bezpredmetový: ~é slovesá gram. безобъјктные
глагђлы
bezpríčinný бесприч‡нный, необоснђванный; ~
smiech бесприч‡нный смех, смех без прич‡ны
bezpríkladný беспримјрный, исключ‡тельный,
необыкновјнный; ~é hrdinstvo беспримјрный
геро‡зм, беспримјрное мљжество; ~á láska
необыкновјнная любђвь
bezprístrešný бездђмный, бесприџтный; ~é deti
бездђмные al. беспризђрные дјти
bezpríznakový: ~é slovesá gram. атемат‡ческие
глагђлы
bezprizorný беспризђрный, бездђмный; ~é deti
беспризђрные дјти
bezprízvučný lingv. безудёрный
bezprstý беспёлый
bezradný беспђмощный; бесс‡льный; je úplne ~ он
совершјнно al. абсолџтно беспђмощен
bezrodový gram. не имјющий граммат‡ческого
рђда
bezrohý безрђгий
bezruký безрљкий
bezsemenný бессемћнный, без семћн; ~é plody bot.
бессемћнные плодќ
bezsenný без сна, бессђнный; без сновидјний; ~á
noc бессђнная ночь; ~ spánok сон без сновидјний,
крјпкий сон
bezslovný kniţ. без слов
bezstarostný беззабђтный, беспјчный
bezsubjektový gram. не имјющий (лог‡ческого)
субъјкта, бессубъјктный
bezškodový: ~ priebeh poistenia безавар‡йное
испђльзование страховёния
beztak prísl. всѐ равнђ; и так; так ‡ли инёче; ostať tu
~ nemôţete вы всѐ равнђ не мђжете остёться здесь
beztoho p. beztak
beztrestne prísl. безнакёзанно; ~ kradnúť
безнакёзанно воровёть
beztrestnosť -ti ţ безнакёзанность,
ненаказљемость; ~ činu práv. ненаказљемость
постљпка
beztrestný безнакёзанный; ненаказљемый; ~ čin
práv. ненаказљемый постљпок
beztriedny бесклёссовый; ~а spoločnosť
бесклёссовое ђбщество
beztvárny p. beztvarý 1
Download

Slovensko-ruský slovník I.-II. - ASAP