POWER UNIT
SK NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU
SLO PRIROČNIK ZA UPORABNIKA
S HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHĀLL
BIH-SRB-HR UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE
Pubbl. 61240314 - Ott/2008
ÚVOD
SK
Aby bolo zaručené správne používanie motora a aby sa predišlo nehodám, nezačínajte prácu
skôr, ako si veľmi pozorne prečítate tento návod na používanie. Nájdete tu vysvetlenie ako
obsluhovať rôzne časti stroja a inštrukcie pre kontrolu a údržbu.
Poznámka: Ilustrácie a špecifikácie uvedené v tomto návode nie sú prísne záväzné. Výrobca
si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien bez predchádzajúceho upozornenia.
UVOD
SLO
Za pravilno uporabo motorja in v izogib nezgodam, z delom ne pričnite, ne da bi predhodno
kar se da pozorno prebrali tega priročnika. V navodilih boste našli pojasnila o delovanju raznih
delov stroja, kakor tudi napotki za nujne preglede in ustrezno vzdrševanje.
Opomba: Ponazoritve in specifikacije v tem priročniku se lahko razlikujejo glede na zahteve
posamezne dršave in so predmet sprememb brez predhodnega obvestila proizvajalca
INLEDNING
S
Ta inte motorn i bruk förrän du har läst igenom denna handbok ytterst noggrant. Det är en
förutsättning för att kunna använda motorn på korrekt sätt och förhindra olyckor. I denna
handbok finns förklaringar till de olika komponenternas funktioner och de anvisningar som
krävs för att kunna göra nödvändiga kontroller och underhåll.
OBS! Beskrivningarna och illustrationerna som finns i denna handbok är inte strängt
förpliktande, utan tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar på maskinen utan att
från gång till gång anpassa innehållet i handboken.
BIH
SRB
HR
UVOD
Za korektnu uporabu motora i da bi se izbjegle nesreće, nemojte započinjati posao prije nego što
ste s maksimalnom pažnjom pročitali ovaj priručnik. U ovim ćete uputstvima naći objašnjenja o
radu različitih sastavnih dijelova i naputke o neophodnim provjerama i odršavanju.
NAPOMENA: opisi i slike sadršani u ovim uputstvima ne predstavljaju nikakvu obvezu
za Proizvođača. Proizvođač pridršava pravo unošenja izmjena bez obveze ašuriranja ovih
uputstava.
UPOZORNENIE!!!
RIZIKO POŠKODENIA SLUCHU
ZA NORMÁLNYCH PODMIENOK POUŽÍVANIA TOHTO PRÍSTROJA SA OSOBA, KTORÁ HO
POUŽÍVA, VYSTAVUJE DENNEJ HLADINE HLUKU ROVNAJÚCEJ SA ALEBO VYŠŠEJ AKO
85 dB (A)
OPOZORILO !!!
NEVARNOST POŠKODBE SLUHA
V NORMALNIH POGOJIH UPORABE LAHKO TA NAPRAVA POVZROŐA DNEVNO
IZPOSTAVLJENOST UPORABNIKA HRUPU, KI JE ENAK ALI VEŐJI OD
85 dB (A)
VARNING!!!
RISK FÖR HÖRSELNEDSÄTTNING
VID NORMAL ANVÄNDNING AV DENNA MASKIN
KAN ANVÄNDAREN DAGLIGEN UTSÄTTAS FÖR
EN BULLERNIVÅ SOM ÄR LIKA MED ELLER HÖGRE ÄN
85 dB (A)
PAŽNJA!!!
OPASNOST OD OŠTEČENJA SLUHA
POD UOBIČAJENIM UVJETIMA RADA OVOG UREĐAJA, OSOBA KOJA GA KORISTI
MOŽE BITI IZLOŽENA DNEVNO RAZINI BUKE JEDNAKOJ ILI VIŠOJ OD
85 dB (A)
2
SK
POZOR
Aby sa dala použiť, hnacia jednotka “Power Unit MULTIMATE” , popísaná
v tomto návode, treba ju skombinovať výhradne s príslušenstvom “kosačky,
krovinorezu, vyžínača, vyfukovača a orezávača MULTIMATE”. V každom
prípade si pred použitím kompletných strojov pozorne prečítajte tento návod na
používanie a návod jednotlivých častí príslušenstva.
SLO
BIH
SRB
HR
PAŽNJA
Da bi se mogla koristiti, motorna jedinica “Power Unit MULTIMATE”, opisana
u ovom priručniku, mora biti spojena samo sa slijedećom dodatnom opremom
MULTIMATE: “trimerom, rezačem grmlja, rezačem živice, ispuhivačem i
obrezivačem”. U svakom slučaju, prije uporabe kompletnog stroja, pažljivo
pročitajte ovaj i priručnike za dodatnu opremu.
POZOR
Da bi pogonsko enoto “Power Unit MULTIMATE”, opisano v tem priročniku,
lahko uporabljali, ji morate priključit i dodatno opremo, in sicer “trimer, motorno
koso, obrezovalnik grmovja, pihalnik in obrezovalnik MULTIMATE”. Pred
uporabo tako sestavljenih strojev vedno pozorno preberite ta priročnik in
priročnike dodatne opreme.
S
VARNING
För att kunna använda motorenheten “Power unit MULTIMATE” beskriven i
den här handboken måste den enbart kopplas ihop med tillbehören “Trimmer,
Röjare, Häcksax, Blåsare och Sekatör MULTIMATE”. Läs noggrant igenom
denna handbok och handböckerna för tillbehören innan du använder de
kompletta maskinerna.
3
1
2
4
Slovensky
Slovenščina
PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI
VARNOSTNA OPOZORILA
POZOR! - Bezpečnostné pokyny uvedené v návode
sa týkajú iba činnosti motora. Neberú ohľad na
nebezpečné situácie vyplývajúce z použitia stroja,
ktorého je motor súčasťou.
1 - Nepoužívajte motor, ak ste unavení, pod vplyvom
alkoholu, drog alebo liekov (Obr.1).
2- Noste vhodný odev a ochranné prostriedky, ako čižmy,
hrubé nohavice, rukavice, ochranné okuliare, slúchadlá
a ochrannú protiúrazovú prilbu. Noste priliehavé, ale
pohodlné oblečenie.
3- Používanie motora je vyhradené dospelým osobám,
ktoré sú schopné pochopiť a dodržiavať bezpečnostné
predpisy, ochranné opatrenia a pokyny obsiahnuté v
tomto návode. Nikdy nedovoľte, aby motor používali
maloletí.
4- Motor používajte v dostatočnej vzdialenosti od iných
osôb alebo zvierat (Obr.2).
5- Pred naštartovaním motora skontrolujte, či sa plynová
páčka voľne pohybuje.
6- Palivovú nádrž dopĺňajte v dostatočnej vzdialenosti od
zdrojov tepla a so zastaveným motorom (Obr.3). Počas
plnenia nádrže nefajčte (Obr.3).
7- Palivovú nádrž nedopĺňajte v uzavretom priestore, ani v
zle vetraných miestnostiach.
8- Neštartujte motor, ak nie sú všetky jeho časti správne
namontované, vrátane výfuku, vzduchového filtra, krytu
filtra a štartovacieho kartera; dobre ich upevnite na
svojich miestach.
9- S motorom na voľnobehu sa príslušenstvo nesmie otáčať.
V opačnom prípade nastavte skrutku voľnobehu.
10- Ak je motor v chode, nevykonávajte žiaden úkon údržby.
11- Nepracujte s poškodeným tlmičom výfuku.
4
3
12- Palivo (zmes) nepoužívajte na čistenie.
1 3- Nekontrolujte iskru sviečky v blízkosti otvoru valca.
14- Denne kontrolujte motor, aby ste sa uistili, či sú všetky
bezpečnostné a iné zariadenia funkčné.
15- Nepoužívajte motor v uzavretých alebo zle vetraných
priestoroch. Výfukové plyny sú toxické: obsahujú oxid
uhoľnatý (Obr.4).
16- S naštartovaným motorom (alebo ešte teplým) sa
nepribližujte s horľavým materiálom.
17- Dávajte pozor na výfuk a na iné horúce časti.
18- Pred opätovným naplnením palivom motor vypnite a
skontrolujte, či sa vychladil. Nádrž nenapĺňajte úplne.
19- Viečko palivovej nádrže nikdy neuvoľňujte, kým je
motor v chode alebo je ešte teplý (pred doplnením
nádrže motora ho nechajte 2 minúty chladnúť).
20- Motor neštartujte, ak unikla palivová zmes, ak cítiť
pach benzínu alebo ak hrozí nebezpečenstvo výbuchu
(zariadenie odtiahnite od únikov zmesi a predchádzajte
vytvoreniu akejkoľvek iskry, kým sa zmes úplne
neodparí) (Obr.5).
21- Nemeňte žiadnym spôsobom regulácie motora (motor
nechávajte v chode pri rýchlosti určenej výrobcom).
22- V prípade prepravy po hrboľatých cestách alebo na dlhé
vzdialenosti vyprázdnite benzínovú nádrž.
23- Skladujte motor na suchom mieste, ďaleko od zdrojov
tepla a nie priamo na zemi.
24- Keďže sa niektoré časti môžu zlomiť a spôsobiť
nebezpečenstvo odhodenia predmetov, dávajte opraviť
zotrvačník a spojku výhradne v autorizovanom
servisnom stredisku.
25- Okrem bežnej údržby nikdy nerobte zásahy alebo opravy
sami. Vždy sa obráťte výhradne na autorizované servisné
stredisko.
POZOR! - Varnostna navodila iz tega priročnika se
nanašajo le na delovanje motorja in ne upoštevajo
nevarnih razmer, ki bi bile posledica uporabe stroja,
katerega del je motor.
1 - Motorja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom
alkohola, mamil ali zdravil (sl. 1).
2 - Nadenite si ustrezna oblačila in varovalno opremo, kot
so škornji, debele hlače, rokavice, zaščitna očala, slušalke
in zaščitno čelado. Oblačila naj bodo udobna in naj se
prilegajo telesu.
3 - Motor lahko uporabljajo izključno odrasle osebe, ki lahko
razumejo in upoštevajo varnostne predpise, previdnostne
ukrepe in navodila iz tega priročnika. Mladoletne osebe
naj motorja motorja ne uporabljajo.
4 - Motor uporabljajte daleč od drugih oseb ali živali (sl. 2).
5 - Pred pogonom motorja preverite, ali ročica za plin prosto
deluje.
6 - Rezervoar polnite daleč od toplotnih virov in z
ugasnjenim motorjem (sl. 3). Med polnjenjem rezervoarja
ne kadite (sl. 3).
7 - Rezervoarja ne polnite v zaprtem prostoru ali v prostorih
brez prezračevanja.
8 - Motorja nikoli ne poženite, če na njem niso nameščeni
vsi sestavni deli vključno z izpušno cevjo, zračnim
filtrom, pokrovom filtra in pogonsko zaščito in te dele
dobro pritrdite na ustrezna mesta.
9 - Z motorjem na najnižjih vrtljajih se orodje ne sme vrteti.
V nasprotnem primeru naravnajte vijak minimuma.
10- Z motorjem v teku ne izvajajte nikakršnih vzdrževalnih
posegov.
11- Če je izpušna cev poškodovana, motorja ne uporabljajte.
12- Za čiščenje ne uporabljajte goriva (bencinske mešanice).
5
Slovenščina
Svenska
VARNOSTNA OPOZORILA
SÄKERHETSREGLER
1 3- Ne pregledujte iskrenja svečke ob odprtini valja.
14- Motor preverite vsak dan, da se prepričate, ali vsi
varnostni in drugi sestavni deli pravilno delujejo.
15- Izogibajte se uporabi motorja v zaprtih ali slabo
prezračevanih prostorih. Izpušni plini so strupeni:
vsebujejo ogljikov monoksid (sl. 4).
16- Delujoči motor (ali še vroč) naj bo daleč od vnetljivih
snovi.
17- Pazite na izpušno cev n na druge vroče dele.
18- Pred ponovnim polnjenjem rezervoarja z gorivom
ugasnite motor in pustite, da se ohladi. Rezervoarja nikoli
ne napolnite do vrha.
19- Ko motor deluje ali je še vroč, nikoli ne snemajte čepa
rezervoarja in ne polnite rezervoarja (temveč pred
polnjenjem počakajte 2 minuti, da se motor ohladi).
20- Če pride do izliva bencinske mešanice, če zaznate vonj
ponj bencinu ali če obstaja nevarnost eksplozije, motorja
ne poženite (orodje umaknite od razlite mešanice in
se izogibajte vsakršnemu povzročanju iskrenja, dokler
mešanica v celoti ne izhlapi) (sl.5).
21- Nikakor ne posegajte v nastavitve motorja (motor naj
deluje na hitrosti, ki jo je določil izdelovalec).
22- Pri prevozu po neravnem terenu ali pri vožnji na dolge
razdalje, izpraznite rezervoar z bencinom.
23- Motor hranite v suhem prostoru, daleč od virov toplote
in dvignjen od tal.
24- Ker se posamezni deli lahko zlomijo in povzročijo
nevarno izmetavanje predmetov, popravilo volana in
sklopke zaupajte izključno pooblaščenemu servisnemu
centru.
25- Sami nikoli ne izvajajte nikakršnih posegov ali popravil,
razen običajnega vzdrževanja. Obrnite se izključno na
pooblaščeni servisni center.
VARNING! - Säkerhetsreglerna angivna i handboken
avser enbart driften av motorn. Dessa tar inte hänsyn
till farosituationer som härrör från användningen av
maskinen av viken motorn utgör del.
1 - Använd inte motorn när du är trött eller efter att ha intagit
alkohol droger eller medicin (Fig.1).
2 - Ha på dig lämpliga kläder och skydd, som stövlar,
slitstarka långbyxor, skyddshandskar, skyddsglasögon,
hörselskydd och skyddshjälm. Bär åtsittande och bekväma
kläder.
3 - Användningen av motorn är reserverad för vuxna
som kan förstå och följa säkerhetsföreskrifterna,
försiktighetsåtgärderna och instruktionerna i denna
handbok. Minderåriga ska aldrig tillåtas att använda
motorn.
4 - Använd motorn på avstånd från andra personer och djur
(Fig.2).
5 - Kontrollera att gasspaken fungerar obehindrat innan
motorn startas.
6 - Ha motorn avstängd och stå långt från värmekällor när du
fyller bränsletanken (Fig.3). Rök inte när du fyller tanken
(Fig.3).
7 - Tanka inte i stängda eller i inte ventilerade lokaler.
8 - Starta aldrig motorn utan att alla dess delar är installerade
inklusive ljuddämpare, luftfilter, filterlock och startskydd
och fäst dem ordentligt på dess plats.
9 - När motorn går på lägsta varvtal skall verktyget inte
snurra. Justera skruven för tomgångsvarvtal om så skulle
vara fallet.
10- Gör inget underhåll när motorn är igång.
11- Arbeta inte med en skadad ljuddämpare.
12 - Använd inte bränsle (-blandning) för rengöring.
13 - Inspektera inte gnistan från tändstiftet i närheten av
cylinderhålet.
14 - Kontrollera motorn varje dag för att vara säker på att
säkerhetsanordningar och andra anordningar är
funktionsdugliga.
15 - Undvik att använda motorn i stängda eller dåligt
ventilerade utrymmen. Avgaser är hälsovådliga: de
innehåller kolmonooxid och är mycket giftiga (Fig.4).
16 - Se till att motorn alltid är tillräckligt långt från antändliga
material när den är i funktion (och när den ännu är varm).
17 - Ljuddämparen och andra motordelar blir heta. Var
försiktig.
18 - Stäng av motorn och kontrollera att den har svalnat innan
bränsletanken fylls. Fyll aldrig tanken helt.
19 - Ta inte av locket till bensintanken och fyll inte tanken när
motorn är i gång eller är varm (låt motorn svalna av i 2
minuter innan du fyller tanken).
20 - Låt inte motorn vara i gång om bränsleblandning har
läckt ut, om du känner bensinlukt eller om explosionsrisk
föreligger (avlägsna verktyget från läckaget av
bränsleblandningen och undvik att skapa gnistor tills
bränsleblandningen helt har dunstat bort) (Fig.5).
21 - Ändra inte på något sätt motorns regleringar (låt motorn
fungera på hastigheten inställd av tillverkaren).
22 - Töm bensintanken om den skall transporteras långa
sträckor eller på ojämna vägar.
23 - Förvara motorn på en torr plats, upplyft från marken och
långt från värmekällor.
24 - Eftersom vissa delar kan gå sönder och orsaka risk för
att föremål slungas ut, låt enbart reparera ratten och
kopplingen av ett auktoriserat servicecentra .
25 - Gör inga ingrepp eller reparationer som inte ingår i det
normala underhållet på egen hand. Vänd dig uteslutande
till ett auktoriserat servicecentra.
5
1
2
Hrvatski
SIGURNOSNI PROPISI
PAŽNJA! - Sigurnosne upute navedene u ovom
priručniku odnose se samo na funkcioniranje motora.
One ne uzimaju u obzir opasne situacije koje mogu
proizlaziti od uporabe stroja u kojem je motor sastavni
dio.
1 - Ne upotrebljavajte motor u uvjetima fizičkog umora ili ako
ste pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova (sl. 1).
2 - Nosite odgovarajuću odjeću i zaštitnu opremu kao što
su čizme, čvrste hlače, rukavice, zaštitne naočale, kapu i
zaštitnu kacigu. Nosite pripijenu, ali udobnu odjeću.
3 - Uporaba motora je namijenjena odraslim osobama koje su
u stanju shvatiti i pridržavati se sigurnosnih propisa, mjera
predostrožnosti i uputa sadržanih u ovom priručniku.
Nikad se ne treba dozvoliti uporaba motora malodobnim
osobama.
4 - Koristite motor na odgovarajućoj udaljenosti od osoba ili
životinja (sl. 2).
5 - Prije nego što stavite motor u pogon, kontrolirajte da li
poluga gasa funkcionira bez zastoja.
6 - Napunite spremnik daleko od izvora topline i kad je motor
ugašen (sl. 3). Nemojte pušiti prilikom punjenja (sl. 3).
7 - Ne izvršavajte punjenje u zatvorenim prostorijama ili
neprovjetrenim mjestima.
8 - Nikad ne uključujte motor ako nisu montirani svi njegovi
dijelovi uključujući ispušni prigušivač, zračni filter,
poklopac filtera i startera i čvrsto ih pričvrstite u njihovo
ležište.
9 - Ako je motor na minimumu, oprema se ne smije okretati.
U suprotnom, podesite vijak minimuma.
10- Ako je motor u pokretu, ne izvršavajte nikakvo održavanje.
11- Ne radite s oštećenim ispušnim prigušivačem.
12- Nemojte koristiti gorivo (mješavinu) za operacije čišćenja.
13- Nemojte kontrolirati iskru svjećice u blizini otvora
6
cilindra.
14- Kontrolirajte motor svakodnevno, kako biste bili sigurni
da svi sigurnosni i ostali uređaji pravilno funkcioniraju.
15- Izbjegavajte uporabu motora u zatvorenim prostorijama ili
slabo provjetrenim mjestima. Ispušni plinovi su otrovni:
sadrže ugljični monoksid (sl. 4).
16- Motor u pogonu (ili dok je još vruć) treba držati daleko od
zapaljivih materijala.
17- Obratite pažnju na ispušni prigušivač i ostale zagrijane
dijelove.
18- Ugasite motor i uvjerite se da se ohladio prije nego što
pređete na novo punjenje spremnika gorivom. Nemojte
napuniti spremnik do vrha.
19- Nemojte skinuti čep spremnika niti puniti spremnik dok
je motor još vruć ili dok je u pogonu (ostaviti motor da se
ohladi 2 minuta, potom izvršiti punjenje).
20- Nemojte stavljati motor u pogon ako je mješavina iscurila
van, ako se osjeća miris benzina ili ako postoji opasnost
od eksplozije (udaljite opremu od mjesta na kojem curi
mješavina i izbjegavajte stvaranje iskri sve dok mješavina
kompletno ne ishlapi) (sl. 5).
21- Ni u kom slučaju nemojte mijenjati regulacije motora
(pustite motor u pogon na brzini određenoj od strane
proizvođača).
22- Ispraznite spremnik benzina u slučaju transporta po
oštećenim cestama ili na veće udaljenosti.
23- Čuvajte motor na suhom mjestu, daleko od izvora topline.
24- Budući da se pojedini dijelovi mogu slomiti i prouzrokovati
opasno propagiranje fragmenata, neophodno je vršiti
opravke volana i kvačila samo kod ovlaštenog servisnog
centra.
25- Nikad nemojte sami izvršavati zahvate ili popravke koje ne
spadaju pod normalna održavanja. Obratite se isključivo
ovlaštenom servisnom centru.
3
4
5
7
SK
1
2
3
4
5
6
7
- Pripojenie popruhu cez rameno
- Vypínač zapaľovania
- Kryt tlmiča výfuku
- Sviečka
- Vzduchový filter
- Uzáver palivovej nádrže
- Rýchle uchytenie
SLO
1
2
3
4
5
6
7
8
MOTORKOMPONENTER
S
ČASTI MOTORA
8 - Páčka plynu
9 - Rukoväť
10- Páčka sýtiča
11- Štartovacia rukoväť
12- Blokovanie páčky plynu
13- Vstrekovač paliva
- Bärselens fästpunkt
- På/Avknapp
- Ljuddämparens skydd
- Tändstift
- Luftfilter
- Lock till bränsletanken
- Snabbkoppling
BIH SRB HR
SESTAVNI DELI MOTORJA
- Priključek nosilnih jermenov
- Stikalo za vklop/izklop
- Ščitnik dušilke izpuha
- Svečko
- Zračni filter
- Pokrov posode za gorivo
- Hitra priključitev
1
2
3
4
5
6
7
8 - Ročica plina
9 - Rocaj
10- Ročica naprave za hladni zagon
11- Ročica zaganjalnika
12- Zatikalo ročice za plin
13- Gumb za prepihovanje
8 - Gasspak
9 - Handtag
10- Chokereglage
11- Starthandtag
12- Spärr för gasreglage
13- Bränslepump
SASTAVNI DIJELOVI MOTORA
1 -Spoj za pojaseve
2 -Prekidač uzemljenja
3 -Štitnik ispušnog prigušivača
4 -Svjećica
5 -Filter zraka
6 -Čep spremnika za gorivo
7 -Brzo prikačivanje
8 - Poluga gasa
9 - Rukohvat
10 - Čok
11 - Poluga startera
12 - Kočnica poluge gasa
13 - Kuglica pročišćivača
SK
VYSVETLIVKY A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
SLO
RAZLAGA SIMBOLOV IN VARNOSTNIH OPOZORIL
S
BIH SRB
HR
OBJAŠNJENJE SIMBOLA I UPOZORENJA
ZA SIGURNOST
FÖRKLARING TILL SYMBOLER OCH SÄKERHETSREGLER
- Tento symbol označuje výstražné upozornenia Pozor a Upozornenie.
- Ta simbol označuje “opozorilo” in “pozor”.
- Denna symbol anger Varning och Försiktighet.
- Ovaj simbol znači: pažnja i oprez.
- UPOZORNENIE! - Povrch môže byť horúci!
- POZOR! - Površine so lahko vroče!
- VARNING! - Ytorna kan vara varma!
- PAŽNJA! - Površine mogu biti vruće!
- Pred prácou s krovinorezom si prečítajte návod na použitie a údržbu.
- Preberite priročnik za uporabnika pred uporabo te naprave.
- Läs noggrant igenom denna handbok för användning och underhåll
innan du börjar använda maskinen.
- Prije uporabe ovog stroja, pročitajte uputstva za njegovo korištenje i
odršavanje.
- Používajte ochrannú prilbu, okuliare a slúchadlá.
- Uporabljajte zaščito za glavo, oči in ušesa.
- Bär hjälm, skyddsglasögon och hörselskydd.
- Stavite zaštitnu kacigu, zaštitne naočale i slušalice.
-Pokyny pre montáž príslušenstva MULTIMATE na motor.
-Navodila za namestitev dodatne opreme MULTIMATE na motor.
-Monteringsanvisningar för tillbehören MULTIMATE på motorn.
-Upute za montažu dodatne opreme MULTIMATE na motor.
9
Slovensky
Slovenščina
Svenska
Manipulácia s palivom
Ravnanje z gorivom
Bränslehantering
POZOR: benzín je mimoriadne horľavé palivo. Pri
manipulácii s benzínom alebo zmesou paliva dávajte veľký
pozor. V blízkosti paliva, ani krovinorezu nefajčte, ani sa
nepribližujte s otvoreným ohňom.
OPOZORILO: bencin je izredno vnetljivo gorivo.
Ko ravnate z bencinom ali gorivno zmesjo, bodite izredno
previdni. Ne kadite in se z ognjem ali plamenom ne
približujte gorivu ali obrezovalniku.
VARNING: Bensin är ett mycket brandfarligt
bränsle. Var mycket försiktig när du hanterar bensin eller
bränsleblandning. Rök inte och håll inte en öppen eld eller
låga i närheten av bränslet eller röjaren.
POZOR: Palivo a spaliny môžu po vdýchnutí alebo
po kontakte s pokožkou spôsobiť vážne zranenia. Z tohto
dôvodu buďte pri manipulácii s palivom mimoriadne opatrný
a zabezpečte dostatočné vetranie.
OPOZORILO: gorivo in njegovi hlapi vas lahko
resno poškodujejo, če jih vdihnete ali če pridejo v stik s
kožo. Zato bodite pri ravnanju z gorivom previdni in se
poskrbite za ustrezno zračenje.
POZOR: Dávajte pozor na ochranu pred otravou oxidom
uhoľnatým.
• Palivo miešajte, skladujte a prepravujte v nádobách určených
špeciálne pre benzín.
• S palivom manipulujte vonku, kde nehrozí nebezpečenstvo
vzniku iskier alebo otvoreného plameňa.
• Pred doplnením paliva položte stroj na netrávnatý povrch
(napr. betón, dlažba,....), zastavte motor a nechajte ho
vychladnúť.
• Pomaly uvoľnite viečko palivovej nádrže, aby sa uvoľnil tlak a
aby neunikalo palivo.
• Po doplnení paliva viečko pevne utiahnite. Vibrácie jednotky
môžu spôsobiť uvoľnenie nesprávne utiahnutého viečka alebo
únik veľkého množstva paliva.
• Utrite palivo, ktoré sa vylialo na krovinorez a zvyšky paliva
nechajte odpariť. Pred naštartovaním motora presuňte stroj
3 m od miesta, kde sa dopĺňalo palivo.
• Za žiadnych okolností sa nepokúšajte vyliate palivo spáliť.
• Palivo skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom
mieste.
• Motor nikdy neklaďte na miesto, kde sa nachádza horľavý
materiál (hrozí vznik vzplanutia), ako suché lístie, slama, papier
a pod.
• Krovinorez a palivo skladujte na mieste, kde výpary
paliva nemôžu prísť do styku s iskrami alebo s otvoreným
plameňom z ohrievačov vody, plynových kotlov, elektrických
motorov a vypínačov, sporákov a pod.
• Viečko palivovej nádrže nikdy neuvoľňujte, kým je motor v
chode.
• Palivo nikdy nepoužívajte na čistenie stroja.
• Dávajte pozor, aby sa vám palivo nedostalo na odev. Ak sa
vám palivo vylialo na pokožku umyte si všetky zasiahnuté
miesta vodou a mydlom. Ak palivo zasiahlo odev - prezlečte
si ho.
• Nádrž na benzín nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.
• Palivo uskladňujte mimo dosahu detí.
10
OPOZORILO: bodite pozorni na zastrupitev z
ogljikovim monoksidom.
• Gorivo mešajte, shranjujte in prevažajte v atestiranih
posodah za bencin.
• Z gorivom ravnajte na prostem, kjer ni isker ali plamena.
• Pred polnjenjem goriva poiščite čisto območje, zaustavite
motor in počakajte, da se ohladi.
• Pokrov posode za gorivo odvijte počasi, da izenačite tlak
in da gorivo ne steče okoli pokrova.
• Po polnjenju goriva pokrov trdno zaprite. Če pokrov
zaprete na neustrezen način, lahko tresljaji naprave
povzročijo, da se ta odvije ali sname in da se polijejo
večje količine goriva.
• Polito gorivo obrišite in pustite, da preostanek izhlapi.
Preden zaženete motor, se umaknite vsaj 3 m stran od
mesta, kjer ste polnili gorivo.
• Nikoli in pod nobenimi pogoji ne poizkušajte zažgati
politega goriva.
• Gorivo hranite v hladnem, suhem in dobro zračenem
prostoru.
• Motor nikoli ne postavljajte ob vnetljive snovi, kot so
suho listje, slama, papir, itd.
• Napravo in gorivo shranjujte tako, da hlapi goriva ne
bodo mogli doseči isker ali odprtega plamena iz vodnih
grelnikov, elektromotorjev, stikal, peči, itd.
• Medtem ko naprava deluje, nikoli ne snemajte pokrova s
posode za gorivo.
• Goriva nikoli ne uporabljajte za čiščenje.
• Pazite, da si z gorivom ne umažete obleke. Če ste po sebi
ali svoji obleki polili gorivo, se preoblecite. Umijte si vse
dele vašega telesa, ki so prišli v stik z gorivom. Uporabite
milo in vodo.
• Posode za gorivo ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
• Poskrbite, da gorivo ne bo na dosegu otrok.
VARNING: Bränsle eller bränslegaser kan orsaka
allvarliga skada om de inandas eller kommer i kontakt
med huden. Iaktta därför försiktighet när du hanterar
bränsle och se till att det finns lämplig ventilation.
VARNING: Se upp för koloxidförgiftning.
• Blanda, lagra och transportera bränsle i en behållare som
är godkänd för bensin.
• Hantera bränsle utomhus där det inte finns några gnistor
eller lågor.
• Välj barmark, stanna maskinen och låt den kallna innan
du fyller på bränsle.
• Lossa sakta locket till bränsletanken för att lätta på trycket
och förhindra att bränsle läcker ut vid locket.
• Dra åt locket till bränsletanken stadigt efter påfyllning av
bränsle. Maskinvibrationer kan vara orsaken till att ett
otillräckligt åtdraget lock till bränsletanken lossnar eller
faller av och spiller ut mängder av bränsle.
• Torka upp utspillt bränsle på maskinen och låt resterande
bränsle dunsta bort. Gå 3 meter från påfyllningsplatsen
innan du startar maskinen på nytt.
• Försök aldrig under några omständigheter att bränna
bort utspillt bränsle.
• Förvara bränslet på en kylig, torr och väl ventilerad plats.
• Placera aldrig motor på lättantändligt plats som torra
blad, hö, papper, etc.
• Förvara maskinen och bränslet i ett område där
bränsleångor kan nå gnistor eller öppna lågor från
varmvattenberedare, elmotorer eller elkontakter,
värmepannor, etc.
• Ta aldrig bort locket från bränsletanken när maskinen är
igång.
• Använd aldrig bränsle för rengöringsarbete.
• Se upp så att du inte får bränsle på kläderna. Om du
har spillt bränsle på dig eller på kläderna måste du byta
kläder. Tvätta den del av kroppen som har kommit i
kontakt med bränsle. Använd tvål och vatten.
• Utsätt inte bränsletanken för direkt solljus.
• Se till att bränslet är utom räckhåll för barn.
Hrvatski
Rukovanje gorivom
PAžNJA: benzin je izuzetno zapaljivo gorivo.
Benzinom ili mješavinom rukujte izuzetno oprezno.
Nemojte pušiti ni približavati vatru ili plamen gorivu,
odnosno rezaču grmlja.
PAžNJA: gorivo i benzinske pare mogu prouzročiti
teške povrede ako dođe do udisanja ili dodira s kožom.
Stoga budite oprezni kad rukujete gorivom i osigurajte
odgovarajuću prozračenost.
PAžNJA: čuvajte se trovanja ugljičnim
monoksidom.
• Pripremajte mješavinu, čuvajte i prevozite gorivo u
homologiranim kantama.
• Rukujte gorivom na otvorenom, gdje nema iskra ili
plamena.
• Odaberite golu zemlju, zaustavite motor i ostavite ga da
se ohladi prije ponovnog punjenja.
• Polako otvorite čep da bi izašao višak pritiska i da
gorivo ne bi ištrcalo.
• Po obavljenom punjenju čvrsto navijte čep. Neispravno
navijen čep spremnika za gorivo uslijed vibriranja
uređaja može se odviti ili ispasti i tako dovesti do
izlijevanja goriva.
• Obrišite s uređaja proliveno gorivo i ostavite da ono što
je ostalo ispari. Prije pokretanja motora odmaknite se 3
m od mjesta nadolijevanja goriva.
• Nemojte nikad pokušavati zapaliti proliveno gorivo.
• Čuvajte gorivo na hladnom, suhom i dobro
prozračenom mjestu.
• Motor nemojte nikad ostavljati u zapaljivoj okolini, kao
što je suho lišće, slama, papir, itd.
• Čuvajte uređaj i gorivo u području gdje benzinske pare
ne mogu doseći iskre ili otvoreni plamen grijača vode,
električnih motora ili prekidača, peći, itd.
• Ne skidajte čep sa spremnika ako je motor upaljen.
• Nemojte koristiti gorivo za čišćenje.
• Pazite da ne pošpricate odjeću gorivom. Ako se gorivo
prolilo po vama ili vašoj odjeći, promijenite je. Operite
sve dijelove tijela koji su došli u dodir s gorivom.
Koristite sapun i vodu.
• Nemojte izlagati spremnik za gorivo izravnoj sunčevoj
svjetlosti.
• Čuvajte gorivo izvan dohvata djece.
11
benzínu - bencin
BENSIN - BENZIN
Oleja - OLJE
OLJA - ULJE
I
1
5
10
15
20
25
I
2%-50 : 1
(cm3)
0,02
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
(20)
(100)
(200)
(300)
(400)
(500)
I
1
4%-25 : 1
0,04
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
2
3
4
(cm3)
(40)
(200)
(400)
(600)
(800)
(1000)
Slovensky
Slovenščina
Svenska
ŠTARTOVANIE
ZAGON
START
PALIVOVÁ ZMES (Obr. 1-2)
Nefajčte! (Obr. 5)
Táto jednotka je vybavená 2-taktným motorom a vyžaduje si
namiešanie zmesi benzínu s olejom pre dvojtaktné motory.
Bezolovnatý benzín a olej pre dvojtaktné motory namiešajte v
čistej nádobe, schválenej na použitie pre benzín (Obr. 3).
ODPORÚČANÉ PALIVO: TENTO MOTOR JE
SCHVÁLENÝ NA NAPÁJANIE BEZOLOVNATÝM
BENZÍNOM PRE VOZIDLÁ S OKTÁNOVÝM ČÍSLOM 90.
Olej pre dvojtaktné motory s benzínom namiešajte podľa
pokynov na obale. Odporúča sa použitie oleja Oleo-Mac
Prosint v množstve 2% (1:50) (Obr. 4), špeciálne navrhnutého
pre všetky dvojtaktné motory chladené vzduchom Oleo-mac.
Správne pomery olej/benzín uvedené v nasledujúcej tabuľke
sú vhodné pri použití oleja Oleo-Mac Prosint (Obr.4)
alebo ekvivalentného oleja pre motory vysokej kvality
(charakteristiky JASO FD alebo charakteristiky ISO
L-EGD).
Keď charakteristiky oleja NIE sú ekvivalentné alebo nie sú
známe, použite pomer zmesi olej/benzín 4% (1:25).
GORIVO - MEŠANICA (slika 1-2)
Kajenje prepovedano! (Sl. 5)
Ta enota je opremljena z dvotaktnim motorjem in zahteva
predmešanje bencina in olja za dvotaktne motorje.
Neosvinčeni bencin in olje za dvotaktne motorje zmešajte v
čisti posodi, odobreni za vsebovanje bencina (sl. 3).
PRIPOROČENO GORIVO: TA MOTOR JE CERTIFICIRAN
ZA NAPAJANJE Z NEOSVINČENIM 90-OKTANSKIM
BENCINOM ZA VOZILA.
Olje za dvotaktne motorje zmešajte z bencinom sledeč
navodilom na embalaži. Svetujemo vam uporabo 2% (1:50 )
Oleo-Mac Prosint (sl. 4), posebej zasnovanega za vse zračno
hlajene dvotaktne motorje Oleo-mac.
Pravilna razmerja olja/bencina, prikazana v spodnji tabeli,
so ustrezna, če uporabljate olje Oleo-Mac Prosint (sl.4) ali
enakovredno, visoko kakovostno motorno olje (specifikacije
JASO FD ali specifikacije ISO L-EGD).
Ko specifikacije olja NISO enake ali vam niso znane,
uporabite za mešanico olja/bencina 4% (1:25) razmerje.
BRÄNSLEBLANDNING (Fig. 1-2)
Rök inte! (Fig. 5)
Denna enhet är utrustad med en 2-taktsmotor och kräver
en förblandning av bensin och olja för tvåtaktsmotorer.
Förblanda blyfri bensin och olja för tvåtaktsmotorer in ren
behållare godkänd för bensin (Fig. 3).
REKOMMENDERAT BRÄNSLE: DENNA MOTOR
HAR CERTIFIERATS FÖR ATT KÖRAS PÅ BLYFRI
FORDONSBENSIN MED OKTANTAL 90.
Blanda motoroljan för tvåtaktsmotorer med bensin genom
att följa anvisningarna på förpackningen. Du rekommenderas
att använda Oleo-Mac Prosint 2 % (1:50 ) (Fig. 4), speciellt
formulerad för alla luftkylda tvåtaktsmotorer Oleo-mac.
De korrekta proportionerna olja/bensin visade i nedanstående
tabell är lämpliga om man använder Oleo-Mac Prosint
olja (Fig. 4) eller en likvärdig motorolja av hög kvalitet
(specifikationer JASO FD eller specifikationer ISO L-EGD).
När oljespecifikationerna INTE är likvärdiga eller inte är
kända, använd ett 4 % (1:25) blandningsförhållande .
UPOZORNENIE: NEPOUŽÍVAJTE OLEJ PRE
VOZIDLÁ, ANI OLEJ PRE INÉ MOTORY AKO
DVOJTAKTNÉ.
UPOZORNENIE: Nikdy nepoužívajte benzín s
obsahom alkoholu vyšším ako 10%. Benzín s percentuálnym
podielom alkoholu do 10% a benzín E10 sú prijateľné.
UPOZORNENIE: Benzín kupujte v závislosti od
vlastnej spotreby; nekupujte ho viac, ako spotrebujete počas
jedného alebo dvoch mesiacov.
UPOZORNENIE: Benzín skladujte v utesnenej nádobe
na chladnom a suchom mieste.
12
OPOZORILO: NE UPORABLJAJTE OLJA ZA
VOZILA ALI OLJA ZA DVOTAKTNE IZVENKRMNE
MOTORJE.
MEDDELANDE:
ANVÄND
INTE
FORDONSOLJA ELLER OLJA FÖR TVÅTAKTS
UTOMBORDSMOTORER.
OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte bencina z več
kot 10% vsebnostjo alkohola. Dizelsko gorivo z vsebnostjo
alkohola do 10% in bencin E10 sta sprejemljiva.
MEDDELANDE: Använd inte bensin med
en alkoholprocent större än 10 %. Gasohol med
en alkoholprocent på upp till 10 % och bensin E10 är
godtagbar.
OPOZORILO: Bencin kupujte glede na porabo; ne
kupujte večjih zalog od tistega, kar lahko porabite v enem
ali dveh mesecih.
MEDDELANDE: Köp bensin enligt din förbrukning;
köp inte mer än vad du använder under en eller två
månader.
OPOZORILO: Bencin hranite v zatesnjeni posodi v
hladnem in suhem prostoru.
MEDDELANDE: Förvara bensinen i sluten behållare
på en torr och kall plats.
5
6
7
Hrvatski
STAVLJANJE U POGON
GORIVO - MJEŠAVINA (sl. 1-2)
Nemojte pušiti! (sl. 5)
Ova jedinica je opremljena jednim dvotaktnim motorom za
koji je potrebno prethodno pripremiti mješavinu benzina i
ulja za dvotaktne motore. Prethodno pripremite mješavinu
bezolovnog benzina i ulja za dvotaktni motor u jednoj čistoj
kanti, homologiranoj za benzin (sl. 3).
PREPORUČENO GORIVO: OVAJ MOTOR JE
CERTIFICIRAN ZA NAPAJANJE BEZOLOVNIM
BENZINOM OD 90 OKTANA, NAMIJENJENOM ZA
VOZILA.
Miješajte ulje za dvotaktne motore i benzin slijedeći upute
na ambalaži. Preporučuje se uporaba 2% mješavine ulja
Oleo-Mac Prosint (1:50 ) (sl. 4), koje je naročito formulirano
za sve dvotaktne motore Oleo-mac sa zračnim hlađenjem.
Točan omjer ulja i benzina prikazan na donjoj tablici odnosi
se na ulje Oleo-Mac Prosint (sl. 4) ili na ekvivalentno
motorno ulje visoke kvalitete (specifikacija JASO FD ili ISO
L-EGD).
U slučaju da specifikacija ulja NIJE ekvivalentna ili nije
poznata, upotrijebite 4% mješavinu ulja i benzina (1:25).
UPOZORENJE: NEMOJTE UPOTREBLJAVATI
ULJE ZA VOZILA ILI ULJE ZA DVOTAKTNE
IZVANBRODSKE MOTORE.
UPOZORENJE: Nikad nemojte upotrebljavati benzin
s postotkom alkohola višim od 10%. Gasohol s postotkom
alkohola do 10% i benzinom E10 je prihvatljiv.
UPOZORENJE: Kupite benzin ovisno o vlastitoj
potrošnji; nemojte kupiti više nego što ćete moći potrošiti
tijekom jednog ili dva mjeseca.
UPOZORENJE: Čuvajte benzin u zapečaćenoj kanti,
na suhom i hladnom mjestu.
13
Slovensky
Slovenščina
Svenska
ŠTARTOVANIE
ZAGON
START
Použitie oxidovaného benzínu môže ľahko spôsobiť tvorbu
parnej zátky (vapor-lock).
Če bencin vsebuje preveliko količino kisika, lahko pride do
parne zapore (vapor-lock).
Användningen av oxiderad bensin kan lätt orsaka bildningen
av ånglås (vapor-lock).
- Pred plnením nádržky bandaskou so zmesou poriadne
zatraste a premiešajte ju (Obr. 5).
- Doplňujte palivo vždy s vypnutým motorom a v dostatočnej
vzdialenosti od otvoreného ohňa (Obr. 6).
- Odporúčame použiť prísadu ADDITIX 2000 značky Emak,
kód 001000972 (Obr. 7), s touto prísadou je možné zmes
skladovať po dobu jedného roku.
- Pred polnjenjem posode za gorivo mešanico dobro
premešajte (slika 5).
- Posodo za gorivo polnite (slika 6) samo z ugasnjenim
motorjem in proč od odprtega plamena.
- Ne puščajte mešanice daljši čas v posodi za gorivo ali v
rezervni posodi. Őe šelite pripravljeno mešanico shraniti
do obdobja enega leta, priporočamo uporabo dodatka
Emak ADDITIX 2000 koda 001000972 (Fig. 7).
POZOR – Hnacia jednotka “power unit MULTIMATE”
je skonštruovaná tak, že motor sa nedá naštartovať, ak
na ňom nie je namontovaná špecifická aplikácia. Pokus o
naštartovanie bez aplikácie môže spôsobiť zahltenie.
- Skaka bränslebehållaren innan du fyller på bränsle (Fig. 5).
- Ha alltid motorn avstängd och vistas på avstånd från
flammor när bränsle fylls på (Fig. 6).
- Lämna inte någon blandning varken i behållaren eller
i tanken för länge. Vi rekommenderar att tillsatsen
ADDITIX 2000 från Emak, kod 001000972 (Fig. 7),
används om blandningen skall förvaras så lång tid som ett
år.
PREVIDNOST - Pogonska enota “power unit
MULTIMATE” je izdelana tako, da brez posebne opreme
pogon motorja ni mogoč. Pogon motorja brez opreme
lahko povzroči prekomerno vplinjanje.
ŠTARTOVANIE MOTORA
−Nasajte do karburátora palivo opakovaným stlačením
pumpičky (A, Obr.9).
−Potiahnite plynovú páčku (B, Obr.10) a zablokujte ju v
polohe polovičného plynu presunutím vypínača (C) do
polohy “I”; uvoľnite páčku (B).
−Presuňte páčku sýtiča (D, Obr.11) do polohy zatvorenia
“CLOSE”.
−Položte motor do stabilnej polohy na zem. Pevne držte motor,
pomaly potiahnite štartovacie lanko, kým nepocítite odpor
(Obr.12). Niekoľkokrát energicky potiahnite a pri naskočení
motora vráťte páčku štartéra (D, Obr.13) do pôvodnej polohy
«OPEN». Postup zopakujte, kým sa motor nenaštartuje.
−Po naštartovaní motora stlačte plyn po 30-40 sekundách
(B, Obr.10), aby ste ho odblokovali z polohy polovičného
zrýchľovania a uveďte motor do voľnobehu.
ZAGON MOTORJA
−Napolnite uplinjač, tako da večkrat pritisnete na bučko
(A, sl.9).
−Povlecite ročico za plin (B, sl.10) ein jo blokirajte na
polovičnem pospeševanju, pri tem pa stikalo obrnite (C) v
položaj “I”; sprostite ročico (B).
−Ročico zaganjalnika (D, sl.11) obrnite v položaj “CLOSE”.
−Motor stabilno položite na tla. Motor naj miruje, medtem
pa počasi povlecite za pogonsko vrvico, dokler ne začutite
odpora (sl. 12). Nekajkrat odločno povlecite in, ob prvih
vžigih motorja, vrnite ročico zaganjalnika (D, sl. 13) v
začetni položaj «OPEN». Postopek pogona ponavljajte,
dokler se motor ne zažene.
−Ko motor poženete, po 30-40 sekundah pritisnite na ročico
za plin (B, sl. 10), da jo sprostite iz položaja polovičnega
pospeševanja in vzpostavite najnižje število vrtljajev
motorja.
FÖRSIKTIGHET – “Power unit MULTIMATE” är
tillverkad på sådant sätt att det inte är möjligt att starta
motorn utan att montera en specifik applikation. Försök
att starta motorn utan applikation kan orsaka för kraftig
bränsletillförsel.
POZOR – Nepracujte so štartérom v polohe CLOSE.
Nepracujte, keď je zaradené polovičné zrýchlenie. Práca s
polovičným plynom neumožňuje pracovníkovi dokonalé
ovládanie stroja.
POZOR - Ne delajte z zaganjalnikom v položaju
CLOSE. Ne delajte z vključenim načinom polovičnega
pospeševanja. Ob delovanju z vključenim načinom
polovičnega pospeševanja izvajalec nima popolnega
nadzora nad strojem.
VARNING – Arbeta inte med starter i läge CLOSE.
Arbeta inte med halvgas påkopplad. Operatören har inte
full kontroll av maskinen om man arbetar med halvgas
påkopplad.
OPOZORILO: Za ponoven zagon toplega motorja
čoka ne uporabljajte (D, Slika 11).
VARNING: Använd inte startspaken när motorn
redan är varm (D, Fig. 11).
OPOZORILO: Polpospeševalno napravo
uporabljajte samo, kadar zaganjate hladen motor.
VARNING: Använd halvgasanordningen
uteslutande för att kallstarta motorn.
Kadar zaganjate topel motor, pomaknite stikalo (C) v
pološaj, prikazan na sliki 14
Vid varmstart av motorn skall knappen (C) ställas som i
Fig. 14.
UPOZORNENIE: Pri štartovaní teplého motora
nepoužívajte sýtič (D, Obr. 11).
UPOZORNENIE: Polovičné zrýchlenie používajte
výhradne pri štartovaní studeného motora.
Na naštartovanie teplého motora musí byť vypínač zapaľovania
(C) nastavený ako je znázornené na obr. 14.
14
START AV MOTORN
−Fyll förgasaren genom att trycka på bränslepumpen flera
gånger (A, Fig.9).
−Dra i gasspaken (B, Fig.10) och blockera den i läge halvgas
genom att ställa brytaren (C) i läge “I”; släpp spaken (B).
−Ställ startspaken (D, Fig.11) i läge “CLOSE”.
−Lägg ner motorn på marken så att den ligger stabilt. Håll
motorn i ett stadigt grepp, dra långsamt i startsnöret tills
du känner av motstånd (Fig.12). Dra sedan kraftigt i snöret
ett par gånger tills du hör de första motorljuden. Skjut
tillbaka startspaken (D, Fig.13) till ursprungsläget “OPEN”.
Gör om startproceduren tills motorn startar.
−Tryck på gasreglaget i 30-40 sekunder (B, Fig.10) så att
den frigörs från läget halvgas och ställ in motorn på lägsta
varvtal.
Hrvatski
STAVLJANJE U POGON
Uporaba benzina zasićenog kisikom može lakše prouzrokovati
pojavu parnog blokiranja (vapor-lock).
- Potresite kantu prije nego što ulijete mješavinu u spremnik
(sl. 5).
- Gorivo smijete ulijevati samo kad je motor ugašen i daleko
od vatre (sl. 6).
- Savjetujemo vam upotrebu Emakovog aditiva ADDITIX
2000, šifra 001000972 (sl. 7), koje omogućuje očuvanja
mješavine u trajanju od godine dana.
OPREZ - jedinica “power unit MULTIMATE” je sastavljena
na takav način da nije moguće staviti motor u pogon bez
montaže jednog specifičnog dodatka. Ako pokušate staviti
motor u pogon bez dodatka, može doći do prezasićenosti
motora gorivom.
UKLJUČIVANJE MOTORA
- Napunite rasplinjač pritiskajući više puta kuglicu (A, sl. 9).
- Povucite polugu gasa (B, sl. 10) i blokirajte je u polugasu
pritiskom na dugme (C) u položaj “I”; otpustite polugu (B).
- Namjestite polugu startera (D, sl. 11) u položaj “CLOSE”.
- Postavite motor na stabilnu podlogu. Držeći čvrsto motor,
povucite lagano konop za paljenje sve dok ne osjetite otpor
(sl. 12). Povucite snažno nekoliko puta i nakon prvih
prasaka motora, vratite polugu startera (D, sl. 13) u početni
položaj «OPEN». Ponavljajte postupak sve dok se motor ne
pokrene.
- Kad se motor pokrene, poslije 30-40 sekundi pritisnite gas
(B, sl. 10) da bi ste ga otkočili iz položaja polugasa i stavite
motor na minimum.
PAŽNJA - Ne radite sa starterom u položaju CLOSE.
Ne radite s gasom u položaju polugasa. Ako radite s
polugasom, ne možete imati potpunu kontrolu stroja.
PAŽNJA: ako je motor već ugrijan, kod paljenja
nemojte koristiti starter (D, sl. 11).
PAŽNJA: koristite polugas isključivo u fazi
pokretanja i to hladnog motora.
Za pokretanje već ugrijanog motora, prekidač (C) treba biti u
pološaju prikazanom na sl. 14.
15
9
10
11
12
Slovensky
Slovenščina
Svenska
ŠTARTOVANIE
ZAGON
START
POZNÁMKA - ŠTARTOVANIE TEPLÉHO MOTORA:
Postupujte podľa horeuvedených pokynov pre štart, ale pri
štartovaní nepoužívajte sýtič v polohe ZATVORENÝ.
OPOMBA - ZAGON OGRETEGA MOTORJA:
Upoštevajte zgornja navodila, vendar pri zaganjanju ročice
naprave za hladni zagon ne premikajte v zaprti položaj
(“CLOSE”).
OBS! - START AV VARM MOTOR:
Följ ovanstående startanvisningar men använd inte CLOSEläget för omstart.
Medtem ko režete, mora motor ves čas teči s polnim plinom.
Se till att motorn går på full gas hela tiden medan du använder
röjaren.
Pri vyžínaní udržiavajte vždy plný výkon motora.
ZÁBEH MOTORA
Motor dosiahne svoj maximálny výkon po 5-8 hodinách práce.
Počas zábehu nenechajte motor bešať na voľnobehu na
maximálne otáčky, aby ste predišli zbytočnému namáhaniu.
Obtiažne štartovanie (alebo štartovanie
zahlteného motora)
Motor sa môže zahltiť veľkým množstvom paliva, ak sa
nenaštartoval po 10 potiahnutiach lanka. Zahltené motory
môžete očistiť od nadmerného množstva paliva tak, že
vykonáte štartovaciu procedúru teplého motora popísanú
hore. Skontrolujte, či je vypínač v polohe I. Štartovanie by
mohlo vyžadovať veľký počet potiahnutí štartovacieho lanka, v
závislosti od toho, ako je motor zahltený.
Motor je zahltený
• Prepnite vypínač zapaľovania Zap./Vyp. do polohy STOP.
• Odstráňte kryt (E, Obr. 15).
• Vsuňte vhodný nástroj pod koncovku sviečky (F).
• Vypáčte koncovku sviečky.
• Sviečku odskrutkujte a osušte.
• Plynovú páčku úplne stlačte.
• Potiahnite štartovacie lanko niekoľkokrát, aby sa vyčistila
spaľovacia komora.
• Upevnite sviečku späť a zapojte koncovku sviečky, zatlačte
koncovku pevne – zmontujte ostatné časti.
• Prepnite vypínač zapaľovania Zap./Vyp. do štartovacej
polohy I.
• Páčku sýtiča nastavte do OTVORENEJ polohy – aj keď je
motor studený.
• Teraz naštartujte motor.
16
VPELJAVANJE MOTORJA
Motor doseše svojo polno moč po 5 - 8 urah delovanja.
V tem obdobju ne pustite, da bi motor deloval s polnimi
obrati brez obremenitve. Tako preprečite pretirano delovno
obremenitev.
Težaven zagon (zagon poplavljenega
motorja)
Motor je lahko poplavljen s preveč goriva, če se ni zagnal po
10 potegih vrvice. Iz poplavljenega motorja lahko odvečno
gorivo odstranite tako, da izvedete zgoraj opisani postopek
zagona ogretega motorja. Prepričajte se, da je stikalo za vklop
v vklopljenem položaju (I). Zagon bo morda zahteval, da
vrvico zaganjalnika povlečete mnogokrat. Število potegov je
odvisno od tega, kako hudo je motor poplavljen.
Motor je poplavljen
• Stikalo za vklop premaknite v izklopljen položaj “STOP”.
• Odstranite pokrov (E, Slika15).
• Vstavite ustrezno orodje v kapo vžigalne svečke (F).
• Odstranite kapo vžigalne svečke.
• Odvijte in posušite vžigalno svečko.
• Na široko odprite dušilno loputo.
• Večkrat potegnite vrvico zaganjalnika, da očistite
izgorevalno komoro.
• Ponovno namestite vžigalno svečko in priključite kapo
vžigalne svečke; močno jo pritisnite navzdol – ponovno
sestavite ostale dele.
• Stikalo za vklop prestavite v I, to je položaj za vklop.
• Ročico naprave za hladni zagon prestavite v odprti položaj
(“OPEN”) – tudi če je motor hladen.
• Zaženite motor.
INKÖRNING AV MOTORN
Motorn uppnår maximal effekt efter 5-8 timmars arbete.
Låt inte motorn gå på maximalt tomgångsvarvtal under
inkörningsperioden. Det kan bli för stor belastning på
motorn.
Startsvårigheter (eller svårighet att
starta en flödad motor)
Motorn kan vara flödad med för mycket bränsle om den inte
har startat efter 10 ryck i linan. Flödade motorer kan rensas
från överflödigt bränsle om ovanstående startprocess för
varm motor följs. Se till att knappen står på I-läge. För att
starta kan du tvingas dra i startlinan flera gånger beroende på
motorns flödningsgrad.
Motorn är flödad
• Ställ kontakten on/off på STOP.
• Ta av locket (E, bild 15).
• För in lämpligt verktyg i tändstiftshylsan (F).
• Lossa tändstiftshylsan.
• Skruva av och torka tändstiftet.
• Sätt på fullgas.
• Dra startlinna flera gånger för att rensa brännkammaren.
• Sätt tillbaka tändstiftet och anslut tändstiftshylsan, tryck
den nedåt med kraft – montera de övriga delarna.
• Ställ kontakten on/off på I, startläge.
• Ställ chokereglaget på OPEN – även om motorn är kall.
• Starta nu motorn.
13
14
15
Hrvatski
ZAUSTAVLJANJE MOTORA
NAPOMENA - POKRETANJE UGRIJANOG MOTORA:
Slijedite gore navedene upute za pokretanje, ali nemojte
koristiti položaj ZATVORENO kod ponovnog paljenja.
Držite motor u punoj brzini sve dok režete.
RAZRAĐIVANJE MOTORA
Motor dostiše svoju maksimalnu snagu nakon 5÷8 sati rada.
Tijekom ovog vremena razrađivanja, a da bi se izbjeglo
pretjerano naprezanje motora, nemojte puštati da motor radi
“na prazno” uz maksimalan broj okretaja.
O tež a no pokret a nje ( ili pokret a nje
preplavljenog motora)
Ako se nakon 10 povlačenja motor ne pokrene, previše
dospjelog goriva može ga preplaviti. Preplavljeni motor
možete očistiti od viška goriva slijedeći gore opisani postupak
za pokretanje zagrijanog motora. Provjerite da je prekidač
u položaju I. Pokretanje može iziskivati povlačenje konopa
startera više puta - ovisno o tome koliko je uređaj preplavljen.
Motor je preplavljen
• Namjestite prekidač uključeno/isključeno na STOP.
• Skinite poklopac (E, sl. 15).
• Uvucite prikladni alat u sjedište svjećice (F).
• Sustavom poluge podignite sjedište svjećice.
• Odvijte i osušite svjećicu.
• Širom otvorite upusni priklopac.
• Povucite konop startera nekoliko puta da bi se komora za
sagorijevanje očistila.
• Ponovno namjestite svjećicu i spojite njeno sjedište,
pritisnite ga čvrsto prema dole i sklopite druge dijelove.
• Namjestite prekidač uključeno/isključeno na I - položaj za
pokretanje.
• Namjestite čok na položaj OTVORENO - iako je motor
hladan.
• Sad pokrenite motor.
17
17
18
19
Slovensky
Slovenščina
Svenska
ZASTAVENIE MOTORA
ZAUSTAVLJANJE MOTORJA
STOPP AV MOTORN
ZASTAVENIE MOTORA
Nastavte páčku plynu na voľnobeh (B, Obr. 17) a
počkajte niekoľko sekúnd, aby motor vychladol.
Vypnite motor, vypínač zapaľovania (A) prepnite do
polohy STOP.
ZAUSTAVLJANJE MOTORJA
Ročico plina pomaknite v pološaj za prosti tek
(B, sliki 17) in počakajte nekaj sekund, da se motor
ohladi.
Motor zaustavite tako, da stikalo za vklop/izklop (A)
pomaknete v pološaj STOP.
STOPP AV MOTORN
Dra gasspaken till lägsta varvtal (B, Fig. 17) och vänta
ett par sekunder så att motorn svalnar.
Stäng av motorn genom att ställa på/avknappen (A) i
läge av, STOP.
POZOR: Tlmič výfuku a iné časti motora (napr.
rebrá valca, kábel sviečky) sa počas činnosti veľmi
zohrejú a ostanú horúce aj po zastavení motora. Aby
ste znížili nebezpečenstvo popálenia, nedotýkajte sa
tlmiča výfuku a, ani iných častí, kým sú horúce.
KARBURÁTOR
Pred nastavením karburátora vyčistite vzduchový
filter (C, Obr. 18) a zahrejte motor.
Skrutka voľnobehu T (Obr. 19) je nastavená tak, aby
zaistila plynulý chod motora bez zopnutia spojky (pri
krovinorezoch vybavených spojkou).
Tento motor je navrhnutý a skonštruovaný v súlade s
uplatnením smerníc 97/68/ES, 2002/88/ES a 2004/26/
ES.
UPOZORNENIE: Nerobte zásahy do
karburátora.
POZOR – Pri preprave na dopravných
prostriedkoch: spotrebič uložte tak, aby sa nemohol
prevrátiť, poškodiť a aby sa nemohla vyliať palivová
zmes.
18
OPOZORILO: dušilec in drugi deli motorja
(na primer hladilna rebra valja, vžigalna svečka) se
med delovanjem segrejejo in ostanejo vroči še nekaj
časa potem, ko ste motor ustavili. Ne dotikajte se
dušilca in drugih delov, ko so ti vroči, da se izognete
nevarnosti opeklin.
UPLINJAČ
Pred nastavljanjem uplinjača očistite zračni filter
(C, slika 18) in ogrejte motor.
Vijak za nastavitev prostega teka T (slika 19) nastavite
tako, da zagotavlja dobro varnostno območje med
prostim tekom in vklopom sklopke (velja za motorne
kose s sklopko).
Ta motor je konstruiran in izdelan v skladu z zahtevami
ustreznih smernic 97/68/ES, 2002/88/ES in 2004/26/ES.
OPOZORILO: ne spreminjajte nastavitev
uplinjača.
POZOR - Pri prevozi na prevoznih sredstvih:
aparat zaščitite pred prevratom, poškodovanjem in
izlivom goriva.
VARNING: Ljuddämparen och andra delar av
maskinen (t.ex. cylinderfenor, tändstift) blir varma
under arbete och är varma en lång stund efter det
att motorn har stannat. För att minska risken för
brännskador vidrör inte ljuddämparen och andra
delar medan de är varma.
FÖRGASARE
Innan någon justering görs på förgasaren, rengör
luftfiltret (C, Fig. 18) och värm motorn.
Skruven för tomgångsvarv T (Fig. 19) justeras för att
få en god säkerhetsmarginal mellan det lägsta varvtalet
och varvtalet där kopplingen läggs i (gäller trimmer
med koppling).
Denna motor har formgivits och tillverkats i
överensstämmelse med direktiv 97/68/EC, 2002/88/EC
och 2004/26/EC.
VARNING! Gör inga ändringar på förgasaren.
VARNING – När du transporterar motorn på
fordon: säkra apparaten mot tippning, skada och
bränslespill.
46
47
Hrvatski
PREDRADNJE
ZAUSTAVLJANJE MOTORA
Stavite polugu gasa na minimum (B, sl. 17) i počekajte
nekoliko sekundi kako bi se motor ohladio.
Ugasite motor vraćajući prekidač uzemljenja (A) u
pološaj STOP.
PAžNJA: ispušni prigušivač i drugi dijelovi
motora (npr. rebra cilindra, svjećica) tijekom rada
se zagrijavaju i ostaju vrući još neko vrijeme nakon
gašenja motora. Radi smanjenja opasnosti od
opekotina, nemojte dirati ispušni prigušivač i druge
dijelove dok su još vrući.
RASPLINJAČ
Prije nego što podesite rasplinjač, očistite filter zraka
(C, sl. 18) i zagrijte motor.
Vijak za prazni hod T (sl. 19) je podešen tako da
postoji dovoljan sigurnosni odmak između
minimalnog rešima rada i rešima uključivanja kvačila
(kod trimera s kvačilom).
Ovaj motor je osmišljen i proizveden u skladu
s primjenom smjernica 97/68/EZ, 2002/88/EZ i
2004/26/EZ.
PAŽNJA: nemojte preinačivati rasplinjač.
PAŽNJA - Pri transportu na prijevoznim
sredstvima: učvrstite uređaj protiv prevrtanja,
oštećenja i prolijevanja goriva.
19
C
25
26
27
Slovensky
Slovenščina
Svenska
PRÍPRAVNÉ PRÁCE
PRIPRAVE ZA DELO
FÖRBEREDELSER
POPRUH
Správne nastavenie popruhu umožní správne
vyváženie motoru, ľahšiu obsluhu a optimálnu
vzdialenosť od zeme (Obr. 25).
- Používajte jednoduchý popruh.
- Spojte motor s popruhom pomocou karabínky
(A, Obr. 26).
- Nastavte dĺžku ramenného popruhu (C, Obr. 27),
aby mal motor potrebnú výšku nad zemou.
JERMENI
Pravilna nastavitev nosilnih jermenov omogoča
pravilno ravnotešje motorne kose in pravilen odmik
od tal (slika 25).
- Uporabite enojni ali dvojni nosilni jermen.
- Motorno koso s kavljem pripnite na jermena
(A, slika 26). - Sponko (C, slika 27) postavite tako, da zagotovite
pravilno višino košnje.
BÄRSELE
När bärselen är korrekt inställd får du god balans
och lämplig höjd över marken på motor (Fig. 25).
- Sätt på dig den enkla bärselen.
- Haka fast motor vid bärselen med hjälp av
spännet (A, Fig. 26).
- Placera spännet (C, Fig. 27) så att du får korrekt
höjd på motor.
20
46
47
Hrvatski
PREDRADNJE
POJASEVI
Ispravno podešavanje pojaseva omogućuje dobru
ravnotešu motor, kao i odgovarajuću udaljenost od
tla (sl. 25).
- Stavite jednostruke pojaseve.
- Zakačite motor na pojaseve pomoću kopče
(A, sl. 26).
- Namjestite zapor (C, sl. 27) da bi ste postigli
ispravnu visinu motor.
21
33
34
35
36
Slovensky
Slovenščina
Svenska
ÚDRŽBA
VZDRŠEVANJE
UNDERHÅLL
UPOZORNENIE - Pri údržbe používajte vždy ochranné
rukavice. Nevykonávajte údržbu, pokiaľ je motor horúci.
OPOZORILO! - Med vzdrševalnimi posegi vedno
nosite rokavice. Vzdrševalnih posegov ne izvajajte na vročem
motorju.
VARNING! Bär alltid skyddshandskar i samband med
underhåll. Gör inget underhåll när motorn är varm.
VZDUCHOVÝ FILTER
Po každých 8 hodinách práce, snímte kryt (A, Obr. 33) a očistite
filter (B)Vyčistite odmasťovačom Emak s kódom 001101009,
opláchnite vodou a z diaľky osušte stlačeným vzduchom
(Obr.34). Filter vymeňte, ak je veľmi upchatý alebo poškodený.
Zanesený filter spôsobuje nepravidelný chod motora, zvýšenú
spotrebu a znížený výkon.
PALIVOVÝ FILTER
Pravidelne kontrolujte stav palivového filtra. Znečistený filter
môže spôsobiť obtiažne štartovanie a nižší výkon motora. Pre
očistenie filter vyberte otvorom palivovej nádrže, v prípade
prílišného znečistenia ho vymeńte (Obr. 35).
MOTOR
Pravidelne čistite rebrovanie valca štetcom alebo stlačeným
vzduchom (Obr. 36). Nahromadenie nečistôt na valci môže
spôsobiť prehriate, ktoré škodí chodu motora.
POZOR: Stroj neštartujte, ak chýba niektorá jeho časť,
ani bez krytu štartéra.
Vzhľadom na to, že jednotlivé časti zotrvačníka a spojky by
sa mohli zlomiť a spôsobiť tak nebezpečenstvo zasiahnutia
úlomkom, nechajte ich opravu na vyškolených pracovníkov
servisu.
Štartér
POZOR: Pružina cievky štartovacieho lanka je napnutá
a uvoľnením by mohla spôsobiť vážne poranenie. Nikdy sa
nepokúšajte ju rozmontovať alebo ju upravovať nejakým
spôsobom.
22
ZRAČNI FILTER
Na vsakih 8-10 delovnih ur odprite pokrov (A, slika 33) in
očistite filter (B). Očistite s sredstvom za razmaščevanje Emak
koda 001101009, operite z vodo in od daleč izpihajte s stisnjenim
zrakom (sl. 34). Če je filter močno zamašen ali poškodovan, ga
zamenjajte. Če je filter zamašen, teče motor neenakomerno,
zmanjša se njegova moč in poveča se poraba goriva.
POSODA ZA GORIVO
Občasno preglejte filter za gorivo. Umazan filter lahko povzroča
tešave pri zagonu in znišuje moč motorja. Filter očistite po
naslednjem postopku: vzemite ga iz odprtine za polnjenje
goriva. Zamenjajte ga (slika 35), če je preveč umazan.
LUFTFILTER
Ta av locket (A, Fig. 33) och rengör filtret (B) var 8:e till
10:e arbetstimme. Rengör med Emak avfettningsmedel
kod. 001101009, tvätta med vatten och blås med tryckluft
(Fig.34). Byt filtret om det är kraftigt tilltäppt eller skadat. Ett
igensatt filter leder till oregelbunden motorfunktion, ökar
förbrukningen och minskar effekten.
BRÄNSLEFILTER
Kontrollera regelbundet skicket på bränslefiltret. Om filtret är
smutsigt försvåras starten och motorns prestationer minskar.
Ta ut filtret från hålet där bränsle fylls på innan du rengör det.
Byt filtret om det är mycket smutsigt (Fig. 35).
MOTOR
Občasno očistite rebra cilindra (slika 36) s krtačo ali s stisnjenim
zrakom. Umazan cilinder lahko povzroča nevarno pregrevanje
motorja.
MOTOR
Rengör regelbundet vingarna på cylindern med en pensel eller
tryckluft (Fig. 36). Om det samlas smuts på cylindern kan
överhettning bli följden, vilket i sin tur kan skada motorns
funktion.
OPOZORILO: nikoli ne zaženite motorja, če niso vsi
deli, vključno z ohišjem zaganjalnika, trdno na svojem mestu.
Popravila vztrajnika in sklopke prepustite usposobljenim
serviserjem, saj se lahko deli zlomijo in vas poškodujejo, če
priletijo v vas.
VARNING: Använd aldrig maskinen utan att alla
delar, inklusive startkåpan, säkert har monterats.
Eftersom delar kan brytas sönder och utgöra en fara om
de kastas ut, låt en kompetent serviceverkstad reparera
svänghjulet och kopplingen.
Enota zaganjalnika
Startapparat
OPOZORILO: vzmet navitja je napeta in se lahko
razleti, pri tem pa povzroči resne poškodbe. Nikoli je ne
poizkušajte razstaviti ali spremeniti.
VARNING: Spiralfjädern är spänd och kan flyga isär
och vålla allvarlig skada. Försök aldrig montera isär eller
modifiera den.
54
Hrvatski
ODRŽAVANJE
PAŽNJA! - Prilikom radova na odršavanju obavezno
stavite zaštitne rukavice. Nemojte pristupati radovima na
odršavanju ako je motor još uvijek vruć.
FILTER ZRAKA
Svakih 8-10 sati rada skinite poklopac (A, sl. 33), dobro potresite
filter (B) Očistite odmašćivačem Emak kod. 001101009, operite
vodom i pušite s određene udaljenosti komprimiranim zrakom
(sl. 34). Zamijenite filter ako je jako zapušen ili oštećen.
Začepljeni filter prouzročit će nepravilan rad motora, povećati
potrošnju goriva i smanjiti mu snagu.
FILTER ZA GORIVO
S vremena na vrijeme provjerite stanje filtera za gorivo. Prljavi
filter izaziva poteškoće u paljenju i smanjuje učinkovitost
motora. Da bi ste očistili filter, izvadite ga iz otvora za ulijevanje
goriva; u slučaju pretjerane prljavosti zamijenite ga (sl. 35).
MOTOR
S vremena na vrijeme očistite lopatice cilindra kistom ili
komprimiranim zrakom (sl. 36). Nakupljanje nečistoće na
cilindru moše prouzročiti prezagrijavanje koje je štetno po
motor.
PAžNJA: stroj ne smije biti u pogonu ako nedostaje
bilo koji dio, uključujući i kućište pokretača, učvršćeno na
svom mjestu.
Zato što se dijelovi mogu slomiti i dovesti u opasnost od
odskakanja predmeta; ostavite popravke kotača zamašnjaka i
spojke osposobljenim Servisnim trgovinama.
Pokretač
PAžNJA: spirala je zategnuta: mogla bi odletjeti i
prouzročiti teške povrede. Nemojte nikad pokušavati
rasklapati ili preinačivati je.
23
BPM6A
RCJ7Y
41
42
Slovensky
Slovenščina
Svenska
ÚDRŽBA
VZDRŠEVANJE
UNDERHÅLL
SVIEČKA
Odporúčame sviečku pravidelne čistiť a kontrolovať vzdialenosť
medzi elektródami (Obr. 41). Používajte sviečku Champion
RC7Y - NGK BPMR6A alebo inej značky rovnakého tepelného
stupńa.
VŠIGALNA SVEČKA
Všigalno svečko očistite in občasno preglejte razdaljo med
elektrodama (slika 41). Uporabljajte svečke Champion
RC7Y - NGK BPMR6A ali svečke drugih proizvajalcev iste
toplotne vrednosti.
TÄNDSTIFT
Rengör tändstiftet regelbundet och kontrollera avståndet
mellan elektroderna (Fig. 41). Använd tändstift Champion
RC7Y - NGK BPMR6A eller av annat märke med likvärdig
värmegrad.
Používajte výhradne sviečky schváleného druhu.
Faktory ako:
- špinavý vzduchový filter;
- nepriaznivé podmienky pri činnosti, napr. činnosť pri
čiastočnom zaťažení;
môže spôsobiť rýchle opotrebovanie zapaľovacej sviečky.
Uporabljajte samo uporovne svečke odobrene toplotne
vrednosti.
Dejavniki kot so:
- umazan zračni filter;
- neugodni pogoji delovanja, na primer obratovanje pri delni
obremenitvi;
lahko povzročijo hitro poslabšanje v delovanju vžigalne svečke.
Använd endast tändstift av resistortyp och godkänt sortiment.
Factorer som:
- smutsigt luftfilter och
- ogynnsamma driftsförhållanden, t.ex. arbete med delvis
belastning
kan leda till att tändstiftet snabbt försämras.
TLMIČ VÝFUKU (obr. 42)
UPOZORNENIE! – Tento v ýf uk je v y bavený
katalyzátorom, ktorý je pre motor nevyhnutný, aby spíńal
podmienky pre požiadavky na emisie. Na katalyzátore nikdy
nevykonávajte žiadne zmeny, ani ho neodstrańujte: znamenalo
by to porušenie zákona.
IZPUŠNO CEV (slika 42)
POZOR! – Izpušni lonec je opremljen s katalizatorjem, ki
je nujen zato, da motor deluje v skladu z zahtevami glede emisij
izpušnih plinov. Katalizatorja ne smete nikdar odstraniti ali na
njem česarkoli spreminjati: če to storite, prekršite zakon.
LJUDDÄMPARE (Fig. 42)
VARNING! – Denna ljuddämpare är utrustad med
katalysator som är nödvändig för motorn för att vara i
överensstämmelse med utsläppskraven. Ändra eller avlägsna
aldrig katalysatorn: om du gör detta, bryter du mot lagen.
VARNING! – Ljuddämpare utrustade med katalysator
blir mycket varma under användningen och förblir så under
lång tid efter att motorn har stängts av. Detta inträffar
också när motorn är på minimum. Kontakt kan orsaka
brännskador på huden. Kom ihåg brandrisken!
UPOZORNENIE! – Tlmiče vybavené katalyzátorom
sa pri používaní veľmi zohrejú a ostanú horúce aj dlho
po zastavení motora. Dochádza k tomu aj keď motor beží
na voľnobeh.Dotyk akejkoľvek časti tela s tlmičom môže
spôsobiť popáleniny kože. Nezabudnite na možné riziko
nebezpečenstva vzniku požiaru!
POZOR! – Izpušni lonci, ki so opremljeni s
katalizatorjem, se med uporabo zelo močno segrejejo in
ostanejo vroči še dolgo po ustavitvi motorja. Tako je tudi
tedaj, kadar motor teče z najmanjšim številom vrtljajev. Dotik
lahko povzroči opekline. Ne pozabite na nevarnost požara!
DÁVAJTE POZOR! – Katalyzátor na katalytických
výfukoch treba kontrolovať a podľa potreby čistiť každý mesiac.
Ak je katalyzátor poškodený, musíte ho dať vymeniť. Ak sa
katalyzátor často upcháva, môže to byť signálom, že výkonnosť
katalytického výfuku je obmedzená.
OPREZNO! – Pri katalizatorskih izpušnih loncih je treba
katalizator enkrat mesečno pregledati in ga po potrebi očistiti.
Če je katalizator poškodovan, ga je treba zamenjati. Če je
katalizator pogostoma zamašen, je to lahko znak, da delovanje
katalizatorskega izpušnega lonca ni zadovoljivo.
FÖRSIKTIGHET! – På de katalytiska ljuddämparna
ska katalysatorn kontrolleras och om nödvändigt rengöras
varje månad. Om katalysatorn är skadad ska den bytas. Om
katalysatorn ofta är tilltäppt, kan det vara ett tecken på att den
katalytiska ljuddämparens prestanda är begränsad.
UPOZORNENIE: Krovinorez nepoužívajte, ak je
jeho tlmič poškodený, ak chýba alebo ak je modifikovaný.
Nesprávne udržiavaný tlmič zvyšuje riziko požiaru a
poškodenia sluchu.
OPOZORILO: ne uporabljajte obrezovalnika grmičevja,
če je dušilec poškodovan, spremenjen ali še ga ni. Neustrezno
vzdrževanje dušilca poveča nevarnost požara in izgube sluha.
VARNING: Använd inte buskröjaren om
ljuddämparen är skadad, saknas eller är modifierad En
olämpligt underhållen ljuddämpare ökar risken för brand
och hörskador.
24
54
Hrvatski
ODRŽAVANJE
SVJEČICA
Preporučuje se čišćenje svjećice s vremena na vrijeme, kao
i provjera udaljenosti elektroda (sl. 41). Koristite svjećicu
Champion RC7Y - NGK BPMR6A ili druge marke, ali istog
termičkog stupnja.
Koristite isključivo vrstu “resistor” iz odobrenog asortimana.
Čimbenici kao što su:
- prljavi filter zraka i
- nepovoljni uvjeti rada, npr. rad s djelomičnim opterećenjem
mogu imati za posljedicu brzo kvarenje svjećice.
ISPUŠNA CIJEV (sl. 42)
PAŽNJA! – Ovaj ispušni prigušivač ima katalizator
neophodan da bi motor zadovoljavao uvjete štetnih ispuštanja.
Zabranjeno je preinačivati ili skidati katalizator: ako to učinite,
prekršit ćete zakon.
PAŽNJA! – Ispušni prigušivači s katalizatorom se
tijekom uporabe jako zagriju i ostaju vrući i dugo nakon
zaustavljanja motora. To se dešava i kad je motor na
minimumu. Dodir može prouzročiti opekotine na koči.
Zapamtite da postoji opasnost od počara!
OPREZ! – Na katalitičkim ispušnim prigušivačima treba
kontrolirati katalizator i ako je potrebno očistiti ga jednom
mjesečno. Ako je katalizator oštećen, treba ga zamijeniti. Ako
je začepljivanje katalizatora učestalo, to može biti znak da je
djelotvornost katalitičkog ispušnog prigušivača ograničena.
PAŽNJA: nemojte rukovati rezačem grmlja ako je
ispušni prigušivač oštećen, ako ga nema ili je preinačen.
Nepravilno održavan ispušni prigušivač povećat će opasnost
od požara i gubitka sluha.
25
49
50
51
52
Slovensky
Slovenščina
Svenska
USKLADNENIE
SHRANJEVANJE
FÖRVARING
POZOR: Pred uskladnením stroja alebo pred
jeho prepravou vo vozidle zastavte motor a nechajte
ho vychladnúť. Krovinorez a palivo skladujte na
mieste, kde výpary paliva nemôžu dosiahnuť iskry,
ani otvorený plameň z ohrievačov vody, elektrických
motorov a vypínačov, sporákov a pod. Krovinorez
skladujte so všetkými krytmi namontovanými na
stroji. Umiestnite ho tak, aby žiaden ostrý predmet
nemohol poraniť okolo prechádzajúce osoby.
Krovinorez uskladnite mimo dosahu detí a iných
osôb.
OPOZORILO: preden napravo shranite ali
prevažate na vozilu, zaustavite motor in pustite, da
se ohladi. Napravo in gorivo shranite tako, dahlapi
goriva ne pridejo v stik z iskrami, plamenom, grelniki
vode, elektromotorji, stikali, pečmi, itd. Napravo
shranite tako, da so ščitniki na svojih mestih.
Napravo postavite tako, da ostri predmeti ne morejo
po nesreči poškodovati mimoidočih. Napravo
shranite tako, da ne bo na dosegu otrok in drugih
nepooblaščenih oseb.
VARNING: Stanna motorn och låt den kallna,
samt sätt skydd på maskinen före förvaring eller
transport i ett fordon. Förvara maksinen i ett område
där bensinångorna inte kan nå gnistor eller öppna
lågor från vattenberedare, elektriska motorer eller
kontakter, värmepannor, osv. Förvara maskinen
med samtliga skydd påsatta. Placera maskinen så att
skarpa föremål inte av en händelse vållar skada på
förbigående. Förvara maskinen utom räckhåll för
barn och andra obehöriga personer.
- Upoštevajte vsa gornja navodila za vzdrševanje.
- Motorno koso dobro očistite in podmašite kovinske
dela.
- Izpraznite posodo za gorivo in ponovno namestite njen
pokrov.
- Odstranite svečko in v cilinder vlijte majhno količino
olja (slika 49).
- Z zagonsko vrvico nekajkrat zavrtite gred motorja in
tako razmašite olje (slika 50). Privijte svečko.
- Vašo motorno koso vedno hranite na suhem, raje ne
neposredno na tleh in proč od virov toplote.
- Följ samtliga underhållsanvisningar som givits ovan.
- Rengör motor ordentligt och smörj alla delar i metall.
- Töm ut bränslet från tanken och sätt tillbaka locket.
- Ta ut tändstiftet och häll lite olja i cylindern (Fig. 49).
- Rotera motoraxeln genom att dra i startsnöret ett
par gånger så att oljan fördelas (Fig. 50). Sätt tillbaka
tändstiftet.
- Förvara på en torr plats, om möjligt utan direkt
kontakt med marken och långt från värmekällor.
- Dodržiavajte všetky vyššie uvedené pravidlá údržby.
- Motor dôkladne očistite a kovové časti nakonzervujte
olejom.
- Vyprázdnite palivovú nádrž a znovu nasaďte uzáver.
- Vyberte sviečku, do valca nalejte malé množstvo oleja
(Obr. 49).
- Niekoľkokrát zvoľna zatiahnite za lanko štartéra, aby
sa olej dobre rozlial do všetkých miest valca. (Obr.
50). Znovu namontujte sviečku.
- Prístroj skladujte na suchom mieste, nie priamo na
zemi a v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla.
POZOR – Po každom použití motor zaveste
vo vertikálnej polohe (Obr.51), pred jeho zavesením
vždy vyprázdnite nádrž. K dispozícii je súprava na
uskladnenie s kódom 001101730 (Obr.52).
DÁVAJTE POZOR! - Aby ste zaručili stále a
pravidelné fungovanie motoru, nahrádzajte všetky diely
iba ORIGINÁLNYMI NÁHRADNÝMI DIELMI.
26
POZOR - Če nameravate motor obesite po vertikali
(sl. 51), mu pred tem po vsaki uporabi vselej izpraznite
rezervoar. Na voljo je komplet za shranjevanje koda
001101730 (sl. 52).
OPREZNO! - Zapomnite si, da lahko zagotovite
enakomerno in redno delovanje motorne kose samo
z zamenjavo obrabljenih delov z ORIGINALNIMI
nadomestnimi deli.
VARNING – Efter varje användning, om du
hänger upp motorn vertikalt (Fig.51), töm tanken
innan du hänger upp den. En förvaringssats finns kod.
001101730 (Fig.52).
FÖRSIKTIGHET! - Alla delar av motor som skall
bytas måste bytas mot ORIGINAL RESERVDELAR
för att garantera att trimmerns funktion blir korrekt
och konstant.
Hrvatski
USKLADIŠTAVANJE
PAžNJA: zaustavite motor i pustite da se ohladi
pa učvrstite uređaj prije skladištenja ili prevoženja.
Čuvajte uređaj i gorivo u području gdje benzinske
pare ne mogu doseći iskre ili otvoreni plamen
grijača vode, električnih motora ili prekidača, peći,
itd. Pohranite uređaj s montiranim svim štitnicima.
Namjestite ga tako da nijedan njegov oštar dio ne bi
slučajno povrijedio prolaznike. Čuvajte uređaj izvan
dohvata djece i drugih neovlaštenih osoba.
- Slijedite sva prethodno opisana pravila odršavanja.
- Detaljno očistite motor i podmašite metalne
dijelove.
- Izvadite gorivo iz spremnika i vratite čep na mjesto.
- Skinite svjećicu i izlijte malo ulja u cilindar (sl. 49).
- Okrenite osovinu motora nekoliko puta pomoću
konopa za pokretanje, da bi ste rasporedili ulje
(sl. 50). Ponovno montirajte svjećicu.
- Őuvajte na suhom mjestu, po mogućnosti ne u
izravnom dodiru s tlom i daleko od izvora topline.
PAŽNJA - Na kraju svake uporabe, ako ćete
motor objesiti okomito (sl. 51), uvijek ispraznite
spremnik prije nego što ga objesite. Dostupna je
oprema za skladištenje kod. 001101730 (sl. 52).
OPREZ! - Imajte u vidu da se stalan i pravilan
rad motor jamči jedino ako dopunske dijelove
zamijenite isključivo ORIGINALNIM DOPUNSKIM
DIJELOVIMA.
27
NOTE:
28
SK
SLO
TECHNICKÉ ÚDAJE
S
BIH
TEHNIŐNI PODATKI
Objem valcov - Prostornina - Cylindervolym Zapremnina cilindra
cm3
Motor
TEKNISKA DATA
SRB
HR
TEHNIČKI PODACI
30.5
Dvojtaktný - 2-taktni - Tvåtakts - Dvotaktni EMAK
Výkon - Moč - Effekt - Snaga
kW
0,8
Počet otáčok/minimálne otáčky - Min. obr/m - Lägsta
varvtal/min - Minimalni br. okretaja/min
min-1
3000
Objem palivovej nádrže - Volumen posode za
gorivo - Tankens volym - Kapacitet spremnika
cm3
370 (0,37 l)
Elektrické zapaľovanie - Elektronski všig Elektronisk tändning - Elektronsko paljenje
Áno - Da - Ja
Membránový karburátor - Membranski uplinjač Membranförgasare - Rasplinjač s membranom
Áno - Da - Ja
Vstrekovač paliva - Vbrizgalka uplinjača Primerförgasare - Primer rasplinjač
Áno - Da - Ja
Odstredivá spojka - Centrifugalna sklopka Centrifugal koppling - Centrifugalna spojka
Áno - Da - Ja
Antivibračný systém - Protivibracijski sistem Vibrationsskydd - Sistem protiv vibriranja
Áno - Da - Ja
Hmotnosť - Teša - Vikt - Tešina
kg
3.9
29
Slovensky
Slovenščina
Svenska
ZÁRUKA
GARANCIJSKA IZJAVA
GARANTIBEVIS
Tento prístroj bol navrhnutý a zrealizovaný pomocou najmodernejších výrobných
techník. Výrobca poskytuje na svoje výrobky 24 mesačnú záruku od dátumu
nákupu v prípade používania súkromnými osobami a pri používaní vo voľnom čase.
V prípade profesionálneho používania je záruka obmedzená na 12 mesiacov.
Ta naprava je bila konstruirana in proizvedena s pomočjo najsodobnejših tehnik.
Izdelovalec nudi garancijo za svoje izdelke za as 24 mesecev od nakupa za zasebno
ali uporabo v prostem asu. Za profesionalno uporabo garancija velja le za 12
mesecev.
Denna maskin har formgivits och tillverkats med avancerad och modern
produktionsteknik. När produkten används för privatbruk eller hobbybruk
gäller tillverkarens produktgaranti i 24 månader, räknat från och med
inköpsdatum. Garantin är begränsad till 12 månader vid yrkesbruk.
Všeobecné záručné podmienky
1) Záruka je platná od dátumu nákupu. Výrobná spoločnosť prostredníctvom
predajnej siete a technického servisu bezplatne vymení časti, ktoré sú chybné
v dôsledku chyby materiálu, opracovania alebo výroby. Záruka neuberá
kupujúcemu právne nároky vyplývajúce z občianskeho zákonníka v prípade
chýb alebo kazov spôsobených predanou vecou.
2) Technický personál zasiahne čo najrýchlejšie v časových lehotách, ktoré mu
umošnia organizačné pošiadavky.
3) Na vyšiadanie záručnej opravy je potrebné predlošiť oprávnenému
personálu niššie uvedený záručný list opečiatkovaný predajcom, vyplnený
vo všetkých častiach a doplnený nákupnou faktúrou alebo pokladničným
blokom, povinným na dańové účely, na ktorom je uvedený dátum nákupu.
4) Záruka sa neuplatńuje v prípade:
- Zjavnej absencie údršby,
- Nesprávneho poušívania výrobku alebo jeho poškodenia,
- Poušitia nevhodných mazadiel alebo pohonných látok,
- Poušitia neoriginálnych náhradných súčiastok alebo doplnkov,
- Zásahov vykonaných neoprávnenými osobami.
5) Výrobná spoločnosť vyníma zo záruky spotrebné materiály a súčasti, ktoré
podliehajú bešnému funkčnému opotrebeniu.
6) Záruka sa nevzťahuje na zásahy modernizácie alebo vylepšenia výrobku.
7) Záruka nepokrýva nastavovanie a údršbu, ktoré by mali byť potrebné počas
záručnej lehoty.
8) Prípadné škody spôsobené prepravou musia byť ihneľ nahlásené prepravcovi,
inak záruku nemošno uplatniť.
9) Na motory ostatných značiek (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda,
atľ.), namontované na naše prístroje, sa vzťahuje záruka poskytnutá výrobcami
motora.
10) Záruka nepokrýva prípadné škody, priame alebo nepriame, spôsobené osobám
alebo na veciach poruchami prístroja alebo ktoré sú následkom núteného
predÍšeného pozastavenia jeho poušívania.
Omejena garancija
1) Garancijski rok začne teči z dnevom prodaje. Proizvajalec se obvezuje preko
svoje prodajne in tehnično servisne mreše brezplačno nadomestiti vse dele, ki bi
se izkazali za neustrezne zaradi materiala, obdelave ali proizvodnje. Ta garancija
ne vpliva na kupčeve pravice, ki izhajajo iz zakonodaje, ki ureja posledice napak
na napravi.
2) Tehnično osebje bo vsa potrebna popravila izvedlo v kar najkrajšem mošnem
času in v skladu s potrebami organizacije.
3 ) Vsi garancijski zahtevki morajo biti opremljeni s tem Garancijskim listom,
v celoti izpolnjenim in z pečatom prodajalca, računom ali potrdilom,
ki izkazuje datum nakupa. Navedeno pregleda oseba, ki odobri izvedbo
popravila.
4 ) Garancija ne velja in je razveljavljena kadar:
- naprava očitno ni bila pravilno vzdrševana,
- se je naprava uporabljala za napačen namen ali je bila kakorkoli modificirana,
- so se uporabljala neprimerna sredstva za mazanje ali neustrezno gorivo,
- so bili uporabljeni neoriginalne nadomestni deli oz. nameščena neoriginalna
dodatna oprema,
- so bila izvedena popravila s strani nepooblaščenega osebja.
5) Garancija ne vključuje potrošnih delov ali delov, ki so podvršeni normalni
obrabi.
6) Garancija ne vključuje dela za posodobitev ali izboljšavo naprave.
7) Garancija ne vključuje pripravljalnih in servisnih opravil, potrebnih v
garancijskem obdobju.
8) Poškodbe, ki so nastale med prevozom, morate takoj prijaviti prevozniku: če tega
ne storite, se garancija razveljavi.
9) Motorje drugih proizvajalcev (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda,
itd.), ki so nameščeni na naše naprave, pokrivajo garancije proizvajalcev
motorjev.
10) Garancija je vključuje poškodb ali škode, ki bi jo posredno ali neposredno
utrpele osebe ali stvari zaradi napak naprave ali zaradi daljših obdobij neuporabe
naprave zaradi istih napak.
Allmänna garantivillkor
1) Garantin är giltig från och med inköpsdatum. Tillverkaren byter
kostnadsfritt ut delar som har defekter i material, bearbetning
eller tillverkning genom sitt nät av försäljnings- och servicefirmor.
Garantikontraktet fråntar inte köparen de i civilrätten fastslagna lagliga
rättigheterna mot verkningar av defekter eller fel på den sålda produkten.
2) Fel åtgärdas så snart som möjligt av servicefirmans personal, i mån av tid
och med hänsyn tagen till servicefirmans organisation.
3) För att kunna begära service under garantitiden måste användaren
visa upp nedanstående garantibevis med återförsäljarens stämpel.
Garantibeviset skall vara ifyllt i alla sina delar och åtföljas av en faktura
eller ett kvitto eller annan handling där inköpsdatum framgår.
4) Garantin upphör att gälla i följande fall:
- Bristande underhåll,
- Felaktig användning av maskinen eller otillåtna ändringar på maskinen,
- Användning av fel typ av smörjmedel eller bränsle,
- Användning av icke original reservdelar eller tillbehör,
- Reparationer som har utförts av icke auktoriserad servicepersonal.
5)Tillverkarens garanti gäller inte förbrukningsartiklar eller komponenter
som normalt utsätts för slitage vid användningen.
6)Garantin gäller inte uppdateringar eller förbättringar av produkten.
7)Garantin täcker inte de justeringar eller det underhåll som eventuellt kan
krävas under garantiperioden.
8) Transportören måste omedelbart informeras om eventuella skador som
har uppkommit under transport. Om så inte sker blir garantin ogiltig.
9) För motorer av andra varumärken (Briggs & Stratton, Tecumseh,
Kawasaki, Honda, osv.) som monteras på våra produkter gäller den garanti
som motortillverkaren utställer.
10) Garantin täcker inte direkta eller indirekta personskador eller skador på
föremål som förorsakas av defekter på maskinen eller som följer av ett
längre påtvingat avbrott i användningen av maskinen.
MODEL - MODEL
DÁTUM - DATUM
MODELL
VÝROBNÉ č.
SERIJSKA ŠT.
PREDAJCA - TRGOVEC
SERIENUMMER
Nezasielajte! Prilošte iba k prípadnej šiadosti o technický servis.
Ne pošiljajte! Samo prilošite k zahtevku ta tehnično garancijo.
38
KÖPT AV
"
KÚPENÉ OD P. - KUPIL g.
Skicka inte! Bifoga endast begäran om teknisk garanti.
DATUM
ÅTERFÖRSÄLJARE
"
"
Hrvatski
GARANCIJSKI LIST
Ovaj je stroj osmišljen i proizveden primjenjujući najmodernije tehničke
postupke. Proizvođač daje garanciju za vlastite proizvode u trajanju od 24
mjeseca od datuma kupnje, za korištenje u privatne svrhe ili kao hobi. U
slučaju profesionalne uporabe garancija vrijedi samo 12 mjeseci.
Opći uvjeti garancije
1) Garancija stupa na snagu od datuma kupnje. Proizvođač preko svoje
prodajne mreše i tehničkih servisa besplatno zamjenjuje dijelove zbog
neispravnosti materijala, radnih ili proizvodnih postupaka. Garancija ne
uskraćuje kupcu zakonska prava predviđena građanskim zakonikom za
posljedice prouzročene nepravilnošću ili nepropisnošću prodanih prizvoda.
2) Tehničko osoblje će vas posjetiti u što kraćem vremenskom roku, sukladno
s već programiranim radnim obvezama.
3) Kod zahtjeva za servisiranje pod garancijom, ovlaštenom osoblju trebate
pokazati potpuno ispunjen donji garancijski list s pečatom prodajnog
mjesta i s prilošenim računom o kupnji ili porezno vašećim kontrolnim
listićem blagajne, koji potvrđuju datum kupnje.
4) Garancija nije više vašeća u slijedećim slučajevima:
- očito pomanjkanje odršavanja,
- nepropisno korištenje ili prepravljanje proizvoda,
- upotreba neprikladnih motornih ulja ili goriva,
- neupotrebljavanje originalnih rezervnih dijelova ili dodatne opreme,
- popravci izvršeni od strane neovlaštenog osoblja.
5) Proizvođač ne pruša garanciju za potrošni materijal niti za dijelove izlošene
uobičajenom habanju tijekom rada.
6) Garancija ne obuhvaća radove na dotjerivanju ili preinačenju proizvoda.
7) Garancija ne pokriva razna podešavanja ni radove na odršavanju kojima se
pristupa tijekom garantnog roka.
8) Moguću štetu prouzročenu tijekom prijevoza treba odmah prijaviti
prevozniku; u protivnom garancija neće vašiti.
9) Za motore drugih proizvođača (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki,
Honda, itd.) koje se montira na naše strojeve, vrijedi garancija koju izdaje
dotični proizvođač motora.
10) Garancija ne pokriva izravnu ni neizravnu štetu nanešenu osobama ili
stvarima, a do koje je došlo uslijed kvara na stroju ili je posljedica prisilnog i
produšenog nekorištenja stroja.
"
"
MODEL
DATUM
SERIJSKI Br.
Nemojte slati! Prilošite jedino zahtjevu za tehničku garanciju.
"
KUPAC
39
SK UPOZORNENIE! - Tento návod musí sprevádzať prístroj po celú dobu jeho životnosti.
SLO OPOZORILO! - Ta Priročnik za uporabnika mora ostati z napravo skozi njeno celotno šivljenjsko dobo.
VARNING! - Denna handbok måste åtfölja maskinen under maskinens hela livstid.
S
BIH-SRB-HR PAŽNJA! - Ovaj priručnik treba čuvati zajedno sa strojem tijekom čitavog njegovog radnog vijeka.
It’s an EMAK S.p.A. trademark Member of the Yama Group
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
Tel. +39 0522 956611 • Fax +39 0522 951555
[email protected] • www.oleomac.it
Download

P O W E R U N I T