VÝROBCA SÍL A
SUŠIČIEK NA OBILIE
KATALÓG PRODUKTOV
Naše riešenia sú také trvanlivé
a pevné ako železo
Sme jedným z najväčších pol'ských výrobcov sušičiek na obilie, síl s plochým dnom, síl s výsypkou aj síl na krmivá, spolu
s vybavením (riešenia pre vertikálnu aj horizontálnu dopravu).
V našej ponuke sa nachádzajú aj čističky, miešačky na krmivo
a obilné mlyny.
Základnými ciel'mi, ktoré si naša firma kladie pri projektovaní
zariadení, sú hlavne:
•• bezporuchovosť,
•• optimalizácia spotreby energie
•• jednoduchosť obsluhy.
Ponúkame úplne komplexné riešenia – počnúc od analýzy potrieb zákazníka, cez vypracovanie optimálneho technologického projektu, výrobu zariadení, až po spustenie a uvedenie
objektu do prevádzky. Navyše poskytujeme služby všeobecných prác (vrátane stavebných a výkonných projektov, alebo
zemných a výkopových prác), ako aj popredajné služby, vrátane servisu.
Súčasný výrobný podnik, ktorý pozostáva z 3 hál, s povrchom pribl. 3 hektáre, je v tomto technickom odvetví jedným
z najväčších v Európe a strojový park bol uznaný ako najmodernejší na svete. Vysoká presnosť zariadení umožňuje získavanie vel'mi dobrých parametrov produktov, vďaka čomu sa
zvyšuje ich spol'ahlivosť a technologická životnosť, čo vedie
k ich nižšej poruchovosti a znižuje prevádzkové náklady na
strane zákazníka. Stále spolupracujeme s technickými vysokými školami a máme vlastné Oddelenie pre výskum a rozvoj,
vďaka ktorému sme doteraz zaviedli rad vylepšení v zariadeniach, ktoré vyrábame.
Naše zariadenia umožňujú značné zníženie nákladov v pol'nohospodárstve a minimalizovanie strát vyplývajúcich z odlišných výrobných podmienok, ako je geografická poloha hospodárstva, premenlivá klíma alebo štruktúra osevov.
Feerum S.A. je firma založená výlučne na pol'skom kapitále so
sídlom v Chojnowe (Dolné Sliezsko). V máji 2013 Spoločnosť
úspešne debutovala na Varšavskej burze cenných papierov.
2
Sušičky
Sušičky
Určené na sušenie semien obilia, repky, kukurice.
Sušičky Feerum pracujú s podtlakom, čo umožňuje ich
rovnomernú a efektívnejšiu prácu a menšiu spotrebu
elektrickej energie. Palivo: zemný plyn, palivový olej alebo biopalivo (slama, drevo, alebo iné palivo: biomasa).
Mysliac na našich zákazníkov
•• Štandardne používame zateplenie plášťa sušičky, ktoré zaručuje nižšie náklady na sušenie.
•• Použili sme systém zvislých odťahových ventilátorov, ktoré boli
vstavané na zníženie hladiny hluku.
•• Použili sme modulačné horáky, ktoré zabezpečujú presné ovládanie plameňa a teda menšiu spotrebu paliva.
•• Zaviedli sme postup recirkulácie vzduchu, čo spôsobuje zníženie spotreby plynu do 20%.
•• Volitel'ne montujeme mechanický odprašovací systém sušičky,
vďaka čomu existuje možnosť nainštalovania a spustenia sušičky v blízkosti obytnej zástavby.
•• Ovládací panel zabezpečuje ľl'ahké, pohodlné a rýchle ovládanie zariadenia. Navyše ako volitel'nú možnosť ponúkame
možnosť ovládania on-line cez telefón alebo počítač prostredníctvom internetu.
•• Ako prvý poľský výrobca sme začali výrobu sušičky z pozinkovaneho plechu, s hrúbkou pozinkovania 275 g/m2 (na želanie:
450 g/m2 i 600 g/m2, povlak Galfan s prídavkom 5% hliníka alebo Magnelis).
Štandardné vybavenie sušičky
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
plášť vyrobený zo žiarovo pozinkovanej ocele
zateplenie plášťa sušiarne
výsypka sušiarne
komplet ventilátorov
zvislá alebo vodorovná spal'ovacia komora
(v závislosti od modelu)
plynový alebo olejový modulačný horák
elektrika a automatika
ovládací panel sušičky
nárazníková časť sušičky
sušiaco-chladiace sekcie
recirkulácia ovzdušia v sušičkách typu DGG a SDGG
3
Sušičky // Kontinuálne sušičky
TYP SGG
(vykurovaná zemným plynom alebo
skvapalneným plynom)
TYP
SGO
(vykurovaná ľl'ahkým palivovým olejom
bez výmenníka tepla)
TYP
SGOw
(vykurovaná ľl'ahkým palivovým olejom
s výmenníkom tepla)
MODEL
JEDN.
Kapacita plnenia pre obilie
t
8
12
16
16
21,8
29,5
Sušiace sekcie
ks
6
9/10
12/13
Tepelný výkon SGG a SGO
kW
800
1400
1750
Tepelný výkon SGOw
kW
900
1500
1920
m /h
Prietok ovzdušia sušičkou
36000
53000
71000
Výška zariadenia
m
10
12,5
15,7
Nainštalovaný max. elektrický výkon – ventil.
kW
14,4
26,6
40,5
Chladiace sekcie
ks
2
3/2
4/3
Množstvo nárazníkových sekcií
ks
2
2
3
Kapacita nárazníkovej časti
t
4,4
4,4
6,3
3
Kapacita stl'pca obilia
t
Spotreba plynu LPG
l/t/%
Spotreba zemného plynu
Spotreba oleja
11,6
17,4
23,2
1,3-1,7
1,3-1,7
1,3-1,7
m3/t/%
1,1-1,5
1,1-1,5
1,1-1,5
l/t/%
1,5-2,0
1,5-2,0
1,5-2,0
KUKURICA – účinnosť sušenia 30 % – 14,5 % vlhkosť zrna
Teplota vonkajšieho prostredia
*C
5
5
5
Teplota sušiaceho vzduchu
*C
80-110-130
80-110-130
80-110-130
Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu
%
85
85
85
Účinnosť mokrého zrna
t/h
3,3
5,6
7,0
Účinnosť mokrého zrna
t/deň
80
135
168
REPKA – účinnosť sušenia 14 % – 7 % vlhkosť zrna
Teplota vonkajšieho prostredia
*C
15
15
15
Teplota sušiaceho vzduchu
*C
90
90
90
Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu
%
65
65
65
Účinnosť mokrého zrna
t/h
4,3
7,3
9,1
Účinnosť mokrého zrna
t/deň
104
175,5
218,4
PŠENICA – účinnosť sušenia 18 % – 14 % vlhkosť zrna
4
Teplota vonkajšieho prostredia
*C
15
15
15
Teplota sušiaceho vzduchu
*C
100
100
100
Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu
%
65
65
65
Účinnosť mokrého zrna
t/h
10
16,8
21
Účinnosť mokrého zrna
t/deň
240
405
504
Výrobca si vyhradzuje právo zavádzania technických zmien bez udania príčin.
Sušičky // Kontinuálne sušičky
TYP DGG*
(vykurovaná zemným alebo skvapalneným plynom)
TYP DGO
*
(vykurovaná ľl'ahkým palivovým olejom bez výmenníka)
TYP DGOw*
(vykurovaná ľl'ahkým palivovým olejom s výmenníkom tepla)
štandardne recirkulácia
MODEL
Kapacita plnenia pre obilie
Tepelný výkon
Prietok ovzdušia sušičkou
Výška zariadenia
jedn.
18
24
t
52,5
68,5
kW
2200
3600
120000
160000
16,9
21,3
m3/h
m
Nainštalovaný max. elektrický výkon –ventilátory
kW
82
124,5
Nainštalovaný max. elektrický výkon –
kW
96
145,5
cykloventilátory
Sušiace sekcie
ks
14
20/19
Chladiace sekcie
ks
4
4/5
Množstvo nárazníkových sekcií
ks
3
4
Kapacita nárazníkovej časti
t
10,5
14,0
Kapacita stl'pca obilia
Spotreba plynu LPG
Spotreba zemného plynu
Spotreba oleja
t
41,1
54,8
l/t/%
1,4-1,9
1,4-1,9
m3/t/%
1,0-1,4
1,0-1,4
l/t/%
1,4-1,9
1,4-1,9
KUKURICA – účinnosť sušenia 30 % – 14,5 % vlhkosť zrna
Teplota vonkajšieho prostredia
*C
5
5
Teplota sušiaceho vzduchu
*C
80-110-130
80-110-130
Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu
%
85
85
Účinnosť mokrého zrna
t/h
9,2
11,3
Účinnosť mokrého zrna
t/deň
220
270
REPKA – účinnosť sušenia 14% – 7% vlhkosť zrna
Teplota vonkajšieho prostredia
*C
15
15
Teplota sušiaceho vzduchu
*C
90
90
Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu
%
65
65
Účinnosť mokrého zrna
t/h
11,9
14,6
Účinnosť mokrého zrna
t/deň
286
351
PŠENICA – účinnosť sušenia 18 % – 14 % vlhkosť zrna
Teplota vonkajšieho prostredia
*C
15
15
Teplota sušiaceho vzduchu
*C
100
100
Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu
%
65
65
Účinnosť mokrého zrna
t/h
27,5
33,7
Účinnosť mokrého zrna
t/deň
660
810
* v ponuke do konca roka 2014
Výrobca si vyhradzuje právo zavádzania technických zmien bez udania príčin.
5
Sušičky // Kontinuálne sušičky
TYP SDGG
(vykurovaná zemným plynom
alebo skvapalneným plynom)
Násyp sušičky
pomocou Redlera
výstup vzduchu
ventilátormi
ohrievanie zrna
zohriaty vzduch
chladenie zrna,
ktoré sa bude
vysýpať
zohriatie vzduchu
začiatok ohrievania
návrat zohriateho
vzduchu
prostredníctvom
cykloventilátorov
MODEL
Kapacita plnenia pre obilie
Tepelný výkon
Prietok ovzdušia sušičkou
jedn.
t
kW
m3/h
vzduch zvonku
11
15
20
28
48,0
60,3
75,8
101,0
1800-2200
2200-2800
3000-3500
4500-5500
92400
126000
168000
235200
Výška zariadenia
m
13,6
16,2
19,4
24,4
Nainštalovaný elektrický výkon
kW
51,0
66,5
98,7
118,2
Sušiace sekcie
szt
7-8
11-12
15-17
22-24
Chladiace sekcie
szt
4-3
4-3
5-3
6-4
Množstvo nárazníkových sekcií
szt
4
4
4
4
17,8
17,8
17,8
17,8
Kapacita nárazníkovej časti
Kapacita stl'pca obilia
Ventilátory 1200mm – zvislé hore
Ventilátory 1000mm – zvislé dole
Spotreba plynu LPG
Spotreba zemného plynu
t
t
kW
34,2
46,6
62,1
87,0
2x15,0
2+22,0
3x18,5
3x22,0
kW
1x15,0
1x15,0
2x15,0
2x18,5
l/t/%
1,2-1,7
1,2-1,7
1,2-1,7
1,2-1,7
m3/t/%
0,9-1,3
0,9-1,3
0,9-1,3
0,9-1,3
KUKURICA – účinnosť sušenia 30 % – 14,5 % vlhkosť zrna
Teplota vonkajšieho prostredia
*C
5
5
5
5
Teplota sušiaceho vzduchu
*C
80-110-130
80-110-130
80-110-130
80-110-130
Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu
%
85
85
85
85
Účinnosť mokrého zrna
t/h
8,8
12,5
16,7
25
Účinnosť mokrého zrna
t/deň
210
300
400
600
Teplota vonkajšieho prostredia
*C
15
15
15
15
Teplota sušiaceho vzduchu
*C
90
90
90
90
Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu
%
65
65
65
65
Účinnosť mokrého zrna
t/h
11,4
16,2
21,7
32,5
Účinnosť mokrého zrna
t/deň
273
390
520
780
REPKA – účinnosť sušenia 14% – 7% vlhkosť zrna
PŠENICA – účinnosť sušenia 18 % – 14 % vlhkosť zrna
Teplota vonkajšieho prostredia
*C
15
15
15
15
Teplota sušiaceho vzduchu
*C
100
100
100
100
65
Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu
%
65
65
65
Účinnosť mokrého zrna
t/h
26,2
37,5
50
75
Účinnosť mokrého zrna
t/deň
630
900
1200
1800
6
Výrobca si vyhradzuje právo zavádzania technických zmien bez udania príčin.
Sušičky // Šaržové sušičky
TYP PGG
(vykurovaná zemným plynom alebo skvapalneným plynom)
TYP PGO
SPRÁVY
(vykurovaná ľl'ahkým palivovým olejom)
TYP PGOw
(vykurovaná ľl'ahkým palivovým olejom s výmenníkom tepla)
MODEL
jedn.
6
t
13
kW
500
Kapacita plnenia pre obilie
Tepelný výkon
Prietok ovzdušia sušičkou
m /h
3
m
8,8
Nainštalovaný max. elektrický výkon – ventilátory
kW
13,8
Sušiace sekcie
ks
6
Chladiace sekcie
ks
-
Množstvo nárazníkových sekcií
ks
2
Kapacita nárazníkovej časti
t
4,3
Kapacita stl'pca obilia
t
8,7
Spotreba zemného plynu
násyp zrna
27000
Výška zariadenia
Teplota sušiaceho vzduchu
korčekový dopravník
*C
120-130
m3/t%
1,2-1,4
Spotreba plynu LPG
l/t%
1,3-1,8
Spotreba oleja
l/t%
1,5-2,0
výstup vlhkého vzduchu
zóna ohrievania zrna
zóna ohrievania vzduchu
KUKURICA – účinnosť sušenia 30 % – 14,5 % vlhkosť zrna
Teplota vonkajšieho prostredia
*C
5
Teplota sušiaceho vzduchu
*C
100-130
Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu
%
85
Účinnosť mokrého zrna
t/h
2,3
Účinnosť mokrého zrna
t/deň
55
Temperatura powietrza na zewnątrz
*C
15
Temperatura powietrza suszącego
*C
90
horák
vstup vzduchu
LEGENDA
REPKA – účinnosť sušenia 14% – 7% vlhkosť zrna
studený vzduch
Wilgotność względna powietrza zewn.
%
65
Wydajność mokrego ziarna
t/h
3,0
Wydajność mokrego ziarna
t/deň
72,0
studený vzduch
výsypka zrna
vlhký vzduch
PŠENICA – účinnosť sušenia 18 % – 14 % vlhkosť zrna
Teplota vonkajšieho prostredia
*C
15
Teplota sušiaceho vzduchu
*C
100
Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu
%
65
Účinnosť mokrého zrna
t/h
6,9
Účinnosť mokrého zrna
t/deň
165
Výrobca si vyhradzuje právo zavádzania technických zmien bez udania príčin.
Dokonalá ponuka pre menšie
pol'nohospodárstva.
7
Silá
Silá
Sú určené na dlhodobé skladovanie zrna
všetkých druhov obilnín, kukurice a olejnín.
Štandardné vybavenie sila
••
••
••
••
••
••
••
••
Mysliac na našich zákazníkov
•• Ako prvý pol'ský výrobca sme začali výrobu síl z pozinkovaného vlnitého plechu, s hrúbkou pozinkovania
275 g/m2 (na želanie: 450 g/m2 i 600 g/m2, povlak Galfan s prídavkom 5% hliníka alebo Magnelis).
•• Použitie vlnitého plechu zabezpečuje odolnosť konštrukcie, čo zaručuje dlhšiu dobu prevádzky sila, či
menšie zohrievanie sila v lete.
•• Montujeme bočné oplechovania na tzv. tehlu, aby sa
predl'žila doba prevádzkovania sila.
•• Štandardne používame vetracie otvory a turboventilátory, čo eliminuje kondenzáciu vody pod strechou
v prípade rozdielov teplôt vonku a vnútri.
•• Vypracovali sme systém vetrania sila, ktorý zrno súčasne schladzuje aj vetrá.
8
••
••
••
••
••
••
strešný vetrací otvor
strešný turboventilátor v Ex
strecha sila
pozinkovaný strešný poklop
pozinkovaný bočný poklop
bočné oplechovanie sila – pozinkovaná vlnitá
konštrukčná ocl'eľ
nosné stl'py sila, pozinkované
komplet pozinkovaných montážnych skrutiek
s tvrdosťou 8,8
komplet montážnych podložiek
komplet nástenných podložiek
komplet kotiev na upevnenie sila k podkladu
tesnenie pre pozinkované plechy
pokyny pre stavbu základov pod vybrané silo
silá sú vyrobené v zmysle EN 1991-4 :
2006 EUROCOD 1
•• Používame systém monitorovania teplôt, ktorý umožňuje
ustavičný náhl'ad na parametre zrna.
•• Ponúkame 3 druhy základov, vybrané v závislosti od potrieb a možností zákazníka (silá s plochým dnom).
•• Novinkou je zväčšovanie uhla strechy (34º).
Sila // Silá s płochým dnom
SILÁ S PLOCHÝM DNOM
Množstvo
lubov
/ Výška
valcovej
OBJEM [m3]
TYP SILA/PRIEMER [m]
FSP 3,8
3,82
FSP 4,8
4,78
FSP 5,7
5,73
FSP 6,7
6,68
3 / 3,37
39
63
84
4 / 4,49
52
83
113
157
5 / 5,61
65
103
142
196
FSP 7,6
7,63
FSP 8,6
8,60
FSP 9,6
9,55
FSP 10,5
10,5
263
339
424
516
FSP 11,5
11,46
FSP 12,4
12,42
FSP 15,3
15,3
FSP 18,2
18,15
6 / 6,73
78
123
171
236
314
404
504
613
748
7 / 7,85
90
143
200
275
366
469
584
710
864
1027
8 / 8,98
103
164
229
314
417
534
665
807
980
1163
1973
9 / 10,10
115
184
258
354
468
599
745
904
1096
1299
2179
2836
205
287
393
520
664
825
1001
1211
1435
2385
3126
10 / 11,22
FSP 20,1
20,06
FSP 22,1
22,1
3887
4808
11 / 12,34
316
432
571
729
906
1098
1327
1570
2591
3416
4242
5238
12 / 13,46
345
472
623
794
986
1195
1413
1706
2798
3707
4596
5668
FSP 23,8
23,80
FSP 30,6
30,60
13 / 14,59
374
511
674
860
1066
1292
1559
1842
3004
3997
4951
6098
14 / 15,71
403
551
726
925
1147
1390
1674
1978
3210
4287
5305
6528
7903
13159
777
990
1227
1487
1790
2114
3417
4577
5659
6958
8405
13982
15 / 16,83
16 / 17,95
1308
1584
1906
2249
3623
4867
6014
7389
8908
14805
17 / 19,07
1055
1388
1681
2021
2385
3829
5157
6368
7819
9410
15628
18 / 20,20
1469
1779
2137
19 / 21,32
2521
4035
5447
6723
8249
9912
16451
2657
4242
5737
7078
8679
10414
17274
20 / 22,44
4448
6027
7433
9109
10917
18096
21 / 23,56
4654
6317
7788
9540
11419
18919
6607
8143
9971
22 / 24,68
19742
23 / 25,81
20565
24 / 26,93
21388
25 / 28,05
22211
Výška strechy [m]
1,15
1,47
1,84
2,11
2,45
Výrobca si vyhradzuje právo zavádzania technických zmien bez udania príčin.
2,71
2,95
3,21
3,83
4,14
5,10
5,45
6,10
6,80
7,86
10,40
9
Silá // Silá s výsypkou
SILÁ
S VÝSYPKOU
Štandardné vybavenie sila
••
••
••
••
••
••
Silá s výsypkou sú určené na uskladnenie
zrna v suchej aj v mokrej podobe. Tieto silá
sa výborne hodia ako sklady na dlhodobé
uchovávanie zrna, zvyčajne sa používajú
ako nárazníkové silá pri sušičkách a čističkách. Výsypka v tvare lievika umožňuje
rýchle vyprázdnenie sila.
••
••
••
V závislosti od charakteru práce ponúkame silá s rôznymi uhlami výsypky: 40º, 50º
a 60º (volitel'ne).
••
••
••
••
••
V našej ponuke máme aj silá s výsypkou na
materiály, ktoré sa ťažko sypú, ako napr.
šrot, výlisky a pod.
strešný vetrací otvor
strešný turboventilátor
strecha sila
pozinkovaný strešný poklop
pozinkovaný bočný poklop
bočné oplechovanie sila – pozinkovaná
vlnitá konštrukčná ocl'eľ
stl'py spolu s nosnou konštrukciou sila,
pozinkované
výsypka sila – pozinkovaná konštrukčná ocel'ľ
komplet pozinkovaných montážnych
skrutiek s tvrdosťou 8,8
komplet montážnych podložiek
komplet nástenných podložiek
komplet kotiev na upevnenie sila k podkladu
tesnenie pre pozinkované plechy
pokyny pre stavbu základov pod vybrané
silo
FSL 40º
Množstvo
lubov
/ Výška
valcovej
OBJEM [m3]
TYP SILA/ PRIEMER [m]
FSL 3,8
3,82
FSL 4,8
4,78
4 / 4,49
58
95
134
190
5 / 5,61
71
115
163
230
312
407
6 / 6,73
84
135
192
269
363
472
7 / 7,85
97
155
221
308
415
538
8 / 8,98
109
176
250
348
466
603
196
279
387
517
668
10 / 11,22
308
426
569
733
11 / 12,34
337
465
620
798
12 / 13,46
365
505
672
863
13 / 14,59
394
544
723
928
14 / 15,71
423
583
775
994
826
1059
2,11
2,43
2,63
3,97
4,49
4,87
3 / 3,37
FSL 5,7
5,73
FSL 6,7
6,68
FSL 7,6
7,63
FSL 8,6
8,60
105
9 / 10,10
15 / 16,83
342
Výška strechy [m]
1,15
1,47
1,84
Výška výsypky [m]
2,80
10
3,20
3,55
Výrobca si vyhradzuje právo zavádzania technických zmien bez udania príčin.
Silá // Silá s výsypkou
FSL 50º
Množstvo
lubov
/ Výška
valcovej
OBJEM [m3]
TYP SILA/ PRIEMER [m]
FSL 3,8
3,82
FSL 4,8
4,78
4 / 4,49
61
100
143
204
5 / 5,61
74
120
172
243
332
437
6 / 6,73
86
140
201
283
384
502
7 / 7,85
99
161
229
322
435
567
8 / 8,98
112
181
258
361
487
632
9 / 10,10
125
201
287
401
538
697
221
316
440
589
762
11 / 12,34
345
479
641
827
12 / 13,46
374
519
692
893
13 / 14,59
403
558
744
958
14 / 15,71
432
597
795
1023
847
1088
2,11
2,43
2,63
5,11
5,64
6,38
3 / 3,37
FSL 5,7
5,73
FSL 6,7
6,68
FSL 7,6
7,63
FSL 8,6
8,60
114
10 / 11,22
15 / 16,83
371
Výška strechy [m]
1,15
1,47
1,84
Výška výsypky [m]
3,42
4,00
4,49
Silá s asymetrickou
výsypkou
Kŕmne silá 60º
Množstvo
lubov
/ Výška
valcovej
OBJEM [m3]
Množstvo
lubov
/ Výška
valcovej
TYP SILA/
PRIEMER [m]
FSPS 1,9
1,91
1 / 1,12
FSPS 2,9
2,86
OBJEM [m3]
TYP SILA/
PRIEMER [m]
FSLP 2,9
2,86
FSLP 3,8
3,82
12
1 / 1,12
2 / 2,24
8
19
2 / 2,24
19
37
3 / 3,37
11
27
3 / 3,37
26
50
4 / 4,49
14
34
4 / 4,49
34
63
5 / 5,61
41
76
6 / 6,73
48
Výška strechy [m]
0,51
0,83
Výška výsypky [m]
2,75
3,58
24
88
7 / 7,85
101
8 / 8,98
114
Výška strechy [m]
0,83
1,15
Výška výsypky [m]
4,21
Výrobca si vyhradzuje právo zavádzania technických zmien bez udania príčin.
5,45
11
Zariadenia na prepravu
Zariadenia na prepravu
Zariadenia produkované spoločnosťou Feerum slúžia na prepravu zrna všetkých druhov obilia,
kukurice aj olejnín, ako aj rôznych krmív (múčky, šroty, granuláty, brikety).
VERTIKÁLNA PREPRAVA ZRNA
KORČEKOVÉ DOPRAVNÍKY
•• Výkonnosť: 30 – 130 t/h.
•• Vyrábame korčekové dopravníky FPK
s výškou rozsahu od 3,0 do 35,00,
(po 0,5 m).
•• Vyrobené z pozinkovaného plechu
2 a 3 mm.
•• Celok montovaný skrutkami s tvrdosťou 8.8
•• Mechanická brzd a na zablokovanie
návratu pásu s korčekami plnými
obilia
•• vybavený štvor- alebo päťvrstvovým
dopravným pásom a naberákmi
•• Použitie overených pohonov zaručuje
spol'ahlivú prevádzku dopravníkov.
•• Ponúkame rôzne varianty násypky
dopravníkov.
•• vyrobené podl'a európskej smernice
ATEX 94/9/EC pre vnútornú zónu 21
Používané počas
•• odberu zrna z príjmových košov,
•• násypu a odberu zrna zo sušičky,
čističky, sila,
•• násypu a odberu zrna z iných dopravníkov,
•• nakladania skladových hál.
Typ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
t1
t2
d
d1
M[t/h]
PK30
982
1082
207
170
191,5
250
228,5
358
900
715
73
360
382
407
327
942
1500
2
1,5
45
57
30
PK50
967
1213
159
175
245
305
255
434
937
895
80
480
472
370
289
978
1500
2
2
45
40
50
PK80
984
1325
209
212
317
375
272
440
977
935
80
500
472
538
373
1020
1500
2
2
55
55
80
PK130
1341
1784
133,5
320
500
560
380
606
1449
1312
80
570
665
720
540
1351
1500
3
3
80
60
130
12
Výrobca si vyhradzuje právo zavádzania technických zmien bez udania príčin.
Zariadenia na prepravu
VODOROVNÁ PREPRAVA ZRNA
DOPRAVNÍKY
REŤAZOVÉ
Výkonnosť: 30 – 130 t/h. produkujeme reťazové
dopravníky FRL s dĺžkou v rozsahu od 3,0
do 35,00, skok každých 0,5 m.
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Vyrobené vcelku z pozinkovaného plechu 2 a 3 mm.
Celok montovaný skrutkami s tvrdosťou 8,8.
Reťaz vyrobená z kovovej dosky s hrúbkou 6 mm.
Dopravníky sa
Kalené spoje a púzdra.
•• na odber zrna z korčekových dopravníkov
Každá piata lopatka má gumový poťah
•• na násyp a odber zrna zo sušičky, čističky, sila
Spodná časť redlera je vystlaná ťažko otieratel'ným
•• násyp a odber zrna z iných dopravníkov
materiálom
•• na nakladanie plochých skladov
Vodiaca lišta reťaze vyrobená z teflónu.
Revízny kanál sa nachádza v pohonnej časti.
Stanica napínania s obojstranným mechanickým napínakom.
vyrobené podl'a európskej smernice ATEX 94/9/EC pre vnútornú zónu 21
TYP
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
d1
d2
R30
219,5
417,1
275,5
269,2
159/219
384
52,75
126/152
632
150/120
1004
1536
130,5
184,5/205
45
45
[t/h]
30
R50
280
479,6
381,5
375
219
475,4
70
173
752
173
1002
1506
173
215
50
60
50
R80
280
479,6
381,5
375
219
475,4
70
173
752
173
1002
1506
173
215
50
60
80
R130
360
569,7
481,5
475
324
620
45,5
218
752
120
998
1507
130,5
194
80
70
130
VODOROVNÁ PREPRAVA ZRNA
PÁSOVÉ
DOPRAVNÍKY
Výkonnosť: 30 – 130 t/h. Vyrábame pásové dopravníky FPK
s dĺžkou v rozsahu 3,0 do 100,0 m, skok každého 0,5 m.
••
••
••
••
Vyrobené vcelku z pozinkovaného plechu 2 a 3 mm.
Celok montovaný skrutkami s tvrdosťou 8.8.
Dopravníky v dvoch variantoch: krytý a odkrytý.
Možnosť vybavenia dopravníka vozíkom a elektrickým rozdel'ovačom (možnosť násypu plochých skladov).
•• Vybavený dvojvrstvovým pásom alebo olejovzdorným pásom.
TYP
30 T_h
Dopravníky sa
••
••
••
••
na odber zrna z korčekových dopravníkov
na násyp a odber zrna zo sušičky, čističky, sila
na násyp a odber zrna z iných dopravníkov
na nakladanie plochých skladov
A
B
C
D
E
F
K
L-L
[t/h]
400
540
fi 60x167
fi 60x434
267
317
1
3,0m-70,0m
30
50
50T_h
400
540
fi 60x167
fi 60x434
267
317
1
3,0m-70,0m
80T_h
650
790
fi60x151
fi 60x 684
256
312
1
3,0m-100,0m
80
130T_h
650
790
fi60x151
fi 60x 684
256
312
1
3,0m-100,0m
130
Výrobca si vyhradzuje právo zavádzania technických zmien bez udania príčin.
13
Armatúra
Armatúra
Rúry a spájacie prvky sú vyrobené z pozinkovanej ocele so stenami s hrúbkou
3 mm a 4 mm. Priemer rúr od 159 mm do
323,9 mm.
Štandardne používame ručné a elektrické
rozdel'ovače, volitel'ne pneumatické.
Na priemyselné účely v technologických
spojoch odporúčame používanie rúr vyložených ťažko otieratel'ným materiálom
(doplnková možnosť). Zaručuje to dlhšiu
životnosť technologických spojov.
14
Automatika
Automatika
Štandardné ovládacie skrine Feerum sú vyrábané na základe moderných produktov firmy
Eaton. Každé zariadenie napájané z ovládacej skrine je príslušne zabezpečené. Navyše
spustenie zariadení s výkonom od 5,5 kW sa realizuje pomocou tzv. Soft štartu.
Máme vlastnú skupinu kvalifikovaných odborníkov na automatizáciu a elektrikárov.
Ponúkame 2 spôsoby ovládania objektu: ručné a automatické. Automatické ovládanie, v závislosti od vel'kosti objektu, sa
odohráva prostredníctvom dotykového panela obsluhy alebo
počítača (systém SCADA) s LCD monitorom. Z miesta obsluhy
môže zákazník riadiť celý technologický proces. Tento proces
je zobrazovaný na LCD monitore alebo na panele, na ktorom si
možno overiť okrem iného teploty, hladinu násypu zrna v silách
alebo v sušičke, stavy práce jednotlivých snímačov, časy zapnutia a vypnutia zariadení, počet motohodín atď. Navyše majú
zákazníci možnosť overenia práce objektu on-line na miestach,
kde je trvalý prístup k internetovej sieti, ako aj archivácie údajov (doplnková možnosť).
Na riadenie technologického procesu využívame objemové snímače vysokej triedy v prevedení odolnom voči explózii
a s certifikátom ATEX, vďaka ktorým dostávame potvrdenie
zaplnenia síl alebo sušičiek. Na získanie náhl'adu na hladinu
zrna v sile používame radarové sondy (doplnková možnosť).
Smer násypu zrna sa zobrazuje vďaka indukčným
snímačom namontovaným na rozdel'ovačoch. Snímače sú montované aj na elektrických, aj na ručných rozdel'ovačoch. Takto eliminujeme možnosť
omylu obsluhy pri prestavovaní rozdel'ovača. Indukčné snímače používame aj na signalizáciu zatvorenia alebo otvorenia elektrického uzáveru, čo
zvyšuje presnosť jeho fungovania.
Na kontrolu teploty skladovaného zrna v silách používame teplotné sondy s digitálnymi snímačmi.
Meranie teploty počas sušenia je založené na snímačoch PT100.
V korčekových dopravníkoch využívame indukčné
snímače ako snímače pohybu monitorujúce rýchlosť obracania dopravníka a objemové snímače merajúce konvergencie pásu (doplnková možnosť).
15
TEŠÍME SA NA
SPOLUPRÁCU S VAMI
NAŠI TECHNICKO-OBCHODNÍ PORADCOVIA
SÚ VÁM K DISPOZÍI
Za chyby vzniknuté pri tlači výrobca nezodpovedá.
Autorizovaný predajca
Tel: +421 948 047 393
Fax: +421 337 735 320
e-mail: [email protected]
www.agroeks.sk
„FEERUM” SPÓŁKA AKCYJNA
Pol'sko, 59-225 Chojnów, ul. Okrzei 6
tel/fax (+48 76) 819 67 38; 818 84 85
tel (+48 76) 818 12 62; 818 12 73
e-mail: [email protected]
www.feerum.pl
SK/01/2014
Krajinská cesta 2954/32
921 01 Piešťany
Download

Feerum - AGROEKS.sk