KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
14KR-002 - Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Rakúsy
14KR-002b - SO 02 Prístavba KC - celkom
Časť:
14KR-002b2 - Ústredné vykurovanie
Miesto:
Rakúsy - osada
Dátum:
Objednávateľ:
14.01.2014
IČO:
Obec Rakúsy
IČO DPH:
Zhotoviteľ:
KRYPTON s.r.o., Poprad
Projektant:
IČO:
36455849
IČO DPH:
SK2020017692
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:
2 066,84
0,00
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
2 066,84
Cena bez DPH
DPH základná
znížená
Cena s DPH
20,00%
z
0,00
0,00
20,00%
z
2 066,84
413,37
v
Projektant
Dátum a podpis:
Spracovateľ
Pečiatka
Objednávateľ
Dátum a podpis:
2 480,21
EUR
Dátum a podpis:
Pečiatka
Zhotoviteľ
Pečiatka
Dátum a podpis:
Strana 1 z 4
Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
14KR-002 - Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Rakúsy
14KR-002b - SO 02 Prístavba KC - celkom
Časť:
14KR-002b2 - Ústredné vykurovanie
Miesto:
Rakúsy - osada
Dátum:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Obec Rakúsy
KRYPTON s.r.o., Poprad
Projektant:
Spracovateľ:
Kód - Popis
14.01.2014
Cena celkom [EUR]
2 066,84
1) Náklady z rozpočtu
2 066,84
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV
D2 - 733 - Rozvod potrubia
748,33
D3 - 734 - Armatúry
376,55
D4 - 735 - Vykurovacie telesá
596,18
D5 - 783 - Nátery
171,36
D6 - 999 - PSV ostatné
174,42
0,00
2) Ostatné náklady
2 066,84
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
Strana 2 z 4
ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
14KR-002 - Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Rakúsy
14KR-002b - SO 02 Prístavba KC - celkom
Časť:
14KR-002b2 - Ústredné vykurovanie
Miesto:
Rakúsy - osada
Dátum:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Obec Rakúsy
KRYPTON s.r.o., Poprad
Projektant:
Spracovateľ:
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
14.01.2014
J.cena [EUR]
Náklady z rozpočtu
2 066,84
2 066,84
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV
D2 - 733 - Rozvod potrubia
1
K 733111102
2
K 733111103
3
K 733111104
4
K 733113112
5
K 733190107
6
K 733999906
748,33
Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných
nízkotlak. DN 10
Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných
nízkotlak. DN 15
Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných
nízkotlak. DN 20
Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových
DN 10
Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok
závitových do DN 40
Rozvod potrubia, HZS T6
m
70,000
5,21
364,70
m
33,000
5,86
193,38
m
9,000
6,21
55,89
kus
22,000
2,35
51,70
m
112,000
0,28
31,36
5,000
10,26
51,30
hod
D3 - 734 - Armatúry
7
K 734221601
8
K 734221672
9
K 734261416
10
K 734291113
376,55
Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl.
RDV 80 G 3/8
Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD 80R
Skrutkovanie regulačné radiátorové rohové G
3/8 s vypúšťaním
Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2
kus
11,000
12,57
138,27
kus
11,000
11,61
127,71
kus
11,000
8,17
89,87
kus
6,000
3,45
20,70
D4 - 735 - Vykurovacie telesá
596,18
Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost.
ovlád.
Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ
kus
11,000
2,79
30,69
5,000
1,27
6,35
4,000
2,46
9,84
7,000
4,78
33,46
4,000
6,22
24,88
2,000
28,47
56,94
1,000
28,01
28,01
1,000
30,54
30,54
2,000
41,48
82,96
2,000
41,98
83,96
3,000
51,93
155,79
4849E5001
kus
Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky
kus
telies vodou
Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky
kus
telies vodou
Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez
kus
odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm
Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s
kus
jed.konverk.a krytmi H600 L400 Korad P90
Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s
kus
jed.konverk.a krytmi H600 L500 Korad P90
Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s
kus
jed.konverk.a krytmi H600 L600 Korad P90
Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ
kus
21K s krytmi H600 L500 Korad P90
Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ
kus
21K s krytmi H600 L600 Korad P90
Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ
kus
21K s krytmi H600 L900 Korad P90
Konzola, držiak
sada
11,000
0,09
0,99
4849E5002
Odvzdušňovací ventil
ks
5,000
0,09
0,45
M
4849E5003
Zátka 1/2
ks
11,000
0,09
0,99
M
4849E5004
Redukcia 1/2-3/8
ks
11,000
0,28
3,08
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez
odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm
kus
7,000
6,75
47,25
11
K 735000912
12
K 735153300
13
K 735158110
14
K 735158120
15
K 735159619
16
M
484520508
17
M
484520509
18
M
484520511
19
M
484521019
20
M
484521021
21
M
484521051
22
M
23
M
24
25
26
Cena celkom
[EUR]
K 735159639
Strana 3 z 4
PČ Typ
Popis
Kód
MJ
Množstvo
J.cena [EUR]
D5 - 783 - Nátery
27
K 783424340
171,36
Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x
email +zákl.
112,000
1,53
hod
5,000
10,26
51,30
hod
12,000
10,26
123,12
m
D6 - 999 - PSV ostatné
28
K 999997005
29
K 999997006
Cena celkom
[EUR]
171,36
174,42
Konštrukcie a práce PSV, HZS T5, prepláchnutie
systému
Konštrukcie a práce PSV, HZS T6, vykurovacia
skúška
Strana 4 z 4
Download

výkaz výmer