RETEST
RESOCIALIZAČNÉ STREDISKO PRE ĽUDÍ ZÁVISLÝCH OD PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTOK
Ľadová ul. 11, 811 05 Bratislava
Zariadenie hlavného mesta s právnou subjektivitou
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zákazka s nízkou hodnotou
podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Resocializačné stredisko pre ľudí závislých od psychoaktívnych látok RETEST
Sídlo organizácie:
Ľadová ul. 11, 811 05 Bratislava
Krajina:
Slovenská republika
Zastúpená:
PhDr. Peter Šulák, riaditeľ, Resocializačné stredisko - RETEST
Kontaktná osoba:
PhDr. Peter Šulák, riaditeľ, Resocializačné stredisko - RETEST
Tel:
02/52442601
Fax:
02/52442604
Mobil:
0905/262 300
e-mail:
[email protected]
Internetová adresa: http://www.retest.sk/
2. Predmet verejného obstarávania (názov zákazky):
Zákazka na dodanie tovaru s montážou na predmet zákazky „Odstránenie havarijného stavu
na technologickom zariadení výroby teplej vody Resocializačného strediska – RETEST“.
3. Druh zákazky:
Tovar s montážou
Kód CPV:
42122000-0 Čerpadlá
42511110-5 Tepelné čerpadlá
42530000-0 Časti tepelných čerpadiel
50511000-0 Opravy a údržba čerpadiel
39721400-6 Neelektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody
44600000-6 Zásobníky ústredného kúrenia
44611600-2 Zásobníky
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
5. Hlavné miesto dodania tovaru:
Miesto:
Resocializačné stredisko pre ľudí závislých od psychoaktívnych látok RETEST
Ľadová ul. 11, 811 05 Bratislava
6. Stručný opis zákazky:
Dodávka a montáž 1 kusu zásobník (ohrievač) teplej úžitkovej vody s výmenníkom,
minimálne 150 litrov.
Dodávka a montáž 1 kusu cirkulačného čerpadla vykurovania
Dodávka a montáž 1 kusu cirkulačného čerpadlo na teplú úžitkovú vodu.
Dodávka a montáž 1 ks čerpadla pre vyhrievanie ohrievača.
7. Maximálne predpokladaná hodnota zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotou – tzn. menej ako 1 800,00 € bez DPH, t. j. 2 200,00 € s DPH
počas doby platnosti zákazky – tzn. od účinnosti zmluvy do ukončenia termínu plnenia
zmluvy.
8. Komunikácia:
Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom
a záujemcom / uchádzačom bude uskutočňované výhradne prostriedkami elektronickej
komunikácie – e-mailom.
9. Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuku doručiť do 16. mája 2014 do 12.00 hod. na adresu:
Resocializačné stredisko pre ľudí závislých od psychoaktívnych látok - RETEST
Ľadová ul. 11, 811 05 Bratislava
Ponuku doručiť v zalepenej obálke s označením „Neotvárať – Havária TUV - RETEST“.
Ak záujemca / uchádzač nie je platcom DPH, na tuto skutočnosť upozorní verejného
obstarávania.
10. Podmienky účasti:
a) návrh na plnenie stanoveného kritéria /na samostatnom liste/, podľa Prílohy č. 2
predmetného zadania zákazky
b) doklad, ktorým uchádzač preukáže spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky (výpis z
obchodného registra, výpis zo živnostenského registre resp. potvrdenie o zapísaní do
Zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní) a
to originál, alebo overená kópia platné v čase verejného obstarávania zákazky t. j. nie
staršie ako 3 mesiace,
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa §32 ods.6 zákona o
verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti zabezpečuje
požadovanú úroveň odstránenia havárie.
11. Kritériá vyhodnotenia ponúk:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky v súladu
s Prílohou č. 2 časti „Pravidlá uplatnenia kritéria a spôsob vyhodnotenia ponúk“.
12. Podmienky týkajúce sa zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude Kúpna zmluva.
Dátum odoslania výzvy: 13. mája 2014
V Bratislave, dňa: 13. 05. 2014
PhDr. Peter Šulák, v. r.
riaditeľ
Resocializačne stredisko - RETEST
2
Príloha č. 1
Opis predmetu zákazky
Zákazka na dodanie tovaru a poskytnutie služby na predmet zákazky „Odstránenie
havarijného stavu na technologickom zariadení výroby teplej vody Resocializačného strediska
– RETEST“ pozostáva z dodávky tovaru a montáže dodaného tovaru.
Verejný obstarávateľ požaduje od záujemcu / navrhovateľa dodať nasledujúci tovar
s montážou v nasledujúcom rozsahu:
1. Dodávka a montáž 1 kusu zásobník (ohrievač) teplej úžitkovej vody:
Technická špecifikácia:
Verejný obstarávateľ požaduje dodávku a montáž 1. kusu ohrievača teplej úžitkovej vody
slúžiaci na ohrev teplej úžitkovej vody s prepojením do systému vykurovania budovy
(výmenníkový ohrievač vody) pre zásobovanie teplej úžitkovej vody, minimálne v objeme
150 litrov. Ohrievač vody sa požaduje s nepriamym ohrevom a s možnosť inštalácie vedľa
kotla t. j. statického umiestenia. Požaduje sa použitie v kombinácii s tepelným zdrojom
kúrenia a bez údržbovej prevádzky. Vnútorná nádoba sa požaduje, aby bola vyrobená z
ocele so špeciálnym dvojvrstvovým smaltom alebo obdobnej úpravy. Ohrievač musí
spĺňať požiadavky na ochranu proti korózii, izoláciu, ktorá minimalizuje tepelné straty.
2. Dodávka a montáž 1 kusu cirkulačného čerpadla vykurovania
Technická špecifikácia:
Verejný obstarávateľ požaduje dodávku a montáž 1. kusu cirkulačného čerpadla
vykurovania. Teleso čerpadla je požadované z bronzu alebo porovnateľného materiálu.
Čerpadlo disponuje jednofázovým motorom so zapuzdrenou izolačnou membránou. Je
vybavené dvoma tesniacimi krúžkami, to znamená, že čerpadlo a motor spolu tvoria
kompaktnú jednotku bez upchávky. Ložiska čerpadla sú mazané čerpanou kvapalinou.
Čerpadlo nepotrebuje žiadnu dodatočnú motorovú ochranu. Teplotné zaťaženie sa
požaduje v rozsahu minimálne + 2 až + 1100C.
3. Dodávka a montáž 1 kusu cirkulačného čerpadla teplej úžitkovej vody
Technická špecifikácia:
Verejný obstarávateľ požaduje dodávku a montáž 1. kusu cirkulačného čerpadla teplej
úžitkovej vody. Teleso čerpadla je požadované z bronzu alebo porovnateľného materiálu.
Čerpadlo disponuje jednofázovým motorom so zapuzdrenou izolačnou membránou. Je
vybavené dvoma tesniacimi krúžkami, to znamená, že čerpadlo a motor spolu tvoria
kompaktnú jednotku bez upchávky. Ložiska čerpadla sú mazané čerpanou kvapalinou.
Čerpadlo nepotrebuje žiadnu dodatočnú motorovú ochranu. Teplotné zaťaženie sa
požaduje v rozsahu minimálne + 2 až + 1100C.
4. Dodávka a montáž 1 kusu čerpadla pre vyhrievanie ohrievača akumulačnej nádoby
Technická špecifikácia:
Verejný obstarávateľ požaduje dodávku a montáž 1. kusu čerpadla pre vyhrievanie
akumulačnej nádoby.
3
Prílohy č. 2
Návrh na plnenie stanoveného kritéria
1. Kritérium na vyhodnotenie ponuky za účelom výberu najvýhodnejšej ponuky:
1.1 Verejný obstarávateľ stanovil na vyhodnotenie ponúk kritérium najnižšia cena za celý
predmet zákazky v € s DPH.
 Najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH ............. max. 100 bodov
Touto cenou sa rozumie celková navrhovaná zmluvná cena za dodanie celého rozsahu
predmetu zákazky, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a poplatkov.
 Najnižšia celková cena za predmet zákazky v € s DPH bude podľa stanoveného
kritéria ohodnotená najvyššou bodovou hodnotou, t. j. hodnotou 100 bodov a ostatné
ponuky budú hodnotené počtom bodov v pomere k najnižšej celkovej cene za predmet
zákazky s DPH podľa nasledovného výpočtu:
Najnižšia celková cena za predmet zákazky s DPH
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100 = výsledný počet bodov
Cena s DPH x – tého uchádzača
2. Pravidlá uplatnenia kritéria a spôsob vyhodnotenia ponúk:
2.1 Úspešný bude ten uchádzač, ktorý v súčte bodov získa najviac bodov. Maximálny počet
bodov je 100.
2.2 V prípade rovnosti cien celkom za predmet zákazky v € bez DPH rozhoduje o poradí
navrhnutá celková cena za položku v € s DPH – uvedená v položke č. 1 v Prílohe č. 1
/zoznam položiek k návrhu zmluvy o dielo/. Ponuka uchádzača s nižšou navrhnutou
cenou za túto položku č. 1 v € bez DPH v predloženom zoznamu položiek bude
vyhodnotená ako úspešná.
2.3 V prípade rovnosti cien celkom a aj cien za položku č. 1 v € s DPH v Prílohe č. 1
/zoznam položiek k návrhu zmluvy o dielo/ sa obdobne ako v bode 2.2. o poradí
rozhodne celková cena za položku v € bez DPH – uvedená v ďalšej nasledujúcej položke
(t. j. v položke č. 2, č. 3 a atď.) v Prílohe č. 1 /zoznam položiek k návrhu zmluvy o dielo.
Zoznam položiek
P. č.
Popis činnosti
1.
Dodávka a montáž
zásobníka (ohrievač)
teplej úžitkovej vody
2.
3.
4.
Merná
jednotka
Počet
merných
jednotiek
kus
1
Dodávka a montáž
cirkulačného čerpadla
vykurovania
Dodávka a montáž
cirkulačného čerpadla
teplej úžitkovej vody
kus
1
kus
1
Dodávka a montáž
čerpadla pre
vyhrievanie
akumulačnej nádoby
kus
1
CELKOM
4
Cena spolu
v€
(bez DPH )
Sazba
DPH
(%)
Výška
DPH v €
Cena spolu
v€
(s DPH)
Download

attachment_id=157