Faktúra
Daňový doklad č. 114211111
Strana číslo
639 / 641
Dátum vystavenia:
Dátum dodania tovaru:
Dátum splatnosti:
Dodávateľ:
S P R A V B Y T K O M F O R T , a.s. Prešov
Volgogradská 8 8
Odberateľ:
0 8 0 01 Prešov
Základná u m e l e c k á škola
12.12.2011
30.11.2011
21.12.2011
THF116890
SR
100:31718523
IČ D P H : S K 2 0 2 0 5 2 0 6 4 5
ul. Októbrová č. 32
DIČ: 2 0 2 0 5 2 0 6 4 5
Peňažný ústav:
U n i C r e d i t B a n k Slovakia a.s.
08001
Číslo účtu:
1481188001/1111
SR
Prešov
IČO:36159093
IČ D P H :
DIČ: 2021367051
Označenie tovaru: KP 4 0 . 3 0 . 1 0 Tepelná energia
Spôsob platby:
Prevod
Konštantný symbol: 0 3 0 8
špecifický symbol:
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
Č S O B a.s.
4008065392/7500
Zapísané v obch.reg. OS PreSov v odd. Sa vložka č. 2 4 9 / P
1459
Faktúrujeme V á m za dodávku tepelnej energie (opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o D P H ) za
obdobie 11 / 2 0 1 1 .
3 9 7 9 ZUŠ Októbrová 32
Zdroj: 1 4 1 0 ZUšČsl. armády
Odberné miesto
% odberu
Položka
Stav merača
[ZUŠ Októbrová 32-UK
_
MJkoef.
—j Odčítané (b)TUV
L
4 4 0 923.00
kWh
1.0000
4 5 1 9 4 . 0 0 kWh
27 635.70|
28 803.10
kWh
1.0000
1 167.0C kWh
28 803.10
1 1 6 7 , 0 0 kWh
T.UV
100.00%
2 7 635.70J
kWh
J.cena
bez DPH | DPH I Suma s DPH
Poznámka
44 0 2 7 , 0 0 kWh
3 9 5 729.00J
13979 ZUŠ Októbrová 32-TUV
|_|Odpočet
Í~MJ
Množstvo
UK
100.00%
Odpočet
Spotreba
1.0000
0.04710
I
2 073,67i
414.73J
0.04710
I
54,97]
10.99)
65,96'
94.90
569,40]
1 167,00 kWh
3 9 7 9 ZUŠ Októbrová 32-UKFIX
UKFIX
3.6454]
kW
130.16400!
474,50'
j 3 9 7 9 ZUŠ Októbrová 3 2 - T U V F K
TUVFIX
0.3656J
kW 1 3 0 , 1 6 4 0 0 1
47,59
Rekapitulácia
Sadzba DPH
o %
2 0 %
9.52}
DPH
základ
0,00
2 650.73
DPH
0.00
Celkom
bez
Celkom DPH:
530.15
Celkom s DPH:
3180,88 EUR
K úhrade celkom:
3 180,88 EUR
K úhrade základ:
D P H :
2 488.40
DPH:
2
650,73
530,15
2 650,73 EUR
530,15
EUR
S7.1l]
Strana: 1 z1
Dodávateľ
FAKTÚRA 6.2011045
100:31289011
Alfréd Rusňák - PLYNAS
Konštantný symbol:
Vranovská 10
080 06
Prešov
Prevádzka: Vranovská 10, 080 06 Prešov
Odberateľ:
IČO: 36159093
Tel.: 051 / 749 23 90 Fax.: 051/ 749 23 91
Peňažný ústav: SLSP, a s Prešov
Číslo účtu/kód: 96316287/0900
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Októbrová 32
IBAN:
080 01
DIČ: 1031451850
Stredisko:
IČ DPH:
SWIFT:
Prešov
Tel.: 051 7712995
DIČ:
sp.č.: OÚ-B2001/48381/002 USE
reg.č. 10302/2001
Fax:
IČ DPH:
Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2011045
Dátum splatnosti:
27.12.2011
Dátum vyhotovenia:
Spôsob dopravy:
13.12.2011
Daňová povinnosť:
Forma úhrady:
13.12.2011
Dátum dodania:
Faktu rujeme Vám
Fakturujem Vám za údržbu a opravu zastaralej
MJ
Počet MJ
Cena MJ %DPH
DPH MJ
Zľava %
Celkom
kanalizácie podľa priloženého rozpočtu zo dňa:
26.10. 2011 :
a údržbu a opravu čerpadiel pre odpadovú vodu
podľa priloženého rozpočtu zo dňa: 30.10.2011 :
na základe objednávkyč.: 46/11 - 03.10.2011.
Informatívna čiastka celkom : 104 051,59 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK
Poskytnutá zľava bez DPH
0,00 EUR
Poskytnutá zľava celkom
0,00 EUR
ks
1,000
ks
1,000
2169,30
2169.30
1 284,58
\
Základ DPH
V sadzbe základnej
V sadzbe zníženej
Oslobodené
Mimo DPH
Celkom
Faktúra slúži ako dodaci list.
K0.00 j | F
0,00
j/
1 284,58
DPH
Celkom""
0,00
0,00
0,00
0,00
0 0 0
3 453,88
3 453,88
0,00
3 4 5 3 8 8
0,00l
34Ž3Hjug[ j
Odberateľ práce preberá k spokojnosti a bez pripomienok.
Nie som platcom DPH.
Príloha^rozpočet 2 k s
- objednávka
Alfréd
RUSŇÁK
servisné str^sko
predaj, montáž, . s e r v i s y
PLYNAS
Tel. 051/749 23 f-.. K* 051/749 2ó -i
Vystavil: Rusňáková Nikol
r
E
ROZPOČET
Stavba: ZUŠ, Októbrová 32, Prešov
Objekt: ZUŠ Októbrová 32, Prešov - údržba a oprava čerpadiel pre odpadovú vc JKSO:
Časť:
EČO:
Objednávateľ: ZUŠ Októbrová 32, Prešov
Spracoval: Alfréd Rusňák
Zhotoviteľ:
Dátum: 30.10.2011
P.Č
PLYNASs.r.o.
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
2
3
4
5
6
7
8
1
4
Vodorovné konštrukcie
1 200,00
0,000
,110 V00013
HZ
čerpadlo - el. odpojenie, demontáž 2 prac/počet odp. hod. S
3,500
19,20
67,20
111 V00030
0,000
prečistenie, odstránenie korózie, konzervácia
ks
1,000
144.00
144,00
0.000
112 V00032
Pretesnenie čerpadla, výmena tesnení a rotora čerpadla generálna oprava
sub
1,000
346,80
346.80
0,000
HZ
S
6,000
19,20
115,20
0,000
ks
4,000
19.20
76.80
ks
1,000
96,00
ks
1,000
116 V00044
spätná montáž, el. napojenie, zavodnenie, odskúšanie
funkčnosti 2 prac/počet odpr. hod.
ručná pumpa - demontáž, odpojenie 2 prac/počet odpr.
Ručná pumpa - prečistenie, odstránenie korózie,
117 V00045
Ručná pumpa - pretesnenie, výmena opotrebovaných a
nefunkčných častí, generálna oprava
118 V00046
Ručná pumpa - spätná montáž, napojenie, zavodnenie,
odskúšanie funkčností 2 prac/počet odpr. hod.
ks
5,000
pomocný a spotrebný materiál k opravám
ks
1,000
113 V00034
115 V00043
——jV00047
119| PSV
734
\
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4
190 HZS-003
ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 6/4/
I
19,20
|
55 2Í
;
^4,000
\ ks
6,000
<s
1,000
Joprava, presun hmot /Prešov mesto paušál 6,-€, mimo
Tiesta 0,4,-€/km /
^|
,
(S
5,000
0,002
0.000
___ 17,41
17A1
0.001
30,00
0,000
anŕnn
0,000
}
——^00
0.000
0,000
Jr
Strana 1 z 1
0,002
27 Q0
1284,58
Spracované systémom CENKROS plus. tel. 041/707 1011
0,000
4,58
Montáže potrubia
celkom
0.000
55.20
54,fift
ks
Práce a dodávky M
(
0,000
54,58
168 734209117
23-M
i
Ústredná kúrenie, armatúry.
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5 / 4 ^
M
202,80
202,80
Práce a dodávky PSV
167 734209116
169 734241217
96,00
0,000
0,000
0,002
ROZPOČET
Stavba: ZUŠ, Októbrová 32, Prešov
Objekt: ZUŠ - Októbrová 32 • údržba a oprava zastaralej časti kanalizácie a pre JKSO:
Čäšť:
EČO:
Objednávateľ: ZUŠ - Októbrová 32, Prešov
Spracoval: Alfréd
Zhotoviteľ:
Dátum: 26.10.2011
P.Č
PLYNASs.r.o.
Rusňák
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
2
3
4
5
6
7
8
1
PSV
P r á c e a dodávky PSV
858,96
0,157
721
Zdravotech. vnútorná kanalizácia
460,56
0.157
721170050
Ohyb od pádneho potrubia PVC D 50
ks
3,000
1,90
5,70
0,001
14 721172111
Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové
hrdlové D 140x2,8
m
8,500
29,87
253,88
0,151
16 721173205
Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D
50x1,8
M
4,000
15,23
60,91
0,004
19 721194105
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie
odpadových výpustiek D 50x1,8
ks
5,000
2,42
25 V 0002
koleno PVC 1 4 0 - 0 - 9 0 s t .
ks
3,000
8.81
26.42
26 V 0003
koleno PVC 50- 0 - 9 0 s t .
0,000
ks
2,000
.1,07
2,14
28 V 0005
koleno PVC 1 1 0 - 0 - 9 0 s t .
0,000
ks
5,000
É2..19
10,93
29 V 0006
0,000
čistiaci kus PVC 110
ks
1.000
3,60
30 V 0007
čistiaci kus PVC 140
ks
3.000
22,50
67,50
38 V 0015
Odbočka PVC 110
0,000
ks
^7,84
39 V 0016
Odbočka red. PVC 110/50
0,000
ks
1,000
6.90
47 V 0024
S
7,84
6,90
Redukcia PVC 63/50
ks^
0,000
1.000
W2.63
2.63
0,000
3Qft.4n
0,000
19.20
153,60
0,000
11.000
19,20
211,20
0,000
1,000
33.60
33.60
0,000
1 310,40
0,000
1 310.40
0,000
2
722
Zdravotechnika - vnútorný vodovod
L
70 HZS-004
sekacie a pomocné páce spojené s demontážou
odpadového potrubia - /3 pracovníci/"
71 V 0047
oprava poškodenej a tečúcej kanalizácie y suteréne - (7
opráv) ( 1 1 hod.) 3 prac.
ksK
87 V 0063
Pomocný a prídavný mat. pasty, tmely,
ks
M
Práce a dodávky M
23-M
Montáie potrubia
1,000
p
Ä
8,000
-Ž
doprava, presun hmot, 7 Prešov mesto 6.-€, mimo mesta
88 HZS-003.4É 0.4.-€/km^/
12,12
0,000
0,000
ks
4,000
6,00
24,00
0,000
89 HZS-005
Príprava ku komplexnému vyskúšaniu, tlaková skúška
odpadového potrubia - 3t.prac.
hod
8,000
19,20
153.60
0 000
90 HZS-006
montáže nešpecifikované rozpočtom - prispôsobenie
odpadu, vývodov vody
/ 3 pracovníci/
HZ
S
9,000
19,20
172,80
HZ
S
n
nnn
v,UUu
91 HZS-012
Montáž práce nešpecifikované rozpočtom - 3 prac./počet
hod. - demontáž potrubia - príprava pre preščistenie
8,000
19.20
153,60
HZ
S
n nnn
u,uuu
92 HZS-013
- 3 prac./ počet hod. - prečistenie kanalizácie v budove a v
zemi po zaústenie kanalizácie - po šachtu
24,000
28,80
691,20
n
nnn
u,uuu
93 HZS-014
- 3 prac./ počet hod. - zloženie odpadového potrubia po
prečistení do funkčného celku - kompletizácia potrubiaprispôsobenie
HZ
S
6.000
19.20
115,20
n nnn
u.uuu
Celkom
Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 1011
2 169.36
Strana 1 z 1
0,157
Strana: 1 z 1
Dodávateľ
FAKTÚRA č. 2011047
IČO: 31289011
Konštantný symbol:
Alfréd Rusňák - PLYNAS
Vranovská 10
080 06
Prešov
Prevádzka: Vranovská 10, 080 06 Prešov
Odberateľ:
Tel.: 051 / 749 23 90 Fax.: 051/ 749 23 91
Peňažný ústav: SLSP, a.s. Prešov
Číslo účtu/kód: 96316287/0900
IBAN:
DIČ: 1031451850
IČ DPH:
IČO: 36159093
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Októbrová 32
080 01
Stredisko:
SWIFT:
Prešov
Tel.: 051 7712995
Fax:
DIČ:
IČ DPH:
sp.č.: OU-B2001/48381/002 USE
reg.č. 10302/2001
Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2011047
Dátum splatnosti:
Dátum vyhotovenia:
Daňová povinnosť:
Dátum dodania:
Spôsob dopravy:
Forma úhrady:
MJ
Faktúrujeme Vám
Fakturujem Vám za údržbu a opravu časti ústrední
ho kúrenia podľa priloženého rozpočtu zo dňa:
20.10.2011 a objednávky č.: 47/11 -03.10.2011 :
Počet M J
ks
1,000
27.12.2011
13.12.2011
13.12.2011
Cena MJ %DPH
0,00
0,00
0,00
0,00
3 898,38
0,00
3 898,38 EUR
I V sadzbe základnej
0,00
0,00
0,00 EUR
Celkom
Faktúra slúži ako dodací list.
Odberateľ práce preberá k spokojnosti a bez pripomienok.
Nie som platcom DPH.
Príloha : - rozpočet 1 ks
- objednávka
Vystavil: Rusňáková Nikol
3 898,38
Celkom
DPH
j V sadzbe zníženej
Oslobodené
Mimo DPH
0,00 EUR
Celkom
Základ DPH
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK
Poskytnutá zľava bez DPH
Zľava %
3 898,38
Informatívna čiastka celkom : 117 442,60 SKK
Poskytnutá zľava celkom
DPH MJ
3 898,38
faoo
f ROZPOČET
Stavba: ZUŠ, Októbrová 32, Prešov
Objekt: ZUŠ - Októbrová 32, PO - údržba a oprava ústredného kúrenia v obj. Ok JKSO:
Časť:
EČO:
Objednávateľ: ZUŠ - Októbrová 32, PO
Spracoval: Alfréd Rusňák
Zhotovitôľ:
Dátum: 20.10.2011
P.Č
PLYNASs.r.o.
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
2
3
4
5
6
7
8
1
003
rozdelovac UK, skrinka
40 u41
prechod z Fe na Al 3/4" x 22
ks
151,28
0,00
6,000
4 7 u48
2,95
Adaptér
17,71
ks
0,00
52 u52
6,000
3,16
Koleno lisované 20 x 1/2" dodanie + montáž
ks
18,94
0,00
12,000
9,55
114,64
0,00
361.72
0,00
23,56
0,00
004
R179
18/ 2 0 x 2 /
Ústredné kúrenie, m o n t á ž
cena za zhotovenie prípojky pre radiátorové UK
KU
S
6,000
3,93
61 735158120
Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou
VSŽ Košice dvojradových
KU
S
3,000
7,63
62 735159523
Montáž vykurovacích telies VSŽ P90 dvojradových s
odvzdušnením do 1200 mm
SU
B
3,000
71 U60
Rad. detentor spiatočkový DN 15
26.99
ks
3,000
75 u64
Termostatický rad. ventil DN 15
ks
82 u73
Rad. konzola držiak - sada
ks
83 u74
Rad. odvzdušňovák ručný
ks
84 u75
Rad. zátka 1/2"
*s
94 u85
Ochranná izolácia rúrky 4 2 x 1 0
60
733113113
PSV
722
124 722230103
733
dodanie + montáž
\
f
I
Zdravotechnika - vnútorný vodovod
Armatúry závitové s dvoma závjtfflmQtily priame Ke 83 T
G1
mm^lir'
m
HZ
S
175 u100
oprava &KS spojov na ra^pofoch - dem. + spat. mnt. odskúšanie, odtlakovani#3 prac. /počet odpr. hod.
176 u101
jjíáracie práce spojené s opravou potrubia na UK v
suteréne- potrubie netesné - únik vody odstránený
zf||aním na 6 miestach s náterom (13 hod.)
ks
180 u95
R ^ ^ J O R panelový 22 K 600/2000
ks
190
191
192
M
Práce a dodávky M
23-M
Montáže potrubia
HZS-003
HZS-0I9
n n
45
n n
7 9fi
2.43
24.ooo
5,64
14* T ,57
\J|
1
tf™
1
3,000
I OvJ.OO
24,000
22,29
24,000
0,42
~
_
—
ks
6,000
11
n ňn
u, u
RAK
m*.
R1A
QftO
A A4
U,UZ
OH,
925,92
1,000 _ ^ _ 4 9 9 5 0
i
3,000
1,83
odstavenie UK, spustenie systému UK, odvzdušnenie
odstavenej časti 2 prac/počet hod.
ks
8,000
19,20
doprava, presun hmot /Prešov mesto paušál 6,-€, mimo
mesta 0,4,-€/km /
km
5,000
napustenie systému uk, odskúšanie, odvzdušnenie vizuálna kontrola tesnosti /na dodávanom, montovanom
8,57
HZ
S
6,000
19.20
Prípravné a demontážne práce spojené s prípravou pre
napojenie radiátora
HZ
S
5,000
19,20
Napustenie systému UK po oprave - odvzdušnenie,
kontrola tesnosti a funkčnosti 3 prac/počet odpr. hod.
HZ
S
9,000
19 r 20
0,00
0,00
0,00
591,41
0,09
591,41
0,09
10,97
0,00
153,60
0,09
42,84
0,00
—
115,20
0,00
^
96,00
0,00
172,80
0.00
;
Ĺi
R U S Ň Á K
P L Y N A S
0,00
0,00
.
i
0,00
666,17
_
Alfrť
n (1*
U,Uz
499,50
222.06
6,000
Strana 1 z 2
A*>
115,20
154,32 -
0,02
n nn
u,uu
10,08
19.20 —
n nn
u.uu
i1
2 206,79
6,000
n
nn
u.uu
11
0*tO,UD
\J
n nn
u.uu
A9
14,04
ks
Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 1011
n n
25
2,43
Zhotovenie vonkajšieho závitu "G" DN 1/2"
HZS-006
HZS-018
3,000
o nn
24 29
%5w_Jž^?33
\
Ústredné kúrenie, vy ku rov. telesá
Demontáíje práce na W -2 prajÉ/početodpr. hod.
189
8.48
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
174 HZS-OO4
723120204
3,000
\ 6,000
kus
Tlaková skúška plastového potrubia do 32
188
9.11
\
i
163 733191301
230040024
3,000
80 97
2 793,96
Potrubie plastŕjtô|||vé PE-RT 20x2 mm z rúrVkv kotúčoch m
185
\
8.10
Práce a dodávky PSV
161 733161503
735
j*
0
o
vy, \J
Celkom
3898,38
P r í l o h a č. 5 ku Z m l u v e o d o d á v k e
tepla č. 9 1 1 zo dňa 0 1 . 0 1 . 2 0 0 6
Oznámenie o výške preddavkov na rok 2 0 1 1
Dodá vateľ tepla:
Odberateľ
SPRAVBYTKOMFORT, a. S. Prešov
Základná umelecká škola
Volgogradská Č. 88
080 01 Preslov
ul. Októbrová č. 32
08001 Prešov
IČO: 3 1 7 1 8 5 2 3
I Č DPH: S K 2 0 2 0 5 2 0 6 4 5
DIČ: 2 0 2 0 5 2 0 6 4 5
Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s.
Prešov
Č. účtu: 1 4 8 1 1 8 8 0 0 1 / 1 1 1 1
Obchodný register Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sa
vložka číslo: 2 4 9 / P
tepla:
ÍČO: 3 6 1 5 9 0 9 3
I Č DPH:
DIČ: 2 0 2 1 3 6 7 0 5 1
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Č. účtu: 4 0 0 8 0 6 5 3 9 2 / 7 5 0 0
Zriadená
Dodávka tepla pre obytný dom/nebvtovv oblekt: 3979 ZUŠ Októbrová 32
Rozpis preddavkov a termínov úhrad:
Variabilný symbol
11420111
11420211
11420311
11420411
11420511
11420611
11420711
11420811
11420911
11421011
11421111
11421211
T e r m í n úrady
17.1.2011
17.2.2011
17.3.2011
17.4.2011
17.5.2011
17.6.2011
17.7.2011
17.8.2011
17.9.2011
17.10.2011
17.11.2011
17.12.2011
Výška preddavku k úhrade v Eur
2820,00
2420,00
2360,00
1720,00
820,00
770,00
770,00
770,00
820,00
1590,00
2100,00
2630,00
vybavuje: I n g . Marcinková Mariana
telefonické spojenie: 0 5 1 / 7 5 6 7 7 3 7
V Prešove d ň a :
za dodávateľa t e p l a :
•SPRAVBYTKOMFORT
080
Volgogradská 85
01
PREŠOV
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTOLA
Finančná ©pertcts splna - rywplÄíT
podmienky
íiospotíôrnosti. efektívnosti, účinnosti
aóčeinoML
Dátimi
y
Podpis
/?
/Xľ^rrýfÍT
I n g . Natália Banduričová
I n g . Ján B a l í m *
predseda predstavenstva a.s. člen predstavenstva a.s
Download

Faktúra