BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Špecializované zariadenie
Tereza
Švermova 35
976 45 Hronec
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (zákazka s nízkou hodnotou) – súťaţ - prieskum trhu
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Názov: Špecializované zariadenie Tereza
IČO: 00632261
Sídlo:
Obec (mesto): Hronec
Ulica: Švermova
Číslo: 35
PSČ: 976 45
Kontaktná osoba:
vo veciach verejného obstarávania: Ľudovít Baliak
Telefón: 048/6176005
Fax:
048/6176005
Elektronická pošta: [email protected]
Internetová adresa: www.sz-tereza.zelpo.sk
(ďalej len “verejný obstarávateľ“ a/alebo “BBSK“)
2.
IDENTIFIKÁCIA OBJEDNÁVATEĽA:
Názov: Údaje sú identické s bodom 1
IČO:
Sídlo:
Obec (mesto):
Ulica:
PSČ:
V zastúpení: PhDr. Soňa Málusová
Telefón:
Fax:
Elektronická pošta:
3.
NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: Dodávky chleba a pečiva
4.
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: Tovar kódového označenia podľa spoločného slovníka obstarávania
CPV-15810000-9 a služba pravidelného zásobovania čerstvým chlebom a pečivom.
Podrobný opis predmetu zákazky podľa položiek a predpokladaného množstva je v prílohe.
5.
MIESTO DODANIA ZÁKAZKY: Prevádzka kuchyne v sídle obstarávateľa.
6.
ROZSAH A PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 8.000,- EUR
7.
ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI: Nie
Spracované podľa Prílohy . č.2, Príkazu 003/2013/UVO
strana 1 zo 4
8.
MOŢNOSŤ PREDLOŢENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ: Nie
9.
TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA DODANIA ZÁKAZKY: 18 mesiacov
10. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY:
-
Ceny tovaru podľa súťažnej ponuky sú záväzné počas platnosti zmluvy. Nie je možné
upraviť ceny zmluvnými dodatkami smerom nahor.
Fakturácia v dekádach 3x mesačne so splatnosťou 30 dní.
Zmluvná pokuta z omeškania splatnosti faktúr, nie viac ako 0,05%.
Dovoz tovaru denne do 9:00 hod.
Dovoz tovaru na náklady dodávateľa do miesta sídla Hronec, Švermova 35,
11. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:
Povinné predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar/poskytovať službu, uskutočňovať
stavebné práce v predmete zákazky, resp. ďalšie podmienky účasti (§ 27, §28 zákona o VO):
Stanovená je podmienka podľa § 26 ods.1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
č.25/2006 Z.z. a jej preukázanie podľa § 26 ods. 2 písm. e) doklad o oprávnení dodávať
tovar v predmete zákazky alebo potvrdenie podľa § 128 ods. 1 o zapísaní do zoznamu
podnikateľov.
Ďalšie podmienky účasti uchádzačov: nie sú stanovené
Odôvodnenie primeranosti stanovených podmienok:
Verejný obstarávateľ žiada splnenie základnej podmienky pre zabezpečenie možnosti
uzavrieť obchodnú zmluvu.
12. OBSAH PONUKY: PONUKA PREDLOŢENÁ UCHÁDZAČOM MUSÍ OBSAHOVAŤ
a) doklady podľa bodu č.11 tejto výzvy,
b)
Ponuka s náležitosťami podľa vzoru Ponuka-Návratka v prílohe.
13. KOMPLEXNOSŤ ZÁKAZKY:
14. JAZYK PONUKY A SPÔSOB KOMUNIKÁCIE:
Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v štátnom jazyku.
Komunikácia elektronicky alebo použitím štandardných poštových služieb na adresu sídla
obstarávateľa viď bod 1, alebo osobné doručenie.
15. OBHLIADKA MIESTA ZÁKAZKY:
16. SPÔSOB URČENIA CENY:
- navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- uchádzačom navrhovaná ponuková - zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.
- ak uchádzač:
Spracované podľa Prílohy . č.2, Príkazu 003/2013/UVO
strana 2 zo 4
a) je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú ponukovú
(zmluvnú) cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platcom DPH, upozorní.
- uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky.
17. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK:
Najnižšia CENA
-
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR
vrátane DPH na kompletný predmet zákazky
Spôsob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou (zmluvnou)
cenou v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky bude pre verejného
obstarávateľa najvýhodnejšia ponuka. Výsledkom vyhodnotenia ponúk bude zoznam
ponúk uchádzačov zoradených podľa poradia úspešnosti na prvom až treťom mieste.
18. PREDLOŽENIE PONÚK:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na
predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača
alebo miesta podnikania s označením:
Zákazka z nízkou hodnotou – prieskum trhu: „DODÁVKY CHLEBA A PEČIVA“
N E O T V Á R A Ť.
Na predloženie ponuky môže uchádzač použiť aj elektronické prostriedky. Sprístupniť ponuku
je potrebné najneskôr v čase otvárania ponúk.
Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu:
Údaje sú identické s bodom 1
Názov:
Sídlo:
Obec (mesto):
PSČ:
Ulica:
číslo:
Poschodie: prvé
Miestnosť: kancelária riaditeľky, ekonómky alebo správcu
V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vydá potvrdenie o jej prevzatí.
Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 13.6.2013 o 14:00 hod.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené.
19. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Otváranie ponúk sa uskutoční 14.6.2013 o 10:00 hod.
Výsledkom prieskumu trhu bude zmluva na predmet zákazky
Spracované podľa Prílohy . č.2, Príkazu 003/2013/UVO
uzatvorená
medzi
strana 3 zo 4
objednávateľom a úspešným
s úspešným uchádzačom.
uchádzačom.
Obchodné
podmienky
budú
prerokované
20. POSTUP VEDÚCI K UZATVORENIU ZMLUVY A VYHRADENIE PRÁVA
Výsledkom prieskumu trhu bude zmluva na predmet zákazky, uzavretá medzi
objednávateľom a úspešným uchádzačom v zmysle vyššie uvedených obchodných
podmienok.
Uchádzač na prvom mieste v poradí úspešnosti bude vyzvaný k súčinnosti na uzatvorení
zmluvy. V situácii pri ktorej bude zrejmé, že nedôjde k uzavretiu zmluvy
môže byť vyzvaný s súčinnosti na uzatvorení zmluvy uchádzač druhý v poradí úspešnosti. Ak
nenastane potrebná súčinnosť, môže byť vyzvaný uchádzač tretí v poradí úspešnosti
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo,
b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je
suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky.
Ak bude použitý postup zadávania zákazky zrušený uchádzači budú upovedomení
o ďalšom postupe.
21. UPLYNUTIE LEHOTY VIAZANOSTI: 15.7.2013
22. PRÍLOHA: Podrobný opis predmetu zákazky
V Hronci 3.6.2013
Meno, funkcia, podpis
Ľudovít Baliak,správca:
Spracované podľa Prílohy . č.2, Príkazu 003/2013/UVO
strana 4 zo 4
Download

VPP - Chlieb a pečivo - 2013 - Špecializované zariadenie TEREZA