ORGANIZÁCIA PRE INFORMATIKU VEREJNEJ SPRÁVY
Výročná správa
organizácie IVeS Košice
za rok 2013
Predkladá : Ing. Stanislav Blaško
Košice, 28.2.2014
1/66
OBSAH
1. Identifikácia organizácie ...................................................................................................................... 4
2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie ........................................................................................ 6
2.1. Poslanie ........................................................................................................................................ 6
2.1.1. Vývoj, údržba a inovácia vybraných aplikácií ......................................................................... 6
2.1.2. Prevádzka centrálnych aplikácií a správa centrálnych registrov, evidencií a zoznamov
SVS MV SR a správa WAN siete VS NET ....................................................................................... 7
2.1.3. Realizácia odbornej prípravy zamestnancov verejnej správy v oblasti IKT ........................... 8
2.2. Strednodobý výhľad organizácie .................................................................................................. 8
3. Charakteristika kontraktu organizácie s ústredným štátnym orgánom a jeho plnenie ...................... 14
4. Činnosti/produkty organizácie a jej náklady ...................................................................................... 15
4.1. Vývoj, údržba a inovácia APV ..................................................................................................... 15
4.1.1. SW produkty ......................................................................................................................... 15
4.1.2. Distribúcia APV .................................................................................................................... 15
4.1.3. Hotline služby ....................................................................................................................... 16
4.2. Prevádzka centrálnych aplikácií a správa centrálnych registrov, evidencií a zoznamov
SVS MV SR a správa WAN siete VS NET ........................................................................................ 16
4.2.1. Prevádzka centrálnych aplikácií a správa centrálnych registrov, evidencií a zoznamov
SVS MV SR .................................................................................................................................... 16
4.2.2. Správa WAN siete VS NET .................................................................................................. 17
4.3. Odborné vzdelávanie v oblasti IKT ............................................................................................. 17
4.3.1. Školenia aplikačného SW .................................................................................................... 18
4.3.2. Školenia firemného SW ........................................................................................................ 19
4.3.3. Projekty ECDL ...................................................................................................................... 19
4.3.4. Doplnkové aktivity ................................................................................................................ 19
4.4. Náklady na produkty IVeS .......................................................................................................... 19
5. Rozpočet organizácie ........................................................................................................................ 21
5.1. Výnosy ........................................................................................................................................ 21
5.1.1. Príspevok z rozpočtu zriaďovateľa ....................................................................................... 21
5.1.2. Vlastné tržby a výnosy ......................................................................................................... 21
5.2. Náklady ....................................................................................................................................... 23
5.3. Majetok organizácie .................................................................................................................... 26
6. Personálne otázky ............................................................................................................................. 27
6.1. Organizačná štruktúra organizácie ............................................................................................. 27
6.2. Stav zamestnanosti vo väzbe na tržby a výnosy organizácie .................................................... 28
6.3. Kvalifikačná a veková štruktúra zamestnancov .......................................................................... 28
6.4. Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov .................................................................................... 29
6.5. Nadčasová práca a práceneschopnosť ...................................................................................... 30
7. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku .................................................................. 31
7.1 Hodnotenie činnosti organizácie za rok 2013 .............................................................................. 31
7.1.1 Práce realizované na základe zmluvy s MV SR ................................................................... 31
7.1.2. APV prevádzkované v oblasti špecializovanej štátnej správy a samosprávy ...................... 50
7.2. Hodnotenie prínosu organizácie pre občanov a štátnu správu .................................................. 55
7.3. Analýza vplyvu ostatných inštitúcií na výsledky organizácie ...................................................... 56
7.4. Analýza vzťahu medzi činnosťami organizácie a zdrojmi ........................................................... 57
7.5. Odporúčania, vyplývajúce z analýzy činnosti organizácie IVeS ................................................. 58
8. Hlavné skupiny používateľov výstupov organizácie .......................................................................... 59
8.1. Používatelia SW produktov IVeS ................................................................................................ 59
8.2. Prevádzka centrálnych registrov SVS MV SR a správa siete VS NET ...................................... 62
8.3. Odborná príprava používateľov .................................................................................................. 62
9. Zverejnenie výročnej správy .............................................................................................................. 64
10. Zoznam používaných skratiek ......................................................................................................... 65
2/66
Zoznam príloh
Príloha č. 1
-
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít uzavretá medzi MV SR
a IVeS Košice na rok 2013
Príloha č. 2
-
Čerpanie riešiteľských kapacít na úlohy MV SR v roku 2013
Príloha č. 3
-
Prehľad o školeniach IVeS Košice za rok 2013
(Tabuľky č.3.1 až 3.3)
Príloha č. 4
-
Rozbor hospodárenia s finančnými prostriedkami IVeS Košice za rok
2013
Príloha č. 5.
-
Organizačná štruktúra IVeS Košice
3/66
1. Identifikácia organizácie
Názov organizácie:
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
Sídlo organizácie:
041 18 Košice, Československej armády 20
tel.: 055/7203311, fax: 055/7203399
e-mail: ives@ ives.vs.sk, http://www.ives.sk
Rezort/zriaďovateľ:
Ministerstvo vnútra SR
Forma hospodárenia:
Štátna príspevková organizácia
Riaditeľ:
Ing. Stanislav Blaško
Pracoviská organizácie: Školiace stredisko IVeS Košice
041 18 Košice, Štúrova 12
č.t.: 055/6220270, 055/6231339,
e-mail: recepcia@ ives.vs.sk
Detašované školiace pracovisko IVeS Bratislava
844 10 Bratislava, Schneidera - Trnavského 1/A
č.t.: 02/64361523, e-mail: [email protected]
Detašované školiace pracovisko IVeS Banská Bystrica
974 04 Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1
č.t.: 048/4306447, e-mail: ivesbb@ ives.vs.sk
Členovia vedenia organizácie:
Vedúca oddelenia aplikácií
- Mgr. Alena Malachovská
Vedúci oddelenia prevádzky a technologickej podpory
- Ing. Jaroslav Zalacko
Vedúca ekonomického oddelenia
- Ing. Judita Havasiová
Hlavné činnosti organizácie stanovené štatútom:
a)
vývoj, údržba a inovácia vybraných aplikácií informačného systému miestnej štátnej
správy a informačného systému verejnej správy v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky (ďalej len „informačný systém“),
b) správa vybraných centrálnych registrov, evidencií a zoznamov, normatívnej základne
informačného systému, knižníc programového vybavenia a dokumentácie,
c)
distribúcia
aplikačného
programového
vybavenia
a príslušnej
dokumentácie
prevádzkovateľom a používateľom informačného systému,
d) poskytovanie
odbornej
pomoci
-
technický,
systémový
a aplikačný
hotline
prevádzkovateľom a používateľom informačného systému,
4/66
e)
prevádzka centrálnych aplikácií informačného systému,
f)
centrálna správa WAN siete VS NET,
g) zabezpečenie operatívnych úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky spojených
so zberom, spracovaním, distribúciou a archivovaním údajov z oblasti verejnej
správy,
h) realizácia odbornej prípravy používateľov a prevádzkovateľov informačného systému
organizovaním špecializovaných školení, kurzov a seminárov,
i)
vzdelávanie zamestnancov zriaďovateľa za účelom získania a overovania ich zručností
v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií,
j)
poskytovanie ubytovacích, stravovacích a relaxačných služieb v rámci prevádzky
školiacich stredísk,
k)
IVeS je oprávnená využívať svoj ekonomický potenciál v oblasti predmetu svojej
činnosti aj mimo pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, t. j. vo sfére
ústredných orgánov štátnej správy, špecializovanej štátnej správy, pre orgány
samosprávy, verejno-právne inštitúcie, fyzické osoby a právnické osoby,
l)
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku.
5/66
2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
2.1. Poslanie
Základným poslaním organizácie IVeS v zmysle zriaďovacej listiny je:

vývoj, údržba a inovácia vybraných aplikácií IS VS v pôsobnosti MV SR, vrátane
zabezpečenia
-
distribučnej činnosti pre prevádzkované APV,
-
odbornej pomoci – technický, systémový a aplikačný hotline pre koncových
používateľov
prevádzkovaných
IS VS,
najmä
pre
SVS MV SR,
OÚ,
úrady
špecializovanej miestnej štátnej správy a samosprávy,

prevádzka centrálnych aplikácií a správa centrálnych registrov, evidencií a
zoznamov SVS MV SR a správa WAN siete VS NET,

realizácia odbornej prípravy zamestnancov verejnej správy v oblasti IKT.
2.1.1. Vývoj, údržba a inovácia vybraných aplikácií
Aplikačné programové vybavenie je vytvárané v organizácii IVeS na základe
zadania gestora – vecne príslušného odboru SVS MV SR. V závislosti od jeho určenia
pokrýva činnosti na podporu výkonu štátnej správy na jednotlivých riadiacich úrovniach
všeobecnej štátnej správy v pôsobnosti SVS MV SR, t. j. od SVS MV SR cez OÚ až po
obce a mestá v prípade preneseného výkonu štátnej správy (agendy výkonu štátnej
správy a centrálne registre, evidencie a zoznamy SVS MV SR), ako aj činnosti, súvisiace
s vnútorným chodom úradu (ekonomika a administratíva).
APV, vytvorené v organizácii IVeS, možno z tohto pohľadu začleniť do 4 skupín:
A/ Agendy výkonu štátnej správy v pôsobnosti SVS MV SR, najmä živnostenská
agenda, priestupková agenda a štátoobčianska agenda.
B/ Centrálne registre, evidencie a zoznamy SVS MV SR, ktoré okrem evidenčnej
funkcie plnia aj informačnú funkciu sprístupňovaním evidovaných dát na internete.
C/ Administratívny systém úradu, určený pre automatizovanú správu registratúry.
D/ Ekonomické agendy, kam patrí najmä – integrovaný balík ekonomických úloh a
personalistika a mzdy.
Z charakteru riešených úloh je zrejmé, že pokiaľ skupina A/ a B/ zahŕňa špecifické
APV, centrálne prevádzkované ako klient-server resp. web aplikácie, určené referentom
zabezpečujúcim výkon štátnej správy pod metodickým riadením príslušných odborných
útvarov SVS MV SR, skupina úloh C/ a D/ obsahuje APV, ktorého využiteľnosť je omnoho
širšia a ktoré našlo uplatnenie vo verejnej správe u veľkého počtu používateľov, v prípade
ekonomického SW rádovo v tisícoch.
6/66
Rozhodujúca časť riešiteľských kapacít organizácie IVeS je viazaná na údržbu a
inováciu prevádzkovaného APV a na realizáciu nevyhnutnej technologickej pomoci
používateľom a prevádzkovateľom tohto APV (služby štandardnej technickej podpory),
pričom prioritou je riešenie agend výkonu štátnej správy a správa centrálnych registrov,
evidencií a zoznamov SVS MV SR.
Inovácia prevádzkovaných a vývoj nových aplikácií je v súčasnosti v organizácii
IVeS orientovaná na vzájomnú komunikáciu IS VS v pôsobnosti MV SR s dotknutými
IS VS ostatných rezortov a na elektronickú komunikáciu občana s úradom pri vybavovaní
svojich
záležitostí.
prostredníctvom
Na
obojsmernú
elektronických
elektronickú
formulárov
je
komunikáciu
využívaná
občana
funkcionalita
s úradom
spoločných
modulov budovaného Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS).
Pri tvorbe aplikačného programového vybavenia, najmä agend výkonu štátnej
správy
a
centrálnych
registrov,
evidencií
a
zoznamov
SVS MV SR
sa
vychádza
z existujúceho komunikačného zabezpečenia SVS MV SR a OÚ (WAN sieť VS NET).
Centrálna prevádzka riešených úloh SVS MV SR zvyšuje kvalitu spravovaných údajov a
zabezpečuje vyššiu bezpečnosť a efektívnosť prevádzky IS VS v pôsobnosti MV SR.
Prínosom pre občana je aj lepšia dostupnosť a aktuálnosť spravovaných údajov
a pripravenosť úradov na informovanie o stave vybavenia ich úradných záležitostí.
Z hľadiska potrieb eGovernmentu je možné v nastávajúcom období očakávať rast
požiadaviek na väčšiu previazanosť jednotlivých aplikácií IS VS, či už vo väzbe na dátový
fond (referenčné registre) alebo elektronické služby budovaného Ústredného portálu
verejnej správy. Stálou výzvou pre gestorov, riešiteľov, ako aj prevádzkovateľov
IS VS v pôsobnosti MV SR je sprístupňovanie elektronických služieb občanom a ďalšia
integrácia IS VS.
2.1.2. Prevádzka centrálnych aplikácií a správa centrálnych registrov, evidencií
a zoznamov SVS MV SR a správa WAN siete VS NET
Centrálne pracovisko pre správu siete VS NET a prevádzku vybraných centrálnych
aplikácií a správu centrálnych registrov, evidencií a zoznamov SVS MV SR v organizácii
IVeS Košice (CPSS) zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s
-
technickou a systémovou podporou rozhodujúcich technologických prvkov WAN siete
VS NET, ktorá poskytuje komunikačné služby SVS MV SR, OÚ a štátnym archívom,
-
konzultačnými
a poradenskými
hotline
službami
t. j.
riešením
technických,
systémových a databázových problémov prevádzkovateľov IS VS,
-
prevádzkou komunikačných (PROXY, MAIL, DNS, WEB, FTP, NEWS), databázových
(MS SQL, ORACLE) a aplikačných serverov (IIS, AD), poskytujúcich centralizované
služby siete VS NET,
7/66
-
prevádzkou
portálu
IVeS,
slúžiaceho
pre
lepšiu
informovanosť
používateľov
APV vytvoreného v organizácii IVeS, možnosť sťahovania nových verzií tohto APV
(download)
a možnosť
zasielania
súborov
v zabezpečenom
režime
(upload)
a komunikáciu používateľov IS VS s riešiteľmi APV prostredníctvom internetu.
2.1.3. Realizácia odbornej prípravy zamestnancov verejnej správy v oblasti IKT
Odborná príprava zamestnancov verejnej správy v oblasti IKT je v organizácii
IVeS zameraná na školenia:
-
technických
a vecných
správcov
a koncových
používateľov
–
referentov
pre prevádzkované IS VS,
-
firemného SW (operačných a databázových systémov, office systémov a ďalších
odborných kurzov), ktorých cieľom je zvyšovať všeobecnú počítačovú gramotnosť tak
zamestnancov zriaďovateľa, ako aj zamestnancov ostatnej verejnej správy.
V organizácii IVeS sa využívajú všetky formy odborného vzdelávania, konkrétne:
-
prezenčná forma na 3 školiacich pracoviskách (v piatich školiacich miestnostiach)
IVeS v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave,
-
dištančná forma tzv. e-learning v systéme EDEN,
-
kombinovaná forma prezenčného a dištančného vzdelávania.
Dištančná a kombinovaná forma vzdelávania sa využíva najmä pri príprave
zamestnancov štátnej správy a samosprávy, orientovanej na základné zručnosti
pre prácu na počítači s cieľom získania certifikátu ECDL (European Computer Driving
Licence - Európsky vodičský preukaz na počítače).
Pre používateľov APV od organizácie IVeS zamestnanci oddelenia prevádzky a
technologickej podpory, úseku aplikačnej podpory a vzdelávania v spolupráci s riešiteľmi
APV organizujú tiež semináre, ktoré sú zamerané na aktuálne témy a riešenie problémov
spojených s prevádzkovanými aplikáciami.
2.2. Strednodobý výhľad organizácie
Väčšina prác a služieb, ktoré poskytuje organizácia IVeS, má dlhodobý charakter.
K takýmto službám patrí
najmä údržba, inovácia a centrálna prevádzka aplikácií
SVS MV SR, ktoré na základe poverenia prevádzkovateľa - MV SR spravuje organizácia
IVeS, ale aj poskytovanie služieb štandardnej technickej podpory k APV, vytvorenému
v organizácii IVeS a prevádzkovanému na ostatných úradoch miestnej štátnej správy
a samosprávy. Táto činnosť trvalo viaže rozhodujúcu časť riešiteľskej kapacity IVeS (vyše
80 %) a tvorí rozhodujúcu časť vlastných tržieb organizácie IVeS a to tak od zriaďovateľa
ako aj od ostatnej verejnej správy. Mierny pokles vlastných tržieb pri relatívne stabilných
nákladoch na tieto činnosti za ostatné tri roky neumožňuje rozsiahlejšie
8/66
investovať do inovácií SW produktov, ale je určitou zárukou, že o tieto práce a služby
v oblasti IKT pre verejnú správu bude záujem aj v nastávajúcom období.
Z hľadiska stability je situácia pri zabezpečovaní školiacich činností v oblasti IKT
o niečo zložitejšia, aj keď vzdelávacia činnosť vo verejnej správe je deklarovanou
prioritou zvyšovania počítačových zručností štátnych a verejných zamestnancov pre
efektívne využívanie výpočtovej techniky v ich každodennej práci. IVeS v tejto oblasti
dlhodobo ponúka špecializované školenia, kurzy a semináre, zamerané tak na metodické
usmernenie používateľov APV, t. j. na vecnú stránku riešených aplikácií, ako aj na
samotnú prácu s aplikačným programovým vybavením. Žiaľ záujem o špecializované
odborné školenia za uplynulé tri roky poklesol tak v štátnej správe ako aj samospráve.
Cieľom všeobecných kurzov pre odborných zamestnancov a referentov výkonu
štátnej správy (operačné systémy, kancelárske systémy, internet) je zvyšovanie úrovne
ich počítačovej gramotnosti s následnou možnosťou overenia získaných vedomostí ich
testovaním v systéme ECDL. IVeS Košice je od roku 2004 akreditovaným testovacím
centrom (ATC) ECDL s pobočkami v Bratislave a Banskej Bystrici, ale v súčasnosti pre
nezáujem o testovanie nadobudnutých vedomostí v systéme ECDL je činnosť organizácie
v tomto smere pozastavená.
Strednodobý výhľad organizácie IVeS okrem jasne vyprofilovaných činností závisí
aj od spôsobu financovania týchto činností vo väzbe na hospodársko-právnu formu
organizácie IVeS. IVeS je príspevkovou organizáciou MV SR, ktorej aktivity boli do roku
2009 financované z príspevku zriaďovateľa a z vlastných zdrojov – výnosov organizácie
za práce a služby v rámci jej hlavnej činnosti. Od roku 2010 organizácia nedostáva
príspevok
od zriaďovateľa
(kvôli
opätovnému prekročeniu 50 % hranice pomeru
vlastných výnosov organizácie ku príspevku zriaďovateľa v rokoch 2008 a 2009) a
financovanie
služieb
IVeS
pre
zriaďovateľa
je
realizované
na
základe
zmluvy
o poskytovaní riešiteľských kapacít IVeS na úlohy MV SR, uzatvorenej na príslušný rok.
Na základe tejto zmluvy zriaďovateľ uhrádza riešiteľské kapacity za poskytované služby
IVeS až po ich protokolárnom prevzatí. Ide o neštandardný spôsob financovania
príspevkovej organizácie IVeS, ktorý je trvalo neudržateľný a vyžaduje prehodnotenie
činnosti IVeS vo väzbe na jej hospodársko-právnu formu.
Vývoj celkových tržieb a výnosov vo vzťahu k celkovým nákladom príspevkovej
organizácie
IVeS
za
ostatné
tri
roky
ukazuje
tabuľka č.1
a následný
graf č.1.
Z prezentovaných údajov je zrejmé, že v uvedených rokoch 2011 až 2013 pri miernom
poklese tržieb a výnosov organizácie IVeS došlo aj k miernemu nárastu nákladov
organizácie, avšak organizácia celkovo hospodárila vyrovnane a v uvedených rokoch
dosiahla kladný hospodársky výsledok.
9/66
Tab.č.1 – Hospodársky výsledok organizácie IVeS za roky 2011 až 2013 v €
Uka zov a tele/Obdobie
2011
2012
0
0
0
1 119 267
1 095 366
1 078 909
Prís pevok zriaď ovateľ a
Vlas tné tržby
Výnos y z kapitálových trans ferov zo ŠR
2013
57 331
60 685
62 600
Celkové tržby a výnos y
1 176 598
1 156 051
1 141 509
Náklady s polu
1 124 626
1 132 891
1 135 162
51 972
23 160
6 347
Hospodá rsky v ý sledok
Graf č.1 – Hospodársky výsledok organizácie IVeS za roky 2011 až 2013 v tis. €
1176
1200
1156
1125
1141
1133
1135
1000
800
600
400
200
52
23
6
0
2011
2012
Celkové tržby a výnosy v tis.€
2013
Náklady spolu v tis.€
Hospodársky výsledok v tis.€
Prehľad tržieb a výnosov za služby IVeS za uplynulé tri roky vo
vzťahu
k zriaďovateľovi ukazuje tabuľka č.2. a graf č.2.
Tab.č.2 – Prehľad tržieb a výnosov za služby IVeS za roky 2011 až 2013 v €
Za roky
2011
2012
Spolu
Tržby a v ý nosy
za rezort osta tné
tržby
za služby I VeS
MV SR
a v ý nosy MV SR
SW a s pojené s lužby
tržby
2013
Spolu
za rezort osta tné
tržby
tržby
Spolu
za rezort osta tné
a v ý nosy MV SR
tržby
tržby
a v ý nosy
531 050
313 836
844 886
519 970
309 973
829 943
522 000
305 810
72 957
34 596
107 553
80 745
20 806
101 551
66 745
7 967
74 712
Ubytovanie 1)
-
100 344
100 344
-
93 289
93 289
-
100 485
100 485
Stravovanie 1)
-
25 554
25 554
-
24 418
24 418
-
26 126
26 126
Os tatné tržby
-
924
924
2 000
1 004
3 004
-
3 279
3 279
475 254 1 079 261
602 715
449 490 1 052 205
588 745
Školenia a s emináre
Celkom
2)
604 007
827 810
443 667 1 032 412
10/66
Poznámky:
1) tržby za uvedené služby sa nesledujú v členení za rezort MV SR a ostatné subjekty
verejnej správy (-).
2) tržby a výnosy sú vykázané bez rezerv z prevádzkovej činnosti a výnosov
z kapitálových transferov.
Vývoj celkových tržieb za služby IVeS pre rezort MV SR a za ostatnú VS za
posledné tri roky ukazuje aj nasledovný graf.
Graf č.2 – Vývoj tržieb za služby IVeS pre MV SR a ostatnú VS za roky 2011 až 2013 v tis. €
1 200
1 079
1 052
1 032
1 000
800
604
602
475
600
588
449
443
400
200
0
2011
Spolu tržby, tom:
2012
Tržby za rezort MV SR
2013
Ostatné tržby
Z tabuľky č.2 a grafu č.2 je zrejmé, že v uplynulých troch rokoch sme zaznamenali
mierny pokles tržieb, pričom na postupnom znižovaní celkových tržieb za služby IVeS má
podiel tak znižovanie tržieb za rezort MV SR (najmä v roku 2013) ako aj znižovanie
ostatných tržieb (výraznejší pokles tržieb v ostatnej verejnej správe najmä v roku 2012).
Pokles tržieb za SW služby súvisí tak s postupným poklesom počtu používateľov
APV od organizácie IVeS rovnako v miestnej štátnej správe, ako aj v samospráve (najmä
ekonomického SW) ako aj z dôvodu nižšieho záujmu používateľov o školenia aplikačného
SW, keďže väčšina používateľov APV od organizácie IVeS ho prevádzkuje už niekoľko
rokov a používatelia tieto školenia už v minulosti absolvovali. Záujem o tieto školenia
prejavujú už iba noví používatelia alebo zamestnanci tých úradov, kde dochádza k väčšej
prirodzenej fluktuácii zamestnancov.
11/66
Zatiaľ čo počet odberateľov IT služieb IVeS, t. j. počet používateľov APV od
organizácie IVeS z roka na rok klesá, počet účastníkov odborného vzdelávania vo veľkej
miere závisí od rozsahu požiadaviek na školenia aplikačného SW, ktoré IVeS realizuje pre
zamestnancov rezortu MV SR. Za uplynulé tri roky sa počet vyškolených osôb viac menej
stabilizoval (rádovo 2 tisíc vyškolených účastníkov vzdelávania), avšak celkový počet
účastníkov odborných školení nedosahuje úroveň predchádzajúcich rokov, čo súvisí
s trvalým nedostatkom finančných prostriedkov, vyčlenených na tento účel. Na poklese
počtu inštalácií APV od organizácie IVeS sa podieľal tak zánik viacerých organizácií,
ktorých zriaďovateľom sú mestá a obce resp. VÚC v uplynulých rokoch a rovnako aj
skutočnosť,
že
zriaďovatelia
v podriadených
organizáciách
presadzujú
svojich
dodávateľov ekonomického SW (aj keď finančne náročnejšie riešenia).
Tabuľka č.3 a graf č.3 ukazuje na vývoj klientely IVeS pre tieto služby za roky
2011 až 2013.
Tab.č.3 – Počet inštalácií APV a účastníkov prezenčných školení IVeS za roky 2011 až 2013
Rok
2011
2012
2013
Počet inš talácii APV I VeS
5 236
5 140
4 923
Počet účas tníkov odborných š kolení
2 173
2 368
1 935
Graf č.3 – Počet inštalácií APV a účastníkov prezenčných školení IVeS za roky 2011 až 2013
6 000
5 236
5 140
4 923
5 000
4 000
3 000
2 368
2 173
1 935
2 000
1 000
0
2011
Počet inštalácii APV IVeS
2012
2013
Počet účastníkov odborných školení
12/66
K poklesu počtu používateľov APV od organizácie IVeS dochádza aj z dôvodu
prebiehajúcej integrácie miestnej štátnej správy (vznik okresných úradov v SR) v rámci
programu ESO a v súvislosti s presadzovaním integrovaného IS SAP v štátnej správe
a prechode samosprávy na komplexné IS, dodávané komerčnými organizáciami.
Počet účastníkov odborných školení v oblasti IKT a tým aj výška príjmov IVeS
z tejto činnosti v blízkej budúcnosti je závislá od toho, či inovované riešenia IS VS
v pôsobnosti MV SR, realizované v rámci projektov OPIS, budú nasadené v plánovanom
čase a či zriaďovateľ na vyškolenie používateľov nových projektov využije disponibilné
školiace kapacity rezortnej organizácie IVeS.
Rozsah využívania disponibilných riešiteľských kapacít IVeS v nasledujúcom
období môže ovplyvniť aj rozhodnutie zriaďovateľa o ďalšom smerovaní a hospodárskoprávnej forme organizácie. Sme presvedčení, že organizácia IVeS dokáže využiť svoj
ekonomický a ľudský potenciál aj v období masívneho investovania do projektov OPIS,
financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Národné projekty riešené v rezorte MV SR sú
vhodnou príležitosťou na zapojenie organizácie IVeS do tohto procesu.
V budúcich rokoch môže ďalšie smerovanie organizácie IVeS ovplyvniť:
-
prehodnotenie rozsahu činností, ktoré organizácia IVeS poskytuje MV SR vo väzbe
na hospodársko-právnu formu organizácie,
-
poverenie o presune niektorých prevádzkových činností (prevádzka centrálnych
aplikácii MV SR a správa siete VS NET) z IVeS na iný subjekt MV SR,
-
tlak konkurenčného prostredia t. j. presadzovanie sa komerčných SW firiem ako
externých dodávateľov SW produktov a podporných IKT služieb pre verejnú správu,
-
rozsah využívania
existujúcich
riešiteľských
kapacít
IVeS
na
vývoj
a inováciu
vybraných úloh IS VS v pôsobnosti MV SR,
-
využitie disponibilných školiacich kapacít IVeS na realizáciu odborných školení
používateľov IS VS v pôsobnosti MV SR,
-
nedostatok finančných prostriedkov na krytie nákladov spojených so zabezpečením
služieb štandardnej technickej podpory (údržba APV a hotline) a na riešenie
prevádzkových
problémov
používateľov
ekonomického
SW
(asistenčné
služby)
s ohľadom na tržby za tieto služby.
13/66
3. Charakteristika kontraktu organizácie s ústredným štátnym
orgánom a jeho plnenie
Príspevková organizácia IVeS v rokoch 2008 a 2009 tržbami za poskytované
služby pokryla viac ako 50 % celkových nákladov organizácie a tým nesplnila kritérium
50 % v súlade s § 21 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách. Z uvedeného dôvodu
v súlade s § 31 ods. 1 písm. i) zákona o rozpočtových pravidlách zriaďovateľ neposkytuje
od roku 2010 organizácii IVeS príspevok a kontrakt s organizáciou IVeS neuzatvára.
Na riešenie úloh MV SR v príslušnom roku uzatvára s organizáciou IVeS zmluvu
o poskytovaní riešiteľských kapacít pre realizáciu úloh podporujúcich uplatňovanie IKT vo
verejnej správe pre vybrané IS VS v pôsobnosti MV SR (predmetná zmluva pre rok 2013
je
uvedená
v prílohe č.1
tejto
správy),
ktorej
vyhodnotenie
je
súčasťou
kap.7
a prílohy č.2 tejto správy.
14/66
4. Činnosti/produkty organizácie a jej náklady
Výstupnými produktami organizácie IVeS, v súlade so zriaďovacou listinou a jej
poslaním, sú služby poskytované v oblasti IKT, ktoré môžeme začleniť do 3 kategórií:
-
vývoj, údržba a inovácia APV
-
prevádzka centrálnych aplikácií a správa registrov SVS MV SR a správa siete VS NET
-
odborné vzdelávanie v oblasti IKT.
4.1. Vývoj, údržba a inovácia APV
4.1.1. SW produkty
Do tejto kategórie výstupných produktov organizácie IVeS radíme vlastné
aplikačné programové vybavenie, ktoré bolo vytvorené na základe zadania gestorov
jednotlivých aplikácií - odborných útvarov SVS MV SR, najmä agendy výkonu štátnej
správy a registre, evidencie a zoznamy v pôsobnosti SVS MV SR, ale aj ďalšie APV,
vytvorené v organizácii IVeS, ktoré si našlo uplatnenie aj v ostatnej verejnej správe. Ide
o ekonomické agendy – WinIBEU a WinPAM, administratívny systém úradu – WinASU
a ostatné APV prevádzkované v špecializovanej miestnej štátnej správe a samospráve
(podrobnejšie v kap.8. – Hlavné skupiny používateľov výstupov organizácie).
4.1.2. Distribúcia APV
Distribučná
činnosť
úzko
súvisí
s údržbou
a
inováciou
APV
v organizácii IVeS a jej cieľom je poskytnúť všetkým používateľom
vytvoreného
aktuálne verzie
prevádzkovaného APV.
Je zabezpečovaná pre rádovo niekoľko tisíc používateľov najmä ekonomického SW
a to formou:
-
zasielania distribučných médií na magnetických nosičoch,
-
sprístupnenia (download) opravných súborov (patchov) a nových verzií APV (upgrade
a update) na portáli IVeS pre registrovaných používateľov APV cez internet resp.
na web alebo FTP serveroch IVeS (pre používateľov siete VS NET).
15/66
4.1.3. Hotline služby
Väčšinu prevádzkových problémov používateľov APV, vzhľadom na nedostatočné
kapacity na zabezpečenie asistenčných služieb u prevádzkovateľov, organizácia IVeS rieši
cez tzv. hotline služby, ktoré zahŕňajú telefonickú pomoc v technickej, systémovej
a najmä aplikačnej oblasti. Veľký počet používateľov APV IVeS zo špecializovanej štátnej
správy a samosprávy bol dôvodom pre špecializáciu viacerých zamestnancov oddelenia
prevádzky a technologickej podpory na túto činnosť. Ich pričinením a za výdatnej pomoci
riešiteľov APV sa táto technická, systémová a aplikačná pomoc poskytuje používateľom
APV v dostatočnom rozsahu.
Na zabezpečenie asistenčných služieb priamo u používateľov APV od organizácie
IVeS bola vybudovaná aj sieť servisných partnerov, ktorí požadované služby poskytujú
vo vlastnej réžii.
4.2. Prevádzka centrálnych aplikácií a správa centrálnych registrov, evidencií a
zoznamov SVS MV SR a správa WAN siete VS NET
4.2.1. Prevádzka centrálnych aplikácií a správa centrálnych registrov, evidencií
a zoznamov SVS MV SR
IVeS
na
základe
poverenia
MV SR
sprostredkováva
prevádzku
a
správu
nasledovných centrálnych aplikácií, registrov, evidencií a zoznamov SVS MV SR:
-
Centrálny živnostenský register a Jednotné kontaktné miesta
-
Manažment konania o priestupkoch a Ústredná evidencia priestupkov MV SR
-
Štátoobčianska agenda
-
Registre, evidencie a zoznamy SVS MV SR, kam patria Občianske združenia (ich
súčasťou sú Odborové a zamestnávateľské organizácie, Združenia s potvrdenou
činnosťou,
Živnostenské
spoločenstvá),
ďalej
Register
neziskových organizácií,
Register neinvestičných fondov, Nadácie, Evidencia združení obcí, Politické strany,
Evidencia záujmových združení právnických osôb, Register spoločenstiev bytov
a nebytových priestorov.
-
Register obcí
-
Verejné zbierky
-
Centrálna evidencia interných predpisov
-
Archívne fondy
-
Ústredná evidencia vojnových hrobov
-
Evidencia osobitných označení vozidiel
-
Heraldický register
-
Financovanie preneseného výkonu štátnej správy
-
IS o štátnych hraniciach.
16/66
Služba zahrňuje tak centrálnu prevádzku agend výkonu štátnej správy, ako aj
prezentáciu spravovaných centrálnych registrov, evidencií a zoznamov SVS MV SR na
internete prostredníctvom portálu MV SR.
4.2.2. Správa WAN siete VS NET
Ide
o
odbornú
činnosť,
ktorú
v organizácii
IVeS
na
základe
požiadavky
zriaďovateľa vykonáva Centrálne pracovisko správy siete (CPSS) od roku 2001 a súvisí
so zabezpečením prevádzky WAN siete VS NET, ktorá poskytuje komunikačné služby
SVS MV SR,
OÚ
a štátnym
archívom.
Zamestnanci
tohto
pracoviska
každodenne
monitorujú prevádzku siete VS NET a v spolupráci s externým dodávateľom (SWAN a.s.)
vykonávajú
pravidelnú
údržbu
komunikačných
prvkov,
identifikujú
a odstraňujú
vzniknuté poruchy siete, navrhujú zmenu jej komunikačnej infraštruktúry. Súčasťou
správy siete VS NET je aj prevádzka komunikačných, databázových a aplikačných
serverov siete VS NET.
4.3. Odborné vzdelávanie v oblasti IKT
Vzdelávacie aktivity v oblasti IKT patria medzi významné výstupné produkty
organizácie IVeS (pozri prílohu č.3 – prehľad o školeniach IVeS Košice za rok 2013).
V roku
2013
zamestnanci oddelenia
prevádzky a
technologickej
podpory, úseku
aplikačnej podpory a vzdelávania zrealizovali celkom 231 odborných kurzov (1 až 3 dňových) prezenčnou formou s celkovým počtom 1 935 účastníkov. Vyčlenené školiace
kapacity pre rok 2013 boli určené najmä na realizáciu školení používateľov IS Fabasoft.
Kurzy prebiehali v piatich PC učebniach IVeS s celkovou kapacitou 74 miest (v Bratislave
dve učebne s kapacitou 18 a 12 miest, v Banskej Bystrici jedna učebňa s kapacitou
14 miest a v Košiciach dve učebne s kapacitou 18 a 12 miest), časť kurzov pre pilotné
pracovisko a susediace okresy bola realizovaná v PC učebni OÚ v Nitre.
V roku 2013 sme zaznamenali 9,8 % pokles počtu plánovaných školení oproti roku
2012, kedy bolo zorganizovaných celkom 256 odborných kurzov, pričom celkový počet
účastníkov školení klesol o cca 18 %, keďže v roku 2012 bolo vyškolených celkom
2 368 účastníkov.
Vyššie
náklady
na
realizované
školenia
v roku
2013
sú
žiaľ
ovplyvnené
nerovnomerným čerpaním školiacich kapacít IVeS, keďže všetky školenia používateľov
IS Fabasoft sa uskutočnili v zmysle požiadavky gestora až v 4. štvrťroku 2013. Pre
nedostatočnú vyťaženosť lektorov IVeS za prvých 9 mesiacov roku bolo nutné aj v roku
2013 zachovať existujúce školiace kapacity a pre týchto zamestnancov zabezpečiť
náhradnú prácu. Voľné kapacity školiteľov IVeS boli aj v roku 2013 využívané prevažne
na posilnenie služieb hotline pre prevádzkované APV, resp. na interné overovanie nových
verzií APV pred ich nasadením do rutinnej prevádzky.
17/66
4.3.1. Školenia aplikačného SW
Nosným programom odborného vzdelávania IVeS je školenie používateľov
aplikačného programového vybavenia, prevádzkovaného v rezorte MV SR a vytvoreného
v organizácii IVeS resp. externým dodávateľom. Ako vyplýva z prílohy č.3 (tab. č.3.1,
č.3.2 a č.3.3) tejto správy, IVeS v roku 2013 prezenčnou formou zrealizoval celkom 231
školení aplikačného SW – pre ekonomické agendy 41 školení s počtom účastníkov 78, pre
výkon štátnej správy 184 školení s počtom účastníkov 1 848 a pre administratívny
systém úradu 6 školení s počtom účastníkov 9. Prevažnú časť z uvedeného počtu školení
tvorili školenia APV Fabasoft, kde bolo realizovaných 167 školení s celkovým počtom
1 810 účastníkov. Časť týchto školení bola pre pilotné pracovisko KAMO a OÚ
v Nitrianskom kraji realizovaná v školiacich priestoroch OÚ v Nitre.
Počty účastníkov na jednotlivých druhoch školení ukazuje nasledovný graf:
Graf č.4.1. – Počet účastníkov prezenčných školení aplikačného SW v roku 2013
Aplikačný SW – spolu
9
78
1 848
Výkon
štátnej správy
Administratívny
systém úradu
Ekonomické
agendy
18/66
4.3.2. Školenia firemného SW
Do produktovej ponuky školiacich aktivít organizácie IVeS patria aj prezenčné
školenia operačných a kancelárskych systémov, ktoré sú určené najmä odborným
zamestnancom – informatikom na CP, ktorí zabezpečujú prevádzku lokálnych aplikácií
(technickí správcovia aplikácií) a tiež sú určené pre používateľov, ktorí prechádzajú na
nové (inovované) operačné alebo kancelárske systémy. Žiaľ o uvedené školenia v roku
2013
neprejavili
záujem
ani
samotní
používatelia
a pre nedostatok
vyčlenených
finančných prostriedkov ani MV SR.
4.3.3. Projekty ECDL
Školiace stredisko IVeS disponuje 8 školiteľmi, ktorí sú akreditovaní testovací
komisári ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače) a ponúka školiace a testovacie
služby v systéme ECDL v akreditovanom testovacom centre ECDL v Košiciach a v jeho
pobočkách v Bratislave a v Banskej Bystrici. Z dôvodu dlhodobejšieho nezáujmu o tento
systém vzdelávania a následného overovania získaných vedomostí zo strany MV SR bola
táto činnosť v organizácii IVeS v roku 2013 dočasne pozastavená.
4.3.4. Doplnkové aktivity
Súčasťou doplnkových aktivít Školiaceho strediska IVeS v Košiciach sú komplexné
služby poskytované účastníkom odborného vzdelávania, ktoré zahŕňajú aj ubytovanie
a stravovanie. Voľné ubytovacie a stravovacie kapacity Školiaceho strediska sú ponúkané
aj verejnosti (stravovanie aj pre vlastných zamestnancov organizácie IVeS) s cieľom
zabezpečenia samofinancovania jeho aktivít. Za uplynulé roky sa počet užívateľov
uvedených služieb stabilizoval aj napriek pribežnému poklesu počtu účastníkov školení
a tým tieto aktivity tvoria významný zdroj doplnkových príjmov organizácie.
4.4. Náklady na produkty IVeS
Pri vyčíslení celkových nákladov na produkty organizácie IVeS vychádzame
z tabuľky č.4, ktorá zobrazuje celkové náklady na činnosť organizácie v roku 2013, ktorá
je reprezentovaná cez celkové riešiteľské kapacity odborných zamestnancov IVeS,
vyjadrené v jednotke človekomesiac, ktoré boli vynaložené na realizáciu špecifikovaných
úloh.
Tab.č.4 – Celkové náklady organizácie IVeS za rok 2013 v €
Mzdy (v čítane OON)
Skutočné
Riešiteľské
náklady
kapacity
Náklady
za rok 2013
čm
celkom
Celkom za I VeS
379,5
Ostatné
1 135 162
Odv ody
P riame
423 905
Nepriame z miezd
187 143
212 964
režij né
Odpisy
náklady
83 264
227 886
19/66
Z tabuľky č.4
vyplýva,
že
skutočné
priemerné
náklady
organizácie
na
1 človekomesiac za rok 2013 predstavovali sumu 2 991,20 € (podiel celkových nákladov
a celkových
riešiteľských
kapacít
IVeS
za
rok
2013).
Zohľadnením
čerpaných
riešiteľských kapacít a priemerných nákladov na vykazovanú jednotku človekomesiac je
možné dospieť k vyčísleniu celkových nákladov na produkty IVeS tak, ako to ukazuje
tabuľka č.5.
Tab.č.5 – Celkové náklady na produkty IVeS v roku 2013 v €
P rodukty I VeS
R iešiteľské
Ná kla dy
ka pa city v čm
v €
Vý v oj , údržba a inov á cia AP V, distribúcia
252,50
755 278
64,00
191 437
Sprá v a centrá lny ch registrov SVS a siete VS NET
Odborné v zdelá v a nie v obla sti I K T
Spolu
63,00
188 445
379,50
1 135 160
Z tabuľky č.5 a grafu č.5 je zrejmé, že v roku 2013 sa vývoj, údržba a inovácia
APV IVeS na celkových nákladoch organizácie podieľala v rozsahu cca 66,5 %, zvyšných
33,5 % celkových nákladov tvorili náklady na prevádzku centrálnych registrov SVS
a správa siete VS NET (16,9 %) a na odborné vzdelávanie (16,6 %).
Graf č.5 – Podiel nákladov na produkty IVeS v roku 2013
16,6%
16,9%
66,5%
Vývoj, údržba a inovácia APV, distribúcia
Správa centrálnych registrov SVS a siete VS NET
Odborné vzdelávanie v oblasti IKT
20/66
5. Rozpočet organizácie
5.1. Výnosy
Skutočná výška celkových výnosov za rok 2013 predstavuje 1 141 509 €, čo je
92,92 % z ročného plánu. Na celkových výnosoch sa podieľali: tržby z predaja služieb
objemom 1 014 594 €, t. j. 88,89 %, aktivácia vnútroorganizačných služieb objemom
14 713 €, t. j. 1,29 %, ostatné výnosy objemom 2 985 €, t. j. 0,26 %, rezervy
z prevádzkovej činnosti objemom 46 498 €, t. j. 4,07 %, úroky za vlastné finančné
prostriedky na bežnom účte organizácie v Štátnej pokladnici 120 €, t. j. 0,01 %,
kapitálové transfery zúčtované do výnosov objemom 62 600 €, t. j. 5,48 %.
Analýza plnenia výnosov je nasledovná:
5.1.1. Príspevok z rozpočtu zriaďovateľa
IVeS Košice na rok 2013 nemal uzatvorený kontrakt s MV SR, nemal pridelený ani
bežný ani kapitálový transfer z rozpočtu zriaďovateľa.
5.1.2. Vlastné tržby a výnosy
Celkové tržby a výnosy organizácie IVeS Košice boli na rok 2013 plánované
v objeme
1 228 500 €.
Skutočne
dosiahnutý
objem
celkových
tržieb
a
výnosov
predstavoval sumu 1 141 509 €, t. j. 92,92 % plánovaného objemu. Z uvedeného
objemu tržieb tržby od zriaďovateľa na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní
riešiteľských kapacít na úlohy MV SR v roku 2013 predstavovali čiastku 588 745 €
(522 000 € za tvorbu a prevádzku vybraných aplikácií IS VS v pôsobnosti MV SR a správu
siete VS NET, 66 745 € za školenia v oblasti IKT). Z celkových tržieb organizácie za rok
2013 tržby a výnosy za poskytnuté služby boli plánované vo výške 1 120 636 €.
Skutočnosť za rok 2013 bola 1 014 594 €, t. j. 90,54 % plánovaného objemu, pričom:
-
Tržby za APV a odpovedajúce služby dosiahli sumu 827 810 €. Išlo o tržby za
tvorbu a prevádzku vybraných úloh MV SR a správu siete VS NET ako aj z úhrad
ročných poplatkov za služby štandardnej technickej podpory na vlastné SW produkty,
ktoré okrem údržby APV v súlade s legislatívnymi zmenami zahŕňajú aj poskytovanie
služieb hotline a distribúciu nových verzií APV registrovaným používateľom.
-
Tržby zo školení organizácia dosiahla realizáciou vlastných vzdelávacích aktivít
predovšetkým pre zamestnancov verejnej správy. Celková výška tržieb z tejto
činnosti za rok 2013 predstavovala sumu 74 712 €.
21/66
-
Tržby
za
ubytovacie
služby
–
skutočne
dosiahnuté
tržby
za
ubytovanie
v Školiacom stredisku IVeS v Košiciach predstavovali sumu 100 485 €. Išlo o tržby od
účastníkov školiacich aktivít, organizovaných IVeS Košice a v prípade voľných kapacít
aj od ďalších hostí, využívajúcich ubytovacie služby Školiaceho strediska.
-
Tržby za stravovacie služby za rok 2013 boli vo výške 26 126 €. Išlo o tržby za
poskytnuté obedy, ako aj ďalšie doplnkové služby Školiaceho strediska vo výške
11 413 € a za predaj stravy vlastným zamestnancom v celkovej výške 14 713 €
(aktivácia vnútroorganizačných služieb).
-
Ostatné tržby a výnosy za rok 2013 predstavovali sumu 3 279 €.
Išlo o tržby za:
-
súkromné telefónne hovory zamestnancov IVeS vo výške 114 €,
-
uhradené poplatky za internetové domény vo výške 60 €,
-
tržby z prenájmu vo výške 2 875 €,
-
prijaté úroky vo výške 120 €,
-
dobropisy vo výške 105 €,
-
zosobnenú škodu 5 €.
Rozdelenie tržieb v uvedenom členení ukazuje nasledovný graf:
Graf č.6 – Vlastné tržby a výnosy za rok 2013 v €
100 485 €
26 126 € 3 279 €
74 712 €
827 810 €
Tržby za APV
a odpovedajúce
služby
Tržby zo
školení
Tržby za
ubytovacie
služby
Tržby za
stravovacie
služby
Ostatné
tržby a
výnosy
22/66
Do celkových tržieb je zúčtované použitie rezerv z prevádzkovej činnosti, a to na
nevyčerpané dovolenky a režijné náklady za rok 2012 vo výške 46 497 € ako aj výnosy
z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu vo výške 62 600 €.
5.2. Náklady
Skutočná výška nákladov na hlavnú činnosť organizácie za rok 2013 predstavovala
sumu 1 135 162 €, čo tvorí 92,40 % plánu.
Prehľad nákladov podľa jednotlivých druhov:
Spotrebované nákupy (50) boli čerpané vo výške 82 046 €, čo predstavuje
87,42 % plánu. Išlo o materiálové náklady vo výške 31 199 € a náklady na energie vo
výške 50 847 €. K materiálovým nákladom patria náklady na spotrebný materiál
a predmety operatívnej evidencie 7 996 €, potraviny 18 166 €, pohonné hmoty 1 618 €,
čistiace potreby 2 064 €, knihy, noviny a časopisy 1 355 €. Celkovú výšku nákladov na
energie tvorili náklady na spotrebu vody v sume 2 149 €, elektrickej energie v sume
21 801 €, plynu vo výške 19 797 € a tepla vo výške 7 100 €.
Služby (51) celková výška nákladov predstavovala sumu 45 945 € (71,57 %
plánu), z toho oprava a údržba 7 845 €, cestovné 2 895 €, reprezentačné 158 €, ostatné
služby
35 047 €,
v tom
najväčšiu
položku
predstavovali
náklady
na
poštovné
a telekomunikačné služby, na ktoré bolo vynaložených celkom 14 250 €, náklady
súvisiace so zabezpečovaním školení a seminárov 5 520 €, pranie bielizne 5 020 €,
stočné 2 887 €, ochrana objektov a strážna služba 878 €, revízie a kontroly 2 416 €,
nájomné 571 €, čalúnenie 874 €, poplatky banke za prijaté platby 626 €, ostatné služby
566 €. Na školenia vlastných zamestnancov bolo vynaložených v roku 2013 celkom
1 439 €, a to hlavne na účasť zamestnancov na rôznych odborných seminároch
a konferenciách a na výučbu anglického jazyka.
Osobné náklady (52) predstavovali sumu 866 809 € (91,49 % plánu na rok
2013). Z uvedeného objemu mzdové náklady predstavovali sumu 611 048 € (včítane
ostatných osobných nákladov). Uvedenému objemu mzdových nákladov zodpovedal
objem odvodov na zákonné zdravotné a sociálne poistenie vo výške 212 964 €. Bežné
transfery boli vyplatené ako náhrada príjmu za dočasnú práceneschopnosť v celkovom
objeme 3 261 €. Náklady na stravovanie predstavovali výšku 21 227 € a tvorba
sociálneho fondu 6 580 €. Na doplnkové dôchodkové sporenie v súlade s kolektívnou
zmluvou bolo zamestnancom IVeS v roku 2013 vyplatených celkom 11 729 €.
Dane a poplatky (53) predstavovali spolu 5 585 €, a to daň z nehnuteľností
2 861 € a poplatky za odpad, miestne poplatky, za rozhlas a televíziu, diaľničné známky,
dopravné náklady vo výške 2 724 €.
23/66
Ostatné náklady (54) predstavovali sumu 1 381 € a to na neuplatnenú daň
z pridanej
hodnoty
z dôvodu
používania
koeficienta
pri
odpočte
dane (1 376 €),
zaplatená zmluvná pokuta 5 €.
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia (55) predstavovali celkový objem 129 907 €. Z toho náklady na
odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku za rok 2013 predstavovali sumu
83 264 € a tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti sumu 46 643 €.
Finančné náklady (56) vo výške 3 489 € predstavovali náklady na zákonné
poistné majetku v správe organizácie a poplatky autorskému zväzu.
Prehľad o výnosoch a nákladoch organizácie IVeS Košice za rok 2013 je uvedený v
tabuľke č.6, ktorá ukazuje na kladný výsledok hospodárenia organizácie IVeS v roku
2013 vo výške 6 348 €.
24/66
Tab. č.6 – Výnosy a náklady príspevkovej organizácie IVeS Košice za rok 2013
v€
Schválený rozpočet
2013
Uk a z o v a t e ľ
a
b
Upravený rozpočet
2013
Skutočnosť
k 31.12.2013
celkom
z toho fin. zo
ŠR
celkom
z toho fin.
zo ŠR
celkom
1
2
3
4
5
z toho fin. zo
ŠR
% plnenia
6
7
VÝN OSY
príspevkovej organizácie celkom (6)
1
1 228 500
50 264
1 228 500
50 264
z toho:
Účtovná skupina 68 - Výnosy z transferov v PO
2
50 264
50 264
50 264
50 264
v tom: výnosy z bežných transferov zo ŠR (681)
3
0
0
0
0
výnosy z kapitálových transferov zo ŠR (682)
4
50 264
50 264
50 264
50 264
Účtovná skupina 60 - Tržby za vlastné výkony a tovar
5
1 120 636
0
1 120 636
0
v tom: - tržby za vlastné výrobky a z predaja služieb (601+602)
6
1 120 636
0
1 120 636
0
- tržby za tovar (604)
7
0
0
0
0
Účtovná skupina 62 - Aktivácia
8
12 000
0
12 000
0
Účtovná skupina 63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
9
0
0
0
0
Účtovná skupina 64 - Ostatné výnosy
10
0
0
0
0
v tom: tržby z predaja DHIM a DHM (641)
11
0
0
0
0
tržby z predaja materiálu (642)
12
0
0
0
0
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (648)
13
0
0
0
0
2 985,13
Účtovná skupina 65 - Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prev.
činnosti a fin.činnosti a zúčt.časov.rozlíšenia
14
45 400
0
45 400
0
46 497,73
102,42
Účtovná skupina 66 - Finančné výnosy
15
200
0
200
0
119,74
99,78
Účtovná skupina 67 - Mimoriadne výnosy
16
0
0
0
0
N Á K L A D Y na činnosť
príspevkovej organizácie celkom (5)
17
1 228 500
50 264
1 228 500
50 264
1 135 161,73
92,40
z toho:
Účtovná skupina - 50 Spotrebované nákupy
18
99 600
0
95 000
0,00
82 045,96
87,42
v tom: spotr.materiálu (501)
19
46 300
0
40 000
0
31 198,60
78,00
spotreba energie (502)
20
53 300
0
55 000
0,00
50 847,36
92,45
spotreba neskladovateľných dodávok (503)
21
0
0
0
0
1 141 509,41
92,92
62 599,90
124,54
1 014 593,86
90,54
14 713,05
122,61
predaný tovar (504)
22
0
0
0
0
Účtovná skupina - 51 Služby
23
62 600
0
64 200
0,00
45 945,24
71,57
v tom: opravy a udržiavanie (511)
24
7 500
0
20 000
0
7 845,00
39,22
cestovné (512)
25
5 250
0
4 000
0
2 895,08
72,38
nákl.na reprezentáciu (513)
26
200
0
200
0
157,95
78,97
ostatné služby (518)
27
49 650
0
40 000
0,00
35 047,21
87,62
Účtovná skupina - 52 Osobné náklady
28
956 366
0
947 466
0,00
866 808,72
91,49
v tom: mzdové náklady (521)
29
672 000
0
672 000
0,00
611 048,02
90,93
zákonné a ostatné sociálne poistenie (524+525)
30
233 466
0
233 466
0,00
212 963,97
91,22
zákonné a ostatné sociálne náklady (527+528)
31
50 900
0
42 000
0,00
42 796,73
101,90
z toho: príspevok na stravovanie
32
0
21 226,50
Účtovná skupina - 53 Dane a poplatky
33
7 170
0
4 500
0,00
5 585,54
124,12
Účtovná skupina - 54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
34
2 000
0
2 500
0
1 380,65
55,23
Účtovná skupina - 55 Odpisy,rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
35
96 964
50 264
110 834
50 264
129 907,03
117,21
v tom: odpisy DNaHM (551)
36
70 000
50 264
80 000
50 264
83 264,12
104,08
tvorba zákonn. a ostat.rezerv z prev.činnosti (552+553)
37
26 964
0
30 834
0
46 642,91
151,27
Účtovná skupina 56 - Finančné náklady
38
3 800
0
4 000
0
3 488,59
87,21
Účtovná skupina 57 - Mimoriadne náklady
39
0
0
0
0
Účtovná skupina 58 - Náklady na transfery a nákl. z odvod. príjmov
40
0
0
0
0
v tom: náklady na transfery zo ŠR do PO (581)
41
0
0
0
0
náklady na transfery zo ŠR (582+583)
42
0
0
0
0
Účtovná skupina 59 - Dane z príjmov
43
0
0
0
0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA (r.1-r.17)
44
0
0
0
0
0
6 347,68
25/66
5.3. Majetok organizácie
IVeS Košice, ako štátna príspevková organizácia hospodári s majetkom štátu.
K 31.12.2013 obstarávacia cena spravovaného dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku predstavovala sumu 1 600 611 €.
V roku 2013 IVeS Košice nadobudol dlhodobý hmotný majetok prevodom správy
majetku štátu od zriaďovateľa – Ministerstva vnútra SR a to výpočtovú techniku
v obstarávacej cene 47 285 €.
Finančným
fondom
organizácie
je
zákonný
rezervný
fond,
ktorého
stav
k 31.12.2013 predstavoval sumu 44 927 €.
Finančné krytie fondu rezerv je zabezpečené peňažnými prostriedkami na bežnom
účte organizácie.
Podrobná správa o hospodárení s finančnými prostriedkami IVeS za rok 2013 je
uvedená v prílohe č.4 tejto správy.
26/66
6. Personálne otázky
6.1. Organizačná štruktúra organizácie
Organizačná štruktúra IVeS (príloha č.5) zahŕňa 2 odborné útvary IVeS –
oddelenie aplikácií a oddelenie prevádzky a technologickej podpory, ďalej ekonomické
oddelenie a úsek riaditeľa.
Úsek riaditeľa – zabezpečuje po organizačnej stránke celkový chod organizácie,
t. j. vytvára personálne, materiálno-technické a organizačné podmienky pre riešenie
odborných úloh organizácie v oblasti vývoja a údržby APV, prevádzky centrálnych
registrov SVS MV SR a správy siete VS NET a školiacej činnosti. Dbá o odborný rast
zamestnancov organizácie, sleduje oblasť sociálnej starostlivosti a oblasť bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci.
Oddelenie aplikácií – činnosť oddelenia je zameraná na komplexné riešenie
vybraných úloh IS VS v pôsobnosti MV SR od analýzy, cez návrh, implementáciu,
akceptačné testovanie až po ich nasadzovanie do rutinnej prevádzky. Priebežne
zabezpečuje údržbu a inováciu prevádzkovaných úloh IS VS.
Oddelenie prevádzky a technologickej podpory – vykonáva činnosti na dvoch
úsekoch – úseku prevádzky a správy siete VS NET a na úseku aplikačnej podpory a
vzdelávania. Pracovnou náplňou odborných zamestnancov na úseku prevádzky a správy
siete VS NET je najmä inžiniersko-technická starostlivosť o hardvérové a softvérové
vybavenie organizácie IVeS, najmä centrálneho pracoviska, zabezpečujúceho prevádzku
komunikačných, databázových a aplikačných serverov pre centrálnu úroveň prevádzky
IS VS v pôsobnosti MV SR a správu WAN siete VS NET. Zamestnanci úseku aplikačnej
podpory a vzdelávania poskytujú odbornú pomoc používateľom a prevádzkovateľom APV
od organizácie IVeS a zabezpečujú organizačnú a vecnú stránku odborných školení,
kurzov a seminárov.
Ekonomické
oddelenie
–
svoju
činnosť
vykonáva
na
úseku
finančnej
a hospodárskej správy pri komplexnej plánovacej, finančnej, rozpočtovej a rozborovej
činnosti, včítane správy majetku a ďalších činností spojených s evidenciou používateľov
APV a realizáciou distribučných, edičných a expedičných činností. V rámci prevádzky
Školiaceho strediska v Košiciach zabezpečuje stravovacie a ubytovacie služby pre
frekventantov školení a v prípade voľných kapacít aj pre ďalších hostí.
27/66
6.2. Stav zamestnanosti vo väzbe na tržby a výnosy organizácie
Organizácia IVeS Košice v roku 2013 zamestnávala v priemernom fyzickom počte
62 zamestnancov. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov za rok 2013 bol 60. Fyzický
stav zamestnancov k 31.12.2013 bol 63.
V priebehu roka boli zaznamenané 3 odchody zamestnancov, 4 zamestnanci boli
prijatí do pracovného pomeru a 1 sa vrátil z mimo evidenčného stavu. V rámci odchodov
išlo o rozviazanie pracovného pomeru dohodou a v 2 prípadoch o skončenie pracovného
pomeru na dobu určitú. Zo 4 prijatých zamestnancov dvoch sme prijali ako náhradu za
zamestnancov, s ktorými bol rozviazaný pracovný pomer a dvoch ako náhradu za
dlhodobo chorých.
Zvýšenie počtu zamestnancov IVeS v roku 2013 oproti roku 2012 v prepočítanom
počte predstavuje 1,4 zamestnanca t. j. 2,39 %.
Priemerný
plat
zamestnanca
IVeS
(na
prepočítaný
počet)
za
rok
2013
predstavoval 846,68 €, za rok 2012 to bolo 850,11 €, čo znamená zníženie priemerného
platu o 3,43 €, t. j. o 0,4 % oproti roku 2012.
6.3. Kvalifikačná a veková štruktúra zamestnancov
Tab.č.7 – Kvalifikačná štruktúra zamestnancov IVeS k 31.12.2013
Oddelenie
Odbor
Úsek
v ý v oj a a
Oddelenie
Ekonomické
Vzdela nie
ria diteľa
údržby AP V
prev á dzky
oddelenie
SP OLU
Vy sokoškolské
I ., resp. I I . stupňa
5
17
13
Úplné stredné odborné
2
-
Stredné
-
-
Zá kla dné
-
SP OLU
7
Ako
ukazuje
tabuľka č.7
2
37
3
9
14
-
10
10
-
-
2
2
17
16
23
63
najvyšší
podiel
zamestnancov
IVeS (59 %)
má
vysokoškolské vzdelanie. Ide predovšetkým o profesie odborné (projektant, programátor,
analytik - programátor, systémový a databázový administrátor, školiteľ).
Zamestnanci s úplným stredným vzdelaním tvoria cca 22 % celkového počtu
zamestnancov IVeS. Z nich 2 majú udelenú trvalú výnimku z vysokoškolského vzdelania
(vzhľadom na vek).
Stredné a základné vzdelanie majú 12 zamestnanci (19 %) na úseku prevádzky
budov. Výnimky zo vzdelania nemajú udelené.
28/66
Vekovú štruktúru zamestnancov IVeS ukazuje tabuľka č.8.
Tab.č.8 – Veková štruktúra zamestnancov IVeS k 31.12.2013
Počet
zamestnancov
Vek
do 30 rokov
2
31 - 40
13
41 - 50
19
51 - 60
23
nad 60
6
Spolu
63
Prehľad o vekovej štruktúre zamestnancov poukazuje na relatívne rovnomerné
rozloženie počtu zamestnancov do prezentovaných vekových kategórií, pričom najmenšiu
skupinu tvoria zamestnanci vo veku nad 60 rokov (6) a do 30 rokov (2). Priemerný vek
zamestnancov organizácie je 47 rokov.
6.4. Prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov
V rámci prehlbovania kvalifikácie organizácia IVeS aj v roku 2013 vysielala svojich
zamestnancov na rôzne druhy odborných kurzov, školení, seminárov a konferencií.
Zamestnanci IVeS sa zúčastnili rôznych odborných seminárov k legislatívnym
zmenám
ekonomických
a právnych
predpisov (účtovníctvo, dane, mzdy, sociálne
poistenie ap.) a na konferenciách z oblasti IKT (ISSS 2013).
Odborní zamestnanci sa s prispením organizácie pravidelne zúčastňujú kurzu
anglického jazyka so zameraním na odbornú terminológiu z oblasti informačných a
komunikačných technológií.
Celkové náklady organizácie na školenia vlastných zamestnancov v roku 2013
predstavovali sumu 1 439 €. Na licenčné poplatky a reakreditáciu testovacieho centra,
pobočiek, miestností a skúšobných komisárov a na indexy ECDL bolo vynaložených
celkom 339 €.
Za účelom prehlbovania odborného vzdelania zamestnanci IVeS využívajú aj
formu samoštúdia, pričom majú k dispozícii odbornú literatúru, noviny a časopisy v
internej knižnici a pre štúdium neobmedzený prístup na internet.
29/66
V rámci
organizácia
sociálneho
v súlade
programu
s uzatvorenou
a komplexnej
kolektívnou
starostlivosti
zmluvou
prispieva
o zamestnancov
na
doplnkové
dôchodkové sporenie zamestnancov, z vytvoreného sociálneho fondu prispieva na
stravovanie, na dopravu do zamestnania a na regeneráciu pracovnej sily. Vedenie
organizácie
v spolupráci
s odborovou
organizáciou
každoročne
organizuje
pre
zamestnancov pracovnú poradu spojenú s pobytom v prírode a prednáškou k aktuálnym
otázkam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
6.5. Nadčasová práca a práceneschopnosť
U nadčasovej práce v roku 2013, oproti roku 2012, keď celkový počet hodín
nadčasovej práce dosiahol 291 hodín, došlo k jej zvýšeniu na 367,50 hodín. Objem
finančných prostriedkov vyplatených na tento účel predstavoval v roku 2012 sumu
1 406 €, v roku 2013 došlo k jej navýšeniu na 1 873 €. Hlavnou príčinou nadčasovej
práce bola nutnosť prispôsobenia APV novým legislatívnym zmenám do termínu ich
účinnosti a najmä zabezpečenie nepretržitej prevádzky vlastných objektov organizácie.
V roku 2013 organizácia zaznamenala 595 kalendárnych dní práceneschopnosti
svojich zamestnancov (v roku 2012 sme evidovali 557 kalendárnych dní) v 25 prípadoch,
z toho ošetrovanie člena rodiny v 3 prípadoch. Z uvedených kalendárnych dní celkom
200 dní hradil zamestnávateľ formou náhrady príjmu v celkovom objeme 3 261 € (oproti
168 dňom v celkovom objeme 2 499 € v roku 2012).
Za rok 2013 nebol zaznamenaný žiaden pracovný úraz, ostatné nepracovné úrazy
evidujeme v počte 1.
30/66
7. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku
7.1 Hodnotenie činnosti organizácie za rok 2013
Pri hodnotení činnosti organizácie IVeS za rok 2013 vychádzame z:
-
hodnotenia prác a služieb realizovaných pre zriaďovateľa na základe zmluvy s MV SR,
-
realizovaných služieb štandardnej technickej podpory aplikačného SW od organizácie
IVeS, ktorý je prevádzkovaný vo verejnej správe mimo rezort MV SR (špecializovaná
štátna správa a samospráva) a z ostatných tržieb z hlavnej činnosti.
7.1.1 Práce realizované na základe zmluvy s MV SR
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít pre realizáciu úloh podporujúcich
uplatňovanie informačných a komunikačných technológií vo verejnej správe, uzatvorená
medzi MV SR a IVeS na rok 2013, vyčlenila na úlohy MV SR riešiteľské kapacity v rozsahu
174 človekomesiacov (čm) v nasledujúcom členení:
A.
Prevádzka s erverov a s práva s iete VS NET
64 čm
B.
Bežná údržba a aplikačný hotline vybraných prevádzkovaných úloh
60 čm
C.
I novácia úloh, nová funkcionalita os tatných úloh
50 čm
Spolu A a ž C
174 čm
a na školenia v oblasti IKT 1 907 osobodní účastníkov školení.
A.
Prevádzka centrálnych serverov a správa siete VS NET
64 čm
A.1.
Prevádzka serverov (DB, AS, WEB, FTP, NEWS, AD DC) (32 čm)
Prevádzka centrálnych registrov SVS MV SR a ich sprístupnenie na internete je
v organizácii IVeS zabezpečovaná zamestnancami oddelenia prevádzky a technologickej
podpory na centrálnom pracovisku správy siete (CPSS). Títo spravujú a prevádzkujú
centrálne databázové (MS SQL, ORACLE) a aplikačné servere, ktoré sú umiestnené na
CPSS v organizácii IVeS resp. v DMZ u dodávateľa komunikačných služieb siete VS NET
(SWAN a.s.).
Počas roka 2013 bola priebežne zabezpečovaná aj prevádzka centrálnych serverov
siete VS NET, ktorá zahŕňala komunikačné servre zabezpečujúce prevádzku siete VS NET
(centrálny firewal, DNS server, proxy server, poštový server), centrálnu antivírusovú
kontrolu elektronických správ (e-mail), centrálny NEWS server, časový server (NTP),
IPSEC server siete VS NET, servre pre služby Microsoft Active Directory (AD), WSUS
server a centrálne servre Microsoft Forefront.
31/66
Okrem plnenia štandardných úloh rutinnej prevádzky centrálnych databázových,
aplikačných a komunikačných serverov boli v roku 2013 v IVeS Košice oddelením
prevádzky a technologickej podpory realizované aj ďalšie činnosti, konkrétne:
-
inštalácia a konfigurácia nového komunikačného servera pre štátny archív
v Banskej Bystrici,
-
príprava databázového a aplikačného servera pre testovaciu a následne aj rutinnú
prevádzku informačného systému ISSH,
-
sprístupnenie
nových
centrálnych
doménových
radičov
pre
AD
pre
kraj
Banská Bystrica, Nitra, Bratislava a Žilina (BBDC02, NRDC02, BADC02, ZADC02),
-
odobratie funkcie doménového radiča pre AD zo serverov na všetkých ObÚ
v krajoch Banská Bystrica, Nitra, Trnava, Bratislava,
-
nastavenie možnosti vytvárania exportov na AS pre APV MAKOP pre sieť MV NET,
-
oprava záložného servera pre centrálne registre SVS MV SR z dôvodu jeho
poruchy,
-
príprava nového aplikačného servera IIS na platforme Windows server 2012 pre
internetovú časť centrálnych registrov SVS MV SR a jeho spustenie do testovacej
a následne do rutinnej prevádzky,
-
zmenu konfigurácie centrálneho DNS servera siete VS NET pre smerovania DNS
záznamov *.minv.sk,
-
príprava a spustenie nového portálu IVeS do testovacej prevádzky a jeho
následné spustenie do ostrej prevádzky – s tým súvisiaca zmena aplikačného
servera pre centrálne registre SVS MV SR,
-
riešenie vysokej záťaže aplikačného servera na www.zrsr.sk,
-
inštalácia a konfigurácia komunikačného servera OÚ Gelnica pre CP Košice,
-
inštalácia a konfigurácia rozhranie na AS MALINA pre aplikáciu CEPOD-FABASOFT,
-
aktualizácia operačného systému servera na správu siete VS NET (OSTRVA) na
verziu Windows 7,
-
príprava testovacieho servera a inštalácia
testovacích
služieb pre projekt
www.slovensko.sk.
A.2.
Správa siete VS NET (21 čm)
Správa
siete
VS NET
v priebehu
roka
2013
si
vyžadovala
vykonávanie
štandardných úloh, ako je realizácia zmien konfigurácie technických zariadení siete,
diagnostika a odstraňovanie porúch siete, monitorovanie stavu a vyhodnocovanie
prevádzkových parametrov siete, dohľad nad dodržiavaním bezpečnostnej politiky siete
VS NET, správa adresného plánu siete VS NET, správa intranetových a internetových
domén siete VS NET.
32/66
Súčasne správa siete VS NET zahŕňala riešenie porúch a výpadkov kľúčových
komponentov siete, úpravu konfigurácie kľúčových komponentov siete, povolenie alebo
zablokovanie (obmedzenie) niektorej služby siete pre vybraných používateľov siete
VS NET, resp. používateľov internetu, vykonávanie základnej preventívnej kontroly
zariadení alebo ich komponentov používaných pre správu siete, pravidelné monitorovanie
prevádzky siete prostredníctvom manažovacieho softvéru, kontrolu vytvárania záloh a ich
archiváciu, aplikovanie bezpečnostných záplat pre programové vybavenie používané na
správu siete, ako aj pre kľúčové komponenty VS NET, profylaktiku prevádzkových
priestorov CPSS, vydávanie klientskych certifikátov pre používateľov IS USEP MV SR
pristupujúcich z internetu.
V ďalšom zamestnanci správy siete VS NET riešili:
-
sprístupnenie portálu ESO pre sieť VS NET, pridanie záznamov do DNS,
-
riešenie problému dlhých odoziev pri prístupe sociálnej poisťovne na neverejné
stránky www.zrsr.sk ,
-
problém nedostupnosti webových služieb VRT pre GP,
-
prístup na SAS (telefónny zoznam) na portáli ESO,
-
spustenie ostrej prevádzky informačného systému ISSH a vytvorenie novej domény
pre sieť VS NET,
-
sprístupnenie nových adresných priestorov siete VS NET pre novovznikajúce centrá
podpory v krajských mestách na OÚ MV SR,
-
problémy výpadkov viacerých liniek siete VS NET,
-
nedoručenie niektorých e-mailov pre používateľov siete VS NET v dôsledku chybnej
databázy spamových filtrov,
-
sprístupnenie testovacích webových služieb (CeZiR, jkm2) pre UPVS na prístup zo
siete internet,
-
zmenu
domény
pre
neverejný
prístup
na
centrálny
živnostenský
register
z
www.zrsr.sk na www2.zrsr.sk,
-
prístup na stránky Microsoft Volume Licencing Service Center pre CPSS,
-
problém prístupu riešiteľov centrálnych registrov SVS MV SR do aplikácie Service
Desk,
-
zabezpečenie obmedzenej prevádzky CPSS počas plánovanej odstávky dodávky
elektrickej energie na centrálne pracovisko,
-
problém komunikácie aplikácie JKM so sieťou GOV NET,
-
nedostupnosť testovacieho programu dochádzky a aplikácie telefónny zoznam zo siete
VS NET,
-
problém nedostupnosti webových stránok zrsr pre niektorých zamestnancov UPSVR,
-
pridanie nových DNS záznamov pre servre v sieti MV NET,
33/66
-
konzultácie a prípravu podkladov pre SITB MV SR na realizáciu projektov ESO a
KAMO,
-
zmenu smerovacích tabuliek pre SVS MV SR (Krížkova ul.),
-
problém volania webových služieb sapportal.minv.sk zo servera MALINA,
-
implementáciu nariadení MV SR o počítačových sieťach a o používaní siete internet v
podmienkach siete VS NET na centrálnom proxy serveri, príprava podkladov na
aplikáciu v ostatných uzloch siete VS NET,
-
v spolupráci s poskytovateľom služieb (SWAN) nefunkčnosť chladenia na centrálnom
smerovači cisba,
-
zmenu konfigurácie pre volanie webových služieb (WebServices) informačného
systému SAP Pokuty,
-
nefunkčnosť pridávania príloh (a tiež prezerania príloh) do aplikácie Service Desk v
sieti VS NET,
-
zavedenie nových e-mail domén pre novovznikajúce okresné úrady a zriadenie e-mail
adries pre prednostov,
-
pripojenie riešiteľov na vývojové prostredie Globaltelu (iDEV),
-
konzultácie s VS BB pre overenie prístupu do IS ECU,
-
konzultácie a prípravu podkladov pre SITB MV SR na realizáciu projektu ESO2,
-
problém nedostupnosti aplikácie SAP v niektorých uzloch siete VS NET,
-
nefunkčnosť aktivácie systému Windows 8.1 a Office 2013 v sieti VS NET cez KMS
server,
-
overovanie a nastavenie prístupu pracoviska CPSS na videokonferencie SITB MV SR
prostredníctvom siete internet,
-
výpadok kryptovaného prepojenia do siete MV NET (REGOB),
-
výpadok niektorých služieb DNS smerovaných na minv.sk.
A.3.
Technický a systémový hotline (11 čm)
Zamestnanci úseku správy siete VS NET zabezpečovali v roku 2013 aj technickú
a systémovú podporu pre OÚ, štátne archívy a OPVS OA SITB MV SR a súčasne riešili
problémy súvisiace s lokálnymi komunikačnými servermi, prevádzkou pracovných staníc
používateľov
siete
VS NET,
prevádzkovanými
DB
systémami
(ORACLE,
MS SQL),
prevádzkou centrálnych aplikácií (CeZiR, JKM, MAKOP, USEP, REZ, WinSO, CEIP, UEVH,
Verejné zbierky, ISSH) a lokálnych aplikácii (WinASU, WinDochs, WinPOHL) ako aj LAN
sieťami OÚ a štátnych archívov.
V súvislosti so sprístupnením IS MAKOP a USEP pre ostatné organizačné zložky
MV SR zamestnanci CPSS poskytovali prvotný hotline pri ich pripájaní na centrálne
pracovisko.
34/66
V rámci plnenia vyššie uvedených štandardných úloh boli v priebehu roka 2013
realizované aj tieto činnosti:
-
konzultácie s OÚ pri pripájaní vojenských správ do siete VS NET,
-
riešenie problémov pri využívaní aplikácie Service Desk (SD) na OÚ,
-
presun požiadaviek zo SD na riešiteľov v centrách podpory na OÚ,
-
riešenie problému pripájania počítačov a používateľov do AD pre OÚ v Senci
a v Dunajskej Strede,
-
konzultácie ku správe serverov s informatikmi CP na OÚ v krajoch, kde boli zrušené
doménové radiče,
-
sprístupnenie Service Desk MV SR
pre riešenie problémov centrálnych
aplikácii
prevádzkovaných v sieti VS NET,
-
riešenie problému migrácie používateľských počítačov z domény na lokálny profil na
archíve hl. mesta Bratislavy,
-
riešenie problému administrácie servera po jeho odobratí z domény AD na OÚ
Piešťany,
-
konzultácie ku problému komunikácie v LAN sieti a riešenie problému nefunkčnosti
APV AFONDY na PSA Levoča,
-
konzultácie ku aplikácii Microsoft MAPTool pre informatikov CP na OÚ,
-
problém nedostupnosti služieb v sieti EGON /MINV na OÚ Trenčín,
-
spolupráca na príprave školiacej miestnosti v Nitre pre školenie aplikácie Fabasoft,
-
doplnenie prístupových práv na vytváranie organizačných jednotiek v AD pre OÚ
Banská Bystrica,
-
riešenie problému nefunkčnosti siete LAN na IVS v Bratislave,
-
riešenie importu certifikátu medzi dôveryhodné koreňové certifikačné autority na OÚ
Nitra,
-
odstránenie problému so zálohovaním APV WINASU na OÚ Košice – okolie,
-
riešenie problému prístupových práv v AD a pri nastavovaní tlače z aplikácie
Internet Explorer pre APV Fabasoft na CP Nitra,
-
riešenie problému aktivácie systému Windows 7 na OÚ Levice a OÚ Trebišov,
-
riešenie problému prihlásenia sa do domény ad.VS NET.sk na OÚ v Nitre.
35/66
B. Bežná údržba APV a aplikačný hotline prevádzkovaných úloh
60 čm
Pre túto skupinu úloh MV SR bola v roku 2013 zabezpečená bežná údržba
a realizované úpravy aplikačného softvéru menšieho rozsahu a poskytovaná aplikačná
podpora používateľom. Hodnotenie úloh je rozčlenené na údržbu úloh prevádzkovaných
na lokálnej úrovni – u používateľov t. j. na SVS MV SR, obvodných úradoch resp.
novovytvorených okresných úradoch (od 1.10.2013) a v štátnych archívoch a úloh
prevádzkovaných
a aplikačných
na
centrálnej
serverov
úrovni,
zabezpečuje
kde
prevádzku
centrálne
centrálnych
pracovisko
správy
databázových
siete
(CPSS),
umiestnené v organizácii IVeS Košice.
B.1. APV prevádzkované na lokálnej úrovni (12 čm)
B.1.1. DOS aplikácie
Matriky, gestor odbor všeobecnej vnútornej správy SVS MV SR, na úlohe bol
počas roka 2013 poskytovaný aplikačný hotline, ktorý riešil najmä dopyty používateľov
súvisiace s prechodom aplikácie na prevádzku pod OS Windows 7 a s výmenou tlačiarní.
B.1.2. Windows aplikácie
Administratívny systém úradu WinASU, Registratúrne stredisko WinRS, gestor
odbor archívov a registratúr SVS MV SR. Počas roka 2013 bolo distribuovaných celkom 5
aktualizovaných verzií prevádzkovanej aplikácie WinASU:
-
Verzia 15.01.01 zo dňa 22.1.2013, ktorá o. i. obsahovala novú elektronickú službu
Slovenskej pošty ePodaciHarok a upravené šablóny výstupných zostáv.
Ďalšie zmeny APV WinASU boli realizované najmä z dôvodu pripravovaného
prechodu okresných úradov na IS Fabasoft. Keďže na úradoch sa používali dve verzie
APV - verzia 14.xx a aj verzia 15.xx bolo potrebné úpravy premietnuť do oboch týchto
verzií:
-
Verzie
14.03.01
a 15.03.01
obsahovali
úpravy aplikácie
súvisiace s importom
číselníkov z xls formátu (požiadavka bola uplatnená v rámci programu ESO II).
V súvislosti s plánovaným nasadením IS Fabasoft bola realizovaná úprava programu
na rozšírenie podmienky výberu spisov, upravený formulár a definovanie podmienky
a upravený export vybraných spisov.
-
Verzie 14.04.13 a tiež 15.03.06, sprístupnené dňa 21.10.2013, obsahovali ďalšie
úpravy aplikácie, ktoré si vyžiadal plánovaný prechod
okresných úradov na
IS Fabasoft.
36/66
Keďže niektoré z pristupujúcich úradov špecializovanej štátnej správy ešte
využívali DOS verziu ASU, bol upravený aj program pre migráciu údajov z DOS do
Windows verzie.
Do aplikácie WinASUTOFBS, ktorá je určená na vytvorenie migračných dávok
z WinASU do IS Fabasoft, boli implementované nové číselníky pred migráciou údajov
a realizované menšie úpravy aplikácie (kontroly) na zvýšenie kvality migračných dávok.
Pri prechode OÚ Nitra na IS Fabasoft k 1.11.2013 bola tomuto pilotnému
pracovisku venovaná zvýšená pozornosť zo strany riešiteľov a rovnako poskytnutá pomoc
aj ďalším úradom, ktoré sa pripravovali na prechod na IS Fabasoft od začiatku roka
2014.
Dochádzkový systém – WinDOCHS – gestor organizačný odbor SVS MV SR.
V rámci úlohy bol používateľom poskytovaný aplikačný hotline najmä v otázkach
nastavenia aplikácie, ktoré vyplynuli z implementácie podmienok novej kolektívnej
zmluvy.
V rámci programu ESO a v súvislosti s prechodom krajských školských a krajských
stavebných úradov pod obvodné úrady v sídlach krajov k 1.1.2013 boli na úlohe
WinPAM – Personalistika a mzdy realizované nasledujúce činnosti:
-
analýza podkladov na štruktúru prepojovacích súborov, poskytnutých dodávateľom
IS SAP,
pre
zamestnancov
kmeňové
údaje
zamestnancov,
(december 2012), zostatky
zrážky
dovoleniek
zamestnancov,
z
roku
deti
2012, denné
vymeriavacie základy pre náhrady príjmu (január 2013),
-
tvorba osobitného programu pre vytvorenie súborov v požadovanej štruktúre
z databázy WinPAM,
-
prijatie súborov z krajských úradov a ich zhrávanie do jedného spoločného výstupu
osobitne za stavebné úrady a školské úrady a odoslanie požadovaných výstupov na
MV SR na konečnú migráciu do IS SAP.
Plnenie programu ESO II si vyžiadalo aj realizáciu zmien v migračnom programe
z WinPAM do SAP HR a jeho distribúciu na dotknuté úrady. Z obvodných úradov cestnej
dopravy
a pozemných
komunikácií
a obvodných
úradov
životného
prostredia
bol
realizovaný zber údajov, ich zhrávanie a odovzdanie na MV SR za účelom migrácie do
IS SAP HR. Prechod úradov špecializovanej štátnej správy pod obvodné (okresné) úrady
znamenal v roku 2013 tiež nárast požiadaviek na poskytovanie telefonických hotline
služieb.
37/66
Taktiež do aplikácie WinIBEU – Integrovaný balík ekonomických úloh v rámci
programu ESO resp. ESO II, bol na základe dodaných migračných štruktúr dopracovaný
export hnuteľného majetku, nehnuteľného majetku a zásob do IS SAP. Aplikácia
s požadovanými exportmi bola sprístupnená používateľom – krajským školským a
krajským stavebným úradom dňa 7.1.2013 a obvodným úradom cestnej dopravy
a pozemných komunikácií dňa 25.6.2013.
B.2. APV prevádzkované na centrálnej úrovni
(48 čm)
B.2.1. Klient/server aplikácie
Pre všetky úlohy prevádzkované na centrálnej úrovni bola v zmysle požiadavky
OA SITB
riešiteľská
MV SR
(list SITB-OA6-2013/000095-035
dokumentácia,
ktorá
bola
v
treťom
zo
dňa
štvrťroku
3.7.2013)
2013
dopracovaná
odovzdaná
na
OPVS OA SITB MV SR.
Na úlohe Financovanie preneseného výkonu štátnej správy - FinPV boli
v súvislosti so vznikom okresných úradov a so zrušením Obvodného úradu Štúrovo
vykonané nasledovné úpravy:
-
nastavenie názvu úradu v závislosti od obdobia spracovania,
-
opravené formuláre, upravený help,
-
opravené šablóny pre prideľovanie finančných prostriedkov na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra
obyvateľov Slovenskej republiky resp. na úseku matrík,
-
prenesené
vstupné
údaje
pre
rok
2014
z Obvodného úradu Štúrovo
pod
Okresný úrad Nové Zámky a zrušenie Obvodného úradu Štúrovo k 30.9.2013.
V priebehu
roka
2013
bola
vykonaná
aktualizácia
počtu
obyvateľov
pre
spracovanie agendy pre rok 2014, poskytnutá pomoc pri inštalácii aplikácie pre nového
vecného gestora a uskutočnené konzultácie k spracovaniu na úrovni MV SR k tvorbe
výstupov o matričných udalostiach.
Do tejto kategórie riešených úloh MV SR patrí tiež APV Štátne občianstvo –
WinSO – gestor odbor všeobecnej vnútornej správy SVS MV SR, oddelenie štátneho
občianstva. V roku 2013 boli spracované tri verzie aplikácie WinSO:
-
Verzia 1.50.01, distribuovaná 6.5.2013, obsahovala viaceré úpravy vo vetve Udelenie
štátneho občianstva. Zmeny v IS Fabasoft si vyžiadali úpravy aplikácie a webových
služieb podľa požiadaviek gestora a tiež bolo zapracované prečíslovanie spisov
v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry SVS MV SR.
38/66
-
Do
verzie
1.60.01,
sprístupnenej
26.9.2013,
boli
zapracované
požiadavky
z riešiteľskej skupiny zo dňa 18.4.2013, a to najmä spracovanie štatistických zostáv
pre nadobudnutie a stratu štátneho občianstva na základe požiadavky Štatistického
úradu SR za roky 2011 a 2012. V súvislosti so zánikom obvodných úradov
a so vznikom okresných úradov bola dopracovaná možnosť prečíslovania spisov.
-
Vo verzii 1.65.01, sprístupnenej 4.11.2013, bola vykonaná úprava APV v súvislosti
so zmenou migrácie spisov - rozdelenie do dvoch krokov (migrácia spisov bez
záznamov a následne migrácia záznamov) a oprava "packages" pre jednorazové
prečíslovanie spisov a zmena
popisov
a pevných textov vo všetkých šablónach
zostáv.
Na úlohách Centrálny živnostenský register - CeZiR a Jednotné kontaktné
miesta - JKM - gestor odbor živnostenského podnikania SVS MV SR, boli riešené
nasledovné požiadavky gestora:
-
príprava podkladov pre kontrolnú činnosť úradov,
-
rozšírenie kontrolórskych štatistík o možnosť tvorby štatistík za referenta,
-
úprava výpisov zo živnostenského registra,
-
úprava číselníkov (OKEČ, voľné živnosti),
-
úpravy súvisiace so zmenami v legislatíve:
o
dopracovanie zostáv pre vytvorenie zoznamov subjektov v závislosti od doby
pozastavenia podnikania a od ďalších požadovaných kritérií,
o
vytvorenie súboru pre finančnú správu, ktorý nahradil služby JKM pre takto
zaniknuté subjekty,
o
vytvorenie súboru pre zdravotné poisťovne, ktorý nahradil služby JKM pre
takto zaniknuté subjekty,
-
v súvislosti s prípravou KAMO:
o
vytvorenie
zoznamu
subjektov
pre
4
vybrané
OÚ
pre
určenie
dĺžky
spracovania podania,
o
údaje za všetky typy podaní pre OÚ Nitra + identifikátor zamestnanca, ktorý
dané podanie prijal/spracoval,
-
na základe požiadavky ZP Dôvera a po dohode s gestorom:
o
k dodanému
zoznamu
rodných
čísel
boli
vybrané
a
doplnené
údaje
v dohodnutej štruktúre,
o
do CeZiR bola zapracovaná WS, ktorá umožní overenie poistného vzťahu
s poisťovňou na základe rodného čísla poistenca,
-
zabezpečenie prechodu obvodných úradov na okresné úrady,
-
zlúčenie ObÚ Štúrovo s OÚ Nové Zámky,
39/66
-
programové úpravy v súvislosti so zmenou zákona – kontroly prechádzajú na OÚ
v sídle kraja,
-
sprístupnenie komunikácie kontrolórov s generálnou prokuratúrou,
-
úpravy aplikácie v súvislosti s integráciou na IS Fabasoft (prečíslovanie spisov
a záznamov, úpravy aplikácie, ktoré vyplynuli z overovania integrácie na OÚ Nitra),
-
vykonanie zánikov vybraných predmetov v oblasti dopravy, vytvorenie zoznamov pre
finančnú správu a zdravotné poisťovne v rámci služieb JKM,
-
pre poskytovanie údajov zo živnostenského registra pre potreby Ústredného portálu
verejnej správy boli vytvorené 2 inicializačné dávky odovzdané OA SITB MV SR.
Na úlohe JKM2 – Jednotné kontaktné miesta – vybavovanie podaní podľa
iného ako živnostenského zákona boli v priebehu roka 2013 vykonané úpravy:
-
súvisiace so zánikom obvodných úradov a vznikom okresných úradov,
-
aplikácie v súvislosti so zmenou WS v IS Fabasoft,
-
umožňujúce zmenu hesla po vypršaní jeho platnosti.
V roku 2013 bolo zaznamenaných cca 40 tis. elektronických podaní, čo je oproti
roku 2012 (17 tis. podaní) nárast o 235 %, ktorý mal za následok aj nárast požiadaviek
na aplikačný hotline.
Počas celého roka 2013 prebiehala archivácia prijatých elektronických podaní do
elektronického archívu. Priebežne boli riešené úpravy aplikácie eArchiv:
-
v module ArchivServis realizovaná optimalizácia mazania archivovaných podaní
z centrálnej podateľne (CEPOD),
-
pre automatické spracovanie príloh podpisovaných s Qsign - verifikácia certifikátov,
crl, pridávanie časových a archívnych pečiatok,
-
pre načítanie časových pečiatok z nového servera,
-
zmena kontroly príloh typu xml, pre každú prílohu oprava referenčnej url adresy pre
schémy (úprava šablón na ÚPVS v súvislosti so zmenou ObÚ na OÚ).
Nárast elektronických podaní tiež spôsobil, že ku dňu 19.9.2013 boli vyčerpané
všetky pridelené časové pečiatky. Následne v aplikácii eArchiv bola v module ArchivServis
vykonaná zmena, ktorá umožnila prevzatie elektronického podania do archívu aj napriek
tomu, že nie je ošetrené archívnou časovou pečiatkou. Táto úprava mala za cieľ zabrániť
zahlteniu
databázy
centrálnej
podateľne,
pričom
tieto
elektronické
podania
boli
dodatočne podpísané po pridelení nových časových pečiatok ku dňu 20.11.2013.
V gescii odboru archívov SVS MV SR bola udržiavaná aplikácia Archívne fondy –
AFondy. Počas celého roka bol poskytovaný aplikačný hotline, tak pre štátne archívy,
ako aj ďalším archívom, vstupujúcim do aplikácie mimo siete VS NET.
40/66
Dňa 7.11.2013 bol vytvorený export dát pre IS Vademecum. Tento export aj
s detailným
popisom
štruktúry údajov bol
poskytnutý technickému
gestorovi
na
sprístupnenie datasetov obsahujúcich údaje o archívnych fondoch pre portál MV SR.
Do
aplikácie
boli
zapracované
pripomienky
gestora
týkajúce
sa
zmeny
funkcionality činností nad číselníkom archívov a zmena pri vytváraní názvov výstupných
zostáv. Verzia 1.09.c bola sprístupnená na akceptačné testovanie dňa 9.10.2013 a po
odsúhlasení zmien gestorom zavedená do rutinnej prevádzky dňa 14.11.2013.
B.2.2. Web aplikácie
Pre všetky úlohy v gescii odboru všeobecnej vnútornej správy SVS MV SR t. j.
IS REZ – Registre, evidencie, zoznamy a Verejné zbierky, Zoznam obcí, IS OZVO
- Evidencia osobitných označovaní vozidiel bol počas roka 2013 poskytovaný
aplikačný hotline.
Na IS REZ boli v rámci aplikačného hot-line riešené aj dopyty používateľov a
verejnosti k sprístupňovaným údajom na internete, počas roka boli zabezpečované
rutinné činnosti (prenos IČO pridelených ŠÚ SR) a vytvárané rôzne výstupy podľa
požiadaviek gestora.
V prvom štvrťroku 2013 boli riešené drobné úpravy do neverejnej časti aplikácie
v zmysle požiadaviek používateľov, uplatnených na pracovnom stretnutí v dňoch 12.13.2.2013.
V treťom štvrťroku 2013 boli vykonané ďalšie úpravy aplikácie:
-
zrušenie niektorých položiek vo verejnej časti (súlad so zákonom),
-
označenie združení podľa účelu 131 a 132 ako zaniknutých s dátumom zániku
30.6.2013 (delimitácia podľa § 31 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových
spoločenstvách na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky),
-
pre zabezpečenie komunikácie s IS Fabasoft,
-
v súvislosti s prechodom obvodných úradov na okresné úrady.
Taktiež boli vytvorené prístupy do testovacieho prostredia a poskytovaná pomoc
riešiteľov pri testovaní integrácie s IS Fabasoft na OÚ Nitra ako aj pri príprave školení
IS Fabasoft a integrácia na IS REZ.
Pre
úlohu
IS OZVO
–
Evidencia
osobitných
označovaní
vozidiel
bol
poskytovaný aplikačný hotline pre pracovníkov OÚ. Pre nového vecného gestora
OVVS SVS MV SR bola poskytnutá pomoc pri inštalácii aplikácie.
41/66
V gescii odboru archívov a registratúr SVS MV SR boli
realizované nasledovné
úpravy na úlohe Heraldický register – HeraldReg:
Neverejná časť aplikácie:
-
dopracovaný elektronický Help,
-
vytvorená používateľská dokumentácia (Príručka používateľa a Príručka správcu),
-
rozšírená databáza pre potreby anglickej mutácie verejnej časti aplikácie,
-
importované anglické názvy nositeľov do DB pre zaevidované typy nositeľov,
-
rozšírená aplikácia o možnosť editovania anglického názvu nositeľov.
Verejná časť aplikácie:
-
dopracovaná anglická mutácia aplikácie,
-
dopracované zobrazovanie anglických názvov nositeľov pre výber nositeľov.
Rozšírená aplikácia bola sprístupnená pre rutinnú prevádzku dňa 3.5.2013.
V gescii oddelenia vnútorných vecí a vojnových memoárov odboru všeobecnej
vnútornej správy SVS MV SR boli na úlohe Ústredná evidencia vojnových hrobov –
UEVH do verejnej časti doplnené súradnice obcí v SR a v zahraničí.
V ďalšom
sa
riešitelia
zúčastnili
zasadnutia
slovensko-českej
medzivládnej
komisie, kde bola prerokovaná otázka prepojenia českej a slovenskej databázy vojnových
hrobov.
V roku 2013 bol poskytovaný aplikačný hotline aj pre úlohu Centrálna evidencia
interných predpisov - CEIP v gescii organizačného odboru SVS MV SR.
Zvýšená pozornosť v roku 2013 bola venovaná aj údržbe úloh Manažment
konania
o priestupkoch
-
MAKOP
a
Ústredná
evidencia
priestupkov
–
USEP MV SR v gescii odboru všeobecnej vnútornej správy SVS MV SR.
Na úlohe IS MAKOP bolo v úvode roka riešené prečíslovanie spisových čísel na
základe súborov z WinASU, dodaných z OÚ. V súvislosti s ročnými uzávierkami vzrástli
požiadavky OÚ na aplikačnú podporu pri exporte pohľadávok do IS SAP a pri
odsúhlasovaní ročných štatistických výkazov.
Zabezpečenie prechodu obvodných úradov na okresné si vyžiadalo nasledujúce
zmeny v aplikácii:
-
zmeny číselníkov,
-
prekódovanie priestupkov a úkonov tak, aby bolo zrejmé, ktoré patrili ObÚ,
-
zmeny v tabuľke referentov, zavedenie referentov pre okresné úrady,
42/66
-
programové úpravy – zmeny v prístupových právach pre okresné úrady
(viditeľnosť priestupkov a úkonov aj pre priestupky, ktoré evidoval obvodný
úrad, úprava tvorby štatistík),
-
zrušenie
ObÚ Štúrovo
–
zmeny
v číselníkoch,
referentoch,
prevod
neukončených priestupkov na Okresný úrad Nové Zámky.
Ďalšie úpravy aplikácie MAKOP súviseli s integráciou na IS Fabasoft a s doplnením
číselníka zákonov a číselníka paragrafov.
Priebežne boli vytvárané rôzne štatistické výstupy na požiadanie gestora (napr.
Výkaz o priestupkoch – preskúmanie rozhodnutí za kraje a SR).
V IS USEP MV SR boli realizované nasledovné zmeny aplikácie:
-
úprava formulára pre evidenciu priestupkov podľa požiadaviek ÚHCP a vytvorené
štatistické výstupy pre policajné prezídium (ročná štatistika, štatistika priestupkov za
maloletých,...),
-
doplnenie číselníka zákonov a číselníka paragrafov,
-
zaradenie nových útvarov PZ.
Aj v roku 2013 IVeS zabezpečoval zriaďovanie resp. rušenie prístupov do
IS MAKOP resp. IS USEP:
I nf orma čný
Zria dené
Zrušené
sy stém
prístupy
prístupy
I né zmeny
Zmena
Za budol som
útv a ru
heslo
USEP
145
23
69
0
173
MAK OP
270
281
72
302
169
Ďalšou skupinou používateľov IS USEP MV SR resp. IS MAKOP sú mestá a obce
Slovenskej republiky, ktoré na základe Nariadenia MV SR č. 44/2011 sú povinné
prispievať do ústrednej evidencie priestupkov MV SR. V roku 2013 bolo zaznamenaných
celkom 34 žiadostí miest a obcí o prístup, pričom 13 žiadostí bolo od už pripojených
miest a obcí z dôvodu zmeny niektorých skutočností (zmena dodávateľa IS, zmena
oprávnených osôb,...). Pre všetkých prispievateľov do IS USEP MV SR bol priebežne
poskytovaný
aplikačný
hotline
telefonicky,
mailom
a pre
používateľov
MV SR prostredníctvom aplikácie ServiceDesk.
43/66
Na úlohe ISSH –Informačný systém štátnych hraníc v gescii odboru štátnych
hraníc SVS MV SR boli v priebehu roka 2013 priebežne odstraňované drobné nedostatky
aplikácie a realizované ďalšie požadované úpravy:
-
vytvorené algoritmy výpočtu dĺžky hraničných úsekov pre každú hranicu v rôznych
súradnicových systémoch,
-
neverejná časť aplikácie rozšírená o štatistiku prihlásení sa do verejnej časti aplikácie,
-
oprava číselníka katastrov,
-
oprava údajov hraničného bodu bez popisu,
-
doplnenie možnosti odstránenia popisu hraničného bodu,
-
vykonané úpravy v neverejnej časti aplikácie v súvislosti s anglickou mutáciou
verejnej časti aplikácie.
V gescii
OPVS OA SITB MV SR
bola
realizovaná
údržba
úlohy
Portál IVeS.
Prostredníctvom tohto portálu je poskytovaná podpora pre registrovaných používateľov
APV od organizácie IVeS (sprístupňovanie nových verzií, spravovanie diskusných skupín,
zasielanie súborov prostredníctvom zabezpečeného protokolu https atď.).
Nový portál, ktorého príprava bola vo väčšej miere realizovaná ešte v roku 2012,
bol po vyhodnotení testovacej prevádzky nasadený do produkčnej prevádzky dňa
22.8.2013. Tým sa prevádzka portálu stala nezávislou od aplikačného servera Oracle.
Nový portál priniesol používateľom aj rad vylepšení, a to najmä:
-
sprehľadnenie informácií o poskytovaných službách organizácie IVeS (doplnené
informácie o APV pre zriaďovateľa),
-
nové možnosti v oblasti zasielania a príjmu súborov v zabezpečenom režime,
-
rozčlenenie diskusných skupín podľa tém,
-
novú štruktúru a rozšírenú funkcionalitu intranetovej časti aplikácie,
-
zjednodušenú správu portálu (edit režim stránok pre poverené osoby).
C. Inovácia, nová funkcionalita prevádzkovaných úloh
50 čm
Do tejto skupiny úloh MV SR bolo zaradené APV, ktoré v roku 2013 vyžadovalo
rozsiahlejšie úpravy, jeho inováciu resp. realizáciu novej funkcionality. Jednotlivé úlohy
boli
riešené
na
základe
vypracovaných
a
schválených
projektov
a týkali
sa
prevádzkovaných IS CeZiR, JKM, REZ, WinSO, VEZ, MAKOP, USEP, UEVH, Afondy a
ISSH. V druhom polroku 2013 bola do tejto skupiny úloh zaradená aj nová úloha EKUC –
Evidencia krátkodobého pobytu cudzincov.
44/66
C.1. Gestor odbor živnostenského podnikania SVS MV SR
(16 čm)
C.1.1. CeZiR a JKM
Inovácia IS CeZiR a JKM prebiehala v súlade so schválenými projektami, ktoré
spracoval riešiteľ v roku 2013:
V projekte „IS CeZiR, JKM 1/2013“ boli riešené nasledujúce úlohy:
-
aktualizácia údajov živnostenského registra na základe zmien v obchodnom registri,
-
prístup do REGOB pre kontrolórov,
-
zmena
elektronickej
služby
„Oznámenie
o zmene
údajov
zapisovaných
v živnostenskom registri“.
V projekte CeZiR 2/2013:
-
poskytovanie údajov zo živnostenského registra pre potreby Ústredného portálu
verejnej správy (list SITB-OA6-2013/000733-002 zo dňa 13.5.2013):
-
vykonané úpravy aplikácie a databázy IS CeZiR pre vytváranie dávok,
-
vytvorená iniciálna dávka údajov,
-
vytvorené webové služby pre sprístupňovanie požadovanej dávky pre UPVS,
-
vypracovaná dokumentácia
k vytvoreným WS, ktorá bola odovzdaná na
OA SITB MV SR dňa 26.9.2013.
-
evidencia cezhraničných poskytovateľov služieb na území SR zahŕňala:
-
evidenciu údajov z oznámenia,
-
vytvorenie šablóny pre tlač oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb a
potvrdenia o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb,
-
prepojenie úkonu s WinASU – prevzatie oznámenia do CeZiR, zaevidovanie
potvrdenia do WinASU,
-
prepojenie služby na IS Fabasoft,
-
podpora pre spracovanie oznámenia podaného elektronicky,
-
vyhľadávanie poskytovateľa podľa obchodného mena a IČO, poskytovanej
služby, miesta výkonu služby, dátumu poskytovania služby a domovského
úradu.
-
opakované odosielanie neúspešne odoslaných správ pri elektronických podaniach.
Spracované riešenie výrazným spôsobom zvýšilo kvalitu spracovania neúspešne
odoslaných správ pri nedostupnosti UPVS.
Projekt CeZiR 3/2013 riešil komunikáciu so Sociálnou poisťovňou a obsahoval:
-
úpravu databázy (rozšírenie tabuliek, vytvorenie storovaných procedúr a triggrov),
-
úpravu aplikácie CeZiR,
45/66
-
vytvorenie programu pre tvorbu inicializačnej dávky a zmenových dávok,
-
vytvorenie webového rozhrania (pre testovacie a produkčné prostredie), naplnenie
parametrov a volanie WS, načasovanie automatického spúšťania exportu,
aktualizáciu dokumentácie.
-
Zahájenie produkčnej prevádzky bolo určené na 7.1.2014 (inicializačná dávka)
a od 8.1.2014 bolo spustené vytváranie zmenových dávok.
Úpravy úloh CeZiR a JKM, realizované v roku 2013, presiahli plánované riešiteľské
kapacity o 6 čm. Čerpané riešiteľské kapacity nad rámec plánovaných kapacít boli
so súhlasom
zadávateľa
presunuté
z úloh,
ktorých
riešenie
bolo
v roku
2013
pozastavené.
C.2. Gestor odbor všeobecnej vnútornej správy SVS MV SR
(11,65 čm)
C.2.1. REZ - Registre, evidencie, zoznamy
V úvode roka 2013 bol implementovaný projekt „IS REZ – modul Zostavy“, ktorý
bol spracovaný koncom roka 2012 a riešil generovanie zostáv podľa požiadaviek
používateľov.
V priebehu roka 2013 boli spracované ďalšie 3 projekty:
-
projekt „IS REZ 1/2013 – modul Štatistika“, ktorý riešil generovanie najčastejšie
požadovaných štatistických výstupov,
-
projekt „REZ, VEZ 2/2013 - Verejné zbierky neinvestičných fondov“, ktorý zahŕňal
zmeny verejnej časti aplikácie VEZ a neverejnej časti aplikácie REZ,
-
projekt „REZ 3/2013 - Poskytovanie údajov UPVS“, v rámci ktorého boli riešené
nasledovné úlohy:
-
v spolupráci s vecným gestorom bola vykonaná analýza možností poskytovania
údajov
pre
ÚPVS
v súlade
so
zákonmi
upravujúcimi
evidenciu
údajov
o subjektoch,
-
rozšírenie databázy, úprava aplikácie - spracovanie zmien, ktoré sú významné
z hľadiska zasielania na ÚPVS a vytváranie dávok,
-
vytvorenie WS pre sprístupnenie dávok a spracovanie návratových hodnôt,
-
vytvorenie programu pre inicializačnú dávku,
-
vypracovanie dokumentácie.
Dňa
22.11.2013
bola
zaslaná
inicializačná
dávka
na
testovacie
účely
s obmedzeným počtom záznamov a dňa 6.12.2013 bola vytvorená úplná inicializačná
dávka.
Z pôvodne navrhovaných riešiteľských kapacít 12 čm bolo na úlohy REZ v roku
2013 skutočne čerpaných 8,4 čm.
46/66
C.2.2. Štátne občianstvo – WinSO
V súvislosti so zavedením aplikácie IS Fabasoft na pilotné pracovisko OÚ Nitra
vznikli požiadavky na úpravu aplikácie WinSO, ktoré boli premietnuté do projektu
WinSO 1/2013. V rámci projektu boli riešené:
-
evidovanie správnych poplatkov vo všetkých moduloch aplikácie WinSO s využitím
integračného rozhrania s IS Fabasoft,
-
vytvorenie číselníka právnických osôb vo WinSO preberaním údajov z IS Fabasoft
a jeho využívanie pri evidencii adresátov v odoslaných záznamoch externých aj
interných a pri tvorbe výstupných dokumentov APV WinSO.
V závere roka bola aplikácia odovzdaná gestorovi na akceptačné testovanie.
Z pôvodne navrhovaných riešiteľských kapacít 3 čm bolo na úlohu v roku 2013
skutočne čerpaných 1,25 čm.
C.2.3. Verejné zbierky
V roku 2013 bol riešený „projekt VEZ 1/2013 implementácia návrhu nového
zákona o verejných zbierkach“, ktorý vznikol na základe požiadavky gestora (list SITBOA6-2013/000095-040 zo dňa 30.10.2013).
Zo zadefinovaných úloh bola riešená zmena databázy (vytvorenie nových tabuliek,
nadefinovanie triggrov a storovaných procedúr) a úprava neverejnej časti aplikácie. Práce
na projekte budú pokračovať aj v roku 2014. Z plánovaných riešiteľských kapacít 3 čm
boli na úlohu do konca roka 2013 skutočne čerpané 2 čm.
C.3. Gestor odbor priestupkov SVS MV SR
(8,7 čm)
C.3.1. MAKOP a USEP
Inovácia úloh MAKOP a USEP bola v roku 2013 realizovaná po vypracovaní
a schválení troch projektov:
Projekt
„IS USEP 1/2013
-
lustrácia
zapisovaných
priestupkov
na
register
obyvateľov“, ktorý riešil:
-
priestupky, zapisované priamo do USEP cez formulár,
-
priestupky, zapisované do USEP z iných externých informačných systémov cez
webovú službu, ktorá zahŕňala úpravu WS na zápis priestupkov do IS USEP
prostredníctvom
integračného
rozhrania
a
lustráciu
zapisovaných
údajov
na
IS REGOB,
-
priestupky, zapisované do USEP dávkovo pre mestskú políciu Bratislava.
Následne boli vykonané menšie úpravy protokolov z lustrácie pre jednoduchšiu
opravu chybných údajov v zdrojovej evidencii.
47/66
Projekt „IS USEP, MAKOP 2/2013“, ktorý riešil:
-
vytvorenie modulu pre zavádzanie nových prístupov, realizáciu zmien, overenie
prístupu, vytváranie zoznamov pridelených prístupov podľa zadaných kritérií,
-
vytvorenie aplikácie, ktorá poskytuje monitoring lustrácií na základe vstupných
parametrov,
-
odstránenie duplicít resp. viacnásobných zápisov údajov o obvinenom a pridelenie
jednoznačného identifikátora (ID_REGOB),
-
zápis viacerých záznamov pokút resp. trov konania do IS SAP viažucich sa k jednému
priestupku.
Projekt „IS MAKOP, USEP 3/2013“ riešil sprístupnenie elektronických služieb:
-
Žiadosť o výpis z ústrednej evidencie priestupkov MV SR
-
Návrh na prejednanie priestupku v priestupkovom konaní.
Navrhované riešenie predpokladalo využitie spoločných modulov ÚPVS: IAM,
eForm, eDesk, pričom spracovanie podania na strane informačného systému MAKOP
využívalo funkcionalitu centrálnej podateľne CEPOD, ktorá rieši o. i. aj komunikáciu
s administratívnym systémom (WinASU, Fabasoft). Pri vytváraní formulárov bol využitý
nový nástroj na tvorbu formulárov eForm Designer poskytnutý zo strany riešiteľov UPVS.
Dňa 21.11.2013 na základe listu SITB-OA6-2013/000095-042 bolo riešenie
elektronických
služieb
prostredníctvom
ÚPVS
pozastavené,
keďže
OA SITB MV SR
odporúčalo pre ďalšie riešenie využiť spoločné moduly budovaného portálu MV SR.
Z pôvodne plánovaných riešiteľských kapacít 9 čm bolo v roku 2013 na úlohu
skutočne vyčerpaných 8,7 čm.
C.4. Gestor odbor správy štátnych hraníc SVS MV SR
(4,8 čm)
C.4.1. IS štátnych hraníc - ISSH
V úvode roka 2013 bola realizovaná migrácia údajov v intenciách projektu
„IS Štátne hranice – Technologický návrh riešenia“, ktorý bol vypracovaný ešte v roku
2012. Z podkladov poskytnutých vecným gestorom bolo namigrovaných 37 hraničných
úsekov, 49 286 hraničných bodov, 1 592 máp, popisov a 6 272 fotografií.
V ďalšom bol spracovaný projekt „E-služby ISŠH - Funkčný návrh riešenia“,
v rámci ktorého bol:
-
vypracovaný integračný zámer,
-
vytvorené a publikované v DEV prostredí UPVS elektronické formuláre:
-
Žiadosť o vybratie hraničného znaku
-
Žiadosť o stanovisko k stavbe/opatreniu na štátnej hranici
48/66
-
dopracovaná
CEPOD
-
centrálna
podateľňa
(komunikačný
a platobný
modul)
o podania ISSH a zahájené testovanie prepojenia CEPOD na IS Fabasoft.
Na základe listu SITB-OA6-2013/000095-042 zo dňa 21.11.2013 boli ďalšie práce
na vývoji úlohy prostredníctvom UPVS zastavené.
C.5. Gestor odbor všeobecnej vnútornej správy SVS MV SR
(4,35 čm)
C.5.1. Ústredná evidencia vojnových hrobov – UEVH
V súlade s požiadavkami gestora z roku 2012, ktoré vyplynuli zo stretnutí
expertných skupín Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Českej
republiky o spolupráci pri vzájomnom poskytovaní údajov z prevádzkovaných registrov
vojnových hrobov, bol vypracovaný „Projekt UEVH 1/2013“, ktorý obsahuje 3 úlohy:
-
evidenciu vojnových hrobov v zahraničí,
-
sprístupnenie údajov prostredníctvom WS pre českú stranu resp. poskytnutie údajov
z českej databázy,
-
vytvorenie anglickej a nemeckej mutácie verejnej časti aplikácie.
V rámci projektu bola v roku 2013 vyriešená prvá a tretia úloha. Druhá úloha bola
vyriešená iba v rozsahu sprístupnenia údajov prostredníctvom WS pre českú stranu, kde
boli
vytvorené
webové
služby
pre
sprístupnenie
údajov
a odovzdaná
technická
dokumentácia k predmetným službám. Keďže česká strana zatiaľ nedodala technickú
dokumentáciu pre sprístupnenie údajov, táto úloha nebola v roku 2013 doriešená.
Z celkových riešiteľských kapacít 5 čm vyhradených na úlohu bolo v roku 2013
čerpaných 4,35 čm.
C.6. Gestor odbor archívov a registratúr SVS MV SR
(3 čm)
C.6.1. Archívne fondy – AFONDY
V rámci úlohy Archívne fondy bol v roku 2013 riešený projekt „AFONDY 1/2013“
na rozšírenie funkcionality aplikácie, ktorý zahŕňal:
-
rozšírenie databázy o nové tabuľky resp. o nové položky v existujúcich tabuľkách a
nadefinované nové triggre a storované procedúry,
-
zmeny aplikácie popísané v bodoch 1 až 9 predmetného projektu,
-
dopracovanie používateľskej príručky a interaktívneho helpu.
49/66
C.7. Gestor úrad pre hraničnú a cudzineckú políciu PPZ
(1,5 čm)
C.7.1. EKUC –Elektronická služba pre hlásenie krátkodobého pobytu cudzincov
Projekt „Elektronická služba pre hlásenie krátkodobého pobytu cudzincov do
IS ECU – Funkčný návrh riešenia“ riešil možnosť nahlasovania krátkodobého pobytu
cudzincov
elektronicky
prostredníctvom
elektronického
formulára
vystaveného
na
Ústrednom portáli verejnej správy.
V rámci projektu bol vytvorený formulár „Hlásenie pobytu“, ktorý bol realizovaný
do úrovne odovzdania formulára do vývojového prostredia ÚPVS. Následne bolo riešenie
zastavené
na
základe
listu
SITB-OA6-2013/000095-042
zo
dňa
21.11.2013
a odporúčané, aby elektronická služba bola realizovaná IVeS v roku 2014 po dodaní
riešiteľskej dokumentácie integračnej platformy a portálu MV SR.
D. Školenia v oblasti IKT
V zmluve o poskytovaní riešiteľských kapacít IVeS na úlohy MV SR pre rok 2013
bola na školenia v oblasti IKT vyhradená celková riešiteľská kapacita v rozsahu 1 907
osobodní účastníkov školení. Rozhodujúca časť vyčlenenej kapacity bola čerpaná až
v štvrtom štvrťroku 2013 a to na 1-dňové školenia užívateľov IS Fabasoft. Celkom bolo
na tento aplikačný SW vyškolených 1 810 účastníkov v PC učebniach IVeS v Bratislave,
Banskej Bystrici a v Košiciach a na školiacom pracovisku OÚ v Nitre. Zostávajúca časť
školiacich kapacít, vyčlenených v rámci zmluvy na rok 2013, bola venovaná školeniam
preneseného výkonu štátnej správy na obce, t. j. školeniam IS REGOB pre Matričnú
agendu, ktorých sa zúčastnilo 21 zamestnancov v rozsahu 3 dní a školeniam Ohlasovne
pobytu v rozsahu 2 dní, ktorých sa celkom zúčastnilo 17 zamestnancov samosprávy.
Celkový prehľad
o počtoch
realizovaných
školení
a
o
počtoch
účastníkov
jednotlivých kurzov je uvedený v prílohe č. 3 a kap. 4 a 8 tejto správy.
7.1.2. APV prevádzkované v oblasti špecializovanej štátnej správy a samosprávy
K SW produktom organizácie IVeS, ktoré našli uplatnenie v oblasti špecializovanej
štátnej správy a samosprávy radíme najmä APV pre ekonomické úlohy - WinIBEU a
WinPAM, administratívny systém – WinASU a WinRS, dochádzkový systém - WinDOCHS
a ostatné APV. Ich údržba resp. inovácia je hradená z tržieb za služby STP od
prevádzkovateľov a používateľov predmetného APV a v roku 2013 bolo na údržbu
a inováciu týchto úloh čerpaných celkom 142,5 čm.
50/66
E.1. Integrovaný balík ekonomických úloh (69 čm)
V roku 2013 boli implementované 4 základné verzie aplikácie WinIBEU s novou
resp. rozšírenou funkcionalitou a niekoľko modifikácií s opravou zistených nedostatkov
APV, ktoré boli používateľom priebežne sprístupňované cez web portál IVeS.
Verzia 6.03.0, sprístupnená 7.1.2013, bola určená pre spracovanie ročnej uzávierky za
rok 2012. Obsahovala zmeny v ročnej účtovnej uzávierke a upravený výkaz plnenia
rozpočtu pre rok 2013 - zmena výkazu Fin 1-04 na Fin 1-12, zmeny v Súvahe a vo
Výkaze ziskov a strát. Boli doplnené Číselníky ekonomickej klasifikácie, Zdrojov rozpočtu
a Účtovná osnova podľa platných predpisov. Ďalej boli doplnené zostavy Nákladov
a výnosov za strediská, v module Dodávatelia/Odberatelia boli rozšírené možnosti
nastavení modulu, v module Majetok boli rozšírené možnosti filtra a do všetkých šablón
tlačových
výstupov
prírastkov
a úbytkov
majetku
bola
doplnená
možnosť
tlače
inventarizačnej komisie. V module Autodoprava bola dopracovaná uzávierka.
Verzia 6.03.2, sprístupnená 6.3.2013, bola určená pre vytvorenie Poznámok a Formulára
vzájomných vzťahov za rok 2012 a ich následný export do súborov pre AZUV pre všetky
typy organizácií. Taktiež bol upravený Formulár vzájomných vzťahov pre Daňový úrad.
Verzia 7.00, sprístupnená 3.4.2013, zahŕňala spracovanie štvrťročných výkazov za
1. štvrťrok 2013 a obsahovala zmeny vo výkazoch Fin 2-04, Fin 5-04 a Fin 6-04. Tiež
bola doplnená možnosť vytvoriť Zberný zápis z viacerých predkontácií. V module
Dodávatelia/Odberatelia bola dopracovaná
možnosť tlače interných dokladov pod
používateľským názvom dokladu, rozšírené nastavenie modulu v položke generovaný text
a doplnené postupy pre párovanie dokladov v Saldokonte. V moduloch Sklad a Majetok
boli do zostáv dopracované požiadavky používateľov o. i. rozšírenie filtra, zobrazovanie
podriadených úložných miest, doplnenie informácií pre inventarizačnú komisiu. V module
Autodoprava bolo dopracované sledovanie technickej resp. emisnej kontroly vozidla
s následným upozornením na termín nasledujúcej kontroly. Taktiež bolo doplnené
sledovanie termínu výmeny oleja v závislosti od najazdených kilometrov. Pre tieto
sledovania boli dopracované zodpovedajúce výstupy. V ďalšom boli vykonané zmeny
v exportoch do SAP pre samosprávne kraje.
51/66
Verzia 7.01, sprístupnená 1.7.2013, bola určená pre spracovanie štvrťročných výkazov za
2. štvrťrok 2013 a riešila problémy s exportom výkazov do programu AZUV pre tie
organizácie, ktoré pracujú pod OS Windows 7 a majú nastavený vyšší stupeň kontroly
používateľských kont (UAC). V ďalšom verzia obsahovala vylepšenia programu, najmä
ohľadom výkazu DPH a Návrhu rozpočtu. Pre účely DPH bol do programu dopracovaný
číselník koeficientov DPH a automatické prepočítanie dane koeficientom. Bola doplnená
funkčnosť vytvorenia výkazu DPH. Podmienkou použitia tejto funkčnosti je nainštalovaná
aplikácia eDane pre podávanie daňových dokumentov na Finančnú správu. V návrhu
rozpočtu bola doplnená možnosť načítať údaje čerpania rozpočtu z archívnych databáz
minulých rokov a možnosť načítať Schválený alebo Upravený rozpočet aktuálneho roka.
Do zostáv rozpočtu (Schválený, Upravený, Čerpanie) boli doplnené Rekapitulácie podľa
rôznych kritérií. V module Dodávatelia/Odberatelia bola doplnená možnosť párovania
akontom aj pre dobropisy a zálohové faktúry. Do dodávateľských dokladov bolo doplnené
upozornenie, ak partner je zo súhrnného alebo konsolidovaného celku a realizované
ďalšie menšie úpravy modulu. V module Sklad bola rozšírená funkcionalita o tzv.
„neaktívnu kartu“, realizované zmeny v hromadných presunoch a dopracovaná tlač
prevodky.
V závere roka 2013 bola pripravovaná verzia 7.02.0 určená pre ročnú uzávierku roku
2013, ktorá bola sprístupnená dňa 3.1.2014. Do ročnej uzávierky bolo dopracované
uzatváranie účtov 221, na ktorých sú tzv. nerozpočtované pohyby u organizácií, u
ktorých nie je účet 221 rozpočtovým účtom. Dopracovaná bola možnosť naplniť
Schválený rozpočet na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 ešte pred vykonaním
ročnej účtovnej uzávierky za rok 2013 a export do RIS SAM vo forme DBF aj CSV
súborov. Do Návrhu rozpočtu bola dopracovaná možnosť dotiahnuť do Návrhu Čerpanie
rozpočtu aktuálneho roku ku konkrétnemu dátumu. Ďalšou významnou zmenou bolo
zavedenie projektu SEPA v Štátnej pokladnici s platnosťou od 1.2.2014. Tento formát bol
zapracovaný do homebakingu pre ŠP. Takisto bolo v celom programe dopracované
povinné používanie čísla účtu vo formáte IBAN. Existujúce čísla účtov organizácii,
partnerov
a
poplatníkov
boli
pretransformované
do
tohto
formátu.
V
súvislosti
so zavedením kontrolného výkazu DPH boli zapracované príslušné zmeny v evidencii
dokladov a ich nasmerovanie do príslušnej časti kontrolného výkazu. Významná zmena
bola zapracovaná aj do modulu Banka - možnosť zaúčtovania úhrad na základe
bankového výpisu. V module Pokladnica bola dopracovaná možnosť čiastočnej platby
kartou.
52/66
V roku 2013 boli realizované zmeny aj do aplikácie UCSUM - Sumarizácia
účtovných výkazov, ktoré boli premietnuté do dvoch verzií:
Vo verzii 4.00, sprístupnenej 6.2.2013, bol doplnený výkaz FIN 1-12 a upravené výkazy
FIN 2-04, FIN 5-045 a FIN 6-04.
Vo verzii 4.01, sprístupnenej 4.4.2013, bola odstránená chyba prezentácie výkazu FIN 204.
Aj v roku 2013 mestá a obce mali povinnosť vykonávať konsolidáciu účtovnej
závierky vlastnými prostriedkami a preto bolo aktualizované aj APV WinKONS.
Verzia 1.01, upravená pre konsolidáciu za rok 2012, bola sprístupnená dňa 10.5.2013.
E.2. Personalistika a mzdy (45,5 čm)
Rovnako aj úpravy aplikácie WinPAM v roku 2013 vyplývali z potreby aplikovania
legislatívnych zmien a požiadaviek používateľov. Úpravy APV boli premietnuté do štyroch
distribuovaných verzií:
Verzia 7.17,
sprístupnená
dňa
28.1.2013,
obsahovala
predovšetkým
aplikáciu
legislatívnych zmien v oblasti daní z príjmov (2 sadzby dane pre preddavky na daň, ročné
zúčtovanie dane, aktualizované ročné výstupy, dobrovoľné príspevky na doplnkové
dôchodkové poistenie), ďalšie zmeny boli v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia,
predovšetkým v súvislosti so zmenami pri prácach na dohodu.
Verzia 7.18, sprístupnená dňa 27.3.2013, obsahovala aktualizované ročné hlásenie
o príjmoch zo závislej činnosti a preddavkoch na daň, rozšírená aplikácia výpočtu
poistného z dohôd pre menej štandardné situácie (doplatky z minulých rokov, doplatky
po ukončení dohody, súbeh viacerých dohôd a PPV), doplnené podklady pre sledovanie
čerpania mzdových prostriedkov na 5 % navýšenie platov zamestnancov školstva.
Verzia 7.19, sprístupnená dňa 15.7.2013, obsahovala, okrem iných zmien, aktualizáciu
daňového bonusu, automatizovanú tvorbu žiadostí o vrátku poistného pre Sociálnu
poisťovňu,
možnosť
automatizovaného
automatizovaného
spracovania
príjmu
doplatku
do
minimálnej
mzdy,
možnosť
z neplatne skončeného pracovného pomeru
(osobitný výpočet sociálneho poistenia), nový prehľad o cene práce, dobrovoľné
príspevky na DDP v %, možnosť zrušenia zadaného pracovnoprávneho vzťahu.
53/66
Vo
verzii 7.20,
sprístupnenej
dňa
9.12.2013,
boli
aplikované
zmeny
v súvislosti
s prípravou na platby SEPA (automatizované priradenie IBAN účtu, BIC(SWIFT) kódu
bánk,
aplikované
zmeny
na
základe
požiadaviek
z rezortu
školstva
(zadávanie
kreditových príplatkov, príprava na prepojenie na RIS – rezortný informačný systém
školstva), doplnená možnosť automatizovanej tvorby opravných výkazov pre zdravotné
poistenie.
E.3. Administratívny systém (10 čm)
Úlohy WinASU – Administratívny systém úradu a WinRS – Registratúrne
stredisko boli v roku 2013 využívané tak v rezorte MV SR (SVS MV SR, OÚ, štátne
archívy) ako aj v špecializovanej štátnej správe a samospráve. Okrem zmien v aplikácii
WinASU popísaných v časti B.1.2 tejto správy boli v roku 2013 v súvislosti s vydaným
výnosom
MV SR
registratúry
štandardami
o štandardoch
realizované
a prípravou
úpravy
pre
elektronické
aplikácie
aplikácie
na
informačné
s cieľom
certifikáciu
systémy
dosiahnutia
odborom
na
zhody
archívov
správu
s vydanými
a registratúr
SVS MV SR, ktoré boli premietnuté do verzie 16.01.00 resp. do verzie 5.01.01. WinRS
a výkaz
samohodnotenia aplikácií bol dňa 5.12.2013 zaslaný na odbor archívov
a registratúr SVS MV SR na posúdenie.
Na prevádzkovaných úlohách bola vykonávaná bežná údržba APV a poskytovaný
aplikačný hotline všetkým registrovaným používateľom.
E.4. Ostatné APV (18 čm)
Do tejto skupiny úloh radíme APV Matriky – Matričná agenda, WinZMLUVY –
Evidencia zmlúv, WEPOS – Evidencia podnikateľských subjektov a MAKOP – Manažment
konania o priestupkoch, určený pre mestá a obce Slovenskej republiky na evidenciu
priestupkov v centrálnej databáze, prevádzkovanej na CPSS v IVeS Košice.
Na všetkých uvedených úlohách bola v roku 2013 vykonávaná bežná údržba APV
a poskytovaný aplikačný hotline všetkým registrovaným používateľom.
Podstatná časť riešiteľskej kapacity čerpanej pre tieto úlohy bola použitá na
inováciu APV Matriky, keďže ďalšie používanie DOS aplikácie je pre ohlásené ukončenie
podpory OS Windows XP v roku 2014 obmedzené. Dopracovanie novej Windows verzie
aplikácie WinMatri, ktorá je vyvíjaná v prostredí Visual Studio 2008 a databáze sqlite sa
predpokladá koncom 1. štvrťroka 2014.
Celkový prehľad
o čerpaných
riešiteľských
kapacitách
na
služby
IVeS
pre
zriaďovateľa a ostatnú verejnú správu dáva nasledovná tabuľka:
54/66
Tab.č.9 – Prehľad o čerpaní riešiteľských kapacít IVeS v človekomesiacoch v roku 2013
K a pa city v čm podľa skupín úloh
s kupina názov s kupiny úloh
z toho zmluva s
celkové kapacity
MV SR
A
Prevádzka s erverov a s práva s iete VS NET
64
64
B
Bežná údržba a aplikačný hotline vybraných prevádzkovaných úloh
60
60
C
I novácia úloh, nová funkcionalita os tatných úloh
50
50
D
Školenia v oblas ti I KT
63
22,25
E
APV pre os tatnú verejnú s právu
142,5
Spolu
379,5
196,25
7.2. Hodnotenie prínosu organizácie pre občanov a štátnu správu
Základným poslaním organizácie IVeS je riešenie úloh, súvisiacich s uplatňovaním
informačných technológií vo verejnej správe, konkrétne:
-
tvorba aplikačného programového vybavenia pre IS VS v pôsobnosti MV SR,
-
prevádzka centrálnych aplikácií a vybraných registrov SVS MV SR a správa siete
VS NET,
-
odborná príprava zamestnancov verejnej správy v oblasti IKT.
Tvorbe APV venuje organizácia IVeS cca 66,5 % svojich riešiteľských kapacít
a o úspešnosti tejto činnosti svedčí významné postavenie organizácie IVeS medzi
dodávateľmi APV pre verejnú správu. APV od organizácie IVeS je prevádzkované na
viacerých špecializovaných úradoch miestnej štátnej správy a samosprávy, pričom v roku
2013 evidujeme takmer 5 tisíc inštalácií tohto APV.
Vývoj APV pre zriaďovateľa je zameraný na racionalizáciu výkonu štátnej správy
na SVS MV SR a OÚ v SR. Predmetné APV je riešené vo väzbe na administratívny
systém, ktorý koncom roku 2013 na novozriadených OÚ sa postupne nahrádza
IS Fabasoft.
Inovácia
prevádzkovaného
APV
prispela
k centralizácii
databáz,
prevádzkovaných na centrálnom pracovisku IVeS, umožnila prezentáciu evidovaných
údajov na internete a vytvorila predpoklady pre výmenu spravovaných informácií s IS VS
ostatných rezortov.
Prevádzka a správa centrálneho živnostenského registra a ostatných registrov,
evidencií a zoznamov SVS MV SR je prínosom aj pre samotného občana, najmä
z hľadiska aktuálnosti a dostupnosti informácií prezentovaných na internete. Inovované
riešenia agend výkonu štátnej správy umožnili obojsmernú elektronickú komunikáciu
občana s úradom pri vybavovaní svojich úradných záležitostí prostredníctvom UPVS na
pracoviskách JKM, vybudovaných na živnostenských odboroch okresných úradov v SR.
55/66
Na druhej strane nedostatkom v činnosti organizácie IVeS v oblasti využívania IT
vo verejnej správe je problém stanovenia priorít a dodržiavania plánovaných termínov
inovácie APV IVeS a ich nasadzovanie do rutinnej prevádzky. Problémy sú tak na strane
riešiteľa, ako aj na strane gestorov aplikácií pri presadzovaní nevyhnutných legislatívnych
zmien resp. pri vytváraní vhodných metodických, organizačných a technologických
podmienok u prevádzkovateľov a používateľov IS VS.
7.3. Analýza vplyvu ostatných inštitúcií na výsledky organizácie
Vo verejnej správe sa v stále väčšej miere presadzujú externí dodávatelia aplikácií
IS VS tak pre výkon štátnej správy ako aj pre podporu samosprávnych činností. Preto je
nevyhnutné sústrediť riešiteľské kapacity organizácie IVeS najmä na riešenie tých
aplikácií,
kde
môže
IVeS
zúročiť
dlhoročné
skúsenosti
z pôsobenia
organizácie
vo verejnej správe a kde dosahuje trvalo pozitívne výsledky z pohľadu používateľov
týchto aplikácií. Medzi takéto APV od organizácie IVeS v prvom rade možno zaradiť APV
na podporu služieb JKM na živnostenských odboroch OÚ v SR - živnostenskú agendu
(CeZiR), priestupkovú agendu (MAKOP) a APV podporujúce tvorbu centrálnych registrov,
evidencií a zoznamov SVS MV SR a ich prezentáciu na internete (REZ).
Inovácia a vývoj aplikácií výkonu štátnej správy v pôsobnosti SVS MV SR je
závislá aj od miery spolupráce s riešiteľmi kooperujúcich IS VS. Izolované riešenia
rezortných IS VS zvyšujú náklady na informatizáciu spoločnosti a neumožňujú užšiu
spoluprácu – efektívnu výmenu informácií medzi inštitúciami verejnej správy. V závislosti
od prijatých štandardov, stanovených pravidiel pre zdieľanie dát a e-služieb verejnej
správy je IVeS pripravený spolupracovať pri inovácii prevádzkovaných aplikácií, najmä
centrálnych registrov, evidencií a zoznamov SVS MV SR, vo väzbe na referenčné registre
VS a služby eGovernmentu, sprístupňované občanom a podnikateľom cez budovaný
Ústredný portál verejnej správy. Dôležitú rolu tu zohrá možnosť zapojenia organizácie
IVeS do čiastkových riešení projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.
U ekonomického SW je ďalšie rozširovanie inovovaných riešení WinIBEU a WinPaM
málo pravdepodobné, keďže sa v štátnej správe čoraz viac presadzuje nasadzovanie
integrovaného
IS SAP
a v samosprávnych
organizáciách
zavádzajú
unifikované
konkurenčné riešenia.
56/66
V oblasti prevádzky centrálnych aplikácií a vybraných registrov SVS MV SR je
pôsobenie organizácie IVeS v súčasnosti nezastupiteľné. Aj keď centralizácia údajov,
spracovávaných
v týchto
registroch,
priniesla
vyššiu
bezpečnosť
a
aktuálnosť
spravovaných dát, ako aj vyššiu mieru možnej kooperácie s ostatnými IS VS je
predpoklad, že v nasledujúcich 2 – 3 rokoch dôjde k ich technologickej inovácii, ktorá
umožní ich budúcu prevádzku na jednotnej platforme centrálneho výpočtového strediska
MV SR v Banskej Bystrici.
V nastávajúcom období, kedy finišujú projekty eGovernmentu, sa dá očakávať rast
požiadaviek na odborné vzdelávanie v oblasti IKT, keďže plošné zavádzanie projektov,
riešených v rámci programu OPIS, vyžaduje preškolenie veľkého počtu používateľov
týchto projektov. Aj v rezorte MV SR sa v roku 2014 predpokladá nasadenie agend pre
inovovaný
Centrálny
register
obyvateľov
–
CRO
(Centrálna ohlasovňa
-
CO,
Centrálna matrika - CISMA) resp. IS registra adries - RA, ktoré v rámci preneseného
výkonu štátnej správy budú používať samosprávy. IVeS, rezortná organizácia MV SR pre
realizáciu odborných školení v oblasti IKT za uplynulé obdobie dosiahla významné
postavenie medzi vzdelávacími inštitúciami a je pripravená zvýšený záujem o toto
vzdelávanie naplniť.
7.4. Analýza vzťahu medzi činnosťami organizácie a zdrojmi
Financovanie nákladov na realizované činnosti je závislé od toho, komu sú určené
výstupné produkty organizácie. Vzhľadom na zdroj financovania je možné produkty
organizácie IVeS rozdeliť do 3 skupín:
1) financované v plnom rozsahu z finančných zdrojov MV SR, kam je možné zaradiť:
-
vývoj, údržbu a inováciu APV pre výkon štátnej správy na SVS MV SR a OÚ
-
prevádzku centrálnych aplikácií a vybraných registrov SVS MV SR a správu siete
VS NET
-
odborné školenia a kurzy v oblasti IKT pre zamestnancov rezortu MV SR
2) čiastočne financované z finančných zdrojov MV SR a čiastočne z vlastných tržieb
mimo rezortu MV SR:
-
vývoj, údržba a inovácia APV, ktoré našlo uplatnenie okrem rezortu MV SR aj
v špecializovanej miestnej štátnej správe a samospráve
3) výhradne financované z vlastných tržieb:
-
odborné školenia a kurzy v oblasti IKT pre ostatnú verejnú správu
-
ostatné práce a služby v oblasti IKT na základe zmluvného vzťahu
-
doplnkové aktivity Školiaceho strediska IVeS – ubytovanie a stravovanie.
57/66
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že podiel činností, výhradne financovaných z
finančných zdrojov MV SR je viac menej stabilný a mení sa len ich pomer smerom
k posilňovaniu prevádzkových činností a riešeniu aplikácií, výhradne určených pre
SVS MV SR a OÚ.
Pre skupinu činností, čiastočne financovaných z finančných zdrojov MV SR a
vlastných tržieb je charakteristické, že dochádza k poklesu týchto príjmov z dôvodu
znižovania počtu používateľov tohto APV od organizácie IVeS v rámci rezortu MV SR
aj mimo neho.
Vzdelávacie aktivity závisia od záujmu používateľov a prevádzkovateľov o školenia
APV a ostatné kurzy v oblasti IKT. Sú realizované na objednávku a hradené priamou
platbou za poskytnutú službu. Z hľadiska stability tržieb ide o najrizikovejšiu skupinu.
7.5. Odporúčania, vyplývajúce z analýzy činnosti organizácie IVeS
V závere kapitoly 7 je možné prijať niekoľko odporúčaní pre ďalšie smerovanie
organizácie IVeS:
1) Inováciu APV IVeS pre výkon štátnej správy na SVS MV SR a OÚ orientovať na
doplnenie jeho funkcionality o možnosť elektronickej komunikácie občana s úradom
pri vybavovaní jeho záležitostí a lepšiu informovanosť o stave jej riešenia s využitím
spoločných modulov budovaného ÚPVS resp. portálu MV SR a vo väzbe na referenčné
registre VS.
2) Užšie spolupracovať s vecnými a technickým gestorom pri zavádzaní inovovaných
aplikácií pre výkon štátnej správy do rutinnej prevádzky.
3) Riešiteľské kapacity IVeS sústrediť na technologickú inováciu aplikácii IVeS resp.
tvorbu nového APV pre zriaďovateľa s cieľom jeho prevádzky v centrálnom VS MV SR.
4) Riešiteľské kapacity orientovať aj na konzultačné a poradenské služby na riešenie
prevádzkových problémov používateľov.
5) Udržať celkové príjmy organizácie zvyšovaním efektívnosti práce zamestnancov IVeS.
6) Činnosť organizácie naďalej orientovať na viac zdrojové financovanie. Zapojením
organizácie
využívať
do
na
riešenia
úloh
financovanie
Operačného
činnosti
programu
organizácie
informatizácia
aj
finančné
spoločnosti
prostriedky
zo štrukturálnych fondov EÚ.
7) Prehodnotiť činnosť organizácie pre optimálne využitie jej ľudského a ekonomického
potenciálu v rezorte MV SR pri zachovaní príspevkovej formy jej hospodárenia.
58/66
8. Hlavné skupiny používateľov výstupov organizácie
8.1. Používatelia SW produktov IVeS
Používateľov SW produktov IVeS je možné začleniť do štyroch hlavných skupín:
1) Rezort MV SR
Do tejto skupiny používateľov patrí:
a. sekcia verejnej správy, okresné úrady, štátne archívy
b. prezídium Policajného zboru, krajské a okresné riaditeľstvá Policajného zboru,
útvary PZ, oddelenia železničnej polície, oddelenia súkromných bezpečnostných
služieb, oddelenia hraničnej a cudzineckej polície
c. prezídium Hasičského a záchranného zboru, krajské a okresné riaditeľstvá HaZZ,
d. ostatné organizácie v zriadení MV SR.
APV určené pre rezort MV SR je od roku 2010 riešené na základe zmluvy,
uzatváranej s MV SR na príslušný rok a v rozhodujúcej miere financované zo zdrojov
zriaďovateľa. Ide o nasledovné SW produkty, rozdelené do 3 skupín:
-
APV pre podporu výkonu štátnej správy a tvorbu centrálnych registrov, evidencií a
zoznamov v pôsobnosti SVS MV SR, kam patrí živnostenská a štátoobčianska agenda,
priestupková agenda, Register obcí, Politické strany, Nadácie, Evidencia záujmových
združení PO,
Evidencia združení obcí, Občianske združenia, Register neziskových
organizácií, Register neinvestičných fondov, Verejné zbierky, Evidencia osobitných
označení
vozidiel,
Živnostenské
Odborové
spoločenstvá,
organizácie,
Organizácie
Združenia
s potvrdenou
s medzinárodným
prvkom
činnosťou,
a
Register
spoločenstiev bytov a nebytových priestorov, Financovanie preneseného výkonu
štátnej správy.
-
ostatné APV pre SVS MV SR – Heraldický register, Archívne fondy, Ústredná evidencia
vojnových hrobov, IS o štátnych hraniciach atď.
-
APV na podporu administratívy – administratívny systém úradu, registratúrne
stredisko, dochádzkový systém, ktoré sú prevádzkované na OÚ v SR.
2) Špecializovaná miestna štátna správa
Táto skupina používateľov SW produktov IVeS je tvorená úradmi a organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti ostatných ministerstiev, najmä Ministerstva práce sociálnych
vecí a rodiny SR,
Ministerstva
školstva,
vedy,
výskumu
a
športu SR,
Ministerstva
zdravotníctva SR, Ministerstva kultúry SR, atď.
59/66
Ide najmä o nasledovné SW produkty IVeS:
-
ekonomické úlohy - WinPAM a WinIBEU
-
administratívny a dochádzkový systém.
3) Samospráva
Do tejto skupiny používateľov SW produktov IVeS patria VÚC, mestské a obecné
úrady a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie.
Samospráva
predstavuje
najpočetnejšiu
skupinu
používateľov
APV IVeS,
konkrétne pre:
-
ekonomické úlohy
-
administratívny a dochádzkový systém
-
matričná agenda
-
ostatné APV – priestupková agenda, evidencia živnostníkov.
4) Ostatní používatelia SW produktov IVeS
Táto skupina zahŕňa neziskové organizácie a podnikateľské subjekty, ktoré
prevádzkujú najmä ekonomický SW od organizácie IVeS. Počet inštalácií tohto APV oproti
3 predchádzajúcim skupinám je zanedbateľný.
Celkový počet používateľov APV IVeS podľa jednotlivých skupín je uvedený
v nasledujúcej tabuľke:
Tab.č.10 – Počet používateľov APV IVeS k 31.12.2013
Skupiny použív a teľov
2013
R ezort MV SR
117
Špecia lizov a ná štá tna sprá v a
468
Sa mosprá v a a osta tní
2 665
Spolu
3 250
Oproti roku 2012 došlo v závere roka 2013 k nárastu počtu používateľov APV IVeS
v rezorte MV SR vytvorením nových okresných úradov (nárast oproti obvodným úradom
o 22), avšak v špecializovanej štátnej správe z dôvodu integrácie miestnej štátnej správy
do okresných úradov došlo k výraznému poklesu používateľov APV IVeS (zo 741 na 468)
a rovnako k ďalšiemu miernemu poklesu došlo aj v samospráve (zo 2 708 na 2 665),
pričom celkový počet používateľov v uplynulom roku poklesol o 294 (z 3 544 na 3 250).
V tabuľke č.11 je uvedený celkový počet inštalácií APV IVeS, prevádzkovaného vo
verejnej správe.
60/66
Tab.č.11 – Počet inštalácií APV IVeS k 31.12.2013
Ekonomi cký ba l í k
2 369
P ersona l i sti ka a mzdy
1 433
Admi ni stra tí v ny sy stém úra du
393
Ma tri ka
639
Osta tné AP V
89
Spol u
4 923
Tabuľke č.11 zodpovedá nasledujúci graf:
Graf č.11 – Počty inštalácií APV IVeS k 31.12.2013
2 369
2 500
2 000
1 433
1 500
1 000
500
393
639
89
0
Počet inštalácii ekonomického SW je na úrovni cca 3 800 inštalácií, pričom v roku
2013 sme zaznamenali ďalší mierny pokles počtu inštalácii – APV WinIBEU z 2 433 na
2 369 inštalácií a v APV WinPAM z 1 468 na 1 433 inštalácií. Oproti roku 2012 došlo aj
k poklesu počtu inštalácií APV WinASU o 105 (z 498 na 393), čo znamená, že celkový
pokles inštalácii APV IVeS za uplynulý rok bol 217 inštalácií (z 5 140 na 4 923).
Trend znižovania počtu inštalácií a počtu používateľov aplikačného SW od
organizácie IVeS predpokladáme vo verejnej správe aj v ďalšom období v súvislosti
s prebiehajúcou integráciou špecializovanej miestnej štátnej správy do okresných úradov
a v samospráve s nasadzovaním unifikovaných riešení v rámci projektu DCOM, ktorý je
financovaný zo zdrojov OPIS.
61/66
8.2. Prevádzka centrálnych registrov SVS MV SR a správa siete VS NET
Tieto služby sú určené pre SVS MV SR, okresné úrady a štátne archívy, ktoré
využívajú tak odbornú pomoc spojenú s uplatňovaním IKT na týchto úradoch, ako aj
kapacity centrálnych serverov na prevádzku viacerých aplikácií výkonu štátnej správy.
Služby sú v rozhodujúcej miere hradené z prostriedkov MV SR.
8.3. Odborná príprava používateľov
Tieto služby využívajú všetky vyššie menované skupiny používateľov APV IVeS.
Prioritne sú však školiace kapacity IVeS vyhradené zamestnancom rezortu MV SR. Voľné
kapacity počítačových učební v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave sú ponúkané
ostatnej verejnej správe. Školiace aktivity IVeS v oblasti IKT sú zväčša realizované na
základe dopytu a ponuky a sú hradené z tržieb za poskytnuté služby. Rámcový prehľad
uskutočnených školení a počty účastníkov školení za rok 2013 poskytuje nasledovná
tabuľka:
Tab.č.12 Prehľad o prezenčných školeniach a počte účastníkov v roku 2013
Ná zov školení
Aplika čný SW
P očet
P očet
školení
úča stníkov
231
1 935
41
78
6
9
184
1 848
231
1 935
v tom
Ekonomické a gendy
Administra tív ny sy stém
Vý kon štá tnej sprá v y
Školenia celkom
62/66
Tabuľke č.12 zodpovedajú nasledujúce grafy:
Graf č.12.1. – Počet účastníkov školení v roku 2013
1 848
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
78
9
200
0
Ekonomické
agendy
Administratívny
systém
Výkon štátnej
správy
Graf č.12.2. – Počet školení v roku 2013
184
200
180
160
140
120
100
80
60
41
40
6
20
0
Ekonomické
agendy
Administratívny
systém
Výkon štátnej
správy
63/66
9. Zverejnenie výročnej správy
Výročná správa je zverejnená na WEB stránke organizácie IVeS www.ives.sk
v časti Slobodný prístup k informáciám. Odkaz na výročnú správu bude zverejnený aj na
stránke MV SR www.minv.sk, kde budú zverejnené aj bližšie informácie o organizovaní
verejného odpočtu výročnej správy IVeS za rok 2013.
64/66
10. Zoznam používaných skratiek
AFONDY
APV
ASU
CeZiR
CPSS
Čm
DU
ECDL
-
Archívne fondy
Aplikačné programové vybavenie
Administratívny systém úradu
Centrálny živnostenský register
Centrálne pracovisko správy siete VS NET
Človekomesiac
Daňový úrad
European Computer Driving Licence
(Európsky vodičský preukaz na počítače)
ECU
- Evidencia cudzincov
EDEN
- e-learningový vzdelávací systém firmy RENTEL Praha
ESF
- Európsky sociálny fond
FIRMY
- Podnikatelia a prevádzky
HaZZ
- Hasičský a záchranný zbor
Hotline
- Informačný servis po telefóne
JKM
- Jednotné kontaktné miesto na OŽP OÚ v SR
IKT
- Informačné a komunikačné technológie
IS REGOB
- Informačný systém registra obyvateľov
IS MŠS
- Informačný systém miestnej štátnej správy
ISSH
- Informačný systém o štátnych hraniciach
IS
- Informačný systém
IS VS
- Informačné systémy verejnej správy
IT
- Informačné technológie
IVeS
- Štátna príspevková organizácia MV SR
MF SR
- Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MPSVaR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MS DOS
- Operačný systém MS DOS
MS Office
- Kancelársky balík Microsoft Office
MS Windows - Operačný systém MS Windows
MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MDPaRR SR - Ministerstvo dopravy, pôšt a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
MV SR
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
NBS
- Národná banka Slovenska
OA SITB
- Odbor aplikácií SITB MV SR
OA
- Odbor archívov SVS MV SR
OÚ
- Okresný úrad
ObÚ
- Obvodný úrad
OEVS
- Odbor ekonomiky verejnej správy SVS MV SR
OO
- Odbor organizačný SVS MV SR
OP
- Odbor priestupkov SVS MV SR
OR
- Obchodný register
OPIS
- Operačný program informatizácia spoločnosti
OPVS
- Oddelenie podpory verejnej správy OA SITB MV SR
OPTP
- Oddelenie prevádzky a technologickej podpory IVeS
OVVS
- Odbor všeobecnej vnútornej správy SVS MV SR
OŽP
- Odbor živnostenského podnikania SVS MV SR
POHL
- Aplikačné programové vybavenie Pohľadávky
REGOB
- Register obyvateľov
SE
- Sekcia ekonomiky MV SR
SA
- Správne agendy
SITB
- Sekcia informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti MV SR
SP
- Štátna pokladnica
65/66
SVS
SW
UCSumare
ÚPVS
VS NET
VÚC
VT
WinASU
WinEPOS
WinIBEU
WinPAM
WinRS
ZP
-
Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR
Software
APV pre sumarizáciu účtovných výkazov
Ústredný portál verejnej správy
Počítačová WAN sieť miestnej štátnej správy
Vyšší územný celok – samosprávny kraj
Výpočtová technika
Agenda ASU v klientskom prostredí MS Windows
Agenda EPOS v klientskom prostredí MS Windows
Agenda IBEU v klientskom prostredí MS Windows
Agenda PAM v klientskom prostredí MS Windows
Agenda Registratúrne stredisko v klientskom prostredí MS Windows
Zdravotná poisťovňa
66/66
Download

Výročná správa organizácie IVeS Košice za rok 2013