Solver IT s.r.o., prevádzka Bratislava: Pod rovnicami 2,
841 04 Bratislava. tel. 02 654 40 420,
fax: 02 65440 421, email: [email protected]
Aplikácia ExpressShip
Užívateľská príručka
Verzia: 1.0.4
_____________________________________________________________________
© SolverIT s.r.o.
Strana 1 z 19
verzia: 1.0.1
Všetky práva vyhradené. Tento dokument je autorským dielom. Informácie v ňom sú chránené
obchodným tajomstvom a sú určené len odberateľovi a dodávateľovi. Kopírovanie a rozmnožovanie
informácií z dokumentu je zakázané.
Solver IT s.r.o., prevádzka Bratislava: Pod rovnicami 2,
841 04 Bratislava. tel. 02 654 40 420,
fax: 02 65440 421, email: [email protected]
História zmien.
Dátum Verzia
Kto
Zmena
02.04.2012
1.0.1.
FB
Dokument vytvorený.
10.5.2012
1.0.2
FB
Sieťová verzia
30.10.2012
1.0.2
FB
Kontrola duplicity v importe zásielok
18.2.2013
1.0.3
FB
Záloha a obnovenie databázy
17.4.2013
1.0.4
FB
Pridanie easyPack 24/7
Obsah.
1
Inštalácia aplikácie.................................................................................................4
1.1
Požiadavky na systém ....................................................................................4
1.2
Inštalácia aplikácie.........................................................................................4
1.3
Presunutie pracovnej databázy z adresára VirtualStore do adresára Moje
dokumenty..................................................................................................................5
1.4
Pred prvým spustením aplikácie ....................................................................5
1.5
Umiestnenie databázy ....................................................................................6
1.6
Sieťová databáza ............................................................................................6
1.6.1
Vytvorenie sieťovej verzie z existujúcej inštalácie................................6
1.6.2
Pripojenie novej inštalácie k sieťovej databáze .....................................7
1.6.3
Pripojenie existujúcej inštalácie k sieťovej databáze.............................7
2
Číselné rozsahy ......................................................................................................8
3
Import údajov do aplikácie ExpressShip ...............................................................9
3.1
Import zásielok...............................................................................................9
3.1.1
Import zásielok s kontrolou duplicity ....................................................9
3.2
Import zásielok pre Balíkomaty...................................................................10
3.3
Import adresára ............................................................................................10
3.4
Nastavenia importu ......................................................................................10
3.4.1
Všeobecné nastavenia ..........................................................................10
3.4.2
Import zo súboru ..................................................................................11
3.4.3
Import pomocou ODBC.......................................................................11
4
Adresár.................................................................................................................12
5
Záloha a obnova databázy....................................................................................12
5.1
Zálohovanie databázy ..................................................................................13
5.2
Obnovenie zálohy ........................................................................................13
5.3
Obnovenie nastavení ....................................................................................14
6
Možnosti ..............................................................................................................14
6.1
Kancelária ....................................................................................................14
6.2
Všeobecné ....................................................................................................14
6.2.1
Export...................................................................................................14
6.2.2
Zmena umiestnenia databázy...............................................................15
Ďalšie nastavenia .................................................................................15
6.2.3
6.3
Jazyk ............................................................................................................16
6.4
Tlačiarne ......................................................................................................16
_____________________________________________________________________
© SolverIT s.r.o.
Strana 2 z 19
verzia: 1.0.1
Všetky práva vyhradené. Tento dokument je autorským dielom. Informácie v ňom sú chránené
obchodným tajomstvom a sú určené len odberateľovi a dodávateľovi. Kopírovanie a rozmnožovanie
informácií z dokumentu je zakázané.
Solver IT s.r.o., prevádzka Bratislava: Pod rovnicami 2,
841 04 Bratislava. tel. 02 654 40 420,
fax: 02 65440 421, email: [email protected]
6.5
Zásielky........................................................................................................17
6.6
Farby ............................................................................................................17
6.7
Synchronizácia .............................................................................................17
6.8
Notifikácia....................................................................................................17
7
Vytvorenie zásielky .............................................................................................18
8
Tlač štítkov...........................................................................................................18
9
Tlač preberacích listov (koniec dňa)....................................................................19
10
História zásielok...............................................................................................19
_____________________________________________________________________
© SolverIT s.r.o.
Strana 3 z 19
verzia: 1.0.1
Všetky práva vyhradené. Tento dokument je autorským dielom. Informácie v ňom sú chránené
obchodným tajomstvom a sú určené len odberateľovi a dodávateľovi. Kopírovanie a rozmnožovanie
informácií z dokumentu je zakázané.
Solver IT s.r.o., prevádzka Bratislava: Pod rovnicami 2,
841 04 Bratislava. tel. 02 654 40 420,
fax: 02 65440 421, email: [email protected]
1 Inštalácia aplikácie
Aplikácia ExpressShip slúži na vytvorenie štítkov pre zásielky, správu zásielok
a príjemcov. Zabezpečuje automatický export údajov o zásielkach do databázy
prepravcov SPS a Intime.
1.1 Požiadavky na systém
Aplikácia ExpressShip podporuje nasledovné operačné systémy:
• Windows XP Professional, SP2
• Windows Server 2003
• Windows Server 2008 32bit, 64bit
• Windows Vista 32bit, 64bit
• Windows 7 32bit, 64bit
• Windows 8 32bit, 64bit
Programové požiadavky aplikácie:
• Microsoft .Net framework 2.0 SP2
• Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1
Hardarové požiadavky:
• Minimálne: Processor 400 MHz, 256 MB RAM, 100 MB na pevnom disku,
monitor 800x600, 256 farieb
• Požadované: Processor 800 MHz, 512 MB RAM, 200 MB na pevnom disku,
monitor 1024x768, 65k farieb
1.2 Inštalácia aplikácie
I1nštalácia vyžaduje administrátorské oprávnenie na počítači.
Pracovná databáza aplikácie a nastavenia sa ukladajú do priečinka Moje dokumenty
v pod-adresári ExpressShip.
Pri inštalácii sa vytvorí prázdna databáza pre používateľa, ktorý aplikáciu inštaluje.
V podadresári ExpressShip sa vytvoria nasledovné adresáre:
-Data : obsahuje pracovnú databázu a súbor s nastaveniami aplikácie
-Backup: záloha pracovnej databázy
-Export: Dátové súbory s informáciami o balíkoch, odosielané do SPS
Súbor log.txt – textový súbor, do ktorého sa zaznamenávajú chyby počas behu
programu.
Aktuálny inštalačný balík je dostupný na adrese : http://solver.sk/ExpressShip/
_____________________________________________________________________
© SolverIT s.r.o.
Strana 4 z 19
verzia: 1.0.1
Všetky práva vyhradené. Tento dokument je autorským dielom. Informácie v ňom sú chránené
obchodným tajomstvom a sú určené len odberateľovi a dodávateľovi. Kopírovanie a rozmnožovanie
informácií z dokumentu je zakázané.
Solver IT s.r.o., prevádzka Bratislava: Pod rovnicami 2,
841 04 Bratislava. tel. 02 654 40 420,
fax: 02 65440 421, email: [email protected]
1.3 Presunutie pracovnej databázy z adresára VirtualStore
do adresára Moje dokumenty
Aplikácia pred verziou 1.0.3.1 inštalovala pracovnú databázu do adresára Program
Files. Windows verzie Vista a vyššie blokujú zápis do adresára Program Files pre
bežných používateľov.
Pre zachovanie funkčnosti aplikácie operačný systém vytvára kópiu databázy
v adresári VirtualStore v domácom adresári užívateľa.
V prípade pridania oprávnenia pre používateľa Windows prestane používať súbor
z adresára VirtualStore a začne používať súbor v adresári Program Files. Všetky údaje
z databázy v adresári VirtualStore sú pre používateľa v tej chvíli neviditeľné a pracuje
s databázou v adresári Program Files.
Po prípadnej zmene oprávnení môže Windows znova začať používať databázu
uloženú vo VirtualStore, avšak používateľ keď niečo zapísal do databázy v Program
Files, tie v tej chvíli nevidí.
Tento mechanizmus spôsobuje, že používateľ bez zmeny v nastaveniach aplikácie
pracuje s dvoma databázami, napríklad pri vypnutí a zapnutí UAC sa prepne
používaná databáza.
Pre odstránenie tohto problému aplikácia v.1.0.3.1 sa pri prvom spustení pozrie do
nastavení a keď sa používa databáza z adresára Program Files zistí, či existuje
duplikát databázy v adresári VirtualStore.
Ak existuje kópia databázy v adresári VirtualStore aplikácia zistí, ktorá databáza sa
práve používa.
Ak sa používa kópia uložená v adresári VirtualStore, aplikácia Databázu automaticky
presunie do adresára Moje Dokument\ExpressShip\Data\Database. V nastaveniach
aplikácie sa automaticky nastaví, aby aplikácia používala databázu z novej lokality.
Ak existuje kópia v adresári VirtualStore, ale virtualizácia je vypnutá, aplikácia
premenuje databázu v adresári VirtualStore aby sa k nej Windows nevrátil ani
v prípade zapnutia UAC.
V tomto prípade pracovná databáza nie je automaticky presunutá do adresára Moje
dokumenty, aby nevznikol problém ak má používateľ zdielanú databázu a vytvorenú
sieťovú inštaláciu.
1.4 Pred prvým spustením aplikácie
Pre prácu s aplikáciu je potrebné načítať certifikát s rozsahom čísel pre balíky, ktoré
pridelí SPS.
Aplikácia umožňuje prácu len pre jedného užívateľa systému Windows, a to pre
užívateľa, ktorý naimportuje certifikát.
_____________________________________________________________________
© SolverIT s.r.o.
Strana 5 z 19
verzia: 1.0.1
Všetky práva vyhradené. Tento dokument je autorským dielom. Informácie v ňom sú chránené
obchodným tajomstvom a sú určené len odberateľovi a dodávateľovi. Kopírovanie a rozmnožovanie
informácií z dokumentu je zakázané.
Solver IT s.r.o., prevádzka Bratislava: Pod rovnicami 2,
841 04 Bratislava. tel. 02 654 40 420,
fax: 02 65440 421, email: [email protected]
Preto je potrebné v prípade, ak sa inštalácia vykonala pod administrátorským účtom,
tento účet odhlásiť a prihlásiť sa ako užívateľ vo Windowse, ktorý bude aplikáciu
spúšťať ešte pred prvým spustením aplikácie.
Ak bola aplikácia inštalovaná pod iným účtom, pri prvom spustení aplikácie Windows
Installer automaticky vytvorí pracovnú databázu a súbor s nastaveniami v adresári
Moje dokumenty pre používateľa, ktorý aplikáciu spúšťa. Odložený inštalačný balík
aplikácie je potrebný pre túto operáciu preto po nainštalovaní aplikácie pod iným
kontom inštalačné súbory nevymažte.
Certifikát sa načíta do aplikácie dvojklikom na súbor s príponou .shipnetcer.
1.5 Umiestnenie databázy
Aplikácia po inštalácii umiestni prázdnu databázu zásielok do podadresára Database
v adresári Moje dokumenty\ExpressShip\Data. Počas práce s aplikáciu sú všetky
údaje zapísané do tejto databázy.
1.6 Sieťová databáza
ExpressShip umožňuje používať spoločnú databázu pre viac užívateľov cez
počítačovú sieť.
V takomto prípade musí byť databáza umiestnená na sieťovom disku a užívatelia
musia mať práva na zápis a čítanie súborov v adresári.
Ak databázový súbor umiestnite na sieťový disk, riaďte sa nasledujúcimi
odporúčaniami:
1. Pre používanie databázy JET je potrebné použiť spoľahlivý súborový server
(Windows server 2003 , Windows XP a vyššie).
2. Používajte štandardný súborový server, ktorý spĺňa štandard Microsoft SMB.
3. Neodporúčame umiestniť databázu na odpojiteľné disky!
1.6.1 Vytvorenie sieťovej verzie z existujúcej inštalácie
1. Ukončite prácu s aplikáciou ExpressShip
2. Premiestnite adresár Database z adresára, kde je nainštalovaný
ExpressShip(napríklad c:\program files\ExpressShip) na sieťovú jednotku
3. Spustite aplikáciu ExpressShip( pre spustenie potrebuje inštalačný balík
setup.msi)
4. Kliknite na tlačítko Použiť sieťovú databázu a otvorte databázu na sieťovej
jednotke (obr. 1)
5. Znova spustite aplikáciu ExpressShip
_____________________________________________________________________
© SolverIT s.r.o.
Strana 6 z 19
verzia: 1.0.1
Všetky práva vyhradené. Tento dokument je autorským dielom. Informácie v ňom sú chránené
obchodným tajomstvom a sú určené len odberateľovi a dodávateľovi. Kopírovanie a rozmnožovanie
informácií z dokumentu je zakázané.
Solver IT s.r.o., prevádzka Bratislava: Pod rovnicami 2,
841 04 Bratislava. tel. 02 654 40 420,
fax: 02 65440 421, email: [email protected]
Obr. 1. Otvoriť sieťovú databázu
1.6.2 Pripojenie novej inštalácie k sieťovej databáze
1. Kliknite na tlačítko Použiť sieťovú databázu a otvorte databázu na sieťovej
jednotke (obr. 1)
2. Znova spustite aplikáciu ExpressShip
1.6.3 Pripojenie existujúcej inštalácie k sieťovej databáze
1.
2.
3.
4.
Spustite aplikáciu a otvorte nastavenia
Na paneli všeobecné zmeňte umiestnenie databázy(Obr. 2)
Kliknite na potvrdiť
Znova spustite aplikáciu
_____________________________________________________________________
© SolverIT s.r.o.
Strana 7 z 19
verzia: 1.0.1
Všetky práva vyhradené. Tento dokument je autorským dielom. Informácie v ňom sú chránené
obchodným tajomstvom a sú určené len odberateľovi a dodávateľovi. Kopírovanie a rozmnožovanie
informácií z dokumentu je zakázané.
Solver IT s.r.o., prevádzka Bratislava: Pod rovnicami 2,
841 04 Bratislava. tel. 02 654 40 420,
fax: 02 65440 421, email: [email protected]
Obr. 2.
2 Číselné rozsahy
Pre vytvorenie balíkov v aplikácii je potrebné mať pridelený rozsah čísel balíkov od
firmy SPS s.r.o. Pre každý vytvorený balík sa pridelí jedno číslo z rozsahu. Na
pridelenie číselného rozsahu slúži certifikát vytvorený obchodným oddelením SPS
s.r.o. .
Obchodné oddelenie vystaví certifikát na základe žiadosti o certifikát od užívateľa
aplikácie ExpressShip. Certifikát je možné načítať iba do tej databázy, pomocou
ktorej bola vystavená žiadosť.
Vystaviť žiadosť môže užívateľ pri prvom spustení aplikácie vyplnením údajov
o odosielateľovi a kliknutím na tlačítko „žiadosť o certifikát“ na Obrázku č. 1.
Neskôr môže užívateľ vystaviť žiadosť rovnakým spôsobom. Obrazovka
„Odosielateľ“ sa zobrazí v aplikácii kliknutím na Nastavenia – Odosielateľ.
Túto žiadosť je potrebné odoslať obchodnému oddeleniu pre vytvorenie certifikátu,
napríklad emailom.
Pre načítanie certifikátu s rozsahom čísel balíkov:
1. ukončite aplikáciu
2. dvojklikom otvorte certifikát s príponou shipnetcer
_____________________________________________________________________
© SolverIT s.r.o.
Strana 8 z 19
verzia: 1.0.1
Všetky práva vyhradené. Tento dokument je autorským dielom. Informácie v ňom sú chránené
obchodným tajomstvom a sú určené len odberateľovi a dodávateľovi. Kopírovanie a rozmnožovanie
informácií z dokumentu je zakázané.
Solver IT s.r.o., prevádzka Bratislava: Pod rovnicami 2,
841 04 Bratislava. tel. 02 654 40 420,
fax: 02 65440 421, email: [email protected]
3 Import údajov do aplikácie ExpressShip
Import prebieha priradením stĺpcov zo zdroja dát k jednotlivým stĺpcom v aplikácii
ExpressShip. Stĺpec môže mat priradenú hodnotu zo zdroja dát, pevnú hodnotu alebo
zostane nepriradený(nevyplnený).
Pre opakovanie importu slúži názov profilu, pod ktorým sa uložia nastavenia. Po
nainštalovaní aplikácie je preddefinovaný profil pre import adresára z aplikácie SKShip – „SkShipAddrBook“. Ak užívateľ zmení nastavenia a spustí import, nastavenia
pre daný profil sú automaticky uložené. Ak zatvorí okno bez spustenia importu,
aplikácia ponúkne uloženie nastavení profilu. Pre vytvorenie vlastného importu
použite iný názov profilu ako preddefinovaný.
3.1 Import zásielok
Import zásielok slúži na vytvorenie nových zásielok načítaním údajov z externého
systému. Pri načítaní zásielky je priradené číslo balíka pre každý naimportovaný
balík. Ak užívateľ nevyplní všetky povinné údaje, import zobrazí upozornenie.
Zásielky následne môže užívateľ upraviť pred tlačou štítkov.
Pri importe zásielok sa naimportujú len zásielky, do adresára sa nenahrá žiaden nový
príjemca.
3.1.1 Import zásielok s kontrolou duplicity
Ak je v nastaveniach zapnutá kontrola duplicity pri importe, aplikácia pred uložením
importovaných zásielok skontroluje, či existujú zásielky s rovnakým referenčným
číslom pre rovnaké PSČ príjemcu. Ak existuje zásielka, ktorá ma tieto dve údaje
rovnaké, aplikácia ponúkne zvoliť používateľovi, ktoré z týchto zásielok nechce
importovať.
Obr. 3. Existujúce balíky v databáze
_____________________________________________________________________
© SolverIT s.r.o.
Strana 9 z 19
verzia: 1.0.1
Všetky práva vyhradené. Tento dokument je autorským dielom. Informácie v ňom sú chránené
obchodným tajomstvom a sú určené len odberateľovi a dodávateľovi. Kopírovanie a rozmnožovanie
informácií z dokumentu je zakázané.
Solver IT s.r.o., prevádzka Bratislava: Pod rovnicami 2,
841 04 Bratislava. tel. 02 654 40 420,
fax: 02 65440 421, email: [email protected]
3.2 Import zásielok pre Balíkomaty
Aplikácia umožňuje odoslať balíky doručované do balíkomatov easyPack 24/7 ak
prepravca povolí túto možnosť pre odosielateľa. Pre odoslanie balíka do balíkomatu je
potrebné zvoliť balíkomat a určiť typ úložnej schránky podľa podmienok prepravcu.
Pre určenie balíkomatu slúži stĺpec „Názov balíkomatu“ pri importe zásielok. Uvádza
sa v ňom jedinečný názov balíkomatu, napríklad „BAL001“ pre balíkomat Bratislava
Lidl Račianska 64/A.
Do riadku Jednotky je potrebné uviesť názov schránky, napríklad „Box A“. Aplikácia
automaticky zmení adresu príjemcu na adresu balíkomatu.
Pre využívanie služby balíkomat je povinný údaj kontaktná osoba a telefónne číslo
príjemcu.
Aplikácia pri každom spustení sa pokúsi stiahnuť aktuálny zoznam balíkomatov
a dostupných rozmerov. Ak počítač nie je pripojený k internetu, aplikácia hlási
chybovú hlášku.
Ak služba balíkomaty je aktivovaná pre odosielateľa a ten nechce službu využívať,
môže ju vypnúť v nastaveniach aplikácie. Vypnutím služby sa vypne automatické
sťahovanie aktuálneho zoznamu a preto aj možné chybové hlášky o neúspešnosti pri
spustení.
3.3 Import adresára
Import adresára slúži pre načítanie adries príjemcov z iného systému. Ak pri importe
užívateľ nevyplní všetky povinné údaje, alebo zadá neplatnú adresu, import zobrazí
upozornenie. Adresy príjemcov následne môže užívateľ upraviť v okne adresár. Do
adresára je možné nahrať rovnaké adresy viacnásobne, duplicity sa nekontrolujú.
3.4 Nastavenia importu
Postup pre import dát do ExpressShipu:
3.4.1 Všeobecné nastavenia
1. Nastavíme typ importu Zásielky alebo Adresár
2. Nastavíme názov importu, pod ktorým budú nastavenia uložené pre neskoršie
použitie
3. Zvolíme typ importu zaškrtnutím možnosti ODBC alebo kliknutím na tlačítko
vybrať zdroj pre otvorenie súboru
_____________________________________________________________________
© SolverIT s.r.o.
Strana 10 z 19
verzia: 1.0.1
Všetky práva vyhradené. Tento dokument je autorským dielom. Informácie v ňom sú chránené
obchodným tajomstvom a sú určené len odberateľovi a dodávateľovi. Kopírovanie a rozmnožovanie
informácií z dokumentu je zakázané.
Solver IT s.r.o., prevádzka Bratislava: Pod rovnicami 2,
841 04 Bratislava. tel. 02 654 40 420,
fax: 02 65440 421, email: [email protected]
3.4.2 Import zo súboru
1.
2.
3.
4.
Otvoríme súbor a nastavíme, ak prvý riadok obsahuje názov stĺpcov(záhlavie)
Nastavíme oddelovač textu podľa zdroja dát
Kódovanie súboru(Automatické zistenie funguje pre Unicode)
Priradíme stĺpce
Obr. 4. Import zo súboru
3.4.3 Import pomocou ODBC
1. Zadáme Connection string do okna DSN alebo Connection String. Pre
vytvorenie Connection string môžeme použiť Data link editor z Windows,
ktorý sa zobrazí kliknutím na tlačítko pri poli Connection string.
2. Po správnom nastavení zdroja dát zvolíme názov tabuľky, z ktorej chceme
dáta importovať
3. Nastavíme kódovanie podľa zdroja dát a priradíme stĺpce
_____________________________________________________________________
© SolverIT s.r.o.
Strana 11 z 19
verzia: 1.0.1
Všetky práva vyhradené. Tento dokument je autorským dielom. Informácie v ňom sú chránené
obchodným tajomstvom a sú určené len odberateľovi a dodávateľovi. Kopírovanie a rozmnožovanie
informácií z dokumentu je zakázané.
Solver IT s.r.o., prevádzka Bratislava: Pod rovnicami 2,
841 04 Bratislava. tel. 02 654 40 420,
fax: 02 65440 421, email: [email protected]
Obr. 5. Import ODBC
4 Adresár
V okne Adresár je možné vyhľadávať adresy podľa rôznych kritérií. Okno slúži pre
správu príjemcov, umožňuje príjemcov pridávať, upravovať a zmazať. Pre zvoleného
príjemcu je možné vytvoriť zásielku priamo z adresára cez menu nástroje alebo
kliknutím s pravým tlačítkom na zvoleného príjemcu.
Zobrazených príjemcov je možné exportovať do súboru v textovom
formáte(oddelovač TAB) alebo csv cez Súbor-> Exportovať.
Adresár môže byť oddelený pre jednotlivých odosielateľov v aplikácii, alebo
spoločný podľa nastavenia „Spoločný adresár“ v menu Adresár v hlavnom okne.
5 Záloha a obnova databázy
Aplikácia umožňuje zálohovať pracovnú databázu a obnovu zálohy do inej databázy
ExpressShip.
Zálohuje sa história zásielok, adresár a nastavenia aplikácie. Obnovenie zo zálohy
prebieha po odosielateľoch, používateľ zvolí v aplikácii odosielateľa a cez menu
Obnova môže pre aktuálneho odosielateľa obnovovať zálohy z iných databáz.
_____________________________________________________________________
© SolverIT s.r.o.
Strana 12 z 19
verzia: 1.0.1
Všetky práva vyhradené. Tento dokument je autorským dielom. Informácie v ňom sú chránené
obchodným tajomstvom a sú určené len odberateľovi a dodávateľovi. Kopírovanie a rozmnožovanie
informácií z dokumentu je zakázané.
Solver IT s.r.o., prevádzka Bratislava: Pod rovnicami 2,
841 04 Bratislava. tel. 02 654 40 420,
fax: 02 65440 421, email: [email protected]
5.1 Zálohovanie databázy
Ak je zapnutá automatická záloha v nastaveniach, aplikácia ponúkne spustenie
zálohovania pri prvom spustení v mesiaci. Používateľ môže ručne spustiť
zálohovanie kedykoľvek podľa potreby cez menu Súbor->Zálohovať->Zálohovať
teraz.
Záloha sa vytvára do adresára „Backup“ v pracovnom adresári aplikácie(nastaveniavšeobecné). Každý odosielateľ je zálohovaný do podadresára názvom CargoID
odosielateľa.
Tieto zálohy odporúčame odkladať na externé médium, prípadne na pravidelne
zálohovaný sieťový disk.
Obr. 6. Záloha databázy
5.2 Obnovenie zálohy
Obnoviť údaje zo zálohy je možné do riadne nainštalovaného ExpressShipu
s funkčnou databázou. V databáze musí byť odosielateľ vytvorený pomocou
certifikátu.
Záloha prebieha ako import histórie zásielok a adresára pre aktívneho odosielateľa.
Záloha umožňuje zvoliť len import adresára alebo kompletné obnovenie zásielok
a adresára. Aplikácia umožňuje obnoviť zálohu z iného počitača a zálohu
odosielateľa s iným CargoID ako v pôvodnej databáze. V tomto prípade používateľa
upozorní na rôzne CargoID aktuálneho odosielateľa.
Po otvorení okna Obnoviť zálohu otvorte súbor obsahujúci zálohu databázu
ExpressSHip. Aplikácia sa pokúsi nájsť prvé číslo balíka zo zálohy v aktuálnej
databáze a keď nájde, upozorní, že import histórie zásielok zo zálohy nebude možný
nakoľko databáza už balík s takýmto číslom obsahuje. V tomto prípade je možné
importovať iba adresár bez histórie zásielok.
Kliknutím na tlačítko Obnoviť sa spustí import adresára a histórie zásielok do
databázy.
_____________________________________________________________________
© SolverIT s.r.o.
Strana 13 z 19
verzia: 1.0.1
Všetky práva vyhradené. Tento dokument je autorským dielom. Informácie v ňom sú chránené
obchodným tajomstvom a sú určené len odberateľovi a dodávateľovi. Kopírovanie a rozmnožovanie
informácií z dokumentu je zakázané.
Solver IT s.r.o., prevádzka Bratislava: Pod rovnicami 2,
841 04 Bratislava. tel. 02 654 40 420,
fax: 02 65440 421, email: [email protected]
Obr. 7. Obnova zálohy databázy
5.3 Obnovenie nastavení
Cez položku v menu Súbor->Zálohovať->Obnoviť nastavenia zo zálohy môže
používateľ zvoliť zálohu nastavení, ktoré aplikácia načíta a nahradí nimi aktuálne
nastavenia. Nastavenia je možné importovať len v prípade, ak boli vyplnené údaje pri
vytváraní zálohy (napr. emailová adresa odosielateľa-na odosielanie dát do strediska
SPS).
6 Možnosti
6.1 Kancelária
Na paneli kancelária sú zobrazené nastavenia odosielateľa, ktoré boli načítané
z certifikátu. Užívateľ môže skontrolovať voľný číselný rozsah, Zapnuté služby
a svoje CargoID.
6.2 Všeobecné
Panel slúži na nastavenie všeobecných parametrov aplikácie:
6.2.1 Export
Nastavenie exportu. Aplikácia ponúka tri možnosti :
- exportovať dáta pri konci dňa do súboru
- dáta odoslať emailom priamo do SPS
- neexportovať údaje
_____________________________________________________________________
© SolverIT s.r.o.
Strana 14 z 19
verzia: 1.0.1
Všetky práva vyhradené. Tento dokument je autorským dielom. Informácie v ňom sú chránené
obchodným tajomstvom a sú určené len odberateľovi a dodávateľovi. Kopírovanie a rozmnožovanie
informácií z dokumentu je zakázané.
Solver IT s.r.o., prevádzka Bratislava: Pod rovnicami 2,
841 04 Bratislava. tel. 02 654 40 420,
fax: 02 65440 421, email: [email protected]
Pre exporte do súboru užívateľ môže zvoliť adresár, v ktorom budú dátové súbory
uložené. Aplikácia štandardne ukladá tieto súbory do adresára Moje
dokumenty\ExpressShip\Export
Pri exporte dát emailom je potrebné nakonfigurovať email schránku odosielateľa.(obr.
5) Zadať email adresu odosielateľa, adresu SMTP servera a port, ktorý používa. Ak
SMTP podporuje šifrovanú komunikáciu, zapnite SSL.
Ak Váš SMTP server vyžaduje overenie mena a hesla, označte „Server vyžaduje
overenie“ a zadajte užívateľské meno a heslo pre email schránku. Vaše heslo je
viditeľné pre všetkých užívateľov ExpressShipu s „admin“ oprávnením.
6.2.2 Zmena umiestnenia databázy
Zmena umiestnenia databázy je popísane v bode 1.4.3.
6.2.3 Ďalšie nastavenia
Obrázok pozadia – zobrazí logo SPS v pozadí, ak nie sú žiadne nedokončené zásielky
Automaticky zisťovať novú verziu – Aplikácia pri spustení a o každú ďalšiu hodinu
skontroluje, či sú na internete dostupné aktualizácie. Pre prístup na internet sa použije
v prípade ak je nastavené, nastavenie proxy servera z panelu synchronizácia.
Zobraziť zoznam pri otvorení okna – Pri otvorení okna história alebo adresár, sú
načítané všetky položky automaticky do zoznamu(nevýhodné v prípade veľkého
množstva dát)
Automaticky obnoviť okno(1x za minútu) – Potrebné len v prípade sieťovej verzie,
načíta zásielky do okna každú minútu a tak sa zobrazia aj zmeny vykonané na iných
počítačoch
Export vo formáte CSV – Formát exportného súboru zásielok a adresára bude CSV,
nie text oddelený tabulátorom
Balíkomaty – povolí vypnúť službu pre odosielateľa, ktorý má túto službu povolenú
zo strany prepravcu. Po vypnutí aplikácia neaktualizuje zoznam balíkomatov pri
každom spustení.
_____________________________________________________________________
© SolverIT s.r.o.
Strana 15 z 19
verzia: 1.0.1
Všetky práva vyhradené. Tento dokument je autorským dielom. Informácie v ňom sú chránené
obchodným tajomstvom a sú určené len odberateľovi a dodávateľovi. Kopírovanie a rozmnožovanie
informácií z dokumentu je zakázané.
Solver IT s.r.o., prevádzka Bratislava: Pod rovnicami 2,
841 04 Bratislava. tel. 02 654 40 420,
fax: 02 65440 421, email: [email protected]
Obr. 8. Všeobecné nastavenia
6.3 Jazyk
Jazyka aplikácie, dostupné jazyky sú slovenský a anglický.
6.4 Tlačiarne
Zvoľte tlačiareň pre tlač štítkov a preberacieho protokolu. V prípade preberacieho
protokolu si nastavte počet kópií podľa potreby. Po nastavení stlačte tlačítko test, pre
preverenie nastavení.
Nastavenie tlačiarne sa vždy použije nastavenie z windowsu, panel slúži len na
zvolenie tlačiarne.
Tlačiť logo – umožní pridať vlastné logo odosielateľa na štítok
Tlačiť štítky v dávke – štítky sa nevytlačia hneď po vytvorení zásielky, ale v dávke po
stlačení tlačítka „tlačiť štítky“
Vyzvať na vloženie ďalšej strany – aplikácia upozorní užívateľa, aby vložil ďalší
papier so štítkami
Tlačiť malé štítky - nevytlačí referenčné číslo v čiarovom kóde
Tlačová zostava – formát tlačiarne A4, A5, A6
_____________________________________________________________________
© SolverIT s.r.o.
Strana 16 z 19
verzia: 1.0.1
Všetky práva vyhradené. Tento dokument je autorským dielom. Informácie v ňom sú chránené
obchodným tajomstvom a sú určené len odberateľovi a dodávateľovi. Kopírovanie a rozmnožovanie
informácií z dokumentu je zakázané.
Solver IT s.r.o., prevádzka Bratislava: Pod rovnicami 2,
841 04 Bratislava. tel. 02 654 40 420,
fax: 02 65440 421, email: [email protected]
Report:
Upozorniť pred tlačou – aplikácia upozorní užívateľa, aby vybral papiere so štítkami
a vložil čisté hárky A4.
Tlačiť minireport – pre úsporu papiera sa vytlačí kópia preberacieho protokolu bez
čiarových kódov – je potrebné menej hárkov pre tlač väčšieho počtu balíkov
6.5 Zásielky
Pri vytváraní novej zásielky budú nastavené hodnoty z predchádzajúcej zásielky
podľa nastavení na tomto paneli.
Pre prácu s jednotlivými balíkmi(nastavenie váhy, ref. Čísla) zapnite „Pracovať
s každým balíkom samostatne“
Pre kontrolu duplicity pri importe zapnite „Kontrolovať duplicity pri importe“. Počas
importu aplikácia skontroluje, či v databáze už existuje balík s rovnakým referenčným
číslom a PSČ príjemcu.
6.6 Farby
Užívateľ môže nastaviť farby okien a prvkov v aplikácie.
6.7 Synchronizácia
Aplikácia po zapnutí synchronizácie stiahne stav doručenia odoslaných balíkov cez
internet. Stavy balíkov z histórie zásielok sú opakovane zisťované každú hodinu, kým
nie sú doručené alebo zásielka zrušená.
Pre správne fungovanie synchronizácie aplikácia potrebuje prístup na internet. Ak pre
prístup na internet je potrebné nastaviť proxy server, nastavte vo formáte adresa:port,
prípadne meno užívateľa a heslo.
Tlačítko test sa po stlačení zmení farbu na zelenú ak je prístup na internet v poriadku,
na červenú ak sa na internet nepodarilo pripojiť.
Ak užívateľ nechce permanentne zisťovať stav balíkov a tým zaťažovať pripojenie,
môže vypnúť „automaticky synchronizovať“ a synchronizovať podľa potreby cez
menu Nástroje – Synchronizovať.
6.8 Notifikácia
ExpressShip umožňuje poslať notifikačný email príjemcom zásielok.
Po zapnutí notifikácie môže užívateľ zvoliť, či chce, aby aplikácia automaticky zapla
službu notifikovať pre každú vytvorenú zásielku pre Email adresu 1 alebo 2.
_____________________________________________________________________
© SolverIT s.r.o.
Strana 17 z 19
verzia: 1.0.1
Všetky práva vyhradené. Tento dokument je autorským dielom. Informácie v ňom sú chránené
obchodným tajomstvom a sú určené len odberateľovi a dodávateľovi. Kopírovanie a rozmnožovanie
informácií z dokumentu je zakázané.
Solver IT s.r.o., prevádzka Bratislava: Pod rovnicami 2,
841 04 Bratislava. tel. 02 654 40 420,
fax: 02 65440 421, email: [email protected]
Užívateľ môže notifikáciu na email adresu 1 alebo 2 nastaviť aj ručne pri vytvorení
zásielky.
Pre správne fungovanie musí byť nastavená email schránka odosielateľa na paneli
všeobecné a príjemca musí mať funkčnú email adresu 1 alebo 2.
7 Vytvorenie zásielky
Vytvoriť zásielku je možné z hlavného okna, adresára alebo z histórie zásielok.
Pri vytvorení zásielky z hlavného okna sa vytvorí nová zásielka a podľa nastavení sa
prekopírujú údaje z predchádzajúcej zásielky(Možnosti-Zásielky).
Pri vytvorení zásielky kliknutím pravým tlačítkom na existujúcu zásielku sa
prekopíruje do novej zásielky príjemca z vyznačenej zásielky.
Kliknutím pravým tlačítkom na zásielku v histórii zásielok a zvolením položky nová
zásielka sa vytvorí kópia zásielky a aplikácia sa vráti na hlavnú obrazovku.
Kliknutím pravým tlačítkom na príjemcu v okne adresár a zvolením položky nová
zásielka sa otvorí okno nová zásielka s prednastaveným príjemcom.
Dovolené maximálne hodnoty poistenia a dobierky, dostupné služby a kalkulácia ceny
sú v súľade s prepravnými podmienkami prepravcu.
8 Tlač štítkov
Zásielky je možné upraviť len pred vytlačením štítku. Štítky sú vytlačené po
vytvorení zásielky.
Ak je v programe nastavené tlačiť štítky v dávke, všetky štítky vytlačíte kliknutím na
tlačítko Tlačiť štítky – tlač štítkov po dokončení zásielky je vypnutá.
Po vytlačení štítkov je možné zásielku len vymazať, alebo vystornovať a znova
vytvoriť kliknutím na zásielku pravým tlačítkom myši. V takomto prípade bude
k zásielke priradené nové číslo zásielky a bude znova možné zásielku editovať do
vytlačenia štítku.
_____________________________________________________________________
© SolverIT s.r.o.
Strana 18 z 19
verzia: 1.0.1
Všetky práva vyhradené. Tento dokument je autorským dielom. Informácie v ňom sú chránené
obchodným tajomstvom a sú určené len odberateľovi a dodávateľovi. Kopírovanie a rozmnožovanie
informácií z dokumentu je zakázané.
Solver IT s.r.o., prevádzka Bratislava: Pod rovnicami 2,
841 04 Bratislava. tel. 02 654 40 420,
fax: 02 65440 421, email: [email protected]
9 Tlač preberacích listov (koniec dňa)
Tlač preberacích listov je možná priebežne alebo sumárne na konci dňa.
Tlačiť preberacie listy je možné len v prípade, ak sú všetky štítky vytlačené.
Koniec dňa vytlačí preberací list len jedného, práve zvoleného odosielateľa. Ak
existuje v systéme viac odosielateľov, je potrebné vytlačiť preberací list pre každého
odosielateľa.
Ak sa užívateľ rozhodne zásielku neposlať, môže zásielku zmazať pred vytlačením
preberacieho listu.
V prípade neúspešnej tlače je možné vytlačiť kópiu konca dňa cez menu Súbor-Kópia
konca dňa.
Pred vytlačením preberacích listov sa vytvorí dátový súbor podľa nastavení. Po
vytvorení súboru sú zásielky presunuté do histórie zásielok a vytlačený preberací list.
Kópia konca dňa vytlačí všetky zásielky dokončené počas celého dňa, ktorý užívateľ
zvolí pred tlačou.
10 História zásielok
V okne História zásielok je možné vyhľadávať zásielky podľa rôznych kritérií. Okno
slúži pre správu expedovaných zásielok, umožňuje zásielky zmazať, vytvárať kópiu
zásielok alebo zoznam zásielok exportovať. Pre zvolenú zásielku je možné vytvoriť
zásielku priamo kliknutím s pravým tlačítkom na zvolenú zásielku.
V prípade správneho nastavenia synchronizácie sú zobrazené stavy doručenia balíkov
a prepočítané prepravné podľa skutočnej váhy zistenej od prepravcu.
Pravým kliknutím a zvolením položky „prevzal“ môže užívateľ sledovať stav
a históriu zásielky pomocou webstránky prepravcu alebo príjemcu kontaktovať
pomocou .
Zobrazené zásielky je možné exportovať do súboru v textovom formáte(oddelovač
TAB) alebo csv cez Súbor-> Exportovať.
História zásielok zobrazuje vždy zásielky len pre zvoleného odosielateľa. Zobrazené
sú jednotlivé balíky, každý v jednom riadku.
_____________________________________________________________________
© SolverIT s.r.o.
Strana 19 z 19
verzia: 1.0.1
Všetky práva vyhradené. Tento dokument je autorským dielom. Informácie v ňom sú chránené
obchodným tajomstvom a sú určené len odberateľovi a dodávateľovi. Kopírovanie a rozmnožovanie
informácií z dokumentu je zakázané.
Download

Manuál vo formáte PDF( klik pre zobrazenie)