INFORMAČNÝ DOKUMENT
KORIDORU - KNIHA 3
Popis terminálov
Vlastníci a prevádzkovatelia terminálov
v Českej republike
Vladimír Fišer
jednatel
Bohemiakombi spol. s r.o.
Opletalova 6
113 76 Praha 1
Ing. Jiří Samek
předseda představenstva
METRANS a.s.
Podleská 926
104 00 Praha
http://www.metrans.eu/container-trading.php
Martin Luňák
jednatel
Maersk Czech Republic s.r.o.
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5 - Smíchov
Gerhard Kratochwil
jednatel
ČSKD INTRANS s.r.o.
Jana Želivského 2
130 00 Praha 3
http://www.railcargooperator.cz/
Ing. David Kostelník
provozní ředitel
Advanced World Transport a. s.
Hornopolní 3314/38
702 62 Ostrava - Moravská Ostrava
Josef Melzer
jednatel
UPLINE CZ s.r.o.
Na Škrobech 36
252 25 Jinočany
na Slovensku
Rail Cargo Operator (SKD Intrans, a.s.)
Závodská cesta 10
01236 Žilina
PREMAKO a.s.
079 01 Maťovce
Terminál Premako, a.s, Maťovce zverejnil informácie o terminály prostredníctvom odkazu:
http://www.premako.eu/sk/informacie-pre-nakladne-koridory-rfc
Metrans (Danubia) a.s.
prevádzka Košice
Areál prekladisko Haniska
04066 Košice
http://www.metrans.eu/terminal-kosice.php
TransContainer - Slovakia, a.s.
Železničná 1
041 79 Košice
INFORMÁCIE O TERMINÁLE


Zverejnené na webovej stránke terminálu Prístupné prostredníctvom odkazu, ktorý bude zverejnený v koridorovom informačnom
dokumente (kniha 3)
Informácie pre nákladné koridory RFC
Číslo
kapitol
y
Názov kapitoly
Verzia
Príklady obsahu informácií
Terminál kombinovanej dopravy DOBRÁ
Obsah
1
Všeobecné
informácie
2
Podmienky
prístupu
 TKD Dobrá, Terminálska 1, 076 41 DOBRÁ
 Terminál Dobrá je súčasťou nákladného koridoru RFC č.
9
 ZSSK Cargo, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava
 TransContainer – Slovakia, a.s., Železničná 1, 040 01
Košice,
Jiří Pokorný – [email protected]
 Charakter terminálu - vlečka, železnica 1520/železnica
1435, cesta/železnica, cesta/cesta
 otvorený prístup pre všetkých účastníkov trhu (dopravcov,
špeditérov, logistické firmy...): Áno
 celý terminál COLNÝ priestor
 ochrana súkromnou bezpečnostnou službou a kamerovým
systémom
 Právne požiadavky
– služby poskytované jednorázovo – objednávka
- Služby poskytované dlhodobo - zmluva
 Technické podmienky
- manipulácia - všetky druhy intermodálnych jednotiek
ISO (kontajnery/ kontinentálne kontajnery/
návesy/výmenné nadstavby /RoLa/ cisternové
kontajnery)
- 20“ až 40“
- únosnosť na spreadery 39 ton
- podľa noriem ZSSK Cargo
- všetky triedy RID
- vstup LKW – všetky druhy
 Počet a dĺžka koľají
- rozchod 1520 mm – 5 koľají (dĺžka 380, 380, 812, 588,
593 m)
- rozchod 1435 mm – 7 koľají (dĺžka 373, 373, 684, 735,
750, 565, 570 m)
- hybridná koľaj – 1 koľaj (dĺžka 802 m)
 Skladovacia kapacita (m2)
- 88 290 m2 – 1 630 TEU
 Prekládková kapacita
255 500 TEU/rok
3
Popis terminálu
 Vybavenie (žeriavy, rampy, stohovacie vozíky...)
- 2x portálové koľajové žeriavy – únosnosť 50 ton
- teleskopický spreader 20“ – 40“
- klieštiny
- mobilný prekladač kontajnerov LUNA RSL 45
- teleskopický spreader 20“ – 40“
- klieštiny
- vysokozdvižný vozík – únosnosť 1,5 tony
- vysokozdvižný vozík – únosnosť 2,5 tony
- bočná betónová rampa (600 m x 12 m)
- čelná rampa
- hydraulické RoLa rampa – 3 kusy
- cestná váha – dĺžka 18 m, šírka 3 m, únosnosť 60 ton

4
Prideľovanie
kapacity



5
Služby
- čistenie nákladových jednotiek
- dochladzovanie izotermických kontajnerov
- revízia a bežná oprava nákladových jednotiek
(kontajnerov)
Prepojenie na hlavnú železničnú
– obojstranne na železničnú stanicu Čierna nad Tisou
a po rozchode 1435 mm na železničnú stanicu
Príbeník
- obsluha terminálu po koľajach 1520 a po koľajach 1435
každý deň o 09.00 a o 16.00
- napojenie na cestnú sieť – cesta III/055335 –
vzdialenosť 300 m
Technická mapa terminálu – príloha
požiadavky na poskytovanie služieb, objednávky
a uzatváranie zmlúv – mail na :
[email protected]
Zoznam poskytovaných služieb
- prekládka, nakládka a vykládka intermodálnych
nákladových jednotiek
- prekládka, nakládka a vykládka tovaru do a z
6
Poplatky
intermodálnych nákladových jednotiek
- skladovanie
- Poskytovanie colno deklaračných služieb
-zabezpečenie komplexných špedičných služieb
- parkovanie LKW
- podaj vozňových a kamiónových zásielok
- zisťovanie hmotnosti na cestnej váhe
- bežné opravy kontajnerov
 Prevádzková doba – od 07.00 do 18.00 každý deň po
celý rok
 Cenník
 Platobné podmienky – vystavenie faktúry so splatnosťou
21 dní
Download

INFORMAČNÝ DOKUMENT KORIDORU